DotaceOnline.cz pomáhá využít dotačních možností tím, že poskytuje přístup k nejkomplexnějšímu zdroji možností dotačního financování pro české subjekty.

Níže vám přinášíme ukázku rozsahu naší databáze. Předplatitelé získají úplné informace, navíc i možnost vyhledávání dotačních možností podle 18 různých kritérií, přístup ke konkrétním informacím a odkaz na oficiální zdroj informací včetně potřebných podrobností. 

Účelem dotačního programu je podpora činností v oblasti životního prostředí, v souladu s politikou
životního prostředí města, a to především:

 • organizace akcí zaměřených na ochranu životního prostředí
 • zajištění důležitých činností spojených s ochranou přírody...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 05. 2022

Účelem dotačního programu je podpora subjektů vyvíjejících činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží (do 26 let věku) nebo v oblasti vzdělávání, a to především:

 • organizace akcí pro děti a mládež - soutěží, olympiád, prezentací, přehlídek, výstav, konferencí, besed, akademií (prioritně tradičních, propagujících město) – žadatel musí být hlavním realizátorem
 • doprava dětí a mládeže na soutěže a olympiády na území ČR, jichž...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 05. 2022

Účelem dotačního programu je podpora subjektů vyvíjejících aktivity v oblasti rozvoje sportu, a to především:

 • na organizaci sportovních akcí - turnajů, závodů, přeborů, mistrovství aj., (prioritně tradičních, propagujících město), na území města – žadatel musí být hlavním realizátorem na sportovní činnost - zajištění mistrovských, zejména mládežnických soutěžních utkání nebo závodů, na úhradu nákladů za nájmy a využití...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 05. 2022

Účelem dotačního programu je podpora subjektů vyvíjející aktivity v oblasti rozvoje kultury, a to především podpora kulturních aktivit, estetické výchovy dětí a mládeže, naplňování kulturních a společenských potřeb občanů, a to zejména kulturních akcí místního i regionálního významu, podpora profesionálních i amatérských kulturních aktivit, zájmové umělecké činnosti, reprezentace a propagace města, podpora uměleckých řemesel...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 05. 2022

Místní akční skupina Královédvorsko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.
 • Neproduktivní investice v lesích...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 906 188,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 05. 2022

Cílem programu je poskytnutí finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností. Podporovanou aktivitou je financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Žadatelem může být poskytovatel sociálních služeb, kterému bylo Ministerstvem práce a sociálních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 05. 2022

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na rozvoj terénních a ambulantních sociálních služeb. Investiční dotace je určena na zajištění dopravní obslužnosti (nákup automobilu) v rámci sociální služby - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, raná péče, podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, osobní asistence. Žadateli jsou registrovaní poskytovatelé sociálních služeb.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 05. 2022

Účelem dotačního programu je poskytnutí finančních dotací na obnovu objektů, které nejsou prohlášeny za kulturní památku, ale disponují prokazatelně památkovými nebo architektonickými hodnotami. Dále poskytnutí dotace na obnovu objektů, které jsou prohlášeny za kulturní památku, ale nacházejí se mimo území Městské památkové zóny města. Žadateli mohou být vlastníci objektů.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 05. 2022

Cílem projektu je podpora nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, vědy o literatuře pro veřejné profesionální a vybrané vysokoškolské knihovny v celkové hodnotě 5 200 Kč. Do projektu se mohou přihlásit profesionální veřejné knihovny a knihovny vysokých škol, které jsou veřejně přístupné.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 200,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 05. 2022

Z dotačního programu v oblasti kultury lze financovat následující 2 programy:

 • 1. program - Celoroční činnost nestátních neziskových organizací
 • 2. program - Jednorázové sportovní akce
 • 3. program - Volnočasové aktivity...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 05. 2022

Cílem soutěže je zvýšit povědomí o sociálních inovacích napříč širokým publikem, podněcující vytváření nových společensky inovativních nápadů, vytváření sítě stejně smýšlejících odborníků a podpora semifinalistů z EUSIC 2021 – edice Challenge Prize pro transformaci rané fáze nápadů do strukturovaných podnikatelských záměrů. Cílem je rozvyvinout jejich původní aplikace, vyvinout nejlepší metodiku dopadu a demontrovat nejlepší...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 50.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 05. 2022

Skupina výzev obsahuje následující témata:

 • Poskytování školení pro pracovníky ve zdravotnictví, včetně digitálních dovedností (29 000 000 €): Cílem je posílit nepřetržitý profesní rozvoj a školení prostřednictvím aktualizovaných nebo nových školicích kurzů vytvořených ve spolupráci s profesními asociacemi, vzdělávacími centry a dalšími relevantními organizacemi.
 • Podpora členských států a další příslušných aktérů, aby...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 05. 2022

Z dotačního programu v oblasti kultury lze financovat následující 2 programy:

 • 1. program - Celoroční činnost subjektů v oblasti kultury
 • 2. program - Kulturní akce na území MČ Praha 11

Žadatelé mohou být právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, obchodní korporace, registrované církve a náboženské společnosti, fyzické osoby podnikající, příspěvkové organizace, fyzické osoby nevykonávající podnikatelskou činnost...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 05. 2022

Výzva obsahuje následující témata:

 • Vyšetřovací a sledovací zařízení a metodyNákup a údržba vyšetřovacího a sledovacího zařízení a metod používaných příjemci v boji proti nesrovnalostem, podvodům a korupci, které poškozují finanční zájmy Unie. Nákup přizpůsobeného dopravního vybavení, IT hardwaru a softwaru a audiovizuálního vybavení může být zahrnut za předpokladu, že žadatel jasně prokáže, že nákup pomáhá dosáhnout...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 05. 2022

Cílem programu je podpora rozvoje dopravních hřišť. Žadatelem může být vlastník, provozovatel, nebo zájemce o zřízení dopravního hřiště - např. obce a jejich organizace, státní příspěvková organizace nebo jiný subjekt, pokud provádí výchovně vzdělávací či zájmovou činnost zaměřenou na dopravní výchovu dětí či mládeže.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 05. 2022

Podporovány jsou meziodvětvové a přeshraniční kolaborativní inovační projekty, které se zaměřují na společný vývoj a demonstrace technologií a patří do jedné z následujících kategorií:

 • Experimentální ověření konceptu (TRL3)
 • Validace technologie v laboratoři (TRL4)
 • Validace technologie v relevantní prostředí (TRL5)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 60.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 05. 2022

Dotační řízení je určeno pro fyzické a právnické osoby na podporu veřejně prospěšných a nekomerčních projektů - vydávání neperiodických publikací (tištěných knih). 

Tematické okruhy:

 • Podpora literatury (beletrie a esejistiky) psané česky a v jazycích národnostních menšin;
 • Podpora vydávání uměleckých debutů české literatury...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 05. 2022

Místní akční skupina vyhlásila novou výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Místní podnikání (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Zemědělské podnikání (Investice do zemědělských podniků)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 258 775,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 05. 2022

Místní akční skupina Pošumaví vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 7 fichí (opatření):

 • Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Podpora lesního hospodaření a šetrných technologií včetně zpracování lesnických produktů (Investice do lesnických technologií...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 05. 2022

Dotační program je zaměřen na sport, tělovýchovu a volný čas. Konkrétně budou podporovány tyto aktivity:

 • provoz a vybavení prostor pro sportovní činnost a volný čas,
 • akce ve volném čase pro děti a mládež,
 • akce ve volném čase pro seniory a občany se zdravotním postižením...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 05. 2022

Cílem programu je podpora projektů a aktivit směřujících k zachování a zkvalitnění standardní údržby a budování lyžařských běžeckých tras a zimních pěších tras v Karlovarském kraji a jejich dalšího rozvoje. Dotace je určena na nákup strojové techniky (rolba, sněžný skútr nebo čtyřkolka). Žadatelem mohou být obce, mikroregiony a příspěvkové organizace, spolky, nadace a jiné právnické a fyzické osoby.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 05. 2022

Místní akční skupina Serviso vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Modernizace výrobních...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 05. 2022

Cílem výzvy je poskytnutí dotace na úhradu výdajů souvisejících s poskytováním sociální služby nebo zajištěním či zprostředkování jiné pomoci, která řeší nebo zmírňuje nepříznivou sociální situaci uprchlíků přicházejících do České republiky z území Ukrajiny v důsledku války s Ruskou federací, a to pouze po dobu nezbytně nutnou. Žadateli jsou registrovaní poskytovatelé sociálních služeb

Termíny pro podávání žádostí o dotaci...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 05. 2022

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na rozvoj nových i stávajících technologických center, která budou poskytovat specializované služby pro MSP, vč. začínajících podniků, na zavádění nových inovačních řešení, pokročilých technologií, kreativních inovací, nových řešení v oblasti NUT, ochrany duševního vlastnictví či zvýšení dovedností a kompetencí. Žadateli jsou malé a střední podniky, velké podniky (pouze...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
175 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 05. 2022

Místní akční skupina Strakonicko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Nové příležitosti (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Podpora místního rozvoje (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Kulturní a spolková zařízení včetně...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 440 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 05. 2022

Cílem výzvy je podpora rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji. V rámci výzvy jsou vyhlášeny dva dotační tituly - DT1 Investiční podpora do zemědělských hospodářství související se zemědělskou prvovýrobou, DT2 Podpora na investice související se zpracováním zemědělských produktů a jejich uváděním na trh. Dotace je určena na výstavbu, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku, nákup strojního vybavení...

Maximální % dotace:
40%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 05. 2022

Cílem podprogramu je zvýšení biodiverzity a protierozní ochrany zemědělské půdy na území kraje prostřednictvím opatření realizovaných mimo zastavěná území a zastavitelné plochy obcí. V rámci podprogramu jsou vyhlášeny dva dotační tituly - DT1 Zakládání, obnova, údržba, a péče o větrolamy, doprovodnou zeleň, břehové porosty a další dřevinnou vegetaci rostoucí mimo les, DT2 Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy, které...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 05. 2022

Cílem programu je zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit, u kterých prokazatelně došlo k nárůstu nákladů na úhradu energií alespoň o 50 % oproti období předcházejícímu roku. Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které působí na území SMO, jejich činnostmi jsou pohyb, sport a tělovýchova, dále...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 05. 2022

Žadatelem o nadační grant může být pouze právnická osoba, která prokáže svoji existenci dokladem o řádné registraci v souladu s právním řádem České republiky a splňuje zákonem stanovené podmínky pro příslušnou činnost sociální a humanitární zaměřenou ve prospěch občanů se zdravotním postižením.

Nadační granty mohou být poskytovány občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, právnickým osobám poskytující sociální...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 05. 2022

Cílem podprogramu je podpora mysliveckých akcí s účastí veřejnosti a podpora uvádění zvěřiny na trh v rámci kraje. Dotace je určena na sokolnické a kynologické zkoušky a soutěže na okresní a celostátní úrovni, na technické vybavení bouráren (např. pracovní stoly, sterilizátory, porcovací pily, vakuové baličky). Žadatelem jsou fyzické a právnické osoby (myslivecká organizace či škola a uživatelé honitby).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 05. 2022

Cílem programu je podpora úsilí o důstojné stáří a pomoc znevýhodněným skupinám obyvatel. Podpora je určena na realizaci projektu Senior Express, v rámci něhož bude podpořen nákup vozidel, jež umožní zlepšit kvalitu života seniorům a občanům s průkazem ZTP a ZTP/P díky lepší dostupnosti lékařské, zdravotní a sociální péče a podpory rodinného a kulturního života. Žadateli jsou obce Karlovarského kraje.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 05. 2022

Cílem výzvy je podpora sítě záchranných stanic pro ohrožené a handicapované živočichy. Podporována je péče o zraněné a handicapované živočichy a jejich návrat do přírody, péče o trvalé handicapy, které jsou určené k odchovným a osvětovým účelům, a osvětová činnost ve vztahu k veřejnosti v oblasti ochrany druhů a omezování působení ohrožujících faktorů, zajištění péče o jedince invazních druhů předávaných do záchranných...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 05. 2022

Cílem výzvy je udržení a zlepšování dochovaných přírodních i kulturních hodnot krajiny prostřednictvím neinvestičních jednoletých opatření v krajině menšího rozsahu. Dotace v oblasti podpory B1 je zaměřena na péči o přírodní a přírodě blízké biotopy, biotopy z Červeného seznamu biotopů ČR a biotopy zvláště chráněných druhů a druhů z červených seznamů ve volné krajině, v oblasti podpory B2 na péči o významné krajinné prvky...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 05. 2022

Fond je zřízen k podpoře ekologických akcí a projektů fyzických a právnických osob, jimž jsou z Ekofondu poskytovány příspěvky a dotace. Tento fond působí v oblasti životního prostředí, zemědělství a oblasti městské zeleně. Smyslem je environmentální vzdělávání a výchovy, jakož i ochrana životního prostředí. Dotace je určena na kácení stromů na pozemcích města, občanských, neziskových organizací, veřejnoprávních institucí...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Místní akční skupina Jižní Slovácko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 4 fiche (opatření):

 • Konkurenceschopné zemědělství (Investice do zemědělských podniků).
 • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Místní akční skupina Bohdanečsko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 3 fiche (opatření):

 • Poklady naší ornice (Investice do zemědělských podniků).
 • U nás na venkově (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Cílem programu je rozšířit ubytovací kapacity v nouzovém ubytování pro naléhavé potřeby bydlení uprchlíků z Ukrajiny. Nouzové ubytování je cílové skupině poskytováno bezplatně, není-li dále stanoveno jinak. Na vytvoření kapacity pro jednu ubytovanou osobu může příjemce dotace obdržet max. 120 tis. Kč (platí pro ubytování v bytě), max. 40 tis. Kč (platí pro ubytování v ubytovacím zařízení). Oprávněným žadatelem jsou obce...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Hlavním cílem této výzvy je zvýšit povědomí, vytváření a sdílení znalostí a budování kapacit pro zlepšení duševního zdraví a psychické pohody migrantů a uprchlíků, se zvláštním zaměřením na osoby vysídlené z Ukrajiny, prostřednictvím implementace slibných a osvědčených postupů. a vedení.

Financované aktivity se zaměří na implementaci osvědčených postupů, které zvýší povědomí, sdílení znalostí a podporu pro zdravotníky...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Cílem programu je podpora producentům a zpracovatelům mléka na částečnou úhradu nákladů spojených s dobrovolným zapojením do režimu jakosti Q CZ. Žadatelem je producent a zpracovatel mléka, který se zapojil do režimu jakosti Q CZ. Žadatelem mohou být také Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Příjem žádostí o dotaci pro dotační období 2022 je stanoven od 3. 5. 2021 do 31. 5. 2021. Příjem žádostí o dotaci pro dotační období...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Cílem výzvy je poskytování finančního příspěvku na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu v případě státních lesů za období 2022 až 2026. Předmětem příspěvku jsou zvýšené náklady a snížené výnosy, které v období 2022 až 2026 žadateli nastaly v důsledku plnění požadavků na způsob hospodaření v lese zvyšující adaptaci lesních ekosystémů na klimatickou změnu. Žadateli jsou vlastníci lesa (státní podnik...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Cílem programu je podpořit rozvoj cykloturistiky na území Moravskoslezského kraje. Vyhlášeny jsou dva dotační tituly - Dokumentace cyklistické infrastruktury a Cyklistická infrastruktura. V rámci dotačního titulu č. 1 se budou poskytovat účelové investiční dotace na pořízení projektové dokumentace (podpora zejména pro menší obce na zkvalitnění, scelení a propojení sítě cyklistických tras). V rámci dotačního titulu č. 2...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Cílem programu je podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí, podpořit rozvoj jejich jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, připravit děti na nástup do českých škol, podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí. Výzva je určena na adaptační volnočasové skupiny konané v období od 1.4.2022 do 31.8.2022. Podporovány jsou tři typy aktivit - aktivita A – Volnočasové adaptační skupiny...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
75 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Cílem výzvy je prostřednictvím dotací podpořit přípravu a vypracování dokumentace projektu, který může pro svou realizaci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací využít prostředky z národních, mezinárodních, místních rozpočtů či z vlastních zdrojů žadatele. Žadateli jsou veřejnoprávní a soukromoprávní subjekty se sídlem nebo pobočkou na území hlavního města Prahy. Program spravuje Pražský inovační institut v rámci tříletého...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
900 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Program je zaměřen na podporu projektů k zakládání a revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně včetně doprovodných vodních prvků a opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Cílem programu je dosažení plnohodnotné obnovy lesních ekosystémů, jejichž odolnost vůči abiotickým a biotickým činitelům byla v posledním období silně narušena. Pestřejší druhovou skladbou bude v budoucím období dosaženo většího odolnostního potenciálu lesních ekosystémů. Dotace je určena na umělou obnova smrkem ztepilým ve 3 a 4 lesním vegetačním stupni. Žadatelem může být vlastník lesa nebo oprávněný uživatel lesních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Cílem programu je zlepšit implementaci regionálních rozvojových politik, včetně programů Investice pro růst a zaměstnanost. Dotace jsou určeny na posilování institucionální kapacity a výměnu dobrých praxí mezi subjekty zapojených do realizace regionální politiky (konference, workshopy, příprava strategií, akčních plánů a postupů, doporučení studijní návštěvy, školení, pilotní investice). Žadateli mohou být veřejné, veřejnoprávní...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Cílem programu je podpora účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků. Dotace je určena na částečnou úhradu nákladů na závazná kontrolní opatření a poradenství ve vztahu k producentovi mléka, který je zapojený do režimu jakosti Q CZ. Žadatelem jsou subjekty zodpovědné za kontrolní opatření a poradenství, které provedly závazná kontrolní opatření...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Technologie elektrolyzérů a palivových článků dosáhly úrovně vyspělosti, ale stále silně závisí na kritických surovinách (CRM) ve svých klíčových složkách, včetně kovů platinové skupiny (PGM). Očekává se, že výsledek tohoto tématu, založený na excelenci a odborných znalostech evropského výzkumu, podpoří evropský průmysl v jeho budoucím vývoji elektrolyzérů a palivových článků nové generace obsahujících komponenty z udržitelných...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Vodík jako palivo v dopravě má významné výhody ve srovnání s čistě bateriovým elektrickým pohonem, zejména pro aplikace s vysokým zatížením. Tyto aplikace však vyžadují vyšší výkon a mnohem delší životnost než aplikace vyvinuté a dosažené pro osobní automobily SoA. Další vylepšení SoA složek MEA představují velkou příležitost jak pro zvýšení plošné hustoty výkonu, tak pro dlouhodobou trvanlivost PEMFC. Inovace by se měly...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Hlavním cílem dotačního titulu je pomoc obcím, jejichž obecní úřad je stavebním úřadem, při plnění povinností, které jim ukládá § 135 odst. 6 stavebního zákona. Podle tohoto ustanovení náklady vynaložené na neodkladné odstranění stavby nese vlastník stavby. Dalším cílem je podpora obcí při výkonu rozhodnutí stavebního úřadu vydaného podle § 129 stavebního zákona, pokud je vlastník stavby neznámý, protože i v tomto případě...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Palivové články jsou známé jako nejúčinnější přeměna energie, která překonává konvenční zdroje energie. Systémy palivových článků poháněné vodíkem a zemním plynem dosáhly vysoké úrovně připravenosti technologie (TRL) a prokázaly spolehlivou životnost v provozu. Dnešní překážkou bránící palivovým článkům získat větší podíl na trhu s elektřinou je však nedostatečná dostupnost cenově dostupného, ​​bezuhlíkového a snadno přepravitelného...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Cílem programu je podpora subjektu zodpovědnému za kontrolní opatření a poradenství na částečnou úhradu nákladů na provedení studie trhu v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků s ohledem na vyhlášení nouzového stavu při výskytu coronaviru v ČR. Žadatelem je subjekt zodpovědný za kontrolní opatření a poradenství. Příjem žádosti o dotaci pro dotační období 2022 byl stanoven...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Vize DIGITbrain projektuje vytváření přizpůsobených průmyslových produktů a zároveň usnadňuje nákladově efektivní distribuovanou a lokalizovanou výrobu pro malé a střední podniky a společnosti se střední tržní kapitalizací. A to pomocí využití okrajového, cloudového a HPC modelování, simulace, optimalizace, analýzy a nástrojů strojového učení pomocí rozšíření konceptu digitálního dvojčete o schopnost zapamatovat si zaznamenání...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Témata v rámci výzvy:

 • Vývoj nových nebo hybridních konceptů pro spolehlivé, vysokokapacitní a energeticky účinné kompresní systémy H2 v reálném měřítku
 • Detekce úniku vodíku a H2NG pro nepřetržité monitorování a bezpečný provoz HRS a budoucích vodíkových/H2NG sítí
 • Zvýšená vodíková kapacita silničních přívěsů GH 2...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Mezinárodní předpisy týkající se emisí CO2 nutí všechna průmyslová odvětví přehodnotit své procesy, aby se staly udržitelnějšími. Pokud jde například o průmysl těžké nákladní dopravy nebo lodní dopravy, použití zkapalněného vodíku (také označovaného jako kapalný vodík nebo LH2) jako nosiče energie a/nebo paliva se zdá být v krátkodobém až střednědobém horizontu zásadní pro dosažení stanovené cíle.

Očekává se, že výsledky...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Cílem programu je podpora malých kulturních akcí a aktivit přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě Jihlavě. Podpořeny budou na jedné straně začínající pořadatelé či kulturní aktéři a na straně druhé stávající komunitní uskupení a spolky. Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Termíny pro podávání žádostí:

 • 1. kolo od 27. 12. 2021 do 31. 1. 2022 
 • 2. kolo od 2...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Místní akční skupina Brdy - Vltava vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Podpora regionální produkce (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Rozvoj místního nezemědělského podnikání (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Aby se v budoucnu zvýšila výroba vodíku z obnovitelných zdrojů, je zapotřebí vhodné portfolio různorodých technologií, které by uspokojily očekávanou rostoucí poptávku po různých aplikacích a trzích. Vzhledem k tomu, že vodíkové technologie budou nasazeny na široké škále trhů a měřítek, je třeba využívat bohaté a levné obnovitelné zdroje energie. Solární energie má ze všech možností zdaleka nejvyšší potenciál. V této souvislosti...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Program finančně podporuje pobyty dětí (min. 5denní příměstské tábory s počtem nejméně 10 dětí nebo min. 7denní pobytové tábory s počtem nejméně 15 dětí), které probíhají v období letních prázdnin. Dotace ve výši 20 Kč/dítě/den na 5denní příměstské tábory a ve výši 50 Kč/dítě/den na 7denní pobytové tábory jsou poskytovány dětským a mládežnickým organizacím včetně státních škol a školských zařízení, které organizují dětské...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Krajina krásnější (Investice do zemědělských podniků).
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství, Mateřské a základní školy...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Cílem programu je podpora sportovních akcí, zejména pro děti a mládež, na území statutárního města Zlína. Vhodným žadatelem jsou fyzické nebo právnické osoby provozující danou činnost na území města Zlína. Dotace je určena na akce konané v III. čtvrtletí 2022. Maximální podpora jedné akce je stanovena na výši 50 000 Kč, a to zejména na lékařský dohled, platby rozhodčím, pronájem sportoviště a na technické zabezpečení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Výzva podpoří projekty zaměřené na překlad, publikaci a propagaci fikčních literárních děl.

