DotaceOnline.cz pomáhá využít dotačních možností tím, že poskytuje přístup k nejkomplexnějšímu zdroji možností dotačního financování pro české subjekty.

Níže vám přinášíme ukázku rozsahu naší databáze. Předplatitelé získají úplné informace, navíc i možnost vyhledávání dotačních možností podle 18 různých kritérií, přístup ke konkrétním informacím a odkaz na oficiální zdroj informací včetně potřebných podrobností. 

Místní akční skupina Hranicko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 2 fiche (opatření):

 • Rozvoj zemědělských podniků s alokací 770 308 Kč. Důraz bude kladen na podporu takových podnikatelských záměrů, které mají potenciál růst směrem novým podnikatelským příležitostem a pracovním místům.
 • Obnova vesnic, oblast f) Kulturní...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem výzvy je podpora rozvoje kvalitní, umělecky a společensky progresivní, žánrově diverzifikované české kinematografie, originalita obsahu i zpracování námětu a tématu, podpora dokumentárních českých kinematografických děl s výrazným autorským rukopisem, posílení české kinematografie v mezinárodní konkurenci a podpora mezinárodních koprodukcí. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby působící v oblasti filmové...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 05. 2023

Cílem výzvy je rozvoj dovedností pracovníků kulturního a kreativního sektoru. Dotace je určena na realizaci projektů kreativního učení, které budou zacíleny na rozvoj kulturních kompetencí, samostatné tvůrčí činnosti, invence a kreativního myšlení dětí a dospívajících ve formálním i neformálním vzdělávání, na propojování obou typů vzdělávání, podporu spolupráce kulturních institucí a škol, podporu projektů zážitkové pedagogiky...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 05. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zlepšení podmínek filmového průmyslu a institucionálního zázemí pro propagaci českého filmu. Žadateli jsou  instituce, které v rámci své celoroční činnosti propagují českou kinematografii, propojují české a zahraniční filmové prostředí a oslovují svými aktivitami odbornou i laickou veřejnost.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 05. 2023

Cílem programu je podpora provozovatelům zoologických zahrad na následující činnosti a projekty - Chov ohrožených druhů světové fauny v českých zoologických zahradách; Zapojení českých zoologických zahrad do systému ochrany přírody České republiky; Spolupráce českých zoologických zahrad v rámci mezinárodních programů chovů ohrožených druhů s významnými zoologickými zahradami a institucemi v cizině, podpora členství a účasti...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 05. 2023

Cílem výzvy je rozvoj pracovníků kulturního a kreativního sektoru v digitálních dovednostech, oblasti finanční gramotnosti a v manažerských dovednostech včetně komunikačních. Výzva je vyhlašována jako jednoletá na rok 2023 a dvouletá na rok 2023 a 2024. Žadatelem o dotaci mohou být krajské knihovny, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Sdružení knihoven ČR a Knihovna J. Mahena v Brně.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 05. 2023

Cílem výzvy je podpora sociálního začleňování osob v bytové nouzi a bytovou nouzí ohrožených.

Dotace je určena:

 • na podporu zabydlování a podporu bydlení (povinná aktivita),
 • na podporu integrovaného řešení – např. kontaktní místa pro bydlení; sociální realitní agentura/garantované bydlení; posílení prevence ztráty bydlení; podpora multidisciplinárních týmů při řešení bytové situace, case managementu, vytváření podpůrných...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
25 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 05. 2023

Cílem výzvy je zajistit podporu sociálního začleňování osob v bytové nouzi a bytovou nouzí ohrožených spočívající v přímé podpoře cílové skupiny zejména v podpoře zabydlování do bytů s podporou sociální práce a v podpoře integrovaného řešení bytové nouze včetně systémového ukotvení.

Podporované aktivity:

 • A) Podpora zabydlování a podpora bydlení – povinná aktivita.
 • B) Podpora integrovaného řešení – volitelné aktivity (B1...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
25 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 05. 2023

Evropská soutěž v oblasti sociálních inovací 2023 se zaměří na „Boj s energetickou chudobou“, podpoří navrhovaná řešení pocházející od sociálních inovátorů pro boj s energetickou chudobou v nejširším slova smyslu. Navrhovaná řešení se proto mohou zaměřit například na aspekty související s monitorováním, zvyšováním povědomí, konkrétními cílovými skupinami, cenovými modely, výrobou, spotřebou a úsporami energie, renovacemi...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 05. 2023

Cílem projektu je např. zvýšit pravděpodobnost dopadení pachatele, zamezit příležitostem pro páchání trestných činů a a zvýšit pocitu bezpečí občanů. Typy podporovaných aktivit (investičních) - kamerové systémy, zabezpečovací soubory, vyhodnocovací soubory, mříže, osvětlení rizikových míst, oplocení rizikových míst, software pro bezpečnostní a preventivní účely, hardware pro bezpečnostní a preventivní účely, sportovní...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Místní akční skupina Krajina srdce vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Zemědělské podnikaní (Investice do zemědělských podniků).
 • Nezemědělské podnikání (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stabilizování a sanace svahových nestabilit a skalních řícení ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v Registru svahových nestabilit. Oprávněnými žadateli jsou obce, městské části hl. města Prahy, dobrovolné svazky obcí, rezortní organizace MŽP, nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na průzkum kontaminace životního prostředí a jeho jednotlivých složek, tj. podzemních či povrchových vod, sedimentů, horninového prostředí či půdního vzduchu. Součástí projektů je zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit, a to včetně návrhu efektivního řešení.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1.6.7 Průzkum rozsahu znečištění horninového prostředí...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

V rámci programu je možné žádat o příspěvek na projekty zaměřené na zlepšení životního prostředí:

 •  Výsadba dřevin na zastavěných plochách obcí a měst, na místech určených pro zástavbu a na nezastavěných plochách: výsadba nebo obnova dřevin u veřejných budov, ve veřejně přístupných zahradách, parcích, remízcích, sadech, alejích a stromořadí.
 • Výsadba stromů v lese: výsadba ovocných dřevin v lesích, podsadby v lese: sázení...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Místní akční skupina Litomyšlsko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena celkem 1 fiche (opatření):

 • Občanská vybavenost (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Obchody pro obce, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Fond je zřízen k podpoře ekologických akcí a projektů fyzických a právnických osob, jimž jsou z Ekofondu poskytovány příspěvky a dotace. Tento fond působí v oblasti životního prostředí, zemědělství a oblasti městské zeleně. Smyslem je environmentální vzdělávání a výchova, jakož i ochrana životního prostředí. Dotace je určena na nákup materiálu bezprostředně souvisejícího s projektem či akcí EVVO, na nákup technických prostředků...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Cílem programu je podpora subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu, tzn. veřejně prospěšných projektů subjektů, jejichž činnost napomáhá k ochraně nemovitého i movitého památkového fondu na území Zlínského kraje a k popularizaci péče o něj. Dotace je určena na vydávání sborníků, periodik, pořádání konferencí, seminářů, přednášek, výstav a na podporu ostatních projektů zaměřených na památkovou péči na území zlínského...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Místní akční skupina Slavkovské bojiště vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Rekonstrukce obecních domů, kluboven, sokoloven nebo orloven včetně obecních knihoven nebo vybavení zázemí.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Většina příspěvků z veřejné sbírky pro Moravu směřovala k jednotlivým domácnostem na opravu pozničených domů a na pomoc obcím. Posledních 16 milionů Kč z vybraných prostředků se rozdělí na projekty, kterými místní lidé obnoví zasaženou oblast společně. 

Cílem Fondu sousedské obnovy je minimalizovat škodlivé dopady tornáda na běžný sousedský život v obci. Typicky půjde například o rekonstrukci míst k setkávání (altány...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Cílem výzvy je podpora tvorby a obnovy přirozených vodních prvků v krajině, obnovy přirozených funkcí drobných vodních toků a niv, regulace odtoku z melioračních odvodňovacích zařízení, tvorby a obnovy zaniklých přírodě blízkých malých vodních nádrží o výměře max. 2 ha s min. 10% podílem litorálu, zvyšování retenční kapacity půdy a ochrana před erozí, opatření na podporu zasakování a výparu neznečištěných srážkových vod...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Cílem výzvy je podpora ucelených projektů vedoucích ke snížení konečné spotřeby energie.

Dotace je určena:

 • na snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů (např. školských, sociálních, či zdravotnických zařízení),
 • na snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti provozu prádelen (např. sociálních, či zdravotnických zařízení)...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Fond je zřízen k podpoře ekologických akcí a projektů fyzických a právnických osob, jimž jsou z Ekofondu poskytovány příspěvky a dotace. Tento fond působí v oblasti životního prostředí, zemědělství a oblasti městské zeleně. V rámci výzvy jsou podporovány projekty, které povedou ke zlepšení stavu životního prostředí ve statutárním městě Zlíně (nakládání s odpady, ochrana vod, ochrana půdy, ochrana ovzduší, ochrana rostlin...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Cílem výzvy je podpora přípravy, koordinace a rozvoje environmentálních vzdělávacích a osvětových programů (dlouhodobé programy o změně klimatu pro základní, střední, střední odborné a vyšší odborné školy/dlouhodobá spolupráce s učiteli i žáky; příprava, pilotní řešení a implementace vysokoškolských programů/modulů zaměřených na změnu klimatu v souvislostech (příčiny a důsledky změny klimatu, spravedlivá transformace apod...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Fond je zřízen k podpoře ekologických akcí a projektů fyzických a právnických osob, jimž jsou z Ekofondu poskytovány příspěvky a dotace. Tento fond působí v oblasti životního prostředí, zemědělství a oblasti městské zeleně. Smyslem je environmentální vzdělávání a výchovy, jakož i ochrana životního prostředí. Dotace je určena na kácení stromů na pozemcích města, občanských, neziskových organizací, veřejnoprávních institucí...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Výzva je zaměřena na infrastrukturu základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol:

 • Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi.
 • Vnitřní konektivita škol.
 • Školní družiny a školní kluby...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Místní akční skupina Dolní Pojizeří vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Podnikání na venkově (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Podpora zemědělských podniků - investice do podniků (Investice do zemědělských podniků)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Cílem programu je zpracování místní energetické koncepce, která by měla být nástrojem a návodem, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané v lokalitě konkrétní obce nebo dobrovolného svazku obcí. Z poskytnuté dotace je možné hradit výdaje na zpracování koncepce (externí spolupráce, případně odměna vlastnímu zaměstnanci), DPH – v případě, že žadatel nebude žádat o odpočet DPH na vstupu, výdaje na tisk...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Cílem programu je ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti, zejména na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), na přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Cílem výzvy je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie jak ve veřejných budovách, tak v konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře.

Dotace je určena:

 • na výměnu zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE,
 • na instalace solárně –...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Cílem je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Způsobilým výdajem jsou náklady na cestovné. Žadateli mohou být výzkumné instituce, vysoké školy.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Smyslem výzvy je pomoci neziskovým organizacím digitalizovat se – tj. aby neziskové organizace:

 • cíleně a efektivněji používaly digitální nástroje pro svou práci, aktivity, služby,
 • více využívaly technologie pro nabídku svých služeb (tzv. civic tech), které umožní širší zapojení cílových skupin a dostupnost služeb,
 • více využívaly technologie jako nástroje pro aktivní občanství (tzv. civic tech), které umožní širší zapojení...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Cílem programu Podpora architektonických a urbanistických soutěží je přispět ke kvalitě staveb, veřejných prostranství a prostředí prostřednictvím dotace na uspořádání architektonických a urbanistických soutěží. Dotaci lze poskytnou na část nákladů, ceny a odměny. Žadatelem je obec - vyhlašovatel soutěže.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Výzva podpoří projekty zaměřené na sportovní, společenské, kulturní a volnočasové či jiné zájmové činnosti. Žádat mohou neziskové organizace (právnické osoby) a příspěvkové organizace obcí, jejichž činnost je zaměřena na zmíněné aktivity a mají sídlo na území Šumavska.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Cena za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury se uděluje k ohodnocení výjimečných uměleckých tvůrčích nebo interpretačních počinů nebo za dlouhodobé umělecké zásluhy v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury. Nositelem ceny se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba (například umělecký soubor či umělecká instituce). Cenu tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši 300 000 Kč...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Cílem výzvy je výzvy je podpora kvality a dostupnosti rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech jednak v existujících pracovištích komplexní rehabilitace a jednak vznik nových pracovišť v regionech s nižší dostupností této péče. V rámci výzvy jsou podporovány dva typy aktivit.

Podporované aktivity - aktivita A:

 • Výstavba nových či rekonstrukce stávajících zdravotnických zařízení (Výstavba objektů, změna stávající...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
289 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Cílem výzvy je poskytnutí podpory ve formě půjčky a případné dodatkové dotace na posílení vlastních zdrojů žadatelů do výše celkových způsobilých výdajů a konkrétní schválený projekt z OPŽP 2021–2027.

Podpora je poskytována pro 2 oblasti:

 • 1. oblast - Podpora je poskytována formou půjčky a případné dotace ve výši 10 % CZV projektu OPŽP na vodohospodářské projekty v rámci specifického cíle 1.4 Podpora přístupu k vodě a...

Maximální % dotace:
10%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Cílem programu je podpora obyvatel venkova a samospráv obcí za účelem realizace jejich snahy o harmonický a zdravý rozvoj společenského života a životních podmínek na venkově. Podporované aktivity jsou obnova budov a další infrastruktury v majetku obcí (např. radnice, mateřské a základní školy, tělovýchovná zařízení a sportoviště, kulturní zařízení a společenské místnosti, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Cílem výzvy je podpora předem definovaného projektu - Rozvoj Národního katalogu otevřených dat a infrastruktury Veřejného datového fondu (v Národním katalogu otevřených dat budou na jednom místě zaregistrována a zveřejněna otevřená a veřejná data a informace z celé veřejné správy). Oprávněným žadatelem je Digitální a informační agentura, ústřední orgán státní správy.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Cílem programu je podpora vzdělávacích programů v oblasti podnikání se zaměřením na podporu vzniku lokálních podniků formou osvěty, vzdělávání, PR a sdílení zkušeností v hospodářsky a sociálně ohrožených územích Středočeského kraje. Žadatelem o dotaci může být pouze obec s rozšířenou působností (Neratovice, Rakovník, Kladno, Slaný, Čáslav, Kutná Hora, Příbram, Kolín).

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Cílem programu je podpora sportovních akcí, zejména pro děti a mládež, na území statutárního města Zlína. Vhodným žadatelem jsou fyzické nebo právnické osoby provozující danou činnost na území města Zlína. Dotace je určena na akce konané v III. čtvrtletí 2023. Maximální podpora jedné akce je stanovena na výši 50 000 Kč, a to zejména na lékařský dohled, platby rozhodčím, pronájem sportoviště a na technické zabezpečení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Cílem výzvy je podpora předem definovaného projektu - Zajištění podmínek pro kvalitní správu datového fondu a zajištění řízeného přístupu k datům (provedení auditu dat a následné vytvoření strategie, které budou sloužit jako základ pro přípravu legislativních změn za účelem začlenění řádné správy dat do veřejné správy v souladu se zásadami FAIR a v souladu s předpokládaným aktem o evropské správě dat a vytvoření norem...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Výzva pro přidružené regiony k účasti na projektu DANUBE4all hledá 5 přidružených regionů, kterým můžeme poskytnout technickou pomoc při využití výsledků a znalostí DANUBE4all k přípravě plánů a projektů na obnovu sladkovodních ekosystémů v jejich regionu.

Budou poskytnuty workshopy a výměnné aktivity, abychom mohli průběžně sdílet výsledky a znalosti DANUBE4all. Všechny vyvinuté nástroje a opatření na obnovu, stejně jako...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 100.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Cílem výzvy je umožnit zadavatelům dozvědět se a osvojit si inovační postupy, nástroje, přístupy a politiky pro zavádění udržitelných a inovativních řešení v oblasti zdravotní a sociální péče.

Twinningy jsou komunitním (peer-to-peer) nástrojem, který umožňuje výměnu znalostí o určitém tématu přemosťováním znalostí od zkušených aktérů k méně zkušeným. Během definovaného období provádějí twinningové strany činnosti, jako...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 30.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Cílem výzvy je podpora efektivní výstavby budov veřejného sektoru v souladu s principy New European Bauhaus.

Dotace je určena:

 • na výstavbu budov ve vysokém energetickém standardu, v pasivním energetickém standardu nebo plusových (nulových) budov.

Projekty, které budou realizovat tzv. zelené střechy a technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod šedých a srážkových vod, budou bonifikovány 10% navýšením podpory...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Cílem výzvy je podpora ucelených projektů vedoucích ke snížení konečné spotřeby energie.

Dotace je určena:

 • na snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů (např. školských, sociálních, či zdravotnických zařízení),
 • na snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti provozu prádelen (např. sociálních, či zdravotnických zařízení)...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

V rámci specifického cíle podpory konkurenceschopnosti, škálovatelnosti, spolupráce, inovace a udržitelnosti, mimo jiné prostřednictvím mobility v evropském audiovizuálním odvětví, jednou z priorit části MEDIA je podporovat talenty, schopnosti a dovednosti a stimulovat přeshraniční spolupráci, mobility a inovace při vytváření a výrobě Evropských audiovizuálních děl. Cílem výzvy je také podpora spolupráce mezi členskými...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 310.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2023

Hlavním cílem otevřené výzvy je přilákat podnikatele, tech-geeky, vývojáře, společensky angažované lidi, malé a střední podniky (včetně nově založených organizací), výzkumné organizace, akademické výzkumné skupiny, neziskové organizace atd., kteří mohou silně prokázat, že přispívají k rozsahu NGI SEARCH – to znamená změnit způsob, jakým používáme, vyhledáváme a objevujeme data a zdroje na internetu a webu.

Tato otevřená...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 150.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2023

Cílem výzvy je aktivit zaměřených na podporu rekvalifikací či dalšího vzdělávání, zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob.

Podporované aktivity:

 • Poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání.
 • Bilanční a pracovní diagnostika v odůvodněných případech...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
14 250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2023

Místní akční skupina Blatensko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Obnova venkova (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech: Veřejná prostranství v obcích, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 06. 2023

Cílem programu je podpora meziobecní spolupráce v oblasti strategického rozvoje dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje. Dotaci lze poskytnout na částečnou úhradu nákladů souvisejících s podporou meziobecní spolupráce v oblasti fungování center sdílených služeb dobrovolných svazků obcí kraje (úhrada mezd, odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců příjemce s výjimkou odvodů mezd a odvodů na sociální a zdravotní...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 06. 2023

Místní akční skupina Brána do Českého ráje vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 2 fiche (opatření):

 • Podpora podnikání na venkově (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Podpora venkovských oblastí (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Kulturní a spolková zařízení včetně...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 06. 2023

Místní akční skupina Strážnicko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 4 fiche (opatření):

 • Udržitelné hospodaření v krajině (Investice do zemědělských podniků).
 • Podpora zemědělských a potravinářských výrobků na Strážnicku (Zpracovávání a uvádění na trh zěmědělských výrobků)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 06. 2023

Místní akční skupina Mezilesí vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Zemědělci (Investice do zemědělských podniků).
 • Drobní podnikatelé (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
700 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 06. 2023

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Dotační titul podporuje obnovu veřejných budov (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba), jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu (kulturní domy, budovy se sídlem obecních úřadů, multifunkční domy, knihovny, školní budovy). Žadatelem je obec do 3000 obyvatel...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 06. 2023

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Obchody pro obce, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 06. 2023

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na rozvoj terénních a ambulantních sociálních služeb. Investiční dotace je určena na zajištění dopravní obslužnosti (nákup automobilu) v rámci sociální služby - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, raná péče, podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, osobní asistence. Žadateli jsou registrovaní poskytovatelé sociálních služeb.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 06. 2023

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. V rámci programu jsou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí (konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, místní komunikace vedené na mostních...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 06. 2023

Místní akční skupina Vyškovsko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Podpora podnikání (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Mateřské a základní školy a kulturní a spolková zařízení včetně knihoven (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Mateřské a základní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 06. 2023

Cílem programu je poskytnutí finanční podpory malým obcím Plzeňského kraje na částečné krytí jejich výdajů spojených se zachováním provozu kamenných prodejen a pojízdných prodejen obsluhujících jejich území. Žadatelem jsou obce do 500 obyvatel a obce s počtem do 1000 obyvatel, pokud žádají o dotaci na prodejnu, která se nachází v místní části obce do 250 obyvatel.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
255 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 06. 2023

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí a kvality života ve městech a obcích, podpora udržitelného rozvoje měst a obcí, zvýšení odolnosti měst a obcí vůči změně klimatu, podpora k dosažení klimaticko-energetických závazků do roku 2050. Dotaci až 2 mil. Kč lze získat na zpracování/aktualizaci Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, na organizaci Místních dnů pro klima a energii (workshopy, výstavy, komentované...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 06. 2023

Cílem dotačního programu je podpora financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje v roce 2022. V rámci výzvy jsou vyhlášeny 3 dotační tituly - Dofinancování běžného provozu sociálních služeb v oblasti protidrogové prevence; Podpora sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností; Dofinancování...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 06. 2023

Cílem výzvy je podpořit projekty vzdělávání v rámci magisterských a doktorandských výukových programů vysokých škol zaměřené na oblast kulturní a kreativní tvorby prostřednictvím hostování zahraničních lektorů.

Podporované aktivity:

 • Hostování renomovaných zahraničních lektorů a jejich výuka v rámci - semestrálního kurzu, přednáškového cyklu, ateliérové výuky nebo výukového modulu (pro jeden projekt je minimum pět podpořených...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 06. 2023

Cílem programu je poskytnutí finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností. Podporovanou aktivitou je financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Žadatelem může být poskytovatel sociálních služeb, kterému bylo Ministerstvem práce a sociálních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 06. 2023

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, s důrazem na obce do 9 tis. obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru, zejména v hospodářsky a sociálně ohrožených území a ve strukturálně postižených krajích (Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém). Dotace je určena na obnovu místních komunikací. Oprávněným žadatelem o dotaci je obec s 3 001 – 10 000 obyvatel...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 06. 2023

Cílem výzvy je podpora činnosti registrovaných sociálních služeb, které pečují o osoby s poruchami autistického spektra. Žadateli jsou registrované sociální služby (osoby samostatně výdělečně činné, spolky, pobočné spolky, ústavy, církevní právnické osoby, školské právnické osoby a příspěvkové organizace, které nejsou zřízeny Ústeckým krajem).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 06. 2023

Očekává se, že výsledky projektu přispějí k následujícím bodům:

 • Koordinované sledování a posouzení příspěvku projektů Horizont 2020 a Horizon Europe MSCA k misím EU.
 • Posílená interakce mezi příjemci MSCA, výzkumnými pracovníky a tvůrci politik pokud jde o výsledky výzkumu a jejich příspěvek k rozvoji politiky, a větší spolupráce mezi příjemci MSCA a samotnými výzkumnými pracovníky, zejména s ohledem na možná navazující...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 06. 2023

Cílem programu je např. podpora fungování a rozvoj mikroregionů. V rámcivýzvy jsou vyhlášeny 2 dotační tituly: DT1 - Integrované projekty(podpora projektů přesahujících možnostijedné členské obce mikroregionu - pořízení, stavební úpravy, oprava nebo rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku), DT2 -  Mzdové náklady mikroregionu na jednoho zaměstnance (např. manažera, pečovatele, účetní za jeho činnost pro mikroregion v...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 06. 2023

Cílem je podpora projektů zaměřených na připomenutí určujících událostí v moderních evropských dějinách, včetně příčin a důsledků autoritářských a totalitních režimů, a na zvýšení povědomí evropských občanů o jejich společné historii, kultuře, kulturním dědictví a hodnotách, čímž se zlepší jejich porozumění Unii, jejímu původu, účelu, rozmanitosti a úspěchům a důležitosti vzájemného porozumění a tolerance.

