DotaceOnline.cz pomáhá využít dotačních možností tím, že poskytuje přístup k nejkomplexnějšímu zdroji možností dotačního financování pro české subjekty.

Níže vám přinášíme ukázku rozsahu naší databáze. Předplatitelé získají úplné informace, navíc i možnost vyhledávání dotačních možností podle 18 různých kritérií, přístup ke konkrétním informacím a odkaz na oficiální zdroj informací včetně potřebných podrobností. 

Místní akční skupina Český Západ vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Drobné podnikání a cestovní ruch (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Místa k setkávání (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
900 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem. Podporu je možné poskytnout jen v tom případě, že na účel, na který je dotace požadována, není možné žádat v řádném dotačním programu kraje. Žádost lze podat na financování celoroční činnosti (např. Činnost taneční školy). Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Ceny oceňují a odměňují stávající projekty mladých lidí, které prokazují, že udržitelná řešení propagovaná Evropskou zelenou dohodou mohou být také inkluzivní a přinášet vysoce kvalitní zážitky do každodenního života.

Ceny budou uděleny ve čtyřech tematických kategoriích:

 • Opětovné spojení s přírodou.
 • Znovu získat pocit sounáležitosti...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 30.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je podpora organizátorů krajských postupových přehlídek a národních přehlídek, v oblasti neprofesionálního umění se zaměřením na českou hudebnost, divadelní tvořivost, taneční umění a další estetické aktivity, které se konají v Kraji Vysočina. Žadateli jsou obce, příspěvkové organizace zřizované obcemi a krajem, podnikatelé, spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace, církevní právnické osoby...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity při řešení mimořádných situací žadatele s regionálním významem. Podporu je možné poskytnout jen v tom případě, že na účel, na který je dotace požadována, není možné žádat v řádném dotačním programu kraje. Žádost o financování lze podat na jednorázové akce (např. Dětský den, Oprava mostu)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem dotačního titulu je podpora kamenných i pojízdných prodejen, které nabízejí regionální produkty (pečivo, maso, uzeniny, mlékárenské výrobky, nápoje).

Oprávněnými žadateli jsou:

 • Obec s počtem obyvatel nejvýše 700 a zároveň s nejvýše jednou prodejnou na území obce, přičemž z toho obce o počtu obyvatel od 501 do 700 mohou podat žádost pouze při průměrném maloobchodním obratu prodejny za poslední tři roky nižším než...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
160 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem výzvy je zajistit účast zdravotnických nevládních organizací na činnostech, které jsou nezbytné k realizaci jednoho nebo více specifických cílů programu EU4Health. Provozní granty by proto měly poskytovat podporu fungování některých nevládních organizací během roku 2023 pro činnosti včetně zvyšování povědomí o různých zdravotních aspektech, komunikace a šíření, budování kapacit a školení, spolupráce odborníků a vytváření...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je podpora aktivit dětí pobírajících příspěvek na péči a podpora rozvoje a zachování školní a mimoškolní zájmové činnosti dětí a mládeže, školního stravování dětí a mládeže od 3 do 19 let věku s trvalým pobytem na území kraje. Dotace je určena na předškolní vzdělávání, na ubytování žáků v domově mládeže, internátu a škole v přírodě, na vzdělávání v základních uměleckých školách, na zájmové vzdělávání ve...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je zvyšovat ekologické vědomí a odpovědnost obyvatel. Podporované aktivity - péče o vodní toky a vodní plochy, péče o prvky územního systému ekologické stability či jejich realizace, péče o cenné botanické či zoologické lokality, likvidaci invazních a expanzivních druhů rostlin a živočichů, odstraňování migračních překážek pro živočichy. Žadateli jsou např. NNO (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Tento program je zaměřen na podporu rozvoje společnosti v oblasti životního prostředí. Konkrétně je podpora poskytována na celoroční provoz střediska s ekovýchovným zaměřením, ekovýchovné akce pro veřejnost, na vydávání tiskovin s ekovýchovnou tématikou. Žadateli jsou školy a školská zařízení či jejich zřizovatel (obec), NNO (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církve).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Tento program Krajského úřadu je zaměřen na podporu ekologické výchovy a vzdělávacích akcí v environmentální oblasti. Podporovanou aktivitou je rozvoj klíčových znalostí a kompetencí u dětí a žáků v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (např. realizace lesní pedagogiky, projektových dnů), částečná úhrada specializačního studia pro koordinátory EVVO, úhrada ročního poplatku programu EKOŠKOLA, EKOŠKOLKA...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem dotačního programu je podpora záchranných stanic pro handicapované živočichy (provoz organizací, které poskytují služby v oblasti péče o handicapované volně žijící druhy živočichů), podpora činnosti okresních mysliveckých spolků Českomoravské myslivecké jednoty (realizace ochranných opatření k omezení střetu motorových vozidel se zvěří, činnosti a aktivity související s péčí o zvěř). Žadateli jsou organizace, které...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem dotačního programu je podpora aktivit uživatelů rybářských revírů, rybářských svazů a univerzit, středních škol, výzkumných ústavů se zaměřením na rybářství vedoucích k lepší péči o rybí společenstva ve vodních tocích (vysazování některých původních druhů ryb). Žadateli jsou uživatelé rybářského revíru, rybářské svazy (spolky) mající sídlo na území Jihočeského kraje a mající na starosti rybářské obhospodařování rybářského...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
240 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem Opatření č. 1 – Obnova drobné sakrální architektury je podpora zachování a obnovy objektů drobné sakrální architektury za využití tradičních materiálů a technologií s důrazem na zachování památkové podstaty a tradičního vzhledu objektů (podpora údržby, oprav, rekonstrukcí a restaurování objektů) za využití tradičních materiálů a technologií s důrazem na zachování památkové podstaty a tradičního vzhledu objektů. Žadateli...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem tohoto programu je vytvořit stabilní základnu dobrovolných dárců krve, zvýšit informovanost veřejnosti o BDK pořádáním náborových akcí a distribucí propagačních materiálů. Podporovanou aktivitou je spolufinancování programů a projektů oblastních spolků ČČK. Žadatelem jsou oblastní spolky ČČK v Jihočeském krajii, které realizují aktivity v oblasti bezpříspěvkového dárcovství krve.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
220 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem Opatření č. 2 – Nemovité kulturní památky je neinvestiční podpora, zaměřená na záchranu, zachování nemovitých kulturních památek obnovou původního stavebního, technologického a materiálového řešení, které musí odpovídat hodnotě nemovité kulturní památky a době jejího vzniku či vzniku její obnovované části (práce na údržbě, opravě, rekonstrukci a restaurování kulturní památky, prováděné v souladu se závazným stanoviskem...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem neinvestičního programu je poskytování příspěvků na reprezentaci v oblasti kultury. V rámci Opatření č. 1 - Pořadatelství významných kulturních aktivit na území Jihočeského kraje je podporováno pořádání akcí s mezinárodním, celorepublikovým nebo celokrajským významem, Opatření č. 2 - Reprezentace v oblasti kultury na mezinárodní úrovni v Čechách a v zahraničí je určeno na pokrytí nákladů za zviditelnění významných...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je podpora úprav v expozicích, zachování a kvalitní restaurátorské obnovy sbírkových předmětů, propagace muzeí a galerií na území Jihočeského kraje kromě muzeí a galerií zřizovaných státem a Jihočeským krajem. Podporovanou aktivitou (Opatření č. 1 – Úpravy v expozicích) je dovybavení, drobné úpravy (např. panely, vitríny, závěsná zařízení, výměna osvětlení, zabezpečení apod.). Podporovanou aktivitou (Opatření...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je podpora soutěží s celokrajskou a nadregionální působností, vyjma postupových soutěží vyhlašovaných MŠMT, které organizují domy dětí a mládeže a základní umělecké školy, podpora aktivit zaměřených na rozvoj talentu mimořádně nadaných a nadaných dětí a mládeže (žáci ZŠ a studenti SŠ). Dotace je určena na nákup materiálu a věcných odměn, dopravu, nájemné, ubytování, na stravování účastníků a porotců, pohoštění...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na realizaci předem definovaného projektu - Podpora projektů pro inovační technologie ve zdravotnictví - telemedicína (vytvoření nových služeb v oblasti telemedicíny vyvinutých a zpřístupněných pacientům). Oprávněným žadatelem je Fakultní nemocnice Olomouc - samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je podpora programů specifické primární protidrogové prevence (opatření č. 1) a podpora programů sekundární a terciární protidrogové prevence (opatření č. 2). Účelem Opatření č. 1 je pokrytí území kraje odborně způsobilými programy specifické primární protidrogové prevence ve školním prostředí, zajištění jejich optimální dostupnosti z hlediska efektivní spolupráce realizátorů těchto programů s jednotlivými...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských výchovných a ubytovacích zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Podporované aktivity jsou rozděleny do tematických bloků:

 • Personální podpora;
 • Osobnostně sociální...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem je podpora akcí nadregionálního nebo mezinárodního významu s významným vlivem na návštěvnost v jednotlivých turistických lokalitách Olomouckého kraje. Dotace je určena pro pravidelně se opakující akce, vícedenní akce, propagaci, zapojení místní občanské společnosti a partnerů, apod. Žadatelem je fyzická osoba nad 18 let věku, obec, dobrovolný svazek obcí a jiná právnická osoba. 

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je uchování kulturního dědictví regionu.

Podporované aktivity:

 • Podprogram A – Stavební obnova kulturních památek (obnova střech včetně krovů a klempířských prvků, zajištění statiky, obnova roubení, odvlhčení objektů, obnova podlah, otvorových prvků, fasády, stavebně-historické průzkumy, zpracování projektové dokumentace obnovyú.
 • Podprogram B – Restaurování kulturních památek a jejich uměleckých nebo uměleckořemeslných...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na poskytování služeb, které nejsou uvedeny v zákoně o sociálních službách, ale které se sociálními službami podle tohoto zákona souvisejí, navazují na ně, nebo s nimi spolupracují. Dotace jsou určeny na podporu tří opatření - Podpora aktivit pro rodiny, osoby se zdravotním postižením a seniory; Podpora dobrovolnictví; Podpora potravinových a materiálních bank působících na...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Hlavním cílem je podpora cestovního ruchu pro udržení jeho pozice a významu v ekonomice regionu a úsilí o zvýraznění obrazu kraje jako atraktivního regionu poskytujícího kvalitní nabídku služeb pro domácí i zahraniční návštěvníky. V rámci výzvy jsou vyhlášena 4 opatření. Opatření č. 1 - Produkty cestovního ruchu – neinvestičního charakteru, Opatření č. 2 - Podpora činnosti a provozu destinačních managementů – neinvestičního...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem dotačního programu je vytvářet podmínky pro kvalitní a dostupnou paliativní péči prostřednictvím podpory poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, kteří zajišťují péči o nevyléčitelně nemocné a umírající, přičemž současně je poskytována potřebná podpora pečujícím osobám a rodinám těchto nemocných. Opatření č. 1 - Podpora mobilní specializované paliativní péče - dotace je určena na podpora kvality života pacienta...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
650 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže pro rok 2023 ve školách a školských zařízeních. Dotace je určena na začlenění programů dlouhodobé specifické primární prevence všech typů rizikového chování do výuky, včetně aktivit na podporu duševního zdraví, wellbeingu, na systematickou práci s třídními kolektivy, skupinami v oblasti rizikového chování, aktivity zaměřené na vytváření...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem dotačního programu je podpora aktivit obcí v oblasti nové výsadby vhodné zeleně, která povede mimo jiné ke zmírnění dopadů klimatických změn na území kraje, podpora projektů výsadby zeleně směřujících k posílení schopnosti zadržení vody v krajině, harmonizaci jihočeské krajiny, zlepšování vodního režimu, ochrany a zvyšování biodiverzity (výsadba nových prvků zeleně, dosadby stromů a keřů do stabilizovaných ploch...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Program je zaměřen na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže se zdravotním postižením, na rozšíření a zkvalitnění konkrétní nabídky (nejedná se o příspěvek na celoroční činnost). Dotace je určena na nákup materiálu, dopravu, nájemné, ubytování, věcné odměny, odměny porotcům a rozhodčím, propagaci, poštovné a ostatní služby. Žadateli mohou být obce, dobrovolné svazky obcí, školy a školská zařízení, NNO a právnické...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je rozvoj obcí, stavební obnova obytných a hospodářských objektů, obnova a výstavba občanského vybavení, technické infrastruktury, péče o krajinu a veřejné prostranství. Dotace je určena na projekty obce (oprava, obnovu, výstavba či rekonstrukce budovy nebo stavby včetně doplnění či pořízení nezbytného vybavení, výstavba či rekonstrukce oplocení, přístřešku, pergoly, altánu, požární nádrže, vodovodní a kanalizační...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Tento program poskytuje podpůrné finanční prostředky určené k záchraně nemovitých kulturních památek v havarijním technickém stavu. Dotace je určena na záchranu a zajištění nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek, zejména na odstranění havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb v havarijním technickém stavu, na jejich statické a celkové stavební zajištění, restaurátorské práce a na opravy krovů a...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji si za cíl posílit kulturní rozmanitost, symboliku kraje a identifikaci obyvatel s krajem. V rámci Podprogramu 1 - Podpora kulturních aktivit jsou vyhlášeny 2 dotační tituly - A - Tradiční lidová kultura (prezentace projevů tradiční lidové kultury, předvádění technologií lidových řemesel včetně nákupu výrobních pomůcek pro oceněné Nositele tradice lidových řemesel)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Tento podprogram je obecně zaměřen na podporu zlepšení vybavení depozitářů a expozic muzeí a galerií, na zlepšení péče o sbírkový fond, na činnost subjektů prezentujících historické a kulturní dědictví.

Podporované aktivity:

 • Podprogram A1 – Zlepšení vybavení depozitářů a expozic muzeí a galerií (zvlhčovače, vysoušeče, zabezpečení).
 • Podprogram A2 – Zlepšení péče o sbírkový fond (restaurování, konzervování a dokumentace...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem výzvy je podpora aktivit zaměřených na integraci příslušníků národnostních menšin a podpora aktivit organizací sdružující cizince. Podporovány jsou aktivity související s komunitní prací v sociálně vyloučených lokalitách, edukační a informační činností, osvětovými aktivitami a aktivity zaměřené na prevenci xenofobního chování. Žadateli jsou NNO, církve a církevní organizace, příspěvkové organizace zřizované obcemi...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Výzva obsahuje následující témata:

 • Udržitelná doprava a přístavy ve Středozemním moři (2 400 000 €): Hlavními cíli tohoto tématu je snížení emisí z přístavů a ​​lodí a podpora přechodu k uhlíkové neutralitě odvětví námořní dopravy ve Středozemním moři.
 • Regenerativní oceánské zemědělství v oblasti Baltského moře (600 000 €):Toto téma zaměřuje na přeorientování rybářů z těžby na činnosti obnovy oceánů. Podpoří rybáře a...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Program podporuje realizaci kulturních projektů přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě Jihlavě, cílem programu je podpořit a zachovat kulturní akce a aktivity s rozmanitými žánry realizované na území města Jihlavy (hudba, divadlo, tanec, film výtvarné umění, městské slavnosti a jiné akce a aktivity). Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které provozují činnost v oblasti...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

EMIL je celoevropská síť XR Lab složená ze čtyř hlavních evropských akademických institucí, jejímž posláním je urychlit vývoj technologií, obsahu, služeb a aplikací pro virtuální, rozšířenou a smíšenou realitu. Výzva očekává předkládání návrhů, zejména v oblastech souvisejících s hlavními kompetencemi partnerů konsorcia a čtyřmi projekty Lighthouse, které odrážejí odbornost a podpůrnou infrastrukturu EMIL. Budou však zváženy...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je podpora pořádání krátkodobých tradičních i zakládání nových kulturních akcí (hudba, divadlo, výtvarné umění, fotografická a filmová tvorba), pořádání sportovních akcí (soutěže, turnaje, závody, poháry, maratony), pořádání sportovních a volnočasových akcí (soutěže, turnaje, závody, poháry, maratony, pohádkové lesy, akce během školních prázdnin, akce v době adventu, vzdělávací a osvětové akce). Žadateli...

Maximální % dotace:
40%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je podpora malých kulturních akcí a aktivit přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě Jihlavě. Podpořeny budou na jedné straně začínající pořadatelé či kulturní aktéři a na straně druhé stávající komunitní uskupení a spolky. Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Termíny pro podávání žádostí:

 • 1. kolo od 27. 12. 2022 do 31. 1. 2023 
 • 2. kolo od 2...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je podpora stávajících sociálních podniků a vznik nových sociálních podniků na území Pardubického kraje. Dotace na aktivity typu A (Vznik nového SP) jsou určeny na pořízení právních, poradenských a vzdělávacích služeb potřebných k založení sociálního podniku, na vznik byznys plánu a strategických dokumentů, na nákup dotačního managementu, na pořízení neinvestičního a investičního majetku sloužícího k založení...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
180 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Stěžejním záměrem tohoto grantového programu je podporovat rozvoj mimoškolních zájmových činností s dětmi a mládeží na území Jihočeského kraje, a to formou rekonstrukcí a oprav kluboven a základen domů dětí a mládeže (stavební práce spojené s rekonstrukcí nebo opravou kluboven nebo základen středisek volného času, nákup materiálu a zařízení související s rekonstrukcí nebo opravou kluboven nebo základen středisek volného...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je zajištění činnosti organizací působících v oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže a zájmového vzdělávání, podpora pravidelné kvalitní nabídky zájmových aktivit a podpora získávání odborné kvalifikace pracovníků s dětmi a mládeží. Dotace je určena na pokrytí nákladů za nájemné, energie, pořízení vybavení, materiálu, doprava, poplatky za školení, konference, semináře, výdaje spojené s opravami a údržbou...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Tento program je určen na podporu rozvoje zahraničních vztahů Pardubického kraje prioritně s partnerskými regiony (Region Centre - Francie, Dolnoslezské vojvodství – Polsko, Prešovský samosprávný kraj – Slovensko, Vládní kraj Tübingen, zemský okres Reutlingen - Německo, zakarpatská oblast Ukrajiny, region Jilin/Ťi-lin v Číně, region Mtskheta-Mtianeti v Gruzii) a podporu aktivit v dalších zahraničních regionech. Dotace...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Projekt AIPlan4EU přináší nejpokročilejší plánovací technologii, kterou může Evropa nabídnout společnostem, malým a středním podnikům a inovátorům prostřednictvím platformy AI4EU, demonstruje, jak lze tuto technologii použít v různých scénářích, podporuje využití plánovacích technologií i v netechnických podnicích a motivuje výzkum v plánování umělé inteligence moderním způsobem orientovaným na aplikace.

AIPlan4EU se soustředí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Účelem programu je finančně zabezpečit péči o válečné hroby. Dotace je určena na účelové udržování válečných hrobů a pietních míst v důstojném stavu či na jejich výstavbu a zachování památky vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu. Oprávněným žadatelem o dotaci na péči o válečné hroby je vlastník válečného hrobu/vlastník nemovité věci, na které je válečný hrob...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je podpora tradice českého neprofesionálního umění a české lidové kultury se zaměřením na tvůrčí zpracování jednotlivých činností a rozvoj estetické tvořivosti, a to z důvodu zachování kulturních hodnot vycházejících z tradic regionu. Dotace je určena na podporu pořadatelů krajských postupových přehlídek a národních přehlídek (jimž předcházejí krajské postupové přehlídky), v oblasti neprofesionálního umění...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je podpora pořádání aktivit v oblasti vědy, mládeže a sportu na území Jihočeského kraje s mezinárodním nebo celorepublikovým významem, podpora účasti jednotlivců, týmů a organizací reprezentujících Jihočeský kraj na významných mezinárodních akcích v ČR a zahraničí. V rámci Opatření č. 1 (Pořadatelství významných aktivit celorepublikového nebo mezinárodního významu na území Jihočeského kraje v oblasti vědy...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Iniciativa „Evropské univerzity“ je součástí podpory „Partnerships for Excellence“ poskytované v rámci nového programu Erasmus+. Tato iniciativa má ambiciózní mandát, jehož cílem je spustit a prohloubit bezprecedentní úroveň institucionální spolupráce mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání a učinit ji systémovou, strukturální a udržitelnou. Jeho cílem je podpořit vznik aliancí univerzit v celé Evropě, které studentům...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Program je zaměřen na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji, což přispěje ke zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí v silničním provozu na pozemních komunikacích v Pardubickém kraji a dále ke snížení rizika úrazu dětí v silničním provozu. Dotace je určena na obnovu povrchů dětských dopravních hřišť, na pořízení/obnovu dopravního značení a světelné signalizace, na pořízení dětských dopravních...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je umožnit širší zapojení občanů a subjektů se sídlem v kraji do uskutečňování akcí neinvestičního charakteru v oblasti spolupráce s partnerskými regiony kraje. Podporovanou aktivitou je podpora subjektů z kraje na projektech se zahraničními partnery z partnerských regionů (projekty v oblasti školských, vzdělávacích a vědeckých projekty v oblasti sociální a zdravotní péče, spolupráce neziskových nevládních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je podpora nákupu automatizovaného externího defibrilátoru, kompatibilního s materiálně technickým vybavením základních složek IZS Pardubického kraje. Účelem je zefektivnění spolupráce obcí a složek IZS při záchraně lidských životů při využití AED. Žadatelem mohou být obce s maximálně 10 000 obyvateli.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Program je zaměřen na podporu udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství. Cílem výzvy je přispět k naplnění vnitrostátních cílů ve vztahu k zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Podporovanou aktivitou je vybudování sítě veřejně přístupných vodíkových plnících stanic. Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Program je zaměřen na podporu zpracování komplexních strategických dokumentů obcí, které zachycují hlavní problémy rozvoje obce, formulují řešení, podporují vytvoření platformy spolupráce a slaďují představy jednotlivých subjektů pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech, na pasporty majetku obcí. Žadateli jsou u strategických dokumentů obce s počtem obyvatel do 3 000 včetně, žadatelem u pasportů majetku...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je poskytnout alternativu vůči automobilové individuální dopravě, zvýšit dostupnost cyklodopravy v obcích s rozšířenou působností podpora zdravého životního stylu, podpora ekologické dopravy, zajistit občanům (uživatelům) prvních 15 minut jízdy zdarma, zlepšit možnosti cyklodopravy. Dotace je určena na zajištění služeb sdílení kol/elektrokol na území obce s rozšířenou působností, kterou bude obec s rozšířenou...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
350 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je podpora zpracování prvního územního plánu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Účelem je konkrétní pomoc orgánům územního plánování kraje, zaměřená na soulad s nadmístními zájmy, vyjádřenými v územně plánovací dokumentaci kraje, ale i na konkrétní místní potřeby rozvoje obcí. Program zahrnuje podporu pořízení územního plánu. Výstupem programu je územní plán dle stavebního zákona...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu v rámci Opatření č. 2 je podpora výstavby a obnovy vodovodů a výstavby souvisejících objektů a úpraven vod ve stávající zástavbě obcí do 2 500 obyvatel. Podmínkou je, aby náklady obce zjevně nepřesahovaly obvyklou míru na jednoho zásobovaného obyvatele, kritérium – hranice 110 000 Kč s DPH.. Žadateli mohou být obce do 2500 obyvatel, dobrovolné svazky – platí pro členy svazku do 2 500 obyvatel.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na úpravu či změnu zázemí centra environmentálního vzdělávání, při níž dojde ke snížení konečné spotřeby energie, k instalaci obnovitelných zdrojů či k realizaci adaptačních opatření na změnu klimatu.

Dotace je určena:

 • na stavební práce za účelem zateplení konstrukce budovy,
 • na terénní úpravy, dodávky a služby...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem dotačního programu je podpora kulturních aktérů Českých Budějovic k tvorbě nových projektů a rozvoji existujících projektů reflektujících zaměření dotačního programu, která povedou ke zkvalitnění kulturního vyžití občanů a návštěvníků města České Budějovice.

Cílem opatření je podpora opatření pro větší přístupnost fyzického kulturního prostoru, kulturní a umělecké produkce nebo související komunikace.

Podporované...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem dotačního programu je podpora kulturních aktérů Českých Budějovic k tvorbě nových projektů a rozvoji existujících projektů reflektujících zaměření dotačního programu, která povedou ke zkvalitnění kulturního vyžití občanů a návštěvníků města České Budějovice.

Cílem opatření je podpora podpora navazování nových evropských partnerství místních kulturních aktérů, umělců a kreativců.

Podporované aktivity:

 • Navazování...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem dotačního programu je podpora kulturních aktérů Českých Budějovic k tvorbě nových projektů a rozvoji existujících projektů reflektujících zaměření dotačního programu, která povedou ke zkvalitnění kulturního vyžití občanů a návštěvníků města České Budějovice.

Cílem opatření je podpora budování kapacit kulturních aktérů města České Budějovice v oblasti odborných znalostí a dovedností a zefektivnění jejich fungování...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je podpora soustavné a dlouhodobé kulturní a společenské aktivity přispívající k rozvoji kulturního prostředí nebo k udržování kulturních tradic. Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které provozují činnost v oblasti kultury (např. podpora činnosti kulturních organizací, spolků, zájmových souborů, kroužků, sdružení apod.).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je poskytnout účelové dotace na investiční a neinvestiční projekty, které pomohou k zachování provozu venkovských smíšených prodejen s převážně potravinářským zbožím (prodej potravin je podmínkou pro schválení projektu) v obcích nebo místních částech obcí na území kraje, program tedy přispěje k zajištění základní infrastruktury v menších obcích v regionu. V rámci dotačního programu jsou hrazeny náklady na...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
130 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je podpora mezinárodní spolupráce v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže s důrazem na již existující partnerství s Horním Rakouskem, Dolním Rakouskem a Dolním Bavorskem. Dotace je určena na realizaci vzájemných výměn dětí a mládeže, které mají charakter výchovně vzdělávacích programů, na kofinancování projektů podpořených z evropských dotačních titulů zaměřených na mezinárodní spolupráci v oblasti...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:

 • Kultura a umělecká činnost (alokace 200 000 Kč)
 • Sport, tělovýchova a volný čas (alokace 1 000 000 Kč)
 • Aktivity a osvěta k tématům MA 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti (alokace 300 000 Kč)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Tento program je zaměřen na poskytování příspěvků v oblasti sportu a tělovýchovy. Cílem programu je podpořit rekonstrukce a opravy sportovišť pro provozování výkonnostního i rekreačního sportu a školní tělovýchovy tak, aby jejich stav odpovídal aktuálním technickým, bezpečnostním a hygienickým normám (modernizace, rekonstrukce a opravy vnitřních i venkovních sportovišť). Žadateli jsou organizace provozující sportovní a...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem výzvy je podpora budování infrastruktury nezbytné a vhodné pro rozvoj bezbariérového cestovního ruchu. Investiční i neinvestiční dotace jsou určeny na stavební úpravy za účelem odstranění bariér kulturně turistických cílů, TIC a ubytovacích zařízení a jejich zázemí využívané veřejností (např. nájezdové rampy, úprava sociálního zařízení pro návštěvníky), na nákup a instalaci technických prostředků umožňujících bezbariérové...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Hlavním cílem dotačního programu je podpora kulturních aktivit a akcí regionálního významu. Dotace je určena na rozvoj neprofesionální kultury a zájmové umělecké činnosti, na realizaci profesionálních kulturních aktivit, na podporu řemesel s účastí min. 5 osob, které jsou držiteli některého z ocenění (Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje, Nositel tradice lidového řemesla, Cena Vladimíra Boučka) či jiných registrovaných...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Hlavním cílem dotačního programu je budování infrastruktury pro podporu cestovního ruchu. Program by měl mít za následek rozvoj cestovního ruchu. Z dotace budou podporovány projekty zaměřené na vytváření, údržbu a správu uceleného informačního systému (např. značení pro pěší, cyklo/moto/hipoturisty, lyžaře, informační tabule a navigační systémy fyzické i digitální (mimo geolokačních her) odkazující na území Pk v návaznosti...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu v rámci Opatření č. 1 je podpora výstavby a obnovy splaškové kanalizace ve stávající zástavbě obcí do 2 500 obyvatel, pokud je již kanalizace vybudována jako jednotná, může být předmětem dotace výstavba nebo obnova i jednotné kanalizace. Žadateli mohou být obce do 2500 obyvatel, dobrovolné svazky obcí – platí pro členy svazku do 2 500 obyvatel.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem podprogramu je podpora pravidelné zájmové činnosti dětí a mládeže ve volném čase, dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží, rozvoje práce s dětmi a mládeží a neformálního vzdělávání v Pardubickém kraji, vytváření a rozšíření stávajících nabídek volnočasových a dalších vybraných aktivit v rámci členské základny jednotlivých organizací. Program je určen na pokrytí nákladů spojených s celoroční činností jednotlivých...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je zlepšit možnosti bezmotorové dopravy a zvýšit bezpečnost cyklistické dopravy v kraji, propojit dálkové a regionální sítě cyklostezek a cyklotras uvnitř kraje, a to v návaznosti na sousední kraje a především na dálkovou síť cyklotras ČR a Evropy a v poslední řadě zlepšit podmínky rozvoje cestovního ruchu a sportu v kraji. Dotace může být použita na úhradu projektové dokumentace, dokumentace pro stavební...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Tento program je zaměřen na poskytování příspěvků v oblasti sportu a tělovýchovy. Cílem programu je podpořit rekonstrukci a opravy zázemí sportovišť tak, aby došlo ke zlepšení stávajícího stavu zázemí, uživatelského komfortu a využití prostor a dále, aby jejich stav odpovídal aktuálním bezpečnostním a hygienickým normám i novým sportovním řádům pro jednotlivé druhy sportu (stavební práce, nákup materiálu a zařízení související...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Tento program je zaměřen na podporu výstavby a intenzifikaci čistíren odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel s odstraňováním fosforu. Dotace je určena na stavební práce spojené s výstavbou nebo intenzifikací ČOV, včetně nákladů na technologické části stavby, na nákup materiálu a souvisejícího zařízení, na dodávky a související služby. Žadateli mohou být obce do 2500 obyvatel, dobrovolné svazky obcí – platí pro členy...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem dotačního programu je podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť v Olomouckém kraji, jejichž rozvoj přispěje ke zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí na pozemních komunikacích a také ke snížení rizika úrazů dětí v silničním provozu. Dotace je určena na výstavbu nových dětských dopravních hřišť, obnovu stávajících dětských dopravních hřišť (obnova povrchu DDH, obnova vodorovného dopravního značení...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem dotačního programu je podpora rozvoje cyklodopravy, zvyšování bezpečnosti cyklistů v Olomouckém kraji a podpora aktivního trávení volného času. Dotace je určena na výstavbu nových cyklistických stezek označené dopravní značkou C8, C9, C10, budování nových cyklistických komunikací v režimu dopravního značení B 11, opravy stávajících cyklistických stezek a cyklistických komunikací, budování a opravy mostů a lávek podmiňujících...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je podpora činnosti mateřských a rodinných center (rozvoj služeb či projektů a programů), podpora ohrožených rodin s dětmi včetně rodin v evidenci orgánu sociálně-právní ochrany dětí (komplexní pomoc rodinám s dětmi, které se mohou ocitnout nebo se ocitají v ohrožení). Žadateli jsou obce, svazky obcí, NNO, církevní právnické osoby, fyzické a právnické osoby pracující s rodinami a dětmi, subjekty mající pověření...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem této výzvy je přispět k rozvoji nové generace modrých dovedností a poskytnout příležitosti pro atraktivní a udržitelné námořní kariéry. Cílem je rozvinout potřebné dovednosti pro podporu iniciativ European Green Deal prosazujících udržitelnou modrou ekonomiku, např. strategie z farmy na stůl, strategie udržitelné modré ekonomiky, strategie EU pro obnovitelné zdroje energie na moři, strategie biologické rozmanitosti...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je poskytnutí neinvestiční dotace na výdaje spojené se zajištěním Zázemí pro vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany a pro přidělování a koordinaci poskytování ubytování za období 1. září 2022 do 31. prosince 2022. Z dotačního titulu lze hradit provoz a činnost Zázemí pro vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany a pro přidělování a koordinaci poskytování ubytování. Oprávněným žadatelem je kraj (včetně...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je podpora projektů zaměřené na rozvoj občanských aktivit v oblasti ochrany životního prostředí a propagace trvale udržitelného života. Dotace je určena na podporu činnosti organizací zaměřených na ochranu životního prostředí a environmentální výchovu, programů, osvětových akcí, přednášek, seminářů, odborných exkurzí do chráněných lokalit, na praktickou péči o přírodní prostředí a zdroje, mapování výskytu...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je podpora obcí při zajištění oprav a rekonstrukcí místních komunikací ve vlastnictví obcí s cílem zlepšení jejich stavebního a dopravně technického stavu. V rámci výzvy jsou vyhlášena 2 opatření - Opatření č. 1 - Podpora oprav místních komunikací (neinvestiční), Opatření č. 2 - Podpora rekonstrukcí místních komunikací (investiční). Žadateli jsou obce do 3 tisíc obyvatel.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Tento program se zaměřuje zejména na podporu obnovy a zachování kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jako jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky a boží muka, ale i ve prospěch obnovy a zachování venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, technických děl, soch a pomníků, zahrad apod., které se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových zón. Žadateli jsou...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cíl programu - podpora zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích budováním přechodů pro chodce na silnicích I., II. a III. třídy, např. jejich nasvětlením, bezpečnostní úpravou (např. místa pro přecházení) a rekonstrukcí přechodů pro chodce a jejich oboustranné nasvětlení, zvyšující bezpečnost chodců. Žadateli jsou obce.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je podpora podnikání a systematického rozvoje subjektů kreativně kulturních odvětví a jejich propagace na národní a mezinárodní úrovni, podpora nových aktivit těchto subjektů, např. revitalizace/oživení veřejného prostoru apod. V rámci výzvy budou podporovány 4 oblasti - oblast PROPAGACE (obchodní akce, odborné veletrhy - v ČR i zahraničí), oblast EDUKACE – (výstavy, odborné přednášky, sympozia, workshopy...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem výzvy je podpora rozvoje zambijského zemědělství prostřednictvím zvýšení účasti drobných a středních farmářů, včetně žen a mládeže, v tržně integrovaných hodnotových řetězcích, podpora k přechodu na ekologičtější, udržitelnější a diverzifikovanější zemědělsko-potravinářské systémy odolné vůči klimatu, s širší nabídkou výživných potravin na místních trzích. Budou podpořeny investice do rozvoje udržitelných hodnotových...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je podpora poživatelů starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu a podpora dětí do dovršení 3 let věku nebo dětí pobírajících příspěvek na péči (handicapované děti) do dovršení 8 let věku ke dni 1.8.2022, trvale žijících ke stejnému dni na území kraje. Maximální výše dotace na podporovanou osobu činí 4000 Kč. Podpora bude poskytována dílem krajem, dílem obcemi a městy. Oprávněnými žadateli...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je rozšíření kulturní nabídky Jihočeského regionu a podpora kreativity dětí a dospělých, kteří realizují své aktivity formou přehlídek a soutěží.

Opatření č. 1 - Podpora kultury :

 • Živé umění (hudba, tanec, výtvarné umění, divadlo, film atp.).
 • Folklor a tradiční lidová kultura (festivaly s historií min. 3 roky; filmová činnost, divadelní a spolkové aktivity, řemesla /jarmarky a řemeslné workshopy/ atp.)...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem výzvy je podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 23 let, podpora jak stávajících, tak i nově se rozvíjejících činností v oblasti sportu a tělovýchovy na území města, podpora pořádání sportovních soutěží (zejména výkonnostního charakteru) a sportovních akcí pro ostatní skupiny populace na území města, podpora handicapovaných sportovců, zlepšení sociálního zázemí ve sportovních zařízeních, podpora sportovních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

NGI0 Entrust je navržen tak, aby pomohl vytvořit účinný cyklus inovací prostřednictvím bezplatného a open source softwaru, otevřeného hardwaru a otevřených standardů. Cílem je aby každý využíval a těžil z internetu v plném rozsahu, aniž by se musel držet zpátky. Proto musí být Internet postaven na digitálních společných zdrojích: silných a transparentních technologiích, které umožňují inovace bez povolení a jsou stejně...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 02. 2023

Cílem NGI Assure je podporovat projekty, které navrhují a konstruují opakovaně použitelné stavební bloky pro internet nové generace jako součást kompletního a silného řetězce záruk pro všechny zúčastněné strany, pokud jde o zdroj a integritu identit, identifikátorů, dat, kyberfyzikálních systémů a služeb. Dále také přispět k řešení základních reálných výzev při zavádění a ověřování takových stavebních bloků, jako je energetická...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 02. 2023

Program je zaměřen na investiční i neinvestiční podporu rozvoje, rekonstrukcí, údržby a oprav sportovišť a tělovýchovných zařízení, která se nacházejí na území města Hradec Králové. Cílem grantu je rozvoj a údržba sportovišť, které nejsou v majetku města. Příspěvky jsou poskytovány na údržbu a investiční záměry směřující ke zlepšení technického stavu sportovišť a tělovýchovných zařízení. Žadateli mohou být fyzické i právnické...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 02. 2023

Cílem opatření je zvýšení nabídky produktů cestovního ruchu a zatraktivnění turistické nabídky města v tuzemsku i zahraničí. Žadateli mohou být FO i PO podnikající (min. spoluúčast 50 %) nebo nepodnikatelské subjekty (min. spoluúčast 10 %). Podporovanými aktivitami jsou především rozšíření turistické nabídky a zavedení produktů cestovního ruchu zaměřených na podporu a rozvoj zážitkové, vzdělávací a konferenční turistiky...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na revitalizaci knihoven, včetně nové výstavby, budování expozic, depozitářů, technického zázemí, návštěvnických a edukačních center, restaurování sbírek knihovních fondů, nákup technického vybavení knihoven, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidenci a dokumentacie knihovních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software, zajištění chrany knihovních fondů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na revitalizaci knihoven, včetně nové výstavby, budování expozic, depozitářů, technického zázemí, návštěvnických a edukačních center, restaurování sbírek knihovních fondů, nákup technického vybavení knihoven, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidenci a dokumentacie knihovních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software, zajištění chrany knihovních fondů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 02. 2023

Výzva je navržena tak, aby podporovala vynikající hlavní řešitele ve fázi kariéry, ve které mohou stále konsolidovat svůj vlastní nezávislý výzkumný tým nebo program. Hlavní řešitelé musí prokázat průlomovou povahu, ambice a proveditelnost svého vědeckého návrhu.

Hlavní řešitel musí již prokázat výzkumnou nezávislost a důkaz vyspělosti, například tím, že vytvořil několik důležitých publikací jako hlavní autor nebo bez...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 02. 2023

Cílem programu je podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Návrhy projektů mohou předkládat mezinárodní konsorcia (výzkumná organizace, podnik) složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí a musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 637.500,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 02. 2023

Cílem programu je je spolupráce mezi subjekty z České republiky, zahraničními a mezinárodními donory (např. rozvojové agentury zemí OECD, Evropská komise, OSN) a rozvojovými zeměmi, budování a posilování odborných kapacit českých subjektů, posílení bilaterálních vztahů České republiky s prioritními a specifickými zeměmi ZRS ČR vč. cílových zemí humanitární pomoci. Podpora je rozdělena na dvě modality - Kofinancování projektů...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 02. 2023

Cílem programu je rozšíření nebo zachování stávající nabídky celoročních a jednorázových aktivit neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti kulturní, přírodovědné, technické a sportovní na úrovni rekreačního sportu. Podporována bude také činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcí v době mimo výkon hlavní činnosti. Žadatelem mohou být právnické osoby (NNO, obce, PO obcí, aj.) vyjma obchodních...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2023

Program umožňuje finančně ocenit pravidelné bezpříspěvkové dárce krve. O prostředky pro tento účel mohou žádat organizace zajišťující bezpříspěvkové dárcovství krve na území města Zlín. Oceněnými občany mohou být pouze držitelé Zlaté medaile MUDr. Janského s trvalým bydlištěm ve Zlíně.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2023

Cílem výzvy je poskytnutí finančních prostředků zřizovateli jednotky na výdaje, které mu vznikly v souvislosti se zásahem jím zřizované jednotky mimo územní obvod obce u požáru v Národním parku České Švýcarsko v období od 24. července 2022 do 12. srpna 2022 (mimořádné odměny členů jednotky SDH obce, refundace mezd členům jednotky SDH obce, PHM, zdravotní prohlídky, opravy a revize techniky nebo pořízení zničených prostředků...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2023

Cílem programu je zlepšit péči o talentované děti a mládež v Libereckém kraji. Podporovanou aktivitou je realizace projektů zaměřených na vzdělávání v přírodních a technických vědách, na organizaci vědomostních soutěží pro žáky základních a středních škol. Žadateli jsou NNO, obce, příspěvkové organizace a fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2023

Cílem programu je zpodpora akcí/činností v sociální oblasti směřujících ke zvýšení bezpečnosti obyvatel Olomouckého kraje (aktivity v oblasti sociální prevence, které směřují k eliminaci kriminálně rizikových jevů a k pomoci ohroženým skupinám obyvatel, aktivity v oblasti situační prevence, které směřují k prevenci majetkové kriminality, prevenci vandalismu a souvisejících sociálně patologických jevů). Žadateli jsou obce...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2023

Cílem dotačního programu je podpora obnovy kulturních památek, staveb drobné architektury místního významu a nemovitostí v památkových zónách a rezervacích a jejich ochranných pásem. Dotace v rámci dotačního titulu 1 - Obnova kulturních památek jsou určeny na záchranu a opravy objektů památkové a historické hodnoty nacházejících se ve špatném technickém stavu, zachování kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora otevřené infrastruktury pro VaI umožňující otevřený přístup podnikům za účelem testování a ověřování nových technologií a konceptů. Dotace je určena na budování a rozvoj infrastruktury pro VaI (technologických center, která budou poskytovat specializované služby pro MSP, vč. začínajících podniků, zaměřené zejména na zavádění nových inovačních řešení, pokročilých technologií, kreativních inovací...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2023

Hlavním cílem dotačního programu je podpora obnovy a restaurování kulturních památek místního významu ve Zlínském kraji. Předmětem podpory je stavební obnova či restaurování nemovitých a movitých kulturních památek, zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, stavební obnova a restaurování nemovitých a movitých památek místního významu. Žadateli jsou fyzické nebo právnické osoby - vlastníci památky...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora výzkumné spolupráce mezi výzkumnou organizací a subjektem z aplikační sféry. Dotace je určena na společný výzkum s potenciálem aplikovatelnosti do praxe, na dlouhodobou spolupráci na výzkum realizovaný výzkumnou organizací, na vzájemnou mobilitu pracovníků mezi výzkumnou organizací a podnikem, a to včetně zahraničních subjektů, na pořízení nezbytného přístrojového vybavení, na odborné vzdělávání...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
85 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2023

Cílem programu je snížit výskyt rizikového chování mezi dětmi a mládeží. Podporovanou aktivitou je podpora aktivit specifické primární prevence rizikového chování mezi dětmi a mládeží. Dotace je určena na neinvestiční výdaje spojené se specifickou primární prevencí (např. nákup materiálu, nákup služeb, osobní
náklady). Žadateli jsou mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy na území Libereckého kraje.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2023

Cílem programu je podpora v oblasti rodinné politiky, mezigeneračního soužití a aktivit zaměřených na podporu náhradní rodinné péče. Podporovanou aktivitou je financování provozních nákladů projektů v oblasti rodinné politiky (akce a projekty center pro rodinu, mateřských a rodinných center zaměřené na podporu fungování a soudržnosti rodin, akce a projekty inovativního charakteru zaměřené na systematickou a kontinuální...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2023

Cílem programu je podpořit sportovní aktivity a tělovýchovnou činnost ve školách a školských zařízeních, podpořit školní sportovní infrastrukturu, zvýšit kvalitu stávajících školních sportovních zařízení včetně jejich zázemí, rozšířit plochy sportovních zařízení škol, motivovat děti/žáky/studenty k pohybu a sportu, poskytnout podporu na vybudování, obnovu a modernizaci školních sportovišť. Žadateli mohou být školy a školská...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2023

Cílem programu je podpořit sportovní aktivity a tělovýchovnou činnost na území Plzeňského kraje, motivovat veřejnost k pohybu a sportu, podporovat parasport, přispět k vytvoření podmínek aktivního životního stylu. Prioritou programu je podpora sportovní infrastruktury, modernizace a rekonstrukce sportovních zařízení včetně jejich zázemí (v případě parasportů např. elektrický sportovní vozík apod.). Žadateli jsou obce...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2023

Cílem výzvy je poskytnutí příspěvku na úhradu nezbytně nutných výdajů spojených s výkonem činností sociální práce (osobní a provozní náklady, neodpisovaný hmotný i nehmotný majetek a služby). Žadateli jsou kraje vč. hl. m. Prahy, obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2023

Cílem programu je podpořit sportovní aktivity dětí a mládeže od 4 do 23 let, motivovat veřejnost k pohybu a sportu, podporovat parasport, přispět k vytvoření podmínek aktivního životního stylu (priority programu: děti a mládež, školní sport – vytvořit a udržet kladný vztah k pohybu a sportu, zvyšovat fyzickou zdatnost; výchova sportovních talentů – chceme dokázat víc a uplatnit se ve sportu; organizovaný sport – sportujeme...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zvýšení kvality a zlepšení přístupu ke středoškolskému vzdělávání, zejména technického, v Kambodži. V rámci výzvy budou přijímány projektové návrhy, jejichž hlavním předmětem je podpora národní vize pro všeobecné a technické střední školy skrze posílení zemědělských programů (agronomie, chov zvířat a zpracování zemědělských/potravinářských produktů) a skrze tvorbu, zlepšení...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 02. 2023

Cílem programu je podpora realizace aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování, zejména programů všeobecné, selektivní a indikované prevence rizikového chování zaměřené na děti a mládež, dále podpora projektů vzdělávání pedagogických pracovníků škol v oblasti primární prevence rizikového chování, specializační studium školních metodiků prevence či supervizi pedagogických sborů. Žadateli mohou být fyzické osoby...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 02. 2023

Cílem programu je podpora činností Demonstračních farem pro posílení systému předávání znalostí v zemědělství zaměřené na praktické ukázky a prezentaci udržitelných systémů hospodaření a ochrany půdy v praxi. Žadatelem je zemědělský podnikatel, tj. fyzická nebo právnická osoba. Příjem projektů bude probíhat do 6. února 2023.

V roce 2023 budou podporovány následující záměry: 

 • Prezentace ucelených systémů hospodaření s...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora aktivit v roce 2023 na podporu rodin z Ukrajiny s dětmi především ve věku 0 až 6 let za účelem jejich adaptace a ukotvení ve společnosti po příchodu z Ukrajiny a integraci v České republice. Oprávněnými žadateli o mimořádnou dotaci na realizaci podporovaných aktivit jsou NNO (obecně prospěšné společnosti, registrované církve, církve a náboženské společnosti, spolky, ústavy, nadace), obce a jejich...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 02. 2023

Cílem výzvy je rozšíření diagnostických služeb do regionů Moldavska (získání co největšího množství dat ohledně diagnostiky dětí s PAS na národní úrovni, vyškolení poskytovatelů primární péče v regionech k povinnému screeningu na riziko PAS u dětí). Žadateli jsou spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, ústavy, církevní právnické osoby, právnické osoby založené nebo zřízené k poskytování zdravotních...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 02. 2023

Cílem dotačního programu je podpora zlepšení kvality života venkovských oblastí, zvýšení atraktivity a dostupnosti území obcí. Podporovanou aktivitou je podpora zpracování územně plánovací dokumentace obce, která bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Žadatelem mohou být obce do 2000 obyvatel.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 02. 2023

Podpora z tohoto programu je určena k rozšíření nabídky a k pořádání kulturních a společenských akcí na území Ústeckého kraje, jako jsou kulturní a vzdělávací programy, výstavy, koncerty a soutěže v uměleckých oborech (např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotografie, film, workshopy apod.) mající regionální, nadregionální či mezinárodní charakter. Žadatelem jsou obce a právnické nebo fyzické osoby působící na...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 02. 2023

Cílem programu je podpora regionálních soutěží a přehlídek pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji, systematická příprava talentovaných dětí na soutěže regionálního charakteru (pořádání soutěže s víceletou tradicí, celoroční příprava talentovaných žáků na soutěže, akce s větším počtem účastníků). Oprávněnými žadateli jsou školy nebo školská zařízení. Podpořene projekty lze realizovat v období od 1.1.2023 do 10.12.2023...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
35 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 02. 2023

Cílem programu je záchrana a obnova drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu. Podporovanou aktivitou jsou stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se záchranou a obnovou bezprostředně ohrožených drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu kraje, které nejsou prohlášeny za kulturní památku (drobná sakrální architektura - křížky, boží muka, kapličky, výklenkové kaple, zastavení...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 02. 2023

Cílem dotačního programu je podpora zlepšení kvality života venkovských oblastí, zvýšení atraktivity a dostupnosti území obcí. Dotace je určena na vypracování projektové dokumentace, včetně samostatných studií, nezbytné pro realizaci plánovaného záměru obce. Žadatelem je obec do 500 obyvatel v územním obvodu Olomouckého kraje.

Maximální % dotace:
40%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 02. 2023

Cílem je výchova mladých lidí k solidaritě, toleranci a porozumění prostřednictvím interkulturního vzdělávání, zdokonalování jazykové vybavenosti, znalost reálií, podpora volnočasových aktivit v rámci mezinárodní spolupráce. Dotace je určena na dvoustranné mezinárodní kontakty dětí a mládeže, mezinárodní tábory s min. účastí 30 % zahraničních účastníků konané v České republice nebo v zahraničí, dvou či vícestranná jednorázová...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 02. 2023

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na zachování a obnovu kulturně-historického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitého a movitého kulturního dědictví nacházejícího se na území Ústeckého kraje, které je prohlášeno za kulturní památku. Dotace je určena na záchranu bezprostředně ohrožených hodnotných architektonických a historických kulturních památek a zachování kulturně-historického charakteru a výpovědní hodnoty...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 02. 2023

Cílem programu je podpora a rozvoj volnočasových aktivit určených pro organizované i neorganizované děti a mládež, podpora výchovy dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné toleranci a pochopení, ke zdravému životnímu stylu, podpora participace a aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení do veřejného...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 02. 2023

Cílem dotačního programu je podpora regionálního značení na území Olomouckého kraje, která přispívá k ekonomickému oživení regionu a ke zvýšení zájmu zdejších obyvatel o domácí produkty. Účelem je propagace a rozvoj regionálních značek, které jsou jednotným systémem podpory místních výrobců, propagace místních výrobků a služeb, a zlepšování image regionálních značek. Dotaci lze použít na zajištění seminářů pro výrobce...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 02. 2023

Cílem programu je podpora stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje, podpora jednoletých projektů spojených s hostováním stálého divadelního souboru či hudebního tělesa v různých místech, svozů diváků na domácí scénu. Žadatelem jsou profesionální divadelní a hudební umělecká tělesa a soubory sídlící a působící na území kraje a poskytující služby regionálního či nadregionálního...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 02. 2023

Cílem programu je podpora a udržitelnost Farmářských trhů na území Olomouckého kraje, které povede ke zvýšení zájmu zdejších obyvatel o domácí produkty. Účelem programu je propojení spolupráce veřejného a podnikatelského sektoru, malých farmářů a zemědělců, podpora adaptace agrárního sektoru na měnící se podnikatelské prostředí a podpora zaměstnanosti v regionu. Dotaci lze použít na podporu projektů zaměřených na instalaci...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
25 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 02. 2023

Cílem programu je zajištění úpravy lyžařských běžeckých tras a zkvalitnění podmínek pro běžecké lyžování na území Zlínského kraje (strojová úprava lyžařských běžeckých tras s podmínkou zajištění sledování sněžných vozidel pomocí GPS zařízení). Žadatelem mohou být právnické osoby a fyzické osoby podnikající. Pro obce nad 5 000 obyvatel činí maximální míra dotace pouze 50% z celkových způsobilých výdajů projektu.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 02. 2023

Cílem programu je podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST. Do veřejné soutěže LUC23 budou přijímány návrhy projektů v kategoriích základního výzkumu, průmyslového výzkumu či experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědních oblastí. Žadateli jsou výzkumné organizace, malé podniky, střední podniky.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 02. 2023

Cílem programu je podpora realizace aktivit škol a školských zařízení v oblasti primární prevence rizikového chování, zejména programů všeobecné, selektivní a indikované prevence rizikového chování zaměřené na děti a mládež, adaptačních pobytů žáků základních a středních škol, podpora projektů zaměřených na vzdělávání pedagogických pracovníků škol v oblasti primární prevence rizikového chování, specializační studium školních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 02. 2023

Cílem dotačního programu je podpora zlepšení kvality života venkovských oblastí, zvýšení atraktivity a dostupnosti území obcí. Podpora je zaměřena na výstavbu, rekonstrukce, opravy místních komunikací, chodníků, parkovišť a součástí místních komunikací, na realizaci energeticky úsporných opatření, na výstavbu, rekonstrukci, opravu staveb ve vlastnictví obce, veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu, inženýrských sítí...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 02. 2023

Cílem výzvy je podpořit realizátory, kteří chtějí změnit tíživou situaci některé z cílových skupin, mají nápady, které by mohly fungovat, nebo chtějí přijít na nové a potřebují je víc prozkoumat, rozvést, vyzkoušet a ověřit.

Podporovanými aktivitami jsou:

 • Poznání skutečného problému, jeho reálných příčin a potřeb cílové skupiny (např. empatický výzkum, rešerše, analýzy);
 • Testování možných řešení problému (ideace, prioritizace...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2023

Výzva se týká kardiovaskulárních onemocnění: Výzkum zaměřený na vývoj inovativních terapeutických strategií u kardiovaskulárních onemocnění. Hlavními tématy výzvy jsou oprava a regenerace srdce nebo cév, řešení srdečních selhání a fibrilace síní.

Návrhy společného výzkumu mohou předkládat žadatelé, kteří patří do jedné z následujících kategorií:

 • Akademická sféra: výzkumné týmy působící na univerzitách, jiných vysokých...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2023

Cílem této výzvy je podporovat analýzu a výzkum průmyslových vztahů na úrovni EU i ve srovnávacím vyjádření (identifikace konvergencí a rozdílů v systémech pracovněprávních vztahů zavedených v členských státech EU a v kandidátských zemích), a tím přispět a podpora výměny informací a zkušeností mezi stranami aktivně zapojenými do průmyslových vztahů s cílem přispět k rozvoji a posílení struktur průmyslových vztahů v Evropě...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 650.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2023

Cílem programu je zpřístupnění bohatého fondu památek sakrální povahy, zejména umělecky a historicky cenných kostelů a jejich mobiliáře. Dotace je určena na zajištění přístupnosti sakrálního objektu návštěvníkům v turistické sezoně v období květen až září a to v letech 2023 - 2024 ve zvoleném návštěvnickém režimu včetně zajištění bezplatných průvodcovských služeb návštěvníkům. Maximální výše měsíční dotace na jeden kalendářní...

Maximální % dotace:
40%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 02. 2023

Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou jsou rozsáhlé projekty s velkým dopadem na podporu dobrovolných činností prováděných mladými lidmi z nejméně dvou různých zemí, kteří se spojí, aby vyjádřili solidaritu prováděním krátkodobých intervencí, které řeší společné evropské výzvy v oblastech politiky definovaných každý rok na úrovni EU.

Očekává se, že žádosti o financování v rámci této akce budou řešit jednu...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 02. 2023

MSCA COFUND spolufinancuje nové nebo stávající doktorské programy a postdoktorské stipendijní programy s cílem šířit osvědčené postupy MSCA, včetně mezinárodní, meziodvětvové a interdisciplinární výzkumné přípravy, jakož i mezinárodní a meziodvětvové mobility výzkumných pracovníků ve všech fázích jejich kariéry.

Očekává se, že výsledky projektu přispějí k následujícím cílům;

Pro podporované doktorandy nebo postdoktorské...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 02. 2023

Program je určen na podporu vybudování karavanových stání pro obytná vozidla/obytný přívěs včetně pořízení servisní technologie (tj. výlevku chemických WC, elektrickou a vodovodní přípojku a další vybavení karavanového stání), na pořízení technického zázemí pro jízdní kola a elektrokola (místnost nebo odstavné místo pro zabezpečené uschování jízdních kol, prostor pro umytí kola, servisní stanice, nabíjecí stanice apod...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora rozvoje kvalitní, umělecky a společensky progresivní, žánrově diverzifikované české kinematografie, posílení české kinematografie v mezinárodní konkurenci a podpora nastupující filmařské generace. Podpora je určena pro první celovečerní hraná česká kinematografická díla režiséra, které je českým kinematografickým dílem se 100 % podílem celkových výrobních nákladů výrobce či koproducentů nebo díla...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 02. 2023

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na monitoring a identifikaci místního znečištění ovzduší zapříčiněného lokálními topeništi.

Podporované aktivity:

 • Pořízení a instalace senzorů kvality ovzduší za účelem provádění lokálního monitoringu s důrazem na problematiku vytápění domácností (tzv. lokálních topenišť), přičemž provádění senzorového měření kvality ovzduší musí být současně ověřeno referenčním měřením.
 • ...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 02. 2023

Cílem programu je podpořit výrobu krátkometrážního hraného filmu se 100% podílem výrobce nebo koproducentů na financování celkových výrobních nákladů. Dotaci lze získat také na dvoustrannou koprodukci s českou finanční účastí vyšší než 50 % nebo na vícestrannou koprodukci, kde musí být podíl české finanční účasti na celkových výrobních nákladech projektu vyšší než podíl každého dalšího koproducenta projektu. Žadateli jsou...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 02. 2023

Cílem programu je podpora podnikatelského prostředí zaměřená na obslužnost venkova formou dotace na snížení provozních nákladů maloobchodních prodejen v obcích do 1 000 obyvatel, nebo v obcích do 3 000 obyvatel, jejichž místní části mají méně než 1 000 obyvatel a na jejichž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách. Dotace je...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 02. 2023

Cílem programu je podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných turistickými informačními centry v Kraji Vysočina v oblasti cestovního ruchu, a to z důvodu zlepšení informovanosti o turistické nabídce kraje a zvýšení návštěvnosti Kraje Vysočina. Dotace je určena na digitalizaci turistické nabídky, tvorbu, upgrade a rozšíření webových stránek, naplnění obsahu fotobanky, zaměstnávání sezónních pracovníků...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2023

Cílem výzvy je poskytovat přímou i nepřímou podporu uchování existujících kulturních hodnot a nakládání s nimi. Žadateli mohou být fyzické osoby podnikající a právnické osoby. Projekt nebo jeho část se musí uskutečnit na území Plzeňského kraje, u nadregionálních projektů lze z poskytnuté dotace hradit pouze část projektu uskutečněnou na území Plzeňského kraje.

Tematické okruhy:

 1. Významné umělecké a kulturní projekty s...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2023

Cílem tohoto programu je podpora a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje. Dotace je určena na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí. Žadateli jsou obce, které jsou zřizovateli JSDH kategorie JPO II, JPO III nebo JPO V. V případě, že bude poskytnuta dotace do 35 000 Kč, není vyžadována spoluúčast.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na energeticky úsporná opatření, rozvoj obnovitelných zdrojů energie, opatření k přizpůsobení se změně klimatu a opatření v oblasti využití odpadů.

Podporované aktivity:

SC 1.1 - Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů 50%
...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2023

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na podporu pořádání postupových přehlídek a soutěží neprofesionálních uměleckých aktivit v Libereckém kraji. Dotace je určena na nákup služeb (např. propagace, grafické práce, tisk, technické zajištění akce – ozvučení, osvětlení apod.), pronájem prostor pro konání soutěže, pronájem techniky a mobiliáře souvisejících s realizací soutěže, pojištění akce, licence, poplatky OSA...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2023

Cílem programu je podpora projektů škol a školských zařízení formou dotace na činnost (programy specifické primární prevence zaměřené na všechny typy rizikového chování, programy podporující nebo rozšiřující preventivní programy škol a školských zařízení, projekty zaměřené na poskytování odborných informací a vzdělávání odborné i laické veřejnosti, projekty všeobecné primární prevence zaměřené na zkvalitnění práce s třídními...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu. Dotace jsou určeny na zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2023

Cílem tohoto programu je podpora a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje. Dotace je určena na pořízení nových cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí, a to za podmínky současného čerpání investiční dotace z Ministerstva vnitra generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky z dotačního programu - Investiční účelové dotace pro jednotky sboru dobrovolných...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2023

Cílem programu je zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí k zabezpečení plošného pokrytí území kraje. Dotace je určena na nákup, technické zhodnocení rekonstrukcí, opravu zásahové požární techniky, na nákup nových nebo opravu stávajících věcných prostředků požární ochrany. Žadatelem jsou obce Zlínského kraje, které zřizují jednotku sborů dobrovolných hasičů - JPO II, JPO III nebo JPO V. Maximální míra dotace...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2023

Cílem programu je podpora mateřských center. Podporovanou aktivitou je úhrada nákladů na poskytování základních činností mateřských center, jako jsou komunitní setkávání s konkrétními programy, vzdělávání pracovníků center i návštěvníků center, programy pro všechny generace, poradenská a konzultační činnost. Žadateli jsou např. mateřská centra, obce, církve a náboženské společnosti.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2023

Cílem dotačního programu je zachování a rozvoj stávající ucelené sítě poskytovatelů sociálních služeb. Příspěvek v rámci Opatření č. 2 je určen na celoroční činnost a provoz organizací, které působí v sociální oblasti a zajišťují kvalitní služby a aktivity na území města České Budějovice, které doplňují sociální služby, či na ně navazují. Dotace je určena např. na podpůrné programy zaměřené na pomoc a péči o seniory, osoby...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 02. 2023

Cílem programu je podpora pořádání významných a tradičních sportovních akcí pro co největší počet mládeže a občanů města, podpora spolkové sportovní činnost dětí a mládeže, podpora výkonnostního sportu, dotace na provoz sportovišť, dotace na podporu významných sportovců, dotace na provoz otevřených hřišť pro veřejnost, dotace na činnost spolků pracujících s handicapovanými sportovci. O podporu z tohoto programu mohou žádat...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 02. 2023

Program podpory cestovního ruchu města Pardubice byl zřízen za účelem poskytování finanční podpory za účelem zlepšení turistických aktivit a možností na svém území. Dotace je určena na podporu zvýšení kvality infrastruktury a služeb cestovního ruchu, na podporu akcí s významným turistickým potenciálem a marketing. Žadateli jsou právnické a fyzické osoby.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 02. 2023

Cílem výzvy je podpořit žadatele (realizátory) se specifickým přístupem/metodou/know-how v šíření nového přístupu do dalších organizací. To s sebou nese velké nároky na změny v dosavadní zaběhnuté praxi těchto organizací, proto program podpoří inkubační fázi, ve které bude mít příjemce prostor se zapojenými organizacemi daný přístup vyzkoušet v malém rozsahu v praxi a zjistit, co může fungovat, jaké komplikace může přenos...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 02. 2023

Program podporuje realizaci volnočasových aktivity především dětí a mládeže s trvalým bydlištěm ve městě. Dotace je určena na Celoroční činnost spolků a organizací podporujících výchovu a vzdělávání dětí a mládeže, na Celoroční činnost spolků a organizací podporujících prorodinné aktivity, na Celoroční spolkovou činnost dospělých, na Jednorázové akce. Oprávněným žadatelem je fyzická nebo právnická osoba, jejíž hlavní činností...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 02. 2023

Cílem programu je zlepšení kvality života rodin, osob se zdravotním postižením, seniorů, dárců krve, apod. V rámci výzvy jsou vyhlášeny 4 dotační tituly: Senioři a osoby se zdravotním postižením (např. pravidelné edukativní programy, rekondiční a rehabilitační cvičení, pobytové programy ke zlepšení fyzického a psychického stavu osob, canisterapie, hipoterapie); Rodiny (edukativní a pobytové programy posílení vzájemných...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 02. 2023

Cílem programu je zachování kultury a kulturních tradic v kraji, rozvoj regionálních a nadregionálních kulturních aktivit. Podporovanou aktivitou je realizace kulturních a uměleckých akcí a projektů se zaměřením na hudbu, divadlo, výtvarné umění, tanec, tradiční lidovou kulturu a folklor. Žadateli jsou právnické a fyzické osoby realizující kulturní aktivity na území Libereckého kraje.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 02. 2023

Cílem programu je podpora projektů k odstranění bariér na veřejných prostranstvích a v budovách, ve kterých jsou poskytovány služby obyvatelům města. Dotaci lze poskytnout na konzultační a poradenské služby, na stavební úpravy a pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Žadateli mohou být právnické i fyzické osoby.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 02. 2023

Cílem programu je podpora kulturně významných akcí s prvkem veřejného zájmu, které jsou přínosem pro město. Podporovány jsou jednorázové akce konané od 1.1.2023 do 30.6.2023 / 1.7.2023 – 31.12.2023 (jednorázové kulturní akce přispívající k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě, reprezentaci města a rozvoji cestovního ruchu), dlouhodobé projekty (jednoleté a dvouleté projekty na podporu pořadatelů, organizátorů...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 02. 2023

Cílem programu je podpora sportovních oddílů provozující nejméně 10 měsíců v roce pravidelné a kontinuální sportovní aktivity pro děti a mládež od 5 do 18 let s trvalým bydlištěm ve Zlíně. Dotace je určena na náklady spojené s úhradou nájemného a energií, na materiálně technické zabezpečení vlastní činnosti, na přímé náklady na sportovní činnost mládeže. Vhodným žadatelem jsou fyzické nebo právnické osoby provozující danou...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 02. 2023

Výzva předpokládá následující výsledky:

 • Zlepšená schopnost malých a středních podniků a podnikatelů sociální ekonomiky plnit úlohu ekologického přechodu.
 • Posílená nadnárodní spolupráce veřejných orgánů a dalších zúčastněných stran při určování a provádění postupů udržitelnosti pro ekosystém sociální ekonomiky.
 • Posílená meziodvětvová spolupráce a předávání znalostí mezi malými a středními podniky sociální ekonomiky a začínajícími...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 02. 2023

Výzva obsahuje následující podtémata v rámci programu Jean Monnet:

 • Akce v oblasti vysokoškolského vzdělávání; Moduly (18 633 414 €): Moduly se mohou soustředit na jednu konkrétní disciplínu evropských studií nebo mít multidisciplinární přístup, a proto mohou vyžadovat akademický příspěvek několika profesorů a odborníků. Mohou mít také podobu krátkých specializovaných nebo letních programů.
 • Akce v oblasti vysokoškolského...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 02. 2023

Téma obsahuje následující výzvy:

 • Testovací a certifikační schopnosti (5 000 000 €): Cílem tohoto tématu je zvýšit a usnadnit testování bezpečnosti a interoperability a certifikaci propojených ICT systémů. Cílem je také zlepšit schopnosti a spolupráci zúčastněných stran v oblasti certifikace kybernetické bezpečnosti.
 • Zabezpečení strategických digitálních infrastruktur a technologií 5G (10 000 000 €):Cílem bude podporovat...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2023

Cílem projektu je např. zvýšit pravděpodobnost dopadení pachatele, zamezit příležitostem pro páchání trestných činů a a zvýšit pocitu bezpečí občanů. Typy podporovaných aktivit - asistenti prevence kriminality, domovníci-preventisté, bezpečnostní dobrovolníci, situační prevence, sociální prevence (pobytové, volnočasové a preventivní aktivity pro rizikové a problémové děti a mládež, prevence recidivy apod.), informace pro...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2023

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy, rekonstrukce nebo opravy hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury obcí (např. venkovská zástavba a občanská vybavenost, místní komunikace, obecní úřad, mateřská škola, kulturní dům, hasičská zbrojnice, chodníky, dětská hřiště, sportoviště, veřejný rozhlas, veřejné osvětlení, požární nádrže, sakrální stavby, veřejná...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
700 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2023

Cílem programu je podpora cestovního ruchu a zahraničních vztahů. Dotace je určena na rozšiření a zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu v dané lokalitě, rozvoj cykloturistiky, rozvoj kempů a jejich kapacity, rozšíření nabídky stellplatzů, zajištění dostupnosti a bezbariérovosti atraktivit, rozvoj agroturistiky a gastroturistiky, vodní turistiky, apod.). Žadateli jsou fyzické nebo právnické osoby, obce, svazky obcí...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2023

Cílem programu je podpora vinohradnictví a vinařství (účast na výstavách, soutěžích, prezentacích, pořádání výstav, přehlídek, soutěží vín, pořádání seminářů, školení, konferencí, vydávání tiskovin, provoz webových stránek, pořádání vinařských akcí, organizace vinařské turistiky). Žadateli jsou FO a PO. Žádosti o podporu Vinařskému fondu je možno podávat v termínech od 1. ledna do 15. února a od 1. července do 15. srpna...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2023

Cílem této výzvy je zajistit během trvání akce obsazení přibližně 4 000 volných, obtížně obsaditelných pracovních míst v hospodářských odvětvích.

Program je navržen tak, aby podporoval rozvoj akcí pro pracovní umístění uchazečů o zaměstnání z EU/EHP (Norsko a Island) starších 18 let, včetně těch nejzranitelnějších, což jim pomáhá najít pracovní příležitost v jiné zemi EU/EHP (Norsko, Island), zejména v hospodářských odvětvích...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2023

Cílem programu je spolufinancování projektů environmentálního vzdělávání široké veřejnosti a environmentálních aktivit z důvodu zvýšení environmentálního povědomí i osobní zodpovědnosti obyvatel kraje za současný a budoucí stav životního prostředí včetně posílení biologické rozmanitosti a adaptace ekosystémů na změnu klimatu.

Podporované aktivity:

 • Podprogram A: Ekologická výchova (výukové programy, tematické soutěže...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
75 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2023

Cílem výzvy je prostřednictvím projektového schématu administrovat finanční prostředky z OPŽP, a to u projektů konečných příjemců. Mezi podporované projekty konečných příjemců realizované přes administrátora projektového schématu ve specifickém cíli 1.4 patří následující typy opatření

 • Opatření 1.4.1 Domovní čistírny odpadních vod (dílčí alokace 300 mil. Kč).
 • Opatření 1.4.4 Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2023

Vyhlašovatel tímto programem podporuje ochranu movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií. Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií je zaměřena na na prezentaci sbírek muzeí a galerií na internetu a na prezentaci sbírek formou odborných (vědeckých) katalogů sbírek. Dotace je určena na zhotovení digitální obrazové prezentace souboru nejméně 100 sbírkových předmětů včetně textových informací, formou...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2023

Cílem programu je zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže a nabídky volnočasových aktivit v kraji. Podporována bude realizace jednorázových sportovních a mládežnických projektů, a to v rámci tří opatření - Realizace sportovních republikových a mezinárodních projektů (projekty typu Mistrovství České republiky, Mistrovství Evropy, Mistrovství světa, Evropský pohár, Světový pohár, Finále Českého poháru), Realizace sportovních...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zajištění podpory záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích a dále i pro realizaci akcí zajišťujících zkvalitňování zdravotních služeb pro osoby se zdravotním postižením.

Podporované aktivity:

 • Mobilita - zpřístupňování budov poskytujících zdravotní služby pro osoby se zdravotním postižením (odstraňování bariér při vstupu do budov, odstraňování bariér uvnitř budov - výstavba...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2023

Tato výzva je zaměřena na zachování, případně usnadnění přeshraniční mobility.

Podporované aktivity (Modernizace, rekonstrukce nebo oprava přeshraničních silničních mostů):

 • Opatření se týká výlučně hraničních silničních mostů / viaduktů. Jejich rekonstrukcí se zachová, případně usnadní přeshraniční mobilita.

Žadateli jsou orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora zajištění fungování návratového aparátu Ministerstva vnitra prostřednictvím zabezpečení provozu oddělení dobrovolných návratů a oddělení návratové politiky odboru azylové a migrační politiky MV ČR, a to jak kmenových pracovišť, tak pracovišť v regionech. Tato výzva umožňuje financovat výhradně náklady na pracovníky. Oprávněným žadatelem je Ministerstvo vnitra - organizační složka státu.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2023

Cílem programu je podpořit obnovu a zachování kulturních památek a zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek. V rámci výzvy jsou vyhlášeny 2 podprogramy - Obnova památek (údržba, restaurování, rekonstrukce a opravy kulturních památek a jejich součástí), Předprojektová dokumentace (zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek). Oprávněnými žadateli jsou vlastníci movitých i nemovitých...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
350 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2023

Tento program Krajského úřadu Libereckého kraje je zaměřen na podporu údržby, opravy, rekonstrukce, restaurování nebo jiné úpravy kulturních památek nebo jejího prostředí. Jedná se o dotaci neinvestičního charakteru určenou vlastníkům kulturních památek nacházejících se na území Libereckého kraje. Žadatelem jsou vlastníci kulturních památek na území Libereckého kraje, příp. fyzická či právnická osoba se souhlasem vlastníka...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
350 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora vzdělávání romských dětí a žáků, kteří přicházejí z prostředí, ve kterém jsou vystaveni riziku sociálního vyloučení, ale také nižší šanci na získání kvalitního vzdělání. Dotaci lze žádat na uskutečnění projektových aktivit, včetně personálního zajištění, metodické podpory pedagogických zaměstnanců a materiálního vybavení, které přispívají k naplňování účelu dotace. V případě nákupu PC, tabletů, notebooků...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2023

Hlavním cílem návrhových opatření Erasmus Mundus je podpořit rozvoj nových, inovativních integrovaných nadnárodních studijních programů na magisterské úrovni. Tato návrhová opatření by měla zahrnovat nedostatečně zastoupené:

 • členské státy EU a třetí země přidružené k programu a/nebo
 • instituce z těchto zemí a/nebo 
 • tematické oblasti (viz Katalog Erasmus Mundus)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 02. 2023

Výzva podporuje integrované nadnárodní studijní programy na magisterské úrovni (úroveň 7 mezinárodní standardní klasifikace vzdělání ISCED 2011) poskytované mezinárodním konsorciem vysokoškolských institucí z různých zemí světa a případně dalšími vzdělávacími institucemi i nevzdělávacími partnery se specifickými odbornými znalostmi a zájmem o příslušné studijní oblasti/profesní domény. Jedná se o programy excelence a měly...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 02. 2023

Místní akční skupina Strakonicko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Drobné podnikání (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Obnova vesnic (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Mateřské a základní školy)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
560 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 02. 2023

Akce Budování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání podporuje projekty mezinárodní spolupráce založené na mnohostranných partnerstvích mezi organizacemi působícími v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Podporuje kvalitu, modernizaci a schopnost inovovat vysokoškolské vzdělávání ve třetích zemích, které nejsou přidruženy k programu pro sociálně-ekonomickou obnovu, růst a prosperitu a které reagují na nedávné trendy, zejména...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 02. 2023

Cílem programu - Řemeslná a zážitková turistika je podpora rozšíření turistické nabídky, tvorby a zavedení produktů cestovního ruchu zaměřených na zážitkovou turistiku a řemeslné tradice na území kraje a jeho turistických oblastí. Podpořeny budou turistické produkty v oblasti tradic a tradičních řemesel, zážitkových programů, tvorbu nových turistických produktů a produktových balíčků, rozvoj online forem propagace a marketingu...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 02. 2023

Cílem programu je podpora opravy válečných hrobů. Žadateli mohou být venkovské obce definované v Programu rozvoje LK 2021-2027 - obec, městys, město. Realizace aktivit ood 1.1.2023 do 30.9.2024.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
25 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 02. 2023

Program obnovy venkova je zaměřen na podporu organizačních a ekonomických podmínek k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově. Konkrétně je podpora poskytována na komplexní úpravu návsí a náměstí. Žadateli jsou venkovské obce, městysy a města. Realizace aktivit od 1.1.2023 do 30.9.2024.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 02. 2023

Program obnovy venkova je určen na podporu organizačních a ekonomických podmínek k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově. Tento titul podporuje projekty na vzdělání v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice. Žadateli jsou svazky obcí, které nebyly zřízeny pouze za jedním účelem, existující minimálně po dobu 3 let...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 02. 2023

Hlavním cílem dotačního programu je obnova a rozvoj odlehlých vesnických oblastí. Program by měl mít za následek ekonomický rozvoj regionů. Z tohoto titulu programu lze podpořit veřejnou zeleň (zřizování parků, alejí, sadů). Žadatelem mohou být obce do 2000 obyvatel. Realizace aktivit od 1.1.2023 do 30.9.2024.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 02. 2023

Program obnovy venkova je zaměřen na podporu organizačních a ekonomických podmínek k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově. Konkrétně je podpora poskytována na obnovu a údržbu venkovských zástaveb a vybavenosti (budovy obecních a městských úřadů, školy, mateřské školy, tělovýchovná zařízení, kulturní zařízení, zdravotnická...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 02. 2023

Cílem programu je podpora projektů zvyšujících odolnost lesních porostů proti suchu. V rámci výzvy je vyhlášeno jedno opatření. Opatření 1 - Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest a pozemků určených k plnění funkcí lesů (rekonstrukce a doplnění objektů podélného a příčného odvodnění cesty, zřízení ostatních částí stavby nutných pro zajištění stability tělesa cesty, stavební a technická opatření...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 02. 2023

Program je zaměřen na podporu organizačních a ekonomických podmínek k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství. Program zaměřen na opravu a výstavbu místních komunikací. Žadateli jsou venkovské obce, městysy a města...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 02. 2023

Cílem této výzvy je zajistit dostupnost informací pro státní příslušníky ze třetích zemí zejména na poli pobytové problematiky a dále usnadnění procesu pobytových řízení s využitím širokého spektra komunikačních nástrojů.

Podporované aktivity (Zajištění kontaktu pro cizince ze třetích zemí s orgány státní správy):

 • Podpora státních příslušníků ze třetích zemí při osobním kontaktu s orgány státní správy.
 • Zajištění informovanosti...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
283 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 02. 2023

Cílem programu je podpora NNO za účelem rozvoje práce s dětmi a mládeží, a to např. v oblasti neformálního vzdělávání, rozšiřování nabídky volnočasových aktivit, rozvoj kapacit organizací pracujících s dětmi a mládeží, zvyšování odborné přípravy pracovníků, podpora rozvoje dobrovolnictví a mezinárodní spolupráce. Žadateli sou NNO, které ve svých stanovách mají přímo zakotvenou práci s dětmi a mládeží, právnické osoby vykonávající...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 02. 2023

Program je zaměřen na podporu organizačních a ekonomických podmínek k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny. Konkrétně je program zaměřen na realizaci projektů, propojujících obnovu občanské vybavenosti a technické infrastruktury s aktivní politikou zaměstnanosti...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 02. 2023

Program je zaměřen na podporu aktivit dětí i dospělých v oblasti ekologické výchovy a osvěty. Preferovány jsou akce a činnosti s výrazným ekovýchovným působením zvyšující ekologické povědomí dětí i veřejnosti, akce dlouhodobé s opakovaným dopadem, akce nesoutěžního charakteru (osvětové kampaně obyvatel, nájmy za použití potřebných prostor odměny lektorů ekologické výchovy, činnost občanských spolků, nadstandartní ekovýchovné...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 02. 2023

Cílem programu je obnova kulturních památek nebo historicky a architektonicky významných staveb nacházejících se nacházejících se na území města. V rámci této výzvy mohou žadatelé žádat o účelovou dotaci na podporu projektů obnovy domů (obnovení funkce bydlení a občanské vybavenosti), objektů sportovního a kulturního využití, objektů industriálního dědictví. Žadatelem je vlastník/všichni spoluvlastníci kulturní památky...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 02. 2023

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na zachování kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty kulturních památek na území Plzeňského kraje a jejich obnovy. Dotace je určena na restaurování ohrožených nemovitých kulturních památek - uměleckořemeslných a výtvarných děl umístěných v exteriéru. Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a obce, příp. dobrovolné svazky obcí...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 02. 2023

Cílem programu je podpora obnovy a rehabilitace staveb drobné architektury místního významu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky s důrazem na zachování památkové podstaty objektů. Dotace je určena na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se záchranou a obnovou staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky a nenacházejí se na území památkové...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 02. 2023

Cílem programu je obnova kulturních památek nebo historicky a architektonicky významných staveb nacházejících se na území města. V rámci této výzvy mohou žadatelé žádat o účelovou dotaci na podporu obnovy kulturních památek a významných městských staveb sakrálního charakteru. Žadatelem je vlastník/všichni spoluvlastníci kulturní památky nebo historicky a architektonicky významné stavby. Podpořený projekt bude možné zrealizovat...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 02. 2023

Cílem výzvy je přispět ke komplexnímu řešení v oblasti budování kapacit sociálního sektoru v Moldavsku za pomoci dostupné české expertízy a s pomocí propojení a rozšíření úspěšných prvků již realizovaných projektů ZRS ČR. Dotační výzva se zaměřuje na pokračování intervencí v oblasti poskytování sociálnězdravotních služeb pro nejzranitelnější část společnosti a již identifikovaných institucionálních, procesních a legislativních...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 02. 2023

Program je zaměřen na podporu romských studentů na středních školách, konzervatořích a VOŠ. Finanční prostředky jsou konkrétně určeny na částečnou nebo úplnou úhradu nákladů žáků a to v těchto oblastech: školné, stravné, ubytování, cestovné, školní potřeby a ochranné pomůcky, personální podpora při vzdělávání žáka nebo studenta. Cílem výzvy je motivovat romské žáky a studenty SŠ, konzervatoří a VOŠ k úspěšnému ukončení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
259 200,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 02. 2023

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na zachování kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty kulturních památek na území Plzeňského kraje a jejich obnovy. Dotace je určena na restaurování varhan, které jsou součástí nemovité kulturní památky. Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a obce, příp. dobrovolné svazky obcí - vlastníci kulturní památky.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 02. 2023

Tento podprogram Krajského úřadu Zlínského kraje je zaměřen na realizaci tří opatření - Rekonstrukce, modernizace a výstavba místních komunikací na pozemcích v majetku obce, popř. v majetku Zlínského kraje; Komplexní úprava veřejného prostranství obce vč. obnovy a zřizování veřejné zeleně na pozemcích v majetku obcee, popř. v majetku Zlínského kraje; Rekonstrukce a oprava objektů občanské vybavenosti zaměřených především...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 02. 2023

Cílem Podprogramu na podporu obnovy venkova je podpora realizace projektů směřujících k obnově a rozvoji venkovského prostoru, a to v rámci dvou opatření - Zpracování návrhu územního plánu obcí; Zpracování změny územního plánu vyvolané požadavkem nebo činností státní správy. Žadatelem mohou být obce do 2000 obyvatel.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 02. 2023

Cílem programu je podpora obnovy a rehabilitace staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky na území památkových rezervací a zón. Dotace je určena na tvorbu plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón, případně na tvorbu dílčí etapy plánu ochrany. Žadateli jsou výhradně obce nacházející se na území Plzeňského kraje, pro jejichž území se má plán ochrany vytvářet nebo se již vytváří.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 02. 2023

Cílem programu je podpora zhotovení a instalace kopií sochařských děl či jejich souborů v exteriéru s důrazem na zachování jejich umělecké hodnoty a památkové podstaty. Dotace je určena na zhotovení a instalaci kopií sochařských děl či jejich souborů nacházejících se v exteriéru, které pro jejich špatný stav není možné dále zachovat na místě, a proto je nezbytná jejich náhrada, a na s tím související konzervaci a uložení...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 02. 2023

Cílem Podprogramu na podporu obnovy venkova je podpora realizace projektů ochrany životního prostředí. Podporováno je - Vybudování a revitalizace stanovišť určených k umístění kontejnerů na separovaný sběr odpadů s využitím materiálů a výrobků z recyklovaných odpadů; Pořízení obecního mobiliáře, přístřešků a úprava ploch s využitím materiálů a výrobků z recyklovaných odpadů; Pořízení herních prvků do základních a mateřských...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 02. 2023

Tento podprogram je zaměřen na realizaci projektů v rámci dvou opatření - Zpracování projektové dokumentace na výstavbu dálkových a regionálně významných cyklistických stezek; Spolufinancování výstavby, rekonstrukce a oprav dálkových a regionálně významných cyklistických stezek (realizace je podpořena z národních či evropských dotačních zdrojů). Žadatelem mohou být obce a svazky obcí na území Zlínského kraje.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 02. 2023

Cílem Podprogramu na podporu obnovy venkova je podpora realizace projektů na obnovu a rozvoj ohrožených území. Podporována je - Komplexní úprava veřejného prostranství, včetně obnovy a zřizování veřejné zeleně v intravilánu i extravilánu obce a případné demolice objektů na upravovaném území; Rekonstrukce a obnova objektů a ploch občanské vybavenosti zaměřených na poskytování služeb v obci; Oprava, udržování, rekonstrukce...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora pokračujících projektů na rok 2023, které byly poskytovatelem dotace schváleny v režimu víceleté realizace a podpořeny poskytnutím dotace v roce 2022 v rámci ve výzvě uvedeném výčtu původních bilaterálních a trilaterálních dotačních výzev. Žadatelem jsou realizátoři víceletých projektů (spolky, nadace a nadační fondy, obecně prospěné společnosti, právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 02. 2023

Cílem programu je podpora obnovy a rehabilitace staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky na území památkových rezervací a zón s důrazem na zachování památkové podstaty objektů. Dotace je určena na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se zachováním a obnovou původního řešení nemovitostí nebo drobných staveb dotvářejících prostředí, které nejsou prohlášeny za kulturní památky, ale nacházejí...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 02. 2023

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na stavební a restaurátorské práce související přímo se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky. Jedná se zejména o obnovu střešního pláště, krovové konstrukce, fasád, výplní okenních a dveřních otvorů (repase a obnova původního řešení), o restaurování uměleckořemeslných prvků a děl výtvarných umění...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 02. 2023

Cílem programu je podpořit vznik nových zájmových a neformálních vzdělávacích aktivit s vysokou odbornou úrovní zacílených na rozvoj nových metod a forem vzdělávání a reagujících na aktuální vývoj technologií, které budou připravovat budoucí pracovníky pro zvládnutí nových technologií, posilovat zájem a motivaci žáků pro zvyšování své vědomostní úrovně nad rámec školních vzdělávacích programů, propojovat vzdělávání žáků...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 02. 2023

Skupina výzev obsahuje následující témata:

 • Prevence rakoviny a jiných nepřenosných nemocí (11 000 000 €): Cílem tohoto tématu je pomoci snížit zátěž způsobenou rakovinou a jinými nepřenosnými nemocemi a souvisejícími rizikovými faktory na osobní a společenské úrovni, konkrétně podporou evropského plánu boje proti rakovině. 
 • Prevence nepřenosných nemocí – kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky a dalších (5 000 000 €)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2023

Výzva podpoří projekty zaměřené na překlad, publikaci a propagaci fikčních literárních děl.

Vybrané projekty přispějí k následujícím cílům:

 • posílení nadnárodního oběhu a rozmanitosti evropských literárních děl,
 • podpora překladů a propagace děl v méně používaných jazycích s cílem zvýšit jejich oběh na větší trhy v Evropě i mimo ni...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 300.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2023

Cílem této oblasti podpory je odměna obcím, které se zúčastnily soutěže Vesnice roku 2023 v Ústeckém kraji a získaly ocenění ve formě jedné ze stuh či diplomů: Zlatá stuha – pro vítěze krajského kola, Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí, Modrá stuha – za péči o společenský život v obci, Bílá stuha – za činnost mládeže, Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Předmětem podpory jsou aktivity...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2023

Cílem této oblasti podpory je vytvoření rozvojového dokumentu v obcích do 1 000 obyvatel. V rámci opatření bude podpořen rozvojový dokument obce. Žádost na rozvojový dokument obce může být podána, jen pokud obec nemá poslední tři roky schválený rozvojový dokument zastupitelstvem obce (tzn. schválený v roce 2020, 2021 a 2022). V rámci opatření bude podpořeno zpracování projektových žádostí pro získání dotace. Žadatelem...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2023

Cílem této oblasti je zlepšení stavu dopravních komunikací všeho druhu a zvýšení bezpečnosti provozu na nich. Podporovanou aktivitou jsou opravy a výstavba chodníků a místních komunikací vyjma nových rozvojových ploch, opravy mostků a propustků na místních komunikacích, výstavba veřejného osvětlení v souvislosti s realizací rekonstrukce rozvodů NN v obci. Žadatelem mohou být obce do 3000 obyvatel. Míra podpory činí u obcí...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2023

Cílem programu je vybudování regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje CamelNET. Podporovanou aktivitou je výstavba nebo rozšíření metropolitní sítě nebo realizace připojení metropolitní sítě na vybudovanou komunikační infrastrukturu CamelNET. Žadateli jsou obce. Dotace musí být příjemcem využita nejpozději do 30.11.2024.

Termíny uzávěrek příjmu žádostí:

 • 1. kolo do 21.02.2023
 • 2. kolo do 31.03.2023 (pokud...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2023

Cílem programu je podpořit snahu obyvatel venkova a samospráv obcí k rozvoji zdravého životního prostředí na venkově, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství. Cílem oblasti podpory je zlepšit vzhled obcí, zvýšit technické úrovně veřejných budov, zlepšit nabídky nekomerčních služeb, obnova památek, historických a kulturních pamětihodností. Podpořeny budou úpravy...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2023

Cílem této akce je podpořit pořádání sportovních akcí s evropským rozměrem v těchto oblastech:

 • Dobrovolnictví ve sportu.
 • Sociální začleňování prostřednictvím sportu.
 • Boj proti diskriminaci ve sportu, včetně rovnosti pohlaví...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2023

Cílem programu je podpořit snahu obyvatel venkova a samospráv obcí k rozvoji zdravého životního prostředí na venkově, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství. Cílem oblasti podpory je zlepšení stavu zeleně. Podpořeny budou projekty zaměřené na údržbu veřejných prostranství a výsadbu zeleně v intravilánu obce. Žadatelem mohou být obce do 600 obyvatel, které...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2023

Místní akční skupina Přemyslovské střední Čechy vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Malé projekty pro obce (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Obchody pro obce, Vybrané kulturní památky, Kulturní...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 02. 2023

Cílem programu je údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, které neslouží k podnikatelské činnosti. V rámci výzvy jsou podporovány projekty údržby a obnovy stávajících kulturních prvků venkovské krajiny (kaple, křížové cesty, zvoničky, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi - podprogram 129 662 - Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 02. 2023

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na vybudování, vybavení a obnovu turistických stezek a venkovních turistických cílů (tematicky zaměřené stezky - např. poutní stezky, hipostezky, zahradní stezky, industriální stezky, stezky zaměřené na rodiny s dětmi apod.), na vybudování a obnovu turistických informačních systémů, zařízení pro volnočasové venkovní aktivity a poutní a pěší turistiku. Žadateli mohou být fyzické...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora výzkumné spolupráce mezi výzkumnou organizací a subjektem z aplikační sféry. Dotace je určena na společný výzkum s potenciálem aplikovatelnosti do praxe, na dlouhodobou spolupráci na výzkum realizovaný výzkumnou organizací, na vzájemnou mobilitu pracovníků mezi výzkumnou organizací a podnikem, a to včetně zahraničních subjektů, na pořízení nezbytného přístrojového vybavení, na odborné vzdělávání...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
85 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2023

Cílem programu je podpora činnosti a rozvoje informačních center poskytujících kompletní turistické informace, zlepšení a rozšíření informovanosti návštěvníků, zvýšení kvality poskytovaných služeb návštěvníkům, zlepšení přístupnosti pro lidi se zdravotním postižením, aktualizace dat cestovního ruchu pro potřeby Odboru cestovního ruchu a oboustranná propagace pořádaných akcí, turistických informací a propagačních materiálů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2023

Tato akce podpoří projekty zahrnující velkou rozmanitost aktérů působících v různých kulturních a tvůrčích odvětvích za účelem provádění širokého spektra činností a iniciativ. Akce je zakotvena v politickém rámci části Kultura programu Kreativní Evropa a jejích průřezových otázkách (začlenění, snížení dopadu na životní prostředí a rovnost pohlaví). Projekty Evropské spolupráce jsou také navrženy tak, aby přispívaly k provádění...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na rozvoj městské drážní dopravy.

Podporované aktivity:

 • Komplexní modernizace trolejbusových tratí s důrazem na zvýšení kvality dopravní cesty, zvyšování cestovní rychlosti a snížení negativních externalit městské drážní dopravy.
 • Modernizace technického zázemí a infrastruktury městské drážní dopravy, přičemž podporovány budou pouze projekty s přímým dopadem na uživatele...

Maximální % dotace:
8075%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
8 075 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na rozvoj městské drážní dopravy.

Podporované aktivity:

 • Výstavba nových tramvajových a trolejbusových tratí s důrazem na propojení významných dopravních uzlů dosud nenapojených částí měst s centry měst.
 • Výstavba technického zázemí a infrastruktury městské drážní dopravy, přičemž podporovány budou pouze projekty s přímým dopadem na uživatele městské drážní dopravy (cestující)...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
8 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2023

Místní akční skupina Boleslavsko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Podpora kvalitního a spokojeného života na venkově (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Obchody pro obce, Vybrané kulturní památky, Kulturní...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2023

Cílem programu je podpora rozšíření a zkvalitnění doprovodné infrastruktury pro karavaning na území kraje v turisticky zajímavých lokalitách a v území s minimálním pokrytím touto infrastrukturou, která musí být volně přístupná široké veřejnosti. Dotace je určena na rozšíření a zkvalitnění doprovodné infrastruktury pro karavaning (odstavná parkoviště pro návštěvníky turistických cílů, plochy pro karavany a obytné vozy tzv...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2023

Výzva obsahuje následující témata:

 • Integrace 5G s edge computingem a federovanými cloudovými zařízeními (2 000 000 €): Hlavním cílem tohoto CSA je urychlit vývoj řešení edge computingu v rámci 5G koridorů a 5G chytrých komunit a zajistit tak jejich integraci do evropských federovaných cloudových a okrajových infrastruktur.
 • Příprava prací pro Provozní digitální platformy (4 000 000 €):Provozní digitální platformy, jako...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na budování a rozvoj infrastruktury pro VaI (technologických center), testování a ověřování nových technologií v podnikatelském sektoru (např. ICT, kosmické aktivity, autonomní řízení, biotechnologie, nanotechnologie, apod.), rozvoj sdílené kapacity pro VaI - klastry, technologické platformy, inovační centra, huby/coworkingová centra, atd. Žadateli jsou malé a střední...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2023

Cílem programu je podpora obnovy a další budování turistické infrastruktury a zvyšování atraktivity stávajících turistických cílů v Plzeňském kraji s důrazem na venkovská sídla a lokality. Dotační titul - Podpora agroturistiky, ubytování, řemesel a tradic je zaměřen především na farmy a tvorbu zážitkových programů, na pořízení vybavení a techniky, na rozvoj ubytovacích zařízení, malých regionálních muzeí se specificky...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2023

Projekty této výzvy podporují přeshraniční spolupráci mezi členskými státy v oblasti plánování, rozvoje a nákladově efektivního využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) a také usnadní jejich integraci prostřednictvím zařízení pro skladování energie. Cílem je také přispět k dlouhodobé strategii Unie pro dekarbonizaci, dokončení vnitřního trhu s energií a posílení bezpečnosti dodávek.

V rámci výzvy budou financovány...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2023

Cílem programu je podporovat zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice a podporovat systém bezpečných nadregionálních a regionálních (krajských) cyklotras. Podporovanou aktivitou je rekonstrukce, značení a doprovodná infrastruktura cyklostezek, cyklotra a singltreků, vypracování projektové dokumentace na stavbu nadregionálních dálkových tras...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na řešení problémů s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobování obyvatel pitnou vodou. Dotace je určena na výstavbu, rozšíření, rekonstrukce ČOV a kanalizačních sítí, na výstavbu, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů. Žadateli jsou obce a dobrovolné svazky obcí do 2000 obyvatel.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2023

Tento program je zaměřen na zvýšení zapojení subjektů vyvíjejících činnost v oblasti EVVO, posílení preventivní úlohy EVVO jako součásti ochrany přírody a krajiny a péče o životní prostředí a zvýšení dostupnosti kvalitních služeb EVVO. 

Podporované aktivity:

 • Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta a poradenství týkající se ochrany přírody, životního prostředí a přírodních zdrojů.
 • Neperiodické publikace, výukové materiály...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
120 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2023

Cílem programu je podpora cestovního ruchu a zahraničních vztahů. Dotace je určena na podporu turistických informačních center (zajištění kvalitních informací pro turisty, rozšiřujících služeb pro turisty jako průvodcovství, zajištění komplexnější akce skupinám či jednotlivcům, tvorba programů pro různé cílové skupiny, tvorby produktů cestovního ruchu, provozu TIC v rámci rozšířené otevírací doby nad rámec běžné pracovní...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
45 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2023

Cílem programu je vytvoření Center odborné přípravy. Účelem je zvýšení kvality odborného vzdělávání prostřednictvím seznámení žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s rezortními obory vzdělání (zemědělství, lesnictví, zahradnictví, vinařství, veterinářství, potravinářství a rybářství) s nejnovějšími technologiemi a mechanizačními prostředky. Dotace je poskytována na modernizaci a vybavení COP moderními učebními...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 666 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2023

Cílem grantu je podpora dobrovolných hasičů a složek IZS. Podporovanou aktivitou je pořízení nové CAS v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, výstavba nebo rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu Investiční účelové dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR, podpora spolků a veřejně prospěšných organizací...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2023

Cíl programu je podpořit realizaci takových projektů a akcí, které by zvýšily atraktivitu města a přispěly k rozvoji rozmanitých druhů cestovního ruchu města Plzně. Preferovány budou projekty zaměřené nazvýšení celkové návštěvnosti, potlačení vlivu sezónnosti, využití místních služeb cestovního ruchu (zejména ubytování, stravování, doprava), prodloužení délky pobytu/průměrného počtu přenocování, pozitivní image s přesahem...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 02. 2023

Cílem programu je finanční podpora projektů zvyšujících kvalitu sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji. Podpora - dotační titul KSS 1(bude poskytnuta např. na nákup závěsných zařízení zajišťujících intimitu uživatelů, usnadňujících hygienu a mobilitu, na bezbariérové úpravy prostor či venkovního prostředí, na zařízení zvyšující bezpečnost, na pořízení klimatizace, na rekonstrukci, přístavbu či novou...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 02. 2023

Cílem výzvy je zajištění provozní podpory na realizaci opatření - výměny informací a mezinárodní policejní spolupráce prostřednictvím funkční sítě styčných důstojníků. V rámci podpory bude hrazena mzda a zvýšené životní náklady již vyslaných styčných důstojníků a případně i dalších vyslaných důstojníků v průběhu realizace projektu. Žadatelem je Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium a jemu podřízené útvary - organizační...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
165 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora projektu zaměřeného na zajištění podmínek pro kvalitní správu datového fondu a zajištění řízeného přístupu k datům. Dotace je určena na realizaci předem definovaného projektu - Rozvoj Národního katalogu otevřených dat (NKOD) a infrastruktury Veřejného datového fondu (v Národním katalogu otevřených dat budou na jednom místě zaregistrována a zveřejněna otevřená a veřejná data a informace z celé veřejné...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem opatření je podpora veškerých sportovních aktivit handicapovaných bez věkového omezení na území města. Dotace je určena na sportovní přípravu dětí, mládeže a dospělých, na účast v soutěžích dětí, mládeže a dospělých, na údržbu sportovních areálů, které provozují sportovní organizace, na provoz sportovní organizace, na rozvoj kvality a úrovně hráčů. Žadatelem je nepodnikatelský subjekt i podnikatelský subjekt se sídlem...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem programu je zlepšení nakládání s odpady. Podporovanou aktivitou jsou např. aktivity podporující předcházení vzniku odpadů a jejich opětovné použití, včetně propagace předcházení vzniku odpadů, vznik a provoz RE-USE center v obcích, vznik a provoz prodejen bez obalu, opravárenská činnost, pořízení domácích kompostérů, pořízení elektrických kompostérů na gastroodpady, pořízení štěpkovačů nebo drtičů dřeva, které pochází...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
180 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem programu je podpora zahraničních aktivit SŠ a VOŠ v partnerských regionech JMK, rozvoj jazykových znalostí žáků a studentů, zlepšení výuky cizích jazyků na SŠ a VOŠ, podpora spolupráce se zahraničními partnery. V rámci výzvy jsou podporovány tři oblasti - Okruh A - Podpora mezinárodních projektů s partnerskými regiony Jihomoravského kraje – příprava a realizace jedno a vícestranných zahraničních aktivit pro žáky...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
230 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem programu je podpora neinvestičních preventivních aktivit na úrovni obcí v Jihomoravském kraje zaměřených na sociální, situační prevenci a informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností (projekty zaměřené na bezpečné chování na internetu a informování veřejnosti o nebezpečných jevech v prostředí sociálních sítí, na předcházení podvodů na seniorech, zvyšování informovanosti a právního povědomí seniorů...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Tento program je zaměřen na podporu rozvoje kulturního života na území JmK v oblasti hudby, tance, divadla, folkloru, uměleckých řemesel, podpora subjektů činných v oblasti nemateriálních statků zapsaných na seznamu UNESCO. Žadatelem jsou fyzické nabo právnické osoby - pořadatelé kulturních akcí/realizátoři projektů.

V rámci výzvy jsou vyhlášeny dva dotační tituly:

 • DT1 - Podpora projektů v oblasti kultury (podpora kulturních...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Zaměření podpory z tohoto programu je na oblast certifikovaných protidrogových aktivit a snaží se přispět k podpoře projektů zaměřených na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí. Žadateli jsou subjekty mající sídlo (bydliště) či působnost na území kraje, jejichž činnost je zaměřena na oblast protidrogových aktivit (právnické osoby, spolky, ústavy...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Tento program je zaměřen na podporu minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování. Žadateli jsou PO - vykonávající činnost škol, školských zařízení a pedagogicko-psychologických poraden.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem programu je podpora poskytování domácí hospicové péče. Domácí hospicovou péči vykonává tým zdravotnických a nezdravotnických pracovníků – lékař, zdravotní sestra, pečovatelka, sociální pracovník a dobrovolníci ve vlastním sociálním prostředí pacienta (sociální poradenství, psychoterapeutická podpora, spirituální podpora, kompenzační pomůcky aj.). Péče je určená nejen nemocnému, ale i všem pečujícím osobám v době...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
15 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Podpora z tohoto programu je zaměřena na podporu zpracování územních plánů, a to včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, je-li zpracováváno. Dotace může být případně poskytnuta na zpracování změn územních plánů, změn územních plánů obcí a změn územních plánů sídelních útvarů, řešících nadmístní problematiku. Žadateli jsou obce, města, městyse a statutární města.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem podprogramu je podpora kompetencí pedagogů při výchově dětí a žáků v oblasti rodičovství, partnerských vztahů a etických a morálních hodnot, dále podpora při vytváření zdravého sociálního klimatu ve školách a třídách a zajištění rovného přístupu ke vzdělávání pro děti se specifickými potřebami

Oblasti podpory:

 • Vzdělávací aktivity a vzdělávání pedagogů/žáků v oblasti výchovy k zdravým partnerským vztahům a rodičovství...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Tento program je zaměřen na podporu zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně, na realizaci opatřední k ochraně živočichů, rostlin a biotopů, na zajištění stávajících vodních nádrží proti utonutí živočichů, na podporu činnosti zařízení poskytujících péči o zvířata v nouzi, na zajišťování záchranných programů pro ohrožené druhy zvířat, na údržbu a obnovu drobných památek v krajině. Žadateli mohou být FO, PO, NNO...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem programu je podpora zaměřená na zachování provozu obchodů nebo pojízdných prodejen se základními potravinami a smíšeným zbožím na venkově v malých obcích, kde je jediná prodejna. V rámci výzvy jsou vyhlášeny 4 variantní dotační tituly - V1 - budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny je v majetku obce, provozovatelem je obec, - V2 - budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny je v majetku obce, provozovatelem...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem dotačního programu je podpora pořádání sportovních akcí. Dotace je určena na pořádání sportovních soutěží a pohárů (městské, okresní, krajské, celorepublikové, mezinárodní), na podporu sportovních akcí masového charakteru a akcí v programu Sport pro všechny, na pořádání sportovních aktivit pro handicapované sportovce, na pořádání sportovních aktivit pro seniory. Žadatelem jsou fyzické osoby a právnické osoby. Minimální...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem je zachovat základní funkce v oblasti veřejné správy na venkově s ohledem na kvalitu života. Dotace je určena na počítačové vybavení, čtečky, tiskárny, skenery, promítací zařízení, rozmnožovací stroje, softwarové vybavení, mobiliář vnitřního vybavení (nábytek, koberce, regály), na drobné stavební úpravy (neinvestičního charakteru pouze v kombinaci s pořízením inventáře). Žadatelem je obec s méně než 3 000 obyvateli...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem podprogramu DT 4 je podpora zaměřená na opravy komunikací a zvýšení bezpečnosti obyvatel v obcích (opravy a rekonstrukce místních komunikací zařazených do Pasportu místních komunikací, chodníky, odstavné plochy, vjezdy, případně další prvky v přidruženém prostoru komunikací a stezky pro pěší, bezpečné přechody pro chodce včetně osvětlení, osvětlení veřejných prostranství a komunikací). Žadatelem je obec s méně než...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
275 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky příhraničního regionu. V rámci výzvy jsou podporovány aktivity (typ B) - Investiční a neinvestiční aktivity ke zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám (napr. značení, oddychové zóny) realizované formou doplňkových aktivit, (typ E) - Činnosti podporující tvorbu ucelených tematických...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem programu je zajištění čistoty a bezpečnosti na stezkách pro cyklisty, stezkách pro chodce a cyklisty a cyklistických trasách. V rámci výzvy jsou vyhlášeny tři dotační tituly - DT1 - Čistota cyklistických komunikací (udržování čistoty a provádění drobných oprav povrchu), DT2 - Údržba singletrailů (udržování čistoty a opravy povrchu singletrailů, mostků, propustků a ramp), DT3 - Značení a úpravy běžeckých lyžařských...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Program je určen na podporu kreativního a neformálního vzdělávání dětí a mládeže v oblasti kultury s využitím nabídky edukativních programů kulturních institucí zřizovaných, nebo spoluzaložených Královéhradeckým krajem. Jedná se o nabídku kulturně-vzdělávacích aktivit pro žáky základních a středních škol. Dotace je určena na zajištění dopravy sjednanou autobusovou dopravou nebo veřejnou dopravou (vlak, autobus, kromě MHD)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem programu je podpora včelařů a včelařství za účelem zvýšení stavů včelstev, eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení zdravotního a genetického stavu včelstev a podpora chovu včel. V rámci výzvy je vyhlášeno pět dotačních titulů - DT 1 – Vzdělávání; DT 2 - Rozvoj volnočasových aktivit mládeže; DT 3 - Podpora výsadby medonosných rostlin a dřevin; DT4 - Podpora zařízení pro získávání vosku ze včelího díla; DT...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zavedení nového integrovaného cizineckého systému (ICAS, integrovaný cizinecký agendový systém), který cizím státním příslušníkům registrovaným v Česku umožní správu záležitostí souvisejících s jejich pobytem prostřednictvím nových digitálních služeb pro klienty veřejné správy v daném oddíle. Oprávněným žadatelem je Ministerstvo vnitra ČR.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem dotačního programu je podpora neinvestičních pro-rodinných a pro-seniorských aktivit na úrovni obcí v Jihomoravském kraji v souladu s Koncepcí rodinné politiky pro všechny generace 2020-2030. Podporovanou aktivitou jsou osvětově – vzdělávací programy pro rodiny a pro seniory, aktivity na podporu mezigeneračních vztahů a komunitního života, aktivity mezigeneračních center, klubů seniorů a dobrovolnických center, vznik...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem podprogramu DT 1 je podpora akcí zaměřených na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (samostatná tělovýchovná a sportovní zařízení, sportoviště - vyjma dětských hřišť a hřišť při ZŠ a MŠ, víceúčelová, kulturní a komunitní centra pro volnočasové aktivity, základní a mateřské školy včetně zázemí a hřišť, obecní úřady včetně technického zázemí, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, hřbitovy...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
275 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem je zachovat základní funkce v oblasti veřejné správy na venkově s ohledem na kvalitu života. Dotační program je zaměřen na podporu strategických aktivit směřujících k rozvoji mikroregionu v oblastech podpory místní ekonomiky a budování regionální značky, zařízení pro chytrý region, dopravní obslužnosti, rozvoje nemotorové dopravy, školství (základní školy a mateřské školky), odpadového hospodářství, zajišťování služeb...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Občanská vybavenost obcí (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, Muzea a expozice)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
240 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Místní akční skupina Rozvoj Tanvaldska vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Podpora rozvoje spolkové činnosti a volnočasových aktivit - rozvoj obcí (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Žadatelem může být obec nebo svazek obcí, příspěvková...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora aktivit směřujících k podpoře rozvoje a zlepšování vzdělávání dětí a žáků ve věku povinné školní docházky. Žadatelem mohou být základní školy na území, kde je realizován MAPIII Blovice a Přeštice, pedagogové těchto škol, žáci těchto škol (vždy musí být zastupování min. jedním zákonným zástupcem/pedagogem).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem dotačního programu je zajištění dostatečné péče o seniory na území ORP Hodonín a ORP Břeclav. Z důvodu ničivé bouře a tornáda došlo poškození budovy S-centra Hodonín, což způsobilo v území nedostatečné zajištění péče o seniory pro 141 uživatelů seniorského centra. Dotace je určena na zajištění vyšší podpory terénních sociálních služeb pro rok 2022 (zajištění pozice odborného sociálního pracovníka, zajištění pozice...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na dokončení projektů Chytrá karanténa 2.0, na prosazování digitálních zdravotnických služeb, na řešení portálu elektronického zdravotnictví a druhotné využívání údajů o zdravotním stavu, na zavedení služeb - katalog norem, katalog digitálních služeb, referenční registr zdravotnických pracovníků, referenční registr pacientů, identifikační/autentizační služby pro pacienty a zdravotnické...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Obnova vesnic (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Žadatelem může být obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora zařízení péče o děti pro zaměstnance. Dotace je určena na zajištění služby péče o děti v režimu podnikové dětské skupiny, zřízenou a provozovanou zaměstnavatelem pro své zaměstnance, a případně zaměstnance partnera. Účelem je umožnit rodičům zapojení do pracovního procesu.

Oprávněným žadatelem jsou OSS (Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo financí ČR, Kancelář veřejného ochránce práv...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
12 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem výzvy je usnadnit orgánům veřejné správy přístup k digitalizačním nástrojům a technologiím, urychlit a zjednodušit tak práci s nimi. Dotace je určena na elektronizaci vybraných služeb veřejné správy:

 • Rozšíření propojeného datového fondu;
 • Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz;
 • Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu kanalizace pro veřejnou potřebu za účelem nového napojení obyvatel na kanalizaci zakončenou vyhovující čistírnou odpadních vod.

Dotace je určena:

 • na výstavbu nových ČOV a výstavbu a dobudování kanalizace včetně souvisejících objektů na síti.

Oprávněnými žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, obchodní společnosti vlastněné z více...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora zaměřená na realizaci předem definovaného projektu - Implementace nařízení SDG – Zavedení služby VŠ. Dotace je určena na uvedení do provozu jednotné digitální brány prostřednictvím elektronizace dvou procedur - Žádost o financování vysokoškolského studia, například formou stipendia a půjčky od veřejného orgánu nebo instituce a Podání počáteční žádosti o přijetí na veřejnou vysokoškolskou instituci...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj resortní infrastruktury elektronického zdravotnictví ČR, na vybudování infrastruktury pro podporu systému péče o pacienty se vzácnými chorobami a zajištění odborných kapacit, na vybudování a rozvoj informačního systému pro podporu řízení hygienické služby ve čtrnácti regionech ČR, na zajištění vzdělávacích programů pro rozšíření využívání elektronických zdravotnických...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem výzvy je vytvoření programu paliativní péče v zařízení pobytových sociálních služeb (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením), podpora na vzdělání pracovníků poskytovatele sociálních služeb v problematice paliativní péče. Dotace je určena na zajištění pozice koordinátor paliativní péče, pozice mentor procesu implementace paliativní péče, na podporu činnosti (tisk...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem dotačního programu je zabezpečení zlepšení materiálně technického vybavení a systematická podpora jednotek SDH obcí Jihomoravského kraje, které jsou zařazeny do Plošného pokrytí území Jihomoravského kraje jednotkami požární ochrany. Dotace budou poskytovány na pořízení, rekonstrukce a opravy požární techniky, na výstavbu, rekonstrukce a opravy požárních zbrojnic, na pořízení, rekonstrukce a opravy věcných prostředků...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů, které podporují trvalou udržitelnost projektu Evropské hlavní město kultury, rozmanitost kultur v Evropě, pocit příslušnosti občanů ke společnému kulturnímu prostoru a přínos kultury k dlouhodobému rozvoji města a přilehlých oblastí. Žadateli jsou PO a FO - podnikatelé, poskytující veřejné kulturní služby, jenž svým projektem navazují na aktivity Evropského hlavního města kultury, nebo...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vznik chybějící doprovodné turistické infrastruktury v Jihomoravském kraji v návaznosti na rostoucí popularitu cestování s obytnými auty a přívěsy. Žadateli jsou vlastníci dotčených pozemků nebo provozovatelé se souhlasem vlastníka s vybudováním a následným provozováním těchto stání.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem dotačního programu je neinvestiční podpora přímé práce s nezletilými dětmi a rodinami ohroženými zejména rozvodem/rozchodem rodičů. Podporované aktivity preventivního či podpůrného charakteru jsou zaměřeny na zajištění podpory pro bezpečný kontakt dítěte s jemu blízkou osobou, na podporu péče o děti v evidenci orgánu sociálně-právní ochrany se zaměřením na rodiče, potažmo děti v rozvodové/rozchodové situaci, na mediaci...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem výzvy je usnadnit orgánům veřejné správy přístup k digitalizačním nástrojům a technologiím, urychlit a zjednodušit tak práci s nimi. Dotace je určena na elektronizaci vybraných služeb veřejné správy:

 • Rozšíření propojeného datového fondu;
 • Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz;
 • Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků ve vybraných oborech (podpora celoživotního vzdělávání, podpora zbývající části specializační vzdělávání pro pracovníky, kteří již část specializační přípravy v oboru absolvovali, podpora specializačního vzdělávání v oborech, ve kterých je aktuální nedostatek specialistů, podpora specializačního vzdělávání v...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora monitoringu ekosystémů, stanovišť a druhů, sběr podkladů, zpracování koncepčních dokumentů pro péči o chráněná území, zajištění územní ochrany chráněných území. Dotace je určena na zajištění zpracování inventarizačních průzkumů a jejich vyhodnocení, na zajištění zpracování opatření proti invazním druhům na úrovni příslušných orgánů ochrany přírody, včetně podkladů (mapování, zajištění odborných podkladů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Program je cílen na podporu zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví ČR. V rámci programu je očekávána součinnost s obecními úřady s rozšířenou působností. Žadatelem mohou být vlastníci kulturních památek (prostřednictvím obcí s rozšířenou působností). Obec s rozšířenou působností posílá souhrnně všechny...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 082 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Místní akční skupina Šumperský venkov, vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova šumperského venkova (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Obchody pro obce, Vybrané kulturní památky...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem výzvy je:

 • Vybudovat kapacitu poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy pro posílení spolupráce mezi soukromými a veřejnými zúčastněnými stranami v oblasti odborného vzdělávání a přípravy pro intervence orientované na poptávku a na příležitosti.
 • Zlepšit kvalitu a schopnost odborného vzdělávání a přípravy reagovat na hospodářský a sociální vývoj s cílem zvýšit relevanci poskytování dovedností pro trh práce.
 • Sladit...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vybudování infrastruktury pro podporu systému péče o pacienty se vzácnými chorobami a zajištění odborných kapacit. Dotace jsou určeny na pořízení, servis a nutný provoz majetku. Oprávněným žadatelem je Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem programu je podpořit realizaci vzdělávacích kurzů v oblasti sebeobrany a reálné sebeobrany se zaměřením na žáky 6. – 9. tříd základních škol na území Zlínského kraje. Účastníci kurzu se seznámí se základními principy bezpečného chování, získají schopnost vyhodnotit a správně vyřešit krizovou situaci a naučí se ovládat praktické prvky fyzické sebeobrany. V rámci uvedené poskytnuté dotace se očekává, že se u žáků podpořených...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Výzva je zaměřena na navýšení stávající kapacity vozového parku a zkvalitnění materiálně technické základny sociálních služeb, a to zaváděním inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové a bezuhlíkové dopravy – elektromobility silničních vozidel. Dotace je určena na nákup vozidel s alternativním pohonem (elektromobil – BEV a Plug-in elektric vehical - PHEV), jež mají sloužit primárně pro přepravu pracovníků zajišťujících...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 360 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na nové pořízení investičního majetku sportovních klubů nebo obnovu/zhodnocení vlastního investičního majetku. Žadatelem mohou být nepodnikatelské subjekty - zapsaná sdružení/spolky, které jsou vlastníkem nebo mají v dlouhodobém pronájmu sportovní zařízení (min 5 let po době realizace projektu).

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem tohoto programu je zachování a obnova veřejně přístupných drobných památek místního významu, tj. drobných staveb a objektů, nebo jejich částí s nepopiratelnou kulturně historickou hodnotou, které nejsou prohlášeny kulturními památkami (kapličky, památníky, kříže, boží muka, smírčí kříže, apod.). Žadateli jsou FO i PO - vlastníci památek.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem dotačního programu je podpora zkvalitnění činnosti certifikovaných turistických informačních center na území Jihomoravského kraje (např. sběr informací, zpracování dat, připojení na internet, překlady jazykových mutací internetových stránek, úprava internetových stránek, výroba a tisk jednoduchého propagačního materiálu, pořízení digitálního fotoaparátu, grafického poutače, navigační tabule, projekční techniky, nákup...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem programu je finanční podpora neinvestičních činností uplatňujících environmentálně šetrné principy v ochraně životního prostředí. V rámci výzvy jsou vyhlášeny 2 dotační tituly - DT 1 – Vzdělávací a osvětové projekty (neinvestiční) a DT 2 – Vybudování přírodních učeben, zahrad a naučných stezek (investiční). Žadateli jsou NNO, obce, dobrovolné svazky obcí, školy jejichž zřizovatelem není Jihomoravský kraj.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

V rámci programu bude podporována činnost středisek ekologické výchovy a ekoporaden, škol a odborných organizací v oblasti environmentálního vzdělávání, osvětová a publikační činnost, školní a studentské práce s tématikou ochrany životního prostředí, realizace akcí směřujících ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti, dlouhodobá práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství (vč. včelařských...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Předmětem výzvy je podpora předem definovaného projektu s názvem - Zlepšení vzdělávání zdravotnických pracovníků. Předmětem výzvy je podpora předem definovaného projektu s názvem Zlepšení vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Podporované aktivity:

 • Vytvoření základní informační platformy.
 • Vytvoření analýzy stávajícího stavu specializačního a nástavbového vzdělávání zdravotnických pracovníků...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu vodovodu pro veřejnou potřebu za účelem nového napojení obyvatel na veřejný vodovod.

Dotace je určena:

 • na výstavbu vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů včetně souvisejících objektů na síti.

Oprávněnými žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem, zájmová sdružení...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Tento program je zaměřen na podporu  podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek. Žadatelem je fyzická nebo právnická osoba, která vlastní na území Jihomoravského kraje movitou či nemovitou kulturní památku.

V rámci výzvy jsou vyhlášeny dva dotační tituly:

 • DT1 - Podpora projektů v oblasti památkové péče - nemovité kulturní památky (odstranění havarijních stavů nemovitých kulturních památek)
 • DT2...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem dotačního programu je financování výdajů souvisejících s rozvojem péče o duševní zdraví, na rozvoj multidisciplinární terénní spolupráce v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a o děti s psychickými potížemi. Dotace je určena na podporu činností, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění (personální náklady zdravotníků, kteří budou pracovat v multidisciplinárních týmech poskytovatelů sociálních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce zařazené do Festivalu muzejních nocí 2023, a dále kulturní aktivity a akce uskutečněné v rámci Noci kostelů 2023 na území kraje. Dotace je určena na osobní výdaje, služby, náklady na propagaci projektu, pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku související s realizací výstav. Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba realizující...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem programu je podpora vinařství a vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství (propagace oborů, spolková činnost, vzdělávání, nákup technického zařízení pro konání výstav, meteo stanic, pěstitelských pálenic a dalšího vybavení, pořizování propagačních materiálů, webových stránek). V rámci výzvy jsou vyhlášeny dva dotační programy - DT 1 - Prezentace vinařství a vinohradnictví; DT 2 - Prezentace ovocnářství a zelinářství...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na propojení systému ePasy s hlavními registry a vízovým systémem EVC2. Dotace je určena na realizaci předem definovaných projektů - Úprava agendového informačního systému ePasy dle novely Zákona o cestovních dokladech č. 329/199 Sb.; Úprava agendového informačního systému ePasy dle NAP; Úprava agendového informačního systému EVC2 dle programu euINIS; Úprava agendového informačního...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem národní kofinanční výzvy je podpora na vytvoření a činnost Evropských center digitálních inovací (EDIHs) podpořených z programu Digitální Evropa. Hlavním úkolem těchto center bude poskytování služeb (testování před investováním, školení a rozvoj dovedností, podpora při hledání investic, vytváření sítí a přístup k inovačním ekosystémům), které podpoří soukromý a veřejný sektor v jejich digitální transformaci. Žadatelem/příjemcem...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Účelem podpory je zachování památkové hodnoty či podpora prezentace památkové hodnoty a podstaty objektů nemovitých kulturních památek na území MČ Praha 10 a nemovitých objektů hodnotných z pohledu vývoje stavební produkce a urbanizace území MČ Praha 10 bez ohledu na to, zda se nacházejí v obvodu městské památkové zóny, mimo obvod městské památkové zóny, v ochranném pásmu městské památkové rezervace, nebo mimo ochranné...

Maximální % dotace:
30%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2023

Cílem podpory videoher a vývoje pohlcujícího obsahu je zvýšit kapacitu evropských výrobců videoher, studií XR a audiovizuálních produkčních společností pro vývoj videoher a interaktivních pohlcujících zážitků s potenciálem oslovit celosvětové publikum. Cílem podpory je také zlepšit konkurenceschopnost evropského průmyslu videoher a dalších společností, které produkují interaktivní obsah, na evropských a mezinárodních trzích...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 150.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2023

Cílem výzvy je podpora pořádání sportovních příměstských táborů v období letních prázdnin mimo města České Budějovice. Žadatelem mohou být nepodnikatelské subjekty (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti, školské právnické osoby, nadace a nadační fondy zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže do 18 let, příspěvkové organizace, vysoké školy, fyzické osoby i právnické...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2023

Cílem programu je finanční podpora pro pořadatelů příměstských táborů v období jarních a letních prázdnin. Žadatelem mohou být nepodnikatelské i podnikatelské subjekty (občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti, školské právnické osoby, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, fyzické i právnické osoby zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže). Míra podpory...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2023

Cílem programu je finanční podpora na celoroční služby a provoz zařízení zabývající se péčí o děti do 6 let věku (celodenní hlídání a péče o děti vyjma služeb péče o dítě v dětské skupině). Žadateli mohou být OSVČ, fyzické a právnické osoby vykonávající činnost v oblasti péče o děti předškolního věku (kromě příspěvkových organizací zařazených do rejstříku škol). Míra podpory u nepodnikalských subjektů činí 80% ZV, u podnikatelských...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2023

Cílem výzvy je implementace systémů pro digitalizaci stavebního řízení, zjednodušení opatřování podkladů před zahájením řízení, zajištění vedení elektronického správního spisu s veškerými dokumenty a zjednodušení podání prostřednictvím interaktivních formulářů, což umožní získávání informací o stavu řízení a správy projektových dokumentací staveb ve standardizovaných formátech (pdf, popř. dwg a BIM). Investice vytvoří...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
330 600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2023

Cílem programu je podpora činnosti organizací, které se zabývají volnočasovými aktivitami a službami pro mládež do 18 let a handicapovaným dětem (údržba a provoz kluboven a prostor pro volnočasovou činnost, vybavení kluboven a prostor pro volnočasovou činnost, účast na různých akcích a soutěžích pořádaných pro děti a mládež, organizace a realizace projektů pro organizované i neorganizované děti a mládež směřující k rozšíření...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2023

Místní akční skupina Zubří země vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Investice do veřejných prostranství (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Žadalelem může být obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
673 833,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 03. 2023

Místní akční skupina Krušné hory vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Obchody pro obce, Vybr,ané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, Muzea...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 03. 2023

Cílem programu je podpora na nákup kompenzačních pomůcek a podpůrná opatření pro celkový rozvoj dětí s různou mírou postižení. V rámci tohoto programu může žadatel předložit maximálně dvě žádosti. Z dotace nelze hradit pomůcky, které je možné zakoupit z provozních nákladů. Žadateli jsou obecní, církevní a soukromé školy (mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 03. 2023

Místní akční skupina Královská stezka vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Zpřístupnění přírody (Neproduktivní investice v lesích).

Žadatelem je vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL, sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 03. 2023

Fond zdraví je zřízen k podpoře preventivních zdravotních programů, projektů podporujících zdravý životní styl a kvalitu života zdravotně postižených a seniorů. Program Zooterapeutická činnost podporuje zooterapeutické činnosti poskytované občanům města Zlína. Žadatelem mohou být fyzické i právnické osoby vykonávající tuto činnost pro občany města. Dotace je poskytována za účelem zlepšení či udržení stávajícího zdravotního...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 03. 2023

Fond je zřízen k podpoře léčebně preventivní péče lůžkových zdravotnických zařízení na území města, preventivních zdravotních programů, projektů podporujících zdravý životní styl, tvorby a udržení zdravého životního prostředí. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám na realizaci inovativních projektů a aktivit.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 03. 2023

Cílem výzvy je poskytnutí příspěvku přepravcům na zajištění speciální přepravy zdravotně postižených osob a seniorů z řad občanů SMZ. Žadateli jsou fyzické či právnické osoby, které mají předpoklady pro realizaci těchto aktivit, disponující vhodně upravenými přepravními vozy a případě potřeby i asistenty pro přepravované osoby.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 03. 2023

Místní akční skupina Královská stezka vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy byla vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Zpřístupnění přírody (Neproduktivní investice v lesích).

Projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 03. 2023

Cílem programu je zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích prostřednictvím posouzení a identifikace kritických míst sítě pozemních komunikací a zpracování projektové dokumentace, realizace preventivních vzdělávacích, informačních a volnočasových aktivit, zajištění provozu dětských dopravních hřišť. Žadateli jsou obce, příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky, NNO, vlastníci...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 03. 2023

Cílem výzvy je podpora odstraňování havarijních stavů či nevyhovujícího technického stavu základních a mateřských škol v působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí, včetně technických či provozních zařízení a zázemí. Dotace je určena např. na rekonstrukci uvnitř výukových prostor/zázemí personálu/družiny, na rozšíření výukových kapacit ZŠ, MŠ, na rekonstrukci či výměnu technických či provozních zařízení vč. rekonstrukce...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 03. 2023

Cílem dotačního programu je podpora projektů, které povedou ke zlepšení požární ochrany na území Jihočeského kraje. V rámci výzvy jsou vyhlášeny tři opatření. Opatření č. 1 - Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky, nového dopravního automobilu a stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice. Opatření č. 2 - Rekonstrukce starších DA a CAS, pořízení nové a rekonstrukce stávající požární techniky a věcného vybavení...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 03. 2023

Cílem programu je poskytnout finanční prostředky obcím a podpořit je v nové bytové výstavbě. V rámci této výzvy se účelové investiční dotace budou poskytovat na zpracování projektové dokumentace výstavby nových obecních bytů, které jsou v souladu se strategickým plánem rozvoje obce do 10 000 obyvatel. Žadateli jsou obce do 10 000 obyvatel (spoluúčast činí pro obce do 3 000 obyvatel 20 %, pro obce nad 3 000 obyvatel 40...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 03. 2023

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na rozvoj systémů a služeb ITS, infrastruktur prostorových dat, sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a pro dynamické řízení dopravy (např. dopravní ústředny ve městech pro koordinaci signálních plánů křižovatek), na kompatibilitu systémů a kontinuitu služeb ITS mezi jednotlivými systémy na místní a regionální úrovni...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 03. 2023

Místní akční skupina Buchlov vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Mateřské a základní školy.

Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení, a to včetně souvisejícího zařízení školního stravování. Žadatelem...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
640 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 03. 2023

Podpořeny budou projekty s ambiciózní vizí na vytvoření nové radikální technologie s potenciálem vytvořit nové trhy nebo řešit globální výzvy. EIC Pathfinder podpoří zvláště velmi riskantní práce. Naopak nepodpoří výzkum, kde je dosažení výsledků jednoduché a cesta k němu známá.

Návrh musí splňovat všechny následující charakteristiky:

 • jedná se o přesvědčivou dlouhodobou vizi radikálně nové technologie, která má potenciál...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 03. 2023

Cílem výzvy je podpora sociálního začleňování specifických cílových skupin, které spadají pod osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby sociálně vyloučené.

Podporované aktivity:

 • Podpora služeb pro osoby ohrožené násilím.
 • Podpora služeb pro osoby ve a po výkonu trestu odnětí svobody...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 03. 2023

Výměny podporují inovativní mezinárodní, meziodvětvovou a mezioborovou spolupráci ve výzkumu a inovacích prostřednictvím výměny zaměstnanců a sdílení znalostí a nápadů ve všech fázích inovačního řetězce. Program podporuje sdílenou kulturu výzkumu a inovací, která vítá a odměňuje kreativitu a podnikání a pomáhá přeměnit nápady v inovativní produkty, služby nebo procesy. Je otevřena pro výzkumné, technické, administrativní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 03. 2023

Projekty budování kapacit jsou projekty mezinárodní spolupráce založené na mnohostranných partnerstvích mezi organizacemi působícími v oblasti mládeže. Jejich cílem je podporovat mezinárodní spolupráci a politický dialog v oblasti mládeže a neformálního učení jako hnací síly udržitelného sociálně-ekonomického rozvoje a blahobytu mládežnických organizací a mladých lidí.

Cílem akce je:

 • Zvýšení kapacity organizací pracujících...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 03. 2023

Sítě evropských festivalů poskytnou podporu koordinace a spolupráce mezi evropskými audiovizuálními festivaly, jejichž cílem je zvýšit zájem publika o nenárodní evropský audiovizuální obsah a podporovat jeho oběh a viditelnost.

Očekávané výsledky:

 • Podporovat festivaly promítající významný podíl zahraničních evropských filmů a audiovizuálních děl.
 • Zvýšit dopad evropských audiovizuálních festivalů zaměřených na posílení...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 150.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 03. 2023

Cílem tohoto tématu je dodávat inovativní technologie a řešení, které snižují ekologickou a klimatickou stopu VaV během celého životního cyklu výzkumných infrastruktur. Návrhy by měly identifikovat společné metodiky mezi dotčenými organizacemi pro hodnocení dopadu na životní prostředí a vyvinout strategie pro snížení negativních dopadů, jakož i zvýšení efektivity v širším ekosystému.

Očekává se, že výsledky projektu přispějí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 03. 2023

Výzva obsahuje následující témata:

 • Etika výzkumu pro environmentální a klimatické technologie (3 000 000 €): Cílem je navrhnout operační rámec etiky a integrity, který zachovává a prosazuje klíčové etické zásady a zároveň podporuje rychlý a účinný zelený přechod v Evropské unii a podporovat povědomí, etické vzdělávání a školení o klimatických a environmentálních aspektech výzkumných činností.
 • Programová spolupráce mezi...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 03. 2023

Výzva obsahuje následující témata:

 • Služby výzkumné infrastruktury rozšiřující hraniční znalosti s využitím panevropských nebo národních výzkumných center (12 000 000 €):Projekty by měly přispět k efektivnějšímu přístupu k nejlepším výzkumným infrastrukturám a k zpřístupnění špičkového výzkumu širší komunitě uživatelů, také ke tvorbě nové generace výzkumných pracovníků vyškolených k optimálnímu využívání všech základních...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 14.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 03. 2023

Výzva obsahuje následující témata:

 • Služby nové generace pro provozní a udržitelnou základní infrastrukturu Evropského cloudu pro otevřenou vědu (EOSC) (10 000 000 €): Výzva poskytne technologickou páteř federovaného ekosystému EOSC, která uživatelům umožňují objevovat, sdílet a využívat zdroje na platformě EOSC.
 • Vývoj komunitních přístupů pro zajištění a zlepšení kvality vědeckého softwaru a kódu (8 000 000 €).
 • EOSC architektura...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 03. 2023

Výzva obsahuje následující témata:

 • Vývoj koncepce pro výzkumnou infrastrukturu pro řízení, integraci a udržitelnost velkých lékařských studií (3 000 000 €).
 • Příprava společných strategií pro budoucí rozvoj technologií a služeb výzkumu a inovací (12 500 000).
 • Konsolidace prostředí výzkumu a inovací; Individuální podpora vývoje a dlouhodobé udržitelnosti celoevropských výzkumných infrastruktur (22 000 000 €)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 03. 2023

Projekty mají za cíl vytvořit sítě podporující regionální partnerství, které umožňují mladým lidem v celé Evropě zakládat společné projekty, organizovat výměny a podporovat školení prostřednictvím fyzických i online aktivit. Akce podpoří nadnárodní partnerství mládežnických organizací od místní úrovně až po rozsáhlá partnerství s cílem posílit evropský rozměr jejich činností, včetně toho, jak spolu lépe žít, a pomoci navrhnout...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 03. 2023

Tato výzva k předkládání návrhů zahrnuje následující akce programu Erasmus+:

 • Vzdělávací mobilita jednotlivců: Mobilita jednotlivců v oblasti výchovy, vzdělávání a mládeže; Aktivity účasti mládeže; Objevování Evropy; Virtuální výměny v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže; Mobilita personálu v oblasti sportu.
 • Spolupráce mezi organizacemi a institucemi: Partnerství pro spolupráci; Partnerství pro excelenci; Partnerství...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 03. 2023

Cílem programu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách MÚ a OÚ. Podporovány jsou aktivity jako např. odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov, bariér uvnitř budov, bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách, pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů. Žadateli jsou obec či město, jejíž záměry...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 03. 2023

Cílem soutěže je podpora realizace pro-rodinných opatření a aktivit v českých obcích napomáhající k vytváření pro-rodinné atmosféry v české společnosti, především na místní úrovni. Program zahrnuje 2 dotační oblasti - Obec přátelská rodině a Obec přátelská seniorům. Příslušní vítězové jednotlivých kategorií získají finanční odměnu na podporu rodiny či seniorů a aktivit mezigenerační soudržnosti, jež je odstupňována dle...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 03. 2023

Cílem výzvy je zajistit podporu nezletilým osobám bez doprovodu, které se nacházejí ve specializovaných zařízeních, usnadnit jim rychlé začlenění do společnosti a poskytnout jim pomoc při řešení problémů spojených s jejich situací. Jedná se především o Zařízení pro děti-cizince, diagnostický ústav, středisko výchovné péče - Radlická 30, 150 00, Praha 5; Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov - Čakovická 51, 190...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 03. 2023

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Dotační titul podporuje údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, úpravu veřejných prostranství a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení, obnovu a pořízení technického vybavení a zařízení, přípravu a realizaci...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 03. 2023

Cílem výzvy je prostřednictvím kulturních aktivit připomenout hornické tradice a historii ostravského hornictví, které zásadním způsobem ovlivnilo vývoj města Ostravy a osudy jeho občanů. Účelem je také prezentace zapomenutých míst a příběhů, z nichž mohou občané Ostravy čerpat hrdost i poučení. Dotace je určena na přípravu/realizaci akcí a projektů - např. besedy, happeningy, příprava a realizace představení, koncerty...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 03. 2023

Cílem opatření je zachování a rozvoj ucelené sítě poskytovatelů sociálních služeb. Dotace je určena na celoroční činnost a provoz organizací, které poskytují kvalitní služby na území města České Budějovice, na jednorázové a krátkodobé aktivity zaměřené na cílové skupiny poskytovatele, na jednorázové a krátkodobé aktivity zaměřené na poskytovatele samotné s cílem zkvalitnit poskytované služby. Žadateli mohou být podnikatelské...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2023

Cílem dotačního programu je je celoroční podpora adiktologických služeb působících na území města České Budějovice. Dotace je určena na realizaci adiktologických služeb v souladu se sociálními službami dle zákona č. 108/2006 Sb., na jednorázové a krátkodobé aktivity zaměřené na cílové skupiny poskytovatele, na jednorázové a krátkodobé aktivity zaměřené na poskytovatele samotné s cílem zkvalitnit poskytované služby. Žadateli...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2023

Výzva je určena na podporu implementace a udržitelnosti projektů občanské vědy. Je zaměřena na projekty na témata "Občanská věda pro zdravou planetu" a také "Města pro život".

Od úspěšných žadatelů se očekává, že v průběhu šesti měsíců navrhnou, implementují a prezentují výsledky souvisejících projektů občanské vědy.bUpřednostněny budou aplikace, které zapojí občany do vědeckých činností přinášejících nové výsledky, které...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 60.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 03. 2023

Návrhy témat v rámci této destinace by měly stanovit věrohodnou cestu, jak přispět k následujícím očekávaným dopadům strategického plánu Horizont Europe:

 • Demokratická správa věcí veřejných je znovu posílena zlepšením odpovědnosti, transparentnosti, účinnosti a důvěryhodnosti institucí a politik založených na právním státu a rozšířením aktivního a inkluzivního občanství, které je zmocněno ochranou základních práv.

Výzva...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 03. 2023

Návrhy témat v rámci této výzvy by měly stanovit důvěryhodný způsob, jak přispět k následujícím dopadům strategického plánu Horizont Evropa:

 • Sociální a ekonomická odolnost a udržitelnost jsou posíleny lepším pochopením sociálních, etických, politických a ekonomických dopadů hnacích sil změn (jako jsou technologie, globalizace, demografie, mobilita a migrace).
 • Růst podporující začlenění je podporován prostřednictvím politik...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 03. 2023

Výzva je zaměřena na podporu širší distribuce nedávno vydaných nenárodních evropských filmů, a to povzbuzováním zprostředkovatelů a divadelních distributorů, aby investovali zejména do propagace a přiměřené distribuce těchto filmů.

Očekávané výsledky:

 • Vývoj celoevropských divadelních nebo online distribučních strategií.
 • Zvýšené investice do divadelní nebo online propagace a distribuce zahraničních evropských filmů s ohledem...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 03. 2023

Tato výzva zaujímá perspektivu zaměřenou na lidi a staví kulturní dědictví a kulturní a kreativní průmysl do středu evropské ekonomiky a jejího udržitelného rozvoje. Evropské aktivity v oblasti výzkumu a inovací v rámci této destinace podpoří a posílí evropské kulturní dědictví a kulturní a kreativní průmysly.

Výzva obsahuje následující témata: 

 • Přední světový evropský inovační systém videoher (12 000 000 €).
 • Podpora...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 03. 2023

Výzva vybere až 21 projektů s cílem vyvinout nové prototypy nebo demonstrátory v oblasti bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti. Projekty musí být předloženy konsorcii alespoň 2 malých a středních podniků a měly by řešit jednu z následujících oblastí:

 • Prototypující nástroj:Lze získat až 74 000 EUR na 1 prototypový projekt (maximálně 60 000 EUR na MSP) a jedná se o vývoj prototypových řešení pro koncové uživatele nebo/a...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 88.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 03. 2023

Cílem této výzvy je vyvinout nové strategie a cílené přístupy k identifikaci, pochopení a modifikaci determinant a mechanismů chování souvisejícího se stravou a fyzickou aktivitou, jakož i najít řešení sedavého chování, které mají potenciál prolomit cykly udržování nezdravého chování, zlepšit životní styl a snížit nerovnosti v oblasti zdraví. Výzkum by měl být zaměřen na sociálně-ekonomicky znevýhodněné skupiny a jejich...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 03. 2023

Cílem výzvy je převést výzkum a inovace v oblasti zdraví do skutečných přínosů pro pacienty a společnost, zajistit, aby Evropa zůstala na špici interdisciplinárního, udržitelného zdravotnictví zaměřeného na pacienta. 

Výzva obsahuje následující témata: 

 • Screeningová platforma a biomarkery pro predikci a prevenci nemocí nesplněných potřeb veřejného zdraví (30 000 000 €).
 • Posílení evropského ekosystému translačního výzkumu...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 8.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2023

Cílem programu je podpořit regionální projekty, činnosti a opatření, které napomůžou ke zlepšení stavu přírodního prostředí Plzeňského kraje. Podpora bude poskytnuta např. na opatření ke zvyšování/zachování druhové rozmanitosti, na ochranu biotopů a stanovišť zvláště chráněných a vzácných druhů, na údržba významných stromů a jejich skupin, na iniciativy vedoucí k zachování původních krajových odrůd ovocných dřevin a údržbu...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2023

Cílem výzvy je podpořit projekty, které vedou k vytvoření strategických materiálů rozvoje a podpory KKO. Dotace je určena na podporu tvorby regionálních strategických a koncepčních materiálů, strategií či na tvorbu kulturních politik, přímo se týkajících KKO, na podporu sběru dat a mapování kulturních a kreativních odvětví v regionech. Dalším z cílů výzvy je získat datové analýzy, které budou sloužit veřejné správě pro...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 142 857,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2023

Cílem programu je podpořit regionální projekty, činnosti a opatření, které napomůžou ke zlepšení stavu přírodního prostředí Plzeňského kraje. Podpora bude poskytnuta např. na výsadbu dřevin ve volné krajině, zakládání a obnovu neprodukčních sadů ve volné krajině, zakládání nebo obnovu větrolamů a trvalých rozčleňovacích pásů s dřevinami. Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající i právnické osoby, kromě...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na snížení emisí skleníkových plynů, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie. Dotace je určena na instalaci nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp (Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy; Sdružené projekty FVE, které zahrnují více...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2023

Evropský program pro hodnocení potravinových rizik (EU-FORA) byl založen, aby pomohl dosáhnout jednoho ze strategických cílů úřadu EFSA: Posílení kapacity hodnocení potravinových rizik (včetně zdraví zvířat a rostlin) a rozšíření znalostní komunity v celé Evropě. Program EU-FORA zavede pravidelné 12měsíční stipendium pro učení se praxí, jehož cílem je přilákat a motivovat odborníky ve střední fázi kariéry, aby se stali...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 55.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2023

Výzva se zaměří na podporu inovací, kreativity a účasti, jakož i sociálního podnikání v různých oblastech vzdělávání a odborné přípravy, v rámci odvětví nebo napříč odvětvími a obory.

Cílem je podporovat projekty nadnárodní spolupráce zavádějící koherentní a komplexní soubor odvětvových nebo meziodvětvových aktivit, které budou:

 • podporovat inovace, pokud jde o rozsah, průkopnické metody a postup
 • a/nebo zajistí přenos...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na instalaci nových fotovoltaických systémů s instalovaným výkonem do 1 MWp, které vedou ke snížení emisí skleníkový plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie. Dotace je určena na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných budov, a to včetně ukládání jak elektrické, tak tepelné energie a její řízenou spotřebu...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na instalaci nových fotovoltaických systémů, které vedou ke snížení emisí skleníkový plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie. Dotace je určena na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2023

Meziregionální nástroj inovačních investic vytváří propojení pro meziregionální spolupráci, která spojuje aktéry z různých regionů EU investujících do společných inovačních projektů podle priorit S3.

Cílem této výzvy je otestovat nové přístupy ke zvýšení schopnosti regionálních inovačních ekosystémů v méně rozvinutých regionech spolupracovat v hodnotových řetězcích EU. Akce v rámci této výzvy uvolní inovační potenciál...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 03. 2023

Cílem výzvy je zajistit koherentní integrované řízení hranic, čímž se zefektivní uplatňování opatření Unie pro správu vnějších hranic a ochranu a podporu základních práv při správě hranic.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Podpora spolupráce mezi národní složkou Evropské pohraniční a pobřežní stráže (EBCG) (4 000 000 €):Výzva bude financovat projekty navržené společně dvěma nebo více zástupci států za účelem podpory...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 03. 2023

Tato výzva položí ekonomické, organizační a technické základy federované datové infrastruktury. Konkrétně se očekává, že na konci projektu bude k dispozici systém a model správy dat, takže projekt bude zahrnovat následující úkoly:

 • Vyvinout referenční architekturu, definovat datové standardy a určit kritéria pro certifikaci a kvalitu produktů při řešení etických problémů a dodržování požadavků na ochranu dat. Měla by být...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 03. 2023

Výzva obsahuje následující témata:

 • Inovativní elektrifikace v průmyslu a vodíku (1 000 000 000 €): Cílem tohoto tématu je podpora projektů inovativní elektrifikace v průmyslu a inovativní výroby a využití vodíku, podpora cílů pro obnovitelný vodík do roku 2030 stanovených v Akčním plánu REPowerEU a snížení využívání a závislosti na dovážených fosilních palivech.
 • Obecná dekarbonizace (1 000 000 000 €): V rámci tohoto tématu...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 03. 2023

Tato výzva se týká zásady 8 Evropského pilíře sociálních práv „Sociální dialog a zapojení pracovníků“, zejména jeho odstavce (b) „Zaměstnanci nebo jejich zástupci mají právo být včas informováni a konzultováni o záležitostech, které se jich týkají, zejména o převodu, restrukturalizaci a fúzi podniků ao hromadném propouštění“.

Hlavní prioritou pro rozpočtový rok 2023 je podporovat činnosti zaměřené na rozvoj zapojení zaměstnanců...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 300.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 03. 2023

Očekává se, že tato akce přinese soupis relevantního inovativního výzkumu veřejného zdraví týkajícího se rozsáhlého očkování proti COVID19 a provede plány v příslušných členských státech s přihlédnutím k proveditelnosti a specifickým faktorům dané země. To povede k rozvoji plánů udržitelnosti.

Akce by měla zahrnovat následující činnosti:

 • Zmapování důkazů veřejného zdraví a výsledků výzkumu rozsáhlého očkování proti COVID...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.800.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 03. 2023

Evropský cloud otevřené vědy je novou oblastí spolupráce pro mnoho vědeckých výzkumných komunit a tato výzva poskytne příležitost hlouběji se zapojit do interoperability napříč obory. RDA spouští řadu výzev v rámci projektu EOSC Future. Účelem těchto otevřených výzev je zapojit výzkumné komunity, aby jejich příspěvky ke sdílenému souboru znalostí byly spravedlivější díky jejich integraci do EOSC. Interoperabilita výzkumných...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 03. 2023

Cílem výzv je podpora zpracování, případně aktualizaci projektové dokumentace pro infrastrukturní projekty s uplatněním v evropských dotačních nástrojích v období 2021 – 2027. Účelem je pomoci obcím s financováním přípravy podkladů pro žádosti o podporu z operačních programů, případně dalších finančních nástrojů EU (Modernizační fond, REACT EU, Národní plán obnovy aj.), národních dotačních programů. Dotace je určena na...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 03. 2023

Program byl založen pro podporu drobných ekologických a vodohospodářských aktivit. Dotace je určena na výstavbu/rekonstrukce čistírny odpadních vod včetně související veřejné kanalizace u obcí do 2 000 obyvatel a částí obcí do 500 obyvatel, na výstavbu/rekonstrukce veřejné kanalizace nebo vodovodu s napojením minimálně 50 ekvivalentních obyvatel, pro obce do 2000 obyvatel a částí obcí do 500 obyvatel, na rozšíření vodovodní...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 03. 2023

Cílem programu je podpořit snížení všeobecných disparit v rozvoji jednotlivých regionů kraje. Program je zaměřen na vytváření příznivých podmínek pro podnikání a zvýšení zaměstnanosti formou budování infrastruktury, jejíž využití přímo povede k rozvoji podnikání (rekonstrukce, přístavby a modernizace stávajících objektů a jejich následné využití pro podnikatelské účely, výstavby objektů a jejich následné využití pro podnikatelské...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 03. 2023

Místní akční skupina Podralsko vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech  - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.

Žadatelem je obec, svazek obcí, příspěvková organizace...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2023

Cílem programu je zvýšení přeshraniční akceschopnosti při řešení mimořádných událostí a krizových situací (podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení). Tato výzva je zaměřena na spolupráci složek Integrovaného záchranného systému při řešení rizik, která souvisí s klimatickou změnou.

Podporované aktivity:

 • Systémová opatření pro posílení...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 03. 2023

Projekty budování kapacit jsou projekty mezinárodní spolupráce založené na mnohostranných partnerstvích mezi organizacemi působícími v oblasti sportu v programu a třetími zeměmi nepřidruženými k programu. Jejich cílem je podporovat sportovní aktivity a politiky ve třetích zemích, které nejsou přidruženy k programu, jako prostředek k prosazování hodnot a také jako vzdělávací nástroj na podporu osobního a sociálního rozvoje...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 03. 2023

Výzva obsahuje následující podtémata:

 • Kooperační partnerství (38 635 621 €): Jejich cílem je podporovat rozvoj, přenos a/nebo provádění inovativních postupů, jakož i provádění společných iniciativ podporujících spolupráci, vzájemné učení a výměnu zkušeností na evropské úrovni. Výsledky by měly být znovu použitelné, přenositelné, rozšiřitelné a pokud možno by měly mít silný transdisciplinární rozměr.
 • Neziskové evropské...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 03. 2023

Primárním cílem partnerství pro spolupráci je umožnit organizacím zvýšit kvalitu a relevanci svých aktivit, rozvíjet a posilovat své sítě partnerů, zvyšovat schopnost fungovat společně na nadnárodní úrovni, podporovat internacionalizaci aktivit a nové postupy, metody a také sdílení a konfrontace myšlenek. Cílem je podporovat rozvoj, přenos a/nebo provádění inovativních postupů, jakož i provádění společných iniciativ podporujících...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 03. 2023

Cílem výzvy je pokračovat v poskytování podpory Evropskému partnerství inovativních malých a středních podniků identifikovanému ve strategickém plánu Horizon Europe 2021–2024.

Očekává se, že výsledky projektů přispějí ke všem následujícím bodům:

 • Lepší přenos znalostí v ekosystému evropských inovativních malých a středních podniků (MSP) prostřednictvím zvýšené a trvalé spolupráce mezi malými a středními podniky, veřejnými...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 03. 2023

Cílem výzvy je podpora aktivit související se zaváděním age managementu a systémovou prací s lidskými zdroji jakožto jednoho z důležitých faktorů konkurenceschopnosti podniků na trhu v kontextu demografického vývoje v ČR a s tím souvisejícího prodlužování pracovního života.

Dotace je určena na:

 • aktivity jako age management audit, analýzu současného stavu v personálním řízení, zpracování strategií a plánů pro zavádění...

Maximální % dotace:
76%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 371 450,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 03. 2023

V souladu s cíli biodiverzity a strategií z farmy až na stůl přispěje úspěšný návrh k přechodu ke spravedlivému, zdravému a odolnému zemědělství a lesnictví, zejména k cíli snížit o 50 % celkové používání a riziko chemických pesticidů.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Digitální technologie podporující včasnou detekci zdraví rostlin, dohled nad územím a fytosanitární opatření (10 000 000 €).
 • Zvýšení analytické kapacity...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 03. 2023

Výzva obsahuje následující témata:

 • Katalyzátor: Výzva se zaměřuje na inovace založené na vědeckých objevech nebo technologických průlomech („deep tech“) a tam, kde je potřeba značného financování v dlouhém časovém horizontu, než lze dosáhnout návratnosti. Podporuje tedy financování inovačních projektů s vysokými rizikiy a s dlouhým obdobím návratnosti.
 • Nové testy k vedení personalizované léčby rakoviny:Výzva si klade...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 17.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 03. 2023

Výzva obsahuje následující témata:

 • Organizace pro ženy v oblasti technologií (15 000 000 €): Cílem programu je podpora evropských začínajících podniků s hlubokými technologiemi v rané fázi, které byly zaregistrovány a usazeny v členském státě EU nebo v zemi přidružené k programu Horizon Europe po dobu nejméně šesti měsíců, založené nebo spoluzaložené ženami nebo kde ženy zastávající vrcholovou manažerskou pozici (výkonný...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 15.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 03. 2023

Návrhy témat v rámci této destinace by měly stanovit důvěryhodnou cestu, která pomůže zastavit a odstranit znečištění, aby byla zaručena čistá a zdravá půda, vzduch, sladká a mořská voda pro všechny a aby byly přírodní zdroje využívány a spravovány udržitelným způsobem. K dosažení tohoto cíle bude nezbytné rozšířit znalosti o zdrojích znečištění, aby bylo možné zavést preventivní opatření, zlepšit udržitelnost a cirkulaci...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 03. 2023

Očekává se, že projekty  v rámci této výzvy přispějí k následujícím výsledkům:

 • Přispět k celkovému cíli snížení startovacích nákladů/ceny o 50 % do roku 2030, ve prospěch provádění vesmírných programů EU a k posílení nezávislé kapacity Evropy pro přístup do vesmíru.
 • Přispět k rozšíření nabídky a služeb komerční vesmírné dopravy pomocí nových řešení vesmírné dopravy. Cílem je přispět do roku 2030 ke zdvojnásobení dostupného...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 03. 2023

Návrhy témat v rámci této destinace by měly:

 • Rozvíjet oběhové hospodářství a odvětví biohospodářství.
 • Zajistit, aby přírodní zdroje byly využívány a spravovány udržitelným a oběhovým způsobem.
 • Předcházet a odstraňovat znečištění...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 8.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 03. 2023

Návrhy témat v rámci této destinace by měly:

 • Rozvíjet oběhové hospodářství a odvětví biohospodářství.
 • Zajistit, aby přírodní zdroje byly využívány a spravovány udržitelným a oběhovým způsobem.
 • Předcházet a odstraňovat znečištění...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 03. 2023

Výzva obsahuje následující témata:

 • Bezpečné a trvale udržitelné biochemické platformy na bázi chemických látek, přísad, materiálů nebo alternativních produktů (8 000 000 €):Očekává se, že projekty napomůžou znovupoužití konečných produktů, především v aplikacích, kde je recyklace v současnosti omezena nebo je velmi náročná, zejména kvůli bezpečnostním důsledkům, zajistí náhradu fosilních surovin a pomohou snížit závislost...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 7.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 03. 2023

Návrhy v rámci této destinace by měly stanovit věrohodnou cestu vedoucí ke strategickému plánu s následujícím dopadem: „Biologická rozmanitost je zpět na cestě k obnově a ekosystémy a jejich služby jsou zachovány a udržitelně obnovovány na souši, ve vnitrozemských vodách a na moři, a to prostřednictvím lepších znalostí a inovací.“

Konkrétněji by se měl projevit jeden nebo více z následujících dopadů:

 • Budou pochopeny a...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 03. 2023

Výzva obsahuje témata v oblasti výzkumu a vývoje, umělé inteligence, digitalizace a fotoniky. Výzva je otevřená širokému spektru žadatelů a následuje mimo jiné cíle Zelené dohody.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Fotonika; multitechnologická integrace pro digitální infrastrukturu, senzory a internet věcí (18 000 000 €).
 • Fotonické strategie a rozvoj dovedností (4 000 000 €)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 03. 2023

Cílem výzvy je pomoci vytvořit globálně atraktivní, bezpečnou a dynamickou ekonomika agilní s daty tím, že vyvíjí a umožňuje zavádění výpočetních a datových technologií a infrastruktur nové generace (včetně vesmírné infrastruktury a dat), což umožňuje evropský jednotný trh pro data s odpovídajícími datovými prostory a důvěryhodným ekosystém umělé inteligence.

Výzva obsahuje následující témata: 

 • Integrace životního cyklu...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 9.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 03. 2023

Tato výzva zahrnuje široké množství podtémat zejména z oblastí výzkumu a vývoje, digitalizace, partnerství v oblasti robotiky, umělé inteligence a jejího zlidštění a zaměření na člověka. Objevují se i témata se zaměřením na Internet nové generace a inovace a spolupráce v průmyslu.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Podpora průmyslové symbiózy pomocí standardizace.
 • Komunity odborných institucí s cílem zlepšit spoluvytváření...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 03. 2023

Cílem výzvy je podporovat mediální gramotnost s cílem umožnit občanům používat média a rozvíjet jejich kritické chápání a podporovat sdílení znalostí a výměny o politikách a postupech v oblasti mediální gramotnosti.

Výsledkem výzvy by měly být:

 • celoevropská konsorcia, rozšiřování osvědčených postupů napříč národními, kulturními a jazykovými hranicemi a vyvíjení a zvyšování úrovně nástrojů a akcí v oblasti mediální gramotnosti...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 03. 2023

Cílem programu je podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Mezinárodní výzva  ERA-MIN 3 Call 2023 je zaměřena na podporu projektů v oblasti neenergetických nezemědělských surovin. Podmínky pro českého uchazeče v této výzvě vycházejí z programu EPSILON, ze kterého budou následně úspěšní...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 350.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 03. 2023

Očekávaným výsledkem výzvy je:

 • Stimulovat zájem a zvyšovat povědomí diváků o evropských filmech a audiovizuálních dílech, včetně konkrétních programů o filmovém dědictví.
 • Posílit celoevropskou spolupráci v oblasti inovačního rozvoje publika a projektů filmového vzdělávání, zejména s využitím nových digitálních nástrojů.
 • Zvýšit celoevropský dopad filmové produkce...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 03. 2023

Výzva zahrnuje činnosti zaměřené na udržitelné, bezpečné a konkurenceschopné dodávky energie, např. aktivity v oblasti obnovitelné energie; energetický systém, sítě a skladování.

Výzva obsahuje následující témata: 

 • Integrace fotovoltaiky do budov a infrastruktury (16 000 000 €).
 • Solární systémy pro průmyslový proces tepla a elektřiny (14 000 000 €)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 20.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 03. 2023

Cílem programu je finančně podpořit poskytovatele zdravotních služeb, kteří na území Plzeňského kraje zajišťují domácí hospicovou péči, umožňující nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stádiu života dožít ve vlastním sociálním prostředí. Žadateli jsou organizace - poskytovatelé domácí hospicové péče, kteří mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Žadatel je povinen poskytovat domácí hospicovou péči prostřednictvím...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 160 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 03. 2023

Cílem programu je podpora instalací expozic nebo výstav muzejní povahy, zpřístupnění expozic a výstav osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Žadateli mohou být právnické a fyzické osoby - vlastníci sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury. Není určeno pro příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem kultury.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2023

Prostřednictvím této výzvy bude podpořen projekt DIGITOUR pro malé a střední podniky v cestovním ruchu (alespoň 138) zlepšením jejich digitální vyspělosti, dovedností a kapacit.

Za tímto účelem je cílem výzvy:

 • Podporovat malé a střední podniky v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím podpory zvyšování kvalifikace, budování kapacit a spolupráce.
 • Podporovat spolupráci mezi malými a středními podniky v oblasti cestovního...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2023

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na přípravu projektové dokumentace a výstavbu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu k zajištění rozvoje vodohospodářské infrastruktury obcí Královéhradeckého kraje, zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, zlepšení kvality vod a omezení zdrojů bodového znečištění. Maximální výše dotace na zpracování projektové dokumentace činí 300...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2023

Tento program je zaměřen na poskytování neinvestičních i investičních dotací a příspěvků na realizaci systematické podpory plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany. Příspěvek je určen výhradně na opravy cisternové automobilové stříkačky nebo rychlého zásahového automobilu (musí být ve vlastnictví obce), které nejsou technickým zhodnocením. Žadateli mohou být obce - zřizovatelé JSDHO.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2023

Cílem výzvy je podpořit kvalitní vzdělávání prostřednictvím pozitivních změn v cílech, obsahu, metodách, formách a hodnocení ve vzdělávání a poskytováním systémové a centrálně koordinované podpory školám a zřizovatelům škol v oblasti řízení organizace, leadershipu a řízení pedagogického procesu.

V rámci výzvy jsou stanoveny 3 povinné aktivity:

 • aktivita 1 – Řízení projektu,
 • aktivita 2 – Vnitřní hodnocení projektu...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2023

Místní akční skupina Znojemské vinařství vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Podpora nezemědělských činností (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
320 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2023

Tento program je zaměřen na poskytování neinvestičních i investičních dotací a příspěvků na realizaci systematické podpory plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany. Příspěvek je určen na nákup nového dopravního automobilu (podmínkou je přidělení dotace na pořízení nového dopravního automobilu z dotačního programu MV - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR). Žadateli mohou být obce - zřizovatelé...

Maximální % dotace:
33%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2023

Tento program je zaměřen na poskytování neinvestičních i investičních dotací a příspěvků na realizaci systematické podpory plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany. Příspěvek je určen výhradně na větší opravy CAS ve vlastnictví obce, které nejsou technickým zhodnocením. Stáří CAS musí být minimálně 10 let. Žadateli mohou být obce, které jsou zřizovateli JSDHO. Dotace musí být vyčerpána do 30. 6. 2024.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
700 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2023

Tento program je zaměřen na poskytování neinvestičních i investičních dotací a příspěvků na realizaci systematické podpory plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany. Příspěvek je určen na pořízení přenosné motorové stříkačky. Příspěvek je určen pro JSDHO kategorie JPO V, které dosud nejsou vybaveny PMS, jejichž stáří nepřevyšuje 10 let. Žadateli mohou být obce - zřizovatelé JSDHO.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2023

Tento program je zaměřen na poskytování neinvestičních i investičních dotací a příspěvků na realizaci systematické podpory plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany. Příspěvek je určen na nákup nové cisternové automobilové stříkačky. Podmínkou získání příspěvku je přiznání účelové dotace z dotačního programu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Žadateli...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2023

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, Stezky.

Žadatelem...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 184 279,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2023

Cílem výzvy je posílení pozice českého filmu v distribuční nabídce, podpora českých debutů a náročných kinematografických děl v distribuční nabídce, podpora nezávislých zahraničních kinematografických děl v distribuční nabídce, širší dostupnost kinematografických děl v regionálních jednosálových a dvousálových kinech. Podpora je určena pro distribuci jednotlivých kinematografických děl v kinech či obdobným způsobem (alternativní...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2023

Cílem programu je podpora výstavby nové, rekonstrukce a modernizace stávající vodohospodářské infrastruktury sloužící veřejné potřebě (čistíren odpadních vod, vodovodů, souvisejících vodárenských objektů, kanalizací). Žadateli mohou být obce, dobrovolné svazky obcí a právnické osoby zajišťující správu vodohospodářské infrastruktury, jejichž jsou obce společníkem s více než 50% podílem. 

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2023

Cílem programu je podpora speciálního poradenství v oblastech živočišné a rostlinné výroby - na zajištění samostatných odrůdových zkoušek registrovaných odrůd polních plodin, za účelem zajištění získání a šíření informací o pěstitelských vlastnostech registrovaných odrůd polních plodin, které jsou následně publikovány zemědělské veřejnosti. Konkrétně je finanční podpora poskytována na pořádání seminářů, školení, vydávání...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2023

Cílem programu je zvýšení kvality rostlinné produkce a to nahrazením chemického ošetření a prevence šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem. Tato část programu podporuje tvorbu rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou. Žadatelem mohou být výzkumné instituce a podnikatelé. Příjem žádostí o dotaci pro rok 2022 začíná...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2023

Tento program je zaměřen na zvýšení kvality rostlinné produkce a to nahrazením chemického ošetření a prevence šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem. V této části programu je podporováno testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR. Žadatelem jsou zemědělští podnikatelé, výzkumná pracoviště, Mendelova univerzita v Brně. Příjem žádostí...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2023

Cílem programu je zajistit podporu pro projekty, které jsou primárně zaměřeny na retenci vody v krajině a snižování dopadů sucha na životní prostředí. Podpora se týká tvorby nebo obnovy přírodních vodních prvků s retenční schopností, opatření k udržitelnému hospodaření se srážkovými vodami (tůně, mokřady, obnova pramenišť, opatření pro přirozenou/přírodní retenci srážkových vod z nepropustných ploch – zasakovací prvky...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2023

Cílem programu je podpora obnovy a znovuoživení dlouhodobě prokazatelně opuštěných budov, jejich částí a jednotek, rozšiřovat nabídku nájemního a dostupného nájemního bydlení na území města Ostravy a podporovat bydlení ve městě, jež má menší nároky na využití půdy a tím se zlepšují celkové dopady na životní prostředí. Maximální výše dotace na realizaci projektu jedné bytové jednotky/bytu činí 5 000 Kč x velikost užitné...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2023

Místní akční skupina Labské skály vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Investice do užitné hodnoty a estetiky veřejných prostor (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
650 424,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2023

Cílem programu je zlepšení bezpečnostní situace a prohloubení pocitu bezpečí obyvatel a návštěvníků Plzeňského kraje v místech, kde dochází k nárůstu narušování veřejného pořádku a bezpečnosti. Dotace je určena na zlepšení bezpečnostní situace a zajištění veřejného pořádku prostřednictvím obecní policie nebo bezpečnostní agentury, realizace preventivních informativních projektů, rozšíření kamerového systému a dalších technických...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2023

Cílem programu je poskytnutí dotace na speciální poradenství za účelem zajištění získání a šíření informací o pěstitelských vlastnostech registrovaných odrůd vyjmenovaných polních plodin. Dotace je určena na zajištění samostatných odrůdových zkoušek registrovaných odrůd vyjmenovaných polních plodin, které jsou následně publikovány. Žadatelem je subjekt, který zajistí provedení samostatných odrůdových zkoušek, vykonávající...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj administrativních kapacit (odměňování zaměstnanců podílejících se na přípravě a realizaci projektů SC 6.1 REACT-EU, činnost externích odborníků), na zajištění publicity a propagace projektů realizovaných v SC 6.1 REACT-EU na veřejnosti prostřednictvím informačních akcí, komunikace přes média, na vývoj, správu, rozvoj a technické zajištění informačních a komunikačních...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2023

Cílem programu je podpora významných sportovních akcí a mezinárodních soutěží konaných na území města Brna v roce 2022 (například Mistrovství světa, mistrovství Evropy, Grand Prix, světové a evropské pohárové soutěže, zapsané v evropském nebo světovém kalendáři v daném sportovním odvětví, Mistrovství ČR, Český pohár, ostatní sportovní akce s náklady nad 100 000 Kč, sportovní akce pořádané jednotlivými složkami organizačních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2023

Tento program je zaměřen na poskytování neinvestičních i investičních dotací a příspěvků na realizaci systematické podpory plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany. Příspěvek je určen na nákup nového požárního přívěsu. Podmínkou získání příspěvku je přiznání účelové dotace z dotačního programu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Žadateli mohou být obce...

Maximální % dotace:
17%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2023

Cílem programu je podpora neinvestičních projektů zaměřených na zvýšení akceschopnosti JSDHO. Příspěvek je určen na opravy požární techniky nebo pořízení věcných prostředků, zejména na osobní ochranné pomůcky, na pořízení radiových spojových prostředků či požárního příslušenství zásahových požárních automobilů, na provedení technické prohlídky požární techniky či revize věcných prostředků požární ochrany. Žadateli mohou...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2023

Cílem programu je vybudování infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice, podporovat systém bezpečných nadregionálních či regionálních cyklotras a výstavbu specializované cyklistické infrastruktury. Žadateli jsou města, obce, dobrovolné svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob, spolky.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 04. 2023

Místní akční skupina Hlučínsko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 2 fiche (opatření):

 • Podpora aktivního života na venkově (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, Muzea a expozice pro obce).

Žadatelem je obec nebo svazek...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 04. 2023

Cílem programu je podpora přípravy obnovy a realizace obnovy kulturních památek, které svým významem architektonickým, historickým, uměleckým či výtvarným přesahují hranice regionu a národních kulturních památek na území Moravskoslezského kraje. Žadateli jsou vlastníci kulturních památek nadregionálního významu nebo národních kulturních památek nacházejících se na území Moravskoslezského kraje. Realizaci podpořených projektů...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 04. 2023

Cílem je zvýšení povědomí široké veřejnosti v environmentální oblasti, v oblasti trvale udržitelného rozvoje při současném využívání krajiny a rovněž v oblasti zemědělství. Dotace je určena papř. na přírodě blízká opatření v krajině, která povedou ke zvýšení zádrže vody v krajině, revitalizaci toků a niv, obnově přirozených drobných krajinných prvků a biotopů, zvýšení druhové rozmanitosti a omezení půdní eroze, na zhotovení...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 04. 2023

Cílem dotačního programu je investiční podpora zemědělské prvovýroby v Plzeňském kraji za účelem zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky. Dotace je  určena na nákup, výstavbu, rekonstrukce a opravy nemovitostí sloužících pro zemědělskou prvovýrobu (náklady na nákup pozemku jsou způsobilé pouze do 10 % celkových způsobilých nákladů schválené dotace). Žadateli jsou subjekty splňující definici mikropodniku, malého...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 04. 2023

Cílem dotačního programu je investiční podpora zemědělské prvovýroby v Plzeňském kraji za účelem zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky. Dotace je  určena na nákup a instalaci nové technologie spojené s nemovitostmi, sloužící pro zhodnocení vlastní produkce prvovýroby dále určené k přímému prodeji. Žadateli jsou subjekty splňující definici mikropodniku, malého či středního podniku činné v oblasti prvovýroby...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 04. 2023

Rozdíly ve výkonnosti VaV jsou způsobeny mimo jiné nedostatečným kritickým množstvím vědy a nedostatkem center excelence s dostatečnou kompetencí k tomu, aby strategicky zapojily země a regiony na cestu inovačního růstu. Výzva na to reaguje zakládáním nových center excelence nebo modernizací stávajících s pomocí předních partnerských institucí EU. To pomůže zemím zvýšit intenzitu výzkumu a inovací a dosáhnout konkurenceschopného...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 15.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 04. 2023

Návrhy v rámci této destinace by měly stanovit věrohodné cesty, které přispívají ke klimatickým opatřením v oblasti půdy, včetně lesních porostů, pastvin, orné půdy a mokřadů, a také na oceánech a vodě, a konkrétněji k jednomu nebo několika z následujících dopadů:

 • Lepší pochopení a posílení potenciálu ekosystémů a sektorů ke zmírnění dopadů na životní prostředí na základě udržitelného hospodaření s přírodními zdroji
 • ...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 20.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 04. 2023

V souladu s nedávným sdělením o „Zajištění potravinové bezpečnosti a posílení odolnosti potravinových systémů" podpoří úspěšný návrh odolnost potravinových systémů Evropské unie v měnícím se světě a zároveň se zohlední vývoj strategie „farm to fork“ pro legislativní rámec pro udržitelné potravinové systémy.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Mikrobiomy bojující proti plýtvání potravinami prostřednictvím použitelných řešení...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 7.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 04. 2023

Návrhy v rámci této destinace by měly stanovit věrohodnou cestu k dosažení odolných, inkluzivních, spravedlivých, zdravých a zelených venkovských, pobřežních a městských komunit a konkrétněji jednoho nebo několika z následujících očekávaných dopadů:

 • Venkovské, pobřežní a městské oblasti se rozvíjejí udržitelným, vyváženým, spravedlivým a inkluzivním způsobem díky lepšímu pochopení environmentálních, socioekonomických...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 04. 2023

Cílem výzvy je:

 • Zvyšovat excelenci ve vědě a při vytváření hodnot prostřednictvím hlubší a geograficky inkluzivní spolupráce v aliancích institucí vysokoškolského vzdělávání, jako jsou mimo jiné aliance evropských univerzit vybraných v rámci programu Erasmus+.
 • Zlepšit globální konkurenceschopnost a viditelnost evropských institucí vysokoškolského vzdělávání pomocí klíčových oblastí, jako je zelená transformace a mise...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 04. 2023

Výzva obsahuje následující podtémata:

 • Pragmatické klinické studie šetrnějších diagnostik (43 000 000 €):Zatímco výzkum rakoviny a inovace přinesly nové možnosti léčby, pacienti s rakovinou v celé Evropě potřebují přístup k minimálně invazivním diagnostickým intervencím zaměřeným na pacienta, které udrží krok s rostoucí poptávkou ve složitém a roztříštěném prostředí onkologické zdravotní péče s rostoucími náklady na zdravotní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 12.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 04. 2023

Výzva obsahuje následující témata:

 • Kompletní Micro-Nano-Bio zařízení pro lékařské a výzkumné aplikace:Předmětem výzvy je dozrávání technologií Micro-Nano-Bio vyvinutých v předchozích projektech financovaných EU, aby se umožnil jejich přechod na trh, a vytvoření obchodních plánů, které budou řídit jejich další kroky. Očekávaným výsledkem této výzvy je uskutečnění významného pokroku v systémech Micro-Nano-Bio na úroveň...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 04. 2023

Návrhy témat v rámci této destinace by měly stanovit věrohodnou cestu jak přispět k životu a práci v prostředí podporujícím zdraví, a konkrétněji k jednomu nebo několika z následujících dopadů:

 • Tvůrci politik a regulační orgány jsou si vědomi a dobře informováni o environmentálních, socioekonomických a pracovních rizikových faktorech, jakož i faktorech podporujících zdraví napříč společností.
 • Environmentální, pracovní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 7.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 04. 2023

Návrhy témat v rámci této destinace by měly stanovit důvěryhodný způsob, jak přispět k zajištění přístupu k inovativní, udržitelné a vysoce kvalitní zdravotní péči, a konkrétněji k jednomu nebo několika z následujících dopadů:

 • Služby a systémy zdravotní a sociální péče zlepšily mechanismy řízení a jsou efektivnější, efektivnější, přístupnější, odolnější, důvěryhodnější a udržitelnější, a to jak z hlediska fiskálního...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 04. 2023

Návrhy témat v rámci této destinace by měly stanovit věrohodnou cestu, jak přispět k udržení inovativního, udržitelného a globálně konkurenceschopného zdravotnického průmyslu, a konkrétněji k jednomu nebo několika z následujících očekávaných dopadů:

 • Zdravotnický průmysl v EU je konkurenceschopnější a udržitelnější, zajišťuje evropské vedoucí postavení v průlomových zdravotnických technologiích a otevřenou strategickou...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 8.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 04. 2023

Toto téma se zaměřuje na podporu aktivit, které umožňují nebo přispívají k jednomu nebo více dopadům destinace 1 „Zůstat zdravý v rychle se měnící společnosti“. Za tímto účelem by se návrhy měly zaměřit na poskytování výsledků, které jsou zaměřeny na všechny následující body:

 • Občané a pacienti získají účinné, preventivní, integrované, koordinované, na důkazech založené a na lidi zaměřené vysoce kvalitní zdravotnické a...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 20.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 04. 2023

Návrhy témat v rámci této destinace by měly stanovit důvěryhodnou cestu k uvolnění plného potenciálu nových nástrojů, technologií a digitálních řešení pro zdravou společnost, a konkrétněji přispět k několika z následujících očekávaných dopadů:

 • Evropská vědecká a technologická odbornost a know-how, její schopnosti pro inovace v oblasti nových nástrojů, technologií a digitálních řešení a její schopnost přijímat, rozšiřovat...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 04. 2023

Návrhy témat v rámci této destinace by měly stanovit důvěryhodný způsob, jak přispět k boji s nemocemi a snížení zátěže nemocemi, a konkrétněji k několika z následujících dopadů:

 • Zdravotní zátěž nemocí v EU a na celém světě se snižuje prostřednictvím účinného zvládání nemocí, včetně rozvoje a integrace inovativních diagnostických a terapeutických přístupů, přístupů personalizované medicíny, digitálních a dalších řešení...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 8.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 04. 2023

Toto téma se zaměřuje na podporu aktivit, které umožňují nebo přispívají k jednomu nebo několika očekávaným dopadům destinace 4, zejména „Zajištění přístupu k inovativní, udržitelné a vysoce kvalitní zdravotní péči“. Za tímto účelem by se návrhy měly zaměřit na poskytování výsledků, které jsou zaměřeny, přizpůsobeny a přispívají ke všem následujícím bodům:

 • Evropské země a regiony se spolu s mezinárodními partnery zapojují...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 04. 2023

Cilem výzvy je podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou (urychlení digitální a zelené transformace a zavádění pokročilých technologií v podnicích).

Podporované aktivity:

 • Vytvoření Akčního plánu pro digitální a zelenou transformaci.
 • Navázání hlubší spolupráce TP...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 04. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na posílení zaostávajícího sociálního a ekonomického vývoje Osoblažska a Vítkovska prostřednictvím poskytování investičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí. Dotace jsou určeny na výstavbu, revitalizaci a rekonstrukci objektů nebo areálů a jejich následné využití pro školy, mateřské školy a tělovýchovná zařízení, kulturní a spolková zařízení, zdravotnická zařízení...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 04. 2023

Cílem výzvy je výzvy je podpora kvality a dostupnosti rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech jednak v existujících pracovištích komplexní rehabilitace a jednak vznik nových pracovišť v regionech s nižší dostupností této péče. V rámci výzvy jsou podporovány dva typy aktivit.

Podporované aktivity - aktivita A:

 • Výstavba nových či rekonstrukce stávajících zdravotnických zařízení (Výstavba objektů, změna stávající...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
289 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 04. 2023

Cílem podprogramu č.2 je částečné finanční zajištění poskytování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje z finančních prostředků rozpočtu Olomouckého kraje (minimální výše dotace projektu činí 25 000 Kč). Oprávněnými žadateli jsou poskytovatelé sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb definované akčním plánem - příjemci dotace z podprogramu č.1 (s výjimkou příspěvkových organizací...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 04. 2023

Cílem programu je podpora obnovy a revitalizace historicky hodnotných staveb v obcích Plzeňského kraje s důrazem na zachování jejich historické a architektonické hodnoty. Dotace je určena na revitalizaci historicky hodnotných objektů (např. školy, obecní domy, a další významné obecní a městské objekty, sokolovny, ohradní, hřbitovní a tarasní zdi, sakrální objekty a hřbitovy, solitérní umělecká a sochařská díla, kašny...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 04. 2023

Cílem programu je systematická pomoc při obnově poznatelného stavu válečných hrobů a pietních míst na území kraje (udržovací a obnovovací stavebně-technické práce, restaurování a statické zajištění stávajících pomníků, válečných hrobů a pietních míst, zhotovení pamětních desek). Žadateli jsou vlastníci objektu či nemovitosti - fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 04. 2023

Činnosti realizované v rámci této výzvy umožní přechod ke klimaticky neutrální a odolné společnosti a ekonomice prostřednictvím zlepšení znalostí o systému Země a schopnosti předvídat a projektovat jeho změny za různých přírodních a socioekonomických faktorů. To zahrnuje lepší pochopení reakcí společnosti a změn chování, což umožňuje lepší odhad dopadů změny klimatu a navrhování a hodnocení řešení a cest pro zmírnění změny...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 04. 2023

Očekávaným dopadem výzvy je přispět k „čistému a udržitelnému přechodu odvětví energetiky a dopravy ke klimatické neutralitě usnadněné inovativními průřezovými řešeními“, zejména prostřednictvím:

 • Péče o prvotřídní evropský výzkumný a inovační ekosystém. Zahrnuje zlepšení technologického výkonu za účelem zvýšení atraktivity aplikací pro uživatele (zejména z hlediska bezpečnosti, nákladů, uživatelského pohodlí, rychlého...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 04. 2023

Činnosti realizované v rámci této výzvy umožní přechod ke klimaticky neutrální a odolné společnosti a ekonomice prostřednictvím zlepšení znalostí o systému Země a schopnosti předvídat a projektovat jeho změny za různých přírodních a socioekonomických faktorů. To zahrnuje lepší pochopení reakcí společnosti a změn chování, což umožňuje lepší odhad dopadů změny klimatu a navrhování a hodnocení řešení a cest pro zmírnění změny...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 04. 2023

Prostřednictvím tohoto mechanismu by financování EU mělo pomoci podporovat, posilovat a budovat kapacitu nezávislých organizací občanské společnosti, které působí v prevenci a boji proti všem formám genderově podmíněného násilí na ženách a dívkách a všem formám genderově podmíněného násilí, zejména:

 • Poskytování podpory obětem přizpůsobené konkrétním potřebám obětí, včetně specifické lékařské a psychologické podpory, služeb...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 04. 2023

Tato destinace se zabývá činnostmi, které zlepšují klimatickou a environmentální stopu, jakož i konkurenceschopnost různých druhů dopravy.

Výzva obsahuje následující témata: 

 • Integrovaná digitální řešení pro optimalizaci navigace a přístavních hovorů za účelem snížení emisí z lodní dopravy (15 000 000 €).
 • Realizace akčního programu vnitrozemské plavby se zaměřením na zelenou a propojenou vnitrozemskou vodní dopravu (1...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 13.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 04. 2023

Cílem výzvy je motivovat hráče z různých kulturních a tvůrčích odvětví, včetně audiovizuálních, k navrhování a testování inovativních řešení pro klíčové výzvy s potenciálním pozitivním dlouhodobým dopadem na četná kulturní a tvůrčí odvětví.

Očekávané výsledky:

 • Rozvoj inovativních tvůrčích procesů.
 • Větší viditelnost, dostupnost a rozmanitost Evropského obsahu v digitálním věku...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 04. 2023

Výzva obsahuje témata v oblasti partnerství pro čistou ocel, udržitelných procesů pro planetu a Made in Europe produkce. Výzva je otevřená širokému spektru žadatelů a následuje mimo jiné cíle Zelené dohody.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Řešení oběhové ekonomiky pro zhodnocení nekvalitních toků šrotu, recirkulaci materiálů s vysokou mírou recyklace a zhodnocení zbytků pro dlouhodobý cíl k nulovému odpadu (12 000 000...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 04. 2023

Výzva se zaměřuje na činnosti zaměřené na stranu poptávky po energii, zejména na efektivnější využití energie v budovách a průmyslu. 

Očekávaným dopadem  je přispění k „účinnému a udržitelnému využívání energie, dostupné pro všechny“, zejména prostřednictvím:

 • Technologických a socioekonomických průlomů pro dosažení klimatické neutrality a přechodu k nulovému znečištění stavebního fondu do roku 2050 na základě inkluzivního...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 12.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 04. 2023

Výzva obsahuje témata v oblasti odolných hodnotových řetězců, je otevřená širokému spektru žadatelů a následuje mimo jiné cíle Zelené dohody.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Recyklační technologie pro kritické suroviny z produktů na konci jejich životního cyklu (28 000 000 €).
 • Inovativní technologie pro udržitelnou a dekarbonizovanou těžbu (25 000 000 €)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 8.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 04. 2023

Sítě měst dají městům a obcím možnost prohloubit a zintenzivnit spolupráci a debatu, rozvíjet udržitelné sítě a nastínit jejich dlouhodobou vizi budoucnosti evropské integrace.

Očekávané výsledky:

 • Příležitost pro města a obce rozvíjet projekty většího rozsahu s cílem zvýšit dopad a udržitelnost jejich projektů.
 • Možnost pro příjemce vypracovat více tematických projektů a projektů souvisejících s politikou...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 04. 2023

Cílem výzvy je personálně posílit výkon sociální práce na krajích a obcích. Žadateli jsou obce, kraje, dobrovolné svazky obcí.

Dotace jsou určeny:

 • na vytvoření nové pracovní pozice s možností sdílení úvazku pro více obcí (obce I. typu),
 • na zvýšení dostupnosti sociální práce vytvořením nové pracovní pozice garanta sociální práce, vytvořením nové pracovní pozice nebo rozšířením úvazku case managera, vytvořením nové pozice...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
9 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2023

Výzva bude zaměřena na podporu posílení kapacit klastrových organizací za účelem poskytování specializovaných podpůrných služeb s vyšší přidanou hodnotou pro MSP a vytváření strategických mezioborových či přeshraničních partnerství. Členem klastru musí být minimálně 10 malých a středních podniků splňujících definici MSP v případě nezralého klastru, 15 v případě rozvinutého klastru a 20 v případě excelentního klastru a...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2023

Výzva obsahuje následující témata:

 • Společenské výzvy SNS (1 000 000 €): Výzva se zaměří na shrnutí postojů zúčastněných stran k dopadu technologií nové generace (6G) na společnost, vytvoí model akceptace technologie nebo cestovní mapu vycházející z výstupů relevantních projektů a napomůže porozumění potenciálním společenským, environmentálním, veřejným, zdravotním a dalěín účinkům 6G a souvisejících technologií.
 • Doplňková...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 14.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 04. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zkvalitnění audiovizuální tvorby a zlepšení podmínek pro rozvoj filmového průmyslu a kinematografie. Dotace jsou určeny na produkci audiovizuálních děl a její přípravu (celovečerní hraný nebo animovaný film, krátkometrážní hraný nebo animovaný film, dokumentární film, hraný, animovaný nebo dokumentární seriál, studentské či amatérské hrané, animované nebo dokumentární filmy)...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 04. 2023

Cílem je oživení literární tvorby v kraji za účelem vydávání neperiodických publikací a rozvoje autorské literární tvorby vztahující se k Plzeňskému kraji. Tematické okruhy - Původní autorská tvorba vztahující se k Plzeňskému kraji (poezie, próza, drama); Odborné autorské publikace (prezentace a dokumentace historického a kulturního dědictví kraje, zejména architektury, historických osobností a událostí, archívních materiálů...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 04. 2023

Cílem je podpora zachování, rozvoje a udržitelnosti rozmanité kulturní nabídky Plzeňského kraje, vytváření kvalitního prostředí pro obyvatele i návštěvníky kraje,  oživení dění v obcích a městech kraje za účelem prohloubení vztahu občanů k místu, ve kterém žijí. Dotace je určena na podporu kulturních a uměleckých aktivit (hudba, folklór, divadelní tvorba, taneční umění, výtvarné umění).

V roce 2023 nebudou podporovány...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 04. 2023

Projekty virtuálních výměn se skládají z online aktivit mezi lidmi, které podporují mezikulturní dialog a rozvoj měkkých dovedností. Umožňují každému mladému člověku přístup k vysoce kvalitnímu mezinárodnímu a mezikulturnímu vzdělávání (formálnímu i neformálnímu) bez fyzické mobility. Zatímco virtuální debata nebo školení plně nenahrazuje výhody fyzické mobility, účastníci virtuálních výměn by měli využívat některé z výhod...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 04. 2023

Cílem podpory evropského co-developmentu je podpora spolupráce mezi evropskými produkčními společnostmi, které vyvíjejí díla se silným mezinárodním diváckým potenciálem.

Očekávané výsledky:

 • Zvýšená spolupráce ve fázi vývoje mezi evropskými produkčními společnostmi z různých zemí a z různých trhů a následně zvýšený počet koprodukcí.
 • Zvýšení kvality, proveditelnosti, přeshraničního potenciálu a tržní hodnoty vybraných projektů...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 100.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 04. 2023

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na revitalizaci muzeí, včetně nové výstavby, na restaurování expozic, depozitářů, na obnovu technického zázemí, na vznik návštěvnických a edukačních center, na restaurování sbírek muzejní povahy, na nákup vybavení pro konzervaci a restaurování, na evidenci a dokumentaci sbírek muzejní povahy, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software, na ochranu muzejních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 04. 2023

Očekává se, že výsledky projektu přispějí ke všem následujícím bodům:

 • Regenerované, rekultivované, klimaticky odolné, ekologicky, sociálně a ekonomicky modernizované zastavěné prostředí a zejména oblasti, jako jsou velké sídliště se sociálním bydlením, zanedbané čtvrti a sousedství, zanedbané nebo opuštěné oblasti, opuštěné průmyslové areály, brownfieldy nebo jiné nefunkční městské lokality.
 • Zlepšení obyvatelnosti, funkčnosti...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 12.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 04. 2023

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na revitalizaci muzeí, včetně nové výstavby, na restaurování expozic, depozitářů, na obnovu technického zázemí, na vznik návštěvnických a edukačních center, na restaurování sbírek muzejní povahy, na nákup vybavení pro konzervaci a restaurování, na evidenci a dokumentaci sbírek muzejní povahy, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software, na ochranu muzejních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 04. 2023

Výzva obsahuje následující témata:

 • Společně navržené chytré systémy a služby pro sdílenou mobilitu osob a nákladu s nulovými emisemi se zaměřením na uživatele v městských oblastech (50 000 040 €): Městská mobilita je klíčovým sektorem, kterým se města musí zabývat, aby urychlila svůj přechod na klimatickou neutralitu: občané, zúčastněné strany v oblasti logistiky a dodávek, urbanisté, dopravní operátoři a také poskytovatelé...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 25.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 04. 2023

Výzva se zaměřuje na akreditaci uznávaných institucí vysokoškolského vzdělávání se sídlem ve způsobilých zemích, které mají provozní kapacitu k účasti na činnostech programu Erasmus +, jako je vzdělávací mobilita jednotlivců nebo spolupráce v oblasti inovací a osvědčených postupů.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 04. 2023

V rámci specifického cíle podpory konkurenceschopnosti, škálovatelnosti, spolupráce, inovací a udržitelnosti evropského audiovizuálního sektoru, jednou z priority části MEDIA je:

 • zlepšit oběh, propagaci, online a divadelní distribuci Evropských audiovizuálních děl v rámci Unie a mezinárodně v novém digitální prostředí; včetně vytvoření nového inovativního obchodního modelu.

Očekávané výsledky:

 • Zlepšení nadnárodní distribuce...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 04. 2023

Výzva obsahuje následující témata:

 • Novinářské partnerství; Spolupráce (5 000 000 €):Cílem je pomáhat širšímu evropskému sektoru zpravodajských médií stát se udržitelnějším a odolnějším, a tím přispívat k důvěryhodnému zpravodajství, k rozvoji dovedností a zaměstnanosti profesionálů v oblasti zpravodajských médií a novinářů, zejména podporou mediální spolupráce. Toto téma bude podporovat průřezové akce, které se zabývají...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 04. 2023

Program byl založen za účelem finanční podpory regionálních kulturních tradic - kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí, s významným výročím kulturně-historických událostí a s významným výročím význačných osobností působících v oblasti kultury. Žadateli jsou obce a města, právnické i fyzické osoby.

Průběžné uzávěrky příjmu žádostí:

 • 1. kolo do 30.9.2022
 • 2. kolo do 28.4.2023...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 04. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na budování a modernizaci komplexního systému předpovědní služby zahrnující budování a modernizaci měřicích sítí, infrastruktury a nástrojů systémů včasné výstrahy na celostátní úrovni, na zpracování podkladů pro stanovení záplavových území. Oprávněnými žadateli jsou příspěvkové organizace zřízené OSS a státní podniky.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 04. 2023

Cílem výzvy je posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou za účelem podpory a urychlení inovačních procesů v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků (nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou). Projekt musí být zaměřen na zavádění...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
8 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 04. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v krajině, posílení schopnosti zadržení vody v krajině a odbornou péči o zeleň, které povedou ke zmírnění dopadů klimatických změn na území kraje (např. výstavba malých vodních nádrží, rekonstrukce a opravy na drobných vodních tocích, terénní úpravy koryta, tvorba krajinných prvků pro zpomalení povrchového odtoku vody, arboristické...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 04. 2023

Program je zaměřen na podporu zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit. Podporováno je pět druhů činností - Amatérské divadlo všech druhů, včetně dětského; Taneční umění všech druhů s výjimkou folkloru; Dechové, symfonické a komorní orchestry; Dětské a dospělé folklorní soubory; Dětské a dospělé pěvecké sbory. Žadateli jsou právnické a fyzické osoby.

Průběžné uzávěrky příjmu žádostí:

 • 1. kolo...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 04. 2023

Cílem výzvy je podpora aktivit v MŠ a ZŠ naplňující Koncepci rozvoje školy v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy a navazující aktivity v souladu s pokračující implementací prioritních témat Strategie 2030+.

Podporované oblasti:

 • personální podpora (včetně ověření modelu parametrizace pozic školního psychologa a speciálního pedagoga v ZŠ),
 • osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 04. 2023

Cílem programu je podpora kultivace veřejných prostranství centra města Olomouce. Dotace je určena na realizaci nových restauračních zahrádek a úprav stávajících restauračních zahrádek v městské památkové rezervaci (náklady na zastínění a mobiliář). Žadateli jsou právnické a fyzické osoby – vlastníci nebo provozovatelé příslušné provozovny nebo vlastníci nemovitosti, ve které příslušná provozovna sídlí.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2023

Cílem programu je podpora subjektům zodpovědným za kontrolní opatření a poradenství na částečnou úhradu nákladů na závazná kontrolní opatření a poradenství ve vztahu k producentovi konzumních brambor, který je zapojen do režimu jakosti Q CZ. Žadatelem je subjekt zodpovědný za kontrolní opatření a poradenství, respektive zpracovatel konzumních brambor, který se zapojil do režimu jakosti Q CZ. Příjem žádostí o dotaci je...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2023

Cílem programu je podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí, podpořit rozvoj jejich jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, připravit děti na nástup do českých škol, podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí. Výzva je určena na adaptační volnočasové skupiny konané v období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023. Podporovány jsou dva typy aktivit - aktivita A – Volnočasové adaptační...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2023

Cílem programu je podpora na částečnou úhradu nákladů na studie trhu týkající se režimu jakosti Q CZ, a podporu přípravy žádostí o uznání režimu jakosti Q CZ. Žadatelem je subjekt zodpovědný za kontrolní opatření a poradenství, respektive zpracovatel konzumních brambor, který se zapojil do režimu jakosti Q CZ. Příjem žádostí o dotaci je stanoven od od 3. 1. 2023 do 30. 4. 2023. Příjem žádostí o dotaci pro rok 2024 začíná...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zvýšení kybernetické bezpečnosti vybraných informačních systémů v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (realizace předem definovaných projektů - Posílení kybernetické bezpečnosti Fakultní nemocnice Bulovka; Posílení kybernetické bezpečnosti Fakultní nemocnice Královské Vinohrady; Posílení kybernetické bezpečnosti Fakultní nemocnice v Motole...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
81 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2023

Cílem programu je podpora účasti producentům a zpracovatelům konzumních brambor na částečnou úhradu nákladů spojených s dobrovolným zapojením do režimu jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty konzumních brambor a výrobků z nich. Žadatelem je producent a zpracovatel brambor, který se zapojil do režimu jakosti Q CZ. Příjem žádostí o dotaci je stanoven od 3.1.2023 a končí 30.4.2023.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
75 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2023

Program je přímým finančním nástrojem poskytování podpory kulturních projektů zaměřených na celkové pozvednutí české kultury. Podporovanou aktivitou je např. podpora vzniku, realizace a uvádění umělecky hodnotných děl. Rozhodujícím termínem projektu je datum zahájení klíčového výstupu, čímž se rozumí zahájení festivalu, premiéra, vernisáž, křest knihy nebo CD apod. Finanční podpora tohoto fondu je poskytována formou účelových...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2023

Cílem programu je zpracování místní energetické koncepce, která by měla být nástrojem a návodem, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané v lokalitě konkrétní obce nebo dobrovolného svazku obcí. Z poskytnuté dotace je možné hradit výdaje na zpracování koncepce (externí spolupráce, případně odměna vlastnímu zaměstnanci), DPH – v případě, že žadatel nebude žádat o odpočet DPH na vstupu, výdaje na tisk...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2023

Cílem programu je ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti, zejména na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), na přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vývoj datového modelu a souvisejících nástrojů pro zavedení jednotného standardu databáze územně analytických podkladů a projektů zaměřených na konsolidaci dat ze stávajících databází ÚAP do jednotné databáze ÚAP.

Podporované aktivity:

 • Vytvoření jednotného datového modelu a výměnného formátu pro databází ÚAP vč. katalogu jevů.
 • Vytvoření validačního nástroje pro daný datový...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
34 800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 05. 2023

Cílem výzvy je spolufinancování projektů podpořených ze státního rozpočtu (Ministerstvo zemědělství) v rámci programu 129 400 Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, projektů ze státního rozpočtu (Ministerstvo zemědělství) v rámci programu 129 410 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III, projektů z Operačního programu Životní prostředí v rámci...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 05. 2023

Aliance pro inovace mají za cíl posílit inovační kapacitu Evropy podporou inovací prostřednictvím spolupráce a toku znalostí mezi vysokoškolským vzděláváním, odborným vzděláváním, přípravou a širším sociálně-ekonomickým prostředím, včetně výzkumu.

Zaměřují se také na podporu poskytování nových dovedností a řešení nesouladu dovedností tím, že navrhují a vytvářejí nové osnovy pro vysokoškolské vzdělávání a odborné vzdělávání...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 05. 2023

Tato akce dává příležitost mladým lidem ve věku 18 až 35 let přispět společnosti krátkodobými či dlouhodobými dobrovolnickými aktivitami zaměřenými na zlepšení životních podmínek lidí v nouzi ve třetích zemích.

Program Evropského sboru solidarity spojuje mladé lidi, aby vybudovali inkluzivnější společnost, podporovali zranitelné lidi a reagovali na společenské a humanitární výzvy. Nabízí inspirativní a posilující zkušenost...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 05. 2023

Cílem výzvy je podpora a řešení problémů osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, které žijí na území metropolitních území a aglomerací (podpora přístupu ke společenským zdrojům jako je zaměstnávání, vzdělávání, bydlení, zdravotní péče, sociální ochrana, možnost uplatňovat svá práva, doplňkově vzdělávací aktivity pro cílovou skupinu a zaměstnance příjemce).

Žadatelé mohou v rámci jednotlivých území...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
23 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 05. 2023

Cílem výzvy je modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění. Dotace jsou určeny na modernizace a rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic, na výstavbu nových větví i propojování stávajících větví SZTE, na instalace a modernizace technologických zařízení souvisejících s distribucí tepelné energie včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 05. 2023

Cílem výzvy je podpora poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání (např. individuální a specializované poradenství), diagnostika, motivační aktivity, vzdělávání (rekvalifikace, další kvalifikační vzdělávání, měkké dovednosti a kompetence), aktivity vedoucí k uplatnění na trhu práce (obnova pracovních návyků, asistence a mentoring, pracovní trénink, zprostředkování zaměstnání, poskytování mzdových...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
23 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 05. 2023

Cílem výzvy je rozvoj materiálního a infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů za účelem zvýšení kvality a mezinárodní konkurenceschopnosti přípravy budoucích výzkumných pracovníků, tj. vzdělávání poskytovaného v doktorských studijních programech.

Podporované aktivity:

 • Řízení projektu (povinná aktivita).
 • Zajištění vybavení pro potřeby doktorských studijních programů (povinně volitelná aktivita - Pořízení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 05. 2023

Cílem programu je podpora uplatňování principů udržitelného rozvoje ve strategickém řízení na místní úrovni, správa věcí veřejných v souladu s principy místní Agendy 21, popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje, MA21 a Zdraví 2030, na úrovni obcí, měst, mikroregionů, MAS a škol. Dotace je určena na zajištění osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví, na přípravu, tisk a distribuci výchovných...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 05. 2023

Mezinárodní výzva QuantERA Call 2023 podporuje výzkum v oblasti kvantových technologií. Základní parametry výzvy vycházejí z Programu EPSILON (Podprogram 1 – Znalostní ekonomika). Výzva je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2. Z dotace lze hradit osobní náklady (včetně stipendií), náklady na subdodávky, ostatní přímé náklady (odpisy, ochrana duševního vlastnictví, provozní náklady, cestovné), nepřímé...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 05. 2023

Výzva obsahuje následující témata:

 • Podpora komunitních sponzorských programů a integrace osob, které potřebují ochranu (8 000 000 €): Cílem tématu je zvýšit dopad a udržitelnost komunitních sponzorství a zvýšit kvalitu migračních programů.
 • Integrace na regionální a místní úrovni (8 000 000 €): Cílem tématu je napomoci rozvoji a realizaci místní integrační strategie a také zvýšení efektivity začleňování migrantů na regionální...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 05. 2023

Pokročilé granty ERC jsou navrženy tak, aby podporovaly vynikající hlavní řešitele ve fázi kariéry, ve které jsou již zavedenými vedoucími výzkumu s uznávanými výsledky v oblasti výzkumu. Hlavní řešitelé musí prokázat průlomovou povahu, ambice a proveditelnost svého vědeckého návrhu.

Pro získání grantu se očekává prezentace záznamů o výsledcích odpovídajících danému oboru a alespoň o shodě s jedním nebo více z následujících...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 05. 2023

Výzva obsahuje následující témata:

 • Ochrana hodnot a práv EU bojem proti projevům nenávisti a trestným činům z nenávisti: Projekty v rámci této priority by měly umožnit organizacím občanské společnosti zavést mechanismy spolupráce s veřejnými orgány na podporu hlášení případů trestných činů z nenávisti a projevů nenávisti; zajistit podporu obětem; a podporovat vymáhání práva, mimo jiné prostřednictvím školení nebo metod...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 05. 2023

Cílem výzvy je podpora sociálního začleňování osob v bytové nouzi a bytovou nouzí ohrožených.

Dotace je určena:

 • na podporu zabydlování a podporu bydlení (povinná aktivita),
 • na podporu integrovaného řešení – např. kontaktní místa pro bydlení; sociální realitní agentura/garantované bydlení; posílení prevence ztráty bydlení; podpora multidisciplinárních týmů při řešení bytové situace, case managementu, vytváření podpůrných...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
25 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 05. 2023

Cílem výzvy je zajistit podporu sociálního začleňování osob v bytové nouzi a bytovou nouzí ohrožených spočívající v přímé podpoře cílové skupiny zejména v podpoře zabydlování do bytů s podporou sociální práce a v podpoře integrovaného řešení bytové nouze včetně systémového ukotvení.

Podporované aktivity:

 • A) Podpora zabydlování a podpora bydlení – povinná aktivita.
 • B) Podpora integrovaného řešení – volitelné aktivity (B1...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
25 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 05. 2023

Cílem výzvy je podpořit rozvoj řízení a implementace Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021–2027 na národní úrovni (IPs NRIS3), zřídit Národní centrum informačních služeb (IPs CARDS), zřídit koordinační aparát pro implementaci iniciativy European Open Science Cloud v ČR (IPs EOSC CZ).

V rámci výzvy je stanovena jedna povinná aktivita (Aktivita č. 1. Řízení projektu) a tři povinně volitelné...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 600 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Cílem programu je podpora vzdělávacích programů v oblasti podnikání se zaměřením na podporu vzniku lokálních podniků formou osvěty, vzdělávání, PR a sdílení zkušeností v hospodářsky a sociálně ohrožených územích Středočeského kraje. Žadatelem o dotaci může být pouze obec s rozšířenou působností (Neratovice, Rakovník, Kladno, Slaný, Čáslav, Kutná Hora, Příbram, Kolín).

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Cílem výzvy je podpora ucelených projektů vedoucích ke snížení konečné spotřeby energie.

Dotace je určena:

 • na snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů (např. školských, sociálních, či zdravotnických zařízení),
 • na snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti provozu prádelen (např. sociálních, či zdravotnických zařízení)...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Cílem výzvy je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie jak ve veřejných budovách, tak v konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře.

Dotace je určena:

 • na výměnu zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE,
 • na instalace solárně –...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Cílem výzvy je poskytnutí podpory ve formě půjčky a případné dodatkové dotace na posílení vlastních zdrojů žadatelů do výše celkových způsobilých výdajů a konkrétní schválený projekt z OPŽP 2021–2027.

Podpora je poskytována pro 2 oblasti:

 • 1. oblast - Podpora je poskytována formou půjčky a případné dotace ve výši 10 % CZV projektu OPŽP na vodohospodářské projekty v rámci specifického cíle 1.4 Podpora přístupu k vodě a...

Maximální % dotace:
10%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Cílem programu je podpora obyvatel venkova a samospráv obcí za účelem realizace jejich snahy o harmonický a zdravý rozvoj společenského života a životních podmínek na venkově. Podporované aktivity jsou obnova budov a další infrastruktury v majetku obcí (např. radnice, mateřské a základní školy, tělovýchovná zařízení a sportoviště, kulturní zařízení a společenské místnosti, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Cílem výzvy je podpora projektú zaměřených na průzkum kontaminace životního prostředí a jeho jednotlivých složek, tj. podzemních či povrchových vod, sedimentů, horninového prostředí či půdního vzduchu. Součástí projektů je zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit, a to včetně návrhu efektivního řešení.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1.6.7 Průzkum rozsahu znečištění horninového prostředí...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Cílem výzvy je podpora ucelených projektů vedoucích ke snížení konečné spotřeby energie.

Dotace je určena:

 • na snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů (např. školských, sociálních, či zdravotnických zařízení),
 • na snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti provozu prádelen (např. sociálních, či zdravotnických zařízení)...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Cílem výzvy je podpora efektivní výstavby budov veřejného sektoru v souladu s principy New European Bauhaus.

Dotace je určena:

 • na výstavbu budov ve vysokém energetickém standardu, v pasivním energetickém standardu nebo plusových (nulových) budov.

Projekty, které budou realizovat tzv. zelené střechy a technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod šedých a srážkových vod, budou bonifikovány 10% navýšením podpory...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stabilizování a sanace svahových nestabilit a skalních řícení ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v Registru svahových nestabilit. Oprávněnými žadateli jsou obce, městské části hl. města Prahy, dobrovolné svazky obcí, rezortní organizace MŽP, nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

V rámci specifického cíle podpory konkurenceschopnosti, škálovatelnosti, spolupráce, inovace a udržitelnosti, mimo jiné prostřednictvím mobility v evropském audiovizuálním odvětví, jednou z priorit části MEDIA je podporovat talenty, schopnosti a dovednosti a stimulovat přeshraniční spolupráci, mobility a inovace při vytváření a výrobě Evropských audiovizuálních děl. Cílem výzvy je také podpora spolupráce mezi členskými...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 310.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2023

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí a kvality života ve městech a obcích, podpora udržitelného rozvoje měst a obcí, zvýšení odolnosti měst a obcí vůči změně klimatu, podpora k dosažení klimaticko-energetických závazků do roku 2050. Dotaci až 2 mil. Kč lze získat na zpracování/aktualizaci Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, na organizaci Místních dnů pro klima a energii (workshopy, výstavy, komentované...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 06. 2023

Iniciativa Center odborné excelence si klade za cíl reagovat na politickou prioritu, která podporuje reformy v sektoru odborného vzdělávání a přípravy, zajišťuje vysoce kvalitní dovednosti a kompetence, které vedou ke kvalitnímu zaměstnání a dlouhodobým kariérním příležitostem, splňující potřeby inovativní, inkluzivní a udržitelné ekonomiky. Výzva také podporuje provádění cílů Evropské zelené dohody, nových digitálních...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 06. 2023

Cílem výzvy je podpořit komplexní a průřezový přístup, financovat konkrétní akce pro prevenci a boj proti diskriminaci a boj proti netoleranci, rasismu a xenofobii, zejména na základě rasového nebo etnického původu, barvy pleti, náboženství, sexuální orientace, genderové identity. Projekty mohou být národní nebo nadnárodní. Podporovány jsou zejména nadnárodní projekty.

S tímto cílem budou financovány tyto priority:

 • Boj...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 06. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů ke zkvalitnění zdravotních služeb. 

Dotace je určena:

 • na tvorbu a implementaci nových preventivních programů (pilotní projekty časného záchytu zaměřené na matku a dítě,
 • na včasné odhalení závažných onemocnění u osob postižených vyšším rizikem...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 06. 2023

Dotační program byl zřízen za účelem ochrany majetku sloužícího pro veřejný zájem, zajišťujícího základní funkce obce (školy, zdravotní střediska, technická infrastruktura, obecní úřad apod.), ochrany obyvatel s trvalým pobytem (objekty určené k trvalému bydlení), zpracování povodňových plánů a jejich aktualizací. Dotace je určena na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací opatření souvisejících s ochranou před...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem výzvy je zavádění moderních postupů ve veřejné správě. Dotace je určena na zavedení cílených proklientských vzdělávacích programů pro nejméně 1 000 úředníků poskytujících služby přímo klientům, na zřízení veřejně dostupného datového skladu pro veřejnou správu, který bude obsahovat jednotlivé dostupné údaje z vybraných informačních systémů, z otevřených dat a údajů získaných prostřednictvím nově vytvořeného elektronického...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
33 700 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem programu je zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby. Žadateli o vyrovnávací platbu jsou pouze poskytovatelé zdravotních služeb, kteří byli k zajištění výkonu lékařské pohotovostní služby pověřeni krajem na základě Pověření k výkonu veřejné služby v obecném hospodářském zájmu. Výše vyrovnávací platby nesmí u příjemce převýšit rozdíl mezi náklady a příjmy vynaloženými při plnění závazku veřejné služby.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem projektu je podpora aktivit v oblasti prevence kriminality a kriminálně rizikových jevů. Mimořádné dotace jsou účelově určeny na výdaje spojené s realizací preventivních projektů ke zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu, a to prioritně projektů - Asistent prevence kriminality, Domovník-preventista, Podpora prevence kriminality na kraji (zejména pak překlady existujících...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zahájení provozu čtyř vyvinutých informačních systémů poskytujících služby koncovým uživatelům (realizace předem definovaných projektů - Kontrolní web - Jednotný portál evidence kontrol (JePEK), provedení Studie proveditelnosti JePEK a následná implementace/realizace projektu - fáze 1 JePEK, SIS_2 Centrální zpracování, Digitální spisovna). Oprávněným žadatelem je Ministerstvo...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem výzvy je podpora zaměřená na realizaci předem definovaného projektu - e-Turista – online registr ubytovaných hostů v ČR. Dotace je určena na vznik a zavedení jednotného systému pro evidenci návštěvníků v ČR, který by měl zajistit okamžitý přehled o počtu turistů, kteří do země přijedou, a podnikatelům usnadnit povinné administrativní procesy. Žadatelem je Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, příspěvková...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem programu je zajištění poskytování lékařských služeb - zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci. Žadateli o vyrovnávací platbu jsou pouze poskytovatelé zdravotních služeb, kteří byli k zajištění výkonu lékařské pohotovostní služby pověřeni krajem na základě Pověření k výkonu veřejné služby v obecném hospodářském zájmu. Výše vyrovnávací platby nesmí u příjemce převýšit rozdíl mezi náklady a příjmy...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem výzvy je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v ČR prostřednictvím společných účastí na zahraničních veletrzích či výstavách a marketingová podpora MSP především v oblasti klíčových technologií. Podporovanou aktivitou je oborová prezentace prostřednictvím společné účasti na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí, které nejsou zahrnuty do seznamu oficiálních...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023