DotaceOnline.cz pomáhá využít dotačních možností tím, že poskytuje přístup k nejkomplexnějšímu zdroji možností dotačního financování pro české subjekty.

Níže vám přinášíme ukázku rozsahu naší databáze. Předplatitelé získají úplné informace, navíc i možnost vyhledávání dotačních možností podle 18 různých kritérií, přístup ke konkrétním informacím a odkaz na oficiální zdroj informací včetně potřebných podrobností. 

Cílem programu je snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru. Dotace bude poskytována na zateplení obvodového pláště budovy, výměnu a renovaci otvorových výplní, realizaci opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí, realizaci systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, realizaci systémů využívajících odpadní teplo, výměnu zdroje pro vytápění...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je adaptace kapacity a zaměření školních programů. Cílem této výzvy je podpořit doučování žáků škol, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem v návaznosti na nemožnost prezenční účasti ve výuce z důvodu pandemie COVID. Podporovanou aktivitou je odpolední doučování žáků ve školách. Žadateli mohou být soukromoprávní subjekty vykonávající činnost základní nebo střední školy zapsané ve školském rejstříku. Plánované...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je podporovat výzkum a vývoj v podnicích a zavádět inovace do podnikové praxe. Cílem této výzvy je podpora dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu. Žadateli mohou být výzkumné organizace, podniky. Plánované vyhlášení výzvy: 11/2021.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru. Cílem výzvy je renovace a inovace soustavy veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy VO včetně doplnění SB pro zajištění požadavků norem na osvětlení. Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení. Součástí podpory je také podpora přípravy pro dobíjecí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je podporovat výzkum a vývoj v podnicích a zavádět inovace do podnikové praxe. Cílem této výzvy je podpora dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu. Žadateli mohou být výzkumné organizace, podniky. Plánované vyhlášení výzvy: 24. 11. 2021.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Dotace bude poskytnuta na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení a digitální gramotnosti. Mezi takovéto učební pomůcky patří například: mobilní digitální zařízení, včetně příslušenství (nabíjecí boxy, obaly apod.), 3D tiskárny a 3D pera, zařízení pro využití rozšířené nebo virtuální reality, IoT a badatelská technika, vč. čidel a mikroskopů, geolokační technika, robotické a programovatelné...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je ochrana proti suchu. Cílem výzvy je realizace opatření zajišťující přírodě blízkou povodňovou ochranu intravilánu města Brna. Žadatelem je Statutární město Brno. Plánované vyhlášení výzvy: 4Q 2021.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je podpora jmenovitě určených projektů za účelem výstavby objektů Mephared 2 pro potřeby Lékařské a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, Biocentra Univerzity Karlovy v areálu kampusu Albertov - UK, BioPharmaHub pro potřeby Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity v univerzitním kampusu Brně – Bohunicích. Žadateli jsou veřejné vysoké školy – Univerzita Karlova, Masarykova univerzita. Plánované vyhlášení...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Dotace bude poskytnuta na pořízení učebních pomůcek využitelných k vytvoření fondu mobilních digitálních technologií. Mobilní digitální technologie z fondu bude škola dle potřeby zapůjčovat žákům dle vlastního uvážení s cílem, aby všichni žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku na dálku. Mezi mobilní digitální zařízení patří například: notebook, ultrabook, tablet, phablet, mobilní telefon...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je rekonstrukce objektu brownfieldu nebo demolice brownfieldu a výstavba nové energeticky vysoce úsporné budovy. Žadateli mohou být obce a kraje. Plánované vyhlášení výzvy: 01/2022.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru. Cílem výzvy je komplexní podpora revitalizace budov organizačních složek státu s cílem snížení konečné spotřeby energie a dosažení úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů. Žadateli mohou být organizační složky státu. Plánované vyhlášení výzvy: 4Q 2021.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je výstavba a rekonstrukce prostor pro vytvoření dětských skupin. Žadateli mohou být obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí. Plánované vyhlášení výzvy: 30. 11. 2021.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je podporovat výzkum a vývoj v podnicích a zavádět inovace do podnikové praxe. Cílem této výzvy je vlastní výzkumně vývojová činnost s důrazem na aplikační potenciál výsledků a dále se podporuje spolupráce podniků a výzkumných organizací. Žadateli mohou být výzkumné organizace, podniky. Plánované vyhlášení výzvy: 12/2021.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče. Žadateli mohou být kraje, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace. Plánované vyhlášení výzvy: 30. 11. 2021.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Téma Zařízení pro alternativní paliva obsahuje následující podtémata:

 • Práce - LNGCílem je podpořit zavádění infrastruktury pro zásobování alternativním palivem pro vodní dopravu podporou řešení s nízkými emisemi v přechodové fázi k dekarbonizaci námořní a vnitrozemské vodní dopravy podél sítě TEN-T.  Budou podpořena opatření podporující zásobování LNG pro námořní a vnitrozemské přístavy TEN-T jako přechodné řešení a...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 01. 2022

Tato výzva vznikla v rámci Nástroje pro propojení Evropy 2021-2027-víceletá práce programu pro odvětví dopravy, která se konkrétně zaměřuje na přizpůsobení částí TEN-T pro civilně-vojenské dvojí použití (což znamená řešení pro civilní i obranné účely).

V rámci výzvy budou podpoře regulace a práce s možností zahrnout studie související s následujícími akcemi:

 • Všechny akce popsané v Oddílech 6.1 nebo 6.2 víceletého pracovního...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 01. 2022

Skupina 8 výzev obsahuje následující témata:

 • Námořní přístavy; Cílem je rozvíjet infrastrukturní projekty v námořních přístavech na komplexní síti TEN-T. Základní infrastruktura pro rozvoj multimodálních řešení s nulovými nebo nízkými emisemi by mohla zahrnovat základní infrastrukturu pro zlepšení propojení mezi námořní dopravou a vnitrozemskými vodními cestami.
 • Vnitrozemské vodní cesty a přístavyCílem je vyvinout projekty...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 01. 2022

Téma Zařízení pro alternativní paliva obsahuje následující podtémata:

 • Práce - LNGCílem je podpořit zavádění infrastruktury pro zásobování alternativním palivem pro vodní dopravu podporou řešení s nízkými emisemi v přechodové fázi k dekarbonizaci námořní a vnitrozemské vodní dopravy podél sítě TEN-T.  Budou podpořena opatření podporující zásobování LNG pro námořní a vnitrozemské přístavy TEN-T jako přechodné řešení a...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 01. 2022

Kulturní fond je zřízen k podpoře kulturních aktivit, estetické výchovy dětí a mládeže, na ochranu kulturních památek, a to pro fyzické a právnické osoby v oblasti kultury, pro spolky, sdružení, kroužky, kluby, nadace atd. Prostředky lze použít na nájemné, kde je dlouhodobě vykonávána nezisková činnost.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 01. 2022

Skupina 19 výzev obsahuje následující témata:

 • Nové technologie a inovace - Akce podporující nové technologie a inovace, včetně automatizace, kapacity integrované infrastruktury a řízení provozu, zdokonalené dopravní služby, modální integrace.
 • Odstranění překážek interoperability - Opatření odstraňující překážky interoperability v souladu s technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI). 
 • Chytré aplikace pro dopravu...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 01. 2022

Skupina 8 výzev obsahuje následující témata:

 • Námořní přístavy; Cílem je rozvíjet infrastrukturní projekty v námořních přístavech na komplexní síti TEN-T. Základní infrastruktura pro rozvoj multimodálních řešení s nulovými nebo nízkými emisemi by mohla zahrnovat základní infrastrukturu pro zlepšení propojení mezi námořní dopravou a vnitrozemskými vodními cestami.
 • Vnitrozemské vodní cesty a přístavyCílem je vyvinout projekty...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 01. 2022

Skupina 5 výzev obsahuje následující témata:

 • Bezpečnost na silnici; Studie pro hodnocení bezpečnosti infrastruktury silnic, základní a komplexní sítě a vypracování komplexních akčních plánů pro koordinované zlepšování úrovní bezpečnosti, včetně hodnocení bezpečnosti silničního provozu v rámci celé sítě v souladu se směrnicí (EU) 2019/1936.
 • Zabezpečená parkovací infrastrukturaObecným cílem je modernizace dopravní infrastruktury...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 01. 2022

Skupina 5 výzev obsahuje následující témata:

 • Přizpůsobení dopravní infrastruktury pro účely kontrol vnějších hranic UnieOpatření zaměřená na usnadnění toků provozu v oblastech hraničních kontrol na vnějších hranicích Unie sítě TEN-T v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. b) bod x) nařízení o Nástroji pro propojení Evropy. Podporované akce zlepší připojení k hraničním přechodům a parkovacím linkám a prostorům v oblasti hraniční...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 01. 2022

Obecným cílem výzvy je modernizovat dopravní infrastrukturu na základních a komplexních sítích TEN-T.

Podporované studie se týkají akcí, které:

 • musí být umístěny v městském uzlu hlavní sítě v souladu s Přílohou II Částí 1 Nařízení (EU) č. 1315/2013,
 • budou součástí plánu udržitelné městské mobility stanoveného v souladu s pokyny pro rozvoj a provádění plánu udržitelné městské mobility z roku 2019 nebo ekvivalentního plánu...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 01. 2022

Výzva vychází z Nástroje propojení Evropy 2021-2027-víceletá práce program pro odvětví dopravy. Program má obecný cíl budovat, rozvíjet, modernizovat a dokončovat transevropské sítě, přičemž zohlednit dlouhodobé závazky Unie v oblasti dekarbonizace, a přispět tak k inteligentnímu, udržitelnému a inkluzivnímu růstu a posílit územní, sociální a hospodářskou soudržnost. Přispěje k rozvoji společných projektů týkajících se...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 01. 2022

Skupina 8 výzev obsahuje následující témata:

 • Námořní přístavy; Cílem je rozvíjet infrastrukturní projekty v námořních přístavech na komplexní síti TEN-T. Základní infrastruktura pro rozvoj multimodálních řešení s nulovými nebo nízkými emisemi by mohla zahrnovat základní infrastrukturu pro zlepšení propojení mezi námořní dopravou a vnitrozemskými vodními cestami.
 • Vnitrozemské vodní cesty a přístavyCílem je vyvinout projekty...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 01. 2022

Skupina 8 výzev obsahuje následující témata:

 • Námořní přístavy; Cílem je rozvíjet infrastrukturní projekty v námořních přístavech na komplexní síti TEN-T. Základní infrastruktura pro rozvoj multimodálních řešení s nulovými nebo nízkými emisemi by mohla zahrnovat základní infrastrukturu pro zlepšení propojení mezi námořní dopravou a vnitrozemskými vodními cestami.
 • Vnitrozemské vodní cesty a přístavyCílem je vyvinout projekty...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 01. 2022

Skupina 5 výzev obsahuje následující témata:

 • Mořské dálniceModernizace přístavní infrastruktury, spojení s vnitrozemím a vyhrazenými terminály, je -li to nutné k vytvoření nebo rozšíření takovýchto spojení pro pobřežní plavbu. Opatření usnadňující poskytování a využívání pobřežní plavby, která však nejsou spojena s konkrétními přístavy, jako jsou platformy IKT, zařízení pro lámání ledu nebo činnosti zajišťující celoroční...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 01. 2022

Cílem výzvy je poskytnutí podpory z rozpočtu statutárního města Jihlavy na soustavnou a dlouhodobou sportovní činnost v roce 2022. Dotace bude poskytnuta na člena podle stavu členské základny k 31. 12. 2021 (na honoráře a odměny trenérů, pronájmy prostor, režijní náklady, služby v rámci technického zajištění, na dopravu, cestovné a ubytování rozhodčích a aktérů, propagaci, materiálové náklady, startovné apod.). Žadateli...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 01. 2022

Cílem programu je podpora vrcholového a výkonnostního sportu podporu individuálních reprezentantů v období od 1.2.2022 do 31.8.2022. Podpora je určena reprezentantům ČR v kategorii dospělých a nejstarší kategorii mládeže a výjimečně individuálním reprezentantům v mladších kategoriích. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby působící v této oblasti na území města Hradec Králové.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 01. 2022

Očekává se, že projekty v rámci této výzvy přispějí k několika z následujících očekávaných výsledků:

 • zlepšení excelence a atraktivity ERA,
 • konzistentní a dobře strukturovaný ekosystém výzkumných infrastruktur v Evropě,
 • solidní zapojení členských států/přidružených zemí do plnohodnotných celoevropských výzkumných infrastruktur...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 01. 2022

Výzva podporuje přípravnou fázi nových projektů výzkumné infrastruktury ESFRI uvedených v aktualizaci plánu ESFRI do roku 2021. Tyto projekty ESFRI byly vybrány pro excelenci jejich vědeckých případů a pro jejich strategický význam pro Evropský výzkumný prostor a strukturování ekosystému evropské výzkumné infrastruktury.

Očekává se, že projekty přispějí k několika z následujících očekávaných výsledků:

 • strukturní účinek...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 01. 2022

Cílem programu je finanční podpora projektů zvyšujících kvalitu sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji. Podpora - dotační titul KSS 1(bude poskytnuta např. na nákup závěsných zařízení zajišťujících intimitu uživatelů, usnadňujících hygienu a mobilitu, na bezbariérové úpravy prostor či venkovního prostředí, na zařízení zvyšující bezpečnost, na pořízení klimatizace, na rekonstrukci, přístavbu či novou...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 01. 2022

Cílem programu je podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji. Podporovanou aktivitou je zajištění osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji (např. Den Země, Evropský týden mobility, Den bez tabáku, Den zdraví, Den bez úrazů), příprava, tisk a distribuce výchovných a informačních materiálů na témata související s místní Agendou 21, pořádání konferencí, výstav...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
130 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 01. 2022

Cílem programu je podpora celoroční činnosti žadatele související s podporou zvyšování kvality vzdělávání na vysokých školách, rozvojem spolupráce vysokých škol a středních škol v regionu, podporou vysokých škol v oblasti inovativních aktivit, podporou vědecko-výzkumných kapacit, které umožňují transfer ekonomického know-how do regionu, podporou profesně zaměřených studijních programů na vysokých školách v Olomouckém kraji...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 01. 2022

Cílem programu je oživení náměstí, spokojenost spotřebitelů, udržení pracovních míst na venkově a z toho plynoucí udržovaná zemědělská nezastavěná krajina, podpora a propagace místních výrobců potravin a zdravého životního stylu, navázání na úspěšné pořádání FT v předcházejících letech 2011-2021, propagace města. Žadatelem může být fyzická osoba, právnická osoba (veřejný i podnikatelský sektor), včetně příspěvkové organizace...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 01. 2022

Cílem výzvy je podpora kompletního vývoje nebo výroby celovečerního nebo krátkometrážního animovaného českého kinematografického díla (podpora žánrové, tematické a stylové různorodosti českých kinematografických děl, podpora vývoje českého kinematografického díla ve smyslu prohloubené práce autora a dramaturga na scénáři a následných aktivit producenta, které směřují k zajištění financování a připravenosti projektu k natáčení...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 01. 2022

Očekává se, že projekty v rámci přispějí k následujícím bodům:

 • Předvést pilotní projekty renovace ve smyslu „majákových čtvrtí“, podle přístupu inteligentního sousedství a poskytování plánů pro replikaci, nastavení obyvatelnosti a nejnovějších technologických a sociálních inovací v popředí.
 • Mobilizovat meziodvětvový průmysl a partnerství na místní úrovni za účelem vývoje, přizpůsobování, navrhování nových procesů, metod...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 01. 2022

V rámci třinácti výzev v tomto programu budou podporovány aktivity, které umožňují nebo přispívají k jednomu nebo několika očekávaným dopadům destinace 3 „Boj s nemocemi a snižování zátěže nemocemi“. Konkrétně:

 • Akce na podporu prevence rakoviny pomocí evropského kodexu proti rakovině a dalších koordinovaných akcí
 • Granty na organizaci a shromažďování údajů za účelem porozumění bezpečnosti, kvalitě a účinnosti terapií uplatňovaných...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 01. 2022

Cílem programu je podpora realizace projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji. Účelem je prostřednictvím poskytovaní služeb pomáhat na území kraje řešit primární, sekundární či terciální drogovou problematiku. Dotaci lze použít na úhradu nákladů za poskytnuté služby. Žadatelem mohou být realizátoři protidrogových projektů, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb a platnou certifikaci odborné způsobilosti...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 01. 2022

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Prokázaná životaschopnost a osvědčená integrovaná technologická řešení pro záruky výkonu a smlouvy založené na výkonu za účelem zvýšení energetické náročnosti budov, ale včetně aspektů přesahujících energetiku směrem k širšímu spektru záležitostí souvisejících s klimatem a životním prostředím (např. účinnost zdrojů, uhlík po celý život, atd.).
 • Posílená důvěra...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 01. 2022

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Zvýšené využívání inovativních řešení pro udržitelné, digitalizované, na člověka zaměřené a inkluzivní, kvalitní vybudované prostředí, v souladu s principy oběhu v celém hodnotovém řetězci.
 • Intenzivnější, meziodvětvové a interdisciplinární vzájemné učení od předních účastníků.
 • Zvýšené povědomí o přínosech technologických a netechnických (sociálních, kulturních)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 01. 2022

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Vyšší rozsah a produktivita v procesu renovace: prokázané a kvantifikované zkrácení doby prací na stavbě / rekonstrukci na místě (minimálně o 30% a směrem k 50%).
 • Vyrovnané a kvantifikované zlepšení izolace a vzduchotěsnosti ve srovnání se standardními řešeními renovace.
 • Předvedené zlepšení vnitřního prostředí a uživatelského komfortu a spokojenosti, jakož i přístupnosti...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 01. 2022

Zaměření fondu: posláním obecně prospěšné společnosti je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.

Žádat mohou:

 • Rodiče (zákonní zástupci) nemocných dětí do 18 let (ve výjimečných případech mohou být i starší), kterým lze pomoci s úhradou zdravotních pomůcek, léčby, rehabilitačních a ozdravných...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 01. 2022

Program je zaměřen na investiční i neinvestiční podporu rozvoje, rekonstrukcí, údržby a oprav sportovišť a tělovýchovných zařízení, která se nacházejí na území města Hradec Králové. Cílem grantu je rozvoj a údržba sportovišť, které nejsou v majetku města. Příspěvky jsou poskytovány na údržbu a investiční záměry směřující ke zlepšení technického stavu sportovišť a tělovýchovných zařízení. Žadateli mohou být fyzické i právnické...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 01. 2022

Cílem výzvy je podpora malých poskytovatelů hostingových služeb (HSP), tj. poskytovatelů služeb sestávajících z uchovávání informací poskytovaných a na žádost poskytovatele obsahu předávaných veřejnosti, výzva je zaměřena na zjišťování a odstraňování teroristického obsahu online.

Projektové žádosti předložené v rámci této výzvy musí podporovat řešení všech tří následujících priorit:

 • Informovat a zvyšovat povědomí malých...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 01. 2022

Cílem programu je rozvoj nadání žáků. Dotace je určena na vytváření podmínek pro rozvoj mimořádně nadaných žáků formou rozšířené výuky některých předmětů nebo skupin předmětů a individuálním přístupem učitele k žákovi mimo vyučování (prioritou je individuální práce s mimořádně nadanými žáky, systematická práce s mimořádně nadanými žáky, projekty a aktivity zaměřené na dlouhodobější činnosti mimořádně nadaných žáků). Žadateli...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 01. 2022

Nadace 700 let města Plzně přijímá žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku v oblasti kultury, sportu nebo vydavatelských projektů na rok 2022 i nominace na udělení hudebních cen Plzeňský Orfeus a Plzeňský Orfeus junior.

Nadace podporuje projekty směřující k rozvoji a obnově města Plzně za účelem zlepšení životních podmínek obyvatel města a jeho propagace. Jejím cílem je vytvářet dobré předpoklady pro další rozvoj města...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 01. 2022

Cílem programu je zvýšení environmentální gramotnosti obyvatel, která souvisí s koncepcí EVVO na roky 2021-2026. Podporované aktivity - Osvětová činnost (podpora ekologických výukových programů, přednášek, seminářů, naučných a osvětových materiálů, pobytů v naučných střediscích ekologické výchovy, terénních cvičení, odborných exkurzí, osvětovvých akcí, realizace nových a obnova stávajících naučných stezek), Technické a...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 01. 2022

Cílem programu je podpora sportovních akcí, zejména pro děti a mládež, na území statutárního města Zlína. Vhodným žadatelem jsou fyzické nebo právnické osoby provozující danou činnost na území města Zlína. Dotace je určena na akce konané v I. čtvrtletí 2022. Maximální podpora jedné akce je stanovena na výši 50 000 Kč, a to zejména na lékařský dohled, platby rozhodčím, pronájem sportoviště a na technické zabezpečení.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 01. 2022

Cílem programu je etické výchovy ve školách, kde může být samostatným vyučovacím předmětem nebo se skládat z aktivit směřujících ke zlepšení etického prostředí napříč celým vyučovacím procesem. Tématy mohou dále být například potírán íxenofobie, náboženská nesnášenlivost, rasismus. Žadateli jso právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 01. 2022

Cílem programu je podora projektů zaměřených na pořízení vybavení nebo obnovu stávajícího vybavení žadatele pro rozvoj pracovních schopností a dovedností dětí, žáků a studentů, zajištění metodických materiálů a vzdělávání pedagogických pracovníků v přímé souvislosti s používáním vybavení pořízeného z dotačního programu, podpora posilování mezipředmětových vztahů, projektového vyučování, spolupráce různých stupňů škol a...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 01. 2022

Cílem programu je financování sociálních programů - Podpora programů pro rodiny v rámci rodičovských kompetencí, podpora mateřských, rodinných a komunitních center; Podpora programů pro seniory a podpora mezigenerační spolupráce a pomoci; Podpora aktivit v oblasti zajišťování kontaktu mezi rodiči, osobami blízkými a dětmi prostřednictvím asistovaných kontaktů; Podpora aktivit v oblasti pomoci ohroženým dětem a dětem se...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 01. 2022

Cílem programu je podpora projektů, zaměřených na výstavbu novýchobnovu zaniklých, rekonstrukci a odbahnění rybníků, malých vodních nádrží, mokřadů a tůní, průlehů nebo svejlů. Z dotace lze hradit stavební práce, zemní, bourací a demoliční práce, odstranění sedimentu rybníka nebo malé vodní nádrže, odvoz a ekologická likvidace sedimentu, průzkumné práce, výsadbu břehových porostů. Žadateli jsou obce do 2 000 obyvatel...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 01. 2022

Cílem programu je podpora handicapovaných, kteří jsou také cílovou skupinou. Podporovanou aktivitou je podpora činnosti související se sportovními, volnočasovými a vzdělávacími aktivitami handicapovaných dětí, mládeže a dospělých (drobné materiální vybavení do 40 tis. Kč, organizace akcí regionálního, celostátního a mezinárodního významu, cestovné a mzdy). Žadateli jsou školy a školská zařízení, NNO pracující s handicapovanými...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 01. 2022

Cílem programu programu je podpora zajištění kvalitní přípravy sportovců výpravy Karlovarského kraje na Hrách olympiády dětí a mládeže ČR včetně nominačních závodů. Dotace se poskytuje na materiál, ceny, služby, odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, startovné. Na přípravu Letní olympiády dětí a mládeže je vyčleněno 400 000 Kč, na přípravu Zimní olympiády dětí a mládeže 150 000 Kč. Žadatelem může být právnická...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 01. 2022

Cílem programu je financování základní činnosti sociální služby. Dotaci lze poskytnout pouze na účel vymezený v rámci oblastní podpory - Dostupnost služeb s vysokou rozvojovou prioritou (např. pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby, denní stacionáře, centra denních služeb, podpora samostatného bydlení, terénní sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, raná péče); Dostupnost...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 01. 2022

Tento program je primárně zaměřen na výstavbu nových veřejně přístupných sportovních zařízení a investiční projekty zaměřené na modernizaci stávajících tělovýchovných a volnočasových zařízení související se sportovní a volnočasovou činností dětí a mládeže. Žadateli jsou obce a NNO pracující s dětmi a mládeží. Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 80 %, 70 % (obce) a 100 % (handicapovaný žadatel) z celkových uznatelných...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 01. 2022

Dotační program je vyhlašován pro oblast primární prevence (projekty zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci, na včasnou intervenci, na utváření zdravých vztahů v třídních kolektivech, na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů atd.), prevence kriminality (rozvoj kamerových dohlížecích systémů, osvětlení, informativních měřičů rychlosti, preventivní aktivity v oblasti výchovně vzdělávací), rozvoj...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 01. 2022

Tento program je zaměřen na podporu sportovních subjektů související s vrcholovou sportovní činností - kritérium vrcholového sportu splňují účastníci nejvyšších celorepublikových akcí juniorů a seniorů a dále pak mezinárodní akce typu Mistrovství světa, Evropy či Světových pohárů v kategorii juniorů či seniorů. Žadateli jsou právnické osoby, jejichž hlavní činností jsou sportovní aktivity na vrcholové úrovni - sportovní...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 01. 2022

Tento program je zaměřen na poskytování neinvestičních i investičních dotací a příspěvků na realizaci systematické podpory plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany. Dotace je určena na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky nebo nové cisternové automobilové stříkačky v rámci programu Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí (podprogram 1), na pořízení nového dopravního...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 01. 2022

Tento program je zaměřen na podporu činnosti související se sportovními a volnočasovými aktivitami dětí a mládeže (opravy a údržby sportovních zařízení a zařízení, která slouží k volnočasové činnosti dětí a mládeže, drobné materiální vybavení do 40 tis. Kč, organizace akcí regionálního, celostátního a mezinárodního významu, cestovné, mzdy, provozní náklady - např. nájmy, energie). Žadateli jsou školy a školská zařízení...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 01. 2022

Cílem grantu je zabezpečení zlepšení materiálně technického vybavení a systematická podpora jednotek SDH obcí. Podporovanou aktivitou je nákup, rekonstrukce a opravy věcných prostředků požární ochrany (nafukovacího stanu, nové elektrocenrály, naftového topidla s termostatem, elektrického vařiče, přepravní bedny, manipulační techniky, přívěsného vozíku za motorová vozidla, zařízení pro stáčení dezinfekce apod.). Žadateli...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 01. 2022

Cílem grantu je podpora dobrovolných hasičů a složek IZS. Podporovanou aktivitou je nákup a rekonstrukce CAS (alokace 7 000 000 Kč), dopravního automobilu  (alokace 11 000 000 Kč) a výstavba či rekonstrukce požární zbrojnice (alokace 17 000 000 Kč). Poskytnutí krajské dotace je vázáno na získání dotace z rozpočtu MV GŘ HZS ČR. Žadateli jsou obce - zřizovatelé jednotek SDH.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 01. 2022

Cílem programu je Přispět ke zlepšení životních standardů malých a středních farmářů a k zajištění potravinové bezpečnosti obyvatel v Západní provincii Zambie, skrze podporu rozvoje tržních vztahů, zvýšení a diverzifikaci produkce se zavedením inovací do integrovaného přístupu k zemědělství včetně posílení adaptace na klimatickou změnu s uplatněním prvků precizního zemědělství. Předmětem podpory je realizace rozvojových...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 01. 2022

Cílem programu je podpora pořádání krátkodobých tradičních i zakládání nových kulturních akcí (hudba, divadlo, výtvarné umění, fotografická a filmová tvorba), pořádání sportovních akcí (soutěže, turnaje, závody, poháry, maratony), pořádání akcí zaměřených na oslavy a výročí založení obcí či připomenutí jiných důležitých historických událostí v obci, oslavy výročí spolku, setkání rodáků, udělení praporu a znaku apod. Žadateli...