Napříč různými...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 06. 2023

Program podporuje budování kapacit a znalostí v oblasti bezdomovectví a vyloučení z bydlení.

Konkrétněji by podpora platformy měla:

 • Poskytovat výukové nástroje, důkazy a znalosti o specifických aspektech bezdomovectví a identifikovat osvědčené postupy v rámci politik a projektů.
 • Zlepšit sdílení znalostí a postupů s cílem informovat tvůrce politik a další zasahující subjekty v členských státech o návrhu integrovaných strategií...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 740.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 06. 2023

Cílem programu je zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže a nabídky volnočasových aktivit v kraji. Podporována bude realizace jednorázových sportovních a mládežnických projektů, a to v rámci tří opatření - Realizace sportovních republikových a mezinárodních projektů (projekty typu Mistrovství České republiky, Mistrovství Evropy, Mistrovství světa, Evropský pohár, Světový pohár, Finále Českého poháru), Realizace sportovních...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 06. 2023

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 3 fiche (opatření):

 • Investice do zemědělských podniků.
 • Investice do lesnických technologií a zpracování dřeva (Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 06. 2023

Cílem výzvy je vytvořit technologie relevantní pro komunity uživatelů HPC (vysoce výkonných počítaců), které umožňují a propagují používání nadcházejících výpočetních schopností exascale a post exascale ve spolupráci s ostatními zainteresovanými stranami využívajícími HPC. Měli by zavést konkrétní opatření ke zvýšení výkonu aplikací a využít tyto pokročilé výpočetní schopnosti. Cílem je vyvinout nebo rozšířit stávající...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 06. 2023

Program podporuje projekty zaměřené na předcházení, třídění, využívání, zneškodnění odpadů a zlepšení informovanosti občanů (propagace a činnosti vedoucí k předcházení vzniku odpadů, vznik prodejen „bez obalu“, pořízení sběrných nádob na separaci odpadů, kompostování, likvidace černých skládek). Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na doručitele a příspěvkových organizací...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 06. 2023

Místní akční skupina Bystřička vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova vesnic (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 06. 2023

V rámci výzvy bude podpořena infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu:

 • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy,
 • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 06. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy. Zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 06. 2023

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Rozvoj venkova (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 06. 2023

Iniciativa Center odborné excelence si klade za cíl reagovat na politickou prioritu, která podporuje reformy v sektoru odborného vzdělávání a přípravy, zajišťuje vysoce kvalitní dovednosti a kompetence, které vedou ke kvalitnímu zaměstnání a dlouhodobým kariérním příležitostem, splňující potřeby inovativní, inkluzivní a udržitelné ekonomiky. Výzva také podporuje provádění cílů Evropské zelené dohody, nových digitálních...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 06. 2023

Program podporuje projekty ekologické výchovy a osvěty, organizace akcí směřujících ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti, praktických opatření v oblasti ochrany přírody a krajiny, péče o biotopy, zlepšování stavu veřejné zeleně, péče o vodní toky a vodní zdroje, péče o zvířata v nouzi, včelařství a včelaření, arboristických opatření - sanačních zásahů na solitérních stromech a speciálně založených okrasných...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 06. 2023

Cílem výzvy je podpora zdraví, udržitelného rozvoje, zlepšování podmínek pro kvalitní život obyvatel města - podpora zdravotních akcí a akcí zaměřených na zdravý životní styl (aktivity formou přednášek o zdravém životním stylu, očkování, trénování paměti, o přínosech kojení, bylinkách a jejich blahodárných účincích, preventivních měření tlaku, cukru, cholesterolu, apod.), které proběhnou ve dnech 9. - 15.10 2023. Dotace...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 06. 2023

Cílem výzvy, realizavané na základě projektu OPZ+, je podpora základních činností vybraných sociálních služeb, které jsou zařazeny do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje. Účelem finanční podpory je zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb (pro osoby s duševním onemocněním, s poruchami autistického spektra, se zdravotním postižením a seniory) a jejich další rozvoj v letech trvání projektu (od 1.1...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 06. 2023

Cílem programu je podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách. Dotace je určena na pokrytí životních nákladů zahraničních učitelů přijatých na základě mezinárodních smluv (nájemné, služby spojené s užíváním bytu aj.). Žadatelem jsou právnické osoby vykonávající činnost střední školy, poskytující výuku v českém a španělském nebo českém a francouzském vyučovacím jazyce. Maximální výše dotace na zajištění...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
28 800,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 06. 2023

Místní akční skupina Českomoravské pomezí vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 2 fiche (opatření):

 • Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnost - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností přes MAS (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Zlepšení stávajícího...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 06. 2023

Cílem programu je zlepšit implementaci regionálních rozvojových politik, včetně programů Investice pro růst a zaměstnanost. Dotace jsou určeny na posilování institucionální kapacity a výměnu dobrých praxí mezi subjekty zapojených do realizace regionální politiky (konference, workshopy, příprava strategií, akčních plánů a postupů, doporučení studijní návštěvy, školení, pilotní investice). Žadateli mohou být veřejné, veřejnoprávní...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 06. 2023

Cílem výzvy je podpora české účasti v bilaterálních výzkumných projektech mobilitního charakteru výzkumu, vývoje a inovací Česko – Německo. Hlavním cílem aktivity Mobility je podpora formování mezinárodních bilaterálních výzkumných týmů řešících témata výzkumu, vývoje a inovací s vysokým potenciálem uplatnění v mezinárodních výzkumných programech a tím posílení výzkumných kapacit obou partnerských zemí, a to s dobou řešení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 06. 2023

Výzva je zaměřena na podporu infrastruktury sociálních služeb. Podpořeny budou sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

 • Nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence.
 • Vytvoření, obnova a zkvalitnění materiálně...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 06. 2023

V rámci výzvy budou podpořeny:

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu:

 • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy,
 • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 06. 2023

V rámci výzvy bude podpořena:

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu:

 • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy,
 • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 999 999,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 06. 2023

Cílem výzvy je podpora realizace transferu znalostí akademického a výzkumného sektoru do praxe podniků prostřednictvím navázání smluvní spolupráce mezi podnikatelskými subjekty vysokými školami, veřejnými výzkumnými institucemi či výzkumnými organizacemi (inovační vouchery), podpora realizace nových podnikatelských záměrů v prioritních oborech Regionální inovační strategie ve fázi před uvedením na trh (startovací vouchery)...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 06. 2023

Cílem podpory je dlouhodobý rozvoj sítě sociálních služeb. Dotace poskytovaná v rámci vyrovnávací platby je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb (pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace). Žadateli jsou registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 06. 2023

Cílem výzvy je podpora výstavby veřejných budov v pasivním energetickém standardu nebo tzv. plusových budov, které vyrobí více energie, než samy spotřebují. 

Dotace je určena:

 • na výstavbu budov v pasivním energetickém standardu (výše podpory max. 120 000 000 Kč),
 • na výstavbu plusových (nulových) budov (výše podpory max. 140 000 000 Kč)...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
140 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 06. 2023

Výzva má 2 různé uzávěrky a to 7. února a 16. června 2023.

Výzva se týká kardiovaskulárních onemocnění: Výzkum zaměřený na vývoj inovativních terapeutických strategií u kardiovaskulárních onemocnění. Hlavními tématy výzvy jsou oprava a regenerace srdce nebo cév, řešení srdečních selhání a fibrilace síní.

Návrhy společného výzkumu mohou předkládat žadatelé, kteří patří do jedné z následujících kategorií:

 • Akademická sféra...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 06. 2023

Cílem akce je přispět k hospodářskému, sociálnímu a lidskému rozvoji Afriky zlepšováním dovedností a schopností jednotlivců v různých oblastech, zejména v oblastech souvisejících se změnou klimatu a ekologickým přechodem.

Konkrétní cíle akce jsou:

 • Podporovat inkluzivní možnosti mobility ve vzdělávání se zaměřením na participaci žen a na změnu klimatu.
 • Zvýšit zaměstnatelnost a podnikavost vysokoškolských studentů a stážistů...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 06. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti předškolního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. Dotace je určena na zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších dětí, na zvyšování...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
99 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 06. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na další profesní vzdělávání zaměstnanců.

Podporované aktivity:

 • Další profesní vzdělávání zaměstnanců – realizace vzdělávacích kurzů spojených s rozvíjením znalostí, schopností a dovedností vyžadovaných pro výkon určitého povolání, a to s důrazem na podporu osob starších 55 let (např. kurzy v oblastech měkkých a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání, technického a dalšího...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 700 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 06. 2023

Výzva je zaměřena na podporu infrastruktury základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol.

Hlavní podporované účely:

 • Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi.
 • Vnitřní konektivita škol...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 06. 2023

Cílem výzvy je zlepšení podmínek v zařízení pro zajištění cizinců a azylových zařízení Správy uprchlických zařízení. K naplnění tohoto cíle povedou dvě opatření SC 1 a 3, která nelze kombinovat. V rámci výzvy tak budou předloženy dva projekty.

Podporované aktivity:

 • Rekonstrukce a modernizace dětských hřišť v azylových zařízeních SUZ MV (SC 1).
 • Zvýšení ubytovací kapacity a energetické úspory v ZZC Balková (SC 3)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
126 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 06. 2023

Cílem výzvy je zajištění průběžného vzdělávání konzulárních pracovníků účastnících se procesu vydávání krátkodobých (schengenských) víz vyslaných na konzulární úseky zastupitelských úřadů ČR v zahraničí a ověření aplikace pravidel pro vydávání schengenských víz v praxi.

Podporované aktivity:

 • Realizace průběžných školení pro konzulární pracovníky působící na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.
 • Realizace cílených školení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 06. 2023

Programová dotace může být využita výhradně na:

1. Pomoc dětem a mládeži
2. Pomoc seniorům
3. Pomoc osobám se zdravotním postižením
...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 06. 2023

Výzva je zaměřena na podporu mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny.

Hlavní podporované účely:

 • Navýšení kapacit v mateřské škole (dále i „MŠ“) v území působnosti MAS.
 • Zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 06. 2023

Cílem programu je podpora vzniku a rozvoje inovativních technologických startupů, vývoj a zavádění nových inovativních produktů do praxe včetně napomáhání transferu inovativních technologií z VaV organizací do soukromé sféry.. Z programu The Country for the Future je na něj vyčleněno 106 mil. Kč (56 mil. Kč je alokováno na Inkubaci firem v běžném režimu a 50 mil. Kč na Inkubaci firem v režimu Plus). Inkubace trvá 12, 18...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 06. 2023

Cílem výzvy je najít obec, se kterou se společně vysadí Alej svobody '23. Výzva je určena pro obce, které mají zajištěný vhodný pozemek, bez limitů zabraňujících výsadbě stromů, zpracovaný záměr výsadby stromořadí nebo aleje o 100 a více stromech, zpracovaný plán zajištění následné péče o výsadbu. Nadace zajistí sadební materiál, dopravu, materiál pro výsadu, odborný dohled, zapůjčení nářadí a další.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 06. 2023

Hlavním cílem výzvy je spojit evropské zúčastněné strany zaměřené na výrobu v inovačních ekosystémech, které přidávají jedinečnou hodnotu evropským produktům, procesům a službám a inspirují k vytváření globálně konkurenceschopné a udržitelné výroby. 

V rámci této výzvy  budou podpořeny inovační aktivity v následujících oblastech:

 • Optimalizace výrobních procesů a zvýšení efektivity zdrojů prostřednictvím digitálních řešení...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 06. 2023

Cílem výzvy je přispět k naplnění záměru a cílů definovaných v Programu Udržitelného rozvoje Chráněné krajinné oblasti Aragvi a jejích komunit včetně marginalizovaných sociálně, zdravotně či genderově znevýhodněných skupin na území CHKO Aragvi (oblasti zaměřené na vzdělávání, zdravotnictví a poskytování základní sociální pomoci). Předkládat lze pouze žádosti o dotaci v režimu víceleté realizace (2023/2024), přiděleny budou...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 06. 2023

Cílem výzvy je podpořit komplexní a průřezový přístup, financovat konkrétní akce pro prevenci a boj proti diskriminaci a boj proti netoleranci, rasismu a xenofobii, zejména na základě rasového nebo etnického původu, barvy pleti, náboženství, sexuální orientace, genderové identity. Projekty mohou být národní nebo nadnárodní. Podporovány jsou zejména nadnárodní projekty.

S tímto cílem budou financovány tyto priority:

 • Boj...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 06. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů ke zkvalitnění zdravotních služeb. 

Dotace je určena:

 • na tvorbu a implementaci nových preventivních programů (pilotní projekty časného záchytu zaměřené na matku a dítě,
 • na včasné odhalení závažných onemocnění u osob postižených vyšším rizikem...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 06. 2023

Cílem výzvy je podpora konkurenceschopnosti, škálovatelnosti, spolupráce, inovací a udržitelnosti evropského audiovizuálního sektoru. Zlepšit oběh, propagaci, online a kino-distribuci evropských filmů a audiovizuálních děl v rámci Unie i mezinárodně.

Mezi očekávané výsledky výzvy patří:

 • Zlepšení nadnárodní distribuce současných zahraničních evropských filmů.
 • Zvýšení investic do produkce, akvizice, propagace, divadelní...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 750.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 06. 2023

Cílem programu je podpora projektů či akcí v oblasti zdravotnictví zaměřené na pořízení přístrojového vybavení k poskytování akutní lůžkové péče, nebo na výstavbu či rekonstrukcí objektů, ve kterých je poskytována akutní lůžkové péče. Žadatelem může být poskytovatel akutní lůžkové péče, nezaložený poskytovatelem dotace, který má udělené oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 06. 2023

V rámci výzvy bude podpořena infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol:

 • Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi.
 • Vnitřní konektivita škol.
 • Školní družiny a školní kluby...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 06. 2023

Dotace je určena na podporu infrastruktury sociálních služeb poskytovaných podle zákona o sociálních službách. Doprovodná část projektu: Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.

Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence. Vytvoření, obnova a zkvalitnění...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 06. 2023

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce sportovních a tělovýchovných zařízení pro zkvalitnění podmínek pro sportovní činnost v obcích a městech kraje. Žadatelem může být obec, fyzická nebo právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti je oblast sportovní činnost. U strukturálně postižených obcí do 1 500 obyvatel, které dosáhly ve Vyhodnocení regionálních rozdílů a vyváženého rozvoje území Olomouckého...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 06. 2023

Cílem dotačního programu je podpora realizace opatření v situaci, kdy došlo k narušení nebo mimořádnému ohrožení základních funkcí území škodlivým působením sil a jevů, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí (havárie na infrastruktuře vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, řešení havárií na vodních dílech v majetku obcí v důsledku povodňové situace, realizace preventivních opatření sloužících...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 06. 2023

Cílem dotačního programu je podpora v oblasti zabezpečení technického a sportovního vybavení pro provoz a údržbu, pořízení technických prostředků a strojů v souvislosti se zkvalitněním podmínek pro poskytování tělovýchovných a sportovních služeb (např. sekačky, malé traktory vč. příslušenství pro údržbu ploch, čistící a zametací stroje, stroje na odfuk listí, veslařský trenažér, hydraulické koše, apod.). Žadatelem mohou...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 06. 2023

Cílem výzvy je podpora kvalitní, umělecky a společensky progresivní, žánrově diverzifikované české kinematografie, posílení české kinematografie v mezinárodní konkurenci a podpora mezinárodních koprodukcí. Dotace je určena pro celovečerní hraná česká kinematografická díla se 100 % finančním podílem výrobce/koproducentů, nebo pro české kinematografické dílo, kde u dvoustranné koprodukce musí být česká finanční účast na...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 06. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zachování maximálního počtu kin prostřednictvím jejich digitalizace, zvýšení dostupnosti diverzifikovaného audiovizuálního obsahu, zvýšení diváckého komfortu, vybavení kin a zlepšení služeb pro diváky. Dotace je určena na projekty digitalizace kin dle standardu DCI, na projekty modernizace kin (tzn. výměna sedaček, zařízení pro zrakově a sluchově postižené, zvukový řetězec...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
700 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 06. 2023

Tento program je zaměřen na podporu rozvoje environmentálního vzdělávání a výchovy. V rámci výzvy jsou vyhlášeny 4 dotační tituly: DT1 - Rozvoj EVVO ve školách a školských zařízeních (školení pedagogů v oblasti ekologie, vzdělávání předškolních a školních dětí a mládeže v oblasti EVVO a trvale udržitelného rozvoje, podpora programů škol a školských zařízení při vytváření aktivit s environmentální tématikou, podpora aktivit...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 06. 2023

Rada kraje schválila v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu termín pro podání žádostí o dotaci a žádostí o dofinancování. Zbývající finanční prostředky lze vyčerpat na dofinancování sociálních služeb, na které byla podána žádost na r. 2023, dále na podporu sociálních služeb či kapacit nově...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 06. 2023

Cílem výzvy je podpora kompletního vývoje nebo výroby celovečerního nebo krátkometrážního animovaného českého kinematografického díla (podpora žánrové, tematické a stylové různorodosti českých kinematografických děl, podpora vývoje českého kinematografického díla ve smyslu prohloubené práce autora a dramaturga na scénáři a následných aktivit producenta, které směřují k zajištění financování a připravenosti projektu k natáčení...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 06. 2023

Cílem výzvy je podpora jednorázových akcí i každoročních aktivit zaměřených na propagaci české kinematografie v českém i mezinárodním prostředí a udělování prestižních národních cen české kinematografie, výstavy a jiné akce v oblasti české kinematografie pořádané např. filmovými muzei. Žadatelem jsou instituce, které v rámci své celoroční činnosti propagují českou kinematografii, propojují české a zahraniční filmové prostředí...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 06. 2023

Dotační program byl zřízen za účelem pokrytí celého území kraje aktuálními územně plánovacími dokumentacemi. Cílem programu je podpora územně plánovací činnosti obcí v Karlovarském kraji. Dotace má podpořit pořizování územních plánů obcí tak, aby se celé území kraje pokrylo aktuálními územními plány, které budou zpracovány digitálně v souladu s datovým modelem pro tvorbu územně plánovací dokumentace. Žadatelem o dotaci...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
220 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 06. 2023

Cílem programu je podpora vrcholového a výkonnostního sportu převážně pro dospělé a nejstarší kategorie mládeže. V rámci výzvy je podpora zaměřena na aktivity v oblasti kolektivních sportů – družstev a individuálních reprezentantů ČR v období od 01.08.2023 do 31.07.2024. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby působící v této oblasti na území města Hradec Králové.

Lhůty pro podání žádostí:

 • I. kolo (na období od 01.08...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 06. 2023

Cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj a napomůže k růstu konkurenceschopnosti ČR.

Předmětem 1. veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jejichž výsledky budou mít potenciál uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
25 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 06. 2023

Cílem programu je poskytnutí investiční dotace za účelem pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě (sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení) nebo zvýhodněného úvěru na pořízení dostupných bytů, dostupných domů nebo dostupných bytů ve smíšeném domě (dostupné byty jsou určeny pro nájemníky bez omezení za místně obvyklé nájemné)...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 06. 2023

Místní akční skupina Nad Prahou vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Podpora nezemědělských činností (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Rozvoj zemědělského podnikání (Investice do zemědělských podniků)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 06. 2023

Cílem výzvy je podpořit inovace a vzdělávání v oblasti klinického výzkumu.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Tréninkové sítě EDCTP3 pro globální zdraví – stipendia pro klinický výzkum.
 • Financování na úspěšné dokončení klinických studií financovaných EDCTP2, které byly negativně ovlivněny pandemií COVID-19...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 06. 2023

Cílem výzvy je ocenit nejinovativnější městské ekosystémy. Cena zvýší profil měst, která vyvinula a zavedla inovativní politiky; zavedené rámce, které podporují průlomové inovace; zvýšila atraktivitu města pro investory, průmysl, podniky a talenty; pomohla otevřít spojení a posílit vazby s jinými městy a podpořily replikaci osvědčených postupů v oblasti inovací; větší zapojení občanů do rozhodovacího procesu; a podpořila...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 06. 2023

Hlavním cílem programu je podpora řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024 – 2030. Program má tři hlavní oblasti - Veřejné zdraví, Patogeneze a rozvoj chorob a Inovativní řešení pro medicínu, které se dále dělí na 26 podoblastí a 95 dílčích cílů.

První veřejná soutěžna léta 2024 – 2027 je určena na řešení projektů aplikovaného...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 06. 2023

Program je zaměřen na snížení spotřeby energie v budovách ústředních vládních institucí zlepšením tepelných vlastností budov, využíváním odpadního tepla a obnovitelných zdrojů energie.

Podporované typy projektů:

 • Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC.
 • Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem dotačního programu je podpořit prostřednictvím dotace zahájení nebo rozvoj sběru potravinových a kuchyňských odpadů v rámci obecních systémů odpadového hospodářství za účelem jejich následného zpracování zejména v kompostárně nebo bioplynové stanici. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí a obchodní korporace vlastněné ze 100% obcemi. Projekt musí být realizován v období od 2. 1. 2023 do 1. 7. 2024.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem podprogramu 133D 342 je navýšení kapacity základních škol formou přístaveb, nástaveb a jiných rozšíření stávajících základních škol v lokalitách, které v aktuální analýze MŠMT jsou označeny jako vysoce potřebné. Maximální výše dotace na jednu akci je stanovena částkou maximální jednotkové ceny uznatelných výdajů na vybudované místo pro jednoho žáka ve výši 800 000 Kč. Žadatelem je obec (Město Říčany), dobrovolný...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem výzvy je podpořit přechod tepláren na čisté zdroje energie. Podpora je poskytována na rekonstrukci či náhradu starého zdroje za nový, v obou případech je podmínkou, že musí dojít ke změně palivové základny na čistý zdroj. Proritně podporované projekty se změnou palivové základny nebo typu energie na Obnovitelné zdroje energie v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla; Zemní plyn a jiné přírodní...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely (oltáře včetně oltářních obrazů, závěsné obrazy, sochařská díla, kostelní lavice, varhany nebo...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem programu je podpora speciálního poradenství v oblastech živočišné a rostlinné výroby. Konkrétně je finanční podpora poskytována na pořádání seminářů, školení, vydávání poradenských publikací, pořádání výstav a přehlídek a další aktivity. Žadateli jsou např. vystavovatel nebo pěstitelské svazy.

