Ať už hledáte, jaké projekty lze financovat z národních, evropských či jiných zdrojů, DotaceOnline.cz je zde. Níže vám přinášíme ukázku rozsahu naší databáze. Předplatitelé získají přístup k nejkomplexnější denně aktualizované databázi, navíc získají možnost vyhledávání dotačních možností podle 18 různých kritérií, přístup ke konkrétním informacím a odkaz na oficiální zdroj informací včetně potřebných podrobností. 

Cílem programu Aplikace je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Mezi způsobilé výdaje patří zejména náklady na smluvní výzkum, mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a podpůrného personálu, odpisy dlouhodobého investičního hmotného majetku, neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran, náklady na poradenské služby, režijní a provozní náklady včetně výdajů na materiál, dodávky a podobné výrobky. Žadateli jsou podnikatelské subjekty - malé, střední či velké podniky, partnerem s finanční spoluúčastí podnikatelské subjekty a výzkumné organizace nebo konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí v rámci ITI Ostrava.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 02. 2020

Cílem programu Aplikace je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Mezi způsobilé výdaje patří zejména náklady na smluvní výzkum, mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a podpůrného personálu, odpisy dlouhodobého investičního hmotného majetku, neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran, náklady na poradenské služby, režijní a provozní náklady včetně výdajů na materiál, dodávky a podobné výrobky. Žadateli jsou podnikatelské subjekty - malé, střední či velké podniky, partnerem s finanční spoluúčastí podnikatelské subjekty a výzkumné organizace nebo konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí v rámci ITI Olomouc.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 02. 2020

Cílem programu je podpora projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí, které povedou k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů (zmírnění dopadů sucha a předcházení suchu, zvýšení kvality ovzduší a vody, rozvoj odpadového hospodářství oběhového hospodářství a efektivního využívání surovin, ochrana přírodních zdrojů, vody, půdy a horninového prostředí, zachování biodiverzity a zkvalitnění ochrany přírody a krajiny, rozvoj environmentálně příznivé a z hlediska životního prostředí a změn klimatu resilientní a bezpečné společnosti). 

Cílem podprogramu 3 (Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy) je podpora holistických přístupů a dlouhodobých přírodě blízkých řešení a technologických perspektiv v ochraně životního prostředí. Uchazečem v této veřejné soutěži mohou být výzkumné organizace, podniky, neziskové organizace, územní samosprávné celky, organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace. Míra podpory dle kategorie činnosti je stanovena  pro malě podniky (45 - 80%), pro střední podniky (35 - 75%), pro velké podniky (25 - 65%), pro výzkumné organizace (100%).

V rámci 2. veřejné soutěže je vyhlášeno 7 výzkumných témat:

 • VT 1 - Sucho a změna klimatu v širších souvislostech (alokace 320 000 000 Kč)
 • VT 2 - Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu (alokace 247 500 000 Kč)
 • VT 3 - Ovzduší a klima (alokace 248 000 000 Kč)
 • VT 4 - Odpadové a oběhové hospodářství, environmentální bezpečnost (alokace 227 500 000 Kč)
 • VT 5 - Ochrana přírody, krajiny a biodiverzity (alokace 244 000 000 Kč)
 • VT 6 - Horninové prostředí a suroviny (alokace 228 000 000 Kč)
 • VT 7 - Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP (alokace 135 000 000 Kč)

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 325 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 02. 2020

Cílem dotačního titulu je zajistit výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí v rámci přenesené působnosti na úrovni obcí s rozšířenou působností dle zákona o SPOD. Prostředky v rámci dotačního řízení o doplatcích dotace se poskytují pouze na výdaje (nad rámec přidělené dotace) vzniklé příjemci v agendě SPOD v předcházejícím roce. Žadateli jsou obce s rozšířenou působností a hlavní město Praha.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 02. 2020

Program je zaměřen na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb, inovace firemních procesů a způsobů prodeje (produktové inovace, procesní inovace, organizační inovace, marketingová inovace). Žadateli jsou malé, střední a velké podniky (velké podniky pouze se 100 % vazbou na životní prostředí) v rámci ITI Hradec-Pardubice. Velký podnik může v této výzvě předložit maximálně jeden projekt.

Maximální % dotace:
45%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 503 500,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 02. 2020

Cílem programu je zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna využívané k pravidelné tělovýchovné a sportovní činnosti mládeže i dospělých na všech výkonnostních úrovních, pořádání významných sportovních akcí, ale i pro sportovní aktivity široké veřejnosti. Žadateli jsou právnické osoby se sídlem nebo působností na území města Brna.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 02. 2020

Cílem programu je podpora významných sportovních akcí a mezinárodních soutěží konaných na území města Brna v roce 2020 (například Mistrovství světa, mistrovství Evropy, světové a evropské pohárové soutěže, Grand Prix atd.). Žadateli mohou být právnické osoby se sídlem nebo působností na území města Brna.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 02. 2020

Program je zaměřen na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb, inovace firemních procesů a způsobů prodeje (produktové inovace, procesní inovace, organizační inovace, marketingová inovace). Žadateli jsou malé, střední a velké podniky (velké podniky pouze se 100 % vazbou na životní prostředí) v rámci ITI Olomouc. Velký podnik může v této výzvě předložit maximálně jeden projekt.

Maximální % dotace:
45%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 02. 2020

Výzva je zaměřena na podporu inovací, vzájemného obohacení a rožšíření obsahu souvisejícího s Evropskou unií. Projekty mohou zahrnovat další partnery a doba trvání může dosahovat od 12 do 24 měsíců. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například následujícími aktivitami:

 • Inovace - vývoj a test nových metodologií, obsahu a nástrojů na specifická témata související s Evropskou unií, tvorba virtuálních učeben pro specifické předmětové oblasti a jejich testování v různých kontextech, návrh, produkce a implementace nástrojů propagující aktivní občanství v EU etc.
 • Vzájemné obohacení - podpora vzniku studií Evropské unie a rozšířování současných znalostí pro oblast EU v dané zemi pro vysokoškolské instituce
 • Šíření obsahu - aktivní podpora informačních aktivit pro zaměstnance veřejné sféry, pro experty v konkrétních předmětech a pro občanskou společnost jako celek, organizace konferencí a seminářů na relevantní problematiku související s Evropskou unií

Projekty jsou zacíleny zejména na vysokoškolské instituce.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 02. 2020

Cílem dotačního programu je podpora pokračujících trilaterálních projektů českých subjektů v rozvojových zemích, které byly hodnotící komisí doporučeny a statutárním orgánem ČRA schváleny jako víceleté v rámci trilaterálních dotačních výzev ČRA, a dále podpora pokračujících projektů, které měly původně skončit v roce 2019, ale jejich prodloužení bylo formálně schváleno statutárním orgánem ČRA. Žadatelem jsou realizátoři víceletých projektů (spolky, nadace a nadační fondy, obecně prospěné společnosti, právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, územní samosprávné celky, mezinárodní organizace, dobrovolné svazky obcí).

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy, místních komunikací, přechodů pro chodce, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 794 930,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2020

Nadace se zabývá podporou ohrožených rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí, podporou náhradního rodičovství a kompenzací nedostatků ústavní výchovy. Fond ING je zaměřen na pomoc dětem v náhradní rodinné péči nebo dětských domovech. Konkrétně formou pomoci v následujících oblastech:

 • vzdělávání dětí v dětských domovech a náhradní rodinné péči formou podpory vyššího vzdělání, mimoškolních vzdělávacích kurzů a zprostředkování výukových potřeb
 • podpora zájmových a sportovních kroužků a volnočasových aktivit.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora realizace Opatření č. 1 - Pořízení operativně taktických vozidel pro podporu boje Policie ČR s drogovou kriminalitou, Opatření č. 2 - Posílení schopností Celní správy ČR v boji s drogovou kriminalitou a při detekci neznámých potencionálně nebezpečných látek. Žadatelem v rámci Opatření č. 1 je Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium a jemu podřízené útvary, v rámci Opatření č. 2 Generální ředitelství cel.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
21 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2020

Cílem programu je podpora vědy a výzkumu v kraji. Podporovanou aktivitou jsou dotace VŠ na podporu talentovaných studentů doktorského studia v tříletém nebo čtyřletém doktorském studijním programu. Příspěvek ke stipendiu může být studentovi vyplácen nejvýše po dobu 3 let (max. 270 000 Kč pro jednoho studenta za období realizace projektu). Žadateli jsou VŠ. Projekt může být realizován od 1.9.2020 do 31.8.2023.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2020

Cílem je údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, které neslouží k podnikatelské činnosti. V rámci výzvy jsou podporovány projekty údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot v extravilánu i intravilánu obcí (kaple, křížové cesty, zvoničky, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi). Žadatelem jsou obce, NNO a vlastníci objektu/pozemku.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2020

Cíl grantu je podpořit realizaci takových projektů a akcí, které by zvýšily atraktivitu města a přispěly k rozvoji rozmanitých druhů cestovního ruchu města Plzně. Preferovány budou projekty zaměřené na zvýšení celkové návštěvnosti, potlačení vlivu sezónnosti, zvýšení průměrného počtu přenocování, pozitivní prezentace v médiích. Žadateli mohou být právnické a podnikající fyzické osoby.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2020

Cílem programu je podpořit regionální projekty, činnosti a opatření, které napomůžou k zlepšení stavu přírodního prostředí Plzeňského kraje. Podpora bude poskytnuta např. na zachování druhové rozmanitosti, ochranu přírodních biotopů, výsadbu a údržbu dřevinné zeleně, záchranné programy ohrožených druhů živočichů a rostlin. Žadateli mohou být obce, fyzické a právnické osoby.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2020

Cílem programu je zlepšit vzhled obcí, zvýšit technické úrovně veřejných budov, zlepšit nabídky nekomerčních služeb, obnova památek, historických a kulturních pamětihodností. Podpořeny budou úpravy a opravy objektů občanské vybavenosti a jejich vybavení (střediska volného času, školní jídelny v MŠ, ZŠ, tělovýchovná zařízení – modernizace a dovybavení kabin, požární nádrže). Žadatelem mohou být obce do 2000 obyvatel.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2020

Odměna se udílí obcím, které se zúčastnili soutěže Vesnice roku 2019 v Ústeckém kraji a získaly ocenění ve formě jedné ze stuh či diplomů: Zlatá stuha – pro vítěze krajského kola, Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí, Modrá stuha – za péči o společenský život v obci, Bílá stuha – za činnost mládeže, Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Předmětem podpory jsou aktivity podporující všestranný rozvoj obce – obnova, zlepšení či pořízení majetku obce, rozvoj kulturních, společenských či sportovních příležitostí v obci.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2020

Cílem programu je podpora místních aktivit, které přispívají ke zlepšení čistoty a vzhledu zeleně, vodních toků a ploch, k posílení jejich krajinotvorné funkce. Podpořeny budou projekty zaměřené na pořízení techniky na úklid veřejných prostranství a údržbu zeleně. Žadatelem mohou být obce do 1000 obyvatel, které v této oblasti podpory neobdržely letos nebo loni dotaci.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2020

Cílem programu je zlepšení stavu veřejných prostranství pro pohodlné a příjemné užívání všemi obyvateli a návštěvníky obce. Podporovanou aktivitou jsou opravy a výstavba chodníků a místních komunikací vyjma nových rozvojových ploch, opravy mostků a propustků na místních komunikacích,  výstavba veřejného osvětlení v souvislosti s realizací rekonstrukce rozvodů NN v obci. Žadatelem mohou být obce do 2000 obyvatel.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
350 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2020

Cílem opatření je administrace projektových žádostí v obcích. V rámci opatření bude podpořeno zpracování projektových žádostí a jejich předložení na Státní fond Životního prostředí. Žadatelem mohou být obce do 1000 obyvatel (preferovány jsou obce s menším počtem obyvatel).

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben, na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol. Žadateli jsou kraje, obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace, NNO, církve a církevní organizace, OSS, příspěvkové organizace OSS, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání a další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
21 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2020

Cílem programu je financování provozních nákladů domácí hospicové péče. Žadatelé jsou všichni uchazeči splňující omezení programu - např. nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, církevní osoby apod.), příspěvkové organizace zřízené krajem nebo obcí, další právnické osoby, státní organizace zřízené nebo založené ministerstvy, které jsou poskytovateli zdravotních služeb.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce, úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované nebo zakládané organizace.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2020

Cílem programu je podpora v oblasti zdravotnictví. Program slouží k realizaci projektů v oblasti zdravotnictví na osvětu a výchovu zdravého způsobu života, prevenci zdraví, zmírňování následků onemocnění a poškození zdraví apod. Žadateli jsou NNO, příspěvkové organizace zřízené krajem nebo obcí, právnické osoby, státní organizace zřízené nebo založené ministerstvem.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 3. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 5 fichí (opatření):

 • Místní zdroje (Investice do zemědělských podniků).
 • Vyrábíme, nabízíme (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Udržme si lesy (Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh).
 • Nové příležitosti (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Za zážitky na venkov (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2020

Cílem programu je podpora škol realizující preventivní programy. Podporovány jsou projekty zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování, na včasnou intervenci, na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice prevence a řešení rizikových projevů chování. Potencionálními žadateli jsou školy a školská zařízení.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2020

Cílem programu je podpora získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných krajem a obcí. Podporovanou aktivitou je finanční podpora studia nekvalifikovaných učitelů za účelem získání odborné kvalifikace. Žadateli jsou právnické osoby vykonávající činnost ZŠ či SŠ zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
25 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 4 fiche (opatření):

 • Investice do zemědělských podniků.
 • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.
 • Neproduktivní investice v lesích.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora aktivit zaměřených na integraci příslušníků národnostních menšin a podpora aktivit organizací sdružující cizince. Podporovány jsou aktivity související s komunitní prací v sociálně vyloučených lokalitách, edukační a informační činností, osvětovými aktivitami a aktivity zaměřené na prevenci xenofobního chování. Žadateli jsou NNO, církve a církevní organizace, příspěvkové organizace zřizované obcemi, fyzické či právnické osoby zabývající se danou činností.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce a prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty, jízdních pruhů pro cyklisty, vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 264 381,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na obnovu památek, restaurování památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památek, rekonstrukce a budování expozic a depozitářů, obnovu parků a zahrad, výstavbu objektů sociálního, technického a technologického zázemí, digitalizaci památek a mobiliářů. Žadateli jsou vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na zavedení nebo modernizaci systémů pro sledování a řízení vozidel veřejné dopravy, informačních systémů pro cestující, odbavovacích a platebních systémů ve vozidlech veřejné dopravy, na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy a v dopravních informačních a zákaznických centrech, zavedení jednotné informační služby pro systém integrovaných veřejných služeb, zavedení jednotného elektronického jízdního dokladu. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované nebo zakládané organizace, dopravci ve veřejné dopravě, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy, Ministerstvo dopravy ČR.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2020

Výzva je zaměřena na téma sociální inkluze a sdílené hodnoty, a to zejména pro oblast vzdělávání. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se zejména následující tématikou:

 • Sociální inkluze a sdílené hodnoty - projekty by se měly zabývat zaváděním přístupů v rámci inkluzivního vzdělávání a propagace sdílených hodnot v této oblasti, především na lokální úrovni. V tomto konextu zavádění přístupů znamená takéopětovnou aplikaci těchto přístupů na širší škále a jejich implementace na vyšší/systémové úrovni.
 • Sítě a partnerství poskytovatelů vzdělávání dospělých - role vzdělávání dospělých je považována za klíčovou na poli propagace sociální inkluze a aktivního občanství, a to zejména podporou dospělých ve zlepšování jejich schopností adaptace na změny na pracovním trhu a ve společnosti. Toto téma je také zaměřeno na podporu založení a posilování mezinárodní, národní nebo regionální sítě poskytovatelů vzdělání pro dospělé.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na rozvoj systémů a služeb ITS ve městech pro řízení dopravy a ovlivňování dopravních proudů na městské silniční síti, rozvoj infrastruktur prostorových dat, zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy (vč. družicových systémů), rozvoj systémů, služeb ITS, GIS a infrastruktur prostorových dat, sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací řidičům a cestujícím. Žadateli jsou vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 02. 2020

Cílem programu je podpora rozvoje dopravních hřišť. Žadatelem může být vlastník, provozovatel, nebo zájemce o zřízení dopravního hřiště - např. obce a jejich organizace, státní příspěvková organizace nebo jiný subjekt, pokud provádí výchovně vzdělávací či zájmovou činnost zaměřenou na dopravní výchovu dětí či mládeže.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, obce, organizace zřizované a zakládané obcemi, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit,  nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 850 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 02. 2020

Cílem programu je finančně podpořit činnosti v oblastech - dobrovolnictví a občanské aktivity, přechod klientů z programu pracovní rehabilitace na otevřený trh práce, aktivní život seniorů a mezigenerační aktivity, celoživotní učení a vzdělávání seniorů, osvěta v péči o osoby s poruchou autistického spektra, podpora organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné občany, zvyšování informovanosti ohrožené mládeže, preventivní služby na podporu funkčnosti rodiny, aktivity podporující integraci cizinců a menšinových aktivit na území města Plzně, podpora mobilní specializované paliativní péče. Žadateli mohou být fyzické či právnické osoby a organizační složky statutárního města Plzně.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup silničních nízkoemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG a splňujících normu EURO 6, na nákup silničních bezemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík. Žadateli jsou kraje, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Výzva platí pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 02. 2020

Program je zaměřen na mezinárodní spolupráci výzkumných organizací z ČR s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu a jejich propojování s aplikační sférou (především s podniky a s dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni). Cílem programu je rozvoj znalostí, zvýšení množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu a jejich zavedení do praxe. Vedlejším cílem programu je podpora projektů zaměřených na zachytávání a ukládání uhlíku. Žadateli jsou malé, střední i velké podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí. Projektu se musí účastnit vždy minimálně jeden uchazeč z ČR (hlavní uchazeč) a jeden uchazeč z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska. Délka řešení projektů je stanovena na 2- 5 let.

Maximální % dotace:
96%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora realizace Opatření č. 1 - Posílení návratových kapacit MV ČR a podpora realizace Opatření č. 2 - Rekonstrukce kuchyně v ZZC Balková. Žadatelem v rámci Opatření č. 1 je Ministerstvo vnitra – odbor azylové a migrační politiky, v rámci Opatření č. 2 Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 02. 2020

Cílem programu je podpora SDH obcí (poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy). Dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí je obcím poskytovaná prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy. Žadateli jsou obce - zřizovatelé jednotek SDH.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 02. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Investice do rostlinné a živočišné výroby (Investice do zemědělských podniků).
 • Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podniků a služeb a uvádění produktů na trh - nezemědělské činnosti (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 02. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 3. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno 7 fichí (opatření):

 • Rozvoj lesnické infrastruktury (Lesnická infrastruktura)
 • Rozvoj zemědělské infrastruktury (Zemědělská infrastruktura)

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 02. 2020

Cílem programu je v oblasti prevence kriminality předcházení společensky nežádoucích jevů ve formě trestné činnosti a následné zařazení osob do běžného života. V programu Protidrogové prevence budou podpořeny projekty zaměřené na podporu služeb, které poskytují volnočasové aktivity pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného nebo rizikového prostředí, na podporu specifické primární prevence rizikového chování s cílovou skupinou dětí a mládeže, na probační a resocializační programy pro mladistvé a dospělé, na podporu projektů primární prevence s cílem zlepšit ochranu před trestnou činností, na sociální a resocializační programy na začleňování prvopachatelů a recidivistů po návratu z výkonu trestu, zaměřené na změnu životního stylu, zvyšování kvalifikace a podporu zaměstnatelnosti, na podporu vzdělávání, analýzu současného stavu a monitorování symptomů rizik v daných oblastech specifické primární prevence rizikového chování, sekundární a terciární protidrogové prevence, na další projekty reagující na aktuální situaci na drogové scéně ve městě. Žadatelem může být právnická osoba, která je registrována podle zvláštních právních předpisů platných v ČR a splňuje všechny zákonem předepsané podmínky pro provozování činnosti.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 02. 2020

Cílem programu je podpora rozvoje a zlepšování nízkouhlíkových dopravních systémů šetrnějších k životnímu prostředí včetně vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti. Výzva podporuje projekty zaměřené na vybudování sítě veřejně přístupných rychlodobíjecích stanic pro vozidla s alternativními pohony. Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 02. 2020

Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce zařazené do Festivalu muzejních nocí 2020, a dále kulturní aktivity a akce uskutečněné v rámci Noci kostelů 2020 na území kraje. Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba realizující projekt v rámci podporovaných akcí.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Program umožňuje finančně ocenit pravidelné bezpříspěvkové dárce krve. O prostředky pro tento účel mohou žádat organizace zajišťující bezpříspěvkové dárcovství krve na území města Zlín.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Program podporuje zooterapeutické činnosti poskytované občanům města Zlína. Žadatelem mohou být fyzické i právnické osoby vykonávající tuto činnost pro občany města.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je podpora aktivit směřujících k podpoře zdraví, kvality života, udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do věcí veřejných, a tím podporovat zvyšování kvality veřejné správy. Podporovanou aktivitou je pořádání osvětových akcí, přednášek, školení, seminářů, kulatých stolů, konzultací, výstav a prezentací k tématice udržitelného rozvoje. Žadateli jsou obce a svazky obcí. Podmínkou přidělení dotace je, aby se žadatel účastnil Projektu Zdravý kraj a MA 21.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem grantu je podpora dobrovolných hasičů a složek IZS. Podporovanou aktivitou jsou opravy, modernizace nebo rekonstrukce cisternových automobilových stříkaček, pořízení nové CAS v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra, výstavba nebo rekonstrukce požárních zbrojnic a nákup nového dopravního automobilu v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR, podpora činnosti spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS, podpora vybavení obecní nebo městské policie, vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany. Žadateli jsou obce mající jednotky SDH, spolky, veřejně prospěšné organizace a ostatní složky IZS.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je podpora včelařů a včelařství za účelem zvýšení stavů včelstev, eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení zdravotního a genetického stavu včelstev a podpora chovu včel. V rámci výzvy jsou vyhlášeny čtyři dotační tituly - DT 1 - Podpora zájmového včelařství; DT 2 - Rozvoj volnočasových aktivit mládeže; DT 3 - Podpora výsadby medonosných rostlin a dřevin; DT4 - Podpora zařízení pro získávání vosku ze včelího díla a voskových víček. Žadateli jsou fyzické osoby (zájmový včelař), právnické osoby (včelařské kroužky mládeže ČSV), základní organizace Českého svazu včelařů a včelařské spolky.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přechodů, podchodů nebo lávek pro chodce, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční cyklistické a pěší dopravy, na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, na realizaci liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 185 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků ve vybraných oborech (podpora celoživotního vzdělávání, podpora zbývající části specializační vzdělávání pro pracovníky, kteří již část specializační přípravy v oboru absolvovali, podpora specializačního vzdělávání v oborech, ve kterých je aktuální nedostatek specialistů, podpora specializačního vzdělávání v těch oborech, které dle předpokladu budou v dalších letech potřebné). Žadatelem na rezidenční místo je právnická nebo fyzická osoba, která je poskytovatelem zdravotních služeb, případně krajskou hygienickou stanicí. Žádosti se od roku 2020 podávají přes jednotný dotační portál RISPF.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Program byl založen pro podporu drobných ekologických a vodohospodářských aktivit. Podporována je výstavba, rekonstrukce a rozšíření vodovodní nebo kanalizační sítě. Přednostně jsou podporovány obce, žadatelem mohou však být i fyzické a právnické osoby realizující projekty v této oblasti.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Tento program je zaměřen na podporu rozvoje kulturního života na území JmK v oblasti hudby, tance, divadla, folkloru, uměleckých řemesel, podpora subjektů činných v oblasti nemateriálních statků zapsaných na seznamu UNESCO a podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek. Žadatelem jsou fyzické nabo právnické osoby.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Program je cílen na podporu zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny. V rámci programu je očekávána součinnost s obecními úřady s rozšířenou působností. Žadatelem mohou být vlastníci kulturních památek. Obec s rozšířenou působností posílá souhrnně všechny obdržené žádosti Ministerstvu kultury do 31. března 2020.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je poskytnutí podpory na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1.10.2017 do 31.12.2018. Žadatelem je vlastník lesa nebo osoba s právy a povinnostmi vlastníka lesa. Žádost se podává k příslušnému kraskému úřadu.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Fond je zřízen k podpoře léčebně preventivní péče lůžkových zdravotnických zařízení na území města, preventivních zdravotních programů, projektů podporujících zdravý životní styl, tvorby a udržení zdravého životního prostředí. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám na realizaci inovativních projektů a aktivit.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Program je cílen na podporu zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny. V rámci programu je očekávána součinnost s obecními úřady s rozšířenou působností. Žadatelem mohou být vlastníci kulturních památek. Obec s rozšířenou působností posílá souhrnně všechny obdržené žádosti Ministerstvu kultury do 31. března 2020.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup pozemků, staveb, zařízení, vybavení a automobilu, na výstavbu nové infrastruktury a stavební úpravy objektů pro výkon činnosti sociálních služeb. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované a zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 349 998,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je podporovat zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cyklistiky jako součást budování systému bezpečných mezinárodních a krajských cyklostezek a cyklotras na území Kraje. Podporovanou aktivitou je např. výstavba nových cyklostezek, opravy povrchů stávajících cyklostezek a cyklotras, budování doprovodné infrastruktury. Žadateli jsou např. obce, dobrovolné svazky obcí, MAS, Lesy České republiky, s.p., Povodí Moravy, s.p., Mendelova univerzita v Brně, České dráhy, a.s., Správa železniční dopravní cesty, s.o., Ředitelství silnic a dálnic ČR.  

 

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury pro předškolní a základní vzdělávání včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti, a nákup pozemků a nemovitostí, na pořízení vybavení budov a učeben, na pořízení kompenzačních pomůcek, na zajištění vnitřní konektivity základních škol a připojení k internetu. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání, zařízení péče o děti do 3 let, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 610 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Zemědělský podnik (Investice do zemědělských podniků).
 • Zemědělská infrastruktura
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je přímá pomoc zranitelným skupinám a posílení jejich postavení ve společnosti. Podporovanou aktivitou je např. analýza současného stavu služeb pro osoby se zdravotním postižením, vybraných institucí sociální péče a míry zapojování osob se zdravotním postižením na pracovní trh, podpora inovativních opatření na trhu práce, budování kapacit sociálních úřadů a poskytovatelů soc. péče, zvýšení kvalifikace a znalostí zdravotnického personálu a poskytovatelů sociálních služeb, studijní návštěvy vybraných českých center sociálních služeb a péče pro zástupce vybraných místních center, zpřístupňování veřejných budov osobám se zdravotním postižením, apod. Žadateli jsou NNO, další fyzické a právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a poskytování sociálně-právní ochrany dětí, územní samosprávné celky a mezinárodní organizace. 

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
13 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je finanční podpora neinvestičních činností uplatňujících environmentálně šetrné principy v ochraně životního prostředí. Podporovanou aktivitou jsou např. vzdělávací a osvětové činnosti v oblasti EVVO zaměřené na podporu spolupráce veřejnosti, obcí a škol v oblasti komunitního plánování pro udržitelný rozvoj a sdílení příkladů dobré praxe. Žadateli jsou NNO, obce, dobrovolné svazky obcí, školy jejichž zřizovatelem není Jihomoravský kraj.