Maximální % dotace:
40%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 01. 2022

Cílem programu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách MÚ a OÚ. Podporovány jsou aktivity jako např. odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov, bariér uvnitř budov, bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách, pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů. Žadateli jsou obec či město, jejíž záměry...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 01. 2022

Cílem programu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou. Podporovány jsou aktivity jako např. odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov, bariér uvnitř budov, bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách, pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů. Žadateli jsou obec či...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 01. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na pořízení učebních pomůcek (např. mikroskopu, hudebního nástroje, dronu, softwaru, PC a jiného inovativního, specializovaného či moderního zařízení) sloužících k rozvoji talentu žáků škol v Kraji Vysočina (žák ZUŠ, nebo žák jiné školy, který se umístil ve školním roce 2019/2020 nebo 2020/2021 v okresním kole soutěží a olympiád nejhůře do 3. místa). Žadateli jsou právnické osoby...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 01. 2022

Tento program Krajského úřadu je zaměřen na podporu ekologické výchovy a vzdělávacích akcí v environmentální oblasti. Podporovanou aktivitou je např. rozvoj klíčových znalostí a kompetencí u dětí a žáků v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (např. realizace lesní pedagogiky, projektových dnů), činnost středisek ekologické výchovy, realizace celoročních jednodenních a pobytových programů pro školy zaměřených...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 01. 2022

Cílem programu je poskytování dotací zajištění svozu klientů do denních stacionářů a center denních služeb, a to z důvodu zajištění co možná nejvyšší míry dostupnosti sociálních služeb v Kraji Vysočina. Žadateli jsou provozovatelé denních stacionářů a center denních služeb, kteří mají vydanou registraci sociální služby a jsou zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
450 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 01. 2022

Cílem programu je podpora investičních projektů do oblasti výstavby, rekonstrukcí a pořízení vybavení do knihoven a kulturních zařízení za účelem zkvalitnění podmínek kulturního a společenského života v Olomouckém kraji. Dotace je určena na výstavbu a rekonstrukce knihoven a kulturních zařízení, nákup movitých věcí do 40 000 Kč pro knihovny a kulturní zařízení. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí a další právnické...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 01. 2022

Cílem programu je podpora realizace kulturních akcí a činností neprofesionálního charakteru.Dotace je určena na mimořádné a dlouhodobě realizované významné kulturní akce, na aAkce místního významu v obcích (např. plesy, košty, degustace, módní přehlídky, poutě), na publikační, audio a audiovizuální projekty (literatura, publicistika, hudební, filmová a audiovizuální tvorba, ediční činnost, radiové a rozhlasové projekty...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 01. 2022

Cílem dotačního programu je podpora rozvoje kulturního života obyvatel v Olomouckém kraji. Dotace je určena na zajištění celoroční činnosti stálých profesionálních souborů sídlících na území Olomouckého kraje. Žadatelem mohou být příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace a ostatní právnické osoby s minimálně 7letou historií (divadla, symfonické orchestry, pěvecké sbory).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 01. 2022

Účelem programu je finančně zabezpečit péči o válečné hroby. Dotace je určena na účelové udržování válečných hrobů a pietních míst v důstojném stavu či na jejich výstavbu a zachování památky vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu. Oprávněným žadatelem o dotaci na péči o válečné hroby je vlastník válečného hrobu. O příspěvek je možno žádat průběžně  - s každoroční...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Cílem dotačního programu je podpora rozvoje cyklodopravy, zvyšování bezpečnosti cyklistů v Olomouckém kraji a podpora aktivního trávení volného času. Dotace je určena na výstavbu cyklistických stezek jako samostatných dopravních tras, na budování úseků cyklistických komunikací v režimu dopravního značení B11 (polní, lesní cesty) a na opravy stávajících cyklistických stezek a cyklistických komunikací. Tento program je určen...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Tento program poskytuje podpůrné finanční prostředky určené k záchraně nemovitých kulturních památek v havarijním technickém stavu. Dotace je určena na záchranu a zajištění nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek, zejména na odstranění havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb v havarijním technickém stavu, na jejich statické a celkové stavební zajištění, restaurátorské práce a na opravy krovů a...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji si za cíl posílit kulturní rozmanitost, symboliku kraje a identifikaci obyvatel s krajem. V rámci Podprogramu 1 - Podpora kulturních aktivit jsou vyhlášeny 2 dotační tituly - A - Tradiční lidová kultura (prezentace projevů tradiční lidové kultury, předvádění technologií lidových řemesel včetně nákupu výrobních pomůcek pro oceněné Nositele tradice lidových řemesel)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Tento program je zaměřen na podporu výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního i neinvestičního movitého majetku sportovních organizací a zařízení, jejichž vlastníkem není Pardubický kraj. Žadatelem může být vlastník objektu nebo jeho dlouhodobý nájemce (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné organizace, obec s počtem obyvatel do 5 000). Míra podpory může...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Program podpoří aktivity, které rozvíjejí kreativitu zapojených osob, lokální patriotismus občanů města a rozšíří obecnou vzdělanost v oboru historie, přispívají k oživení veřejného prostoru a vedou ke zkvalitnění sousedských vztahů a rozšíření možností trávení volného času ve městě.

Cíli subvence jsou podpora talentovaných osob se vztahem k městu (autorská a interpretační sféra všech oblastí umění, kultury a kreativity)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Cílem programu je podpora pravidelné celoroční sportovní a tělovýchovné činností dětí a mládeže (zvyšování fyzické zdatnosti - školní sport, výchova sportovních talentů, organizovaný sport, sport osob se speciálními potřebami, zdravý životní styl, pohyb, sport, sportovní akce). Žadateli jsou sportovní kluby a jednoty - právnické osoby, jejichž hlavní náplní jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu, příspěvkové organizace...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Cílem programu je podpora česko-bavorských společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s dobou řešení max. 30 měsíců v prioritních oblastech společného zájmu – Informační a komunikační vědy; Inženýrství a technologie s důrazem na Průmysl 4.0 a využití technologií sítí 5. generace ve specializaci - elektronika, elektrotechnika, informační inženýrství; Materiálový...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí na území národních parků a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků a podpora udržitelného rozvoje těchto obcí. Dotace je určena na budování a obnovu infrastruktury a vybavenosti obcí, na zpracování rozvojových dokumentů, studií a projektové přípravy, na rozvoj informačních center, vzdělávání a osvětu v oblasti životního prostředí, na kofinancování...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Tento program se zaměřuje zejména na podporu obnovy a zachování kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jako jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky a boží muka, ale i ve prospěch obnovy a zachování venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, technických děl, soch a pomníků, zahrad apod., které se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových zón. Žadateli jsou...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Program podporuje rozvoj autorské literární tvorby s přímou vazbou na město Olomouc, vydávání periodických a neperiodických publikací, týkajících se města Olomouce, jeho historie, osobností či tradic, původní autorská tvorba, vztahující se k městu Olomouc (poezie, próza, drama), odborné publikace, reflektující město Olomouc (prezentace a dokumentace historického a kulturního dědictví města, historických osobností a událostí)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Cílem je výchova mladých lidí k solidaritě, toleranci a porozumění prostřednictvím interkulturního vzdělávání, zdokonalování jazykové vybavenosti, znalost reálií, podpora volnočasových aktivit v rámci mezinárodní spolupráce. Dotace je určena na dvoustranné mezinárodní kontakty dětí a mládeže, mezinárodní tábory s min. účastí 30 % zahraničních účastníků konané v České republice nebo v zahraničí, dvou či vícestranná jednorázová...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Cílem programu je podpora a rozvoj volnočasových aktivit určených pro organizované i neorganizované děti a mládež, podpora výchovy dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci - zájem dětí a mládeže o veřejné dění a zapojení do veřejného prostoru s dialogem mezi mladými lidmi a zástupci kraje, ke vzájemné toleranci a pochopení, ke zdravému životnímu stylu, podpora klubové činnosti, podpora rozvoje...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Cílem výzvy je snížení emisí uhlíku, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie. Podpora je určena pro malé projekty modernizace zdrojů energie do 15 mil. EUR. Žadateli jsou subjekty provozující zařízení v EU ETS na území České republiky. Maximální výše podpory je 15 mil. EUR dle kurzu Evropské centrální banky ke dni vydání...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Cílem výzvy je podpora budování infrastruktury nezbytné a vhodné pro rozvoj bezbariérového cestovního ruchu. Investiční i neinvestiční dotace jsou určeny na úhradu nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého hmotného majetku, na rekonstrukci, modernizaci, opravu a údržbu dlouhodobého hmotného majetku (stavební úpravy za účelem odstranění bariér kulturně turistických cílů, TIC a ubytovacích zařízení a jejich zázemí...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Cílem programu je podpora soustavné a dlouhodobé kulturní a společenské aktivity přispívající k rozvoji kulturního prostředí nebo k udržování kulturních tradic. Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které provozují činnost v oblasti kultury. Např. podpora činnosti kulturních organizací, spolků, zájmových souborů, kroužků, sdružení apod. 

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

V rámci dotačního programu jsou podporovány sporty s převažující pohybovou aktivitou vedoucí ke zdravému životnímu stylu a prohloubení fyzické kondice včetně šachu a stolního hokeje, jakožto sportů s dlouholetou tradicí v našem regionu. Ostatní sporty tento dotační program nepodporuje.

Účel, na který může být dotace poskytnuta, je vymezen následujícími podprogramy:

 • Podprogram č. 1 (770 000 Kč):Dotace na sportovní a tělovýchovnou...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Program je zaměřen na podporu pravidelné činnosti a systematické přípravy členů sportovních a tělovýchovných organizací se sídlem ve městě Olomouci (pořízení sportovního materiálu, dresů, doprava na soutěže a sportovní akce, uspořádání sportovních akcí, stravování a ubytování, startovné a poplatky související se sportovními soutěžemi, úhrada odměn trenérů a cvičitelů, nájemné, energie a ostatní provozní výdaje). Žadatelem...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Cílem je podpora akcí nadregionálního nebo mezinárodního významu s významným vlivem na návštěvnost v jednotlivých turistických lokalitách Olomouckého kraje. Dotace je určena pro pravidelně se opakující akce, vícedenní akce, propagaci, zapojení místní občanské společnosti a partnerů, apod. Žadatelem je fyzická osoba nad 18 let věku, obec, dobrovolný svazek obcí a jiná právnická osoba. 

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Tento podprogram je obecně zaměřen na podporu zlepšení vybavení depozitářů a expozic muzeí a galerií, na zlepšení péče o sbírkový fond, na činnost subjektů prezentujících historické a kulturní dědictví. Podporováno je vybavení depozitářů a expozic odpovídajícím mobiliářem, restaurování, konzervování a dokumentace sbírkového fondu. Žadateli o program mohou být fyzické a právnické osoby působící v oblasti ochrany, prezentace...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Program je zaměřen na podporu organizace sportovních a tělovýchovných akcí na území města Olomouce a účast na sportovních akcích mimo region města, které nevycházejí z pravidelné činnosti, a to v období od 1. 3. 2022 do 31.12.2022. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby provozující činnost v této oblasti.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Cíl programu - podpora zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích budováním přechodů pro chodce na silnicích I., II. a III. třídy, např. jejich nasvětlením, bezpečnostní úpravou (např. místa pro přecházení) a rekonstrukcí přechodů pro chodce v průtazích obcí, zvyšující bezpečnost chodců. Žadateli jsou obce.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Cílem programu je vytvoření a zkvalitnění základních podmínek pro aktivity v rámci volného času dětí a mládeže. Snížení nákladů hrazených účastníky, resp. jejich zákonnými zástupci, aby byly pravidelné činnosti nebo jednorázové akce finančně přístupné pro co nejširší skupinu dětí a mládeže především z MČ Praha 1.

Podporovány mohou být tyto oblasti činností:

 • Podpora pravidelné činnosti nebo jednorázových akcí pro organizované...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Cílem dotačního programu je podpořit činnost certifikovaných destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje za účelem zlepšení řízení a koordinace, komunikace a kooperace cestovního ruchu. Dotace je určena na tvorbu ucelené nabídky produktů a aktivit, marketing a rozvoj spolupráce jednotlivých subjektů v cestovním ruchu v destinaci. Žadatelem může být právnická osoba, která má platné rozhodnutí o...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Program Festivaly je určen na podporu festivalů profesionálního umění v oblastech hudby, divadla, tance a pohybového umění, výtvarného umění a literatury nebo multidisciplinárních festivalů realizovaných na území města. Jedná se o podporu akcí, probíhajících v kulturních zařízeních nebo ve venkovních prostorách městské památkové rezervace, přilehlých parcích nebo v jednotlivých městských částech v období od 1.1.2021 do...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 3 fiche (opatření):

 • Podpora zemědělských podniků (Investice do zemědělských podniků).
 • Podpora jiného drobného podnikání (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Cílem dotačního titulu je podpora kamenných i pojízdných prodejen, které nabízejí regionální produkty (pečivo, maso, uzeniny, mlékárenské výrobky, nápoje).

Oprávněnými žadateli jsou:

 • Obec s počtem obyvatel nejvýše 700 a zároveň s nejvýše jednou prodejnou na území obce, přičemž z toho obce o počtu obyvatel od 501 do 700 mohou podat žádost pouze při průměrném maloobchodním obratu prodejny za poslední tři roky nižším než...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
160 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Cílem výzvy je podpora na vytváření příznivých podmínek pro podnikání a zvýšení zaměstnanosti formou budování infrastruktury, jejíž využití přímo povede k rozvoji podnikání. Dotace je určena na stavební investice - pořízení, rekonstrukci nebo modernizaci dlouhodobého hmotného majetku investiční výstavbou.  Žadatelem mohou být pouze obce do 5 000 obyvatel a právnické osoby, v nichž mají obce do 5 000 obyvatel minimálně...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Hlavním cílem dotačního programu je budování infrastruktury pro podporu cestovního ruchu. Program by měl mít za následek rozvoj cestovního ruchu. Z dotace budou podporovány projekty cyklotrasy, kempy, informační tabule apod., ale také investiční projekty rozšíření ubytovacích kapacit. Žadateli jsou obce, svazky obcí, fyzické nebo právnické osoby (obchodní společnosti, spolek, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Cílem programu je zajištění spolufinancování rozvoje dlouhodobých sportovních aktivit dětí a mládeže v Ústeckém kraji. Dotace je určena na pořádání sportovních akcí dětí a mládeže mezinárodního, republikového a regionálního významu v Ústeckém kraji, na sportovní soustředění pro děti a mládež, na zajištění reprezentace dětí a mládeže Ústeckého kraje na sportovních akcích v ČR a zahraničí, na materiálně technické vybavení...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Cílem programu je podpora malých kulturních akcí a aktivit přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě Jihlavě. Podpořeny budou na jedné straně začínající pořadatelé či kulturní aktéři a na straně druhé stávající komunitní uskupení a spolky. Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Termíny pro podávání žádostí:

 • 1. kolo od 27. 12. 2021 do 31. 1. 2022 
 • 2. kolo od 2...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Cílem programu je podpora přípravy a zpracování inovačních projektových záměrů tzv. strategické intervence, které pak mohou podány podány do relevantní výzvy některého z programů podpory na národní či evropské úrovni, nebo zahájení realizace projektu z vlastních zdrojů příjemce asistenčního voucheru či jiných zdrojů mimo programové financování. Žadatelem je veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekt.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Cílem programu je podpora stávajících sociálních podniků a vznik nových sociálních podniků na území Pardubického kraje. Dotace na aktivity typu A (Vznik nového SP) jsou určeny na pořízení právních, poradenských a vzdělávacích služeb potřebných k založení sociálního podniku, na vznik byznys plánu a strategických dokumentů, na nákup dotačního managementu, na pořízení neinvestičního a investičního majetku sloužícího k založení...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
180 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Cílem programu je podpora realizace aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování, zejména programů všeobecné, selektivní a indikované prevence rizikového chování zaměřené na děti a mládež, dále podpora projektů vzdělávání pedagogických pracovníků škol v oblasti primární prevence rizikového chování, specializační studium školních metodiků prevence či supervizi pedagogických sborů. Žadateli mohou být fyzické osoby...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Cílem výzvy je podpora realizace integrovaných územních strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2021-2027. Nástroj CLLD je zaměřen zejména na venkovské oblasti. Nositeli strategií komunitně vedeného místního rozvoje jsou místní akční skupiny (MAS), jež zpracovávají pro území své působnosti víceodvětvovou strategii se zapojením různých místních aktérů. Strategie CLLD zohledňuje místní potřeby...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Cílem programu je podpora organizátorů krajských postupových přehlídek a národních přehlídek, v oblasti neprofesionálního umění se zaměřením na českou hudebnost, divadelní tvořivost, taneční umění a další estetické aktivity, které se konají v Kraji Vysočina. Žadateli jsou obce, příspěvkové organizace zřizované obcemi a krajem, podnikatelé, spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace, církevní právnické osoby...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Cílem programu je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi a zlepšit hospodaření se srážkovými vodami. V rámci výzvy budou podporovány projekty zaměřené na aktivitu 1.3.1 - Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů (realizace opatření rozlivu do údolních niv, zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé kynety úpravy nevhodného...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Cílem programu je podpora realizace aktivit škol a školských zařízení v oblasti primární prevence rizikového chování, zejména programů všeobecné, selektivní a indikované prevence rizikového chování zaměřené na děti a mládež, adaptačních pobytů žáků základních a středních škol, podpora projektů zaměřených na vzdělávání pedagogických pracovníků škol v oblasti primární prevence rizikového chování, specializační studium školních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Cílem programu je uchování kulturního dědictví a tradic regionu - podpora bude směrována na rozvoj společnosti v oblasti kultury a folkloru na bázi národních a regionálních tradic a těch žadatelů, kteří svojí činností napomáhají ke zprostředkování, uchování a využívání kulturních hodnot Pardubického kraje a upevňují vztah obyvatel k jeho kulturnímu dědictví. Žadateli jsou právnické a fyzické osoby organizující akce zapsané...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Program je zaměřen na podporu činnosti právnických osob, které zajišťují nebo provozují sportovní a tělocvičné aktivity související se zabezpečením vrcholového a výkonnostního sportu dětí a mládeže. Žadatelem mohou být právnické osoby zajišťující pravidelnou přípravu a účast dětí a mládeže na výkonnostních soutěžích, přeborech, pohárech a ostatních akcích organizovaných jednotlivými sportovními svazy a tělovýchovnými organizacemi...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Cílem výzv je podpora zpracování, případně aktualizaci projektové dokumentace pro infrastrukturní projekty s uplatněním v evropských dotačních nástrojích v období 2021 – 2027. Účelem je pomoci obcím s financováním přípravy podkladů pro žádosti o podporu z operačních programů, případně dalších finančních nástrojů EU (Modernizační fond, REACT EU, Národní plán obnovy aj.), národních dotačních programů. Dotace je určena na...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Program podporuje realizaci kulturních projektů přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě Jihlavě, cílem programu je podpořit a zachovat kulturní akce a aktivity s rozmanitými žánry realizované na území města Jihlavy (hudba, divadlo, tanec, film výtvarné umění, městské slavnosti a jiné akce a aktivity). Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které provozují činnost v oblasti...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Cílem programu je uchování kulturního dědictví regionu. Podporovanou aktivitou je stavební obnova kulturních památek, restaurování kulturních památek a jejich uměleckých nebo uměleckořemeslných součástí, zachování a obnova drobných objektů památkového charakteru. Žadateli jsou vlastníci kulturních památek evidovaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky a vlastníci objektů či pozemků, na němž se tento...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Tento program je zaměřen na vytvoření organizačních a ekonomický podmínek k podnícení a k podpoře obyvatel venkovských oblastí a samospráv venkovských obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o přirozený rozvoj zdravého životního prostředí, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství. Dotace je určena na pořízení, obnovu, opravy a údržbu občanské vybavenosti...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Tento program je zaměřen na podporu rozvoje společnosti v oblasti životního prostředí. Konkrétně je podpora poskytována na celoroční provoz střediska s ekovýchovným zaměřením, ekovýchovné akce pro veřejnost, na vydávání tiskovin s ekovýchovnou tématikou. Žadateli jsou školy a školská zařízení či jejich zřizovatel (obec), NNO (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církve).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Hlavním cílem dotačního programu je podpora kulturních aktivit a akcí regionálního významu. Dotace je určena na rozvoj neprofesionální kultury a zájmové umělecké činnosti, na realizaci profesionálních kulturních aktivit, na podporu řemesel s účastí min. 5 osob, které jsou držiteli některého z ocenění (Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje, Nositel tradice lidového řemesla, Cena Vladimíra Boučka) či jiných registrovaných...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Cílem výzvy je podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 23 let, podpora jak stávajících, tak i nově se rozvíjejících činností v oblasti sportu a tělovýchovy na území města, podpora pořádání sportovních soutěží (zejména výkonnostního charakteru) a sportovních akcí pro ostatní skupiny populace na území města, podpora handicapovaných sportovců, zlepšení sociálního zázemí ve sportovních zařízeních, podpora sportovních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Cílem programu je zvyšovat ekologické vědomí a odpovědnost obyvatel. Podporované aktivity - péče o vodní toky a vodní plochy, péče o prvky územního systému ekologické stability či jejich realizace, péče o cenné botanické či zoologické lokality, likvidaci invazních a expanzivních druhů rostlin a živočichů, odstraňování migračních překážek pro živočichy. Žadateli jsou např. NNO (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Program je zaměřen na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji, což přispěje ke zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí v silničním provozu na pozemních komunikacích v Pardubickém kraji a dále ke snížení rizika úrazu dětí v silničním provozu. Dotace je určena na výstavbu dětského dopravního hřiště, učeben a sociálního zázemí, na pořízení dopravního značení a světelné signalizace, mobilního dětského...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Cílem výzvy je snížení emisí uhlíku, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie. Podpora je určena pro malé projekty modernizace či změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení do 15 mil. EUR. Žadateli jsou subjekty provozující zařízení v EU ETS na území České republiky. Maximální výše podpory je 15 mil. EUR dle...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Program je zaměřen na poskytování služeb inovačním podnikům, provozování a rozšiřování stávajících vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a inovačních center, ojediněle i výstavbu nové sdílené infrastruktury. Dotace je určena na rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií (nákup pozemků, budov, strojů, pořízení patentů, licencí...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Cílem tohoto programu je podpora a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje. Dotace je určena na pořízení nových cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí, a to za podmínky současného čerpání investiční dotace z Ministerstva vnitra generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky z dotačního programu - Investiční účelové dotace pro jednotky sboru dobrovolných...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Tento program je určen na podporu rozvoje zahraničních vztahů Pardubického kraje prioritně s partnerskými regiony (Region Centre - Francie, Dolnoslezské vojvodství – Polsko, Prešovský samosprávný kraj – Slovensko, Vládní kraj Tübingen, zemský okres Reutlingen - Německo, zakarpatská oblast Ukrajiny, region Jilin/Ťi-lin v Číně, region Mtskheta-Mtianeti v Gruzii) a podporu aktivit v dalších zahraničních regionech. Dotace...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Cílem programu je podpora sportovní a tělovýchovné činnosti na území Plzeňského kraje. Dotace je určena na vybudování a modernizaci sportovišť, která jsou v užívání nebo vlastnictví Plzeňského kraje, obcí, škol a školských zařízení nebo spolků působících v oblasti tělovýchovy a sportu, na podporu sportovních zařízení, která mají charakter obecních sportovišť, využívaných v dopoledních hodinách školami a školskými zařízeními...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na obnovu památek, restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památek a jejich zabezpečení, rekonstrukci stávajících a budování nových expozic a depozitářů, digitalizaci památek a mobiliářů, obnovu parků a zahrad u souboru památek, modernizaci či výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí. Žadateli...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Cílem programu je podpora zpracování prvního územního plánu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Účelem je konkrétní pomoc orgánům územního plánování kraje, zaměřená na soulad s nadmístními zájmy, vyjádřenými v územně plánovací dokumentaci kraje, ale i na konkrétní místní potřeby rozvoje obcí. Program zahrnuje podporu pořízení územního plánu. Výstupem programu je územní plán dle stavebního zákona...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Cílem výzvy je podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže, podpora handicapovaných sportovců, podpora sportu pro všechny, podpora sportovní reprezentace Pardubického kraje, podpora významných sportovních akcí, podpora volnočasových aktivit. Žadateli jsou právnické osoby (sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné organizace).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Program podporuje veřejně prospěšné činnosti v oblasti kultury, dotace je určena na částečnou úhradu provozních výdajů souvisejících se zabezpečením jejich provozu a celoroční činnosti kulturních organizací ve městě Olomouci (náklady spojené s uměleckou činností a organizací kulturních aktivit, provozní výdaje, odměny a honoráře účinkujícím, nájemné, energie a propagační činnost). Žadatelem může být fyzická a právnická...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

V rámci tří výzev v tomto programu budou podporovány aktivity, které umožňují nebo přispívají k jednomu nebo několika očekávaným dopadům destinace 3 „Boj s nemocemi a snižování zátěže nemocemi“. Konkrétně:

 • Vývoj nových účinných terapií pro vzácná onemocnění
 • Předklinický vývoj další generace imunoterapií pro choroby nebo poruchy s nesplněnými zdravotními potřebami
 • Vakcíny 2.0 - vývoj nové generace vakcín...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 02. 2022

Výzva se zaměřuje na podporu aktivit, které umožňují nebo přispívají k jednomu nebo několika dopadům destinace 1 „Zůstat zdravý v rychle se měnící společnosti“.

Za tímto účelem by se návrhy v rámci tohoto tématu měly zaměřit na dosažení výsledků, které jsou zaměřeny, přizpůsobeny a přispívají ke všem následujícím očekávaným dopadům:

 • Kliničtí lékaři, zdravotničtí pracovníci a občané mají přístup k validovaným nástrojům...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 02. 2022

Dotační program je zaměřen na podporu škol se sídlem v MČ Praha 6, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 6 nebo hlavní město Praha, konkrétně na oblasti rozvoje podpory výuky cizích jazyků, zahraničních studijních pobytů a letních jazykových táborů, mezinárodní spolupráce a komunitních funkcí školy.

Podporované oblasti a okruh žadatelů:

 • Zahraniční studijní pobyty žáků základních škol (určeno pro ZŠ).
 • Studijní pobyty...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 02. 2022

Skupina výzev obsahuje následující výzvy:

 • DIGIT: Výzva se zaměřuje na investice do podniků a správních orgánů. S cílem uvolnit potenciál digitálního růstu a nasadit inovativní řešení (jak pro podniky, tak pro občany), zlepšit dostupnost a efektivitu služeb a překlenout přetrvávající digitální propast. Budou podpořeny meziregionální investiční projekty v následujících oblastech: digitální ekonomika a inovace, digitalizace...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 02. 2022

Výzva se zaměřuje na podporu aktivit, které umožňují nebo přispívají k jednomu nebo několika dopadům destinace 1 „Zůstat zdravý v rychle se měnící společnosti“. Za tímto účelem by se návrhy v rámci tohoto tématu měly zaměřit na dosažení výsledků, které jsou zaměřeny, přizpůsobeny a přispívají ke všem následujícím očekávaným dopadům:

 • Zdravotničtí pracovníci, národní/regionální veřejné orgány a další relevantní aktéři v...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 02. 2022

Skupina výzev obsahuje následující výzvy:

 • DIGIT: Výzva se zaměřuje na investice do podniků a správních orgánů. S cílem uvolnit potenciál digitálního růstu a nasadit inovativní řešení (jak pro podniky, tak pro občany), zlepšit dostupnost a efektivitu služeb a překlenout přetrvávající digitální propast. Budou podpořeny meziregionální investiční projekty v následujících oblastech: digitální ekonomika a inovace, digitalizace...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 02. 2022

Výzva se zaměřuje na podporu aktivit, které umožňují nebo přispívají k jednomu nebo několika očekávaným dopadům destinace 5 „Odblokování plného potenciálu nových nástrojů, technologií a digitálních řešení pro zdravou společnost“.

Za tímto účelem by se návrhy v rámci tohoto tématu měly zaměřit na dosažení výsledků, které jsou zaměřeny, přizpůsobeny a přispívají k některým z následujících dopadů:

 • Kliničtí výzkumníci používají...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 02. 2022

Výzva se zaměřuje na podporu aktivit, které umožňují nebo přispívají k jednomu nebo několika dopadům destinace 1 „Zůstat zdravý v rychle se měnící společnosti“.

Za tímto účelem by návrhy měly usilovat o dosažení výsledků, které jsou zaměřeny, přizpůsobeny a přispívají k některým z následujících bodů:

 • Výzkumníci, vývojáři lékařských intervencí a zdravotničtí pracovníci mnohem lépe chápou základní biologické cesty (genetické...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 02. 2022

Tento program je zaměřen na záchranu bezprostředně ohrožených hodnotných architektonických a historických kulturních památek a zachování kulturně-historického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitých a movitých kulturních památek (např. obnova hradů, zámků, církevních staveb, lidové architektury, hodnotné městské architektury, historické zeleně, technických památek, restaurování plastik a vybavení interiérů a dalších...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 02. 2022

Podpora z tohoto programu je určena k rozšíření nabídky a k pořádání kulturních a společenských akcí na území Ústeckého kraje, jako jsou kulturní a vzdělávací programy, výstavy, koncerty a soutěže v uměleckých oborech (např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotografie, film, workshopy apod.) mající regionální, nadregionální či mezinárodní charakter. Žadatelem jsou obce a právnické nebo fyzické osoby působící na...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 02. 2022

Cílem programu je záchrana a obnova drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu. Podporovanou aktivitou jsou stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se záchranou a obnovou bezprostředně ohrožených drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu kraje, které nejsou prohlášeny za kulturní památku. Žadateli jsou vlastníci drobné architektury (obce, právnické nebo fyzické osoby působící...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 02. 2022

Cílem programu je podpora stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje, podpora jednoletých projektů spojených s hostováním stálého divadelního souboru či hudebního tělesa v různých místech, svozů diváků na domácí scénu včetně zajištění on-line přenosů. Žadatelem jsou profesionální divadelní a hudební umělecká tělesa a soubory sídlící a působící na území kraje a poskytující...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 02. 2022

Městská část Praha 6 vyhlašuje jednoroční dotační program v oblasti ekologických aktivit pro školy, jehož cílem je vytváření podmínek pro rozvoj ekologických činností v rámci vyhlášených dotačních témat.

Dotační témata na podporu ekologických aktivit:

 • Priority městské části Praha 6: hospodaření s vodou (děšťovka, šedá voda, zadržování vody v krajině).
 • Zelená učebna (vybudování venkovního prostoru sloužícího pro výuku)...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury pro zlepšení dostupnosti sociálních služeb se zvýšenou energetickou účinností (nákup staveb, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami). Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2022

Cílem ocenění je podpora nových způsobů práce ve vědeckém světě, se zvláštním důrazem na přístup k otevřené vědě. Ocenění připadne těm, kteří úspěšně zapojují publikum mimo svou doménu do výzkumu financovaného ERC. 

Skupina výzev obsahuje následující témata:

 • Zapojení (občanské vědy);Cena za činnosti prováděné ve spolupráci nebo konzultaci s veřejností v jakékoli fázi projektu hraničního výzkumu, včetně jeho návrhu. Občanské...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2022

Cílem programu je podpora v oblasti rodinné politiky, mezigeneračního soužití a aktivit zaměřených na podporu náhradní rodinné péče. Podporovanou aktivitou je financování provozních nákladů projektů v oblasti rodinné politiky (akce a projekty center pro rodinu, mateřských a rodinných center zaměřené na podporu fungování a soudržnosti rodin, akce a projekty inovativního charakteru zaměřené na systematickou a kontinuální...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 02. 2022

Místní akční skupina Šumperský venkov, vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 3 fiche (opatření):

 • Investice do zemědělských podniků.
 • Investice do nezemědělských činností (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností)...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
720 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 02. 2022

Cílem programu je zpodpora akcí/činností v sociální oblasti směřujících ke zvýšení bezpečnosti obyvatel Olomouckého kraje (aktivity v oblasti sociální prevence, které směřují k eliminaci kriminálně rizikových jevů a k pomoci ohroženým skupinám obyvatel, aktivity v oblasti situační prevence, které směřují k prevenci majetkové kriminality, prevenci vandalismu a souvisejících sociálně patologických jevů). Žadateli jsou obce...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 02. 2022

Cílem programu je podpora výstavby a rekonstrukcí sportovních a tělovýchovných zařízení, kofinancovaných z Národní sportovní agentury, v oblasti výstavby a rekonstrukcí tělovýchovných a sportovních zařízení, včetně rehabilitačních a regeneračních zařízení nebo rehabilitačních a regeneračních zařízení s ubytovací kapacitou pro vrcholové sportovce, zaměřená na zkvalitnění podmínek pro sportovní činnost v obcích a městech...

Maximální % dotace:
20%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 02. 2022

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na investice do oblasti rekonstrukce tělovýchovných a sportovních zařízení, včetně rehabilitačních a regeneračních zařízení nebo rehabilitačních a regeneračních zařízení s ubytovací kapacitou pro vrcholové sportovce, zaměřená na zkvalitnění podmínek pro sportovní činnost v obcích a městech kraje. Žadatelem může být obec, fyzická nebo právnická osoba, jejímž hlavním předmětem...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 02. 2022

Cílem programu je umožnit širší zapojení občanů a subjektů se sídlem v kraji do uskutečňování akcí neinvestičního charakteru v oblasti spolupráce s partnerskými regiony kraje. Podporovanou aktivitou je podpora subjektů z kraje na projektech se zahraničními partnery z partnerských regionů (projekty v oblasti školských, vzdělávacích a vědeckých projekty v oblasti sociální a zdravotní péče, spolupráce neziskových nevládních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 02. 2022

Cílem dotačního programu je podpora staveb drobné architektury místního významu. Dotace v rámci dotačního titulu 2 - Obnova staveb drobné architektury místního významu jsou určeny na záchranu a opravy objektů památkové a historické hodnoty nacházejících se ve špatném technickém stavu, zachování kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty těchto památek, zvýšení prezentace památkového fondu v krajském i celostátním...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
75 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 02. 2022

Cílem opatření je zvýšení nabídky produktů cestovního ruchu a zatraktivnění turistické nabídky města v tuzemsku i zahraničí. Žadateli mohou být FO i PO podnikající (min. spoluúčast 50 %) nebo nepodnikatelské subjekty (min. spoluúčast 10 %). Podporovanými aktivitami jsou především rozšíření turistické nabídky a zavedení produktů cestovního ruchu zaměřených na podporu a rozvoj zážitkové, vzdělávací a konferenční turistiky...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 02. 2022

Cílem dotačního programu je podpora obnovy kulturních památek, staveb drobné architektury místního významu a nemovitostí v památkových zónách a rezervacích a jejich ochranných pásem. Dotace v rámci dotačního titulu 1 - Obnova kulturních památek jsou určeny na záchranu a opravy objektů památkové a historické hodnoty nacházejících se ve špatném technickém stavu, zachování kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 02. 2022

Cílem programu je akcelerovat rozvoj inovačního ekosystému, zefektivnit organizační struktury a klíčové procesy, posilovat kompetence pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovačního podnikání. Účelem výzvy je připravit do stadia realizovatelnosti s dostatečným předstihem kvalitní projekty tak, aby vycházely z detailní znalosti krajského inovačního systému a odpovídaly jeho reálným potřebám.V rámci Výzvy budou podporovány dva typy...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 02. 2022

Cílem dotačního programu je podpora staveb drobné architektury místního významu. Dotace v rámci dotačního titulu 3 - Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón a jejich ochranných pásem jsou určeny na záchranu a opravy objektů památkové a historické hodnoty nacházejících se ve špatném technickém stavu, zachování kulturně historického charakteru...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 02. 2022

Hlavním cílem dotačního programu je podpora obnovy a restaurování kulturních památek místního významu ve Zlínském kraji. Předmětem podpory je stavební obnova či restaurování nemovitých a movitých kulturních památek, zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, stavební obnova a restaurování nemovitých a movitých památek místního významu. Žadateli jsou fyzické nebo právnické osoby - vlastníci památky...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 02. 2022

Místní akční skupina Český Západ vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 5 fichí (opatření):

 • Zemědělské podniky (Investice do zemědělských podniků).
 • Zemědělské produkty (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů)...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 291 333,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 02. 2022

Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s. vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy byly vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Zemědělství (Investice do zemědělských podniků).
 • Rozvoj obcí (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Vybrané kulturní památky...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 02. 2022

Cílem programu je podpora na nákup kompenzačních pomůcek a podpůrná opatření pro celkový rozvoj dětí s různou mírou postižení. V rámci tohoto programu může žadatel předložit maximálně dvě žádosti. Z dotace nelze hradit pomůcky, které je možné zakoupit z provozních nákladů. Žadateli jsou obecní, církevní a soukromé školy (mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2022

Cílem tohoto programu je podpora a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje. Dotace je určena na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a služeb k zajištění akceschopnosti JSDH obcí. Žadateli jsou obce, které jsou zřizovateli JSDH kategorie JPO II, JPO III nebo JPO V. V případě, že bude poskytnuta dotace do 35 000 Kč, není vyžadována spoluúčast.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2022

Cílem programu je podpora činností Demonstračních farem pro posílení systému předávání znalostí v zemědělství zaměřené na praktické ukázky a prezentaci udržitelných systémů hospodaření a ochrany půdy v praxi. V oblasti integrované ochrany rostlin bude podporována prezentace agrotechnických postupů v rámci IOR, prezentace synergického účinku krajinných prvků spoluvytvářejících agroekologickou kostru krajiny, integrovaná...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2022

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na začlenění certifikovaných programů dlouhodobé specifické primární prevence do výuky, na dlouhodobou práci se skupinou, kolektivem v oblasti prevence rizikového chování s návazností na minimální preventivní program školy, na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice primární prevence a řešení rizikových projevů chování, na specializační studium pro...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2022

Cílem programu je podpora pořádání významných a tradičních sportovních akcí pro co největší počet mládeže a občanů města, podpora spolkové sportovní činnost dětí a mládeže, podpora výkonnostního sportu, dotace na provoz sportovišť, dotace na podporu významných sportovců, dotace na provoz otevřených hřišť pro veřejnost, dotace na činnost spolků pracujících s handicapovanými sportovci. O podporu z tohoto programu mohou žádat...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2022

Cílem programu je podpora pro zpracování návrhu územního plánu, pro zpracování vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území, pro zpracování změny územního plánu. Žadateli jsou obce s počtem obyvatel do 2000, obec na území bývalého Vojenského újezdu Brdy bez ohledu na počet obyvatel.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2022

Cílem programu je programu jepodpora projektové přípravy výstavby, rekonstrukce, opravy pozemních komunikací pro cyklodopravu, stezek pro cyklisty, stezek pro chodce a cyklisty, zřizování jízdních pruhů pro cyklisty, cykloturistických tras a terénních cyklistických stezek. Žadateli jsou města, obce, dobrovolné svazky obcí, mikroregiony, obecně prospěšné společnosti, zájmové spolky. Realizace projektu od 1. ledna 2022 do...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2022

Cílem dotačního programu je podpora zlepšení kvality života venkovských oblastí, zvýšení atraktivity a dostupnosti území obcí. Dotace je určena na vypracování projektové dokumentace, včetně samostatných studií, nezbytné pro realizaci plánovaného záměru obce. Žadatelem je obec do 500 obyvatel v územním obvodu Olomouckého kraje.

Maximální % dotace:
40%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2022

Cílem dotačního programu je podpora zlepšení kvality života venkovských oblastí, zvýšení atraktivity a dostupnosti území obcí. Podporovanou aktivitou je podpora zpracování územně plánovací dokumentace obce, která bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Žadatelem mohou být obce do 2000 obyvatel.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2022

Program si klade za cíl zkvalitnit a rozšířit možnosti cyklodopravy na území Libereckého kraje. Podporovanou aktivitou je podpora výstavby a údržby a opravy komunikací pro cyklodopravu, stezek pro cyklisty, stezek pro chodce a cyklisty, zřizování jízdních pruhů pro cyklisty, cykloturistických tras a terénních cyklistických stezek. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, mikroregiony, obecně prospěšné společnosti, zájmové...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2022

Cílem dotačního programu je podpora zlepšení kvality života venkovských oblastí, zvýšení atraktivity a dostupnosti území obcí. Podpora je zaměřena na výstavbu, rekonstrukce, opravy místních komunikací, chodníků, parkovišť a součástí místních komunikací, staveb ve vlastnictví obce, veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu, inženýrských sítí, na přípravu a realizaci protipovodňových opatření (hráze, zatravnění, meze, úpravy...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2022

Cílem programu je obecně podpora sportu a volného času. Podporovanými aktivitami jsou dlouhodobá, pravidelná činnost zaměřená na určitou aktivitu, zapojení neorganizovaných dětí a mládeže do 26 let do pravidelných volnočasových aktivit (hudební kroužek, výtvarný kroužek, taneční kroužek, kroužek pohybových aktivit apod.), příměstské tábory zaměřené na určité aktivity (pobytové tábory, pravidelná setkávání po dobu hlavních...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2022

Cílem dotačního programu je podpora regionálního značení na území Olomouckého kraje, která přispívá k ekonomickému oživení regionu a ke zvýšení zájmu zdejších obyvatel o domácí produkty. Účelem je propagace a rozvoj regionálních značek, které jsou jednotným systémem podpory místních výrobců, propagace místních výrobků a služeb, a zlepšování image regionálních značek. Dotaci lze použít na zajištění seminářů pro výrobce...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2022

Cílem programu je snížit výskyt rizikového chování mezi dětmi a mládeží. Podporovanou aktivitou je podpora aktivit specifické primární prevence rizikového chování mezi dětmi a mládeží. Dotace je určena na neinvestiční výdaje spojené se specifickou primární prevencí (např. nákup materiálu, nákup služeb, osobní
náklady). Žadateli jsou mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy na území Libereckého kraje.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2022

Cílem programu je vybudování regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje CamelNET. Podporovanou aktivitou je výstavba nebo rozšíření metropolitní sítě nebo realizace připojení metropolitní sítě na připravovanou komunikační infrastrukturu CamelNET. Žadateli jsou obce. Dotace musí být příjemcem využita nejpozději do 30.11.2023.

Termíny uzávěrek příjmu žádostí:

 • 1. kolo do 07.02.2022
 • 2. kolo do 18.04.2022...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2022

Cílem programu je je zvýšení schopnosti výzkumných kapacit reagovat jak na aktuální trendy a potřeby ve VaVaI v návaznosti na výskyt závažných chorob se statisticky nejvyšší smrtností nebo s vysokými přímými (medicínskými) a nepřímými (sociálními a ekonomickými) náklady, tak zároveň na dopady a komplikace u těchto chorob způsobené onemocněními typu covid-19, i na sociální a ekonomické dopady systémových zdravotních rizik...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 40.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2022

Cílem programu je rozšíření nebo zachování stávající nabídky celoročních a jednorázových aktivit neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti kulturní, přírodovědné, technické a sportovní na úrovni rekreačního sportu. Podporována bude také činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcí v době mimo výkon hlavní činnosti. Žadatelem mohou být právnické osoby (NNO, obce, PO obcí, aj.) a OSVČ.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2022

Cílem programu je podpora a udržitelnost Farmářských trhů na území Olomouckého kraje, které povede ke zvýšení zájmu zdejších obyvatel o domácí produkty. Účelem programu je propojení spolupráce veřejného a podnikatelského sektoru, malých farmářů a zemědělců, podpora adaptace agrárního sektoru na měnící se podnikatelské prostředí a podpora zaměstnanosti v regionu. Dotaci lze použít na podporu projektů zaměřených na instalaci...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
25 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2022

Dotační program byl zřízen za účelem pokrytí celého území kraje aktuálními územně plánovacími dokumentacemi. Cílem programu je podpora územně plánovací činnosti obcí v Karlovarském kraji. Dotace má podpořit pořizování územních plánů obcí tak, aby se celé území kraje pokrylo aktuálními územními plány, které budou zpracovány digitálně v souladu s datovým modelem pro tvorbu územně plánovací dokumentace. Žadatelem o dotaci...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
220 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 02. 2022

Cílem programu je podpora kulturně významných akcí s prvkem veřejného zájmu, které jsou přínosem pro město. Podporovány jsou jednorázové akce konané od 1.1.2022 do 30.6.2022 (jednorázové kulturní akce přispívající k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě, reprezentaci města a rozvoji cestovního ruchu), dlouhodobé projekty (jednoleté a dvouleté projekty na podporu pořadatelů, organizátorů nebo producentů kulturního...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 02. 2022

Program podpory cestovního ruchu města Pardubice byl zřízen za účelem poskytování finanční podpory za účelem zlepšení turistických aktivit a možností na svém území. Dotace je určena na podporu zvýšení kvality infrastruktury a služeb cestovního ruchu, na podporu akcí s významným turistickým potenciálem a marketing. Žadateli jsou právnické a fyzické osoby.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 02. 2022

Podprogram je určen na náklady spojené s provozem kamenných prodejen – energie, vodné a stočné, mzdové náklady na personál prodejny (hrubá mzda zaměstnance včetně zákonných náhrad a zdravotního a sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem), nebo poplatek provozovateli pojízdné prodejny za pravidelnou zajížďku do obce. Žadatelem mohou být obce (bude stanoveno dodatkem). 

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 02. 2022

Cílem programu je podpora projektů k odstranění bariér na veřejných prostranstvích a v budovách, ve kterých jsou poskytovány služby obyvatelům města. Dotaci lze poskytnout na konzultační a poradenské služby, na přípravu a realizaci staveb a občanského vybavení, na nákup a instalaci technických prostředků umožňujících zpřístupňování staveb, občanského vybavení, pozemních komunikací a veřejného prostranství a orientaci v...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 02. 2022

Podprogram DT 3 se ve své podstatě zaměřuje na podporu činnosti manažerů v mikroregionech. Program přispívá na úhradu mzdových nákladů na manažera mikroregionu (hrubá mzda zaměstnance včetně zdravotního a sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem). Žádat mohou mikroregiony, spolky a nadace s působností na území Karlovarského kraje.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
350 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 02. 2022

Účelové dotace v rámci Programu rozvoje venkova - podprogramu DT 1 jsou určeny pro radnice, školy, mateřské školy, tělovýchovná zařízení, kulturní zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, obytné budovy, hasičské zbrojnice, požární nádrže, sakrální stavby, hřbitovy, čekárny na zastávkách hromadné dopravy a drobnou architekturu. O podporu mohou žádat obce do 3000 obyvatel.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 02. 2022

Cílem programu je zpřístupnění bohatého fondu památek sakrální povahy, zejména umělecky a historicky cenných kostelů a jejich mobiliáře. Dotace je určena na zajištění přístupnosti sakrálního objektu návštěvníkům v turistické sezoně v období květen až září a to v letech 2022 - 2024 (alokace pro 3leté období 1 500 000 Kč) ve zvoleném návštěvnickém režimu včetně zajištění bezplatných průvodcovských služeb návštěvníkům. Maximální...

Maximální % dotace:
40%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 02. 2022

Fond je určen podporuje volnočasových aktivity především dětí a mládeže s trvalým bydlištěm ve městě v oblastech, které nespadají do sféry podpory ostatních fondů. Dotace je určena na celoroční činnost spolků a organizací podporujících výchovu a vzdělávání dětí a mládeže, na celoroční spolkovou činnost dospělých, na jednorázové akce. Žadatelem mohou být právnické a fyzické osoby činné v oblasti vzdělávací, společenské...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 02. 2022

Cílem programu je podpora sportovních oddílů provozující nejméně 10 měsíců v roce pravidelné a kontinuální sportovní aktivity pro děti a mládež od 5 do 18 let s trvalým bydlištěm ve Zlíně. Dotace je určena na náklady spojené s úhradou nájemného a energií, na materiálně technické zabezpečení vlastní činnosti, na přímé náklady na sportovní činnost mládeže. Vhodným žadatelem jsou fyzické nebo právnické osoby provozující danou...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 02. 2022

Podpora organizace a realizace akcí / cyklu akcí v oblasti kultury na území statutárního města Jablonec nad Nisou žadatelů působících svojí celoroční činností v oblasti kultury na území statutárního města Jablonec nad Nisou (dále jen SMJN). Nebudou podporovány akce společenského a gastronomického charakteru (plesy, košty, módní přehlídky, degustace; pivní slavnosti a festivaly; taneční zábavy; poutě; sousedská setkání...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 02. 2022

Neinvestiční podpora sportovních a tělovýchovných organizací se sídlem a působících svojí činností v Jablonci nad Nisou, týkající se pravidelné celoroční činnosti a systematické přípravy svých členů s upřednostněním činností s dětmi a mládeží do 18ti let včetně podpory organizace a realizace sportovních a tělovýchovných akcí na území statutárního města Jablonec nad Nisou a okolí, které vycházejí z pravidelné celoroční...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 02. 2022

Podpora soustavné činnosti subjektů realizujících svou celoroční činnost v oblasti kultury na území statutárního města Jablonec nad Nisou (dále jen SMJN). Smyslem dotačního programu je podpořit provozování a rozvoj kulturních aktivit, které obohacují kulturní život města v oblasti hudby, tance, zpěvu, divadla, regionálních kulturních tradic, folklóru, zájmové kulturně – vzdělávací činnosti a dalších oblastech kultury...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
180 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 02. 2022

Cílem programu je zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí k zabezpečení plošného pokrytí území kraje. Dotace je určena na nákup, technické zhodnocení rekonstrukcí, opravu zásahové požární techniky, na nákup nových nebo opravu stávajících věcných prostředků požární ochrany. Žadatelem jsou obce Zlínského kraje, které zřizují jednotku sborů dobrovolných hasičů. Maximální míra dotace činí u obcí nad 5 000 obyvatel...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2022

Očekává se, že projekty přispějí k některým z následujících výsledků:

 • Podporovat politiky v oblasti klimatu prostřednictvím lepšího porozumění stávajícím a vznikajícím možnostem odstraňování oxidu uhličitého.
 • Podporovat klimatické modely a integrované modely hodnocení prostřednictvím vylepšené parametrizace těchto technologií a řešení, umožňující jejich lepší integraci do cest a strategií a rozšíření možností technologie...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2022

Cílem programu je podpořit výrobu krátkometrážního hraného filmu se 100% podílem výrobce nebo koproducentů na financování celkových výrobních nákladů. Dotaci lze získat také na dvoustrannou koprodukci s českou finanční účastí vyšší než 50 % nebo na vícestrannou koprodukci, kde musí být podíl české finanční účasti na celkových výrobních nákladech projektu vyšší než podíl každého dalšího koproducenta projektu. Žadateli jsou...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2022

Očekává se, že výsledky projektů přispějí ke všem následujícím bodům:

 • Charakterizace budoucích očekávaných vzorců využívání půdy v souladu s dlouhodobými cíli (zejména v oblasti klimatu, biologické rozmanitosti a obnovitelné energie) a její srovnání se současnou situací a trendy.
 • Komplexní porozumění klíčovým motivacím a hnacím silám (ekonomickým, regulačním, právním, kulturním, environmentálním atd.), které stojí za...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2022

Cílem výzvy je podporovat účast občanů a reprezentativních sdružení na demokratickém a občanském životě Unie a jejich příspěvek k demokratickému a občanskému životu Unie prostřednictvím zveřejňování a veřejné výměny názorů. Cílem je podporovat projekty podporované nadnárodními partnerstvími a sítěmi, které přímo zahrnují občany. Tyto projekty shromáždí různorodou škálu lidí z různých prostředí v činnostech přímo souvisejících...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2022

Očekává se, že projekty přispějí k některým z následujících výsledků:

 • Komplexní socioekonomické hodnocení budoucích dopadů změny klimatu napříč odvětvími, zeměmi/regiony, časovými harmonogramy a stavbou klimatu na základě socioekonomických scénářů s vylepšeným odvětvovým, meziodvětvovým a prostorovým řešením projekcí dopadů.
 • Vylepšená rozhodování související se změnou klimatu založená na lepším porozumění (a kvantifikaci)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2022

Cílem programu je podpora výzkumu, odborné publikační a konferenční činnosti, rozvoje oboru filmových a audiovizuálních studií, zapojení filmových studií do evropského prostředí a posílení jejich konkurenceschopnosti, podpora rozvoje pomocí kvalifikované reflexe. Dotace je určena na pořádání odborných konferencí s národním či mezinárodním významem, na výzkumné projekty v oblasti filmové vědy, jejichž výstupem je článek...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2022

Skupina výzev obsahuje následující témata:

 • Ověření a odsouhlasení odhadů klimatických forcerů (1517 000 000 000 000 €): Opatření v rámci výzvy by se měla zaměřit na sladění národních inventur skleníkových plynů s příslušnými systémy hodnocení a monitorování v Evropě. Do analýzy by měly být zahrnuty také aerosoly a jejich prekurzory a případně další znečišťující látky v ovzduší.
 • Vývoj modelů systémů Země s vysokým rozlišením...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2022

Cílem výzvy je podpora prvního celovečerního hraného kinematografického díla režiséra, které je českým kinematografickým dílem se 100 % podílem celkových výrobních nákladů výrobce či koproducentů nebo díla, na jehož výrobě se koproducenti podílí společně s koproducentem nebo koproducenty, přičemž u dvoustranné koprodukce musí být česká finanční účast na celkových výrobních nákladech projektu 40 % nebo vyšší a u třístranné...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2022

Cílem programu je podpořit vlastníky (FO i PO) na území Pražské památkové rezervace Prahy 1 v rámci ochrany kulturního dědictví. Cílem programu je částečně zmírnit disproporci mezi objekty ve státním vlastnictví nebo objekty na které je možno čerpat z dotačního programu Ministerstva kultury, a mezi objekty, na něž se tyto dotace nevztahují.

Dotační program je zaměřen na podporu obnovy drobných architektonických prvků (domovní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 02. 2022

Cílem programu je podpora projektů škol a školských zařízení formou dotace na činnost (programy specifické primární prevence zaměřené na všechny typy rizikového chování, programy podporující nebo rozšiřující preventivní programy škol a školských zařízení, projekty zaměřené na poskytování odborných informací a vzdělávání odborné i laické veřejnosti, projekty všeobecné primární prevence zaměřené na zkvalitnění práce s třídními...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 02. 2022

Cílem programu je podpora realizace ozdravných, edukačních a rehabilitačních aktivit určených pro specifické skupiny obyvatel (zdravotně znevýhodnění a zdravotně ohrožení občané včetně dětí a seniorů) a podpora nekomerční, neziskové a obecně prospěšné činnosti organizací zaměřených na pomoc specifickým skupinám obyvatel (dotaci lze použít na zajištění celoroční činnosti). Podpořena může být také realizace vzdělávacích...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
35 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 02. 2022

Cílem programu je podpora významných projektů zaměřených na významné aktivity v oblasti zdravotnictví (podpora akcí pro veřejnost zaměřené na zlepšování zdravotního stavu dětí se zdravotním či kombinovaným postižením, aktivity související s dárcovstvím krve a s výukou první pomoci, vzdělávací akce a semináře pro pracovníky ve zdravotnictví, organizace odborných kongresů a konferencí v různých oblastech zdravotnictví)...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 02. 2022

Důvodem poskytování dotací z rozpočtu MČ P14 je:

 • přinášet inovativní pohled na MČ P14 a budovat její identitu a vztah obyvatel k místu, kde žijí,
 • směřovat své aktivity do veřejného prostoru a zvyšovat jeho kvalitu,
 • pracovat se sociálně vyloučenými skupinami a skupinami ohroženými sociálně patologickými jevy...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 02. 2022

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na podporu neprofesionálních kulturních aktivit rozvíjejících kulturní život regionů, estetickou tvořivost a podporují občanskou sounáležitost. Jde o systém postupových přehlídek pod odbornou gescí NIPOS-ARTAMA, z nichž postupují vybrané soubory či jednotlivci na celostátní úroveň. Dále jsou podporovány tradiční postupové a soutěžní přehlídky na úrovni oblastních a krajských...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 02. 2022

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Konkurenceschopnost podniků (Investice do zemědělských podniků).
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Obchody pro obce...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 785 472,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 02. 2022

Cílem programu je zajištění úpravy lyžařských běžeckých tras a zkvalitnění podmínek pro běžecké lyžování na území Zlínského kraje (strojová úprava lyžařských běžeckých tras s podmínkou zajištění sledování sněžných vozidel pomocí GPS zařízení). Žadatelem mohou být právnické osoby a fyzické osoby podnikající. Pro obce nad 5 000 obyvatel činí maximální míra dotace pouze 50% z celkových způsobilých výdajů projektu.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
180 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 02. 2022

Cílem programu je podpora akcí zaměřených na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Podporovanou aktivitou je např. výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků, výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy, výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 02. 2022

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na zachování biodiverzity krajiny a zajištění likvidace invazivních druhů rostlin v kraji. Podporovanou aktivitou je chemická a mechanická likvidace invazivních druhů - křídlatky, bolševníku, netýkavky žláznaté. Žadateli jsou vlastníci nebo nájemci pozemků, které se nacházejí v území řešeném projektem.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 02. 2022

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy, rekonstrukce nebo opravy hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury obcí (např. venkovská zástavba a občanská vybavenost, místní komunikace, obecní úřad, mateřská škola, kulturní dům, hasičská zbrojnice, chodníky, dětská hřiště, sportoviště, veřejný rozhlas, veřejné osvětlení, požární nádrže, sakrální stavby, veřejná...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 02. 2022

Tento program Krajského úřadu Libereckého kraje je zaměřen na podporu údržby, opravy, rekonstrukce, restaurování nebo jiné úpravy kulturních památek nebo jejího prostředí. Jedná se o dotaci neinvestičního charakteru určenou vlastníkům kulturních památek nacházejících se na území Libereckého kraje. Žadatelem jsou vlastníci kulturních památek na území Libereckého kraje, příp. fyzická či právnická osoba se souhlasem vlastníka...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
350 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 02. 2022

Cílem programu je zlepšení kvality života rodin, osob se zdravotním postižením, seniorů, dárců krve, apod. V rámci výzvy jsou vyhlášeny 4 dotační tituly: Senioři a osoby se zdravotním postižením (např. pravidelné edukativní programy, rekondiční a rehabilitační cvičení, pobytové programy ke zlepšení fyzického a psychického stavu osob, canisterapie, hipoterapie); Rodiny (edukativní a pobytové programy posílení vzájemných...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 02. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zefektivnění hodnotového řetězce produkce mléka s důrazem na zlepšení rentability produkce mléka, zvýšení kapacit hlavních aktérů a nastavení moderních postupů v chovu skotu a produkce mléka. Žadateli mohou být neziskové organizace, územní samosprávné celky, obce, dobrovolné svazky obcí a právnické a fyzické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 02. 2022

Místní akční skupina MAS 21 vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 4 fiche (opatření):

 • Rozvoj podnikání na venkově (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Rozvoj zemědělských podniků (Investice do zemědělských podniků)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 02. 2022

Skupina výzev obsahuje následující témata:

 • Klimaticky citlivé systémy a ekonomické nástroje distribuce vody (10 000 000 €): Úspěšné návrhy přispějí k podpoře přizpůsobení vodních zdrojů změně klimatu.
 • Pochopení oceánského uhlíkového cyklu (15 000 000 €): Návrhy přispějí k posílení vztahu mezi oceánem a klimatem tím, že posílí vědeckou kapacitu k prohloubení našeho porozumění přirozeným oceánským propadům uhlíku a jejich...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2022

Cílem programu je podpora cestovního ruchu a zahraničních vztahů. Dotace je určena na podporu turistických informačních center (zajištění kvalitních informací pro turisty, provozu TIC v rámci rozšířené otevírací doby nad rámec běžné pracovní doby, služeb pro turisty jako např. průvodcovství, rozšíření nabídky produktů cestovního ruchu, odborné vzdělávání pracovníků TIC, zkvalitnění komunikačních kanálů, tvorba materiálů...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
45 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2022

Skupina výzev obsahuje následující témata:

 • Podpora inovací vedených ženami v zemědělských a venkovských oblastech (6 000 000 €): Návrh přispěje k podpoře udržitelného, ​​vyváženého a inkluzivního rozvoje venkovských oblastí, podpoří provádění Evropské zelené dohody, strategie EU "od zemědělce ke spotřebiteli", evropského pilíře sociálních práv, evropské strategie pro rovnost žen a mužů a dlouhodobé vize EU pro venkovské...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2022

Skupina výzev obsahuje následující témata:

 • Hodnocení rizik nových nízkorizikových pesticidů (7 000 000 €).
 • Socioekonomika používání pesticidů v zemědělství (6 000 000 €).
 • Posílení biologické bezpečnosti v suchozemské živočišné výrobě (10 000 000 €)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2022

Skupina výzev obsahuje následující témata:

 • Agroekologické přístupy k udržitelnému hospodaření s plevelem (14 500 000 €): Návrh by měl podpořit přechod ke spravedlivému, zdravému a odolnému evropskému zemědělství, zejména  podporovat agroekologii a cíl snížit celkové používání a riziko chemických pesticidů, a to využitím potenciálu agroekologie s cílem poskytnout alternativní strategie odstraňování plevele, které snižují...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2022

Návrhy v rámci této výzvy by měly stanovit věrohodnou cestu k rozvoji oběhového hospodářství a odvětví biohospodářství, dosažení udržitelného a oběhového řízení a využívání přírodních zdrojů, jakož i prevence a odstranění znečištění, uvolnění plného potenciálu a výhod oběhového hospodářství. a biohospodářství, které zajistí konkurenceschopnost a zaručí zdravou půdu, vzduch, sladkou a mořskou vodu pro všechny, a to prostřednictvím...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2022

Cílem programu je realizace aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v oblastech odpady, ovzduší, příroda, přírodní zahrady, lesní pedagogika, úspory a zdroje energie zvýšit ve společnosti osobní zodpovědnost za současný a budoucí stav životního prostředí i aktivní účast na ochraně životního prostředí. Žadateli jsou obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované obcemi a svazky obcí, NNO, školy a školská...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
75 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2022

Cílem programu je podpořit obnovu a zachování kulturních památek a zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek. V rámci výzvy jsou vyhlášeny 2 podprogramy - Obnova památek (údržba, restaurování, rekonstrukce a opravy kulturních památek a jejich součástí), Předprojektová dokumentace (zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek). Oprávněnými žadateli jsou vlastníci movitých i nemovitých...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
350 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2022

Skupina výzev obsahuje následující témata:

 • Prevence kontaminace podzemních vod a ochrana jejich kvality před škodlivými dopady globální a klimatické změny (12 000 000 €): Úspěšné návrhy přispějí k zastavení a prevenci znečištění sladkých vod a půdy a následně také k ochraně biologické rozmanitosti.
 • Pilotní projekty inovativních vládních řešení k omezení emisí dusíku a fosforu na rozhraní venkovského/pobřežního a městského/průmyslového...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2022

Program byl založen za účelem finanční podpory kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí, s významným výročím kulturně-historických událostí a s významným výročím význačných osobností. Dotace je určena pro projekty s tematickou, historickou či regionální návazností na oslavy 200. výročí narození zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela, k nimž tvoří doprovodný kulturní program (kulturní akce pro...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2022

Cílem programu je podpora vinohradnictví a vinařství (účast na výstavách, soutěžích, prezentacích, pořádání výstav, přehlídek, soutěží vín, pořádání seminářů, školení, konferencí, vydávání tiskovin, provoz webových stránek, pořádání vinařských akcí, organizace vinařské turistiky). Žadateli jsou FO a PO. Žádosti o podporu Vinařskému fondu je možno podávat v termínech od 1. ledna do 15. února a od 1. července do 15. srpna...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2022

Skupina výzev obsahuje následující témata:

 • Mobilizace společnosti za účelem transformace potravinových systémů ke společnému prospěchu (8 000 000 €).
 • Evropské partnerství pro klimaticky neutrální, udržitelnou a produktivní modrou ekonomiku (23 000 000 €).
 • Vícevrstvé řízení výkonu námořní politiky (6 000 000 €)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2022

Vyhlašovatel tímto programem podporuje ochranu movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií. Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií je zaměřena na na prezentaci sbírek muzeí a galerií na internetu a na prezentaci sbírek formou odborných (vědeckých) katalogů sbírek. Dotace je určena na zhotovení digitální obrazové prezentace souboru nejméně 100 sbírkových předmětů včetně textových informací, formou...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2022

Projekty přispějí k očekávaným dopadům určeným pro „oběhové hospodářství a biohospodářská odvětví“ a k evropským politikám, zejména k evropské zelené dohodě, akčnímu plánu oběhového hospodářství a strategiím biohospodářství a biologické rozmanitosti. Jejich výsledky pomohou zlepšit evropskou průmyslovou udržitelnost, konkurenceschopnost a nezávislost na zdrojích tím, že sníží ekologickou stopu, umožní klimatickou neutralitu...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2022

Možnost podávání návrhu v rámci této výzvy bude brzy otevřena.

Skupina výzev obsahuje následující témata:

 • Pozorování a mapování biologické rozmanitosti a ekosystémů se zvláštním zaměřením na pobřežní a mořské ekosystémy (14 000 000 €).
 • Budování kapacity pro taxonomický výzkum v blízkosti hotspotů biologické rozmanitosti a pro chráněná území propojením přírodovědných muzeí a dalších taxonomických zařízení (6 000 000 €)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2022

Možnost podávání návrhů v rámci této výzvy bude brzy otevřena.

Skupina výzev obsahuje následující témata:

 • Chytrá řešení pro chytré venkovské komunity: posílení postavení venkovských komunit a inteligentních vesnic, aby inovovaly pro společenské změny (14 000 000 €): Úspěšný návrh přispěje k podpoře udržitelného, ​​vyváženého a inkluzivního rozvoje venkovských oblastí a podpoří provádění Evropské zelené dohody, zejména...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2022

Skupina výzev obsahuje následující témata:

 • Údržba a obnova opylovačů a opylovacích služeb v evropské zemědělské krajině (20 000 000 €):Návrhy obnoví stanoviště opylovačů, podpoří rozvoj politik, obchodních modelů a tržních podmínek příznivých pro opylovače tím, že pomůže zavést udržitelné, produktivní, klimaticky neutrální a odolné zemědělské systémy minimalizací tlaku na ekosystémy a zajistí širokou škálu ekosystémů...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2022

Cílem programu je zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže a nabídky volnočasových aktivit v kraji. Podporována bude realizace jednorázových sportovních a mládežnických projektů, a to v rámci dvou opatření - Realizace sportovních a mládežnických nadregionálních projektů (pro více krajů nebo s mezinárodní účastí) a Realizace sportovních a mládežnických regionálních projektů. Žadatelem mohou být právnické osoby vyjma obcí...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 02. 2022

Hlavním cílem opatření Erasmus Mundus Design Measures je podpořit rozvoj nových, inovativních integrovaných nadnárodních studijních programů na vysoké úrovni na magisterské úrovni. Tato návrhová opatření by měla zahrnovat nedostatečně zastoupené

 • členské státy EU a třetí země přidružené k programu,
 • instituce z těchto zemí,
 • tematické oblasti (viz Katalog Erasmus Mundus)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 02. 2022

Výzvy v rámci tohoto programu se zabývají konkurenceschopností a inovacemi vesmírného odvětví EU, které závisí na dostupnosti vysokých vzdělávacích standardů a kvalifikovaných odborníků napříč škálou kvalifikací a na možnosti těchto odborníků zlepšovat a aktualizovat své dovednosti. 

Skupina výzev obsahuje následující témata:

 • Vzdělávání a dovednosti pro vesmírný sektor EU (3 000 000 €).
 • Technologie a generické stavební...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 02. 2022

Tato výzva je součástí celkové strategie obnovy COVID-19 pro udržitelný turistický ekosystém a je v souladu s prioritami strategie pro malé a střední podniky a průmyslovou strategií. Má zaručit obnovu ekosystému cestovního ruchu, digitální a zelenou transformaci společností cestovního ruchu, zejména malých a středních podniků, podporu inovací, odolnosti a udržitelnosti a zvýšení kvality v rámci hodnotového řetězce cestovního...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.200.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 02. 2022

Z dotačního programu v oblasti kultury lze financovat následující 2 programy:

 • 1. program - Celoroční činnost subjektů v oblasti kultury
 • 2. program - Kulturní akce na území MČ Praha 11

Žadatelé mohou být právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, obchodní korporace, registrované církve a náboženské společnosti, fyzické osoby podnikající, příspěvkové organizace, fyzické osoby nevykonávající podnikatelskou činnost...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 02. 2022

Z dotačního programu v oblasti sportu a volného času lze financovat následující 4. programy:

 • Program č. 1: Celoroční činnost nestátních neziskových organizací

Oblast podpory je určena pouze pro sportovně zaměřené nestátní neziskové organizace působící na území MČ Praha 11 – na podporu dlouhodobě organizované sportovní výchovy dětí a mládeže do 18 let registrované u příslušného sportovního svazu či střešní sportovní organizace...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 02. 2022

Výsledky v rámci tohoto programu přispějí k posílení strategické autonomie EU a konkurenceschopnosti a to zejména v oblasti vesmírného sektoru.

Skupina výzev obsahuje následující témata:

 • Nízkonákladový vysokotahový pohon pro evropské strategické kosmické nosné rakety - zrání technologií včetně pozemních testů (19 800 000 €).
 • Vývoj bezpečnostních a nouzových služeb Copernicus (5 000 000 €)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 02. 2022

Skupina výzev obsahuje následující témata:

 • Aplikace EGNSS a Copernicus na podporu Evropské Zelené dohody (14 000 000 €):Vývoj inovativních řešení založených na EGNSS a Copernicus, která přispívají k provádění Evropské Zelené dohody. Tato řešení mohou hrát významnou roli při transformaci ekonomiky EU na klimaticky neutrální ekonomiku do roku 2050, stejně jako podporovat ochranu životního prostředí, zachování biologické...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 02. 2022

EMJM podporuje integrované nadnárodní studijní programy na vysoké úrovni na magisterské úrovni (úroveň 7 mezinárodní standardní klasifikace vzdělání ISCED 2011) poskytované mezinárodním konsorciem vysokoškolských institucí (HEI) z různých zemí světa.

EMJM jsou programy excelence a měly by přispívat k integraci a internacionalizaci Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA). Specifičnost EMJM spočívá ve vysokém...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 02. 2022

Cílem programu je zachování kultury a kulturních tradic v kraji, rozvoj regionálních a nadregionálních kulturních aktivit. Podporovanou aktivitou je realizace kulturních a uměleckých akcí a projektů se zaměřením na hudbu, divadlo, výtvarné umění, tanec, tradiční lidovou kulturu a folklor. Žadateli jsou právnické a fyzické osoby realizující kulturní aktivity na území Libereckého kraje.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 02. 2022

Technická asistence členské státy (17 500 000): Podpora ve formě jednorázových částek členským státům za činnosti související s CEF, účast členských států v RFC a CNC a na TEN-Tec pro aktualizaci a podávání zpráv prostřednictvím automatizované výměny dat s TENtec.

Výzvy také obsahuje následující témata (rozpočet: 31 800 000 €):

 • Železniční nákladní koridory (10 000 000 €):Podpora ve formě jednorázové částky pro zúčastněných...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 02. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů na zlepšení ekonomické situace farmářů hospodařících v horských oblastech Gruzie, zejména v oblasti Adžárie, které povedou k rozvoji chovu hovězího dobytka včetně proškolení v oblasti hygienických a veterinárních standardů. Realizace projektu musí být zahájena v roce 2022 a ukončena v rámci víceletého implementačního období nejpozději do 31.12.2024. Žadateli mohou být neziskové organizace...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 02. 2022

Činnosti v rámci této výzvy budou zahrnovat organizaci, realizaci a provoz akreditačních a certifikačních činností s využitím směrnic pro screening, diagnostiku a péči o rakovinu prsu, tlustého střeva a konečníku a děložního čípku.

Očekávaným výsledkem je implementace akreditačních a certifikačních systémů zajištění kvality na národní a/nebo regionální úrovni pro celou cestu screeningu rakoviny prsu, včetně diagnostiky...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 02. 2022

Tento program je zaměřen na zvýšení zapojení subjektů vyvíjejících činnost v oblasti EVVO a propojení jejich činnosti s aktivitami využívajícími partnerství v rámci místního společenství (ernvironmentální vzdělávání, výchova, osvěta a poradenství týkající se ochrany přírody, životního prostředí a přírodních zdrojů, neperiodické publikace, výukové materiály a výukové programy se zaměřením na EVVO, podpora badatelsky orientovaného...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 02. 2022

Cílem programu je podpora NNO za účelem rozvoje práce s dětmi a mládeží, a to např. v oblasti neformálního vzdělávání, rozšiřování nabídky volnočasových aktivit, zvyšování odborné přípravy pracovníků, podpora rozvoje dobrovolnictví a mezinárodní spolupráce. Žadateli sou NNO, jejichž stěžejní činností je práce s dětmi a mládeží, domy dětí a mládeže.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 02. 2022

Místní akční skupina Východní Slovácko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 2 fiche (opatření):

 • Investice do zemědělských podniků.
 • Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 847 404,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 02. 2022

Cílem programu je obnova kulturních památek nebo historicky a architektonicky významných staveb nacházejících se na území města. V rámci této výzvy mohou žadatelé žádat o účelovou dotaci na podporu obnovy kulturních památek a významných městských staveb sakrálního charakteru. Žadatelem je vlastník/všichni spoluvlastníci kulturní památky nebo historicky a architektonicky významné stavby. Podpořený projekt bude možné zrealizovat...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 02. 2022

Cílem je údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, které neslouží k podnikatelské činnosti. V rámci výzvy jsou podporovány projekty údržby a obnovy stávajících kulturních prvků venkovské krajiny (kaple, křížové cesty, zvoničky, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi). Žadatelem jsou obce do 2 000 obyvatel a obce od 2 001 do 5 000 obyvatel, kde se předmět...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 02. 2022

Cílem programu je obnova kulturních památek nebo historicky a architektonicky významných staveb nacházejících se nacházejících se na území města. V rámci této výzvy mohou žadatelé žádat o účelovou dotaci na podporu projektů obnovy domů (obnovení funkce bydlení a občanské vybavenosti), objektů sportovního a kulturního využití, objektů industriálního dědictví. Žadatelem je vlastník/všichni spoluvlastníci kulturní památky...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 02. 2022

Cílem programu - Řemeslná a zážitková turistika je podpora rozšíření turistické nabídky, tvorby a zavedení produktů cestovního ruchu zaměřených na zážitkovou turistiku a řemeslné tradice na území kraje a jeho turistických oblastí. Podpořeny budou turistické produkty v oblasti tradic a tradičních řemesel, zážitkových programů, tvorbu nových turistických produktů a produktových balíčků, rozvoj online forem propagace a marketingu...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 02. 2022

Cílem programu je podpora projektů zvyšujících odolnost lesních porostů proti suchu. V rámci výzvy je vyhlášeno jedno opatření. Opatření 1 - Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest a pozemků určených k plnění funkcí lesů (rekonstrukce a doplnění objektů podélného a příčného odvodnění cesty, zřízení ostatních částí stavby nutných pro zajištění stability tělesa cesty, stavební a technická opatření...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 02. 2022

Program je zaměřen na rozvoj nabídky ve službách v oblasti cestovního ruchu - zajištění průvodcovských služeb s cílem představit a seznámit co nejvíce zájemcům kulturní a historické hodnoty církevních objektů. Dotace je určena na financování uznatelných mzdových nákladů přímo souvisejících se zajištěním průvodcovských služeb. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby provozující činnost v této oblasti.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 02. 2022

Cílem dotačního titulu je zajistit výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí v rámci přenesené působnosti na úrovni obcí s rozšířenou působností dle zákona o SPOD. Prostředky v rámci dotačního řízení o doplatcích dotace se poskytují pouze na výdaje (nad rámec přidělené dotace) vzniklé příjemci v agendě SPOD v předcházejícím roce. Žadateli jsou obce s rozšířenou působností a hlavní město Praha.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 02. 2022

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na zachování kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty kulturních památek na území Plzeňského kraje a jejich obnovy. Dotace je určena na restaurování ohrožených nemovitých kulturních památek - uměleckořemeslných a výtvarných děl umístěných v exteriéru. Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a obce, příp. dobrovolné svazky obcí...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2022

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na stavební a restaurátorské práce související přímo se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky. Jedná se zejména o obnovu střešního pláště, krovové konstrukce, fasád, výplní okenních a dveřních otvorů (repase a obnova původního řešení), o restaurování uměleckořemeslných prvků a děl výtvarných umění...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2022

Cílem programu je podpora obnovy a další budování turistické infrastruktury a zvyšování atraktivity stávajících turistických cílů v Plzeňském kraji s důrazem na venkovská sídla a lokality. Dotační titul - Podpora agroturistiky, ubytování, řemesel a tradic je zaměřen především na farmy a tvorbu zážitkových programů, na pořízení vybavení a techniky, na rozvoj ubytovacích zařízení, malých regionálních muzeí se specificky...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2022

Cílem programu je podpora obnovy a rehabilitace staveb drobné architektury místního významu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky s důrazem na zachování památkové podstaty objektů. Dotace je určena na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se záchranou a obnovou staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky a nenacházejí se na území památkové...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2022

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na zachování kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty kulturních památek na území Plzeňského kraje a jejich obnovy. Dotace je určena na restaurování varhan, které jsou součástí nemovité kulturní památky. Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a obce, příp. dobrovolné svazky obcí - vlastníci kulturní památky.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2022

Cílem výzvy je poskytovat přímou i nepřímou podporu uchování existujících kulturních hodnot a nakládání s nimi. Žadateli mohou být fyzické osoby podnikající a právnické osoby. Projekt nebo jeho část se musí uskutečnit na území Plzeňského kraje, u nadregionálních projektů lze z poskytnuté dotace hradit pouze část projektu uskutečněnou na území Plzeňského kraje.

Tematické okruhy:

 1. Významné umělecké a kulturní projekty s...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2022

Cílem programu je podpora obnovy a rehabilitace staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky na území památkových rezervací a zón. Dotace je určena na tvorbu plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón, případně na tvorbu dílčí etapy plánu ochrany. Žadateli jsou výhradně obce nacházející se na území Plzeňského kraje, pro jejichž území se má plán ochrany vytvářet nebo se již vytváří.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2022

Program je zaměřen na podporu obnovy a rehabilitace staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky na území památkových rezervací a zón s důrazem na zachování památkové podstaty objektů v Plzeňském kraji. Dotace je určena na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se zachováním a obnovou původního řešení nemovitostí nebo drobných staveb. Žadateli jsou vlastníci staveb, sochařských děl nebo pozemků...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2022

Cílem programu je podpora zhotovení a instalace kopií sochařských děl či jejich souborů v exteriéru s důrazem na zachování jejich umělecké hodnoty a památkové podstaty. Dotace je určena na zhotovení a instalaci kopií sochařských děl či jejich souborů nacházejících se v exteriéru, které pro jejich špatný stav není možné dále zachovat na místě, a proto je nezbytná jejich náhrada, a na s tím související konzervaci a uložení...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2022

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na vybudování, vybavení a obnovu turistických stezek a venkovních turistických cílů (tematicky zaměřené stezky - např. poutní stezky, hipostezky, zahradní stezky, industriální stezky, stezky zaměřené na rodiny s dětmi apod.), na vybudování a obnovu turistických informačních systémů, zařízení pro volnočasové venkovní aktivity a poutní a pěší turistiku. Žadateli mohou být fyzické...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2022

Cílem programu je podpora činnosti a rozvoje informačních center poskytujících kompletní turistické informace, zlepšení a rozšíření informovanosti návštěvníků, zvýšení kvality poskytovaných služeb návštěvníkům a naplňování Koncepce rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje, aktualizace dat cestovního ruchu pro potřeby Odboru cestovního ruchu a propagace Krajského úřadu Plzeňského kraje. Žadatelem mohou být právnické osoby...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2022

Cílem programu je podporovat zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice a podporovat systém bezpečných nadregionálních a regionálních (krajských) cyklotras. Podporovanou aktivitou je rekonstrukce, značení a doprovodná infrastruktura cyklostezek, cyklotra a singltreků, vypracování projektové dokumentace na stavbu nadregionálních dálkových tras...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2022

Skupina výzev obsahuje následující výzvy:

 • Evropská observatoř digitálních médií (EDMO) – národní a nadnárodní centra (11 000 000 €)Cílem je vytvořit nová národní nebo nadnárodní centra pro analýzu ekosystémů digitálních médií s cílem rozšířit geografické pokrytí EDMO. Národní/mnohonárodní centrum je síť organizací působících v jednom nebo několika členských státech, které budou poskytovat specifické znalosti o místním...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 02. 2022

Skupina výzev obsahuje následující výzvy:

 • Pokročilá analýza digitálních dovedností (2 000 000 €): Cílem této akce je podpořit zavádění iniciativ pro rozvoj pokročilých digitálních dovedností prostřednictvím shromažďování informací o stávající nabídce vzdělávání v digitálních oblastech a souvisejících potřebách trhu práce.
 • Specializované vzdělávací programy v klíčových kapacitních oblastech (70 000 000 €): Cílem výzvy...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 02. 2022

Skupina výzev obsahuje následující výzvy:

 • Vytvořte evropský průmyslový ekosystém pro bezpečné technologie a systémy QCI (44 000 000 €):Připravit se na industrializaci a nasazení technologických a provozních schopností kvantové komunikační infrastruktury (QCI) a pokročilých sítí QCI nezbytných pro evropskou kybernetickou bezpečnost a přispět k rozvoji evropského průmyslového ekosystému QCI, včetně prosperujícího sektoru...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 02. 2022

Skupina výzev obsahuje následující výzvy:

 • Centrum podpory datových souborů (14 000 000 €): Výsledkem této akce bude vytvoření podpůrného centra, které bude podporovat a koordinovat všechny relevantní akce týkající se sektorových datových prostorů a zpřístupní technologie, procesy, standardy a nástroje, které podpoří zavádění společných datových prostorů a umožní opětovné použití dat napříč sektory.
 • Sekretariát Aliance...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 02. 2022

Skupina výzev obsahuje následující výzvy:

 • Digitální řešení na podporu nové evropské iniciativy Bauhaus (1 000 000 €):Projekt identifikuje digitální řešení, která by mohla přispět k realizaci iniciativy New European Bauhaus a v širším měřítku k přijetí jejích hodnot (udržitelnost, inkluzivita a estetika) v obytných prostorech pro lepší kvalitu života. Tato akce podpoří lepší koordinaci příslušných zúčastněných stran z...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 02. 2022

Cílem výzvy je zvýšení viditelnosti zprostředkovatelských služeb IP licencí mezi příslušnými komunitami (klastry, sektory, asociace malých a středních podniků atd.). Tato iniciativa pravděpodobně také zvýší obchodní nabídku zúčastněných zprostředkovatelů licencí k IP.

Zaměřuje se také na zlepšení obchodních modelů podporovaných start-upů a pomáhá rozvíjet udržitelný průmysl. Iniciativa rovněž napomůže přijetí inovativních...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 200.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 02. 2022

Skupina výzev obsahuje následující výzvy:

 • Přípravné akce pro datový prostor pro dovednosti (1 000 000 €):Cílem je nasadit bezpečný a důvěryhodný datový prostor na podporu sdílení a přístupu k údajům o dovednostech pro různé účely, od analytických a statistických účelů až po vývoj politik nebo opětovné použití v inovativních aplikacích. Datový prostor poskytne snadný přeshraniční přístup ke klíčovým datovým souborům...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 02. 2022

V rámci výzvy budou podporovány projekty zaměřené na zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů (společné plánování, strategie a studie v přeshraničním regionu, zvyšování institucionálních kapacit a dovedností organizačních struktur v oblastech efektivní správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví, rozvoj spolupráce institucí veřejné správy, vytváření a upevňování partnerství...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 20.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 02. 2022

V rámci výzvy budou podporovány projekty zaměřené na rozvoj a zpřístupnění přírodního a kulturního dědictví (zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek přeshraničního významu, zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám, plánování, příprava a budování cyklotras a turistických stezek, tvorba ucelených tematických produktů založených na využívání přírodního a kulturního dědictví, zavádění služeb podporujících...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 30.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 02. 2022

Skupina výzev obsahuje následující témata:

 • Virtuální výměny se západním Balkánem (4 000 000 €).
 • Virtuální výměny s jinými konkrétními oblastmi světa (4 000 000 €).

Konkrétní cíle této výzvy jsou následující...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 02. 2022

Cílem výzvy je vytvořit počáteční síť evropských středisek digitálních inovací (EDIH). Vylepšit tyto subjekty tak, aby poskytovaly kompletní sadu služeb EDIH, včetně nezbytné infrastruktury, v konkrétní geografické oblasti, pokrývající potřeby místních malých a středních podniků, malých společností se střední tržní kapitalizací a/nebo organizací veřejného sektoru s ohledem na jejich digitální transformaci. Propojit tyto...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 02. 2022

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Zvýšit účinnost a udržitelnost bioenergie.
 • Zvýšit udržitelné využívání zdrojů biomasy.
 • Generovat negativní emise z výroby biopaliv...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2022

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Vývoj nebo významné zlepšení návrhů, které snižují jak CAPEX, tak OPEX.
 • Nasazení a demonstrace pokročilých prototypů plovoucích větrných turbín v plném rozsahu a pomocného vybavení v provozním prostředí.
 • Umožnit vývoj nákladově efektivních škálovatelných řešení podporujících využívání offshore potenciálu obnovitelné energie v náročných podmínkách a stavět na inovativních...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2022

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Zlepšení výkonu a spolehlivosti mělkých a/nebo hlubokých geotermálních systémů.
 • Snížení dopadu geotermálních rostlin na životní prostředí.
 • Snížení rizika seismicity...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2022

V PO 1 program podporuje projekty zaměřené na posílení hospodářské odolnosti střední Evropy. Specifický cíl 1.1 podporuje rozvoj inovačních kapacit, Specifický cíl 1.2 podporuje posílení dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání. Žadateli mohou být subjekty veřejné správy na národní, regionální i místní úrovni, vysoké školy, výzkumné instituce, NNO, inovační a rozvojové agentury, podniky...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2022

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Posunout evropskou vědeckou základnu a zvýšit technologickou konkurenceschopnost v oblasti bioenergie, zejména zvýšit penetraci obnovitelných zdrojů, regionální rozvoj, snižování nákladů a rozšiřování surovin, a tím podporovat cíle EU v oblasti ochrany klimatu, energetické nezávislosti a hospodářského růstu.
 • Technologie snižující riziko dodatečné montáže velkoplošné...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2022

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Vyšší podíly obnovitelných zdrojů s proměnlivým výkonem v energetickém systému.
 • Budoucí závody CSP s vyšší účinností.
 • Snížené levelizované náklady na elektřinu budoucích závodů CSP...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2022

V PO 3 program podporuje projekty zaměřené na zlepšení dopravního propojení venkovských a okrajových regionů s uzly koridorů hlavní sítě TEN-T, na odstranění úzkých míst a překlenutí chybějícího dopravního spojení. Žadateli mohou být subjekty veřejné správy na národní, regionální i místní úrovni, vysoké školy, výzkumné instituce, NNO, inovační a rozvojové agentury, podniky, provozovatelé veřejné dopravy, apod.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2022

V PO 4 jsou podporovány projekty zaměřené na řešení výzev územního rozvoje prostřednictvím vytváření a provádění integrovaných strategií územního rozvoje. Podporována bude spolupráce na územích, která sdílejí funkční vazby. Žadateli mohou být subjekty veřejné správy na národní, regionální i místní úrovni, vysoké školy, výzkumné instituce, NNO, inovační a rozvojové agentury, podniky, provozovatelé veřejné dopravy, apod...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2022

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Zvýšení nákladové efektivity přeměny při výrobě biometanu.
 • Diverzifikovat základ konverzní technologie pro výrobu biometanu.
 • Přispět k uvedení na trh technologií souvisejících s biometanem na trhu s plynem...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2022

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Zvýšit účinnost a stabilitu a minimalizovat dopad Perovskite PV na životní prostředí.
 • Zvětšit o pásmově laditelné perovskity a odpovídající architektury zařízení integraci a aplikační možnosti FV technologie.
 • Zvýšit potenciál komercializace perovskitových fotovoltaických článků a vytvořit konkurenceschopné technologické know-how pro evropskou průmyslovou základnu...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2022

V PO 2 program podporuje projekty, které řeší environmentální výzvy ve střední Evropě a pomáhají zvyšovat energetickou účinnost, využívání energie z obnovitelných zdrojů a projekty, které podporují udržitelnou městskou mobilitu. Žadateli mohou být subjekty veřejné správy na národní, regionální i místní úrovni, vysoké školy, výzkumné instituce, NNO, inovační a rozvojové agentury, podniky, provozovatelé veřejné dopravy...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2022

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Propagování značné škály nových a pokročilých verzí stávajících technologií od laboratorní až po fabickou produkci, což umožní trvalé trvalé zvyšování výkonu, otevírání nových aplikací a další snižování nákladů.
 • Posílení evropského hodnotového řetězce FV, podpora místní společnosti při vývoji a prodeji diferencovaných a vysoce hodnotných FV produktů a vytváření...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2022

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Dostupné průlomové a měnící se technologie obnovitelné energie umožňující rychlejší přechod na nulové čisté emise skleníkových plynů EU do roku 2050.
 • Znalosti a vědecké důkazy o technologické proveditelnosti konceptu, včetně environmentálních, sociálních a ekonomických přínosů, které přispějí ke strategii a předpovědi politiky v oblasti výzkumu a inovací.
 • Vytvoření...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2022

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Posílit evropský vědecký základ, vedoucí postavení a globální úlohu v oblasti udržitelné vodní energie a současně vytvářet důkazy pro tvorbu politik.
 • Vytvořit pro stávající flotilu další udržitelnou kapacitu vodní energie, udržovat a rozvíjet evropskou technologickou konkurenceschopnost v tomto odvětví, a podporovat tak cíle EU v oblasti ochrany klimatu, energetické...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2022

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Vyšší technický výkon, robustnost, proveditelnost a penetrace obnovitelných zdrojů na úrovni domácností.
 • Zvýšení vedoucího postavení v oblasti technologií a konkurenceschopnosti evropského průmyslu.
 • Zvýšený podíl výroby obnovitelných zdrojů na spotřebitelské úrovni...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2022

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Podpora vylepšeného designu větrné farmy, výběr umístění, distribuce a provoz, čímž se překlene propast mezi experimenty řízenými v malém měřítku a plným nasazením.
 • Zvýšení spolehlivosti systému a výroby energie.
 • Snížení ekonomické nejistoty související s návrhem farmy a výrobou energie, jakož i návrhem a trvanlivostí komponent větrné technologie...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2022

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Vylepšená celková životnost, spolehlivost, instalovatelnost, provozuschopnost a udržovatelnost mořských substruktur, mechanických spojů a systémů energetického připojení pro zařízení oceánské energie a/nebo pobřežní plovoucí FV za účelem snížení míry degradace a poruch a tím i investičního rizika.
 • Lepší porozumění výkonu zařízení v reálném životě, což umožňuje...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2022

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Posílení činnosti v dlouhodobém horizontu partnerství AU-EU HLPD CCSE.
 • Poskytnutí znalostí a vědecké modelování jako důkazní základna spojení voda-energie-potraviny včetně environmentálních, sociálních a ekonomických kompromisů, aby přispěly ke strategii a tvorbě politik v oblasti výzkumu a inovací.
 • Zvýšení výroby čisté energie v afrických energetických systémech...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2022

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Podpora dostupnosti synergických katalytických systémů pro uhlíkově neutrální obnovitelná paliva.
 • Zlepšení výkonnosti uhlíkově neutrálních obnovitelných paliv a evropské konkurenceschopnosti.
 • Urychlení vývoje účinných uhlíkově neutrálních obnovitelných paliv...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2022

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Vyvinutí a podpora používání modelovacích nástrojů a objektivních metrik hodnocení pro realistickou hloubkovou analýzu kumulativních dopadů větrných zařízení na životní prostředí a na místní komunity.
 • Vypracování pokynů pro posílení energetického občanství (na pevnině nebo na moři) větrné energie a farem, podpora harmonického soužití mezi místním obyvatelstvem...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2022

Cílem Podprogramu na podporu obnovy venkova je podpora realizace projektů ochrany životního prostředí. Podporováno je - Vybudování a revitalizace stanovišť určených k umístění kontejnerů na separovaný sběr odpadů s využitím materiálů a výrobků z recyklovaných odpadů; Pořízení obecního mobiliáře, přístřešků a úprava ploch s využitím materiálů a výrobků z recyklovaných odpadů; Pořízení herních prvků do základních a mateřských...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2022

Tento podprogram je zaměřen na realizaci projektů v rámci dvou opatření - Zpracování projektové dokumentace na výstavbu dálkových a regionálně významných cyklistických stezek; Spolufinancování výstavby dálkových a regionálně významných cyklistických stezek (realizace je podpořena z národních či evropských dotačních zdrojů). Žadatelem mohou být obce a svazky obcí na území Zlínského kraje.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
23 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2022

Cílem Podprogramu na podporu obnovy venkova je podpora realizace projektů na obnovu a rozvoj ohrožených území. Podporována je - Komplexní úprava veřejného prostranství, včetně obnovy a zřizování veřejné zeleně v intravilánu i extravilánu obce a případné demolice objektů na upravovaném území; Rekonstrukce a obnova objektů a ploch občanské vybavenosti zaměřených na poskytování služeb v obci; Oprava, udržování, rekonstrukce...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2022

Tento podprogram Krajského úřadu Zlínského kraje je zaměřen na realizaci tří opatření - Rekonstrukce, modernizace a výstavba místních komunikací na pozemcích v majetku obce, popř. v majetku Zlínského kraje; Komplexní úprava veřejného prostranství obce vč. obnovy a zřizování veřejné zeleně na pozemcích v majetku obce; Rekonstrukce a oprava objektů občanské vybavenosti zaměřených především na poskytování kulturních a volnočasových...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2022

Cílem této výzvy je podporovat budování kapacit a povědomí o Listině základních práv EU a činnostech v oblasti strategických soudních sporů týkajících se demokracie, právního státu a porušování základních práv.

Tato výzva bude chránit, podporovat a zvyšovat povědomí o právech poskytováním finanční podpory organizacím občanské společnosti, které jsou aktivní na místní, regionální, národní a nadnárodní úrovni při prosazování...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2022

Cílem výzvy je podpořit aktéry EU při zahájení akcí provádění priorit stanovených v rámci strategie EU pro účinnější boj proti sexuálnímu zneužívání dětí.

Projektové žádosti musí řešit jednu z následujících priorit v oblastech boje proti sexuálnímu zneužívání a vykořisťování dětí:

 • Zlepšení prevence sexuálního zneužívání dětí a pomoc obětem. To zahrnuje akce přispívající k provádění práva EU v oblasti boje proti sexuálnímu...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2022

Cílem Podprogramu na podporu obnovy venkova je podpora realizace projektů směřujících k obnově a rozvoji venkovského prostoru, a to v rámci dvou opatření - Zpracování návrhu územního plánu obcí; Zpracování změny územního plánu vyvolané požadavkem nebo činností státní správy. Žadatelem mohou být obce do 2000 obyvatel.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2022

Místní akční skupina České středohoří vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 4 fiche (opatření):

 • Investice do zemědělských podniků.
 • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 02. 2022

Místní akční skupina NAD ORLICÍ vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 5 fichí (opatření):

 • Podpora místního zemědělství (Investice do zemědělských podniků).
 • Rozvoj venkovského podnikání a turistiky (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 02. 2022

Cílem programu je podpora výstavby nových a údržba stávajících cyklistických stezek, výstavby nebo rekonstrukcí sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty nebo přejezdů po cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce, nasvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce. O podporu mohou žádat kraje, obce nebo svazky obcí, příspěvkové organizace...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 02. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na řešení problémů s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobování obyvatel pitnou vodou. Dotace je určena na výstavbu, rozšíření, rekonstrukce ČOV a kanalizačních sítí, na výstavbu, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů. Žadateli jsou obce a dobrovolné svazky obcí do 2000 obyvatel.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 02. 2022

Cílem opatření je zachování a rozvoj ucelené sítě poskytovatelů sociálních služeb. Dotace je určena na celoroční činnost a provoz organizací, které poskytují kvalitní služby na území města České Budějovice. Žadateli mohou být podnikatelské i neziskové subjekty. Minimální požadovaná spoluúčast žadatelů činí 75 % sociální služba v národní síti a JčK, 25% ostatní žadatelé.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 02. 2022

Cílem dotačního programu je zachování a rozvoj stávající ucelené sítě poskytovatelů sociálních služeb. Příspěvek v rámci Opatření č. 2 je určen na celoroční činnost a provoz organizací, které působí v sociální oblasti a zajišťují kvalitní služby a aktivity na území města České Budějovice, které doplňují sociální služby, či na ně navazují. Dotace je určena na podpůrné programy zaměřené na pomoc a péči o seniory, osoby se...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 02. 2022

Cílem opatření je podpora pro poskytování adiktologických služeb v souladu se sociálními službami dle zákona č. 108/2006 Sb., podpora jednorázových a krátkodobých aktivit zaměřených na cílové skupiny poskytovatele a na poskytovatele samotné s cílem zkvalitnit poskytované služby. Žadateli mohou být podnikatelské i neziskové subjekty. Minimální požadovaná spoluúčast činí 75 % sociální služby v národní síti a JčK, 25% ostatní...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 02. 2022

Výzva obsahuje následující témata:

 • EUROCAE (5 200 000 €): Vývoj norem a technické specifikace na podporu politik EU v oblasti letectví, SESAR a vesmíru. Finanční podpora Eurocae na podporu vývoje norem a technických specifikací pro technologie ATM, zejména těch, které byly vyvinuty v rámci projektu SESAR.
 • CESNI; Vnitrozemská plavební doprava (1 400 000 €):Podpora vypracování norem CESNI pro požadavky na technickou bezpečnost...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 02. 2022

Cílem dotačního programu je podpora pilotních, rozvojových a inovativních projektů, za účelem naplnění potřeb cílových skupin (uživatelů) vedoucí ke zlepšení kvality jejich života (vzájemná spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb a se subjekty působícími v sociální oblasti, případně se subjekty z navazujících oblastí, podpora a rozvoj nových metod sociální práce a jejich pilotní ověření v praxi, podpora sociálního...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 02. 2022

Cílem programu je finanční podpora neinvestičních činností uplatňujících environmentálně šetrné principy v ochraně životního prostředí. V rámci výzvy jsou vyhlášeny 2 dotační tituly - DT 1 – Vzdělávací a osvětové projekty (neinvestiční) a DT 2 – Vybudování přírodních učeben, zahrad a naučných stezek (investiční). Žadateli jsou NNO, obce, dobrovolné svazky obcí, školy jejichž zřizovatelem není Jihomoravský kraj.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Tento program je zaměřen na podporu zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně, na realizaci opatřední k ochraně živočichů, rostlin a biotopů, na podporu činnosti zařízení poskytujících péči o zvířata v nouzi, na zajišťování záchranných programů pro ohrožené druhy zvířat, na údržbu a obnovu drobných památek v krajině. Žadateli mohou být FO, PO, NNO, školy, obce a svazky obcí.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Cílem je zachovat základní funkce v oblasti veřejné správy na venkově s ohledem na kvalitu života. Dotace je určena na počítačové vybavení, čtečky, tiskárny, skenery, promítací zařízení, rozmnožovací stroje, softwarové vybavení, mobiliář vnitřního vybavení (nábytek, koberce, regály), na drobné stavební úpravy (neinvestičního charakteru pouze v kombinaci s pořízením inventáře). Žadatelem je obec s méně než 3 000 obyvateli...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Dotační program je určen na podporu jednorázových i pravidelných environmentálních vzdělávacích, výchovných a osvětových akcí a aktivit. Dílčím cílem je zároveň podpora školních projektů v této oblasti a podpora vzájemné spolupráce škol i jiných organizací.

Dotační program podpoří aktivity, které přinášející netradiční formy řešení, případně nové pohledy na řešení situací v oblasti životního prostředí. Mezi posuzovanými...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Místní akční skupina Ekoregion Úhlava vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy byla vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Vybrané kulturní památky, Kulturní...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Cílem programu je zlepšení nakládání s odpady. Podporovanou aktivitou jsou např. aktivity podporující předcházení vzniku odpadů a jejich opětovné použití, včetně propagace předcházení vzniku odpadů, vznik a provoz RE-USE center v obcích, vznik a provoz prodejen bez obalu, opravárenská činnost, pořízení domácích kompostérů, pořízení elektrických kompostérů na gastroodpady, pořízení štěpkovačů nebo drtičů dřeva, které pochází...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
120 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Fond zdraví je zřízen k podpoře preventivních zdravotních programů, projektů podporujících zdravý životní styl a kvalitu života zdravotně postižených a seniorů. Program Zooterapeutická činnost podporuje zooterapeutické činnosti poskytované občanům města Zlína. Žadatelem mohou být fyzické i právnické osoby vykonávající tuto činnost pro občany města. Dotace je poskytována za účelem zlepšení či udržení stávajícího zdravotního...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Cílem dotačního programu je podpora neinvestičních pro-rodinných a pro-seniorských aktivit na úrovni obcí v Jihomoravském kraji v souladu s Koncepcí rodinné politiky pro všechny generace 2020-2030. Podporovanou aktivitou jsou osvětově – vzdělávací programy pro rodiny a pro seniory, aktivity na podporu mezigeneračních vztahů a komunitního života, aktivity mezigeneračních center, klubů seniorů a dobrovolnických center, vznik...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na nové pořízení nebo zhodnocení vlastního investičního majetku. Žadatelem mohou být nepodnikatelské subjekty - zapsaná sdružení/spolky, které jsou vlastníkem nebo mají v dlouhodobém pronájmu sportovní zařízení (min 5 let po době realizace projektu).

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Cílem programu je podpora pravidelné dlouhodobé volnočasové činnosti dětí a mládeže, která je realizovaná prostřednictvím organizací, spolků i jednotlivců, kteří podporují pravidelné aktivní trávení volného času bez podmínky, aby se děti a mládež zapojovaly do soutěží vrcholového typu a umisťovaly se ve výkonnostních žebříčcích. Podporovány jsou akce realizované v období od 1. 1. 2022 do 30. 11. 2022 (společensky prospěšné...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
15 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Cílem dotačního programu je podpora zhotovení analýzy záměru překládací stanice, studie proveditelnosti záměru nebo dokumentace pro umístění nebo i povolení takového stavebního záměru. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí a obchodní korporace vlastněné ze 100% obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí. Projekt musí být realizován v období od 3. 1. 2022 do 30. 6. 2023.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Zaměření podpory z tohoto programu je na oblast certifikovaných protidrogových aktivit a snaží se přispět k podpoře projektů zaměřených na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí. Žadateli jsou subjekty mající sídlo (bydliště) či působnost na území kraje, jejichž činnost je zaměřena na oblast protidrogových aktivit (právnické osoby, spolky, ústavy...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Cíl programu je podpořit realizaci takových projektů a akcí, které by zvýšily atraktivitu města a přispěly k rozvoji rozmanitých druhů cestovního ruchu města Plzně. Preferovány budou projekty zaměřené nazvýšení celkové návštěvnosti, potlačení vlivu sezónnosti, prodloužení délky pobytu/průměrného počtu přenocování, využití místních služeb cestovního ruchu, pozitivní image s přesahem do celostátních i zahraničních médií...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků ve vybraných oborech (podpora celoživotního vzdělávání, podpora zbývající části specializační vzdělávání pro pracovníky, kteří již část specializační přípravy v oboru absolvovali, podpora specializačního vzdělávání v oborech, ve kterých je aktuální nedostatek specialistů, podpora specializačního vzdělávání v...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Tento program je zaměřen na podporu minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování. Žadateli jsou PO - vykonávající činnost škol, školských zařízení a pedagogicko-psychologických poraden.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů na zdokonalení moldavského systému komunitních služeb pro osoby se zdravotním postižením a pokračování intervencí v oblasti již identifikovaných institucionálních, procesních a legislativních nedostatků v procesu deinstitucionalizace ústavní péče. Žadateli mohou být neziskové organizace, územní samosprávné celky, obce, dobrovolné svazky obcí a právnické a fyzické osoby, které jsou založeny...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Cílem programu je podpora zahraničních aktivit SŠ a VOŠ v partnerských regionech JMK, rozvoj jazykových znalostí žáků a studentů, zlepšení výuky cizích jazyků na SŠ a VOŠ, podpora spolupráce se zahraničními partnery (realizace mezinárodních projektů s partnerskými regiony, studijní pobyty a praxe, výměnné pobyty, dofinancování projektů programu ERASMUS, projektů mobilit osob, projektů z programu TANDEM, projektů navazujících...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
230 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Cílem podprogramu DT 4 je podpora zaměřená na opravy komunikací a zvýšení bezpečnosti obyvatel v obcích (opravy a rekonstrukce místních komunikací zařazených do Pasportu místních komunikací, chodníky, odstavné plochy, vjezdy, případně další prvky v přidruženém prostoru komunikací a stezky pro pěší, bezpečné přechody pro chodce včetně osvětlení, osvětlení veřejných prostranství a komunikací). Žadatelem je obec s méně než...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Program podporuje aktivity v rámci osvětových kampaní podporujících zdravý životní styl (– Den Země, Světlo pro AIDS, Světový den bez tabáku, Týden udržitelného rozvoje, Evropský týden mobility, Evropský den bez aut, Jihlavský den zdraví, Světový den zdraví, Dny zdraví, Dny bez úrazu), aktivity naplňující cíle Zdravotního plánu města (Zdraví mladých, Zdravé stárnutí, Zlepšení duševního zdraví, Zdravější životní styl, Snížení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Fond je zřízen k podpoře léčebně preventivní péče lůžkových zdravotnických zařízení na území města, preventivních zdravotních programů, projektů podporujících zdravý životní styl, tvorby a udržení zdravého životního prostředí. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám na realizaci inovativních projektů a aktivit.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Cílem programu je podpora cestovního ruchu a zahraničních vztahů. Dotace je určena na rozšiření a zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu v dané lokalitě, rozvoj cykloturistiky, rozvoj kempů a jejich kapacity, rozšíření nabídky stellplatzů, zajištění dostupnosti a bezbariérovosti atraktivit, rozvoj agroturistiky a gastroturistiky, vodní turistiky, apod.). Žadateli jsou fyzické nebo právnické osoby, obce, svazky obcí...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Finanční prostředky jsou účelově určeny na výdaje spojené s realizací projektů prevence kriminality. Cílem programu je zvýšení participace veřejnosti a dalších subjektů na prevenci kriminality ve městě Most. Žádost o dotaci mohou předložit fyzické a právnické osoby. Předkládané projekty musí být zaměřeny na sociální prevenci a prevenci kriminality na území města Mostu. Podpořeny budou projekty a aktivity zaměřené na prevenci...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Cílem programu je zajištění čistoty a bezpečnosti na stezkách pro cyklisty, stezkách pro chodce a cyklisty a cyklistických trasách. V rámci výzvy jsou vyhlášeny tři dotační tituly - DT1 - Čistota cyklistických komunukací (udržování čistoty a provádění drobných oprav povrchu), DT2 - Údržba singletrailů (udržování čistoty a opravy povrchu singletrailů, mostků, propustků a ramp), DT3 - Značení a úpravy běžeckých lyžařských...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na pokračování intervencí v oblasti sociální a zdravotní u již identifikovaných institucionálních, procesních a legislativních nedostatků, posílení existujících kapacit místních organizací, jejich zapojení v národních rozhodovacích procesech, a to za účelem zdokonalení moldavského systému sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, především pro osoby s PAS a jinými...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Cílem dotačního programu je podpora návhu na realizaci opatření vedoucích k efektivnějšímu předcházení vzniku komunálních odpadů a k efektivnějšímu nakládání s nimi v rámci obecních systémů nakládání s komunálními odpady. Žadateli jsou obce a dobrovolné svazky obcí. Projekt musí být realizován v období od 3. 1. 2022 do 30. 6. 2023.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Program umožňuje finančně ocenit pravidelné bezpříspěvkové dárce krve. O prostředky pro tento účel mohou žádat organizace zajišťující bezpříspěvkové dárcovství krve na území města Zlín. Oceněnými občany mohou být pouze držitelé Zlaté medaile MUDr. Janského s trvalým bydlištěm ve Zlíně.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Podpora z tohoto programu je zaměřena na podporu zpracování územních plánů, a to včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, je-li zpracováváno. Dotace může být případně poskytnuta na zpracování změn územních plánů, změn územních plánů obcí a změn územních plánů sídelních útvarů, řešících nadmístní problematiku. Žadateli jsou obce, města, městyse a statutární města.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Cílem programu je podpora poskytování domácí hospicové péče. Domácí hospicovou péči vykonává tým zdravotnických a nezdravotnických pracovníků – lékař, zdravotní sestra, pečovatelka, sociální pracovník a dobrovolníci ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Poskytují sociální poradenství, psychoterapeutickou podporu, spirituální podporu, kompenzační pomůcky aj. Péče je určená nejen nemocnému, ale i všem pečujícím osobám...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
14 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Cílem dotačního programu je podpora pořádání sportovních akcí. Dotace je určena na pořádání sportovních soutěží a pohárů (městské, okresní, krajské, celorepublikové, mezinárodní), na podporu sportovních akcí masového charakteru a akcí v programu Sport pro všechny, na pořádání sportovních aktivit pro handicapované sportovce, na pořádání sportovních aktivit pro seniory.. Žadatelem jsou fyzické osoby a právnické osoby. Minimální...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Cílem programu je podpora vinařství a vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství (propagace oborů, spolková činnost, vzdělávání, nákup technického zařízení pro konání výstav, meteo stanic, pěstitelských pálenic a dalšího vybavení, pořizování propagačních materiálů, webových stránek). V rámci výzvy jsou vyhlášeny dva dotační programy - DT 1 - Prezentace vinařství a vinohradnictví; DT 2 - Prezentace ovocnářství a zelinářství...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Cílem tohoto programu je zachování a obnova veřejně přístupných drobných památek místního významu, tj. drobných staveb a objektů, nebo jejich částí s nepopiratelnou kulturně historickou hodnotou, které nejsou prohlášeny kulturními památkami (kapličky, památníky, kříže, boží muka, smírčí kříže, apod.). Žadateli jsou FO i PO - vlastníci památek.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Cílem dotačního programu je zabezpečení zlepšení materiálně technického vybavení a systematická podpora jednotek SDH obcí Jihomoravského kraje, které jsou zařazeny do Plošného pokrytí území Jihomoravského kraje jednotkami požární ochrany. Dotace budou poskytovány na výstroj a výzbroj, opravu požární techniky, pořízení nebo obnovu požární techniky, na výstavbu, rekonstrukce a opravy požárních zbrojnic. Žadateli jsou obce...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na snížení emisí skleníkových plynů, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie. Dotace je určena na instalaci nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp (samostatné projekty s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy, sdružené projekty zahrnují více dílčích projektů...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Cílem výzvy je podpora aktivit zaměřených na integraci příslušníků národnostních menšin a podpora aktivit organizací sdružující cizince. Podporovány jsou aktivity související s komunitní prací v sociálně vyloučených lokalitách, edukační a informační činností, osvětovými aktivitami a aktivity zaměřené na prevenci xenofobního chování. Žadateli jsou NNO, církve a církevní organizace, příspěvkové organizace zřizované obcemi...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Tento program je zaměřen na podporu rozvoje kulturního života na území JmK v oblasti hudby, tance, divadla, folkloru, uměleckých řemesel, podpora subjektů činných v oblasti nemateriálních statků zapsaných na seznamu UNESCO a podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek. Žadatelem jsou fyzické nabo právnické osoby - pořadatelé kulturních akcí nebo vlastníci movitých či nemovitých kulturních památek...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Cílem programu je podpora včelařů a včelařství za účelem zvýšení stavů včelstev, eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení zdravotního a genetického stavu včelstev a podpora chovu včel. V rámci výzvy jsou vyhlášeny tři dotační tituly - DT 2 - Rozvoj volnočasových aktivit mládeže; DT 3 - Podpora výsadby medonosných rostlin a dřevin; DT4 - Podpora zařízení pro získávání vosku ze včelího díla. Žadateli jsou právnické...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Cílem dotačního programu je podpora zkvalitnění činnosti certifikovaných turistických informačních center na území Jihomoravského kraje (např. sběr informací, zpracování dat, připojení na internet, překlady jazykových mutací internetových stránek, úprava internetových stránek, výroba a tisk jednoduchého propagačního materiálu, pořízení digitálního fotoaparátu, grafického poutače, navigační tabule, projekční techniky, nákup...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Nadace je zaměřená na podporu nekomerčních aktivit v oblasti tvorby a interpretace slovesného i dramatického umění, vědy a publicistiky.

Program poskytuje:

 • Granty na první vydání původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické dílo) / včetně překladu do českého jazyka.
 • Stipendia na vytvoření původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické dílo) / včetně překladu do českého jazyka...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Cílem opatření je podpora veškerých sportovních aktivit handicapovaných bez věkového omezení na území města. Dotace je určena na sportovní přípravu dětí, mládeže a dospělých, na účast v soutěžích dětí, mládeže a dospělých, na údržbu sportovních areálů, které provozují sportovní organizace, na provoz sportovní organizace, na rozvoj kvality a úrovně hráčů. Žadatelem je nepodnikatelský subjekt i podnikatelský subjekt se sídlem...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Cílem je zachovat základní funkce v oblasti veřejné správy na venkově s ohledem na kvalitu života. Dotační program je zaměřen na podporu strategických aktivit směřujících k rozvoji mikroregionu v oblastech podpory místní ekonomiky a budování regionální značky, zařízení pro chytrý region, dopravní obslužnosti, rozvoje nemotorové dopravy, školství (základní školy a mateřské školky), odpadového hospodářství, zajišťování služeb...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Cílem podprogramu DT 1 je podpora akcí zaměřených na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (základní a mateřské školy včetně zázemí a hřišť, víceúčelová a kulturní centra pro volnočasové aktivity, obecní úřady, samostatná tělovýchovná a sportovní zařízení, sportoviště (vyjma dětských hřišť a hřišť při ZŠ a MŠ), zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče,  obchody a služby (např. pošta...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce zařazené do Festivalu muzejních nocí 2022, a dále kulturní aktivity a akce uskutečněné v rámci Noci kostelů 2022 na území kraje. Dotace je určena na osobní výdaje, služby, náklady na propagaci projektu, pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku související s realizací výstav. Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba realizující...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Cílem podprogramu 335 711 Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením je zajištění podpory bezbariérových tras ve městech a obcích předkládaných v rámci Programu mobility, Dotace je určena na odstraňování bariér v budovách poskytujících zdravotní služby (poskytující zdravotní služby rekonstrukce a budování bezbariérových výtahů, budování schodišťových plošin a rekonstrukce a budování bezbariérových hygienických...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Cílem programu je podpora zaměřená na zachování provozu obchodů nebo pojízdných prodejen se základními potravinami a smíšeným zbožím na venkově v malých obcích, kde je jediná prodejna. V rámci výzvy jsou vyhlášeny 4 dotační tituly - V1 - budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny je v majetku obce, provozovatelem je obec, - V2 - budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny je v majetku obce, provozovatelem je podnikající...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Cílem programu je zkvalitnění prostředí využívaných zejména spolky dětí a mládeže k pravidelným volnočasovým aktivitám dětí a mládeže. Dotace je určena na úhradu nákladů za nákup zařízení a vybavení kluboven, zkušeben, dílen a táborových základen. Žadateli jsou právnické osoby působící v oblasti volného a neformálního vzdělávání dětí a mládeže (vlastníci/provozovatelé objektu či zařízení) se sídlem nebo působností na území...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Místní akční skupina Vyškovsko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Podpora podnikání (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Mateřské a základní školy a kulturní a spolková zařízení včetně knihoven (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Mateřské a základní...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Cílem výzvy je poskytnutí příspěvku přepravcům na zajištění speciální přepravy zdravotně postižených osob a seniorů z řad občanů SMZ. Žadateli jsou fyzické či právnické osoby, které mají předpoklady pro realizaci těchto aktivit, disponující vhodně upravenými přepravními vozy a případě potřeby i asistenty pro přepravované osoby.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2022

Cílem programu je podpora činnosti organizací, které se zabývají volnočasovými aktivitami a službami pro mládež do 18 let a handicapovaným dětem (údržba a provoz kluboven a prostor pro volnočasovou činnost, vybavení kluboven a prostor pro volnočasovou činnost, účast na různých akcích a soutěžích pořádaných pro děti a mládež, organizace a realizace projektů pro organizované i neorganizované děti a mládež směřující k rozšíření...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2022

Účel dotace je vymezen třemi podprogramy:

 • Podprogram SA 1/2022:Podpora jednorázových či krátkodobých aktivit souvisejících s poskytováním sociálních služeb, které nejsou přímo definovány v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a v prováděcím předpisu (vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů), s tím...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2022

Cílem programu je finanční podpora pro pořadatelů příměstských táborů v období jarních a letních prázdnin. Žadatelem mohou být nepodnikatelské i podnikatelské subjekty (občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti, školská právnická osoba, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, fyzické i právnické osoby zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže). Míra podpory...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2022

Cílem programu je finanční podpora na celoroční služby a provoz zařízení zabývající se péčí o děti do 6 let věku (celodenní hlídání a péče o děti vyjma služeb péče o dítě v dětské skupině). Žadateli mohou být fyzické a právnické osoby vykonávající činnost v oblasti péče o děti předškolního věku (kromě příspěvkových organizací zařazených do rejstříku škol). Míra podpory u nepodnikalských subjektů činí 80% ZV, u podnikatelských...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2022

Místní akční skupina Strážnicko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 4 fiche (opatření):

 • Udržitelné hospodaření v krajině (Investice do zemědělských podniků).
 • Podpora zemědělských a potravinářských výrobků na Strážnicku (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 104 922,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2022

O projekty na budování kapacit mohou žádat pouze veřejné orgány na vnitrostátní úrovni odpovědné za provádění programu LIFE ve způsobilém členském státě Evropské unie. Projektové konsorcium může zahrnovat další subjekty za předpokladu, že jejich účast je odůvodněna cíli projektu a jejich role je jasně definována. V zásadě by měl být projekt koordinován veřejnými orgány odpovědnými za implementaci LIFE.

Každý návrh by měl...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 03. 2022

Tato výzva se zaměřuje na projekty v oblasti nízkouhlíkových technologií a procesů ve všech odvětvích, na která se vztahuje směrnice 2003/87/ES (směrnice EU ETS):

Inovace v nízkouhlíkových technologiích a procesech v odvětvích uvedených v příloze I, včetně ekologicky bezpečného zachycování a využívání uhlíku (CCU), které významně přispívají ke zmírnění změny klimatu, a také produktů nahrazujících produkty s vysokým obsahem...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 03. 2022

V rámci této výzvy by měla být evropským městům a obcím nabízena finanční podpora při rozvoji investičních koncepcí pro investice do udržitelné energie se zvláštním zaměřením na energetickou účinnost. Tyto koncepce by měly být vypracovány v omezeném časovém období a měly by mimo jiné zahrnovat: jasnou identifikaci potenciálního zásobníku projektů, právní analýzu, analýzu správy, popis, jak budou investice financovány...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 03. 2022

Cílem programu je pomoci obnovit a udržet tradiční akce či historické tradice, případně založit tradici pořádání akcí nových (např. majáles, trhy. poutě, kulturní víkendy a další). Volný žánr tématicky zaměřený na obnovení kulturního a společenského života ve městě a jeho místních částech. Žadatelem muže být fyzická osoba, právnická osoba (veřejný i podnikatelský sektor), včetně příspěvkové organizace.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 03. 2022

Cílem programu je:

 • odstraňování generačních, komunikačních a společenských bariér v sociální oblasti,
 • zvýšení povědomí veřejnosti o poskytovaných sociálních službách a jejich propagace (informační materiály, přednášky, setkávání s veřejností apod.),
 • preventivní programy pro bezpečný a spokojený život občanů (bezpečný domov, dluhová past, exekuce, apod.)...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 03. 2022

Cílem programu je vytvořit podmínky pro podporu kulturních akcí, uspořádání série koncertů dechové hudby či vystoupení folklórních souborů. Délka hudební produkce jednoho orchestru musí být minimálně 60 min. Délka folklorního vystoupení musí být minimálně 30 min. Žadatelem může být fyzická osoba, právnická osoba (veřejný i podnikatelský sektor), včetně příspěvkové organizace.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 03. 2022

Cílem programu je založení květnatých luk, zvýšení biodiverzity, ekologická výchova, oživení prostředí města, zlepšení mikroklimatické funkce aj. Žadatelem může být fyzická osoba, právnická osoba (veřejný i podnikatelský sektor), včetně příspěvkové organizace.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 03. 2022

Cílem programu je zbudování hnízdních budek vybraných druhů ptáků a netopýrů. Konkrétní cíle v této oblasti jsou:

 • podpora ohrožených druhu ptáku a netopýru,
 • zvýšení počtu hnizdních budek na území Havlíčkova Brodu,
 • rozvoj biodiverzity...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 03. 2022

Místní akční skupina Svatojiřský les vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Zemědělství (Investice do zemědělských podniků).
 • Zpracování produktů (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů)...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 03. 2022

Cílem programu je podpora obcí v oblasti bezpečnosti silničního provozu. V rámci výzvy jsou vyhlášeny 2 dotační tituly: Preventivní informační, vzdělávací a volnočasové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu (preventivně informační, vzdělávací a volnočasové aktivity určené zejména pro děti a rodiče, stárnoucí populaci, chodce, mladé a nové řidiče, cyklisty a motocyklisty zaměřené na bezpečné chování v rámci...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 03. 2022

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 3 fiche (opatření):

 • Investice do zemědělských podniků.
 • Investice do nezemědělských činností (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 285 810,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 03. 2022

Z dotačního programu v oblasti kultury lze financovat následující 4 programy:

 • 1. program - Osvětová činnost a ekologická výchova, aktivity ve volném čase dětí a mládeže, osvětové akce pro mládež a dospělé
 • 2. program - Městské kompostování na území MČ Praha 11
 • 3. program - Zlepšení stavu životního prostředí na území MČ Praha 11 (např. úprava předzahrádek, balkónů apod.)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 03. 2022

Cílem programu je vytvořit podmínky pro podporu pravidelných letních kulturních akcí pořádaných v prostorách náměstí (např. letní koncerty, divadelními představeními, letní kulturní víkendy a další). Volný žánr tématicky zaměřený na obohacení kulturního a společenského života ve městě, oživení náměstí a propagaci města. Realizace projektu musí proběhnout v období od 6.7.2022 do 31.8.2022. Součástí musí být minimálně 8...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 03. 2022

Místní akční skupina Svatováclavsko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 079 440,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 03. 2022

Místní akční skupina Rozvoj Tanvaldska vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Podpora rozvoje spolkové činnosti a volnočasových aktivit - rozvoj obcí (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Mateřské a základní školy).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 040 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 03. 2022

Komise bude každoročně udělovat ocenění za uznání příjemcům, kteří úspěšně využili výsledky svého výzkumu k vytvoření hodnoty pro společnost. Příjemci musí být schopni prokázat účinné využívání a přijímání výsledků svého výzkumu. Cílem této akce je ilustrovat širší sociálně-ekonomické přínosy investic EU do výzkumu a inovací a povzbudit příjemce projektů, aby co nejlépe řídili a využívali výsledky svého výzkumu.

Cílem...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 25.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 03. 2022

Očekává se, že výsledky projektu přispějí k následujícím výsledkům;

Pro zaměstnance:

 • Větší soubor výzkumných a přenositelných dovedností a kompetencí vedoucí ke zlepšení zaměstnatelnosti a kariérních vyhlídek v akademické sféře i mimo ni.
 • Více znalostí a inovativních nápadů převedených do produktů, procesů a služeb...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 03. 2022

Možnost podávání návrhů v rámci této výzvy bude brzy otevřena.

Očekává se, že výsledky projektů přispějí k následujícím výsledkům;

Pro podporované doktorandy nebo postdoktorské výzkumníky:

 • Hlubší a rozmanitější soubor dovedností a kompetencí souvisejících s výzkumem...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 03. 2022

Výzva obsahuje následující témata:

 • Podpora sítě národních kontaktních míst LIFE (800 000 €):Očekává se, že projekt v rámci této výzvy bude mít konkrétní a měřitelný dopad z hlediska: vylepšené a profesionalizované služby NCP v celé Evropě, která pomáhá zjednodušit přístup k výzvám programu LIFE, snižuje vstupní bariéry pro nováčky a zvyšuje průměrnou kvalitu předkládaných návrhů a přináší konzistentnější úroveň služeb...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 03. 2022

Cílem programu je financování modernizací, rekonstrukcí či oprav míst křížení s nadřazenou infrastrukturou (dálnice, silnice I. třídy, dráha nebo dopravně významný vodní tok), vvýstavby nového místa křížení s nadřazenou infrastrukturou (dálnice, silnice I. třídy, dráha nebo dopravně významný vodní tok), modernizací, rekonstrukcí či oprav míst křížení s nadřazenou infrastrukturou (silnice II. nebo III. třídy). Výše příspěvku...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 03. 2022

Městská část Praha 1 jako poskytovatel má zájem prostřednictvím veřejných prostředků zlepšit stav domovního fondu na území Prahy 1 s tím, že do tohoto procesu je vhodné zapojit i vlastníky těchto domů.

Žádost mohou předložit tito žadatelé:

 • vlastníci domu (fyzická, právnická osoba),
 • spoluvlastníci domu společně (fyzická, právnická osoba)...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 03. 2022

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Podpora zemědělských podniků (Investice do zemědělských podniků).
 • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 03. 2022

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na akce i celoroční provoz středisek s ekovýchovným zaměřením záchranné programy zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, mapování a monitoring výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, podpora činnosti záchranných stanic pro zraněné a hendikepované živočichy, podpora činnosti útulků a azylových domů pro opuštěná, týraná a hendikepovaná zvířata, podpora kastračních...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 03. 2022

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

Na úrovni systému:

 • Nárůst počtu talentů v oblasti výzkumu a inovací, kteří se stěhují do hostitelských organizací v rozšiřujících se zemích.
 • Nárůst mezinárodní, interdisciplinární a meziodvětvové mobility výzkumných pracovníků a inovátorů...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2022

Obecným cílem této výzvy je vypořádat se s odbornými znalostmi nevládních organizací a organizací občanské společnosti s cílem pomoci malým a středním podnikům při jejich přechodu na udržitelnější obchodní modely financováním praktických projektů/akcí, které mohou ovlivnit environmentální a/nebo sociální výkonnost malých a středních podniků. Očekává se, že tato výzva pomůže zlepšit interakci a zlepšit spolupráci mezi malými...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 100.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2022

Centra excelence jsou iniciativou k posílení regionální excelence v inovacích v místních inovačních ekosystémech prostřednictvím přeshraniční spolupráce na společné strategii. Inovační ekosystémy založené na místě jsou vzájemně propojené společnosti, výzkumné instituce, vládní orgány a společenští aktéři, které se vzájemně posilují v územním kontextu a společně zvyšují úroveň inovační excelence ve své regionální struktuře...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2022

Místní akční skupina Holicko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 5 fichí (opatření):

 • Podpora zemědělských podniků (Investice do zemědělských podniků).
 • Podpora potravinářských podniků (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 03. 2022

Program byl založen pro podporu drobných ekologických a vodohospodářských aktivit. Dotace je určena na výstavbu/rekonstrukce čistírny odpadních vod včetně související veřejné kanalizace u obcí do 2 000 obyvatel a částí obcí do 500 obyvatel, na výstavbu/rekonstrukce veřejné kanalizace nebo vodovodu s napojením minimálně 50 ekvivalentních obyvatel, pro obce do 2000 obyvatel a částí obcí do 500 obyvatel, na rozšíření vodovodní...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 03. 2022

Možnost podávání žádostí v rámci této výzvy bude brzy otevřena.

ERC Konsolidační granty jsou navrženy tak, aby podporovaly vynikající hlavní řešitele ve fázi kariéry, ve které mohou stále konsolidovat svůj vlastní nezávislý výzkumný tým nebo program. Hlavní řešitelé musí prokázat průlomovou povahu, ambice a proveditelnost svého vědeckého návrhu.

Konsolidační granty mohou být uděleny až do maximální výše 2 000 000 EUR na...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 03. 2022

Cílem výzvy je stimulovat komerční nabídku cloudových služeb v celé EU. Díky projektům podporovaným CEF bude posílena kapacita cloudu a uživatelé budou mít přístup k mnoha výpočetním zdrojům.

Skupina výzev obsahuje následující témata:

  • Interconnection of backbone networks for cloud federations - Práce (65 000 000 €):Téma podpoří nasazení nových a významných upgradů cloudových propojení, do kterých nemá zájem investovat...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 03. 2022

Výzvy obsahuje následující podtémata:

 • Granty na akce na podporu nadnárodních projektů e-Justice (rozpočet: 2 800 000 €, uzávěrka: 15.3.2022): Klíčovým cílem pro rok 2022 je přispět k dosažení cílů Sdělení Komise o digitalizaci soudnictví v EU a strategie e-Justice Rady EU na období 2019–2023 podporou realizace projektů e-Justice na evropské a národní úrovni.
 • Granty na akce na podporu soudní spolupráce v občanských a trestních...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 03. 2022

Iniciativa „Evropské univerzity“ je součástí podpory „Partnerships for Excellence“ poskytované v rámci nového programu Erasmus+. Tato iniciativa má ambiciózní mandát, jehož cílem je spustit a prohloubit nebývalou úroveň institucionální spolupráce mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání, a učinit ji systémovou, strukturální a udržitelnou. Jeho cílem je podpořit vznik aliancí univerzit v celé Evropě, které studentům...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 03. 2022

Cílem této výzvy je podpořit zavádění strategických sítí v rámci strategie EU pro digitální globální brány, které přispějí k posílení kvality konektivity v rámci Unie i se třetími zeměmi. Rozmístění může zahrnovat systémy podmořských kabelů, satelitní infrastruktury a konektivitu k internetovým výměnným bodům v rámci této výzvy.

Podporou cíleného zavádění takové konektivity bude mít CEF Digital pozitivní dopad nejen na...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 03. 2022

Výzva obsahuje následující výzvy:

 • Síť měst (6 600 000 €): Výzva umožní vytváření sítí mezi obcemi a spolky v otázkách společného zájmu a umožní výměnu osvědčených postupů. K očekávaným cílům patří:
  • integrovat řadu činností kolem předmětu (předmětů) společného zájmu, který je třeba řešit v kontextu cílů programu nebo politických priorit,
  • mobilizovat občany v celé Evropě,
  • prohloubit a zintenzivnit spolupráci měst a obcí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 30.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 03. 2022

Skupina výzev obsahuje následující témata:

 • Od mezer ve znalostech k plánům cílů mise půdy (rozpočet: 5 000 000 €):Opatření pro každý ze specifických cílů mise by měly integrovat potřeby z různých oborů a odvětví a zabývat se různými typy půdy, využíváním půdy a klimatickými oblastmi v celé Evropě. Zvláštní pozornost by měla být věnována zjišťování potřeb výzkumu a inovací pro využití půdy jiné než zemědělství, kterému...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 03. 2022

Cílem této výzvy k předkládání návrhů je podpořit projekty zaměřené na připomenutí určujících událostí moderních evropských dějin, včetně příčin a důsledků autoritářských a totalitních režimů, a na zvýšení povědomí evropských občanů o jejich společné historii, kultuře, kulturním dědictví a hodnotách, čímž se zlepší jejich chápání Unie, jejího původu, účelu, rozmanitosti a úspěchů a významu vzájemného porozumění a tolerance...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 03. 2022

Cílem programu je snaha o vytvoření optimálních podmínek v Kraji směřujících k posílení a uchování hodnot zlínské filmové kultury, rozvoje filmového průmyslu a kinematografie jako nezastupitelné složky kulturního dědictví se zájmem o zajištění konkurenceschopnosti v národním i mezinárodním měřítku. Dotace je určena na přípravu natáčení a výrobu audiovizuálního díla či animovaného filmu (o délce nad 70 minut), dokumentárního...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 03. 2022

Cílem této výzvy je chránit, prosazovat a zvyšovat povědomí o základních právech a hodnotách EU podporou místních, regionálních a/nebo celostátních organizací občanské společnosti (CSO) a zvyšováním jejich kapacity, a tím také posilováním účinného uplatňování Charty Základní práva Evropské unie a respektování právního státu a demokracie v EU.

Cílem je vybrat a podpořit omezený počet zprostředkovatelů v co největším počtu...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 03. 2022

V rámci třiceti pěti výzev v tomto programu budou podporovány aktivity týkající se vývoje, digitalizace a inovativních technologií. Konkrétně:

 • Využívání pokročilých materiálů pro efektivní správu energií a zdrojů
 • Funkční multimateriálové komponenty a struktury
 • Membrány pro separaci plynů - membránová destilace...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 03. 2022

Cílem programu je zvýšení kvality rostlinné produkce a to nahrazením chemického ošetření a prevence šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem. Tato část programu podporuje tvorbu rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou. Žadatelem mohou být výzkumné instituce a podnikatelé. Příjem žádostí o dotaci pro rok 2022 začíná...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2022

Cílem výzvy je posílení pozice českého filmu v distribuční nabídce, podpora českých debutů a náročných kinematografických děl v distribuční nabídce, podpora nezávislých zahraničních kinematografických děl v distribuční nabídce, širší dostupnost kinematografických děl v regionálních jednosálových a dvousálových kinech. Podpora je určena pro distribuci jednotlivých kinematografických děl v kinech či obdobným způsobem (alternativní...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2022

Cílem grantového programu innogy Gas Storage je podporovat rozvoj regionů a obcí v místech působení společnosti. Regionálně orientovanou pomocí chce společnost přispívat k růstu občanské společnosti a k vytváření dobrých sousedských vztahů. Společnost se tímto krokem přihlásila k plnění konceptu společenské odpovědnosti.

V rámci grantového programu plánuje innogy Gas Storage v roce 2022 rozdělit částku o celkové výši až...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2022

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na přípravu projektové dokumentace a výstavbu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu k zajištění rozvoje vodohospodářské infrastruktury obcí Královéhradeckého kraje, zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, zlepšení kvality vod a omezení zdrojů bodového znečištění. Maximální výše dotace na zpracování projektové dokumentace činí 300...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2022

Podpora je poskytována v oblasti sociální, sportovní, kulturní, školské, v oblasti partnerských vztahů, prevence kriminality a protidrogové prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví.

Poskytování dotací zapsaným spolkům, dalším druhům organizací a fyzickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, kultury, vzdělávání, partnerských vztahů, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2022

Cílem výzvy je zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání. Podporovanými aktivitami jsou například provazování systémů uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení, tvorba a kontinuální provádění systému krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých analýz a prognóz kvalifikačních potřeb na trhu práce, podpora technického a přírodovědného vzdělávání z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce a s ohledem na...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce, úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2022

Cílem programu je podpořit systém nakládání s vybranými autovraky, a to prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení, za účelem materiálového a opětovného využití autovraků a jejich částí. Podporovanou aktivitou je ekologické rozebrání autovraků a zpracování částí (komodit) z těchto autovraků v roce 2020 a 2021. Žadateli jsou právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2022

Cílem grantového programu je podporovat rozvoj regionů a obcí v místech působení společnosti. Regionálně orientovanou pomocí chce společnost přispívat k růstu občanské společnosti a k vytváření dobrých sousedských vztahů.

Nejvyšší příspěvek, který může obdržet jeden žadatel v jednom kole, je 250 tisíc Kč, nejnižší 10 tisíc Kč. Finanční podporu mohou získat projekty z jakékoli oblasti. Při hodnocení jsou však upřednostňovány...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2022

Místní akční skupina Bobrava vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Investice do zemědělských podniků.
 • Občanská vybavenost obcí (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Kulturní a spolková zařízení, Muzea a...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
320 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2022

Výzva je zaměřena na vznik nových kapacit zařízení péče o děti a rozšířit tím potenciál zaměstnanosti rodičů s malými dětmi (stavby, přístavby či stavební úpravy objektů a budov). Žadateli jsou hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, mateřské a základní školy, veřejné vysoké školy a výzkumné organizace, nestátní neziskové organizace.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
9 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2022

Cílem programu je adaptace kapacity a zaměření školních programů, podpora transformace vysokých škol. V rámci výzvy poskytne ministerstvo vysokým školám příspěvek ze státního rozpočtu na naplňování cílů stanovených v reformě 3.2.1 Transformovat vysoké školy s cílem adaptace na nové formy učení a v odpovědi na měnící se potřeby trhu práce v rámci komponenty 3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů Národního plánu...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2022

Cílem výzvy je snížení emisí uhlíku, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie. Podpora je určena pro velké projekty modernizace zdrojů energie nad 15 mil. EUR. Žadateli jsou subjekty provozující zařízení v EU ETS na území České republiky. Maximální výše podpory musí překročit 15 mil. EUR dle kurzu Evropské centrální banky...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2022

Cílem výzvy je rozšiřování kapacit a pořizování vybavení ZŠ, SŠ, VOŠ a pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Žadateli jsou školy, školská zařízení a další subjekty podílející se na vzdělávání, kraje, obce a jimi zřizované či zakládané organizace, NNO, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace.

Stav vyhlášených podvýzev IPRU naleznete zde:

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj terminálů, parkovacích systémů, komunikací pro pěší a cyklisty, dopravní telematiky, nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované/zakládané organizace, dopravci ve veřejné dopravě a Ministerstvo dopravy.

Stav vyhlášených podvýzev IPRU naleznete zde:

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic, realizace vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola. Žadatelem může...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj terminálů, parkovacích systémů, komunikací pro pěší a cyklisty, dopravní telematiky, nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované/zakládané organizace, dopravci ve veřejné dopravě a Ministerstvo dopravy.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2022

Cílem mimořádné výzvy je poskytnutí finanční pomoci obcím a krajům zasaženým živelní pohromou dne 24. června 2021. Dotace je určena na obnovu poničené vodohospodářské infrastruktury a infastruktury v oblasti odpadového hospodářství (obnova vodovodů, kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu, domovních čistíren odpadních vod, čistění lokálních zdrojů vody, obnova připojení na vodovodní a kanalizační řady, obnova a čištění dešťové...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
12 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na obnovu památek, restaurování památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památek, rekonstrukce a budování expozic a depozitářů, obnovu parků a zahrad, výstavbu objektů sociálního, technického a technologického zázemí, digitalizaci památek a mobiliářů. Žadateli jsou vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření. Realizace podpořeného projektu...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených revitalizaci a zatraktivnění památek, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, zpřístupnění památkově chráněných objektů, modernizace jejich sociálního zázemí apod. Žadateli jsou vlastníci muzeí, památek a krajské knihovny. Maximální výše výdajů z EFRR činí 493 130 000 Kč (v případě památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO), nebo 246 565 000 Kč (v ostatních případech)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2022

Cílem výzvy je finanční podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek, přechodů pro chodce a míst pro přecházení, na rekonstrukce, modernizace a výstavbu bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na transformaci ústavních sociálních služeb, rozvoj sociálních služeb, komunitních center a sociálního bydlení. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované či zakládané organizace, OSS a jejich příspěvkové organizace, NNO, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb. Dotace jsou určeny na dva typy aktivit - Rozvoj infrastruktury krajských hygienických stanic (stavby, rekonstrukce a modernizace pracovišť zajišťujících výkon státního zdravotního dozoru v oblasti ochrany veřejného zdraví, pořízení vybavení a technologií včetně IT zařízení pro výkon státního zdravotního dozoru v oblasti...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
25 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2022

Tento program je zaměřen na zvýšení kvality rostlinné produkce a to nahrazením chemického ošetření a prevence šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem. V této části programu je podporováno testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR. Žadatelem jsou zemědělští podnikatelé, výzkumná pracoviště, Mendelova univerzita v Brně. Příjem žádostí...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2022

Cílem programu je podpora speciálního poradenství v oblastech živočišné a rostlinné výroby - na zajištění samostatných odrůdových zkoušek registrovaných odrůd polních plodin, za účelem zajištění získání a šíření informací o pěstitelských vlastnostech registrovaných odrůd polních plodin, které jsou následně publikovány zemědělské veřejnosti. Konkrétně je finanční podpora poskytována na pořádání seminářů, školení, vydávání...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu a modernizace či rekonstrukce samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2022

Místní akční skupina Hlučínsko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 2 fiche (opatření):

 • Rozvoj zemědělských podniků (Investice do zemědělských podniků).
 • Podpora aktivního života na venkově (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Kulturní a spolková zařízení včetně...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 04. 2022

Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Modernizace zemědělského podnikání (Investice do zemědělských podniků).
 • Podpora venkova (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 848 600,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 04. 2022

Skupina výzev obsahuje následující výzvy:

 • Technologie a řešení pro obchodování s daty, monetizaci, výměnu a interoperabilitu (AI, Data and Robotics Partnership) (52 000 000 €): Účelem výzvy je zlepšit digitální technologie, řešení a interoperabilní rámce pro datové trhy a datovou ekonomiku (např. průmyslové, administrativní a společenské/kulturní datové platformy/datové prostory), což umožní, aby datová aktiva byla zjistitelná...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 04. 2022

Hlavním cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti ČR v progresivních oborech s vysokým potenciálem pro uplatnění výsledků VaV v inovacích. Cílem veřejné soutěže a samotného programu je zvýšení efektivity a kvality výsledků aplikovaného výzkumu a transferu technologií v klíčových oborech s perspektivou růstu, zvýšení konkurenceschopnosti podniků, posílení excelence a aplikační relevance výzkumných organizací. Žadateli...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 04. 2022

Cílem programu je podpora projektů, které mají vztah k Plzni, evropský přesah, podporují integraci města Plzně v evropských strukturách, tvůrčím způsobem přispějí k seznámení se s historií a tradicemi města Plzně či přispějí k prohloubení styků města Plzně s partnerskými městy v různých oblastech. Dotace je určena na produkční a technické zajištění projektu. Žadatelem mohou být fyzické nebo právnické osoby, které nebyly...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 04. 2022

Cílem výzvy je podpora budování/posílení kapacit organizací působících na regionální úrovni v oblasti pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí za účelem zefektivnění mezioborové spolupráce a koordinace. Dotace je určena na např. vytvoření nové mezioborové platformy, rozvoj personálních a odborných kapacit, zavádění inovativních programů a nástrojů mezioborové spolupráce, realizaci opatření ke zvýšení motivace...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 04. 2022

V únoru 2021 přijala EK strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu, která stanoví, jak se EU může přizpůsobit nevyhnutelným dopadům změny klimatu a stát se do roku 2050 odolnou vůči změnám klimatu.

EU dále podporuje přesvědčení, že se musíme nyní přizpůsobit klimatu zítřka, a zahajuje specifickou misi na podporu odolnosti všech, ať už jde o regiony, města, občany nebo společnosti, vůči změně klimatu. Mise Adaptace...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 04. 2022

Tato výzva poskytne systémový přístup k obnově, ochraně a zachování našeho oceánu, moří a vod. Cílem je obnovit, chránit a zachovat zdraví našich oceánů, moří a vod do roku 2030. Mise je navržena tak, aby splnila kvantifikované a měřitelné cíle Evropské unie pro rok 2030 v oblasti ochrany a obnovy ekosystémů a biologické rozmanitosti s nulovým znečištěním a pro dekarbonizaci a čisté snížení emisí skleníkových plynů směrem...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 04. 2022

Místní akční skupina Podralsko vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech  - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 04. 2022

Cílem programu je systematická pomoc při obnově poznatelného stavu válečných hrobů a pietních míst na území kraje (udržovací a obnovovací stavebně-technické práce, restaurování a statické zajištění stávajících pomníků, válečných hrobů a pietních míst, zhotovení pamětních desek). Žadateli jsou vlastníci objektu či nemovitosti - fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2022

Cílem je podpora a oživení kulturních a uměleckých aktivit -  tematický okruh 1 (hudba, folklór, divadelní tvorba, taneční umění, výtvarná tvorba - autorské výstavy).

V roce 2022 nebudou podporovány:

 • doprovodné produkce k akcím a projektům, které nemají umělecký či kulturní charakter, plesy, taneční zábavy, dětské zábavné akce, , kurzy, workshopy a tábory pro děti či dospělé, akce sportovního charakteru (soutěže tanečního...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na posílení zaostávajícího sociálního a ekonomického vývoje Osoblažska a Vítkovska prostřednictvím poskytování investičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí. Dotace jsou určeny na výstavbu, revitalizaci a rekonstrukci objektů nebo areálů a jejich následné využití pro bytové prostory, školy, mateřské školy a tělovýchovná zařízení, kulturní a spolková zařízení, zdravotnická...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2022

Cílem výzvy je poskytnutí příspěvku na nákup knižního fondu pro knihovny, jejichž provozovatelé svým jménem poskytují veřejné knihovnické a informační služby a jsou evidováni Ministerstvem kultury ČR. Dotace je určena na nákup knihovních dokumentů evidovaných jako samostatná jednotka knihovního fondu knihovny a následně zpracovaných dle knihovního zákona, a to v době od 01.01.2022 do 30.09.2022. Žadateli jsou provozovatelé...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2022

Cílem je oživení literární tvorby v kraji za účelem vydávání neperiodických publikací a rozvoje autorské literární tvorby vztahující se k Plzeňskému kraji. Tematické okruhy - Původní autorská tvorba vztahující se k Plzeňskému kraji (poezie, próza, drama); Odborné autorské publikace (prezentace a dokumentace historického a kulturního dědictví kraje, zejména architektury, historických osobností a událostí); Digitalizace...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2022

Cílem programu je realizace projektu, který souvisí s tvorbou a správou Digitální technické mapy obce, která má ke dni schvalování žádosti o dotaci uzavřenou s Plzeňským krajem Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě DTM DMVS PK a vydanou obecně závaznou vyhlášku obce O vedení technické mapy obce. Dotaci lze využít na pořízení a doplnění datových sad technické infrastruktury ve vlastnictví, spoluvlastnictví...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 04. 2022

Výzva se zaměřuje na podporu aktivit, které umožňují nebo přispívají k jednomu nebo několika očekávaným dopadům destinace 5 „Odblokování plného potenciálu nových nástrojů, technologií a digitálních řešení pro zdravou společnost“.

Za tímto účelem by se návrhy v rámci tohoto tématu měly zaměřit na dosažení výsledků, které jsou zaměřeny, přizpůsobeny a přispívají ke všem následujícím očekávaným dopadům:

 • Zdravotnické regulační...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2022

Výzva se zaměřuje na podporu aktivit, které umožňují nebo přispívají k jednomu nebo několika dopadům destinace 1 „Zůstat zdravý v rychle se měnící společnosti“.

Za tímto účelem by se návrhy v rámci tohoto tématu měly zaměřit na dosažení výsledků, které jsou zaměřeny, přizpůsobeny a přispívají k některým následujícím dopadům:

 • Výzkumní pracovníci a zdravotničtí pracovníci chápou faktory chronického zánětu, které vyvolávají...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2022

V rámci tří výzev v tomto programu budou podporovány aktivity, které umožňují nebo přispívají k jednomu nebo několika očekávaným dopadům destinace 4 „Zajištění přístupu k inovativní, udržitelné a vysoce kvalitní zdravotní péči“. Konkrétně:

 • Veřejné zakázky na inovativní řešení (PPI) pro budování odolnosti systémů zdravotní péče v kontextu obnovy
 • Předkomerční zadávání zakázek na výzkum a inovace (PCP) pro budování odolnosti...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2022

Tato výzva se zaměřuje na podporu aktivit, které umožňují nebo přispívají k jednomu nebo několika očekávaným dopadům destinace 2 „Život a práce v prostředí podporujícím zdraví“. 

Návrhy v rámci této výzvy by měly zvážit všechny následující aktivity:

 • Systematické přezkoumávání a využívání nejnovějších důkazů o funkcích reakce na expozici a příčinných souvislostech vyplývajících ze zveřejněných lékařských a vědeckých výzkumů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2022

Výzva se zaměřuje na podporu aktivit, které umožňují nebo přispívají k jednomu nebo několika očekávaným dopadům destinace 5 „Odblokování plného potenciálu nových nástrojů, technologií a digitálních řešení pro zdravou společnost“.

Za tímto účelem by se návrhy v rámci tohoto tématu měly zaměřit na dosažení výsledků, které jsou zaměřeny, přizpůsobeny a přispívají ke všem následujícím očekávaným dopadům:

 • Diagnostický průmysl...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2022

V rámci tří výzev v tomto programu budou podporovány aktivity, které umožňují nebo přispívají k jednomu nebo několika očekávaným dopadům destinace 6 „Udržování inovativního, udržitelného a globálně konkurenceschopného zdravotnického průmyslu“. Konkrétně:

 • Nastavení ekosystému evropského formátu pro výměnu elektronických zdravotních záznamů (EEHRxF)
 • Nové cenové a platební modely pro nákladově efektivní a dostupné inovace...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2022

Program je určen na podporu mobility. Cílem výzvy je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Podporovány jsou aktivity zaměřené na vytváření bezbariérových pěších tras (odstraňování bariér při vstupu do budov, zpřístupňování budov zajišťujících dopravní služby, zpřístupňování komunikací pro chodce a jejich napojení na dopravní systémy, vybavení dopravních prostředků vnitrostátní veřejné...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2022

Cílem programu je podpora rozvoje doprovodné turistické infrastruktury na území kraje. Dotace je určena na pořízení servisní technologie (technologie karavanového stání) pro karavanové stání pro obytné automobily a obytné přívěsy (výlevka chemických WC, elektrická přípojka, vodovodní přípojka, sociální zařízení a další vybavovací prvky karavanového stání) a související terénní úpravy. Žadateli jsou obce.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2022

Program je přímým finančním nástrojem poskytování podpory kulturních projektů zaměřených na celkové pozvednutí české kultury. Podporovanou aktivitou je např. podpora vzniku, realizace a uvádění umělecky hodnotných děl. Finanční podpora tohoto fondu je poskytována formou účelových dotací, půjček nebo návratných finančních výpomocí. Žadateli jsou FO a PO. Jeden žadatel může podat maximálně tři žádosti ročně.

Příjem žádostí...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 04. 2022

Klíčový aspekt strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 je přivést zpět přírodu do našich životů a pomoci zastavit a zvrátit ztrátu celosvětové biologické rozmanitosti. 

Cílem výzvy je:

 • Poskytovat zvláštní podporu pro zachování biologické rozmanitosti a udržitelné využívání ekosystémových služeb, včetně přizpůsobení se klimatu, jak je stanoveno ve sdělení Komise „Silnější a obnovené partnerství s nejvzdálenějšími...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 04. 2022

Skupina výzev obsahuje následující témata:

 • Bezproblémová bezpečná logistika prostřednictvím autonomní služby vodního dopravního okruhu (15 000 000 €).
 • Stimulace výzkumu a šíření inovací v silniční dopravě a jejich implementace v Evropě a po celém světě (2 000 000 €).
 • Digitální letecké technologie pro nové letecké obchodní modely, služby, vznikající globální hrozby a průmyslovou konkurenceschopnost (20 000 000 €)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 04. 2022

Cílem mise v oblasti rakoviny je do roku 2030 zlepšit životy více než 3 milionům lidí prostřednictvím prevence, léčby a poskytnout podporu pro ty, kteří jsou rakovinou postiženi, včetně jejich rodin a umožnit jim žít déle a lépe. Mezi cíle patří: Porozumět; Předcházet tomu, čemu lze předejít; Optimalizovat diagnostiky a léčby; Podporovat lepší kvalitu života; Zajistit rovný přístup ve všech výše uvedených oblastech. Mise...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 04. 2022

Skupina výzev obsahuje následující témata:

 • Směrem k inkluzivnějším sítím a iniciativám v evropských inovačních ekosystémech (4 000 000 €): Mezi očekávané výsledky patří:
  • Větší začlenění rozšířením účasti rozmanitějších subjektů v oblasti inovací a rozšířením účasti mezi územími EU na již existujících úspěšných iniciativách a sítích, které propojují evropské inovační ekosystémy a podporují zavádění a rozšiřování inovativních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 04. 2022

Skupina výzev obsahuje následující témata:

 • Ukázka nákladově efektivních pokročilých technologií biopaliv využívajících stávající průmyslové závody (20 000 000 €).
 • Demonstrace inovativních materiálů, dodavatelských cyklů, recyklačních technologií ke zvýšení využití větrné energie a ke snížení primárního využití kritických surovin (40 000 000 €).
 • Pokročilá výroba integrovaných fotovoltaik (32 000 000 €)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 04. 2022

Výzva má za úkol poskytnout silnou a přímou podporu městům, která se zavážou ke klimatické neutralitě a umožní jim zavést jejich akční plány v oblasti klimatu a dosáhnout klimatické neutrality do roku 2030 v součinnosti s významným pokrokem směrem k nulovému znečištění. Města, která budou těžit z těchto akcí, budou zase fungovat jako experimentální a inovační centra pro jiná města, aby se do roku 2050 stala klimaticky...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 04. 2022

Cílem programu je podpora přípravy obnovy a realizace obnovy kulturních památek, které svým významem architektonickým, historickým, uměleckým či výtvarným přesahují hranice regionu a národních kulturních památek na území Moravskoslezského kraje. Žadateli jsou vlastníci kulturních památek nadregionálního významu nebo národních kulturních památek nacházejících se na území Moravskoslezského kraje. Realizaci podpořených projektů...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 04. 2022

Program byl založen za účelem finanční podpory regionálních kulturních tradic - kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí, s významným výročím kulturně-historických událostí a s významným výročím význačných osobností působících v oblasti kultury. Žadateli jsou obce a města, právnické i fyzické osoby.

Průběžné uzávěrky příjmu žádostí:

 • 1. kolo do 30.9.2021
 • 2. kolo do 29.4.2022...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 04. 2022

Program je zaměřen na podporu zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit (kategorie B - amatérské divadlo všech druhů, včetně dětského, taneční umění všech druhů s výjimkou folkloru, dechové, symfonické a komorní orchestry, dětské a dospělé folklorní soubory, dětské a dospělé pěvecké sbory). Žadateli jsou právnické a fyzické osoby.

Průběžné uzávěrky příjmu žádostí:

 • 1. kolo do 30.9.2021
 • 2. kolo...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 04. 2022

Cílem programu je systematická podpora budování absorpční kapacity v kraji v souladu s potřebami inteligentní specializace S3 na národní a krajské úrovni, koordinace příprav strategických záměrů, naplňování strategických cílů Regionální inovační strategie. Podporovanou aktivitou je přímá podpora přípravya zpracování projektové žádosti strategického projektu (varianta A), nebo studie proveditelnosti strategického projektu z...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
425 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 04. 2022

Cílem výzvy je zajistit příjemcům, z národních či evropských dotačních titulů (např. H2020, OP PIK, OP VVV aj.), podmínky pro kvalitní přípravu projektů s významným dopadem na inovační prostředí Středočeského kraje. Dotace je určena na financování neinvestičních výdajů, které jsou uznatelnými náklady v rámci Přípravy strategického projektu (náklady spojené s vypracováním dokumentací potřebných ke zhotovení projektové žádosti...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 04. 2022

Cílem výzvy je přispět prostřednictvím státní pomoci územním samosprávám k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy. Oprávněným žadatelem o dotaci je obec a kraj. Dotace je poskytována obcím do 3 000 obyvatel do výše 90 % způsobilých výdajů, obcím...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 04. 2022

Cílem výzvy je podpora tvorby a obnovy přirozených vodních prvků v krajině, obnovy přirozených funkcí drobných vodních toků a niv, regulace odtoku z melioračních odvodňovacích zařízení, tvorba a obnova zaniklých přírodě blízkých malých vodních nádrží o výměře max. 2 ha s min. 10% podílem litorálu, zvyšování retenční kapacity půdy a ochrana před erozí, opatření na podporu zasakování a výparu neznečištěných srážkových vod...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 04. 2022

Cílem výzvy je podpora propagace SCLLD NAD ORLICÍ, o.p.s. a rozvoj partnerské spolupráce místních komunit a institucí, prohlubování identifikace jednotlivých subjektů s územím MAS, podpora vytváření společné kulturní identity, podpora spolupráce v oblasti rozvoje mezilidských vztahů, společenských, kulturních a volnočasových aktivit (akce konané v období 1.1.2022 – 31.12.2022). Žadateli jsou NNO (registrované spolky, sdružení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2022

Cílem programu je podpora subjektům zodpovědným za kontrolní opatření a poradenství na částečnou úhradu nákladů na závazná kontrolní opatření a poradenství ve vztahu k producentovi konzumních brambor, který je zapojen do režimu jakosti Q CZ. Žadatelem je subjekt zodpovědný za kontrolní opatření a poradenství, respektive zpracovatel konzumních brambor, který se zapojil do režimu jakosti Q CZ. Příjem žádostí o dotaci je...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2022

Cílem programu je podpora účasti producentům a zpracovatelům konzumních brambor na částečnou úhradu nákladů spojených s dobrovolným zapojením do režimu jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty konzumních brambor a výrobků z nich. Žadatelem je producent a zpracovatel brambor, který se zapojil do režimu jakosti Q CZ. Příjem žádostí o dotaci je stanoven od 4.1.2022 a končí 30.4.2022, termín...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
75 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2022

Cílem programu je podpora na částečnou úhradu nákladů na studie trhu týkající se režimu jakosti Q CZ, a podporu přípravy žádostí o uznání režimu jakosti Q CZ. Žadatelem je subjekt zodpovědný za kontrolní opatření a poradenství, respektive zpracovatel konzumních brambor, který se zapojil do režimu jakosti Q CZ. Příjem žádostí o dotaci je stanoven od 4.1.2022 a končí 30.4.2022, termín příjmu dokladů prokazujících nárok na...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2022

Cílem programu je zvýšení funkčnosti, technického vybavení a obsluhy vodních děl za účelem zkvalitnění podmínek pro zajištění výuky v oboru rybářství. Podporovanou aktivitou je budování, rekonstrukci a modernizaci výpustí, bezpečnostních přelivů, sjezdů, lovišť a kádišť (9.I.a), budování a úpravy rozvodných objektů, manipulačních lávek, vývarů a opevnění hrází (9.I.b), nákup dopravních prostředků, strojů, nářadí a technologických...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2022

Cílem výzvy je spolufinancování projektů podpořených ze státního rozpočtu (Ministerstvo zemědělství) v rámci programu 129 300 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II, projektů ze státního rozpočtu (Ministerstvo zemědělství) v rámci programu 129 400 Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, projektů ze státního rozpočtu (Ministerstvo zemědělství)...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 05. 2022

Cílem programu je podpora uplatňování principů udržitelného rozvoje ve strategickém řízení na místní úrovni, správa věcí veřejných v souladu s principy místní Agendy 21, popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje, MA21 a Zdraví 2030, na úrovni obcí, měst, mikroregionů, MAS a škol. Dotace je určena na zajištění osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví, na přípravu, tisk a distribuci výchovných...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 05. 2022

Program je vypisován ministerstvem kultury České republiky. Cílem je podporovat překládání české literatury. Dotace je určena zahraničním vydavatelům. Při výběru projektů je upřednostňována současná literatura. Příspěvek proplácí výhradně náklady spojené s překladem.

Uzávěrky pro rok 2022: 15.11.2021 a 15.5.2022

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 05. 2022

Zaměření nadace: jejich posláním je všestranně podporovat děti i dospělé s postižením nervového systému. Pomoc je uskutečňována poskytováním finančních příspěvků fyzickým osobám nebo udělováním finančních grantů právnickým osobám (zařízením, která zabezpečují respitní a domácí péči, asistenční službu nebo vzdělání osobám s postižením). Nadace poskytuje nadační příspěvky na základě zaslaných žádostí, které přijímá celoročně...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 05. 2022

Skupina výzev obsahuje následující témata:

 • Výzva na prevenci a boj proti genderově podmíněnému násilí a násilí na dětech; (rozpočet: 30 500 000 €, podání žádostí od 15.12.2021 do 12.4.2022):Účelem výzvy je integrovat prevenci různých forem genderově podmíněného násilí na ženách v různých kontextech a řešení jeho hlavních příčin, podporovat a zlepšovat vnitrostátní shromažďování údajů o násilí na dětech a posílit nástroje...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 05. 2022

Žadatelem o nadační grant může být pouze právnická osoba, která prokáže svoji existenci dokladem o řádné registraci v souladu s právním řádem České republiky a splňuje zákonem stanovené podmínky pro příslušnou činnost sociální a humanitární zaměřenou ve prospěch občanů se zdravotním postižením.

Nadační granty mohou být poskytovány občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, právnickým osobám poskytující sociální...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 05. 2022

Cílem výzvy je prostřednictvím dotací podpořit přípravu a vypracování dokumentace projektu, který může pro svou realizaci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací využít prostředky z národních, mezinárodních, místních rozpočtů či z vlastních zdrojů žadatele. Žadateli jsou veřejnoprávní a soukromoprávní subjekty subjekty se sídlem nebo pobočkou na území hlavního města Prahy. Program spravuje Pražský inovační institut v rámci...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
900 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v krajině, posílení schopnosti zadržení vody v krajině a odbornou péči o zeleň, které povedou ke zmírnění dopadů klimatických změn na území kraje (např. výstavba malých vodních nádrží, rekonstrukce a opravy na drobných vodních tocích, terénní úpravy koryta, tvorba krajinných prvků pro zpomalení povrchového odtoku vody, arboristické...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Cílem programu je podpořit rozvoj cykloturistiky na území Moravskoslezského kraje. Vyhlášeny jsou dva dotační tituly - Dokumentace cyklistické infrastruktury a Cyklistická infrastruktura. V rámci dotačního titulu č. 1 se budou poskytovat účelové investiční dotace na pořízení projektové dokumentace (podpora zejména pro menší obce na zkvalitnění, scelení a propojení sítě cyklistických tras). V rámci dotačního titulu č. 2...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Cílem programu je podpora obyvatel venkova a samospráv obcí za účelem realizace jejich snahy o harmonický a zdravý rozvoj společenského života a životních podmínek na venkově. Podporované aktivity jsou obnova budov a další infrastruktury v majetku obcí (např. budovy občanské vybavenosti, radnice, místní komunikace a chodníky, kulturní zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, budovy sociálního bydlení, hasičské...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
127 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 06. 2022

Cílem programu je podpora speciálního poradenství v oblasti rostlinné výroby. Konkrétně je finanční podpora poskytována na pořádání seminářů, školení, vydávání poradenských publikací, pořádání výstav a přehlídek a další aktivity. Žadateli jsou např. vystavovatel nebo pěstitelské svazy. (9.A.b.1.)Příjem žádostí o dotaci na publikace doporučovaných odrůd a souvisejících informací vydávané v roce 2022 končí 30. 6. 2022...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem programu je zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby - zubní lékařství. Žadateli o vyrovnávací platbu jsou pouze poskytovatelé zdravotních služeb, kteří byli k zajištění výkonu lékařské pohotovostní služby pověřeni krajem na základě Pověření k výkonu veřejné služby v obecném hospodářském zájmu. Výše vyrovnávací platby nesmí u příjemce převýšit rozdíl mezi náklady a příjmy vynaloženými při plnění závazku...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem programu je systematická podpora budování absorpční kapacity v kraji v souladu s potřebami inteligentní specializace S3 na národní a krajské úrovni, koordinace příprav strategických záměrů, naplňování strategických cílů Regionální inovační strategie. Podporovanou aktivitou je přímá podpora přípravy strategických projektů (např. operační programy Evropských strukturálních a investičních fondů, Horizon, národní dotační...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem programu je odstranění nezákonně soustředěného odpadu, tj. odpadu odloženého mimo místa k tomu určená na nepovolené černé skládky(vyjma černých skládek tvořených pouze stavebním a demoličním odpadem, vč. vytěžené zeminy z kontaminovaných míst skupiny 17 Katalogu odpadů dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 8/2021 Sb.), a to včetně zajištění správného nakládání s odpadem v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem programu je ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti (tvorba dokumentů, definice procesů, odpovědností, toků informací, příprava systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému energetického managementu do...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem programu je zajištění poskytování lékařských služeb - zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci. Žadateli o vyrovnávací platbu jsou pouze poskytovatelé zdravotních služeb, kteří byli k zajištění výkonu lékařské pohotovostní služby pověřeni krajem na základě Pověření k výkonu veřejné služby v obecném hospodářském zájmu. Výše vyrovnávací platby nesmí u příjemce převýšit rozdíl mezi náklady a příjmy...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem programu je podpora speciálního poradenství v oblastech živočišné a rostlinné výroby. Konkrétně je finanční podpora poskytována na pořádání seminářů, školení, vydávání poradenských publikací, pořádání výstav a přehlídek a další aktivity. Žadateli jsou např. vystavovatel nebo pěstitelské svazy. Příjem žádostí o dotaci na semináře a školení konající se v roce 2022 končí 30. 6. 2022. Příjem žádostí o dotaci na semináře...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem programu je zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby. Žadateli o vyrovnávací platbu jsou pouze poskytovatelé zdravotních služeb, kteří byli k zajištění výkonu lékařské pohotovostní služby pověřeni krajem na základě Pověření k výkonu veřejné služby v obecném hospodářském zájmu. Výše vyrovnávací platby nesmí u příjemce převýšit rozdíl mezi náklady a příjmy vynaloženými při plnění závazku veřejné služby.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem výzvy je posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti základních složek IZS (Hasičského záchranného sboru České republiky) tak, aby mohl lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID‐19. Dotace je určena na nákup nové techniky a věcných prostředků složek IZS určených především pro řešení mimořádných událostí. Žadateli jsou Ministerstvo vnitra‐Generální ředitelství HZS ČR, hasičské záchranné sbory...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Dotaci lze poskytnout na následující účely:

 1. Zvyšování hnízdních možností ptáků, podpora hnízdění dutinových pěvců a ohrožených druhů dravců, vytváření vhodných podmínek pro život plazů a obojživelníků na území města Chomutova.
 2. Popularizace a propagace ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, rostlin a jejich životního prostředí na území města Chomutova.
 3. Přírodovědný průzkum složek flóry a fauny a podpora existence...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem programu je zvýšení vybavenosti sídel v kraji o velikosti do 2 000 EO vodohospodářskou infrastrukturou, zvýšení počtu napojených obyvatel na pitnou vodu a na kanalizaci s vyhovující čistírnou odpadních vod, zlepšení zásobování pitnou vodou. V rámci výzvy jsou vyhlášeny 3 dotační tituly - DT 1 - Zásobování pitnou vodou, odvedení a čištění odpadních vod, DT2 - Spolufinancování projektů vodohospodářské infrastruktury...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 07. 2022

Cílem operace je podpora operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Dotace je určena na předávání znalostí a informační akce, investice do zemědělských podniků, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, rozvoj lesnické infrastruktury, rozvoj zemědělské infrastruktury, pozemkové úpravy, investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, zavádění preventivních protipovodňových opatření...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2022

Cílem výzvy je podpora udržitelného rozvoje obcí a krajů, zlepšení kvality životního prostředí a kvality života obyvatel a přispění k dosažení klimaticko-energetických závazků prostřednictvím zapojení měst a obcí ČR do iniciativy Pakt starostů a primátorů pro klima a energii. Dotaci až 2 mil. Kč lze získat na zpracování/aktualizaci Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, na organizaci Místních dnů pro klima a energii...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 08. 2022

Cílem programu je ochrana movitého kulturního dědictví ČR. Podporovanou aktivitou je nákup díla mladšího 50 let, které patří mezi díla typickým způsobem představující vývoj výtvarného umění v České republice (zakoupení předmětů mimořádné kulturní hodnoty). Žadateli jsou muzea, galerie a další subjekty hospodařící se sbírkami muzejní povahy.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2022

Cílem výzvy je podpora kultivace veřejných prostranství centra města Olomouce - označení provozoven a reklama v městské památkové rezervaci a jejím ochranném pásmu. Žadatelem jsou právnické a fyzické osoby – vlastníci nebo provozovatelé příslušné provozovny nebo vlastníci nemovitosti, ve které příslušná provozovna sídlí.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
15 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2022

Cílem dotačního programu je podpora procesu plánování přírodě blízkých komplexních adaptačních opatření v zastavěném území a volné krajině a aktivit na zmírnění dopadů klimatických změn, zpracování projektové dokumentace, výstavby nových a zlepšení technického stavu současných rybníků, drobných vodních toků a malých vodních nádrží a retenčních opatření, budování a obnova tůní, které podpoří hospodaření s povrchovou a podzemní...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2022

Cílem programu je podporovat zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cyklistiky jako součást budování systému bezpečných mezinárodních a krajských cyklostezek a cyklotras na území kraje. V rámci výzvy jsou vyhlášeny 2 dotační tituly DT1 - Cyklistická infrastruktura a DT2 - Projektová dokumentace. Dotace je určena na plošné opravy povrchů stávajících cyklostezek, cyklotras, tras MTB, na realizaci nových...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2022

Cílem programu je ochrana proti suchu. Cílem výzvy je podpořit efektivní hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňová opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. Dotace je určena např. na povrchová nebo podzemní vsakovací a retenční zařízení, akumulační nádrže, budování propustných zpevněných povrchů, výstavbu střech s akumulační schopností, na opatření podporující přirozený tlumivý...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2022

Cílem výzvy je spolufinancování projektů podpořených ze státního rozpočtu (z programu Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora rozvoje regionů 2022 - z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (týká se pouze školních budov), z podprogramu Ministerstva financí - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působností obcí (projekty podpořené...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2022

Cílem výzvy je podpora pro jednotlivá česká kinematografická díla a jejich účast na nejvýznamnějších mezinárodních filmových festivalech v zahraničí nebo při nominacích na mezinárodní ceny. Klíčová je propagace české kinematografie v zahraničí. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby. Jedna žádost o podporu kinematografie může obsahovat vždy jen výjezd jednoho českého kinematografického díla na jeden mezinárodní filmový...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2022

Cílem programu je zvýšit počet absolventů medicíny, kteří se budou připravovat na specializaci v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje a zejména jeho venkovských částí. Dotaci lze poskytnout na rezidenční místo. Rezidenční místo vzniká u poskytovatele zdravotních služeb, který musí splnit podmínky stanovené MZ. Ten vypíše výběrové řízení a vybere si absolventa...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2022

Cílem programu je podpora opatření k omezení šíření podkorních hmyzích škůdců lesních dřevin, provedení následné účinné asanace kůrovcového dřeva a podpora činnosti drobných vlastníků lesů v ochraně lesa, které mohou zabránit dalšímu rozmnožování hmyzích škůdců a šíření kůrovcové kalamity v lesích. V rámci programu jsou vyhlášeny dva dotační tituly. DT 1 - Lesní těžba kůrovcových stromů - žadateli mohou být vlastníci lesa...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na realizaci energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2022

Podpora a rozvoj neziskového sektoru působícího v oblasti prevence kriminality (snížení výskytu delikventní činnosti u dětí a mladých dospělých, prevence kriminality zaměřená na seniory a zdravotně postižené, snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů a návštěvníků města, dluhová problematika, terciární prevence - recidivisti, riziková mládež, cizinci, propuštění z výkonu trestu) pro...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2022

Cílem programu je odkup vlastnických práv k vodovodům a kanalizacím za účelem dosažení scelení majetku a převedení vlastnických práv pod kontrolu měst a obcí České republiky. Žadateli jsou obce, svazky obcí, vodohospodářské společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí.

Maximální % dotace:
30%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2022

Cílem programu je podpora činnosti organizací, jednotlivců a na podporu významných akcí konaných na území statutárního města Zlína. Maximální výše podpory není stanovena, bude posuzována s ohledem na přiměřenost nákladů zdůvodněných v žádosti. Vhodným žadatelem jsou fyzické nebo právnické osoby provozující danou činnost na území města Zlína.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 10. 2022

Cílem programu je podporovat rozvoj památek zapsaných na Seznamu světového dědictví a památek, u kterých byl podán návrh na nominaci na Národní indikativní seznam. Dotace je určena na tvorbu management plánů a nominačních dokumentací, na vědecko-výzkumné projekty prohlubující poznání o historii a hodnotách výše uvedených památek, na prezentaci, osvětu a edukace zaměřené na uvedené památky. Žadateli mohou být fyzické a...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 10. 2022

Program je zaměřen na podporu činností zaměřených na rozšíření služeb, produktů a aktivit v oblasti cestovního ruchu na území města, které rozšíří a obohatí nabídku v oblasti cestovního ruchu v Olomouci, přispějí k jeho vyšší návštěvnosti a poslouží k výrazné propagaci města. Žadatelem mohou být NNO, fyzické a právnické osoby provozující činnost v této oblasti.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 10. 2022

Program je zaměřen na podporu kulturních aktivit v oblasti hudby, divadla, filmu, výtvarného umění, kulturních a kreativních průmyslů a dalších. Jedná se o podporu akcí v kulturních zařízeních a areálech nebo ve venkovních prostorách městské památkové rezervace, v přilehlých parcích nebo v jednotlivých městských částech v období od 1.1.2022 do 31.12.2022. Žadatelem může být fyzická a právnická osoba.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Cílem programu je podpora rozvoje mimoškolních a volnočasových aktivit dětí a mládeže ve formě postupových soutěží a přehlídek. Díky těmto aktivitám mohou žáci a studenti prohlubovat své znalosti a dovednosti a mají možnost se setkat se svými vrstevníky, kteří se zajímají o stejný obor a to napříč krajem či republikou. Žadateli jsou NNO, školy a školská zařízení, příspěvkové oganizace kraje, obce nebo státu.  

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Cílem dotačního titulu je zajistit finanční prostředky pro kraje a hl. m. Prahu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Žadateli jsou kraje a hlavní město Praha. Dotace není určena k financování jiných činností, než je výplata státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Cílem programu je uchování kulturního dědictví a tradic regionu. Podpora bude směrována na rozvoj společnosti v oblasti kultury, památkové péče a folkloru na bázi národních a regionálních tradic, a těch žadatelů, kteří svojí činností napomáhají ke zprostředkování, uchování a využívání kulturních hodnot Pardubického kraje a upevňují vztah obyvatel k jeho kulturnímu dědictví. Hlavní činností podporovaných subjektů je zejména...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Cílem programu je poskytnutí podpory na vznik nových zelených střech v Brně. Přínosem instalace zelené střechy pro žadatele je zkvalitnění tepelné stability vnitřního prostředí, zlepšení zvukově-izolačních vlastností a dlouhodobá ochrana proti mechanickému poškození hydroizolačních vrstev. Žadatelem může být vlastník nemovitosti nebo osoba k tomuto účelu vlastníkem nemovitosti zplnomocněná. Výše dotace na jeden projekt...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Cílem programu je podpora projektů propagujících město Olomouc v zahraničí a přispívajících k všestranným zahraničním kontaktům a spolupráci (kulturní a umělecké aktivity, festivaly, výstavy a jiné akce v oblasti hudby, divadla, výtvarného umění, navazování spolupráce školských a akademických subjektů, pořádání sportovních akcí a dalších zahraničních aktivit s důrazem na partnerská města). Žadateli jsou nestátní neziskové...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
45 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Program podporuje činnosti v oblasti ochrany obyvatel, krizového řízení, požární ochrany a bezpečnosti obyvatel (podpora činnosti složek IZS, preventivně výchovné programy, pořízení, údržba, modernizace a provoz technických prostředků, akce určené pro děti, mládež a veřejnost). Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
180 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Jihomoravský kraj poskytne finanční podporu fyzickým a právnickým osobám formou individuálních dotací (tzv. mimořádné dotace ad hoc). Tyto dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Cílem programu je podpora pořádání sportovních akcí a zajištění účasti na sportovních akcích (pořádání nebo zajištění účasti na mistrovství České republiky, mistrovství Evropy nebo mistrovství světa, pořádání nebo zajištění účasti na sportovních akcích mezinárodního nebo celorepublikového významu, případně na velkých a významných sportovních akcích neregionálního významu, pořádání sportovních akcí regionálního nebo místního...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2022

Cílem programu je poskytování finanční podpory na projekty a činnosti v oblasti rozvoje nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru na území města, které nelze financovat z vypsaných dotačních programů, a na jejichž pořádání má statutární město Chomutov zájem. Žadateli jsou právnické i fyzické osoby.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2022

Cílem výzvy je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v ČR prostřednictvím společných účastí na zahraničních veletrzích či výstavách a marketingová podpora MSP především v oblasti klíčových technologií. Podporovanou aktivitou je oborová prezentace prostřednictvím společné účasti na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí, které nejsou zahrnuty do seznamu oficiálních...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2022

Cílem podopatření je zmírnění klimatických změn zvýšením schopnosti absorpce atmosférického CO2, posílení biodiverzity krajiny rozšířením zalesněných ploch, zlepšení ekologické rovnováhy krajiny, stabilizace hydrologických a klimatických podmínek v krajině, ochrana půdy a ochrana vod.

Opatření se zaměřuje na zalesnění zemědělské půdy, včetně poskytnutí péče o založený porost po dobu 5 let následujících po roce založení...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2022

Cílem výzvy je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v ČR prostřednictvím společných účastí na zahraničních veletrzích a výstavách. Podporovanou aktivitou je oborová prezentace prostřednictvím společné účasti na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí, které nejsou zahrnuty do seznamu oficiálních účastí na výstavách a veletrzích organizovaných MPO. Účast na...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2022

Cílem výzvy je poskytnutí finanční pomoci obcím a krajům zasaženým živelní pohromou dne 24. června 2021. Dotace je určena na zakládání a obnovu ploch zeleně včetně doprovodných přírodních vodních prvků a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech. Žadateli jsou kraje a obce (Jihomoravský a Ústecký).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
15 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2022

Cílem programu je poskytování individuálních účelových dotací nebo darů na financování činností a aktivit  v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a tělovýchovy, sociální, humanitární, ochrany životního prostředí a na financování dalších činností a aktivit, nad nimiž převzal záštitu některý z orgánů Středočeského kraje. Příjemci peněžních prostředků poskytovaných z Fondu jsou obce a právnické a fyzické osoby realizující...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2022

Realizace preventivních protipovodňových a protizáplavových opatření na nemovitostech na území města určených ke zmírnění budoucích škod (např. zpětné klapky na kanalizačních přípojkách, jímky s kalovými čerpadly, mobilní zábrany nahrazující pytle s pískem, záchytné odvodňovací příkopy, zdi, přemístění zaplavovaných zařízení – např. kotel...). Žádosti mohou podávat vlastníci nemovitostí a integrovaných obcí realizující...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 12. 2022

Podpora je primárně zaměřena na rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií, včetně výstavby nových přípojných větví k stávajícím soustavám. Míra podpory bude ve výši 40, 45, 50 % pro všechny podnikatelské subjekty (MSP + VP) z celého území ČR, tj. včetně Prahy.

Žadatel musí do tří let od zahájení realizace rozvodů tepla zajistit, aby projekt splňoval požadavky na energeticky účinné dálkové vytápění a...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 12. 2022

Cílem programu je zvýšení podílu spolufinancování projektů za účelem snížení finančního zatížení žadatelů u projektů realizovaných v oblasti pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace (sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení), v oblasti pořízení dostupných bytů, dostupných domů nebo dostupných...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 12. 2022