Termíny příjmu žádostí:

 • 9.A.a., 9.A.a.1., 9.A.a.2., 9.A.a.1.a.Příjem žádostí o dotaci na semináře a školení konající...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Místní akční skupina Naděje vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno 5 fichí (opatření):

 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolkové...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Dotační program byl zřízen za účelem ochrany majetku sloužícího pro veřejný zájem, zajišťujícího základní funkce obce (školy, zdravotní střediska, technická infrastruktura, obecní úřad apod.), ochrany obyvatel s trvalým pobytem (objekty určené k trvalému bydlení), zpracování povodňových plánů a jejich aktualizací. Dotace je určena na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací opatření souvisejících s ochranou před...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zahájení provozu čtyř vyvinutých informačních systémů poskytujících služby koncovým uživatelům (realizace předem definovaných projektů - Kontrolní web - Jednotný portál evidence kontrol (JePEK), provedení Studie proveditelnosti JePEK a následná implementace/realizace projektu - fáze 1 JePEK, Digitální spisovna, e-Turista – online registr ubytovaných hostů v ČR). Oprávněným...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem programu je zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby. Žadateli o vyrovnávací platbu jsou pouze poskytovatelé zdravotních služeb, kteří byli k zajištění výkonu lékařské pohotovostní služby pověřeni krajem na základě Pověření k výkonu veřejné služby v obecném hospodářském zájmu. Výše vyrovnávací platby nesmí u příjemce převýšit rozdíl mezi náklady a příjmy vynaloženými při plnění závazku veřejné služby.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem programu je podpora výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty. Příspěvek lze poskytnout na výstavbu cyklistické stezky(na výstavbu, nebo rekonstrukci sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce, které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce, na nasvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Místní akční skupina Radbuza vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 4 fiche (opatření):

 • Podpora zemědělského podnikání (Investice do zemědělských podniků).
 • Podpora nezemědělského podnikání (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem programu je podpora akcí zaměřených na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Příspěvek lze poskytnout na dva typy opatření - Akce oblast I(výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků; výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem výzvy je zavádění moderních postupů ve veřejné správě. Dotace je určena na zavedení cílených proklientských vzdělávacích programů pro nejméně 1 000 úředníků poskytujících služby přímo klientům, na zřízení veřejně dostupného datového skladu pro veřejnou správu, který bude obsahovat jednotlivé dostupné údaje z vybraných informačních systémů, z otevřených dat a údajů získaných prostřednictvím nově vytvořeného elektronického...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
76 700 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem výzvy je snížení emisí skleníkových plynů, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie. Podpora je určena pro malé projekty modernizace zdrojů energie a technologií do 15 mil. EUR. Žadateli jsou subjekty provozující zařízení v EU ETS na území České republiky. Maximální výše podpory je 15 mil. EUR dle kurzu Evropské centrální...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem projektu je podpora aktivit v oblasti prevence kriminality a kriminálně rizikových jevů. Mimořádné dotace jsou účelově určeny na výdaje spojené s realizací preventivních projektů ke zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu, a to prioritně projektů - Asistent prevence kriminality, Domovník-preventista, Podpora prevence kriminality na kraji (zejména pak překlady existujících...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem výzvy je podpora zaměřená na realizaci předem definovaného projektu - e-Turista – online registr ubytovaných hostů v ČR. Dotace je určena na vznik a zavedení jednotného systému pro evidenci návštěvníků v ČR, který by měl zajistit okamžitý přehled o počtu turistů, kteří do země přijedou, a podnikatelům usnadnit povinné administrativní procesy. Žadatelem je Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, příspěvková...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Obce, místní úřady a místní veřejné subjekty jsou hnací silou evropské transformace udržitelné energie. S obrovským potenciálem k vybudování komplexních programů investic do udržitelné energie hrají klíčovou roli také při sdružování menších projektů do větších investičních portfolií a při mobilizaci významných finančních zdrojů potřebných pro energetickou transformaci.

Výzva je otevřena všem obcím/místním orgánům, jejich...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 60.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem programu je podpora společných česko-amerických projektů v kategoriích základního výzkumu, průmyslového výzkumu či experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědných oblastí. Řešení projektů v rámci této veřejné soutěže může být zahájeno nejdříve 1. března 2023 a ukončeno nejpozději do 31. prosince 2027. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 3 - 5 let. Uchazečem ve veřejné soutěži LUAUS23 mohou...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na instalaci nových fotovoltaických systémů, které vedou ke snížení emisí skleníkový plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie. Dotace je určena na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem výzvy je zvýšit adaptabilitu pracovních sil vůči měnícím se potřebám trhu práce. Podpora bude zaměřena především na osoby se sníženou schopností přizpůsobit se měnícím se podmínkám na trhu práce, přičemž podporované aktivity budou zaměřeny na vzdělávání (získání a rozvoj digitálních kompetencí a kompetencí vyžadovaných digitalizovanou společností).

Podporované aktivity:

 • Rekvalifikace – podpora při získání nové kvalifikace...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem výzvy je podpořit projekty ochrany přírody v národních parcích, chráněných krajinných oblastech a na dalších státem chráněných územích. Mezi podporovanými aktivitami je i zvyšování povědomí o problematice ochrany přírody. V rámci výzvy je podporována aktivita 1.6.1.2 - Péče o chráněná území (přírodní dědictví) a aktivita 1.6.1.5 - Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích a...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem programu je podpora zvýšení mobility v rámci obcí s rozšířenou působností za účelem snížení individuální automobilové dopravy ve vybraných obcích Libereckého kraje. Žadateli jsou např. obce a sdružení obcí. Dotace je určena na zajištění služeb na území obcí (zajištění provozu systému sdílených kol/elektrokol na území obce se zavedením systému bezplatného zapůjčení dopravního prostředku na dobu 15 minut). Žadateli...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem programu je podpora akcí zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy na silnicích II. a III. třídy (úprava směrového a výškového vedení silnice II. nebo III. třídy vč. drobných úprav mostů, opěrných zdí a jiných objektů, které jsou součástí silnice II. nebo III. třídy; úprava šířkového uspořádání silnice II. nebo III. třídy; změna počtu a/nebo uspořádání jízdních pruhů; o úprava tvaru křižovatky; světelné signalizační...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
15 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Program je zaměřen na podporu organizace sportovních a tělovýchovných akcí soutěžního i nesoutěžního charakteru na území města Olomouce a účast na sportovních akcích mimo region města, které nevycházejí z pravidelné činnosti, a to v období od 1. 3. 2023 do 31.12.2023. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby provozující činnost v této oblasti.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem výzvy je podpora biodiverzity. V rámci výzvy je podporováno zprůchodnění migračních překážek pro vodní a suchozemské živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti. Oprávněnými žadateli jsou kraje, obce, státní podniky, organizační složky státu, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, nadace a nadační fondy, obecně...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Termíny uzávěrky pro přijímání žádostí o finanční příspěvek jsou čtvrtletní.

Posláním nadace je pomoc pacientům s roztroušenou sklerózou. O pomoc se mohou ucházet pacienti a jejich rodinní příslušníci, centra zabývající se léčbou roztroušené sklerózy (RS centra) a organizace podporující a sdružující pacienty diagnostikované s roztroušenou sklerózou. 

Nadační příspěvky jsou udělovány zejména v těchto oblastech:

 • podpora...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů schválených v OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - výzvě č. 02_16_019 Excelentní výzkum, které z objektivních důvodů nemohly být dokončeny do konce programového období 2014–2020. Výzva podpoří nákup nejmodernějších přístrojů, jež nebylo možné pořídit v rámci časových limitů výzvy Excelentní výzkum. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu II. fáze se stanoví jako rozdíl celkových...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na instalaci nových fotovoltaických systémů s instalovaným výkonem do 1 MWp, které vedou ke snížení emisí skleníkový plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie. Dotace je určena na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných budov, a to včetně ukládání jak elektrické, tak tepelné energie a její řízenou spotřebu...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem výzvy je podpora zjišťování stavu povrchových a podzemních vod. Dotace je určena na zajištění sběru a vyhodnocení dat o hydrologickém cyklu v rozsahu ovlivňujícím stav povrchových a podzemních vod jako podkladu pro zvýšení resilience vůči dopadům změny klimatu a pro plánování v oblasti vod. O dotaci může žádat Český hydrometeorologický ústav. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30.6.2024.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
37 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem programu je podpora projektů s menším finančním objemem, které mají dopad na příhraniční území na místní úrovni. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby působící na území Euroregionu Těšínské Slezsko.

Termíny příjmu žádostí:

 • 7. kolo - termín uzávěrky do 29.3.2019 - (Termín zasedání Euroregionálního řídícího výboru - 18.7.2019)
 • 8. kolo - termín uzávěrky do 31.10.2019 - (Termín zasedání Euroregionálního řídícího výboru...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 60.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem dotačního programu je podpořit prostřednictvím dotace efektivnější nakládání s komunálními odpady, to vše v souladu s Plánem odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016 – 2026 a za účelem splnění jeho cílů. Dotace je určena na zhotovení analýzy záměru překládací stanice, studie proveditelnosti takového záměru, dokumentace pro umístění nebo povolení takového stavebního záměru nebo dokumentace pro...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem programu je omezit primární emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností. Dotace jsou určeny pro kraje na realizaci programu výměny zdrojů tepla na pevná paliva za tepelné čerpadlo, kotel pouze na biomasu, plynový kondenzační kotel. Žadatelem jsou kraje, které budou následně získané prostředky přidělovat konečným uživatelům prostřednictvím vlastních výzev určených pro nízkopříjmové domácnosti.

Podporované...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem výzvy je snížení emisí uhlíku, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie. Podpora je určena pro velké projekty modernizace zdrojů energie nad 15 mil. EUR. Žadateli jsou subjekty provozující zařízení v EU ETS na území České republiky. Maximální výše podpory musí překročit 15 mil. EUR dle kurzu Evropské centrální banky...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na péči o různé druhy přírodních stanovišť, jakými jsou například tůně, rašeliniště, prameniště, malé vodní nádrže, vodní toky a jejich nivy nebo projekty výstavby a rekonstrukce malých vodních nádrží. Podprována je podaktivita 1.6.1.1.1 - Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů, aktivita 1.6.1.2 - Péče o chráněná území (přírodní dědictví),  aktivita...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem programu je podpora výstavby, modernizace/oprav místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou. Příspěvek lze poskytnout na stavební úpravy (výstavbu/modernizaci/opravu/rekonstrukci) lávek, mostů, podchodů, podjezdů nebo nadchodů či nadjezdů. Mezi uznatelné náklady patří náklady na přípravu území a demolici objektů, náklady na jednotlivé části...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Výzva je zaměřena na projekty v oblasti tvorby koncepčních dokumentů, zpracování podkladů pro zajištění územní ochrany a označení chráněných území v souvislosti s jejich vyhlášením. Dotace je určena na tvorbu koncepčních dokumentů pro chráněná území (plánů/zásad péče, souhrnů doporučených opatření, aj.), na zpracování podkladů pro zajištění územní ochrany, na označení chráněných území v souvislosti s jejich vyhlášením...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem programu je podpora rozvoje doprovodné turistické infrastruktury na území kraje. Dotace je určena na pořízení servisní technologie (technologie karavanového stání) pro karavanové stání pro obytné automobily a obytné přívěsy (výlevka chemických WC, elektrická přípojka, vodovodní přípojka, sociální zařízení a další vybavovací prvky karavanového stání) a související terénní úpravy. Žadateli jsou obce, v jejichž katastru...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem programu je zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby - zubní lékařství. Žadateli o vyrovnávací platbu jsou pouze poskytovatelé zdravotních služeb, kteří byli k zajištění výkonu lékařské pohotovostní služby pověřeni krajem na základě Pověření k výkonu veřejné služby v obecném hospodářském zájmu. Výše vyrovnávací platby nesmí u příjemce převýšit rozdíl mezi náklady a příjmy vynaloženými při plnění závazku...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem programu je ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Dotace je určena na zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a doporučení, zda jsou objekty vhodné pro realizaci EPC projektu, tzv. analýzy vhodnosti (výdaje na zpracování analýzy stavu s návrhem vhodných opatření a odhadem potenciálu úspor v jednotlivých objektech; DPH – v případě, že žadatel nebude...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem programu je zajištění poskytování lékařských služeb - zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci. Žadateli o vyrovnávací platbu jsou pouze poskytovatelé zdravotních služeb, kteří byli k zajištění výkonu lékařské pohotovostní služby pověřeni krajem na základě Pověření k výkonu veřejné služby v obecném hospodářském zájmu. Výše vyrovnávací platby nesmí u příjemce převýšit rozdíl mezi náklady a příjmy...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem programu je podpora speciálního poradenství v oblasti rostlinné výroby. Konkrétně je finanční podpora poskytována na pořádání seminářů, školení, vydávání poradenských publikací, pořádání výstav a přehlídek a další aktivity. Žadateli jsou např. vystavovatel nebo pěstitelské svazy. (9.A.b.1.)Příjem žádostí o dotaci na publikace doporučovaných odrůd a souvisejících informací vydávané v roce 2023 začíná 1. 7. 2022 a...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Výzva má v úmyslu rozšířit a připravit experimentální infrastrukturu 6G-SANDBOX pro pokročilé experimentování v nadcházejících projektových otevřených výzvách k experimentování. Hledá následující technologie a implementace:

 • AI rozšíření emulátoru 6G-SANDBOX NEF.
 • Integrace LoRaWAN do infrastruktury připojení 6G-SANDBOX.
 • Přidání schopností NWDAF 6G-SANDBOX Testbeds...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 180.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 07. 2023

První uzávěrka je 14. března a druhá 4. července 2023.

Výzva je zaměřena na podporu širší distribuce nedávno vydaných nenárodních evropských filmů, a to povzbuzováním zprostředkovatelů a divadelních distributorů, aby investovali zejména do propagace a přiměřené distribuce těchto filmů.

Očekávané výsledky:

 • Vývoj celoevropských divadelních nebo online distribučních strategií...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 07. 2023

Cílem tohoto výzvy je provést přípravné práce potřebné k vytváření vysoce kvalitních rozsáhlých souborů dat, které lze sdílet pro podporu inovací, včetně práce na interoperabilitě např. prostřednictvím standardizace a ochrany soukromí, např. přes anonymizace. Provedená práce by měla být založena na provozním použití v reálném světě (tj. typy aplikací, které budou data používat).

Tato akce by přispěla k identifikaci podmínek...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 07. 2023

Program je zaměřen především na výstavbu kanalizací a modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1.1.1:výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních...

Maximální % dotace:
6375%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 07. 2023

Cílem je zvýšit počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou odpovídající jakosti, zvýšit zabezpečení stability dodávky pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod a nejsou kvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době sucha.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1.2.1.výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace...

Maximální % dotace:
6375%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 07. 2023

Kybernetická bezpečnost hraje klíčovou roli v digitální transformaci Evropské unie. Program posiluje schopnosti Unie chránit občany a organizace a zlepšovat bezpečnost digitálních produktů a služeb. Implementaci opatření zajišťuje Evropské centrum pro průmysl, technologie a výzkum kybernetické bezpečnosti (ECCC) a Síť národních koordinačních center. V prvních dvou letech se program zaměřuje na podporu nasazení kybernetické...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 60.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 07. 2023

Cílem programu je spolufinancování projektů předkládaných v rámci komunitárního programu LIFE. Národní výzva je určena žadatelům, kteří předkládají žádost o podporu do výzvy unijního programu LIFE. Podpora z národních zdrojů je určena pro Standardní akční projekty v podprogramu Příroda a biologická rozmanitost; pro Standardní akční projekty v podprogramu Oběhové hospodářství a kvalita života; pro Standardní akční projekty...

Maximální % dotace:
20%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
21 780 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 07. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na podporu aktivit destinačních managementů turistických oblastí kraje. Dotace je určena na udržení stávajících aktivit a rozvoj dalších činností destinačních managementů souvisejících s rozvojem cestovního ruchu. Žadateli mohou být právnické osoby provozující destinační managementy turistických oblastí kraje. Maximální výše paušální části dotace je 35 000 Kč/měsíc (za období...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 07. 2023

Cílem programu je finanční podpora sociálních služeb poskytovaných na území kraje. Program je určen na spolufinancování neinvestičních nákladů v opatřeních č. 1, 2 a 3 a investic v případě opatření č. 4, které souvisejí se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb.

 • Opatření č. 1 - Podpora spolufinancování sociálních služeb s celostátním či nadregionálním charakterem.
 • Opatření č. 2 - Podpora spolufinancování...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 07. 2023

Cílem programu je podpořit intenzivní jazykové kurzy češtiny realizované v období od 31.7.2023 do 1.9.2023 pro děti ve věku 14 až 18 let migrující z Ukrajiny. Účelem poskytnuté dotace je zvýšit jazykové dovednosti v českém jazyce, eliminovat předčasné odchody ze vzdělávání z důvodu nedostatečné znalosti českého jazyka. Oprávněným žadatelem e právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 07. 2023

Projekt zahájil první kolo otevřených výzev PUSH pro inovátory dronů. Financování bude poskytnuto na podporu 4 inovativních nápadů jako mechanismu pro získávání nápadů a datových sad z ekosystému.

Projekt si klade za cíl předvést a podpořit efektivní a bezpečné nasazení dronů a také identifikovat rizika a přidané hodnoty spojené s jejich používáním. V rámci 1. otevřené výzvy PUSH k vývoji inovací budou oceněny 4 úspěšné...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 60.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 07. 2023

Cílem programu je podpora zachování a obnova lesního ekosystému a biodiverzity lesních porostů na území Karlovarského kraje. Dotace je určena na úhradu zvýšených nákladů na zpracování nahodilých těžeb z důvodu vlivu biotických a abiotických činitelů, na individuální ochranu lesa proti zvěři, na ochranu lesa proti hmyzím škůdcům. Žadatelem o dotaci může být vlastník lesa nebo osoba, na kterou se vztahují práva a povinnosti...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 07. 2023

Cílem výzvy LUE231 je výběr bilaterálních nebo multilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací na mezinárodní úrovni, a to se zaměřením do všech vědných oblastí. Výzva je cílena na programy Cluster a Network projects mezinárodní sítě Eureka spolupracující v oblasti výzkumu a vývoje, do nichž konsorcia vkládají společné návrhy projektů. Výzvou bude podpořena česká část bilaterálního nebo multilaterálního výzkumného...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 07. 2023

Dotaci lze poskytnout na financování základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb. Dotační titul je vyhlášen nad rámec v současné době probíhajícího víceletého dotačního programu Kofinancování sociálních služeb. O dotaci mohou žádat fyzické i právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území ČR, které poskytují sociální službu dle zákona...

Maximální % dotace:
15%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 07. 2023

Cílem programu je zachování a rozvoj tradičního odvětví kreativního průmyslu - audiovize. Dotace je určena na vytvoření první verze scénáře pro celovečerní hrané audiovizuální dílo, celovečerní animované audiovizuální dílo, dokumentární audiovizuální dílo, animovanou epizodu seriálu - pilot, nebo hranou epizodu seriálu - pilot. Podpora může být poskytnuta do výše 50 % způsobilých nákladů, u přeshraničních produkcí max...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 07. 2023

Cílem programu je podpora sociálních služeb realizovaných na území Pardubického kraje. Účelová dotace je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Žádosti musí být v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2023 a Sítí sociálních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 07. 2023

Cílem výzvy je podpora adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy. Dotace je určena na zlepšení druhové a prostorové skladby lesa, na zajištění péče o cenné nelesní terestrické biotopy, na tvorbu a obnovu mokřadů, tůní a malých vodních nádrží, na revitalizaci a renaturaci vodních toků, na výsadbu dřevin mimo les. Oprávněnými žadateli jsou všechny fyzické a právnické osoby...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 07. 2023

Cílem této výzvy je usnadnit spotřebitelům přístup k účinným a efektivním subjektům alternativního řešení sporů v souladu se směrnicí 2013/11/EU; včetně zvyšování povědomí, ochrany zranitelných spotřebitelů a vytváření sítí vnitrostátních subjektů pro alternativní řešení sporů na vnitrostátní úrovni a na úrovni celé EU, spolupráce s vnitrostátními donucovacími orgány a používání transparentních digitálních nástrojů.

Silný...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 60.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 07. 2023

Cílem programu je podpora mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů českých subjektů podporovaných TA ČR a zahraničních partnerů s předpokládanou podporou zahraničních institucí, podpora přenosu mezinárodních znalostí, sdílení dobré praxe a usnadnění pronikání na zahraniční trhy. Projektu se spolu s českým uchazečem musí účastnit vždy minimálně jeden zahraniční uchazeč z...

Maximální % dotace:
74%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
16 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 07. 2023

Cílem výzvy je poskytování prostředků ze sportovního fondu na podporu pravidelné sportovní činnosti (v dané sportovní organizaci vykonává činnost alespoň 80 % evidovaných členů - min. 1 x týdně a nepřetržitě nejméně 10 měsíců v roce). Dotace je určena na zlepšení podmínek sportovní činnosti dětí a mládeže organizovaných ve sportovních klubech, jednotách apod. Žadatelem o dotaci může být právnická osoba s výjimkou akciových...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 07. 2023

Cílem programu je zvýšení vybavenosti sídel v kraji o velikosti do 2 000 EO vodohospodářskou infrastrukturou, zvýšení počtu napojených obyvatel na pitnou vodu a na kanalizaci s vyhovující čistírnou odpadních vod, zlepšení zásobování pitnou vodou. V rámci výzvy jsou vyhlášeny 2 dotační tituly - DT 1 - Zásobování pitnou vodou, odvedení a čištění odpadních vod, DT2 - Spolufinancování projektů vodohospodářské infrastruktury...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 07. 2023

Výzva hledá odborníky, kteří by se stali externími hodnotiteli pro řadu různých grantů, které budou financovány po dobu trvání projektu EOSC Future (duben 2021 – září 2023). Hodnotitelé budou zodpovědní za hodnocení žádostí v reakci na otevřené výzvy RDA. EOSC Future si klade za cíl mít skupinu mezinárodních externích hodnotitelů na podporu rozhodovacích procesů při udělování těchto grantů.

Plánované granty jsou rozmanité...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 50.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 07. 2023

Cílem programu je podpora kulturních, sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit, aktivit zaměřených na sociálně-zdravotní problematiku, podpora krátkodobých a jednorázových akcí pořádaných na území SMÚ či v rámci významné reprezentace i mimo území města. Dále pak podpora subjektů či osob, které významně reprezentují SMÚ a účastní se na akci krajského, celorepublikového, mezinárodního či celosvětového charakteru...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 07. 2023

Cílem programu je vybudování regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje CamelNET. Podporovanou aktivitou je výstavba nebo rozšíření metropolitní sítě nebo realizace připojení metropolitní sítě na vybudovanou komunikační infrastrukturu CamelNET. Žadateli jsou obce. Dotace musí být příjemcem využita nejpozději do 31.03.2025.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 450 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 07. 2023

Cílem programu je podpora místních aktivit, které přispívají ke snižování měrné produkce směsného komunálního odpadu zvýšením účinnosti odděleného sběru a míry využití materiálově využitelných složek komunálního odpadu v obcích. V rámci výzvy je vyhlášeno osm dotačních titulů - DT1Pořízení shromažďovacích či přepravních prostředků pro oddělený sběr či svoz a dopravu materiálově využitelných složek komunálního odpadu...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 07. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zabezpečení kritické informační infrastruktury, významných informačních systémů, informačních systémů základních služeb (ISZS), informačních systémů (IS) a komunikačních systémů např. zavedením nástroje pro ověřování identity uživatelů nebo nástroje pro řízení přístupových oprávnění, šifrování dat a na realizaci dalších technických opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 07. 2023

Cílem výzvy je usnadnit rozšiřování nebo replikaci výsledků financovaných v rámci programu LIFE nebo, je-li to pro splnění cílů programu LIFE důležité, v rámci jiného programu financovaného EU.

Pro tuto výzvu budou způsobilé pouze návrhy v oblasti „Životní prostředí“ (tj. „Příroda a biologická rozmanitost“ a „Oběhové hospodářství a kvalita života“).

Projekty TA-R by mohly spolufinancovat nezbytné činnosti:

 • Připravit rozšíření...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 07. 2023

Cílem výzvy je umožnit v jednotlivých krajích České republiky rozvoj kapacit a kompetencí přispívajících k vytváření podmínek pro posilování inteligentní specializace, rozvoje inovačních ekosystémů a rozvoje spolupráce mezi aktéry napříč sférami tzv. triple/quadruple helix (zejména výzkumných organizací, vzdělávacích institucí, firemní sféry a veřejného sektoru) v souladu s prioritami definovanými Národní výzkumnou a inovační...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
85 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 07. 2023

Cílem výzvy je podpora procesů ve službách. Konkrétně budou relevantní projekty zaměřené na:

 • podporu transformace systému péče o ohrožené děti,
 • podporu transformace systému sociálních služeb,
 • podporu transformace péče o duševní zdraví...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 07. 2023

Cílem výzvy je podpora inovativních a pilotních projektů oběhového hospodářství.

Podporované aktivity:

 • Výstavba inovativních (pilotních a demonstračních) projektů zaměřených na třídění, dotřiďování, úpravy, materiálové přeměny, chemické recyklace ostatních a nebezpečných odpadů vyjma odpadů spadajících do skupin a podskupin č. 01, 02, 03, 10, 16 01, 17, 20 02 a 20 03 dle Katalogu odpadů.

Žadatelem mohou být kraje, obce...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2023

Cílem programu je podpora sociálních služeb. Dotace je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb (zajištění potřeb osob ohrožených sociálním vyloučením žijících na území kraje). Žadateli jsou poskytovatelé sociálních služeb zařazení do sítě veřejně podporovaných sociálních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2023

Cílem programu je finanční podpora na realizaci opatření Podpory produktů včelařství.

 • Žadateli jsou včelařské spolky, školy a uznaná chovatelská sdružení. Podporované aktivityŠkolení pro včelaře a výstavnictví (pořádání vzdělávacích akcí pro chovatele včel, vedení včelařských kroužků pro děti a mládež do 18 let, pořádání nebo účast na výstavě); Investice do hmotného majetku; Boj proti včelím nákazám; Racionalizace...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2023

Cílem výzvy je podpora vývoje, implementace a provozu informačního systému sloužícího k poskytování norem a legislativy ve strukturované podobě strojově čitelným způsobem a mapování vazeb mezi povinnostmi stanovenými právním předpisem a konkrétním ustanovením ČSN.

Podporované aktivity:

 • Uložení a poskytování české legislativy ve strukturované podobě v strojově čitelném formátu JSON postaveném zejména na opensource technologiích...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2023

Fond byl zřízen za účelem finanční podpory výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území kraje včetně financování opatření a činností při řešení mimořádných událostí a vodohospodářských havárií a aktivit směřujících ke zmírnění jejich následků. Žadateli jsou obce, svazky obcí, právnické osoby - vlastníci nebo provozovatelé vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu s většinovou majetkovou účastí obce nebo...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2023

Program je zaměřen na podporu obnovy a modernizace sportovních zařízení, nákup nového dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k rozvoji sportovní infrastruktury pro potřeby pořádání sportovních akcí. Žadateli jsou vlastníci sportovního zařízení - právnické osoby a zapsané spolky věnující se činnosti v oblasti sportu a tělesné kultury (vlastníci sportovního zařízení). Dotace se poskytuje na úhradu uznatelných nákladů...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2023

Cílem programu je podpora aktivit turistických informačních center - kvalitní poskytování informací souvisejících s cestovním ruchem v TIC turistům a návštěvníkům Pk, sběr a aktualizace údajů databanky krajského turistického portálu www.vychodnicechy.info, zapojení jednotlivých TIC do profesního sdružení Asociace turistických informačních center ČR včetně jejich certifikace podle metodiky Jednotná klasifikace TIC ČR. Dotaci...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2023

Cílem výzvy je zajištění provozní kapacity nezbytné pro podporu výkonu azylové agendy na úrovni krajského soudu. Dotace bude využita k financování nákladů na pracovníky, konkrétně na vytvoření nových pozic asistentů soudců na azylovém úseku Městského soudu v Praze. Cílem je zrychlit řízení o žalobách, tak aby buď byl zajištěn rychlý přístup k ochraně nebo cizinec právně uvolněn pro návrat do země původu. Oprávněným žadatelem...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
28 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2023

Cílem programu je akcelerovat rozvoj inovačního ekosystému v JMK, zefektivnit organizační struktury a klíčové procesy, posilovat kompetence pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovačního podnikání. Výzva Asistence má za cíl připravit do stadia realizovatelnosti s dostatečným předstihem kvalitní projekty tak, aby vycházely z detailní znalosti krajského inovačního systému a odpovídaly jeho reálným potřebám. 

Dotace je určena přípravu...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2023

Cílem výzvy je snížení emisí stacionárních zdrojů, podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek.

Dotace je určena:

 • na opatření ke snížení emisí primárních částic PM2,5 a emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 (NOx, SO2, NH3 a VOC),
 • na pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení těchto emisí...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2023

Cena je vyhlašována a udělována na počest významného českého fyzika, akademika a spisovatele prof. Františka Běhounka, je spojena s odměnou 250 tisíc korun. Cenu lze udělit vědecké osobnosti, která působí v základním či aplikovaném výzkumu, ve vývoji nebo v akademické sféře, vystudovala na české vysoké škole nebo působí ve výzkumné či vzdělávací instituci v České republice a během posledních pěti let svou aktivní a úspěšnou...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2023

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích, městech a jejich okolí prostřednictvím výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Zapojením veřejnosti do sázení stromů a do následné péče o ně dojde ke zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a kvalitní veřejný prostor, který se stane dostupným, bezpečným...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2023

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích, městech a jejich okolí prostřednictvím výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Zapojením veřejnosti do sázení stromů a do následné péče o ně dojde ke zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a kvalitní veřejný prostor, který se stane dostupným, bezpečným...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2023

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí na území národních parků a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků a podpora udržitelného rozvoje těchto obcí. Dotace je určena na budování a obnovu infrastruktury a vybavenosti obcí, na zpracování rozvojových dokumentů, studií a projektové přípravy, na rozvoj informačních center, vzdělávání a osvětu v oblasti životního prostředí, na kofinancování...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zlepšení funkce systémů pro sledování a hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší.

Dotace je určena:

 • na výstavbu a obnovu systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů,
 • na pořízení a aktualizaci systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2023

Cílem výzvy je podpora inovativních a pilotních projektů oběhového hospodářství.

Podporované aktivity:

 • Výstavba inovativních (pilotních a demonstračních) projektů zaměřených na třídění, dotřiďování, úpravy, materiálové přeměny, chemické recyklace ostatních a nebezpečných odpadů vyjma odpadů spadajících do skupin a podskupin č. 01, 02, 03, 10, 16 01, 17, 20 02 a 20 03 dle Katalogu odpadů.

Žadatelem mohou být kraje, obce...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2023

Cílem výzvy je podpora inovativních a pilotních projektů oběhového hospodářství.

Podporované aktivity:

 • Výstavba inovativních (pilotních a demonstračních) projektů zaměřených na třídění, dotřiďování, úpravy, materiálové přeměny, chemické recyklace ostatních a nebezpečných odpadů vyjma odpadů spadajících do skupin a podskupin č. 01, 02, 03, 10, 16 01, 17, 20 02 a 20 03 dle Katalogu odpadů.

Žadatelem mohou být kraje, obce...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2023

Cílem výzvy je rozšířit a zkvalitnit infrastrukturu pro pěší a cyklistickou dopravu ve vazbě na další druhy dopravy.

Podpořena bude infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu:

 • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy,
 • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2023

Cílem výzvy je rozšířit a zkvalitnit infrastrukturu pro pěší a cyklistickou dopravu ve vazbě na další druhy dopravy.

Podpořena bude infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu:

 • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy,
 • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2023

Cílem výzvy je zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných územích, jež jsou stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000. V rámci výzvy je podporována aktivita 4.1.1 - Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 a dále PR a PP na pozemcích a/nebo stavbách ve vlastnictví státu s právem hospodaření organizační složkou státu (realizace opatření...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2023

Cílem soutěže je ocenit celoživotní přínos žen, badatelek v oblasti jazykovědy, a inspirovat tím začínající vědkyně a studentky, které vědeckou dráhu v této oblasti zvažují. Záměrem letošního vyhlášení Ceny Milady Paulové 2023 je podpořit působení žen v oboru neurověd v českém výzkumném prostředí. Nominaci může předkládat jednotlivec, skupina osob nebo instituce.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2023

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na vybavování letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy. Podporovanou aktivitou je pořízení a instalace prostředků pro perimetrickou, prostorovou a plášťovou ochranu letiště a letištních budov včetně zabezpečení vstupů do jednotlivých prostor letiště, pořízení a instalace prostředků pro detekční kontrolu osob...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 08. 2023

Hlavním cílem je poskytnout potenciální průlomové příspěvky k otevřenému internetu. Následující typy činností mají nárok na finanční podporu za předpokladu, že jsou nákladově efektivní a mají jasnou vazbu na témata, která se přímo týkají NGI0 Entrust – soukromí, důvěra a suverenita dat na internetu – a mají následující formu:

 • vědecký výzkum,
 • návrh a vývoj softwaru s otevřeným zdrojovým kódem a otevřeného hardwaru,
 • validace...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 50.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 08. 2023

Obecným posláním iniciativy Internetu nové generace je přetvořit a přebudovat internet pro třetí tisíciletí a dále, aby vytvořil hodnotově orientovanou, lidskou a inkluzivní společnost pro všechny. Nezbytnou součástí této rovnice je způsob, jakým sdílíme a získáváme informace. Internet může a měl by přinést to nejlepší z nás všech. Měl by umožnit lidský potenciál, mobilitu a kreativitu v co největším měřítku – a zároveň...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 50.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 08. 2023

Cílem výzvy je podpora socioekonomického začlenění marginalizovaných komunit, domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními potřebami, pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb. Dotace je určena na pořízení nových kapacit pro poskytování sociálních služeb, na zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb (nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 08. 2023

Cílem výzvy je podpora při zavádění komplexní flexibilní pracovní kultury, managementu mateřské a rodičovské dovolené a vytváření podmínek pro vznik (oblast A) a rozvoj diverzitního pracovního prostředí podporujícího směřování k vyrovnanému zastoupení žen a mužů v organizaci (oblast B).

Oprávněným žadatelem jsou obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, nestátní neziskové organizace, profesní a podnikatelská sdružení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 08. 2023

Cílem výzvy je podpora socioekonomického začlenění marginalizovaných komunit, domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními potřebami, pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb. Dotace je určena na pořízení nových kapacit pro poskytování sociálních služeb, na zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb (nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 08. 2023

Cílem výzvy je realizace konkrétních a adresných opatření pokrývající nerovnosti v hlavních společenských oblastech rozdělených do 8 tematických kapitol - Práce a péče; Rozhodování; Bezpečí; Zdraví; Poznání; Společnost; Vnější vztahy; Instituce.

Dotace je určena na:

 • aktivity, jejichž realizace přímo souvisí s naplňováním vybraného cíle vládní strategie a s úkoly, které jsou dané instituci strategií uložené. Aktivity...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 08. 2023

Cílem výzvy je poskytnutí příspěvku na nákup knižního fondu pro knihovny, jejichž provozovatelé svým jménem poskytují veřejné knihovnické a informační služby a jsou evidováni Ministerstvem kultury ČR. Dotace je určena na nákup knihovních dokumentů evidovaných jako samostatná jednotka knihovního fondu knihovny a následně zpracovaných dle knihovního zákona, a to v době od 01.01.2023 do 30.09.2023. Žadateli jsou provozovatelé...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 08. 2023

Cílem výzvy je ocenit veřejné a soukromé nákupčí, fyzické osoby a právnické osoby podporující postupy v celé Evropě v jejich úsilí o propagaci a stimulaci jak zadávání veřejných zakázek na inovativní řešení, tak inovativních způsobů pořizování řešení.

Cílem ocenění je také ukázat, jak zadávání inovací pozitivně proměňuje ekonomiku nejen vytvářením nových a udržitelných trhů, ale také řešením společenských výzev, jako je...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 08. 2023

Fond je zřízen k podpoře partnerských vztahů města Zlína se zahraničními městy. Z fondu jsou poskytovány příspěvky na propagaci města v partnerských městech zaměřenou na mezinárodní spolupráci a rozvoj vztahů s partnerskými městy, na jednorázové akce v oblasti zájmových činností zaměřené na mezinárodní spolupráci, na mimořádné projekty prezentující město, na akce reprezentující město Zlín v zahraničí. Žadateli mohou být...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 08. 2023

Cílem výzvy je podpořit rozvoj infrastrukturní základny pro oblast výzkumu, vývoje a inovací v ČR, a to prostřednictvím upgradu a modernizace tzv. velkých výzkumných infrastruktur (investic do jejich klíčového vybavení).

Podporované aktivity (povinné aktivity):

 • Řízení projektu.

Podporované aktivity (povinně vilitelné aktivity)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 857 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 08. 2023

Cílem výzvy je podpořit rozvoj infrastrukturní základny pro oblast výzkumu, vývoje a inovací v ČR, a to prostřednictvím upgradu a modernizace tzv. velkých výzkumných infrastruktur (investic do jejich klíčového vybavení).

Podporované aktivity (povinné aktivity):

 • Řízení projektu.

Podporované aktivity (povinně vilitelné aktivity)...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
855 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 08. 2023

Nadace se zabývá podporou ohrožených rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí, podporou náhradního rodičovství a kompenzací nedostatků ústavní výchovy. Fond ING je zaměřen na pomoc dětem v náhradní rodinné péči nebo dětských domovech. Konkrétně formou pomoci v následujících oblastech:

 • vzdělávání dětí v dětských domovech a náhradní rodinné péči formou podpory vyššího vzdělání, mimoškolních vzdělávacích kurzů a zprostředkování...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 08. 2023

Cílem výzvy je pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení, včetně zajištění přístupnosti osobám s postižením. Oprávněnými žadateli jsou obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi, PO OSS, církve, církevní organizace, NNO, které min. 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovaly sociální bydlení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 08. 2023

Evropská platforma AI na vyžádání má za cíl poskytnout viditelný katalog důvěryhodných zdrojů AI vyrobených v Evropě, jedno místo pro přístup k nástrojům AI, důvěryhodný tržní prostor, služby pro veřejné zakázky AI řešení, propojení s výpočetními zdroji a testovacími zařízeními, spojení s evropskými digitálními inovačními centry a mechanismus správy pro udržitelnost. Platforma zvýší viditelnost evropských inovací, usnadní...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 60.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 08. 2023

Cílem výzvy je pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení, včetně zajištění přístupnosti osobám s postižením. Oprávněnými žadateli jsou obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi, PO OSS, církve, církevní organizace, NNO, které min. 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovaly sociální bydlení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 08. 2023

Cílem výzvy je usnadnit orgánům veřejné správy přístup k digitalizačním nástrojům a technologiím, urychlit a zjednodušit tak práci s nimi. Dotace je určena na elektronizaci vybraných služeb veřejné správy:

 • Rozšíření propojeného datového fondu;
 • Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz;
 • Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2023

Cílem programu je podporovat zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cyklistiky jako součást budování systému bezpečných mezinárodních a krajských cyklostezek a cyklotras na území kraje. V rámci výzvy jsou vyhlášeny 3 dotační tituly DT1 - Cyklostezky, DT2 - Cyklistická infrastruktura a DT2 - Projektová dokumentace. Dotace je určena na plošné opravy povrchů stávajících cyklostezek, cyklotras, tras MTB, na...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2023

Cílem programu je podpora aktivit zaměřených na podporu činnosti zejména dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti školství a mládeže (Podpora organizacím, které pravidelně v průběhu roku zajišťují školní a mimoškolní volnočasovou činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje; Podpora při pořádání a organizování akcí celostátního a mezinárodního významu; Podpora akcí škol a školských zařízení v Plzeňském kraji...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předložení návrhů na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. Návrh předkládá statutární orgán nebo zástupce příjemce podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2023

Předmětem výzvy je účelová dotace určená jako příspěvek na poskytnutí kompenzace veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2023 (na zajištění regionální dopravy, na na kompenzaci ceny za navýšení cen za použití dopravní cesty). Oprávněnými žadateli o dotaci jsou kraje a Hlavní město Praha, zajišťující dopravní obslužnost kraje.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
558 431 758,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2023

Cílem výzvy je podpora kultivace veřejných prostranství centra města Olomouce - označení provozoven a reklama v městské památkové rezervaci a jejím ochranném pásmu. Žadatelem jsou právnické a fyzické osoby – vlastníci nebo provozovatelé příslušné provozovny nebo vlastníci nemovitosti, ve které příslušná provozovna sídlí.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
15 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2023

Cílem výzvy je podpora aktivit MPSV, případně dalších zapojených aktérů, jejichž cílem je systematické snižování gender pay gapu v České republice.

Dotace je určena:

 • na tvorbu nových a rozvoj existujících nástrojů pro zjištění rozdílů v odměňování žen a mužů v organizaci,
 • na pilotní ověření nástrojů pro zjištění rozdílů v odměňování žen a mužů v organizaci, na analytickou a metodickou podporu kontrolních orgánů pro efektivní...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2023

Cílem programu je podpořit rozvoj sítě dálkových tras a strategických projektů v oblasti cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje. Vyhlášeny jsou dva dotační tituly - Dokumentace cyklistické infrastruktury a Cyklistická infrastruktura. V rámci dotačního titulu č. 1 se budou poskytovat účelové investiční dotace na pořízení projektové dokumentace (zkvalitnění, scelení a propojení sítě cyklistických dálkových...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2023

Cílem výzvy je usnadnit orgánům veřejné správy přístup k digitalizačním nástrojům a technologiím, urychlit a zjednodušit tak práci s nimi. Dotace je určena na:

 • Elektronizaci vybraných služeb veřejné správy
 • Rozšíření propojeného datového fondu
 • Integraci elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
35 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2023

Cílem výzvy je usnadnit orgánům veřejné správy přístup k digitalizačním nástrojům a technologiím, urychlit a zjednodušit tak práci s nimi. Dotace je určena na elektronizaci vybraných služeb veřejné správy:

 • Rozšíření propojeného datového fondu;
 • Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz;
 • Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
450 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2023

Cílem programu je ochrana movitého kulturního dědictví ČR. Podporovanou aktivitou je zakoupení předmětů kulturního hodnoty, které mají mimořádný význam. Finanční prostředky nelze poskytnout na hrazení ostatních osobních či mzdových nákladů, stravné a k úhradě cestovného či pohonných hmot, výjimkou úhrady nákladů dodavatele na přepravu zboží. Žadateli jsou vlastníci nebo správci sbírek zapsaných v Centrální evidenci sbírek...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2023

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na výstavbu, modernizaci nebo rekonstrukci sportovních zařízení ležících na území kraje. Žadateli jsou obce, města, dobrovolné svazky obcí a jimi ze 100% vlastněné subjekty, tělovýchovné spolky (spolky a pobočné spolky). 

Maximální % dotace:
30%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2023

Cílem výzvy je podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství. Dotace je určena na nákup silničních bezemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících alternativní energie elektřiny nebo vodíku, na nákup bezemisních drážních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících v městské hromadné dopravě (tramvají nebo trolejbusů)...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
255 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2023

Cílem programu je poskytování finančních prostředků formou dotace muzeím, galeriím a případně dalším subjektům hospodařícím se sbírkami muzejní povahy na nákup díla mladšího 50 let, které patří mezi díla typickým způsobem představující vývoj výtvarného umění v České republice vnímaný v mezinárodním kontextu a je volným uměním, respektive originální autorskou dokumentací díla volného umění včetně původní dokumentace instalací...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2023

V rámci výzvy bude podpořena infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol:

 • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi,
 • vnitřní konektivita škol,
 • školní družiny a školní kluby...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2023

Cílem výzvy je podpora účasti občanů a reprezentativních sdružení na demokratickém a občanském životě Unie a jejich přispění k němu prostřednictvím zveřejňování a veřejné výměny jejich názorů ve všech oblastech činnosti Unie.

Tato výzva se zaměřuje na podporu projektů podporovaných nadnárodními partnerstvími a sítěmi, které přímo zahrnují občany. Tyto projekty shromáždí různorodou škálu lidí z různých prostředí v činnostech...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 09. 2023

Výzva cílí na činnosti zaměřené na udržitelné, bezpečné a konkurenceschopné dodávky energie. To zahrnuje aktivity v oblasti obnovitelné energie; energetický systém, sítě a skladování; stejně jako Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS).

Přechod energetického systému bude záviset na snížení celkové poptávky po energii a na tom, aby strana dodávek energie byla klimaticky neutrální v současných i budoucích klimatických...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 8.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 09. 2023

Výzva přispěje k tomu, aby EU do roku 2050 dosáhla klimatické neutrality svého stavebního fondu a aby do roku 2030 účinně podporovala nezávislost Evropy na dodávkách ruského plynu (a dalších fosilních paliv z Ruska) prostřednictvím čistších, účinnějších a udržitelnějších stavebních materiálů. Poskytne řešení, která mohou pomoci zvýšit míru renovace budov, snížit spotřebu energie budov, zlepšit chytrou připravenost, zlepšit...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 09. 2023

Tato destinace pokrývá tematické oblasti, které jsou svou povahou průřezové a mohou poskytnout klíčová řešení pro aplikace v oblasti klimatu, energetiky a mobility, konkrétně je tato výzva zaměřena na vývoj udržitelných baterií.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Pokročilý vývoj materiálů a článků umožňující rozsáhlou výrobu polovodičových baterií Gen4 pro mobilní aplikace. Rozpočet pro toto téma je 24 000 000 €.
 • Nové...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 8.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 09. 2023

Tato destinace zahrnuje činnosti zaměřené na bezpečné a inteligentní služby mobility pro cestující a zboží. Evropa potřebuje bezpečnou, odolnou a udržitelnou dopravu a služby inteligentní mobility pro cestující a zboží založené na poptávce. Vhodný výzkum a inovace umožní významné bezpečnostní, ekologické, ekonomické a sociální přínosy snížením nehod způsobených lidskou chybou, snížením dopravních zácp, snížením spotřeby...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 20.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 09. 2023

Výzva je zaměřena na akce v oblasti přírody a biologické rozmanitosti v rámci programu pro životní prostředí a klima.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Správa přírody (3 400 000 €): Cílem je přispívat k ochraně přírody a biologické rozmanitosti: Podporou politiky ochrany přírody a biodiverzity a zajištěním souladu s legislativou a/nebo podporou účinné účasti veřejnosti a přístupu ke spravedlnosti v politice přírody a...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 09. 2023

Cílem výzvy je usnadnit přechod k udržitelné a oběhové ekonomice bez toxických látek, energeticky účinné/odolné vůči klimatickým změnám a také chránit, obnovovat a zlepšovat kvalitu životního prostředí.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Cirkulární ekonomika, zdroje z odpadu, vzduchu, vody, půdy, hluku a chemikálií (74 000 000 €): Specifické cíle v oblastech: cirkulární ekonomika a odpady, vzduch, voda, půda, hluk, chemikálie...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 09. 2023

Očekává se, že výsledky projektu přispějí ke všem následujícím bodům:

 • Přispívat k provádění politiky EU a mezinárodních závazků (Evropská zelená dohoda, Globální přístup k výzkumu a inovacím.
 • Identifikovat hlavní skupinu ukrajinských měst, která by se zavázala k dosažení cíle klimatické neutrality, včetně úsilí o rekonstrukci.
 • Urychlit systémový přechod ukrajinských měst ke klimatické neutralitě tím, že připraví místní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 09. 2023

Cílem výzvy je přeměnit EU ve spravedlivou a prosperující společnost účinně využívající zdroje a konkurenceschopnou ekonomiku, kde nedochází emisím skleníkových plynů a kde je hospodářský růst oddělen od využívání zdrojů. Cílem je také chránit, zachovávat a posilovat přírodní kapitál EU a chránit zdraví a  blaho občanů od rizik a dopadů souvisejících s životním prostředím a klimatem.

Výzva obsahuje následující témata...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 09. 2023

Výzvy obsahuje následující témata k financování:

 • Finanční podpora na přípravu návrhu Strategického integrovaného projektu v rámci podprogramu Zmírňování a přizpůsobování se změně klimatu za účelem realizace národních energetických a klimatických plánů (NECP), národních akčních plánů energetické účinnosti (NEEAP), národní nebo regionální adaptační strategie nebo akčních plánů, které jsou průkopníky přechodu ke klimaticky...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 09. 2023

Cílem programu je podpora vědy a výzkumu v kraji. Podporovanou aktivitou jsou dotace vysokým školám na podporu talentovaných studentů doktorského studia v tříletém nebo čtyřletém doktorském studijním programu. Příspěvek ke stipendiu může být studentovi vyplácen nejvýše po dobu 3 let (9.000 Kč/měsíc, tj.max. 270 000 Kč pro jednoho studenta za období realizace projektu). Žadateli jsou vysoké školy se sídlem v Moravskoslezském...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 09. 2023

Mikrogrant je určen na podporu kulturních a uměleckých projektů realizovaných na území statutárního města Plzně, které během roku oživí kulturní dění ve městě, a to zejména prostřednictvím aktivit v následujících oblastech (hudba, tanec, divadlo, výtvarné umění, design, literatura, podpora kulturních a lidových tradic, site specific art). Žadateli mohou být fyzické osoby podnikající i nepodnikající a právnické osoby působící...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 09. 2023

Stipendia budou poskytována vynikajícím výzkumným pracovníkům podnikajícím mezinárodní mobilitu. Žádosti budou podávány společně výzkumným pracovníkem a příjemcem v akademickém nebo neakademickém sektoru. Postdoktorandská stipendia se mohou konat buď v Evropě (tj. v členském státě EU nebo v zemi přidružené k programu Horizon Europe), nebo ve třetí zemi, která není přidružena k programu Horizon Europe.

Cílem výzvy je zvýšit...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 09. 2023

Stipendia v rámci této výzvy by měla být poskytována vynikajícím výzkumným pracovníkům, kteří se zabývají přeshraniční mobilitou. Žádosti musí podat výzkumný pracovník společně s právnickou osobou v akademickém nebo neakademickém sektoru se sídlem v rozšiřující se zemi.

Návrhy v rámci tohoto tématu by měly stanovit důvěryhodný způsob, jak přispět k následujícím očekávaným dopadům:

 • Efektivní institucionální reformy ve...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 09. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu v roce 2023 v rámci programu AKCE (projekty dlouhodobé spolupráce, společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze, společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy, podpora přípravná fáze k programům pro udělování...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 09. 2023

Cílem programu je podpora přizpůsobení se změně klimatu a prevence rizika katastrof a odolnosti s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům (sběr a výměna dat, informací a zkušeností potřebných k předcházení negativním dopadům klimatických změn, realizace společných strategií a akčních plánů zaměřených na zlepšení životního prostředí a jeho přizpůsobení klimatickým změnám, zvyšování povědomí o zmírňování a přizpůsobování...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 09. 2023

Výzva má dva termíny uzávěrky 20. dubna a 14. září 2023.

Obecným cílem je zachovat integritu eurobankovek a euromincí a bojovat proti jejich padělání a souvisejícím podvodům, a tím posílit důvěru občanů a podniků v pravost těchto bankovek a mincí, stejně jako důvěru v hospodářství Unie a zároveň zajistit udržitelnost veřejných financí.

Konkrétním cílem je potom chránit eurobankovky a euromince před paděláním a souvisejícími...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 09. 2023

Cílem podpory je rozvoj vysoce specializované péče v Komplexních onkologických centrech a Centrech vysoce specializované hematoonkologické péče prostřednictvím podpory rozvoje diagnostiky a léčby všech typů onkologických diagnóz za pomoci inovativních technologií a s využitím mezioborového přístupu. Dotace je určena na rozvoj precizní a personalizované medicíny zahrnující včasnou diagnostiku, cílenou léčbu a personalizovanou...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
330 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 09. 2023

Cílem programu je zajistit dopravu žáků posledních a předposledních ročníků mimolibereckých základních škol na 16. ročník veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA EXPO 2022. Veletrh se uskuteční ve dnech 12. – 14.10.2023 v prostorách Home Credit Areny v Liberci. Žadateli jsou mimoliberecké ZŠ nezřizované krajem.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
15 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 09. 2023

Cílem programu je podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel kraje a podpora veřejného a osobního zdraví obyvatelstva v Ústeckém kraji. Dotace v rámci okruhu podpory 1 je určena na podporu léčebných rehabilitací a rehabilitačních pobytů, v rámci okruhu podpory 2 na podporu zdravotní gramotnosti a prevenci zdravotních rizik. Žadatelem jsou právnické osoby - registrovaní poskytovatelé zdravotních služeb...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 09. 2023

Cílem programu je posílení role kultury a udržitelného cestovního ruchu v oblasti hospodářského rozvoje, sociálního začlenění a sociální inovace (zachování a obnova kulturního a přírodního dědictví, spolupráce a výměna zkušeností při vytváření a propagaci komplexních produktů cestovního ruchu).

Podporované aktivity:

 • Aktivity zaměřené na vybudování zázemí pro zachování a rozvoj nehmotného kulturního dědictví včetně jeho...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 09. 2023

Cílem programu je podpora zvyšování efektivity veřejné správy podporou právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany, aktéry občanské společnosti a institucemi, zejména s ohledem na řešení právních a jiných překážek v pohraničních regionech (spolupráce veřejné správy a spolupracujících subjektů na obou stranách příhraničního území, vytváření a upevňování partnerství, snižování administrativních bariér)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 09. 2023

Cílem dotačního programu jepodpora adaptačních opatření přispívajících k zvýšení odolnosti, biodiverzity a vodní stability v krajině. V rámci výzvy je vyhlášeno 6 dotačnívh titulů - DT1 - Podpora malých vodních toků a malých vodních nádrží, DT2 - Zadržení vody v krajině, DT3 - Následná péče o zeleň, DT4 – Projektová dokumentace, DT5 – Koncepční dokumenty k opatřením ke zmírnění dopadů klimatických změn, DT6 – Zakládání...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 09. 2023

Výzva přispěje zejména k podpoře projektů společného zájmu v oblasti infrastruktury pro dodávky alternativních paliv.

Skupina výzev obsahuje následující podtémata:

 • Podpora zavádění infrastruktury pro dodávky alternativních paliv, která přispěje k dekarbonizaci dopravy v síti TEN-T. Podpora se bude týkat rychlého nabíjení elektřiny o minimálním výkonu 150 kW, připojení k elektřině na síti TEN-T.
 • Infrastruktura alternativních...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 09. 2023

Výzva přispěje zejména k podpoře projektů společného zájmu v oblasti infrastruktury pro dodávky alternativních paliv.

Skupina výzev obsahuje následující podtémata:

 • Nulové emise: Cílem je podpořit zavádění infrastruktury pro dodávky alternativních paliv, která přispěje k dekarbonizaci dopravy podél sítě TEN-T.
 • LNG: Cílem je podpořit zavádění infrastruktury pro dodávky alternativních paliv pro vodní dopravu podporou řešení...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 09. 2023

Toto téma se zaměřuje na podporu aktivit, které umožňují nebo přispívají k několika očekávaným dopadům destinace 3 „Potírání nemocí a snižování zátěže nemocí“. Za tímto účelem by se návrhy měly zaměřit na poskytování výsledků, které jsou zaměřeny, přizpůsobeny a přispívají ke všem následujícím očekávaným výsledkům:

 • EU je posílena jako mezinárodně uznávaná hybná síla výzkumu a inovací v oblasti vzácných onemocnění, a tím...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 09. 2023

Život na Zemi závisí na zdravé půdě. Zdravá půda poskytuje potravu, čistou vodu, stanoviště pro biologickou rozmanitost a další důležité služby a zároveň přispívá k odolnosti vůči klimatu. Účinky změny klimatu vyvíjejí další tlak na tento klíčový zdroj. Mise podpoří cestu Evropy k udržitelnému hospodaření s půdou jako součást širší zelené transformace v městských i venkovských oblastech. Cílem mise je zřídit 100 živých...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 12.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 09. 2023

Očekává se, že výsledky projektu přispějí ke všem následujícím  bodům:

 • Urychlené zavádění integrovaných inovativních a reprodukovatelných přístupů k prevenci, minimalizaci a nápravě znečištění půdy a vody přebytečnými živinami (zejména dusíkem a fosforem).
 • Urychlené zavádění integrovaných inovativních a reprodukovatelných přístupů ke snížení používání hnojiv a k prevenci, minimalizaci a nápravě znečištění živinami a snížení...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 8.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 09. 2023

Projekty partnerství měst se zaměřují na podporu mezikulturního dialogu tím, že spojují lidi různých národností a různých jazyků a dávají jim příležitost zapojit se do společných aktivit.

Očekávané výsledky:

 • Zvýšení a podpora vzájemného porozumění a přátelství mezi občany na místní úrovni.
 • Podpora občanů z místních komunit, aby zažili a uznali přidanou hodnotu, kterou EU poskytuje...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 09. 2023

Posláním výzvy je podporovat konkurenceschopnou bioekonomiku pro udržitelnou Evropu. K dosažení tohoto cíle bude partnerství veřejného a soukromého sektoru financovat projekty vyvíjející inovativní a udržitelná řešení založená na biologických technologiích se zaměřením na tyto strategické priority: suroviny, zpracování, produkty a také průřezové aspekty komunikace a životního prostředí. 

Výzva obsahuje 18 podtémat, jako...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 09. 2023

Cílem výzvy je ochrana a obnova mořských a sladkovodních ekosystémů a biologické rozmanitosti.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Maják v oblasti Atlantského oceánu a Arktidy – Řešení hrozeb pro mořskou biologickou rozmanitost způsobených změnou klimatu a lidskou činností (16 000 000 €).
 • Analýza překážek a příležitostí pro nové využití zastaralých/nevyužívaných mimopobřežních infrastruktur (1 400 000 €)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 8.800.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 09. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na revitalizaci sídelní zeleně prostřednictvím zachování, obnovy či zvyšování počtu a rozlohy ploch zeleně ve veřejném prostoru. Výzva také cílí na aktivity vedoucí k omezení negativní funkce odvodňovacího systému anebo prvků povrchového odvodnění.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1.3.1.4 - Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně (zakládání a obnova parků, zahrad, sadů, uličních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 09. 2023

Výzva obsahuje následující témata:

 • Testování a předvádění transformativních řešení k vybudování odolnosti vůči zdravotním rizikům způsobeným dopady změny klimatu (18 000 018 €):Očekává se, že výsledky projektů přispějí ke všem očekávaným výsledkům: regiony, místní úřady a komunity se zapojí do vývoje a testování celé řady transformativních řešení, která pomohou zmírnit dopad změny klimatu na zdraví a blaho lidí, včetně...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 09. 2023

Finanční program EU přispívá k přechodu na čistou energii a k naplnění cílů Evropské zelené dohody, včetně cílů Pařížské dohody, cílů v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a dlouhodobého cíle dekarbonizace.

V této souvislosti program umožňuje zemím EU těsněji spolupracovat při zavádění a využití obnovitelných zdrojů, zlepšování efektivity investic, sdružování zdrojů a hledání správné kombinace mezi veřejnými a soukromými...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2023

Předmětem výzvy je program pro sektor dopravy, který se konkrétně zaměřuje na přizpůsobení částí programu TEN-T pro civilní obranu a dvojí použití (což znamená řešení pro civilní i obranné účely potřeby) v kontextu akčního plánu vojenské mobility (například technické požadavky na rozměry a kapacitu).

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2023

Výzva má více termínů uzávěrky: 20. dubna a 21. září 2023.

Grant má za cíl usnadnit prozkoumání komerčního a sociálního inovačního potenciálu výzkumu financovaného ERC a to financováním další práce (tj. činností, které nebyly naplánovány tak, aby byly financovány z původního grantu ERC na hraniční výzkum), aby se ověřila inovace potenciál nápadů vyplývajících z projektů financovaných ERC. Granty Proof of Concept jsou proto...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 150.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2023

Výzva obsahuje následující témata:

 • Klimatická správa a informace (6 350 000 €): Výzva se zaměřuje na podporu rozvoje, provádění, sledování a prosazování právních předpisů a politiky Unie v oblasti změny klimatu, přispívá ke zmírňování změny klimatu a/nebo přizpůsobování se této změně. To zahrnuje zlepšení správy prostřednictvím posílení kapacit veřejných a soukromých subjektů a zapojení občanské společnosti.
 • Adaptace...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2023

Výzva obsahuje následující témata: 

 • Evropský cloud pro spolupráci pro kulturní dědictví (25 000 000 €):Cílem je definovat, rozšířit a urychlit vývoj platformy pro multidisciplinární a multisektorovou spolupráci v oblasti kulturního dědictví se zaměřením na požadavky uživatelů a snadnost použití, jakož i podporu otevřeného digitálního ekosystému, který poskytuje nástroje a služby potřebné k umožnění a rozšíření budoucího...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 25.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2023

Výzva se zaměřuje na podporu excelence vzdělávací a školicí instituce EU v digitálních oblastech, včetně jejich podpory spolupráce s výzkumem a podniky. Cílem je zlepšit kapacitu vychovávat a přitahovat digitální talenty a zároveň podporovat ekosystém, který pomůže řídit inovace a digitální průlomy.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Posílení digitálních dovedností mladých žáků, zejména dívek (6 000 000 €): Cílem této...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 09. 2023

Program Digitální Evropa má za cíl posílit základní umělou inteligenci (AI) EU, Cloud to Edge Computing a datové kapacity jako zásadní hnací sílu digitální transformace veřejného a soukromého sektoru. 

Výzva obsahuje následující podtémata:

 • Vysoce bezpečná platforma pro spolupráci leteckého a bezpečnostního průmyslu.
 • Koordinace sektorových testovacích a experimentálních zařízení AI...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 22.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 09. 2023

Výzva se zaměřuje na kybernetickou bezpečnost v rámci digitální transformace. Cílem programu je posílit ochranu občanů a organizací Unie a zlepšit bezpečnost digitálních produktů a služeb. Implementaci programu budou řídit Evropské centrum pro průmysl, technologie a výzkum kybernetické bezpečnosti (ECCC) a Síť národních koordinačních center. V prvních dvou letech se program zaměří na moderní řešení kybernetické bezpečnosti...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 60.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 09. 2023

Výzva je zaměřena na podporu programu Digitální Evropy a vylepšení sítě národních kontaktních míst.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Podpora šíření a využívání (300 000 €): Výzva maximalizuje dopad programu Digitální Evropa a využití jeho výsledků prostřednictvím koncepčního a provozního rámce pro šíření a využívání, včetně provedení řady praktických akcí.
 • Podpora sítě národních kontaktních míst (2 000 000 €): Výzva...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 09. 2023

Jedná se o dvoukolovou výzvu s prvním termínem uzávěrky 28. března a druhým 26. září 2023.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Bezpečné a trvale udržitelné biochemické platformy na bázi chemických látek, přísad, materiálů nebo alternativních produktů (8 000 000 €):Očekává se, že projekty napomůžou znovupoužití konečných produktů, především v aplikacích, kde je recyklace v současnosti omezena nebo je velmi náročná, zejména...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 7.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 09. 2023

Jedná se o dvoukolovou výzvu s prvním termínem uzávěrky 28. března a druhým 26. září 2023.

Návrhy témat v rámci této destinace by měly:

 • Rozvíjet oběhové hospodářství a odvětví biohospodářství.
 • Zajistit, aby přírodní zdroje byly využívány a spravovány udržitelným a oběhovým způsobem...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 09. 2023

Výzva je zaměřena na referenční rámec EU pro úspory energie, který by měl vést ke standardizované referenční aplikaci, která bude vyvinuta v úzké spolupráci s poskytovateli energie a bude čerpat z aplikací a služeb již dostupných na trhu.

Cílem je zavedení referenčního rámce EU pro úspory energie v celé Unii v úzké spolupráci s poskytovateli energie. Inteligentní měřiče a chytré aplikace umožňují spotřebitelům snížit a...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 09. 2023

Cílem výzvy je zavádění a nejlepší využití digitálních kapacit se zaměřením na prioritní oblasti, jako je např. podpora malých a středních podniků a veřejných orgánů v jejich digitální transformaci.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Evropská observatoř digitálních médií (EDMO) – národní a nadnárodní centra (10 000 000 €): Evropská observatoř digitálních médií byla vytvořena s cílem podporovat nezávislou multidisciplinární...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.350.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 09. 2023

Cílem výzvy je vytvořit ověřené digitální produktové pasy (DPP) v nejméně dvou hodnotových řetězcích, zprávu o dalších potřebách standardizace a specifikací pro zajištění interoperability, bezpečnosti a přijetí všemi zúčastněnými stranami a doporučení založená na zkušenostech pro zavádění DPP v jiných hodnotových řetězcích.

Záměrem výzvy je:

 • Umožnit sdílení klíčových informací souvisejících s produkty, které jsou zásadní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 09. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj cyklistické infrastruktury. Dotace je určena na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury, na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v ČR, včetně doprovodné infrastruktury, narealizaci...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
42 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 09. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj cyklistické infrastruktury. Dotace je určena na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury, na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v ČR, včetně doprovodné infrastruktury, narealizaci...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
42 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 09. 2023

Cílem výzvy je zlepšení šíření znalostí a zavádění technologií, jejich šíření je zásadní pro zajištění toho, aby výzkumní pracovníci a jejich instituce vycházeli z nejnovějších dostupných znalostí a zhodnocovali je. Využívání výsledků výzkumu a vytváření hodnoty pro naši ekonomiku a společnost navíc často závisí na dovednostech a schopnostech příjemců i zprostředkovatelů (tj. úředníků pro přenos technologií/znalostí) prezentovat...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 09. 2023

Výzva obsahuje následující témata:

 • Twinning ze spodu nahoru (113 000 000 €): Výzva si klade za cíl posílit síťové aktivity mezi výzkumnými institucemi rozšiřujících se zemí působícími jako koordinátoři a špičkovými předními protějšky na úrovni Evropské unie tím, že je propojí s alespoň dvěma výzkumnými institucemi ze dvou různých členských států nebo přidružených zemí. To napomůže stavět na obrovském potenciálu vytváření...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 09. 2023

Synergie mezi Horizontem Evropa a programy politiky soudržnosti, zejména Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRR), ale také INTERREG a Fondem odolnosti a obnovy (RRF), jsou nástrojem pro rozšiřující se země, aby dohnaly svou výkonnost v oblasti výzkumu a inovací. Návrh představuje nové příležitosti k dosažení operativních synergií mezi Horizontem Evropa a EFRR, včetně pečeti excelence, převodu, kumulativního financování...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.200.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 09. 2023

Výzva je zaměřena na:podporu prevence a řešení předčasných odchodů žáků ze vzdělávání prostřednictvím multidisciplinárního přístupu směřujícímu ke zvýšení školní úspěšnosti dětí a mládeže ohrožené školním neúspěchem a ke zvýšení jejich šancí na uplatnění se na trhu práce se specifickým důrazem na děti ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí ve vybraných obcích s rozšířenou působností v Ústeckém, Karlovarském...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 09. 2023

Cílem výzvy je realizace specifické akce s označením BMVI/2021/SA/1.5.4/005 - Podpora implementace příslušného právního rámce interoperability, a to za účelem podpořit schengenské země, aby dodržovaly provádění právního rámce interoperability (příprava koncových uživatelů informačních systémů EU na správné zacházení s informacemi o totožnosti obsaženými v jiných systémech v důsledku interoperability a rozšíření kapacity...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 09. 2023

Cílem výzvy je podpora aktivit zaměřených na podporu romské integrace a sociálního začleňování Romů, opatření systémového charakteru navazující na Strategii rovnosti, začlenění a participace Romů na období 2021 – 2030.

Podporované aktivity:

 • Podpora komunitní práce a komunitního organizování za účelem zvyšování občanských kompetencí Romů.
 • Aktivizace a rozvoj komunitních lídrů na lokální úrovni přispívajících ke zlepšení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
31 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 09. 2023

Cílem výzvy je podpora obcím nebo jejich částem na realizaci projektů integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni, na jejichž území je vyšší koncentrace osob z cílové skupiny. Dotace je určena na projekty, které zajišťují koordinaci integračních aktivit ze strany realizátora, sociální a právní poradenství, aktivizaci cílové skupiny a přímou práci s klienty. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, města nebo...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 09. 2023

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na přípravu i realizaci staveb, případně na opravy a rekonstrukce již stávajících objektů nebo na přestavbu domů s alespoň 4 byty, určenými pro bydlení osob v nepříznivé sociální a zdravotní situaci (ubytování osob se zdravotním postižením nebo byt v domě se zařízením určeným pro tyto osoby nebo byt v domě s pečovatelskou službou). V rámci výzvy jsou vyhlášeny 2 dotační tituly...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 09. 2023

Hlavním cílem výzvy je podporovat rozvoj a/nebo posilování vědeckých znalostí potřebných k podpoře vědecké základny pro opatření na zachování a řízení rybolovu.

Prioritami souvisejícími s touto výzvou je posílení politicky orientované vědy o rybolovu, lepší využití shromážděných vědeckých údajů, lepší spolupráce mezi vědci a odvětvím rybolovu a příspěvek k podpoře vědecké komunity EU při rozvoji a udržování příslušných...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 600.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 09. 2023

Cílem programu je podpora spolupráce mezi veřejnou správou a výzkumnými organizacemi, kterou bude možné dále využívat k její propagaci. Dotace je určena na vytvoření nabídky služeb (katalogu příkladů dobré praxe z portfolia témat - energetika a teplárenství, vodohospodářství, odpadové hospodářství, veřejná prostranství, doprava, bezpečnost) a prostřednictvím povinných konzultací, kdy jedním z hodnotících kritérií bude...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 09. 2023

Cílem výzvy je zpracování studií k posouzení potenciálu zadržování vody v krajině, návrh konkrétních opatření a realizace 10 % navržených opatření (výše podpory na realizaci opatření z podprogramu 167 max. do výše 15 % ceny studie). Studie budou zpracovány v několika typech s různou úrovní detailu výstupů s ohledem na rozsah řešeného území.

Podporované typy studií:

 • Systematické řešení pro větší plochu povodí.
 • Řešení konkrétních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2023

Cílem programu je podpora homogenizace krajské dopravní infrastruktury. Dotace je určena na opravy (souvislé sjednocení) vozovkového souvrství, při podélném nebo příčném uložení (následujícím souvisle za sebou) inženýrské sítě do pozemní komunikace a zasahující do vozovkového souvrství v polovině nebo přes polovinu pozemní komunikace, a to v tloušťce minimálně 50 mm. Žadatelem mohou být obce, dobrovolné svazky obcí. Maximální...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2023

Cílem výzvy je posílení pozice českého filmu v distribuční nabídce, podpora českých debutů a náročných kinematografických děl v distribuční nabídce, podpora nezávislých zahraničních kinematografických děl v distribuční nabídce, širší dostupnost kinematografických děl v regionálních jednosálových a dvousálových kinech. Podpora je určena pro distribuci jednotlivých kinematografických děl v kinech či obdobným způsobem (alternativní...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2023

Nadace pokračuje v pomoci ukrajinským uprchlíkům v Česku. V rámci projektu Vzdělání bez bariér podporuje děti a jejich rodiny, které do České republiky přišly z válkou zasažených oblastí. V pořadí již do třetí výzvy se mohou hlásit školy a organizace v rámci mimořádného Fondu Ukrajina.

Nadace přispěje školám a organizacím, které pracují s ukrajinskými dětmi, na vzdělávací a kompenzační pomůcky, na stravování, na asistenty...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2023

Cílem programu je zvýšit počet absolventů medicíny, kteří se budou připravovat na specializaci v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje a zejména jeho venkovských částí. Dotaci lze poskytnout na rezidenční místo. Rezidenční místo vzniká u poskytovatele zdravotních služeb, který musí splnit podmínky stanovené MZ. Ten vypíše výběrové řízení a vybere si absolventa...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2023

Cílem dotačního programu je rozvoj neziskového sektoru působícího v sociální oblasti ve statutárním městě Jihlava, zajišťujícího realizaci sociálních služeb a činností pro občany města Jihlavy. Žadateli jsou registrovaní poskytovatelé sociálních služeb (žádosti lze předkládat od 1.2. do 15.3. daného roku) a fyzické a právnické osoby - poskytovatelé služeb v sociální oblasti (žádosti lze předkládat od 1.3. do 30.9. daného...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2023

Cílem programu je podpora opatření k omezení šíření podkorních hmyzích škůdců lesních dřevin, provedení následné účinné asanace kůrovcového dřeva a podpora činnosti drobných vlastníků lesů v ochraně lesa, které mohou zabránit dalšímu rozmnožování hmyzích škůdců a šíření kůrovcové kalamity v lesích. V rámci programu jsou vyhlášeny dva dotační tituly. DT 1 - Lesní těžba kůrovcových stromů - žadateli mohou být vlastníci lesa...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2023

Cílem výzvy je komplementární podpora projektů, které úspěšně prošly oběma koly hodnocení výzvy Teaming for Excellence a bylo jim přiděleno financování. Výzva Teaming-CZ I podpoří komplementární financování především investičních výdajů nutných k modernizaci excelentního výzkumného centra. Dotace je určena na modernizaci infrastrukturního zázemí excelentního výzkumného centra (stavební úpravy, pořízení, upgrade či vývoj...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
665 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2023

Podpora a rozvoj neziskového sektoru působícího v oblasti prevence kriminality (snížení výskytu delikventní činnosti u dětí a mladých dospělých, prevence kriminality zaměřená na seniory a zdravotně postižené, snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů a návštěvníků města, dluhová problematika, terciární prevence - recidivisti, riziková mládež, cizinci, propuštění z výkonu trestu) pro...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2023

Jedná se o vícekolovou výzvu s datumy uzávěrky 22. března, 7. června a 4. řijna 2023.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Katalyzátor: Výzva se zaměřuje na inovace založené na vědeckých objevech nebo technologických průlomech („deep tech“) a tam, kde je potřeba značného financování v dlouhém časovém horizontu, než lze dosáhnout návratnosti. Podporuje tedy financování inovačních projektů s vysokými rizikiy a s dlouhým obdobím...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 17.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 10. 2023

Cílem výzvy je usnadnit všem účinný a nediskriminační přístup ke spravedlnosti a účinnou nápravu, včetně elektronických prostředků (e-justice), prosazováním účinných občanských a trestních řízení a prosazováním a podporou práv všech obětí trestných činů, jakož i procesních práv podezřelých a obviněných osob v trestním řízení.

Tato dvouletá výzva k předkládání návrhů v rámci specifického cíle Přístup ke spravedlnosti zahrnuje...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 800.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 10. 2023

Cílem výzvy je poskytnout finanční podporu krajům (Karlovarský/Moravskoslezský/Ústecký) na realizaci zastřešujících projektů. V rámci výzvy tak může kraj čerpat podporu na předfinancování výdajů k poskytování tří základních typů voucherů pro konečné příjemce.

Podporované aktivity:

 • Voucher pro rozvoj podnikání (předmětem podpory je vznik nových nebo rozvoj stávající podnikatelských záměrů a podnikatelských aktivit - výdaje...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora infrastruktury pro bezpečnou nemotorovou dopravu. Dotace je určena na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy, na zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách. Oprávněnými žadateli jsou kraje, obce...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2023

Cílem výzvy je poskytnout finanční podporu krajům (Karlovarský/Moravskoslezský/Ústecký) na realizaci zastřešujících projektů. V rámci výzvy může kraj čerpat podporu na předfinancování výdajů k poskytování tří základních typů voucherů pro konečné příjemce.

Podporované aktivity:

 • Voucher pro rozvoj podnikání (předmětem podpory je vznik nových nebo rozvoj stávající podnikatelských záměrů a podnikatelských aktivit - výdaje...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora infrastruktury pro bezpečnou nemotorovou dopravu. Dotace je určena na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy, na zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách. Oprávněnými žadateli jsou kraje, obce...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2023

Cílem výzvy je poskytnout finanční podporu krajům (Karlovarský/Moravskoslezský/Ústecký) na realizaci zastřešujících projektů. V rámci výzvy tak může kraj čerpat podporu na předfinancování výdajů k poskytování dvou základních typů voucherů pro konečné příjemce.

Podporované aktivity:

 • Voucher pro rozvoj podnikání (předmětem podpory je vznik nových nebo rozvoj stávající podnikatelských záměrů a podnikatelských aktivit - výdaje...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2023

Výzva cílí na činnosti zaměřené na udržitelné, bezpečné a konkurenceschopné dodávky energie. To zahrnuje aktivity v oblasti obnovitelné energie; energetický systém, sítě a skladování; stejně jako Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS).

Výzva obsahuje následující témata:

 • Zvýšení účinnosti inovativních zařízení pro přeměnu statické energie pro výrobu elektřiny a tepla/chladu.
 • Integrace obnovitelných plynů jiných...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 11.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti odborné, koncepční, strategické a manažerské a na podporu zvyšování kvality a organizace postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oborech vyznačujících se regionálními rozdíly v dostupnosti, v oborech, kde nepříznivý věkový průměr způsobuje nedostupnost péče, a v oborech s nedostatečným pokrytím péče.

Dotace je určena na:

 • podporu vzdělávání...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 10. 2023

Cílem programu je rozvoj cyklistické infrastruktury na území Středočeského kraje. Projekt musí být spolufinancován z jiných veřejných zdrojů (SFDI, IROP).  

Dotace může být využita na tematická zadání:

 • Výstavba cyklistické infrastruktury na dálkových páteřních trasách.
 • Výstavba cyklistické infrastruktury na vybraných páteřních regionálních trasách...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 10. 2023

Cílem programu je zachování genetických zdrojů hospodářských zvířat a geneticky cenných populací hospodářských zvířat, ryb a včel v rámci Národního programu ochrany a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat a ostatních živočichů využívaných pro výživu a zemědělství. Podporovanou aktivitou je např. podpora na udržování jedinců plemene česká červinka, český strakatý skot, přeštického černostrakatého plemene prasat...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora projektú zaměřených na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření a také na podporu budování vsakovacích a retenčních zařízení včetně opatření, které přispívají k efektivnímu nakládání se srážkovými vodami.

Dotace je určena:

 • na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření a opatření zaměřených na hospodaření se srážkovou vodou s výjimkou typových projektů - vybudování technologie...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Termíny uzávěrek grantového programu jsou do 30.4. a do 31.10. 2023.

Program podpoří přípravu a realizaci praktické environmentální  výchovy dětí předškolního věku prostřednictvím vzdělávacích celků zaměřených na využití školní zahrady, parku, volné krajiny. Může jít o projektové vyučování, tematickou výuku, environmentální výukové programy a podobné aktivity rozvíjející environmentální  povědomí a senzitivitu dětí. Žadatelem...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je přispět ke koncepčnímu územnímu rozvoji obcí prostřednictvím systémové dotace. Podporovanou aktivitou je podpora zpracování územních plánů a jejich transformace do jednotného standardu (aktivita 1 - zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrhu, vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, zpracování úpravy návrhu územního plánu pro veřejné projednání...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Program podporuje činnosti v oblasti ochrany obyvatel, krizového řízení, požární ochrany a bezpečnosti obyvatel (podpora činnosti složek IZS, preventivně výchovné programy, pořízení, údržba, modernizace a provoz technických prostředků, akce určené pro děti, mládež a veřejnost). Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
180 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je poskytnutí příspěvku úspěšným žadatelům v programu Dešťovka, vyhlášeného Státním fondem životního prostředí ČR. Účelem je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Žadatelem jsou vlastníci a stavebníci obytných domů. Poskytovaná částka z rozpočtu SMB činí 50 % dotace připsaných...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora realizace opatření k zabránění škodám způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů. Jedná se o pomoc podnikajícím chovatelům hospodářských zvířat, aby mohli zabezpečit svá stáda, a to zejména před útoky vlka obecného. Dále výzva nabízí podporu za účelem modernizace záchranných stanic a center pro ohrožené druhy živočichů.

Podporované aktivity:

 • Podaktivita 1.6.1.1.2 - Předcházení, minimalizace...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je poskytnutí podpory na vznik nových zelených střech v Brně. Přínosem instalace zelené střechy pro žadatele je zkvalitnění tepelné stability vnitřního prostředí, zlepšení zvukově-izolačních vlastností a dlouhodobá ochrana proti mechanickému poškození hydroizolačních vrstev. Žadatelem může být vlastník nemovitosti nebo osoba k tomuto účelu vlastníkem nemovitosti zplnomocněná. Výše dotace na jeden projekt...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je podpora projektů propagujících město Olomouc v zahraničí a přispívajících k všestranným zahraničním kontaktům a spolupráci (kulturní a umělecké aktivity, festivaly, výstavy a jiné akce v oblasti hudby, divadla, výtvarného umění, navazování spolupráce školských a akademických subjektů, pořádání sportovních akcí a dalších zahraničních aktivit s důrazem na partnerská města). Žadateli jsou nestátní neziskové...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
45 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora telematiky pro veřejnou dopravu.

Podporované aktivity:

 • Zavedení nebo modernizace monitorovacích, řídicích, preferenčních a kooperativních systémů pro veřejnou dopravu,
 • zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve veřejné dopravě...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora telematiky pro veřejnou dopravu.

Podporované aktivity:

 • Zavedení nebo modernizace monitorovacích, řídicích, preferenčních a kooperativních systémů pro veřejnou dopravu,
 • zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve veřejné dopravě...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem dotačního titulu je zajistit finanční prostředky pro kraje a hl. m. Prahu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Žadateli jsou kraje a hlavní město Praha. Dotace není určena k financování jiných činností, než je výplata státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Program je zaměřen na podporu kulturních aktivit v oblasti hudby, divadla, filmu, výtvarného umění, kulturních a kreativních průmyslů, aktivit v oblasti cestovního ruchu a dalších, které nemají charakter celoroční činnosti. Jedná se o podporu akcí v kulturních zařízeních a areálech nebo ve venkovních prostorách městské památkové rezervace, v přilehlých parcích nebo v jednotlivých městských částech v období od 1.1.2023...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Termíny uzávěrek v roce 2023 budou do 30.4. a 31.10. 2023

Cílem grantové výzvy je podpořit realizaci dlouhodobých výchovných a vzdělávacích projektů zaměřených na témata spojená s hospodařením s dešťovými vodami, a to jak v kontextu zcela lokálním a praktickém, tak i v širších environmentálních a společenských souvislostech.

Výzva podporuje přípravu a realizaci výchovných a vzdělávacích projektů, které se zabývají problematikou...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je podpora sportovců na významných mezinárodních akcích ve sportovních disciplínách a podpora pořádání oficiálních sportovních mistrovství na území Kraje Vysočina, a to z důvodu reprezentace Kraje Vysočina v zahraničí, podpory dalšího sportovního rozvoje krajských sportovců, zvýšení zájmu o daný sport a podpory rozvoje cestovního ruchu. Žadatelem mohou být nestátní neziskové organizace, právnické osoby vykonávající...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je zlepšení dostupnosti zubní a pediatrické péče obyvatelům kraje, motivovat zubní lékaře a pediatry, aby v obcích s nedostatečným pokrytím kapacitou a dostupností stomatologické a pediatrické péče, mohli získat finanční podporu na zřízení stomatologické nebo pediatrické ordinace. Žadateli jsou obce nebo svazky obcí a poskytovatelé zdravotních služeb v oboru zubní lékařství nebo pediatrie.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je posílení regionální ekonomiky podporou realizace audiovizuálních děl (hraných filmů, hraných seriálů nebo epizodních dílů seriálů). Dotaci lze poskytnout na realizaci audiovizuálního díla, které je určeno pro distribuci prostřednictvím televizního vysílání, převzatého televizního vysílání, uvedení do kin nebo služby video on demand. Uznatelnými náklady jsou pouze náklady přímo spojené s realizovaným dílem...

Maximální % dotace:
30%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora preventivních opatření realizovaných za účelem ochrany hospodářských zvířat a zmírňování přímých škod působených vybranými zvláště chráněnými druhy na chovech hospodářských zvířat, vodních dílech apod.

Podporované aktivity:

 • Opatření 1.6.1 Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny - aktivita 1.6.1.1 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Termíny uzávěrky Základního grantového programu v roce 2023 budou do 30.4. a do 31.10.

Cílem Základního grantového programu je podpořit projekty zaměřené na zlepšování životního prostředí na území města Plzně. Podporovány budou uskutečnitelné projekty se širokým dopadem na bezprostřední okolí. Vítány budou nově i projekty zaměřené na podporu provozu lesních družin nebo pravidelných lesních dní v družinách.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora projektú zaměřených na vybudování technologií pro akumulaci, úpravu a rozvod srážkových vod či šedých vod ve veřejných budovách za účelem jejich dalšího relevantního využití.

Podporované aktivity:

 • Vybudování technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití s výjimkou úpravy na vodu pitnou.
 • Vybudování technologie...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Fond byl zřízen na finanční podporu v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí a čistoty města. Dotaci lze využít na projekty v oblasti čistoty města, vodního hospodářství, péče o zeleň a jejího rozvoje, svozu, sběru, ukládání a likvidace odpadů, monitorování složek životního prostředí a ekologických procesů, výstavby dětských hřišť a dětských herních prvků, publikační činnosti, ochrany zemědělského a lesního půdního...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Jihomoravský kraj poskytne finanční podporu fyzickým a právnickým osobám formou individuálních dotací (tzv. mimořádné dotace ad hoc). Tyto dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je podpora společensko-prospěšných projektů pro zlepšování kvality života a zdravotní péče, seberealizaci a vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním omezením. Dotace je určena na pořízení technických lékařských přístrojů sloužících případně i širšímu okruhu osob v rámci zdravotnických zařízení na území města Olomouce, popř. kompenzačních pomůcek osobě, která si je nemůže pořídit z jiných zdrojů. Žadateli...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel (vytváření a obnova tůní a malých vodních nádrží, revitalizace a renaturace vodních toků a niv), na tvorbu nových a obnovu stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi (založení nebo obnova vegetačních krajinných prvků), na zakládání a obnovu veřejné...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je uchování kulturního dědictví a tradic regionu. Podpora bude směrována na rozvoj společnosti v oblasti kultury, památkové péče a folkloru na bázi národních a regionálních tradic, a těch žadatelů, kteří svojí činností napomáhají ke zprostředkování, uchování a využívání kulturních hodnot Pardubického kraje a upevňují vztah obyvatel k jeho kulturnímu dědictví. Hlavní činností podporovaných subjektů je zejména...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Nadace bude rozdělovat finanční příspěvky organizacím působících v oblasti požární ochrany v jednotlivých regionech v ČR. Nadace bude granty poskytovat na činnost hasičů v oblastech:

 • Muzejnictví, výstavní a archivní činnost dokumentů přibližující záslužnou práci hasičů, jako jsou regionální muzea a Síně hasičských tradic ve sborech, na částečnou úhradu nákladů spojených s ošetřováním sbírkových předmětů včetně jejich...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na podporu přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny, na péči o chráněná území (péče o nelesní stanoviště, péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na tůně/malé vodní nádrže/rašeliniště/vodní toky a jejich nivy/dřeviny rostoucí mimo les, opatření proti narušení drnu/stružkování/pojezdům těžkou technikou, asanace kůrovcové hmoty, zviditelnění stěn...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je podpora činnosti organizací, jednotlivců a na podporu významných akcí konaných na území statutárního města Zlína. Maximální výše podpory není stanovena, bude posuzována s ohledem na přiměřenost nákladů zdůvodněných v žádosti. Vhodným žadatelem jsou fyzické nebo právnické osoby provozující danou činnost na území města Zlína.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 11. 2023

Výzva je zaměřena na výzkum v oblasti nukleární bezpečnosti, na řízení radioaktivního odpadu a zpracování vyhořelého paliva, na ochranu proti záření a další oblasti jaderného výzkumu.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Bezpečnost provozu jaderných elektráren a výzkumných reaktorů (5 304 500 €).
 • Dělení a transmutace minoritních aktinidů pro průmyslové aplikace (1 330 000 €)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 11. 2023

Cílem výzvy je podpora vzdělávání zahraničních studentů přijatých v rámci programu Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných vysokých školách v České republice. V rámci výzvy jsou podporovány 2 aktivity. Aktivita A - podpora studia zahraničních stipendistů přijatých ke studiu na veřejné vysoké školy (kategorie B – studium uskutečňované v českém jazyce, kategorie G – studium...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 11. 2023

Cílem podprogramu je finanční podpora krajů při výkupech zastavěných pozemků pod silnicemi II. a III. třídy, ke kterým měly dříve práva hospodařit státní příspěvkové organizace a které přešly do vlastnictví krajů podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Dotace je určena na úhradu části výdajů krajů na výkupy těchto pozemků. Žadateli jsou kraje. Výše...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů, které řeší zkvalitnění monitoringu životního prostředí, zefektivnění kontrolních procesů a zdokonalení prevence a řízení procesů při předcházení vzniku rizik souvisejících s lidskou, zemědělskou či průmyslovou činností.

Podporované aktivity:

 • Pořízení infrastruktury a vybavení pro zkvalitnění monitoringu životního prostředí,
 • zefektivnění kontrolních procesů a zdokonalení prevence a řízení...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2023

Cílem výzvy je podpora nákupu, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících rozvoj sociálních služeb (ambulantní a terénní služby sociální péče).

Podporované aktivity:

 • Nákup nemovitostí (objektů k rekonstrukci, pozemků).
 • Výstavba, rekonstrukce a úpravy zázemí pro poskytování...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2023

Cílem programu je podpora studia českých studentů veřejných vysokých škol (studentů zapsaných do studia v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech na studijním pobytu na zahraničních vysokých školách) a podpora akademických pracovníků veřejných vysokých škol při výzkumných pobytech v zahraničí. O příspěvek ze státního rozpočtu mohou požádat veřejné vysoké školy, které vysílají své studenty nebo akademické...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2023

Cílem výzvy je zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v dětských skupinách, zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Podporované aktivity:

 • Nákup nemovitostí (objektů k rekonstrukci, pozemků).
 • Výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
25 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2023

Cílem výzvy je budování národního, regionálního a místního politického rámce pro podporu přechodu na čistou energii.

Výzva obsahuje např. následující témata:

 • Energetická náročnost budov – Vytváření podmínek pro rychlejší, hlubší a chytřejší renovaci, řízenou službami a daty.
 • Zvyšování dovedností a rekvalifikační zásahy umožňující dekarbonizovaný stavební fond a integraci energetického systému...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 11. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekultivaci starých skládek, které byly využívány ještě před platností legislativy o odpadech.

Dotace je určena:

 • na stavební práce, dodávky a služby, průzkumné geologické práce,
 • na manipulaci, odvoz a odstranění odpadů ze sanace nesaturované a saturované zóny...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 11. 2023

Cílem výzvy je podpora digitalizace objektů digitálních technických map krajů , které umožňují přístup k přesným informacím o umístění objektů základní prostorové situace, o umístění a vlastnostech objektů dopravní a technické infrastruktury a digitálních technických map veřejnoprávních správců, které splňují uvedené požadavky na DTM krajů. V rámci výzvy bude digitalizováno nejméně 161 000 hektarů objektů základní prostorové...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem výzvy je podpora modernizace soustav zásobování tepelnou energií, zejména rozvodů včetně předávacích stanic a řídicích a zabezpečovacích systémů, na území hl. m. Prahy.

Podporované aktivity:

 • Modernizace a rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií (SZTE) včetně předávacích stanic s cílem dosažení úspor primární energie z neobnovitelných zdrojů, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem výzvy je podpora adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy. Dotace je určena na rekonstrukce stávající malé vodní nádrže, jejíž stav nevyžaduje komplexní rekonstrukci a k dlouhodobému udržení existence biotopu a k uchování funkce zadržení vody v krajině postačí dílčí rekonstrukce - odtěžení, uložení, rozprostření sedimentu, výstavba nebo rekonstrukce technických...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů, snížení úrovně konečné spotřeby energie ČR a splnění závazku nových úspor energie.

Dotace je určena:

 • na snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov...

Maximální % dotace:
65%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Účelová neinvestiční dotace podporuje osoby a organizace vykonávající sociální činnost v Libereckém kraji. Nelze podpořit aktivity, na které byly čerpány finanční prostředky z jiných zdrojů Libereckého kraje. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech, kdy na akci není možné žádat z programů vyhlášených v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - Oblast podpory životní prostředí a zemědělství. Před podáním žádosti je nutné svůj záměr konzultovat se správcem programu. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem výzvy je poskytnutí finanční pomoci obcím a krajům zasaženým živelní pohromou dne 24. června 2021. Dotace je určena na zakládání a obnovu ploch zeleně včetně doprovodných přírodních vodních prvků a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech. Žadateli jsou kraje a obce (Jihomoravský a Ústecký).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
15 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem výzvy je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v ČR prostřednictvím společných účastí na zahraničních veletrzích a výstavách. Podporovanou aktivitou je oborová prezentace prostřednictvím společné účasti na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí, které nejsou zahrnuty do seznamu oficiálních účastí na výstavách a veletrzích organizovaných MPO. Účast na...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem výzvy je  podpora integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb – podpora rozvoje dostupnosti zdravotní následné péče – modernizace a rekonstrukce lůžkových oddělení poskytujících následnou péči. V rámci výzvy jsou podporovány dvě aktivity - Aktivita A) - Zvýšení kvality a rozšíření spektra poskytované následné lůžkové péče, v rámci, které jsou podporovány modernizace a rekonstrukce lůžkových oddělení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem výzvy je podpořit rozvoj řízení a implementace Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021–2027 na národní úrovni (IPs NRIS3), zřídit Národní centrum informačních služeb (IPs CARDS), zřídit koordinační aparát pro implementaci iniciativy European Open Science Cloud v ČR (IPs EOSC CZ).

V rámci výzvy je stanovena jedna povinná aktivita (Aktivita č. 1. Řízení projektu) a tři povinně volitelné...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 600 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem výzvy je  podpora integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb – podpora rozvoje dostupnosti zdravotní následné péče – modernizace a rekonstrukce lůžkových oddělení poskytujících následnou péči. V rámci výzvy jsou podporovány dvě aktivity - Aktivita A) - Zvýšení kvality a rozšíření spektra poskytované následné lůžkové péče, v rámci, které jsou podporovány modernizace a rekonstrukce lůžkových oddělení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem výzvy je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v ČR prostřednictvím společných účastí na zahraničních veletrzích či výstavách a marketingová podpora MSP především v oblasti klíčových technologií. Podporovanou aktivitou je oborová prezentace prostřednictvím společné účasti na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí, které nejsou zahrnuty do seznamu oficiálních...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Cestovní ruch. Žadateli jsou FO a PO. Projekt musí být realizován na území Libereckého kraje a jeho turistických oblastí. Na jeden projekt nelze využít více dotačních zdrojů Libereckého kraje.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 12. 2023

Cílem programu je podpora pořádání významných kulturních a společenských akcí cestovního ruchu, které mají nadregionální, celostátní nebo mezinárodní význam. Žádost v tomto dotačním titulu mohou podat pouze žadatelé, jejichž akce je zařazena na seznam Významných akcí podporovaných Libereckým krajem.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 12. 2023

Cílem výzvy je je podpora zajištění školního stravování dětí v MŠ, žáků a žákyň v ZŠ a SŠ (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), včetně škol speciálních, žáků a žákyň v konzervatořích, dětí, žáků a žákyň a studentů a studentek ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních typu domov mládeže a internát a v zařízeních školního stravování, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
63 613 800,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 12. 2023

Podporovány jsou nejrůznější veřejně prospěšné aktivity ve prospěch zdravotně postižených dětí a mládeže a organizací dětí a mládeže v Blanicko - Otavském regionu.

Granty jsou udělována zejména na tyto účely:

 • nákup ortopedických a jiných pomůcek vhodných k usnadnění životních podmínek
  handicapovaných...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 12. 2023

Cílem výzvy je rozvoj potřebné infrastruktury pro vozidla na alternativní paliva a zvýšení počtu těchto vozidel v České republice. Dotace je určena na nákup nových vozidel s alternativním pohonem (elektromobily nebo vozidla s vodíkovým pohonem), v případě příspěvkových organizací do nabytí správy nebo příslušnosti hospodaření, či pronájem vozidla formou finančního leasingu (příspěvek na úhradu ceny za služby leasingové...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 12. 2023

Cílem programu je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory následné péče o vysazené stromy, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Dar se poskytuje na nezpůsobilé výdaje projektu v rámci Národního programu Životní prostředí (výzva č. 9/2019 nebo výzva č. 4/2021). Maximální výše daru činí...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 12. 2023

Cílem programu je finanční podpora na včasnou přípravu projektů v daných oblastech podpory. Dotace je určena na zpracování projektové dokumentace, posudku či studie. Žádost o dotaci musí příjemce podat nejpozději do dvou let od ukončení realizace přípravy projektu, na kterou mu byla poskytnuta dotace (evropské strukturální a investiční fondy EU, komunitární programy EU, finanční mechanismy EHP/Norsko v programovém období...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 835 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 12. 2023

Cílem programu je podpora vzniku nebo rozšíření bytového fondu obcí. Dotace je určena na pořízení nových obecních bytů z nebytových prostor ve vlastnictví žadatele prostřednictvím rekonstrukce, modernizace nebo vestavby stávajících objektů, případně rekonstrukcí bytového prostoru, který není možné v současné době užívat k bydlení, což musí žadatel doložit vyjádřením stavebního úřadu. Maximální výše požadované a poskytnuté...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 12. 2023

Cílem programu je zvýšení podílu spolufinancování projektů za účelem snížení finančního zatížení žadatelů u projektů realizovaných v oblasti pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace (sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení), v oblasti pořízení dostupných bytů, dostupných domů nebo dostupných...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů systémového charakteru souvisejících s reformou péče o duševní zdraví (aktivity budou upřesněny na základě projektových záměrů).

Podporované aktivity:

 • Podpora intervencí na zvýšení zdravotní gramotnosti v oblasti duševního zdraví (aktivity zaměřené na podporu systematického vzdělávání s cílem zvýšení zdravotní gramotnosti v oblasti duševního zdraví a aktivity týkající rozšíření kompetencí...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 12. 2023

Cílem programu je úhrada nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje. Podání žádosti o úhradu nákladů je podmíněno nabytím účinnosti změny územního plánu. Žadateli mohou být pouze obce. Úhrada nákladů je podmíněna uzavřením smlouvy mezi Královéhradeckým krajem a příslušnou obcí. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 12. 2023

Cílem programu je poskytování individuálních účelových dotací nebo darů na financování činností a aktivit v rámci Tematického zadání Podpora hejtmanky (podpora v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a tělovýchovy, sociální, humanitární, ochrany životního prostředí), v rámci Tematického zadání Zmírnění následků živelních katastrof (příspěvek na rekonstrukci nebo opravu majetku poškozeného živelní katastrofou)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 12. 2023

Dotační program č. 1 je zaměřen na podporu specializačního vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků v základních kmenech, které jsou součástí specializačních oborů. Cílem dotačního programu je finanční podpora absolventů lékařských fakult pro následné postgraduální studium lékařských oborů v základním kmeni a finanční podpora lékařských zdravotnických pracovníků, kteří již část specializační přípravy v základním...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2023

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory individuálních projektů se zapojením veřejnosti, a tím přispět ke zlepšení kvality veřejného prostoru a ovzduší, k vyrovnání teplotních extrémů a zadržování vody. Dotace je určena na výsadbu stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2023

Cílem programu je podpora pořádání významných kulturních a společenských akcí, které k Libereckému kraji dlouhodobě patří, mají nadregionální, celostátní nebo mezinárodní význam, která byla zařazena na seznam Významných akcí podporovaných Libereckým krajem. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity při řešení mimořádných situací žadatele s regionálním významem. Podporu je možné poskytnout jen v tom případě, že na účel, na který je dotace požadována, není možné žádat v řádném dotačním programu kraje. Žádost o financování lze podat na jednorázové akce (např. Dětský den, Oprava mostu)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vybudování vnitřní sítě a zkvalitnění připojení k internetu na základních a středních školách.

Dotace je určena na:

 • zkvalitnění vnitřní konektivity škol a zabezpečení připojení k internetu (pořízení budovy, movitého majetku, materiálu, nákup služeb),
 • pořízení PC, tabletů a jiných koncových zařízení pro žáky/studenty/učitele (maximálně 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu)...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
15 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vybudování vnitřní sítě a zkvalitnění připojení k internetu na základních a středních školách.

Dotace je určena na:

 • zkvalitnění vnitřní konektivity škol a zabezpečení připojení k internetu (pořízení budovy, movitého majetku, materiálu, nákup služeb),
 • pořízení PC, tabletů a jiných koncových zařízení pro žáky/studenty/učitele (maximálně 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu)...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem programu je poskytnutí finanční podpory na výkup pozemků v ZCHÚ a jejich ochranných pásmech, vč. území navržených a oznámených k vyhlášení. Žadateli jsou Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa Národního parku České Švýcarsko, Správa Krkonošského národního parku, Správa Národního parku Podyjí, Správa Národního parku Šumava. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31.12.2029.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je poskytnutí finanční podpory příspěvkovým organizacím v oblasti kultury zřizovaným Pardubickým krajem. Podpora je poskytována formou příspěvku na provoz, investičního příspěvku, návratné finanční výpomoci a přímých dotací. Podporována je muzejní činnost, sbírkotvorná činnost, archeologická činnost, galerijní činnost, rozvoj společensko-kulturních aktivit občanů Pardubického kraje, kulturně vzdělávací činnost...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na dokončení propojení projektu Neschopenka, krajských hygienických stanic, projektu Chytrá karanténa za účelem zjednodušení administrativy a zlepšení systémů vyvinutých během pandemie COVID-19 a vývoj a zdokonalení dalších tří informačních systémů (realizace předem definovaných projektů - Inovace digitální služby ČSSZ - Další rozvoj eNeschopenka v letech 2020+, DIP - Databáze...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Program podporuje snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru. Cílem výzvy je komplexní podpora revitalizace budov organizačních složek státu za účelem snížení konečné spotřeby energie a dosažení úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů minimálně o 30 %. Podpora bude poskytována formou dotace až do výše 100 % celkových uznatelných nákladů s maximální hranicí uznatelných nákladů ve výši 16 500 Kč/GJ úspory primární...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zvýšení kybernetické bezpečnosti vybraných informačních systémů v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (realizace předem definovaných projektů - CMS – posílení centrálních komponent v souvislosti se zavedením digitálního stavebního řízení, Modernizace a optimalizace MPLS komunikační a informační infrastruktury MV, Národní certifikační autorita...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody, na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody, na zajištění průzkumných vrtů. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty, obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je finanční podpora na přípravu a realizaci strategických projektů, které umožní regionům a lidem řešit negativní sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku.

Podporované aktivity:

Aktivity přímo související s přípravou a následnou realizací strategického projektu (investice do malých a středních podniků, včetně mikropodniků a začínajících podniků, které vedou...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je finanční podpora na přípravu a realizaci strategických projektů, které umožní regionům a lidem řešit negativní sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku.

Podporované aktivity:

Aktivity přímo související s přípravou a následnou realizací strategického projektu (investice do malých a středních podniků, včetně mikropodniků a začínajících podniků, které vedou...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je finanční podpora staveb, modernizace a vybavení odborných učeben středních škol.

Podporované aktivity:

 • Stavba, přístavba, nástavba, stavební úpravy, modernizace a vybavení odborných učeben a pracovišť odborného výcviku zaměřených na jednu z následujících oblastí formálního vzdělání - přírodní vědy a zdravotní vzdělání (např. chemické a fyzikální laboratoře, prostory pro nácvik zdravotních dovedností, prostory...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je finanční podpora staveb, modernizace a vybavení odborných učeben středních škol.

Podporované aktivity:

 • Stavba, přístavba, nástavba, stavební úpravy, modernizace a vybavení odborných učeben a pracovišť odborného výcviku zaměřených na jednu z následujících oblastí formálního vzdělání - přírodní vědy a zdravotní vzdělání (např. chemické a fyzikální laboratoře, prostory pro nácvik zdravotních dovedností, prostory...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
350 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vybudování vnitřní sítě a zkvalitnění připojení k internetu na základních a středních školách.

Dotace je určena na:

 • zkvalitnění vnitřní konektivity škol a zabezpečení připojení k internetu (pořízení budovy, movitého majetku, materiálu, nákup služeb),
 • pořízení PC, tabletů a jiných koncových zařízení pro žáky/studenty/učitele (maximálně 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu)...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Doprava. Dotace je určena např. na podporu systematické dopravní výchovy dětí nebo na zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy podporou nostalgických jízd historických vozidel, tramvají a autobusů nebo na aktivity v oblasti dopravy, na které není...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na ochranu zranitelných účastníků silničního provozu.  Dotace je určena na výstavbu cyklostezek, chodníků, bezbariérových tras. Žadatelem je Státní fond dopravní infrastruktury. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
600 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze v případech, kdy na akci není možné žádat z vyhlášených programů. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na udržitelné nakládání s odpady.

Dotace je určena:

 • na výstavbu/modernizaci (s navýšením kapacity) sběrných dvorů, zavádění systémů pro separaci/oddělený sběr a svoz s navýšením kapacity komunálního odpadu, zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr a svoz gastroodpadů (opatření 1.5.5 - alokace 150 mil. Kč),
 • na projekty zaměřené na předcházení vzniku biologicky rozložitelných...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Tento program poskytuje podporu na hospodaření v lesích, a to konkrétně na opatření proti podkornímu hmyzu, na ochranu stromků nátěrem proti okusu zvěří a individuální ochranu stromků mechanickou zábranou proti zvěři, na opravy lesních cest, na založení kontrolní a srovnávací plochy. Žadateli jsou vlastníci, pachtýři či nájemci lesa.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem programu je podpora speciálního poradenství výzkumu objektivního srovnání jednotlivých genotypů chované drůbeže, včetně srovnání vlivu jednotlivých genotypů na různé úrovně výživy, různé krmné doplňky a preparáty, různé technologie a techniky chovu drůbeže a podpora transferu znalostí. Srovnání se provádí jako projekt formou testů podle mezinárodně uznávané metodiky. Žadateli jsou organizace provádějící výzkumnou...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (DČOV) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV. Dotace je určena na vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod u budov využívaných k trvalému...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je finanční podpora staveb, modernizace a vybavení odborných učeben středních škol.

Podporované aktivity:

 • Stavba, přístavba, nástavba, stavební úpravy, modernizace a vybavení odborných učeben a pracovišť odborného výcviku zaměřených na jednu z následujících oblastí formálního vzdělání - přírodní vědy a zdravotní vzdělání (např. chemické a fyzikální laboratoře, prostory pro nácvik zdravotních dovedností, prostory...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
15 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Zdravotnictví. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora zaměřená na realizaci předem definovaných projektů - Vybudování eGovernment cloudu – Informační systém cloud computingu; Vybudování 1. etapy státní částí eGovernment cloudu (Druhá etapa datového centra eGovernmentu - Zeleneč). Oprávněným žadatelem je Ministerstvo vnitra ČR, Digitální a informační agentura, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je finanční podpora na přípravu a realizaci strategických projektů, které umožní regionům a lidem řešit negativní sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku.

Podporované aktivity:

Aktivity přímo související s přípravou a následnou realizací strategického projektu (investice do malých a středních podniků, včetně mikropodniků a začínajících podniků, které vedou...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Školství a mládež. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem, na které není možné žádat z Dotačního fondu kraje. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Fond je zřízen k podpoře ekologických akcí a projektů fyzických a právnických osob, jimž jsou z Ekofondu poskytovány příspěvky a dotace. Tento fond působí v oblasti životního prostředí, zemědělství a oblasti městské zeleně. Smyslem je environmentální vzdělávání a výchovy, jakož i ochrana životního prostředí. V rámci výzvy je podporováno odborné ošetření dřevin provedené certifikovaným arboristou. Žadateli jsou fyzické...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem programu je zabezpečení základní připravenosti kraje při řešení mimořádných událostí a krizových situací, odstraňování jejich následků a zvyšování akceschopnosti integrovaného záchranného systému. Oprávněným žadatelem mohou být jednotlivé složky integrovaného záchranného systému, orgány krizového řízení nebo ostatní subjekty pracující ve prospěch IZS nebo orgánů krizového řízení.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je poskytnutí finanční podpory příspěvkovým organizacím v oblasti kultury zřizovaným městem. Předmětem umělecké činnosti je tvorba, výroba a inscenování divadelních her na vlastních divadelních scénách, provozování vlastních divadelních inscenací formou zájezdové činnosti, tvorba a organizace dalších divadelních a kulturních pořadů, koncertů, přehlídek a festivalů, pořádání výchovně-vzdělávacích programů apod...

Maximální % dotace:
15%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem programu je podpora zpracování územních studií krajiny, které budou sloužit jako odborné komplexní dokumenty umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny s využitím koordinační úlohy územního plánování. Maximální procentní míra podpory je 10 % z celkových způsobilých výdajů. Žadateli jsou ORP.

Maximální % dotace:
10%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů k předcházení vzniku odpadů, zaměřených na pořízení domácích a komunitních kompostérů pro občany žijící v bytových domech, na budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů (tzv. RE-USE center), na vybudování/rozšíření infrastruktury pro předcházení vzniku jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů. Součástí projektů (opatření 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4) může být i výstavba/modernizace...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem podprogramu 133D 341 je realizace jmenovitě určených projektů zaměřených na vytvoření nových výukových kapacit infrastruktury v základní škole s minimální kapacitou 18 kmenových učeben pro 540 žáků. Maximální jednotková cena uznatelných výdajů na vybudované místo pro jednoho žáka činí 1 100 000 Kč. Minimální spoluúčast na financování akce činí 30 % z celkových uznatelných výdajů pro obce, nebo 15 % z celkových uznatelných...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na modernizaci železniční sítě. Dotace je určena na nové technologie a digitalizaci na železniční infrastruktuře, na elektrizaci železnic, na zlepšení životního prostředí (podpora železniční infrastruktury), na bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty a tunely). Žadatelem je Správa železnic, státní organizace.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
23 400 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem a Českou republikou. Výzva je zaměřena na spolupráci subjektů z ČR a Norska, volitelné je pak partnerství s dalšími subjekty z donorských států. Dotace je určena na rozvoj bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění (workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře na témata společného...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
489 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích a rovněž zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví nejen mezi malými a středními podnikateli, ale také u organizací pro výzkum a šíření znalostí.

Dotace je určena:

 • na zajištění ochrany průmyslového vlastnictví...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

V posledních měsících a letech se česká i německá společnost musí vyrovnávat s obtížemi a výzvami, které jsme donedávna považovali za nepředstavitelné. Klimatická krize, pandemie a nyní i válka na Ukrajině a její dopady citelně zasáhly životy nás všech. To v mnohých vyvolává strach, bezmoc a rezignaci. Co s tím? V době krize je více než kdy jindy důležité posilovat naší psychickou a fyzickou odolnost. V rámci tématu roku...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem. Podporu je možné poskytnout jen v tom případě, že na účel, na který je dotace požadována, není možné žádat v řádném dotačním programu kraje. Žádost lze podat na financování celoroční činnosti (např. Činnost taneční školy). Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora potřebné infrastruktury a lidských zdrojů pro implementaci iniciativy EOSC, tj. zpřístupňování výzkumných dat v souladu s principy FAIR. Výzva podporuje vybudování distribuované Národní repozitářové platformy (NRP) jako klíčového stavebního prvku Národní datové infrastruktury, která vytvoří základní prostředí v ČR pro správu, ukládání, sdílení a práci s výzkumnými daty v souladu s principy FAIR tak...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 235 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 01. 2024

Tato výzva je zaměřena na spolupráci subjektů, jejímž cílem je prohloubit přeshraniční vazby obyvatel a institucí česko-polského pohraničí.

Podporované aktivity (Podpora spolupráce institucí):

 • Síťování institucí.
 • Jazykové vzdělávání pracovníků (českého a polského jazyka)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 01. 2024

Cílem programu je zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů (podpora růstu zaměstnanosti rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti územní strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů). 

Tato výzva je zaměřena na rozšíření či propojení stávající nabídky...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 01. 2024

Cílem výzvy je rozvoj/vznik smart grids podporujících integraci obnovitelných zdrojů energie do distribučních soustav v ČR. Podporována je realizace technologie inteligentního měření na hladině nízkého napětí včetně komunikační infrastruktury, odečtové a datové centrály a souvisejících komponent a úprav dalších systémů. Mezi podporované činnosti patří pořízení smart metrů s dálkovým ovládáním vybavených komunikační jednotkou...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 01. 2024

Cílem výzvy je podpora realizace projektů systémového charakteru v oblasti Zvýšení kvality a dostupnosti péče o zvlášť ohrožené pacienty a v oblasti reformy primární péče.

Podporované aktivity:

 • Rozvoj a podpora integrované zdravotní a sociální péče.
 • Zvýšení dostupnosti a kvality zdravotní péče...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 01. 2024

Cílem výzvy je podpora výstavby nových tramvajových a trolejbusových tratí (v Praze i úseků metra) s důrazem na propojení významných dopravních uzlů dosud nenapojených částí města s centry měst, podpora výstavby technického zázemí a infrastruktury městské drážní dopravy (podporovány budou pouze projekty s přímým dopadem na cestující). Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury ve městech/aglomeracích se...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2024

Cílem výzvy je komplexní modernizace tramvajových a trolejbusových tratí s důrazem na zvýšení kvality dopravní cesty, zvyšování cestovní rychlosti a snížení negativních externalit městské drážní dopravy. Modernizace technického zázemí a infrastruktury městské drážní dopravy (podporovány budou pouze projekty s přímým dopadem na cestující). Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury ve městech/aglomeracích...

Maximální % dotace:
81%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2024

Program je zaměřen na rozvoj systémů a služeb ITS, infrastruktur prostorových dat, sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a pro dynamické řízení dopravy (např. dopravní ústředny ve městech pro koordinaci signálních plánů křižovatek), na kompatibilitu systémů a kontinuitu služeb ITS mezi jednotlivými systémy na místní a regionální úrovni, na implementaci dopravních detektorů...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2024

Cílem výzvy je komplexní podpora revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů.

Podporované aktivity:

 • Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy.
 • Systémy využívající odpadní teplo...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2024

Cílem výzvy je komplexní podpora revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů.

Podporované aktivity:

 • Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy.
 • Systémy využívající odpadní teplo...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2024

Výzva má dvě průběžné uzávěrky 5. září 2023 a 5. března 2024. Výzva podporuje implementaci opatření v oblasti klimatu

Výzva obsahuje následující témata:

 • Klima (30 000 000 €): Národní energetické a klimatické plány (NECP, nařízení o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu (EU) 2018/1999). Národní akční plány energetické účinnosti (NEEAP). Národní nebo regionální adaptační strategie nebo akční plány.
  Městské...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 03. 2024

Výzva je dvoukolová, první uzávěrka proběhne 12. dubna 2023 a druhá 7. března 2024.

Rozdíly ve výkonnosti VaV jsou způsobeny mimo jiné nedostatečným kritickým množstvím vědy a nedostatkem center excelence s dostatečnou kompetencí k tomu, aby strategicky zapojily země a regiony na cestu inovačního růstu. Výzva na to reaguje zakládáním nových center excelence nebo modernizací stávajících s pomocí předních partnerských institucí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 15.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 03. 2024

Cílem programu je podpořit systém nakládání s vybranými autovraky, a to prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení, za účelem materiálového a opětovného využití autovraků a jejich částí. Podporovanou aktivitou je kompletní zpracování autovraků, respektive zpracování odpadů (komodit) z těchto autovraků v zařízeních k tomu určených s materiálovým nebo energetickým využitím, které byly odevzdané oprávněným...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2024

Cílem výzvy je podpora investičních projektů stavebního charakteru (do 30.6. 026 musí být vybudováno v souhrnu minimálně 100 000 m2 užitné plochy nových akademických pracovišť). Dotace jsou určeny na dostavbu objektů v rámci stávajících areálů Univerzity Karlovy (MEPHARED 2 – novostavba budovy fakult v kampusu UK v Hradci Králové a Biocentrum – novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertov) a Masarykovy univerzity...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2024

Jedná se o dvoukolovou uzávěrku, první uzávěrka proběhne 19. září 2023 a druhá 11. dubna 2024.

Výzvy v rámci této destinace jsou zaměřeny na „Vytvoření odolnější, inkluzivnější a demokratičtější evropské společnosti“. Výzkum a inovace podporované v rámci této destinace by měly přispět k oblasti dopadu „Dobré zdraví a vysoce kvalitní dostupná zdravotní péče“ a zejména k následujícímu očekávanému dopadu, který je stanoven...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 12.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 04. 2024

Jedná se o dvoukolovou uzávěrku, první uzávěrka proběhne 19. září 2023 a druhá 11. dubna 2024.

Toto téma se zaměřuje na podporu aktivit, které umožňují nebo přispívají k jednomu nebo více očekávaným dopadům destinace 4 „Zajištění přístupu k inovativní, udržitelné a vysoce kvalitní zdravotní péči“. Za tímto účelem by se návrhy měly zaměřit na poskytování výsledků, které jsou zaměřeny, přizpůsobeny a přispívají k několika...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 04. 2024

Jedná se o dvoukolovou uzávěrku, první uzávěrka proběhne 19. září 2023 a druhá 11. dubna 2024.

Toto téma se zaměřuje na podporu aktivit, které umožňují nebo přispívají k jednomu nebo více očekávaným dopadům destinace 5 „Uvolnění plného potenciálu nových nástrojů, technologií a digitálních řešení pro zdravou společnost“. Za tímto účelem by se návrhy měly zaměřit na dosažení výsledků, které směřují k několika z následujících...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 8.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 04. 2024

Jedná se o dvoukolovou uzávěrku, první uzávěrka proběhne 19. září 2023 a druhá 11. dubna 2024.

Toto téma se zaměřuje na podporu aktivit, které umožňují nebo přispívají k jednomu nebo několika očekávaným dopadům destinace 2 „Život a práce v prostředí podporujícím zdraví“. Za tímto účelem by se návrhy měly zaměřit na poskytování výsledků, které jsou přizpůsobeny všem následujícím bodům a přispívají k nim:

 • Vnitrostátní orgány...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 8.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 04. 2024

Výzva má 2 průběžné uzávěrky 19. září 2023 a 11. dubna 2024.

Cílem tématu je vytvoření odolnější, inkluzivnější a demokratičtější evropské společnosti. Výzkum a inovace podporované v rámci této destinace by měly přispět k oblasti dopadu „Dobré zdraví a vysoce kvalitní dostupná zdravotní péče“ a zejména k následujícímu očekávanému dopadu, který je stanoven ve Strategickém plánu pro seskupení zdraví: „poskytovatelé zdravotní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 04. 2024

Cílem výzvy je podpora výstavby nebo modernizace infrastruktury pro veřejnou dopravu nebo infrastruktury pro přestup na veřejnou dopravu.

Podporované aktivity:

 • Výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu;
 • Výstavba a modernizace parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R)...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
63 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 04. 2024

Cílem výzvy je podpora výstavby nebo modernizace infrastruktury pro veřejnou dopravu nebo infrastruktury pro přestup na veřejnou dopravu.

Podporované aktivity:

 • Výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu;
 • Výstavba a modernizace parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R)...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
63 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 04. 2024

Cílem dotačního programu je podpořit činnost certifikovaných destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje za účelem zlepšení řízení a koordinace, komunikace a kooperace cestovního ruchu. Dotace je určena na tvorbu ucelené nabídky produktů a aktivit, marketing a rozvoj spolupráce jednotlivých subjektů v cestovním ruchu v destinaci. Žadatelem může být právnická osoba, která má platné rozhodnutí o...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2024

Podpora je zaměřena na infrastrukturu pro bezpečnou nemotorovou dopravu:

 • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy,
 • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 05. 2024

Cílem výzvy je zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí.

Podporované aktivity:

 • Komplexní projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), ozelenění, biodiverzitu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí.
 • Revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 06. 2024

Cílem výzvy je zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí.

Podporované aktivity:

 • Komplexní projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), ozelenění, biodiverzitu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí.
 • Revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 06. 2024

Cílem výzvy je zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí.

Podporované aktivity:

 • Komplexní projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), ozelenění, biodiverzitu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí.
 • Revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 06. 2024

Program je určen na rozvoj obcí a měst do 2000 obyvatel a rozvoj jejich činností - dopravní infrastruktura (stavby pozemních komunikací, chodníků a s nimi souvisejících zařízení, technická infrastruktura(stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 06. 2024

Cílem programu je poskytování dočasné použití peněžních prostředků z rozpočtu Středočeského kraje na financování podílu EU/EHP, státního rozpočtu apod., které budou následně ze strany poskytovatele dotace uhrazeny. Žadatelem o návratnou finanční výpomoc může být obec do 3000 obyvatel na území kraje.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj nových nebo zmodernizovaných informačních systémů veřejné správy, na zlepšení komunikace ve veřejné správě a kvality služeb pro klienty veřejné správy (realizace předem definovaných projektů - Centralizace OSVČ, EESSI v národních APV, GRIS - Grantový informační systém, LPS - Lékařská posudková služba, Odkládání historických dat - optimalizace agend, Rezortní systém elektronické...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Jedná se o dvoukolovou výzvu s prvním termínem uzávěrky 28. září 2023 a druhým 26. září 2024.

Výzva umožňuje právnickým osobám ze zemí s nízkou výkonností v oblasti výzkumu a inovací zapojit se do již vybraných společných akcí v oblasti výzkumu a inovací, a to na základě souhlasu příslušného konsorcia a za předpokladu, že se právnické osoby z těchto zemí ještě neúčastní. Cílem tohoto schématu je zlepšit inkluzivitu programu...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 600.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 09. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zvýšení kybernetické bezpečnosti vybraných informačních systémů v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (realizace předem definovaných projektů - IDigitální transformace úřadu za účelem zvýšení kybernetické bezpečnosti a zlepšení poskytování služeb občanovi, Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti informačních systémů SZR, Kybernetická bezpečnost...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem výzvy je rozvoj infrastruktury městské hromadné dopravy. Dotace je určena na pořízení 20 kusů bateriových trolejbusů (25,5 mil. Kč/kus) a 20 kusů nízkopodlažních tramvají (59,5 mil Kč/kus). Oprávněným žadatelem je Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Realizace jednotlivých projektů musí být dokončena do 31.3.2026.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení. Výše dotace na rekonstrukce veřejného osvětlení činí 30...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech, kdy na akci není možné žádat z Programu vodohospodářských akcí. Dotaci je možné využít například na projekty spolufinancované národními programy či programy spolufinancovanými z prostředků EU. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem programu je podpora nově narozených občánků při startu jejich životní etapy (podpora rodin trvale žijících na území Jihočeského kraje) prostřednictvím příslušných obcí Jihočeského kraje. Žadatelem jsou obce Jihočeského kraje, se kterými bude na základě ŽoPD uzavřena smlouva o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje. Dary ve výši 1000 - 10 000 Kč musí být žadatelem předány zástupcům narozených...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem výzvy je rozvoj infrastruktury dynamického dobíjení pro bateriové trolejbusy. Dotace je určena na vybudování trolejového jednostopého dobíjecího vedení pro bateriové trolejbusy (25,825 mil. Kč/km). Oprávněným žadatelem je Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na realizaci předem definovaných projektů - Implementace nových digitálních služeb u malých organizací - transakční portály malých obcí; Implementace nových digitálních služeb u malých organizací - registr strategií; Implementace práva na digitální službu v podmínkách IIS; IT systém prověřování investic; nDIS; Portál podnikatele; Portál veřejné správy 2.0 (Portál občana); SIS...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem výzvy je podpora procesu přípravy transformace pobytové služby sociální péče a tvorba transformačního plánu či jeho aktualizace, podpora implementace transformačního plánu a praktické realizace transformačního procesu zařízení, podpora registrovaných sociálních služeb, které jsou zapojeny do transformačního procesu. Oprávněným žadatelem jsou nestátní neziskové organizace, městské části hlavního města Prahy, obce...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2025

Cílem výzvy je podpora rozvoje dostupnosti zdravotní paliativní péče. 

Podporované aktivity:

Aktivita A) Zvýšení kvality a dostupnosti péče poskytované stávajícími a nově vznikajícími konziliárními paliativní týmy v nemocnicích(výstavba nového či rekonstrukce/modernizace stávajícího zázemí pro poskytování zdravotní péče, pořízení věcného vybavení, nábytku, technologií včetně informačních technologií pro zázemí pro poskytování...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
9 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2025

Cílem výzvy je podpora rozvoje dostupnosti zdravotní paliativní péče. 

Podporované aktivity:

 • Aktivita A) Zvýšení kvality a dostupnosti péče poskytované stávajícími a nově vznikajícími konziliárními paliativní týmy v nemocnicích (výstavba nového či rekonstrukce/modernizace stávajícího zázemí pro poskytování zdravotní péče, pořízení věcného vybavení, nábytku, technologií včetně informačních technologií pro zázemí pro poskytování...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
9 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2025

Program je zaměřen na rozvoj inteligentních dopravních systémů a digitalizace silniční infrastruktury, jak na nové, tak na stávající silniční infrastruktuře (zavádění detekčních, diagnostických, informačních, řídicích a zabezpečovacích technologií s využitím globálních navigačních družicových systémů a systémů pozorování Země s návazností na dispečerské systémy). Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2025

Cílem výzvy je podpora aktivit zaměřených na:

 • zajištění a distribuce potravinové pomoci prostřednictvím partnerských organizací a dalších zapojených subjektů osobám, rodinám a domácnostem ohroženým potravinovou deprivací, 
 • zajištění a distribuce základní materiální pomoci prostřednictvím partnerských organizací a dalších zapojených subjektů osobám z cílové skupiny ve vážné sociální nouzi,
 • krizovou pomoc a tvorbu pohotovostní...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
700 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 05. 2025

V oblasti fotovoltaických systémů v bytových domech je podporováno pořízení a instalace nového fotovoltaického systému propojeného s rozvody el. energie bytového domu a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v budově – společných prostorách a bytových jednotkách nebo v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena. Maximální výše podpory...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti dešťovky jsou podporována taková opatření, která snižují množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů v bytových domech. Podporovány jsou systémy hospodaření s dešťovou vodou a systémy využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody s možným využitím pro zálivku zahrady, či jako užitkové vody. Podporu v této podoblasti podpory lze poskytnout na stejný bytový dům pouze jednou za dobu trvání programu...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti větrání je podporováno pořízení a instalace nového systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla včetně jejich příslušenství a zapojení:

 • centrální systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla,
 • decentrální systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla

Maximální výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory stanovené podle podoblasti podpory a počtu bytových jednotek, na které...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti ekomobility je podporováno pořízení a instalace dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1) a případných dalších zařízení nezbytných pro jejich provoz. Maximální výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory a počtu instalovaných dobíjecích bodů. Žadateli mohou být vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů, pověření vlastníci bytových...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Podpora v této oblasti se poskytuje na realizaci nových zelených střech na objektech bytových domů a na dalších nadzemních stavbách, které plní doplňkovou funkci ke stavbě bytového domu a jsou ve vlastnictví žadatele. Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou výší podpory na m2 plochy průmětu do roviny rovnoběžné se sklonem střechy, vegetačního souvrství zelené střechy. Maximální výše podpory na podporovanou stavbu...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Cílem výzvy je posílení systému ochrany obyvatelstva ČR zlepšením připravenosti a schopnosti reakce základních složek integrovaného záchranného systému na mimořádné události a nové hrozby. Dotace je určena na pořízení materiálně-technického vybavení a vytvoření hmotných podmínek pro ZS IZS, na výstavbu a modernizaci výcvikových a vzdělávacích středisek a pořízení technického a technologického vybavení, na modernizaci jednotného...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
287 026 479,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Podpora je poskytována výhradně v kombinaci s jiným, samostatně podporovaným opatřením. Podpora se poskytuje na výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích ve vlastnictví, popř. dlouhodobém užívání žadatele, navazujících na bytový dům nebo ve společně užívaných plochách vnitrobloků. Podporu nelze poskytnout, pokud se jedná o náhradní výsadbu nebo zeleň nezbytnou pro splnění předepsaných koeficientů stanovených ve...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti zateplení bytových domů je podporována

 • výměna výplní stavebních otvorů
 • zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí na obálce budovy pomocí tepelněizolačních materiálů, které se stávají trvalou součástí stavební konstrukce

Výše dotace se v závislosti na typu opatření pohybuje od desítek tisíc až po desítky milionů korun. Žadateli mohou být vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků jednotek...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti přípravy teplé vody je podporováno pořízení a instalace nového systému pro ohřev vody včetně jejich příslušenství a zapojení (solární ohřev vody, samostatné tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem pro ohřev vody). Podporu na instalaci zdroje tepla nebo solárního systému do budovy napojené na účinnou soustavu zásobování tepelnou energií (dále jen „ÚSZTE“) nebo soustavu zásobování tepelnou energií (dále jen „SZTE“)...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Podporu v této oblasti lze poskytnout výhradně v kombinaci s podporou v oblasti A – zateplení bytových domů. Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci trvale instalovaných stavebních výrobků venkovní stínicí techniky s pohyblivými prvky, umožňujícími nastavení úrovně zastínění, které slouží ke snížení tepelné zátěže místností nacházejících se uvnitř obálky budovy, její obytné části. Maximální výše podpory je stanovena...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti využití tepla z odpadní vody je podporována instalace centrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody. Maximální výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory a počtu bytových jednotek, na které je systém napojen. Žadateli mohou být vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů, pověření vlastníci bytových jednotek...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Cílem výzvy je posílení systému ochrany obyvatelstva ČR zlepšením připravenosti a schopnosti reakce základních složek integrovaného záchranného systému na mimořádné události a nové hrozby. Dotace je určena na pořízení materiálně-technického vybavení a vytvoření hmotných podmínek pro ZS IZS, na výstavbu a modernizaci výcvikových a vzdělávacích středisek a pořízení technického a technologického vybavení, na modernizaci jednotného...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
212 601 140,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti výměny zdrojů tepla je podporováno pořízení a instalace nového hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění v následujících případech výměny:

 • kotlů na pevná paliva
 • kotlů na topné oleje za některý ze zdrojů 
 • lokálních topidel na pevná paliva, která jsou využívána jako hlavní zdroj...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti projektové podpory je možno poskytnout dotaci na zpracování odborného posudku pro podání žádosti, na zajištění odborného technického dozoru a provedení měření průvzdušnosti obálky budovy. O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z oblasti podpory A, B (s výjimkou podpory na koupi bytové jednotky v bytovém domě) a pro vybraná opatření z oblasti C a D. Maximální výše podpory je stanovena...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti novostaveb bytových domů je podporován nákup bytové jednotky v novém bytovém domě, nebo výstavba nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 150 000 Kč na bytovou jednotku. Žadateli mohou být stavebník bytového domu (v případě dotace na výstavbu), nabyvatel, který byt zakoupil od prvního vlastníka (stavebníka) do 24 měsíců od dokončení stavby...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na:

 • rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování,
 • zavádění komplexních programů a vytváření podmínek přesahujících jednotlivé oblasti podpory sociálního začleňování osob, zavádění nástrojů mezioborové a meziresortní spolupráce, 
 • systémová, koncepční, strategická, osvětová a metodická opatření v oblasti služeb...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 08. 2025

Cílem výzvy je výstavba, modernizace nebo rekonstrukce vybraného úseku silnice II. třídy. Dotace je určena na výstavbu obchvatů obcí a silničních přeložek na vybraných úsecích silnic II. třídy, zlepšující přístupnost k TEN-T, na rekonstrukce a modernizace silnic II. třídy na vybraných úsecích a jejich uzlových bodech, zlepšující přístupnost k TEN-T, na technické zhodnocení a výstavba mostů na vybraných úsecích silnic II...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 08. 2025

Cílem výzvy je výstavba, modernizace nebo rekonstrukce vybraného úseku silnice II. třídy. Dotace je určena na výstavbu obchvatů obcí a silničních přeložek na vybraných úsecích silnic II. třídy, zlepšující přístupnost k TEN-T, na rekonstrukce a modernizace silnic II. třídy na vybraných úsecích a jejich uzlových bodech, zlepšující přístupnost k TEN-T, na technické zhodnocení a výstavba mostů na vybraných úsecích silnic II...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 08. 2025

Výzva obsahuje 2 podtémata: 

 • Projekty: Toto téma se zaměřuje na projekty, které řeší závažné sociální, ekonomické a environmentální výzvy vyplývající z přechodu ke klimatickým a energetickým cílům EU do roku 2030 a k cíli klimatické neutrality v EU nejpozději do roku 2050.
 • Úvěrová schémata:Toto téma se zaměřuje na projekty spojené s rámcovou půjčkou na řešení závažných sociálních, ekonomických a ekologických výzev vyplývajících...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 09. 2025

Cílem výzvy je posílení systému ochrany obyvatelstva ČR zlepšením připravenosti a schopnosti reakce základních složek integrovaného záchranného systému na mimořádné události a nové hrozby. Dotace je určena na pořízení materiálně-technického vybavení a vytvoření hmotných podmínek pro ZS IZS, na výstavbu a modernizaci výcvikových a vzdělávacích středisek a pořízení technického a technologického vybavení, na modernizaci jednotného...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2025

Cílem výzvy je posílení systému ochrany obyvatelstva ČR zlepšením připravenosti a schopnosti reakce základních složek integrovaného záchranného systému na mimořádné události a nové hrozby. Dotace je určena na pořízení materiálně-technického vybavení a vytvoření hmotných podmínek pro ZS IZS, na výstavbu a modernizaci výcvikových a vzdělávacích středisek a pořízení technického a technologického vybavení, na modernizaci jednotného...

Maximální % dotace:
88%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2025

Cílem výzvy je posílení systému ochrany obyvatelstva ČR zlepšením připravenosti a schopnosti reakce základních složek integrovaného záchranného systému na mimořádné události a nové hrozby. Dotace je určena na pořízení materiálně-technického vybavení a vytvoření hmotných podmínek pro ZS IZS, na výstavbu a modernizaci výcvikových a vzdělávacích středisek a pořízení technického a technologického vybavení, na modernizaci jednotného...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2025

Cílem výzvy je zpracování studií k posouzení potenciálu zadržování vody v krajině a návrh konkrétních opatření. Studie budou zpracovány v několika typech s různou úrovní detailu výstupů s ohledem na rozsah řešeného území. (např. pro území malých povodí nebo samostatné úseky vodních toků a jejich niv. Celková alokace podprogramu 166 na léta 2022 - 2025 činí 125 000 000 Kč (na rok 2022: 2 500 000,- Kč,  na rok 2023: 40 000...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2025

Cílem programu je odkup vlastnických práv k vodovodům a kanalizacím za účelem dosažení scelení majetku a převedení vlastnických práv pod kontrolu měst a obcí České republiky za účelem jejího scelování a snížení vysoké atomizace vlastnické struktury oboru vodovodů a kanalizací. Žadateli jsou obce, svazky obcí, vodohospodářské společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí. Akce musí být realizována nejpozději...

Maximální % dotace:
30%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2025

Cílem výzvy je zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území pomocí standardizované územně plánovací dokumentace.

Podporované aktivity:

 • Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy (konverze územního plánu do jednotného standardu územně plánovací dokumentace).

Oprávněnými žadateli jsou obce nad 5000 obyvalel, které se nacházejí na území přechodového regionu - Středočeský kraj, Jihočeský...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 270 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 12. 2025

Cílem výzvy je zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území pomocí standardizované územně plánovací dokumentace.

Podporované aktivity:

 • Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy (konverze územního plánu do jednotného standardu územně plánovací dokumentace).

Oprávněnými žadateli jsou obce nad 5000 obyvalel, které se nacházejí na území méně rozvinutých regionů - území Karlovarského, Ústeckého...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
663 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 12. 2025

Cílem výzvy je zajištění povinností orgánů ochrany přírody ve vztahu k zvláště chráněným územím, soustavě Natura 2000 a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany. Realizace a příprava záchranných programů a programů péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů a regionálních akčních plánů. Žadateli jsou správy národních parků, Správa jeskyní ČR a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Celková alokace podprogramu...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2025

Cílem výzvy je rozvoj internacionalizace výzkumného prostředí v ČR a zvýšení kvality výzkumných organizací v ČR, včetně profesního růstu výzkumných pracovníků, a to prostřednictvím podpory projektů Marie Skłodowska-Curie Actions, typu fellowship, které v hodnocení programů Horizont 2020 (výzva H2020–MSCA-IF–2020) a Horizont Evropa, dosáhly hodnocení alespoň 70 % celkového počtu bodů, ale z důvodu nedostatku finančních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
750 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2026

Cílem výzvy je zajištění dostupnosti sociálních služeb a rozvoj vybraných sociálních služeb. Dotace je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním vybraných druhů a forem sociálních služeb (azylové domy, domy na půl cesty, podpora samostatného bydlení, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace mimo pobytovou formu, osobní asistence, intervenční centra). Žadateli jsou kraje včetně hlavního...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
684 227 700,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 10. 2026

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na předávání know-how organizacím, na průběžnou úpravu způsobu předávání know-how na základě potřeb organizací, na vyhodnocení vlivu změn na organizace a jejich klienty, na podporu spolupráce mezi organizacemi (síťování), na nastavení udržení změn po konci projektu.

Podporované aktivity:

 • Realizace změny v podpořených organizacích (povinná aktivita).
 • Vyhodnocení šíření - evaluace...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
12 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2026

Cílem výzvy je podpořit taková řešení tíživých sociálních problémů, která mají potenciál přinést zásadní pozitivní změnu kvality života pro podstatnou část cílové skupiny (ve spolupráci s relevantními subjekty, zejména z veřejné správy, vyvíjet a testovat nová řešení). Tematicky výzva pokrývá oblast zaměstnanosti i sociální začleňování. Důležitým faktorem výzvy je důraz na vyhodnocení testovaných řešení k prokázání, že...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
22 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2026

Výzva se zaměřuje na akreditaci uznávaných institucí vysokoškolského vzdělávání se sídlem ve způsobilých zemích, které mají provozní kapacitu k účasti na činnostech programu Erasmus +, jako je vzdělávací mobilita jednotlivců nebo spolupráce v oblasti inovací a osvědčených postupů.

Uzávěrka programu je vždy na konci ledna a v červenci jsou známy výsledky.

Uzávěrky pro jednotlivé roky:

 • 26. ledna 2023...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 01. 2027

Cílem výzvy je podpora realizace nástrojů politiky zaměstnanosti.

Dotace je určena na:

 • podporu dalšího vzdělávání posilujícího postavení osob na trhu práce,
 • opatření podporující návrat do vzdělávání, nebo vedoucí k rozvoji základních kompetencí, ...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 11. 2027

Cílem výzvy je podpora infrastruktury pro bezpečnou nemotorovou dopravu.

Podporované aktivity:

 • Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy,
 • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení, včetně zajištění přístupnosti osobám s postižením. Oprávněnými žadateli jsou obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi, PO OSS, církve a církevní organizace, NNO, které min. 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovaly sociální bydlení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora telematiky pro veřejnou dopravu.

Podporované aktivity:

 • Zavedení nebo modernizace monitorovacích, řídicích, preferenčních a kooperativních systémů pro veřejnou dopravu.
 • Zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve veřejné dopravě...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora revitalizace, odborné infrastruktury a vybavení pro činnost muzeí.

Podporované aktivity:

 • Revitalizace muzeí, včetně nové výstavby.
 • Expozice...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora elektronizace vybraných služeb veřejné správy, rozšíření propojeného datového fondu, integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz, opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace, publikace dat veřejné správy jako OpenData, vytvoření eGovernment cloud, transakční portálová řešení s využitím...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti předškolního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. Dotace je určena na zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších dětí, na zvyšování...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora infrastruktury pro cyklistickou dopravu.

Podporované aktivity:

 • Výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury.
 • Výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v ČR, včetně doprovodné infrastruktury...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora zelené infrastruktury (plochy a jiné prvky vegetační i vodní - přírodního a polopřírodního charakteru) ve veřejném prostranství měst a obcí. 

Podporované aktivity:

 • Komplexní projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), ozelenění, biodiverzitu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora infrastruktury vybraných sociálních služeb. Dotace je určena na nákup budov, zařízení a vybavení, výstavbu budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence, dále na vytvoření, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny těchto nových či stávajících sociálních služeb pro práci s cílovými skupinami...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj zelené infrastruktury ve veřejném prostrantví měst a obcí. Oprávněnými žadateli jsou subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií CLLD na území působnosti MAS (obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi / kraji, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, církve a církevní organizace, státní podniky, státní...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury středních škol.

Podporované aktivity:

 • Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben SŠ, SŠ spojených s VOŠ, center odborné přípravy a konzervatoří ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.
  Vnitřní konektivita škol
  ...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na revitalizaci knihoven, včetně nové výstavby, na budování expozic, depozitářů, technického zázemí, návštěvnických a edukačních center, na restaurování sbírek knihovních fondů, na vybavení pro konzervaci a restaurování, na evidenci a dokumentaci knihovních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software, na ochranu knihovních fondů, na technické vybavení knihoven...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti předškolního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. Dotace je určena na zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších dětí, na zvyšování...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti základního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. Výzva je určena pro území působnosti místních akčních skupin se schválenou strategií CLLD (venkovské oblasti tvořené územími obcemi s méně než 25 000 obyvateli v méně rozvinutých a přechodových regionech).

Podporované aktivity (Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol)...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora infrastruktury pro cyklistickou dopravu, infrastruktury pro bezpečnou nemotorovou dopravu.

Podporované aktivity:

 • Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu (výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy).
 • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu (zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora integrovaných projektů v oblasti sociálních služeb realizovaných na území metropolitních oblastí. Pro služby sociální péče bude podporován nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb. Oprávněným žadatelem...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury středních škol.

Podporované aktivity:

 • Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben SŠ, SŠ spojených s VOŠ, center odborné přípravy a konzervatoří ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.
 • Vnitřní konektivita škol...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Předmětem podpory jsou technická protipovodňová opatření, zaměřená na vytváření akumulačních a retenčních prostor podél vodních toků, tedy zřizování poldrů, vodních nádrží s vyčleněnými retenčními prostory a řízených rozlivů povodní.

Cílem páté etapy je zvýšení míry ochrany před povodněmi zejména v oblastech s významným povodňovým rizikem realizací technických protipovodňových opatření s prioritou opatření, která jsou...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu. Cílem výzvy je podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství. Dotace je určena na nákup silničních bezemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících alternativní energie elektřiny nebo vodíku, na nákup bezemisních drážních vozidel k poskytování veřejných...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na revitalizaci knihoven, včetně nové výstavby, na budování expozic, depozitářů, technického zázemí, návštěvnických a edukačních center, na restaurování sbírek knihovních fondů, na vybavení pro konzervaci a restaurování, na evidenci a dokumentaci knihovních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software, na ochranu knihovních fondů, na technické vybavení knihoven...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Intervence specifického cíle je směřována do rozvoje Úřadu práce ČR za účelem zlepšení dostupnosti a zkvalitnění služeb včetně vstřícného přístupu zaměřeného na klienta a zapojení moderních informačních a komunikačních technologií.

Podporované aktivity jsou:

 • Modernizace, podpora rozvoje a kapacit veřejných služeb zaměstnanosti (analytických, metodických a řídicích) a zavádění klientsky orientovaných, individualizovaných...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury základních škol.

Podporované aktivity:

 • Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.
 • Vnitřní konektivita škol...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora projektů multimodální osobní dopravy.

Podporované aktivity:

 • Výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu.
 • Výstavba a modernizace parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R)...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
127 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury středních škol.

Podporované aktivity:

 • Vybudování, modernizace a vybavení