.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Program podporuje aktivity v rámci osvětových kampaní podporujících zdravý životní styl, udržitelný rozvoj, projekty zaměřené na prevenci sociálně nežádoucích jevů, projekty zaměřené na prorodinnou politiku. Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající. Projekt lze realizovat v období od 14.2.2020 do 30.11.2020.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů a projektů (lze podávat do 29.5.2020) zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu terminálů. Žadateli jsou obce.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je podpora pro-rodinných aktivit v souladu s Koncepcí rodinné politiky Jihomoravského kraje. Podporovanou aktivitou jsou pro-rodinné a pro-seniorské aktivity v obcích, provoz seniorských a mezigeneračních kontaktních center. Žadateli jsou obce, města a městské části Statutárního města Brna.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci terminálů, samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 900 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je podpora pravidelné dlouhodobé volnočasové činnosti dětí a mládeže, která je realizovaná prostřednictvím organizací, spolků i jednotlivců, kteří podporují pravidelné aktivní trávení volného času bez podmínky, aby se děti a mládež zapojovaly do soutěží vrcholového typu a umisťovaly se ve výkonnostních žebříčcích. Podporovány jsou společensky prospěšné aktivity otevřené dětem a mládeži do 20 let zaměřené na všeobecný vědomostní a pohybový rozvoj, manuální zručnost, kreativitu, logické myšlení, tvořivé uvažování, aktivní pohyb pro radost, pořádání pobytových táborů. Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je zajištění čistoty a bezpečnosti na stezkách pro cyklisty, stezkách pro chodce a cyklisty a cyklistických trasách. V rámci výzvy jsou vyhlášeny tři dotační tituly - DT1 - Čistota cyklistických komunukací (udržování čistoty a provádění drobných oprav povrchu), DT2 - Údržba singletrailů (udržování čistoty a opravy povrchu singletrailů, mostků, propustků a ramp), DT3 - Značení a úpravy běžeckých lyžařských tratí (značení běžeckých lyžařských tratí, provoz sněžných a terénních vozidel, monitorování běžeckých lyžařských tratí v zimním období kamerovým systémem, správa webových stránek). Žadateli jsou např. obce, dobrovolné svazky obcí, MAS, Lesy České republiky, s.p., Povodí Moravy, s.p., Mendelova univerzita v Brně, České dráhy, a.s., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, ostatní právnické osoby.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem dotačního programu je podpora návhu na realizaci opatření vedoucích k efektivnějšímu předcházení vzniku komunálních odpadů a k efektivnějšímu nakládání s nimi v rámci obecních systémů nakládání s komunálními odpady. Žadateli jsou obce a dobrovolné svazky obcí.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je dlouhodobá, pravidelná a systematická činnost s dětmi a mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství a v souvisejících oborech (podpora skupin mládeže dlouhodobě pracujících v oblasti životního prostředí, podpora mysliveckých kroužků, rybářských kroužků, včelařských kroužků). Žadateli jsou obce, příspěvkové organizace, NNO, obchodní korporace, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je podpora vinařství a vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství. V rámci výzvy jsou vyhlášeny dva dotační programy - DT 1 - Prezentace vinařství a vinohradnictví; DT 2 - Prezentace ovocnářství a zelinářství. Žadateli jsou obce, svazky obcí, spolky, zájmová sdružení právnických osob nebo obecně prospěšné společnosti.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury v oblasti předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání (výstavba nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy, nákup pozemků a staveb, budování bezbariérovosti škol, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity ZŠ a připojení k internetu). Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání, další subjeky podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 601 433,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem dotačního programu je podpora zhotovení analýzy záměru překládací stanice, studie proveditelnosti záměru nebo dokumentace pro umístění nebo i povolení takového stavebního záměru. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí a obchodní korporace vlastněné ze 100% obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je zachování základních funkcí v oblasti veřejné správy na venkově s ohledem na kvalitu života. V rámci výzvy je vyhlášeno 7 dotačních titulů - DT 1 - Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti; DT 2 - Podpora provozu místních akčních skupin; DT 3 - Dotace na úroky z úvěru na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti; DT 4 - Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě; DT 5 - Obecní knihovny; DT 6 - Společné integrované projekty; DT 7 - Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně. Žadateli jsou obce s méně než 3000 obyvateli, místní akční skupiny, dobrovolné svazky obcí.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je podpora poskytování domácí hospicové péče. Domácí hospicovou péči vykonává tým zdravotnických a nezdravotnických pracovníků – lékař, zdravotní sestra, pečovatelka, sociální pracovník a dobrovolníci ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Poskytují sociální poradenství, psychoterapeutickou podporu, spirituální podporu, kompenzační pomůcky aj. Péče je určená nejen nemocnému, ale i všem pečujícím osobám v době péče o pacienta. Žadateli jsou FO a PO mající oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je poskytnutí příspěvku přepravcům na zajištění speciální přepravy zdravotně postižených osob a seniorů z řad občanů SMZ. Žadateli jsou fyzické či právnické osoby, které mají předpoklady pro realizaci těchto aktivit, disponující vhodně upravenými přepravními vozy a případě potřeby i asistenty pro přepravované osoby.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je podpora včelařství v kraji. Podporovanou aktivitou je např. rozšíření a zkvalitnění chovu stávajících včelařů, podpora začínajících včelařů, prevence nemocí včel pořízením nových úlů. Žadateli mohou být včelaři - např. fyzické a právnické osoby, NNO.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Tento program je určen na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů zřizovaných obcemi. Dotace budou poskytovány na výstroj a výzbroj, opravu požární techniky, pořízení nebo obnovu požární techniky, na výstavbu, rekonstrukce a opravy požárních zbrojnic. Žadateli jsou obce, které jsou zřizovatelem jednotky SDH.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

V rámci programu bude podporována činnost středisek ekologické výchovy, informačních středisek a škol v oblasti ekologické výchovy a osvěty, osvětová a publikační činnost, školní a studentské práce s tématikou ochrany životního prostředí, realizace akcí směřujících ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti. Žadatelem mohou být FO, PO, NNO, školy, obce a svazky obcí.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je rozvoj lidských zdrojů podporou spolupráce a partnerství právnických osob na území JMK vykonávajících činnost škol a školských zařízení se zahraničím a rozvojem jazykových znalostí žáků a studentů. Žádat mohou střední a vyšší odborné školy.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
230 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů a projektů (příjem žádostí do 30.3.2020) zaměřených na zvýšení regionální mobility prostřednictvím rekonstrukce a modernizace silniční infrastruktury. Podporovány budou projekty na rekonstrukce, modernizace vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy. Žadatelem je liberecký kraj.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je podpora zaměřená na zachování provozu obchodů nebo pojízdných prodejen se základními potravinami a smíšeným zbožím na venkově v malých obcích. Žadatelem mohou být obce s méně než 750 obyvateli.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je podpora projektů prevence kriminality zaměřených na sociální, situační prevenci a na informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností. Žadateli jsou obce.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Výzva je zaměřena na zakládání a nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Žadateli jsou malé a střední podniky a velké podniky (velké podniky pouze se 100 % vazbou na životní prostředí) v rámci ITI Olomouc. Každý žadatel může v této výzvě předložit maximálně jeden projekt.

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek (nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV). Na nákup pozemků a budov může Řídicí orgán zpracovat vlastní oponentní znalecký posudek k posudku povinně předkládanému příjemcem, způsobilé výdaje na nákup budou uznatelné maximálně do výše tohoto posudku. Poskytovatel podpory bude v rámci pořízení strojů a zařízení považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu.
 • Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku do výše 50 % celkových způsobilých investičních výdajů na projekt.
 • Náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech určených správcem programu.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, přechodů, podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice, místní komunikace, železniční dráhu, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou kraje,obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy 

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu terminálů, samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R, P+G, chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce, na realizaci liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem tohoto programu je zachování a obnova veřejně přístupných drobných památek místního významu, tj. drobných staveb a objektů, nebo jejich částí s nepopiratelnou kulturně historickou hodnotou, které nejsou prohlášeny kulturními památkami (kapličky, památníky, kříže, boží muka, smírčí kříže, apod.). Žadateli jsou vlastníci památek.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Podpora z tohoto programu je zaměřena na podporu zpracování územních plánů, na zpracování změn územních plánů obcí a územních plánů sídelních útvarů, řešících nadlokální problematiku. Žadateli jsou obce a města.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, zabezpečení bezbariérovosti, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
950 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury sociálních služeb a komunitních center. Dotace je určena na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra (včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí), rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, nákup pozemků, budov a staveb, pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb, vybavení pro zajištění provozu zařízení. Žadatelem jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 325 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora vzdělávání zahraničních účastníků v kurzech Letních škol slovanských studií přijatých na základě mezinárodních smluv. Výzva se nevztahuje na tzv. samoplátce, kteří se v kurzech Letních škol slovanských studií mohou vzdělávat společně se zahraničními účastníky. Žadateli jsou veřejné vysoké školy, které každoročně (minimálně po dobu deseti let) realizují kurzy Letní školy slovanských studií. Dotace na osoboden činí až 1350 Kč.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem dotačního programu je podpora zkvalitnění činnosti certifikovaných turistických informačních center na území Jihomoravského kraje. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby provozující TIC.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty, stezek pro cyklisty a chodce, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce k dopravě do škol a zaměstnání, realizaci liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
14 999 997,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R, P+G, na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
9 999 995,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je podpora obcí v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Podporovanou aktivitou je např. podpora projektů ke zlepšení přehlednosti přechodů pro chodce a míst pro přecházení a zajištění jejich řádné viditelnosti, ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích osazením nových bezpečnostních prvků, a ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích prostřednictvím realizace preventivních vzdělávacích, informačních a volnočasových aktivit. Žadateli jsou obce, příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky, NNO.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přechodů, podchodů nebo lávek pro chodce, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční cyklistické a pěší dopravy, na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, na realizaci liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 900 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem projektu je zlepšit životní prostředí prostřednictvím výsadby nové zeleně, především původních druhů dřevin. Jedná se zejména o výsadbu, či obnovu dřevin u veřejných budov, liniových dřevin, ve veřejně přístupných zahradách, parcích, dřevin podél vodotečí a návesních nádrží, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu, alejí, stromořadí a dalších přírodně, či kulturně hodnotných lokalit. Žádat mohou obce, města nebo městské části.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Tento program je zaměřen na podporu zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně, na realizaci opatřední k ochraně živočichů, rostlin a biotopů, na podporu činnosti zařízení poskytujících péči o zvířata v nouzi, na zajišťování záchranných programů pro ohrožené druhy zvířat, na údržbu a obnovu drobných památek v krajině. Žadateli mohou být FO, PO, NNO, školy, obce a svazky obcí.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zpracování projektové dokumentace pro zajištění obnovy a zachování historických kvalit staveb sloužících pro sportovní účely tělocvičných jednot a obcí. Žadatelem jsou obce a Tělocvičné jednoty

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Nadace je zaměřená na podporu nekomerčních aktivit v oblasti tvorby a interpretace slovesného i dramatického umění, vědy a publicistiky.

Program poskytuje:

 • Granty na první vydání původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické dílo) / včetně překladu do českého jazyka
 • Stipendia na vytvoření původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické dílo) / včetně překladu do českého jazyka
 • Granty na první vydání literárního díla z oblasti divadelního, rozhlasového a filmového umění / včetně překladu do českého jazyka a pro  absolventy uměleckých škol (studium ukončeno max. 3 roky před podáním žádosti) bez angažmá v profesionálních divadlech (výhradně pro interprety – výkonné umělce)
 • Stipendia na vytvoření původní divadelní hry, rozhlasového díla, teatrologické studie / včetně překladu do českého jazyka a na scénáře dokumentárního filmu zásadního společenského dosahu
 • Granty na první vydání publicistického díla s tematikou aktuálních společenských problémů / včetně překladu do českého jazyka
 • Stipendia na vytvoření publicistického díla významného společenského dosahu / včetně překladu do českého jazyka
 • Podpora vydávání závažných vědeckých časopisů
 • Cestovní stipendia vědeckým pracovníkům do 35 let

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je zlepšení nakládání s odpady. Podporovanou aktivitou jsou např. aktivity podporující předcházení vzniku odpadů a jejich opětovné použití, včetně propagace předcházení vzniku odpadů, vznik a provoz RE-USE center v obcích, vznik a provoz prodejen bez obalu, opravárenská činnost, pořízení domácích kompostérů, pořízení elektrických kompostérů na gastroodpady, pořízení štěpkovačů nebo drtičů dřeva, které pochází z údržby zeleně v obcích a údržby zahrad občanů, zlepšení provozu zařízení k využití bioodpadů z údržby zeleně. Žadateli jsou obce, svazky obcí, podnikatelské subjekty, NNO.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
120 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Program je zaměřen na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji, což přispěje ke zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí v silničním provozu na pozemních komunikacích v Pardubickém kraji a dále ke snížení rizika úrazu dětí v silničním provozu. Dotace je určena na výstavbu dětského dopravního hřiště, učeben a sociálního zázemí, na pořízení dopravního značení a světelné signalizace, mobilního dětského dopravního hřiště, mobiliáře dětského dopravního hřiště, dětských dopravních prostředků, vybavení učeben dataprojektory a PC, na pořízení přenosných semaforů. Žadateli jsou obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené krajem a obcí, fyzické nebo právnické osoby (obchodní společnosti, spolky, ústavy, nadace, nadační fondy) s předmětem činnosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu nebo vzdělávání.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Zaměření podpory z tohoto programu je na oblast certifikovaných protidrogových aktivit a snaží se přispět k podpoře projektů zaměřených na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí. Žadateli jsou subjekty mající sídlo (bydliště) či působnost na území Jihomoravského kraje, jejichž činnost je zaměřena na oblast protidrogových aktivit (právnické osoby, spolky, ústavy, o.p.s., církevní, náboženské společnosti, církevní právnické osoby).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Výzva je zaměřena na zakládání a nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Žadateli jsou malé a střední podniky a velké podniky (velké podniky pouze se 100 % vazbou na životní prostředí) v rámci ITI Hradec Králové-Pardubice. Každý žadatel může v této výzvě předložit maximálně jeden projekt.

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek (nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV). Na nákup pozemků a budov může Řídicí orgán zpracovat vlastní oponentní znalecký posudek k posudku povinně předkládanému příjemcem, způsobilé výdaje na nákup budou uznatelné maximálně do výše tohoto posudku. Poskytovatel podpory bude v rámci pořízení strojů a zařízení považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu.
 • Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku do výše 50 % celkových způsobilých investičních výdajů na projekt.
 • Náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech určených správcem programu.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Tento program je zaměřen na podporu škol a školských zařízení v oblasti specifické primární prevence, s cílem iniciovat a umožnit zahájení nebo rozvinutí vybraných preventivních programů škol a školských zařízení, které je realizují samostatně, nikoliv prostřednictvím jiných subjektů. Žadateli jsou PO - vykonávající činnost škol, školských zařízení a pedagogicko-psychologických poraden.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce a prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty, jízdních pruhů pro cyklisty, vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
475 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události. Žadateli jsou obce zřizující jednotky požární ochrany, jednotky SDH kategorie II. a III.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 565 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2020

Cílem dotačního programu je snaha umožnit klubům nové pořízení nebo zhodnocení vlastního investičního majetku. Žadatelem mohou být nepodnikatelské subjekty - zapsaná sdružení/spolky, které jsou vlastníkem nebo mají v dlouhodobém pronájmu sportovní zařízení (min 5 let po době realizace projektu).

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2020

Cílem opatření je podpora veškerých sportovních aktivit handicapovaných bez věkového omezení na území města. Dotace je určena na sportovní přípravu dětí, mládeže a dospělých, na účast v soutěžích dětí, mládeže a dospělých, na údržbu sportovních areálů, které provozují sportovní organizace, na provoz sportovní organizace, na rozvoj kvality a úrovně hráčů. Žadatelem je nepodnikatelský subjekt i podnikatelský subjekt se sídlem v Českých Budějovicích, registrující děti, mládež a dospělé s handicapem. Minimální spoluúčast žadatele činí u nepodnikatelských subjektů 10 % z uznatelných nákladů projektu, u podnikatelských subjektů 40 % z uznatelných nákladů projektu.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro základní vzdělávání včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti. Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 165 752,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, přechodů, podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice, místní komunikace, železniční dráhu, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 990 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury komunitních center. Dotace je určena na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra (včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí), rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, nákup pozemků, budov a staveb, pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb, vybavení pro zajištění provozu zařízení. Žadatelem jsou obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, přechodů, podchodů nebo lávek pro chodce a na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 478 506,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2020

Program se zaměřuje na podporu profesionální divadelní a koncertní činnosti celostátního významu, podporu nové tvorby, mladých umělců, podporu programů pro děti a mládež, posílení prestiže české kultury v zahraničí a na podporu rovného přístupu občanů ke kulturnímu bohatství. Žadatelem jsou umělecká tělesa s právní subjektivitou.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2020

Cílem soutěže vyhlášené poskytovatelem je podpora realizace pro-rodinných opatření a aktivit v českých obcích napomáhající k vytváření pro-rodinné atmosféry v české společnosti, především na místní úrovni. Program zahrnuje 2 dotační oblasti - Obec přátelská rodině a Obec přátelská seniorům. Příslušní vítězové jednotlivých kategorií získají finanční odměnu na neinvestiční dotace, jež je odstupňována dle počtu obyvatel. Žadateli jsou obce všech velikostí.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2020

Státní fond kultury České republiky je přímým finančním nástrojem poskytování podpory kulturních projektů zaměřených na celkové pozvednutí české kultury. Podporovanou aktivitou je např. podpora vzniku, realizace a uvádění umělecky hodnotných děl. Finanční podpora tohoto fondu je poskytována formou účelových dotací, půjček nebo návratných finančních výpomocí. Žadateli jsou FO a PO.

Příjem žádostí na rok 2020:

 • 1. čtvrtletí 2020 od 25. do 31.8.2019
 • 2. čtvrtletí 2020 od 24. do 30.11.2019
 • 3. čtvrtletí 2020 od 23. do 29.2.2020
 • 4. čtvrtletí 2020 od 25. do 31.5.2020

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2020

Dotace v rámci tohoto programu se poskytuje městům, na jejichž území se nachází památka zapsaná na Seznam světového dědictví UNESCO ve městech Telč (historické jádro), Třebíč (Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa) a Žďár nad Sázavou (Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře). Podporovanou aktivitou je zabezpečení označení, ochrana, zachování a prezentování památek UNESCO. Žadateli jsou města s památkami UNESCO v Kraji Vysočina.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbou nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro předškolní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zvýšení kapacity MŠ a dětských skupin zařízení péče o děti do tří let věku. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, zařízení péče o děti do 3 let, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 883 050,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2020

Cílem programu je podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných turistickými informačními centry v Kraji Vysočina v oblasti cestovního ruchu, a to z důvodu zlepšení informovanosti o turistické nabídce kraje a zvýšení návštěvnosti Kraje Vysočina. Žadateli jsou fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby, které provozují na území Kraje Vysočina minimálně 6 měsíců k datu podání žádosti TIC.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2020

Cílem je podpora drobných iniciativ krátkodobého charakteru nebo jednorázové akce, v max. délce trvání 5 dní, pořádání sportovních her, turnajů, závodů a festivalů a jejich účast na nich, pořádání víkendových výprav mimo České Budějovice. Žadatelem mohou být nepodnikatelské subjekty (občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti, školská právnická osoba, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, fyzické i právnické osoby zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže). Míra podpory pro nepodnikatelské subjekty činí 90 % ZV.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2020

Cílem programu je podpora činnosti organizací, které se zabývají volnočasovými aktivitami a službami pro mládež do 18 let a handicapovaným dětem (údržba a provoz kluboven a prostor pro volnočasovou činnost, vybavení kluboven a prostor pro volnočasovou činnost, účast na různých akcích a soutěžích pořádaných pro děti a mládež, organizace a realizace projektů pro organizované i neorganizované děti a mládež směřující k rozšíření nabídky volnočasových činností a péči o talenty, volnočasové aktivity pro handicapovanou mládež). Žadateli mohou být nepodnikatelské subjekty (občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti, školská právnická osoba, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, fyzické i právnické osoby zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže).

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2020

Cílem programu je finanční podpora pro pořadatelů příměstských táborů. Žadatelem mohou být nepodnikatelské i podnikatelské subjekty (občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti, školská právnická osoba, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, fyzické i právnické osoby zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže). Míra podpory pro nepodnikatelské subjekty činí 90 % ZV, pro podnikatelské subjekty činí 60 % ZV.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2020

Fond je zřízen k podpoře partnerských vztahů města Zlína se zahraničními městy. Z fondu jsou poskytovány příspěvky a dotace fyzickým a právnickým osobám, které se zúčastní kulturních, společenských a sportovních akcí se zahraničními městy v rámci reprezentace města Zlína a propagace přátelských vztahů, a to jak v zahraničí, tak ve městě Zlíně. Uzávěrky příjmu žádostí v roce 2020 - akce s termínem konání leden až červen 2020 (1. kolo  - 9.12.2019), (2. kolo - 2.3.2020).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro základní vzdělávání včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 491 500,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přechodů, podchodů nebo lávek pro chodce, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, na realizaci liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
7 049 806,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 03. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích.
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Mateřské a základní školy.
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Hasičské zbrojnice.
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro předškolní, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zvýšení kapacity MŠ, dětských skupin, služeb péče o děti do tří let, pořádání kurzů, školení. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 959 122,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro předškolní, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zvýšení kapacity MŠ, dětských skupin, služeb péče o děti do tří let, pořádání kurzů, školení, zajištění vnitřní konektivity ZŠ a připojení k internetu. Žadateli jsou obce, školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 206 207,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup objektů, zařízení a vybavení příp. stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb a komunitních center, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami, na výstavbu či rekonstrukci komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb, na nákup vybavení pro zajištění provozu zařízení. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované či zakládané organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace. 

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 917 185,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 03. 2020

Cílem programu je podpora výuky plavání v období od 1.1.2020 do 30.6.2020 v rámci povinné školní docházky na 1. stupni ZŠ. Dotace je určena na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět. Žadateli jsou kraje, hl. město Praha a základní školy zřizované registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi (uzávěrka do 3.3.2020). Podání žádosti o dotaci předchází předání podkladů pro žádost základními školami (od 2.1.2020 do 23.1.2020).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 03. 2020

Výzva je zaměřena na vývoj tzv. Městských sítí (Network of Towns). Ty zajišťují dlouhodobou spolupráci mezi městy a umožňují společný tématický a udržitelný rozvoj měst. Podpořeny mohou být projekty zabývající se vývojem těchto sítí, a to například následujícími aktivitami:

 • Definováním cílových skupin pro vybraná témata, které jsou relevantní a zahrnují členy komunit aktivních v daných oblastech (odborníci, místní asociace, skupiny občanů etc.)
 • Mobilizací občanů napříč Evropou
 • Integrací široké škály aktivit pro společné zájmy měst a zúčastněných stran
 • Definováním základu pro budoucí iniciativy a aktivity napříč zúčastněnými městmi a řešení společných problémů

Maximální doba realizace projektů je 24 měsíců.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 03. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Potravinářství (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Podnikání na venkově (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Lesnictví (Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh). 

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 03. 2020

Cílem opatření je podpora akcí zaměřených na celoroční ekologické vzdělávání obyvatel (Den mokřadů, Den vody, Den meteorologie, Den ptactva, Den Země, Den laboratorních zvířat, Den ptačího zpěvu, Den národních parků, Den otevírání studánek, Den životního prostředí, Den květů, Den ochrany ozónové vrstvy, Den bez aut, Den hospodářských zvířat, Den ochrany zvířat, Den stromů, Den biologické rozmanitosti, Úklid Země), na výlety za poznáváním přírody a živočichů nebo výchovné pobyty v přírodě, výukové programy, pořádání soutěží o životním prostředí, zájmové kroužky dětí, mládeže i dospělých, na budování naučné stezky nebo zajištění údržby stávajících naučných stezek, na akce na záchranu živočichů, na poradenství pro obyvatele na rozmanitá ekologická témata, besedy s občany, na vydávání tiskovin s tématikou ochrany přírody a zvířat, na práce ve stávajících přírodních zahradách nebo budování nových zahrad, na aktivity podnikané včelaři sloužící ke vzdělávání či k obnově chovu včel, na péči o vzácné přírodní lokality.  Oprávněnými žadateli mohou být nepodnikatelské i podnikatelské subjekty.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na pořízení bytů formou výstavby nových bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, obce.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 087 833,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 03. 2020

Cílem programu je přispět k zavedení ovocného hodnotového řetězce v zájmu zlepšené výživy, zdraví a obchodních příležitostí ve woredě Arba Minch Zuria zóny Gamo Gofa, SNNPR, Etiopie, včetně omezené diverzity pěstovaných ovocných plodin, jejich neefektivní skladování či posklizňové zpracování a ztížený přístup na trh. Žadatelem jsou realizátoři jednoletých či víceletých projektů (spolky, nadace a nadační fondy, ústavy, obecně prospěné společnosti, právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, územní samosprávné celky, mezinárodní organizace, dobrovolné svazky obcí).

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 03. 2020

Výzva je zaměřena na využití všech získaných a dostupných dat poskytovaných vesmírnými misemi v jejich operativní a post-operativní fázi, ve fázi zpracování dat a pozemními výzkumy vesmírně orientovaných aktivit. Projekty mohou využívat data dostupná v archivech Evropské kosmické agentury (ESA Space Science Archives). Kombinace a korelace těchto dat s daty z mezinárodních vědeckých misí, stejně jako s relevantními daty z pozemní infrastruktury, je podporovaná za účelem zvýšení vědecké hodnoty a umožnění nových výzkumných aktivit za využití existujících datasetů.

Meizinárodní spolupráce je silně podporovaná, a to zejména s těmi státy, které jsou aktivní v kosmickém výzkumu a vědě. Očekává se zapojení post-graduálních vědců, inženýrů a výzkumníků. Podporována je také propagace genderové rovnosti, například formou poskytování stáží nebo stipendií. Očekávaný dopad této výzvy je zejména zvýšení počtu vědeckých publikací založených na evropských vesmírných datech, vývoj vysoce kvalitních produktů získaných z evropských datových archivů a vývoj pokročilých metod a nástrojů pro zpracování dat.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 03. 2020

Výzva je zaměřená na realizaci aktivit, které pomohou evropským firmám inovovat, vývíjet a přivádět na trh nové či inovované produkty a služby využíváním dat z programu Copernicus a v relevantních případech propojením s evropskými satelitními navigačními/pozičními technologiemi. Data z programu Copernicus budou základem datových hodnotových žebříčků a integračních aktivit. Projekty by se měly zabývat současnými informačními technologiemi, jako například zpracovávání velkých dat, propojením technologií, strojovým učením, využitím umělé inteligence a dalších současných technologií pro řešení výzev spojených se zpracováním velkých obejmů různorodých dat z různých zdrojů.

Projekty by měly využívat existující evropskou datovou infrastrukturu, jako napřáklad DIAS platformy programu Copernicus, evropské otevřené datové portály, průmyslové datové platformy a v relevantních případech zkoumat možnosti synergií s EGNOS/Galileo signály a službami. Projekty musí demonstrovat, že mají přístup k dostatečně objemným, komplexním a realistickým datovým sadám.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup objektů, zařízení, vybavení a automobilu, na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované či zakládané organizace, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 850 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 03. 2020

Výzva je zaměřena na podporu vývoje satelitních komunikací a satelitních sítí. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Bezpečnou a robustní satelitní komunikací včetně kvantových technologií, jako například generování a distribuce klíčů, adaptace na kvantovou technologií, technologií proti ručení signálu, pokročilé kódování, modulace signálu a kryptografie etc.
 • Efektivními technologiemi přenosu signálu, které umožňují připojení více uživatelů s limitovanými frekvenčními prostředky - řízení technologií pro alokaci frekvencí, komunikace s více anténami, clustering uživatelů a opakované využívání frekvence
 • Vysokorychlostním zpracováním a flexibilními a repogramovatelnými technologiemi pro telekomunikace
 • Flexibilní pasivní a aktivní anténové technologie
 • Technologie pozemních systémů pro služby satelitní komunikace

Z těchto témat může být realizováno maximálně jedno pro každý projekt. Je očekávaná účast relevantních zúčastněných stran z průmyslového sektoru, a to primárně malých a středních firem. Podporováno je zapojení post-graduálních vědců, inženýrských a vědeckých pracovníků.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 03. 2020

Tento program je zaměřen na podporu rozvojových záměrů prostřednictvím poskytování účelových dotací na vypracování projektové dokumentace. Vypracovaná projektová dokumentace v oblastech doprava, školství, infrastruktura a venkovská zástavba apod., bude sloužit jako příloha žádosti o dotaci na plánovaný záměr, který bude předložen do některé z výzev Programů EU nebo NDT. Žadateli jsou obce a dobrovolné svazky obcí. Realizace projektu (zpracování PD) musí být ukončena do 30.6.2022.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu, rekonstrukce a modernizace chodníků podél silnic I., II. a III. třídy, místních komunikací a stezek, na výstavbu, rekonstrukce a modernizace podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, bezbariérové úpravy, realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 488 784,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 03. 2020

Cílem programu je podpora zvýšení úrovně IT vybavenosti organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Podpořeny budou projekty, které řeší problematiku rozvoje a zkvalitnění IT vybavení v oblasti datových sítí organizací a jejich bezpečnost, software, nasazení technologií serverové virtualizace a řešení bezpečnosti informačních systémů a pořízení technického řešení, které je jednorázové, nepravidelné a nejde o prostou obnovu stávajícího vybavení.. Žadateli jsou příspěvkové organizace zřizované krajem.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 03. 2020

Cílem programu je podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel kraje a podpora veřejného a osobního zdraví obyvatelstva v Ústeckém kraji. Dotace je určena na podporu léčebných rehabilitací a rehabilitačních pobytů občanů s indikovaným neurologickým onemocněním, realizovaných nad rámec veřejného zdravotního pojištění, na podporu zdravotní gramotnosti a osvojování si chování zaměřeného na prevenci zdravotních rizik v průběhu celého života. Žadatelem jsou právnické osoby, která je oprávněným poskytovatelem zdravotních služeb (okruh 1), fyzické osoby, kterým byla ošetřujícím lékařem indikována léčebná rehabilitační péče (okruh 1), nestátní neziskové organizace, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, svazky obcí, obce, fyzické osoby, právnické osoby zakládané Ústeckým krajem, právnické osoby zřizované nebo zakládané obcí a ČR na území Ústeckého kraje, obchodní společnosti s podílem obcí či Ústeckého kraje a podnikatelské subjekty, které působí a realizují své aktivity na území Ústeckého kraje (okruh 2). O dotaci lze zažádat i v termínu od 1. 4. – 30. 4. 2020 (rehabilitace a projekty/aktivity realizované v období od 1. 5. – 31. 12. 2020), případně ještě od 19. 8. – 31. 12. 2020 (rehabilitace a projekty/aktivity realizované v období od 1. 9. – 31. 12. 2020).