Vybrané projekty přispějí k následujícím cílům:

 • posílení nadnárodního oběhu a rozmanitosti evropských literárních děl, zejména podporou překladů z méně používaných jazyků do angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a italštiny,
 • oslovení nového publika pro evropská literární díla v EU i mimo ni...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 300.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Tematické okruhy výzvy:

 • Pohyb, kultura a hudba nás baví
 • Posílení kapacit vodňanských neziskových organizací

Žadatelé mohou být spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, právnické osoby zřízené církví, neformální sdružení fyzických osob, příspěvkové organizace...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
25 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Cílem programu je podpořit intenzivní jazykové kurzy češtiny realizované pro děti ve věku 14 až 18 let migrující z Ukrajiny a odstranit zásadní bariéru dítěte s odlišným mateřským jazykem při dosažení školního úspěchu a podpořit úspěšné začlenění a adaptování se v kolektivu vrstevníků. Žadateli jsou veřejná vysoká škola, právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení, územní samosprávný celek, městská...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
19 981 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 5 fichí (opatření):

 • Investice do zemědělských podniků.
 • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 553 874,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Cílem výzvy je najít obec, se kterou se společně vysadí Alej svobody '22. Výzva je určena pro obce, které mají zajištěný vhodný pozemek, bez limitů zabraňujících výsadbě stromů, zpracovaný záměr výsadby stromořadí nebo aleje o 100 a více stromech, zpracovaný plán zajištění následné péče o výsadbu. Nadace zajistí sadební materiál, dopravu, materiál pro výsadu, odborný dohled, zapůjčení nářadí a další.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na realizaci opatření pro zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně jejich ochranných pásem) a lokality soustavy Natura 2000 a dále PR a PP na pozemcích či stavbách ve vlastnictví státu s právem hospodaření organizační složkou státu. V rámci výzvy budou podporovány opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na předmět ochrany způsobovaného návštěvníky...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
230 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Místní akční skupina Partnerství venkova vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 4 fiche (opatření):

 • Podpora nezemědělských podnikatelských činností (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Investice do zemědělských podniků...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Místní akční skupina Strážnicko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Podnikatelé pro rozvoj Strážnicka (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Veřejná prostranství, školy, spolková zařízení a expozice pro Strážnicko (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 327 933,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Sociální věci. Žadateli jsou obce LK.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Dotace je určena na podporu poradenské a konzultační služby (3–6 poradců) v oblasti zvyšování energetické účinnosti, energetiky a propagaci individuálního a národního přínosu energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele. Žadatelem jsou podnikající fyzické osoby, veřejnoprávní právnické osoby, nestátní neziskové organizace, obchodní korporace.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Cílem výzvy je zkvalitnění výuky tělesné výchovy na základních školách na území HMP formou spolupráce s trenéry s kvalifikací (licencí), kteří působí ve sportovních klubech zaměřených na trénink dětí a mládeže. Dotace je určena na mzdu kvalifikovaného trenéra s maximálním limitem 30 000 Kč měsíčně a maximálně 300 Kč na jednu vyučovací hodinu. Žadatelem jsou městské části hlavního města Prahy.

Informace:

 • Rada hl. m. Prahy...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v krajině, posílení schopnosti zadržení vody v krajině a odbornou péči o zeleň, které povedou ke zmírnění dopadů klimatických změn na území kraje (např. výstavba malých vodních nádrží, rekonstrukce a opravy na drobných vodních tocích, terénní úpravy koryta, tvorba krajinných prvků pro zpomalení povrchového odtoku vody, arboristické...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Místní akční skupina Mezilesí vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 5 fichí (opatření):

 • Zemědělci (Investice do zemědělských podniků).
 • Drobní podnikatelé (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 490 440,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Místní akční skupina Region Pošembeří vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 4 fiche (opatření):

 • Podpora místního zemědělství (Investice do zemědělských podniků).
 • Zpracování zemědělské produkce a její uvádění na trh (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Místní akční skupina Třeboňsko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 3 fiche (opatření):

 • Investice do zemědělských podniků.
 • Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2022

Cílem programu je podpora projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které umožní akcelerovat technologický a znalostní rozvoj České republiky a její konkurenceschopnost v oblasti dopravy. Výstupy/výsledky návrhů projektů podaných do čtvrté veřejné soutěže musí mít potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2022

Výzva je zaměřena na zvýšení bezpečnosti internetu. Jsou zapotřebí další inovace, zejména aby bylo používání vzdálených zdrojů na internetu důvěryhodnější a bezpečnější. Cílem NGI Assure je podpora projektů, které navrhují a konstruují opakovaně použitelné stavební bloky pro internet nové generace jako součást kompletního a silného řetězce záruk pro všechny zúčastněné strany, pokud jde o zdroj a integritu identit, identifikátorů...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2022

Místní akční skupina Šumperský venkov, vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova šumperského venkova (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Obchody pro obce, Vybrané kulturní památky...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2022

Cílem výzvy je posílit kapacitu organizací pracovníků řešit na úrovni EU nebo nadnárodní úrovni výzvy související se změnami v zaměstnání a sociální dialog.

Zvláště vítány budou akce, které se zabývají následujícími tématy:

 • modernizace trhu práce, tvorba pracovních míst a zaměstnanost mládeže, zaměstnanost v malých a středních podnicích,
 • nové formy práce a práce na platformě...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2022

Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 3 fiche (opatření):

 • Zemědělství – náš chleba (Investice do zemědělských podniků).
 • Podnikání – naše šance (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 110 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 06. 2022

Cílem výzvy je zřízení a/nebo provoz center na podporu integrace cizinců v Ústeckém, Jihomoravském a Královéhradeckém kraji a hl. m. Praze. Centra budou podporovat integraci cizinců prostřednictvím ambulantního i terénního poradenství, kurzů češtiny a socio-kulturní orientace, tlumočení, asistence atd. Žadateli jsou NNO (spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace a nadační fondy), mezivládní organizace, církve...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
36 045 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 06. 2022

Cílem výzvy je podpořit evropské sítě a provozovatele videa na vyžádání (VOD), kteří promítají významný podíl zahraničních evropských děl, s cílem zlepšit jejich konkurenceschopnost a atraktivitu.

Očekávané výsledky:

 • Posílit přeshraniční spolupráci mezi evropskými platformami Video On Demand (VOD) prostřednictvím společných aktivit/spolupráce s cílem zvýšit online publikum evropského audiovizuálního obsahu.
 • Posílit atraktivitu...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 06. 2022

Cílem programu je podpora činnosti mikroregionálních uskupení na území regionu. Dotace je určena na realizaci akce mikroregionu, která je integrovaná, tj. přesahuje možnosti, potřeby a dosah jedné obce mikroregionu (pořízení, stavební úpravy, oprava nebo rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou drobného hmotného majetku). Žadatelem mohou být mikroregiony (svazky obcí nebo zájmová sdružení právnických osob)...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 06. 2022

Místní akční skupina Východní Slovácko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. Žadatelem je obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace, registrované církve a náboženské společnosti a evidované právnické osoby.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova vesnic...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 485 851,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 06. 2022

Cílem programu je podpora meziobecní spolupráce v oblasti strategického rozvoje dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje. Dotaci lze poskytnout na částečnou úhradu nákladů souvisejících s podporou meziobecní spolupráce v oblasti fungování center sdílených služeb dobrovolných svazků obcí kraje (úhrada mezd, odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců příjemce s výjimkou odvodů mezd a odvodů na sociální a zdravotní...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 06. 2022

Cílem výzvy je podpora rozvoje kvalitní, umělecky a společensky progresivní, žánrově diverzifikované české kinematografie, originalita obsahu i zpracování námětu a tématu, podpora dokumentárních českých kinematografických děl s výrazným autorským rukopisem, posílení české kinematografie v mezinárodní konkurenci a podpora mezinárodních koprodukcí. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby působící v oblasti filmové...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 06. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zlepšení podmínek českého filmového průmyslu a institucionálního zázemí pro propagaci českého filmu. Ždateli jsou  instituce, které v rámci své celoroční činnosti propagují českou kinematografii, propojují české a zahraniční filmové prostředí a oslovují svými aktivitami odbornou i laickou veřejnost.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 06. 2022

Místní akční skupina Svitava vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 3 fiche (opatření):

 • Rozvoj nezemědělského podnikání (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Protipovodňová prevence v lesích (Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 06. 2022

Místní akční skupina Lašsko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 4 fiche (opatření):

 • Investice do zemědělských podniků.
 • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
700 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 06. 2022

Cílem programu je průzkum a dokumentace kulturních památek v Libereckém kraji. Jedná se o dotaci neinvestičního charakteru určenou vlastníkům kulturních památek nacházejících se na území Libereckého kraje. Žadateli jsou vlastníci kulturních památek na území Libereckého kraje, příp. fyzická či právnická osoba se souhlasem vlastníka kulturní památky s realizací zamýšleného projektu.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 06. 2022

Cílem dotačního programu je podpora projektů se zahraničním přesahem v roce 2022, které budou zacíleny na podporu mobility a rozvoje dovedností profesionálních umělců a odborných umělecko-technických pracovníků. Podpořeny budou aktivity (realizace i přípravné fáze akcí vč. navazujících aktivit) odehrávající se v zahraničí (tematický okruh 1, 2, 5) nebo v České republice (tematický okruh 2, 3, 4). Žadatelem o dotaci mohou...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 06. 2022

Cílem programu je prostřednictvím pilotního projektu - Nastavení systému péče o talentované žáky, realizovaného v rámci projektu Prague Smart Accelerator, najít a podpořit základní a střední školy, které se systematicky věnují práci s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky. Dotace je určena na odborný mentoring a koučink, které pomohou změnit a zlepšit na vybraných pražských partnerských školách stávající systém péče...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
450 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 06. 2022

Erasmus pro mladé podnikatele je přeshraniční výměnný program, který dává novým nebo začínajícím podnikatelům příležitost učit se od zkušených podnikatelů provozujících malé podniky v jiných zúčastněných zemích a zároveň poskytuje zkušeným podnikatelům přístup k inovativním nápadům a novým partnerským trhům.

Obecným cílem programu Erasmus pro mladé podnikatele je posílit podnikání, rozvíjet mezinárodní rozhled a konkurenceschopnost...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 06. 2022

Cílem programu je zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže a nabídky volnočasových aktivit v kraji. Podporována bude realizace jednorázových sportovních a mládežnických projektů, a to v rámci dvou opatření - Realizace sportovních a mládežnických nadregionálních projektů (pro více krajů nebo s mezinárodní účastí) a Realizace sportovních a mládežnických regionálních projektů. Žadatelem mohou být právnické osoby vyjma obcí...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 06. 2022

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 3 fiche (opatření):

 • Podpora zemědělských podnikatelů (Investice do zemědělských podniků).
 • Investice do nezemědělských činností (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 06. 2022

Cílem výzvy je vznik, transformace a provoz dětských skupin za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Žadateli jsou kraje, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, poradenské a vzdělávací instituce...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 395 736,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 06. 2022

Cílem výzvy je vznik, transformace a provoz dětských skupin za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Žadateli jsou kraje, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, poradenské a vzdělávací instituce...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 395 736,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 06. 2022

Cílem výzvy je navrhovat, rozvíjet a implementovat multidisciplinární tematická společenství/centra odborných znalostí založená na potencionálních rizicích v oblasti civilní ochrany a zvládání katastrof. A také činnosti v oblasti rozvoje kapacit a aplikované vědy, které přispívají k budování a sdílení  odborných znalostí a dovedností v oblasti civilní ochrany a zvládání katastrof.

V rámci výzvy budou zřízena a provozována...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 700.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 06. 2022

Cílem této výzvy je posílit opatření proti korupci na úrovni EU, řešit aktuální a vyvíjející se bezpečnostní hrozby, které korupce pro občany představuje a podporovat legální ekonomiku a práci prováděnou členskými státy v oblasti prevence a boje proti korupci.

Projektové žádosti podané v rámci této výzvy se musí zaměřit alespoň na jednu z následujících priorit:

 • Korupce jako faktor, který umožňuje organizovaný zločin a...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 06. 2022

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na elektronizaci vybraných služeb veřejné správy a na realizaci technických bezpečnostních opatření podle § 5 odst. 3 zákona o kybernetické bezpečnosti a mezinárodních standardů a norem v oblasti bezpečnosti informací. Žadatelem jsou kraje, obce, NNO, veřejné výzkumné instituce, spolky, ústavy, subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 06. 2022

Cílem výzvy je podpora zdraví, udržitelného rozvoje, zlepšování podmínek pro kvalitní život obyvatel města - podpora zdravotních akcí a akcí zaměřených na zdravý životní styl (aktivity formou přednášek o zdravém životním stylu, očkování, trénování paměti, o přínosech kojení, bylinkách a jejich blahodárných účincích, preventivních měření tlaku, cukru, cholesterolu, apod.), které proběhnou ve dnech 10. - 16.10 2022. Dotace...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 06. 2022

Místní akční skupina Rožnovsko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 4 fiche (opatření):

 • Zemědělství (Investice do zemědělských podniků).
 • Rozvoj nezemědělských činností (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 06. 2022

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, na podporu energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů, na podporu energie z obnovitelných zdrojů, na podporu přizpůsobení se změně klimatu a podporu přechodu na oběhové hospodářství. Žadatelem jsou obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 06. 2022

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na vzdělávací infrastruktury a rozšiřování kapacit pro předškolní a základní vzdělávání. V rámci aktivity - Mateřské školy bude podporováno - zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 06. 2022

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na udržitelnou multimodální městskou mobilitu. V rámci aktivity - Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu jsou podporovány - Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy; Zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 06. 2022

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na rozvoj kultury, cestovního ruchu a obnovu kulturních památek. V rámci aktivity - Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví bude podporováno - Revitalizace památek, Expozice, Depozitáře, Technické a technologické zázemí, Návštěvnická centra, Edukační centra, Restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 06. 2022

Místní akční skupina Brdy vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 3 fiche (opatření):

 • Zemědělské podnikání (Investice do zemědělských podniků).
 • Nezemědělské podnikání (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 06. 2022

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na sociální začleňování a sociálního bydlení. V rámci aktivity - Infrastruktura sociálních služeb jsou podporovány sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb. V rámci aktivity - Sociální bydlení je podporováno pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Žadatelem...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 06. 2022

Cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích, a to prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje (výrobní, digitální a kybernetické technologie) a zavedením jejich výsledků do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu. Žadateli jsou malé...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
15 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 06. 2022

Místní akční skupina Buchlov vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Zázemí a technické vybavení v zemědělství (Investice do zemědělských podniků).
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Mateřské a základní školy...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
640 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 06. 2022

Cílem programu je podpora vypracování odborné dokumentace obcí na území Ústeckého kraje do 5000 obyvatel, která bude sloužit k realizování záměrů a řešení ve veřejném zájmu a podpoří plánování a projektovou přípravu obcí. Účelem je zvýšit úspěšnost žadatelů při předkládání projektových žádostí do národních a evropských dotačních programů. Žadateli jsou obce do 5000 obyvatel.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 06. 2022

Možnost podávání návrhů v rámci této výzvy bude brzy otevřena.

Obecným cílem programu je:

 • Chránit, rozvíjet a podporovat evropskou kulturní a jazykovou rozmanitost a dědictví.
 • Zvýšit konkurenceschopnost a ekonomický potenciál kulturních a kreativní odvětví, zejména audiovizuální odvětví...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 06. 2022

Výzva obsahuje následující témata:

 • Specializovaná školení: Rozvíjení specializovaných školení ke zlepšení schopností vyšetřování a analýzy dat prostřednictvím získávání nových dovedností a znalostí specializovaných metodologií a technik.
 • Srovnávací právní studie a periodické publikace:Rozvoj špičkového výzkumu, včetně srovnávacích právnických studií, měřený počtem výzkumných aktivit a spolufinancovaných srovnávacích...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 06. 2022

Místní akční skupina Šumavsko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Podnikatelé (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Žijeme venkovem (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Vybrané...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 06. 2022

Cílem mezinárodní výzvy je podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje orientovaných na materiálový výzkum a inovace. Žadateli jsou podniky a výzkumné organizace. Český uchazeč musí splňovat národní podmínky vycházející z programu EPSILON. Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně dvou zapojených zemí (z toho alespoň dvě členské nebo přidružené...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 350.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 06. 2022

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Obec – místo pro občany (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Kulturní a spolková zařízení...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 06. 2022

Experimenty s přenosem znalostí (KTE) jsou krátkodobé (3 měsíce) projekty stáží mezi dvěma různými subjekty ze dvou různých zemí: jedním akademickým/průmyslovým partnerem, který působí jako vysílající organizace a jedním akademickým/průmyslovým partnerem, který působí jako hostitelská organizace.

KTE zahrnují nový typ experimentů, které umožňují prezentovat a testovat menší projekty nebo méně vyzrálé nápady a tak potenciálně...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 8.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 06. 2022

Cílem výzvy je podpora realizace transferu znalostí akademického a výzkumného sektoru do praxe podniků prostřednictvím navázání smluvní spolupráce mezi podnikatelskými subjekty vysokými školami, veřejnými výzkumnými institucemi či výzkumnými organizacemi (inovační vouchery), podpora realizace nových podnikatelských záměrů v prioritních oborech Regionální inovační strategie ve fázi před uvedením na trh (startovací vouchery)...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 06. 2022

Hlavním cílem výzvy je posílit pocit evropského občanství mezi mladými lidmi, aby si uvědomili, jak EU funguje a chápali demokratickou roli Evropského parlamentu a stali se aktivními občany. Cílem je zvýšit zapojení mladých evropských občanů a mládežnických organizací, budování pulzující evropské demokracie, a tím povzbuzení budoucího aktivního zapojení a účasti v evropských volbách 2024.

Mezi konkrétní financované aktivity...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 06. 2022

Cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích, a to prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje (výrobní, digitální a kybernetické technologie) a zavedením jejich výsledků do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu. Žadateli jsou malé...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
25 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 06. 2022

Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 6 fichí (opatření):

 • Investice do zemědělských podniků.
 • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 035 578,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 06. 2022

Cílem výzvy je komplementární podpora projektů, které úspěšně prošly oběma koly hodnocení výzvy Teaming for Excellence a bylo jim přiděleno financování. Výzva Teaming-CZ I podpoří komplementární financování především investičních výdajů nutných k modernizaci excelentního výzkumného centra. Dotace je určena na modernizaci infrastrukturního zázemí excelentního výzkumného centra (stavební úpravy, pořízení, upgrade či vývoj...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
665 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 06. 2022

Cílem výzvy je zlepšit kvalitu života obyvatel venkova, posílit vzájemnou soudržnost a spolupráci obyvatel regionu, posílit lokální ekonomiku, zlepšit ochranu přírodního a kulturního dědictví. Podpořit lze projekty zaměřené na znovuobnovování tradic a řemesel v obcích, na propagaci místních produktů a producentů, kulturního a přírodního bohatství, na rozvoj spolupráce místních obyvatel, spolků, organizací a dalších aktérů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 06. 2022

Cílem výzvy je podpora vývoje a nasazování aplikací vertikál ekosystému sítí 5G pro města se záměrem podpořit koncept Smart Cities. Proces podpory je založen na dosažených výsledcích soutěže - 5G pro 5 měst, kterou organizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. V rámci výzvy budou vyvinuty a uvedeny do provozu referenční aplikace vertikál ekosystému sítí 5G pro Smart Cities...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
17 900 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 06. 2022

Cílem programu je zajištění školního stravování dětí se sociálním znevýhodněním a dětí, jejichž rodina se nachází v dlouhodobé nepříznivé finanční situaci nebo se dočasně ocitla v nepříznivé finanční situaci v Karlovarském a Ústeckém kraji, a podpora aktivit směřujících ke zvyšování účasti dětí z této cílové skupiny na předškolním vzdělávání (odstranění dalších finančních bariér, spolupráce s rodinou, realizace volnočasových...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 06. 2022

Místní akční skupina Hornolidečska vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Podpora nových podnikatelských aktivit, rozvoj MSP v oblasti výroby a služeb (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 528 293,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 06. 2022

Cílem programu je podpora projektů či akcí v oblasti zdravotnictví zaměřené na pořízení přístrojového vybavení k poskytování akutní lůžkové péče, nebo na výstavbu či rekonstrukcí objektů, ve kterých je poskytována akutní lůžkové péče. Žadatelem může být poskytovatel akutní lůžkové péče, nezaložený poskytovatelem dotace, který má udělené oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 06. 2022

Místní akční skupina Rozkvět vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 3 fiche (opatření):

 • Mikropodniky (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Zemědělské podniky (Investice do zemědělských podniků)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 06. 2022

Místní akční skupina Jižní Haná vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 588 327,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 06. 2022

Místní akční skupina Hranicko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 5 fichí (opatření):

 • Rozvoj zemědělských podniků (Investice do zemědělských podniků).
 • Zemědělské a potravinářské produkty (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 06. 2022

Cílem dotačního programu je podpora financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje v roce 2022. V rámci výzvy jsou vyhlášeny 3 dotační tituly - Dofinancování běžného provozu sociálních služeb v oblasti protidrogové prevence; Podpora sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností; Dofinancování...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 06. 2022

Cílem finanční podpory akcí v cyklu Regina a akcí konaných pod záštitou města je vytvářet kulturní a společenské prostředí, především podporou prestižních akcí, které mohou prospět rozvoji kulturního života a dobrému jménu města. Žádat o příspěvek na podporu významných kulturních, sportovních a společenských aktivit konaných na území města Hradec Králové v období od 1.1.2023 do 31.12.2023 mohou jak fyzické tak právnické...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 06. 2022

Cílem programu je podpora akcí konajících se v období od 01.01.2023 do 31.12.2023 na Labském nábřeží a náplavce, které přispívají jedinečným způsobem k rozvoji kulturního, sportovního a společenského života města Hradec Králové, a tím zvyšují kvalitu života jeho obyvatel a přispívají k rozvoji cestovního ruchu. Součástí podpory projektu je udělení záštity města Hradec Králové. Žadateli jsou právnické nebo fyzické osoby...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 06. 2022

Cílem ocenění je:

 • Stimulovat zavádění inovací.
 • Uznat a podporovat úsilí zadavatelů a právnických osob, které je podporují pro poskytování lepších služeb a/nebo uvádění produktů na trh inovativním způsobem.
 • Vybudovat různorodou evropskou komunitu veřejných a soukromých kupujících, kteří budou sdílet, spolupracovat a vzájemně se inspirovat při navrhování inovativních postupů zadávání zakázek a zejména při poskytování veřejných...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 75.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 06. 2022

Proces pro podávání žádostí bude brzy otevřen.

Cílem výzvy je úspěšné partnerství veřejného a soukromého sektoru, tj. partnerství mezi Evropskou komisí a evropským leteckým průmyslem, za účelem dosažení stanovených cílů v oblasti ochrany životního prostředí. 

Výzva obsahuje následující témata:

 • Architektura letadel a integrace technologie pro koncepce letadel od regionálních aplikací po aplikace s krátkým až středním dosahem...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 06. 2022

Výzva obsahuje následující podtémata:

 • Udržitelný a zelený železniční systém (38 300 000 €): Pro zlepšení stávající udržitelnosti železničních systémů, je třeba vyvinout, otestovat a zavést nové inovativní produkty a služby.
 • Udržitelné, zelené, konkurenceschopné a digitální služby nákladní železniční dopravy (40 600 000 €): Cílem je zatraktivnit železniční nákladní dopravu prostřednictvím lepších služeb pro evropský dodavatelský...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 06. 2022

Tento program je zaměřen na podporu rozvoje environmentálního vzdělávání a výchovy (školení pedagogů v oblasti ekologie, vzdělávání předškolních a školních dětí a mládeže v oblasti EVVO a trvale udržitelného rozvoje, podpora programů škol a školských zařízení při vytváření aktivit s environmentální tématikou, podpora aktivit EVVO škol zajišťovaných ve spolupráci se zahraničními partnery, tvorba zázemí škol pro EVVO aktivity...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 06. 2022

Místní akční skupina Krkonoše vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 4 fiche (opatření):

 • Investice do zemědělských podniků.
 • Investice do zemědělských produktů (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 609 660,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 06. 2022

Cílem dotačního programu je podpora určená na investiční dotace do oblasti technického zabezpečení provozu a údržby povrchů a vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení (opravy majetku, technické zhodnocení či rekonstrukce hrazené z dotace mohou být realizovány výlučně do majetku ve vlastnictví příjemce). Žadatelem mohou být obce a právnické osoby, jejímž hlavním předmětem činnosti je oblast sportovní činnosti. 

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 06. 2022

Cílem programu je podpora realizace kulturních akcí a činností neprofesionálního charakteru. Dotace je určena na mimořádné a dlouhodobě realizované významné kulturní akce, na akce místního významu v obcích (např. plesy, košty, degustace, módní přehlídky, poutě), na publikační, audio a audiovizuální projekty (literatura, publicistika, hudební, filmová a audiovizuální tvorba, ediční činnost, radiové a rozhlasové projekty...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 06. 2022

Cílem dotačního programu je podpora realizace opatření v situaci, kdy došlo k narušení nebo mimořádnému ohrožení základních funkcí území škodlivým působením sil a jevů, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí (havárie na infrastruktuře vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, řešení havárií na vodních dílech v majetku obcí v důsledku povodňové situace, realizace preventivních opatření sloužících...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 06. 2022

Cílem programu je podpora obyvatel venkova a samospráv obcí za účelem realizace jejich snahy o harmonický a zdravý rozvoj společenského života a životních podmínek na venkově. Podporované aktivity jsou obnova budov a další infrastruktury v majetku obcí (např. budovy občanské vybavenosti, radnice, místní komunikace a chodníky, kulturní zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, budovy sociálního bydlení, hasičské...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
127 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 06. 2022

Rada kraje schválila v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu termín pro podání žádostí o dotaci a žádostí o dofinancování. Zbývající finanční prostředky lze vyčerpat na dofinancování sociálních služeb, na které byla podána žádost na r. 2022, dále na podporu sociálních služeb či kapacit nově...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 06. 2022

Tento program je zaměřen na podporu edičních počinů odborné a populárně-naučné povahy směřující k uchování identity a kolektivní paměti obyvatel kraje připomenutím významných osobností a historických událostí v regionálním i celonárodním kontextu dějinného vývoje, prezentaci kulturního a přírodního bohatství krajiny Vysočiny nebo poukázáním na péči o životní prostředí. Žadateli jsou obce, svazky obcí, příspěvkové organizace...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 06. 2022

Mezi cíle výzvy podpory trhů a sítí patří:

 • Podporovat mezipodnikové výměny mezi evropskými audiovizuálními profesionály, a to usnadněním přístupu na fyzické a online trhy.
 • Zahrnout průmyslové akce zaměřené na obsah a/nebo zavádění nových technologií a obchodních modelů, pokud mohou mít dopad na viditelnost a prodej evropských děl.
 • Oceňovat přístupy šetrné k životnímu prostředí...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 06. 2022

Výzva obsahuje následující témata:

 • Národní kompetenční centra pro High Performance Computing (40 000 000 €): Cílem výzvy je podpořit stávající národní kompetenční centra (NCC) nebo vytvoření až jednoho NCC v maximálním počtu účastnických států účastnících se EuroHPC. NCC budou poskytovat služby HPC průmyslu (zejména malým a středním podnikům), akademické sféře a veřejné správě a poskytovat přizpůsobená/modulární řešení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 06. 2022

Hlavním cílem výzvy je zvýšit efektivitu a konkurenceschopnost zpracovatelského průmyslu přijetím nejnovějších digitálních technologií pro chytřejší a ekologičtější transformaci v souladu s nejnovějšími politikami EU.

Výzva se zaměřuje na podporu minimálně 19 dílčích projektů v rámci dvou finančních schémat, rozdělených podle úrovně technologické připravenosti (TRL) navrhovaného řešení:

 • PODPORA INOVACE – Testování a ověřování...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 60.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 06. 2022

Program podporuje zdravotnický výzkum (základní výzkum, průmyslový výzkum a experimentální vývoj). Program je členěn na dva podprogramy, kdy kritériem pro rozdělení je věk řešitelů.

Podprogram 1: Hlavním cílem Podprogramu 1 je dále rozvíjet stávající platformu zdravotnického aplikovaného výzkumu v České republice s tím, že je nutné zaměřit se více na zlepšení podmínek pro rozvoj mezinárodní spolupráce. V rámci Podprogramu...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 06. 2022

Cílem programu je poskytování víceletých dotací (od 1.1.2024 do 31.12.2027) na kulturu a umění v oborech divadlo, hudba (prezentace hudby, vydávání hudby, tanec), nonverbální umění a nový cirkus, vizuální umění a rezidenční pobyty (výstavní projekty, festivaly, přehlídky a soutěže, fotografie, nová média, účast na mezinárodních veletrzích výtvarného umění, neinvestiční/neprojektová/neaplikovaná architektura, cykly přednášek)...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 06. 2022

Cílem programu je poskytování jednoletých dotací na kulturu a umění v oborech divadlo, hudba (prezentace hudby, vydávání hudby, tanec), nonverbální umění a nový cirkus, D. vizuální umění a rezidenční pobyty (výstavní projekty, festivaly, přehlídky a soutěže, fotografie, nová média, účast na mezinárodních veletrzích výtvarného umění, neinvestiční/neprojektová/neaplikovaná architektura, cykly přednášek), literatura (prezentace...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 06. 2022

Místní akční skupina Krajina srdce vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Zpracování zemědělských komodit (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Nezemědělské podnikání (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Dotace je určena na financování cestovních a pobytových nákladů. Přijímány jsou návrhy společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení od 1. ledna 2023 do...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
156 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem programu je ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti (tvorba dokumentů, definice procesů, odpovědností, toků informací, příprava systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému energetického managementu do...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Dotace je určena na financování cestovních a pobytových nákladů. Přijímány jsou návrhy společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení od 1. ledna 2023 do 31...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a následného navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci ČR. Dotace je určena na výstavbu fotovoltaických elektráren na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp včetně (aktivita...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Dotaci lze poskytnout na následující účely:

 1. Zvyšování hnízdních možností ptáků, podpora hnízdění dutinových pěvců a ohrožených druhů dravců, vytváření vhodných podmínek pro život plazů a obojživelníků na území města Chomutova.
 2. Popularizace a propagace ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, rostlin a jejich životního prostředí na území města Chomutova.
 3. Přírodovědný průzkum složek flóry a fauny a podpora existence...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Dotace je určena na financování cestovních a pobytových nákladů. Přijímány jsou návrhy společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení od 1. ledna 2023 do 31...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem programu je systematická podpora budování absorpční kapacity v kraji v souladu s potřebami inteligentní specializace S3 na národní a krajské úrovni, koordinace příprav strategických záměrů, naplňování strategických cílů Regionální inovační strategie. Podporovanou aktivitou je přímá podpora přípravy strategických projektů (např. operační programy Evropských strukturálních a investičních fondů, Horizon, národní dotační...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem programu je zajištění poskytování lékařských služeb - zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci. Žadateli o vyrovnávací platbu jsou pouze poskytovatelé zdravotních služeb, kteří byli k zajištění výkonu lékařské pohotovostní služby pověřeni krajem na základě Pověření k výkonu veřejné služby v obecném hospodářském zájmu. Výše vyrovnávací platby nesmí u příjemce převýšit rozdíl mezi náklady a příjmy...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem programu je podpora speciálního poradenství v oblastech živočišné a rostlinné výroby. Konkrétně je finanční podpora poskytována na pořádání seminářů, školení, vydávání poradenských publikací, pořádání výstav a přehlídek a další aktivity. Žadateli jsou např. vystavovatel nebo pěstitelské svazy. Příjem žádostí o dotaci na semináře a školení konající se v roce 2022 končí 30. 6. 2022. Příjem žádostí o dotaci na semináře...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem programu je podpora projektů na pořízení nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH, na podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS. V rámci výzvy jsou vyhlášena následující tematické oblasti: Krajská podpora pořízení nové cisternové automobilové stříkačky v rámci dotačního programu MV GŘ HZS ČR - Účelové investiční...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem programu je zlepšit a podpořit organizování významných sportovních akcí na území Jihomoravského kraje. V rámci výzvy jsou vyhlášeny tři dotační tituly - Okruh A - významné mezinárodní akce (Mistrovství Evropy, Mistrovství světa, Grand Prix, Světový či Evropský pohár), Okruh B - významné akce národního charakteru (mistrovství ČR, Český pohár), akce s nadpoloviční mezinárodní účastí, Okruh C - významné akce regionálního...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem programu je podpora speciálního poradenství v oblasti rostlinné výroby. Konkrétně je finanční podpora poskytována na pořádání seminářů, školení, vydávání poradenských publikací, pořádání výstav a přehlídek a další aktivity. Žadateli jsou např. vystavovatel nebo pěstitelské svazy. (9.A.b.1.)Příjem žádostí o dotaci na publikace doporučovaných odrůd a souvisejících informací vydávané v roce 2022 končí 30. 6. 2022...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely (oltáře včetně oltářních obrazů, závěsné obrazy, sochařská díla, kostelní lavice, varhany nebo...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem výzvy je ocenit nejinovativnější evropské městské ekosystémy. Cena zvýší profil měst, která vyvinula a zavedla inovativní politiky;

 • zavedené rámce, které podporují průlomové inovace,
 • zvýšení atraktivity města pro investory, průmysl, podniky a talenty,
 • otevření spojení a posílení vazeb s jinými městy a podpoření replikací osvědčených postupů v oblasti inovací...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Programová dotace může být využita výhradně na úhradu nákladů (výdajů), které vznikly od 1.1.2022 do 30.6.2022. Způsobilými výdaji jsou uhrazené faktury, pokladní doklady za hotové za nákup sportovního materiálu a vybavení. Žadatelem o programovou dotaci může být jakákoliv organizace se zaměřením na sportovní činnost nejméně od roku 2021 a v souladu s platnou právní úpravou.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
25 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem programu je podpořit zkvalitnění výuky, podpořit efektivní zavádění inovací ve formálním vzdělávání a podpořit informovanost a odbornou debatu napříč širokým spektrem společnosti (Okruh A - Výukové aktivity a vzdělávací programy v rámci formálního vzdělávání pro žáky základních škol s místem poskytovaného vzdělávání na území města Jihlavy, Okruh B -Osvětové a vzdělávací akce pro širokou veřejnost). Žadateli jsou...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem programu je odstranění nezákonně soustředěného odpadu, tj. odpadu odloženého mimo místa k tomu určená na nepovolené černé skládky (vyjma černých skládek tvořených pouze stavebním a demoličním odpadem, vč. vytěžené zeminy z kontaminovaných míst skupiny 17 Katalogu odpadů dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 8/2021 Sb.), a to včetně zajištění správného nakládání s odpadem v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Programová dotace může být využita výhradně na úhradu zvýšených nákladů (výdajů) na spotřebu energií, v důsledku nárůstu cen, které vznikly od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 oproti 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021. Způsobilými výdaji jsou zálohové platby a vyúčtování za elektrickou energii a plyn. Žadatelem o programovou dotaci může být jakákoliv organizace se zaměřením na sportovní nebo kulturní činnost.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
25 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Programová dotace může být využita výhradně na náklady, které vznikly v roce 2021/2022 v oblastech: vlastní sportovní činnost, nájem sportovních ploch, pořádání sportovních turnajů a akcí, sportovní soustředění, odměny kvalifikovaných trenérů a lektorů (doložená kvalifikace, pracovní smlouva, IČ apod.), zvyšování kvalifikace trenérů a lektorů. Žadatelem o programovou dotaci může být jakákoliv organizace se zaměřením na...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Místní akční skupina Slavkovské bojiště vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem programu je podpora akcí zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy na silnicích II. a III. třídy (úprava směrového a výškového vedení pozemní komunikace, opěrných zdí a jiných objektů, které jsou součástí pozemní komunikace, úprava šířkového uspořádání pozemní komunikace, změna počtu nebo uspořádání jízdních pruhů, úprava tvaru křižovatky, světelné signalizační zařízení pro řízení provozu na křižovatkách, úprava...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
15 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem této grantové výzvy je zvýšit odolnost naší krajiny prostřednictvím výsadeb alejí a terénních úprav zlepšujících vodozádržné schopnosti alejí. Součástí projektů také mohou být přírodě blízké úpravy drobných vodních toků, studánek a pramenů v okolí alejí nebo prvky, které zpříjemní návštěvu upravených míst, např. lavičky nebo informační panely.

Lze žádat o příspěvek na:

 • zakoupení sazenic stromů a keřů, kotvící a...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Program je zaměřen na podporu romských studentů na středních školách, konzervatořích a VOŠ. Finanční prostředky jsou konkrétně určeny na částečnou nebo úplnou úhradu nákladů žáků a to v těchto oblastech: školné, stravné, ubytování, cestovné, školní potřeby a ochranné pomůcky, personální podpora při vzdělávání žáka nebo studenta. Žadatelem může být spolek, ústav, nadace nebo nadační fond, obecně prospěšná společnost, účelové...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
259 200,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Dotační program zamýšlí finančně podpořit lékaře při zřizování nových lékařských praxí na území města, ale také převzetí stávající praxe novým lékařem. Podporované lékařské odbornosti jsou všeobecné praktické lékařství pro dospělé, všeobecné praktické lékařství pro děti a dorost, praktické zubní lékařství, oftalmologie, revmatologie, vnitřní lékařství, psychiatrie, dětská psychiatrie, gynekologie a porodnictví, cévní chirurgie...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem výzvy je přispět prostřednictvím státní pomoci územním samosprávám k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy. Oprávněným žadatelem o dotaci je obec a kraj. Dotace je poskytována obcím do 3 000 obyvatel do výše 90 % způsobilých výdajů, obcím...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Místní akční skupina Radbuza vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 5 fichí (opatření):

 • Podpora zemědělského podnikání (Investice do zemědělských podniků).
 • Podpora nezemědělského podnikání (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem výzvy je posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti základních složek IZS (Hasičského záchranného sboru České republiky) tak, aby mohl lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID‐19. Dotace je určena na nákup nové techniky a věcných prostředků složek IZS určených především pro řešení mimořádných událostí. Žadateli jsou Ministerstvo vnitra‐Generální ředitelství HZS ČR, hasičské záchranné sbory...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem programu je zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby - zubní lékařství. Žadateli o vyrovnávací platbu jsou pouze poskytovatelé zdravotních služeb, kteří byli k zajištění výkonu lékařské pohotovostní služby pověřeni krajem na základě Pověření k výkonu veřejné služby v obecném hospodářském zájmu. Výše vyrovnávací platby nesmí u příjemce převýšit rozdíl mezi náklady a příjmy vynaloženými při plnění závazku...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem této výzvy je přispět k podpoře sociálního dialogu na meziodvětvové a sektorové úrovni, rozvíjet evropský sociální dialog a budovat a posilovat kapacitu národních sociálních partnerů, zejména po krizi Covid. Organizace sociálních partnerů je buď organizace zastupující pracovníky – často také označovaný jako „odborový svaz“ – nebo organizace zastupující zaměstnavatele. Cílem je zapojit se do nějaké formy „sociálního...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 650.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem programu je omezit primární emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností. Dotace jsou určeny pro kraje na realizaci programu výměny zdrojů tepla na pevná paliva za tepelné čerpadlo, kotel pouze na biomasu, plynový kondenzační kotel. Žadatelem jsou kraje, které budou následně získané prostředky přidělovat konečným uživatelům prostřednictvím vlastních výzev určených pro nízkopříjmové domácnosti (průměrný...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem programu je zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby. Žadateli o vyrovnávací platbu jsou pouze poskytovatelé zdravotních služeb, kteří byli k zajištění výkonu lékařské pohotovostní služby pověřeni krajem na základě Pověření k výkonu veřejné služby v obecném hospodářském zájmu. Výše vyrovnávací platby nesmí u příjemce převýšit rozdíl mezi náklady a příjmy vynaloženými při plnění závazku veřejné služby.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem programu je podpora zpracování územně plánovací dokumentace obcí kraje tam, kde závazná územně plánovací dokumentace doposud chybí nebo nevyhovuje požadavkům současně platných právních předpisů. V rámci výzvy jsou vyhlášena 2 opatření - Zpracování územního plánu; Zpracování změny územně plánovací dokumentace vyvolané výhradní potřebou kraje. Žadatelem mohou být města a obce.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na vybavování letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy. Podporovanou aktivitou je pořízení a instalace prostředků pro perimetrickou, prostorovou a plášťovou ochranu letiště a letištních budov včetně zabezpečení vstupů do jednotlivých prostor letiště, pořízení a instalace prostředků pro detekční kontrolu osob...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 07. 2022

Cílem programu je podpora vrcholového a výkonnostního sportu převážně pro dospělé a nejstarší kategorie mládeže. V rámci výzvy je podpora zaměřena na aktivity v oblasti kolektivních sportů – družstev a individuálních reprezentantů ČR v období od 01.08.2022 do 31.07.2023. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby působící v této oblasti na území města Hradec Králové.

Lhůty pro podání žádostí:

 • I. kolo (na období od 01.08...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 07. 2022

Cílem programu je podpora podnikání a systematického rozvoje subjektů kreativně kulturních odvětví a jejich propagace na národní a mezinárodní úrovni, podpora nových aktivit těchto subjektů, např. revitalizace/oživení veřejného prostoru apod. V rámci výzvy budou podporovány 4 oblasti - oblast PROPAGACE (obchodní akce, odborné veletrhy - v ČR i zahraničí), oblast EDUKACE – (výstavy, odborné přednášky, sympozia, workshopy...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 07. 2022

Evropská komise podpoří 5 až 15 projektům informačních a osvětových kampaní v oblasti migrace ve třetích zemích původu a tranzitu podél hlavních migračních tras do EU, zejména tras přes východní, střední a západní Středomoří, západní Balkánská cesta a Hedvábná stezka. Třetími zeměmi zvláštního zájmu jsou Alžírsko, Bangladéš, Gambie, Irák, Maroko, Niger, Nigérie, Pákistán, Senegal, Tunisko a Turecko. Regionální kampaně...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 07. 2022

Výzva obsahuje následující témata:

 • Granty na akce k poskytování finančních příspěvků orgánům alternativního řešení sporů (1 000 000 €): Cílem je zvýšit povědomí mezi spotřebiteli a obchodníky a zvýšit spotřebitelskou důvěru v ADR (alternativní řešení sporů), zvýšit dostupnost subjektů alternativního řešení sporů pro spotřebitele, a to i v přeshraničním kontextu, zlepšit provozní kapacitu při řešení spotřebitelských sporů...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 60.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 07. 2022

GÉANT výzývá žadatele aby se spojili s držitelem OCRE Cloud Framework ve svojí zemi a soutěžili v rámci EU a Spojeného království v rámci OCRE Framework o příležitost získat finanční prostředky na přijetí EC Cloud udělené vítěznému výzkumnému projektu. Tato minisoutěž poskytne všem držitelům OCRE Cloud Framework příležitost získat místní výzkumný projekt oceněný v rámci této soutěže. Všechny návrhy budou po splnění projektových...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 07. 2022

Cílem programu je podpora statutárních divadel při budování a rozvoji lokální kulturní identity, podpora statutárních divadel při přípravě a inscenaci open-air představení. Dotace je určena např. na uchování tradičních řemesel spojených s divadelním provozem, obnovu výpravy inscenace, inscenování divadelních představení pro střední školy, provádění divadelních představení pro střední školy, na dramaturgickou a produkční...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 350 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 07. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu v oblasti karavaningu, rekreační plavby a dále k vybudování záchytných parkovišť včetně dopravního a orientačního značení v lokalitách na území Středočeského kraje. Dotace je určena i na pořízení projektové přípravy v souvislosti s přípravou projektů IROP II. Podporovaná témata - Stanoviště pro obytná auta, Vybudování nového plovoucího vývaziště, Vybavení...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 07. 2022

Cílem výzvy je integrace a konsolidace stávajícího celoevropského mechanismu přístupu k veřejným výzkumným infrastrukturám a komerčním službám prostřednictvím portálu EOSC. Tato výzva se konkrétně zaměřuje na menší komunitní projekty s cílem ukázat mezioborovou implementaci a převzetí doporučení a výstupů RDA (Research Data Alliance) v kontextu EOSC. Důraz by měl být kladen na podporu a povzbuzování příkladů přijetí stávajících...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 50.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 07. 2022

Cílem programu je finanční podpora veřejně prospěšných aktivit zabývajících se oblastmi udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života. Dotace je určena na realizaci projektů v rámci tří daných témat - Podpora aktivního života, sportovních aktivit a turistiky (např. zvelebení dětského hřiště nebo vyhlídkového místa, drobné pohybové prvky nebo zapojení do osvětových kampaní a akcí apod.); Posílení komunitních aktivit a rozvoj...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 07. 2022

Cílem programu je zachování a rozvoj tradičního odvětví kreativního průmyslu -  audiovize. Dotace je určena na vytvoření první verze scénáře pro celovečerní hrané audiovizuální dílo, celovečerní animované audiovizuální dílo, dokumentární audiovizuální dílo, animovanou epizodu seriálu - pilot, nebo hranou epizodu seriálu - pilot. Podpora může být poskytnuta do výše 50 % způsobilých nákladů, u přeshraničních produkcí max...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 07. 2022

Cílem programu je podpora mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů českých subjektů podporovaných TA ČR a zahraničních partnerů s předpokládanou podporou zahraničních institucí, podpora přenosu mezinárodních znalostí, sdílení dobré praxe a usnadnění pronikání na zahraniční trhy. Projektu se spolu s českým uchazečem musí účastnit vždy minimálně jeden zahraniční uchazeč z...

Maximální % dotace:
74%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 07. 2022

Tento program poskytuje podporu na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje, a to na úhradu zvýšených nákladů na zpracování nahodilých těžeb z důvodu vlivu biotických a abiotických činitelů, na individuální ochranu lesa proti zvěři oplocenkami, na ochranu lesa proti hmyzím škůdcům. Žadatelem o dotaci může být vlastník lesa nebo osoba, na kterou se vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 07. 2022

Cílem programu je zajistit spolufinancování péče o část nejcennějšího kulturního dědictví na území Pardubického kraje. Dotace je určena na podporu realizace rozvojových projektů, na pořízení opravy a udržování, technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného majetku, na nákup materiálu a nákup ostatních služeb (dovybavení infrastruktury obcí související s UNESCO včetně zeleně, zabezpečení...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 07. 2022

Program podporuje spolupráci samospráv a komunit např. v oblasti mládeže a společensko-kulturních aktivit, dále společné plánování dopravní sítě, spolupráci v oblasti ochrany přírody, společné aktivity v oblasti veřejných služeb a další. Dotace je určena na přeshraniční spolupráci v oblasti krizového řízení zaměřená na bezprostřední zvládání přílivu osob (výměna informací a posílení komunikace, koordinace aktivit, sdílení...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 07. 2022

Cílem soutěže je ocenit celoživotní přínos žen, badatelek v oblasti jazykovědy, a inspirovat tím začínající vědkyně a studentky, které vědeckou dráhu v této oblasti zvažují. Záměrem letošního vyhlášení Ceny Milady Paulové 2022 je podpořit působení žen v oboru neurověd v českém výzkumném prostředí. Nominaci může předkládat jednotlivec, skupina osob nebo instituce.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 07. 2022

Cílem programu je zvýšení vybavenosti sídel v kraji o velikosti do 2 000 EO vodohospodářskou infrastrukturou, zvýšení počtu napojených obyvatel na pitnou vodu a na kanalizaci s vyhovující čistírnou odpadních vod, zlepšení zásobování pitnou vodou. V rámci výzvy jsou vyhlášeny 3 dotační tituly - DT 1 - Zásobování pitnou vodou, odvedení a čištění odpadních vod, DT2 - Spolufinancování projektů vodohospodářské infrastruktury...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 07. 2022

Cílem programu je podpora vzniku až tří Dioscuri center v ČR, s dobou trvání na 5 let. Účelem je posílit mezinárodní standardy vědecké excelence v regionu střední a východní Evropy, posílit a rozšířit vědeckou excelenci a její spolupráci v regionu střední a východní Evropy, podpořit probíhající transformační procesy v zemích EU-13 a rozšířit tak základy dlouhodobé hospodářské a sociální prosperity v Evropě. Dotace je určena...

Maximální % dotace:
92%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 300.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 07. 2022

Fond byl zřízen za účelem finanční podpory výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území kraje včetně financování opatření a činností při řešení mimořádných událostí a vodohospodářských havárií a aktivit směřujících ke zmírnění jejich následků. Žadateli jsou obce, svazky obcí, právnické osoby - vlastníci nebo provozovatelé vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu s většinovou majetkovou účastí obce nebo...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 07. 2022

Cílem programu je podpora místních aktivit, které přispívají ke snižování měrné produkce směsného komunálního odpadu zvýšením účinnosti odděleného sběru a míry využití materiálově využitelných složek komunálního odpadu v obcích. V rámci výzvy je vyhlášeno osm dotačních titulů - DT1Pořízení shromažďovacích či přepravních prostředků pro oddělený sběr či svoz a dopravu materiálově využitelných složek komunálního odpadu...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 07. 2022

Cílem podpory v rámci této výzvy je vytvořit a provozovat síť kin s cílem umožnit tyto aktivity:

Vytváření sítí: informace, animace a komunikace s cílem zvýšit rozsah publika a zavést inovativní akce a akce založené na spolupráci.

Poskytování finanční podpory zúčastněným kinům provádějícím tyto způsobilé činnosti:

 • akce zaměřené na propagaci a promítání evropských filmů a zvýšení publika pro nenárodní evropské filmy a...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 07. 2022

V rámci výzvy budou vybrány experimenty s vysokým potenciálem technologického transferu (TTE) k urychlení návrhu, vývoje a zavádění laserově založené pokročilé a aditivní výroby (LBAAM) napříč evropským průmyslem a zejména v MSP.

Očekávaným experimentem v rámci výzvy je případová studie relevantní pro koncového uživatele:

 • Demonstrace použití LBAAM a výhod, které přináší do hodnotového řetězce od koncového uživatele až...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 150.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 07. 2022

Cílem návrhů v rámci výzvy je:

 • Přispět ke zvýšení úrovně digitalizace malých a středních podniků.
 • Prokázat jasné technologické, ekonomické a obchodní dopady.
 • Nastavit jasné a realistické KPI...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 100.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 07. 2022

Cílem dotačního programu je podpora zpracování variantní studie odkanalizování a variantní studie zásobování pitnou vodou všech místních částí obce. Studie má obcím napomoci nalézt optimální variantu odkanalizování a likvidace odpadních vod nebo zásobování pitnou vodou a předejít tak případným nákladným projektům na odkanalizování a likvidace odpadních vod nebo zásobování pitnou vodou bez uvážení všech možných variant...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 07. 2022

Cílem operace je podpora operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Dotace je určena na předávání znalostí a informační akce, investice do zemědělských podniků, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, rozvoj lesnické infrastruktury, rozvoj zemědělské infrastruktury, pozemkové úpravy, investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, zavádění preventivních protipovodňových opatření...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2022

V rámci dotačního programu jsou podporovány sporty s převažující pohybovou aktivitou vedoucí ke zdravému životnímu stylu a prohloubení fyzické kondice včetně šachu a stolního hokeje, jakožto sportů s dlouholetou tradicí v našem regionu. Ostatní sporty tento dotační program nepodporuje.

Účel, na který může být dotace poskytnuta, je vymezen následujícími podprogramy:

 • Podprogram č. 3 (1 000 000 Kč):Pořádání sportovních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2022

Grantová výzva je určena pro podzimní výsadby stromů, realizace projektu je možná od 1. 10. 2022 do 15. 12. 2022.

Lze žádat o příspěvek na:

 • zakoupení sazenic stromů a keřů
 • zakoupení nezbytného materiálu...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2022

Cílem programu je podpora aktivit zaměřených na podporu činnosti zejména dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti školství a mládeže (Podpora organizacím, které pravidelně v průběhu roku zajišťují školní a mimoškolní volnočasovou činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje; Podpora při pořádání a organizování akcí celostátního a mezinárodního významu; Podpora akcí škol a školských zařízení v Plzeňském kraji...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 08. 2022

Cílem programu je spolufinancování projektů předkládaných v rámci komunitárního programu LIFE. Národní výzva je určena žadatelům, kteří předkládají žádost o podporu do výzvy unijního programu LIFE. Podpora z národních zdrojů je určena pro Standardní akční projekty v podprogramu Příroda a biologická rozmanitost; pro Standardní akční projekty v podprogramu Oběhové hospodářství a kvalita života; pro Standardní akční projekty...

Maximální % dotace:
27%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
16 780 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 08. 2022

Cílem programu je rozvoj cyklistické infrastruktury na území Středočeského kraje. Dotace může být využita na výstavbu cyklistické infrastruktury na dálkových páteřních trasách, na výstavbu cyklistické infrastruktury na vybraných páteřních regionálních trasách a na výstavbu cyklistické infrastruktury na cyklotrasách spojujících cyklotrasy na území Prahy s cyklotrasami na území Středočeského kraje. Žadatelem může být obec...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 08. 2022

Cílem výzvy je podpora udržitelného rozvoje obcí a krajů, zlepšení kvality životního prostředí a kvality života obyvatel a přispění k dosažení klimaticko-energetických závazků prostřednictvím zapojení měst a obcí ČR do iniciativy Pakt starostů a primátorů pro klima a energii. Dotaci až 2 mil. Kč lze získat na zpracování/aktualizaci Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, na organizaci Místních dnů pro klima a energii...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 08. 2022

Prioritou této výzvy je reagovat na krizi COVID-19 a zvýšit připravenost na budoucí mimořádné zdravotní události se zvláštním důrazem na shromažďování zpravodajských informací na podporu včasného poskytování lékařských protiopatření. Obecným cílem je ochrana lidí v Unii před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami a posílení schopnosti zdravotnických systémů reagovat a koordinace mezi členskými státy při řešení závažných...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 08. 2022

Podpora je zaměřena na:

 1. Instalace čistíren odpadních vod na území města - smyslem programu je podpořit vlastníky nemovitostí v pořízení nejlepších dostupných technologií k zneškodňování odpadních vod.
 2. Instalace podzemních nádrží na zadržování dešťových vod na území města - smyslem programu je podpořit vlastníky těchto nemovitostí v environmentálním řešení zlepšujícím mikroklimatické podmínky urbanizovaného prostředí...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 08. 2022

Cílem programu je ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti, zejména na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), na přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2022

Cílem programu je ochrana proti suchu. Cílem výzvy je podpořit efektivní hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňová opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. Dotace je určena např. na povrchová nebo podzemní vsakovací a retenční zařízení, akumulační nádrže, budování propustných zpevněných povrchů, výstavbu střech s akumulační schopností, na opatření podporující přirozený tlumivý...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předložení návrhů na udělení Ceny ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. Návrh předkládá statutární orgán nebo zástupce příjemce podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2022

Cílem výzvy je spolufinancování projektů podpořených ze státního rozpočtu (z programu Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora rozvoje regionů 2022 - z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (týká se pouze školních budov), z podprogramu Ministerstva financí - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působností obcí (projekty podpořené...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2022

Cílem programu je podporovat zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cyklistiky jako součást budování systému bezpečných mezinárodních a krajských cyklostezek a cyklotras na území kraje. V rámci výzvy jsou vyhlášeny 2 dotační tituly DT1 - Cyklistická infrastruktura a DT2 - Projektová dokumentace. Dotace je určena na plošné opravy povrchů stávajících cyklostezek, cyklotras, tras MTB, na realizaci nových...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2022

Cílem výzvy je vybudování sítí s velmi vysokou kapacitou (VHCN), jež umožní spolehlivý přístup k službám elektronických komunikací pro přístup k internetu koncovým uživatelům se zvláštním zaměřením na venkovské oblasti, kde tržní řešení nejsou rentabilní a kde existuje jen malá komerční motivace k zavádění takových sítí. Dotace je určena na modernizace stávající infrastruktury sítí pro přístup k internetu, aby dosáhla...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
230 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2022

Cena je vyhlašována a udělována na počest významného českého fyzika, akademika a spisovatele prof. Františka Běhounka, je spojena s odměnou 250 tisíc korun. Cenu lze udělit vědecké osobnosti, která působí v základním či aplikovaném výzkumu, ve vývoji nebo v akademické sféře, vystudovala na české vysoké škole nebo působí ve výzkumné či vzdělávací instituci v České republice a během posledních pěti let svou aktivní a úspěšnou...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2022

Cílem dotačního programu je podpora procesu plánování přírodě blízkých komplexních adaptačních opatření v zastavěném území a volné krajině a aktivit na zmírnění dopadů klimatických změn, zpracování projektové dokumentace, výstavby nových a zlepšení technického stavu současných rybníků, drobných vodních toků a malých vodních nádrží a retenčních opatření, budování a obnova tůní, které podpoří hospodaření s povrchovou a podzemní...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2022

Cílem výzvy je podpora kultivace veřejných prostranství centra města Olomouce - označení provozoven a reklama v městské památkové rezervaci a jejím ochranném pásmu. Žadatelem jsou právnické a fyzické osoby – vlastníci nebo provozovatelé příslušné provozovny nebo vlastníci nemovitosti, ve které příslušná provozovna sídlí.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
15 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2022

Tato výzva se zaměřuje na projekty v oblasti nízkouhlíkových technologií a procesů ve všech odvětvích, na která se vztahuje směrnice 2003/87/ES (směrnice EU ETS):

Inovace v nízkouhlíkových technologiích a procesech v odvětvích uvedených v příloze I, včetně ekologicky bezpečného zachycování a využívání uhlíku, které významně přispívají ke zmírnění změny klimatu, jakož i vývoj produktů nahrazujících produkty s vysokým obsahem...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 7.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2022

Očekávaným dopadem v souladu se Strategickým plánem je přispět k „čistému a udržitelnému přechodu odvětví energetiky a dopravy ke klimatické neutralitě usnadněné inovativními průřezovými řešeními“.

Skupina výzev obsahuje následující témata:

 • Zabudování chytrých funkcí do bateriových článků (zabudování funkcí snímání a samoopravy pro monitorování a samoopravu bateriových článků) (15 000 000 €).
 • CIVITAS 2030 – Koordinace...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 09. 2022

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím bodům:

 • ​Přispět k cílům mise Climate Neutral and Smart Cities urychlením přechodu ke klimatické neutralitě ve městech prostřednictvím podpory sdílené, aktivní a na člověka zaměřené mobility s nulovými emisemi.
 • Zvýšit rozsah a rychlost zavádění a rozšiřování inovativních, osvědčených postupů a opakovatelných bezpečných, cenově dostupných a udržitelných řešení městské...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 09. 2022

Očekávaným dopadem je v souladu se strategickým plánem přispět k „účinnému a udržitelnému využívání energie, dostupné pro všechny, které je zajištěno prostřednictvím systému čisté energie a spravedlivého přechodu“, zejména prostřednictvím:

 • Technologického a socioekonomického průlomu pro dosažení klimatické neutrality a přechodu k nulovému znečištění stavebního fondu do roku 2050 na základě inkluzivního výzkumu a inovací...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 09. 2022

Očekávaným dopadem v souladu se Strategickým plánem je přispět k „bezpečným, bezproblémovým, chytrým, inkluzivním, odolným a udržitelným systémům mobility pro lidi a zboží díky technologiím a službám zaměřeným na uživatele, včetně digitálních technologií a pokročilých služeb satelitní navigace“.

Skupina výzev obsahuje následující témata:

 • Městská logistika a plánování: předvídání tvorby a poptávky po městské nákladní dopravě...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 09. 2022

Celkovým cílem výzvy je vytvořit evropská partnerství poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy učitelů pro vytvoření Erasmus+ Učitelských akademií, které rozvinou evropský a mezinárodní pohled na vzdělávání učitelů. Tyto akademie povzbudí mnohojazyčnost, jazykové povědomí a kulturní rozmanitost a budou v souladu s tím rozvíjet vzdělávání učitelů.

Konkrétněji akademie budou splňovat tyto cíle:

 • Přispívat ke zlepšení...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 09. 2022

Cílem výzvy je motivovat hráče z různých kulturních a kreativních odvětví, aby navrhovali a testovali inovativní digitální řešení s potenciálním pozitivním dlouhodobým dopadem na různá kulturní a kreativní odvětví. Laboratoř usnadní vytváření inovativních řešení (např. nástrojů, modelů a metodologií), které lze použít v audiovizuálním odvětví a přinejmenším v jiném kreativním a/nebo kulturním odvětví. Řešení by měla být...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 09. 2022

Žurnalistická partnerství podpoří systémovou spolupráci mezi organizacemi profesionálních médií s cílem zlepšit životaschopnost a konkurenceschopnost profesionálně vytvářené žurnalistiky tím, že se zaměří na společnou obchodní transformaci a/nebo na společné novinářské projekty.

Očekávané výsledky:

 • Celoodvětvové sítě pro výměnu osvědčených postupů mezi profesionály v oblasti zpravodajských médií.
 • Znalostní centra pro...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 09. 2022

Cílem výzvy je zvýšit viditelnost a dopad portfolií projektů EIC prostřednictvím nových a kreativních přístupů pro:

 • stimulace synergií, mezioborových výměn a náhodných účinků mezi projekty v tematickém portfoliu,
 • budování širších, různorodých a genderově inkluzivních komunit kolem každého portfolia, daleko za hranicí příjemců projektů portfolia jako takových,
 • a oslovení příslušných zúčastněných stran, které mohou dále...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 09. 2022

Omezená rozmanitost talentů v technologickém světě je často identifikována jako problém, který může brzdit výkonnost a růst inovativních start-upů a scale-upů, a jako takový je předmětem zájmu Evropské rady pro inovace. Zejména vysoká diverzita z hlediska pohlaví a etnického původu korelovala s vyšší finanční výkonností soukromých podniků, zatímco diverzita na výkonné úrovni (včetně např. socioekonomického postavení a...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 09. 2022

Proces pro podávání žádostí bude brzy otevřen.

Stipendia budou poskytována vynikajícím výzkumným pracovníkům, kteří podnikají mezinárodní mobilitu buď do členských států EU nebo do zemí přidružených k programu Horizont Evropa nebo mezi nimi, a také do nepřidružených třetích zemí. Žádosti budou podávány společně výzkumným pracovníkem a příjemcem v akademickém nebo neakademickém sektoru.

Návrhy v rámci této výzvy by měly...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 09. 2022

Cílem programu je posílení tripartitní spolupráce mezi organizacemi zaměstnavatelů, odborovými organizacemi a veřejnými orgány a také podpora důstojné práce. Program dále podporuje sociální dialog a přispívá k lepší připravenosti zemí na výzvy související s vysokou nezaměstnaností a zajištěním principů důstojné práce v úzké spolupráci s partnery z Norska. Dotace je určena na zlepšení sociálního dialogu a spolupráce, na...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 100.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 09. 2022

Projekty v rámci této výzvy by se měly zaměřit na přehraniční spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti a digitálního vyšetřování.

Cílem projektů v rámci této výzvy by mělo být dosažení jednoho nebo více z následujících výsledků:

 • zvýšit operační kapacitu donucovacích orgánů,
 • zvýšit dostupnost technických nástrojů pro vymáhání práva...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 09. 2022

Cílem programu je podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel kraje a podpora veřejného a osobního zdraví obyvatelstva v Ústeckém kraji. Dotace v rámci okruhu podpory 1 je určena na podporu léčebných rehabilitací a rehabilitačních pobytů, v rámci okruhu podpory 2 na podporu zdravotní gramotnosti a prevenci zdravotních rizik. Žadatelem jsou právnické osoby - registrovaní poskytovatelé zdravotních služeb...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 09. 2022

Mikrogrant je určen na podporu kulturních a uměleckých projektů realizovaných na území statutárního města Plzně, které během roku oživí kulturní dění ve městě, a to zejména prostřednictvím aktivit v následujících oblastech (hudba, tanec, divadlo, výtvarné umění, design, literatura, podpora kulturních a lidových tradic, site specific art). Žadateli mohou být fyzické osoby podnikající i nepodnikající a právnické osoby působící...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 09. 2022

Vodíkové údolí je definovaná geografická oblast, kde vodík slouží více než jednomu koncovému sektoru nebo aplikaci v oblasti mobility, průmyslu a energetiky. Obvykle zahrnují investici v řádu milionů eur a pokrývají všechny nezbytné kroky v hodnotovém řetězci vodíku, od výroby (a často i vyhrazené výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů) po následné skladování a její přepravu a distribuci různým odběratelům. Zatímco většina...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 09. 2022

Výzva je zaměřena na:

 • podporu mezikulturního dialogu se třetími zeměmi nepřidruženými k programu a zvyšování tolerance prostřednictvím on-line interakcí založených na vzájemném kontaktu, a to na základě digitálních technologií vstřícných vůči mládeži,
 • prosazování různých druhů virtuálních výměn jako doplňku fyzické mobility Erasmus+, které umožní více mladým lidem využít mezikulturních a mezinárodních zkušeností,
 • posílení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 09. 2022

Očekává se, že projekt přispěje k následujícím výsledkům:

 • Využití sociálních inovací k dosažení cílů pěti misí EU, jmenovitě „Přizpůsobení se změně klimatu: "Podporujte alespoň 150 evropských regionů a komunit, aby se do roku 2030 staly klimaticky odolnými“, „Obnovte naše oceány a vody do roku 2030“, „Rakovina: Zlepšení životů více než 3 milionů lidí do roku 2030 prostřednictvím prevence, léčby pro osoby postižené rakovinou...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2022

Cílem programu je posílení a integrace vědy, inovací a posílení technologických kapacit usnadňujících propojení a spolupráci, zajištění udržitelnosti, globálního vedoucího postavení a odolnosti hodnotových řetězců Unie v klíčových technologiích a průmyslových odvětvích a vývoji. Stejeně jako urychlení zavádění inovativních řešení v celé Unii, řešení klimatických, environmentálních, zdravotních, digitálních a dalších globálních...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2022

Projekt v rámci výzvy by měl přispět ke všem následujícím očekávaným výstupům:

 • Rozvoj strategických a integrovaných politik na evropské a mezinárodní úrovni se zaměřením na politiky a intervence zaměřené na zelené přechody.
 • Formulace doporučení a akčních plánů pro posílení hodnocení sociálních a pracovních dopadů a standardů kvality intervencí při zohlednění sociální a právní proveditelnosti a nákladů politik zaměřených...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2022

Tvůrčí a kulturní aspekty ve stále větší míře řídí inovace a růst. Úspěšné nové digitální a fyzické produkty a služby musí být přitažlivé a atraktivní, přizpůsobené kulturním rysům a potřebám trhu. Podobně společenské transformace, jako je zelený a digitální přechod, závisí na změnách chování, které jsou z velké části založeny na změnách kultury a vnímání. V takových procesech je středem člověk a kulturní a kreativní průmysl...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2022

Cílem výzvy je vytvořit síť výzkumných pracovníků v oblasti demokracie spolu s odborníky na občanskou participaci a uvažování a výchovu k občanství v celé Evropě. Taková síť by měla přispívat k budoucí politice Evropy k posílení a obnově demokracie v Evropě v souladu s prioritou Komise „Nový tlak na evropskou demokracii" a v návaznosti na Konferenci o budoucnosti Evropy.

Projekt v rámci výzvy by měl přispět ke všem následujícím...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2022

Cílem programu je posílení a integrace vědy, inovací a posílení technologických kapacit usnadňujících propojení a spolupráci, zajištění udržitelnosti, globálního vedoucího postavení a odolnosti hodnotových řetězců Unie v klíčových technologiích a průmyslových odvětvích a vývoji. Stejeně jako urychlení zavádění inovativních řešení v celé Unii, řešení klimatických, environmentálních, zdravotních, digitálních a dalších globálních...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů, které uspěly v rámci unijního programu Kreativní Evropa, mají uzavřenou smlouvu s agenturou EACEA, a jsou realizovány v roce 2022. Dotace může činit max. 25 % (hlavní organizátor), max. 20 % (spoluorganizátor) žadatelova spolufinancování projektu dle smlouvy s agenturou EACEA. Žadateli jsou fyzické osoby s živnostenským oprávněním a právnické osoby poskytující veřejné kulturní služby.

...

Maximální % dotace:
25%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
350 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2022

Fond je zřízen k podpoře partnerských vztahů města Zlína se zahraničními městy. Z fondu jsou poskytovány příspěvky na propagaci města v partnerských městech zaměřenou na mezinárodní spolupráci a rozvoj vztahů s partnerskými městy, na jednorázové akce v oblasti zájmových činností zaměřené na mezinárodní spolupráci, na akce reprezentující město Zlín v zahraničí. Žadateli mohou být fyzické a právnické osoby. 

Uzávěrky příjmu...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 09. 2022

Návrhy v rámci tohoto tématu se budou zabývat zhoršováním pobřežních a mořských obydlí, včetně degradovaných obydlí mořského dna, a vyvinou a demonstrují řešení ochrany a obnovy za účelem modernizace a posílení modrého přírodního kapitálu EU.

Výzva obsahuje následující podtémata:

 • Evropské modré parky – řešení ochrany a obnovy degradovaných pobřežních a mořských biotopů (17 000 000 €).
 • Prevence a odstranění odpadků, plastů...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 09. 2022

Očekává se, že výsledky projektů přispějí ke všem následujícím očekávaným dopadům:

 • Zvyšování úrovně inovativních řešení vytvářejících klimatickou odolnost pobřežních oblastí, čímž se komunity stávají klimaticky odolnými, zejména přizpůsobením se extrémním povětrnostním jevům a zvyšování hladiny moří.
 • Spolupráce a partnerství mezi nejvyspělejšími a předními regiony v oblasti přizpůsobení se klimatu a dalšími regiony ohroženými...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 09. 2022

Údaje a znalosti o půdách jsou široce distribuovány a obecně nejsou dostatečně strukturované, což brání jejich objevování a použitelnosti. Zvláštním problémem je integrace výstupů a výsledků z výzkumných projektů, které by podpořily holistické chápání problémů v oblasti zdraví půdy a potenciálních řešení nebo umožnily opětovné použití dostupných znalostí a dat pro různé účely (např. návazný výzkum, praktické aplikace)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 09. 2022

Tato výzva se zaměřuje na podporu činností, které umožňují nebo přispívají ke všem očekávaným dopadům všech destinací pracovního programu misí. Za tímto účelem by se návrhy v rámci tohoto tématu měly zaměřit na poskytování výsledků, které směřují ke všem následujícím očekávaným dopadům:

 • Vylepšená a profesionalizovaná služba Národních kontaktních míst (NCP) v celé Evropě, která pomáhá zjednodušit přístup k výzvám misí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 09. 2022

Úspěšný návrh v rámci této výzvy vyvine nové technologie řešící přístup ke klíčovým údajům o klimatu a informačním službám; tyto technologie budou využívat vylepšené uživatelsky definované a uživatelsky přívětivé nástroje přizpůsobené aplikacím na regionální a komunitní úrovni pro přizpůsobení se změně klimatu, které budou schopny vybudovat odolnost vůči klimatu ve všech dotčených odvětvích/službách.

Výzva obsahuje následující...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 09. 2022

Očekávaným dopadem je vytvoření plně funkčních zasahujících národních kontaktních míst k získání většího počtu potenciálních žadatelů a zúčastněných stran, které podporují předložení kvalitnějších návrhů v rámci Zaměstnání a Sociálních Inovací (EaSI). Konečným cílem je usnadnit replikaci a upscaling projektů synergie s jinými zdroji finančních prostředků, zejména s částí sdíleného řízení ESF+.

Cílem této výzvy je podpořit...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 60.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 09. 2022

V rámci výzvy budou podporovány studie související s těmito akcemi:

 • Všechny akce popsané v oddílech 6.1 nebo 6.2 víceletého pracovního programu pro CEF-Transport 2021–2023, pokud jsou relevantní pro civilní obranu dvojího užití.
 • Akce týkající se modernizace sekcí a součástí hlavní a komplexní sítě, na něž se nevztahují oddíly 6.1 nebo 6.2 víceletého pracovního programu pro CEF-Transport na období 2021–2023, pokud jsou...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 09. 2022

Cílem výzvy je podpora pro jednotlivá česká kinematografická díla a jejich účast na nejvýznamnějších mezinárodních filmových festivalech v zahraničí nebo při nominacích na mezinárodní ceny. Klíčová je propagace české kinematografie v zahraničí. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby. Jedna žádost o podporu kinematografie může obsahovat vždy jen výjezd jednoho českého kinematografického díla na jeden mezinárodní filmový...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2022

Cílem programu je zvýšit počet absolventů medicíny, kteří se budou připravovat na specializaci v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje a zejména jeho venkovských částí. Dotaci lze poskytnout na rezidenční místo. Rezidenční místo vzniká u poskytovatele zdravotních služeb, který musí splnit podmínky stanovené MZ. Ten vypíše výběrové řízení a vybere si absolventa...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2022

Podpora a rozvoj neziskového sektoru působícího v oblasti prevence kriminality (snížení výskytu delikventní činnosti u dětí a mladých dospělých, prevence kriminality zaměřená na seniory a zdravotně postižené, snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů a návštěvníků města, dluhová problematika, terciární prevence - recidivisti, riziková mládež, cizinci, propuštění z výkonu trestu) pro...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2022

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na přípravu i realizaci staveb, případně na opravy a rekonstrukce již stávajících objektů nebo na přestavbu domů s alespoň 4 byty, určenými pro bydlení osob v nepříznivé sociální a zdravotní situaci (ubytování osob se zdravotním postižením nebo byt v domě se zařízením určeným pro tyto osoby nebo byt v domě s pečovatelskou službou). V rámci výzvy jsou vyhlášeny 2 dotační tituly...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2022

Cílem oblasti podpory 2.7 - Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda je podpořit urychlení přechodu na oběhové hospodářství v České republice, předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu a omezit plýtvání druhotnými surovinami, zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích, zvýšit surovinovou bezpečnost České republiky. Cílem výzvy je podpořit  opatření na úspory vody a optimalizaci využívání vody...

Maximální % dotace:
40%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
25 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2022

Cílem programu je podpora opatření k omezení šíření podkorních hmyzích škůdců lesních dřevin, provedení následné účinné asanace kůrovcového dřeva a podpora činnosti drobných vlastníků lesů v ochraně lesa, které mohou zabránit dalšímu rozmnožování hmyzích škůdců a šíření kůrovcové kalamity v lesích. V rámci programu jsou vyhlášeny dva dotační tituly. DT 1 - Lesní těžba kůrovcových stromů - žadateli mohou být vlastníci lesa...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na realizaci energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2022

Cílem programu je odkup vlastnických práv k vodovodům a kanalizacím za účelem dosažení scelení majetku a převedení vlastnických práv pod kontrolu měst a obcí České republiky. Žadateli jsou obce, svazky obcí, vodohospodářské společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí.

Maximální % dotace:
30%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2022

Cílem programu je rozvoj dopravní infrastruktury na území kraje. Dotace je učena na souvislé opravy vozovky v celé její šíři po zásahu ze strany obce při opravě, rekonstrukci, či nové pokládce infrastruktury inženýrských sítí do pozemní komunikace. Projekt může být realizován pouze na silnicích II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví kraje. Žadatelem jsou obce nebo svazky obcí. Maximální výše dotace je stanovena na...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2022

Cílem výzvy je posílení pozice českého filmu v distribuční nabídce, podpora českých debutů a náročných kinematografických děl v distribuční nabídce, podpora nezávislých zahraničních kinematografických děl v distribuční nabídce, širší dostupnost kinematografických děl v regionálních jednosálových a dvousálových kinech. Podpora je určena pro distribuci jednotlivých kinematografických děl v kinech či obdobným způsobem (alternativní...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2022

Cílem programu je podpora činnosti organizací, jednotlivců a na podporu významných akcí konaných na území statutárního města Zlína. Maximální výše podpory není stanovena, bude posuzována s ohledem na přiměřenost nákladů zdůvodněných v žádosti. Vhodným žadatelem jsou fyzické nebo právnické osoby provozující danou činnost na území města Zlína.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 10. 2022

Výzva by měla pomoci identifikovat 100 deep-tech společností z portfolia startupů podporovaných EIC a také z podobných programů na úrovni EU (jako je program Digitální Evropa a EIT), s potenciálem stát se globálními vůdci nebo potenciálními jednorožci. S ohledem na rozmanitost národních programů je tato akce otevřena také společnostem, které národní programy nepodporují, pokud splňují požadavky na rozšíření.

Iniciativa...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 10. 2022

Očekávané výsledky v následujících oblastech:

 • Životní prostředí:Zavedení automatizace a dynamiky umožní AU létat po trajektoriích, které jsou optimálnější, což povede k šetření paliva a tím k celkovému snížení emisí. Inovativní přístupy přinesou další snížení CO2. Navrhovaný koncept otevře dveře k lepšímu pochopení dopadu jiných emisí než CO2 na klima, zejména s ohledem na kompromis s CO2. Umožní také zmírnit část dopadu...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 10. 2022

U-space poskytuje jedinečnou příležitost experimentovat, testovat a ověřovat některé klíčové architektonické principy a technologie umožňující budoucí digitální evropské ATM. Urychlí digitální transformaci evropského systému ATM a zároveň otevře cestu k bezpečné integraci nových vozidel do vzdušného prostoru.

 • Životní prostředí: Podprostor nezvýší ekologickou stopu systému letecké dopravy. Budou identifikovány konkrétní...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 10. 2022

The Single European Sky ATM Research je institucionalizované evropské partnerství veřejného a soukromého sektoru, jehož cílem je prostřednictvím výzkumu a vývoje urychlit rozvoj digitálního evropského nebe v rámci programu SESAR. Program SESAR je technologickou částí iniciativy EU s cílem integrovat systémy ATM členských států EU. Toto evropské partnerství spojuje EU, Eurocontrol a více než 50 organizací pokrývajících...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 10. 2022

The Single European Sky ATM Research je institucionalizované evropské partnerství veřejného a soukromého sektoru, jehož cílem je prostřednictvím výzkumu a vývoje urychlit rozvoj digitálního evropského nebe v rámci programu SESAR. Program SESAR je technologickou částí iniciativy EU s cílem integrovat systémy ATM členských států EU. Toto evropské partnerství spojuje EU, Eurocontrol a více než 50 organizací pokrývajících...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 10. 2022

The Single European Sky ATM Research je institucionalizované evropské partnerství veřejného a soukromého sektoru, jehož cílem je prostřednictvím výzkumu a vývoje urychlit rozvoj digitálního evropského nebe v rámci programu SESAR. Program SESAR je technologickou částí iniciativy EU s cílem integrovat systémy ATM členských států EU. Toto evropské partnerství spojuje EU, Eurocontrol a více než 50 organizací pokrývajících...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 10. 2022

The Single European Sky ATM Research je institucionalizované evropské partnerství veřejného a soukromého sektoru, jehož cílem je prostřednictvím výzkumu a vývoje urychlit rozvoj digitálního evropského nebe v rámci programu SESAR. Program SESAR je technologickou částí iniciativy EU s cílem integrovat systémy ATM členských států EU. Toto evropské partnerství spojuje EU, Eurocontrol a více než 50 organizací pokrývajících...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 10. 2022

Cílem programu je podporovat rozvoj památek zapsaných na Seznamu světového dědictví a památek, u kterých byl podán návrh na nominaci na Národní indikativní seznam. Dotace je určena na tvorbu management plánů a nominačních dokumentací, na vědecko-výzkumné projekty prohlubující poznání o historii a hodnotách výše uvedených památek, na prezentaci, osvětu a edukace zaměřené na uvedené památky. Žadateli mohou být fyzické a...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 10. 2022

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech, kdy na akci není možné žádat z Programu vodohospodářských akcí. Dotaci je možné využít například na projekty spolufinancované národními programy či programy spolufinancovanými z prostředků EU. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 10. 2022

Cílem programu je zachování genetických zdrojů hospodářských zvířat a geneticky cenných populací hospodářských zvířat, ryb a včel v rámci Národního programu ochrany a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat a ostatních živočichů využívaných pro výživu a zemědělství. Podporovanou aktivitou je např. podpora na udržování jedinců plemene česká červinka, český strakatý skot, přeštického černostrakatého plemene prasat...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 10. 2022

Program je zaměřen na podporu činností zaměřených na rozšíření služeb, produktů a aktivit v oblasti cestovního ruchu na území města, které rozšíří a obohatí nabídku v oblasti cestovního ruchu v Olomouci, přispějí k jeho vyšší návštěvnosti a poslouží k výrazné propagaci města. Žadatelem mohou být NNO, fyzické a právnické osoby provozující činnost v této oblasti.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 10. 2022

Akce poskytne finanční podporu prostřednictvím otevřené a konkurenční výzvy malým týmům výzkumných pracovníků, aby vyvinuli nové algoritmy pro nadcházející evropské superpočítače exascale. Vyvinuté důkazy konceptů, zaměřené na co nejvyšší dopad na aplikace HPC, budou demonstrovat velký potenciál k vyřešení aktuálně neřešitelných výpočetních výzev nebo k podstatnému zkrácení doby do řešení a energie k řešení pro důležité...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 10. 2022

Cílem programu je snížení nedostatku zdravotnického personálu, podpora pro zajištění dostupnosti, vysoké odborné úrovně, kvality a rozvoje zdravotních služeb u poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících akutní lůžkovou péči. V rámci výzvy budou poskytovány stipendia studentům prezenčního studia šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství v předposledním a posledním ročníku studia, stipendia pro studenty...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 10. 2022

Cílem programu je posílení regionální ekonomiky podporou realizace audiovizuálních děl (hraných filmů, hraných seriálů nebo epizodních dílů seriálů). Uznatelnými náklady jsou pouze náklady přímo spojené s realizovaným dílem (výdaje na dodávku zboží a poskytnutí služeb kraje, např. na zajištění ubytovacích a stravovacích služeb, pronájem technických zařízení potřebných k výrobě audiovizuálních děl, dopravu poskytnutá místními...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 10. 2022

Cílem programu je podpora brněnských sportovních klubů účastnících se oficiálních soutěží vypisovaných evropskou a světovou sportovní federací v kolektivních sportech v kategorii seniorů. Podporovaná sportovní odvětví: fotbal – muži, basketbal - ženy, muži, volejbal - ženy, muži (šestkový), lední hokej – muži, baseball – muži, házená - ženy, muži, florbal – ženy, muži. Žadatelem mohou být právnické osoby se sídlem nebo...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
700 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 10. 2022

Předmětem výzvy je obnova, oprava, restaurování vnějšího pláště nemovitosti (oprava střechy, výměna, oprava oken, obnova, oprava fasády se zachováním všech autentických prvků a konstrukcí). Podpora je určena vlastníkům nemovitostí.

Podávání žádostí:

 • 1. etapa 7. 4. – 31. 5. 2022
 • 2. etapa 1. 6. – 31. 10. 2022...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Olomoucký kraj poskytne finanční podporu fyzickým a právnickým osobám formou individuálních dotací (tzv. mimořádné dotace ad hoc). Tyto dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.

Termíny příjmu žádostí:

 • Žádosti do výše 200 000 Kč od 1. 3. 2022 do 31. 10. 2022 (neplatí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Program je zaměřen na podporu kulturních aktivit v oblasti hudby, divadla, filmu, výtvarného umění, kulturních a kreativních průmyslů a dalších. Jedná se o podporu akcí v kulturních zařízeních a areálech nebo ve venkovních prostorách městské památkové rezervace, v přilehlých parcích nebo v jednotlivých městských částech v období od 1.1.2022 do 31.12.2022. Žadatelem může být fyzická a právnická osoba.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Cílem programu je podpora společensko-prospěšných projektů pro zlepšování kvality života a zdravotní péče, seberealizaci a vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním omezením. Dotace je určena na pořízení technických lékařských přístrojů sloužících případně i širšímu okruhu osob v rámci zdravotnických zařízení na území města Olomouce, popř. kompenzačních pomůcek osobě, která si je nemůže pořídit z jiných zdrojů. Žadateli...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Dotace je určena na podporu kulturního života, tvorby uměleckých děl, zkulturnění prostředí ve městě, neziskových aktivit a seniorů. Konkrétními oblastmi, které jsou typicky podporovány jsou rozvoj amatérské a místní kultury, estetická výchova dětí a mládeže, kulturní obraz města, ochrana kulturních památek, dotace na honoráře pro účinkující špičkových souborů, mimořádné kulturní akce, stipendia města a jednorázové akce...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Cílem programu je podpora projektů propagujících město Olomouc v zahraničí a přispívajících k všestranným zahraničním kontaktům a spolupráci (kulturní a umělecké aktivity, festivaly, výstavy a jiné akce v oblasti hudby, divadla, výtvarného umění, navazování spolupráce školských a akademických subjektů, pořádání sportovních akcí a dalších zahraničních aktivit s důrazem na partnerská města). Žadateli jsou nestátní neziskové...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
45 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na znovuzískání, sběr látek poškozujících ozonovou vrstvu Země a fluorovaných skleníkových plynů, následné zneškodnění těchto látek a podpora užití látek s nulovým potenciálem poškozování ozonové vrstvy a co nejmenším potenciálem globálního oteplování Země. Žadateli jsou právnické osoby, které mají certifikaci podle § 10 odst. 1 nebo odst. 2, zákona č. 73/2012 Sb., v platném znění...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Cílem programu je poskytnutí podpory na vznik nových zelených střech v Brně. Přínosem instalace zelené střechy pro žadatele je zkvalitnění tepelné stability vnitřního prostředí, zlepšení zvukově-izolačních vlastností a dlouhodobá ochrana proti mechanickému poškození hydroizolačních vrstev. Žadatelem může být vlastník nemovitosti nebo osoba k tomuto účelu vlastníkem nemovitosti zplnomocněná. Výše dotace na jeden projekt...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Cílem programu je zajistit dostupnost primární ambulantní zdravotní péče v oboru zubní lékařství u registrujících poskytovatelů zdravotních služeb v malých obcích na území kraje. Dotace je určena na rekonstrukce či výstavbu stomatologických ordinací pro nové či navazující poskytovatele zdravotních služeb a na vybavení stomatologických ordinací. Žadateli jsou obce nebo svazky obcí.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Cílem této grantové výzvy je podpořit projekty zaměřené na hospodaření s dešťovými vodami. Lze žádat o příspěvek na pořízení nádob na vodu, včetně nezbytného příslušenství, příprava projektu pro zelenou střechu, systém HDV atd., úprava terénu pro podporu zasakování srážkové vody, vytvoření nádrže na dešťovou vodu typu jezírko, pomůcky a materiál pro realizaci výchovných a vzdělávacích aktivit (teploměry, srážkoměry, odměrné...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Jihomoravský kraj poskytne finanční podporu fyzickým a právnickým osobám formou individuálních dotací (tzv. mimořádné dotace ad hoc). Tyto dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Nadace bude granty poskytovat na činnost hasičů v oblastech:

 • muzejnictví, výstavní a archivní činnost dokumentů přibližující záslužnou práci hasičů, jako jsou regionální muzea a Síně hasičských tradic ve sborech, na částečnou úhradu nákladů spojených s ošetřováním sbírkových předmětů včetně jejich restaurování,
 • úhradu nákladů spojených se získáváním nových exponátů, různých předmětů dokumentující vznik, vývoj a současnost...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Cílem programu je uchování kulturního dědictví a tradic regionu. Podpora bude směrována na rozvoj společnosti v oblasti kultury, památkové péče a folkloru na bázi národních a regionálních tradic, a těch žadatelů, kteří svojí činností napomáhají ke zprostředkování, uchování a využívání kulturních hodnot Pardubického kraje a upevňují vztah obyvatel k jeho kulturnímu dědictví. Hlavní činností podporovaných subjektů je zejména...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Cílem programu je podpora sportovců na významných mezinárodních akcích ve sportovních disciplínách a podpora pořádání oficiálních sportovních mistrovství na území Kraje Vysočina, a to z důvodu reprezentace Kraje Vysočina v zahraničí, podpory dalšího sportovního rozvoje krajských sportovců, zvýšení zájmu o daný sport a podpory rozvoje cestovního ruchu. Žadatelem mohou být nestátní neziskové organizace, právnické osoby vykonávající...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Cílem programu je podpora rozvoje mimoškolních a volnočasových aktivit dětí a mládeže ve formě postupových soutěží a přehlídek. Díky těmto aktivitám mohou žáci a studenti prohlubovat své znalosti a dovednosti a mají možnost se setkat se svými vrstevníky, kteří se zajímají o stejný obor a to napříč krajem či republikou. Žadateli jsou NNO, školy a školská zařízení, příspěvkové organizace kraje, obce nebo státu.  

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Cílem programu je poskytnutí příspěvku úspěšným žadatelům v programu Dešťovka, vyhlášeného Státním fondem životního prostředí ČR. Účelem je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Žadatelem jsou vlastníci a stavebníci obytných domů. Poskytovaná částka z rozpočtu SMB činí 50 % dotace připsaných...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Program podporuje činnosti v oblasti ochrany obyvatel, krizového řízení, požární ochrany a bezpečnosti obyvatel (podpora činnosti složek IZS, preventivně výchovné programy, pořízení, údržba, modernizace a provoz technických prostředků, akce určené pro děti, mládež a veřejnost). Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
180 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Cílem dotačního titulu je zajistit finanční prostředky pro kraje a hl. m. Prahu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Žadateli jsou kraje a hlavní město Praha. Dotace není určena k financování jiných činností, než je výplata státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Dotační program je zaměřen na podporu škol se sídlem v MČ Praha 6, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 6 nebo hlavní město Praha, konkrétně na oblasti rozvoje podpory výuky cizích jazyků, zahraničních studijních pobytů a letních jazykových táborů, mezinárodní spolupráce a komunitních funkcí školy.

Podporované oblasti a okruh žadatelů:

 • Zahraniční studijní pobyty žáků základních škol (určeno pro ZŠ) - 1A (žádosti...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 11. 2022

Cílem výzvy je podpora vzdělávání zahraničních studentů přijatých v rámci programu Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných vysokých školách v České republice. V rámci výzvy jsou podporovány 2 aktivity. Aktivita A - podpora studia zahraničních stipendistů přijatých ke studiu na veřejné vysoké školy (kategorie B – studium uskutečňované v českém jazyce, kategorie G – studium...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 11. 2022

Očekává se, že výsledky projektu přispějí k následujícím výsledkům:

Výzva bude realizovat doktorské programy prostřednictvím partnerství univerzit, výzkumných institucí a výzkumných infrastruktur, podniků včetně malých a středních podniků a dalších socioekonomických aktérů z různých zemí v Evropě i mimo ni. Sítě doktorandů MSCA jsou otevřeny účasti organizací ze třetích zemí s cílem podporovat strategická mezinárodní partnerství...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2022

Účelová neinvestiční dotace podporuje osoby a organizace vykonávající sociální činnost v Libereckém kraji. Nelze podpořit aktivity, na které byly čerpány finanční prostředky z jiných zdrojů Libereckého kraje. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 11. 2022

Cílem programu je podpora pořádání sportovních akcí a zajištění účasti na sportovních akcích (pořádání nebo zajištění účasti na mistrovství České republiky, mistrovství Evropy nebo mistrovství světa, pořádání nebo zajištění účasti na sportovních akcích mezinárodního nebo celorepublikového významu, případně na velkých a významných sportovních akcích neregionálního významu, pořádání sportovních akcí regionálního nebo místního...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2022

Cílem programu je poskytování finanční podpory na projekty a činnosti v oblasti rozvoje nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru na území města, které nelze financovat z vypsaných dotačních programů, a na jejichž pořádání má statutární město Chomutov zájem. Žadateli jsou právnické i fyzické osoby.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2022

Cílem výzvy je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v ČR prostřednictvím společných účastí na zahraničních veletrzích a výstavách. Podporovanou aktivitou je oborová prezentace prostřednictvím společné účasti na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí, které nejsou zahrnuty do seznamu oficiálních účastí na výstavách a veletrzích organizovaných MPO. Účast na...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2022

Cílem programu je poskytování individuálních účelových dotací nebo darů na financování činností a aktivit  v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a tělovýchovy, sociální, humanitární, ochrany životního prostředí a na financování dalších činností a aktivit, nad nimiž převzal záštitu některý z orgánů Středočeského kraje. Příjemci peněžních prostředků poskytovaných z Fondu jsou obce a právnické a fyzické osoby realizující...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2022

Cílem výzvy je zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v dětských skupinách, zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Dotace je určena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov. Žadateli jsou kraje, města, obce, městské části, dobrovolné svazky obcí, příspěvková organizace krajů a obcí, organizační složky státu a jimi...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2022

Cílem výzvy je podpora vzniku nebo navýšení kapacity těch pobytových ústavů pro seniory, jejichž klienti jsou zcela odkázáni na pomoc nebo na dlouhodobou intenzivní péči. Dotace je určena na nákup, rekonstrukce či výstavbu objektů včetně pozemků, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2022

Cílem výzvy je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v ČR prostřednictvím společných účastí na zahraničních veletrzích či výstavách a marketingová podpora MSP především v oblasti klíčových technologií. Podporovanou aktivitou je oborová prezentace prostřednictvím společné účasti na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí, které nejsou zahrnuty do seznamu oficiálních...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2022

Cílem podopatření je zmírnění klimatických změn zvýšením schopnosti absorpce atmosférického CO2, posílení biodiverzity krajiny rozšířením zalesněných ploch, zlepšení ekologické rovnováhy krajiny, stabilizace hydrologických a klimatických podmínek v krajině, ochrana půdy a ochrana vod.

Opatření se zaměřuje na zalesnění zemědělské půdy, včetně poskytnutí péče o založený porost po dobu 5 let následujících po roce založení...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2022

Cílem výzvy je poskytnutí finanční pomoci obcím a krajům zasaženým živelní pohromou dne 24. června 2021. Dotace je určena na zakládání a obnovu ploch zeleně včetně doprovodných přírodních vodních prvků a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech. Žadateli jsou kraje a obce (Jihomoravský a Ústecký).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
15 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2022

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Doprava. Dotace je určena např. na podporu systematické dopravní výchovy dětí nebo na zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy podporou nostalgických jízd historických vozidel, tramvají a autobusů nebo na aktivity v oblasti dopravy, na které není...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2022

Podporovány jsou nejrůznější veřejně prospěšné aktivity ve prospěch zdravotně postižených dětí a mládeže a organizací dětí a mládeže v Blanicko - Otavském regionu. Podporovány jsou aktivity, které jsou v souladu s dárcovskou strategií dárce - MUDr. Ivana Macháčka.

Účely grantů: 

 • nákup ortopedických a jiných pomůcek vhodných k usnadnění životních podmínek handicapovaných
 • pro zajištění edukačních (vzdělávacích) programů...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 12. 2022

Realizace preventivních protipovodňových a protizáplavových opatření na nemovitostech na území města určených ke zmírnění budoucích škod (např. zpětné klapky na kanalizačních přípojkách, jímky s kalovými čerpadly, mobilní zábrany nahrazující pytle s pískem, záchytné odvodňovací příkopy, zdi, přemístění zaplavovaných zařízení – např. kotel...). Žádosti mohou podávat vlastníci nemovitostí a integrovaných obcí realizující...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 12. 2022

Cílem programu je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory následné péče o vysazené stromy, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Dar se poskytuje na nezpůsobilé výdaje projektu v rámci Národního programu Životní prostředí (výzva č. 9/2019 nebo výzva č. 4/2021). Maximální výše daru činí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 12. 2022

Cílem programu je finanční podpora na včasnou přípravu projektů v daných oblastech podpory. Dotace je určena na zpracování projektové dokumentace, posudku či studie. Žádost o dotaci musí příjemce podat nejpozději do dvou let od ukončení realizace přípravy projektu, na kterou mu byla poskytnuta dotace (evropské strukturální a investiční fondy EU, komunitární programy EU, finanční mechanismy EHP/Norsko v programovém období...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 835 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 12. 2022

Cílem programu je zvýšení podílu spolufinancování projektů za účelem snížení finančního zatížení žadatelů u projektů realizovaných v oblasti pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace (sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení), v oblasti pořízení dostupných bytů, dostupných domů nebo dostupných...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 12. 2022

Cílem dotačního programu je podpořit činnost certifikovaných destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje za účelem zlepšení řízení a koordinace, komunikace a kooperace cestovního ruchu. Dotace je určena na tvorbu ucelené nabídky produktů a aktivit, marketing a rozvoj spolupráce jednotlivých subjektů v cestovním ruchu v destinaci. Žadatelem může být právnická osoba, která má platné rozhodnutí o...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 12. 2022

Cílem programu je úhrada nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje. Podání žádosti o úhradu nákladů je podmíněno nabytím účinnosti změny územního plánu. Žadateli mohou být pouze obce. Úhrada nákladů je podmíněna uzavřením smlouvy mezi Královéhradeckým krajem a příslušnou obcí. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2022

Dotační program č. 1 je zaměřen na podporu specializačního vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků v základních kmenech, které jsou součástí specializačních oborů. Cílem dotačního programu je finanční podpora absolventů lékařských fakult pro následné postgraduální studium lékařských oborů v základním kmeni a finanční podpora lékařských zdravotnických pracovníků, kteří již část specializační přípravy v základním...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2022

Cílem programu je mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu. Omezeno je na max. 1500 EURO měsíčně. Řešení projektu „Podpora ERC žadatelů“ se uskutečňuje na zahraničním pracovišti a předpokládaná délka je stanovena v rozmezí 3 až 6 kalendářních měsíců.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2022

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Péče o kulturní dědictví. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2022

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem, na které není možné žádat z Dotačního fondu kraje. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2022

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Cestovní ruch. Žadateli jsou FO a PO. Projekt musí být realizován na území Libereckého kraje a jeho turistických oblastí. Na jeden projekt nelze využít více dotačních zdrojů Libereckého kraje.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Školství a mládež. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech, kdy na akci není možné žádat z programů vyhlášených v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - Oblast podpory životní prostředí a zemědělství. Před podáním žádosti je nutné svůj záměr konzultovat se správcem programu. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Zdravotnictví. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Tento program poskytuje podporu na hospodaření v lesích, a to konkrétně na opatření proti podkornímu hmyzu, na instalaci oplocení lesních porostů, na nátěry proti okusu zvěří, na opravy lesních cest (instalace a asanace lapáku, pořízení a instalace feromonových odparníků, oplocení lesních porostů a ochrana stromků nátěrem proti okusu zvěří, opravy lesních cest, založení kontrolní a srovnávací plochy). Žadateli jsou vlastníci...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora realizace předem definovaných projektů (Dohledové centrum eGovernmentu, Podpora tvorby a aktualizací Informačních koncepcí úřadů, Národní centrum elektronického zdravotnictví, Digitální Česko – kompetenční centrum NPO, Zajištění kompetence bezpečného vývoje pro digitální systém státní správy). Dotace je určena na konzultační a poradenské služby orgánům při realizaci projektů v rámci reforem podle...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
364 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem. Podporu je možné poskytnout jen v tom případě, že na účel, na který je dotace požadována, není možné žádat v řádném dotačním programu kraje. Žádost lze podat na financování celoroční činnosti (např. Činnost taneční školy). Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Cílem programu je podpora speciálního poradenství výzkumu objektivního srovnání jednotlivých genotypů chované drůbeže, včetně srovnání vlivu jednotlivých genotypů na různé úrovně výživy, různé krmné doplňky a preparáty, různé technologie a techniky chovu drůbeže a podpora transferu znalostí. Srovnání se provádí jako projekt formou testů podle mezinárodně uznávané metodiky. Žadateli jsou organizace provádějící výzkumnou...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Cílem programu je podpora pořádání významných kulturních a společenských akcí cestovního ruchu, které mají nadregionální, celostátní nebo mezinárodní význam. Žádost v tomto dotačním titulu mohou podat pouze žadatelé, jejichž akce je zařazena na seznam Významných akcí podporovaných Libereckým krajem.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Cílem programu je podpora pořádání významných kulturních a společenských akcí, které k Libereckému kraji dlouhodobě patří, mají nadregionální, celostátní nebo mezinárodní význam, která byla zařazena na seznam Významných akcí podporovaných Libereckým krajem. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Cílem programu je zvyšování akceschopnosti integrovaného záchranného systému a tím k předcházení případných krizových situací nebo ke zmírňování jejich následků. Dotace z tohoto fondu se poskytuje na přípravu a řešení krizových situací a odstraňování jejich následků. Oprávněným žadatelem mohou být jednotlivé složky integrovaného záchranného systému, orgány krizového řízení nebo ostatní subjekty pracující ve prospěch IZS...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze v případech, kdy na akci není možné žádat z vyhlášených programů. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Program je zaměřen na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří. Cílem výzvy je rozvoj komunikace mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podniky využít k vlastním inovačním aktivitám. Žadateli jsou malé a střední podniky.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Cílem programu je podpora činností žadatelů ve vybraných oblastech. Tematické zadání - Zmírnění následků živelních katastrof je určeno na rekonstrukci nebo opravu movitého majetku, na pořízení nového movitého majetku, na rekonstrukci nebo opravu nemovitého majetku, na pořízení nového nemovitého majetku. Žadateli jsou právnické a fyzické osoby realizující svou činnost či jednotlivé aktivity na území kraje.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech, a to na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem, které není možné podpořit z žádného dotačního programu vyhlášeného Libereckým krajem. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Účelem podpory je zachování památkové hodnoty či podpora prezentace památkové hodnoty a podstaty objektů nemovitých kulturních památek na území MČ Praha 10 a nemovitých objektů hodnotných z pohledu vývoje stavební produkce a urbanizace území MČ Praha 10 bez ohledu na to, zda se nacházejí v obvodu městské památkové zóny, mimo obvod městské památkové zóny, v ochranném pásmu městské památkové rezervace, nebo mimo ochranné...

Maximální % dotace:
30%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity při řešení mimořádných situací žadatele s regionálním významem. Podporu je možné poskytnout jen v tom případě, že na účel, na který je dotace požadována, není možné žádat v řádném dotačním programu kraje. Žádost o financování lze podat na jednorázové akce (např. Dětský den, Oprava mostu)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Cílem programu je poskytování individuálních účelových dotací na humanitární pomoc obcím Středočeského kraje postiženým mimořádnou událostí a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva. Příjemci peněžních prostředků poskytovaných z Fondu jsou obce a právnické a fyzické osoby v době vyhlášeného stavu nebezpečí.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na snižování emisí těžkých kovů a snižování emisí pachových látek ze stacionárních zdrojů, a tím omezování negativních dopadů na kvalitu ovzduší, lidské zdraví a míry obtěžování obyvatelstva zápachem. Dotace je určena na pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů (olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti), na pořízení technologií a změny technologických...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 01. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj administrativních kapacit (odměňování zaměstnanců podílejících se na přípravě a realizaci projektů SC 6.1 REACT-EU, činnost externích odborníků), na zajištění publicity a propagace projektů realizovaných v SC 6.1 REACT-EU na veřejnosti prostřednictvím informačních akcí, komunikace přes média, na vývoj, správu, rozvoj a technické zajištění informačních a komunikačních...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2023

Cílem výzvy je modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění. Dotace jsou určeny na modernizace a rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic, na výstavbu nových větví i propojování stávajících větví SZTE, na instalace a modernizace technologických zařízení souvisejících s distribucí tepelné energie včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 05. 2023

Cílem výzvy je poskytnutí podpory k vytvoření nových výukových kapacit plně organizovaných základních škol prostřednictvím jmenovitě určených akcí (výstavba nových prostor, pořízení vybavení, úpravy venkovních ploch) v konkrétních lokalitách. Žadatelem je obec (Město Říčany), dobrovolný svazek obcí (Svazková škola Ondřejov).

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení. Výše dotace na rekonstrukce veřejného osvětlení činí 30...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem programu je podpořit rozvoj sítě dálkových tras a strategických projektů v oblasti cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje. Vyhlášeny jsou dva dotační tituly - Dokumentace cyklistické infrastruktury a Cyklistická infrastruktura. V rámci dotačního titulu č. 1 se budou poskytovat účelové investiční dotace na pořízení projektové dokumentace (zkvalitnění, scelení a propojení sítě cyklistických dálkových...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2023

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory individuálních projektů se zapojením veřejnosti, a tím přispět ke zlepšení kvality veřejného prostoru a ovzduší, k vyrovnání teplotních extrémů a zadržování vody. Dotace je určena na výsadbu stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2023

Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem a Českou republikou. Výzva je zaměřena na spolupráci subjektů z ČR a Norska, volitelné je pak partnerství s dalšími subjekty z donorských států. Dotace je určena na rozvoj bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění (workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře na témata společného...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
489 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je realizace jmenovitě určených projektů zaměřených na vytvoření nových výukových kapacit infrastruktury v základní škole s minimální kapacitou 18 kmenových učeben pro 540 žáků. Maximální jednotková cena uznatelných výdajů na vybudované místo pro jednoho žáka činí 800 000 Kč. Minimální spoluúčast na financování akce činí 30 % z celkových uznatelných výdajů pro obce, nebo 15 % z celkových uznatelných výdajů...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody, na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody, na zajištění průzkumných vrtů. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty, obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem programu je podpora zpracování územních studií krajiny, které budou sloužit jako odborné komplexní dokumenty umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny s využitím koordinační úlohy územního plánování. Maximální procentní míra podpory je 10 % z celkových způsobilých výdajů. Žadateli jsou ORP.

Maximální % dotace:
10%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem programu je poskytnutí finanční podpory na výkup pozemků v ZCHÚ a jejich ochranných pásmech, vč. území navržených a oznámených k vyhlášení. Žadateli jsou Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa Národního parku České Švýcarsko, Správa Krkonošského národního parku, Správa Národního parku Podyjí, Správa Národního parku Šumava. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31.12.2029.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na ochranu zranitelných účastníků silničního provozu.  Dotace je určena na výstavbu cyklostezek, chodníků, bezbariérových tras. Žadatelem je Státní fond dopravní infrastruktury. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
600 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (DČOV) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV. Dotace je určena na vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod u budov využívaných k trvalému...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na modernizaci železniční sítě. Dotace je určena na nové technologie a digitalizaci na železniční infrastruktuře, na elektrizaci železnic, na zlepšení životního prostředí (podpora železniční infrastruktury), na bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty a tunely). Žadatelem je Správa železnic, státní organizace.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
23 400 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem programu je podpořit systém nakládání s vybranými autovraky, a to prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení, za účelem materiálového a opětovného využití autovraků a jejich částí. Podporovanou aktivitou je kompletní zpracování autovraků, respektive zpracování odpadů (komodit) z těchto autovraků v zařízeních k tomu určených s materiálovým nebo energetickým využitím, které byly odevzdané oprávněným...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2024

Program je určen na rozvoj obcí a měst do 2000 obyvatel a rozvoj jejich činností - dopravní infrastruktura (stavby pozemních komunikací, chodníků a s nimi souvisejících zařízení, technická infrastruktura(stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 06. 2024

Cílem programu je podpora nově narozených občánků při startu jejich životní etapy (podpora rodin trvale žijících na území Jihočeského kraje) prostřednictvím příslušných obcí Jihočeského kraje. Žadatelem jsou obce Jihočeského kraje, se kterými bude na základě ŽoPD uzavřena smlouva o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje. Dary ve výši 1000 - 10 000 Kč musí být žadatelem předány zástupcům narozených...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Program se zabývá ve svém specifickém cíli podporou opatření v oblasti energetické účinnosti. Aktivity, které budou podporovány, jsou zaměřeny na snížení energetické náročnosti budov formou zateplení obvodového pláště, zvýšením energetické účinnosti technických zařízení budov (větrání, klimatizace, šetrné chlazení), zaváděním „smart“ prvků v budovách (např. měření a regulace), zavádění zelených střech a fasád, využití...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2030

Specifický cíl je v tomto programu zaměřen na posílení růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Podpora je určena pro autonomní oboustrannou komunikaci, využívání principů průmyslu 4.0, pořízení investičního majetku, podpůrné a poradenské či konzultační služby ve všech fázích vzniku a růstu malých a středních podniků (start-up, spin-off, scale-up), poradenské služby pro MSP v oblasti rozvoje podniku a mezinárodní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2030

Zaměření programu v tomto specifickém cíli je na rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování na místní úrovni. Podporovanými činnostmi jsou instalace inteligentních prvků v energetických sítích za účelem rozvoje či vzniku smart grids (např. inteligentní měření, regulace, spínací prvky apod.), využití zařízení pro ukládání energie v elektrizační soustavě, výstavba, posílení, rekonstrukce či modernizace...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2030

Hlavním posláním programu v tomto specifickém cíli je podpora energie z obnovitelných zdrojů. Aktivitami, které by měly k tomuto cíli přispět, jsou podpora solárních, malých vodních, větrných a tepelných elektráren, efektivní využívání bioplynu při výrobě tepla a elektrické energie, podpora transformace stávajících výroben elektřiny z bioplynu na výrobny biometanu a výstavba nových, efektivní využívání biomasy při výrobě...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2030

Cílem programu je podpora výstavby nájemních bytů a domů či přestavby budov pro vymezenou skupinu obyvatel (senioři 65+, zdravotně či příjmově vymezené osoby), zletilé osoby do 30 let a osoby, jejichž obydlí zničila živelní pohroma, a to formou úvěru poskytovaného do výše 90 % rozhodných výdajů. Správa a vedení úvěru je bez poplatků, rozhodné výdaje mohou zahrnovat i část pořizovací ceny pozemku, nesmí však překročit 10...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je podpora provozního financování, který souvisí se zemědělskou prvovýrobou. Provozní úvěry jsou určeny pro zpracovatele zemědělských produktů, pro podnikatele z řad zpracovatelů dřeva, vlastníky lesa a obce, které se zabývají odpovídajícími činnostmi z oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva, a též pro zemědělské prvovýrobce, kteří však v rámci programu nemohou žádat o podporu v režimu de minimis...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je podpora definovaných národních sportovních center. Maximální účast státního rozpočtu na financování podprogramu je stanovena na 1 900 000 000 Kč. Žadateli jsou ÚSC, spolky (vlastníci pozemku). Žadatel musí být vlastníkem pozemku, na kterém stojí nebo bude stát nemovitá věc, která je předmětem žádosti o dotaci.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace (výstavbou, modernizací, koupí nemovitosti v obci se sociálně vyloučenou lokalitou). Sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, městské části hlavního města Prahy...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je podpora zachování a rozvoje infrastruktury ve vlastnictví obce zvyšující kvalitu života obyvatel. Program je určen českým městům a obcím na podporu nezbytných investic na zlepšení kvality života jejich obyvatel. Jedná se o zvýhodněný municipální úvěr v rozmezí 8 - 130 mil. Kč, s dobou splatnosti až 15 let, s možností odkladu splátek jistiny až na 3 roky a s možností předčasného splacení bez sankcí a poplatků...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
130 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je zlepšení stavu lesů v kraji, posílení jejich mimoprodukčních funkcí a podpora ekologických opatření jdoucích nad rámec platné legislativy. Program je dále členěn do jednotlivých oblastí podpory (viz. dále). Žadateli jsou např. vlastníci lesa. Příjem žádostí vždy od 1.1. do 30.6. daného roku.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Program je zaměřen na podporu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko. Žadateli jsou veřejnoprávní subjekty. Podporovanými aktivitami jsou např. přeshraniční aktivity v oblasti investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení. Příjem žádostí je kvůli vyčerpání alokace PO pozastaven.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem rozvojového programu je zajistit zlepšení kvality vzdělávání právnických osob vykonávajících činnost středních škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení v těch oborech vzdělání, které lze z pohledu potřeb trhu práce, popřípadě i z pohledu unikátnosti a tradice považovat v daném území za nenahraditelné (vybrané obory). Žadateli jsou kraje a církevní školy. 

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Program je zaměřen na podporu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko. Žadateli jsou veřejnoprávní subjekty. Podporovány jsou aktivity v oblasti předškolního a školního vzdělávání, zlepšování ekologického povědomí, jazykové vybavenosti a rozvoje kooperace vysokých škol. Zasedání Monitorovacího výboru 14.5.2019 - 15.5.2019 (pro žádosti podané do 14.12.2018). Zasedání Monitorovacího výboru 10.9.2019 - 11.9.2019 (pro žádosti podané...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Program podporuje kooperaci malých a středních podniků a institucí z oblasti výzkumu a inovací, jsou podporovány společné projekty, včetně potřebného vybavení, výměnné programy pro odborné pracovníky a dále aktivity MSP v klastrech a sítích. Žadateli mohou být subjekty veřejného, neziskového i soukromého sektoru.

Zasedání Monitorovacího výboru:

 • Lhůta pro podání žádosti na 8. zasedání Monitorovacího výboru je 22. srpen...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Poukázka WiFi4EU se vztahuje na nákup zařízení a náklady na instalaci wi-fi hotspotů splňujících požadavky, které budou uvedeny ve výzvě a v grantové dohodě, jež bude s vybranými obcemi uzavřena. Vybrané obce budou odpovědné za úhradu samotného internetového připojení (smlouvu na internetové připojení), údržbu a provoz zařízení po dobu nejméně 3 let.

Náklady spojené s výběrovým řízením (včetně vypracování kritérií), zavedení...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Nadace má za cíl podporu obecně prospěšné činnosti v Libereckém kraji. Její cílovou skupinou jsou místní organizace a občanské iniciativy. Fond školství a vzdělávání se zabývá:

 • podporou materiální vybavenosti základních, středních i vysokých škol
 • stipendijní podporou studentů a doktorandů technických vysokých škol.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Nadace má za cíl podporu obecně prospěšné činnosti v Libereckém kraji. Její cílovou skupinou jsou místní organizace a občanské iniciativy. Fond vědy a výzkumu se soustředí na:

 • vědecko-výzkumné projekty, tvorbu muzejních sbírek a badatelskou činnost muzeí
 • financování zařízení pro základní i aplikovaný výzkum.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je poskytování úvěrů na pořízení investičního majetku, který souvisí s lesním hospodářstvím (dlouhodobý hmotný majetek - strojní zařízení a vybavení pro hospodaření v lese, např. traktory, vleky na odvoz dříví, štěpkovače, technologie pro asanaci kůrovcového dříví nebo pro lesní školkařskou činnost). Úvěr nesmí být použit na pořízení nemovitého majetku. Úvěr lze poskytnout ve výši od 100 000 Kč do 10 mil...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Nadace podporuje studijně nadané děti a mladé lidi, kteří vyrůstají v dětských domovech, neúplných rodinách nebo jinak zhoršených sociálních podmínkách. Nadace se věnuje nejen oblasti vzdělávání, ale také pracuje na výzkumech, které mají šanci jednou změnit možnosti medicíny nebo alespoň mohou dát větší naději nemocným lidem.

Nyní je možné podat žádost do 31.3.2022.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Granty Visegrad + podporují projekty, které přispívají k demokratizačním a transformačním procesům ve vybraných zemích a regionech, zejména nečlenských států EU na západním Balkáně a v zemích Východního partnerství.

Projekt musí řešit jeden z cílů grantového programu a to v oblasti:

 • kultury a společné identity,
 • vzdělání a budování kapacit...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Tento program si dává za cíl podporu činností neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží, které nemají žádný pobočný spolek. Základním cílem je podpora pravidelné celoroční činnosti NNO v oblasti práce s organizovanými i neorganizovanými dětmi a mládeží. Program je určen např. pro občanská sdružení, OPS.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu Společně pro přírodu je přimět lidi k většímu zájmu o jejich okolí, rozvoji komunitního života a především zvyšování kvality životního prostředí. Projekty musí být zaměřeny primárně na ochranu přírody a krajiny a zlepšení životního prostředí. Mohou se zabývat například úpravami veřejného prostranství, zvyšováním zájmu veřejnosti o místní kulturní a přírodní dědictví nebo rozvojem komunitních vztahů. Projekty...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Tento program podporuje majitele loveckých psů českých plemen (český teriér, český fousek) nebo majitele umělých chovů loveckých dravců (jestřáb lesní, sokol stěhovavý, raroh velký, orel skalní) v jejich chovu a výcviku. Konkrétně pak úspěšné vykonání loveckých zkoušek psů a umělý odchov dravců. Dotační titul byl k 1.7.2020 rozšířen o příspěvek na chladicí zařízení pro ulovenou zvěř. Žadateli jsou uživatelé honiteb. Příspěvek...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem podprogramu je podporovat investiční akce (pořízení majetku) určené ke zvýšení podílu obyvatel zásobených z veřejných vodovodů, včetně dostupnosti kvalitní pitné vody, rekonstrukce vodovodních řadů a vodárenských objektů. Žadatelem mohou být obce, dobrovolné svazky obcí, zájmové sdružení právnických osob, jehož členy jsou pouze obce a svazky obcí.

Informace:

 • Prostředky pro rok 2021 byly již vyčerpány.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Program je zaměřen na zvýšení podílu obyvatelstva zásobeného z veřejných vodovodů, včetně dostupnosti kvalitní pitné vody, zvýšení podílu obyvatelstva napojeného na kanalizaci, včetně obnovy nevyhovujících systémů, podporu zvýšení podílu čištění odpadních vod a ochrany proti povodním. Cílem podprogramu je poskytnutí finanční podpory na zpracování projektové dokumentace řešící komplexní odvádění a čištění odpadních vod...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
450 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Strategické granty podporují projekt zaměřený na každoroční strategické priority Visegrádské skupiny. Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a zajistit aktivní účast organizací ze všech zemí V4 (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko).

Priority programu jsou následující:

 • Projekty zdůrazňující význam posilování vazeb a rozvoje spolupráce mezi společnostmi zemí V4.
 • Projekty zaměřené na podporu odolnosti / obnovy zemí V4...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Program je zaměřen na podporu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko. Žadateli mohou být veřejnoprávní subjekty. Podporovány jsou aktivity zaměřené na rozvoj právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi. Zasedání Monitorovacího výboru 14.5.2019 - 15.5.2019 (pro žádosti podané do 14.12.2018). Zasedání Monitorovacího výboru 10.9.2019 - 11.9.2019 (pro žádosti podané do 12.4.2019). Zasedání Monitorovacího výboru...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Tento program si dává za cíl podporu činností neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží, které mají jeden a více pobočných spolků. Základním cílem je podpora pravidelné celoroční činnosti NNO v oblasti práce s organizovanými i neorganizovanými dětmi a mládeží. Program je určen např. pro občanská sdružení, OPS.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je podat pomocnou ruku lidem, kteří ztratili bydlení. Program je určen těm, kteří:

 • se právě ocitli na ulici, nebo projevují soustavnější snahu se z ulice dostat,
 • jsou v akutní situaci a jejich další pobyt na ulici by znamenal ohrožení života
 • bydlí sice v zařízení s podporou sociálního pracovníka, ale jejich další setrvání v zařízení je vážně ohroženo...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Nadace má za cíl podporu obecně prospěšné činnosti v Libereckém kraji. Její cílovou skupinou jsou místní organizace a občanské iniciativy. Fond zdraví se soustředí na:

 • příspěvky veřejným zdravotnickým zařízením na nákup vybavení a aktivity, podporující rekonvalescenci pacientů
 • příspěvky neziskovým organizacím na rehabilitace a rekondiční pobyty zdravotně postižených osob
 • příspěvky na lékařsky odůvodněnou péči, která není...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech středního školství perspektivních na trhu práce. Žadateli jsou vybrané střední školy. Finanční prostředky určené na vyplácení stipendia budou školám poskytnuty jako navýšení příspěvku od zřizovatele.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

V rámci této prioritní osy budou podporovány projekty zaměřené na rozvoj přeshraniční integrace služeb a prohloubení mezikulturní výměny. Žadateli mohou být vzdělávací instituce, vysoké školy, NNO, orgány veřejné správy, komory a sdružení. 

 • Termín 6. zasedání Monitorovacího výboru byl stanoven na 15. - 16. května 2018 (pro projekty podané do 12. ledna 2018). 
 • Termín 7. zasedání Monitorovacího výboru byl stanoven na 26...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Nadace je neziskovou organizací, která působí v České a Slovenské republice již od roku 2011. Je součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě. Naším posláním je pomáhat osobám s hendikepem a potřebným organizacím v návaznosti na zdravotní a sociální sféru.

Nadace přispívá :

 • nákup zdravotnických, kompenzačních a edukačních pomůcek
 • náklady na asistenční a odlehčovací služby...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem nadace je pomoci potřebným a jejím posláním je umožnit kvalitnější a pestřejší život. Nadace shromažďuje prostředky především z darů svého zřizovatele – stavební společnosti SYNER, s.r.o. Tyto pak ve formě finančních a nefinančních darů věnuje na pomoc konkrétním lidem a institucím.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Nadační fond se zabývá podporou dlouhodobého rozvoje Prahy 6 a jejích občanů, a to zejména podpory v sociální oblasti a v oblasti kultury, vědy, vzdělávání, zdravotnictví, tělovýchovy a sportu. Podpora je poskytovaná jakékoli právnické nebo fyzické osobě, jejíž činnost je v souladu s účelem nadačního fondu a má trvalé bydliště, sídlo či provozovnu v územním obvodu Městské části Prahy 6.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Tento program má za úkol podporovat majitele lesů se zvláštním významem (ochranné, hospodářské,..) v používání ekologických a přírodě šetrných technologií. Zejména se pak jedná o vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou nebo koněm v lesním porostu, nepoužívání těžkých strojů apod. Žadateli mohou být vlastníci lesa. Příspěvek se poskytuje prostřednictvím krajských úřadů. Žadatel je povinen doručit podacímu místu za...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Podpora tohoto programu je určena především obcím, které neřeší problémy s čištěním odpadních vod a úpravou vod prostřednictvím SFŽP, MŽP, MZe, prostřednictvím fondů Evropského společenství či jiných mezinárodních institucí. Dotace je určena na výstavbu a rekonstrukce ČOV, části staveb úpraven vody, vodovodů a souvisejících objektů, na zpracování projektové dokumentace. Žadateli mohou být obce a svazky obcí s počtem ekvivalentních...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
8 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je poskytovat zvýhodněný úvěr na rozvojové projekty v Moravskoslezském kraji, které nejsou dostatečně finančně podporovány v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů a národních dotačních programů. Žadatelem jsou obce a svazky obcí.

Podporovány budou investiční projekty ze 4 oblastí:

 1. Bydlení (nové zóny pro bydlení, startovací byty).
 2. Brownfieldy/Startovací dílny/kanceláře...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Sociální věci. Požadovaná podpora z rozpočtu Zlínského kraje může dosáhnout maximálně 70% celkových způsobilých nákladů; u obcí nad 5 000 obyvatel maximálně 50%.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem, které nejsou podporovány v rámci žádného vyhlášeného dotačního programu. Požadovaná podpora z rozpočtu Zlínského kraje může dosáhnout maximálně 70% celkových způsobilých nákladů; u obcí nad 5 000 obyvatel maximálně 50%.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je podpora vzniku a vybudování nových ordinací lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie, a to za účelem zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti primární péče. Žadateli jsou obce s počtem obyvatel do 4 000 a obce s počtem obyvatel od 4 001 do 17 000 obyvatel. Podpořený projekt lze realizovat do 31.12.2022.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je podpora projektů s menším finančním objemem, které mají dopad na příhraniční území na místní úrovni. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby působící na území Euroregionu Silesia.

Termíny příjmu žádostí:

 • 7. kolo - termín uzávěrky do 4.3.2019 - (Termín zasedání Euroregionálního řídícího výboru - 13.6.2019)
 • 8. kolo - termín uzávěrky do 5.9.2019 - (Termín zasedání Euroregionálního řídícího výboru - 12.12...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
€ 60.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na realizaci pozemkových úprav, napomáhá k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků vlastníků půdy v daném katastrálním území, slouží k zaměření řešeného území a k reálnému vytyčení pozemků v terénu. V rámci pozemkové úpravy se zpracovává plán společných zařízení (zaměření území a všech polohopisných prvků a další geodetické práce prováděné za účelem zpracování návrhu pozemkových...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

V rámci této prioritní osy budou podporovány projekty zaměřené na zhodnocení kulturního a přírodního dědictví, zlepšení ekosystémových služeb, ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a zvýšení ekologicky inovativního potenciálu regionu. Žadateli mohou být veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, NNO, orgány veřejné správy, komory a sdružení. 

 • Termín 6. zasedání Monitorovacího výboru byl stanoven na 15. - 16. května...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Program podporuje zpracování a realizaci strategických koncepcí v oblasti ochrany přírody a krajiny, opatření v oblasti zelené infrastruktury a projekty v oblasti druhové ochrany a ochrany biotopů. Žadateli jsou subjekty veřejného a neziskového sektoru.

Zasedání Monitorovacího výboru:

 • Lhůta pro podání žádosti na 8. zasedání Monitorovacího výboru je 22. srpen 2018 (zasedání se uskuteční ve dnech 5. a 6. prosince 2018)...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Program je zaměřen na realizaci přeshraničních výzkumných záměrů (včetně potřebného vybavení), společné využívání výzkumné infrastruktury a doplňkové akce s účelem výměny zkušeností. Žadateli jsou především veřejné i soukromé subjekty z oblasti výzkumu a inovací.

Zasedání Monitorovacího výboru:

 • Lhůta pro podání žádosti na 8. zasedání Monitorovacího výboru je 22. srpen 2018 (zasedání se uskuteční ve dnech 5. a 6. prosince...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Program podporuje krátko a střednědobou spolupráci mezi občany a institucemi v rámci fondů malých projektů (projekty typu people-to-people - výměny žáků, projektová kooperace) a dále dlouhodobou spolupráci např. v oblasti boje proti negativním vlivům, v oblasti veřejné hromadné dopravy a dalších. Žadateli jsou subjekty veřejného a neziskového sektoru.

Zasedání Monitorovacího výboru:

 • Lhůta pro podání žádosti na 8. zasedání...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Program podporuje společné duální vzdělávací programy a výměnu zkušeností v této oblasti, opatření pro vzájemné uznávání kvalifikací, odborné studie v oblasti vzdělávání a trhu práce. Žadateli mohou být především vzdělávací instituce.

Zasedání Monitorovacího výboru:

 • Lhůta pro podání žádosti na 8. zasedání Monitorovacího výboru je 22. srpen 2018 (zasedání se uskuteční ve dnech 5. a 6. prosince 2018).
 • Lhůta pro podání žádosti...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Program podporuje vytváření společných vzdělávacích strategií, realizaci společných odborných kurzů, společné jazykové vzdělávání, poradenství ve vzdělávání a další. Žadateli jsou především subjekty působící ve vzdělávání.

Zasedání Monitorovacího výboru:

 • Lhůta pro podání žádosti na 8. zasedání Monitorovacího výboru je 22. srpen 2018 (zasedání se uskuteční ve dnech 5. a 6. prosince 2018).
 • Lhůta pro podání žádosti na 9...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je podpora projektů s menším finančním objemem, které mají dopad na příhraniční území na místní úrovni v oblasti rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů, osvětových a kulturních aktivit, občanských iniciativ a v oblasti infrastruktury cestovního ruchu. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby působící na území Euroregionu Nisa.

Termíny příjmu žádostí:

 • 7. kolo - termín uzávěrky do 13.2.2018 - (Termín zasedání...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
€ 30.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Na základě zákona o válečných veteránech, může Ministerstvo obrany válečným veteránům a jejich manželkám nebo manželům, družkám nebo druhům a registrovaným partnerům nebo partnerkám poskytovat finanční podporu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči nebo rekreační pobyt.

Informace:

 • 6.1.2022 - Zveřejněna aktualizace podmínek pro podávání žádostí o poskytnutí finanční podpory na rok 2022.
 • 16.12.2020 - Zveřejněna aktualizace...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
25 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Mládež a sport. Požadovaná podpora z rozpočtu Zlínského kraje může dosáhnout maximálně 70% celkových způsobilých nákladů; u obcí nad 5 000 obyvatel maximálně 50%.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů (rodinných, rekreačních a bytových domů) k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Žadatelé jsou vlastníci a stavebníci obytných domů.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
105 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Tento program podpory je určen pro nová projektová partnerství a slouží jako zjednodušený program pro žádost ve více oblastech. Česko-německý fond budoucnosti podporuje rozmanité česko-německé projekty v oblastech mládeže a školství, kultury, partnerství obcí a zájmových sdružení, sociální podpory a podpory menšin.

Program Začínáme! je určen na:

 • Aktivity v oblasti setkávání mládeže a školství
 • Přípravu česko-německých...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Podporou se rozumí poskytnutí dotace části úroků z úvěru poskytnutého komerčními subjekty podnikatelským subjektům v oblasti lesního hospodářství. Podpora se poskytne na podnikatelský záměr v rámci vyhlášeného investičního Programu Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. při splnění podmínek uvedených v Pokynech pro poskytování podpor.

Informace:

 • 7.4.2022 - Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu podpory je vytvořit předpoklady pro rozvoj lesního hospodářství, a to investicemi do strojního zařízení a mechanizačních prostředků. Investice se týkají na nákup této techniky: speciální lesnické traktory, univerzální kolové traktory s lesnickou nástavbou, těžební stroje (harvestory, harwardery), vyvážecí stroje (vyvážecí traktory, vyvážecí soupravy), samochodné navijáky (železné koně, motorové koně), klanicové...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Fond podporuje profesionální i dobrovolné hasičské sbory, organizace a sdružení. Cílem fondu je podpora hasičů příspěvky na vybavení a zařízení, podpora projektů, akcí a aktivit jak v oblasti zásahové činnosti, tak v oblasti hasičského sportu. Fond také podporuje práci s dětmi a mládeží a organizaci společenských, kulturních a sportovních aktivit lokálního významu určených široké hasičské obci. 

Záměrem fondu je pomáhat...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Josef Hlávka ve své velkorysé nadační činnosti dbal na dodržování zásady podporovat výhradně sociálně potřebné, talentované a schopné jednotlivce, kteří prokazují předpoklady k dosažení výjimečných studijních, vědeckých nebo uměleckých cílů. Nadační příspěvky jsou proto přiznávány ve formě stipendií výjimečným jednotlivcům (nikoli institucím nebo kolektivům), a to ve formě cestovního, vědeckého nebo uměleckého stipendia...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Aktuálně lze podávat žádosti do 31.1.2021.

Cílem je podpořit především školy, školky a organizace pracující s mládeží v jejich záměrech z oblasti ekologické výchovy dětí. Podporovány jsou projekty menšího rozsahu, které mají za cíl prohlubovat vztah nejmladší generace k přírodě. Důraz je kladen na práci v terénu a na samostatnou aktivitu dětí. Podporované aktivity:

 • realizace praktických ekologických výukových projektů...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
190 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem tohoto programu je podpořit diplomové, bakalářské a seminární práce studentů vysokých a středních škol, které mají svým zaměřením vazbu na ochranu a obnovu hodnot přírodního a krajinného prostředí. Žadateli mohou být studenti všech typů studia na středních a vysokých školách a univerzitách, střední školy, vysoké školy, ve výjimečných případech učitelé těchto škol apod.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
10 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Nadační fond Taxík maxík je zaměřen na podporu seniorů a hendikepovaných osob. Jde o automobily určené pro sociální účely, pro přepravu seniorů a handicapovaných za ceny, které těmto lidem umožní využít důležitou službu tam, kde chybí. Žádat o podporu mohou města, která mají zájem službu Taxík Maxík provozovat. Město získává velkoprostorové vozidlo a městem vybraný provozovatel příspěvek na provoz v prvním roce. Podmínkou...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je podpora poskytovatelů sociálních služeb. Dotace jsou určeny na úhradu běžných neinvestičních výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb, které není schopen žadatel realizovat ze svých prostředků, popř. z jiných zdrojů. Žadatelem o dotaci může být registrovaný poskytovatel sociálních služeb...

Maximální % dotace:
10%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Podprogram podpory je zaměřen na investiční akce určené ke zvýšení podílu obyvatel napojených na kanalizaci a podpora zvýšení podílu čištěných odpadních vod, včetně zefektivnění podílu čištění ve vazbě na čistotu povodí. Dotace je určena na investiční akce ve vodním hospodářství v oblasti odvádění a čištění odpadních vod ve stávající zástavbě s trvale bydlícími obyvateli. Žadatelem mohou být obce a svazky obcí.

Informace...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Tento program má za úkol motivovat vlastníky lesů ke zpracovávání lesních hospodářských plánů v digitální podobě. Mělo by tak být dosaženo stavu, kdy budou veškeré informace o českých lesích poskytnuty pro potřeby orgánů státní správy lesů, včetně jejich uložení do datového skladu organizační složky státu zřízené Ministerstvem zemědělství. Příspěvek se poskytuje prostřednictvím krajských úřadů. Žadatel je povinen doručit...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Zaměření nadace: jejich posláním je všestranně podporovat děti i dospělé s postižením nervového systému. Pomoc je uskutečňována poskytováním finančních příspěvků fyzickým osobám nebo udělováním finančních grantů právnickým osobám (zařízením, která zabezpečují respitní a domácí péči, asistenční službu nebo vzdělání osobám s postižením). Nadace poskytuje nadační příspěvky na základě zaslaných žádostí, které přijímá celoročně...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Fond se zabývá podporou lokálních projektů a aktivit v okolí Jablonce nad Nisou. Mezi podporované oblasti patří:

 • podpora zdravotnictví
 • podpora sociálních služeb
 • podpora vzdělávání...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem nadace je podporovat vztah domácích i zahraničních návštěvníků k výtvarnému umění, seznamovat veřejnost s moderním a současným výtvarným uměním a přispívat k znovuvytvoření a posílení povědomí o tradici v uvedené kulturní oblasti. Dalším okruhem činnosti nadace je publikační a osvětová činnost. Nadace vydává katalogy či monografické publikace k téměř všem krátkodobým výstavám

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Nadace podporuje proměny měst s lidmi a pro lidi a kulturní dědictví i umění budoucnosti. Vizí nadace je kvalitní veřejný prostor jako přirozená součást života a zároveň širší spolupráce všech, kdo se na jeho podobě i náplni podílejí. Nadace také pečuje o umělecký odkaz Antonína Dvořáka a podporuje mladé talenty, kteří stojí na začátku své umělecké dráhy.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je podpora pomoci dětem i dospělým se zdravotním postižením k začlenění do společnosti, umožnit jim, aby měli srovnatelné podmínky života s ostatními lidmi. Podpora je poskytována občanským sdružením, církevním právnickým osobám, obecně prospěšným společnostem, školám, obcím a fyzickým osobám, jejichž záměry jsou v souladu s posláním a cíli nadace.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je podpora stavební úpravy či opravy objektů, které se nacházejí na území památkové zóny města Klatov. Důvodem je zlepšení vzhledu objektů v městské památkové zóně (historické části města). Žadateli mohou být vlastníci objektů v historické části města (památkové zóně). Alokace je 200 000 Kč za rok.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je podporovat vzdělávání formou: podpory vzdělávacích akcí, seminářů a školení; vytváření a poskytování stipendií; podpory stipendijních programů a studijních pobytů v ČR a v zahraničí; podpory publikační činnosti; podpory vědeckovýzkumné a tvůrčí činnosti a poskytování grantů. Vhodnými žadateli jsou SŠ a VŠ, nebo přímo studenti škol.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Posláním nadace je uchování baťovské historie a baťovských tradic jako takových. Podpora projektů zaměřených na zdravý rozvoj prosperující komunity, ať už v oblasti sociálního a kulturního rozvoje, vzdělání mládeže a podpory podnikatelských aktivit. Žádat o grant mohou jak fyzické tak i právnické osoby.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je podpora mladých filantropů, podporovány jsou týmy dětí a mladých lidí ve věku do 26 let, které se rozhodnou věnovat vlastní nápady, aktivitu, energii, čas a vybírají prostřednictvím benefičních akcí finanční prostředky pro dobrou věc. Program má za cíl probouzet v mladých lidech zájem o občanství. 

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
20 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Hlavními oblastmi, které fond podporuje, jsou školství a vzdělávání, humanitární a sociální projekty, dětské sportovní aktivity a  vzdělávací projekty v oblasti designu a sklářství a to především v Libereckém kraji. Všechny finanční prostředky jsou rozděleny v souladu s Nadační listinou a Statutem nadačního fondu.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Program podporuje provádění specifické péče a zajištění konkrétních potřeb menšího rozsahu, které vyžadují zvláště chráněná území, ptačí oblasti a evropsky významné lokality. Dotace jsou určeny na vyhotovení plánů péče a zeměměřické práce, údržbu a budování technických zařízení nebo objektů sloužících k zajištění státem chráněných zájmů v  chráněných územích, na opatření směřující k odstranění dřívějších negativních zásahů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Program podporuje zdravotnický výzkum (základní výzkum, průmyslový výzkum a experimentální vývoj). Podporovány jsou projekty, které povedou k zlepšování zdraví české populace a budou pokračovat v zabezpečení aktuálních potřeb ve zdravotnictví v České republice. Program má tři hlavní oblasti (Vznik a rozvoj chorob; Nové diagnostické a terapeutické metody a Epidemiologie a prevence nejzávažnějších chorob). Program se dělí...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Tento program je zaměřen na podporu projektů zaměřených na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů na území celé České Republiky. Konkrétně jsou podporovány aktivity typu: přirozená obnova a umělá obnova síjí, umělá obnova sadbou, zajištění lesních porostů, výchova lesních porostů a další aktivity. Dotační titul byl sloučen s dřívějším příspěvkem na obnovu lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

V rámci této prioritní osy budou podporovány projekty zaměřené na rozšíření společné nabídky vzdělávání a kvalifikačních aktivit v přeshraničním regionu. Žadateli mohou být vzdělávací instituce, vysoké školy, NNO, orgány veřejné správy, komory a sdružení. 

 • Termín 13. zasedání Monitorovacího výboru byl stanoven na 15. září 2021 (pro projekty podané do 11. června 2021).
 • Termín 14. zasedání Monitorovacího výboru byl stanoven...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

V rámci této prioritní osy budou podporovány projekty zaměřené na zvýšení úrovně výzkumu a inovací a spolupráce mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a vysokými školami. Žadateli mohou být veřejné i soukromé výzkumné instituce, vysoké školy, NNO, podniky a veřejnoprávní organizace.

 • Termín 13. zasedání Monitorovacího výboru byl stanoven na 15. září 2021 (pro projekty podané do 11. června 2021).
 • Termín 14. zasedání Monitorovacího...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Fond podporuje navazování a rozvoj osobních kontaktů mezi mladými lidmi z České republiky a Německa. Podporuje školní partnerství, setkávání žáků všech stupňů škol, odborná praktika, roční studijní pobyty, práci s mládeží i volnočasové aktivity v oblasti sportu i kultury.

Podporované aktivity by měly vést k navazování kontaktů a přátelství, nahlédnutí do kultury a všedního života sousední země, zvládnutí jazyka, ale i...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Program je určen pro řešení následků pohrom na území krajů a obcí, pro něž byly vyhlášeny krizové stavy, aktuálně tedy pro území Hodonínska a Břeclavska, pro které JM kraj vyhlásil stav nebezpečí. Dotace je poskytovaná obcím do 3 tis. obyvatel až do výše 90 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce, obcím od 3 001 do 10 tis. obyvatel až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je přispět obcím na úhradu pobytu osob s udělenou mezinárodní ochranou v zařízení sociálních služeb a na rozvoj infrastruktury obce. Žadateli jsou obce. Dotace je určena na úhradu pobytu osob s udělenou mezinárodní ochranou v ZSS, na opravu nebo udržování majetku obce zejména v oblastech dopravy, energetiky, inženýrských sítí a obecního mobiliáře. Termín příjmu žádostí - každoročně od 1.1. do 15.10.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Program je určen pro řešení následků pohrom na území krajů a obcí, pro něž nebyly vyhlášeny krizové stavy, aktuálně tedy pro území Hodonínska a Břeclavska, pro které JM kraj vyhlásil stav nebezpečí. Dotace je poskytovaná obcím do 3 tis. obyvatel až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce, obcím od 3 001 do 10 tis. obyvatel až do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem nadace je podporovat děti a rodiny, které přišly o jednoho z rodinných příslušníků – profesionálního řidiče kamionu nebo autobusu – při dopravní nehodě, k níž došlo při výkonu povolání. Pomoc je především finanční, materiální, motivační, psychická. Podpora se týká oblasti prevence dopravních nehod profesionálních řidičů, zvyšování bezpečnosti silničního provozu a rozvoj spolupráce s partnerskými organizacemi.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je zlepšení vybavenosti českých nemocnic, zlepšení psychické pohody léčených dětí i jejich rodičů, ale významně podporuje i vědecké projekty. Žádat o nadační příspěvek mohou zdravotnická zařízení, ústavy, výzkumná centra, vědecká a vzdělávací pracoviště. Žadatelem musí být vždy osoba k tomu oprávněná nebo zmocněná. Příspěvky individuálním dárcům poskytuje Nadační fond Kapka naděje ve výjimečných případech...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím zvýhodněného úvěru. Dostupné byty jsou určeny pro nájemníky bez omezení za místně obvyklé nájemné. Žadateli o úvěr jsou obce, dobrovolné svazky obcí, městské části hlavního města Prahy, městské obvody nebo městské části statutárních měst.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Nadace se zabývá podporou projektů v oblastech výzkumu, vědy a terapie roztroušené sklerózy. Na tyto účely poskytuje příspěvky peněžní, materiálové i právní. Příspěvky poskytuje pro fyzické i právnické osoby, zabývajícími se terapií, rehabilitací, osvětou, či výzkumem roztroušené sklerózy. Zájemci o nadační příspěvek mohou zasílat písemné žádosti o podporu projektů na následující rok, a to nejpozději do 30. 9. roku stávajícího...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je poskytnutí nízkoúročených úvěrů z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení obcím na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů. Žadateli mohou být obce, dobrovolné svazky obcí, městský obvod nebo městská část statutárních měst, městská část hlavního města Prahy.

Informace:

Dne 1. června se SFRB změnil na Státní fond podpory investic (SFPI).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu ELENA je podpora přípravy energeticky úsporného projektu a energetického posudku pro podnikatele, kraje, města, obce a další subjekty veřejné správy, kteří plánují renovaci stávající nemovitosti (zateplení, výměna oken/dveří, zastínění apod.) nebo cílené investice do stavebních a technologických opatření (vytápění, příprava teplé vody, ventilace, chlazení, osvětlení, energetický management, OZE, automatizace...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je zajistit dostupnost sociálních služeb na území Olomouckého kraje. Program obsahuje tři podprogramy - Podprogram č. 1 - Dotace na poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb, Podprogram č. 2 - Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určená na poskytování sociálních služeb (minimální výše dotace projektu činí 25 000 Kč), Podprogram...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Program podporuje hospodaření v lesích (Program A - finanční příspěvky na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů; Program B - finanční příspěvky na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku; Program D - finanční příspěvky na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese; Program I - finanční příspěvky na ochranu lesa; Program L - finanční...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Fond čerpá prostředky zejména z monetizace 2 % celkového počtu emisních povolenek v systému EU ETS na období 2021–2030. Fond je jeden z nástrojů zaměřujících se na oblast klimatu a energetiky, který přispívá k zajištění přechodu EU na udržitelnější hospodářství. Zaměřuje se v perspektivě udržitelných technologií na tyto prioritní oblasti:

 • výroba a využití energie z obnovitelných zdrojů,
 • energetická účinnost,
 • zařízení...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Program podporuje výsadbu a následnou péči o dřeviny na veřejně přístupných pozemcích v intravilánu a extravilánu jihomoravských obcí zasažených tornádem (Lužice, Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hodonín). Finanční podpora se vztahuje na:

 • stromy prostokořenné, kontejnerované nebo s balem pro extravilán do maximální ceny 2 000 Kč/ks (včetně DPH)
 • stromy s balem pro intravilán do maximální ceny 5 000 Kč/ks (včetně DPH)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

O nadační příspěvek ze sbírky Světluška v rámci HGŘ může požádat organizace pomáhající lidem s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením na území České republiky.

Nově se musí všichni žadatele za danou právnickou osobu zaregistrovat v aplikaci Granty a vytvořit si tak vlastní účet pro organizaci. Ve svém uživatelském účtu je pak možné žádosti rozpracovávat, průběžně ukládat či podávat.

Grantové programy HGŘ...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Dotace poskytnuté na základě individuální žádosti jsou poskytovány pro konkrétního příjemce na akce propagující a reprezentující statutární město Jablonec nad Nisou v České republice i zahraničí, na akce a podporu činnosti subjektů, na kterých má město veřejný zájem, na akce se záštitou statutárního města Jablonec nad Nisou a na řešení mimořádné situace. Žádost o poskytnutí individuální dotace bude řešena pouze v případě...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Peněžitý dar se poskytuje zpravidla na akce propagující a reprezentující statutární město Jablonec nad Nisou v České republice i zahraničí, na akce se záštitou statutárního města Jablonec nad Nisou, na účast na významné mezinárodní soutěži, jako ocenění za významný úspěch nebo činnost, na podporu veřejně prospěšné činnosti a na řešení mimořádné situace.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je systémová udržitelnost evropských krizových a asistenčních linek. Podporovanou aktivitou je úhrada telekomunikačních služeb a poplatků provozovatelů linek 116 000, 116 111, 116 006. Žadatelem o grant mohou být nadace, spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti a právnické osoby církví. Termín příjmu žádostí je každoročně do 30. září na následující rok.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Visegrádské granty podporují regionální partnerství mezi nevládními organizacemi a organizacemi občanské společnosti, veřejnými institucemi a obcemi, soukromými společnostmi a neziskovými organizacemi a vzdělávacími a výzkumnými středisky, která přispívají ke spolupráci ve Visegrádském regionu.

Projekt musí řešit jeden z cílů grantového programu a to v oblasti:

 • kultury a společné identity,
 • vzdělání a budování kapacit...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Nadace poskytuje podporu projektům v oblasti poznávání, šíření a uplatňování díla hudebního skladatele Bohuslava Martinů i poznání jeho života a osobnosti v nejširších souvislostech v jeho vlasti i v celém světě. Týká se tedy zejména pořádání koncertů, festivalů a interpretačních soutěží a kurzů. Žádosti o nadační příspěvek musejí obsahovat stručný popis projektu, úplný rozpočet s rozepsáním nákladových a příjmových položek...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Nadace má za cíl podporu obecně prospěšné činnosti v Libereckém kraji. Její cílovou skupinou jsou místní organizace a občanské iniciativy. Fond kultury a umění se zabývá podporou regionálních zájmových sdružení a organizací při:

 • pořádání různých kulturních aktivit
 • podporou pěveckých sborů a hudebních těles
 • výstavnictví v oblasti umělecké tvorby...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem fungování nadace je podpora zlepšování kvality života a rozvoj duchovních a materiálních hodnot, podpora a uplatňování základních lidských práv a přispění k lepšímu životu jednotlivců i společnosti jako takové. 

Program Skils uskutečňuje tyto zásady v oblastech:

 • podpory lidí, kteří jsou ve společnosti znevýhodnění pro svůj fyzický nebo sociální stav
 • podpory mladých talentovaných a rozvoji vzdělanosti...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Hlavní prioritou Nadačního fondu Kolowrátek je podpora nadaných dětí a mladistvých. Ovšem v návaznosti na historickou tradici rodu směřují aktivity fondu i do oblasti podpory osob v tíživé sociální či zdravotní situaci, do podpory v oblasti kultury, vzdělání a lidských práv a v neposlední řadě také do podpory poskytování sociálních a zdravotně-sociálních služeb.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účel podpory - zpřístupnění pojistné ochrany lesních porostů a tím dosažení vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Žadateli jsou FO, PO - vlastník, nájemce, vypůjčitel lesa. Příjem žádostí probíhá vždy od 1.1. do 30.10. daného roku. Výše podpory je až do výše 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění lesních porostů pro příslušný rok.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je podpořit projekty ve vlastnictví krajů, obcí a městských částí pro revitalizaci území se starou stavební zátěží. V rámci výzvy jsou přijímány předběžné žádosti, jejichž podání je podmínkou pro vznik uznatelných nákladů a pro zahájení fyzické realizace projektu. Předběžné žádosti budou přijímány do vyhlášení výzvy a zahájení příjmu plných žádostí. Žadateli jsou kraje, města, městské části a obce, které...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je finanční podpora praktických lékařů za účelem podpory vybavení ordinací praktických lékařů, v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie, informačních technologií potřebnými k vystavování eReceptů. Žadatelem může být obec maximálně 3 tisíci obyvateli. Lhůta pro podání žádosti je od 1.2.2022 do vyčerpání alokace pro tuto výzvu.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
35 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je pomoci s opravou přes 1,5 milionu bytů, které ještě zbývá opravit. Podporovanou aktivitou jsou opravy poruch domů, pro snížení energetické náročnosti domů, modernizaci bytových jader, opravy společných prostor. Žadateli jsou vlastníci bytového fondu bez rozdílu vlastnictví - jak právnické, tak fyzické osoby, města a obce, družstva a SVJ.

Informace:

Dne 1. června se SFRB změnil na Státní fond podpory investic...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Tento program je zaměřen na podporu vybrané myslivecké činnosti. Výše finančních příspěvků se určí jako součet součinů sazeb a množství skutečně provedených technických jednotek (s výjimkou finančního příspěvku na zjišťování nákaz v chovech zvěře, jehož výše se stanoví ve výši 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů a finančního příspěvku na chladicí zařízení pro ulovenou zvěř, jehož výše se stanoví ve výši 50 % skutečně...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat jako jsou koně, skot, prasata, ovce, kozy, drůbež, běžci, ryby. Žadatelem do tohoto programu mohou být chovatelé, chovatelská sdružení, majitelé plemenného skotu a oprávněné osoby, které zajišťují kontrolu užitkovosti.

Termíny podání žádosti pro rok 2022:

 • od 1. 8. 2022 do 31. 8. 2022 pro předměty dotace 2.A.a., 2.A.e.2.i...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Fond byl zřízen na finanční podporu v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí a čistoty města. Dotaci lze využít na projekty v oblasti čistoty města, vodního hospodářství, péče o zeleň a jejího rozvoje, svozu, sběru, ukládání a likvidace odpadů, monitorování složek životního prostředí a ekologických procesů, výstavby dětských hřišť a dětských herních prvků, publikační činnosti, ochrany zemědělského a lesního půdního...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Program podporuje aktivity zaměřené na ochranu a zachování kulturního a přírodního dědictví, záměry usilující o zachování nehmotné kulturního dědictví, aktivity v oblasti marketingu a propagace, zpřístupnění dědictví např. pomocí cyklostezek nebo naučných stezek. Žadateli mohou být subjekty veřejného a neziskového sektoru.

Zasedání Monitorovacího výboru:

 • Lhůta pro podání žádosti na 8. zasedání Monitorovacího výboru je...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Program je vypisován ministerstvem kultury České republiky. Cílem je podporovat překládání české literatury. Dotace je určena zahraničním vydavatelům. Při výběru projektů je upřednostňována současná literatura. Příspěvek proplácí výhradně náklady spojené s překladem.

Informace:

 • S ohledem na snížený rozpočet pro rok 2022 nebude letos druhé kolo výběrového řízení vyhlášeno.

Uzávěrky pro rok 2023:15.11.2022 a 15.5.2023...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je pořízení investičního majetku, který souvisí se zemědělskou prvovýrobou. Investiční úvěry jsou určeny pro zpracovatele zemědělských produktů, pro podnikatele z řad zpracovatelů dřeva, vlastníky lesa a obce, které se zabývají odpovídajícími činnostmi z oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva, a též pro zemědělské prvovýrobce, kteří však v rámci programu nemohou žádat o podporu v režimu de minimis...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem výzvy je podpora aktivit, které pomohou školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci (systémové zlepšení řízení škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého akčního plánování, orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání, zavádění řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a v území, zlepšení spolupráce s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních finančních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2022

Cílem programu je podpora projektů s menším finančním objemem, které mají dopad na příhraniční území na místní úrovni v oblasti rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů, osvětových a kulturních aktivit, občanských iniciativ a v oblasti infrastruktury cestovního ruchu. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby působící na území Euroregionu Glacensis.

Informace:

 • Osmé kolo výzvy (pouze mikroprojekty v PO 2 k plnění výstupového...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
€ 40.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem programu je podpora výměny stávajících zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za nové, nízkoemisní zdroje tepla. Dotace je určena na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, automatický kotel pouze na biomasu (např. štěpka, peletky), kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním (např. kusové dřevo), plynový kondenzační kotel. Žadatelé jsou fyzické osoby...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
127 500,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem programu je podpora projektů s menším finančním objemem, které mají dopad na příhraniční území na místní úrovni. Žadateli jsou veřejnoprávní a neziskové právnické osoby se sídlem v Euroregionu Praděd.

Termíny předkládání žádostí:

 • 10. kolo - do 20.2.2020 (zasedání EŘV květen 2020).
 • 11. kolo - do 28.5.2020 (zasedání EŘV srpen/září 2020)...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
€ 30.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem programu je podpora projektů s menším finančním objemem, které mají dopad na příhraniční území na místní úrovni. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby působící na území Euroregionu Těšínské Slezsko.

Termíny příjmu žádostí:

 • 7. kolo - termín uzávěrky do 29.3.2019 - (Termín zasedání Euroregionálního řídícího výboru - 18.7.2019)
 • 8. kolo - termín uzávěrky do 31.10.2019 - (Termín zasedání Euroregionálního řídícího výboru...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
€ 60.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem programu je podpora projektů s menším finančním objemem, které mají dopad na příhraniční území na místní úrovni v oblasti rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů, osvětových a kulturních aktivit, občanských iniciativ a v oblasti infrastruktury cestovního ruchu. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby působící na území Euroregionu Beskydy.

Termíny příjmu žádostí:

 • 10. kolo - termín uzávěrky do 15.1.2020 - (Termín...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
€ 60.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem programu je podpora neprojektových lesnických opatření - Podpora genových základen; Podpora uznaných zdrojů selektovaného reprodukčního materiálu; Podpora vybavení Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin. Žadateli jsou vlastníci nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé pozemku, na kterém se nachází genetický zdroj lesních dřevin.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2022

Cílem programu Doučování je doučování potřebných žáků základních škol, středních škol a konzervatoří (škol zřizovaných krajem a obcemi). V rámci Národního plánu obnovy bude tato aktivita realizována v období od ledna do srpna roku 2022. Finance bude možné požít pouze na individuální nebo skupinové doučování. Odměna pro doučující činí maximálně 250 Kč/hod. a může být vyplácena pouze formou odměny z dohod o pracích konaných...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Výzva podpoří projekty zaměřené na revitalizaci vybraných památek, zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů, zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění. Žadateli jsou vlastníci památek a muzeí nebo subjekty s právem hospodaření a provozovatelé či zřizovatelé veřejných knihoven. Realizace podpořeného projektu musí být ukončena nejpozději do 30.6.2023.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Cílem programu je podpora výměny stávajících zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za nové, nízkoemisní zdroje tepla. Spolu s výměnou zdroje tepla může být předmětem dotace také instalace akumulační nádoby (v případě instalace nového kotle na pevná paliva umožňujícího ruční přikládání je toto povinné), realizace nové otopné soustavy nebo úprava stávající otopné soustavy. Žadatelé jsou fyzické...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
120 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

V rámci výzvy bude podporována předběžná technická podpora, vlastní realizace projektů spolupráce mezi MAS a dalšími partnerstvími, jejichž výstupy překračují hranice území jedné MAS vč. zajištění jejich řízení. O dotaci mohou žádat Místní akční skupiny, nositelé Integrované územní investice (ITI), nositelé Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ).

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
4 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Cílem programu je zajištění péče o odebraná zvířata (skot a koně) umístěná do náhradní péče nebo předběžné náhradní péče podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. Dotace je určena na pokrytí nákladů spojených s umístěním zvířat do náhradní péče nebo předběžné náhradní péče na ochranu zvířat proti týrání. Žadateli o dotaci jsou obce s rozšířenou působností. Termín příjmu žádostí o dotaci a dokladů prokazujících nárok...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Program je zaměřen na zajištění efektivní administrace Programu přeshraniční spolupráce ČR-Polsko. Podporovány jsou opatření v oblasti přípravy, řízení, monitorování hodnocení, informování a komunikace, vytváření sítí, řešení stížností, kontroly a auditu. Žadatelem jsou subjekty podílející se na implementaci programu.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Tento program je zaměřen na zlepšení efektivnosti a odborné úrovně činnosti nevládních organizací formou podpory integrace v rámci evropského společenství. Předmětem dotace tedy jsou dále specifikované aktivity, které mají napomoci dosáhnout tohoto cíle. Žadateli mohou být České stavovské agrární nevládní organizace.

Termíny příjmu žádostí 2022:

 • Příjem 1. žádosti o dotaci začíná 1. 4. 2022 a končí 15. 4. 2022.
 • Příjem...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 01. 2023

Cílem programu Prevence digitální propasti je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení. Finanční prostředky jsou určeny pro základní a střední školy a konzervatoře na vytvořením tzv. mobiliáře mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky pro běžnou výuku i pro výuku distančním způsobem. Výše prostředků na jednu právnickou osobu je 3 000 - 16 000...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem programu Digitální učební pomůcky je vybavení škol pokročilými digitálními technologiemi pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí. V roce 2022 MŠMT poskytne finanční prostředky na nákup digitálních učebních pomůcek mateřským a základním školám a gymnáziím, v roce 2023 budou podpořeny střední školy a konzervatoře nebo ty základní školy a gymnázia, které nebyly podpořeny v roce...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Program je zaměřen na podporu efektivního řízení IROP pro celé programovací období 2014 – 2020. Podporovanými aktivitami jsou řízení, implementace a monitorování programu, podpora administrativních kapacit, podpora žadatelům a příjemcům, publicita a propagace. Jedná se o průřezovou prioritní osu. Žadateli mohou být Řídící orgán IROP a zprostředkující subjekty.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2023

Program podporuje projekty zaměřené na výstavbu, obnovu a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T, dále je podpora zaměřena na výstavbu obchvatů a přeložek. Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury, zejména ŘSD ČR. Maximální a minimální výše dotace není stanovena.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Program je zaměřen na podporu a zajištění implementace OP Doprava. Podporovanými aktivitami jsou řízení a kontrola programu, podpora absorpční kapacity, technické zabezpečení činností, publicita, vzdělávání, evaluace a dokončení realizace programového období 2007-2013 a příprava nového programového období 2021+. Jedná se o průřezovou prioritní osu Technická pomoc. Žadateli mohou být subjekty přímo zapojené do implementace...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na výstavbu, obnovu a modernizaci dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T a rozvoj a podpora zavádění nových technologií, aplikací a systémů ITS. Žadatelem mohou být vlastníci/správci dotčené silniční infrastruktury, zejména ŘSD ČR.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Program je zaměřen na modernizaci a obnovu tratí, výstavbu nových tratí, modernizaci železničních uzlů, zvýšení komfortu a vybavenosti infrastruktury stanic a zastávek, modernizace zabezpečovacích zařízení a zavádění DOZ a automatického vedení vlaků. Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury (např. SŽDC).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na výstavbu, obnovu a modernizaci dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T a podpora zavádění nových technologií, aplikací a systémů ITS. Žadatelem mohou být vlastníci/správci dotčené silniční infrastruktury, zejména ŘSD ČR. Maximální a minimální výše dotace není stanovena.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Opatření je zaměřeno na podporu shromažďování, správu a využívání údajů pro účely vědecké analýzy a provádění společné rybářské politiky. Lze podporovat celostátní a nadnárodní víceleté programy odběru vzorků, včetně programů na nižší než celostátní úrovni; účast zástupců členských států a regionálních orgánů na regionálních koordinačních schůzkách, nebo na zasedáních mezinárodních orgánů zodpovědných za poskytování vědeckého...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
65 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2023

Opatření podporuje činnosti zaměřené na zlepšení sledovatelnosti produktů akvakultury a prosazování společné rybářské politiky v rámci EU. Dotace je určena na monitorování, kontroly a vynucování, posílení institucionální kapacity a efektivní veřejné správy. Žadatelem může být Ministerstvo zemědělství - Odbor potravinářský, Generální ředitelství cel - Odbor celní, podniky akvakultury a zpracovatelé ryb. Výše podpory činí pro...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2023

Cílem programu je podpora rozvoje sportovní infrastruktury a významných sportovních akcí. Podporované sporty: fotbal, basketbal, lední hokej, pozemní hokej, ragby, vodní polo, volejbal, házená, atletika, badminton, běžecké lyžování, box, biatlon, curling, cyklistika, freestyle lyžování, jachting, jezdectví, judo, krasobruslení, lukostřelba, moderní gymnastika, moderní pětiboj, plavání, rychlobruslení, rychlostní kanoistika...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2023

Program je zaměřen na zajištění materiálů, vybavení, vzdělávání pro zaměstnance, zajištění principu partnerství. Žadateli mohou být ústřední orgány zajišťující institucionální zajištění koordinace a řízení Dohody o partnerství.

Informace:

 • Od 4.8.2020 je výzva pozastavená.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2023

Program je zaměřen na fungování a činnost Auditního orgánu MF s cílem udržet a posílit již vytvořené struktury tak, aby kvalitně zajišťovaly výkon auditorské a konzultantské činnosti. Žadatelem je Auditní orgán Ministerstva financí ČR.

Informace:

 • Od 4.8.2020 je výzva pozastavená.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2023

Cílem výzvy je vytvoření podmínek pro naplnění cílů Dohody o partnerství a koordinace řízení. Podpořeny budou aktivity v těchto oblastech: rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce (zejména rovné příležitosti na trhu práce, služby péče o děti, podmínky pro soulad osobního a pracovního života); vzdělávání (zejména inkluzivní vzdělávání, předškolní vzdělávání, kvalita vzdělávacích institucí); sociální začleňování (zejména...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
7 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2023

Program podporuje činnosti související s řízením a prováděním integrované strategie (ITI), přípravu dílčích strategických dokumentů, zajišťuje chod regionální stálé konference a ukončování činnosti ROP 2007-2013. Žadateli mohou být nositelé integrovaných nástrojů (ITI), organizace zajišťující činnosti sekretariátu Regionální stálé konference a ŘO ROP 2007–2013.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2023

Program je zaměřen na zajištění provozu, správy a rozvoje MS z období 2007-2013; provoz, správa a rozvoj MS2014+; příprava MS2021; odborné poradenství a vzdělávání v souvislosti s provozem monitorovacího systému. Žadateli mohou být ústřední orgány zajišťující institucionální zajištění koordinace a řízení Dohody o partnerství, CRR.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2023

Program podporuje přípravu a provádění Společné komunikační strategie, provoz a rozvoj jednotné informační sítě a přípravu nového programového období 2021+. Žadateli mohou být ústřední orgány zajišťující institucionální zajištění koordinace a řízení Dohody o partnerství.

Informace:

 • Od 4.8.2020 je výzva pozastavená.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2023

Realizace projektu souvisí s implementací a administrací Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Cílem projektu je zajistit účinnou a efektivní implementaci OP PPR v souladu s pravidly programu, národní a evropskou legislativou. Výzva je zaměřena na zajištění informací, poradenských a konzultačních služeb a manuálů pro žadatele a příjemce, pro vytváření sítí, pořádání informačních a propagačních akcí a konferencí. Žadatelem...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 12. 2023

Realizace projektu souvisí s implementací a administrací Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Cílem projektu je zajistit účinnou a efektivní implementaci OP PPR v souladu s pravidly programu, národní a evropskou legislativou. Dotace je určena na efektivní řízení a administraci operačního programu. Žadateli mohou být subjekty podílející se na zajištění realizace programu.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 12. 2023

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Účelem těchto integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Účelem těchto integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora realizace integrovaných územních strategií využívajících nástroj ITI v programovém období 2021-2027. Nástroj ITI bude v ČR realizován v pěti programech (Integrovaném regionálním operačním programu, Operačním programu Doprava, Operačním programu Jan Amos Komenský, Operačním programu Životní prostředí a Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) prostřednictvím Evropského fondu...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Účelem těchto integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří odtokový režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. V rámci programu jsou poskytovány podpory ve dvou podprogramech - 129 392 a 129 393. Předmětem podpory jsou investice do rekonstrukcí, oprav a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Předmětem podpory jsou technická protipovodňová opatření, zaměřená na vytváření akumulačních a retenčních prostor podél vodních toků, tedy zřizování poldrů, vodních nádrží s vyčleněnými retenčními prostory a řízených rozlivů povodní. Cílem čtvrté etapy je realizace technických protipovodňových opatření v záplavových územích. Budou upřednostňována opatření směřující ke zvýšení retence, tedy realizace řízených rozlivů povodní...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Dotace bude poskytována na přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí, umělou obnovu sadby první i opakované včetně podsadeb, ochranu mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění, individuální ochranu sazenic proti zvěři, zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě, rekonstrukci porostů náhradních dřevin a ostatních porostů po škodách, přeměnu porostů s nevhodnou dřevinnou skladbou, zlepšování kvality lesní půdy, výchovu...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Výzva o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR je zaměřená na spolufinancování aktivit českých vedoucích, hlavních přeshraničních a projektových partnerů zapojených do projektů, které obdrží podporu z programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. Žadatelem je partner zapojený do projektu, který byl schválen Monitorovacím výborem programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný...

Maximální % dotace:
5%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinu