Ať už hledáte, jaké projekty lze financovat z národních, evropských či jiných zdrojů, DotaceOnline.cz je zde. Níže vám přinášíme ukázku rozsahu naší databáze. Předplatitelé získají přístup k nejkomplexnější denně aktualizované databázi, navíc získají možnost vyhledávání dotačních možností podle 18 různých kritérií, přístup ke konkrétním informacím a odkaz na oficiální zdroj informací včetně potřebných podrobností. 

Cílem programu je vyhledat nadané děti a mládež a motivovat je k zapojení do aktivit a činností, které umožňují jejich nadání využít a dále rozvíjet. Podporovanou aktivitou je pořízení vybavení nebo obnova stávajícího vybavení učeben, pořízení výukového softwaru a související vzdělávání vyučujících všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů. Žadateli jsou školy a školská zařízení.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
130 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 01. 2020

Výzva je zaměřena na podporu efektivního řízení a optimalizaci elektrických rozvodných sítí, a to zejména formou vhodného nastavení a rozdělení poskytovaných služeb mezi provozovateli rozvodného systému (Transmission System Operators - TSOs) a systémem dodavatelů (Distribution System Operators - DSOs). Cílem výzvy je demonstrace vytvoření oblastí trhu a digitálních platforem, kde TSOs a DSOs mohou s vysokou nákladovou efektivitou a flexibilitou pro oblast energetické spotřeby a produkce provozovat rozvodné služby pro elektrickou energii. Tyto platformy a oblasti trhu by měly umožnit také integraci relevantních digitálních technologií, jako například Internet věcí, umělá inteligence, cloudové služby a technologie velkých dat.

Očekává se spolupráce podpořených projektů s dalšími projekty v rámci BRIDGE iniciativy. Očekávaný dopad této výzvy je například:

 • Demonstrace cenově efektivních modelů pro řízení rozvodné sítě v rámci jednotlivých oblastí trhu a platforem
 • Implementace digitálních platforem a nových oblastí trhu v rámci rozvodné sítě na systémové úrovni

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 22.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 01. 2020

Výzva je zaměřena na vývoj a testování nových řešení a nástrojů pro zavedení nástrojů reakce na poptávku v oblasti energetických služeb, a to využitím reálných dat spotřebitelů a zpětné vazby z testování služeb. Cílem těchto aktivit je zvýšit přesnost předpovědí pro spotřebu a chování zákazníků (například formou technologie digitálních dvojčat). Primárním cílem testování jsou domácnosti, ale mohou být zahrnuty i další typy spotřebitelů - například průmyslové podniky, veřejná sféra atd.

Projekty by měly využívat digitální interoperabilní řešení, zabývat se i jinými energetickými oblastmi než elektrickou energií (voda, odpady, dodávky tepla atd.) a měl by být kladen důraz na důkladnou ochranu spotřebitelských a osobních dat při realizaci projektu i pro vyvíjená řešení. Očekává se spolupráce s energetickými společnostmi, lokálními zúčastněnými stranami a dalšími relevantními projekty podpořenými Evropskou unií.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 01. 2020

Výzva je zaměřená na podporu řešení pro návrh, modelování, simulaci, vývoj, demonstraci, testování a validaci nových DC architektur pro elektrické rozvodné sítě, včetně MV - LV DC - AC/DC hybridních síťových architektur, založených na DC podsíti spojující mikro/nano sítě. Částí demonstrace a validačních procesů bude také plánování a vývoj modulární rozvodné sítě, která bude efektivní vůči chybám a kyberútokům a také bude obsahovat větší podíl obnovitelných energií v systému.

Od podpořených projektů se očekává spolupráce s dalšími projekty v rámci BRIDGE iniciativy.

Očekávaný dopad této výzvy je například:

 • Zajištění plánování a vyhledávání investorů pro sektor rozvodu elektrické energie
 • Zvýšení efektivity elektrického systému
 • Zvýšení odolnosti rozvodného systému vůči chybám a kyberútokům

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 7.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 01. 2020

Cílem programu je podpora projektů škol zavádějících či realizujících etickou výchovu, upevnění prosociálního chování a snížení krize mezilidských vztahů. Tématy mohou dále být například potírán íxenofobie, náboženská nesnášenlivost, rasismus. Žadateli jso právnické osoby vykonávající činnost školy.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 01. 2020

Tento program je zaměřen na vytvoření organizačních a ekonomický podmínek k podnícení a k podpoře obyvatel venkovských oblastí a samospráv venkovských obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o přirozený rozvoj zdravého životního prostředí, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství. Dotace je určena na pořízení, obnovu, opravy a údržbu občanské vybavenosti, místních komunikací, technické a dopravní infastruktury, komplexní úpravu veřejných prostranství, stavební obnovu nemovitých národních kulturních památek, restaurování movitých památek a umělecko-řemeslných děl, na obnovu a technické zajištění stávajících vodních nádrží, na opatření k předcházení vzniku odpadů, snižování produkce odpadů. Žadateli jsou obce, které měly k 31.12.2018 méně než 3 000 obyvatel.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 01. 2020

Cílem programu je vytváření podmínek pro rozvoj nadání žáků formou rozšířené výuky některých předmětů nebo skupin předmětů a individuálním přístupem učitele k žákovi mimo vyučování. Žadateli jsou školy a školská zařízení.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
35 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 01. 2020

Výzva je zaměřená na snížení objemu skleníkových plynů, které produkují města, a zároveň na jejich adaptaci na klimatickou změnu. K dosažení těchto cílů je nutné zvýšit integraci energetických systémů a zvýšit jejich účinnost. Projekt by se měly zabývat vývojem integrovaných inovačních řešení pro tzv. Positive energy blocks/districts - energeticky propojené budovy, které umožňují vyváženou a úspornou distribuci energií využíváním biomateriálů, inteligentních energetických technlogií, efektivního energetického řízení, informačních technologií etc. 

Od podpořených projektů je očekávána spolupráce s dalšími projekty programu Horizon 2020 zaměřenými na rozvoj inteligentních měst a komunit. Očekávané dopady této výzvy jsou například:

 • Splnění cílů Evropské unie pro lokální energii, kvalitu ovzduší a další relevantní oblasti
 • Zvýšený podíl obnovitelných energií, využití odpadního tepla, využití uložišť energie etc.
 • Vývoj a rozšíření tzv. Positive energy districts
 • Zvýšená kvalita ovzduší
 • Zvýšená efektivita využívání energetických zdrojů 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 20.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 01. 2020

Výzva podporuje projekty zaměřené na úpravy vozidel vedoucí k zajištění interoperability a implementaci TSI včetně vozidlových součástí systému ERTMS. V rámci výzvy bude podporováno vybavování železničních vozidel palubními jednotkami ETCS nebo modernizace palubních jednotek ETCS již instalovaných na vozidlech na novější verzi dle technických požadavků správce infrastruktury pro příslušné tratě. Žadateli mohou být vlastníci nebo provozovatelé dopravních prostředků provozovaných v železniční dopravě a SŽDC, s.o.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 01. 2020

Výzva je zaměřená na podporu efektivní a ucelené aplikace evropského práva a na podporu nových přístupů v oblasti drogové problematiky. Priority této výzvy jsou následující:

 • Podpora aktivit v oblasti epidemiologie pro využití nových psychoaktivních substancí, včetně potentních syntetických opiátů
 • Podpora řešení současných drogových problémů a technologického vývoje, včetně online obchodování s drogami
 • Podpora občanských organizací formou posilování jejich kapacity pro větší dopad jejich činnosti, sdílením postupů a znalostí etc.
 • Podpora klíčových zúčastněných stran formou rozšiřování jejich dovedností a znalostí v kontextu implementace minimálních kvalitativních standardů pro redukci drogové poptávky, zejména v oblasti sociální integrace
 • Propagace praktické aplikace výzkumu spojeného s drogovou problematikou, zejména výzkumu závislosti na drogách

V rámci této výzvy mohou být podpořeny aktivity zaměřené například na:

 • Sběr dat, dotazníky a výzkumné aktivity
 • Tréninkové aktivity
 • Vzájemné sdílení znalostí, networking, spolupráce mezi relevantními stranami a projekty v rámci drogové problematiky
 • Události, konference, meetingy expertů pro oblast drogové problematiky

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.375.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 01. 2020

Výzva je zaměřena na integraci, dekarbonizaci a optimalizaci lokálních energetických systémů. Projekty by se měly zabývat vývojem a demonstrací řešení, která analyzují a kombinují všechny dostupné energetické zdroje a tam, kde je to možné, je propojují za účelem optimalizovaného využití jejich společného provozu. Řešení by měla využívat vysoký podíl obnovitelných zdrojů energie a vysokou energetickou účinnost těchto řešení pro lokální energetické systémy. Očekává se spoulpráce projektů s dalšími relevantními projekty podporovanými Evropskou unií prostřednictvím BRIDGE iniciativy. 

Očekávaný dopad této výzvy je například:

 • Validace řešení pro dekarbonizaci lokálních energetických systémů a zajištění jejich pozitivního dopadu na širší energetickou infrastrukturu, lokální ekonomiku, kvalitu ovzduší a sociální aspekty
 • Zapojení lokálních producentů energetické energie a jejich zákazníků
 • Validace přístupů, strategií a nástrojů pro bezpečný provoz integrovaného lokálního energetického systému

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 01. 2020

Program podporuje aktivity zaměřené na sociální prevenci (sekundární a terciární prevence) vycházející z bezpečnostní analýzy obsažené v Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2019. Žadateli jsou obce, svazky obcí, příspěvkové organizace kraje, obce nebo státu, NNO a církevní právnické osoby, právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 01. 2020

Výzva je zaměřena na tvorbu informačních kampaní a zvyšování povědomí o rizicích migrace a socioekonomických reálií Evropy. Tyto aktivity mají za cíl žadatelům o azyl a migrantům umožnit informovaná rozhodnutí ohledně jejich plánů do budoucna a případné migrace. Tyto informační kampaně mají také za cíl zdůraznit možnost dobrovolného návratu do původní země. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Poskytováním důvěryhodných a faktických informací ohledně rizik nepravidelné migrace - během cesty a po příchodu do Evropské unie, a také poskytováním informací v oblasti legálních alternativ migrace a dostupných ekonomických příležitostí v zemích původu
 • Podpora boje proti nelegálnímu pašování migrantů
 • Posilováním spolupráce mezi zúčastněnými stranami v oblasti občanské společnosti

Podpořené projekty by měly vyhledávat spolupráci s dalšími aktivitami a projekty financovanými Evropskou unií v oblasti problematiky migrace. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.850.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 01. 2020

Výzva je zaměřena na podporu integrace nových migrantů do nového lokálního, sociálního a administrativního prostředí, a to prostřednictvím lokálních komunit. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Vývojem aktivit, využívajících služeb lokálních komunit, jako například mentoring a dobrovolnictví pro podporu sociální orientace a aktivního zapojení imigrantů
 • Podpora sociální orientace mužů i žen z řad imigrantů, včetně poskytování informací ohledně všech aspektů každodenního života
 • Posilování zapojení do nové společnosti a podpora aktivní role v komunitě na lokální, regionální, národní i mezinárodní úrovni
 • Podpora smysluplných interakcí mezi lokálním obyvatelstvem a novými migranty

Od podpořených projektů se očekává spolupráce s relevantními stranami, jako například s lokálními úřady a komunitami, soukromými a veřejnými zúčastněnými stranami, vzdělávacími institucemi, organizacemi pro migraci etc. 

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 01. 2020

Výzva je zaměřena na podporu identifikace, asistence a integrace obětí obchodování s lidmi ze třetích zemí. Podpořeny mohou být projekty zabývající se například:

 • Identifikací obětí obchodování s lidmi ze třetích zemí
 • Poskytnutí podpory obětem obchodování s lidmi, a to s ohledem na specifické požadavky a potřeby obětí
 • Podporou integrace obětí obchodování s lidmi ze třetích zemí do hostitelské země a společnosti
 • Podporou dobrovolného a udržitelného návratu obětí do třetí země s zajištěním jejich bezpečnosti a opatření proti opětovnému obchodu s lidmi

Očekávaný dopad této výzvy je zlepšení identifikace, situace a integrace obětí obchodování s lidmi ze třetích zemí v sektorech s vysokým rizikem a vývoj nástrojů, přístupů a směrnic pro tyto aktivity. Očekává se také silná mezinárodní spolupráce mezi lokálními a regionálními úřady a občany.  

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.550.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 01. 2020

Cílem výzvy je finanční podpora projektových záměrů zaměřených na oblast digitální transformace společnosti prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi podnikovým informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, jako jsou plánování, zásoby, nákup, prodej, marketing, finance, personalistika atd. Žadateli jsou podnikající fyzické nebo právnické osoby, které splňují definici malého nebo středního podniku. Míra podpory pro malý podnik může činit maximálně 45 % ZV, pro střední podnik max. do 35 % ZV.

Maximální % dotace:
45%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 01. 2020

Výzva je zaměřena na podporu žen z řad imigrantů, zejména v oblasti ekonomické a sociální integrace. Imigrantky čelí většímu riziku nezaměstnanosti, chudoby a sociálního vyloučení. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se následujícími tématy:

 • Podpora ekonomické a sociální integrace imigrantek
 • Podpora zapojení imigrantek do jejich sociálního prostředí a participace v sociálním a politickém životě na lokální úrovni
 • Podpora zapojení imigrantek do pracovního procesu a jejich udržitelné integrace do pracovního trhu
 • Vzdělávání imigrantek v oblasti jejich práv, přístupu ke vzdělání a práci, účasti na sociálním, ekonomickém a kulturním životě, ochraně proti genderově orientovaném násilí etc.
 • Výměna znalostí, zkušeností a postojů napříč zůčastněnými stranami pro efektivní aktivity v oblasti integrace migrantek

Od podpořených projektů je očekávána úzká spolupráce s lokálními úřady a komunitami, soukromými a veřejnými zúčastněnými stranami, sociálními pracovníky a vzdělávacími institucemi.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 01. 2020

Výzva je zaměřena na podporu projektů, zabývajících se výměnou zkušeností a poskytováním tréninků napříč členskými státy pro podporu implementace alternativních systémů péče pro dětské imigranty (například pěstounství, samostatné bydlení pod dohledem). Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Sdílením postupů, tréninků a logistické podpory pro implementaci/expanzi/vylepšení alternativních pečovatelských systémů pro dětské imigranty, jako například pěstounství, náhradní rodiny nebo samostatné bydlení pod dohledem. 
 • Sdílením postupů, tréninků a logistické podpory pro implementaci/expanzi/vylepšení efektivních alternativ k detenci, jako například pravidelné ohlašování úřadům (pěstouny, náhradní rodinou nebo pověřenou osobou), finanční depozit, nebo povinnost zůstávat na určeném místě. 

Při realizaci projektů je očekávána silná spolupráce s agenturami pro ochranu dětí, ministerstvy a úřady pro sociální věci, ombudsmany, poskytovateli sociálních služeb etc. 

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.700.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 01. 2020

Výzva je zaměřena na podporu mezinárodních projektů, které podporují praktickou spolupráci napříč národními orgány zodpovědnými za poskytování azylu a migrační problematiku v rámci členských států Evropské unie. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Mapováním současných tréninkových a vzdělávacích požadavků pro oblast azylových služeb, napříč administrativou jednotlivých členských států 
 • Identifikací budoucích tréninkových a vzdělávacích požadavků v kontextu profesionálního vývoje v rámci azylových služeb členských zemí

Očekávané dopady výzvy jsou:

 • Analýza vzdělávacích a tréninkových požadavků a dalších aktivit
 • Zvýšená spolupráce na tréninkových aktivitách v oblasti azylových služeb a migrace napříč členskými státy EU
 • Propagace vysoce kvalitních tréninkových a vzdělávácích aktivit v oblasti azylových služeb a migrace a praktická implementace standardů

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 400.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 01. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavební úpravy, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek pro zajištění vzdělávání v základních školách, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 425 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je zlepšení kvality a nabídky cestovního ruchu v Libereckém kraji a jeho turistických oblastech, zlepšení její dostupnosti a zvýšení atraktivity na základě rozvoje nadregionálních produktů a témat (tvorba strategických dokumentů, akčních plánů a marketingových strategií, tvorba propagačních materiálů k tématu / produktu, pořízení informačních a komunikačních technologií na podporu e-marketingu, rozvoj informačních systémů, realizace mediálních kampaní – print, on-line, rozhlas, TV, zajišťování press, insta a famtripů, zajišťování odborných konferencí, vzdělávacích workshopů, účast na prezentačních akcích, pořizování fotografií, videospotů a jiných multimediálních výstupů. Žadateli jsou právnické osoby podnikající, svazky obcí, místní akční skupiny, zájmová sdružení právnických osob, spolky a obecně prospěšné společnosti podnikající v oblasti cestovního ruchu na území Libereckého kraje a jeho turistických oblastech Český ráj, Krkonoše, Jizerské hory, Máchův kraj a Lužické hory.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je zvyšovat ekologické vědomí a odpovědnost obyvatel. Podporované aktivity - podpora akcí zaměřených na péči o životní prostředí např. péče o vodní toky a vodní plochy, o prvky územního systému ekologické stability či jejich realizaci, o cenné botanické či zoologické lokality, na likvidaci invazních a expanzivních druhů rostlin a živočichů, na odstraňování migračních překážek pro živočichy. Žadateli jsou např. NNO, školy a školská zařízení.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Tento program je zaměřen na podporu rozvoje společnosti v oblasti životního prostředí. Konkrétně je podpora poskytována na celoroční provoz střediska s ekovýchovným zaměřením, ekovýchovné akce pro veřejnost, na vydávání tiskovin s ekovýchovnou tématikou. Podporu je možno poskytnout školám a školskským zařízením, NNO (střediska s ekovýchovným zaměřením).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
65 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je zabezpečení pořádání Olympiády dětí a mládeže v roce 2020, republikové soutěže krajských reprezentací, která je pořádána ve spolupráci s Českým olympijským výborem. Žadatelem je kraj, který v roce 2020 pořádá Olympiádu dětí a mládeže.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Fond je určen podporuje volnočasových aktivity především dětí a mládeže s trvalým bydlištěm ve městě v oblastech, které nespadají do sféry podpory ostatních fondů. Dotace je určena na celoroční činnost spolků a organizací podporujících výchovu a vzdělávání dětí a mládeže, na celoroční spolkovou činnost dospělých, na jednorázové akce. Žadatelem mohou být právnické a fyzické osoby činné v oblasti vzdělávací, společenské a osvětové.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu - Řemeslná a zážitková turistika je zlepšení kvality a nabídky cestovního ruchu v Libereckém kraji a jeho turistických oblastech včetně lokálních, zlepšení její dostupnosti a zvýšení atraktivity. Dále také vývoj a zkvalitnění nabídky konkurenceschopných témat a produktů destinace a realizace efektivních marketingových aktivit (tvorba strategických dokumentů, akčních plánů a marketingových strategií, tvorba propagačních materiálů a map zahrnujících celou turistickou oblast, tvorba turistických produktů a produktových balíčků turistické oblasti, pořízení informačních a komunikačních technologií na podporu e-marketingu, rozvoj informačních systémů, které zasahují území celé oblasti, realizace mediálních kampaní za celou turistickou oblast, zajištění statistik návštěvnosti oblastí, měření zbytkových dat pomocí mobilních operátorů, pořízení sčítačů či analytických nástrojů, zajišťování press, famtripů, instatripů, účast na prezentačních akcích, zajišťování odborných konferencí, vzdělávacích workshopů, překlady, pořizování fotografií, videospotů a jiných multimediálních výstupů, pořízení jednotného pracovního oblečení - stejnokroje). Žadateli jsou právnické osoby podnikající, svazky obcí, místní akční skupiny, zájmová sdružení právnických osob, spolky a obecně prospěšné společnosti podnikající v oblasti cestovního ruchu na území Libereckého kraje a jeho turistických oblastech Český ráj, Krkonoše, Jizerské hory, Máchův kraj a Lužické hory, které vykonávají činnost destinačního managementu.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Program je zaměřen na podporu zpracování komplexních strategických dokumentů obcí, které zachycují hlavní problémy rozvoje obce, formulují řešení, podporují vytvoření platformy spolupráce a slaďují představy jednotlivých subjektů pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech, na pasporty majetku obcí. Žadateli jsou u strategických dokumentů obce s počtem obyvatel do 3 000 včetně, žadatelem u pasportů majetku obcí mohou být pouze obce s počtem obyvatel do 1 000 včetně.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na nákup nemovitosti pro potřeby nových učeben, na výstavbu, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory), na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol, na zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávaích aktivit.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Zemědělské podniky (Investice do zemědělských podniků).
 • Podnikání na venkově (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Konkurenceschopné lesnictví (Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Tento program je určen k podpoře zpracování příslušných územně plánovacích dokumentů dle platného stavebního zákona. Programu se mohou zúčastnit pouze obce s počtem obyvatel do 3000 včetně.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Tento program se zaměřuje zejména na podporu obnovy a zachování kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jako jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky a boží muka, které se nacházejí v uvedených památkově chráněných územích apod. Žadateli jsou vlastníci kulturních památek,

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Hlavním cílem a podporovanou aktivitou je podpora pořádání významných akcí v oblasti tělovýchovy a sportu krajské, republikové nebo mezinárodní úrovně určených především pro děti a mládež. Žadatelem může být právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné organizace).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Program podpory cestovního ruchu města Pardubice byl zřízen za účelem poskytování finanční podpory za účelem zlepšení turistických aktivit a možností na svém území. Dotace je určena na podporu rozvoje infrastruktury a služeb pro cestovní ruch, na podporu akcí s významným turistickým potenciálem. Žadateli jsou právnické a fyzické osoby.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem dotačního programu je podpora pořádání sportovních soutěží, sportovních akcí masového charakteru a sportovních aktivit pro handicapované sportovce a seniory na území města. Žadatelem jsou fyzické osoby a právnické osoby. Minimální spoluúčast žadatele činí u nepodnikatelských subjektů 10 % z uznatelných nákladů projektu, u podnikatelských subjektů 40 % z uznatelných nákladů projektu.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je uchování kulturního dědictví a tradic regionu - podpora kulturních aktivit, podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií, podpora památkové péče, podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče, příspěvky na provoz, investiční příspěvky a návratná finanční
výpomoc příspěvkovým organizacím v oblasti kultury zřizovaným krajem, podpora Východočeského divadla a Komorní filharmonie Pardubice. Žadateli jsou NNO, fyzické a právnické osoby, obce, muzea, divadla zřízená krajem.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na začlenění programů prevence rizikového chování do výuky, zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice primární prevence a řešení rizikových projevů chování, zvýšení počtu školních metodiků prevence s absolvovaným vzděláváním pro výkon specializovaných činností prevence rizikového chování. Žadateli jsou školy a školská zařízení zřizované obcemi, crkevní školy, soukromé školy, právnické osoby poskytující školám programy specifické prevence rizikového chování certifikované MŠMT.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
175 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu, stavební úpravy spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, zabezpečení bezbariérovosti budovy, nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek. Žadateli jsou kraje a obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, školní zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 550 005,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání. Realizace podpořeného projektu musí být dokončena nejpozději do 31.12.2022.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů a projektů (příjem žádostí do 31.12.2019) zaměřených na rozvoj inrastruktury pro zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb (nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, pořízení automobilu a výstavba a stavební úpravy). Žadateli jsou kraj a obce. Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30.6.2023.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Podpora rozvoje podnikání v regionu (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).

Maximální % dotace:
45%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu komunikací pro pěší, na realizaci vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
950 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zajištění adekvátní odolnosti a akceschopnosti stanic základních složek IZS s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům (sucho, orkány a větrné smrště, sněhové srážky a masivní námrazy). Žadateli jsou hasičské záchranné sbory krajů, obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 100 072,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Podpora z tohoto programu je určena k rozšíření nabídky a k pořádání kulturních a společenských akcí na území Ústeckého kraje, jako jsou kulturní a vzdělávací programy, výstavy, koncerty a soutěže v uměleckých oborech (např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotografie, film, workshopy apod.). Žadatelem jsou např. obce a právnické nebo fyzické osoby působící na území kraje v oblasti kultury.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Tento program je zaměřen na podporu výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního i neinvestičního movitého majetku sportovních organizací a zařízení, jejichž vlastníkem není Pardubický kraj. Žadatelem může být vlastník objektu nebo jeho dlouhodobý nájemce (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné organizace, obec s počtem obyvatel do 5 000).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbou nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro předškolní, základní, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity základní školy a připojení k internetu. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 325 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je podpora Vzdělávání v oblastech zvyšování interkulturních kompetencí pedagogických pracovníků (opatření č. 1), Vzdělávání v oblastech zvyšování interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek (opatření č. 2). Žadateli jsou NNO, organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizační složkou státu, mezivládní organizace, veřejné vysoké školy, kraje.

Maximální % dotace:
25%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, přechodů, podchodů nebo lávek pro chodce a prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 900 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Účelem programu je finančně zabezpečit péči o válečné hroby. Dotace je určena na účelové udržování válečných hrobů a pietních míst v důstojném stavu či na jejich výstavbu a zachování památky vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu. Oprávněným žadatelem o dotaci na péči o válečné hroby je vlastník válečného hrobu. O příspěvek je možno žádat průběžně  - s každoroční uzávěrkou 31. ledna. O poskytnutí dotace rozhoduje ministr obrany na základě návrhu Mezirezortní koordinační komise pro válečné hroby.

 

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Hlavním cílem dotačního programu je budování infrastruktury pro podporu cestovního ruchu. Program by měl mít za následek rozvoj cestovního ruchu. Z dotace budou podporovány projekty cyklotrasy, kempy, informační tabule apod., ale také investiční projekty rozšíření ubytovacích kapacit. Žadateli jsou např. obce, svazky obcí, podnikatelské subjekty, NNO.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je záchrana a obnova drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu. Podporovanou aktivitou jsou stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se záchranou a obnovou bezprostředně ohrožených drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Kraje, které nejsou prohlášeny za kulturní památku. Žadateli jsou vlastníci drobné architektury.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je podpora projektů k odstranění bariér na veřejných prostranstvích a v budovách, ve kterých jsou poskytovány služby obyvatelům města. Dotaci lze poskytnout na konzultační a poradenské služby, na přípravu a realizaci staveb a občanského vybavení, na nákup a instalaci technických prostředků umožňujících zpřístupňování staveb, občanského vybavení, pozemních komunikací a veřejného prostranství a orientaci v daném prostředí, na zpřístupnění sociálních a zdravotních služeb, kultury, sportu, vzdělávání, volnočasových aktivit apod. Žadateli mohou být právnické i fyzické osoby.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je podpora provozu obchodů jejichž provozovatelem je obec a pojízdných prodejen (provozovatelem prodejny je podnikající fyzická nebo právnická
osoba).

Oprávněnými žadateli jsou:

 • Obce s počtem obyvatel do 700 s nejvýše jednou prodejnou na území obceo, z toho obce od 501 do 700 obyvatel podávají žádost při průměrném maloobchodním obratu prodejny za poslední tři roky nižším než 4 miliony Kč.
 • Obce nebo města do 4 000 obyvatel s nejvýše jednou prodejnou v místní části obce pro prodejnu ve své místní části s nejvýše 700 obyvateli, z toho pro místní část od 501 do 700 obyvatel podávají žádost při průměrném maloobchodním obratu prodejny za poslední tři roky nižším než 4 miliony Kč.
 • Obce nebo města do 4 000 obyvatel, které provozují pojízdnou prodejnu zásobující jejich místní části do 500 obyvatel nebo svazek obcí, který provozuje pojízdnou prodejnu zásobující členské obce s nejvýše 500 obyvateli.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je podpora pořádání významných a tradičních sportovních akcí pro co největší počet mládeže a občanů města, podpora spolkové sportovní činnost dětí a mládeže, podpora výkonnostního sportu, dotace na provoz sportovišť, dotace na podporu významných sportovců, dotace na provoz otevřených hřišť pro veřejnost, dotace na činnost spolků pracujících s handicapovanými sportovci. O podporu z tohoto programu mohou žádat organizace, právnické a fyzické osoby provozující sportovní a tělovýchovnou činnost.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Tento program je zaměřen na zkvalitnění a rozšíření nabídky trávení volného času dětí a mládeže. Program je určen na pokrytí nákladů spojených s celoroční činností jednotlivých organizací, na podporu akcí pořádaných těmito organizacemi (např. tábory), na podporu rozvoje volnočasové činnosti škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány Pardubickým krajem a posílení činnosti DDM na území Pardubického kraje. Žadatelem o dotaci může být právnická osoba zaměřená na volnočasové aktivity, obec (jako zřizovatel příspěvkových organizací DDM, MŠ, ZŠ).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Grantový program se soustředí na vytváření podmínek pro možnosti sportovního vyžití, podporu sportovní činnosti sportovních klubů a svazů, především činnosti související s prací s mládeží. Podpora je určena na činnost sportovních organizací, zejména na materiálně technické vybavení, účast a pořádání soutěží a soustředění, náborové akce, odměny rozhodčích, trenérů a podporu jejich účasti na odborných seminářích a trenérských kurzech v oblasti sportu a tělovýchovy, dopravu na utkání nebo závody, pronájem sportovních ploch apod. Žadatelem může být právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné organizace), s historií činnosti min. 2 roky, která má ve svých stanovách zakotvenou sportovní činnost.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Tento program je určen na podporu rozvoje zahraničních vztahů Pardubického kraje prioritně s partnerskými regiony (Region Centre - Francie, Dolnoslezské vojvodství – Polsko, Prešovský samosprávný kraj – Slovensko, Vládní kraj Tübingen, zemský okres Reutlingen - Německo, zakarpatská oblast Ukrajiny, region Mtskheta-Mtianeti v Gruzii) a podporu aktivit v dalších zahraničních regionech. Dotace je určena na rozvíjení vzájemných kontaktů v oblasti vědy, školství, kultury, sportu, zemědělství, rozvoje venkova, chovu koní, krizových situací, požární ochrany a hasičských sborů. Tento program je určen všem fyzickým a právnickým osobám.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Dotace je poskytována subjektům, které se věnují sportovní činnosti dětí a mládeže do 23 let, případně pořádání sportovních akcí pro ostatní skupiny populace (včetně handicapovaných sportovců), nebo zlepšování sociálního zázemí ve sportovních zařízeních. Žádat mohou organizace vykazující na území města Plzně sportovní činnost.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je uchování kulturního dědictví a tradic regionu - podpora bude směrována na rozvoj společnosti v oblasti kultury a folkloru na bázi národních a regionálních tradic a těch žadatelů, kteří svojí činností napomáhají ke zprostředkování, uchování a využívání kulturních hodnot Pardubického kraje a upevňují vztah obyvatel k jeho kulturnímu dědictví. Žadateli jsou právnické a fyzické osoby organizující akce zapsané v dokumentu Tvář Pardubického kraje.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je podpořit zkvalitnění výuky, podpořit efektivní zavádění inovací ve formálním vzdělávání a podpořit informovanost a odbornou debatu napříč širokým spektrem společnosti (výukové aktivity a vzdělávací programy v rámci formálního vzdělávání pro žáky základních škol, osvětové a vzdělávací akce pro širokou veřejnost). Žadateli jsou fyzické a právnické osoby podnikající na základě platného oprávnění souvisejícího s danou činností. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Tento program poskytuje podpůrné finanční prostředky určené k záchraně nemovitých kulturních památek v havarijním technickém stavu, prioritou je jejich statické a celkové stavební zajištění a oprava krovů a střech - opravy nebo provedení klempířských a zámečnických prací, komínů a hlavní římsy budovy. Žadateli jsou vlastníci kulturní památky.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 2 fiche (opatření):

 • Zemědělská infrastruktura
 • Neproduktivní investice v lesích

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Tento program je zaměřen na záchranu bezprostředně ohrožených hodnotných architektonických a historických kulturních památek a zachování kulturně-historického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitých a movitých kulturních památek (např. obnova hradů, zámků, církevních staveb, lidové architektury, hodnotné městské architektury, historické zeleně, technických památek, restaurování plastik a vybavení interiérů a dalších objektů prohlášených za kulturní památku). Žadateli mohou být vlastníci těchto kulturních památek (obce a právnické nebo fyzické osoby působící na území Ústeckého kraje).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem tohoto programu je soustředěně podpořit snížení všeobecných rozvojových nejednotností jednotlivých mikroregionů kraje. Program je zaměřen na vytváření příznivých podmínek pro podnikání a zvýšení zaměstnanosti formou budování infrastruktury v problémových mikroregionech Pardubického kraje, která bude základem k rozvoji podnikání. Žadateli jsou podnikatelské subjekty, obce a svazky obcí, PO, v nichž mají obce rozhodující podíl.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je podpora organizátorů krajských postupových přehlídek a národních přehlídek, v oblasti neprofesionálního umění se zaměřením na českou hudebnost, divadelní tvořivost, taneční umění a další estetické aktivity, které se konají v Kraji Vysočina. Žadateli jsou obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované obcemi a krajem, podnikatelé, spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace, církevní právnické osoby, školy a školská zařízení.  

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je zachování kultury a kulturních tradic v kraji, rozvoj regionálních a nadregionálních kulturních aktivit. Podporovanou aktivitou je spolufinancování kulturních akcí a aktivit se zaměřením na tradiční českou hudebnost, divadelní tvořivost, taneční umění a další kulturní tvorbu. Žadateli jsou právnické a fyzické osoby realizující kulturní aktivity na území Libereckého kraje.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je podpora stávajících sociálních podniků a vznik nových sociálních podniků na území Pardubického kraje. Cílem je zvýšit zaměstnanost a uspokojit další potřeby komunity v oblasti sociálního, ekonomického, kulturního a environmentálního rozvoje. Žadatelé jsou církevní právnické osoby, spolky, ústavy, nadace, fyzické osoby, družstva, sociální družstva, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem dotačního programu je podpora zpracování variantní studie odkanalizování a variantní studie zásobování pitnou vodou všech místních částí obce. Žadatelem může být obec do 1 000 obyvatel.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Hlavním cílem a podporovanou aktivitou je podpora přípravy a účasti sportovních kolektivů a individuálních sportovců z řad dětí a mládeže na významných sportovních akcích typu Olympiáda dětí a mládeže, Mistrovství Evropy a Mistrovství světa, Světový pohár. Žadatelem může být právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné organizace).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je podpora kulturně významných akcí s prvkem veřejného zájmu, které jsou přínosem pro město. Podporovány jsou jednorázové akce konané od 1.1.2020 do 30.6.2020, dlouhodobé projekty, celoroční činnost zájmových kulturních spolků, tuzemské a zahraniční výjezdy jednotlivců nebo spolků reprezentujících město Pardubice v oblasti kultury a aktivity podporující rozvoj mladých talentů, kteří vyvíjejí kulturní aktivity. Žadatelem mohou být fyzické i právnické osoby.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na pořízení bytů formou výstavby nových bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, obce.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 035 174,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je podpora aktivit spojených s propagací nových produktů cestovního ruchu a zkvalitnění služeb informačních center (napojení na Datový sklad turistických informací Libereckého kraje, mzdové náklady na naplňování Datového skladu turistických informací Libereckého kraje, úprava webových portálů turistických informací obcí / mikroregionů, tvorba a tisk propagačních materiálů, pořízení jednotného pracovního oblečení, náklady na školení, workshopy, e-learning apod., náklady na certifikace ATIC, členství v ATIC, překlady, pořizování fotografií, videospotů a jiných multimediálních výstupů, grafické práce, reklama na sociálních sítích). Žadateli jsou obce, právnické a fyzické osoby podnikající, které zřizují nebo provozují informační centrum, informační středisko, turistické informační centrum nebo kulturní a informační středisko na území Libereckého kraje a jeho turistických oblastí Český ráj, Krkonoše, Jizerské hory, Máchův kraj a Lužické hory, příspěvkové organizace.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu - Řemeslná a zážitková turistika je podpora rozšíření turistické nabídky, tvorby a zavedení produktů cestovního ruchu zaměřených na zážitkovou turistiku a řemeslné tradice na území Libereckého kraje a jeho turistických oblastí. Podpořeny budou turistické produkty v oblasti tradic a tradičních řemesel, regionálních produktů a zážitkových programů (tradiční řemesla,zážitkové programy, tvorba nových turistických produktů a produktových balíčků, rozvoj e-marketingu, tvorba a tisk propagačních materiálů, překlady, tvorba podkladů pro audio průvodce, nákup audio průvodců, pořízení fotografií, videospotů a jiných multimediálních nástrojů). Žadateli jsou právnické a fyzické osoby podnikající v oblasti cestovního ruchu, tradiční řemeslné výroby, nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, obce, spolky, příspěvkové organizace, zájmová sdružení právnických osob.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Program je zaměřen na rozvoj podnikatelského inovačního prostředí v jednotlivých krajích ČR. V rámci výzvy jsou podporovány 3 povinné aktivity (Řízení projektu, Základní tým a Vzdělávání a rozvoj kompetencí) a 4 volitelné aktivity (Asistence, Twinning, Pilotní ověření a Marketingová a komunikační strategie kraje). Žadateli jsou kraje a nositelé paktů zaměstnanosti (spolky, obecně prospěšné společnosti) a další subjekty zapojené do řízení a implementace RIS 3. Žadatel je v rámci projektové žádosti povinen doložit uzavřenou dohodu o partnerství s dalšími subjekty zapojenými do paktu zaměstnanosti. Realizaci podpořeného projektu je nutno dokončit nejpozději do 31.12.2022.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
59 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je zajistit diverzifikaci zemědělské produkce a rozvoj agrárního venkova prostřednictvím posílení odolnosti malých farmářů a zranitelných komunit s cílem zmírnit dopady sucha ve vybraných oblastech Jižní provincie, Zambie (zavedení systému udržitelné výroby potravin a odolné zemědělské postupy). Žadatelem mohou být NNO a mezinárodní organizace, právnické a fyzické osoby poskytující zdravotní, sociální, kulturní a vzdělávací služby, územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem výzvy je zlepšení kvality povrchových a podzemních vod a zlepšení dodávek pitné vody zejména za účelem zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Dotace jsou určeny na výstavbu kanalizace pro veřejnou potřebu (za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod), na výstavbu, modernizaci a intenzifikaci ČOV s kapacitou nad 50 EO včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod pro veřejnou potřebu, na výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů, výstavbu a intenzifikaci zdrojů pitné vody, výstavbu úpraven vody, posílení akumulace pitné vody. Žadateli jsou obce, města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, obchodní společnosti (vlastníci vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu) ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty, zájmová sdružení právnických osob (vlastníci vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu) ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Maximální % dotace:
6375%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, nákup pozemků a staveb, pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních služeb, na vybavení pro zajištění provozu komunitního centra. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované a zakládané organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 425 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je podpora rozvoje předškolních zařízení a individuálních služeb péče o děti do 6 let věku za účelem sladění soukromého a pracovního života rodin s malými dětmi. Finanční podpora je určena subjektům, nabízejícím celodenní hlídání a péče o děti (vyjma služeb péče o dítě v dětské skupině). Žadateli mohou být fyzické a právnické osoby vykonávající činnost v oblasti péče o děti předškolního věku (kromě příspěvkových organizací zařazených do rejstříku škol). Míra podpory u nepodnikalských subjektů činí 80% ZV, u podnikatelských subjektů 60 % ZV.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury pro předškolní a základní vzdělávání včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti, a nákup pozemků a nemovitostí, na pořízení vybavení budov a učeben, na pořízení kompenzačních pomůcek, na zajištění vnitřní konektivity základních škol a připojení k internetu. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 02. 2020

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na výstavbu nebo intenzifikaci vodovodů včetně příslušných objektů pro veřejnou potřebu (podprogram A), výstavba nebo intenzifikace kanalizací nebo ČOV pro veřejnou potřebu (podprogram B), výstavba nebo rekonstrukce malých vodních nádrží včetně rybníků, poldrů (podprogram C). Žádat o dotaci mohou obchodní společnosti, obce a svazky obcí.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2020

Program je zaměřen na podporu aktivit dětí i dospělých v oblasti ekologické výchovy a osvěty. Preferovány jsou akce a činnosti s výrazným ekovýchovným působením zvyšující ekologické povědomí dětí i veřejnosti, akce dlouhodobé s opakovaným dopadem, akce nesoutěžního charakteru (programy ekologické výchovy v rámci školy v přírodě a jiné školní pobytové akce, zapojení do národní sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, osvěta obyvatel v oblasti životního prostředí, mimoškolní akce pro děti i mládež s využitím programů ekologické výchovy, školící akce ekologické výchovy pro učitele či vychovatele, školní akce zaměřené na separovaný sběr odpadů, energetické úspory, úspory pitné vody, propagace zdravého životního stylu, programy ekologické výchovy pro děti či mládež v rámci běžné školní docházky, školní projekty ekologické výchovy se vztahem k regionu). Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2020

Program je zaměřen na snížení spotřeby energie v budovách ústředních vládních institucí zlepšením tepelných vlastností budov, využíváním odpadního tepla a obnovitelných zdrojů energie. Dotace je určena na dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC, na výměny zdroje využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaického systému a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. Žadateli jsou organizační složky státu, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2020

Cílem programu je průzkum a dokumentace kulturních památek v Libereckém kraji. Jedná se o dotaci neinvestičního charakteru určenou vlastníkům kulturních památek nacházejících se na území Libereckého kraje. Žadateli jsou vlastníci kulturních památek na území Libereckého kraje, příp. fyzická či právnická osoba se souhlasem vlastníka kulturní památky s realizací zamýšleného projektu

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2020

Cílem programu je obecně podpora sportu a volného času. Podporovanými aktivitami je rozvoj dlouhodobé zájmové činnosti dětí a mládeže, zapojení neorganizovaných dětí do pravidelných volnočasových aktivit, reprezentace kraje v oblasti volného času dětí a mládeže. Žadateli jsou např. obce, NNO, právnické nebo fyzické osoby.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2020

Cílem programu je obecně podpora sportovních aktivit dětí a mládeže. Podporovanými aktivitami jsou např. pořádání sportovních akcí dětí a mládeže mezinárodního, republikového a regionálního významu, sportovních soustředění pro děti a mládež,  účast dětí a mládeže na sportovních akcích v ČR a zahraničí, materiálně technické vybavení sportovních organizací se zaměřením na děti a mládež, sportovní činnost a aktivity handicapovaných. Žadateli jsou právnické osoby s hlavní činností zaměřenou na sport.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2020

Cílem programu je podpora projektových záměrů a projektů (lze podávat od 18.12.2019 do 31.12.2020) zaměřených na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení, pořízení nezbytného základního vybavení. Žadateli jsou obce, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
14 250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2020

Program je zaměřen na snížení spotřeby energie ve veřejných budovách zlepšením tepelných vlastností budov, využíváním odpadního tepla a obnovitelných zdrojů energie. Dotace je určena na zateplení obvodového pláště budovy, výměnu a renovaci otvorových výplní, rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání, na realizaci systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, na realizaci systémů využívajících odpadní teplo, výměnu zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, na instalaci fotovoltaického systému, na instalaci solárně-termických kolektorů. Žadateli jsou kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2020

V rámci výzvy budou podporovány projekty zaměřené na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (shromažďování papíru, skla, plastů, kovů, objemného odpadu, nebezpečných složek KO, zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení, nákup technologií ke zjednodušení nakládání s odpady, k odvodnění čistírenských kalů, nákup zařízení na tepelnou úpravu odpadních kalů z ČOV), na výstavbu a modernizaci zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury (výstavba/modernizace bioplynových stanic, výstavba/modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití), na výstavbu a modernizaci zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů. Žadateli jsou kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2020

Cílem programu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách MÚ a OÚ. Podporovány jsou aktivity jako např. odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov, bariér uvnitř budov, bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách, pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů. Žadateli jsou obec či město, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2020

Cílem programu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou. Podporovány jsou aktivity jako např. odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov, bariér uvnitř budov, bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách, pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů. Žadateli jsou obec či město, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2020

Cílem opatření je zvýšení nabídky produktů cestovního ruchu a zatraktivnění turistické nabídky města v tuzemsku i zahraničí. Žadatelé mohou být FO i PO podnikající (min. spoluúčast 50 %) nebo nepodnikatelské subjekty (min. spoluúčast 10 %). Podporovanými aktivitami jsou především zavádění nových produktů cestovního ruchu zaměřených na rozvoj zážitkové, incentivní a kongresové turistiky.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2020

Tento dotační program v rámci oblasti památkové péče je zaměřen na podporu úhrady nákladů spojených s obnovou, zachováním a využitím kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí nacházejících se na území Karlovarského kraje. Žadatelem mohou být vlastníci těchto objektů a památek.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2020

Tento program Krajského úřadu Libereckého kraje je zaměřen na podporu údržby, opravy, rekonstrukce, restaurování nebo jiné úpravy kulturních památek nebo jejího prostředí. Jedná se o dotaci neinvestičního charakteru určenou vlastníkům kulturních památek nacházejících se na území Libereckého kraje. Žadatelem jsou vlastníci kulturních památek na území Libereckého kraje, příp. fyzická či právnická osoba se souhlasem vlastníka kulturní památky s realizací zamýšleného projektu.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2020

Výzva je zaměřená na podporu základních hodnot Evropské unie, a to zejména svoboda, demokracie a respekt k lidským právům. Aby tyto hodnoty mohly být zachovány a dostatečně doceněny, je nutné uchovat vzpomínky na minulé doby jako prostředek ke zlepšení a tvorbě budoucnosti. Cílem výzvy je podpořit projekty, které budou založeny na diskuzi ohledně evropské kulturní diverzity a společných hodnotách v nejširším významu. V tomto kontextu budou podporovány projekty, zabývající se příčinami a důsledky autoritářských a totalitních režimů v rámci evropské moderní historie (zejména, ale ne exkluzivně, nacistický režim, který vedl k Holocaustu, fašismu a dalším totalitním režimům).

Projekty by se také měly zabývat dalšími významnými body a událostmi nedávné evropské historie. Aktivity by měly být implementovány a realizovány na mezinárodní úrovni.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.140.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2. Žadateli jsou kraje, obce, svazky obcí a jimi zřizované nebo zakládané organizace, dopravci ve veřejné dopravě.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, přechodů, podchodů nebo lávek pro chodce a prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 900 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením. Žadatelem může být kraj, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na výstavbu, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic, na rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo odpadního tepla z průmyslových procesů, na instalaci a modernizaci technologických zařízení související s distribucí včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií. Žadateli jsou malé, střední a velké podniky.

Maximální % dotace:
40%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
65 854 087,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na výstavbu a modernizaci samostatných parkovacích systémů. Žadateli jsou kraje, obce, svazky obcí a jimi zřizované nebo zakládané organizace, dopravci ve veřejné dopravě.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
23 400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 02. 2020

Tato výzva je zaměřena na podporu projektů, spojující širokou škálu partnerských měst v projektu zaměřeném na partnerství měst v souladu s cíli a stanovami programu Europe For Citizens. Realizační doba tohoto projektu je 21 dnů, což je také maximální doba organizace projektových aktivit.

Mobilizací občanů na úrovni jak lokální, tak celé Evropské unie, může být umožněna debata na téma konkrétních problematik v rámci evropské politické agendy. Tato výzva slouží primárně k propagaci zapojení občanů do legislativního procesu Evropské unie a tvorbě příležitostí pro zapojení společnosti a dobrovolnictví na úrovni Evropské unie. Partnerství měst musí být uchopeno v širších souvislostech, týká se jak měst, která jsou zapojena do sítí partnerských měst, tak měst, která provozují jiné formy partnerství a spolupráce.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.750.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu dopravních přestupních terminálů, na rekonstrukce, modernizace a výstavbu samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi či dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 225 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 02. 2020

Výzva je zaměřena na vývoj standardizované dokumentace dat, která zajišťuje jejich interoperabilitu, a to na úrovni Evropské unie. Datová dokumentace by měla mít formu ontologie, která se skládá z nejvyšší úrovně ontologie, adaptovaných existujících ontologií domén (výroba, zpracování materiálů, modelování materiálů, nano-bezpečnost a ontologie udržitelnosti životního cyklu), nových ontologií a subdomén. Podpořené projekty by se měly zabývat například:

 • Tvorbou sítě relevantních zůčastněných stran pro sběr podnětů pro existující datovou dokumentaci
 • Vývojem a souhlasem zúčastněných stran na nejvyšší úrovni ontologie pro spojení s relevantními subdoménami tohoto programu
 • Harmonizací existujících ontologií s ohledem na vztah k ontologii nejvyšší provně
 • Vývojem a souhlasem zúčastněných stran na nových ontologiích pro relevantní subdoménami tohoto programu
 • Alespoň deseti demonstracemi využití těchto ontologií (inovační projekty, systémy rozhodování, zhodnocení kvality, AI etc.)

Podpořené projekty by měly spolupracovat s dalšími relevantními iniciativami v oblasti výzkumu dat a otevřených technologií. Také by mělo dojít k zaručení údržby a dalšího vývoje ontologie a dokumentace dat i po skončení trvání tohoto projektu. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Hlavní smysl cirkulární ekonomiky (CE) je vývoj obchodních modelů pro materiály a výrobky, které jsou ekonomicky a enviromentálně udržitelné a realizace aktivit podporujících každou část výrobního procesu. Cílem této výzvy je analýza udržitelnosti životního cyklu materiálů (LCSA), integrující sociální a ekonomické benefity a také zátěž životního prostředí. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Vývoj přístupů a metodologií pro zahrnutí sociálních a ekonomických indikátorů do hodnocení udržitelnosti
 • Vývoj přístupů a výběr indikátorů, které umožňují formalizaci spojení napříč subsystémy, existující standardní metody by měly být použity pro zhodnocování enviromentálních dopadů
 • Vývoj kvantitativního přístupu pro zhodnocování udržitelnosti cirkulárních technologií
 • Demonstrace LSCA přístupu, která může přispět k využití LSCA napříč různými sektory
 • Spoluprácí s industriálními asociacemi a clustery pro zapojení průmyslového sektoru a zejména malých a středních podniků

Od podpořených projektů se očekává spolupráce a clustering s dalšími relevantními projekty. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Výzva ERA-NET je zaměřená na koordinaci výzkumných cílů zúčastněných členských států na poli materiálů, materiálových výzkumů a inovací, zejména s důrazem na cirkulární ekonomiku a cíle pro udržitelný rozvoj. Očekává se vytvoření spolupráce na národní i mezinárodní úrovni v oblastech vědy, technologií a inovací (STI). Strategický přístup a přístup relevantní pro průmysl je nezbytný pro pokrytí celého výzkumného a inovačního řetězce. Projekt by měl využívat výzkumnou infrastrukturu napříč Evropou a propagovat vzdělání a trénink v oblastech materiálového výzkumu a inovací. 

Očekávaný dopad této výzvy je například:

 • Synergie s mezinárodními, národními a regionálními programy pro podporu výzkumu a inovací
 • Synergie s tématy Horizon 2020 a relevantními evropskými iniciativami
 • Přispění k rozvoji cirkulární ekonomiky
 • Přispění ke splnění cílů pro udržitelný rozvoj

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 15.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích, a to prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje (výrobní, digitální a kybernetické technologie) a zavedením jejich výsledků do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu. Žadateli jsou malé, střední i velké podniky a výzkumné organizace.

Předmětem druhé veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu či experimentálního vývoje - Podprogram 2 - Nováčci (nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací). Návrhy projektů tak mohou předkládat pouze firmy, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV v úhrnné výši přes 1 mil. Kč.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Výzva je zaměřena na výzkum potenciálu industriální symbiózy, která může přinést významné zlepšení v oblasti efektivního využívání zdrojů a energie ve všech energeticky náročných průmyslových sektorech. Výzkum a aplikace industriální symbiózy může vést až k přechodu k cirkulární ekonomice a obnovitelným energetickým systémům. Technologicky zaměřené inovace by měly dokázat svůj potenciál demonstrací v různých industriálních sektorech v reálných podmínkách. Očekává se mezinárodní spolupráce s dalšími relevantními projekty. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se zejména:

 • Širší symbiózou z lokální a regionální perspektivy s infrastrukturou, komunitami a energetickými sítěmi
 • Managementem toku odpadu specificky pro využití jako zdroj pro další podniky napříč průmyslovými sektory
 • Redesignováním procesů a implementací existujících procesů pro podporu industriální symbiózy
 • Integrací informačních technologií, včetně využití umělé inteligence pro design a řízení symbiotických interakcí

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 20.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Výzva je zaměřena na vývoj digitálního dvojčete budovy (digital building twin) - digitální reprezentace budovy nebo infrastruktury v reálném čase. Koncept digitálního dvojčete využívá nástroje a technologie pro sběr a zpracování skutečných dat a informací ze zařízení, komponent, částí a strojů na skutečné probíhající stavbě nebo již využívané budově. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Automatizovaným monitoringem postupu umožňujícím ověřit, že dokončená práce je v souladu s plány a specifikacemi
 • Sledováním každodenních změn, umožňující včasnou detekci problémů
 • Vyhnutí se nadměrným přidělením zdrojů dynamickou předpovědí požadavků
 • Zhodnocením bezpečnosti pracovníků systémem včasné detekce a upozornění za využití umělé inteligence
 • Zhodnocením kvality technologiemi zpracování obrazu, které mohou umožnit včasné odhalení prasklin a špatného umístění materiálu

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Výzva je zaměřena na na zlepšování energetické efektivity v industriálních procesech, a to například integrací energetických dat (historická data, real-time data, real-time předpověď spotřeby energie etc.) do systémů řízení výroby. Cílem výzvy je zkombinovat různé technologie energeticky efektivní výroby do holistického, inteligentního a interoperabilního přístupu, poskytujícího znatelné úspory energie. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se zejména:

 • Kombinací informačních technologií, jako například analýzy velkých dat, Internetu věcí, cloudových technologií a umělé inteligence, umožňujících prognózu a kontrolu energetické náročnosti v průmyslových procesech
 • Sběrem informací o enviromentálním dopadu jednotlivých procesů a komponent ve vztahu k celému podniku a hodnotovému řetězci
 • Demonstrací nových návrhů a technologií formou alespoň dvou komplexních průmyslových studií, otestovaných v reálných podmínkách napříč průmyslovými sektory
 • Certifikací, regulací a standardizací aktivit spojených s navrhovanými řešeními

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Výzva je zaměřena na výzkum a inovaci nových technologií produkce surovin pro cirkulární ekonomiku a demonstraci jejich dlouhodobé udržitelnosti a inovativnosti. Podpořeny mohou být projekty zabývající se zejména jedním z těchto témat:

 • Udržitelné zpracování a úprava primárních i sekundárních surovin
 • Recyklování surovin pro výrobky s ukončenou životností
 • Recyklování surovin z budov a další infrastruktury
 • Pokročilé řadící systémy pro vysokovýkonnou recyklaci komplexních výrobků s ukončenou životností
 • Udržitelné metalurgické procesy

Od podpořených projektů se očekává clustering a spolupráce s ostatními relevantními projekty podpořenými Evropskou unií.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 13.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na výstavbu nové sdílené inovační infrastruktury v regionu s nedostatkem vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty, na rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společně využívání technologií. Žadateli jsou malé, střední nebo velké podniky, města, obce , kraje, výzkumné organizace.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj a tvorbu adekvátních strategií pro přilákání nových organizací, zejména malých a středních firem (SMEs) napříč celou Evropskou unií. Tyto aktivity jsou součástí programu pro výzkum a vývoj nanotechnologií, pokročilých materiálů, biotechnologií a pokročilé výroby (NMBP). Cílem výzvy je zajistit přehraniční spolupráci a výzkum za účasti zejména malých a středních firem, které se ještě neúčastnily projektů v rámci Horizon 2020. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se zejména:

 • Identifikací výzkumníků a inovátorů, považovaných za špičku v NMBP oborech
 • Přípravou analýzy nejvýznamnějších inovací z oborů pokrytých NMBP programem
 • Spojením výsledků analýzy do clusterů cílených na nové organizace 

Očekávaný dopad této výzvy je zvýšení podílu zastoupení nových organizací v projektech financovaných programem Horizon 2020. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Výzva je zaměřená na návrh a vývoj informačního systému pro oblast surovin, komponent produktů a jejich enviromentální dopad v cirkulárním ekonomickém systému. Projekty by měly spojit relevantní zúčastněné strany napříč hodnotovým řetězcem produktů - produktové designéry, producenty, zákazníky, poskytovatele dat, manažery etc. Vybrané produkty by měly mít zásadní dopad na životní prostředí a nabízet vysoký potenciál pro cirkularitu. Očekává se využívání otevřených řešení pro software, design a otevřený přístup k datům. Úzká spolupráce s dalšími relevantními projekty Evropské unie je silně doporučována.

Očekávaný dopad této výzvy je například:

 • Vývoj nových obchodních příležitostí spojených s přechodem k cirkulární ekonomice
 • Efektivní využívání primárních a sekundárních zdrojů v Evropě
 • Dosažení cílů EIP v oblasti surovin
 • Lepší náhled do materiálního složení produktů a obsahu sekundárních materiálů v oběhu
 • Lepší znalosti v oblasti systémů pro správu informací a jejich využitelnost v dalších sektorech

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 8.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Výzva je zaměřená na přispění ke zlepšení oficiálních statistik Evropské unie a posilování znalostí v oblsti primárních a sekundárních surovin. Od podpořených projektů je očekávána spolupráce a clustering s dalšími relevantními projekty Evropské unie v oblasti surovin. Aktivity, podporovány touto výzvou, by se měly zabývat organizací komunity expertů napříč Evropskou unií pro oblast primárních a sekundárních zdrojů, produkce, těžby, zpracování surovin, recyklace a rafinování, substitutce kritických surovin, socio-ekonomická analýza etc. Očekává se rozvoj znalostí a dostupných dat pro oblast zkoumaných surovin a technologií.

Očekávané dopady výzvy jsou:

 • Dosažení cílů a implementace iniciativy pro suroviny (Raw Materials Initiative)
 • Efektivnější a informovanější rozhodování politiků EU a členských států, producentů a uživatelů surovin v oblasti nabídky a poptávky surovin
 • Zvýšené povědomí společnosti napříč EU o důležitosti kritických surovin a dalších relevantních materiálů
 • Zlepšená diverzifikace dodávky kritických surovin do EU

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj inkluzivních řešení pro oblast plášťů budov, zejména se zaměřením na celkovou renovaci budov, které jsou dostatečně flexibilní a umožňují dosažení Near Zero-Energy Building (NZEB) standardů EU. Aktivity se budou týkat převážně produktů spojených s izolací, dodávek energií a systémů pro řízení budovy. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se zejména:

 • Vývojem plug & build inteligentních komponent a modulů, včetně izolačních materiálů, chladících a tepelných částí, ventilace, inteligentních oken a možné energetické produkce
 • Vývojem podpůrných nástrojů pro rozhodování a výběr rekonstrukčních řešení, založených na LCA (Life Cycle Assesment)
 • Zahrnutím adaptabilních systémů řízení budov (Building Management Systems - BMS)
 • Vývojem modelových aplikací, analýzou řešení před instalacemi a vývoj adekvátních tutoriálů/asistence pro řízení budov

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 8.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Výzva je zaměřena na vývoj nových integrovaných zásobovacích řetězců prostřednictvím industriálních procesů umožňujících mezisektorové a symbiotické využívání minerálních odpadů, vedlejších produktů a materiálů na konci životnosti z jiných průmyslových sektorů. Tyto sekundární materiály mohou být využity jako suroviny, nebo jako součást procesu pro tvorbu finálního produktu. Podpořené projekty se mohou zabývat například:

 • Specifikací produktů podle očekávání zákazníků (stálost, versatilita, kvalita, sledovatelnost) zapojením relevantním zúčastněných stran hodnotového řetězce
 • Ekonomickou udržitelností navrhovaných procesů s potenciálem pro rozvoj nových obchodních konceptů a zjednodušených metodologií
 • Regulačními aspekty jako například transport a využití sekundárních materiálů v nových produktech na trhu

Je očekávána spolupráce podpořených projektů s dalšími vybranými projekty a relevantními iniciativami v oblasti cirkulární ekonomiky a energeticky efektivního průmyslu. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 12.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Výzva je zaměřená na monitorování, kontrolu kvality a preventivní údržbu mostních konstrukcí. Podpořeny mohou být projekty zaměřené zejména na:

 • Kritické posouzení úrovně údržby a monitoringu mostních konstrukcí ve členských státech Evropské unie
 • Kompletní analýzu ověřených pokročilých technologií, standardů a metodologií v oblasti monitoringu a kontroly bezpečnosti, stability a provozu mostních konstrukcí a jiné relevantní dopravní infrastruktury
 • Identifikaci technických, ekonomických, sociálních a administrativních překážek pro bezpečný provoz a údržbu mostních konstrukcí a jiné relevantní dopravní infrastruktury

Očekávaný dopad výzvy je přispění k zavedení standardů na úrovni EU pro údržbu a kontrolu mostních konstrukcí a další dopravní infrastruktury, identifikace nejlepších řešení pro monitoring a údržbu mostních konstrukcí a znatelný vývoj v oblasti bezpečnosti mostních konstrukcí zkvalitněním úrovně údržby a kontrol bezpečnosti. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Cílem programu je podpora mateřských center. Podporovanou aktivitou je úhrada nákladů na poskytování základních činností mateřských center, jako jsou komunitní setkávání s konkrétními programy, vzdělávání pracovníků center i návštěvníků center, programy pro všechny generace, poradenská činnost. Žadateli jsou např. mateřská centra, obce, církve a náboženské společnosti.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Výzva je zaměřena na podporu inteligentního provozu obytných budov, a to zejména využitím inovativních komponent, přesným předpovědím energetické náročnosti, kontrolních technologií, prediktivní údržby a poskytováním dat zákazníkovi. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se zejména:

 • Vývojem, testováním a propagací nezbytných technologií, zařízení a systémů pro řízení využití energie v souladu s nejnovějšími poznatky z oblasti energetické náročnosti budov
 • Vývojem řešení pro proaktivní budovy, které by měly být bezpečné, šetrné ke zdraví a energeticky efektivní
 • Vývojem řešení pro identifikaci klíčových parametrů pro měření a kontrolu pro integrovaný systém managementu budovy
 • Ulitizací standardizovaného přístupu pro procesování dat generovaných senzory, službami pro předpovědi a koncovými uživateli
 • Implementací a demonstrací nových obchodních modelů umožňující proaktivitu budov

Od projektu se očekává mimo funkčního řešení také návrh obchodní strategie, využívající vyvinuté inovativní technologie a řešení. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 8.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy, rekonstrukce nebo opravy hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury obcí (místní komunikace, obecní úřad, mateřská škola, kulturní dům, hasičská zbrojnice, chodníky, dětská hřiště, sportoviště, veřejný rozhlas, veřejné osvětlení, požární nádrže, sakrální stavby, veřejná prostranství). Žadateli jsou obce s počtem obyvatel do 2000, ostatní obce pro svou místní část do 500 obyvatel a obce oceněné v soutěži Vesnice PK roku 2019 a v soutěži O nejlepší kroniku PK bez ohledu na počet obyvatel.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Výzva je zaměřena na vývoj spolehlivých vysoce přesných procesů pro výrobu a opravy inovativních velkých komponent, jako například části větrných turbín, dopravní prostředky a jejich komponenty, stavební komponenty, velké průmyslové komponenty etc. Žadatelé o podporu by měli předložit návrh zabývající se alespoň třemi z z následujících témat a demonstrovat je v relevantním průmyslovém prostředí, projekty by se tedy měly zabývat zejména:

 • Modernizací výrobního vybavení aplikací inovativních kroků pro vysoce přesnou výrobu
 • Implementací designu, modelování a simulačních nástrojů pro podporu výběru procesních parametrů
 • Představením nových metod a nástrojů pro procesní charakterizaci a kontrolu velkých komponent
 • Vývoj zařízení pro snížení přemisťování komponent a nových metod pro kalibraci výrobních nástrojů

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 15.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Cílem programu je rozvoj investic do cestovního ruchu, rozšíření rozsahu a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Dotace podpoří aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, investice do vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, investice do ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a monitoring návštěvníků. V rámci výzv jsou vyhlášeny 3 dotační tituly - DT1 - Podpora nadregionálních aktivit (žadateli jsou územně samosprávné celky, organizace zřízené územně samosprávními celky, dobrovolné svazky obcí, oblastní organizace destinačního managementu, geoparky, NNO v cestovním ruchu, podnikatelské subjekty, církve a náboženské společnosti); DT2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (žadateli jsou podnikatelské subjekty); DT3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu (žadateli jsou územně samosprávné celky, organizace zřízené územně samosprávnými celky, turistická informační centra, geoparky, nestátní neziskové organizace působící v cestovním ruchu, organizace destinačního managementu, mikroregiony/dobrovolný svazek obcí, církve a náboženské společnosti).

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Cílem výzvy je vývoj a testování vysoce výkonných materiálů a komponent schopných odolat extrémním a rozmanitým podmínkám, očekávaných při vývoji nových průmyslových procesů. Podpořeny mohou být projekty zaměřené zejména na:

 • Návrh, modelování, vývoj, procesování a testování vysoce inovativních a odolných materiálů
 • Komponenty vybavené senzory pro minimalizování omezení industriálních procesů
 • Zvýšení životnosti nástrojů snížením degradace a poškození při průmyslových procesech vyžadujících vysokou teplotu
 • Redukce enviromentálního dopadu v oblasti nakládání s odpadem a spotřeby energie a zdrojů

Očekávaný dopad výzvy je zdokonalení efektivního využití energie v průmyslových procesech, redukce emisí oxidu uhličitého, ulitizace zdrojů a větší životnost nástojů nutných pro výrobu. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Výzva je zaměřena na vývoj nových montážních technologií, jako například 3D tisk, pro produkty obsahující mikrodíly, které jsou sestavovány převážně manuálně. Podpořeny budou projekty zaměřené zejména na:

 • Návrh procedur obsahujících montáž a demontáž mikrodílů, standardizační aspekty a ukazatele posuzující funkčnost mikrodílů
 • Propracované systémy pro manipulaci a montáž mikrodílů
 • Monitoring a posouzení kvality vyrobených mikrodílů
 • Optimalizační modely a algoritmy a systém odhalování chyb, přizpůsobitelný konkrétním pracovištím
 • Pokročilé kontrolní metody a dynamické plánování úkolů

Očekávaný dopad výzvy je snížení časové náročnosti výroby mikrodílů, zvýšení automatizace výroby a zachování či zvýšení kvality výroby.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Výzva je zaměřena na vývoj recyklačních strategií pro průmyslové procesy, konkrétně na vývoj uzavřených vodních systémů v průmyslových odvětvích s vysokou spotřebou vody. Podpořeny mohou být projekty zaměřené zejména na:

 • Charakterizaci spotřeby a produkce vody v průmyslových procesech
 • Definování možností recyklace vody, odpadu a energie metodou formou integrovaného systému
 • Real-time monitorování a management systémů s inovativními digitálními řešeními
 • Vývoj pokročilých recyklačních technologií
 • Vývoj uzavřených vodních systémů v kombinaci s energetickým využitím odpadu formou vývoje integrovaných strategií pro průmyslové procesy

Očekávaný dopad výzvy je:

 • Snížení současné spotřeby vody v průmyslových procesech
 • Pokrok ve vývoji uzavřených vodních systémů v průmyslových procesech
 • Zvýšení efektivního využití vodních a energetických zdrojů a průmyslového odpadu

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 12.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Cílem programu je podpora projektů škol a školských zařízení formou dotace na činnost (programy specifické primární prevence zaměřené na všechny typy rizikového chování, programy podporující nebo rozšiřující preventivní programy škol a školských zařízení, projekty zaměřené na poskytování odborných informací a vzdělávání odborné i laické veřejnosti, projekty všeobecné primární prevence zaměřené na zkvalitnění práce s třídními kolektivy a zlepšení sociálního klimatu škol). Žadateli jsou školy a školská zařízení.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 02. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 3. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Investice do zemědělských podniků
 • Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností)
 • Malé projekty pro obce (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech činností)

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 02. 2020

Cílem programu je podpora aktivit veřejných vysokých škol v oblasti vzdělání, vědy a kultury, dlouhodobě působících na archeologických pracích na území Egyptské arabské republiky. Žadatelem je veřejná vysoká škola, která má archeologickou licenci k výkopovým a dokumentačním pracím prováděným na archeologické koncesi v Egyptské arabské republice a je schopna doložit nejméně desetiletou zkušenost s těmito pracemi v dané oblasti.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 02. 2020

Hlavním cílem dotačního programu je podpora kulturních aktivit a akcí, konaných od 1.1.2020 do 31.08.2020 (2. kolo - od 1.7.2020 do 10.7.2020), jež budou reprezentovat Zlínský kraj. Dotace bude poskytnuta jak na mezinárodní tak na regionální akce. Akce by měli být zaměřeny na estetickou a kulturní výchovu, výstavy, rozvoj amatérské a místní kultury, podporu profesionálních kulturních aktivit, podporu uměleckých řemesel a lidových tradic, apod. Žádat mohou fyzické a právnické osoby aktivně působící v oblasti zájmové a profesionální kultury.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 02. 2020

Výzva je zaměřená na podporu přístupu audiovizuálních tvůrců na evropský trh, a to s cílem posílit přeshraniční kapacitu audiovizuálního sektoru v rámci sub-programu MEDIA. Podpořené projekty by měly být zaměřeny zejména na:

 • Zvýšení kapacity audiovizuálních tvůrců s cílem vývoje evropských audiovizuálních děl s mezinárodním potenciálem v rámci Evropy i globálně 
 • Podporu mezinárodních koprodukcí v rámci Evropy i globálně
 • Podporu business-to-business výměn zajištěním přístupu k trhu a inovativním obchodním nástrojům

Očekávaný dopad této výzvy je například:

 • Zvýšení povědomí o profesionálních producentech a audiovizuálních děl v rámci evropských zemí s nízkou produkční kapacitou
 • Podpora vývoje networkingu a spolupráce v rámci evropského audiovizuálního sektoru
 • Podpora talentu, kreativity a inovací pro oblast audiovizuální tvorby
 • Zvýšení konkurenceschopnosti evropských audiovizuálních děl

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 02. 2020

Program si klade za cíl zkvalitnit a rozšířit možnosti cyklodopravy na území Libereckého kraje. Podporovanou aktivitou je podpora výstavby a údržby a opravy komunikací pro cyklodopravu, cyklostezek, cyklostezek se smíšeným provozem, zřizování jízdních pruhů pro cyklisty, cykloturistických tras a terénních cyklistických stezek Libereckého kraje. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob, mikroregiony, obecně prospěšné společnosti.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2020

Cílem programu je podpora integrace cizinců na lokální úrovni. Podporovanými aktivitami jsou - pořádání integračních akcí a aktivit, organizace příměstských táborů zaměřených na výuku ČJ, vzdělávání pedagogů, činnost asistentů pedagoga a překladatelů, analýza situace cizinců v obci, semináře sociokulturní orientace, sociální poradenství terénní i ambulantní, školení pedagogů, policie a úředníků samosprávy o cizinecké problematice, informační materiály pro cizince i veřejnost, výuka českého jazyka pro děti i dospělé, podpora integrace v základních a mateřských školách či v mateřských centrech. Žadateli jsou městské části a obce.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury v oblasti předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání (výstavba nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy, nákup pozemků a staveb, budování bezbariérovosti škol, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity ZŠ a připojení k internetu). Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání, zařízení péče o děti do 3 let, další subjeky podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
14 999 997,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2020

Cílem programu je programu je podpora projektové přípravy budování strategických směrů cyklodopravy, záměrů segregované infrastruktury cyklodopravy, cyklostezek, cyklostezek se smíšeným provozem a cykloturistických tras. Žadateli jsou např. města, obce, dobrovolné svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob, mikroregiony, obecně prospěšné společnosti.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2020

Cílem programu je podpora na nákup kompenzačních pomůcek a podpůrná opatření pro celkový rozvoj dětí s různou mírou postižení. Žadateli jsou mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2020

Cílem programu je zlepšit péči o talentované děti a mládež v Libereckém kraji. Podporovanou aktivitou je realizace projektů zaměřených na vzdělávání v přírodních a technických vědách, na organizaci vědomostních soutěží pro žáky základních a středních škol. Žadateli jsou NNO, obce, příspěvkové organizace a fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2020

Cílem programu je integrace cizinců v ČR. Podporovanou aktivitou je např. podpora vzdělávání pracovníků státní správy, poskytování předodjezdových informací, adaptačně-integračních kurzů, informování veřejnosti, streetworky. Žadateli jsou NNO, veřejné výzkumné instituce a právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a poskytování sociálně-právní ochrany dětí.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2020

Cílem programu je snížit výskyt rizikového chování mezi dětmi a mládeží. Podporovanou aktivitou je podpora aktivit specifické primární prevence rizikového chování mezi dětmi a mládeží. Žadateli jsou mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy na území Libereckého kraje.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu malých dopravních přestupních terminálů, na výstavbu nových parkovacích míst s přímou návazností na veřejnou hromadnou dopravu, chodníků, vybudování zázemí pro cestující, výsadba okolní zeleně. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 517 500,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2020

Cílem programu je rozšíření nebo zachování stávající nabídky celoročních a jednorázových aktivit neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti kulturní, přírodovědné, technické a sportovní na úrovni rekreačního sportu. Podporována bude také činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcí v době mimo výkon hlavní činnosti. Žadatelem mohou být právnické osoby (NNO, obce, PO, aj.) a OSVČ.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 4 fiche (opatření):

 • Předávání znalostí a informační akce.
 • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • Lesnická infrastruktura.
 • Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 02. 2020

Dotace má podpořit pořizování územních plánů obcí tak, aby se celé území kraje pokrylo aktuálními územními plány, které budou zpracovány digitálně v souladu s datovým modelem pro tvorbu územně plánovací dokumentace. Žadatelem o dotaci může být obec.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
220 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem výzvy je přispět ke zlepšení zdravotní péče vytvořením komplexního elektronického informačního systému a vypracováním norem pro zajištění kvality (posílení stávajícího systému primární zdravotní péče prostřednictvím budování kapacit vybraných místních zdravotnických a sociálních úřadů s ohledem na programování, rozpočtování a stanovení priorit, monitorování a hodnocení a posílení souvisejících procesů a systémů; zvýšení informovanosti pacientů a zajištění aktivní účasti na rozhodování týkající se zdravotní péče). Žadateli jsou NNO, právnické osoby založené nebo zřízené k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb, územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí, mezinárodní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem programu je podpora sportovních organizací, které provozují celoroční a dlouhodobou činnost pro děti a mládež na území města Zlína. Vhodným žadatelem jsou fyzické nebo právnické osoby provozující danou činnost na území města Zlína. Dotace je určena na činnost sportovních organizacích v roce 2020.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na vybudování a revitalizaci stanovišť určených k umístění kontejnerů na separovaný sběr odpadů s využitím materiálů a výrobků z recyklovaných odpadů, na pořízení obecního mobiliáře s využitím materiálů a výrobků z recyklovaných odpadů, na pořízení herních prvků do základních a mateřských škol a vybavení sportovišť s využitím materiálů a výrobků z recyklovaných odpadů. Žadatelem mohou být obce do 2000 obyvatel.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem programu je podpora vybudování a modernizace sportovišť, která jsou ve vlastnictví obcí, škol a školských zařízení nebo spolků. Žadateli jsou fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, obce a právnické osoby, v jejichž vlastnictví je sportoviště.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem programu je podpora realizace aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování, zejména programů všeobecné, selektivní a indikované prevence rizikového chování zaměřené na děti a mládež, dále podpora projektů vzdělávání pedagogických pracovníků škol v oblasti primární prevence rizikového chování, specializační studium školních metodiků prevence či supervizi pedagogických sborů. Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, obce a právnické osoby.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Program byl založen za účelem finanční podpory kulturních aktivit v rámci Karlovarského kraje. Příspěvky se poskytují občanským sdružením a jiným právnickým a fyzickým osobám k podpoře aktivit v oblasti kultury a kulturních památek. Žadatelem být fyzická osoba, fyzická podnikající osoba, právnická osoba, územně samosprávné celky a jimi zřizované organizace.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem je výchova mladých lidí k solidaritě, toleranci a porozumění prostřednictvím interkulturního vzdělávání, zdokonalování jazykové vybavenosti, znalost reálií, podpora volnočasových aktivit v rámci mezinárodní spolupráce. Dotace je určena na dvoustranné mezinárodní kontakty dětí a mládeže, mezinárodní tábory s min. účastí 30 % zahraničních účastníků konané v České republice nebo v zahraničí, dvou či vícestranná jednorázová setkání mládeže u nás i v zahraničí, na mezinárodní projekty a výměny mládeže, vzdělávací akce v zahraničí, na spolupráci škol a školských zařízení se školami, školskými zařízeními a dalšími vzdělávacími institucemi z oblasti partnerských regionů Plzeňského kraje. Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, obce, právnické osoby, příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem programu programu je podpora činnosti zaměřenou na pravidelnou systematickou sportovní přípravu dětí a mládeže na území Karlovarského kraje. Žadatelem může být právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je oblast sportu. Žadatel musí splňovat podmínku minimálního počtu 10 dětí a mládeže (maximálně do dovršení juniorského věku v jednotlivých sportovních disciplínách).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
17 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem programu je podpora realizace aktivit škol a školských zařízení v oblasti primární prevence rizikového chování, zejména programů všeobecné, selektivní a indikované prevence rizikového chování zaměřené na děti a mládež, adaptačních pobytů žáků základních a středních škol, podpora projektů zaměřených na vzdělávání pedagogických pracovníků škol v oblasti primární prevence rizikového chování, specializační studium školních metodiků prevence či supervizi pedagogických sborů. Žadateli mohou být školy a školská zařízení.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Priority programu jsou: podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže, vytvářet a rozšiřovat stávající nabídku volnočasových aktivit určených pro organizované děti a mládež v Plzeňském kraji, podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit. Žadateli mohou být příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem nebo obcemi, obce a právnické osoby, jejichž projekt je zaměřen na volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem Podprogramu na podporu obnovy venkova je podpořit projekty obcí, směřujících k obnově a rozvoji venkovského prostoru při respektování jeho specifik a hospodárném a efektivním využití vynaložených prostředků. Cílem této části programu je podpora projektů na zpracování územních plánů a na zpracování změny územního plánu. Žadatelem mohou být obce do 2000 obyvatel.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Tento program je zaměřen na poskytování neinvestičních i investičních dotací a příspěvků na realizaci systematické podpory plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany. Dotace je určena na nákup nové cisternové automobilové stříkačky (dotace maximálně 1 000 000 Kč) či rekonstrukci CAS – 32 T-815 (dotace maximálně 500 000 Kč), na pořízení nového dopravního automobilu (dotace maximálně 450 000 Kč), na rekonstrukce nebo výstavbu nové požární zbrojnice (dotace maximálně 1 000 000 Kč), na vybavení JSDH obce izolačními dýchacími přístroji přetlakovými (dotace maximálně 260 000 Kč), na vybavení JSDH obce novým hydraulickým vyprošťovacím zařízením (dotace maximálně 600 000 Kč), na vybavení JSDH obce novými prostředky pro komunikaci a spojení (dotace  maximálně 130 000 Kč), na vybavení JSDH obce novými osobními ochrannými prostředky hasiče (dotace maximálně 80 000 Kč), na obměnu pneumatik u cisternových automobilových stříkaček JSDH obce (dotace maximálně 60 000 Kč), na vybavení JSDH obce novými přenosnými zásahovými prostředky (dotace maximálně 80 000 Kč), na pořízení nového užitkového terénního vozidla s přívěsem (dotace maximálně 250 000 Kč), na rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C (dotace maximálně 15 000 Kč). Žadateli mohou být obce které jsou zřizovateli jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Program byl založen za účelem finanční podpory školních soutěží v Karlovarském kraji. Příspěvek je poskytován na úhradu nákladů spojených s organizací školních soutěží v Karlovarském kraji (jako např. cestovní náklady, materiál, služby, dohody o provedení práce). Žadateli mohou být právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení zřizované územně samosprávným celkem a dobrovolným svazkem obcí.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Program podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty realizuje opatření Strategie reformy psychiatrické péče schválené Ministerstvem zdravotnictví České republiky, jejímž hlavním záměrem je přesun těžiště péče o osoby s vážným duševním onemocněním do jejich přirozeného prostředí. Cílem Programu je pilotní zavedení komplexní zdravotně sociální a pedagogické služby, poskytované MTDZ-P, ověření jejich fungování v konkrétních podmínkách a využití výstupů pilotního ověření při dalším zavádění MTDZ-P do praxe při poskytování služeb dětem a adolescentům ve věku 0-18 let s psychiatrickým onemocněním nebo v rámci předcházení psychiatrizace problematiky, jejich zákonným zástupcům nebo osobám odpovědným za jejich výchovu v ČR. Žadateli jsou fyzické nebo právnické osoby - poskytovatelé sociálních a poskytovatelé zdravotních služeb.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
11 050 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Účelové dotace v rámci Programu rozvoje venkova - podprogramu DT 1 jsou určeny pro radnice, školy, mateřské školy, tělovýchovná zařízení, kulturní zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, obytné budovy, hasičské zbrojnice, požární nádrže, sakrální stavby, hřbitovy, čekárny na zastávkách hromadné dopravy a drobnou architekturu. O podporu mohou žádat obce do 3000 obyvatel. 

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Podprogram je určen na náklady spojené s provozem kamenných prodejen – energie, vodné a stočné, mzdové náklady na personál prodejny (hrubá mzda zaměstnance včetně zákonných náhrad a zdravotního a sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem), nebo poplatek provozovateli pojízdné prodejny za pravidelnou zajížďku do obce. Žadatelem mohou být obce do 500 obyvatel (míra dotace maximálně 70 % z celkových uznatelných výdajů), obce nad 500 obyvatel (dotace maximálně 50 % z celkových uznatelných výdajů).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Tento program je zaměřen na podporu projektů, které budou zaměřeny na budování cyklistických stezek a tras, které vytvoří základní systém kraje a přípravu studií, rozvojových materiálů a projektové přípravy pro cyklistické projekty. Žadatelem mohou být obce, mikroregiony a příspěvkové organizace.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem programu je podpora projektů v oblasti prevence kriminality. Podporovány jsou akce neinvestičního charakteru - např. podpora informování občanů za účelem zprostředkování informací o nebezpečích ohrožení různými formami trestné činnosti a o možnostech ochrany před ní. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, spolky a ústavy.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem progrmu je podpor projektů zaměřených na zpracování technické projektové dokumentace a vlastní realizace akcí na obnovu, údržbu a výstavbu dopravní infrastruktury a sociálního zázemí souvisejícího zvýšeným cestovním ruchem na základě zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Žadateli jsou obce, v jejíchž katastrálním území se nachází Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří zapsaný na Seznam světového dědictví UNESCO.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem dotačního programu je podpora pokračujících projektů, které byly hodnotící komisí již dříve doporučeny a statutárním orgánem ČRA schváleny jako víceleté v rámci bilaterálních dotačních výzev. Žadatelem jsou realizátoři víceletých projektů (spolky, nadace a nadační fondy, obecně prospěné společnosti, právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, územní samosprávné celky, mezinárodní organizace, dobrovolné svazky obcí).

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem programu je podpora sportovních akcí, zejména pro děti a mládež, na území statutárního města Zlína. Vhodným žadatelem jsou fyzické nebo právnické osoby provozující danou činnost na území města Zlína. Dotace je určena na akce konané v I. čtvrtletí 2020.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem programu je podpora pravidelné celoroční sportovní a tělovýchovné činností dětí a mládeže (zvyšování fyzické zdatnosti - školní sport, výchova sportovních talentů, organizovaný sport, sport osob se speciálními potřebami, zdravý životní styl, pohyb, sport, sportovní akce). Žadateli jsou sportovní kluby a jednoty - právnické osoby, jejichž hlavní náplní jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu, příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem, fyzické osoby - pouze handicapovaní sportovci.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
350 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na pokrytí provozních nákladů sportovišť s nezbytným zázemím pro sportovce, trenéry a rozhodčí (služby, energie nájem sportovišť). Žadatelem může být právnická osoba zabývající se pravidelnou činností dospělých ve vrcholovém sportu (prvních dvou nejvyšších soutěžích).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem programu je podpora sportovní a tělovýchovné činnosti v Plzeňském kraji. Dotace je určena na vybudování či rekonstrukci významného sportovního zařízení pro pohyb a sport v obcích do 30 000 obyvatel. Žadateli jsou vlastníci nebo nájemci sportoviště.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem dotačního programu je přispět k omezení ústavní péče v Gruzii pro marginalizované skupiny zajištěním poskytnutí alternativních sociálních služeb (zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb, zvýšení účinnosti sociálních služeb, podpora deinstitucionalizace). Žadateli jsou NNO, právnické osoby založené nebo zřízené k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb, územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí, mezinárodní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem programu programu je podpora významných sportovních akcí neziskového charakteru, které mají regionální a nadregionální význam a jsou pořádány na území Karlovarského kraje. Žadatelem může být právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je oblast sportu, a fyzická osoba podnikající v oblasti sportu.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na obnovu obecního majetku na pozemcích v majetku obce nebo kraje. Projekty mohou být realizovány na znevýhodněných území Morkovska (území MAS Hříběcí hory s největším počtem obcí do 500 obyvatel, s nadprůměrným podílem nezaměstnaných obyvatel oproti průměru Zlínského kraje). Žadatelem mohou být obce území Morkovska do 500 obyvatel.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Tento program je obecně zaměřen na podporu neperiodických publikací v rámci Kraje. Žadateli jsou FO, PO, územně samosprávné celky a jimi zřizované organizace.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem programu je podpora česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže (podpora setkávání mladých lidí z Česka a Německa, podpora výuky německého a českého jazyka a spolupráce škol a zaměstnavatelů). Žadatelem jsou např. NNO, veřejné VŠ.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem programu je zlepšení kvality života rodin, osob se zdravotním postižením, seniorů, dárců krve, apod. Podporovanou aktivitou jsou např. realizace opatření na zlepšení zdravotního, fyzického a psychického stavu seniorů a osob se zdravotním postižením, posílení vzájemných vztahů v rodině a jejich soudržnosti, zvýšení motivace k dárcovství krve prostřednictvím ocenění dárců, zabezpečení bezbariérového prostředí. Žadateli jsou fyzické či právnické osoby působící v sociální či zdravotní oblasti. Maximální míra dotace pro obce nad 5 000 obyvatel činí maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů akce, projektu.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Podprogram DT 3 se ve své podstatě zaměřuje na podporu činnosti manažerů v mikroregionech. Program přispívá na úhradu mzdových nákladů na manažera mikroregionu (hrubá mzda zaměstnance včetně zdravotního a sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem). Žádat mohou mikroregiony, spolky a nadace.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
350 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Tento podprogram Krajského úřadu Zlínského kraje je zaměřen na rekonstrukce, modernizace a výstavbu pěších komunikací podél silnic a místních komunikací na pozemcích v majetku obce, na rekonstrukce, opravu, rozšíření a výstavbu objektů a areálů sloužících jako sportovní zařízení či dětská hřiště na pozemcích v majetku obce, na rekonstrukce a opravu objektů občanské vybavenosti zaměřených na poskytování kulturních a volnočasových služeb v obci. Žadatelem mohou být obce do 2000 obyvatel.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Program je určen na podporu aktivit v cestovním ruchu realizovaných na území Karlovarského kraje. Dotace je určena na podporu certifikovaných infocenter v regionu (dovybavení certifikovaných infocenter, modernizace internetových stránek a web portálů, vzdělávání pracovníků), na podporu destinačního managementu v regionu (výdaje na provoz kanceláře, výdaje na personální zajištění, výdaje na marketingové aktivity), na podporu venkovské turistiky v regionu (budování doprovodné infrastruktury k prodlužování turistické sezony, doprovodné infrastruktury pro hendikepované návštěvníky, obnova a pořízení informačních panelů, navigačních systémů), na podporu inovativních projektů v regionu (inovativní projekty zaměřené na lokální aktivity podporující rozvoj cestovního ruchu). Žadatelem může být fyzická osoba podnikající i nepodnikající nebo právnická osoba provozující TIC, organizace destinačního managementu žádající o certifikaci. 

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem programu je podpora vrcholového sportu. Podporovanou aktivitou je podpora činnosti a přípravy vrcholových sportovních kolektivů a jednotlivců působících na území Karlovarského kraje ve sportovních soutěžích organizovaných na nejvyšší národní či mezinárodní úrovni. Žadateli jsou právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je oblast sportu.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem programu je vytvořit fungující systém ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví, díky kterému bude možné rychle reagovat na hrozby útoků a zajistit tak pacientům a zdravotnickým pracovníkům bezpečí. Dotace je určena na zpracování bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur, zpracování koordinačního plánu, vzdělávací akce pro zaměstnance poskytovatele lůžkové péče, cvičení provedené ve spolupráci s Policií ČR, nákup neinvestičních hmotných prostředků určených na zvýšení odolnosti měkkého cíle, financování odborných lektorů, financování bezpečnostního manažera, koordinačního pracovníka a administrativního pracovníka, pokud je tento zaměstnancem poskytovatele lůžkové péče. Žadateli jsou nemocnice - poskytovatelé lůžkové péče s počtem akutních lůžek nad 250, poskytovatelé akutní lůžkové péče v přímé řídící působnosti MZ.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 02. 2020

Cílem programu je přispět ke koncepčnímu územnímu rozvoji obcí. Podporovanou aktivitou je podpora pořízení územních plánů. Žadateli jsou obce na území ČR, vyjma ORP, Prahy, obcí, které pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou příjemcem dotace z IOP/IROP či PRV.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 02. 2020

Cílem programu je podpora projektů v oblasti venkovského cestovního ruchu (vznik regionálních produktů se zaměřením na regionální gastronomické speciality, tradice a tradiční řemeslnou výrobu, turistické informační systémy, regionální muzea, zařízení pro kulturní turistiku, volný čas a sport, ubytovací zařízení, zážitkovou turistiku, agroturistiku, hipoturistiku, vodáctví, adrenalinové sporty, turistiku pro rodiny s dětmi a investice do moderních informačních technologií), podpora projektů v oblasti industriálního cestovního ruchu (rozvoj industriálních stezek, zajištění provozu industriálních objektů, zajištění prohlídkových tras, speciálních expozic a bezpečnosti návštěvníků), podpora produktů cestovního ruchu (komplexní soubor služeb a zážitků, které spojuje společné téma nebo geografická poloha a jsou propagovány pod společným názvem). Žadateli mohou být fyzické a právnické osoby mimo příspěvkových organizací zřízených krajem.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 02. 2020

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na zachování kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty kulturních památek na území Plzeňského kraje a jejich obnovy. Dotace je určena na restaurování varhan, které jsou součástí nemovité kulturní památky. Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a obce, příp. dobrovolné svazky obcí - vlastníci kulturní památky.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 02. 2020

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na zachování kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty kulturních památek na území Plzeňského kraje a jejich obnovy.  Dotace je určena na restaurování ohrožených nemovitých kulturních památek - uměleckořemeslných a výtvarných děl umístěných v exteriéru. Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a obce, příp. dobrovolné svazky obcí - vlastníci kulturní památky.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
350 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, přechodů, podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice, místní komunikace, železniční dráhu, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou obce.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 375 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 02. 2020

Cílem programu je podpora obnovy a rehabilitace staveb drobné architektury místního významu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky s důrazem na zachování památkové podstaty objektů. Dotace je určena na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se záchranou a obnovou staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky a nenacházejí se na území památkové rezervace nebo zóny. Žadateli jsou vlastníci staveb.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 02. 2020

Cílem programu je podpora činnosti a rozvoje informačních center poskytujících kompletní turistické informace, zlepšení a rozšíření informovanosti návštěvníků, zvýšení kvality poskytovaných služeb návštěvníkům a naplňování Koncepce rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje, aktualizace dat cestovního ruchu pro potřeby Odboru cestovního ruchu a propagace Krajského úřadu Plzeňského kraje. Žadatelem mohou být právnické osoby provozující nebo zakládající informační centra na území Plzeňského kraje.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 02. 2020

Grantový program si klade za cíl podporu v kulturních oblastech. Specificky je tento program zaměřen na

tematické okruhy v oblasti živé kultury: 1) Festivaly, soutěže a multižánrové aktivity – taneční, divadelní, filmové a literární 2) Hudba (včetně festivalů a soutěží) 3) Výtvarné umění, Land Art, foto a design (pouze výstavy a veřejná prezentace děl) 4) Postupové přehlídky neprofesionálních uměleckých aktivit (pouze akce pořádané NIPOS – ARTAMA a pořadateli z pověření Ministerstva kultury ČR) 5) Západočeské baroko tematické okruhy v oblasti historie a kulturního dědictví 6) Kulturní dědictví (pouze odborná prezentace a dokumentace historického a kulturního dědictví kraje, zejména architektury, historických osobností a událostí) 7) Podpora tradiční lidové kultury (prezentace jevů tradiční lidové kultury a výrobků lidových řemesel, výstavní projekty, podpora nositelů nemateriálního kulturního dědictví) 8) Významná výročí osobností v oblasti kultury a zásadních historických událostí spjatých s Plzeňským krajem v roce 2020 (např. r. 1945 – oslavy výročí osvobození). Žádost mohou podat právnické a fyzické osoby podnikající, které působí v oblasti kultury.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 02. 2020

Cílem programu je podpora obnovy a rehabilitace staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky na území památkových rezervací a zón s důrazem na zachování památkové podstaty objektů. Žadateli jsou vlastníci objektů.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 02. 2020

Cílem programu je vybudování regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje CamelNET. Podporovanou aktivitou je výstavba nebo rozšíření metropolitní sítě nebo realizace připojení metropolitní sítě na připravovanou komunikační infrastrukturu CamelNET. Žadateli jsou obce. Žádosti bude možné podávat ještě v rámci 2. kola, a to do 17.4.2020.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 02. 2020

Cílem programu je podpora zhotovení a instalace kopií sochařských děl či jejich souborů v exteriéru s důrazem na zachování jejich umělecké hodnoty a památkové podstaty. Dotace je určena na zhotovení a instalaci kopií sochařských děl či jejich souborů nacházejících se v exteriéru, které pro jejich špatný stav není možné dále zachovat na místě, a proto je nezbytná jejich náhrada, a na s tím související konzervaci a uložení původních sochařských děl, která byla nahrazena kopií (např. lapidárium, muzeum, depozitář). Žadateli jsou vlastníci sochařského díla příp. souboru, nebo pozemku.

.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 02. 2020

Cílem programu je podporovat zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice a podporovat systém bezpečných nadregionálních a regionálních (krajských) cyklotras. Podporovanou aktivitou je rekonstrukce, značení a doprovodná infrastruktura cyklostezek, cyklotra a singltreků, vypracování projektové dokumentace na stavbu nadregionálních dálkových tras. Žadateli jsou např. města, obce, dobrovolné svazky obcí nebo sdružení obcí.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 02. 2020

Výzva je zaměřená na podporu aktivit, zabývající se bojem proti organizované majetkové trestné činnosti. Podpořené projekty by se měly zabývat inovací a vylepšováním aktivit bezpečnostních složek s ohledem na mobilitu organizovaných kriminálních skupin se vztahem k majetkové trestné činnosti a dalším oblastem kriminality, včetně spojení mezi nimi. Projekty, usilující o podporu, musí splňovat minimálně jednu z následujících aktivit:

 • Organizovaná majetková trestná činnost
 • Pašování movitých věcí
 • Další kriminální činnosti, včetně spojení mezi nimi, které souvisí s mobilitou činností kriminálních skupin

Realizované aktivity musí být v souladu s politickým cyklem Evropské unie (EU Policy Cycle), zejména s aktivitami podporovanými Europolem.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury pro předškolní a základní vzdělávání včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti, a nákup pozemků a nemovitostí, na pořízení vybavení budov a učeben, na pořízení kompenzačních pomůcek, na zajištění vnitřní konektivity základních škol a připojení k internetu. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 900 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 02. 2020

Cílem programu je podpora tvorby plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón. Žadateli jsou výhradně obce nacházející se na území Plzeňského kraje, pro jejichž území se má plán ochrany vytvářet nebo se již vytváří.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 02. 2020

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na stavební a restaurátorské práce související přímo se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky. Jedná se zejména o obnovu střešního pláště, krovové konstrukce, fasád, výplní okenních a dveřních otvorů (repase a obnova původního řešení), o restaurování uměleckořemeslných prvků a děl výtvarných umění (detailů a nástěnných maleb) a o statické zajištění objektů. Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a obce, příp. dobrovolné svazky obcí - vlastníci kulturní památky.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 02. 2020

Výzva je zaměřená na aktivity, které pomohou zajistit lepší porozumění pro oblasti zdroje, transportu, rozdělení a dopadu znečištění životního prostředí plasty. Mohou být podpořeny projekty, které se zabývají některými z následujících témat:

 • Zdroje plastového znečištění v různých enviromentálních typech
 • Transport plastů do rozdílných enviromentálních typů
 • Rozdělení plastů napříč všemi enviromentálními typy
 • Akumulace plastů, včetně oblastí půdy a potravinového řetězce
 • Degradační mechanismy pro různé plastové materiály napříč rozličnými enviromentálními podmínkami
 • Fyzické a chemické dopady plastového znečištění na nejrůznější biotická a abiotická prostředí

Od podpořených projektů je očekávána spolupráce s dalšími projekty podpořenými Evropskou unií, a to zejména s projekty programu Horizon 2020.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 02. 2020

Výzva je zaměřena na vývoj inovativních přístupů, založených na existujících zdrojích dat a infrastruktuře, nejnovějších produktech pro pozorování a klimatických modelech, a to za účelem zhodnocení klíčových fyzikálních a chemických procesů v oceánu i v atmosféře a klíčových oceán-atmosféra-led interakcí. Cílem je pochopení polárních procesů a zkoumání jejich důsledků v globálním kontextu. Projekty by měly spolupracovat s dalšími relevantními projekty podporovanými ESA programem pro pozorování Země (ESA Earth Observation Programme).

Očekává se také zapojení se do Arktického clusteru Evropské unie (EU Arctic Cluster) za účelem budování synergií a maximalizace spolupráce napříč různými aktivitami clusteru. Projekty by měly být inspirovány předchozími projekty podporovanými Evropskou unií v rámci programu Horizon 2020. Podporována je také spolupráce mezi členskými státy EU a dalšími státy spojenými s programem Horizon 2020. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 8.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 02. 2020

Výzva je zaměřená na realizaci výzkumu, který zhodnotí současný stav přechodu k cirkulární ekonomice v relevantních ekonomických sektorech (veřejný, soukromý a neziskový) a zanalyzuje možné přechodné scénáře včetně jejich výsledků a dopadů. Výzkum má za cíl také identifikaci klíčových faktorů (regulační, legislativní, obchodní, kulturní, společenské, genderové etc.), které mohou stimulovat či bránit přechodu k cirkulární ekonomice. 

Zvolené sektory by měly být součástí Akčního plánu Evropské unie pro cirkulární ekonomiku (EU Circular Economy Action Plan). Dodatečné sektory mohou být zvoleny, musí však být zohledněna kritéria jako enviromentální stopa, problematika zdraví, komplexnost hodnotového řetězce, závislost na importovaných materiálech a relevance pro evropskou ekonomiku. Od podpořených projektů je očekávána spolupráce s dalšími relevantními projekty Evropské unie v rámci programu Horizon 2020.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 02. 2020

Výzva je zaměřena na vývoj společného evropského rámce pro harmonizaci procedur souvisejících s monitoringem a zhodnocením úrovně znečištění ovzduší plasty. Aktivity by měly spojit hlavní národní výzkumné skupiny na poli chemicko-fyzikální analýzy plastů v životním prostředí, zabývající se výzkumem nanoplastů, mikroplastů i makroplastů. Klíčovým elementem ke správnému řešení výzby bude zvýšené množství zúčastněných stran a synergií mezi nimi, a to z důvodu nutného pokrytí všech relevantních oblastí výzkumu (voda, povrch, podzemní voda, pitná a odpadní voda, půda, vzduch. Podpořené projekty by měly poskytnout například následující výstupy:

 • Harmonizované metody pro vzorkování, přípravu vzorků a analytickou detekci různých druhů plastů v různých enviromentálních prostředích
 • Metody pro monitoring a identifikaci priorit v rámci emisí a znečištění
 • Metody pro identifikaci a analýzu plastů v životním prostředí
 • Výstupy z projektu jakožto základ pro mezinárodní a evropské standardy (ISO/CEN)
 • Doporučení pro budoucí relevantní politiku EU a legislativu

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 02. 2020

Výzva je zaměřena na vývoj nových a inovaci existujících procesů pro třídění, separaci, recyklaci, nebo představení výrobních procesů pro materiály z produktů vyrobených z kompozitových či vícevrstvých materiálů. Projekty by také měly zhodnotit potenciální překážky pro jejich implementaci. Mohou zkoumat použité produkty, vadné kusy vzniklé při výrobě či materiály z průmyslových i komunálních skládek odpadu.

Očekává se také zaměření na zachování hodnotů produktů na trhu, aniž by byly kompozitní a vícevrstvé materiály využívány pro produkty s nízkými výrobními požadavky. Projekty by se měly také zabývat poskytnutím doporučení pro návrh těchto aplikací, produktů či s nimi spojených materiálů, založených na výsledcích vývoje procesů v rámci projektu.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 02. 2020

Výzva je zaměřená na zhodnocení přímých i nepřímých vlivů přírodních řešení v diverzních strukturách a nastaveních pro vznik, obohacení či obnovu ekosystémů ve městech (mix vegetace a stromů, druhy, tvar, distribuce veřejné zeleně ve městech a pokrytí vegetací). Tyto aktivity by měly přispívat k boji proti znečištění vzduchu snižováním potenciálu ke vzniku alergií v městském prostředí a zmírňováním emisí ve městech.

Projekty by měly doporučit optimální řešení a typologie, které mohou být uplatnitelné v rozdílných kontextech, tj. různé klimatické, enviromentální a socio-ekonomické podmínky a městská prostředí. Musí být také zhodnocen přínos těchto navrhovaných řešení (zdraví občanů, biodiverzita a adaptace na klimatickou změnu). Aktivity projektu by měly umožnit průběžný monitoring znečištění vzduchu a atmosferické koncenterace uhlíku, což umožní vznik indikátorů pro zhodnocení, porovánávání a sdílení naměřených dat a digitálních řešení.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 02. 2020

Výzva je zaměřena na návrh rámce pro Evropskou unii v oblasti monitorování biodiverzity a ekosystémů, který má za cíl:

 • Integraci různých informačních proudů, datových zdrojů a monitorovacích aktivit na mezinárodní, národní a regionální úrovni (včetně dálkového průzkumu, vědeckých iniciativ a pozorování)
 • Cenovou efektivitu
 • Spojení s legislativními cíli, indikátory a zhodnoceními
 • Inspiraci fungujícími aktivitami ve členských státech Evropské unie
 • Přísun aktuálních dat, porovnávatelných v čase a napříč členskými státy Evropské unie

Tyto akce mají za cíl poskytnutí praktické analýzy a vědecké spolupráce pro implementaci klíčových aktivit Evropské unie pro biodiverzitu a ekosystémy. Od podpořených projektů se očekává spolupráce s dalšími relevantními projekty a iniciativami podporovanými Evropskou unií.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 02. 2020

Výzva je zaměřená na poskytnutí platformy pro vývoj strategií v rámci další koordinace a inovace evropského polárního výzkumu. Tyto aktivity by měly zahrnovat prioritizaci výzkumných oblastí během mezioborových seminářů, návrh strategií pro posilování kapacity spojené se zapojením investorů, rozdělování finančních prostředků pro přípravu pre-studií a interakce s národními agenturami pro financování výzkumu za účelem budování synergií a optimalizace využití získaných prostředků. Projekty by se měly inspirovat minulými aktivitami a projekty v rámci programu Horizon 2020. Očekávané dopady projektů jsou například:

 • Posílení evropské spolupráce v rámci polárního výzkumu
 • Více synergické využití evropských finančních zdrojů
 • Zlepšení spolupráce mezinárodních programů pro polární výzkum
 • Podpora mezinárodních iniciativ Evropské komise pro vědeckou spolupráci

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 02. 2020

Cílem výzvy je vytvořit na veřejných vysokých školách takové podmínky, aby úspěšní a nadějní sportovci s mimořádnou sportovní výkonností mohli studovat a skloubit jak náročné studijní požadavky, tak sportovní přípravu a účast na soutěžích. Výzva je určena na koordinaci a servisní podporu vybraných studentů s mimořádnou sportovní výkonností při studiu VŠ, organizační zajištění rozvoje a podporu vysokoškolského sportu na veřejných vysokých školách. Oprávněným žadatelem jsou vysoké školy.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 700 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora demolicí budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality a následná celková revitalizace prostoru, včetně možné výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení. V rámci výzvy jsou vyhlášeny dva dotační tituly - DT 1 – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, DT2 – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území České republiky vyjma Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje. Žadatelem jsou kraje a obce.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 02. 2020

Cílem programu je podpora projektů zvyšujících odolnost lesních porostů proti suchu. V rámci 1. kola výzvy jsou vyhlášeny dvě opatření. Opatření 1 - Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest a pozemků určených k plnění funkcí lesů; Opatření 2 - Vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků. Žadateli jsou vlastníci lesa (pokud je žadatelem obec nad 5 000 obyvatel činí míra dotace 50% z celkových způsobilých výdajů projektu). Příjem žádostí v rámci 2. kola (pouze Opatření 2) bude probíhat od 4. 5. 2020 do 15. 5. 2020.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 02. 2020

Cílem programu je podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Mezinárodní výzva CHIST-ERA IV Call 2019 je zaměřena na podporu projektů z oblasti informačních a komunikačních technologií s cílem posílit nadnárodní spolupráci mezi zúčastněnými státy (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Izrael, Kanada, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko). Žadateli jsou podniky a výzkumné organizace. Technologická agentura ČR podpoří v nejúspěšných mezinárodních projektech české uchazeče částkou v celkové výši 1 000 000 €.

Podporovaná témata:

 • Vysvětlitelná umělá inteligence založená na strojovém učení.
 • Nové výpočetní přístupy k udržitelnosti životního prostředí.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 02. 2020

Cílem programu je zajištění úpravy lyžařských běžeckých tras a zkvalitnění podmínek pro běžecké lyžování na území Zlínského kraje (strojová úprava lyžařských běžeckých tras s podmínkou zajištění sledování sněžných vozidel pomocí GPS zařízení). Žadatelem mohou být právnické osoby a fyzické osoby podnikající. Pro obce nad 5 000 obyvatel činí maximální míra dotace pouze 50% z celkových způsobilých výdajů projektu.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
180 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 02. 2020

Tento program je zaměřen na zvýšení zapojení subjektů vyvíjejících činnost v oblasti EVVO a propojení jejich činnosti s aktivitami využívajícími partnerství v rámci místního společenství (prohloubení EVVO dětí, mládeže a dospělých ve školách a v mimoškolní činnosti, zvýšení kvality činnosti škol, středisek a center ekologické výchovy, ekologických poraden, NNO a dalších organizací se zaměřením na EVVO, zlepšení nabídky služeb EVVO na území Zlínského kraje). Žadateli mohou být školy a NNO.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 02. 2020

Program je určen pro žáky, kteří mají trvalý pobyt na území Ústeckého kraje a vzdělávají se v některém z podporovaných oborů vzdělání (strojní mechanik, klempíř, obráběč kovů, elektrikář, elektrikář - silnoproud, elektromechanik pro zařízení a přístroje, řezník – uzenář, čalouník, instalatér, tesař, zedník, aplikovaná
chemie, zdravotnický asistent). Cílem výzvy je motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání středního vzdělání v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných oborech vzdělání, zvýšení počtu úspěšných absolventů podporovaných oborů, snížení počtu žáků, kteří předčasně odcházejí ze vzdělávacího procesu u vybraných oborů. Žadateli jsou SŠ, které nezřizuje Ústecký kraj, a které poskytují výchovu a vzdělávání v daných oborech vzdělání. Lhůta pro podávání žádostí za 2. pololetí školního roku 2018/2019 je od 30.6.2020 do 13.7.2020.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
7 500,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, na realizaci liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, na výsadbu doprovodné zeleně. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 755 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy, místních komunikací a bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, přechodů, podchodů nebo lávek pro chodce, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, výsadbu doprovodné zeleně. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
9 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 02. 2020

Cílem dotačního programu je podpořit vypracování podkladů pro revitalizaci území u obzvláště složitých nebo rozsáhlých brownfieldů, které jsou doporučeny k financování vládou ČR. Dotace může být využita na výdaje za nákup služeb, na pořízení nehmotného majetku související se zpracováním studie, na vyhodnocení vlivů studie na udržitelný rozvoj území. Žadateli jsou kraje a obce.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 02. 2020

Cílem projektu je např. zvýšit pravděpodobnost dopadení pachatele, zamezit příležitostem pro páchání trestných činů a a zvýšit pocitu bezpečí občanů. Priority programu pro rok 2020 jsou - Systém prevence kriminality; Pomoc obětem trestné činnosti; Boj proti recidivě, účinnější resocializace pachatelů, prevence kriminality dětí a mládeže; Komplexní přístup k bezpečí v sociálně vyloučených a jiných rizikových lokalitách; Nové hrozby a přístupy (boj proti kyberkriminalitě, ochrana měkkých cílů, kriminalita páchaná na seniorech, nové přístupy v prevenci majetkové kriminality ad.). Dotace jsou určeny na kamerové systémy, zabezpečovací soubory, vyhodnocovací soubory, mříže, osvětlení rizikových míst, oplocení rizikových míst, software pro bezpečnostní a preventivní účely, hardware pro bezpečnostní a preventivní účely, sportovní hřiště a plácky. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, kraje.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2020

Cílem programu je zlepšení vzdělávacích podmínek žáků v základních uměleckých školách Kraje Vysočina. Dotace je určena na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol. Žadateli mohou být základní umělecké školy a školská zařízení se sídlem na území kraje.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2020

Vyhlašovatel tímto programem podporuje ochranu movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií. Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií je v roce 2020 zaměřena na zhotovení digitální obrazové prezentace souboru nejméně 100 sbírkových předmětů včetně textových informací, formou virtuální prezentace sbírkových předmětů určené pro veřejnost a její zveřejnění prostřednictvím portálu eSbírky.cz a europeana.eu nebo prostřednictvím své vlastní internetové prezentace, která bude propojena s portálem eSbírky.cz, na vydání odborného katalogu sbírek k expozici či výstavě klasickou knižní formou.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2020

Cílem programu je podpořit obnovu a zachování kulturních památek a zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek. Oprávněnými žadateli jsou vlastníci movitých i nemovitých kulturních památek v kraji Vysočina (fyzické osoby, nestátní nezisková organizace, obchodní společnosti, obce, svazky obcí).

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
350 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu, rekonstrukce a modernizace chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, na výstavbu, rekonstrukce a modernizace podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, bezbariérové úpravy, realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 425 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2020

Cílem dotačního titulu je zajistit výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí v rámci přenesené působnosti na úrovni obcí s rozšířenou působností dle zákona o SPOD. Prostředky jsou poskytovány na financování běžných výdajů, které přímo souvisejí s výkonem agendy SPOD. Žadateli jsou obce s rozšířenou působností a hlavní město Praha.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro předškolní, základní, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity základní školy a připojení k internetu. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 425 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2020

Důvodem podpory je snížení početních stavů prasete divokého na honebních i nehonebních pozemcích Karlovarského kraje, kde vlivem přemnožení černé zvěře (prasat) vznikají neúměrné škody na nehonebních pozemcích a dochází k ohrožení zdraví a majetku obyvatel. Dotace je určena na pořízení ultrazvukových odpuzovačů zvěře ke snížení četnosti střetů s černou zvěří v oblastech obytných, rekreačních a v okolí dopravních komunikací. Žadatelem o dotaci může být obec, město, městys, příspěvková organizace kraje, nebo subjekt zřízený nebo ovládaný krajem.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na vybudování zázemí pro sociální poradny, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace (nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami). Žadateli jsou obce, organizace zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 02. 2020

Cílem programu je obnova místních komunikací. Podporovanou aktivitou jsou akce zaměřené na opravu nebo vybudování školních hřišť, které slouží pro hodiny tělesné výchovy, rekonstrukce nebo modernizace školních tělocvičen. Žadateli jsou obce do 3000 obyvatel.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 02. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 3. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Investice do zemědělských podniků
 • Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností)
 • Malé projekty pro obce (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech činností)

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 02. 2020

Cílem programu je podpořit akce zaměřené na prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova s nadregionálním dosahem, výměnu zkušeností při přípravě projektů, odborné vzdělávání starostů související s výkonem jejich funkce. Žádat mohou obce do 3000 obyvatel a svazky obcí.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zpracování územních studií zaměřených na veřejnou technickou infrastrukturu, na veřejnou dopravní infrastrukturu, na veřejná prostranství nebo na řešení krajiny správního obvodu ORP. Žadateli jsou obce.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy, místních komunikací, přechodů pro chodce, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 794 930,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 02. 2020

Cílem programu je podpora biodiverzity krajiny a zajištění likvidace invazivních druhů rostlin v kraji. Podporovanou aktivitou je chemická a mechanická likvidace invazivních druhů - křídlatky, bolševníku, netýkavky žláznaté. Žadateli jsou vlastníci pozemků, které se nacházejí v území řešeném projektem.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů a projektů (lze podávat do 31.12.2020) zaměřených na rekonstrukce a modernizace silnic III. třídy. Žadateli jsou kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 02. 2020

Program je zaměřen na podporu akcí zaměřených na vybudování, rekonstrukce nebo modernizace hřišť, zázemí a sociálního zařízení, oplocení, osvětlení hřiště, mobiliář. Žadatelem je obec do 3000 obyvatel.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 02. 2020

Program je zaměřen na údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, úpravu veřejných prostranství a zřizování veřejné zeleně, ale i na rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení, obnovu a pořízení technického vybavení a zařízení, na přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku. Program je dostupný obcím, které získaly některé z ocenění v soutěži Vesnice roku 2019.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury v oblasti předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání (výstavba nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy, nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení budov a učeben, zabezpečení bezbariérovosti škol, zajištění vnitřní konektivity ZŠ a připojení k internetu, pořízení kompenzačních pomůcek). Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání, další subjeky podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, zařízení péče o děti do 3 let, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
8 550 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů a projektů (příjem žádostí do 31.12.2020) zaměřených na výstavbu, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben na základních školách za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce, na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol, na zvýšení kapacity škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. Žadateli jsou kraje, organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, NNO, církve a církevní organizace, OSS a příspěvkové organizace OSS, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 02. 2020

V rámci programu jsou podporovány akce zaměřené na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy, na obnovu školních tělocvičen. Žadatelem je obec, která má 3001 – 10 000 obyvatel.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů a projektů (lze podávat do 31.12.2020) zaměřených na budování bezbariérovosti škol, úpravy a pořízení vybavení odborných učeben SŠ, VOŠ a pro účely celoživotního vzdělávání. Žadateli jsou kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 02. 2020

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na rekonstrukci, přestavbu či výstavbu objektů pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti, které budou následně nabídnuty k provozování. Podporovány budou akce zaměřené na přípravu prostor pro provoz základní lékařské péče (pediatr, praktický lékař, zubař) a obchod (základní potřeby/smíšené zboží, Pošta partner). Žadatelem je obec do 1000 obyvatel nebo dobrovolný svazek obcí. 

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 02. 2020

Cílem je programu je podpora oprav a restaurování památkového fondu, movitého i nemovitého, na území města Hradec Králové. Dotace může být využita na obnova a restaurování nemovitostí (výměnu střešní krytiny, obnovu fasády, restaurování architektonických článků na fasádách, obnovu interiéru, obnovu drobné a zahradní architektury, restaurování veřejně přístupných movitých věcí, na publikační, vzdělávací, osvětovou činnost a na stavebně historický průzkum). Žadateli mohou být fyzické a právnické osoby - majitelé nemovitostí.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 02. 2020

Program obnovy venkova je zaměřen na podporu organizačních a ekonomických podmínek k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově. Konkrétně je podpora poskytována na komplexní úpravu návsí a náměstí. Žadateli jsou obce a svazky obcí.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 02. 2020

Program obnovy venkova je určen na podporu organizačních a ekonomických podmínek k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově. Tento titul podporuje projekty na vzdělání v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice. Žadatelem mohou být pouze svazky obcí.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 02. 2020

Tento program je zaměřen na podporu sportovní a kulturní činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje. Dotace je určena na organizování letních táborů a soustředění mladých hasičů, organizování hasičských soutěží dětí a mládeže, zkvalitnění podmínek celoroční činnosti mladých hasičů, organizování hasičských soutěží dospělých. Žadateli jsou SDH.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 02. 2020

Program je zaměřen na podporu organizačních a ekonomických podmínek k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství. Program zaměřen na opravu a výstavbu místních komunikací.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 02. 2020

Hlavním cílem dotačního programu je obnova a rozvoj odlehlých vesnických oblastí. Program by měl mít za následek ekonomický rozvoj regionů. Z tohoto titulu programu lze podpořit veřejnou zeleň (zřizování parků, alejí, sadů). Žadatelem mohou být obce do 2000 obyvatel.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 02. 2020

Program obnovy venkova je zaměřen na podporu organizačních a ekonomických podmínek k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově. Konkrétně je podpora poskytována na obnovu a údržbu venkovských zástaveb a vybavenosti. Žadateli jsou venkovské obce.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 02. 2020

Cílem programu je podpora opravy válečných hrobů. Žadateli mohou být venkovské obce definované v Programu rozvoje LK 2014-2020 - obec, městys, město.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
25 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 02. 2020

Cílem programu je podpora projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí, které povedou k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů (zmírnění dopadů sucha a předcházení suchu, zvýšení kvality ovzduší a vody, rozvoj odpadového hospodářství oběhového hospodářství a efektivního využívání surovin, ochrana přírodních zdrojů, vody, půdy a horninového prostředí, zachování biodiverzity a zkvalitnění ochrany přírody a krajiny, rozvoj environmentálně příznivé a z hlediska životního prostředí a změn klimatu resilientní a bezpečné společnosti). 

Cílem podprogramu 3 (Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy) je podpora holistických přístupů a dlouhodobých přírodě blízkých řešení a technologických perspektiv v ochraně životního prostředí. Uchazečem v této veřejné soutěži mohou být výzkumné organizace, podniky, neziskové organizace, územní samosprávné celky, organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace. Míra podpory dle kategorie činnosti je stanovena  pro malě podniky (45 - 80%), pro střední podniky (35 - 75%), pro velké podniky (25 - 65%), pro výzkumné organizace (100%).

V rámci 2. veřejné soutěže je vyhlášeno 7 výzkumných témat:

 • VT 1 - Sucho a změna klimatu v širších souvislostech (alokace 320 000 000 Kč)
 • VT 2 - Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu (alokace 247 500 000 Kč)
 • VT 3 - Ovzduší a klima (alokace 248 000 000 Kč)
 • VT 4 - Odpadové a oběhové hospodářství, environmentální bezpečnost (alokace 227 500 000 Kč)
 • VT 5 - Ochrana přírody, krajiny a biodiverzity (alokace 244 000 000 Kč)
 • VT 6 - Horninové prostředí a suroviny (alokace 228 000 000 Kč)
 • VT 7 - Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP (alokace 135 000 000 Kč)

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 02. 2020

Cílem programu Aplikace je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Mezi způsobilé výdaje patří zejména náklady na smluvní výzkum, mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a podpůrného personálu, odpisy dlouhodobého investičního hmotného majetku, neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran, náklady na poradenské služby, režijní a provozní náklady včetně výdajů na materiál, dodávky a podobné výrobky. Žadateli jsou podnikatelské subjekty - malé, střední či velké podniky, partnerem s finanční spoluúčastí podnikatelské subjekty a výzkumné organizace nebo konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí v rámci ITI Ostrava.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 02. 2020

Cílem programu Aplikace je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Mezi způsobilé výdaje patří zejména náklady na smluvní výzkum, mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a podpůrného personálu, odpisy dlouhodobého investičního hmotného majetku, neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran, náklady na poradenské služby, režijní a provozní náklady včetně výdajů na materiál, dodávky a podobné výrobky. Žadateli jsou podnikatelské subjekty - malé, střední či velké podniky, partnerem s finanční spoluúčastí podnikatelské subjekty a výzkumné organizace nebo konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí v rámci ITI Olomouc.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 325 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 02. 2020

Cílem programu je zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna využívané k pravidelné tělovýchovné a sportovní činnosti mládeže i dospělých na všech výkonnostních úrovních, pořádání významných sportovních akcí, ale i pro sportovní aktivity široké veřejnosti. Žadateli jsou právnické osoby se sídlem nebo působností na území města Brna.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 02. 2020

Cílem programu je podpora významných sportovních akcí a mezinárodních soutěží konaných na území města Brna v roce 2020 (například Mistrovství světa, mistrovství Evropy, světové a evropské pohárové soutěže, Grand Prix atd.). Žadateli mohou být právnické osoby se sídlem nebo působností na území města Brna.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 02. 2020

Program je zaměřen na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb, inovace firemních procesů a způsobů prodeje (produktové inovace, procesní inovace, organizační inovace, marketingová inovace). Žadateli jsou malé, střední a velké podniky (velké podniky pouze se 100 % vazbou na životní prostředí) v rámci ITI Olomouc. Velký podnik může v této výzvě předložit maximálně jeden projekt.

Maximální % dotace:
45%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 02. 2020

Výzva je zaměřena na podporu inovací, vzájemného obohacení a rožšíření obsahu souvisejícího s Evropskou unií. Projekty mohou zahrnovat další partnery a doba trvání může dosahovat od 12 do 24 měsíců. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například následujícími aktivitami:

 • Inovace - vývoj a test nových metodologií, obsahu a nástrojů na specifická témata související s Evropskou unií, tvorba virtuálních učeben pro specifické předmětové oblasti a jejich testování v různých kontextech, návrh, produkce a implementace nástrojů propagující aktivní občanství v EU etc.
 • Vzájemné obohacení - podpora vzniku studií Evropské unie a rozšířování současných znalostí pro oblast EU v dané zemi pro vysokoškolské instituce
 • Šíření obsahu - aktivní podpora informačních aktivit pro zaměstnance veřejné sféry, pro experty v konkrétních předmětech a pro občanskou společnost jako celek, organizace konferencí a seminářů na relevantní problematiku související s Evropskou unií

Projekty jsou zacíleny zejména na vysokoškolské instituce.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 02. 2020

Program je zaměřen na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb, inovace firemních procesů a způsobů prodeje (produktové inovace, procesní inovace, organizační inovace, marketingová inovace). Žadateli jsou malé, střední a velké podniky (velké podniky pouze se 100 % vazbou na životní prostředí) v rámci ITI Hradec-Pardubice. Velký podnik může v této výzvě předložit maximálně jeden projekt.

Maximální % dotace:
45%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 503 500,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 02. 2020

Cílem dotačního titulu je zajistit výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí v rámci přenesené působnosti na úrovni obcí s rozšířenou působností dle zákona o SPOD. Prostředky v rámci dotačního řízení o doplatcích dotace se poskytují pouze na výdaje (nad rámec přidělené dotace) vzniklé příjemci v agendě SPOD v předcházejícím roce. Žadateli jsou obce s rozšířenou působností a hlavní město Praha.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 02. 2020

Cílem je údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, které neslouží k podnikatelské činnosti. V rámci výzvy jsou podporovány projekty údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot v extravilánu i intravilánu obcí (kaple, křížové cesty, zvoničky, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi). Žadatelem jsou obce, NNO a vlastníci objektu/pozemku.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2020

Cíl grantu je podpořit realizaci takových projektů a akcí, které by zvýšily atraktivitu města a přispěly k rozvoji rozmanitých druhů cestovního ruchu města Plzně. Preferovány budou projekty zaměřené na zvýšení celkové návštěvnosti, potlačení vlivu sezónnosti, zvýšení průměrného počtu přenocování, pozitivní prezentace v médiích. Žadateli mohou být právnické a podnikající fyzické osoby.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora realizace Opatření č. 1 - Pořízení operativně taktických vozidel pro podporu boje Policie ČR s drogovou kriminalitou, Opatření č. 2 - Posílení schopností Celní správy ČR v boji s drogovou kriminalitou a při detekci neznámých potencionálně nebezpečných látek. Žadatelem v rámci Opatření č. 1 je Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium a jemu podřízené útvary, v rámci Opatření č. 2 Generální ředitelství cel.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
21 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2020

Cílem programu je podpora vědy a výzkumu v kraji. Podporovanou aktivitou jsou dotace VŠ na podporu talentovaných studentů doktorského studia v tříletém nebo čtyřletém doktorském studijním programu. Příspěvek ke stipendiu může být studentovi vyplácen nejvýše po dobu 3 let (max. 270 000 Kč pro jednoho studenta za období realizace projektu). Žadateli jsou VŠ. Projekt může být realizován od 1.9.2020 do 31.8.2023.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2020

Cílem dotačního programu je podpora pokračujících trilaterálních projektů českých subjektů v rozvojových zemích, které byly hodnotící komisí doporučeny a statutárním orgánem ČRA schváleny jako víceleté v rámci trilaterálních dotačních výzev ČRA, a dále podpora pokračujících projektů, které měly původně skončit v roce 2019, ale jejich prodloužení bylo formálně schváleno statutárním orgánem ČRA. Žadatelem jsou realizátoři víceletých projektů (spolky, nadace a nadační fondy, obecně prospěné společnosti, právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, územní samosprávné celky, mezinárodní organizace, dobrovolné svazky obcí).

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2020

Cílem opatření je administrace projektových žádostí v obcích. V rámci opatření bude podpořeno zpracování projektových žádostí a jejich předložení na Státní fond Životního prostředí. Žadatelem mohou být obce do 1000 obyvatel (preferovány jsou obce s menším počtem obyvatel).

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2020

Odměna se udílí obcím, které se zúčastnili soutěže Vesnice roku 2019 v Ústeckém kraji a získaly ocenění ve formě jedné ze stuh či diplomů: Zlatá stuha – pro vítěze krajského kola, Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí, Modrá stuha – za péči o společenský život v obci, Bílá stuha – za činnost mládeže, Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Předmětem podpory jsou aktivity podporující všestranný rozvoj obce – obnova, zlepšení či pořízení majetku obce, rozvoj kulturních, společenských či sportovních příležitostí v obci.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2020

Cílem programu je zlepšení stavu veřejných prostranství pro pohodlné a příjemné užívání všemi obyvateli a návštěvníky obce. Podporovanou aktivitou jsou opravy a výstavba chodníků a místních komunikací vyjma nových rozvojových ploch, opravy mostků a propustků na místních komunikacích,  výstavba veřejného osvětlení v souvislosti s realizací rekonstrukce rozvodů NN v obci. Žadatelem mohou být obce do 2000 obyvatel.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
350 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2020

Cílem programu je podpora místních aktivit, které přispívají ke zlepšení čistoty a vzhledu zeleně, vodních toků a ploch, k posílení jejich krajinotvorné funkce. Podpořeny budou projekty zaměřené na pořízení techniky na úklid veřejných prostranství a údržbu zeleně. Žadatelem mohou být obce do 1000 obyvatel, které v této oblasti podpory neobdržely letos nebo loni dotaci.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2020

Cílem programu je zlepšit vzhled obcí, zvýšit technické úrovně veřejných budov, zlepšit nabídky nekomerčních služeb, obnova památek, historických a kulturních pamětihodností. Podpořeny budou úpravy a opravy objektů občanské vybavenosti a jejich vybavení (střediska volného času, školní jídelny v MŠ, ZŠ, tělovýchovná zařízení – modernizace a dovybavení kabin, požární nádrže). Žadatelem mohou být obce do 2000 obyvatel.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2020

Cílem programu je podpořit regionální projekty, činnosti a opatření, které napomůžou k zlepšení stavu přírodního prostředí Plzeňského kraje. Podpora bude poskytnuta např. na zachování druhové rozmanitosti, ochranu přírodních biotopů, výsadbu a údržbu dřevinné zeleně, záchranné programy ohrožených druhů živočichů a rostlin. Žadateli mohou být obce, fyzické a právnické osoby.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 3. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 5 fichí (opatření):

 • Místní zdroje (Investice do zemědělských podniků).
 • Vyrábíme, nabízíme (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Udržme si lesy (Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh).
 • Nové příležitosti (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Za zážitky na venkov (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 4 fiche (opatření):

 • Investice do zemědělských podniků.
 • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.
 • Neproduktivní investice v lesích.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2020

Cílem programu je podpora v oblasti zdravotnictví. Program slouží k realizaci projektů v oblasti zdravotnictví na osvětu a výchovu zdravého způsobu života, prevenci zdraví, zmírňování následků onemocnění a poškození zdraví apod. Žadateli jsou NNO, příspěvkové organizace zřízené krajem nebo obcí, právnické osoby, státní organizace zřízené nebo založené ministerstvem.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora aktivit zaměřených na integraci příslušníků národnostních menšin a podpora aktivit organizací sdružující cizince. Podporovány jsou aktivity související s komunitní prací v sociálně vyloučených lokalitách, edukační a informační činností, osvětovými aktivitami a aktivity zaměřené na prevenci xenofobního chování. Žadateli jsou NNO, církve a církevní organizace, příspěvkové organizace zřizované obcemi, fyzické či právnické osoby zabývající se danou činností.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce a prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty, jízdních pruhů pro cyklisty, vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 264 381,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2020

Cílem programu je podpora získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných krajem a obcí. Podporovanou aktivitou je finanční podpora studia nekvalifikovaných učitelů za účelem získání odborné kvalifikace. Žadateli jsou právnické osoby vykonávající činnost ZŠ či SŠ zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
25 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2020

Cílem programu je podpora škol realizující preventivní programy. Podporovány jsou projekty zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování, na včasnou intervenci, na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice prevence a řešení rizikových projevů chování. Potencionálními žadateli jsou školy a školská zařízení.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro předškolní, základní, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity základní školy a připojení k internetu. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 736 307,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2020

Cílem programu je financování provozních nákladů domácí hospicové péče. Žadatelé jsou všichni uchazeči splňující omezení programu - např. nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, církevní osoby apod.), příspěvkové organizace zřízené krajem nebo obcí, další právnické osoby, státní organizace zřízené nebo založené ministerstvy, které jsou poskytovateli zdravotních služeb.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, obce, organizace zřizované a zakládané obcemi, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit,  nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 850 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 02. 2020

Výzva je zaměřena na téma sociální inkluze a sdílené hodnoty, a to zejména pro oblast vzdělávání. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se zejména následující tématikou:

 • Sociální inkluze a sdílené hodnoty - projekty by se měly zabývat zaváděním přístupů v rámci inkluzivního vzdělávání a propagace sdílených hodnot v této oblasti, především na lokální úrovni. V tomto konextu zavádění přístupů znamená takéopětovnou aplikaci těchto přístupů na širší škále a jejich implementace na vyšší/systémové úrovni.
 • Sítě a partnerství poskytovatelů vzdělávání dospělých - role vzdělávání dospělých je považována za klíčovou na poli propagace sociální inkluze a aktivního občanství, a to zejména podporou dospělých ve zlepšování jejich schopností adaptace na změny na pracovním trhu a ve společnosti. Toto téma je také zaměřeno na podporu založení a posilování mezinárodní, národní nebo regionální sítě poskytovatelů vzdělání pro dospělé.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 02. 2020

Cílem programu je podpora rozvoje dopravních hřišť. Žadatelem může být vlastník, provozovatel, nebo zájemce o zřízení dopravního hřiště - např. obce a jejich organizace, státní příspěvková organizace nebo jiný subjekt, pokud provádí výchovně vzdělávací či zájmovou činnost zaměřenou na dopravní výchovu dětí či mládeže.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 02. 2020

Cílem programu je finančně podpořit činnosti v oblastech - dobrovolnictví a občanské aktivity, přechod klientů z programu pracovní rehabilitace na otevřený trh práce, aktivní život seniorů a mezigenerační aktivity, celoživotní učení a vzdělávání seniorů, osvěta v péči o osoby s poruchou autistického spektra, podpora organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné občany, zvyšování informovanosti ohrožené mládeže, preventivní služby na podporu funkčnosti rodiny, aktivity podporující integraci cizinců a menšinových aktivit na území města Plzně, podpora mobilní specializované paliativní péče. Žadateli mohou být fyzické či právnické osoby a organizační složky statutárního města Plzně.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 02. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 3. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno 7 fichí (opatření):

 • Rozvoj lesnické infrastruktury (Lesnická infrastruktura)
 • Rozvoj zemědělské infrastruktury (Zemědělská infrastruktura)

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora realizace Opatření č. 1 - Posílení návratových kapacit MV ČR a podpora realizace Opatření č. 2 - Rekonstrukce kuchyně v ZZC Balková. Žadatelem v rámci Opatření č. 1 je Ministerstvo vnitra – odbor azylové a migrační politiky, v rámci Opatření č. 2 Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 02. 2020

Cílem programu je podpora rozvoje a zlepšování nízkouhlíkových dopravních systémů šetrnějších k životnímu prostředí včetně vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti. Výzva podporuje projekty zaměřené na vybudování sítě veřejně přístupných rychlodobíjecích stanic pro vozidla s alternativními pohony. Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup silničních nízkoemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG a splňujících normu EURO 6, na nákup silničních bezemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík. Žadateli jsou kraje, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Výzva platí pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 02. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Investice do rostlinné a živočišné výroby (Investice do zemědělských podniků).
 • Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podniků a služeb a uvádění produktů na trh - nezemědělské činnosti (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 02. 2020

Program je zaměřen na mezinárodní spolupráci výzkumných organizací z ČR s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu a jejich propojování s aplikační sférou (především s podniky a s dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni). Cílem programu je rozvoj znalostí, zvýšení množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu a jejich zavedení do praxe. Vedlejším cílem programu je podpora projektů zaměřených na zachytávání a ukládání uhlíku. Žadateli jsou malé, střední i velké podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí. Projektu se musí účastnit vždy minimálně jeden uchazeč z ČR (hlavní uchazeč) a jeden uchazeč z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska. Délka řešení projektů je stanovena na 2- 5 let.

Maximální % dotace:
96%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 02. 2020

Cílem programu je v oblasti prevence kriminality předcházení společensky nežádoucích jevů ve formě trestné činnosti a následné zařazení osob do běžného života. V programu Protidrogové prevence budou podpořeny projekty zaměřené na podporu služeb, které poskytují volnočasové aktivity pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného nebo rizikového prostředí, na podporu specifické primární prevence rizikového chování s cílovou skupinou dětí a mládeže, na probační a resocializační programy pro mladistvé a dospělé, na podporu projektů primární prevence s cílem zlepšit ochranu před trestnou činností, na sociální a resocializační programy na začleňování prvopachatelů a recidivistů po návratu z výkonu trestu, zaměřené na změnu životního stylu, zvyšování kvalifikace a podporu zaměstnatelnosti, na podporu vzdělávání, analýzu současného stavu a monitorování symptomů rizik v daných oblastech specifické primární prevence rizikového chování, sekundární a terciární protidrogové prevence, na další projekty reagující na aktuální situaci na drogové scéně ve městě. Žadatelem může být právnická osoba, která je registrována podle zvláštních právních předpisů platných v ČR a splňuje všechny zákonem předepsané podmínky pro provozování činnosti.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 02. 2020

Cílem programu je podpora SDH obcí (poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy). Dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí je obcím poskytovaná prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy. Žadateli jsou obce - zřizovatelé jednotek SDH.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 02. 2020

Cílem programu je podpora včelařů a včelařství za účelem zvýšení stavů včelstev, eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení zdravotního a genetického stavu včelstev a podpora chovu včel. V rámci výzvy jsou vyhlášeny čtyři dotační tituly - DT 1 - Podpora zájmového včelařství; DT 2 - Rozvoj volnočasových aktivit mládeže; DT 3 - Podpora výsadby medonosných rostlin a dřevin; DT4 - Podpora zařízení pro získávání vosku ze včelího díla a voskových víček. Žadateli jsou fyzické osoby (zájmový včelař), právnické osoby (včelařské kroužky mládeže ČSV), základní organizace Českého svazu včelařů a včelařské spolky.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je rozvoj lidských zdrojů podporou spolupráce a partnerství právnických osob na území JMK vykonávajících činnost škol a školských zařízení se zahraničím a rozvojem jazykových znalostí žáků a studentů. Žádat mohou střední a vyšší odborné školy.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
230 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem dotačního programu je podpora zkvalitnění činnosti certifikovaných turistických informačních center na území Jihomoravského kraje. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby provozující TIC.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Tento program je určen na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů zřizovaných obcemi. Dotace budou poskytovány na výstroj a výzbroj, opravu požární techniky, pořízení nebo obnovu požární techniky, na výstavbu, rekonstrukce a opravy požárních zbrojnic. Žadateli jsou obce, které jsou zřizovatelem jednotky SDH.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je podpora vinařství a vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství. V rámci výzvy jsou vyhlášeny dva dotační programy - DT 1 - Prezentace vinařství a vinohradnictví; DT 2 - Prezentace ovocnářství a zelinářství. Žadateli jsou obce, svazky obcí, spolky, zájmová sdružení právnických osob nebo obecně prospěšné společnosti.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je zajištění čistoty a bezpečnosti na stezkách pro cyklisty, stezkách pro chodce a cyklisty a cyklistických trasách. V rámci výzvy jsou vyhlášeny tři dotační tituly - DT1 - Čistota cyklistických komunukací (udržování čistoty a provádění drobných oprav povrchu), DT2 - Údržba singletrailů (udržování čistoty a opravy povrchu singletrailů, mostků, propustků a ramp), DT3 - Značení a úpravy běžeckých lyžařských tratí (značení běžeckých lyžařských tratí, provoz sněžných a terénních vozidel, monitorování běžeckých lyžařských tratí v zimním období kamerovým systémem, správa webových stránek). Žadateli jsou např. obce, dobrovolné svazky obcí, MAS, Lesy České republiky, s.p., Povodí Moravy, s.p., Mendelova univerzita v Brně, České dráhy, a.s., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, ostatní právnické osoby.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je podpora pro-rodinných aktivit v souladu s Koncepcí rodinné politiky Jihomoravského kraje. Podporovanou aktivitou jsou pro-rodinné a pro-seniorské aktivity v obcích, provoz seniorských a mezigeneračních kontaktních center. Žadateli jsou obce, města a městské části Statutárního města Brna.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je přímá pomoc zranitelným skupinám a posílení jejich postavení ve společnosti. Podporovanou aktivitou je např. analýza současného stavu služeb pro osoby se zdravotním postižením, vybraných institucí sociální péče a míry zapojování osob se zdravotním postižením na pracovní trh, podpora inovativních opatření na trhu práce, budování kapacit sociálních úřadů a poskytovatelů soc. péče, zvýšení kvalifikace a znalostí zdravotnického personálu a poskytovatelů sociálních služeb, studijní návštěvy vybraných českých center sociálních služeb a péče pro zástupce vybraných místních center, zpřístupňování veřejných budov osobám se zdravotním postižením, apod. Žadateli jsou NNO, další fyzické a právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a poskytování sociálně-právní ochrany dětí, územní samosprávné celky a mezinárodní organizace. 

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
13 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je podporovat zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cyklistiky jako součást budování systému bezpečných mezinárodních a krajských cyklostezek a cyklotras na území Kraje. Podporovanou aktivitou je např. výstavba nových cyklostezek, opravy povrchů stávajících cyklostezek a cyklotras, budování doprovodné infrastruktury. Žadateli jsou např. obce, dobrovolné svazky obcí, MAS, Lesy České republiky, s.p., Povodí Moravy, s.p., Mendelova univerzita v Brně, České dráhy, a.s., Správa železniční dopravní cesty, s.o., Ředitelství silnic a dálnic ČR.  

 

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem tohoto programu je zachování a obnova veřejně přístupných drobných památek místního významu, tj. drobných staveb a objektů, nebo jejich částí s nepopiratelnou kulturně historickou hodnotou, které nejsou prohlášeny kulturními památkami (kapličky, památníky, kříže, boží muka, smírčí kříže, apod.). Žadateli jsou vlastníci památek.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Podpora z tohoto programu je zaměřena na podporu zpracování územních plánů, na zpracování změn územních plánů obcí a územních plánů sídelních útvarů, řešících nadlokální problematiku. Žadateli jsou obce a města.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora vzdělávání zahraničních účastníků v kurzech Letních škol slovanských studií přijatých na základě mezinárodních smluv. Výzva se nevztahuje na tzv. samoplátce, kteří se v kurzech Letních škol slovanských studií mohou vzdělávat společně se zahraničními účastníky. Žadateli jsou veřejné vysoké školy, které každoročně (minimálně po dobu deseti let) realizují kurzy Letní školy slovanských studií. Dotace na osoboden činí až 1350 Kč.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem dotačního programu je podpora zhotovení analýzy záměru překládací stanice, studie proveditelnosti záměru nebo dokumentace pro umístění nebo i povolení takového stavebního záměru. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí a obchodní korporace vlastněné ze 100% obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přechodů, podchodů nebo lávek pro chodce, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční cyklistické a pěší dopravy, na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, na realizaci liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 900 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, zabezpečení bezbariérovosti, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
950 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R, P+G, na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
9 999 995,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty, stezek pro cyklisty a chodce, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce k dopravě do škol a zaměstnání, realizaci liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
14 999 997,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je podpora obcí v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Podporovanou aktivitou je např. podpora projektů ke zlepšení přehlednosti přechodů pro chodce a míst pro přecházení a zajištění jejich řádné viditelnosti, ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích osazením nových bezpečnostních prvků, a ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích prostřednictvím realizace preventivních vzdělávacích, informačních a volnočasových aktivit. Žadateli jsou obce, příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky, NNO.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Nadace je zaměřená na podporu nekomerčních aktivit v oblasti tvorby a interpretace slovesného i dramatického umění, vědy a publicistiky.

Program poskytuje:

 • Granty na první vydání původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické dílo) / včetně překladu do českého jazyka
 • Stipendia na vytvoření původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické dílo) / včetně překladu do českého jazyka
 • Granty na první vydání literárního díla z oblasti divadelního, rozhlasového a filmového umění / včetně překladu do českého jazyka a pro  absolventy uměleckých škol (studium ukončeno max. 3 roky před podáním žádosti) bez angažmá v profesionálních divadlech (výhradně pro interprety – výkonné umělce)
 • Stipendia na vytvoření původní divadelní hry, rozhlasového díla, teatrologické studie / včetně překladu do českého jazyka a na scénáře dokumentárního filmu zásadního společenského dosahu
 • Granty na první vydání publicistického díla s tematikou aktuálních společenských problémů / včetně překladu do českého jazyka
 • Stipendia na vytvoření publicistického díla významného společenského dosahu / včetně překladu do českého jazyka
 • Podpora vydávání závažných vědeckých časopisů
 • Cestovní stipendia vědeckým pracovníkům do 35 let

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je zlepšení nakládání s odpady. Podporovanou aktivitou jsou např. aktivity podporující předcházení vzniku odpadů a jejich opětovné použití, včetně propagace předcházení vzniku odpadů, vznik a provoz RE-USE center v obcích, vznik a provoz prodejen bez obalu, opravárenská činnost, pořízení domácích kompostérů, pořízení elektrických kompostérů na gastroodpady, pořízení štěpkovačů nebo drtičů dřeva, které pochází z údržby zeleně v obcích a údržby zahrad občanů, zlepšení provozu zařízení k využití bioodpadů z údržby zeleně. Žadateli jsou obce, svazky obcí, podnikatelské subjekty, NNO.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
120 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Program je cílen na podporu zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny. V rámci programu je očekávána součinnost s obecními úřady s rozšířenou působností. Žadatelem mohou být vlastníci kulturních památek. Obec s rozšířenou působností posílá souhrnně všechny obdržené žádosti Ministerstvu kultury do 31. března 2020.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Tento program je zaměřen na podporu rozvoje kulturního života na území JmK v oblasti hudby, tance, divadla, folkloru, uměleckých řemesel, podpora subjektů činných v oblasti nemateriálních statků zapsaných na seznamu UNESCO a podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek. Žadatelem jsou fyzické nabo právnické osoby.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Program byl založen pro podporu drobných ekologických a vodohospodářských aktivit. Podporována je výstavba, rekonstrukce a rozšíření vodovodní nebo kanalizační sítě. Přednostně jsou podporovány obce, žadatelem mohou však být i fyzické a právnické osoby realizující projekty v této oblasti.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků ve vybraných oborech (podpora celoživotního vzdělávání, podpora zbývající části specializační vzdělávání pro pracovníky, kteří již část specializační přípravy v oboru absolvovali, podpora specializačního vzdělávání v oborech, ve kterých je aktuální nedostatek specialistů, podpora specializačního vzdělávání v těch oborech, které dle předpokladu budou v dalších letech potřebné). Žadatelem na rezidenční místo je právnická nebo fyzická osoba, která je poskytovatelem zdravotních služeb, případně krajskou hygienickou stanicí. Žádosti se od roku 2020 podávají přes jednotný dotační portál RISPF.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem grantu je podpora dobrovolných hasičů a složek IZS. Podporovanou aktivitou jsou opravy, modernizace nebo rekonstrukce cisternových automobilových stříkaček, pořízení nové CAS v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra, výstavba nebo rekonstrukce požárních zbrojnic a nákup nového dopravního automobilu v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR, podpora činnosti spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS, podpora vybavení obecní nebo městské policie, vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany. Žadateli jsou obce mající jednotky SDH, spolky, veřejně prospěšné organizace a ostatní složky IZS.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zpracování projektové dokumentace pro zajištění obnovy a zachování historických kvalit staveb sloužících pro sportovní účely tělocvičných jednot a obcí. Žadatelem jsou obce a Tělocvičné jednoty

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu terminálů, samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R, P+G, chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce, na realizaci liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, přechodů, podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice, místní komunikace, železniční dráhu, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou kraje,obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy 

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury sociálních služeb a komunitních center. Dotace je určena na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra (včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí), rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, nákup pozemků, budov a staveb, pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb, vybavení pro zajištění provozu zařízení. Žadatelem jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 325 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Tento program je zaměřen na podporu zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně, na realizaci opatřední k ochraně živočichů, rostlin a biotopů, na podporu činnosti zařízení poskytujících péči o zvířata v nouzi, na zajišťování záchranných programů pro ohrožené druhy zvířat, na údržbu a obnovu drobných památek v krajině. Žadateli mohou být FO, PO, NNO, školy, obce a svazky obcí.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Zaměření podpory z tohoto programu je na oblast certifikovaných protidrogových aktivit a snaží se přispět k podpoře projektů zaměřených na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí. Žadateli jsou subjekty mající sídlo (bydliště) či působnost na území Jihomoravského kraje, jejichž činnost je zaměřena na oblast protidrogových aktivit (právnické osoby, spolky, ústavy, o.p.s., církevní, náboženské společnosti, církevní právnické osoby).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Tento program je zaměřen na podporu škol a školských zařízení v oblasti specifické primární prevence, s cílem iniciovat a umožnit zahájení nebo rozvinutí vybraných preventivních programů škol a školských zařízení, které je realizují samostatně, nikoliv prostřednictvím jiných subjektů. Žadateli jsou PO - vykonávající činnost škol, školských zařízení a pedagogicko-psychologických poraden.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce zařazené do Festivalu muzejních nocí 2020, a dále kulturní aktivity a akce uskutečněné v rámci Noci kostelů 2020 na území kraje. Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba realizující projekt v rámci podporovaných akcí.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Program umožňuje finančně ocenit pravidelné bezpříspěvkové dárce krve. O prostředky pro tento účel mohou žádat organizace zajišťující bezpříspěvkové dárcovství krve na území města Zlín.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přechodů, podchodů nebo lávek pro chodce, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční cyklistické a pěší dopravy, na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, na realizaci liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 185 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je poskytnutí podpory na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1.10.2017 do 31.12.2018. Žadatelem je vlastník lesa nebo osoba s právy a povinnostmi vlastníka lesa. Žádost se podává k příslušnému kraskému úřadu.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup pozemků, staveb, zařízení, vybavení a automobilu, na výstavbu nové infrastruktury a stavební úpravy objektů pro výkon činnosti sociálních služeb. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované a zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 349 998,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury pro předškolní a základní vzdělávání včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti, a nákup pozemků a nemovitostí, na pořízení vybavení budov a učeben, na pořízení kompenzačních pomůcek, na zajištění vnitřní konektivity základních škol a připojení k internetu. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání, zařízení péče o děti do 3 let, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 610 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

V rámci programu bude podporována činnost středisek ekologické výchovy, informačních středisek a škol v oblasti ekologické výchovy a osvěty, osvětová a publikační činnost, školní a studentské práce s tématikou ochrany životního prostředí, realizace akcí směřujících ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti. Žadatelem mohou být FO, PO, NNO, školy, obce a svazky obcí.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je finanční podpora neinvestičních činností uplatňujících environmentálně šetrné principy v ochraně životního prostředí. Podporovanou aktivitou jsou např. vzdělávací a osvětové činnosti v oblasti EVVO zaměřené na podporu spolupráce veřejnosti, obcí a škol v oblasti komunitního plánování pro udržitelný rozvoj a sdílení příkladů dobré praxe. Žadateli jsou NNO, obce, dobrovolné svazky obcí, školy jejichž zřizovatelem není Jihomoravský kraj.

.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem dotačního programu je podpora návhu na realizaci opatření vedoucích k efektivnějšímu předcházení vzniku komunálních odpadů a k efektivnějšímu nakládání s nimi v rámci obecních systémů nakládání s komunálními odpady. Žadateli jsou obce a dobrovolné svazky obcí.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je podpora včelařství v kraji. Podporovanou aktivitou je např. rozšíření a zkvalitnění chovu stávajících včelařů, podpora začínajících včelařů, prevence nemocí včel pořízením nových úlů. Žadateli mohou být včelaři - např. fyzické a právnické osoby, NNO.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je dlouhodobá, pravidelná a systematická činnost s dětmi a mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství a v souvisejících oborech (podpora skupin mládeže dlouhodobě pracujících v oblasti životního prostředí, podpora mysliveckých kroužků, rybářských kroužků, včelařských kroužků). Žadateli jsou obce, příspěvkové organizace, NNO, obchodní korporace, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je zachování základních funkcí v oblasti veřejné správy na venkově s ohledem na kvalitu života. V rámci výzvy je vyhlášeno 7 dotačních titulů - DT 1 - Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti; DT 2 - Podpora provozu místních akčních skupin; DT 3 - Dotace na úroky z úvěru na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti; DT 4 - Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě; DT 5 - Obecní knihovny; DT 6 - Společné integrované projekty; DT 7 - Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně. Žadateli jsou obce s méně než 3000 obyvateli, místní akční skupiny, dobrovolné svazky obcí.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je podpora poskytování domácí hospicové péče. Domácí hospicovou péči vykonává tým zdravotnických a nezdravotnických pracovníků – lékař, zdravotní sestra, pečovatelka, sociální pracovník a dobrovolníci ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Poskytují sociální poradenství, psychoterapeutickou podporu, spirituální podporu, kompenzační pomůcky aj. Péče je určená nejen nemocnému, ale i všem pečujícím osobám v době péče o pacienta. Žadateli jsou FO a PO mající oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je poskytnutí příspěvku přepravcům na zajištění speciální přepravy zdravotně postižených osob a seniorů z řad občanů SMZ. Žadateli jsou fyzické či právnické osoby, které mají předpoklady pro realizaci těchto aktivit, disponující vhodně upravenými přepravními vozy a případě potřeby i asistenty pro přepravované osoby.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je podpora zaměřená na zachování provozu obchodů nebo pojízdných prodejen se základními potravinami a smíšeným zbožím na venkově v malých obcích. Žadatelem mohou být obce s méně než 750 obyvateli.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je podpora projektů prevence kriminality zaměřených na sociální, situační prevenci a na informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností. Žadateli jsou obce.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Výzva je zaměřena na zakládání a nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Žadateli jsou malé a střední podniky a velké podniky (velké podniky pouze se 100 % vazbou na životní prostředí) v rámci ITI Olomouc. Každý žadatel může v této výzvě předložit maximálně jeden projekt.

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek (nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV). Na nákup pozemků a budov může Řídicí orgán zpracovat vlastní oponentní znalecký posudek k posudku povinně předkládanému příjemcem, způsobilé výdaje na nákup budou uznatelné maximálně do výše tohoto posudku. Poskytovatel podpory bude v rámci pořízení strojů a zařízení považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu.
 • Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku do výše 50 % celkových způsobilých investičních výdajů na projekt.
 • Náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech určených správcem programu.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Program podporuje aktivity v rámci osvětových kampaní podporujících zdravý životní styl, udržitelný rozvoj, projekty zaměřené na prevenci sociálně nežádoucích jevů, projekty zaměřené na prorodinnou politiku. Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající. Projekt lze realizovat v období od 14.2.2020 do 30.11.2020.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury v oblasti předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání (výstavba nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy, nákup pozemků a staveb, budování bezbariérovosti škol, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity ZŠ a připojení k internetu). Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání, další subjeky podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 601 433,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je podpora pravidelné dlouhodobé volnočasové činnosti dětí a mládeže, která je realizovaná prostřednictvím organizací, spolků i jednotlivců, kteří podporují pravidelné aktivní trávení volného času bez podmínky, aby se děti a mládež zapojovaly do soutěží vrcholového typu a umisťovaly se ve výkonnostních žebříčcích. Podporovány jsou společensky prospěšné aktivity otevřené dětem a mládeži do 20 let zaměřené na všeobecný vědomostní a pohybový rozvoj, manuální zručnost, kreativitu, logické myšlení, tvořivé uvažování, aktivní pohyb pro radost, pořádání pobytových táborů. Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci terminálů, samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 900 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Zemědělský podnik (Investice do zemědělských podniků).
 • Zemědělská infrastruktura
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Fond je zřízen k podpoře léčebně preventivní péče lůžkových zdravotnických zařízení na území města, preventivních zdravotních programů, projektů podporujících zdravý životní styl, tvorby a udržení zdravého životního prostředí. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám na realizaci inovativních projektů a aktivit.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je podpora aktivit směřujících k podpoře zdraví, kvality života, udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do věcí veřejných, a tím podporovat zvyšování kvality veřejné správy. Podporovanou aktivitou je pořádání osvětových akcí, přednášek, školení, seminářů, kulatých stolů, konzultací, výstav a prezentací k tématice udržitelného rozvoje. Žadateli jsou obce a svazky obcí. Podmínkou přidělení dotace je, aby se žadatel účastnil Projektu Zdravý kraj a MA 21.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Program podporuje zooterapeutické činnosti poskytované občanům města Zlína. Žadatelem mohou být fyzické i právnické osoby vykonávající tuto činnost pro občany města.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Výzva je zaměřena na zakládání a nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Žadateli jsou malé a střední podniky a velké podniky (velké podniky pouze se 100 % vazbou na životní prostředí) v rámci ITI Hradec Králové-Pardubice. Každý žadatel může v této výzvě předložit maximálně jeden projekt.

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek (nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV). Na nákup pozemků a budov může Řídicí orgán zpracovat vlastní oponentní znalecký posudek k posudku povinně předkládanému příjemcem, způsobilé výdaje na nákup budou uznatelné maximálně do výše tohoto posudku. Poskytovatel podpory bude v rámci pořízení strojů a zařízení považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu.
 • Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku do výše 50 % celkových způsobilých investičních výdajů na projekt.
 • Náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech určených správcem programu.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Program je zaměřen na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji, což přispěje ke zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí v silničním provozu na pozemních komunikacích v Pardubickém kraji a dále ke snížení rizika úrazu dětí v silničním provozu. Dotace je určena na výstavbu dětského dopravního hřiště, učeben a sociálního zázemí, na pořízení dopravního značení a světelné signalizace, mobilního dětského dopravního hřiště, mobiliáře dětského dopravního hřiště, dětských dopravních prostředků, vybavení učeben dataprojektory a PC, na pořízení přenosných semaforů. Žadateli jsou obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené krajem a obcí, fyzické nebo právnické osoby (obchodní společnosti, spolky, ústavy, nadace, nadační fondy) s předmětem činnosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu nebo vzdělávání.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup objektů, zařízení a vybavení příp. stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami, na výstavbu či rekonstrukci komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na  ořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb, na nákup vybavení pro zajištění provozu zařízení. Žadateli jsou kraje, obce a jimi zřizované či zakládané organizace, nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, církve a církevní organizace. 

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
8 139 190,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro základní vzdělávání včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti. Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 165 752,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup silničních nízkoemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG a splňujících normu EURO 6, na nákup silničních bezemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík, na nákup bezemisních drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících, na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků, stezek, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy, dopravci ve veřejné dopravě.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 969 941,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2020

Program se zaměřuje na podporu profesionální divadelní a koncertní činnosti celostátního významu, podporu nové tvorby, mladých umělců, podporu programů pro děti a mládež, posílení prestiže české kultury v zahraničí a na podporu rovného přístupu občanů ke kulturnímu bohatství. Žadatelem jsou umělecká tělesa s právní subjektivitou.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události. Žadateli jsou obce zřizující jednotky požární ochrany, jednotky SDH kategorie II. a III.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 565 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2020

Cílem dotačního programu je snaha umožnit klubům nové pořízení nebo zhodnocení vlastního investičního majetku. Žadatelem mohou být nepodnikatelské subjekty - zapsaná sdružení/spolky, které jsou vlastníkem nebo mají v dlouhodobém pronájmu sportovní zařízení (min 5 let po době realizace projektu).

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce a prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty, jízdních pruhů pro cyklisty, vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
475 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, přechodů, podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice, místní komunikace, železniční dráhu, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 990 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbou nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro předškolní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zvýšení kapacity MŠ a dětských skupin zařízení péče o děti do tří let věku. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, zařízení péče o děti do 3 let, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 883 050,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2020

Cílem opatření je podpora veškerých sportovních aktivit handicapovaných bez věkového omezení na území města. Dotace je určena na sportovní přípravu dětí, mládeže a dospělých, na účast v soutěžích dětí, mládeže a dospělých, na údržbu sportovních areálů, které provozují sportovní organizace, na provoz sportovní organizace, na rozvoj kvality a úrovně hráčů. Žadatelem je nepodnikatelský subjekt i podnikatelský subjekt se sídlem v Českých Budějovicích, registrující děti, mládež a dospělé s handicapem. Minimální spoluúčast žadatele činí u nepodnikatelských subjektů 10 % z uznatelných nákladů projektu, u podnikatelských subjektů 40 % z uznatelných nákladů projektu.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2020

Cílem soutěže vyhlášené poskytovatelem je podpora realizace pro-rodinných opatření a aktivit v českých obcích napomáhající k vytváření pro-rodinné atmosféry v české společnosti, především na místní úrovni. Program zahrnuje 2 dotační oblasti - Obec přátelská rodině a Obec přátelská seniorům. Příslušní vítězové jednotlivých kategorií získají finanční odměnu na neinvestiční dotace, jež je odstupňována dle počtu obyvatel. Žadateli jsou obce všech velikostí.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, přechodů, podchodů nebo lávek pro chodce a na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 478 506,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury komunitních center. Dotace je určena na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra (včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí), rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, nákup pozemků, budov a staveb, pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb, vybavení pro zajištění provozu zařízení. Žadatelem jsou obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2020

Dotace v rámci tohoto programu se poskytuje městům, na jejichž území se nachází památka zapsaná na Seznam světového dědictví UNESCO ve městech Telč (historické jádro), Třebíč (Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa) a Žďár nad Sázavou (Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře). Podporovanou aktivitou je zabezpečení označení, ochrana, zachování a prezentování památek UNESCO. Žadateli jsou města s památkami UNESCO v Kraji Vysočina.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2020

Cílem programu je podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných turistickými informačními centry v Kraji Vysočina v oblasti cestovního ruchu, a to z důvodu zlepšení informovanosti o turistické nabídce kraje a zvýšení návštěvnosti Kraje Vysočina. Žadateli jsou fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby, které provozují na území Kraje Vysočina minimálně 6 měsíců k datu podání žádosti TIC.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2020

Cílem je podpora drobných iniciativ krátkodobého charakteru nebo jednorázové akce, v max. délce trvání 5 dní, pořádání sportovních her, turnajů, závodů a festivalů a jejich účast na nich, pořádání víkendových výprav mimo České Budějovice. Žadatelem mohou být nepodnikatelské subjekty (občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti, školská právnická osoba, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, fyzické i právnické osoby zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže). Míra podpory pro nepodnikatelské subjekty činí 90 % ZV.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2020

Cílem programu je finanční podpora pro pořadatelů příměstských táborů. Žadatelem mohou být nepodnikatelské i podnikatelské subjekty (občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti, školská právnická osoba, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, fyzické i právnické osoby zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže). Míra podpory pro nepodnikatelské subjekty činí 90 % ZV, pro podnikatelské subjekty činí 60 % ZV.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2020

Cílem programu je podpora činnosti organizací, které se zabývají volnočasovými aktivitami a službami pro mládež do 18 let a handicapovaným dětem (údržba a provoz kluboven a prostor pro volnočasovou činnost, vybavení kluboven a prostor pro volnočasovou činnost, účast na různých akcích a soutěžích pořádaných pro děti a mládež, organizace a realizace projektů pro organizované i neorganizované děti a mládež směřující k rozšíření nabídky volnočasových činností a péči o talenty, volnočasové aktivity pro handicapovanou mládež). Žadateli mohou být nepodnikatelské subjekty (občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti, školská právnická osoba, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, fyzické i právnické osoby zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže).

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro předškolní, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zvýšení kapacity MŠ, dětských skupin, služeb péče o děti do tří let, pořádání kurzů, školení. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 959 122,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup objektů, zařízení a vybavení příp. stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb a komunitních center, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami, na výstavbu či rekonstrukci komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb, na nákup vybavení pro zajištění provozu zařízení. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované či zakládané organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace. 

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 917 185,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro předškolní, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zvýšení kapacity MŠ, dětských skupin, služeb péče o děti do tří let, pořádání kurzů, školení, zajištění vnitřní konektivity ZŠ a připojení k internetu. Žadateli jsou obce, školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 206 207,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 03. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích.
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Mateřské a základní školy.
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Hasičské zbrojnice.
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro základní vzdělávání včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 491 500,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 03. 2020

Fond je zřízen k podpoře partnerských vztahů města Zlína se zahraničními městy. Z fondu jsou poskytovány příspěvky a dotace fyzickým a právnickým osobám, které se zúčastní kulturních, společenských a sportovních akcí se zahraničními městy v rámci reprezentace města Zlína a propagace přátelských vztahů, a to jak v zahraničí, tak ve městě Zlíně. Uzávěrky příjmu žádostí v roce 2020 - akce s termínem konání leden až červen 2020 (1. kolo  - 9.12.2019), (2. kolo - 2.3.2020).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přechodů, podchodů nebo lávek pro chodce, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, na realizaci liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
7 049 806,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 03. 2020

Cílem programu je podpora výuky plavání v období od 1.1.2020 do 30.6.2020 v rámci povinné školní docházky na 1. stupni ZŠ. Dotace je určena na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět. Žadateli jsou kraje, hl. město Praha a základní školy zřizované registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi (uzávěrka do 3.3.2020). Podání žádosti o dotaci předchází předání podkladů pro žádost základními školami (od 2.1.2020 do 23.1.2020).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 03. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Potravinářství (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Podnikání na venkově (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Lesnictví (Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh). 

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 03. 2020

Výzva je zaměřena na vývoj tzv. Městských sítí (Network of Towns). Ty zajišťují dlouhodobou spolupráci mezi městy a umožňují společný tématický a udržitelný rozvoj měst. Podpořeny mohou být projekty zabývající se vývojem těchto sítí, a to například následujícími aktivitami:

 • Definováním cílových skupin pro vybraná témata, které jsou relevantní a zahrnují členy komunit aktivních v daných oblastech (odborníci, místní asociace, skupiny občanů etc.)
 • Mobilizací občanů napříč Evropou
 • Integrací široké škály aktivit pro společné zájmy měst a zúčastněných stran
 • Definováním základu pro budoucí iniciativy a aktivity napříč zúčastněnými městmi a řešení společných problémů

Maximální doba realizace projektů je 24 měsíců.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 03. 2020

Cílem programu je přispět k zavedení ovocného hodnotového řetězce v zájmu zlepšené výživy, zdraví a obchodních příležitostí ve woredě Arba Minch Zuria zóny Gamo Gofa, SNNPR, Etiopie, včetně omezené diverzity pěstovaných ovocných plodin, jejich neefektivní skladování či posklizňové zpracování a ztížený přístup na trh. Žadatelem jsou realizátoři jednoletých či víceletých projektů (spolky, nadace a nadační fondy, ústavy, obecně prospěné společnosti, právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, územní samosprávné celky, mezinárodní organizace, dobrovolné svazky obcí).

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na pořízení bytů formou výstavby nových bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, obce.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 087 833,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 03. 2020

Výzva je zaměřena na využití všech získaných a dostupných dat poskytovaných vesmírnými misemi v jejich operativní a post-operativní fázi, ve fázi zpracování dat a pozemními výzkumy vesmírně orientovaných aktivit. Projekty mohou využívat data dostupná v archivech Evropské kosmické agentury (ESA Space Science Archives). Kombinace a korelace těchto dat s daty z mezinárodních vědeckých misí, stejně jako s relevantními daty z pozemní infrastruktury, je podporovaná za účelem zvýšení vědecké hodnoty a umožnění nových výzkumných aktivit za využití existujících datasetů.

Meizinárodní spolupráce je silně podporovaná, a to zejména s těmi státy, které jsou aktivní v kosmickém výzkumu a vědě. Očekává se zapojení post-graduálních vědců, inženýrů a výzkumníků. Podporována je také propagace genderové rovnosti, například formou poskytování stáží nebo stipendií. Očekávaný dopad této výzvy je zejména zvýšení počtu vědeckých publikací založených na evropských vesmírných datech, vývoj vysoce kvalitních produktů získaných z evropských datových archivů a vývoj pokročilých metod a nástrojů pro zpracování dat.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 03. 2020

Výzva je zaměřená na realizaci aktivit, které pomohou evropským firmám inovovat, vývíjet a přivádět na trh nové či inovované produkty a služby využíváním dat z programu Copernicus a v relevantních případech propojením s evropskými satelitními navigačními/pozičními technologiemi. Data z programu Copernicus budou základem datových hodnotových žebříčků a integračních aktivit. Projekty by se měly zabývat současnými informačními technologiemi, jako například zpracovávání velkých dat, propojením technologií, strojovým učením, využitím umělé inteligence a dalších současných technologií pro řešení výzev spojených se zpracováním velkých obejmů různorodých dat z různých zdrojů.

Projekty by měly využívat existující evropskou datovou infrastrukturu, jako napřáklad DIAS platformy programu Copernicus, evropské otevřené datové portály, průmyslové datové platformy a v relevantních případech zkoumat možnosti synergií s EGNOS/Galileo signály a službami. Projekty musí demonstrovat, že mají přístup k dostatečně objemným, komplexním a realistickým datovým sadám.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 03. 2020

Výzva je zaměřena na podporu vývoje satelitních komunikací a satelitních sítí. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Bezpečnou a robustní satelitní komunikací včetně kvantových technologií, jako například generování a distribuce klíčů, adaptace na kvantovou technologií, technologií proti ručení signálu, pokročilé kódování, modulace signálu a kryptografie etc.
 • Efektivními technologiemi přenosu signálu, které umožňují připojení více uživatelů s limitovanými frekvenčními prostředky - řízení technologií pro alokaci frekvencí, komunikace s více anténami, clustering uživatelů a opakované využívání frekvence
 • Vysokorychlostním zpracováním a flexibilními a repogramovatelnými technologiemi pro telekomunikace
 • Flexibilní pasivní a aktivní anténové technologie
 • Technologie pozemních systémů pro služby satelitní komunikace

Z těchto témat může být realizováno maximálně jedno pro každý projekt. Je očekávaná účast relevantních zúčastněných stran z průmyslového sektoru, a to primárně malých a středních firem. Podporováno je zapojení post-graduálních vědců, inženýrských a vědeckých pracovníků.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 03. 2020

Cílem programu je podpora zvýšení úrovně IT vybavenosti organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Podpořeny budou projekty, které řeší problematiku rozvoje a zkvalitnění IT vybavení v oblasti datových sítí organizací a jejich bezpečnost, software, nasazení technologií serverové virtualizace a řešení bezpečnosti informačních systémů a pořízení technického řešení, které je jednorázové, nepravidelné a nejde o prostou obnovu stávajícího vybavení.. Žadateli jsou příspěvkové organizace zřizované krajem.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 03. 2020

Cílem programu je podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel kraje a podpora veřejného a osobního zdraví obyvatelstva v Ústeckém kraji. Dotace je určena na podporu léčebných rehabilitací a rehabilitačních pobytů občanů s indikovaným neurologickým onemocněním, realizovaných nad rámec veřejného zdravotního pojištění, na podporu zdravotní gramotnosti a osvojování si chování zaměřeného na prevenci zdravotních rizik v průběhu celého života. Žadatelem jsou právnické osoby, která je oprávněným poskytovatelem zdravotních služeb (okruh 1), fyzické osoby, kterým byla ošetřujícím lékařem indikována léčebná rehabilitační péče (okruh 1), nestátní neziskové organizace, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, svazky obcí, obce, fyzické osoby, právnické osoby zakládané Ústeckým krajem, právnické osoby zřizované nebo zakládané obcí a ČR na území Ústeckého kraje, obchodní společnosti s podílem obcí či Ústeckého kraje a podnikatelské subjekty, které působí a realizují své aktivity na území Ústeckého kraje (okruh 2). O dotaci lze zažádat i v termínu od 1. 4. – 30. 4. 2020 (rehabilitace a projekty/aktivity realizované v období od 1. 5. – 31. 12. 2020), případně ještě od 19. 8. – 31. 12. 2020 (rehabilitace a projekty/aktivity realizované v období od 1. 9. – 31. 12. 2020).

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 03. 2020

Podpora organizování a realizování lékařských a zdravotnických školení, sympózií, výstav, konferencí a kongresů pořádaných na území Ústeckého kraje se zaměřením na odbornou i laickou veřejnost z Ústeckého kraje. Žadateli jsou prrávnické a fyzické osoby podnikající - s oprávněním realizovat profesní, vědecké a technické činnosti. Žádost na projekty realizované v období od 1.1. – 31.12.2020 se podává od 3.2. – 6.3.2020, žádost na projekty realizované v období od 1.5. – 31.12.2020 se podává od 1.4. – 30.4.2020, žádost na projekty realizované v období od 1.9. – 31.12.2020 se podává od od 17.8. – 7.9.2020.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 03. 2020

Cílem výzvy je přispět k rozvoji horské služby v Bosně a Hercegovině, a to s ohledem na efektivnější poskytování těchto služeb nejen pro místní obyvatelstvo, ale i pro zahraniční turisty včetně českých (zpracování studie zaměřené na mapování současného stavu HS, pořádání kulatých stolů s cílem propojit HS se státní správu, nákup a dodávka vybavení pro HS, školení a výcvik pro HS, osvětové kampaně pro zvýšení povědomí občanů a veřejnosti o aktivitách HS, a jiné). Žadatelem jsou realizátoři jednoletých či víceletých projektů (spolky, nadace a nadační fondy, ústavy, obecně prospěné společnosti, právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, územní samosprávné celky, mezinárodní organizace, dobrovolné svazky obcí).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 03. 2020

V rámci výzvy budou podporovány projekty zaměřené na zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů. Žadatelem mohou být OSS a příspěvkové organizace zřízené státem, veřejné vysoké školy, sdružení právnických osob z veřejné správy, vyšší územní celky a rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené vyšším územním celkem, obce a rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené obcí, NNO.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 20.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na provoz zařízení péče o děti, na pořádání příměstských táborů v době školních prázdnin, na doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity, na společnou dopravu dětí. Žadateli mohou být školy a školská zařízení, kraje, obce, organizace zřizované kraji a obcemi, dobrovolné svazky obcí, obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, NNO.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 03. 2020

Cílem programu je poskytnutí finanční podpory malým obcím Plzeňského kraje na částečné krytí jejich výdajů spojených se zachováním provozu kamenných prodejen a pojízdných prodejen obsluhujících jejich území. Žadatelem jsou obce do 500 obyvatel a obce s počtem do 1000 obyvatel, pokud žádají o dotaci na prodejnu, která se nachází v místní části obce do 250 obyvatel.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
315 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 03. 2020

Výzva je zaměřená na zhodnocení různých motivů a manifestací radikálních ideologií s násilným potenciálem, společenských i politických, které využívají pro svou propagaci digitální i místní prostředí. Podpořené projekty by se měly zabývat ucelenou analýzou trendů u radikálních ideologií a extremismu a motivů, které tuto radikalizaci a polarizaci společnosti způsobují.

Projekty by se měly soustředit na psychologické a sociální mechanismy odcizení a radikalizace mladých lidí v městském a příměstském prostředí. Výzkumné aktivity by měly vyvinout nové metodologie za úzké spolupráce s občanskou společností a legislativními orgány. Výzkum by měl probíhat s důrazem na aktivity v terénu a tvorbu širokého empirického základu pro jeho další rozšíření. Očekávaný dopad této výzvy je například:

 • Zvýšení kapacity pro rychlou identifikaci rizikových skupin a lépe zacílené a efektivní intervence a legislativu
 • Zvýšení povědomí o demografických faktorech radikalizace a představení preventivních a efektivních de-radikalizačních přístupů
 • Poskytnutí holistických důkazů pro podporu situační analýzy v oblasti radikalizace

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2020

Výzva je zaměřená na založení nových výzkumných center či sítí výzkumných center v Evropě, a to za úzké spolupráce s lokálními a inovačními strukturami umístěnými v třetích zemích a regionech. Podpořeny mohou být projekty, zaměřeny například na:

 • Poskytování služeb jako například inovační centra, co-workingové prostory, podnikové inkubátory pro evropské inovátory, kteří mají zájem plynule rozšířit své aktivity v daném regionu či spolupracovat s lokálními inovátory
 • Budování ekosystému zúčastněných stran včetně potenciálních zákazníků, partnerů etc. v daném regionu
 • Podporu internacionalizace demonstrovaných technologií a know-how
 • Založení programů pro vývoj místního trhu
 • Nabídku mentoringu, tréninku a zaměstnaneckých stáží za účelem zvýšit kapacity inovátorů

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2020

Výzva je zaměřená na výzkum souvislostí mezi politickým diskurzem a identitami (včetně populistické politiky), dialogem vedeným odůvodněnou argumentací a potenciálem k dosažení shody na politických rozhodnutích. Projekty by také měly zohlednit problémy, způsobující nefunkčnost efektivní participace v poradních a participačních procesech (zejména v případě zranitelných skupin obyvatelstva a méně politicky aktivních) a způsoby, jakými jsou tyto procesy přeměňovány vládou a institucemi na konkrétní akce. 

Musí být zohledněn také dopad technologie na politické systémy. Zhodnocení přispění digitálních technologií k implementaci poradní a participační demokracie je nezbytnou aktivitou. Role internetu by měla být také zkoumána (včetně spojení se sociálními sítěmi), a to zejména ve spojení se současnými událostmi, kdy se objevují pochybnosti o kapacitě internetu jakožto o platformě pro racionální komunikaci mezi voliči a politickými subjekty.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj inovativních strategií a pilotních řešení pro udržitelnou přeshraniční, regionální a lokální spolupráci pro oblast cestovního ruchu, zejména tedy pro tzv. kulturní turismus. Projekty by se měly také zabývat podporou řízení, tréninku a služeb pro tuto spolupráci. Speciální pozornost při realizaci strategií a pilotních aktivit by měla být věnována minoritním kulturám a regionům, stejně tak městským oblastem, které jsou pro kulturní turismus v současné chvíli méně atraktivní. Od podpořených projektů se také očekává realizace místních přístupů a aktivit pro výzkum vztahů mezi kulturním turismem uvnitř Evropy a tzv. "Evropanizací" a jejich dopadu na kulturní identitu a pocit začlenění.

Přeshraniční spolupráce by měla být zaměřená převážně na partnerství mezi státy EU a balkánskými zeměmi nebo státy východní Evropy. Navrhovaná řešení by měla být vyvíjena a testována v širokých a diverzifikovaných partnerstvích zúčastněných stran. Tyto strany mohou být například podnikatelé v cestovním ruchu, malé a střední firmy, regionální a lokální úřady a instituace a organizace reprezentující obyvatele v daných regionech.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2020

Výzva je zaměřena na výzkum z regionálních, národních a evropských datových zdrojů za účelem analýzy transofrmace evropského mediálního prostředí od začátku 21. století až po současnost v globálním kontextu. Kromě analýzy mediální produkce, vlastnictví a eventuální cenzury by se měl výzkum zaměřit na vzorce v rozdílném využívání médií napříč socio-ekonomickými kategoriemi a evropskými zeměmi a regiony. Výzkum by měl poskytnout nové informace zahrnující data, která zachycují vývoj a rozdělení spotřeby médií a mediálního obsahu. Očekávaný dopad výzvy je například:

 • Poskytnutí analýzy evropského mediálního prostředí a jeho propojených vzorců produkce, využití, propagace etc.
 • Zlepšení statistických dat a metod pro výzkum médií
 • Poskytnutí znalostí a efektivních nástrojů legislativním orgánům pro oblast měnícho se mediálního prostředí

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2020

Výzva je zaměřená na výzkum etických, právních, sociálních, vzdělávacích, genderových, kulturních, náboženských a historických kontextů a důsledků (nebo dopadů) inovací. Interdisciplinární výzkum může být žádoucí například v oblasti důsledků digitalizace na demokratické hodnoty procesy, politického zapojení nebo nerovností (genderové, etnické etc.).

Hlavními cíli bude analyzovat, objevovat a zvažovat řešení pro výzvy a příležitosti, které sociální a technologické inovace přivádí do společnosti. Výzkum pomůže porozumět, jak jsou inovace a společnost na sobě navzájem závislé a posilují kapacitu společnosti pro integraci inovací a přizpůsobení se změnám. Očekávaný dopad této výzvy je zejména pochopení kontextů a významných dopadů inovací, poučení se z minulosti a umožnění legislativním orgánům a dalším relevantním stranám pochopit a ovlivňovat důsledky digitální transformace.

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2020

Výzva je zaměřená na podporu mezinárodního oběhu kulturních děl a je součástí sub-programu MEDIA. V rámci výzvy, soustředěné na filmové vzdělávání, mohou být podpořeny projekty zabývající se například:

 • Podporou vývoje zájmu diváků a zlepšením přístupu k evropským audiovizuálním dílům zejména prostřednictvím propagace, filmových akcí a festivalů a zvyšováním filmové gramotnosti
 • Aktivitami zaměřenými na propagaci filmové gramotnosti a zvyšováním znalostí diváků v rámci evropské audiovizuální tvorby, a to zejména u mladých diváků

Projekty by se také měly zabývat přispěním evropských filmů a dalších audiovizuálních děl ke vzdělávání. Očekávaný dopad této výzvy je například:

 • Vývoj spolupráce mezi evropskými partnery pro oblast filmového vzdělávání
 • Zvýšení dopadu projektů pro filmové vzdělávání
 • Vývoj nových inovativních projektů pro filmové vzdělávání, a to zejména projektů využívajících digitální nástroje

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2020

Výzva je zěmřena na implementaci pilotních akcí pro formální a neformální vzdělávací řešení, která řeší integrační výzvy dětí (0-18 let) z nedávné migrační vlny, zejména děti uprchlíků a žadatelů o azyl a sirotků, včetně dětí v příjmacích střediscích a uprchlických táborech. Projekty by se měly zabývat aktivitami realizovanými s lokálními školami, učebními programy a organizacemi pracujícími s dětmi (zaměřené na migraci či jiné). Aktivity by měly být realizovány nejen v formálním vzdělávacím prostředí, ale i v neformálních sociálních situacích a prostředích mimo školu.

Projekty by spolupracovat s relevantními zúčastněnými stranami, včetně dětí imigrantů a jejich rodin, za účelem kvalitního návrhu a provedení projektu. Očekávaná je také demonstrace dalšího využití projektu a vývoj silného a realistickho plánu pro dlouhodobou udržitelnost projektu. Podporováno je také zapojení multidisciplinárních a multisektorálních týmů, vzhledem k rozsahu této výzvy.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2020

Výzva je zaměřena na zhodnocení dopadu technologických procesů, obchodu a globalizace na kvalifikovanosti, zaměstnanosti, mzdové nerovnosti a mobilitu práce a migraci v Evropské unii. Poté by se měly projekty zaměřit na analýzu způsobů, kterými tyto interakce mezi technologickým rozvojem a globalizací přemění současnou evropskou i globální strukturu trhu práce a obchodu v existujících i nastupujících sektorech a jaké dopady budou tyto změny mít na distribuci příjmů a sociální nerovnosti. Projekty by měly brát v úvahu ekonomické, institucionální, politické a socio-kulturní kontexty, požadavky a překážky.

Podpořené projekty by měly vytvořit ucelený soubor scénářů založený na datech z národních a mezinárodních agentur, z databází v oblastech trhu práce, globalizace, produktivity, nerovností a dalších relevantních oficiálních zdrojů. Analýza by měla být silně soustředěna na rozbor procesů technologických změn a globalizace v důležitých ekonomických sektorech. Podporována je také účast relevantních partnerů na realizaci projektu, zejména ze třetích zemí.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2020

Výzva je zaměřena na tvorbu sítě, která propojí evropská muzea a kulturní dědictví (národní, regonální a lokální muzea, místa kulturního dědictví etc.) s výzkumníky a relevantními a veřejnými orgány pro podporu spolupráce mezi evropskými muzei a místy kulturního dědictví. Tato síť bude sloužit k aplikování nových možností pro sdílení sbírek, zařízení pro výzkum a specializovaných znalostí pro restaurování a konzervaci exponátů, včetně tradičních dovedností a technik. Síť má za cíl také realizaci putovních výstav a sdílených digitálních exhibicí.

Od podpořených projektů se očekává důraz na udržitelnost této sítě a průzkum možností pro další spolupráci institucí. Také by mělo dojít k identifikaci specifických výzkumných, inovačních a tréninkových požadavků pro legislativní orgány za účelem zlepšení spolupráci mezi muzei a místy kulturního dědictví.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2020

Cílem programu je podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Mezinárodní výzva  ERA-MIN 2 Call 2019 je zaměřena na podporu projektů orientovaných na výzkum v oblasti neenergetických nezemědělských surovin. Žadateli jsou podniky a výzkumné organizace. Délka řešení projektu je 12 až 36 měsíců. Technologická agentura ČR podpoří v nejúspěšných mezinárodních projektech české uchazeče částkou v celkové výši 1 000 000 €.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2020

Tento program krajského úřadu kraje Vysočina je zaměřen na rozvoj sítě cyklotras a cyklostezek. Výva obsahuje 2 podprogramy Projektová dokumentace (zvýšení absorpční kapacity v oblasti výstavby cyklostezek podporou přípravy projektové dokumentace realizace cyklostezek a cyklotras); Cyklotrasy a cyklostezky (podpora údržby, oprav, rekonstrukcí a výstavby základní infrastruktury pro cyklodopravu a cykloturistiku). Žadateli jsou obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované obcemi, podnikatelské subjekty, nestátní nezisková organizace.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na tvorbu strategických dokumentů stanovujících dlouhodobý přístup k problémům souvisejících se změnou klimatu a identifikujících vhodná adaptační nebo mitigační opatření na lokální a regionální úrovni. Žadateli jsou právnické osoby (veškeré subjekty a organizace, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové, založené jako právnické osoby v České republice).

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na různorodé činnosti současného umění (scénická umění, vizuální umění, literatura), na mezioborové projekty, které mohou zahrnovat i prvky audiovizuálního umění (film, digitální hry), na budování kapacit umělců a kulturních organizací v oblasti kulturního podnikání a uměleckých a technických dovedností. Žadateli jsou právnické osoby působící v oblasti profesionálního současného umění, OSVČ.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 140 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj a posilování dovedností asociací a jejich členů, posilování spolupráce na národní i evropské úrovni (s odpovídajícími protějšky z donorských států), včetně výměny informací a know-how. Žadateli jsou právnické osoby zaregistrované jako odborové organizace, síť či platforma v oblasti profesionálního současného umění.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 03. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 6. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Podpora malých podniků (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Zpřístupnění lesa návštěvníkům (Neproduktivní investice v lesích).
 • Podpora spolkového života (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 03. 2020

Výzva je zaměřená na spolupráci, integraci a otevření klíčové národní a reginální výzkumné infrastruktury pro všechny evropské výzkumníky, a to z akademického i průmyslového prostředí a zajištění optimálního využití a společného vývoje této infrastruktury. Cílem výzvy je podpora "začínajících komunit" (starting communities), které dosud nebyly podporovány za účelem integrace infrastruktury pod programy FP7 či Horizon 2020. Tyto integrační aktivity zmobilizují klíčové zástupce výzkumné infrastruktury v dané oblasti a další zůčastněné strany (veřejná správa, technologičtí partneři, výzkumné instituce) z různých členských států Evropské unie, asociovaných zemí a dalších třetích zemí tam, kde je to vhodné.

Podpora bude poskytována převážně na tvorbu mezinárodního a virtuálního přístupu, poskytovaného evropským výzkumným pracovníkům a institucím (a výzkumným pracovníkům třetích zemí za určitých podmínek), spolupráci mezi výzkumnými infrastrukturami, vědeckými komunitami, průmyslem a dalšími zúčastněnými stranami. Podporovány budou také inovační snahy v oblasti služeb poskytovaných infrastrukturami, harmonizace, optimalizace a zdokonalení přístupových procedur a rozhraní.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 03. 2020

Výzva je zaměřená na podporu souladu a dobrých vztahů v oblasti západního Balkánu prostřednictvím kulturní spolupráce. Cíle této výzvy jsou zejména:

 • Zvýšení kulturní přeshraniční spolupráce napříč regionem západní Balkán a také zlepšení vztahů s Evropskou unií.
 • Podpora konkurenceschopnosti kulturních a kreativních tvůrčích odvětví v regionu

Aby bylo možné dosáhnout těchto cílů, měly by se projektové aktivity soustředit na následující priority:

 • Zvýšení kapacity kulturních a kreativních tvůrčích odvětví za účelem mezinárodní působnosti
 • Zvýšení mezinárodního oběhu kulturních a kreativních děl a tvůrců
 • Zvýšení mezikulturního dialodu mezi umělci a veřejností

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 03. 2020

Výzva je zaměřená na aktivity podporující vzdělávání a tréninkové aktivity zaměstnanců (mužů i žen) v oblasti řízení a výzkumných aktivit v rámci výzkumné a vývojové infrastruktury. Podporovány jsou také stáže a výměny zaměstnanců, trénink a přísun nových zaměstnanců prostřednictvím specifických vzdělávacích osnov a kurzů a sdílení postupů a praxe napříč výzkumnými zařízeními. Podpořené projekty by měly čerpat z minulých aktivit a zkušeností získaných z projektů jako například RAMRI (Realising and Managing International Research Infrastructures) nebo RItrain (Research Infrastructures Training Programme.)

Mezi aktivity by měly být zahrnuta propagace existujících osvědčených postupů a zkušeností v rámci výzkumné infrastruktury a další zkoumání a využití úspěšných zkušeností pro širší spektrum relevantních zúčastněných stran. Podporováno je také zapojení univerzit a vývoj specifických kurzů a učebních postupů pro pan-evropskou výzkumnou infrastrukturu. Očekává se zvýšení využití interaktivního online tréninkového materiálu a zvýšená udržitelnost tréninkových a výměnných programů.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 03. 2020

Výzva je zaměřená na podporu sítí výzkumné infrastruktury, a to prostřednictvím implementace společné strategie/plánu pro technologický vývoj, který je nutný pro vylepšování jejich služeb formou partnerství a společných aktivit s průmyslovým sektorem. Projekty by tedy měly zahrnovat výzkumnou infrastrukturu, průmyslový sektor a zástupce malých a středních firem za účelem propagace sdílení inovací a znalostí prostřednictvím spoluvytváření nutných technických řešení a využívání platforem kombinujících výzkum a vývoj, integraci a validaci technologického vývoje. Projekty by měly být zaměřeny například na:

 • Identifikaci klíčových technik a trendů nutných pro budoucí vývoj výzkumné infrastruktury a tvorbu plánů a strategických agend pro tento vývoj
 • Vývoj fundamentálních technologií či technik vznikajících z efektivního a spojeného využívání výzkumných infrastruktur
 • Prototypizaci metodologií, protokolů a nástrojů pro větší výkon a pokročilé výzkumné aplikace

Očekává se také spolupráce s dalšími relevantními projekty podporovanými Evropskou unií.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekontrukce a rozvoj v SZT a zvyšování účinnosti KVET (výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic, rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic, instalace a modernizace technologických zařízení související s distribucí včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií, instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách zásobování tepelnou energií, instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TV, které budou součástí soustav zásobování tepelnou energií, instalace a rekonstrukce výtopen na zemní plyn). Žadateli jsou malé, střední a velké podniky v rámci ITI Brno.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 03. 2020

Výzva je zaměřena na podporu realizace pilotního projektu, který má za cíl přispět ke zhodnocení výhod širokopásmového satelitního připojení v oblastech zasažených digitálními propastmi s podporou regionální či národní veřejné správy. Zúčastněné strany na realizaci projektu musí mít zkušenosti s implementací telekomunikačních technologií pro snížení digitální propasti a zvýšení kvality připojení. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Analýzou regionů Evropské unie v oblasti dlouhodobé digitální propasti a ovlivněných sektorů a populace
 • Zhodnocením jednoduchých a efektivních implementačních schémat pro zajištění jednoduchého přístupu k širokopásmovému satelitnímu internetu
 • Vývojem komunikačních aktivit
 • Zhodnocením výhod distribuce vzdělávacího multimedálního obsahu prostřednictvím satelitního internetu

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 950.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 03. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. Žadatelem nemůže být místní akční skupina, organizace producentů či sdružení organizací producentů, státní příspěvková organizace.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 4 fiche (opatření):

 • Rozvoj zemědělských podniků (Investice do zemědělských podniků).
 • Cestou kvality - zpracování regionálních zemědělských produktů (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Rozvoj regionálního podnikání (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Spoluprací k zisku - konkurenceschopné místní trhy (Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Program podporuje aktivity, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi. Výstupem projektu bude studie proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh nebo aktivity k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace. Žadateli mohou být podnikatelské subjekty (MSP) a výzkumné organizace.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 6. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy byly vyhlášeny 3 fiche (opatření):

 • Zemědělci (Investice do zemědělských podniků).
 • Pozemkové úpravy.
 • Spolupráce MAS (Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Nadace Český literární fond se zabývá podporou nekomerčních aktivit v oblastech umění, vědy a publicistiky. Tento grant je zaměřen na podporu především pro doktorandy a postdoktorandy do 35 let formou cestovního stipendia. Stipendium má za cíl umožnit vědeckým pracovníkům absolovovat stáže v zahraničních institucích či aktivně se účastnit vědeckých konferencí. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Cílem programu je podpora poskytování domácí hospicové péče umožňující nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stádiu života dožít ve vlastním sociálním prostředí. Žadateli jsou organizace - poskytovatelé domácí hospicové péče, kteří mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 03. 2020

Cílem opatření je podpora pro poskytování adiktologických služeb v souladu se sociálními službami dle zákona č. 108/2006 Sb., podpora jednorázových a krátkodobých aktivit zaměřených na cílové skupiny poskytovatele a na poskytovatele samotné s cílem zkvalitnit poskytované služby. Žadateli mohou být podnikatelské i neziskové subjekty, školy a organizace založené městem. Minimální požadovaná spoluúčast žadatelů činí pro ostatní žadatele NNO 20%, u nepodnikatelských subjektů (sociální služby v národní síti a JčK) 75 % z uznatelných nákladů projektu, u podnikatelských subjektů 40 % z uznatelných nákladů projektu.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 080 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 03. 2020

Cílem dotačního programu je podpora pilotních, rozvojových a inovativních projektů, za účelem naplnění potřeb cílových skupin (uživatelů) vedoucí ke zlepšení kvality jejich života (vzájemná spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb a se subjekty působícími v sociální oblasti, případně se subjekty z navazujících oblastí, podpora a rozvoj nových metod sociální práce a jejich pilotní ověření v praxi, podpora sociálního podnikání, sociální ekonomiky, zaměstnávání osob se zdravotním či sociálním znevýhodněním, sociální inovace, zavádění a pilotní ověřování systémových opatření, tvorba metodických materiálů, vznik nových inovativních služeb mimo zákon 108/2006 Sb.). Minimální požadovaná spoluúčast žadatelů činí pro ostatní žadatele NNO 20%, u nepodnikatelských subjektů (sociální služby v národní síti a JčK) 75 % z uznatelných nákladů projektu, u podnikatelských subjektů 40 % z uznatelných nákladů projektu.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
144 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 03. 2020

Cílem programu je zajištění spolufinancování vlastníkům nemovitých kulturních památek nacházejících se mimo území městské památkové rezervace a spolufinancování vlastníkům objektů, které nejsou kulturními památkami a nacházejí se na území městské památkové rezervace, při obnovách fasád především v uličních frontách a obnovách historicky hodnotných krovů, střešní krytiny a prací s tímto souvisejícími s ohledem na zlepšení kulturně historického prostředí. Žadateli jsou vlastníci nemovitých kulturních památek - fyzické a právnické osoby (nepodnikatelské i podnikatelské subjekty).

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 03. 2020

Cílem programu je zajištění spolufinancování vlastníkům při obnovách, konzervacích nebo restaurováních umělecko-řemeslných prvků ve veřejně přístupných prostorách objektů a movitých kulturních památek (zábradlí, mříže, výtahy, schodiště, štuky, malby, osvětlovadla, dlažba, vnitřní dveře, stropy, vitraje, leptané sklo, varhany, oltáře a další významné umělecko-řemeslné prvky). Objekty kulturní památky se musí nacházet mimo území městské památkové rezervace České Budějovice, objekty, které nejsou kulturními památkami musí být na území městské památkové rezervace. Žadateli jsou vlastníci nemovitých kulturních památek - fyzické a právnické osoby (nepodnikatelské i podnikatelské subjekty).

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 03. 2020

Cílem opatření je zachování a rozvoj neziskových organizací, které nejsou registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, ale významně se podílejí na podpoře, péči a pomoci pro specifické cílové skupiny. Dotace je určena na vytvoření nabídky volnočasových aktivit jako prevence sociálního vyloučení z důvodů věku nebo zdravotního či sociálního znevýhodnění, na realizaci podpůrných programů zaměřených na pomoc a péči o seniory, osoby se zdravotním znevýhodněním, osoby v sociální krizi, rodiny s dětmi, děti a mládež. Žadateli mohou být podnikatelské i neziskové subjekty, školy a organizace založené městem. Minimální požadovaná spoluúčast žadatelů činí u nepodnikatelských subjektů 20 % z uznatelných nákladů projektu, u podnikatelských subjektů 40 % z uznatelných nákladů projektu.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 440 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 03. 2020

Cílem dotačního programu je zachování a rozvoj stávající ucelené sítě poskytovatelů sociálních služeb. Žadateli mohou být podnikatelské i neziskové subjekty, školy a organizace založené městem. Dotace je určena na poskytování jednotlivých sociálních služeb. Minimální požadovaná spoluúčast žadatelů činí u nepodnikatelských subjektů 75 % z uznatelných nákladů projektu, u podnikatelských subjektů 40 % z uznatelných nákladů projektu.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 402 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 03. 2020

Výzva je zaměřená na založení dlouhodobého partnerství prostřenictvím implemementace sérií strategických výzkumných a inovačních akcí a s nimi spojených aktivit pro rozvoj výzkumné kapacity. Podstatné části těchto aktivit již byly vyvinuty projektem PRE_LEAP_RE pod tématem LC-SC3-JA-2-2018. Výzkumné aktivity podporovány dlouhodobým partnerstvím by se měly zaměřovat na adaptaci obnovitelných energetických technologií pro africké enviromentální, sociální a ekonomické podmínky.

Od podpořených projektů je očekávána tvorba synergií a spolupráce s existujícími výzkumnými, inovačními a vývojovými programy. Zásadní je také zahrnutí široké škály členských států Evropské unie a jejich afrických partnerů. Odhadovaná doba realizace tohoto projektu pro dosažení dlouhodobé a udržitelné spolupráce je 5 let.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 15.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 03. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj radikálního zvýšení kvality a energetického výkonu existujících veřejných budov prostřednictvím podpory vývoje a validace přelomových řešení formou předkomerční fáze zadávání veřejných zakázek. Podpora může být poskytována zejména projektům zaměřeným na vývoj nových komponent a konfigurací pro dodávku energie již existujícím veřejným budovám. Tato energie by měla pocházet z obnovitelných zdrojů - 100 % energetické poptávky budovy (elektřina, teplá voda etc.) by mělo být pokryto z prostředků v rámci obnovitelných zdrojů energie. Aby bylo možno dosáhnout integrace obnovitelné energie v daném měřítku, budovy by měly dosahovat vysoké úrovně efektivity využívání zdrojů.

Očekávaný dopad této výzvy je zejména:

 • Efektivní integrace technologií pro obnovitelnou energii
 • Snížená fragmentace poptávky pro řešeních využívajících obnovitelnou energii ve veřejných budovách

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 15.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 03. 2020

Cílem programu je zlepšení bezpečnostní situace a prohloubení pocitu bezpečí obyvatel a návštěvníků Plzeňského kraje v místech, kde dochází k nárůstu narušování veřejného pořádku a bezpečnosti. Dotace je určena na zlepšení bezpečnostní situace a zajištění veřejného pořádku prostřednictvím obecní policie, bezpečnostní agentury, realizace preventivních informativních projektů rozšíření kamerového systému, zpracování bezp. analýz. Žadateli jsou obce Plzeňského kraje.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 03. 2020

Cílem programu je vybudování infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice a podporovat systém bezpečných nadregionálních a regionálních cyklotras. Žadateli jsou města, obce, dobrovolné svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob, spolky.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 03. 2020

Program podporuje investice do výstavby ČOV, kanalizací, úpraven vody, vodovodních řadů a vodárenských objektů obcí Královéhradeckého kraje. Žadatelem jsou svazky obcí a obce o velikosti do 2000 obyvatel.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 03. 2020

Program je zaměřen na získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Žadateli jsou malé, střední a velké podniky v rámci ITI Hradec-Pardubice. Výstupem projektu musí být minimálně jeden z podporovaných výsledků výzkumu a vývoje - poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek, certifikovaná metodika nebo software.

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady (mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu).
 • Náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účel projektu.
 • Náklady na smluvní výzkum.
 • Neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran po dobu realizace projektu.
 • Náklady na poradenské služby využité výlučně pro účely projektu.
 • Dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 03. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Podpora oživení řemesel, živností, malých a středních firem a služeb (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - veřejná prostranství v obcích, mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, obchody pro obce, kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven, muzea a expozice pro obce.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 03. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Podpora oživení řemesel, živností, malých a středních firem a služeb (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - veřejná prostranství v obcích, mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, obchody pro obce, kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven, muzea a expozice pro obce.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 03. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 3. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Zemědělství (Investice do zemědělských podniků)
 • Zpracování produktů (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů)
 • Podnikání (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností)

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem výzvy je podpořit projekty ke zlepšení životního prostředí a rozvoj obcí ležících na území národních parků. Dotace je určena na budování a obnovu infrastruktury a vybavenosti obcí, snížení světelného znečištění, zpracování rozvojových dokumentů a studií, modernizaci informačních center, vzdělávání a osvětu v oblasti životního prostředí, na kofinancování projektů podpořených z OPŽP 2014–2020 (max. 5 % na jeden kofinancovaný projekt). Žadateli jsou právnické osoby (s výjimkou obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menším než 50 %), správy národních parků. Realizace podpořeného projektu musí být dokončena nejpozději do 31.12.2022.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, zabezpečení bezbariérovosti, nákup pozemků a nemovitostí, na pořízení vybavení budov a učeben, na pořízení kompenzačních pomůcek, na zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 763 863,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce,jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, na úpravu a realizaci liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 900 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem programu je podpora poskytovatelům pobytových sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 (vybavení vybraných pobytových zařízení sociálních služeb koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úprava společné televizní antény). Žadateli jsou registrovaní poskytovatelé sociálních služeb (obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované obcemi nebo kraji, spolky, ústavy, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí v mateřských, základních a středních školách a organizacích působících v oblasti EVVO a dále na podporu rozvoje zázemí lesních mateřských škol v rámci školského systému ČR (vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti, pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy, vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí). Žadateli jsou obce, předškolní zařízení (mateřské školy, lesní mateřské školy, dětské skupiny), základní školy, střední školy, domy dětí a mládeže, příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji, nestátní neziskové organizace.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Posláním nadace Jakuba Voráčka je pomoc pacientům s roztroušenou sklerózou. O pomoc se mohou ucházet pacienti a jejich rodinní příslušníci, centra zabývající se léčbou roztroušené sklerózy (MS centra) a organizace podporující a sdružující pacienty diagnostikované s roztroušenou sklerózou.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Výzva je zaměřena na podporu komplexních opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách. Podporovanými aktivitami jsou komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách, nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách. Žadateli jsou provozovatelé lokálních distribučních soustav - MSP a VP.

Maximální % dotace:
40%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem programu je podpora speciálního poradenství v oblastech živočišné a rostlinné výroby - na zajištění samostatných odrůdových zkoušek registrovaných odrůd polních plodin, za účelem zajištění získání a šíření informací o pěstitelských vlastnostech registrovaných odrůd polních plodin, které jsou následně publikovány zemědělské veřejnosti. Konkrétně je finanční podpora poskytována na pořádání seminářů, školení, vydávání poradenských publikací, pořádání výstav a přehlídek a další aktivity. Žadateli jsou osoby zajišťující samostatné zkoušky odrůd.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem programu je zvýšení kvality rostlinné produkce a to nahrazením chemického ošetření a prevence šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem. Tato část programu podporuje tvorbu rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou. Žadatelem mohou být výzkumné instituce a podnikatelé. Příjem žádostí o dotaci pro rok 2020 začíná 1. 12. 2019 a končí 31. 3. 2020. Příjem žádostí o dotaci pro rok 2021 začíná 1. 12. 2020 a končí 31. 3. 2021. 

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem programu je podpora projektů, které mají vztah k Plzni, evropský přesah, podporují integraci města Plzně v evropských strukturách, tvůrčím způsobem přispějí k seznámení se s historií a tradicemi města Plzně či přispějí k prohloubení styků města Plzně s partnerskými městy v různých oblastech. Dotce je určena na produkční a technické zajištění projektu. Žadatelem mohou být fyzické nebo právnické osoby, které nebyly zřízeny nebo založeny za účelem podnikání.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro základní, střední a vyšší odborné vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 047 655,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem programu je ochrana před povodněmi a suchem. Podporovanou aktivitou je výstavba nových a obnova zaniklých vodních nádrží o výměře nad 2 ha, rekonstrukce stávajících rybníků o výměře nad 2 ha, odbahnění rybníků a vodních nádrží o výměře -2 - 30 ha. Žadateli jsou subjekty podnikající v zemědělské prvovýrobě - chov ryb a vodních živočichů.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem programu je podpora stávajících preferovaných sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let, reprezentující kluby, které jsou v oblasti popularity, úrovně hraných soutěží, společenské prestiže, členské základny a reprezentace města lídry v oblasti vzorů a podpory vztahu dětí ke sportu. Dotace je určena na sportovní přípravu dětí a mládeže od 6 do 23 let, na účast v soutěžích dětí a mládeže od 6 do 23 let, na údržbu sportovních areálů, které provozují sportovní organizace, na činnost sportovní organizace, na rozvoj kvality a úrovně hráčů. O dotaci mohou žádat nepodnikatelské subjekty - zájmová sdružení/spolky se sídlem v Českých Budějovicích.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem programu je retence a akumulace vody v krajině. Podporovanou aktivitou je odstranění havarijních stavů na rybnících a vodních nádrží. Žadateli jsou např. zemědělští podnikatelé.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů, na rekontrukci, modernizaci a výstavbu samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R, na rekontrukci, modernizaci a výstavbu samostatných parkovacích systémů P+G, na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční a cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 445 940,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020