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro základní, zájmové a neformální vzdělávání, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity ZŠ a připojení k internetu. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 018 486,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 03. 2020

Cílem výzvy je přispět k rozvoji horské služby v Bosně a Hercegovině, a to s ohledem na efektivnější poskytování těchto služeb nejen pro místní obyvatelstvo, ale i pro zahraniční turisty včetně českých (zpracování studie zaměřené na mapování současného stavu HS, pořádání kulatých stolů s cílem propojit HS se státní správu, nákup a dodávka vybavení pro HS, školení a výcvik pro HS, osvětové kampaně pro zvýšení povědomí občanů a veřejnosti o aktivitách HS, a jiné). Žadatelem jsou realizátoři jednoletých či víceletých projektů (spolky, nadace a nadační fondy, ústavy, obecně prospěné společnosti, právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, územní samosprávné celky, mezinárodní organizace, dobrovolné svazky obcí).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 03. 2020

Podpora organizování a realizování lékařských a zdravotnických školení, sympózií, výstav, konferencí a kongresů pořádaných na území Ústeckého kraje se zaměřením na odbornou i laickou veřejnost z Ústeckého kraje. Žadateli jsou prrávnické a fyzické osoby podnikající - s oprávněním realizovat profesní, vědecké a technické činnosti. Žádost na projekty realizované v období od 1.1. – 31.12.2020 se podává od 3.2. – 6.3.2020, žádost na projekty realizované v období od 1.5. – 31.12.2020 se podává od 1.4. – 30.4.2020, žádost na projekty realizované v období od 1.9. – 31.12.2020 se podává od od 17.8. – 7.9.2020.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vznik nových sociálních podniků (založení nového podnikatelského subjektu, rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem, rozšíření stávajících sociálních podniků (rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity podniku, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku), rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, obchodní společnosti, OSVČ. Realizaci podpořeného projektu je nutno dokončit nejpozději do 30.6.2023.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 240 450,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 03. 2020

Program podporuje ve spolupráci s firmou ŠKODA AUTO nekomerční výsadbu stromů se zaměřením na:

 • zelené pásy mezi komunikacemi a obcemi,
 • rekultivace území, revitalizace po kalamitě atd.,
 • zvyšování biodiverzity lesních porostů.

Celkem bude v rámci výzvy rozděleno 3 000 000 Kč a žádat o podporu mohou obce, školská zařízení, neziskové organizace (s výjimkou firemních nadací a nadačních fondů) a občanská a zájmová sdružení.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 03. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 3. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Podnikání na venkově (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Technika do lesů (Investice do lesních technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh).

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 03. 2020

Cílem programu je podpora mladých filantropů, podporovány jsou týmy dětí a mladých lidí ve věku do 26 let, které se rozhodnou věnovat vlastní nápady, aktivitu, energii, čas a vybírají prostřednictvím benefičních akcí finanční prostředky pro dobrou věc. Program má za cíl probouzet v mladých lidech zájem o občanství. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 03. 2020

Cílem programu je pilotní zavedení komplexní zdravotně sociální služby, poskytované FMT, ověření jejich fungování v konkrétních podmínkách a využití výstupů pilotního ověření při dalším zavádění FMT do praxe při poskytování služeb pro dospělé s nařízeným ochranným léčením (ústavní/ambulantní) všech typů (psychiatrické, sexuologické, protialkoholní a protoxikomanické a jejich kombinace, nicméně OL může být i z důvodu patologického hráčství) a dospělé, kteří mají nově nařízené ambulantní OL nebo komplikovanější pacienti/klienti s OL, kteří jsou v péči běžných ambulantních psychiatrů. Dotace je určena na provoz forenzního multidisciplinárního týmu pro pacienty s nařízeným ochranným léčením v trvání 18 měsíců. Podpořeny budou celkem dva forenzní multidisciplinární týmy. Žadateli jsou právnické nebo fyzické osoby - podnikající v oblasti poskytování sociálních a zdravotních služeb.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
9 100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 03. 2020

V rámci výzvy budou podporovány projekty zaměřené na zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů. Žadatelem mohou být OSS a příspěvkové organizace zřízené státem, veřejné vysoké školy, sdružení právnických osob z veřejné správy, vyšší územní celky a rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené vyšším územním celkem, obce a rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené obcí, NNO.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 20.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na provoz zařízení péče o děti, na pořádání příměstských táborů v době školních prázdnin, na doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity, na společnou dopravu dětí. Žadateli mohou být školy a školská zařízení, kraje, obce, organizace zřizované kraji a obcemi, dobrovolné svazky obcí, obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, NNO.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
9 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na nákup poradenských služeb, které budou zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.), na nákup externích poradenských služeb, které budou zacílené na zpracování plánu digitální transformace části nebo celé společnosti žadatele. Žadatelem mohou být začínající a rozvojové podnikatelské subjekty (MSP) i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 03. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 7. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 5 fichí (opatření):

 • Podpora rostlinné a živočišné výroby (Investice do zemědělských podniků).
 • Podpora zpracování zemědělských produktů (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Podpora rozvoje nezemědělských činností včetně rozvoje cestovního ruchu (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Neproduktivní investice v lesích.
 • Zvýšení kvality života na venkově (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 03. 2020

Cílem programu je poskytnutí finanční podpory malým obcím Plzeňského kraje na částečné krytí jejich výdajů spojených se zachováním provozu kamenných prodejen a pojízdných prodejen obsluhujících jejich území. Žadatelem jsou obce do 500 obyvatel a obce s počtem do 1000 obyvatel, pokud žádají o dotaci na prodejnu, která se nachází v místní části obce do 250 obyvatel.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
315 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 03. 2020

Výzva je zaměřená na zhodnocení různých motivů a manifestací radikálních ideologií s násilným potenciálem, společenských i politických, které využívají pro svou propagaci digitální i místní prostředí. Podpořené projekty by se měly zabývat ucelenou analýzou trendů u radikálních ideologií a extremismu a motivů, které tuto radikalizaci a polarizaci společnosti způsobují.

Projekty by se měly soustředit na psychologické a sociální mechanismy odcizení a radikalizace mladých lidí v městském a příměstském prostředí. Výzkumné aktivity by měly vyvinout nové metodologie za úzké spolupráce s občanskou společností a legislativními orgány. Výzkum by měl probíhat s důrazem na aktivity v terénu a tvorbu širokého empirického základu pro jeho další rozšíření. Očekávaný dopad této výzvy je například:

 • Zvýšení kapacity pro rychlou identifikaci rizikových skupin a lépe zacílené a efektivní intervence a legislativu
 • Zvýšení povědomí o demografických faktorech radikalizace a představení preventivních a efektivních de-radikalizačních přístupů
 • Poskytnutí holistických důkazů pro podporu situační analýzy v oblasti radikalizace

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2020

Výzva je zaměřená na výzkum souvislostí mezi politickým diskurzem a identitami (včetně populistické politiky), dialogem vedeným odůvodněnou argumentací a potenciálem k dosažení shody na politických rozhodnutích. Projekty by také měly zohlednit problémy, způsobující nefunkčnost efektivní participace v poradních a participačních procesech (zejména v případě zranitelných skupin obyvatelstva a méně politicky aktivních) a způsoby, jakými jsou tyto procesy přeměňovány vládou a institucemi na konkrétní akce. 

Musí být zohledněn také dopad technologie na politické systémy. Zhodnocení přispění digitálních technologií k implementaci poradní a participační demokracie je nezbytnou aktivitou. Role internetu by měla být také zkoumána (včetně spojení se sociálními sítěmi), a to zejména ve spojení se současnými událostmi, kdy se objevují pochybnosti o kapacitě internetu jakožto o platformě pro racionální komunikaci mezi voliči a politickými subjekty.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2020

Výzva je zaměřená na založení nových výzkumných center či sítí výzkumných center v Evropě, a to za úzké spolupráce s lokálními a inovačními strukturami umístěnými v třetích zemích a regionech. Podpořeny mohou být projekty, zaměřeny například na:

 • Poskytování služeb jako například inovační centra, co-workingové prostory, podnikové inkubátory pro evropské inovátory, kteří mají zájem plynule rozšířit své aktivity v daném regionu či spolupracovat s lokálními inovátory
 • Budování ekosystému zúčastněných stran včetně potenciálních zákazníků, partnerů etc. v daném regionu
 • Podporu internacionalizace demonstrovaných technologií a know-how
 • Založení programů pro vývoj místního trhu
 • Nabídku mentoringu, tréninku a zaměstnaneckých stáží za účelem zvýšit kapacity inovátorů

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj inovativních strategií a pilotních řešení pro udržitelnou přeshraniční, regionální a lokální spolupráci pro oblast cestovního ruchu, zejména tedy pro tzv. kulturní turismus. Projekty by se měly také zabývat podporou řízení, tréninku a služeb pro tuto spolupráci. Speciální pozornost při realizaci strategií a pilotních aktivit by měla být věnována minoritním kulturám a regionům, stejně tak městským oblastem, které jsou pro kulturní turismus v současné chvíli méně atraktivní. Od podpořených projektů se také očekává realizace místních přístupů a aktivit pro výzkum vztahů mezi kulturním turismem uvnitř Evropy a tzv. "Evropanizací" a jejich dopadu na kulturní identitu a pocit začlenění.

Přeshraniční spolupráce by měla být zaměřená převážně na partnerství mezi státy EU a balkánskými zeměmi nebo státy východní Evropy. Navrhovaná řešení by měla být vyvíjena a testována v širokých a diverzifikovaných partnerstvích zúčastněných stran. Tyto strany mohou být například podnikatelé v cestovním ruchu, malé a střední firmy, regionální a lokální úřady a instituace a organizace reprezentující obyvatele v daných regionech.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2020

Výzva je zaměřena na výzkum z regionálních, národních a evropských datových zdrojů za účelem analýzy transofrmace evropského mediálního prostředí od začátku 21. století až po současnost v globálním kontextu. Kromě analýzy mediální produkce, vlastnictví a eventuální cenzury by se měl výzkum zaměřit na vzorce v rozdílném využívání médií napříč socio-ekonomickými kategoriemi a evropskými zeměmi a regiony. Výzkum by měl poskytnout nové informace zahrnující data, která zachycují vývoj a rozdělení spotřeby médií a mediálního obsahu. Očekávaný dopad výzvy je například:

 • Poskytnutí analýzy evropského mediálního prostředí a jeho propojených vzorců produkce, využití, propagace etc.
 • Zlepšení statistických dat a metod pro výzkum médií
 • Poskytnutí znalostí a efektivních nástrojů legislativním orgánům pro oblast měnícho se mediálního prostředí

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 6. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Podpora spolupráce společného sdílení zařízení a zdrojů (Sdílení zařízení a zdrojů).

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2020

Cílem programu je podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Mezinárodní výzva  ERA-MIN 2 Call 2019 je zaměřena na podporu projektů orientovaných na výzkum v oblasti neenergetických nezemědělských surovin. Žadateli jsou podniky a výzkumné organizace. Délka řešení projektu je 12 až 36 měsíců. Technologická agentura ČR podpoří v nejúspěšných mezinárodních projektech české uchazeče částkou v celkové výši 1 000 000 €.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2020

Výzva je zaměřená na podporu mezinárodního oběhu kulturních děl a je součástí sub-programu MEDIA. V rámci výzvy, soustředěné na filmové vzdělávání, mohou být podpořeny projekty zabývající se například:

 • Podporou vývoje zájmu diváků a zlepšením přístupu k evropským audiovizuálním dílům zejména prostřednictvím propagace, filmových akcí a festivalů a zvyšováním filmové gramotnosti
 • Aktivitami zaměřenými na propagaci filmové gramotnosti a zvyšováním znalostí diváků v rámci evropské audiovizuální tvorby, a to zejména u mladých diváků

Projekty by se také měly zabývat přispěním evropských filmů a dalších audiovizuálních děl ke vzdělávání. Očekávaný dopad této výzvy je například:

 • Vývoj spolupráce mezi evropskými partnery pro oblast filmového vzdělávání
 • Zvýšení dopadu projektů pro filmové vzdělávání
 • Vývoj nových inovativních projektů pro filmové vzdělávání, a to zejména projektů využívajících digitální nástroje

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2020

Výzva je zaměřená na výzkum etických, právních, sociálních, vzdělávacích, genderových, kulturních, náboženských a historických kontextů a důsledků (nebo dopadů) inovací. Interdisciplinární výzkum může být žádoucí například v oblasti důsledků digitalizace na demokratické hodnoty procesy, politického zapojení nebo nerovností (genderové, etnické etc.).

Hlavními cíli bude analyzovat, objevovat a zvažovat řešení pro výzvy a příležitosti, které sociální a technologické inovace přivádí do společnosti. Výzkum pomůže porozumět, jak jsou inovace a společnost na sobě navzájem závislé a posilují kapacitu společnosti pro integraci inovací a přizpůsobení se změnám. Očekávaný dopad této výzvy je zejména pochopení kontextů a významných dopadů inovací, poučení se z minulosti a umožnění legislativním orgánům a dalším relevantním stranám pochopit a ovlivňovat důsledky digitální transformace.

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2020

Výzva je zaměřena na zhodnocení dopadu technologických procesů, obchodu a globalizace na kvalifikovanosti, zaměstnanosti, mzdové nerovnosti a mobilitu práce a migraci v Evropské unii. Poté by se měly projekty zaměřit na analýzu způsobů, kterými tyto interakce mezi technologickým rozvojem a globalizací přemění současnou evropskou i globální strukturu trhu práce a obchodu v existujících i nastupujících sektorech a jaké dopady budou tyto změny mít na distribuci příjmů a sociální nerovnosti. Projekty by měly brát v úvahu ekonomické, institucionální, politické a socio-kulturní kontexty, požadavky a překážky.

Podpořené projekty by měly vytvořit ucelený soubor scénářů založený na datech z národních a mezinárodních agentur, z databází v oblastech trhu práce, globalizace, produktivity, nerovností a dalších relevantních oficiálních zdrojů. Analýza by měla být silně soustředěna na rozbor procesů technologických změn a globalizace v důležitých ekonomických sektorech. Podporována je také účast relevantních partnerů na realizaci projektu, zejména ze třetích zemí.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2020

Výzva je zaměřena na tvorbu sítě, která propojí evropská muzea a kulturní dědictví (národní, regonální a lokální muzea, místa kulturního dědictví etc.) s výzkumníky a relevantními a veřejnými orgány pro podporu spolupráce mezi evropskými muzei a místy kulturního dědictví. Tato síť bude sloužit k aplikování nových možností pro sdílení sbírek, zařízení pro výzkum a specializovaných znalostí pro restaurování a konzervaci exponátů, včetně tradičních dovedností a technik. Síť má za cíl také realizaci putovních výstav a sdílených digitálních exhibicí.

Od podpořených projektů se očekává důraz na udržitelnost této sítě a průzkum možností pro další spolupráci institucí. Také by mělo dojít k identifikaci specifických výzkumných, inovačních a tréninkových požadavků pro legislativní orgány za účelem zlepšení spolupráci mezi muzei a místy kulturního dědictví.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2020

Výzva je zěmřena na implementaci pilotních akcí pro formální a neformální vzdělávací řešení, která řeší integrační výzvy dětí (0-18 let) z nedávné migrační vlny, zejména děti uprchlíků a žadatelů o azyl a sirotků, včetně dětí v příjmacích střediscích a uprchlických táborech. Projekty by se měly zabývat aktivitami realizovanými s lokálními školami, učebními programy a organizacemi pracujícími s dětmi (zaměřené na migraci či jiné). Aktivity by měly být realizovány nejen v formálním vzdělávacím prostředí, ale i v neformálních sociálních situacích a prostředích mimo školu.

Projekty by spolupracovat s relevantními zúčastněnými stranami, včetně dětí imigrantů a jejich rodin, za účelem kvalitního návrhu a provedení projektu. Očekávaná je také demonstrace dalšího využití projektu a vývoj silného a realistickho plánu pro dlouhodobou udržitelnost projektu. Podporováno je také zapojení multidisciplinárních a multisektorálních týmů, vzhledem k rozsahu této výzvy.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2020

Tento program krajského úřadu kraje Vysočina je zaměřen na rozvoj sítě cyklotras a cyklostezek. Výva obsahuje 2 podprogramy Projektová dokumentace (zvýšení absorpční kapacity v oblasti výstavby cyklostezek podporou přípravy projektové dokumentace realizace cyklostezek a cyklotras); Cyklotrasy a cyklostezky (podpora údržby, oprav, rekonstrukcí a výstavby základní infrastruktury pro cyklodopravu a cykloturistiku). Žadateli jsou obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované obcemi, podnikatelské subjekty, nestátní nezisková organizace.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 03. 2020

Grantové řízení je zaměření na podporu projektů mladých lidí ve věku 15-25 let studujících či žijících v Litoměřicích. Jeden žadatel může přihlásit i více projektů. Žádost musí splňovat následující body:

 • Bude se zabývat alespoň jedním podloženým tématem
 • Aktivity budou realizovány na území města Litoměřice 
 • Bude jasně, srozumitelně, stručně a čitelně napsaná
 • Nebude ideologicky nebo extremisticky zaměřená

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
8 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 03. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 7. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 5 fichí (opatření):

 • Rozvoj a modernizace zemědělství (Investice do zemědělských podniků).
 • Rozšíření a podpora nabídky místních produktů (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Podpora zakládání a rozvoje mikro podniků, malých a středních podniků a diverzifikace činností zemědělských subjektů (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Podpora lesnictví (Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh).
 • Rozvoj venkovského prostoru (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, Stezky, Muzea a expozice pro obce).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 03. 2020

Grantová výzva je zaměřena na spolky, obecně prospěšné společnosti, registrované církve, náboženské spolky či příspěvkové organizace z Velkopopovicka, Petříkova a Kamenicka, které mají nápady na zlepšení života v regionu. Může se jednat například o pořádání komunitních setkání, podporu a rozvoj volnočasových aktivit, podporu posílení cestovního ruchu nebo problematiku ochrany přírody. Alokace výzvy je částka 200 000 Kč, která bude rozdělena mezi projekty vybrané odbornou komisí. Součástí výzvy bude také hlasování veřejnosti o nejsympatičtější projekt, který získá finanční bonus v hodnotě 25 000 Kč. Očekávané datum zahájení příjmání žádostí je 03.02.2020.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury středních škol a vyšších odborných škol (výstavba, stavební úpravy vč. vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu). Žadateli jsou kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školy a školská zařízení v oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2020

Cílem podprogramu 298D2230 je poskytnutí státní podpory na opravy/modernizace objektů či bytů v majetku obce (max. plocha do 80m2), které slouží nebo budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů, či na pořízení nájemních bytů formou investiční výstavby či formou budoucího výkupu vhodné nemovitosti do majetku obce. Žadateli jsou obce do 3 000 obyvatel, dobrovolné svazky obcí.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2020

Cílem programu je pomoc obcím při odstraňování havarijních stavů, opravách, modernizacích a rekonstrukcích, případně výstavbách nových kapacit základních a mateřských škol v majetku v působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí, včetně zázemí (kromě venkovních hřišť). Žadateli jsou obce do 3 000 obyvatel nebo dobrovolné svazky obcí, které jsou vlastníky majetku a zřizovatelem školy nebo školského zařízení.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikatovní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulkurních památek k 1.1.2014, památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1.1.2014. Žadateli jsou vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 002,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na tvorbu strategických dokumentů stanovujících dlouhodobý přístup k problémům souvisejících se změnou klimatu a identifikujících vhodná adaptační nebo mitigační opatření na lokální a regionální úrovni. Žadateli jsou právnické osoby (veškeré subjekty a organizace, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové, založené jako právnické osoby v České republice).

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj a posilování dovedností asociací a jejich členů, posilování spolupráce na národní i evropské úrovni (s odpovídajícími protějšky z donorských států), včetně výměny informací a know-how. Žadateli jsou právnické osoby zaregistrované jako odborové organizace, síť či platforma v oblasti profesionálního současného umění.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 03. 2020

Finanční prostředky se poskytují na realizaci opatření ve volné krajině. Podporovány jsou záchranné stanice pro ohrožené a handicapované živočichy. Cílem programu je především zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy za účelem jejich návratu do přírody, na péči o trvalé handicapy, které jsou určeny k odchovným a osvětovým účelům, na osvětovou činnost  ve vztahu k veřejnosti. Žadatelem může být např. organizační složka státu, fyzická nebo právnická osoba.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
58 250,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity základních škol a připojení k internetu. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 675 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 03. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 6. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Podpora malých podniků (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Zpřístupnění lesa návštěvníkům (Neproduktivní investice v lesích).
 • Podpora spolkového života (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na různorodé činnosti současného umění (scénická umění, vizuální umění, literatura), na mezioborové projekty, které mohou zahrnovat i prvky audiovizuálního umění (film, digitální hry), na budování kapacit umělců a kulturních organizací v oblasti kulturního podnikání a uměleckých a technických dovedností. Žadateli jsou právnické osoby působící v oblasti profesionálního současného umění, OSVČ.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 140 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 03. 2020

Finanční prostředky se poskytují na realizaci opatření ve volné krajině. Žadatelem může být např. organizační složka státu, fyzická nebo právnická osoba.

Podprogram podporuje následující opatření:

 • Výřez náletových dřevin, sečení a extenzivní pastvu.
 • Speciální opatření jako narušování půdního povrchu, péče o hnízdiště, zimoviště atd.
 • Vybudování tůní a mokřadů.
 • Transfery živočichů např. obojživelníků.
 • Péči o památné a významné stromy.
 • Výsadbu nelesní zeleně (solitéry, liniové a skupinové prvky).
 • Realizace vymezených a schválených prvků USES. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 03. 2020

Výzva je zaměřená na spolupráci, integraci a otevření klíčové národní a reginální výzkumné infrastruktury pro všechny evropské výzkumníky, a to z akademického i průmyslového prostředí a zajištění optimálního využití a společného vývoje této infrastruktury. Cílem výzvy je podpora "začínajících komunit" (starting communities), které dosud nebyly podporovány za účelem integrace infrastruktury pod programy FP7 či Horizon 2020. Tyto integrační aktivity zmobilizují klíčové zástupce výzkumné infrastruktury v dané oblasti a další zůčastněné strany (veřejná správa, technologičtí partneři, výzkumné instituce) z různých členských států Evropské unie, asociovaných zemí a dalších třetích zemí tam, kde je to vhodné.

Podpora bude poskytována převážně na tvorbu mezinárodního a virtuálního přístupu, poskytovaného evropským výzkumným pracovníkům a institucím (a výzkumným pracovníkům třetích zemí za určitých podmínek), spolupráci mezi výzkumnými infrastrukturami, vědeckými komunitami, průmyslem a dalšími zúčastněnými stranami. Podporovány budou také inovační snahy v oblasti služeb poskytovaných infrastrukturami, harmonizace, optimalizace a zdokonalení přístupových procedur a rozhraní.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 03. 2020

Výzva je zaměřená na podporu sítí výzkumné infrastruktury, a to prostřednictvím implementace společné strategie/plánu pro technologický vývoj, který je nutný pro vylepšování jejich služeb formou partnerství a společných aktivit s průmyslovým sektorem. Projekty by tedy měly zahrnovat výzkumnou infrastrukturu, průmyslový sektor a zástupce malých a středních firem za účelem propagace sdílení inovací a znalostí prostřednictvím spoluvytváření nutných technických řešení a využívání platforem kombinujících výzkum a vývoj, integraci a validaci technologického vývoje. Projekty by měly být zaměřeny například na:

 • Identifikaci klíčových technik a trendů nutných pro budoucí vývoj výzkumné infrastruktury a tvorbu plánů a strategických agend pro tento vývoj
 • Vývoj fundamentálních technologií či technik vznikajících z efektivního a spojeného využívání výzkumných infrastruktur
 • Prototypizaci metodologií, protokolů a nástrojů pro větší výkon a pokročilé výzkumné aplikace

Očekává se také spolupráce s dalšími relevantními projekty podporovanými Evropskou unií.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 03. 2020

Program je určen k vytváření pracovních míst s pracovní náplní obsahující službu v jednotce SDH kategorie JPO II a jejich finanční zajištění. Žadatelem je obec s úhrnem celkových ročních daňových příjmů za kalendářní rok 2018 menším nejvýše 80 mil. Kč nebo obec s dislokací hasičské zbrojnice obce ve vzdálenosti 15 km a více od stanice HZS LK nebo obec s počtem obyvatel nižším než 3000 obyvatel.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 03. 2020

Výzva je zaměřená na aktivity podporující vzdělávání a tréninkové aktivity zaměstnanců (mužů i žen) v oblasti řízení a výzkumných aktivit v rámci výzkumné a vývojové infrastruktury. Podporovány jsou také stáže a výměny zaměstnanců, trénink a přísun nových zaměstnanců prostřednictvím specifických vzdělávacích osnov a kurzů a sdílení postupů a praxe napříč výzkumnými zařízeními. Podpořené projekty by měly čerpat z minulých aktivit a zkušeností získaných z projektů jako například RAMRI (Realising and Managing International Research Infrastructures) nebo RItrain (Research Infrastructures Training Programme.)

Mezi aktivity by měly být zahrnuta propagace existujících osvědčených postupů a zkušeností v rámci výzkumné infrastruktury a další zkoumání a využití úspěšných zkušeností pro širší spektrum relevantních zúčastněných stran. Podporováno je také zapojení univerzit a vývoj specifických kurzů a učebních postupů pro pan-evropskou výzkumnou infrastrukturu. Očekává se zvýšení využití interaktivního online tréninkového materiálu a zvýšená udržitelnost tréninkových a výměnných programů.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 03. 2020

Cílem programu je podpora rozvoje požární ochrany v Kraji. Podporovanou aktivitou je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky, obnova, doplnění a oprava osobních ochranných prostředků požární ochrany, opravy cisternových automobilových stříkaček s nádrží na vodu s objemem 6.000 litrů a větším a výškové techniky, pořízení, obnova, doplnění a opravy věcných prostředků požární ochrany jednotky předurčené pro zásahy v souvislosti s úniky nebezpečných látek, pořízení, obnova a opravy věcných prostředků požární ochrany, ochranných prostředků a úprava úložných prostor mobilní požární techniky k provádění speciálních činností při zásazích v souvislosti s mimořádnými událostmi, opravy cisternových automobilových stříkaček s rokem výroby 1984 a 1985, pořízení cisternové automobilové stříkačky v provedení základním, případně technickém, vyrobené v roce 2005. Žadateli jsou obce, které zřizují jednotku požární ochrany.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 03. 2020

Výzva je zaměřená na podporu souladu a dobrých vztahů v oblasti západního Balkánu prostřednictvím kulturní spolupráce. Cíle této výzvy jsou zejména:

 • Zvýšení kulturní přeshraniční spolupráce napříč regionem západní Balkán a také zlepšení vztahů s Evropskou unií.
 • Podpora konkurenceschopnosti kulturních a kreativních tvůrčích odvětví v regionu

Aby bylo možné dosáhnout těchto cílů, měly by se projektové aktivity soustředit na následující priority:

 • Zvýšení kapacity kulturních a kreativních tvůrčích odvětví za účelem mezinárodní působnosti
 • Zvýšení mezinárodního oběhu kulturních a kreativních děl a tvůrců
 • Zvýšení mezikulturního dialodu mezi umělci a veřejností

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekontrukce a rozvoj v SZT a zvyšování účinnosti KVET (výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic, rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic, instalace a modernizace technologických zařízení související s distribucí včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií, instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách zásobování tepelnou energií, instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TV, které budou součástí soustav zásobování tepelnou energií, instalace a rekonstrukce výtopen na zemní plyn). Žadateli jsou malé, střední a velké podniky v rámci ITI Brno.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 03. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Rozvoj sektoru živočišné a rostlinné výroby (Investice do zemědělských podniků).
 • Občanská vybavenost (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přechodů, podchodů nebo lávek pro chodce, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
9 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zlepšení přístupu k zdravotně nezávadné pitné vodě, sanitaci a hygieně v rámci kambodžské provincie Kampong Chhnang a přispět k šíření osvěty a budování kapacit místních obyvatel a poskytovatelů vody. Žadateli jsou NNO, další fyzické a právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a poskytování sociálně-právní ochrany dětí, územní samosprávné celky a mezinárodní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 03. 2020

Výzva je zaměřena na podporu realizace pilotního projektu, který má za cíl přispět ke zhodnocení výhod širokopásmového satelitního připojení v oblastech zasažených digitálními propastmi s podporou regionální či národní veřejné správy. Zúčastněné strany na realizaci projektu musí mít zkušenosti s implementací telekomunikačních technologií pro snížení digitální propasti a zvýšení kvality připojení. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Analýzou regionů Evropské unie v oblasti dlouhodobé digitální propasti a ovlivněných sektorů a populace
 • Zhodnocením jednoduchých a efektivních implementačních schémat pro zajištění jednoduchého přístupu k širokopásmovému satelitnímu internetu
 • Vývojem komunikačních aktivit
 • Zhodnocením výhod distribuce vzdělávacího multimedálního obsahu prostřednictvím satelitního internetu

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 950.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 03. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. Žadatelem nemůže být místní akční skupina, organizace producentů či sdružení organizací producentů, státní příspěvková organizace.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 4 fiche (opatření):

 • Rozvoj zemědělských podniků (Investice do zemědělských podniků).
 • Cestou kvality - zpracování regionálních zemědělských produktů (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Rozvoj regionálního podnikání (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Spoluprací k zisku - konkurenceschopné místní trhy (Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Cílem programu je podpora zpracování strategických a koncepčních dokumentů, analýz, studií proveditelnosti a projektových dokumentací a pořízení smart technologií v oblastech dopravy, odpadového hospodářství, osvětlení, energie, sociálních služeb a dalších problematických oblastí jihočeských měst a obcí. Oprávněnými žadateli jsou obce a města.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Cílem 3. kola výzvy je poskytování prostředků ze sportovního fondu pouze na jednorázové sportovní akce. Dotace je určena na realizaci akcí sloužících k propagaci daného sportovního odvětví a zvýšení zájmu veřejnosti o pravidelnou sportovní činnost. Žadatelem o dotaci může být právnická osoba s výjimkou akciových společností s akciemi na doručitele a příspěvkových organizací zřizovaných městem.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
49 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Program podporuje rozšíření turistické nabídky v cestovním ruchu na území města Liberec (zavedení či realizace produktů zážitkové, incentivní, horské, kongresové, kulinářské turistiky, cykloturistiky, ekoturistiky, turistiky pro handicapované klienty, příspěvek na marketingovou podporu a propagaci destinace a značky Liberec. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na doručitele a příspěvkových organizací města.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
49 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Cílem programu je stabilizovat počty lékařů v nemocnicích se sídlem v Jihočeském kraji poskytujících akutní, příp. následnou lůžkovou péči. Podporovanou aktivitou je podpora vzdělávání lékařů v nemocnicích, která vede ke stabilizaci jejich počtu v Jihočeském kraji zejména ve vybraných oborech (podpora specializačního vzdělávání lékařů v nemocnicích a podpora specializačního vzdělávání v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie). Žadateli jsou poskytovatelé zdravotních služeb - ambulantní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a pediatrie, nemocnice poskytující akutní, příp. následnou lůžkovou péči.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Cílem programu je podpora aktivit zaměřených na podporu rodiny realizovaných na území Ústeckého kraje. Podporovanou aktivitou jsou osvětově – vzdělávací programy pro rodiny, celoroční volnočasové aktivity pro děti předškolního věku a jejich rodiče, celoroční aktivity na podporu mezigeneračního soužití. Žadateli jsou NNO, školská zařízení, příspěvkové organizace a OSVČ.

Maximální % dotace:
40%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Cílem programu je podpora projektů zaměřená na snižování kriminality, eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti a vzdělávání v oblasti prevence kriminality. Žadatelem jsou obce.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na pořízení bytů formou výstavby nových bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, obce.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 237 507,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Cílem programu je podpořit zpracování základních koncepčních materiálů v oblasti cyklodopravy jednotlivými městy a obcemi, zpracování projektových dokumentací pro jednotlivé stavby cyklostezek, vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty a budování doprovodné infrastruktury cyklostezek a cyklotras. Žadateli jsou např. města a obce, svazky obcí, nadace, právnické osoby působící na území Jihočeského kraje.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Cílem programu je vytvořit podmínky pro obnovu nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón. Dotace je určena na spolufinancování obnovy dochovaných historicky a památkově cenných konstrukcí a stavebních prvků objektů nebo rehabilitace těchto konstrukcí a stavebních prvků dle historicky doložitelného stavu objektů. Oprávněnými žadateli mohou být všichni vlastníci objektů.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 6. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy byly vyhlášeny 3 fiche (opatření):

 • Zemědělci (Investice do zemědělských podniků).
 • Pozemkové úpravy.
 • Spolupráce MAS (Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Hlavním cílem je podpora cestovního ruchu pro udržení jeho pozice a významu v ekonomice regionu a úsilí o zvýraznění obrazu kraje jako atraktivního regionu poskytujícího kvalitní nabídku služeb pro domácí i zahraniční návštěvníky. Podporovanou aktivitou je např. vytvoření nových tematických produktů, pořízení informačních kiosků, podpora destinačních managementů, modernizace informačních systémů, vznik nových naučných stezek, přírodních koupališť, budování doprovodné infrastruktury pro hendikepované návštěvníky, zřízení půjčovny kol a koní apod. Žadateli jsou např. obce a svazky obcí, NNO, organizace zřizované krajem, obcemi či státem, destinační společnosti certifikované Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, fyzické a právnické osoby zahajující podnikatelskou činnost v oblasti cestovního ruchu.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Program podporuje pořádání dílčích soutěží v oblasti vzdělávání. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na doručitele a příspěvkových organizací zřizovaných městem.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
49 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Program podporuje tvorbu nekomerčních tisků, foto, audio a video záznamů vztahujících se k městu Liberec. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na doručitele a příspěvkových organizací města.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
49 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Program podporuje zájmové a vzdělávací kroužky, osvětové projekty v oblasti témat xenofobie, rasismu, tolerance, demokracie, výchovy a práv občana, projekty mířící na aktivní propojování generací, podporu pozice rodiny a proaktivní způsob trávení volného času v oblasti vzdělávání, vzdělávací projekty zacílené na inkluzi, vzdělávací aktivity vedoucí k začleňování na trh práce, ke zvyšování finanční gramotnosti a aktivity v oblasti trvale udržitelného života. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na doručitele a příspěvkových organizací zřizovaných městem.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
49 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Cílem programu je podpora zdravotně preventivních aktivit a opatření, kterými je naplňována národní strategie Zdraví 2020 v Jihočeském kraji. Dotace je určena na zvyšování zdravotní gramotnosti populace, která přispěje ke zdravému životnímu stylu, zlepšení zdravotního stavu a prevenci nemocí obyvatel kraje. Žadateli jsou NNO, obce a svazky obcí, příspěvkové organizace, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a ostatní subjekty zabývající se zdravotně preventivními aktivitami a výchovou ke zdraví.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Program podporuje místní iniciativy občanů, rozvoj sousedských vztahů a vazeb mezi obyvateli městských částí, udržování tradic. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na doručitele a příspěvkových organizací zřizovaných městem.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
49 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Program podporuje projekty zaměřené na prevenci proti užívání návykových látek, gambling, rasismus, xenofobii, šikaně, týrání a zneužívání dětí či různých forem násilného chování, na aktivity v oblasti protidrogové politiky, prevence kriminality a bezpečnosti silniční dopravy. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na doručitele a příspěvkových organizací zřizovaných městem.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
45 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Program podporuje projekty zaměřené na zajištění prevence sociálního vyloučení (podpora specifických skupin ohrožených sociálním vyloučením, jako jsou zdravotně postižené osoby, osoby bez domova, osoby propuštěné z výkonu trestu, oběti trestných činů, osoby opouštějící ústavní péči, dlouhodobě nezaměstnaní, neúplné rodiny s dětmi či senioři), na začleňování ohrožených skupin obyvatel (podpora aktivit národnostních menšin a etnických skupin). Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na doručitele a příspěvkových organizací zřizovaných městem.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
459 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Cílem výzvy je poskytování prostředků ze sportovního fondu na podporu pravidelné sportovní činnosti. Dotace je určena na zlepšení podmínek sportovní činnosti dětí a mládeže organizovaných ve sportovních klubech, jednotách apod. Žadatelem o dotaci může být právnická osoba s výjimkou akciových společností s akciemi na doručitele a příspěvkových organizací zřizovaných městem. Výše dotace na pravidelně sportující dítě nebo mládežníka činí 1 000 Kč.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, kraje, obce, organizace zřizované a zakládané kraji a obcemi, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 850 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Cílem programu je podpora obcí zařazených mezi hospodářsky slabé regiony Jihočeského kraje. Dotace je určena na stavební úpravy objektů za účelem vytvoření startovacích bytů a pořízení základního vybavení pro začínající mladé rodiny, na stavební úpravy objektů občanské vybavenosti a pořízení vybavení (zdravotnictví, obchod, kultura, sport), na podporu přípravy projektové dokumentace pro provedení stavby. Žadateli jsou obce na území Jihočeského kraje zařazené mezi hospodářsky slabé oblasti.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Cílem programu je podpora činnosti mikroregionů se sídlem na území Jihočeského kraje. Podpořeny budou běžné provozní výdaje mikroregionu (nájemné, náklady na vodné, stočné a energie, účetní služby, náklady na pověřence, nákup výpočetní techniky včetně software a dále pak výdaje spojené s propagační a publikační činností). Žadateli jsou mikroregiony v právní formě dobrovolného svazku obcí nebo zájmového sdružení právnických osob.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Program podporuje realizaci kulturních projektů na celém území města (jednorázová představení, festivaly, slavnosti, koncerty, pohádky, tematické večery, výstavy či expozice, jednorázové výtvarné počiny, umělecké performance) a opravy drobných historických objektů. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na doručitele a příspěvkových organizací města.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
49 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Nadace Český literární fond se zabývá podporou nekomerčních aktivit v oblastech umění, vědy a publicistiky. Tento grant je zaměřen na podporu především pro doktorandy a postdoktorandy do 35 let formou cestovního stipendia. Stipendium má za cíl umožnit vědeckým pracovníkům absolovovat stáže v zahraničních institucích či aktivně se účastnit vědeckých konferencí. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Cílem dotačního programu je podpora projektů, které povedou ke zlepšení požární ochrany na území Jihočeského kraje. Dotace je určena na pořízení požární techniky a věcných prostředků, opravy požární techniky, opravy a údržbu požárních zbrojnic, odměny vybraným členům jednotek SDH obcí. Žadatelem jsou obce zřizující jednotky sdružení dobrovolných hasičů v kategorii JPO II, JPO III a JPO V.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
700 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Cílem programu je podpora uplatňování principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni s cílem zvyšování kvality života, veřejné správy, rozvoje individuálních a společenských hodnot v oblastech zdraví, životního prostředí, oblasti ekonomické a sociální. Dotace je určena na osvětové kampaně kudržitelnému rozvoji a podpoře zdraví, na činnost žákovských a studentských parlamentů, pořádání školních a studentských fór a kulatých stolů, zavádění zdravého životního stylu do škol, na zavádění metod a nástrojů posilujících systém řízení kvality ve veřejné správě, zapojování veřejnosti a dalších zainteresovaných stran do řešení místních problémů, na zavádění nástrojů podporujících transparentnost veřejné správy, na vypracování či aktualizaci strategických rozvojových dokumentů za účasti veřejnosti. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, NNO a  podnikatelské subjekty.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na vybavení mateřských škol a základních škol zřizovaných obcemi učebními pomůckami se zaměřením na polytechnické vzdělávání, vybavení a úpravy školních zahrad (opatření č. 1), na rekonstrukce budov mateřských škol, základních škol a školských zařízení zřizovaných obcemi za účelem snížení jejich energetické náročnosti (opatření č. 2). Žadateli jsou obce do 3 tisíc obyvatel.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Program podporuje projekty zaměřené na prevenci civilizačních onemocnění, na pobytové rekondiční a rehabilitační programy, na osvětovou činnost v oblasti zdravé výživy, duševního zdraví či hygieny. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na doručitele a příspěvkových organizací zřizovaných městem.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
45 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Program podporuje aktivity, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi. Výstupem projektu bude studie proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh nebo aktivity k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace. Žadateli mohou být podnikatelské subjekty (MSP) a výzkumné organizace.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Program podporuje realizaci pravidelné celoroční volnočasové činnosti pro děti a mládež. Max. výše dotace na podporovanou činnost 800 Kč (na 1 dítě do 18 let věku), 2400 Kč (na 1 držitele průkazu ZTP, ZTP/P do 26 let), 2400 Kč (na 1 osobu - ve II., III. a IV stupni do 26 let závislou na pomoci jiné fyzické osoby).  Žadateli jsou fyzické a právnické osoby provozující pravidelné celoroční volnočasové aktivity pro cílové skupiny.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Cílem tohoto dotačního programu je podpora zajištěnosti předsezónní úpravy lyžařských běžeckých tras na území Jihočeského kraje, jejich propagace a údržby během zimní sezóny (prořezání větví, odstranění kamenů, dosyp vzniklých prohlubní, zprůjezdnění tras včetně prvního najetí běžeckých stop, kontrola stavu informačních tabulí, kontrola stavu značení zimních běžeckých tras a schránek na mapy, dotisk map, zajištění provozu a obsluhy rolby). Žadateli jsou zájmová sdružení, spolky, nadace, města, obce a svazky obcí.

Maximální % dotace:
97%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Hlavním cílem programu je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců na pozemních komunikacích osazením nových bezpečnostních prvků, jako např. zřízení a úprava přechodů pro chodce, světelná signalizace, vodorovné a svislé dopravní značení, osazení zpomalovacích prahů, osazení svodidel nebo zábradlí v nebezpečných místech. Žadateli jsou obce do 1000 obyvatel.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Cílem programu je poskytnutí finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností. Podporovanou aktivitou je financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Žadatelem může být poskytovatel sociálních služeb, kterému bylo Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly MPSV státního rozpočtu na podporu sociálních služeb na příslušný kalendářní rok.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 03. 2020

Cílem programu je podpora poskytovatelům pobytových sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 (vybavení vybraných pobytových zařízení sociálních služeb koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úprava společné televizní antény). Žadateli jsou registrovaní poskytovatelé sociálních služeb (obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované obcemi nebo kraji, spolky, ústavy, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 03. 2020

Cílem programu je podpora poskytování domácí hospicové péče umožňující nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stádiu života dožít ve vlastním sociálním prostředí. Žadateli jsou organizace - poskytovatelé domácí hospicové péče, kteří mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 03. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 4 fiche (opatření):

 • Neproduktivní investice v lesích
 • Zemědělství (Investice do zemědělských podniků)
 • Podpora místních výrobků (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů)
 • Podpora podnikání (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností)

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 03. 2020

Cílem programu je zajištění spolufinancování vlastníkům nemovitých kulturních památek nacházejících se mimo území městské památkové rezervace a spolufinancování vlastníkům objektů, které nejsou kulturními památkami a nacházejí se na území městské památkové rezervace, při obnovách fasád především v uličních frontách a obnovách historicky hodnotných krovů, střešní krytiny a prací s tímto souvisejícími s ohledem na zlepšení kulturně historického prostředí. Žadateli jsou vlastníci nemovitých kulturních památek - fyzické a právnické osoby (nepodnikatelské i podnikatelské subjekty).

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 03. 2020

Cílem opatření je zachování a rozvoj neziskových organizací, které nejsou registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, ale významně se podílejí na podpoře, péči a pomoci pro specifické cílové skupiny. Dotace je určena na vytvoření nabídky volnočasových aktivit jako prevence sociálního vyloučení z důvodů věku nebo zdravotního či sociálního znevýhodnění, na realizaci podpůrných programů zaměřených na pomoc a péči o seniory, osoby se zdravotním znevýhodněním, osoby v sociální krizi, rodiny s dětmi, děti a mládež. Žadateli mohou být podnikatelské i neziskové subjekty, školy a organizace založené městem. Minimální požadovaná spoluúčast žadatelů činí u nepodnikatelských subjektů 20 % z uznatelných nákladů projektu, u podnikatelských subjektů 40 % z uznatelných nákladů projektu.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 440 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 03. 2020

Cílem programu je zajištění spolufinancování vlastníkům při obnovách, konzervacích nebo restaurováních umělecko-řemeslných prvků ve veřejně přístupných prostorách objektů a movitých kulturních památek (zábradlí, mříže, výtahy, schodiště, štuky, malby, osvětlovadla, dlažba, vnitřní dveře, stropy, vitraje, leptané sklo, varhany, oltáře a další významné umělecko-řemeslné prvky). Objekty kulturní památky se musí nacházet mimo území městské památkové rezervace České Budějovice, objekty, které nejsou kulturními památkami musí být na území městské památkové rezervace. Žadateli jsou vlastníci nemovitých kulturních památek - fyzické a právnické osoby (nepodnikatelské i podnikatelské subjekty).

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 03. 2020

Cílem dotačního programu je zachování a rozvoj stávající ucelené sítě poskytovatelů sociálních služeb. Žadateli mohou být podnikatelské i neziskové subjekty, školy a organizace založené městem. Dotace je určena na poskytování jednotlivých sociálních služeb. Minimální požadovaná spoluúčast žadatelů činí u nepodnikatelských subjektů 75 % z uznatelných nákladů projektu, u podnikatelských subjektů 40 % z uznatelných nákladů projektu.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 402 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 03. 2020

Cílem opatření je podpora pro poskytování adiktologických služeb v souladu se sociálními službami dle zákona č. 108/2006 Sb., podpora jednorázových a krátkodobých aktivit zaměřených na cílové skupiny poskytovatele a na poskytovatele samotné s cílem zkvalitnit poskytované služby. Žadateli mohou být podnikatelské i neziskové subjekty, školy a organizace založené městem. Minimální požadovaná spoluúčast žadatelů činí pro ostatní žadatele NNO 20%, u nepodnikatelských subjektů (sociální služby v národní síti a JčK) 75 % z uznatelných nákladů projektu, u podnikatelských subjektů 40 % z uznatelných nákladů projektu.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 080 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 03. 2020

Cílem dotačního programu je podpora pilotních, rozvojových a inovativních projektů, za účelem naplnění potřeb cílových skupin (uživatelů) vedoucí ke zlepšení kvality jejich života (vzájemná spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb a se subjekty působícími v sociální oblasti, případně se subjekty z navazujících oblastí, podpora a rozvoj nových metod sociální práce a jejich pilotní ověření v praxi, podpora sociálního podnikání, sociální ekonomiky, zaměstnávání osob se zdravotním či sociálním znevýhodněním, sociální inovace, zavádění a pilotní ověřování systémových opatření, tvorba metodických materiálů, vznik nových inovativních služeb mimo zákon 108/2006 Sb.). Minimální požadovaná spoluúčast žadatelů činí pro ostatní žadatele NNO 20%, u nepodnikatelských subjektů (sociální služby v národní síti a JčK) 75 % z uznatelných nákladů projektu, u podnikatelských subjektů 40 % z uznatelných nákladů projektu.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
144 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 03. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj radikálního zvýšení kvality a energetického výkonu existujících veřejných budov prostřednictvím podpory vývoje a validace přelomových řešení formou předkomerční fáze zadávání veřejných zakázek. Podpora může být poskytována zejména projektům zaměřeným na vývoj nových komponent a konfigurací pro dodávku energie již existujícím veřejným budovám. Tato energie by měla pocházet z obnovitelných zdrojů - 100 % energetické poptávky budovy (elektřina, teplá voda etc.) by mělo být pokryto z prostředků v rámci obnovitelných zdrojů energie. Aby bylo možno dosáhnout integrace obnovitelné energie v daném měřítku, budovy by měly dosahovat vysoké úrovně efektivity využívání zdrojů.

Očekávaný dopad této výzvy je zejména:

 • Efektivní integrace technologií pro obnovitelnou energii
 • Snížená fragmentace poptávky pro řešeních využívajících obnovitelnou energii ve veřejných budovách

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 15.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 03. 2020

Výzva je zaměřená na založení dlouhodobého partnerství prostřenictvím implemementace sérií strategických výzkumných a inovačních akcí a s nimi spojených aktivit pro rozvoj výzkumné kapacity. Podstatné části těchto aktivit již byly vyvinuty projektem PRE_LEAP_RE pod tématem LC-SC3-JA-2-2018. Výzkumné aktivity podporovány dlouhodobým partnerstvím by se měly zaměřovat na adaptaci obnovitelných energetických technologií pro africké enviromentální, sociální a ekonomické podmínky.

Od podpořených projektů je očekávána tvorba synergií a spolupráce s existujícími výzkumnými, inovačními a vývojovými programy. Zásadní je také zahrnutí široké škály členských států Evropské unie a jejich afrických partnerů. Odhadovaná doba realizace tohoto projektu pro dosažení dlouhodobé a udržitelné spolupráce je 5 let.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 15.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 03. 2020

Cílem programu je zkvalitnění zázemí pro povinnou školní docházku na území kraje Vysočina. Podporovanou aktivitou jsou např. opravy, rekonstrukce, modernizace a dovybavení sociálních zařízení, kuchyní, výdejen stravy a jídelen v budovách základních škol. Žadateli jsou právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, zřizovatel právnických osob vykonávající činnost školy nebo školského zařízení.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
120 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 03. 2020

Tento program je zaměřen na podporu realizace ozdravných a rekondičních pobytů uskutečněných v příslušném kalendářním roce pro zdravotně či tělesně postižené občany Libereckého kraje. Žadateli mohou být obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené obcí, obchodní korporace a neziskové organizace.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 03. 2020

Tento program je zaměřen na podporu aktivit směřujících ke zlepšení zdravotního stavu a zvyšování kvality života obyvatelstva Libereckého kraje prostřednictvím projektů zaměřených na prevenci, rehabilitaci, edukaci a léčbu, výhradně se specifikací na infekční onemocnění, neinfekční onemocnění, jiné tělesné a duševní chronické onemocnění, orální zdraví, zdravý start do života, zdravé stárnutí, vytváření zdravého a bezpečného životního prostředí a na podporu zdravého životního stylu, zdravotní výchovu občanů, dětí a mládeže, včetně edukace pedagogů a na úrazy, násilí. Žadatelem mohou být obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace obcí, obchodní korporace a neziskové organizace.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 03. 2020

Cílem programu je zlepšení bezpečnostní situace a prohloubení pocitu bezpečí obyvatel a návštěvníků Plzeňského kraje v místech, kde dochází k nárůstu narušování veřejného pořádku a bezpečnosti. Dotace je určena na zlepšení bezpečnostní situace a zajištění veřejného pořádku prostřednictvím obecní policie, bezpečnostní agentury, realizace preventivních informativních projektů rozšíření kamerového systému, zpracování bezp. analýz. Žadateli jsou obce Plzeňského kraje.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 03. 2020

Cílem programu je vybudování infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice a podporovat systém bezpečných nadregionálních a regionálních cyklotras. Žadateli jsou města, obce, dobrovolné svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob, spolky.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 03. 2020

Hlavním cílem dotačního programu je podpora obnovy a restaurování kulturních památek ve Zlínském kraji. Předmětem podpory je stavební obnova či restaurování nemovitých a movitých kulturních památek, zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, stavební obnova a restaurování nemovitých a movitých památek místního významu. Žadateli jsou fyzické nebo právnické osoby - vlastníci památky. Maximální míra dotace pro obce nad 5 000
obyvatel činí maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 03. 2020

Program je zaměřen na získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Žadateli jsou malé, střední a velké podniky v rámci ITI Hradec-Pardubice. Výstupem projektu musí být minimálně jeden z podporovaných výsledků výzkumu a vývoje - poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek, certifikovaná metodika nebo software.

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady (mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu).
 • Náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účel projektu.
 • Náklady na smluvní výzkum.
 • Neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran po dobu realizace projektu.
 • Náklady na poradenské služby využité výlučně pro účely projektu.
 • Dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 03. 2020

Program podporuje investice do výstavby ČOV, kanalizací, úpraven vody, vodovodních řadů a vodárenských objektů obcí Královéhradeckého kraje. Žadatelem jsou svazky obcí a obce o velikosti do 2000 obyvatel.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 03. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Podpora oživení řemesel, živností, malých a středních firem a služeb (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - veřejná prostranství v obcích, mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, obchody pro obce, kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven, muzea a expozice pro obce.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 03. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Podpora oživení řemesel, živností, malých a středních firem a služeb (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - veřejná prostranství v obcích, mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, obchody pro obce, kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven, muzea a expozice pro obce.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, přechodů, podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice, místní komunikace, železniční dráhu, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 373 153,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Posláním nadace Jakuba Voráčka je pomoc pacientům s roztroušenou sklerózou. O pomoc se mohou ucházet pacienti a jejich rodinní příslušníci, centra zabývající se léčbou roztroušené sklerózy (MS centra) a organizace podporující a sdružující pacienty diagnostikované s roztroušenou sklerózou.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem výzvy je podpořit projekty ke zlepšení životního prostředí a rozvoj obcí ležících na území národních parků. Dotace je určena na budování a obnovu infrastruktury a vybavenosti obcí, snížení světelného znečištění, zpracování rozvojových dokumentů a studií, modernizaci informačních center, vzdělávání a osvětu v oblasti životního prostředí, na kofinancování projektů podpořených z OPŽP 2014–2020 (max. 5 % na jeden kofinancovaný projekt). Žadateli jsou právnické osoby (s výjimkou obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menším než 50 %), správy národních parků. Realizace podpořeného projektu musí být dokončena nejpozději do 31.12.2022.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury v oblasti základního, celoživotního, zájmového a neformálního vzdělávání (výstavba nové infrastruktury,  rekonstrukce, stavební úpravy a výsadba zeleně, nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu). Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 456 929,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce, prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětelní, prvky inteligentních dopravních systémů). Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 425 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem programu je podpora výstavby nové, rekonstrukce a modernizace stávající vodohospodářské infrastruktury sloužící veřejné potřebě (čistíren odpadních vod, vodovodů, souvisejících vodárenských objektů, kanalizací). Žadateli mohou být obce, dobrovolné svazky obcí a právnické osoby zajišťující správu vodohospodářské infrastruktury, jejichž jsou obce společníkem s více než 50% podílem.

.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem programu je udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí na území Kraje Vysočina. Dotace je určena na nákup materiálu, ochranných pomůcek, drobného hmotného majetku, úhradu vody, paliv a energií, na opravy a údržbu. O dotaci mohou žádat obce, které mají zřízenu jednotku požární ochrany kategorie II, III nebo V s cisternovou automobilovou stříkačkou.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
45 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem programu je retence a akumulace vody v krajině. Podporovanou aktivitou je odstranění havarijních stavů na rybnících a vodních nádrží. Žadateli jsou např. zemědělští podnikatelé.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem programu je podpora projektů, které mají vztah k Plzni, evropský přesah, podporují integraci města Plzně v evropských strukturách, tvůrčím způsobem přispějí k seznámení se s historií a tradicemi města Plzně či přispějí k prohloubení styků města Plzně s partnerskými městy v různých oblastech. Dotce je určena na produkční a technické zajištění projektu. Žadatelem mohou být fyzické nebo právnické osoby, které nebyly zřízeny nebo založeny za účelem podnikání.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem programu je snížit negativní účinky povodní s ohledem na hospodárnost opatření. Podporovanou aktivitou je zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení nebo pro získání stavebního povolení na výstavbu či realizaci opatření, která sníží negativní účinky povodní. Žadatelem mohou být obce a svazky obcí.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem programu je zvýšení kvality rostlinné produkce a to nahrazením chemického ošetření a prevence šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem. Tato část programu podporuje tvorbu rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou. Žadatelem mohou být výzkumné instituce a podnikatelé. Příjem žádostí o dotaci pro rok 2020 začíná 1. 12. 2019 a končí 31. 3. 2020. Příjem žádostí o dotaci pro rok 2021 začíná 1. 12. 2020 a končí 31. 3. 2021. 

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Tento program je zaměřen na zvýšení kvality rostlinné produkce a to nahrazením chemického ošetření a prevence šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem. V této části programu je podporováno testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR. Žadatelem jsou zemědělští podnikatelé, výzkumná pracoviště, Mendelova univerzita v Brně. Příjem žádostí o dotaci pro rok 2020 začíná 1. 12. 2019 a končí 31. 3. 2020. Příjem žádostí o dotaci pro rok 2021 začíná 1. 12. 2020 a končí 31. 3. 2021.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem programu je finanční podpora veškerých ostatních sportovních aktivit dětí a mládeže do 18 let na území města. Dotace je určena na sportovní přípravu dětí a mládeže od 6 do 23 let, na účast v soutěžích dětí a mládeže od 6 do 23 let, na údržbu sportovních areálů, které provozují sportovní organizace, na činnost sportovní organizace, na rozvoj kvality a úrovně hráčů. O dotaci mohou žádat nepodnikatelské subjekty - zapsaná sdružení/spolky se sídlem v Českých Budějovicích.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů, na rekontrukci, modernizaci a výstavbu samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R, na rekontrukci, modernizaci a výstavbu samostatných parkovacích systémů P+G, na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční a cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 445 940,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem opatření je podpora tanečních a estetických sportovních aktivit dětí a mládeže od 6 do 23 let na území města. Dotace je určena na sportovní přípravu dětí a mládeže od 6 do 23 let, na účast v soutěžích dětí a mládeže od 6 do 23 let, na údržbu sportovních areálů, které provozují sportovní organizace, na provoz sportovní organizace, na rozvoj kvality a úrovně hráčů. Žadatelem je nepodnikatelský subjekt – zapsané sdružení/spolek, se sídlem v Českých Budějovicích

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Program je zaměřen na podporu zvyšování bezpečnosti formou instalace osvětlení přechodů pro chodce. Podpora je určena pro instalaci osvětlení dosud neosvětlených nebezpečných přechodů pro chodce v intravilánu i extravilánu. Příjemcem nadačního příspěvku mohou být obce, města, nebo městské části hlavního města Prahy.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
120 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem programu je podpora speciálního poradenství v oblastech živočišné a rostlinné výroby - na zajištění samostatných odrůdových zkoušek registrovaných odrůd polních plodin, za účelem zajištění získání a šíření informací o pěstitelských vlastnostech registrovaných odrůd polních plodin, které jsou následně publikovány zemědělské veřejnosti. Konkrétně je finanční podpora poskytována na pořádání seminářů, školení, vydávání poradenských publikací, pořádání výstav a přehlídek a další aktivity. Žadateli jsou osoby zajišťující samostatné zkoušky odrůd.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Výzva je zaměřena na podporu komplexních opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách. Podporovanými aktivitami jsou komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách, nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách. Žadateli jsou provozovatelé lokálních distribučních soustav - MSP a VP.

Maximální % dotace:
40%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí v mateřských, základních a středních školách a organizacích působících v oblasti EVVO a dále na podporu rozvoje zázemí lesních mateřských škol v rámci školského systému ČR (vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti, pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy, vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí). Žadateli jsou obce, předškolní zařízení (mateřské školy, lesní mateřské školy, dětské skupiny), základní školy, střední školy, domy dětí a mládeže, příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji, nestátní neziskové organizace.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zajištění adekvátní odolnosti stanic IZS s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům (stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události), na nákup vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky, na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků úniku nebezpečných látek a pro výkon činností spojených s extrémním suchem. Žadateli jsou obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 804 427,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce,jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, na úpravu a realizaci liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 900 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem programu je pomoc zemědělským subjektům formou názorných praktických ukázek ucelených postupů udržitelných způsobů hospodaření. V roce 2020 budou podporovány následující záměry: Prezentace ucelených systémů hospodaření s důrazem na ochranu půdy a zadržování vody v krajině; Technologie pěstování plodin s nízkou ochrannou funkcí (NOF) v souladu s DZES 5; Organická hmota v půdě a její vliv na erozi, hospodaření s vodou a její zadržování v krajině; Integrovaná ochrana rostlin jako komplexní systém péče o ornou půdu s využitím agrotechnických postupů; Ekologické zemědělství jako komplexní systém péče o ornou půdu podle zásad stanovenými v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci. Žadateli jsou subjekty, které jsou ve svém oboru nositeli nových poznatků a odpovídají standardům dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem programu je vytvoření Center odborné přípravy. Účelem je zvýšení kvality odborného vzdělávání prostřednictvím seznámení žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s rezortními obory vzdělání (zemědělství, lesnictví, zahradnictví, vinařství, veterinářství, potravinářství a rybářství) s nejnovějšími technologiemi a mechanizačními prostředky. Dotace je poskytována na modernizaci a vybavení COP moderními učebními pomůckami, které umožní žákům a studentům osvojit si základní odborné a praktické dovednosti nezbytné pro výkon budoucího povolání. Žadateli jsou subjekty jmenované Centry odborné přípravy (zástupci středních škol a VOŠ). Žádosti přijímá gesční útvar MZe.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 666 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zpracování a změny územních plánů, na zpracování regulačních plánů, na zpracování územních studií zaměřených na veřejnou technickou infrastrukturu, na veřejnou dopravní infrastrukturu, na veřejná prostranství nebo na řešení krajiny správního obvodu ORP. Žadateli jsou obce.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
475 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Výzva je zaměřena na podporu výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporována bude výstavba větrných elektráren, instalace elektrických a plynových tepelných čerpadel, instalace solárních termických systémů, vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny, vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky, výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy včetně vyvedení tepla do výměníkové stanice, výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy včetně vyvedení tepla do výměníkové stanice, výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren. Žadateli jsou podnikatelské subjekty - malé, střední či velké podniky a podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury v oblasti předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání (výstavba nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy, nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení budov a učeben, zabezpečení bezbariérovosti škol, zajištění vnitřní konektivity ZŠ a připojení k internetu, pořízení kompenzačních pomůcek). Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání, další subjeky podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, zařízení péče o děti do 3 let, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
8 550 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem programu je podpořit systém nakládání s vybranými autovraky, prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení za účelem materiálového a opětovného využití autovraků a jejich částí. Podporovanou aktivitou je ekologické rozebrání autovraků a zpracování částí (komodit) z těchto autovraků v roce 2018 a 2019. Žadateli jsou právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Žádosti o dotace na komodity odevzdané v roce 2018 budou přijímány od 2. ledna 2019 do 1. dubna 2019, na komodity odevzdané v roce 2019 od 2. ledna 2020 do 31. března 2020.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vznik nových sociálních podniků (založení nového podnikatelského subjektu, rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem, rozšíření stávajících sociálních podniků (rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity podniku, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku), rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, obchodní společnosti, OSVČ. Realizaci podpořeného projektu je nutno dokončit nejpozději do 30.6.2023.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 483 344,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem programu je podpora prorodinné politiky. Podporovanou aktivitou je financování provozních nákladů projektů mateřských a rodinných center za účelem vytváření vhodných socioekonomických podmínek pro fungování rodin, zkvalitňování rodinných vztahů a posilování rodičovských kompetencí, předcházení sociálnímu vyloučení, podpory rodin se specifickými potřebami, mezigeneračního soužití či podpory zdravého životního stylu. Žadateli jsou mateřská a rodinná centra (spolky, ústavy, nadace, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby a příspěvkové organizace zřizované obcemi).

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na ochranu a obnovu památek a propojující moderní a inovativní způsob využití s trvale udržitelnými podnikatelskými strategiemi, které vytvoří sítě vlastníků, správců a manažerů, místních komunit, soukromého sektoru a místní a regionální správy a zaručí, že obnovené kulturního dědictví bude fungovat i po ukončení projektu. Žadateli jsou právnické osoby vlastnící nebo provozující kulturní dědictví.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
38 550 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem programu je posilovat spolupráci mezi průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami a vytvářet podmínky pro zvýšení technické a technologické vyspělosti a výkonnosti evropského průmyslu, rozvíjet jeho společnou infrastrukturu a řešit problémy týkající se více zemí. Podporovány jsou projekty, jejichž výstupem jsou špičkové výrobky, technologie a progresivní služby schopné prosadit se na trhu. Uchazečem je malý, střední podnik nebo velký podnik a výzkumná organizace, které byly vybrány v souladu s pravidly programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Povinnou podmínkou je, že na projektu participuje nejméně jeden účastník z ČR a nejméně jeden zahraniční účastník. Projekty mohou mít délku až 36 měsíců. Pro výzvu je stanoven limit pro přidělení podpory ve výši 4 000 000 Kč na jeden projekt pro dva a více českých účastníků ročně, resp. ve výši 3 000 000 Kč na jeden projekt pro jednoho českého účastníka ročně. Míra podpory může činit až 50 % z celkových způsobilých nákladů projektu u průmyslového výzkumu a až 25 % z celkových způsobilých nákladů projektu u experimentálního vývoje. Pro velký podnik může činit účelová podpora maximálně 30 % uznaných nákladů.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem výzvy je spolufinancování nákladů na pořízení projektové dokumentace pro účely výstavby vodohospodářské infrastruktury (vodovody, vodárenské objekty, kanalizace a čistírny odpadních vod pro veřejnou potřebu). Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, právnické osoby zajišťující správu vodohospodářské infrastruktury, ve které je obec společníkem s více než 50 % podílem.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, přechodů, podchodů nebo lávek pro chodce a prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 900 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem programu je ochrana před povodněmi a suchem. Podporovanou aktivitou je výstavba nových a obnova zaniklých vodních nádrží o výměře nad 2 ha, rekonstrukce stávajících rybníků o výměře nad 2 ha, odbahnění rybníků a vodních nádrží o výměře -2 - 30 ha. Žadateli jsou subjekty podnikající v zemědělské prvovýrobě - chov ryb a vodních živočichů.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora vzniku a rozvoj komunitních center. Dotace je určena na výstavbu a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center, na nákup pozemků, budov a staveb, na vybavení zařízení pro zajištění provozu. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 375 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro základní, střední a vyšší odborné vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 047 655,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem programu je podpora stávajících preferovaných sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let, reprezentující kluby, které jsou v oblasti popularity, úrovně hraných soutěží, společenské prestiže, členské základny a reprezentace města lídry v oblasti vzorů a podpory vztahu dětí ke sportu. Dotace je určena na sportovní přípravu dětí a mládeže od 6 do 23 let, na účast v soutěžích dětí a mládeže od 6 do 23 let, na údržbu sportovních areálů, které provozují sportovní organizace, na činnost sportovní organizace, na rozvoj kvality a úrovně hráčů. O dotaci mohou žádat nepodnikatelské subjekty - zájmová sdružení/spolky se sídlem v Českých Budějovicích.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem programu je podpora poskytovatelům pobytových sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 (vybavení vybraných pobytových zařízení sociálních služeb koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úprava společné televizní antény). Žadateli jsou registrovaní poskytovatelé sociálních služeb (obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované obcemi nebo kraji, spolky, ústavy, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 3. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Zemědělství (Investice do zemědělských podniků)
 • Zpracování produktů (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů)
 • Podnikání (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností)

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, zabezpečení bezbariérovosti, nákup pozemků a nemovitostí, na pořízení vybavení budov a učeben, na pořízení kompenzačních pomůcek, na zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 763 863,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, na rekonstrukce, modernizace a výstavbu bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, na rekonstrukce, modernizace a výstavbu podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, na bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze - veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů, na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce, na realizaci liniových opatření pro cyklisty v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, piktogramových koridorů pro cyklisty. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 755 898,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Tato výzva je zaměřená na podporu aktivit, které se zabývají prevencí a bojem se všemi formami násilí na dětech, mladých lidech a ženách. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se alespoň některou z následujících aktivit:

 • Prevence násilí na základě pohlaví
 • Násilí na internetu zaměřené na ženy
 • Ochrana a podpora dětí, mladých lidí a žen, které jsou oběti a potenciální oběti násilí
 • Prevence, řešení a boj s násilím na dětech páchaného dětmi (peer violence)

Podpořené aktivity realizované v projektech by měly zahrnovat zvýšení personální kapacity a trénink pracovníků v dané oblasti/oboru, návrh a implementace protokolů, pracovních metod a nástrojů, tvorbu kampaní sloužící ke zvýšení povědomí o problematice násilí na znevýhodněných skupinách a k jeho prevenci, metody vzájemného učení etc.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu implementace zásady zákazu diskriminace (principle of non-discrimination). Podpořeny mohou být projekty, zabývající se alespoň některými z následujících priorit definovaných výzvou:

 • Podpora řízení rozmanitosti (diversity management) a inkluze na pracovišti, a to v soukromém i veřejném sektoru
 • Boj proti diskriminaci založené na sexuální orientaci ve společnosti a podpora rovnosti LGBTI lidí prostřenictvím implementace tzv. LGBTI List of Actions
 • Boj proti diskriminaci založené na rasovém nebo etnickém původu
 • Posilování aktivit zaměřených na boj proti nenávisti k romům a jejich diskriminaci

Další dvě priority, omezené pouze pro veřejné orgány, jsou zaměřené na aktivity veřejné správy v rámci boje proti diskriminaci a na sběr dat ohledně.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu práv osob podezřelých ze spáchání trestných činů a obětí trestných činů. Cílem výzvy je zejména přispění k efektivnímu a ucelenému uplatňování evropského trestního práva. Aktivity projektů se budou týkat oblastí procesního práva a práva obětí trestných činů a poškozených. Podpořeny budou projekty zabývající se zejména následujícími činnostmi:

 • Analytické aktivity, jako například sběr dat a vytváření databází, dotazníků, výzkumů etc.
 • Vzájemné učení, výměna metod a znalostí, vývoj pracovních metod, které jsou aplikovatelné i pro další zúčastněné státy Evropské unie
 • Vývoj informačních nástrojů a poskytování informací
 • Budování kapacit pro odborné pracovníky
 • Zajišťování spolupráce mezi kompetentními autoritami v rámci veřejné správy a právníky a poskytovateli právnických služeb
 • Tréninkové aktivity

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 04. 2020

Výzva je zaměřená na odstraňování nerovností mezi muži a ženami v oblasti vzdělávání, pracovních příležitostí i běžného života. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se zejména následujícími aktivitami:

 • Genderové stereotypy ve vzdělávání a péče v raném dětství: Jedná se zejména o aktivity spojené s negativními postoji a stereotypy ve vztahu k genderovým rolím v systémech raného dětského vzdělávání a péče a aktivity spojené s rozhodnutími a volbami v oblasti vzdělávání a kariéry.
 • Genderové stereotypy v rámci vzdělávacích a kariérních rozhodnutí v digitalizovaném světě: Pod toto téma spadají aktivity zaměřené na dopad digitalizace na rozhodnutí v oblasti kariéry a vzdělávání, zabývající se příležitostmi digitalizace a také novými riziky, které digitalizace přináší v oblasti genderových stereotypů - například diskriminace na základě pohlaví prostřednictvím využívání algoritmů pro výběrová řízení při náboru zaměstnanců.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu občanství v rámci Evropské unie a podporu spolupráce národních autorit. Výzva je rozdělena do dvou priorit. Priorita č. 1, tvořící otevřenou část výzvy, je zaměřená na aktivity pro podporu a vývoj občanství a práv občanů v rámci Evropské unie. Priorita č. 2 se týká pouze národních autorit a zabývá se podporou národních sítí volební spolupráce a evropskou koordinací těchto sítí. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se následujícími aktivitami:

 • Priorita 1 - vývoj a podpora občanství v rámci Evropské unie: Aktivity se mohou skládat z realizace projektů, tréninků, seminářů, postupů a nástrojů pro zvyšování povědomí o právech občanů EU, sběru dat a konzultací a také vývoje, sdílení a výzkumu nejlepších postupů napříč veřejnou správou a občanskými organizacemi.
 • Priorita 2 - podpora národních sítí volební spolupráce a jejich evropské koordinace: Aktivity se mohou zabývat realizací workshopů, seminárů, konferencí, schůzek expertů na různých úrovních, vzájemného učení, vývoje nástrojů a směrnic, analytických studií, platforem pro výměnu informací etc.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 04. 2020

Cílem programu je podpora zpracování projektových dokumentací zejména pro územní a stavební řízení v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi nebo suchem. Žádat o dotaci mohou obchodní společnosti, obce a svazky obcí.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 04. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Rozvoj zemědělského podnikání (Investice do zemědělských podniků).
 • Podnikání na venkově (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Život na venkově (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Mateřské a základní školy, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu malých partnerství pro spolupráci v oblasti sportu, které umožní organizacím vývoj a zavádění sítí, zvyšování jejich kapacity pro provoz na mezinárodní úrovni, výměnu nápadů, zkušeností a metod pro rozdílné oblasti spojené se sportem a fyzickou aktivitou. Malá partnerství pro spolupráci zarhnují nejrůznější organizace zahrnuté ve veřejném sektoru na lokální, regionální i národní úrovni, sportovní organizace a kluby a vzdělávací organizace. Tato partnerství budou zaměřena zejména na pokračování tzv. Preparatory actions 2013. Podpočeny mohou být projekty zaměřené například na:

 • Podporu sociální inkluze a rovných příležitostí ve sportu
 • Podporu evropských tradičních sportů a her
 • Podporu mobility dobrovolníků, trenérů, manažerů a zaměstnanců neziskových sportovních organizací
 • Ochranu atletů, zejména těch nejmladších, od zdravotních a bezpečnostních rizik zejména zlepšením podmínek pro trénink a soutěžení
 • Podporu vzdělávání ve sportu s důrazem na rozvoj dovedností

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 04. 2020

Výzva je zaměřena na podporu evropských neziskových sportovních akcí a aktivit. Mohou být podpořeny projekty zabývající se organizací sportovních událostí na evropské úrovni a národních neziskových sportovních událostí. Oblastí podpory této výzvy jsou zejména následující kategorie:

 • Dobrovolnictví ve sportu
 • Sociální inkluze prostřednictvím sportu
 • Genderová rovnost ve sportu
 • Zdraví upevňující fyzická aktivita
 • Implementace Evropského týdne sportu (European Week of Sport)

Cílem je podpořit přípravu a organizaci sportovních událostí, organizaci vzdělávacích aktivit pro atlety, trenéry a organizátory sportovních událostí, implementaci hodnotících aktivit, organizaci konferencí, seminářů a realizaci komunikačních aktivit spojených se zaměřením sportovní události.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 04. 2020

Partnerství pro spolupráci v oblasti sportu a fyzické aktivity umožňují organizacím vývoj, přeměnu a implementaci inovativních výstupů a aktivit v rozdílných oblastech spojených se sportem a fyzickou aktivitou. Tato partnerství zahrnují nejrůznější organizace a zúčastněné strany v oblasti sportu, včetně organizací a orgánů veřejného sektoru na úrovni lokální, regionální, národní i evropské, sportovních organizací a klubů a vzdělávacích organizací. Partnerství pro spolupráci budou realizována zejména formou inovativních projektů zaměřených na:

 • Podporu zapojení se do sportovních aktivit, a to zejména podporou implementace doporučení Evropské rady pro oblast fyzických aktivit a dodržováním směrnic EU pro danou problematiku (Physical activity guidelines)
 • Podporu evropského týdne sportu (European Week of Sport)
 • Podporu dobrovolnictví ve sportu
 • Podporu vzdělávání ve sportu s důrazem na rozvoj dovedností
 • Boj s dopingem ve sportovním prostředí

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu rozvoje a využití výsledků získaných v rámci programu Evropské unie Horizon 2020. Využití těchto výsledků je důležité pro úspěch programu a jeho přispění k transformativním důsledkům na ekonomiku, společnost a tvorbu politik. Pro účely propagace širších socio-ekonomických benefitů investic Evropské unie do oblasti výzkumu a inovací a pro účely lepšího využití a utilizace výsledků projektů, Evropská komise zavedla každoroční cenu Horizon Impact, která odměňuje projekty úspěšně demonstrující efektivní využití a rozvoj jejich výsledků.

Odbornou komisí bude vybráno 5 vítězných projektů. Ocenění bude finanční a každý vítězný projekt bude oceněn částkou 10 000 EUR. Ocenění budou předána během ceremoniálu s vybraným odborným publikem z oblasti inovací v podnikatelském i veřejném sektoru.

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 04. 2020

Cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích, a to prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje (výrobní, digitální a kybernetické technologie) a zavedením jejich výsledků do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu. Žadateli jsou malé, střední i velké podniky a výzkumné organizace.

Předmětem druhé veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu či experimentálního vývoje - Podprogram 2 - Nováčci (nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací). Návrhy projektů tak mohou předkládat pouze firmy, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV v úhrnné výši přes 1 mil. Kč.

Informace:

Z důvodu administrativně technické chyby při vyhlášení veřejné soutěže padlo rozhodnutí TA ČR a MPO prodloužit termín podání návrhů projektů. Druhá soutěžní lhůta začíná 20. února 2020 a končí 2. dubna 2020.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení odborných učeben, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol, pořízení kompenzačních pomůcek. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
807 500,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 04. 2020

Cílem programu je podpora zpracování rozvojového dokumentu (územního plánu pro společné jednání celého správního území), a to z důvodu zajištění dalšího rozvoje obce. Žadateli jsou obce na území Kraje Vysočina.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 04. 2020

Tento program je zaměřen na podporu prevence rizikových projektů chování. Podporovány jsou projekty zaměřené na specifickou primární prevenci rizikových projevů chování, na včasnou intervenci v oblasti selektivní a indikované specifické primární prevence rizikových projevů chování a na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů. Žadateli jsou NNO, školy a školská zařízení.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v Registru svahových nestabilit. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, NNO, církve a náboženské společnosti.

Podle harmonogramu má být výzva vyhlášena 3.2.2020.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 04. 2020

Program je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření a ochranu obyvatel před účinky povodní. Podpora bude směřována na analýzy odtokových poměrů, na budován ía rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, na digitální povodňové plány. Žadateli jsou subjekty veřejného a neziskového sektoru a vysoké školy.

Podle harmonogramu má být výzva vyhlášena 03.02.2020.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 04. 2020

Výzva je zaměřena na zvýšení míry proočkovanosti ve členských státech Evropské unie a pozorumění klíčovým faktorům, které způsobují nižší proočkovanost obyvatelstva těchto zemí. Podpořené projekty by měly být založeny na již existujících výsledcích výzkumů, dostupných informacích a oficiálních směrnicích pro oblast vakcinace obyvatelstva a doporučení řídících orgánů v oblasti zdravotní péče. Očekává se spolupráce projektů s dalšími existujícími organizacemi v oblasti vakcinace, organizování setkání výzkumných pracovníků a vývoj networkingu jak v rámci zemí Evropské unie, tak i na globální úrovni. 

Očekávaný dopad výzvy je:

 • Přispění ke zvýšení proočkovanosti v Evropě, zejména v oblastech s nízkou mírou proočkovanosti
 • Vývoj praktických a implementovatelných směrnic pro zlepšení národních a regionálních zdravotnických systémů v oblasti zvýšení míry proočkovanosti
 • Přiblížení se k cílům EU pro oblast vakcinace 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřena na spojení evropských iniciativ v oblasti výzkumu lidského zdraví za využití datových technologií, a to s cílem navrhnout implementační plán pro vznik datového cloudového portálu pro zdravotnický výzkum a inovace (Health research innovation cloud - HRIC). Tento datový portál by měl respektovat legální a etické požadavky. Návrhy by se také měly zabývat tvorbou směrnic pro správnou aplikaci GDPR regulace, zejména v oblasti zpracování soukromých dat ve zdravotnictví. 

HRIC portál by měl přispět k rozvoji Evropského cloudu pro otevřenou vědu. Očekávaný dopad této výzvy je například:

 • Vznik HRIC datového portálu respektující legální a etické požadavky, portál by měl sloužit jako katalog všech relevantních zdravotnických výzkumných databází financovaných z veřejných zdrojů
 • Demonstace přidané hodnoty úzké spolupráce zdravotnických výzkumníků s poskytovateli zdravotní péče a ostatními zúčastněnými stranami ve zdravotnickém systému

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřena na vývoj a propagaci metodologických přístupů, včetně alternativních statistických metodologií, adaptovaných pro rizikové zdravotnické prostředky. Tyto metodologické přístupy mají za cíl zajistit robustnost klinických dat potřebných pro evaluaci zdravotnických prostředků. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Analýzou zvláštností rizikových zdravotnických prostředků a potenciálními problémy z nich vyplývající 
 • Vývojem metodologií za účelem generování klinických dat pro rizikové zdravotnické prostředky
 • Přispěním ke sdílení přístupů a znalostí v oblasti hodnocení klinických dat v oblasti rizikových zdravotnických prostředků
 • Podpora networkingových aktivit napříč vývojáři a akademickými centry s cílem tvorby regulačních požadavků pro hodnocení rizikových zdravotnických prostředků 

Projekty by měly být založeny na spolupráci relevantních partnerů z akademické oblasti, kompetentních úřadů a státní správy, expertních center pro klinický výzkum a zdravotní péči a vědeckých a zdravotnických společností. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřena na spoolupráci napříč nejrůznějšími výzkumnými a inovačními programy v oblasti lidského mikrobiomu, a to v evropských zemích i globálně. Podporovány mohou být projekty zabývající se sběrem vzorků, procesování, standardizací, nutričními a enviromentálními aspekty i rozdíly mezi pohlavími. Projekty by se mohou zabývat tvorbou dalších strategií pro výzkum v této oblasti a je podporovaná silná mezinárodní spolupráce s relevantními partnery mimo Evropskou unii. 

Očekávaný dopad výzvy je:

 • Mezinárodní shoda na metodách, standardech, procedurách a pozorováních v oblasti lidského mikrobiomu 
 • Významné výsledky spolupráce v oblasti sběru dat lidského mikrobiomu z různých zdrojů 
 • Mezinárodní shoda na referenčních hodnotách v oblasti lidské metagenomiky

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj platforem, nástrojů a služeb, které budou využívat informace poskytované diagnostickými prostředky pro danou oblast. Tyto informace budou poté využity jako data pro přesné, detailní, strukturované, systematické a prioritizované zhodnocení zdravotního stavu pacienta. Využití této digitální diagnostické databáze by mělo významně přispět ke zdokonalení diagnostiky v běžné lékařské praxi. 

Očekávaný dopad výzvy je:

 • Vývoj inovací ve členských státech EU v oblasti technologií v lékařství vývojem nových diagnostických technologií, nástrojů, platforem a služeb integrujících diagnostická data a poskytujících rychlou, personalizovanou, detailní a přesnou diagnostiku
 • Zvýšení kvality a udržitelnosti zdravotnických systémů rychlejší a přesnější diagnostikou
 • Přispění k vývoji evropského diagnostického sektoru
 • Upevnit roli Evropské unie mezi světovou špičkou v oblasti zdravotnických diagnostických zařízení

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 15.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je součástí evropského akčního plánu Jedno zdraví proti antimikrobiální rezistenci (EU One Health Action Plan on Antimicrobial Resistance) a je zaměřená převážně na implementaci diagnostických nástrojů pro infekční choroby v klinické praxi. Návrhy by měly být realizovány zadavateli veřejných zakázek jednotlivých členských zemí (na národní, regionální či lokální úrovni), kteří mají zodpovědnost a kontrolu nad rozpočtem v relevantní oblasti podpory zdravotnických a ošetřovatelských služeb. 

Očekávané dopady výzvy jsou:

 • Implementace inovativních zadavatelských postupů pro diagnostiku infekčních chorob v Evropské unii
 • Přispění k naplnění evropského akčního plánu Jedno zdraví proti antimikrobiální rezistenci 
 • Tvorba nových příležitostí pro vývoj trhu v oblasti rychlé diagnostiky infekcí v Evropské unii
 • Snížená fragmentace poptávky po inovativních řešeních

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu udržitelné spolupráce napříč zúčastněnými stranami národních a regionálních výzkumných programů pro oblast výzkumu neurologických onemocnění. Podpořené projekty by měly zaměřeny na rozvoj širší spolupráce mezi ERA-Net projekty z této oblasti, ale také mezi dalšími relevantními projekty výzev ERA-Net, Horizon 2020 projekty a mezinárodními partnery v oblasti neurologického výzkumu. Očekává se implementace širšího sdílení dat napříč projekty a silnější mezinárodní spolupráce. 

Očekávaný dopad této výzvy je například:

 • Sdílené investice národních a regionálních programů v oblasti neurologických onemocnění
 • Zvýšené společné aktivity národních výzkumných programů a projektů.
 • Synergie s dalšími zúčastněnými stranami v Evropě
 • Přispění k založení ERA sítě pro neurologický výzkum

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřená na umožnění kolektivní implementace předobchodních zakázek poskytovatelům zdravotní péče v oblasti veřejného sektoru, a to s cílem snížit rozdíl mezi nabídkou a poptávkou po inovativních integrovaných systémech zdravotní péče. Cílem výzvy je umožnit modernizaci služeb pro veřejnou zdravotné péči a zároveň vytvořit příležitosti pro zdravotnický průmysl a výzkum v Evropě. Tyto příležitosti mohou zahrnovat organizační řešení, řešení pro oblast osobního zdraví, profesionálních řešení pro zdravotní péči a implementaci informačních technologií ve zdravotnictví. Projekty by měly být udržitelné i po době jejich financování. 

Očekávaný dopad této výzvy je:

 • Snížená fragmentace popdávky pro inovačních řešeních v oblasti integrované zdravotní péče
 • Zvýšené příležitosti pro trh zejména využitím sdílených specifikací, zveřejňováním výsledků a přispěním ke standardizaci, regulaci nebo certifikaci

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřena na podporu aktivit, ze kterých by benefitovaly organizace zabývající se výzkumnými a inovačními činnostmi pro oblast zdravotnictví. Podpořené projekty by se měly zabývat podporou rozvoje výzkumných aktivit, rozvojem řešení pro oblast managementu a administrativy, vývojem HR (lidské zdroje) strategií pro nábor a udržení talentů a tvorbou kultury, která oceňuje výsledky výzkumu a inovací. Očekává se zapojení zejména těch členských států Evropské unie, které vykazují nižší výsledky v oblasti zdravotnického výzkumu a inovací. Podpořené projekty by měly vyhledávat synergie s Evropskými strukturálními a investičními fondy. 

Očekávaný dopad této výzvy je:

 • Zvýšení počtu organizací, zejména z členských států EU s horšími výsledky v oblasti zdravotnického výzkumu, mezi špičkovými vědeckými instituty v mezinárodním kontextu pro oblast zdravotnictví

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřena na intervence ve zdravotnictví pro vývoj efektivních a integrovaných přístupů, zaměřených na pacienty, s cílem zlepšit řízení zdravotní péče o multimorbidní pacienty z řad seniorů. Tyto přístupy by měly být holistické, inkluzivní, interdisciplinární a měly by fungovat napříč jednotlivými sektory. Projekty by se měly zabývat zlepšením kvality života seniorních pacientů, a to zaměřením na jednotlivce, ošetřovatele a zjednodušení organizace péče o multimorbidní pacienty. 

Očekávané dopady výzvy jsou například:

 • Nové, validované modely zdravotnické péče, orientované na pacienty, s cílem zlepšit řízení péče o multimorbidní seniorní pacienty
 • Nové klinické směrnice a postupy pro zdokonalené řízení péče o multimorbidní seniorní pacienty
 • Vývoj či modifikace klíčových indikátorů pro kvalitu řízení multimorbidních pacientů

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu udržitelné spolupráce národních i regionálních programů v oblasti výzkumu rakoviny. Podpořené projekty by se měly zabývat uspořádáním národních a regionálních programů financování pro mezinárodní výzkum rakoviny, a to implementací mezinárodní výzvy se spolufinancováním Evropskou unií, což povede k poskytování grantů třetím stranám. Podpořené projekty by také měly demonstrovst potenciální dopad na národní, regionální a mezinárodní výzkumné a inovační programy využitím klíčových indikátorů. Projekty by měly být založeny na minulých ERA-NET iniciativách pro tuto oblast. 

Očekávaný dopad výzvy je například:

 • Identifikace výzkumných a inovačních priotit v oblasti výzkumu rakoviny
 • Navýšení investic prostřednictvím spolupráce v oblasti výzkumu rakoviny a relevantních inovačních aktivitách
 • Demonstrované sdílení dat a analýz financovaného výzkumu rakoviny a souvisejících výsledků

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřena na výzkum v oblasti škodlivosti nano a mikroplastů pro lidské zdraví a lepší porozumění procesu, kterým se nano a mikroplasty dostávají do lidského těla. Podpořeny mohou být projekty zaměřené zejména na:

 • Zdroje produkce nano a mikroplastů a jejich přenos do lidského těla
 • Metody pro identifikaci a kvantifikaci nano a mikroplastů v jídle, životním prostředí a tkáni
 • Analytické metody detekce nano a mikroplastů 
 • Mikrobiální kolonizaci nano a mikroplastů
 • Toxikologii a absorbci kontaminovaných látek z nano a mikroplastů

Očekávaný dopad výzvy je lepší porozumění dopadům nano a mikroplastů na lidské zdraví a inovace v oblasti posuzování rizik pro lidské zdraví v oblasti nano a mikroplastů.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Cílem výzvy je vytvoření evropské multidisciplinární sítě schopné poskytnout platformu pro rychlou reakci v oblasti klinických studií na libovolnou závažnou infekční chorobu. Součástí sítě by měly být akademické organizace, malé a střední podniky (SMEs), velké společnosti, pacientské organizace, etické komise a zdravotnické systémy. 

Očekávaný dopad výzvy je:

 • Snížená finanční a časová náročnost pomocí efektivně implementovaných klinických testů pro diagnózu, prevenci a léčbu infekčních chorob
 • Vytvoření infrastruktury a zdrojů pro poskytnutí real-time údajů pro léčbu infekčních chorob
 • Zachování vedoucí pozice EU v oblasti kontroly a reakce na infekční choroby
 • Propojit existující sítě v Evropě a dalších světových státech za účelem koordinované reakce na infekční choroby
 • Spolupráce všech zúčastněných stran (SMEs, akademické organizace, zdravotnické systémy...)

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 30.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřena na podporu nových iniciativ, strategií a opatření v oblasti zlepšení zdraví a prostředí v evropských městech. Podpořené projekty by měly mít za cíl návrh a testování efektivních akcí a strategií pro zlepšení fyzického i mentálního zdraví a života v Evropě. Projekty by se měly věnovat také nerovnostem v oblasti zdraví a enviromentálním aspektům v rámci řešení. Očekává se spolupráce s dalšími relevantními iniciativami v oblasti zdravých měst, jako jsou například lokální komunity, místní firmy, političtí představitelé a samotní občané. 

Očekávaný dopad výzvy je:

 • Získání více dat pro tvorbu strategií na podporu zdravých měst v Evropské unii 
 • Zlepšení mentálního i fyzického zdraví občanů žijících v městských oblastech Evropské unie
 • Snížené nerovnosti v oblasti zdraví v městských oblastech

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu propagace a mezinárodního šíření audiovizuálních děl v rámci sub-programu MEDIA. Podpořené projekty by se měly zabývat zejména: 

 • Podporou a vývojem přeshraničního marketingu, distribuce a značek v oblasti audioviziuálních děl pro platformy mimo divadla 
 • Propagací a šířením nových distribučních modelů s cílem uspíšit vývoj nových obchodních modelů

Očekávaný dopad této výzvy je například:

 • Zvýšení atraktivity Video On Demand (VOD) služeb
 • Zvýšení podílu spolupráce mezi evropskými VOD službami
 • Zvýšení digitální cirkulace evropských audiovizuálních děl
 • Vývoj nových obchodních modelů

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Cílem výzvy je vývoj a aplikace nových přístupů k testování toxických látek a chemikálií, a to bez závislosti na testování na zvířatech. Podpořené projekty by měly být založeny na přístupu kombinujícím pokročilé metody všech relevantních vědeckých a technologických oborů. Projekty by měly navrhnout a demonstrovat vědecky ověřitelné metody pro posuzování bezpečnosti chemických látek bez využití testů na zvířatech s prioritou ochrany lidského zdraví a využitím již existujícího know-how.

Očekávaný dopad výzvy je: 

 • Vědecky doložená a prakticky aplikovatelná řešení v oblasti posouzení bezpečnosti chemických látek bez využití testování na zvířatech
 • Uznání těchto řešení regulačními orgány a jejich následná aplikace do praxe v oblasti posuzování bezpečnosti chemických látek
 • Komerční využití těchto řešení v oblasti posuzování bezpečnosti chemických látek

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 20.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřena na identifikaci nejlepších postupů, vývoj a validaci intervencí, prevenci infekcí a tvorbu plánů pro klinické řízení v oblasti resistentních bakteriálních infekcí v oblastech s jejich vysokým výskytem. Projekty by měly zohlednit vývoj a kapacity lokální zdravotnické infrastruktury a rezistentní vzorce na národní, regionální i lokální úrovni. Pro tuto výzvu je esenciální také praktická implementace prevence infekcí a efektivnch plánů klinického řízení alespoň ve dvou evropských regionech s vysokým výskytem rezistentních bakteriálních infekcí. Očekává se spolupráce při realizaci projektu s dalšími zdravotnickými asociacemi a iniciativami. 

Očekávaný dopad výzvy je:

 • Dostupnost testovaných cenově efektivních modelů pro prevenci a léčbu bakteriálních infekcí v oblasti vysokého výskytu rezistentních infekcí
 • Snížené rozšíření resistentních infekcí přenesených v nemocnicích v těchto oblastech
 • Získání znalostí a poznatků využitelných pro země mimo EU, zejména pro země s nízkými a středními příjmy

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 15.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřena na podporu klinického výzkumu integrujícího real-world data z klinické praxe nebo pacientova každodenního života a spojujícího je s daty nasbíranými pro výzkumné účely. Cílem této výzvy je využití real-world dat, nově získaných nebo z již existujících zdrojů (klinické asociace, registry, biobanky, iniciativy pro výzkum genomu etc.), pro zlepšení klinického managementu dospělých pacientů s komplexními chronickými onemocněními. Tyto navrhované aktivity by měly umožnit lepší léčbu a monitoring pacientů. Projekty by se měly zabývat také bezpečností pacientů, psychosociálními aspekty a kvalitou života pacientů jakožto důležitými ukazateli pro komplexní zdravotní podmínky. Podpořené projekty musí dokázat udržitelnost a účinnost těchto intervencí v reálných situacích. 

Ochrana dat a soukromí a etická problematika musí být důkladně zvážena při využívání soukromých dat z rúzných zdrojů pro výzkumné účely. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřena na podporu přenositelnosti inovativních řešení zahrnujících digitální nástroje za podmínek, kdy mohou být implementována ve zdravotnických systémech a zařízeních pro vývoj péče zaměřené na člověka. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Identifikací inovativních řešení využívajících digitálních nástroje s potenciálem podpořit péči zaměřenou na člověka
 • Návrhem a provedením implementační studie pro sběr důkazů nutných k doložení úspěšnosti přenosu digitálních technologií do různých zdravotnických systémů s důrazem na legální, etickou, behaviorální a sociální problematiku
 • Identifikací klíčových aspektů pro přenos, identifikace potenciálních překážek, nezbytných změn a adaptací pro provedení této transformace
 • Vývojem předpovědního modelu pro snadnější rozhodování o implementaci navrhovaných řešení

Řešení by měla být multidisciplinární, propojující experty z oblastí zdravotnických služeb a systémů, přírodních a sociálních věd a implementačního výzkumu. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu sdílené programové iniciatity pro oblast antimikrobiální rezistence (Joint Programming Initiative on Antimicrobial resistance - JPIAMR). Podpořené projekty by se měly zabývat shromážděním nezbytných finančních prostředků z účasti na národních či regionálních výzkumných programech v oblasti antimikrobiální rezistence, a to implementací mezinárodní spojené výzvy, která povede k poskytování grantů třetím stranám spolufinancovaným Evropskou unií. Tyto aktivity by měly přispět k rozvoji JPIAMR výzkumné agendy a evropského akčního plánu proti antimikrobiální rezistenci. 

Očekávaný dopad této výzvy je například:

 • Financování výzkumných projektů na témata identifikovanou výzkumnou agendou JPIAMR
 • Podpora mezinárodního výzkumu pro oblast antimikrobiální rezistence
 • Zvýšené zapojení zúčastněných zemí do implementace JPIAMR strategické výzkumné agendy
 • Posílení národních a regionálních plánů pro oblast výzkumu antimikrobiální rezistence

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 4 fiche (opatření):

 • Agroturistika (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Lesy, voda, rekreace (Neproduktivní investice v lesích).
 • Podpora místních výrobců (Investice do zemědělských podniků).
 • Obnova venkova – školky, školy a spolky (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Mateřské a základní školy, Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 04. 2020

Cílem programu je podpořit úpravu stop lyžařských běžeckých tras na území Kraje Vysočina za účelem zkvalitnit podmínky pro běžecké lyžování, rozšířit nabídku cestovního ruchu pro aktivní trávení volného času a zvýšit tak atraktivitu Kraje Vysočina pro vyznavače zimních sportů. Žadateli jsou fyzické osoby podnikající, obchodní společnosti, obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, NNO.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 04. 2020

Cílem programu je podpora akcí zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy na silnicích II. a III. třídy (úprava směrového a výškového vedení pozemní komunikace, opěrných zdí a jiných objektů, které jsou součástí pozemní komunikace, úprava šířkového uspořádání pozemní komunikace, změna počtu nebo uspořádání jízdních pruhů, úprava tvaru křižovatky, světelné signalizační zařízení pro řízení provozu na křižovatkách, úprava vjezdu do obce, fyzické zúžení pozemní komunikace, zvýšení protismykových vlastností krytu vozovky v nebezpečných úsecích, úprava vodorovného a svislého dopravního značení, doplnění zvýrazňujících optických prvků na pozemních komunikacích, instalace dopravních zařízení, instalace záchytných zařízení). Žadateli jsou kraje.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
15 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 04. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 4 fiche (opatření):

 • Investice do zemědělských podniků.
 • Investice do nezemědělských činností (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Lesní technologie, zpracování lesních produktů a jejich uvádění na trh (Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh).
 • Základní služby a obnova šumperského venkova (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Obchody pro obce, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven, Stezky, Muzea a expozice pro obce).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 04. 2020

Cílem programu je podpora zvýšení úrovně ICT v obcích a městech kraje s důrazem na bezpečnost prostředků ICT, lepší využívání IT nástrojů při zvyšování informovanosti občanů a poskytování služeb veřejné správy, vzdělávání v oblasti ICT a podpora rozvoje a výstavby otevřených sítí. V rámci výzvy jsou vyhlášeny 4 podprogramy - Elektronické služby veřejné správy; Kybernetická bezpečnost; Síťová infrastruktura; Digitální gramotnost. Žadateli jsou NNO, obce, svazky obcí, příspěvkové organizace kraje, obcí.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora tvorby a obnovy přirozených vodních prvků v krajině, obnovy přirozených funkcí drobných vodních toků a niv, regulace odtoku z melioračních odvodňovacích zařízení, tvorba krajinných prvků pro zpomalení povrchového odtoku vody z území a ochranu před erozí půdy, tvorba a obnova zaniklých přírodě blízkých malých vodních nádrží, zvyšování retenční kapacity půdy, opatření na podporu zasakování a výparu neznečištěných srážkových vod v urbanizovaných územích. Žadateli jsou FO i PO.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty, vybudování doprovodné infrastruktury, na výstavbu jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, na realizaci liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 04. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Investice do zemědělství (Investice do zemědělských podniků).
 • Občanská vybavenost (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Hasičské zbrojnice, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 04. 2020

Cílem programu je podpora poskytovatelům pobytových sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 (vybavení vybraných pobytových zařízení sociálních služeb koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úprava společné televizní antény). Žadateli jsou registrovaní poskytovatelé sociálních služeb (obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované obcemi nebo kraji, spolky, ústavy, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu teritoriálního zodpovědného výzkumu a inovací (Responsible Research and Innovation). Teriorium je v tomto případě definováno jako jakákoli oblast charakterizovaná určitými geografickými vlastnostmi, nebo oblast se sdílenými kulturními, enviromentálními či ekonomickými faktory. V rámci realizace projektu by mělo dojít ke vzniku konsorcií, která budou mít za cíl zaměřit své aktivity na víc než jedno teritorium v Evropě nebo ve třetích zemích. Konsorcia by se měla zabývat například následujícími aktivitami:

 • Mapováním současného ekosystému pro oblasti výzkumu a inovací - mapování bude doplňovat již existující iniciativy jako například Smart Specialization Platform, European Cluster Observatory nebo Regional Inovation Scoreboard
 • Navrhováním změn pro otevřenější a inkluzivnější ekosystém
 • Vývojem konkrétních aktivit napříč organizacemi (změny institucí a agendy v oblastech genderu, etiky, zapojení veřejnosti, vědeckého vzdělávání a otevřeného přístupu k informacím) a v teritoriálním kontextu (lokální a regionální vztahy a rozhodovací procesy)

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu genderové rovnosti ve výzkumných organizacích. Cílem je odstranit překážky pro nábor a kariérní postup žen v oblasti výzkumu, zabývat se genderovými nerovnostmi v rozhodovacích procesech a integrovat genderové aspekty do obsahu výzkumu a inovací. Tyto změny by měly být implementovány prostřednictvím plánů pro genderovou rovnost (Gender Equality Plans - GEPs). Nástoj GEAR, vyvinutý Evropskou komisí a EIGE, poskytuje návod k nastavení a implementaci GEPs. Podpořené projekty by měly být zaměřeny na implementaci GEPs ve výzkumných organizacích včetně univerzit. GEPs by měly být vyvinuty prostřednictvím koordinovaného přístupu, dodržující postupy nástroje GEAR. Zahrnuty by měly být například následující aktivity:

 • Zhodnocení/audit procesů a postupů s relevantními daty pro identifikaci genderové nerovnosti na úrovni organizací
 • Implementace efektivních aktivit na základě zhodnocení/auditu
 • Monitoring postupu a realizovaných aktivit na základě indikátorů na úrovni organizací

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Výzva je zaměřená na lepší pochopení toho, jak jsou výsledky vědeckých metodik komunikovány a příjmány občany (měly by být zahrnuty aspekty věku, genderu a socio-ekonomického statusu). Aktivity podporované výzvou také zahrnují vývoj nových možností pro měření a zhodnocení vědecké komunikace a identifikace postupů a legislativy pro zlepšení vědecké komunikace a zvýšení důvěry občanů. Tyto aktivity povedou ke zvýšení znalostí ohledně vědecké komunikace na úrovni Evropské unie i členských států.

Podpořené projekty by měly přinést inovativní návrhy pro otevřenější vědu a inovace směrem ke společnosti, a to zejména zvýšením kvality a efektivity interakcí mezi vědci, dalšími zúčastněnými stranami ve vědě a výzkumu, médii a veřejností. Pro realizaci projektu je žádoucí vytvoření multi-disciplinárního týmu schopného zkoumat definované komunikační strategie (novináři, vědci, učitelé, podniky, ekonomové, občanská společnost, právní experti etc.)

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.200.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Výzva je zaměřena na vzdělávání pracovníků NNO, rozvoj spolupráce pracovníků NNO, rozvoj základních gramotností, inkluze, polytechnického vzdělávání, EVVO, ICT, propojení s formálním vzděláváním - tandemová výuka v neformálním vzdělávání, sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání, zavádění nových metod v neformálním vzdělávání. Žadateli jsou NNO, MAS, krajské rady dětí a mládež.

Dne 23.10.2019 byl pozastaven příjem nových žádostí o podporu. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu bylo změněno ze dne 6.1.2020 na 15.4.2020.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
19 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Výzva je zaměřena na podporu prevence a boje s rasismem, xenofobií, homofobií, antisemitismem, islamofobií, transfobií a dalšími formami netolerance a nenávistného projevu jak na internetu, tak ve skutečném světě. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se alespoň některými z následujících aktivit podpořených touto výzvou:

 • Prevence a boj s rasismem, xenofobií a dalšími formami netolerance: Projekty by se měly zabývat zejména výše zmíněnými formami prevence a boje s netolerancí, podporou a ochranou komunit a jednotlivců ohrožených netolerancí a nenávistnými aktivitami a vedním dialogu mezi různými skupinami a komunitami
 • Monitoring, prevence a boj s nenávistnými projevy na internetu: Projekty by měly být realizovány formou spolupráce klíčovách stran (veřejná správa, občanská společnost a soukromé podniky) za účelem nahlašování a boje s nenávistným obsahem na sociálních médiích, podporovány jsou také výzkumné aktivity pro pochopení ekosystémů extremistických skupin a nenávistných projevů online a v rámci tohoto tématu jsou podporovány také preventivní a vzdělávací aktivity
 • Téma pouze pro veřejnou správu: Zlepšení reakce veřejné správy na projevy rasismu, xenofobie a dalších forem netolerance na národní, regionální a lokální úrovni

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 7.930.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Tato výzva je koncipovaná jako doplnění aktivit výzvy SwarfS-18-2016, která byla zaměřena na oblasti genomiky, lidského obohacení a interakce člověk/stroj (projekt SIENNA). Aktivity výzvy by měly být zaměřeny na tvorbu podobných analýz a zlepšení modelů a příruček vzniklých činnostmi spojenými s projektem výzvy SwarfS. Toho by se mělo docílit zkoumáním nových technologií s vysokým potenciálem za účelem iddentifikace tří nebo čtyř rozdílných technologií s ekvivalentním socio-ekonomickým dopadem.

Zkoumání nových technologií s vysokým potenciálem (technology horizon scanning) je důležitou součástí této výzvy vzhledem k tomu, že je zaměřená na vývoj technologií, které mají nejvýraznější etickou problematiku a společenský dopad a zároveň vychází z aktivit realizovaných projektem Sienna. Spolupráce a synergie s projektem Sienna a dalšími relevantními projekty (zejména PANELFIT, SHERPA, EnTIRE, I-CONSENT, ENERI, PRINTEGER, TRUST etc.) bude zajištěna dedikovaným koordinačním pracovním balíčkem. Pro každou vybranou technologii by měly být do výzkumných aktivit zahrnuty rozdílné zůčastněné strany, včetně výzkumné komunity a širší společnosti.

 

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Výzva je zaměřená na na analýzu dostupných znalostí v oblasti věděckého mimoškolního vzdělávání a jeho dopadu na občany (včetně studentů všech věkových kategorií od základní školy po univerzitní studenty). Je potřeby zohlednit také genderové a geografické rozdíly. Tyto aktivity mají za cíl specifikovat, zda-li tento typ učení doplňuje školní vzdělávání a je úspěšné v oblastech, na které školní vzdělávání nestačí. Aktivity by se měly také zabývat pozitivním dopadem na úroveň vzdělávání, kterého by bylo možno dosáhnout mimoškolním vědeckým vzděláváním a zda-li je možné tuto neformální vzdělávací formu akreditovat a objektivně zhodnotit kvalitu vzdělávacích metod.

Očekávaný dopad této výzvy je v krátkodobém horizontu identifikace metod a praktik pro mimoškolní vzdělávání a jejich dopad na formální i neformální vědecké vzdělávání pro studenty i občany. Pro střednědobý horizont tyto aktivity pomohou EU lépe porozumět tématice mimoškolního vědeckého vzdělávání a v dlouhodobém horizontu by měly výsledky tohoto výzkumu přispět k akreditaci nových forem mimoškolního vědeckého vzdělávání.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.700.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj vědeckých iniciativ občanů (citizen science) a šetrných inovací (frugal innovation). Podpořené projekty se mohou zabývat dvěma specifickými oblastmi těchto vědeckých iniciativ, a to samotnými aktivitami vědeckých iniciativ občanů a poté oblastí šetrných inovací, které umožňují jejich vývoj při minimalizaci nákladů. Projekty by se tedy měly zabývat následujícími činnostmi:

 • Vědecké iniciativy občanů - jasně definované aktivity, které mohou vést k novým možnostem sociální inkluze, vývoji nových znalostí, nových technologií nebo nových možností využívání již existujících technologických nebo sociálních inovací
 • Šetrné inovace - vývoj jednoduchých a levných inovací zaměřených na obyvatelstvo s nízkými přijmy, které budou kvalitní, enviromentálně udržitelné a využívající současné technologie a know-how

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.800.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Výzva je zaměřena na využití mikroorganismů pro odstranění znečištění životního prostředí a transformaci kontaminujících látek na neškodné produkty. Podpořeny mohou být projekty zaměřené zejména na:

 • Výzkum a inovace v oblasti efektivních a nízkonákladových strategií pro využití mikroorganismů v oblasti odstranění kontaminujících látek a podpora biotechnologií vyžadujících minimální či nulovou externí energii a zdroje
 • Odstraňování kontaminujících látek v půdě, sedimentech, dolech, povrchové i podpovrchové vodě 
 • Vývoj systému na odstraňování různých kontaminujících látek
 • Praktické zkoušky vyvinutých řešení

Očekávaný dopad výzvy je odstranění alespoň dvou odlišných toxických kontaminujících látek, důkaz využitelnosti technologie pro praktické využití a kvantifikovaná demonstrace benefitů v porovnání se standardními fyzikálně-chemickými přístupy k odstraňování kontaminujících látek.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Výzva je zaměřená na výzkum postojů nejrůznějších zúčastněných stran, včetně výzkumné komunity, pacientů, dárců a veřejnosti pro výzkum a inovaci tzv. organoidů a etických důsledků a problematiky této výzkumné oblasti. Součástí projektu by měla být také komparativní analýza etické problematiky organoidů s podobnou skupinou technologií (např. bioelektronika).

Projekt by se měl věnovat zkoumáním dopadů organoidních technologií s cílem identifikace nezbytných součástí, které by mohly nejlépe podporovat výzkumnou komunitu v integraci etických prvků do výzkumných protokolů a aktivit. Komparativní analýza by měla být realizována pro oblasti napříč Evropskou unií i globálně a měla by se zaměřovat jak regulačními, právními a rámcovými aspekty, tak úrovní společenského povědomí a přijetí těchto technologií.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v oblasti rodinné politiky (osvětové vzdělávací programy, podpora mezigeneračního soužití, metodická podpora při zavádění flexibilních pracovních úvazků). Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj balíčku pro trénink v rámci oblasti tzv. otevřené vědy (Open Science) a podnikatelských dovedností, určený pro výzkumné pracovníky a vědce ve všech stádiích jejich kariéry. Pro rok 2020 by měly být projekty soustředěny zejména na aktivity týkající se otevřené vědy a otevřených inovačních procesů a trénink by měl být integrován do již existujících Ph.D. programů.

Projekty by měly být organizovány (nebo by měly úzce spolupracovat) se zkušenými projekty, které již vyvíjely a implementovaly Ph.D. studijní programy, například pod programy Erasmus+ nebo ITN. Očekává se demonstrace tzv. "proof of concept" a dopadu vyvíjených aktivit či změn na Ph.D. trénink a zdůvodnění nutnosti zlepšení a formální integrace tréninku dovedností. Poskytovány by měly být také konzultace uchazečům o doktorské (Ph.D.) studium a doktorským studentům pro jimi zvolenou kariérní oblast, a to mimo akademickou sféru.

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 300.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Výzva je zaměřená na výzkum a řešení problematiky genderového násilí (Gender-based violence - GBV) v prostředí výzkumných organizací a univerzit. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Vyšetřováním různých forem genderového násilí včetně sexuálního obtěžování v evropských vysokoškolských systémech a výzkumných organizacích jak pro zaměstnancem tak pro studenty.
 • Identifikací role univerzit a výzkumných organizací, včetně organizací pro financování výzkumu v prevenci různých forem genderového násilí, ochrany obětí a perzekuce viníků
 • Tvorbou konkrétních doporučení pro univerzity a výzkumné organizace pro oblast boje s genderovým násilím

Očekávaná doba realizace podpořených projektů je 36 měsíců.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.800.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu iniciativ zabývající se aktivitami, semináři, mentorskými sezeními, genderově inkluzivními inovativními nástroji etc. za účelem vývoje podnikatelských schopností a inspirování další generace žen v oblastech výzkumu a inovací. Tyto aktivity budou probíhat ve spolupráci se školami, nadacemi, vědeckými a technickými muzei, inkubátory, start-upy a inovativními průmyslovými podniky. Měly by být založeny na práci realizované dalšími evropskými iniciativami či projekty podporovanými Evropskou unií (Scienix, Hypatia, EUCYS). Cílem projektu je také vytvoření udržitelné sítě pro spolupráci, která by zahrnovala alespoň 16 zemí Evropské unie či asociovaných zemí.

Očekávaný dopad této výzvy je zejména zvýšení povědomí o genderových rozdílech v oblasti inovací, podpora udržitelné spolupráce napříč výše zmíněnými organizacemi a přispění ke zvýšení počtu žen v oblasti inovací v Evropě.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu otevřeného vzdělávání a spolupráce v oblasti vědeckého vzdělávání. Podpořené projekty by se měly zaměřit na tvorbu nových partnerství v lokálních komunitách za účelem umožnění přístupu ke vzdělávání v oblasti vědy pro všechny občany. Projekty mají za cíl podporu široké škály aktivit založených na spolupráci mezi formálními i neformálními poskytovateli vzdělání v oblasti vědy, společnostmi a občanskou společností, a to s účelem integrace konceptu otevřeného školství na všech vzdělávacích úrovních.

Mělo by dojít k propagaci a realizaci tzv. otevřeného školství/vzdělávání (open schooling), ve kterém školy za spolupráce s dalšími zúčastněnými stranami umožňují přinést poznatky a zkušenosti z reálného života a pracovního prostředí do vzdělávání. Do partnerství se školami by měli být zapojeni profesionálové z občanské společnosti, podniků, výzkumných organizací etc.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Cílem ERA-NET cofundu AquaticPollutants je prostřednictvím společné výzvy podpořit mezinárodní projekty zaměřené na výzkum rizik zapříčiněných znečištěním a patogeny ve vodních zdrojích, kterým je vystaveno lidské zdraví a životní prostředí. Účelem výzkumných projektů bude analyzovat rozšíření těchto nečistot a patogenů a popsat jejich vliv při průniku do ekosystémů a hromadění v potravinovém řetězci. V konečném důsledku tak výzva umožní vytvořit strategie a technologie, které by mohly pomoci zabránit tomuto šíření. Výzva je určena pro výzkumné a inovační projekty, které zavádí integrované a mezioborové přístupy ke zvládnutí daných rizik. Žadateli jsou právnické osoby, podnikající fyzické osoby a výzkumné organizace.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 04. 2020

Tento program poskytuje podporu na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje. Dotace je určena na umělou obnovu sadbou geneticky vhodnými vybranými druhy dřevin, výchovu lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu, na zřizování oplocenek ze dřeva či drátěného lesnického pletiva, mechanickou ochranu poloodrostků a odrostků vybraných dřevin, mechanickou ochranu kostry porostu proti škodám zvěří loupáním či ohryzem. Žadateli jsou např. vlastníci lesa.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 04. 2020

Cílem výzvy je přispět k větší uplatnitelnosti mládeže v oblasti agrobyznysu skrze posilování expertizy školitelů na úrovni technických a odborných škol a ukotvení takových vzdělávacích institucí na personální potřeby a profesní standardy agroindustriálních parků v zónách regionu (posílení technických, pedagogických a operačních kapacit, rozšíření učebních prostor a učitelského sboru čtyř vybraných škol, navýšení kapacit existujících velmi malých a malých zemědělských podniků). Žadateli jsou NNO, další fyzické a právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a poskytování sociálně-právní ochrany dětí, územní samosprávné celky a mezinárodní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora pobytovým zařízením sociálních služeb na vybavení koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úpravu společné televizní antény v souvislosti s přechodem zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na vysílací standard DVB-T2 (pořízení set top boxu/televizního přijímače, úprava anténního systému). Žadateli jsou poskytovatelé sociálních služeb poskytující vybrané pobytové sociální služby (obce, příspěvkové organizace zřizované obcemi nebo krajem, spolky, ústavy, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 04. 2020

Výzva je zaměřena na rozvoj a inovace drážní dopravy, a to zejména v oblastech interakce s vozidly, komunikačních a pozičních systémů, pokročilých magnetických technologií, lehkých materiálů, uložišť energie a dalších inovativních řešení. S cílem realizovat tyto inovace musí dojít k vytvoření rámce, za pomocí kterého by bylo možné tyto technologie bezpečně implementovat v budoucích dopravních systémech. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se:

 • Definicí inovativních modelů a konceptů v oblasti provozu inovativních drážních dopravních technologií, bezpečnosti provozu, funkční specifikace a provozních podmínek a testovacích metod
 • Identifikací potenciálního přenosu technologií a synergií s řešeními pro kolejovou dopravu, zejména v rámci obecných procesů a řešení dopravy
 • Možnostmi standardizace nových technologií a procesů v rámci drážní dopravy

Při realizaci projektu je očekávána spolupráce zúčastněných stran z různých oborů a prostředí relevantních k této problematice.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 250.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřena na podporu a demonstraci vývoje technologií pro propojené a automatizované řídící systémy osobních automobilů v Evropě. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Demonstrací spolehlivosti, bezpečnosti a uživatelského přijetí propojených a vysoce automatizovaných řídících technologií a systémů pro osobní auta
 • Testováním inovativních technologií pro propojené a automatizované řízení zejména v oblastech komunikace a kooperace automatizovaných vozidel s dalšími vozidly, infrastrukturou a dalšími uživateli silnic - tyto aktivity mají potenciál ke zvýšení bezpečnosti, komfortu, produktivity a umožnění inovativních obchodních modelů pro automatizovaná vozidla a zvýšení efektivity celého dopravního systému
 • Využitím evropských navigačních satelitních systémů (Galileo a EGNOS) pro umožnění využívání automatizovaných funkcí řízení
 • Optimalizovaným použítím technologií jako například Internet věcí, umělá inteligence a velká data pro automatizaci

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 30.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Tato výzva je zaměřená na snížení nákladů technologie tzv. Liquid Organic Hydrogen Carriers (LOHCs), a to vývojem vylepšených katalyzátorů či nové katalytické systémové architektury. Vývoj těchto komponent by umožnil nižší energetickou náročnost LOHC technologie, větší efektivitu a zvýšenou životnost. Podpořené projekty se mohou zabývat například následujícími přístupy:

 • Snížením nákladů PGM (Platinum Group Metal), které umožní snížení nákladů za jednotku
 • Zvýšením katalytické selektivity a specifičnosti hydrogenace
 • Slučováním jednotek v rámci LOHC za účelem zvýšení efektivity a snížení nákladů

Od podpořeného projektu se očekává realizace alespoň 2 různých řešení a 3 přístupů. Očekávaná doba realizace projektů je 36 měsíců. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na výzkum využitelnosti protonové terapie jakožto léčebné metody prostřednictvím klinické studie pro problematiku rakoviny jícnu. Tato studie bude mít za cíl porovnat výsledky protonové terapie a radioterapie (intensity-modulated radiation therapy - IRMT). Studie by tak měla určit, zda-li protonová terapie aplikovaná v trimodálním (radioterapie-chemoterapie-operace) systému léčby:

 • Snižuje kardio/plicní toxicitu spojenou s léčbou
 • Zvyšuje lokální kontrolu nad nádorem a ovlivňuje zvyšování léčebných dávek
 • Zlepšuje výsledky úplného vyléčení a přežití rakoviny jícnu

Rakovina jícnu je zvolena z důvodu relativně častého výskytu v populaci a možnosti rozšířit výsledky výzkumu na další typy rakoviny. Sekundární cíl výzvy je využití dat získaných při klinické studii rakoviny jícnu za účelem zjištění, která metodologie je nejvhodnější pro zhodnocení protonové terapie v dalších oblastech umožňujících protonovou léčbu.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj a demonstraci inovativních bateriových úložných systémů, založených na hybridizaci. Vzniklý systém pro ukládání energie může být buďto tvořen pomocí mechanismu twinning pro různé systémy, nebo interní hybridizací buňěk a kontrolních systémů. Projekty by měly být zaměřeny na návrh buněk a článků, vývoj pokročilých systémů řízení baterie a vývoj kontrolních systémů pro hybridní ukládání energie. Systémy pro hybridní ukládání energie mohou být optimalizovány například:

 • Poskytováním služeb pro propojenou pan-evropskou rozvoudnou síť
 • Poskytováním služeb pro rozvodné "ostrovy" (island grids)
 • Poskytováním služeb slabým rozvodným sítím
 • Poskytováním služeb soukromým rozvodným sítím jako například průmyslové parky

Od podpořených projektů je očekávána udržitelnost bateriových systémů napříč celým dodavatelským řetězcem, včetně substituce kritických surovin.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na charakterizaci průběhu psoriatické artritidy od její prvotní fáze až po plně rozvinutou psoriatickou artritidu, a to dle klasifikačních kritérií pro psoriatickou artritidu (Classification Criteria for Psoriatic Arthritis - CASPAR). Tato charakterizace bude založena na objevu nových biomarkerů a endotypů, které vychází z genetických, epigenetických, transkriptomických, proteomických a klinických markerů. Aby mohly být identifikovány tyto endotypy, je zapotřebí využívat technologií umělé inteligence (AI) a strojového učení. Cílem výzvy je zejména dosažení následujících záměrů:

 • Umožnění revmatologům, dermatologům a praktickým lékařům včasnou diagnózu psoriatrické artritidy a dalších revmatických onemocnění
 • Včasná identifikace pacientů s rizikem nástupu psoriatrické artitidy za účelem umožnění dřívějších zákroků a léčby a možné prevence onemocnění
 • Definice faktorů, které předpovídají průběh nemoci v případě pacientů s psoriatrickou artritidou
 • Vývoj racionálních a personalizovaných strategií s optimalizovanými výsledky pro pacienty s psoriatrickou artritidou a zlepšení průběhu a výsledků léčby

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Tato výzva je zaměřena na výzkum proveditelosti technologie cyklického vodíkového uložiště. Praktický výzkum by měl být veden v prostředí solné jeskyně a bude umožněn elektrolyzérem dodávajícím okamžitou energii, zatímco bude uvolňován vodík ze solné jeskyně za cílem pokrytí specifické energetické poptávky. Tyto aktivity mají za cíl poskytnout lepší pochopení integrace a rovnováhy obnovitelných energií v energetickém systému Evropské unie. Výsledky výzkumu by měly umožnit lepší rozhodování při rozšiřování vysokoobjemových podzemních uložišť obnovitelného vodíku.

Zásadní je také reprodukovatelnost a rozšiřitelnost výzkumu v rámci projektu pro případný další vývoj a výzkum těchto technologií. Konsorcium zapojené v realizaci projektu musí zahrnovat také experty v oblasti geologie za účelem analýzy strukturálních, geochemických a dalších efektů, které by mohly nastat při oběhu vodíku v solné jeskyni. Očekávaná doba realizace projektu je 36 měsíců.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu vývoje nové generace přechodových zón (transition zones) v oblasti železnice, které mají zajistit udržitelný přechod mezi oblastmi s rozdílnými podpůrnými materiály a prostředky v kolejišti, jedná se o tzv. track stiffness. Track stiffness je klíčovým faktorem ovlivňujícím provoz a životnost železniční trati. Podpořené projekty by se měly zabývat následujícími tématy, které jsou v souladu s programem Shift2Rail MAAP:

 • Vývoj nové generace řešení pro transition zones: Do aktivit tohoto tématu spadá optimalizace tzv. track stiffeness v kontextu vývoje nové generace traťových technologií, vývoj integrovaných/externích monitorovacích řešení, vývoj a návrh materiálů pro udržitelná systémová řešení, vývoj optimálních režimů údržby etc.
 • Vývoj za účelem aplikace CSM-RA pro identifikaci rizik (HAZID) a zhodnocení životního cyklu řešení/technologií: Zde se jedná o využití nových materiálů, optimalizované návrhy pro udržitelnost, výrobní technologie, instalační metody a požadavky na údržbu.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.420.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Tato výzva je zaměřená na podporu mezinárodních projektů pro spolupráci na implementaci politických agend Evropské unie v oblastech vzdělávání a tréninku, včetně agend specifických pro jednotlivé sektory. Hlavním cílem výzvy je podpořit zlepšení efektivity vzdělávacích a tréninkových systémů prostřednictvím sběru a zhodnocení důkazů systémových dopadů inovativních politik v těchto oblastech. Výzva vyžaduje zapojení zástupců vysoké úrovně veřejné správy a využití ověřených hodnotících metod založených na zkouškách v reálném prostředí. Prioritní témata pro tuto výzvu jsou následující:

 • LOT 1 - Digitální vzdělávání a digitální kompetence, učení a učitelé
 • LOT 2 - Mechanismy podpory pro schémata podobná např. Individual Learning Account, politiky a procesy určené na podporu validace neformálního a formálního učení

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřena na zvýšení konkurenceschopnosti nové generace obnovitelných paliv prostřednictvím efektivní integrace nezkoumaných zdrojů obnovitelné energie v jejich produkčních procesech. Cílem je umožnit jejich využití jakožto možnost pro ukládání obnovitelné energie, a to za pomocí již existující infrastruktury pro plynná a kapalná paliva.

Projekty by se měly zabývat vývojem nové generace obnovitelných paliv pro energii a transport, které ve srovnání se současnými obnovitelnými palivy budou významně zdokonaleny v oblastech energetické účinnosti a nákladů na přeměnu z přímé obnovitelné energie nebo obnovitelné elektrické energie. Očekávaný dopad této výzvy je zejména snížení energetických ztrát při přeměně energie a nákladů na produkci obnovitelných paliv a také zdokonalení vlastností těchto paliv v oblastech efektivity, životního prostředí a společnosti.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na znatelné snížení ceny velkých bateriových systémů pro vodní přepravu, a to jak pro námořní, tak pro říční lodní přepravu. Projekty se mohou zabývat bateriovými články, bateriovými systémy, nebo oběma tématy. Podpořeny mohou být projekty, zaměřené například na následující aspekty:

 • Vývoj a výzkum velkých bateriových systémů a specifických bateriových článků, které jsou znatelně levnější v porovnání s existujícími systémy
 • Aktivity by měly být aplikovatelné na bateriové systémy o kapacitě alespoň 1MWh
 • Prokázání funkčnosti technologických a výrobních procesů systémovými zkouškami a testováním
 • Inovace efektivity výrobních procesů
 • Vývoj metodologií pro certifikaci bateriových systémů
 • Vývojem přesvědčivé obchodní strategie a zhodnocení potenciálních finančních modelů
 • Zhodnocení strategií pro konec životnosti baterií a bateriových systémů

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 12.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj nástrojů a technologií pro řešení a prevenci problémů v oblasti železničních systémů. Cílem výzvy je podpořit využití technologií, umožňující implementaci systému pro podporu a zhodnocení rozhodování, umožňující snížit náklady na provoz železničního systému. Aktivity by měly být realizovány v souladu s Shift2Rail JU programem a konkrétně by se měly zabývat technologickou validací související s dynamickým železničním systémem pro informační management (DRIMS - Dynamic Railway Information Management System). Projekty by se měly zabývat technologickou validací například:

 • Nástrojů pro datovou analytiku pro implementaci systému pro podporu a zhodnocení rozhodování (Decision Support System - DSS)
 • Multi-objektivní nástroje pro rozhodovací optimalizaci
 • Metod pro analýzu citlivostí
 • Rozhraní mezi člověkem a strojem podporujícíc DSS operátory

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.710.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj konkurenceschopných těžkých nákladních/užitkových vozidel založených na technologii palivových článků. Hlavním cílem bude zejména analýza a řešení problémů spojených s nízkou odolností a degradací komponent palivových článků pro nákladní vozidla. Dalším cílem bude návrh a validace odolnějších článků založených na již existujících vylepšených technologiích. Projekty by měly vyhodnotit kritické degradační mechanismy a zaměřit se na identifikaci specifických problematik či prvků, které k těmto degradacím nejvíce přispívají.

Použitá metodologie by měla zahrnovat širokou škálu měření, jako například pokročilé elektrochemické, fyzikální, chemické a strukturální analýzy zaměřené na propojování degradační problematiky s provozními modely a podmínkami a kvantifikaci a korelaci degradace komponent se ztrátami výkonu. Očekávaná doba realizace projektů je 36 měsíců. Úroveň TLR (technology readiness level) by měla dosahovat hodnoty 2 na začátku a 4 na konci realizace projektu.

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj jednoho nebo více testovacích prototypových zařízení, včetně nových testovacích procedur, které by mohly být využity při vyvíjení nových technologií pro využití oceánské energie. Tato zařízení budou podporovat vylepšené testování komponent nebo subsystémů - zejména nástrojů a procedur, které mohou testovat efektivitu, spolehlivost, udržitelnost a enviromentální dopad zařízení pro využití oceánské energie.

Od projektů je očekávána spolupráce s dalšími evropskými a národními projekty v relevantních výzkumných oblastech. Projekty by měly také jasně indikovat, jak svou činností přispějí k urychlení snižování nákladů pro využití oceánské energie. Cílem výzvy je zejména zrychlit vývoj využití oceánské energie a snížit jeho finanční náročnost. Dalším očekávaným dopadem je také výměna znalostí a vývoj vědeckých znalostí pro oblast oceánské energie.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na na vývoj nové generace bateriových systémů pro osobní vozidla, konkrétně pro bateriová elektrická vozidla (battery electric vehicles - BEV) a hybridní bateriová vozidla (plug-in hybrid -PHEV). Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například následujícími technologickými aspekty pro osobní vozidla: 

 • Návrhem pokročilých bateriových systémů splňující požadavky pro nízkou hmotnost, odolnost proti nárazu a elektrické a tepelné požadavky, a to za využití pokročilých lehkých materiálů s vylepšenou integrací a modularitou, které splňují podmínky pro ekologickou výrobu, druhotné užití a recyklaci/udržitelnost.
 • Vývojem specifických řešení a procesů pro udržitelné rozložení a recyklaci bateriových systémů a jejich materiálů a komponent
 • Flexibilní řízení bateriových systémů
 • Pokročilá funkcionalita systémů pro řízení baterií

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřena na vývoj technik a procesů pro monitoring, diagnostiku a řízení na poli SOFC (solid oxide fuel cells - palivové články s tuhými oxidy), konkrétně v oblasti elektrolyzérů tuhých oxidů (solid oxide electrolysers - SOE). Podpořeny mohou být projekty, zabývající se následujícími aktivitami:

 • Podporou pochopení degradačních mechanismů SOE v reprezentativních provozních podmínkách
 • Zhodnocením systémových možností SOE v oblastech kolísajícího zdroje elektrické energie a přepínání dynamických módů
 • Identifikací vhodných monitorovacích parametrů pro SOE
 • Vývojem algoritmů pro diagnostiku a určení zbývající životnosti modulů
 • Vývojem hardware pro implementaci těchto monitorovacích a diagnostických technologií
 • Vývojem řídících zařízení a strategií pro zvýšenou dostupnost a spolehlivost systémů
 • Vývojem fyzického produktu, včetně softwarových nástrojů

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřena na vývoj a minimalizaci rizik při vývoji nových vakcín, a to zahrnutím vědeckých a technologických poznatků z akademických a biotechnologických sektorů do prostředí farmaceutického průmyslu. Cílem výzvy je také vývoj předpovědních biologických a matematických modelů účinnosti a chování vakcíny. Výzva je složena ze čtyř dílčích témat:

 • Vývoj platformy pro open-source/otevřená data zaměřené na imunobiologické procesy
 • Vývoj nových CHIMs pro viry chřipky, RSV a C. difficile za účelem zajistit včasná data pro výběr vakcín
 • Vývoj prototypů nové enerace in vitro systémů pro identifikaci a validaci antigenů
 • Vývoj platformy pro open-source/otevřená data in silico bioplatofrmy zahrnující předpovědní modely pro stabilitu vakcín, zajištění spolehlivosti výrobních procesů a přeměnu procesů

Projekty by měly být realizovány za spolupráce zúčastněných stran z akademického sektoru, malých a středních podniků (SMEs) a zástupců farmaceutického průmyslu.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na rozvoj a demonstraci inovativní vodíkové kompresorové technologie pro plnohodnotnou vodíkovou čerpací stanici. Cílem výzvy je rozvoj této technologie prostřednictvím standardizace, umožňující jednoduchou údržbu, demonstraci a důkaz udržitelnosti a délky životního cyklu inovativního a bezhlučného kompresorového systému aplikovaného ve vodíkové čerpací stanici. Tato stanice s obnovitelným zdrojem vodíku je určena pro rezidenční oblasti a na konci realizace projektu by měla být připravena pro vstup na trh.

V rámci projektu se očekává alespoň 1 rok testování za skutečných provozních podmínek. Projekt by měl také identifikovat a motivovat vybranou lokalitu v rámci Evropské unie k využívání vodíkových paliv, kde bude tato vodíková kompresorová technologie aplikována pro provoz čerpací stanice. Očekávaná doba realizace projektu je 36 měsíců.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Tato výzva je zaměřená na vývoj a implementaci inovativních a nejmodernějších adaptivních návrhů pro klinické hodnocení v oblasti vývoje dávkování tuberkulózy, a to za účelem definice léčebné dávky pro existující experimentální tzv. New Chemical Entities (NCE's) v kombinační léčbě. Podpořené projekty by měly definovat dobu trvání a složení nových kombinací pro léčbu, které budou schopny zkrátit nebo zjednodušit léčebný proces. Od projektů je také očekáván vývoj simulací pro klinické hodnocení, vyhodnocení nových technologií pro monitoring a podpora vývoje plánů léčby (treatment adherence).

Cílem výzvy je zejména poskytnout nové nástroje a informace pro pokrok v oblasti léčby tuberkulózy, vývoj nových metod pro kombinační léčbu, metod klinického hodnocení, vývoj nových biomarkerů etc. Výzva je v souladu s plánem IMI2 JU a výsledky by měly přispět také k dosažení 2030 UN Strategic Development Goals a 20335 End TB Targets. Očekává se spolupráce akademického a farmaceutického sektoru při realizaci výzvy.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj prototypu vlaku, který je poháněn technologií palivových článků (fuel cells). Podpořené projekty by se měly zabývat zejména dvěma druhy aktivit - návrhem a výrobou inovativního prototypu a návrhem normativního rámce pro budoucí vstup na železniční trh s využitím pohonu na palivové články. Obsahem projektu je návrh a engineering vlakového prototypu, včetně vývoje pohonu na palivové články a uložiště vodíku. Další aktivity spojené s vývojem vlaku mohou být součástí projektu, ale nespadají pod podporovaný rozsah v rámci výzvy.

Projekt by se měl zaměřit také na vývoj nutného dodavatelského řetězce a dalších zdrojů pro relevantní služby nutné k posílení konkurenceschopnosti technologie palivových článků vzhledem ke konkurenčním technologiím. Hodnota TRL (technology-readiness level) je 4-5 na začátku a 7 na konci realizace projektu. Očekávaná doba realizace projektu je 48 měsíců.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu role žen v rámci zakládání mladých inovativních podniků. Podpora žen v oblasti inovací má v Evropě významný potenciál a spolu optimalizací všech dostupných zdrojů může umožnit Evropě zachovat svou konkurenceschopnost a najít řešení aktuálních společenských problémů. Schéma tohoto ocenění rozpoznává význam žen při zavádění nových inovací na trh a oceňuje jejich úspěchy při řízení inovativních podniků.

Ocenění Evropské unie pro inovátorky může být uděleno maximálně čtyřem ženám, tři ocenění budou udělena v hlavní kategorii a zbylé ocenění je určeno pro kategorii Rising Innovator. Podmínkou pro udělení ocenění Rising Innovator je věková hranice - účastnice musí být narozena v roce 1985 a později. Ocenění je finanční, hodnota částky pro hlavní kategorii činí 100 000 EUR pro každou oceněnou a v rámci kategorie Rising Innovator 50 000 EUR.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 100.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj prototypu námořního energetického systému, který je založený na využívání tekutého vodíku (LH2) s potenciálem pro rozšiřování tohoto systému. Cílem je také minimalizace ztrát a úniku tekutého vodíku. Referenční plavidlo pro tento prototyp by mělo být vybráno na základě provozního profilu, požadavků na energii a výkon a definovaných limitů pro hmotnost. Podpořeny mohou být projekty zabývající se například následujícími technickými komponenty a problémy v rámci systémového prototypu:

 • Infrastruktura pro dodávku LH2 paliva
 • Uložiště LH2 a jeho distribuce na lodi s minimální kapacitou nádrže 1,5 tuny
 • Energetický systém s výstupem minimálně 2 MW, ideálně založený na technologii palivových článků
 • Konfigurace elektrického schématu pro optimální integraci energetického systému
 • Demonstrace výkonu, odolnosti a efektivity systémového prototypu na provozních profilech definovaných referenčním plavidlem

Očekávaná doba realizace projektu je 5 let.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 8.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj nových technologií a konceptů pro přeměnu energie a využití obnovitelné energie. Tyto nové technologie musí mít komerční potenciál a zároveň by měly mít nižší enviromentální dopad než současné technologie pro obnovitelnou energii. Podpořeny mohou být projekty zabývající se přeměnou zdrojů obnovitelné energie na využitelnou energii. Podporováno je zejména využití technologií, které jsou v současné době v prvotních fázích výzkumu a testování. Aktivity mohou zahrnout energetické materiály, katalyzátory, enzymy, mikroorganismy, modely, nástroje a vybavení s podmínkou, že jsou propojeny s procesy pro konverzi energie.

Vývoj v jiných sektorech než energetických může poskytnout nápady, zkušenosti, přispění k technologiím, znalosti, nové přístupy, inovativní materály a dovednosti, které jsou relevantní pro energetický sektor. Mezi-sektorová spolupráce může být prospěšná pro všechny zúčastněné sektoey. Mimo vývoj technologií by se projekty měly zabývat aspekty jako například nižší enviromentální dopad, zvýšená nákladová efektivita obnovitelných technologií, problematika související s přijetím obnovitelných energií ve společnosti a další socioekonomické problémy.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřena na pochopení a překonání odolnosti různých druhů rakoviny vůči léčivým přípravkům, a to charakterizací těchto odolných buněk. Tyto aktivity by také měly umožnit další výzkum problematiky napříč Evropou. Výzkum podporovaný výzvou by se měl zabývat primárně rakovinou u dospělých osob, konkrétně by mělo jít o výzkum buněk při léčbě tří druhů rakoviny - rakovina plic, rakovina prsu a rakovina tlustého střeva. Cíle výzvy, kterých by projekty měly dosáhnout, jsou zejména:

 • Charakterizovat vlastnosti buněk odolných vůči léčivým přípravkům
 • Lépe pochopit nádorové mikroprostředí
 • Generace buněčných RNAseq dat z rakoviny u dospělých a případně u dětí
 • Vývoj nejlepších postupů v rámci klinické validace a sekvenování buněk
 • Vývoj protokolů, analytických metod a nových přístupů pro identifikaci a léčbu rakoviny

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Tato výzva je zaměřena na vývoj, výrobu, pořizování a provoz průmyslového elektrolytického systému, založeného na technologii článků s tuhými oxidy (solid oxide cell - SOC). Tento systém by měl být demonstrován v průmyslovém prostředí s následujícími cílovými aktivitami:

 • Plně vybavený systém včetně oxidu uhličitého, páry, dodávek elektřiny a veškerých požadavků pro plný provoz
 • Tvorba alespoň 80 kg čistého syntetického plynu (2 H2:CO) za hodinu, určeného k substituci získáváného plynu z fosilních zdrojů
 • Demonstrace systému po dobu dvou let s očekávanou produkcí 500-900 tun syntetického plynu s dostupností >95 %
 • Spotřeba elektřiny by měla být nižší než 8,5 kWh AC/kg syntetického plynu
 • Elektrolyzér by měl být porovnáván s kapacitami fosilních zdrojů

Očekávaná doba realizace projektu je 4 roky.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj technologií vodíkových palivových buněk (hydrogen fuel cells - FC), konkrétně na vývoj FC modulu standardní velikosti pro těžká užitková/nákladní vozidla. Cílem výzvy je definice velikosti, propojení, API protokolů a obecných testovacích protokolů pro rámec tohoto modulu vodíkových palivových buněk. S ohledem na rozdílné legislativy členských zemí pro nákladní vozidla by měly být implementovány různé možnosti FC modulů.

FC moduly by měly být testovány nezávislou organizací podle určených protokolů. Moduly by měly být také nezávisle validovány. Očekávaná doba realizace projektů je 36 měsíců. Mezi očekávané dopady projektu patří primárně tvorba "plug-and-play" FC modulu, který zvýší úroveň vodíkové ekonomiky na tzv. "economy of scale".

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 7.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj a validaci technologií pro recyklaci a obnovu materiálu pro klíčové produkty v oblasti palivových článků (fuel cells - FCH). Cílem je snížit cenu zařízení, které technologii palivových článků využívají, optimalizovat obnovu kritických materiálů a umožnit rozvoj a implementaci vodíkového hospodářství (hydrogen economy). Součástí projektu by měla být identifikace, zhodnocení a návrh optimalizace různých chemických, fyzikálních a tepelných procesů. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například následujícími aktivitami:

 • Adaptace a validace relevantních procesů, které jsou již využívány oblasti recyklace a obnovy materiálů a jejich modifikace pro využití ve vodíkových systémech a systémech palivových článků
 • Výběr a validace nových recyklačních technologií pro klíčové materiály využívané ve vodíkových produktech a produktech palivových článků
 • Validace vhodných materiálů určených k obnově a návrh jejich opětovného využití v dodavatelském řetězci systému palivových článků
 • Celková enviromentálně-ekonomická analýza zvolené strategie projektu

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu produkce biopaliv a fytoremediačních technologií pro dekontaminaci znečištěné půdy. Fytoremediace je holistický přístup, který umožňuje dekontaminaci půdy od širokého spektra znečišťujících látek. Projekty by se měly zabývat překonáním mezery mezi fytoremediačními strategiemi a čisté produkci kapalných biopaliv. Budou optimalizovat energetické plodiny pro účely fytoremediace, a to zacílením na různé skupiny známých znečišťovatelů půdy a integrací strategií pro extrakci těchto znečišťujících látek do konverzních procesů pro výrobu biopaliv.

Tyto procesy budou také optimalizovány v oblastech udržitelnosti a finančních nákladů. Od podpořených projektů jsou očekávány pilotní testy pro čistou produkci biopaliv i pro fytoremediační procesy. Očekává se spolupráce s dalšími relevantními projekty a programy, podpořenými nejen Evropskou unií, na mezinárodní úrovni.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj nových vozidel uzpůsobených k použití v městských či příměstských oblastech, které budou schopny splnit požadavky pro každodenní požadavky pohybu ve městech, včetně koceptů pro sdílení vozidel. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se jedním z následujících témat:

 • Lehká městská osobní mobilita - vývoj a inovace návrhů pro malá vozidla, uzpůsobená požadavkům pro městskou mobilitu. Tato vozidle budou zaměřená na specifické potřeby používání, jako například eliminace nutnosti parkování a dobíjení, schopnost interakce s rozhraními městské hromadné dopravy, zvýšená bezpečnost uživatelů a chodců, možnost využívání schématy pro sdílenou mobilitu etc.
 • Lehká a flexibilní vozidla pro více pasažérů s důrazem na vysokou bezpečnost pro pasažéry a zranitelné uživatele silnic. Očekává se vývoj specifických prvků pro umožnění sdíleného využití vozidel.
 • Vozidla normální velikosti pro komerční využití, jako například doručování, konstrukce, vozidla údržby, která jsou určena specificky pro městské možnosti využití.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřena na vývoj plánů pro výzkum a vývoj pro oblast udržitelného a efektivního systému silniční dopravy v Evropě. Cílem je vytvoření koordinační a podpůrné akce pro podporu Evropské technologické platformy pro silniční dopravu (ERTRAC - European Technology Platform for Road Transport.) Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Aktualizací výzkumných agend a plánů vyvinutých evropskou technologickou platofrmou ETRAC a podporou definicí výzkumných priorit budoucích evropských partnerství programu Horizon relevantních pro silniční dopravu
 • Zajištěním spolupráce napříč městy v Evropě, Asii, Latinské americe a Africe, podporou spolupráce mezi EU a mezinárodními projekty na téma městské mobility a vývojem implementačních konceptů pro udržitelnou mobilitu včetně sdílení dopravních prostředků
 • Spoluprací s mezinárodními finančními institucemi pro zrychlení implementace vyvinutých konceptů a podporou Evropské komise v mezinárodních diskuzích a spacializovaných sektorálních fórech pro relevantní témata

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřena na podporu pokročilých nových pracovních metod, nástrojů, inovací a logistických řešení, a to v oblasti železniční dopravy a železnic, která je v souladu s aktivitami S2R (Shift2Rail) JU programu. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se následujícími aktivitami.

 • Téma č. 1: Cílem je umožnit pokrok a inovace ve výzkumu v oblasti robotiky a aplikovat principy a produkty z této oblasti na prostředí železničního sektoru. Mělo by dojít k využití existující infrastruktury, která by měla být inovována prostřednictím automatizace výroby a zavádění inteligentní výroby, využívající robotiku ve větším měřítku.
 • Téma č. 2: Cílem je vybavit železniční dělníky, kteří se zabývají fyzicky náročnými úkony, exoskelety umožňující bezpečnější a efektivnější přesouvání a nošení materiálů. Tyto exoskelety mohou snížit počet svalových poranění a zvýšit kvalitu bezpečnosti práce. Technologie exoskeletů je již dostupná, cílem je zejména přizpůsobit tuto technologii náročným podmínkám železničního prostředí.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.700.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na snížení enviromentálního dopadu hybridních lehkých užitkových vozidel. Cílem výzvy bude především optimalizace a vývoj technologií a přístupů pro minimalizaci emisí vznikajících při jejich provozu. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se následujícími tématy:

 • Pokročilé generátory elektrické energie v hybridních elektrických aplikacích za účelem minimalizace celkového enviromentálního dopadu.
 • Zhodnocení a optimalizace relevantních hybridních technologií a topologií, které splňují charakteristiky inovativních systémů.
 • Holistické řízení a optimalizace tepelných funkcí vozidel a systémů, které ke svému provozu využívají jak baterie, tak motory. Tyto aktivity zahrnují bateriové tepelné řízení, pohodlí pasažérů, bezpečnostní funkce etc. Podporován je také vývoj "heat to power" technologií, které přeměňují odpadní teplo na elektrickou energii.

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj nových ne-mechanických vrtných technologií, které budou využitelné ve všech typech geologických formací. Od těchto technologií se očekává schopnost dosahovat znatelných hloubek a odolnost proti vysokým teplotám (hloubka větší než 5 km a teploty vyšší než 250°C). Projekty se mohou zabývat také vývojem nových technologií pro mechanické vrtání, které budou využívat digitalizaci, automatizaci, strojové učení a inovativní nástrojářství.

Součástí projektu je zhodnocení rizik a analýza doby životnosti nových technologií. Převzetí technologií ze sektoru těžby a ropy je podporováno, není však pro úspěšnou realizaci projektu vyžadováno. Projekty by se měly zabývat také relevantními problémy v oblasti společenského přijetí a socioekonomickými aspekty vyvíjených technologií a aktivit. Technologie vyvíjené v rámci tohoto projektu by měly spadat pod klasifikaci TLR 3-4 až TLR 4-5.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vedení aktivit související s zaváděním stlačeného vodíku využitelného jakožto palivo. Stlačený vodík bude distribuován prostřednictvím multipalivového prostředí napříč Evropskou unií a cílem této výzvy je překonání technologických a administrativních překážek prostřenictvím čistých, transparentních a vědecky prokazatelných metod. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se následujícími aktivitami:

 • Podrobný popis a výzkum současného stavu metodik, legislativy a technologií pro vodík v multipalivových čerpacích stanicích
 • Praktický výzkum za účelem vyplňování mezer v současných znalostech v oblasti využití stlačeného vodíku jakožto paliva
 • Vývoj pokynů a směrnic, které mohou být využity ke zhodnocení rizik při využívání stlačeného vodíku v čerpacích stanicích
 • Zapojení a spolupráce s organizacemi veřejné správy a organizacemi vyvíjejícími standardy pro tématiku související s touto výzvou

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na demonstraci vysoce spolehlivého zdroje energie pro datová centra uvnitř urbanizovaných oblastí, kde jsou dodávky energie v rámci rozvodné sítě limitovány infrastrukturou a kde je kombinovaná výroba tepla a elektřiny (CHP) nedostupná z důvodů emisních regulací. Cílem výzvy je vývoj integrovaného řešení pro využití palivových článků (fuel cells), které bude adaptováno na požadavky energeticky náročného prostředí a umožní obnovu tepla pro využití v budově či lokální tepelné síti. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například následujícími řešeními:

 • Poskytnutím vhodné architektury využívající technologii palivových článků pro stabilní dodávku elektrické energie datovým centrům
 • Dodávkou alespoň 50 kWe energie pro datová centra
 • Demostrací vyvinutého řešení v provozních podmínkách v délce alespoň 8 000 hodin
 • Poskytnutím komplexních návrhů umožňujících řešení velmi variabilních a náročných energetických požadavků datových center
 • Návrhem koordinované údržby datových serverů a palivových článků s cílem optimalizace finančních nákladů

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na problematiku hluku a vibrací (N&V), která je jedním z největších problémů železniční dopravy. Projekty, které mají být realizovány společně zájemci z otevřené výzvy a členy členského konsorcia (tvoří zúčastněné strany z oblasti evropských železnic a výroby spojené s železnicemi), by měly být zaměřeny na problematiku pozemních vibrací a nových technologií pro auralizaci a vizualizaci. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se následujícími tématy v souladu s programem Shift2Rail MAAP:

 • Pozemní vibrace: Cílem tohoto tématu je vývoj všeobecně akceptovaného, praktického a validovaného prediktivního nástroje pro realizací studií dopadu pozemních vibrací v souvislosti se zhodnocením enviromentálního dopadu nových nebo inovovaných železničních projektů.
 • Nové technologie pro auralizaci a vizualizaci: Cílem tohoto tématu je vývoj plně funkčního systému pro auralizaci a vizualizaci založeného na syntetizovaném hluku vznikající při železničním provozu a vývoj rozhraní pro vizualizaci ve virtuální realitě. Tento systém umožní vývoj a testování technologií pro snižování hluku.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 950.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj směrnic pro eko-design, které budou zahrnovat ověřená řešení pro produkty v oblasti vodíkových palivových článků. Tato řešení by měla být definována pod DfX paradigmatem, kde X reprezentují faktory jako výroba, montáž, náklady, recyklovace nebo opětovné použití. Podpořené projekty by se také měly zaměřit na přístupy a rámce již využívané v pokročilejších sektorech (automobilový průmysl, primární a sekundární baterie) a rovněž se inspirovat výstupy projektu Evropské unie HyTechCycling.

Projekty by se měly zaměřit na alespoň dva klíčové produkty z oblasti vodíkových palivových článků (vodíkové palivové články a elektrolyzéry, alkalické vodní elektrolyzéry, palivové články s tuhými oxidy). Směrnice mají za cíl identifikaci a integraci enviromentálních prvků do návrhu těchto produktů, které umožní minimalizaci enviromentálních dopadů (uhlíková stopa, energetická stopa, toxicita) napříč celým výrobním a funkčním řetězcem. Navrhovaná řešení by měla být aplikovaná v rámci Evropské unie ve střednědobém horizontu.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na zlepšení procesů vývoje proteinových léčiv a efektů na výsledné kvalitě proteinových produktů. Projekty se mohou zabývat libovolnými formami a druhy proteinových léčivých přípravků. Primárními cíli výzvy jsou zejména:

 • Vývoj a výzkum všech procesů souvisejících s přípravou, přepravou a administrativními úkony v rámci proteinových léčivých přípravků
 • Zhodnocení rizik spojených s proteinovými léčivými přípravky a potenciální vývoj řešení

Sekundární cíl této výzvy je využití získaných poznatků pro vývoj směrnic a provozních procesů za účelem zvýšení spolehlivosti proteinových léčivých přípravků a farmaceutických procesů. Součástí výzvy je také využití technologických nástrojů (video, webináře, online média, kreativní manuál) pro vývoj nových tréninkových metod a materiálů.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu inovací trakčních systémů v oblasti kolejové dopravy. Trakční systémy jsou jedny z hlavních subsystémů kolejových vozidel a slouží ke přeměně elektrické energie na mechanickou energii vozidla. V rámci inovací a vývoje trakčních systémů musí projekty zohledňovat návrh, výrobu, validaci a certifikaci trakčních systémů. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se zejména následujícími tématy:

 • Vývojem přelomových technologií v oblasti trakčních systémů, jako například SiC polovodiče, které bude možno aplikovat na rozdílné trakční železniční systémy
 • Vývojem a přispěním k implementaci nových metod, nástrojů, norem a standardů pro oblasti zvuku, spolehlivosti, virtuální validace, certifikace a inteligentní údržby

Tato výzva je konkrétně zaměřená na řešení dvou problematik:

 • 3D additive manufacturing a další nové výrobní technologie
 • Bezdrátové dynamické nabíjení městských vozidel založené na SiC polovodičích

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.300.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj kapacit a funkcí 5G sítě a na přípravu realizace systémů inteligentního připojení, jako například platformu pro internet příští generace (Next-Generation Internet), která by měla podpořit vysoce flexibilní infrastrukturu, schopnou adaptace na měnící se požadavky inovativních aplikací. Projekty by se měly zabývat dlouhodobou transformací sítí na distribuované platformy pro inteligentní připojení s vysokou mírou integrace technologií ukládání zdrojů a distribuovaných výpočetních technologií (např. edge computing.)

Tyto aktivity by měly vést k řešením, kdy jsou procesy a aplikace dynamicky podporovány a ovlivňovány informačními toky a aplikačními požadavky. Realizované aktivity by měly také umožnit nový typ interakce mezi lidmi a digitálními systémy, která bude založena na nových terminálech v běžném životním prostředí, jako například dopravní prostředky, dveře, zrcadla a nová rozhraní schopná rozpoznávat gesta, mimiku, zvuk, hmat etc.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 12.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2020

Výzva je zaměřená na využívání poteciálu umělé inteligence (AI) pro ekonomiku a společnost. Podporované aktivity by měly podpořit konkurenceschopnost této oblasti napříč všemi sektory včetně malých a středních podniků (SMEs) a ne-technických sektorů a měly by se zabývat společenskými problémy (stárnutí, transport, genderová rovnost). Cílem je přivést AI technologie a zdroje pro inovátory a tvůrce integračních aktivit ve všech sektorech a aktivně se zapojit do široké uživatelské komunity pro větší rozšíření technologií umělé inteligence.

Tato výzva se dále zabývá již realizovaným výzkumem platformy pro umělou inteligenci na poptávku (AI-on-demand-platform) a má za cíl rozšířit tuto technologii pro širší uživatelskou komunitu. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Posílením služeb AI-on-demand platformy pro rozšířenější využívání zdrojů a funkcí této platformy
 • Rozšíření platformy směrem k novým uživatelům a podporou využívání platformy formou jednotlivých žádostí a případů a malých experimentů

Realizace projektu by měla být založena na aktivitách a výsledcích projektu ICT26-2018-20, zabývající se rozvojem AI-on-demand technologií.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2020

Výzva je zaměřená na řešení problematiky rozšiřování využití robotiky do širšího spektra aplikačních oblastí. Cílem výzvy je zaměřit se na technologické i ne-technologické problémy, které z tohoto rozšiřování vyplývají, a to zejéma ve čtyřech priotitních oblastech (priority areas): zdravotnictví, inspekce a údržba infrastruktury, zemědělsko-potravinářský průmysl a flexibilní produkce. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • vývojem autonomních technologií pro robotické systémy a jejich součástí, jako například AI a přirozené poznávání, rozlišovací mechatronika, sociálně spolupracující interakce mezi lidmi a roboty, modelový design a konfigurační nástroje
 • vývojem robotických technologií pro zemědělsko-potravinářský průmysl a flexibilní produkci
 • koordinačními a podpůrnými aktivitami pro právní a společenské faktory ohledně robotických technologií, zejména technologií využívajících umělou inteligenci (AI.)

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2020

Výzva je zaměřena na překonání digitálního rozdělení mezi venkovskými (rurálními) a městskými oblastmi a vývoj dynamického venkovského ekosystému, který může vést k vývoji meziplatformních řešení, umožňujících ekonomický růst venkovských oblastí. Projekty by měly být zaměřeny na vývoj a demonstraci cenově efektivních a flexibilních aplikací prostřednictvím pilotních aktivit. Tyto pilotní aktivity by měly být založeny na otevřené a interoperabilní architektuře pro Internet věcí (IoT - Internet of Things) a měly by umožňovat vývoj trhu pro služby, podporované aktivním ekosystémem vývojářů, poskytovatelů služeb a uživatelských komunit.

Podpořené projekty by se měly zabývat například následujícími aspekty:

 • Integrací dat a informací napříč rozdílnými platformami pro udržitelné a efektivní poskytování služeb, tam, kde je to možné, založené na umělé inteligenci (AI)
 • Vývojem otevřeného trhu s otevřeným aplikačním prostředím, umožňujícím vývoj nových obchodních příležitostí
 • Vývojem inovačních systémů pro podporu občanů a podniků
 • Vývojem pilotních akcí demonstrujících výhody, cenovou efektivitu, flexibilitu a realistické obchodní modely vyžadované ve venkovských oblastech, využívající existující infrastrukturu

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 15.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj pilotních technologií pro inovativní řešení využívající umělou inteligenci (AI), které budou určeny pro zdravotnické prostředí. Aktivity se mohou týkat nemocnic, center primární zdravotní péče nebo pečovatelských zařízení. Projekty se mohou zaměřit na jakékoli aspekty fungování zdravotnických zařízení napříč jejich aktivitami, jako například diagnostika, léčba, logistické aspekty a musí být indikováno, jak budou jejich navrhovaná řešení funkční při měření způsoby využívanými ve zdravotnictví.

Očekává se spolupráce s partnery v oblasti zdravotnictví, a to také v širším měřítku pro oblast dopadu AI technologií na zdroje, trénink personálu a zapojení do existujících procesů. Projekty musí jasně demonstrovat integraci autonomních inteligentních komponent do zdravotnického systému a jejich pozitivní dopad na efektivitu a inovaci procesů. Podpořené projekty by měly úzce spolupracovat s evropskými digitálními inovačními sítěmi (European Digital Innovation Hub) a platformami spojenými s tímto programem.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2020

Výzva je zaměřená na demonstraci potenciálu a výhod technologií využívajících umělou inteligenci (AI) pro pokročilý výzkum a personalizovanou medicínu prostřednictvím spojení relevantních genomických dat a registrů podle adekvátních organizačních, regulačních, bezpečnostních, etických a technických požadavků. Projekty by se měly zabývat vývojem a testováním AI řešení pro propojení genomických registrů napříč Evropskou unií, včetně databank pro omická a zdravotnická data, biobank a dalších registrů (včetně registrů vzácných nemocí), a to s cílem podpořit klinický výzkum a rozhodování.

Kombinací sekvenčních genomických dat a dalších zdravotnických dat mohou výzkumní pracovníci lépe porozumět nemocem na osobní úrovni a určit nejefektivnější formu léčby pro danou osobu. Od opodpořených projektů se při relizaci očekává důraz na relevantní aspekty kyberbezpečnosti, soukromí, etické a právní. Očekávána je také spolupráce s dalšími relevantními iniciativami, projekty a programy podporovanými Evropskou unií.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj a validaci nových řešení zabývajících se inteligentními životními podmínkami pro seniory, které podporují nezávislý aktivní a zdravý životní styl. Navrhovaná řešení by měla poskytnout personalizované poradenství, vedení a řešení klíčových věkových a zdravotních problémů v každodenním životě, které mají dopad na schopnost seniorů zůstat aktivní, zdraví a nezásivlí. Tyto aktivity mohou zahrnovat dietu, fyzickou aktivitu, vyhýbání se rizikům, řízení životního stylu a aktivit, sociální participaci a obecné zdraví.

Projekty by měly popsat plánovaný postup vývoje oproti současnému stavu a integraci důvěryhodných inteligentních životních podmínek/prostředí pro seniory, které by měly být založeny na interoperabilních informacích a prostředích využívajících komunikační technologie (ICT), přístup k relevantním psychologickým a behaviorálním datům, otevřené platformy a Internet věcí.

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2020

Výzva je zaměřená na zlepšování technologií 5G a na přípravu pro realizaci systémů inteligentního přípojení jakožto platofrmu pro tzv. Internet příští generace (Next-Generation Internet.) Tato platofma by měla podporovat vysoce flexibilní infrastrukturu pro připojení, která se může dynamicky adaptovat na měnící se podmínky a nároky inovativních aplikací a zároveň bude zajišťovat kontrolu nad uživatelskými daty a implementaci relevantní legislativy. Tyto aktivity vyžadují tvorbu hodnotového řetězce za účelem end-to-end networkingu s výpočetními zdroji (distibuovaná datacentra etc.)

Projekty by se měly zabývat především dlouhodobou proměnou sítí na distribuované platofrmy pro inteligentní připojení s vysokou integrací s výpočetními a úložnými zdroji. Měly by vyvíjet řešení, která budou dynamicky podporovat procesy a aplikace v závislosti na toku informací a aplikačních požadavcích.

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 12.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2020

Výzva je zaměřená na výzkum potenciálu neuromorfních výpočetních technologií a sítí. Neufomorfní technologie mají za cíl překonání současných systémů v oblastech velikosti, škálovatelnosti, efektivního využívání energie, flexibilitě, spolehlivosti a dalších relevantních faktorech. Projekty by měly být zaměřeny na vývoj nových technologií a komponent, které budou založeny na nových materiálech a inženýrských principech pro efektivní a nízko-energetické neuromorfní výpočty. Důraz by měl být kladen také na vývoj nových teorií, architektury a algoritmů pro neuromorfní výpočty, učení a adaptaci na nový neufomorfní hardware.

Tyto aktivity by měly být spojeny v systémy či prvky architektury, které demonstrují znatelné výhody oproti konvenčním přístupům v různých oblastech aplikace spojených s výpočetní technikou. Očekávaný dopad této výzvy je především vývoj neuromofrního inženýrství na úroveň, kde bude možné zhodnotit jeho výkon, spotřebu energie, velikost, odezvu a další relevantní měřitelné faktory. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2020

Výzva je zaměřena na vývoj nových mobilních aplikací, které jsou schopny překládat mezi znakovou řečí a mluveným projevem za účelem asistence lidem se sluchovým hendikepem. Projekty by měly čerpat ze současných technologií pro překlad mezi všemi oficiálními mluvenými a znakovými jazyky ve členských státech Evropské unie a asociovaných zemí pro jejich efektivní využití na mobilních zařízeních.

Projekty by měly zkoumat, jak nejlépe mohou koncoví uživatelé spolupracovat a komunikovat prostřednictvím aplikace a jak je systém schopný adaptace na uživatele v reálných podmínkách. Vyvinuté aplikace by měly být založené na technologii open-source, měly by být stabilní, nákladově efektivní a validované napříč širokým spektrem uživatelů. Prioritně budou podporovány projekty, zabývající se širokou škálou jazyků, zejména jazyků, které jsou v současné době v této oblasti opomíjeny.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj pokročilých fotonických technologií, které mají revoluční potenciál pro již existující aplikační sektor, nebo mohou vést ke vzniku nových aplikací a oblastí trhu. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se následujícími tématy:

 • 3D světelné pole a holografické zobrazování - aktivity by měly být zaměřeny na inovativní fotonické komponenty a systémy, které umožní 3D světelné pole či holografické zobrazení pro využití v aplikacích rozšířené reality jako například zdravotnictví, automobilový průmysl, telekomunikace a zábava
 • Modulová integrace pro fotonické integrované obvody
 • Light to Fuel - vývoj fotonických zařízení pro přímou a efektivní (>5%) konverzi solární energie na chemické palivo
 • Biofotonické metody a zařízení příští generace jakožto výzkumné nástroje pro porozumění buněčnému původu nemocí

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2020

Výzva je zaměřena na podporu spolupráce a strategických partnerství s vybranými africkými státy, a to za účelem podpory existujících digitálních inovačních uzlů v Africe a zajištění spolupráce mezi Evropskou unií a africkými digitálními inovačními uzly. Tyto aktivity mají za cíl podpořit stabilní inovační aktivity mezi EU a Afrikou a start-upové ekosystémy. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Podporou vývoje a založení pan-afrických sítí pro digitální inovační a technologické uzly
 • Poskytováním technologických kapacit a transferu technologií pro lokální malé a střední podniky (SMEs), vlády a projekty zaměřené na digitalizaci
 • Digitalizací a využíváním digitálních inovací, jako například otevřená data, umělá inteligence, kyberbezpečnost, blockchainové technologie etc.
 • Podporou afrických iniciativ pro oblast digitalizace ekonomiky a společnosti, včetně společných výzkumných, vývojových a inovačních priorit
 • Podporou výzkumné a inovační kapacity a společenských výzev v zapojených afrických státech

Podporovány jsou jak inovační aktivity (IA), tak koordinační a podpůrné aktivity (CSA).

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj strategického partnerství pro oblast vysoce výkonné výpočetní techniky (HPC - High Performance Computing) se státy Latinské Ameriky, které umožní úzkou výzkumnou spolupráci v rámci výzkumu HPC. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Vývojem plánu pro zvýšenou budoucí spolupráci v oblasti HPC
 • Identifikací klíčových HPC aplikačních oblastí a hardwarových/systémových požadavků pro latinsko-americké země
 • Idenfitikací relevantních národních, regionálních a mezinárodních schémat podpory HPC v Latinské Americe
 • Organizací meetingů, tématických workshopů a letních škol v oblastech společného zájmu
 • Propagací výměny znalostí a postupů mezi evropskými a latinsko-americkými výzkumnými komunitami

Očekávaným dopadem této výzvy je především posílená mezinárodní spolupráce mezi EU a Latinskou Amerikou v oblasti HPC a vývoj realistického výzkumného plánu pro spolupráci v oblasti HPC s jasně identifikovanými oblastmi aplikace, hardwarovými/systémovými požadavky a schématy pro podporu.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj inovativních vědeckých a technologických počítačových modelových řešení pro testování léků a lékařských zařízení. Cílem této výzvy je mimo jiné snížit náklady na testování a vývoj léků a zvýšit důvěru uživatelů, investorů, akademických pracovníků a zúčastněných stran ve využívání počítačových simulací pro testování léků. Navrhovaná počítačová modelová řešení budou výsledek multidisciplinární snahy (počítačové modelování, chemo/bio-informatika, systémová biologie, farmakologie, -omické vědy, tkáňová mechanika, biologie, lékařství, psychologie, toxikologie, sociální aspekty etc.) a při neúspěchu testování by také měla zkoumat a informovat o důvodech, proč testované léky nejsou dostatečně efektivní či bezpečné a navrhnout možnosti ke zlepšení.

Od projektů je očekávána spolupráce s regulačními orgány a analýza problémů regulačního rámce pro oblast počítačových simulací. Podporována je také účast malých a středních firem na realizaci projektu.

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 8.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu a vývoj udržitelného ekosystému pro výzkumnou a inovační podporu, a to zejména malých a středních firem (SMEs), zajišťujícího využívání a integraci fotonických technologií. Projekty by se měly zaměřit na téma otevřeného přístupu k fotonickým inovačním uzlům, které budou využívat přístup tzv. "One-stop-shop access", podporovaný sítí středisek kompetence (competence centres). Ta budou poskytovat služby jako například odborné poradenství, trénink, prototypizaci, návrh, engineering, obchodní podporu, finanční poradenství a pilotní výrobu pro první uživatele podporující rozvoj a využiívání fotonických technologií v inovativních produktech.

Aktivity musí být založeny na minulých relevantních evropských iniciativách a existující infrastruktuře na evropské a regionální úrovni. Podpořené projekty mohou využít část přidělených finančních prostředků pro finanční podporu třetích stran, a to maximální částkou 150 000 euro. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 9.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj klíčových fotonických technologií, které mohou být aplikované v různých aplikačních oblastech. Cílem výzvy je vyvinout a aplikovat klíčové fotonické technologie pro zařízení další generace (včetně komponent, modulů a subsystémů) za účelem podpory inovací v klíčových aplikačních oblastech, které jsou významné současné nebo budoucí oblasti trhu a kde mohou fotonické technologie přinést klíčovou výhodu. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Vývojem inovativních řešení pro fotonické senzory
 • Novým technologiím pro integrované fotonické obvody
 • Inteligentním fotonickým detektorem pro znečištění životního prostředí
 • Vývojem průmyslové strategie pro fotonické technologie v Evropě

Z těchto uvedených témat bude pro každé téma vybrán alespoň jeden projekt.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 7.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2020

Tato výzva je zaměřená na podporu a rozvoj evropské e-justice na národní i mezinárodní úrovni. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se následujícími klíčovými prioritami výzvy pro rok 2020:

 • Příspění k dosažení zaměrů evropské e-Justice strategie a Akčního plánu 2019-2023, a to podporou implementace e-Justice projektů na evropské a národní úrovni
 • Podpora projektů zaměřených na rozšíření nebo připojení se k již existujícím či probíhajícím e-Justice projektům
 • Podpora vývoje v konkrétních případech založených na využití umělé inteligence (AI) a technologií tzv. blockchain pro oblast justice 

Aktivity financované touto výzvou zahrnují zejména analytické, koncepční práce a návrhy, vývoj IT software, testování a další kroky nutné k provozu a tvorbě IT systémů a expanze a adaptace existujících národních a mezinárodních řešení zabývajících se výše uvedenými prioritami výzvy.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu evropských sítí filmových festivalů. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Zajištěním udržitelnosti evropských festivalových sítí s cílem podpořit spolupráci napříč jednotlivými festivaly formou společných strategií 
 • Zvýšením efektivity a profesionalizace evropských festivalových sítí s cílem zvýšit propagaci a oběh evropských filmů napříč Evropou
 • Umožněním sdílení znalostí a postupů mezi zúčastněnými stranami a dosažením ekonomických cílů a nákladové efektivity v digitálním kontextu

Výzva je součásti sub-programu MEDIA pro podporu vývoje evropského audiovizuálního obsahu, efektivní spolupráci mezi audiovizuálními producenty a zvýšení zájmu o evropská audiovizuální díla. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 04. 2020

Výzva je zaměřena na podporu soudní spolupráce v rámci Evropské unie v oblastech trestního a občanského soudnictví. Podpořeny mohou být projekty zabývající se následujícími aktivitami:

 • Soudní spolupráce v občanských věcech: Cílem je podpořit soudní spolupráci v občanských věcech a přispět k efektivní a jednotné aplikaci nástrojů Evropské unie v oblasti občanského soudnictví
 • Soudní spolupráce v trestních věcech: Cílem je podpořit soudní spolupráci v trestních věcech a přispět k efektivní a jednotné aplikaci nástrojů Evropské unie v oblasti trestního soudnictví
 • Podpora členů Evropské soudní sítě (European Judical Network) v občanských a obchodních věcěch a podpora národních autorit, soudů a profesionálních asociací, které její členové reprezentují
 • Podpora členských států v jejich spojení s ECRIS-TCN systémem

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 04. 2020

Cílem programu je zvýšení bezpečnosti a snížení rizik provozu na komunikacích v kraji Vysočina, zvýšení ochrany účastníků silničního provozu. Podporovanou aktivitou je budování osvětlení na přechodech pro chodce a zastávek veřejné linkové dopravy (nástupiště, přístřešek, čekárna). Žadateli jsou města a obce.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený