DotaceOnline.cz pomáhá využít dotačních možností tím, že poskytuje přístup k nejkomplexnějšímu zdroji možností dotačního financování pro české subjekty.

Níže vám přinášíme ukázku rozsahu naší databáze. Předplatitelé získají úplné informace, navíc i možnost vyhledávání dotačních možností podle 18 různých kritérií, přístup ke konkrétním informacím a odkaz na oficiální zdroj informací včetně potřebných podrobností. 

Cílem dotačního programu je podpora zkvalitnění činnosti certifikovaných turistických informačních center na území Jihomoravského kraje (např. sběr informací, zpracování dat, připojení na internet, překlady jazykových mutací internetových stránek, úprava internetových stránek, výroba a tisk jednoduchého propagačního materiálu, pořízení digitálního fotoaparátu, grafického poutače, navigační tabule, projekční techniky, nákup HW a SW, úhrada mezd, odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, úhrada členského příspěvku a certifikačního poplatku). Žadateli jsou fyzické a právnické osoby provozující TIC.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2021

Cílem programu je podpora poskytování domácí hospicové péče. Domácí hospicovou péči vykonává tým zdravotnických a nezdravotnických pracovníků – lékař, zdravotní sestra, pečovatelka, sociální pracovník a dobrovolníci ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Poskytují sociální poradenství, psychoterapeutickou podporu, spirituální podporu, kompenzační pomůcky aj. Péče je určená nejen nemocnému, ale i všem pečujícím osobám v době péče o pacienta. Žadateli jsou FO a PO mající oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2021

Cílem programu je podpora činnosti organizací, které se zabývají volnočasovými aktivitami a službami pro mládež do 18 let a handicapovaným dětem (údržba a provoz kluboven a prostor pro volnočasovou činnost, vybavení kluboven a prostor pro volnočasovou činnost, účast na různých akcích a soutěžích pořádaných pro děti a mládež, organizace a realizace projektů pro organizované i neorganizované děti a mládež směřující k rozšíření nabídky volnočasových činností a péči o talenty, volnočasové aktivity pro handicapovanou mládež). Žadateli mohou být nepodnikatelské subjekty (občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti, školská právnická osoba, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, fyzické i právnické osoby zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže).

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2021

Program podporuje spolupráci samospráv a komunit např. v oblasti mládeže a společensko-kulturních aktivit, dále společné plánování dopravní sítě, spolupráci v oblasti ochrany přírody, společné aktivity v oblasti veřejných služeb a další. Dotace je určena na posílení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu v případě náhlých a neočekávaných překážek ovlivňujících přeshraniční spolupráci (např. omezení propustnosti hranice z důvodu pandemie, bezpečnostních hrozeb apod.) a přípravu na takové situace, na přeshraniční spolupráci institucí v době uzavření hranic a v době po otevření hranic s omezenými možnostmi styku např. v oblasti mobility na trhu práce, na výměnu informací v rámci platných omezení na obou stranách hranice, na vytváření digitálních platforem a vzájemných propojení na dálku spolupracujících subjektů, na tvorbu plánů a postupů pro přeshraniční spolupráci institucí v případě fyzického uzavření či omezení prostupnosti hranice z důvodu náhlých a neočekávaných situací, na tvorbu kanálů a mechanismů výměny a sdílení informací a dat, včetně realizace společných či propojování existujících informačních systémů, na posílení informovanosti lokálních komunit o aktuální situaci spojené s propustností hranice. Žadateli jsou subjekty veřejného a neziskového sektoru (orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení, NNO, vzdělávací instituce včetně vysokých škol, Evropské seskupení pro územní spolupráci, církve a náboženské spolky). Maximální částka podpory z EFRR na partnera činí 60 000 €, na vedoucího partnera činí 80 000 €.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2021

Cílem dotačního programu je podpora neinvestičních pro-rodinných a pro-seniorských aktivit na úrovni obcí v Jihomoravském kraji v souladu s Koncepcí rodinné politiky pro všechny generace 2020-2030. Podporovanou aktivitou jsou osvětově – vzdělávací programy pro rodiny a pro seniory, aktivity na podporu mezigeneračních vztahů a komunitního života, aktivity mezigeneračních center, klubů seniorů a dobrovolnických center, vznik a rozvoj Family Pointů v obcích, koncepční a informační činnost v rodinné a seniorské politice, vznik a rozvoj Senior Pointů. Žadateli jsou obce, města a městské části Statutárního města Brna.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2021

Cílem programu je podpora poskytování domácí hospicové péče umožňující nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stádiu života dožít ve vlastním sociálním prostředí. Žadateli jsou organizace - poskytovatelé domácí hospicové péče, kteří mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2021

Termín uzávěrky příjmu žádosti 2. kola: 1. března 2021 v 13 hodin.

Grantová výzva je zaměřena na následující oblasti dané problematiky - zkvalitnění přímé práce s dítětem, které se setkalo s násilím v rodinných vztazích a zanedbáváním, rozvoj efektivních programů pro děti na preventivní rozvoj dovedností vhodných pro vlastní ochranu před násilím v blízkých vztazích, zkvalitnění práce s ohroženou rodinou, rozvoj metod práce s celým širším rodinným systémem ohroženého dítěte, edukace a metodická podpora odborníků přicházejících do kontaktu s traumatizovanými dětmi k rozvoji včasné detekce ohroženého dítěte/rodiny, tvorba a implementace efektivních postupů a nástrojů pro detekci a identifikaci míry ohrožení dítěte a další. Cílovou skupinou jsou děti 0-18 let ohrožené násilím v rodinných vztazích a závažně ohrožujícím zacházením, rodiče dětí, které jsou ve věku 0-18 let a jsou ohrožené násilím v rodinných vztazích a závažně ohrožujícím zacházením a odborníci působící v dané problematice.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v Registru svahových nestabilit. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, NNO, církve a náboženské společnosti.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rrekonstrukce, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení, na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 331 105,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2021

Zaměření podpory z tohoto programu je na oblast certifikovaných protidrogových aktivit a snaží se přispět k podpoře projektů zaměřených na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí. Žadateli jsou subjekty mající sídlo (bydliště) či působnost na území kraje, jejichž činnost je zaměřena na oblast protidrogových aktivit (právnické osoby, spolky, ústavy, o.p.s., církevní, náboženské společnosti, církevní právnické osoby).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2021

Cílem programu je finanční podpora pro pořadatelů příměstských táborů v období jarních a letních prázdnin. Žadatelem mohou být nepodnikatelské i podnikatelské subjekty (občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti, školská právnická osoba, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, fyzické i právnické osoby zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže). Míra podpory pro nepodnikatelské subjekty činí 90 % ZV, pro podnikatelské subjekty činí 60 % ZV.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup objektů, zařízení a vybavení, automobilu, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, na obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami, na výstavbu či rekonstrukci komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb, na nákup vybavení pro zajištění provozu zařízení. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované či zakládané organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace. 

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 256 348,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2021

Cílem podprogramu DT 4 je podpora zaměřená na opravy komunikací a zvýšení bezpečnosti obyvatel v obcích (opravy a rekonstrukce místních komunikací zařazených do Pasportu místních komunikací, chodníky, odstavné plochy, vjezdy, případně další prvky v přidruženém prostoru komunikací a stezky pro pěší, bezpečné přechody pro chodce včetně osvětlení, osvětlení veřejných prostranství a komunikací).

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2021

Cílem programu je podpora vinařství a vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství (propagace oborů, spolková činnost, vzdělávání, nákup technického zařízení pro konání výstav, meteo stanic, pěstitelských pálenic a dalšího vybavení, pořizování propagačních materiálů, webových stránek). V rámci výzvy jsou vyhlášeny dva dotační programy - DT 1 - Prezentace vinařství a vinohradnictví; DT 2 - Prezentace ovocnářství a zelinářství. Žadateli jsou obce, svazky obcí, spolky a obecně prospěšné společnosti.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2021

Cílem programu je finanční podpora neinvestičních činností uplatňujících environmentálně šetrné principy v ochraně životního prostředí. Podporovanou aktivitou jsou např. vzdělávací a osvětové činnosti v oblasti EVVO zaměřené na podporu spolupráce veřejnosti, obcí a škol v oblasti komunitního plánování pro udržitelný rozvoj a sdílení příkladů dobré praxe. Žadateli jsou NNO, obce, dobrovolné svazky obcí, školy jejichž zřizovatelem není Jihomoravský kraj.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2021

Program je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření a ochranu obyvatel před účinky povodní. Podpora bude směřována na zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro vodní díla III. a IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu (aktivita 1.4.1), na budování a modernizaci systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic, udování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému (aktivita 1.4.3). Žadateli jsou subjekty veřejného a neziskového sektoru a vysoké školy (kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace).

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2021

Podpora z tohoto programu je zaměřena na podporu zpracování územních plánů, a to včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, je-li zpracováváno. Dotace může být případně poskytnuta na zpracování změn územních plánů, změn územních plánů obcí a změn územních plánů sídelních útvarů, řešících nadmístní problematiku. Žadateli jsou obce, města, městyse a statutární města.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2021

Cílem podprogramu DT 1 je podpora akcí zaměřených na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (základní a mateřské školy včetně zázemí a hřišť, víceúčelová a kulturní centra pro volnočasové aktivity, obecní úřady, samostatná tělovýchovná a sportovní zařízení, sportoviště (vyjma dětských hřišť a hřišť při ZŠ a MŠ), zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče,  obchody a služby (např. pošta Partner), čekárny na zastávkách hromadné dopravy. Žadatelem může být obec s méně než 3.000 obyvateli.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2021

Cílem výzvy je zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti. Podporovanými aktivitami jsou například tvorba, rozvoj a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance institucí trhu práce zaměřených na zvýšení kvality poskytovaných služeb a personálního zajištění, tvorba a rozvoj nových nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, geografické a funkční mobility uchazečů a zájemců o zaměstnání. Žadateli jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí, Státní úřad inspekce práce a Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2021

Tento program je zaměřen na podporu škol a školských zařízení v oblasti specifické primární prevence, s cílem iniciovat a umožnit zahájení nebo rozvinutí vybraných preventivních programů škol a školských zařízení, které je realizují samostatně, nikoliv prostřednictvím jiných subjektů. Žadateli jsou PO - vykonávající činnost škol, školských zařízení a pedagogicko-psychologických poraden.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2021

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Konkurenceschopnost podniků (Investice do zemědělských podniků).
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Obchody pro obce, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven, Stezky, Muzea a expozice pro obce).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
987 647,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2021

Cílem tohoto programu je zachování a obnova veřejně přístupných drobných památek místního významu, tj. drobných staveb a objektů, nebo jejich částí s nepopiratelnou kulturně historickou hodnotou, které nejsou prohlášeny kulturními památkami (kapličky, památníky, kříže, boží muka, smírčí kříže, apod.). Žadateli jsou FO i PO - vlastníci památek.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2021

Tento program je zaměřen na podporu rozvoje kulturního života na území JmK v oblasti hudby, tance, divadla, folkloru, uměleckých řemesel, podpora subjektů činných v oblasti nemateriálních statků zapsaných na seznamu UNESCO a podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek. Žadatelem jsou fyzické nabo právnické osoby - pořadatelé kulturních akcí nebo vlastníci movitých či nemovitých kulturních památek.

V rámci výzvy jsou vyhlášeny čtyři dotační tituly:

 • DT1 - Podpora projektů v oblasti kultury (podpora kulturních aktivit a akcí místního, regionálního i nadregionálního významu, podpora profesionálního i neprofesionálního umění). 
 • DT2 - Podpora projektů v oblasti nemateriálních statků zapsaných do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (podpora propagace nemateriálních statků slovácký verbuňk, jízda králů, loutkářství a textilní tiskařská technika).
 • DT3 - Podpora projektů v oblasti památkové péče - nemovité kulturní památky (odstranění havarijních stavů nemovitých kulturních památek)
 • DT4 - Podpora projektů v oblasti památkové péče - restaurování nemovitých a movitých kulturních památek (záchrana bezprostředně ohrožených nemovitých a movitých kulturních památek s preferencí restaurování soch, maleb a výmaleb včetně jejich součástí a dále hudebních nástrojů).

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2021

Výzva je zaměřena na podporu rozvoje inovačních sítí – národních technologických platforem - vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru ve VaVal v technologických oblastech významných pro podnikatelskou sféru. Podporovány jsou koordinační činnosti technologické platformy (příprava cestovní mapy průmyslové modernizace a zavádění pokročilých technologií, navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými a inovačními platformami, koordinace českých podnikatelských subjektů a organizací pro výzkum a šíření znalostí v přístupu do programu Horizon Europe a dalších evropských programů). Žadateli jsou podnikatelské subjekty malé střední a velké podniky, podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem, výzkumné organizace.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2021

Cílem programu je podpora zaměřená na zachování provozu obchodů nebo pojízdných prodejen se základními potravinami a smíšeným zbožím na venkově v malých obcích, kde je jediná prodejna. V rámci výzvy jsou vyhlášeny 4 dotační tituly - V1 - budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny je v majetku obce, provozovatelem je obec, - V2 - budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny je v majetku obce, provozovatelem je podnikající fyzická nebo právnická osoba, - V3 - budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny není v majetku obce, provozovatelem je obec, V4 - budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny je v majetku fyzické nebo právnické osoby, provozovatelem je podnikající fyzická nebo právnická osoba (obec pouze poskytuje příspěvek na provoz). Žadatelem mohou být obce s méně než 750 obyvateli. 

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2021

Cílem výzvy je zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných územích, jež jsou stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000. V rámci výzvy je podporována aktivita 4.1.1 - Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 a dále PR a PP na pozemcích a/nebo stavbách ve vlastnictví státu s právem hospodaření organizační složkou státu (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy. Žadateli jsou Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa jeskyní ČR, Správy národních parků.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2021

Cílem programu je podpora zahraničních aktivit SŠ a VOŠ v partnerských regionech JMK, rozvoj jazykových znalostí žáků a studentů, zlepšení výuky cizích jazyků na SŠ a VOŠ, podpora spolupráce se zahraničními partnery (realizace mezinárodních projektů s partnerskými regiony, studijní pobyty a praxe, výměnné pobyty, dofinancování projektů programu ERASMUS, projektů mobilit osob, projektů z programu TANDEM, projektů navazujících na projekty programu celoživotního učení EU COMENIUS - Partnerství škol a LEONARDO DA VINCI). Žádat mohou střední a vyšší odborné školy.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
230 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zpracování projektové dokumentace pro zajištění obnovy a zachování historických kvalit staveb sloužících pro sportovní účely tělocvičných jednot a obcí. Na projektové dokumentace rekonstrukcí sportovních zařízení v majetku Tělocvičné jednoty je určena částka 1 000 000 Kč a částka ve výši 1 000 000 Kč na projektové dokumentace pro rekonstrukci sportovních zařízení v majetku obce. Žadatelem jsou obce (min. spoluúčast 30%) a tělocvičné jednoty (min. spoluúčast 10%). 

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2021

Cílem programu je zajištění čistoty a bezpečnosti na stezkách pro cyklisty, stezkách pro chodce a cyklisty a cyklistických trasách. V rámci výzvy jsou vyhlášeny tři dotační tituly - DT1 - Čistota cyklistických komunukací (udržování čistoty a provádění drobných oprav povrchu), DT2 - Údržba singletrailů (udržování čistoty a opravy povrchu singletrailů, mostků, propustků a ramp), DT3 - Značení a úpravy běžeckých lyžařských tratí (značení běžeckých lyžařských tratí, provoz sněžných a terénních vozidel, monitorování běžeckých lyžařských tratí v zimním období kamerovým systémem, správa webových stránek). Žadateli jsou např. obce, dobrovolné svazky obcí, MAS, Lesy České republiky, s.p., Povodí Moravy, s.p., Mendelova univerzita v Brně, České dráhy, a.s., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, ostatní právnické osoby.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2021

Program je zaměřen na realizaci povodňových opatření v intravilánu obcí a extravilánu, která budou mít pozitivní efekt na zmenšení rozsahu zaplaveného území v obcích a snížení počtu zaplavených nemovitostí a tím snížení povodňových škod (aktivita 1.3.1 – Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů, aktivita 1.3.2 – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu, aktivita 1.3.3 – Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně). Žadateli jsou subjekty veřejného sektoru a fyzické osoby podnikající.

Informace:

Od 21. září 2020 dochází k rozšíření okruhu oprávněných žadatelů o veřejnoprávní instituce a obchodní společnosti, které jsou ze 100 % vlastněné veřejným subjektem. Nově je možné podpořit hospodaření se srážkovými vodami také u komerčně využívaných budov a objektů, pokud jsou ve vlastnictví oprávněných žadatelů.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2021

Výzva je zaměřena na zvýšení kapacity, komplexnosti a kvality služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti. Podpora rozvoje a kapacit institucí trhu práce (analytických, metodických a řídicích) s ohledem na potřeby trhu práce, dále tvorba, rozvoj a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance institucí trhu práce zaměřených na zvýšení kvality poskytovaných služeb a personálního zajištění apod. Žadatelem je zejména Úřad práce ČR.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2021

Cílem dotačního programu je zabezpečení zlepšení materiálně technického vybavení a systematická podpora jednotek SDH obcí Jihomoravského kraje, které jsou zařazeny do Plošného pokrytí území Jihomoravského kraje jednotkami požární ochrany. Dotace budou poskytovány na výstroj a výzbroj, opravu požární techniky, pořízení nebo obnovu požární techniky, na výstavbu, rekonstrukce a opravy požárních zbrojnic. Žadateli jsou obce, které jsou zřizovatelem jednotky SDH.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2021

Cílem programu je finanční podpora na celoroční služby a provoz zařízení zabývající se péčí o děti do 6 let věku (celodenní hlídání a péče o děti vyjma služeb péče o dítě v dětské skupině). Žadateli mohou být fyzické a právnické osoby vykonávající činnost v oblasti péče o děti předškolního věku (kromě příspěvkových organizací zařazených do rejstříku škol). Míra podpory u nepodnikalských subjektů činí 80% ZV, u podnikatelských subjektů 60 % ZV.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2021

Cílem programu je podpora včelařů a včelařství za účelem zvýšení stavů včelstev, eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení zdravotního a genetického stavu včelstev a podpora chovu včel. V rámci výzvy jsou vyhlášeny tři dotační tituly - DT 2 - Rozvoj volnočasových aktivit mládeže; DT 3 - Podpora výsadby medonosných rostlin a dřevin; DT4 - Podpora zařízení pro získávání vosku ze včelího díla a voskových víček. Žadateli jsou právnické osoby (včelařské kroužky mládeže ČSV), základní a okresní organizace organizace Českého svazu včelařů a včelařské spolky.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2021

Cílem programu je podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Mezinárodní výzva CHIST-ERA IV Call 2020 je zaměřena na podporu projektů z oblasti informačních a komunikačních technologií s cílem posílit nadnárodní spolupráci mezi zúčastněnými státy (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Izrael, Kanada, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko). Žadateli jsou podniky a výzkumné organizace. Technologická agentura ČR podpoří v nejúspěšných mezinárodních projektech české uchazeče částkou v celkové výši 1 000 000 €.

Podporovaná témata:

 • Pokročilé technologie zaměřené na nové interakce v oblasti rozhraní mozku a počítače (BCI).
 • Způsoby využívání ICT, který směřuje k udržitelnému rozvoji (S-ICT).

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na obnovu památek, restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, rekonstrukci stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, digitalizaci památek a mobiliářů, obnovu parků a zahrad u souboru památek, modernizaci nebo výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí. Žadateli jsou vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 741 905,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 03. 2021

Cílem programu je podpora SDH obcí (zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II, mzdové výdaje a zákonné pojistné zaměstnance vykonávajícího službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru). O dotaci žádají obce MV-GŘ HZS ČR prostřednictvím hasičského záchranného sboru kraje. O dotaci na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II, může žádat obec, zřizovatel jednotky SDH obce. O dotaci na mzdové výdaje a zákonné pojistné člena – zaměstnance vykonávajícího službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru může žádat obec, zřizovatel jednotky SDH obce, zařazené v kategorii JPO II nebo JPO III. 

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 03. 2021

Program je zaměřen na snížení spotřeby energie ve veřejných budovách zlepšením tepelných vlastností budov, využíváním odpadního tepla a obnovitelných zdrojů energie. Žadateli jsou kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 03. 2021

Program je zaměřen na poskytování služeb inovačním podnikům, provozování a rozšiřování stávajících vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a inovačních center, ojediněle i výstavbu nové sdílené infrastruktury. Cílem výzvy je podpora zkvalitňování služeb podpůrné výzkumné a inovační infrastruktury v rámci soukromého sektoru i veřejného sektoru vč. vědeckých parků. Dotace jsou určeny na výstavbu nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty. Žadateli mohou být vlastníci/provozovatelé inovační infrastruktury, např. výzkumné organizace, vysoké školy, municipality, obce, kraje, malé, střední a velké podniky v rámci ITI Ostrava.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 03. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, stavební úpravy (včetně řešení bezbariérovosti), nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
570 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 03. 2021

Cílem výzvy je podpora distančních soutěží a přehlídek na úrovni ústředních kol a mezinárodních soutěží pořádaných v České republice včetně finančního zajištění účasti žáků na mezinárodních soutěžích, které navazují na vzdělávací oblasti, obory vzdělání a soutěže odborné a tvůrčí v zájmovém vzdělávání. Dotace je určena na zajištění účasti českých týmů v mezinárodních soutěžích a pořádání mezinárodních soutěží v ČR v období od 1.1.2021 do 31.8.2021 pro ústřední kola a od 1.1.2021 do 31.12.2021 pro mezinárodní kola. Výzvy lze financovat ostatní osobní náklady, včetně případných souvisejících zákonných odvodů a neinvestiční výdaje spojené se zabezpečením republikových kol soutěží (např. materiál, IT nástroje, cestovní výdaje, stravu, odměny pro vítěze formou věcného daru či knižní poukázkou apod.) a náklady na účast zástupců ČR na mezinárodních soutěžích a mezinárodních soutěžích v ČR. Žadateli jsou právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti), obchodní korporace, vysoké školy apod.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 03. 2021

Cílem výzvy je podpora pobytovým zařízením sociálních služeb na vybavení koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úpravu společné televizní antény v souvislosti s přechodem zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na vysílací standard DVB-T2 (pořízení set top boxu/televizního přijímače, úprava anténního systému). Žadateli jsou poskytovatelé sociálních služeb poskytující vybrané pobytové sociální služby (obce, příspěvkové organizace zřizované obcemi nebo krajem, spolky, ústavy, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 03. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce a prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 930 630,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 03. 2021

Cílem dotačního programu je podpora pilotních, rozvojových a inovativních projektů, za účelem naplnění potřeb cílových skupin (uživatelů) vedoucí ke zlepšení kvality jejich života (vzájemná spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb a se subjekty působícími v sociální oblasti, případně se subjekty z navazujících oblastí, podpora a rozvoj nových metod sociální práce a jejich pilotní ověření v praxi, podpora sociálního podnikání, sociální ekonomiky, zaměstnávání osob se zdravotním či sociálním znevýhodněním, sociální inovace, zavádění a pilotní ověřování systémových opatření, tvorba metodických materiálů, vznik nových inovativních služeb mimo zákon 108/2006 Sb.). Minimální požadovaná spoluúčast žadatelů u nepodnikatelských subjektů (NNO) činí 20% z celkového rozpočtu
na službu, u podnikatelských subjektů 40 %.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
144 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 03. 2021

Cílem programu je podpora zvýšení úrovně IT vybavenosti organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Podpořeny budou projekty, které řeší problematiku rozvoje a zkvalitnění IT vybavení v oblasti datových sítí organizací a jejich bezpečnost, software, nasazení technologií serverové virtualizace a řešení bezpečnosti informačních systémů a pořízení technického řešení, které je jednorázové, nepravidelné a nejde o prostou obnovu stávajícího vybavení. Žadateli jsou příspěvkové organizace zřizované krajem.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 03. 2021

Cílem opatření je zachování a rozvoj neziskových organizací, které nejsou registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, ale významně se podílejí na podpoře, péči a pomoci pro specifické cílové skupiny. Dotace je určena na vytvoření nabídky volnočasových aktivit jako prevence sociálního vyloučení z důvodů věku nebo zdravotního či sociálního znevýhodnění, na realizaci podpůrných programů zaměřených na pomoc a péči o seniory, osoby se zdravotním znevýhodněním, osoby v sociální krizi, rodiny s dětmi, děti a mládež. Žadateli mohou být podnikatelské i neziskové subjekty, školy a organizace založené městem. Minimální požadovaná spoluúčast žadatelů činí u nepodnikatelských subjektů 20 % z uznatelných nákladů projektu, u podnikatelských subjektů 40 % z uznatelných nákladů projektu.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 440 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 03. 2021

Cílem výzvy je podpora výuky českého jazyka u dětí cizinců v povinném předškolním vzdělávání a úhrada nákladů mateřským školám, které vzniknou v souvislosti s poskytováním jazykové přípravy pro plynulý přechod do základního vzdělávání. Žadatelem jsou právnické osoby vykonávající činnost mateřských škol, které jsou zřízeny územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí, soukromým zřizovatelem, církví nebo náboženskou společností.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 03. 2021

Cílem výzvy je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. V rámci výzvy jsou podporovány akce zaměřené na rekonstrukce, modernizace, přestavbu, přístavbu veřejných budov, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu (kulturní domy, budovy se sídlem obecních úřadů, školní budovy, včetně prostor pro družinu a školní jídelnu, knihovny, multifunkční domy). Žadatelem může být obec, která má 3 001 – 10 000 obyvatel.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 03. 2021

Cílem dotačního programu je zachování a rozvoj stávající ucelené sítě poskytovatelů sociálních služeb. Žadateli mohou být podnikatelské i neziskové subjekty, školy a organizace založené městem. Dotace je určena na poskytování jednotlivých sociálních služeb. Minimální požadovaná spoluúčast činí pro sociální služby v národní síti a JčK (NNO) 75% z celkového rozpočtu na službu, pro podnikatelské subjekty 40 %, pro ostatní žadatele (NNO) 20%.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 608 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 03. 2021

Cílem opatření je podpora pro poskytování adiktologických služeb v souladu se sociálními službami dle zákona č. 108/2006 Sb., podpora jednorázových a krátkodobých aktivit zaměřených na cílové skupiny poskytovatele a na poskytovatele samotné s cílem zkvalitnit poskytované služby. Žadateli mohou být podnikatelské i neziskové subjekty, školy a organizace založené městem. Minimální požadovaná spoluúčast činí pro sociální služby v národní síti a JčK (NNO) 75% z celkového rozpočtu na službu, pro podnikatelské subjekty 40 %, pro ostatní žadatele (NNO) 20%.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 080 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 03. 2021

Cílem programu je podpora obcí v oblasti bezpečnosti silničního provozu. V rámci výzvy jsou vyhlášeny 2 dotační tituly: Preventivní informační, vzdělávací a volnočasové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu (preventivně informační, vzdělávací a volnočasové aktivity určené zejména pro děti a rodiče, stárnoucí populaci, chodce, mladé a nové řidiče, cyklisty a motocyklisty zaměřené na bezpečné chování v rámci silničního provozu), Dětská dopravní hřiště (zajištění provozu dětského dopravního hřiště, organizace a zajištění okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů, organizace a zajištění krajského kola dopravní soutěže mladých cyklistů a neslyšících, vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti v oblasti BESIP realizované na dětském dopravním hřišti). Žadateli jsou obce, příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky, NNO, vlastníci a provozovatelé dětských dopravních hřišť.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 03. 2021

Program je zaměřen na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji, což přispěje ke zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí v silničním provozu na pozemních komunikacích v Pardubickém kraji a dále ke snížení rizika úrazu dětí v silničním provozu. Dotace je určena na výstavbu dětského dopravního hřiště, učeben a sociálního zázemí, na pořízení dopravního značení a světelné signalizace, mobilního dětského dopravního hřiště, mobiliáře dětského dopravního hřiště, dětských dopravních prostředků, vybavení učeben dataprojektory a PC, na pořízení přenosných semaforů. Žadateli jsou obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené krajem a obcí, fyzické nebo právnické osoby (obchodní společnosti, spolky, ústavy, nadace, nadační fondy) s předmětem činnosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu nebo vzdělávání.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 03. 2021

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno 5 fichí (opatření):

 • Podpora malých a středních podniků (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Investice do lesnických technologií (Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh).
 • Investice do zemědělských podniků (Investice do zemědělských podniků).
 • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Podpora akcí a činností spolků regionálního i místního významu (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Obchody pro obce, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven, Stezky, Muzea a expozice pro obce).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 03. 2021

Cílem je výchova mladých lidí k solidaritě, toleranci a porozumění prostřednictvím interkulturního vzdělávání, zdokonalování jazykové vybavenosti, znalost reálií, podpora volnočasových aktivit v rámci mezinárodní spolupráce. Dotace je určena na dvoustranné mezinárodní kontakty dětí a mládeže, mezinárodní tábory s min. účastí 30 % zahraničních účastníků konané v České republice nebo v zahraničí, dvou či vícestranná jednorázová setkání mládeže u nás i v zahraničí, na mezinárodní projekty a výměny mládeže, vzdělávací akce v zahraničí, na spolupráci škol a školských zařízení se školami, školskými zařízeními a dalšími vzdělávacími institucemi z oblasti partnerských regionů Plzeňského kraje. Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, obce, právnické osoby, příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 03. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce, na úpravu liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi či dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 806 980,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 03. 2021

Cílem programu je podpora realizace aktivit škol a školských zařízení v oblasti primární prevence rizikového chování, zejména programů všeobecné, selektivní a indikované prevence rizikového chování zaměřené na děti a mládež, adaptačních pobytů žáků základních a středních škol, podpora projektů zaměřených na vzdělávání pedagogických pracovníků škol v oblasti primární prevence rizikového chování, specializační studium školních metodiků prevence či supervizi pedagogických sborů. Žadateli mohou být školy a školská zařízení.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 03. 2021

Cílem programu je podpora pravidelné celoroční sportovní a tělovýchovné činností dětí a mládeže (zvyšování fyzické zdatnosti - školní sport, výchova sportovních talentů, organizovaný sport, sport osob se speciálními potřebami, zdravý životní styl, pohyb, sport, sportovní akce). Žadateli jsou sportovní kluby a jednoty - právnické osoby, jejichž hlavní náplní jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu, příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem, fyzické osoby - pouze handicapovaní sportovci.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 03. 2021

Cílem programu je podpora stávajících sociálních podniků a vznik nových sociálních podniků na území Pardubického kraje. Dotace jsou určeny na pořízení právních, poradenských a vzdělávacích služeb potřebných k založení sociálního podniku, na rozvoj zejména společenských rolí sociálního podnikání, tvorbu základních obchodních a strategických dokumentů a možnou realizaci projektu z evropských fondů. Žadateli jsou zapsaný spolek, obecně prospěšná společnost, církevní právnická osoba, ústav, nadace, fyzická osoba, družstvo, sociální družstvo, akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 03. 2021

Cílem programu je podpora sportovní a tělovýchovné činnosti na území Plzeňského kraje. Dotace je určena na vybudování a modernizaci sportovišť, která jsou v užívání nebo vlastnictví Plzeňského kraje, obcí, škol a školských zařízení nebo spolků působících v oblasti tělovýchovy a sportu, na podporu sportovních zařízení, která mají charakter obecních sportovišť, využívaných v dopoledních hodinách školami a školskými zařízeními, odpoledne a ve volných dnech sportovními oddíly a sportující veřejností, na podporu organizací, které pravidelně v průběhu roku zajišťují sportovní činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje, na podporu infrastruktury a sportovního vybavení osob se speciálními potřebami, zlepšení přístupnosti sportovních zařízení handicapovaným sportovcům. Žadateli jsou fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, obce a právnické osoby, v jejichž vlastnictví je sportoviště.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 03. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách (stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků, rozvoj sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, zajištění vnitřní konektivity ZŠ a připojení k internetu, doplňkově zeleň v okolí budov a na budovách. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 763 962,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 03. 2021

Cílem programu je podpora a rozvoj volnočasových aktivit určených pro organizované i neorganizované děti a mládež, podpora výchovy dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci - zájem dětí a mládeže o veřejné dění a zapojení do veřejného prostoru s dialogem mezi mladými lidmi a zástupci kraje, ke vzájemné toleranci a pochopení, ke zdravému životnímu stylu, podpora klubové činnosti, podpora rozvoje přírodovědného a technického bádání se zapojením podnikatelské sféry, podpora a rozvoj informační, digitální, mediální a finanční gramotnosti apod. Žadateli mohou být příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem nebo obcemi, obce a právnické osoby, jejichž projekt je zaměřen na volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 03. 2021

Cílem programu je podpora realizace aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování, zejména programů všeobecné, selektivní a indikované prevence rizikového chování zaměřené na děti a mládež, dále podpora projektů vzdělávání pedagogických pracovníků škol v oblasti primární prevence rizikového chování, specializační studium školních metodiků prevence či supervizi pedagogických sborů. Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, obce, příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem a právnické osoby.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 03. 2021

Cílem výzvy je podpora žánrové, tematické a stylové diverzity námětů, vývoj českého kinematografického díla ve smyslu prohloubené práce autora na scénáři a následných aktivit producenta, které směřují k zajištění financování a k připravenosti projektu k natáčení, zvýšit potenciál projektů pro získání mezinárodní koprodukce (Eurimages, Media, zahraniční partneři, zahraniční televizní vysilatelé), podpora debutantů a nastupující filmařské generace. Podpora je určena pro vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla, jehož součástí je vypracování konečné verze scénáře, vytvoření plánu výroby, aproximativního rozpočtu, aproximativního finančního plánu a jeho předpokládaného zajištění. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 03. 2021

Cílem výzvy je podporovat žánrovou, tematickou a stylovou různorodost českých kinematografických děl, podporovat vývoj českého kinematografického díla ve smyslu prohloubené práce autora a dramaturga na scénáři či námětu a následných aktivit producenta, které směřují k zajištění financování a k připravenosti projektu k natáčení, zvýšit potenciál projektů pro získání mezinárodní koprodukce (Eurimages, Media, zahraniční partneři, zahraniční televizní vysilatelé), podpora debutantů a nastupující filmařské generace. Podpora je určena pro vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla, jehož součástí je vypracování konečné verze scénáře, vytvoření plánu výroby, aproximativního rozpočtu, aproximativního finančního plánu a jeho předpokládaného zajištění. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby. 

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 03. 2021

Brzy bude možné podávat žádosti v rámci této výzvy!

Cílem výzvy je:

 • podporovat malé projekty demonstrující vysoce inovativní technologie, procesy nebo produkty, které jsou dostatečně propracované a mají významný potenciál snížit emise skleníkových plynů,
 • nabídnout finanční podporu přizpůsobenou potřebám trhu a rizikovým profilům způsobilých projektů a zároveň přilákat další veřejné a soukromé zdroje,
 • doplnit výzvy velkého rozsahu nabídkou dalších příležitostí zejména pro malé a střední podniky.

Tyto aktivity mohou být v rámci výzvy financovány:

 • činnosti, které podporují inovace v nízkouhlíkových technologiích a procesech a které významně přispívají ke zmírňování klimatických změn,
 • činnosti, které pomáhají stimulovat stavbu a provoz projektů, které mají za cíl ekologicky bezpečné zachycování a geologické ukládání CO2 (CCS),
 • činnosti, které pomáhají stimulovat konstrukci a provoz objektů pro skladování obnovitelné energie.

Celkové kapitálové výdaje na projekt musí být mezi 2 500 000 € a 7 500 000 €.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 7.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 03. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na pokrytí provozních nákladů sportovišť s nezbytným zázemím pro sportovce, trenéry a rozhodčí (služby, energie nájem sportovišť). Žadatelem může být právnická osoba zabývající se pravidelnou činností dospělých ve vrcholovém sportu (prvních dvou nejvyšších soutěžích).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 03. 2021

Tento program je zaměřen na podporu projektů, které budou zaměřeny na budování cyklistických stezek a tras, které vytvoří základní systém kraje a přípravu studií, rozvojových materiálů a projektové přípravy pro cyklistické projekty. Žadatelem mohou být obce, mikroregiony a příspěvkové organizace.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 03. 2021

Cílem programu programu je podpora činnosti zaměřenou na pravidelnou systematickou sportovní přípravu dětí a mládeže na území Karlovarského kraje. Žadatelem může být právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je oblast sportu. Žadatel musí splňovat podmínku minimálního počtu 10 dětí a mládeže (maximálně do dovršení juniorského věku v jednotlivých sportovních disciplínách).

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 03. 2021

Cílem programu je podpora vrcholového sportu. Podporovanou aktivitou je podpora činnosti a přípravy vrcholových sportovních kolektivů a jednotlivců působících na území Karlovarského kraje ve sportovních soutěžích organizovaných na nejvyšší národní či mezinárodní úrovni. Žadateli jsou právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je oblast sportu.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 03. 2021

Program byl založen za účelem finanční podpory kulturních aktivit v rámci Karlovarského kraje. Příspěvky se poskytují občanským sdružením a jiným právnickým a fyzickým osobám k podpoře aktivit v oblasti kultury a kulturních památek. Žadatelem být fyzická osoba, fyzická podnikající osoba, právnická osoba, obce a jejich zřizované organizace.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 03. 2021

Tento dotační program v rámci oblasti památkové péče je zaměřen na podporu úhrady nákladů spojených s obnovou, zachováním a využitím kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí nacházejících se na území Karlovarského kraje. Žadatelem mohou být vlastníci těchto objektů a památek (fyzická osoba, obec, právnická osoba, která není zřizována nebo zakládána krajem).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 03. 2021

Dotační program byl zřízen za účelem pokrytí celého území kraje aktuálními územně plánovacími dokumentacemi. Cílem programu je podpora územně plánovací činnosti obcí v Karlovarském kraji. Dotace má podpořit pořizování územních plánů obcí tak, aby se celé území kraje pokrylo aktuálními územními plány, které budou zpracovány digitálně v souladu s datovým modelem pro tvorbu územně plánovací dokumentace. Žadatelem o dotaci může být obec.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
220 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 03. 2021

Tento program je zaměřen na poskytování neinvestičních i investičních dotací a příspěvků na realizaci systematické podpory plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany. Dotace je určena na nákup nové cisternové automobilové stříkačky (dotace maximálně 1 000 000 Kč) či technické zhodnocení rekonstrukcí velkoobjemové CAS (dotace maximálně 500 000 Kč), na pořízení nového dopravního automobilu (dotace maximálně 450 000 Kč), na rekonstrukce nebo výstavbu nové požární zbrojnice (dotace maximálně 1 000 000 Kč), na vybavení JSDH obce izolačními dýchacími přístroji přetlakovými (dotace maximálně 260 000 Kč), na vybavení JSDH obce novým hydraulickým vyprošťovacím zařízením (dotace maximálně 600 000 Kč), na vybavení JSDH obce novými prostředky pro komunikaci a spojení (dotace  maximálně 130 000 Kč), na vybavení JSDH obce novými osobními ochrannými prostředky hasiče (dotace maximálně 80 000 Kč), na obměnu pneumatik u cisternových automobilových stříkaček JSDH obce (dotace maximálně 60 000 Kč), na vybavení JSDH obce novými přenosnými zásahovými prostředky (dotace maximálně 80 000 Kč), na pořízení nového užitkového terénního vozidla s přívěsem (dotace maximálně 250 000 Kč), na pořízení nového UTV včetně přívěsu, (dotace maximálně 210 000 Kč), na rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C (dotace maximálně 15 000 Kč), na vybavení JSDH obce novou termokamerou (dotace maximálně 130 000 Kč), na vybavení JSDH obce věcnými prostředky PO pro hašení lesních požárů (dotace maximálně 30 000 Kč). Žadateli mohou být obce které jsou zřizovateli jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 03. 2021

Cílem programu je podpora projektů v oblasti prevence kriminality. Podporovány jsou akce neinvestičního charakteru - např. podpora informování občanů za účelem zprostředkování informací o nebezpečích ohrožení různými formami trestné činnosti a o možnostech ochrany před ní. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, spolky a ústavy.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 03. 2021

Cílem programu programu je podpora významných sportovních akcí neziskového charakteru, které mají regionální a nadregionální význam a jsou pořádány na území Karlovarského kraje. Žadatelem může být právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je oblast sportu, a fyzická osoba podnikající v oblasti sportu, a fyzická osoba, vlastní-li tato živnostenský list pro podnikání v oblasti sportu.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 03. 2021

Program je určen na podporu aktivit v cestovním ruchu realizovaných na území Karlovarského kraje. Dotace je určena na podporu certifikovaných infocenter v regionu (dovybavení certifikovaných infocenter, modernizace internetových stránek a web portálů, vzdělávání pracovníků), na podporu destinačního managementu v regionu (výdaje na provoz kanceláře, výdaje na personální zajištění, výdaje na marketingové aktivity), na podporu venkovské turistiky v regionu (budování doprovodné infrastruktury k prodlužování turistické sezony, doprovodné infrastruktury pro hendikepované návštěvníky, obnova a pořízení informačních panelů, navigačních systémů), na podporu inovativních projektů v regionu (inovativní projekty zaměřené na lokální aktivity podporující rozvoj cestovního ruchu). Žadatelem může být fyzická osoba podnikající i nepodnikající nebo právnická osoba provozující TIC, organizace destinačního managementu žádající o certifikaci, obce do 3 tis. obyvatel a jimi zřizované organizace.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 03. 2021

Tento program je obecně zaměřen na podporu neperiodických publikací v rámci kraje (básnické sbírky, kroniky obcí, měst či zájmových spolků, fotografické publikace, umělecká činnost, muzejní a archivační činnost, místopisné, geografické a cestovatelské publikace, historické knihy). Žadateli jsou fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby, obce a jejich zřizované organizace.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 03. 2021

Hlavním cílem dotačního programu je budování infrastruktury pro podporu cestovního ruchu. Program by měl mít za následek rozvoj cestovního ruchu. Z dotace budou podporovány projekty cyklotrasy, kempy, informační tabule apod., ale také investiční projekty rozšíření ubytovacích kapacit. Žadateli jsou např. obce, svazky obcí, podnikatelské subjekty, NNO.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2021

Hlavním cílem je podpora cestovního ruchu pro udržení jeho pozice a významu v ekonomice regionu a úsilí o zvýraznění obrazu kraje jako atraktivního regionu poskytujícího kvalitní nabídku služeb pro domácí i zahraniční návštěvníky. V rámci výzvy jsou vyhlášena 4 opatření - Produkty cestovního ruchu, marketing cestovního ruchu a tematického roku – neinvestičního charakteru; Vybavení informačních center – neinvestičního charakteru; Podpora činnosti a provozu destinačních managementů – neinvestičního charakteru; Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Jihočeském kraji – investičního i neinvestičního charakteru. Podporovanou aktivitou je např. rozšíření nabídky o charakteristické jihočeské produkty a aktivity cestovního ruchu, podpora a tvorba produktů a produktových balíčků, modernizace internetových stránek a web portálů, zkvalitnění služeb certifikovaných informačních center pomocí IT technologií, provedení vlastní certifikace infocenter u ATIC, podpora činnosti certifikovaných destinačních managementů, budování doprovodné infrastruktury sloužící k prodlužování turistické sezony, budování doprovodné infrastruktury pro hendikepované návštěvníky, obnova a pořízení informačních panelů, navigačních systémů, pořízení dobíjecích stanic pro elektrokola, pořízení ochranných pomůcek souvisejících s COVID-19 apod. Žadateli jsou např. obce a svazky obcí, fyzické a právnické osoby podnikající, NNO, organizace zřizované obcemi či státem, destinační společnosti certifikované Jihočeskou centrálou cestovního ruchu.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2021

Cílem programu je podpora obcí zařazených mezi hospodářsky slabé regiony Jihočeského kraje. V rámci výzvy jsou vyhlášena 3 opatření - Stavební úpravy objektů za účelem vytvoření startovacích bytů včetně základního vybavení; Stavební úpravy objektů občanské vybavenosti (zdravotnictví, obchod, kultura, sport) včetně následného vybavení; Příprava projektové dokumentace pro provedení stavby týkající se opatření č. 1 nebo č. 2 s podmínkou následné realizace do 3 let. Dotace je určena na stavební úpravy, na pořízení základního vybavení startovacích bytů a vybavení objektů občanské vybavenosti, na podporu přípravy projektové dokumentace pro provedení stavby. Žadateli jsou obce na území Jihočeského kraje zařazené mezi hospodářsky slabé oblasti.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2021

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na vybavení mateřských škol a základních škol zřizovaných obcemi učebními pomůckami se zaměřením na polytechnické vzdělávání, vybavení a úpravy školních zahrad (opatření č. 1), na rekonstrukce budov mateřských škol, základních škol a školských zařízení zřizovaných obcemi za účelem snížení jejich energetické náročnosti (opatření č. 2). Žadateli jsou obce do 3 tisíc obyvatel.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2021

Tento program je zaměřen na zkvalitnění a rozšíření nabídky trávení volného času dětí a mládeže. Program je určen na pokrytí nákladů spojených s celoroční činností jednotlivých organizací, na podporu akcí pořádaných těmito organizacemi (např. tábory, workshopy, soutěže apod.), na podporu rozvoje volnočasové činnosti škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány Pardubickým krajem a posílení činnosti DDM na území Pardubického kraje. Žadatelem o dotaci může být právnická osoba zaměřená na volnočasové aktivity, obec (jako zřizovatel příspěvkových organizací DDM, MŠ, ZŠ).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2021

Cílem programu je podpora obcí při zajištění oprav a rekonstrukcí místních komunikací ve vlastnictví obcí s cílem zlepšení jejich stavebního a dopravně technického stavu. V rámci výzvy jsou vyhlášena 2 opatření - Podpora oprav místních komunikací (neinvestiční); Podpora rekonstrukcí místních komunikací (investiční). Žadateli jsou obce do 3 tisíc obyvatel.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2021

Cílem programu je podpora vzdělávání vedoucí ke stabilizaci počtu lékařů na území Jihočeského kraje a k udržení či zlepšení stávajícího rozsahu poskytovaných zdravotních služeb. V rámci výzvy jsou vyhlášena 2 opatření - Podpora specializačního vzdělávání lékařů v nemocnicích Jihočeského kraje; Podpora specializačního vzdělávání v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie. Mezi uznatelné výdaje nákup služeb (úhrada kurzů a stáží), cestovní náhrady, osobní náklady. Žadateli pro opatření č. 1 jsou poskytovatelé zdravotních služeb s místem poskytování zdravotních služeb v Jihočeském kraji, poskytující akutní, příp. následnou lůžkovou péči, kteří uskutečňují specializační vzdělávání lékařů, pro opatření č. 2 to jsou poskytovatelé zdravotních služeb primární ambulantní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a pediatrie (praktické lékařství pro děti a dorost), kteří uskutečňují specializační vzdělávání lékařů. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2021

Grantový program se soustředí na podporu pravidelné zájmové sportovní činnosti a zlepšení příležitostí zejména dětí, mládeže a seniorů k využívání volného času a podpora rozvoje sportovní činnosti škol a školských zařízení, které nezřizuje Pardubický kraj. Žadatelem může být právnická osoba (např. tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné organizace, obce aj.).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2021

Hlavním cílem a podporovanou aktivitou je podpora přípravy a účasti sportovních kolektivů a individuálních sportovců z řad dětí a mládeže na významných sportovních akcích typu Olympiáda dětí a mládeže, Mistrovství Evropy a Mistrovství světa, Světový pohár. Žadatelem může být právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné organizace).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2021

Cílem programu je podpora rekreační dopravy pro zajištění dostatečné dopravní dostupnosti turisticky atraktivních lokalit na území Jihočeského kraje. Výzva obsahuje 3 dotační tituly - Opatření č. 1 je zaměřeno na podporu autobusové přepravy k turistickým cílům nebo sportovně-rekreačním lokalitám za účelem rozvoje individuální turistiky (např. skibusy, cyklobusy apod.). Opatření č. 2 je určeno pro podporu provozovatelů lodní přepravy osob. Opatření č. 3 je zaměřeno na podporu železniční přepravy (např. nostalgické jízdy historickými dopravními prostředky, jízdy v průběhu významných akcí apod.). Žadateli jsou obce a svazky obcí, fyzické a právnické osoby podnikající, NNO, organizace zřizované obcemi či státem.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2021

Hlavní cílem této oblasti je možnost rozvoje obce a jeho území v souladu se schváleným strategickým rozvojovým dokumentem. V rámci výzvy jsou vyhlášena 2 opatření - Zpracování územního plánu; pracování změny územně plánovací dokumentace vyvolané výhradní potřebou kraje. Žadatelem mohou být města a obce.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2021

Hlavním cílem a podporovanou aktivitou je podpora pořádání významných akcí v oblasti tělovýchovy a sportu krajské, republikové nebo mezinárodní úrovně určených především pro děti a mládež. Žadatelem může být právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné organizace).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2021

Cílem dotačního programu je poskytnout účelové neinvestiční dotace na projekty, které kvalitativně napomohou ve zlepšení požární ochrany na území Jihočeského kraje. V rámci výzvy jsou vyhlášena 2 opatření - Pořízení požární techniky a věcných prostředků, opravy požární techniky, Odměny vybraným členům jednotek SDH obcí Jihočeského kraje při zajištění funkčního režimu u jednotky SDH obce, Opravy a údržba požárních zbrojnic (pro JPO II a JPO III); Pořízení požární techniky a věcných prostředků, opravy požární techniky, Opravy a údržba požárních zbrojnic pro jednotky požární ochrany kategorie JPO V. Žadateli jsou obce zřizující jednotku požární ochrany kategorie JPO II, JPO III a JPO V.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
700 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2021

Grantový program se soustředí na vytváření podmínek pro možnosti sportovního vyžití, podporu sportovní činnosti sportovních klubů a svazů, především činnosti související s prací s mládeží. Podpora je určena na činnost sportovních klubů, tělocvičných jednot, svazů a ostatních tělovýchovných organizací, které pracují s dětmi a mládeží a účastní se pravidelných soutěží. Podpora je určena na činnost sportovních organizací, zejména na materiálně technické vybavení, účast a pořádání soutěží a soustředění, náborové akce, odměny rozhodčích, trenérů a podporu jejich účasti na odborných seminářích a trenérských kurzech v oblasti sportu a tělovýchovy, dopravu na utkání nebo závody, pronájem sportovních ploch apod. Žadatelem může být právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné organizace), s historií činnosti min. 2 roky, která má ve svých stanovách zakotvenou sportovní činnost.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2021

Cílem programu je podpora výstavby a obnovy malých vodních nádrží do 0,6 ha v extravilánu obce za účelem zvýšení retence vody v krajině. Dotace jsou určeny na stavební práce spojené s výstavbou nebo obnovou malé vodní nádrže, včetně nákladů na funkční objekty nádrže, na nákup materiálu a souvisejícího zařízení, na dodávky a související služby. Oprávněným žadatelem jsou obce. Realizace projektu musí dokončena do 30. září 2022.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2021

Tento program je zaměřen na podporu výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního i neinvestičního movitého majetku sportovních organizací a zařízení, jejichž vlastníkem není Pardubický kraj. Žadatelem může být vlastník objektu nebo jeho dlouhodobý nájemce (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné organizace, obec s počtem obyvatel do 5 000).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, stezek a místních komunikací, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, na výsadbu doprovodné zeleně. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 900 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2021

Cílem výzvy je podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou, které navazují na vzdělávací oblasti, obory vzdělání a soutěže odborné a tvůrčí v zájmovém vzdělávání. Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1.1. do 31.8.2021 a byly uhrazeny do 31.10.2021. Žadateli jsou organizátoři okresních a krajských kol soutěží a přehlídek (kraje, školy, střediska volného času a další školská zařízení nezřizovaná krajem zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 568 250,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2021

Cílem je programu je podpora oprav a restaurování památkového fondu, movitého i nemovitého, na území města Hradec Králové. Dotace může být využita na obnova a restaurování nemovitostí (výměnu střešní krytiny, obnovu fasády, restaurování architektonických článků na fasádách, obnovu interiéru, obnovu drobné a zahradní architektury, restaurování veřejně přístupných movitých věcí, na publikační, vzdělávací, osvětovou činnost a na stavebně historický průzkum). Žadateli mohou být fyzické a právnické osoby - majitelé nemovitostí.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2021

Výzva je zaměřena na vznik nových kapacit zařízení péče o děti, na vytvoření nových tříd mateřských škol (stavby, přístavby či stavební úpravy objektů a budov). Účelem výzvy je rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, navýšit kapacitu cenově dostupných zařízení péče o děti do zahájení povinné školní docházky a zajistit rovný přístup ke vzdělávání. Podporované aktivity jsou rozděleny do dvou skupin aktivit - Skupina aktivit A: Zařízení péče o děti – dětské skupiny; Skupina aktivit B: Mateřské školy. Žadateli jsou hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, mateřské a základní školy, veřejné vysoké školy a výzkumné organizace, nestátní neziskové organizace.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
18 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu, rekonstrukci a stavební úpravy infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, pořízení vybavení budov a učeben (včetně zabezpečení bezbariérovosti). Žadateli jsou OSS, příspěvkové organizace OSS, školy a školská zařízení, kraje, obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace, NNO, církve a církevní organizace, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
25 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2021

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Podpora potravinářských podniků (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Podpora podnikání na venkově (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
360 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2021

Cílem programu je podpořit regionální projekty, činnosti a opatření, které napomůžou ke zlepšení stavu přírodního prostředí Plzeňského kraje. Podpora bude poskytnuta např. na zachování druhové rozmanitosti, ochranu přírodních biotopů, výsadbu a údržbu dřevinné zeleně, obnovu nebo zakládání větrolamů a trvalých rozčleňovacích pásů s dřevinami, údržbu a zřizování naučných stezek, záchranné programy ohrožených druhů živočichů a rostlin. Žadateli mohou být obce, fyzické a právnické osoby (kromě krajských a státních příspěvkových organizací).

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2021

Program podporuje aktivity, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi. Podporovány jsou aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh a aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace. Žadateli mohou být malé a střední podniky.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu, rekonstrukce a modernizace chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, na výstavbu, rekonstrukce a modernizace přechodů, podchodů nebo lávek pro chodce, bezbariérové úpravy, realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, výstavba samostatných stezek a jízdních pruhů pro cyklisty. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 280 078,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2021

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov (Investice do zemědělských podniků).
 • Na venkově to ŽIJE (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 846 838,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2021

Cílem výzvy je posílení kapacit systému pro prevenci a boj proti domácímu a genderově podmíněnému násilí. Dotace je určena na zřizování center pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí a na zavádění inovačních opatření, které povedou ke zlepšení kvality a efektivity poskytovaných specializovaných služeb ze strany stávajících poskytovatelů. Žadateli jsou NNO, obce, kraje, městské části hlavního města Prahy, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
13 250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2021

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů a projektů (lze podávat od 22.2.2021 do 31.12.2021) zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy, místních komunikací, chodníků, stezek, podchodů, lávek, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti)..

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 03. 2021

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů a projektů (lze podávat od 22.2.2021 do 31.12.2021) zaměřených na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce, výstavbu jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce, na realizaci liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 03. 2021

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 3 fiche (opatření):

 • Podpora rozvoje zemědělských podniků (Investice do zemědělských podniků)
 • Investice do lesnických technologií a techniky (Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh).
 • Živá obec (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 03. 2021

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 5 fichí (opatření):

 • Zemědělské podniky (Investice do zemědělských podniků).
 • Zemědělské produkty (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Nezemědělské podnikání (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Technika pro lesní hospodářství (Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů)
 • Obnova venkovských obcí (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Vybrané kulturní památky).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 03. 2021

Cílem programu je finanční podpora existenčně ohrožených sportovních klubů a podnikajících právnických osob provozujících sportovní činnost v souvislosti s 2. vlnou pandemie. Program se koncentruje na refundaci nákladů za uzavřením sportovišť od 1.10. do 31.12.2020. Program dále reaguje na krácení členských příspěvků na pololetí září 2020 až únor 2021 z důvodu jejich poměrného vrácení členům organizací v době jejich nefungování. Propad těchto příjmů sportovních organizací může být hrazen až do výše 50 %. Program kompenzuje pouze náklady, které nebylo možno hradit z vypsané vládní pomoci, zejména MPSV, MPO a NSA. Žadatelem je subjekt vykazující na území města Plzně sportovní činnost.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 03. 2021

Cílem programu je kofinancování nových projektů českých subjektů v rozvojových zemích, které jsou souběžně podpořeny dalším zahraničním donorem (např. Evropská komise, agencie OSN, bilaterální donoři). Program je zaměřen na propojování humanitárních, stabilizačních a rozvojových aktivit s cílem posílení odolnosti zemí a obyvatel vůči katastrofám, konfliktům i klimatickým vlivům (Prioritní rozvojové země - Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko, Zambie, Specifické země - Afganistán, Palestina, Ukrajina, Sýrie, Irák, Země humanitární spolupráce - Barma/Myanmar, Irák, Mali, Niger, Sýrie). Žádosti lze předkládat v režimu jednoletých nebo víceletých projektů. Žadateli jsou NNO (spolky, nadace a nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti), právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí, mezinárodní organizace.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 03. 2021

Cílem programu je zvýšení environmentální gramotnosti obyvatel, která souvisí s koncepcí EVVO na roky 2021-2026. Podporované aktivity - Osvětová činnost (podpora ekologických výukových programů, přednášek, seminářů, naučných a osvětových materiálů, pobytů v naučných střediscích ekologické výchovy, terénních cvičení, odborných exkurzí, osvětovvých akcí, realizace nových a obnova stávajících naučných stezek), Technické a odborné zázemí středisek EVVO (vytváření technického a odborného zázemí středisek EVVO). Žadateli jsou právnické osoby, nestátní neziskové organizace, obce, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem není kraj, obchodní společnosti, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby nepodnikající.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 03. 2021

Účelem této výzvy je financování projektů zaměřených na lepší vymáhání práva v oblasti nedovoleného obchodu s drogami.

Žádosti v rámci této výzvy musí adresovat minimálně jednu z následujících priorit:

 • společné vzdělávací programy pro vymáhání práva s cílem posílit kapacitu EU,
  zaměřit se na obchodování s drogami, zejména s kokainem,
 • činnosti zaměřené na usnadnění výměny provozních informací s cílem předcházet trestné činnosti související s drogami,
 • šetření a další činnosti zaměřené na odhalování skladovacích a výrobních prostorů kde se vyrábí nelegální drogy, zejména ty syntetické.

V rámci této výzvy lze podávat návrhy týkající se těchto aktivit:

 • činnosti podporující vytváření sítí, partnerství veřejného a soukromého sektoru, budování vzájemné důvěry, identifikace a šíření osvědčených postupů, organizace seminářů a workshopů,
 • projekty podporující rozvoj metodických a zejména statistických nástrojů,
 • analytické, monitorovací a hodnotící činnosti, včetně zhodnocení rizik a dopadů,
 • činnosti zvyšující povědomí zúčastněných stran a široké veřejnosti o politikách a cílech Unie,
 • vývoj a šíření nových metod či zavádění nových technologií s potenciálem významné přenositelnosti do jiných členských států,
 • pořízení, údržba či modernizaci technického vybavení, zlepšování odborných znalostí, zabezpečení zařízení, infrastruktury, souvisejících budov a systémů, zejména systémů IKT a jejich součásti na úrovni Unie,
 • studie, a pilotní projekty.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 03. 2021

Cílem programu je podpora biodiverzity krajiny a zajištění likvidace invazivních druhů rostlin v kraji. Podporovanou aktivitou je chemická a mechanická likvidace invazivních druhů - křídlatky, bolševníku, netýkavky žláznaté. Žadateli jsou vlastníci pozemků, které se nacházejí v území řešeném projektem.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 03. 2021

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.
 • Neproduktivní investice v lesích.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 239 164,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 03. 2021

Jedná se o soutěž pro mladé vědecké pracovníky do 35 let. Ocenění se uděluje autorkám a autorům ve formě finančního ocenění, a to za výsledek, který vznikl v souvislosti s řešením výzkumného projektu, na který poskytlo ministerstvo účelovou podporu. Předání ocenění ministrem zemědělství bude 26. srpna 2021 na Zemi živitelce.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 03. 2021

Program podporuje realizaci pravidelné celoroční volnočasové činnosti pro děti a mládež. Max. výše dotace na podporovanou činnost 800 Kč (na 1 dítě do 18 let věku), 2400 Kč (na 1 držitele průkazu ZTP, ZTP/P do 26 let), 2400 Kč (na 1 osobu - ve II., III. a IV stupni do 26 let závislou na pomoci jiné fyzické osoby).  Žadateli jsou fyzické a právnické osoby provozující pravidelné celoroční volnočasové aktivity pro cílové skupiny.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 03. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu terminálů, samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R, P+G, na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, přechodů, podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice, místní komunikace, železniční dráhu, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem, na výstavbu jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, na realizaci liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola.

Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 850 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 03. 2021

Jedná se o soutěž za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a vývoje v roce 2020. Ocenění se uděluje za výsledek, který vznikl v souvislosti s řešením výzkumného projektu s významným přínosem pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství, na který poskytlo ministerstvo účelovou podporu. Předání ocenění ministrem zemědělství bude 26. srpna 2021 na Zemi živitelce.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 03. 2021

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 4 fiche (opatření):

 • Investice do zemědělských podniků.
 • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.
 • Neproduktivní investice v lesích.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 876 605,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 03. 2021

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 3 fiche (opatření):

 • Investice do zemědělství (Investice do zemědělských podniků).
 • Zemědělské produkty (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Občanská vybavenost (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Hasičské zbrojnice, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 03. 2021

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Výzva je určena obcím nebo svazkům obcí, příspěvkovým organizacím zřízeným obcí nebo svazkem obcí, dále školským právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a zapsaným ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Mateřské a základní školy (rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy, včetně zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického zařízení, venkovní mobiliář a herní prvky, pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy, úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, oplocení, venkovní mobiliář a herní prvky v případě základní školy).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 03. 2021

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na zachování kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty kulturních památek na území Plzeňského kraje a jejich obnovy. Dotace je určena na restaurování varhan, které jsou součástí nemovité kulturní památky. Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a obce, příp. dobrovolné svazky obcí - vlastníci kulturní památky.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 03. 2021

Cílem programu je podpora obnovy a rehabilitace staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky na území památkových rezervací a zón s důrazem na zachování památkové podstaty objektů, podpora obnovy staveb drobné architektury místního významu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky, zhotovení a instalace kopií sochařských děl v exteriéru a podpora tvorby plánů ochrany památkových rezervací a zón. Žadateli jsou výhradně obce nacházející se na území Plzeňského kraje, pro jejichž území se má plán ochrany vytvářet nebo se již vytváří.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 03. 2021

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 5 fichí (opatření):

 • Rozvoj a modernizace zemědělství (Investice do zemědělských podniků).
 • Rozšíření a podpora nabídky místních produktů (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků, malých a středních podniků a diverzifikace činností zemědělských subjektů (Podpora investic na založení nebo
  rozvoj nezemědělských činností).
 • Podpora lesnictví (Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh).
 • Rozvoj venkovského prostoru (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, Stezky, Muzea a expozice pro obce).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 03. 2021

Cílem programu je podpora obnovy a rehabilitace staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky na území památkových rezervací a zón s důrazem na zachování památkové podstaty objektů. Žadateli jsou vlastníci objektů.  Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a obce, příp. dobrovolné svazky obcí nebo společenství vlastníků.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 03. 2021

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na zachování kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty kulturních památek na území Plzeňského kraje a jejich obnovy.  Dotace je určena na restaurování ohrožených nemovitých kulturních památek - uměleckořemeslných a výtvarných děl umístěných v exteriéru. Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a obce, příp. dobrovolné svazky obcí - vlastníci kulturní památky.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 03. 2021

Cílem programu je podpora zhotovení a instalace kopií sochařských děl či jejich souborů v exteriéru s důrazem na zachování jejich umělecké hodnoty a památkové podstaty. Dotace je určena na zhotovení a instalaci kopií sochařských děl či jejich souborů nacházejících se v exteriéru, které pro jejich špatný stav není možné dále zachovat na místě, a proto je nezbytná jejich náhrada, a na s tím související konzervaci a uložení původních sochařských děl, která byla nahrazena kopií (např. lapidárium, muzeum, depozitář). Žadateli jsou vlastníci sochařského díla příp. souboru, nebo pozemku.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 03. 2021

Hlavním cílem dotačního programu je podpora kulturních aktivit a akcí, konaných od 1.1.2021 do 31.12.2021, jež budou reprezentovat Zlínský kraj. Dotace bude poskytnuta jak na mezinárodní tak na regionální akce. Akce by měli být zaměřeny na jízdy králů, hudební akademie a letní školy vážné hudby, hudební cykly vážné hudby, nekomerční festivaly, kulturní aktivity a akce nadregionálního významu, které zásadním způsobem ovlivňují a obohacují život regionu. Žádat mohou fyzické a právnické osoby aktivně působící v oblasti zájmové a profesionální kultury. Maximální míra dotace činí u obcí nad 5 000 obyvatel maximálně 30% celkových způsobilých výdajů projektu.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 03. 2021

Cílem programu je podpora obnovy a rehabilitace staveb drobné architektury místního významu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky s důrazem na zachování památkové podstaty objektů. Dotace je určena na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se záchranou a obnovou staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky a nenacházejí se na území památkové rezervace nebo zóny. Žadateli jsou vlastníci staveb.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 03. 2021

Cílem programu je poskytování dotací zajištění svozu klientů do denních stacionářů a center denních služeb, a to z důvodu zajištění co možná nejvyšší míry dostupnosti sociálních služeb v Kraji Vysočina. Žadateli jsou provozovatelé denních stacionářů a center denních služeb, kteří mají vydanou registraci sociální služby a jsou zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
450 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 03. 2021

Program podporuje aktivity zaměřené na sociální prevenci (primární, sekundární a terciární prevence) vycházející z bezpečnostní analýzy obsažené v Programu prevence kriminality kraje Vysočina. V rámci podprogramu Primární prevence je podporována komplexní nabídka certifikovaných programů specifické primární prevence pokrývající celé spektrum rizikového chování realizovaná na prvních i druhých stupních základních škol a na nižších stupních šestiletých nebo osmiletých gymnázií včetně programů selektivní primární prevence. V rámci podprogramu Sekundární a terciární prevence jsou podporovány aktivity zaměřené na sociální prevenci (sekundární a terciární prevenci) vycházející z bezpečnostní analýzy, které povedou k naplňování opatření obsažených v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina. Žadateli jsou obce, svazky obcí, příspěvkové organizace kraje, obce nebo státu, NNO a církevní právnické osoby, právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
681 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 03. 2021

Cílem opatření č. 1 je podpora akcí zaměřených na zlepšení životního prostředí města (např. obojživelníků, včel a užitečného hmyzu, ryb, netopýrů, ježků, motýlů atd.), práce ve stávajících přírodních zahradách nebo budování nových zahrad, péče o hodnotné přírodní lokality ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností magistrátu města České Budějovice, zlepšování stavu veřejné zeleně z hlediska biodiverzity, estetiky a vodního režimu, přírodě blízké úpravy malých vodních ploch, opatření na zadržování dešťové vody v přírodě blízkých nádržích na místech veřejnosti přístupných apod. Oprávněnými žadateli mohou být nepodnikatelské i podnikatelské subjekty.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 03. 2021

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na stavební a restaurátorské práce související přímo se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky. Jedná se zejména o obnovu střešního pláště, krovové konstrukce, fasád, výplní okenních a dveřních otvorů (repase a obnova původního řešení), o restaurování uměleckořemeslných prvků a děl výtvarných umění (detailů a nástěnných maleb) a o statické zajištění objektů. Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a obce, příp. dobrovolné svazky obcí - vlastníci kulturní památky.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 03. 2021

Cílem opatření č. 3 je podpora akcí realizovaných včelaři sloužící ke vzdělávání, opatření vedoucí ke zlepšení dostupnosti nektaru a pylu pro včely a jiný hmyz (nákup materiálu, nářadí a ochranných pomůcek určeného k chovu včel včetně semen a sazenic medonosných rostlin). Oprávněnými žadateli mohou být nepodnikatelské i podnikatelské subjekty.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 03. 2021

Cílem opatření č. 2 je podpora akcí zaměřených na celoroční ekologické vzdělávání obyvatel - akce typu Den mokřadů, Den vody, Den meteorologie, Den ptactva, Den Země, Den laboratorních zvířat, Den ptačího zpěvu, Den národních parků, Den otevírání studánek, Den životního prostředí, Den květů, Den ochrany ozónové vrstvy, Den bez aut, Den hospodářských zvířat, Den ochrany zvířat, Den stromů, Den biologické rozmanitosti, Úklid Země v akci 72 hodin a další; Výlety za poznáváním přírody nebo výchovné pobyty v přírodě; výukové programy, pořádání soutěží o životním prostředí; zájmové kroužky dětí, mládeže i dospělých; Vybudování naučné stezky nebo zajištění údržby stávajících naučných stezek; Poradenství pro obyvatele na rozmanitá ekologická témata; besedy s občany; Vydávání tiskovin s tématikou ochrany přírody a zvířat. Oprávněnými žadateli mohou být nepodnikatelské i podnikatelské subjekty.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 03. 2021

Program podporuje realizaci kulturních projektů na celém území města (jednorázová představení, festivaly, slavnosti, koncerty, pohádky, tematické večery, výstavy či expozice, jednorázové výtvarné počiny, umělecké performance) a opravy drobných historických objektů. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na doručitele a příspěvkových organizací města.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
49 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 03. 2021

Program podporuje rozšíření turistické nabídky v cestovním ruchu na území města Liberec (zavedení či realizace produktů zážitkové, incentivní, horské, kongresové, kulinářské turistiky, cykloturistiky, ekoturistiky, turistiky pro handicapované klienty, příspěvek na marketingovou podporu a propagaci destinace a značky Liberec. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na doručitele a příspěvkových organizací města.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
49 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 03. 2021

Cílem programu je poskytnutí finanční podpory malým obcím Plzeňského kraje na částečné krytí jejich výdajů spojených se zachováním provozu kamenných prodejen a pojízdných prodejen obsluhujících jejich území. Žadatelem jsou obce do 500 obyvatel a obce s počtem do 1000 obyvatel, pokud žádají o dotaci na prodejnu, která se nachází v místní části obce do 250 obyvatel.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
315 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 03. 2021

Grantový program si klade za cíl podporu v kulturních oblastech. Specificky je tento program zaměřen na tematické okruhy v oblasti živé kultury:

 1. Festivaly, soutěže a multižánrové aktivity (např. taneční, divadelní, filmové a literární).
 2. Hudba (včetně festivalů a soutěží).
 3. Výtvarné umění, Land Art, foto a design (pouze výstavy a veřejná prezentace děl).
 4. Postupové přehlídky neprofesionálních uměleckých aktivit (pouze akce pořádané NIPOS – ARTAMA a pořadateli z pověření Ministerstva kultury ČR).
 5. Západočeské baroko tematické okruhy v oblasti historie a kulturního dědictví.
 6. Kulturní dědictví (pouze odborná prezentace a dokumentace historického a kulturního dědictví kraje, zejména architektury, historických osobností a událostí).
 7. Podpora tradiční lidové kultury (prezentace jevů tradiční lidové kultury a výrobků lidových řemesel, výstavní projekty, podpora nositelů nemateriálního kulturního dědictví).
 8. Významná výročí osobností v oblasti kultury a zásadních historických událostí spjatých s Plzeňským krajem v roce 2021 (např. výročí patronky Země české, svaté Ludmily; Karla Špillara; Bohuslava Balbína aj.). Žádost mohou podat právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které působí v oblasti kultury.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 03. 2021

Program podporuje tvorbu tisků nekomerčních publikací neškolského typu (korektury, tisk, grafika, foto), realizaci foto, audio a video záznamů, produktů nových médií vztahujících se k městu Liberec. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na doručitele a příspěvkových organizací města.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
49 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 03. 2021

Cílem výzvy je poskytování prostředků ze sportovního fondu na podporu pravidelné sportovní činnosti. Dotace je určena na zlepšení podmínek sportovní činnosti dětí a mládeže organizovaných ve sportovních klubech, jednotách apod. Žadatelem o dotaci může být právnická osoba s výjimkou akciových společností s akciemi na doručitele a příspěvkových organizací zřizovaných městem. Výše dotace na pravidelně sportující dítě nebo mládežníka činí 1 000 Kč.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 03. 2021

Cílem programu je podpora vybraných služeb zdravotní péče, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Dotace je určena na zajištění zdravotní péče v rámci programů hospicové péče, na programy léčby osob závislých na drogách a ostatních návykových látkách a akutně intoxikovaných, na programy zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí realizované ve zdravotnických zařízeních. Žadateli jsou fyzické či právnické osoby s oprávněním poskytovat zdravotní služby.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 03. 2021

Cílem programu je zkvalitnění materiálního vybavení základních uměleckých škol na území Kraje Vysočina, které poskytují základy uměleckého vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech, umožňují podchytit a vzdělávat mimořádně nadané žáky. Finanční podpora má přispět k pěstování potřebných vlastností a žádoucích životních postojů žáků základních uměleckých škol prostřednictvím vlastní tvorby a setkávání se s uměním. Dotace je určena na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol. Žadateli mohou být základní umělecké školy a školská zařízení se sídlem na území kraje.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 03. 2021

Cílem v rámci podprogramu Odpady je podpořit opatření vedoucí k předcházení vzniku odpadů, správnému a efektivnímu třídění využitelných složek odpadu, využívání výrobků vyrobených z recyklovaných materiálů a předcházení znečišťování veřejného prostranství odpadky z důvodu zachování čistého životního prostředí kraje, realizace tematických školících, osvětových a vzdělávací akcí zaměřených na hierarchii nakládání s odpady a využívání výrobků z recyklovaných materiálů, pořízení kompostérů a nádob na odpady, zavádění tašek na tříděný odpad, stojanů na pytle, pytlů do stojanů, sáčků na psí exkrementy, kelímků k opětovnému použití, zpevnění ploch pod nádoby na odpady, ohraničení a zastřešení sběrných míst na pozemcích žadatele, pořízení majetku obsahující recyklovaný materiál, monitorování sběrných míst, sběrných dvorů a potenciálních míst černých skládek. Žadateli jsou obce.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 03. 2021

Cílem programu je modernizace zařízení pro sportovní a tělovýchovné aktivity, a to z důvodu zlepšení podmínek pro sportovní vyžití obyvatel regionu (výstavba sportovišť včetně pořízení odpovídajícího sportovního vybavení; údržba a modernizace sportovišť včetně pořízení odpovídajícího sportovního vybavení; pořízení sportovního vybavení). Žadateli mohou být nestátní neziskové organizace, obce, svazky obcí, právnické osoby vykonávající činnost školy - příspěvkové organizace kraje, obce nebo státu.

Maximální % dotace:
40%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 03. 2021

Cílem programu je podpora prorodinné politiky. Podporovanou aktivitou je financování provozních nákladů projektů mateřských a rodinných center za účelem vytváření vhodných socioekonomických podmínek pro fungování rodin, zkvalitňování rodinných vztahů a posilování rodičovských kompetencí, předcházení sociálnímu vyloučení, podpory rodin se specifickými potřebami, mezigeneračního soužití či podpory zdravého životního stylu. Žadateli jsou mateřská a rodinná centra (spolky, ústavy, nadace, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby a příspěvkové organizace zřizované obcemi).

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
12 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 03. 2021

Tento program krajského úřadu kraje Vysočina je zaměřen na rozvoj sítě cyklotras a cyklostezek. Výva obsahuje 3 podprogramy Projektová dokumentace (zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro územní rozhodnutí, stavební povolení nebo společné územní a stavební řízení pro stavbu komunikace pro cyklisty, cyklostezky nebo stavebního objektu, zpracování dokumentace pro zadání stavby, zpracování studie proveditelnosti cyklostezky, komunikace pro cyklisty příp. cyklotrasy); Cyklotrasy a cyklostezky (údržba a opravy komunikací nebo stavebních objektů, rekonstrukce komunikací pro cyklisty nebo stavebních objektů, výstavba nových komunikací pro cyklisty, cyklostezek nebo stavebních objektů); Terénní cyklistika (údržba, opravy, rekonstrukce, výstavba nových nebo rozšiřování stávajících stávajících singletrailových tras a pumptracků, pořízení nového nebo rozšíření stávajícího modulárního pumptracku). Žadateli jsou obce, svazky obcí, podnikatelské subjekty, nestátní nezisková organizace.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 03. 2021

Cílem programu je vybudování infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice a podporovat systém bezpečných nadregionálních a regionálních cyklotras. Žadateli jsou města, obce, dobrovolné svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob, spolky.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 03. 2021

Cílem výzvy je podpora vzniku a rozvoj komunitních center. Dotace je určena na výstavbu a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center, na nákup pozemků, budov a staveb, na vybavení zařízení pro zajištění provozu. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 307 392,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 03. 2021

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova vesnic (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Vybrané kulturní památky).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 03. 2021

Dotace v rámci tohoto programu se poskytuje městům, na jejichž území se nachází památka zapsaná na Seznam světového dědictví UNESCO ve městech Telč (historické jádro), Třebíč (Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa) a Žďár nad Sázavou (Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře). Podporovanou aktivitou je zabezpečení označení, ochrana, zachování a prezentování památek UNESCO. Žadateli jsou města s památkami UNESCO v Kraji Vysočina.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 03. 2021

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 4 fiche (opatření):

 • Konkurenceschopné zemědělství (Investice do zemědělských podniků).
 • Konkurenceschopné potravinářství a krmivářství (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Zakládání a rozvoj podniků (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Ochrana přírodního dědictví (Neproduktivní investice v lesích).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 03. 2021

V rámci výzvy budou podporovány projekty zaměřené na zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů (společné plánování, strategie a studie v přeshraničním regionu, zvyšování institucionálních kapacit a dovedností organizačních struktur v oblastech efektivní správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví, rozvoj spolupráce institucí veřejné správy, vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur). Žadatelem mohou být OSS a příspěvkové organizace zřízené státem, veřejné vysoké školy, sdružení právnických osob z veřejné správy, vyšší územní celky a rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené vyšším územním celkem, obce a rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené obcí, NNO.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 20.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 03. 2021

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Podpora místních zemědělců (Investice do zemědělských podniků).
 • Podpora obnovy venkova (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, Muzea a expozice pro obce).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 254 251,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 03. 2021

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 4 fiche (opatření):

 • Podpora zpracování zemědělských produktů (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Podpora rozvoje nezemědělských činností včetně rozvoje cestovního ruchu (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Neproduktivní investice v lesích.
 • Zvýšení kvality života na venkově (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Obchody pro obce, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven, Stezky, Muzea a expozice pro obce).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 03. 2021

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Pro venkov (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 03. 2021

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 2 fiche (opatření):

 • Rozvoj zemědělských podniků (Investice do zemědělských podniků).
 • Podpora aktivního života na venkově (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, Muzea a expozice pro obce).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 03. 2021

Tento program je zaměřen na podporu rozvoje společnosti v oblasti životního prostředí. Konkrétně je podpora poskytována na celoroční provoz střediska s ekovýchovným zaměřením, ekovýchovné akce pro veřejnost, na vydávání tiskovin s ekovýchovnou tématikou. Žadateli jsou školy a školská zařízení či jejich zřizovatel (obec), NNO (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církve).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
65 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2021

Cílem programu je podpora organizátorů krajských postupových přehlídek a národních přehlídek, v oblasti neprofesionálního umění se zaměřením na českou hudebnost, divadelní tvořivost, taneční umění a další estetické aktivity, které se konají v Kraji Vysočina. Žadateli jsou obce, příspěvkové organizace zřizované obcemi, státu a krajem, podnikatelé, spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace, církevní právnické osoby, školy a školská zařízení.  

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2021

Výzva podporuje projekty zaměřené na zavádění a aktualizace telematických aplikací v nákladní a osobní dopravě v souladu s platnými technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI TAF, TSI TAP). Žadatelem je SŽDC, s.o. Výzva je dvoukolová datum ukončení příjmu plných žádostí o podporu je k 30.6.2021.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2021

Výzva podporuje projekty zaměřené na vybavování železničních hnacích vozidel systémem pro měření spotřeby elektrické energie, například nákup měřícího zařízení a zajištění pozemní části systému
měření. Žadatelem je SŽDC, s. o. Výzva je dvoukolová, datum ukončení příjmu plných žádostí je 30.6.2021.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2021

Tento program je určen na podporu rozvoje zahraničních vztahů Pardubického kraje prioritně s partnerskými regiony (Region Centre - Francie, Dolnoslezské vojvodství – Polsko, Prešovský samosprávný kraj – Slovensko, Vládní kraj Tübingen, zemský okres Reutlingen - Německo, zakarpatská oblast Ukrajiny, region Mtskheta-Mtianeti v Gruzii) a podporu aktivit v dalších zahraničních regionech. Dotace je určena na rozvíjení vzájemných kontaktů v oblasti vědy, školství, kultury, sportu, zemědělství, rozvoje venkova, chovu koní, krizových situací, požární ochrany a hasičských sborů. Tento program je určen všem fyzickým a právnickým osobám.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2021

Cílem programu je zvýšení kvality rostlinné produkce a to nahrazením chemického ošetření a prevence šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem. Tato část programu podporuje tvorbu rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou. Žadatelem mohou být výzkumné instituce a podnikatelé. Příjem žádostí o dotaci pro rok 2021 začíná 1.12.2020 a končí 31.3.2021. Příjem žádostí o dotaci pro rok 2022 začíná 1. 12. 2021 a končí 31. 3. 2022.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2021

Nadace podporuje projekty směřující k rozvoji a obnově města Plzně za účelem zlepšení životních podmínek obyvatel města a jeho propagace. Jejím cílem je vytvářet dobré předpoklady pro další rozvoj města, jeho vzhledu a pestřejší nabídky kulturních, sportovních, společenských, humanitárních a dalších aktivit.  Je možné žádat o příspěvek na obnovu památek v Plzni.

V rámci svého poslání spolupracuje se společenskými, vzdělávacími a zájmovými organizacemi, se státními orgány, s vědeckými, uměleckými, hospodářskými, podnikatelskými kruhy i s jednotlivými občany.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2021

Nadace je zaměřená na aktivní podporu mladých výkonných umělců, podporu uměleckých projektů, podporu seniorních výkonných umělců a na péči o pietní místo na Vyšehradském hřbitově. 

Účel výzvy:

 • podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit,
 • podpora kulturních akcí/projektů místního, regionálního, republikového i mezinárodního významu, které mají svou tradici, ale i projektů nových či méně známých, které svým zaměřením obohatí kulturní dění, zejména v následujících oblastech: divadlo – hudba – tanec – soutěže – festivaly,
 • podpora mladých umělců.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2021

Termín uzávěrky pro přijímání Žádostí o finanční příspěvek na 1. čtvrtletí 2021 je 31. 3. 2021.

Posláním nadace je pomoc pacientům s roztroušenou sklerózou. O pomoc se mohou ucházet pacienti a jejich rodinní příslušníci, centra zabývající se léčbou roztroušené sklerózy (RS centra) a organizace podporující a sdružující pacienty diagnostikované s roztroušenou sklerózou. 

Nadační příspěvky jsou udělovány zejména v těchto oblastech:

 • podpora individuálních pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní (RS) v tíživé situaci,
 • podpora rozvoje MS center v ČR, především podpora komplexní rehabilitace RS pacientů,
 • podpora organizací sdružujících pacienty s RS.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2021

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 6 fichí (opatření):

 • Podnikání v regionu (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Lesní hospodářství (Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh).
 • Investice do zemědělských podniků.
 • Les a rekreace (Neproduktivní investice v lesích, Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin).
 • Prevence povodní v lese (Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích).
 • Uvádění zemědělských produktů na trh (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 700 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2021

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Investice do zemědělské činnosti (Investice do zemědělských podniků).
 • Investice do nezemědělské činnosti (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Obnova a rozvoj vesnic (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2021

Cílem výzvy je posílení bezpečnosti pěší dopravy, na pořízení bezpečnostních prvků na nebezpečných místech, výstavba, rekonstrukce a úpravy chodníků a přechodů pro chodce, výstavby, nasvětlení přechodů a realizace světelného signalizačního zařízení řídícího provoz přechodu pro chodce, budování bezpečnostních prvků na vozovce, úpravy vjezdu do obce, zvýšení protismykových vlastností vozovky, úpravy dopravního značení. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
7 030 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2021

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Obnova venkova (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Obchody pro obce, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2021

Výzva je zaměřena na podporu snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Žadateli jsou malé, střední a velké podniky. Výzva je dvoukolová, příjem předběžných žádostí 8.12.2020 - 31.3.2021, příjem plných žádostí 1.4.2021 - 30.9.2021. Podporovanými aktivitami jsou:

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti.
 • Zavádění a modernizace systémů měření a regulace (jako např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru).
 • Modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti.
 • Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod - LED).
 • Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla).
 • Využití odpadní energie ve výrobních procesech.
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření ke zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů u kolových a pásových vozidel a u kolových a pásových strojů.
 • Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy).
 • Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky.
 • Instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO).

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2021

Cílem programu je zvyšovat ekologické vědomí a odpovědnost obyvatel. Podporované aktivity - podpora akcí zaměřených na péči o životní prostředí např. péče o vodní toky a vodní plochy, o prvky územního systému ekologické stability či jejich realizaci, o cenné botanické či zoologické lokality, na likvidaci invazních a expanzivních druhů rostlin a živočichů, na odstraňování migračních překážek pro živočichy. Žadateli jsou např. NNO (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církve), školy a školská zařízení či jejich zřizovatel (obec).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2021

Cílem programu je uchování kulturního dědictví regionu. Podporovanou aktivitou je stavební obnova kulturních památek, restaurování kulturních památek a jejich součástí, zachování a obnova drobných objektů památkového charakteru. Žadateli jsou vlastníci kulturních památek evidovaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky a vlastníci objektů či pozemků, na němž se tento objekt nachází.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2021

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 5 fichí (opatření):

 • Podpora místního zemědělství (Investice do zemědělských podniků).
 • Rozvoj místní produkce (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Rozvoj venkovského podnikání a turistiky (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Les pro odpočinek (Neproduktivní investice v lesích).
 • Rozvoj venkova (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, Stezky).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2021

Cílem programu je podpora rozvoje inovačního prostředí a umožnění kvalitního řízení procesu podnikatelského objevování. Dotace je určena na rozpracování strategických projektových záměrů (zvýšení kvality, relevance a problémové orientace výzkumu, včetně posílení mezinárodní atraktivity, rozvoje dlouhodobé partnerské spolupráce s firmami, zlepšení vzdělávání a přípravu talentů, včetně podpory podnikavosti, vytváření podmínek pro vznik spin-off firem, vzdělávání adresujícího výzvy současného světa s vazbou na studia oborů, u nichž existuje současně vysoká poptávka a dostatečná odborná kvalita vysokoškolského pracoviště, a dále popularizace vědy, techniky a digitální gramotnosti. Žadateli jsou právnické osoby se sídlem či provozovnou žadatele na území Jihomoravského kraje, které současně splňují definici výzkumné organizace podle Rámce Společenství a jsou zařazeny na seznamu výzkumných organizací MŠMT.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2021

Cílem je podpořit pozitivní fyzický a psychický vývoj dětí a mládeže prostřednictvím zájmových a volnočasových aktivit. Dotace je určena na pořádání jedno nebo vícedenních jednorázových akcí pro děti a mládež, hradeckých škol a hradeckých neziskových organizací, na pořádání významných krajských a celostátních projektů a soutěží (akce konané od 1.7 do 31.12.2021). Vhodným žadatelem může být fyzická a právnická osoba provozující činnost v této oblasti.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2021

Tento program je zaměřen na zvýšení kvality rostlinné produkce a to nahrazením chemického ošetření a prevence šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem. V této části programu je podporováno testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR. Žadatelem jsou zemědělští podnikatelé, výzkumná pracoviště, Mendelova univerzita v Brně. Příjem žádostí o dotaci pro rok 2021 začíná 1. 12. 2020 a končí 31. 3. 2021. Příjem žádostí o dotaci pro rok 2022 začíná 1. 12. 2021 a končí 31. 3. 2022.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2021

Cílem výběrového dotačního řízení je podpora subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu a podpora jejich projektů vysílaných do zahraničí a organizovaných ve spolupráci se zahraničními partnery. Podporovány jsou projekty z oblasti živého umění a literární projekty, projekty z oblasti kulturního dědictví, projekty z oblasti současného výtvarného umění, architektury a designu, projekty obsahově zaměřené na významná česká kulturní nebo historická výročí. Žadateli jsou FO s živnostenským oprávněním a PO, které poskytují veřejné kulturní služby. 

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2021

Cílem výzvy je zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných. Podpora je určena na poradenské a informační činnosti a programy, bilanční a pracovní diagnostiku, rekvalifikace, na rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce, na aktivity k získání pracovních návyků a zkušeností, na doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce, na motivační aktivity, na realizaci nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v souladu s aktuálními potřebami trhu práce. Žadatelem je Fond dalšího vzdělávání.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2021

Cílem programu je udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí na území Kraje Vysočina. Dotace je určena na nákup materiálu, ochranných pomůcek, drobného hmotného majetku, úhradu vody, paliv a energií, na opravy a údržbu. O dotaci mohou žádat obce, které mají zřízenu jednotku požární ochrany kategorie II, III nebo V s cisternovou automobilovou stříkačkou.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
45 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2021

Program podporuje projekty zaměřené na zvýšení zaměstnanosti starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných osob. Například zprostředkování zaměstnání, poradenské a informační činnosti, bilanční a pracovní diagnostika, rekvalifikace, rozvoj základních kompetencí, podpora umístění na uvolněná pracovní místa, podpora vytváření nových pracovních míst pro určitou skupinu osob, motivační aktivity a další. Žadatelem je Úřad práce ČR.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2021

Cílem programu je podpora zřizování nových oplocenek chránící lesní porost nebo jeho část s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin. Důvodem podpory je eealizace ekonomicky náročnějších opatření pro zachování a obnovu lesa jako národního bohatství. Žadatelem je vlastník lesa nebo osoba, na kterou se vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
15 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2021

Cílem výzvy je podpora na vypracování projektové dokumentace pro projekt se zaměřením na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, na hospodaření se srážkovou vodou nebo na revitalizaci a renaturaci vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů či realizaci přírodě blízkých opatření k zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu. Výše předpokládaných realizačních nákladů stanovená v studii projektového záměru musí činit minimálně 10 mil. Kč. Žadateli jsou obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, městské části hl. města Prahy, státní příspěvkové organizace, veřejné a státní vysoké školy, veřejnoprávní instituce, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2021

Cílem projektu je podpora NNO, na jejichž činnosti se aktivně podílí zaměstnanci skupiny ČEZ. Žádat mohou právnické osoby, jejichž činnost trvá déle než 1 rok, na základě písemného doporučení zaměstnance skupiny ČEZ. Předkládané projekty se mohou týkat veřejně prospěšných aktivit zaměřených na děti a mládež, zdravotnictví, sociální péči, osoby s handicapem, vědu a výzkum, vzdělávání, kulturu, amatérský sport či životní prostředí.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce či výstavbu objektů, nákup zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, na obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb a sociální práce s cílovými skupinami. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 702 727,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2021

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji si za cíl posílit kulturní rozmanitost, symboliku kraje a identifikaci obyvatel s krajem. V rámci Podprogramu 1 - Podpora kulturních aktivit jsou vyhlášeny 2 dotační tituly - A - Tradiční lidová kultura (prezentace projevů tradiční lidové kultury, předvádění technologií lidových řemesel včetně nákupu výrobních pomůcek pro oceněné Nositele tradice lidových řemesel), B - Ostatní kulturní aktivity (festivaly a přehlídky, malířská a sochařská sympozia a plenéry, folklorní, divadelní, taneční, hudební, filmové a výtvarné projekty krajského významu). Žadateli jsou obecně prospěšné společnosti, spolky, kluby, fyzické osoby, obce do 500 obyvatel, právnické osoby, obce nad 500 obyvatel a jimi zřizované příspěvkové organizace.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2021

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova vesnic (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Obchody pro obce, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, Stezky, Muzea a expozice pro obce).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2021

Tento podprogram je obecně zaměřen na podporu zlepšení vybavení depozitářů a expozic muzeí a galerií, na zlepšení péče o sbírkový fond, na činnost subjektů prezentujících historické a kulturní dědictví. Podporováno je vybavení depozitářů a expozic odpovídajícím mobiliářem, restaurování, konzervování a dokumentace sbírkového fondu. Žadateli o program mohou být fyzické a právnické osoby působící v oblasti ochrany, prezentace a popularizace movitého kulturního dědictví, fyzické a právnické osoby prezentující historické a kulturní dědictví, města a obce.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2021

Cílem programu je podpora provozovatelům zoologických zahrad na následující činnosti a projekty - Chov ohrožených druhů světové fauny v českých zoologických zahradách; Zapojení českých zoologických zahrad do systému ochrany přírody České republiky; Spolupráce českých zoologických zahrad v rámci mezinárodních programů chovů ohrožených druhů s významnými zoologickými zahradami a institucemi v cizině, podpora členství a účasti českých zoologických zahrad v mezinárodních organizacích. Žadateli jsou provozovatelé zoologických zahrad.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro základní, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 179 630,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2021

Cílem výzvy je posílení pozice českého filmu v distribuční nabídce, podpora českých debutů a náročných kinematografických děl v distribuční nabídce, podpora nezávislých zahraničních kinematografických děl v distribuční nabídce, širší dostupnost kinematografických děl v regionálních jednosálových a dvousálových kinech. Podpora je určena pro distribuci jednotlivých kinematografických děl v kinech či obdobným způsobem (alternativní promítací sály jako kinokavárny, site-specific promítání apod.) nebo dalšími způsoby (VOD/internet, DVD) na území ČR, nebo pásma kinematografických děl, která jsou jedním distribučním titulem v délce standardní celovečerní stopáže 60 minut a více. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2021

Cílem programu je podpora výstavby nové, rekonstrukce a modernizace stávající vodohospodářské infrastruktury sloužící veřejné potřebě (čistíren odpadních vod, vodovodů, souvisejících vodárenských objektů, kanalizací). Žadateli mohou být obce, dobrovolné svazky obcí a právnické osoby zajišťující správu vodohospodářské infrastruktury, jejichž jsou obce společníkem s více než 50% podílem. Přidělenou dotaci je nutné proinvestovat do 20.11.2021.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2021

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na přípravu projektové dokumentace a výstavbu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu k zajištění rozvoje vodohospodářské infrastruktury obcí Královéhradeckého kraje, zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, zlepšení kvality vod a omezení zdrojů bodového znečištění. Žadatelem jsou svazky obcí a obce o velikosti do 2000 obyvatel.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2021

Cílem programu je konkrétní pomoc orgánům územního plánování kraje, zaměřená na soulad s nadmístními zájmy, vyjádřenými v územně plánovací dokumentaci kraje, ale i na konkrétní místní potřeby rozvoje obcí. Program zahrnuje podporu pořízení územního plánu. Výstupem programu je územní plán dle stavebního zákona. Programu se mohou zúčastnit pouze obce s počtem obyvatel do 3000 včetně.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2021

Cílem programu je zajištění spolufinancování vlastníkům nemovitých kulturních památek nacházejících se mimo území městské památkové rezervace a spolufinancování vlastníkům objektů, které nejsou kulturními památkami a nacházejí se na území městské památkové rezervace, při obnovách fasád především v uličních frontách a obnovách historicky hodnotných krovů, střešní krytiny a prací s tímto souvisejícími s ohledem na zlepšení kulturně historického prostředí. Žadateli jsou vlastníci nemovitých kulturních památek - fyzické a právnické osoby (nepodnikatelské - min. spoluúčast 10%, podnikatelské subjekty - min. spoluúčast 40%).

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 04. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na poskytování služeb inovačním podnikům, provozování a rozšiřování stávajících vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a inovačních center, pořízení nového vybavení, zlepšení kapacit pro společné využívání technologií, výstavbu nové sdílené inovační infrastruktury. Žadateli mohou být malé, střední a velké podniky, neziskové organizace, municipality, vysoké školy, univerzity, výzkumné organizace, - provozovatelé inovační infrastruktury.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • poskytování služeb inovačním podnikům (MSP)
 • provozování inovační infrastruktury
 • rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií
 • výstavba nové sdílené inovační infrastruktury

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 04. 2021

Výzva je určena pro obce oceněné v krajském kole a v celostátním kole soutěže Vesnice roku titulem Zelená stuha. Dotace pokryje oceněným obcím výdaje na realizaci vlastních environmentálních projektů, v případě vítězné obce také výdaje za reprezentaci ČR v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla. Příjemce podpory musí být vlastník nebo nájemce pozemku, kterého se projekt týká.

Termíny pro podání žádosti:
15.10.2018 – 1.4.2019 pro obce oceněné z roku 2018
1.10.2019 – 1.4.2020 pro obce oceněné z roku 2019
1.10.2020 – 1.4.2021 pro obce oceněné z roku 2020

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 04. 2021

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Zemědělská prvovýroba (Investice do zemědělských podniků).
 • Podpora zpracování zemědělských produktů (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Mateřské a základní školy (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Mateřské a základní školy).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 04. 2021

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Obnova venkovských sídel (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 04. 2021

Cílem programu je podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Mezinárodní výzva  ERA-MIN 3 Call 2021 je zaměřena na podporu projektů v oblasti neenergetických nezemědělských surovin. Podmínky pro českého uchazeče v této výzvě vycházejí z programu EPSILON, ze kterého budou následně úspěšní čeští uchazeči financováni. Žadateli jsou podniky a výzkumné organizace. Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho alespoň dvě členské nebo přidružené země EU). Projektové konsorcium může být doplněno o další partnery z jiných zemí, pokud si zajistí vlastní financování.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 04. 2021

Cílem programu je podpora zpracování prvního pořízení návrhu územního plánu pro společné jednání celého správního území dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. Dotace je určena na první pořízení návrhu územního plánu pro společné jednání celého správního území, v rámci něhož bude výkresová a textová část návrhu územního plánu pro společné jednání zpracována ve formátu *.pdf ,*.doc nebo *.docx (textová část) a digitální data čistopisu územního plánu ve formátu *.shp a budou vytvořeny infotexty ve formátu *.txt. Součástí bude i georeferencovaný rastr všech výkresů územního plánu. Existence územního plánu je mnohdy i nezbytnou podmínkou pro získání dotace na investiční projekty do nejrůznějších programů státu a EU. Žadateli jsou obce na území Kraje Vysočina.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 04. 2021

Cílem programu je obecně podpora sportovních aktivit dětí a mládeže. Podporovanými aktivitami jsou např. pořádání sportovních akcí dětí a mládeže mezinárodního, republikového a regionálního významu, sportovních soustředění pro děti a mládež,  účast dětí a mládeže na sportovních akcích v ČR a zahraničí, materiálně technické vybavení sportovních organizací se zaměřením na děti a mládež, sportovní činnost a aktivity handicapovaných. Žadateli jsou právnické osoby s hlavní činností zaměřenou na sport.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 04. 2021

Cílem programu je podpora rozvoje a obnova materiálně technické základny zařízení sociálních služeb vymezených zákonem o sociálních službách. Podpora je určena na rozšíření zázemí poskytovatelů terénních sociálních služeb v souvislosti s navýšením kapacity terénních a ambulantních sociálních služeb péče a prevence (nová výstavba zázemí poskytovatelů sociálních služeb, rekonstrukce stávajících budov – nástavba, přístavba a stavební úpravy zázemí poskytovatelů sociálních služeb, pořízení vnitřního vybavení zázemí, pořízení vybavení společných koupelen pro klienty terénních služeb). Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, hlavní město Praha a jeho městské části, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, ústavy, sociální družstva, spolky, obchodní společnosti.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 04. 2021

Cílem programu je podpora rozvoje a obnova materiálně technické základny zařízení sociálních služeb vymezených zákonem o sociálních službách. Podpora je určena pro zařízení sociálních služeb a pro poskytovatele odlehčovacích služeb poskytujících sociální služby formou pobytovou, ambulantní a terénní. Mezi podporovaná opatření patří zpřístupnění budov odstraněním bariér vstupů do budov, včetně úprav vstupních otvorů, vytváření podmínek v budovách i vně umožňující horizontální i vertikální bezbariérový pohyb zdravotně postižených osob prostřednictvím stavebních úprav, instalací výtahů, plošin, nájezdových ramp, transportních systémů, které usnadňují překonávání výškových rozdílů, schodišťová sedačka uchycená ke stavbě, realizace bezbariérových úprav hygienického zázemí, usnadnění pohybu tělesně postižených osob mezi budovami v uzavřeném areálu zařízení řešením venkovních úprav, které odstraní výškové rozdíly. Žadateli jsou registrovaní kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, hlavní město Praha, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, ústavy, sociální družstva, spolky, obchodní společnosti.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 04. 2021

Tento program je zaměřen na podporu rozvojových záměrů prostřednictvím poskytování účelových dotací na vypracování projektové dokumentace. Vypracovaná projektová dokumentace v oblastech doprava, školství, infrastruktura a venkovská zástavba apod., bude sloužit jako příloha žádosti o dotaci na plánovaný záměr, který bude předložen do některé z výzev programů EU nebo národních dotačních titulů. Žadateli jsou obce. Obce s počtem obyvatel do 5000 obyvatel mohou získat až 70 % uznatelných nákladů projektu, obce s počtem obyvatel nad 5000 obyvatel do 60 % uznatelných nákladů projektu. Realizace projektu (zpracování PD) musí být ukončena do 30.6.2023.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 04. 2021

Cílem programu je podpora sociálních služeb. Finanční podpora se poskytuje na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Způsobilými žadateli jsou poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona o soc. službách. Druhé kolo je určeno službám uvedeným v Akčním plánu rozvoje sociálních služeb, které se z objektivních příčin nemohly prvního kola řízení o přiznání finanční podpory zúčastnit, mimořádné dofinancování je určeno službám, které byly podpořeny v rámci prvního kola řízení o přiznání finanční podpory a současně žádají o mimořádné dofinancování na navýšení platů a mezd. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o dotaci je do 30.6.2021.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2021

ERC Zahajovací granty jsou navrženy na podporu vynikajících hlavních vyšetřovatelů, kteří začínají svůj vlastní nezávislý výzkumný tým nebo program. Hlavní badatelé musí prokázat průkopnickou povahu, ambice a proveditelnost svého vědeckého návrhu.

Počáteční granty mohou být uděleny až do výše 1 500 000 EUR na období 5 let. Maximální velikost grantů se snižuje u projektů s kratší dobou trvání.  V návrhu lze požádat o další financování až do výše 1 000 000 EUR na pokrytí následujících způsobilých nákladů, pokud jsou nezbytné k provedení navrhované práce:

 • náklady na zahájení činnosti hlavních vyšetřovatelů, kteří se stěhují do EU, nebo přidružené země v důsledku obdržení grantu ERC,
 • nákup hlavního vybavení,
 • přístup k nákladným zařízením,
 • další významné náklady na experimentální a terénní práce, s výjimkou osobních nákladů.

Výzva je otevřena výzkumným pracovníkům jakékoli národnosti, kteří mají v úmyslu provádět svou výzkumnou činnost v kterémkoli členském státě EU nebo přidružené zemi.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 04. 2021

Skupina grantových projektů Mezinárodní projekty se zaměřuje na řešení projektů základního výzkumu. V rámci skupiny mezinárodních projektů spojují poskytovatelé dvou zemí své úsilí a prostředky k podpoře společných projektů umožňujících zapojení vědeckých týmů svých zemí do mezinárodní spolupráce v rámci interdisciplinárních a perspektivních témat a směrů současné vědy. Každý z poskytovatelů financuje pouze části společných mezinárodních projektů řešených subjekty své země. Žadatelem je fyzická osoba, právnická osoba se sídlem v České republice, organizační složka státu nebo územního samosprávného celku, organizační jednotka Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zabývající se výzkumem a experimentálním vývojem. Předpokládaná doba zahájení řešení mezinárodních projektů je 1.1.2022 a ukončení 31.12.2023 nebo 31.12.2024 podle návrhu uchazeče v souladu se zahraničním návrhem projektu.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 04. 2021

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na výstavbu nebo intenzifikaci vodovodů včetně příslušných objektů pro veřejnou potřebu (podprogram A - Zásobování pitnou vodou), (podprogram B - Odvádění a čištění odpadních vod) výstavba nebo intenzifikace kanalizací nebo ČOV pro veřejnou potřebu, (podprogram C - Ochrana před povodněmi nebo suchem) výstavba nebo rekonstrukce malých vodních nádrží včetně rybníků, poldrů. Žádat o dotaci mohou obchodní společnosti, obce a svazky obcí.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 04. 2021

GA ČR vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji na podporu podstdoktorských grantových projektů v oborech technické vědy; vědy o neživé přírodě; lékařské a biologické vědy; společenské a humanitní vědy a zemědělské a biologicko-environmentální vědy. Cílem je motivovat vynikající vědecké pracovníky s dlouhodobou zahraniční zkušeností, kteří jsou na počátku vědecké kariéry, k řešení jejich vlastního vysoce kvalitního vědeckého projektu na instituci v České republice po dobu řešení projektu, tedy po dobu 3 let. Uchazečem je rozumí právnická osoba se sídlem v České republice - organizační složka státu nebo územního samosprávného celku, organizační jednotka Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zabývající se výzkumem a experimentálním vývojem. Zahájení řešení je od 1. 1. 2022.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 04. 2021

Cílem programu je podpora zkvalitnění a rozšíření infrastruktury cestovního ruchu. V rámci výzvy jsou vyhlášeny 2 podprogramy - Lyžařské běžecké trasy (podpora strojové úpravy stop lyžařských běžeckých tras za účelem rozšíření nabídky v oblasti cestovního ruchu pro aktivní trávení volného času a zvýšení atraktivity), Doprovodná infrastruktura (obnova, rozšiřování a budování lokálních naučných stezek a turistických tras, odpočívek na turistických trasách a stezkách, vybavení místa nebo prostoru pro bezpečné parkování kol, vybavení půjčovny kol v rámci provozovny zařazené do programu certifikace služeb). Žadateli jsou fyzické osoby podnikající, obchodní společnosti, obce, svazky obcí, příspěvkové organizace obcí, NNO.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 04. 2021

Skupina grantových projektů JUNIOR STAR je zaměřena na podporu vynikajících mladých vědeckých pracovníků působících v oblasti základního výzkumu, kteří splňují podmínku, že k 30. září roku vyhlášení soutěže uplynulo nejvýše 8 let od udělení jejich akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu. Cílem této skupiny grantových projektů je podpořit excelentní základní výzkum a zároveň poskytnout příležitost začínajícím vědeckým pracovníkům vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky a moderním vybavením, které oživí současnou strukturu základního výzkumu v ČR. Vědecké osobnosti s originálním myšlením se tak umožní realizace vlastních vědeckých cílů v poměrně raném stadiu vědecké kariéry. Žadatelem je právnická osoba se sídlem v České republice, organizační složka státu nebo územního samosprávného celku, organizační jednotka Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zabývající se výzkumem a experimentálním vývojem, která se uchází o poskytnutí účelové podpory podáním návrhu projektu. Předpokládaná doba zahájení řešení projektů JUNIOR STAR je 1.1.2022 a ukončení 31.12.2026.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
25 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 04. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, stezek a místních komunikací, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, na výsadbu doprovodné zeleně. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
860 145,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 04. 2021

Skupina grantových projektů Standardní projekty se zaměřuje na řešení projektů základního výzkumu. V rámci programu jsou podporovány pokročilé vědecké projekty napříč vědními obory s potenciálem dosažení výsledků mezinárodního významu. Žadatelem může být právnická osoba se sídlem v České republice, organizační složka státu nebo územního samosprávného celku, organizační jednotka Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zabývající se výzkumem a experimentálním vývojem. Předpokládaná doba zahájení řešení standardních projektů je 1.1.2022 a ukončení 31.12.2023 nebo 31.12.2024 podle návrhu uchazeče.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 04. 2021

Cílem výzvy je podpořit vznik bytů sloužících k poskytování sociálního bydlení pro ekonomicky neaktivní osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života. V rámci výzvy jsou vyhlášeny 2 dotační tituly DT1 - Pečovatelský byt a DT3 - Komunitní dům seniorů. Výše dotace je maximálně 600 000 Kč na jeden byt. Žadateli jsou obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, městká část Prahy, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem, veřejně obchodní společnosit, společnosti s ručením omezeným, společnosti komanditní, akciové společnosti, evropské společnosti, družstva, spolky, obecně prospěšné společnosti, církve.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
13 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 04. 2021

Cílem programu je podpora zvýšení úrovně ICT v obcích a městech kraje s důrazem na bezpečnost prostředků ICT, lepší využívání IT nástrojů při zvyšování informovanosti občanů a poskytování služeb veřejné správy, vzdělávání v oblasti ICT a podpora rozvoje a výstavby otevřených sítí. V rámci výzvy jsou vyhlášeny 4 podprogramy - Elektronické služby veřejné správy (rozvoj služeb eGovernmentu, služeb na podporu elektronických identit, rozvoj nástrojů digitálních map - dílčí alokace 500 000 Kč); Kybernetická bezpečnost (zvýšení úrovně bezpečnosti ICT pomocí HW / SW / organizačních opatření - dílčí alokace 800 000 Kč); Síťová infrastruktura (rozvoj síťové infrastruktury v návaznosti na projekt ROWANet, rozvoj otevřených sítí, zpřístupnění vysokorychlostního připojení k internetu, rozvoj stávající základní komunikační infrastruktury, tvorba projektové dokumentace, nákupu klíčových technologických prvků sítí a základních prostředků pro jejich připojení k veřejnému internetu a páteřním sítím, rozvoj vysokorychlostního přístupu k internetu i pro domácnosti a soukromý sektor na bázi NGA, sdílení infrastruktury (liniové stavby, pokládka chrániček) a koordinaci výstavby, rozvoj internetu věcí – IoT - dílčí alokace 2 800 000 Kč); Digitální gramotnost (IT vzdělávací programy pro školská/sociální zařízení - dílčí alokace 200 000 Kč). Žadateli jsou NNO, obce, svazky obcí, příspěvkové organizace kraje, obcí.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 04. 2021

Cílem společné výzvy je rozvoj vysoce kvalitních výzkumných sítí pro výměnu existujících znalostí a nejmodernějších vědeckých i technologických poznatků v oblasti pokročilých materiálů prostřednictvím spolupráce a zapojením inovativních a silných společností ze zúčastněných zemích. Návrh projektu koncipovaného ve formátu V4 + Japonsko předkládá vždy výlučně člen řešitelského týmu projektu pocházející z Japonska jménem celého konsorcia. Do projektu se mohou hlásit veřejné výzkumné instituce, VŠ a podnikatelské subjekty. Na českou účast bylo vyčleněno celkem 500 000 Euro.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 04. 2021

Cílem výzvy je podpořit rozvoj technické infrastruktury obcí, tj. výstavbu vodovodů, kanalizací a komunikací, a to za účelem rozšíření nabídky zainvestovaných stavebních pozemků z výše uvedeného podprogramu pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů. Maximální výše dotace je 80 000 Kč na jeden stavební pozemek. Žadateli jsou obce.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 04. 2021

Cílem programu je podpora sportovních subjektů a sportovních potřeb pro sportovce s ambicemi získat nejvyšší umístění na mistrovství republiky a dalších vybraných soutěží. Žadateli jsou tělovýchovné jednoty, sportovní kluby, případně další subjekty podílející se na přípravě sportovců, kteří získali bodovaná umístění na mistrovství ČR.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 04. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup automobilu bez dalších úprav, určené pro dopravu za klientem či pro převoz klienta, nebo vozidla s úpravou pro převoz osob se sníženou schopností pohybu, např. s instalací nájezdové rampy a systému uchycení invalidního vozíku. Žadateli jsou registrovaní poskytovatelé sociálních služeb - kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, hlavní město Praha a jeho městské části, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, ústavy, sociální družstva, spolky, obchodní společnosti.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 04. 2021

Cílem programu je podpora těch akcí obcí Plzeňského kraje, které je nutno vyřešit z důvodu havarijních či naléhavých potřeb (pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy a opravy majetku). Obcím do 2000 obyvatel pokryje dotace kraje až 90 % celkových nákladů, obcím nad 2000 obyvatel až 70% celkových nákladů. Na akci podpořenou z DT HS a NPO PK 2021 nelze čerpat dotaci z jiných zdrojů. Žadatelem jsou města a obce Plzeňského kraje.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 04. 2021

Cílem programu je zlepšení bezpečnostní situace a prohloubení pocitu bezpečí obyvatel a návštěvníků Plzeňského kraje v místech, kde dochází k nárůstu narušování veřejného pořádku a bezpečnosti. Dotace je určena na zlepšení bezpečnostní situace a zajištění veřejného pořádku prostřednictvím obecní policie, bezpečnostní agentury, realizace preventivních informativních projektů rozšíření kamerového systému a dalších technických opatření, zpracování bezp. analýz. Žadateli jsou obce.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 04. 2021

Program byl založen pro podporu drobných ekologických a vodohospodářských aktivit. dotace je určena na výstavbu/rekonstrukce čistírny odpadních vod včetně související veřejné kanalizace u obcí do 2 000 obyvatel a částí obcí do 500 obyvatel, na výstavbu/rekonstrukce veřejné kanalizace nebo vodovodu s napojením minimálně 50 ekvivalentních obyvatel, pro obce do 2000 obyvatel a částí obcí1 do 500 obyvatel, na rozšíření vodovodní nebo kanalizační sítě s připojením minimálně 20 ekvivalentních obyvatel pro obce do 2 000 obyvatel a částí obcí1 do 500 obyvatel, na vybudování zdroje pitné vody, úpravny vody a vodojemů, včetně technologického zařízení pro obce do 2 000 obyvatel nebo část obce1 do 500 obyvatel, na výstavbu/rekonstrukce řívodního či zásobovacího řádu pitné vody pro obce do 2 000 obyvatel nebo část obce1 do 500 obyvatel. Přednostně jsou podporovány obce, žadatelem mohou však být i fyzické a právnické osoby realizující projekty v této oblasti.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 04. 2021

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí na území národních parků a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků a podpora udržitelného rozvoje těchto obcí. Dotace je určena na budování a obnovu infrastruktury a vybavenosti obcí, snížení světelného znečištění, zpracování rozvojových dokumentů a studií, modernizaci informačních center, vzdělávání a osvětu v oblasti životního prostředí, na kofinancování projektů podpořených z OPŽP 2014–2020 (max. 5 % na jeden kofinancovaný projekt). Žadateli jsou právnické osoby (s výjimkou obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menším než 50 %), správy národních parků a nestátní neziskové organizace, jejichž hlavní činností je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. Realizace podpořeného projektu musí být dokončena nejpozději do 31.1.2024.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 04. 2021

Cílem programu je podpora sportovních akcí, zejména pro děti a mládež, na území statutárního města Zlína. Vhodným žadatelem jsou fyzické nebo právnické osoby provozující danou činnost na území města Zlína. Dotace je určena na akce konané v II. čtvrtletí 2021. Maximální podpora jedné akce je stanovena na výši 50 000 Kč.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 04. 2021

Cílem programu je podpora projektů zaměřená na sekundární prevenci (na rizikové skupiny osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti, na sociálně patologické jevy - např. vandalismus, šikana, kyberkriminalita, záškoláctví, rasové konflikty, zadlužování, domácí násilí), na terciární prevenci (na kriminálně narušené jedince a na prokriminální sociální prostředí). Žadatelem jsou obce.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 04. 2021

Tento program je zaměřen na podporu sportovní a kulturní činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje. Dotace je určena na organizování letních táborů a soustředění mladých hasičů, organizování hasičských soutěží dětí a mládeže, organizování hasičských soutěží dospělých (pořízení materiálu, drobného hmotného majetku a služeb souvisejících s projektem, doprava materiálu a osob, zajištění dopravy, stravování a ubytování projektů táborů a soustředění mládeže, stravování účastníků letních táborů a soustředění mladých hasičů, občerstvení soutěžících a pořadatelů, potraviny určené jako ceny pro soutěžící). Žadateli jsou organizační složky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SDH).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 04. 2021

Cílem programu je podpora rozvoje požární ochrany v Kraji. Podporovanou aktivitou je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky, obnova, doplnění a oprava osobních ochranných prostředků požární ochrany, opravy cisternových automobilových stříkaček s nádrží na vodu s objemem 6.000 litrů a větším a výškové techniky, pořízení, obnova, doplnění a opravy věcných prostředků požární ochrany jednotky předurčené pro zásahy v souvislosti se záplavami a povodněmi, větrnými smrštěmi a sněhovými kalamitami, pořízení, obnova, doplnění a opravy věcných prostředků požární ochrany, ochranných prostředků a úprava úložných prostor mobilní požární techniky k provádění speciálních činností při zásazích v souvislosti s mimořádnými událostmi, opravy cisternových automobilových stříkaček vyrobených v roce 1984 a letech předchozích, v roce 1985 a letech následujících, v roce 2006 a letech následujících, opravy, úpravy a výstavba objektů (hasičské zbrojnice, garáž). Žadateli jsou obce, které zřizují jednotku požární ochrany.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 04. 2021

Program je určen k vytváření pracovních míst s pracovní náplní obsahující službu v jednotce SDH kategorie JPO II a jejich finanční zajištění. Žadatelem je obec s úhrnem celkových ročních daňových příjmů za kalendářní rok 2020 menším nejvýše 80 mil. Kč nebo obec s dislokací hasičské zbrojnice obce ve vzdálenosti 15 km a více od stanice HZS LK nebo obec s počtem obyvatel nižším než 3000 obyvatel. Dotace bude poskytnuta pouze obci, která disponuje aktivním koncovým prvkem jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 04. 2021

Místní akční skupina vyhlásila 6. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Investice do zemědělských podniků (Investice do zemědělských podniků).
 • Investice v oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva (Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh).
 • Základní služby a obnova vesnic (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 04. 2021

Cílem programu je zlepšení kvality a nabídky cestovního ruchu v Libereckém kraji a jeho turistických oblastech, zlepšení její dostupnosti a zvýšení atraktivity na základě rozvoje nadregionálních produktů a témat (tvorba strategických dokumentů, akčních plánů a marketingových strategií, tvorba propagačních materiálů k tématu / produktu, pořízení informačních a komunikačních technologií na podporu e-marketingu, rozvoj informačních systémů, realizace mediálních kampaní – print, on-line, rozhlas, TV, zajišťování press, insta a famtripů, zajišťování odborných konferencí, vzdělávacích workshopů, účast na prezentačních akcích, pořizování fotografií, videospotů a jiných multimediálních výstupů. Žadateli jsou právnické osoby podnikající, svazky obcí, místní akční skupiny, zájmová sdružení právnických osob, spolky a obecně prospěšné společnosti podnikající v oblasti cestovního ruchu na území Libereckého kraje a jeho turistických oblastech Český ráj, Krkonoše, Jizerské hory, Máchův kraj a Lužické hory.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2021

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Mateřské a základní školy, Vybrané kulturní památky). Žadatelem je obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, nestátní neziskové organizace, registrované církve a náboženské společnosti a evidované církevní právnické osoby.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2021

Cílem programu - Řemeslná a zážitková turistika je podpora rozšíření turistické nabídky, tvorby a zavedení produktů cestovního ruchu zaměřených na zážitkovou turistiku a řemeslné tradice na území kraje a jeho turistických oblastí. Podpořeny budou turistické produkty v oblasti tradic a tradičních řemesel, zážitkových programů, tvorbu nových turistických produktů a produktových balíčků, rozvoj online forem propagace a marketingu, tvorbu a tisk propagačních materiálů, překlady, na tvorbu podkladů pro audio průvodce, nákup audio průvodců, mobilních aplikací, na pořízení fotografií, videospotů a jiných multimediálních
nástrojů. Žadateli jsou právnické a fyzické osoby podnikající v oblasti cestovního ruchu a tradiční řemeslné výroby, nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, obce, spolky, příspěvkové organizace, zájmová sdružení právnických osob.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2021

Cílem výzvy je zvýšení ekonomického potenciálu kulturních památek, zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek, pro rozvoj regionu MAS. Dotace je určena k odstraňování přístupových bariér, zajišťování bezpečnosti návštěvníků, na restaurování památek, zvýšení ochrany památek, na obnovu parků a zahrad u souborů památek, na výstavbu a modernizaci sociálního, technického a technologického zázemí. Žadateli jsou vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (kromě fyzických osob nepodnikajících).

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 900 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2021

Cílem programu je podpora projektů, které mají vztah k Plzni, evropský přesah, podporují integraci města Plzně v evropských strukturách, tvůrčím způsobem přispějí k seznámení se s historií a tradicemi města Plzně či přispějí k prohloubení styků města Plzně s partnerskými městy v různých oblastech. Dotce je určena na produkční a technické zajištění projektu. Žadatelem mohou být fyzické nebo právnické osoby, které nebyly zřízeny nebo založeny za účelem podnikání.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2021

Program obnovy venkova je určen na podporu organizačních a ekonomických podmínek k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově. Tento titul podporuje projekty na vzdělání v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice. Žadateli jsou svazky obcí, které nebyly zřízeny pouze za jedním účelem, existující minimálně po dobu 3 let a s minimálním počtem členských obcí 5. Realizace aktivit od 1.1.2021 do 30.9.2022.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 04. 2021

Program poskytuje investiční dotace a příspěvky na rekonstrukci, modernizaci stávajících a výstavbu nových vodních děl ve vlastnictví resp. do vlastnictví obcí a svazku obcí. Dotace je určena na výstavbu/obnovu ČOV, výstavbu, rozšíření či obnovu veřejné kanalizace na odvádění odpadních vod, výstavbu, rozšíření či obnovu vodovodu/vodárenských objektů, vybudování náhradního zdroje pitné vody v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací na území kraje. Žadatelem mohou být obce do 4000 obyvatel a svazky obcí. Termín pro realizaci staveb je od 1. ledna 2021 do 30. listopadu 2022.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 04. 2021

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Zemědělský podnik (Investice do zemědělských podniků).
 • Podnikání (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Zemědělská infrastruktura (Zemědělská infrastruktura).
 • Lesnická infrastruktura (Lesnická infrastruktura).
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích; Mateřské a základní školy; Hasičské zbrojnice; Obchody pro obce; Vybrané kulturní památky; Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven; Stezky; Muzea a expozice pro obce).

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 04. 2021

Program je zaměřen na rozvoj infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu. Podpora je určena na tvorbu digitálních technických map krajů. Cílem výzvy je usnadnit a snížit náklady na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací sdílením existující fyzické infrastruktury a lepší koordinací stavebních prací při budování nové NGA infrastruktury, vytvoření digitálních technických map krajů za použití již existujících polohopisných dat, doměření nových polohopisných dat Základní prostorové situace, dat dopravní a technické infrastruktury DTM kraje včetně pořízení nových podkladů pro mapování a doměření, zapracovávání dat do datového skladu DTM kraje, konsolidace a aktualizace existujících a nově pořízených dat DTM kraje, vznik a rozvoj informačních systémů digitálních technických map krajů pro ukládání, správu a aktualizaci dat DTM, zabezpečit poskytování dat DTM na jednotné rozhraní informačního systému digitální mapy veřejné správy pro jednotné zobrazení katastrální mapy, ortofotomapy a DTM a zabezpečit využití jednotného rozhraní IS DMVS pro předávání údajů k aktualizaci DTM a pro zápis do DTM. Žadatelem mohou být kraje.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 04. 2021

Program si klade za cíl zkvalitnit a rozšířit možnosti cyklodopravy na území Libereckého kraje. Podporovanou aktivitou je podpora výstavby a údržby a opravy komunikací pro cyklodopravu, cyklostezek, cyklostezek se smíšeným provozem, zřizování jízdních pruhů pro cyklisty, cykloturistických tras a terénních cyklistických stezek Libereckého kraje. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob, mikroregiony, obecně prospěšné společnosti, zájmové spolky.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 04. 2021

Hlavním cílem dotačního programu je obnova a rozvoj odlehlých vesnických oblastí. Program by měl mít za následek ekonomický rozvoj regionů. Z tohoto titulu programu lze podpořit veřejnou zeleň (zřizování parků, alejí, sadů). Žadatelem mohou být obce do 2000 obyvatel. Realizace aktivit od 1.1.2021 do 30.9.2022.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 04. 2021

Cílem programu je podpora mateřských center. Podporovanou aktivitou je úhrada nákladů na poskytování základních činností mateřských center, jako jsou komunitní setkávání s konkrétními programy, vzdělávání pracovníků center i návštěvníků center, programy pro všechny generace, poradenská a konzultační činnost. Žadateli jsou např. mateřská centra, obce, církve a náboženské společnosti.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 04. 2021

Cílem programu je programu je podpora projektové přípravy budování strategických směrů cyklodopravy, záměrů segregované infrastruktury cyklodopravy, cyklostezek, cyklostezek se smíšeným provozem, zřizování jízdních pruhů pro cyklisty a terénních cyklistických stezek. Žadateli jsou města, obce, dobrovolné svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob, mikroregiony, obecně prospěšné společnosti, zájmové spolky. Realizace projektu od 1. ledna 2021 do 30. prosince 2024.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 04. 2021

Program obnovy venkova je zaměřen na podporu organizačních a ekonomických podmínek k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově. Konkrétně je podpora poskytována na obnovu a údržbu venkovských zástaveb a vybavenosti (budovy obecních a městských úřadů, školy, mateřské školy, tělovýchovná zařízení, kulturní zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, požární nádrže, venkovské prodejny, hřbitovy, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, dětská hřiště a sportoviště, veřejný rozhlas, veřejné záchodky, přístřešky, budovy pro obecní techniku). Žadateli jsou venkovské obce, městysy a města. Realizace aktivit od 1.1.2021 do 30.9.2022.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 04. 2021

Program je zaměřen na podporu organizačních a ekonomických podmínek k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny. Konkrétně je program zaměřen na podporu integrovaných projektů venkovských mikroregionů. Žadateli jsou svazky obcí, které nebyly zřízeny pouze za jedním účelem, existující minimálně po dobu 3 let a s minimálním počtem členských obcí 5. Realizace aktivit od 1.1.2021 do 30.9.2022.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 04. 2021

Program obnovy venkova je zaměřen na podporu organizačních a ekonomických podmínek k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově. Konkrétně je podpora poskytována na komplexní úpravu návsí a náměstí. Žadateli jsou venkovské obce, městysy a města. Realizace aktivit od 1.1.2021 do 30.9.2022.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 04. 2021

Program je zaměřen na podporu organizačních a ekonomických podmínek k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství. Program zaměřen na opravu a výstavbu místních komunikací. Žadateli jsou venkovské obce, městysy a města. Realizace aktivit od 1.1.2021 do 30.9.2022.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 04. 2021

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 3 fiche (opatření):

Zemědělská infrastruktura (Zemědělská infrastruktura).
Rekreační funkce lesa (Neproduktivní investice v lesích).
Podpora kulturní a spolkové činnosti (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 430 008,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 04. 2021

Cílem programu je podpora opravy válečných hrobů. Žadateli mohou být venkovské obce definované v Programu rozvoje LK 2021-2027 - obec, městys, město. Realizace aktivit od 1.1.2021 do 30.9.2022.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
25 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 04. 2021

Program Bezpečná silnice podporuje investiční aktivity obcí prostřednictvím výstavby a modernizace zastávek veřejné linkové dopravy. Cílem programu je je zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve městech a v obcích na silnicích v Kraji Vysočina a dále zvýšení komfortu cestujících ve veřejné hromadné dopravě. Podporovanou aktivitou je výstavba a modernizace nástupišť pouze podél zastávek veřejné linkové dopravy na silnicích I., II. a III. třídy a místních a účelových komunikacích, výstavba a modernizace přístřešků a čekáren pouze na zastávkách veřejné linkové dopravy podél silnic I., II. a III. třídy a místních a účelových komunikacích. Žadateli jsou obce na území Kraje Vysočina.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 04. 2021

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 5 fichí (opatření):

 • Podpora zemědělského podnikání – investice do hmotného majetku (Investice do zemědělských podniků).
 • Zemědělství – zpracování zemědělských produktů (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Rozvoj podnikání na venkově a rozvoj venkovské turistiky, včetně agroturistiky (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Mateřské a základní školy, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 04. 2021

Program je určen na podporu mobility. Cílem výzvy je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Podporovány jsou aktivity zaměřené na vytváření bezbariérových pěších tras (odstraňování bariér při vstupu do budov, zpřístupňování budov zajišťujících dopravní služby, zpřístupňování komunikací pro chodce a jejich napojení na dopravní systémy, vybavení dopravních prostředků vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy informačními a signalizačními zařízeními pro cestující se sníženou schopností pohybu a orientace). Žadateli jsou obce, města, kraje a jimi zřizované organizace, ale i hospodářské organizace.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 04. 2021

Výzva je zaměřena na rozvoj infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu. Dotace je určena na pořízení a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů a pořízení a rozvoj informačního systému, které jsou nezbytné pro přípravu a realizaci staveb, stavebních řízení, dále pro územní plánování, správu a rozvoj systémů dopravní a technické infrastruktury a pro další agendy veřejné správy a činnosti. Žadatelem mohou být státní organizace, organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní podniky, které vlastní či zpravují liniové stavby státu.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 04. 2021

Cílem programu je podpora rozvoje a obnova materiálně technické základny zařízení sociálních služeb vymezených zákonem o sociálních službách. Podpora je určena na  budování a rozšiřování sociálních služeb tísňové péče. Mezi podporovaná opatření patří zefektivnění činností dispečinků asistivních technologií, nákup systému obousměrné komunikace pro klienty, mobilních a stacionárních telekomunikačních technologií usnadňující nějaký úkon nebo funkci uživatele. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, hlavní město Praha, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, ústavy, sociální družstva, spolky, obchodní společnosti.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 04. 2021

Cílem programu je poskytování dotací podnikatelským subjektům na financování odborné stáže žáků a studentů v sídle či provozovně daného subjektu, a to za účelem lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce. Program je zaměřen na žáky denního studia 2. až 4. ročníků středních škol oborů vzdělání s maturitní zkouškou a 2. až 3. ročníků oborů vzdělání s výučním listem, studenty denního studia všech ročníků vyšších odborných škol, a studenty denního studia všech ročníků bakalářského studia a všech ročníků navazujícího magisterského studia, případně studenty 1. - 5. ročníku pětiletého magisterského studia na vysokých školách, a to u vybraných skupin podporovaných oborů SŠ, VOŠ, resp. oblastí VŠ studia, uvedených v článku XVI podmínek Programu. Žadateli jsou malé, střední či velké podniky se sídlem nebo provozovnou na území kraje. Podpořený projekt lze realizovat od 1.5.2021 do 30.6.2022.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 04. 2021

Tento program je zaměřen na poskytování neinvestičních i investičních dotací a příspěvků na realizaci systematické podpory plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany. Příspěvek je určen na nákup přetlakových dýchacích přístrojů pro JSDHO kategorie II. nebo III, které jsou vybaveny maximálně třemi DP. Žadateli mohou být obce - zřizovatelé JSDHO.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 04. 2021

Cílem programu je podpora kulturně významných akcí s prvkem veřejného zájmu, které jsou přínosem pro město. Podporovány jsou jednorázové akce konané od 1.7.2021 do 31.12.2021 (jednorázové kulturní akce přispívající k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě, reprezentaci města a rozvoji cestovního ruchu, tuzemské a zahraniční výjezdy pro jednotlivce nebo spolky reprezentující město Pardubice svou činností v oblasti kultury v zahraničí nebo tuzemsku, podpora rozvoje mladých talentů do 26 let vyvíjejích kulturní aktivity). Žadatelem mohou být fyzické i právnické osoby vyvíjející aktivity v oblasti kultury.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 04. 2021

Tento program je zaměřen na poskytování neinvestičních i investičních dotací a příspěvků na realizaci systematické podpory plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany. Příspěvek je určen výhradně na větší opravy CAS ve vlastnictví obce, které nejsou technickým zhodnocením. Stáří CAS musí být minimálně 10 let. Žadateli mohou být obce, které jsou zřizovateli JSDHO.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
700 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 04. 2021

Tento program je zaměřen na poskytování neinvestičních i investičních dotací a příspěvků na realizaci systematické podpory plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany. Příspěvek je určen na technické zhodnocení rekonstrukcí cisternové automobilové stříkačky. Podmínkou je přiznání účelové dotace z dotačního programu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Žadateli mohou být obce - zřizovatelé JSDHO.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 04. 2021

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na opravy požární techniky nebo pořízení věcných prostředků pro zvýšení akceschopnosti JSDHO (na osobní ochranné pomůcky, věcné prostředky, radiové spojové prostředky, požární příslušenství zásahových požárních automobilů a na provedení technické prohlídky požární techniky či revize věcných prostředků požární ochrany). Žadateli mohou být obce - zřizovatelé JSDHO.

.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 04. 2021

Tento program je zaměřen na poskytování neinvestičních i investičních dotací a příspěvků na realizaci systematické podpory plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany. Příspěvek je určen výhradně na opravy cisternové automobilové stříkačky nebo rychlého zásahového automobilu, které nejsou technickým zhodnocením. Žadateli mohou být obce - zřizovatelé JSDHO.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 04. 2021

Tento program je zaměřen na poskytování neinvestičních i investičních dotací a příspěvků na realizaci systematické podpory plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany. Příspěvek je určen na nákup nové cisternové automobilové stříkačky. Podmínkou získání příspěvku je přiznání účelové dotace z dotačního programu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Žadateli mohou být obce - zřizovatelé JSDHO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 04. 2021

Tento program je zaměřen na poskytování neinvestičních i investičních dotací a příspěvků na realizaci systematické podpory plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany. Příspěvek je určen na nákup nového dopravního automobilu (podmínkou je přidělení dotace na pořízení nového dopravního automobilu z dotačního programu MV - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR). Žadateli mohou být obce - zřizovatelé JSDHO.

Maximální % dotace:
67%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 04. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy, místních komunikací, chodníků, stezek, přechodů pro chodce a míst pro přecházení, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce, realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi či dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 375 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 04. 2021

Místní akční skupina vyhlásila 7. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Investice do zemědělských podniků.
 • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.
 • Neproduktivní investice v lesích.
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 709 322,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2021

Místní akční skupina Podbrdsko, z.s. vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 4 fiche (opatření):

 • Podpora obcí, spolků a školských zařízení na územíMAS (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2021

Cílem této výzvy je přispět k účinnému a soudržnému uplatňování práva EU a podporovat rozvoj nových přístupů v oblasti drog, podporovat iniciativy v oblast protidrogové politiky, justiční spolupráci a předcházet trestné činnosti.

V rámci této výzvy jsou přijatelné tyto typy aktivit: 

 • analytické činnosti, jako je sběr dat, vývoj společných metodik, průzkumy, výzkumné činnosti, hodnocení, workshopy, setkání odborníků,
 • vzdělávací činnosti, jako jsou výměny zaměstnanců, workshopy, semináře, školení,
 • učení, spolupráce, zvyšování povědomí a šíření informací jako identifikace a výměna osvědčených postupů, vzájemná hodnocení, konference, semináře, informační kampaně, publikace, systémy a nástroje IKT,
 • networking.

Jako hlavní žadatelé se mohou přihlásit veřejné orgány a neziskové soukromé subjekty. Podniky vytvářející zisk a mezinárodní organizace se mohou hlásit pouze jako spolu-žadatelé.

Žadatel musí být nadnárodní, alespoň dva oprávněné subjekty musí žádat společně a mít sídlo ve dvou různých členských státech.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2021

Cílem dotačního programu je investiční podpora zemědělské prvovýroby v Plzeňském kraji za účelem zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky. Žadateli jsou subjekty činné v oblasti prvovýroby zemědělských produktů na území Plzeňského kraje, které obhospodařují maximálně 200ha zemědělské půdy evidované v LPIS (mikropodniky). Přidělenou dotaci je nutné proinvestovat do 29.10.2021.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2021

Cílem programu je podpora projektů na výstavbu a rekonstrukce sportovní infrastruktury v průmyslové zóně Solnice – Kvasiny. Podpořena může být výstavba specializované učebny Základní školy Solnice, revitalizace Základní školy a Mateřské školy Kvasiny včetně výstavby nové školní tělocvičny. Žadateli jsou obec Kvasiny a město Solnice.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 04. 2021

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Obnova měst a obcí na území MAS Cínovecko (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 04. 2021

Program je přímým finančním nástrojem poskytování podpory kulturních projektů zaměřených na celkové pozvednutí české kultury. Podporovanou aktivitou je např. podpora vzniku, realizace a uvádění umělecky hodnotných děl. Finanční podpora tohoto fondu je poskytována formou účelových dotací, půjček nebo návratných finančních výpomocí. Žadateli jsou FO a PO. Jeden žadatel může podat maximálně tři žádosti ročně.

Příjem žádostí na rok 2021:

 • od 24. do 30.8.2020 (projekty zahajované v termínu 1.1. – 31.4.2021)
 • od 21. do 27.12.2020 (projekty zahajované v termínu 1.5. – 31.8.2021)
 • od 19. do 25.4.2021 (projekty zahajované v termínu 1.9. – 31.12.2021)

Informace:

 • Všem žadatelům s projekty na rok 2021, jejichž realizace byla dočasně znemožněna pandemií koronaviru, se bez nutnosti uzavření dodatku k původní smlouvě automaticky umožňuje posunout termín realizace až k meznímu datu 31. prosince 2021 s následným doručením řádného vyúčtování nejpozději ke dni 30. ledna 2022.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 04. 2021

Cílem programu je vybudování regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje CamelNET. Podporovanou aktivitou je výstavba nebo rozšíření metropolitní sítě nebo realizace připojení metropolitní sítě na připravovanou komunikační infrastrukturu CamelNET. Žadateli jsou obce. Dotace musí být příjemcem využita nejpozději do 30.11.2022.

Termíny uzávěrek příjmu žádostí:

 • 1. kolo do 05.03.2021
 • 2. kolo do 26.04.2021

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 04. 2021

Cílem programu je realizace projektu, který souvisí s tvorbou a správou Digitální technické mapy obce, která má ke dni schvalování žádosti o dotaci uzavřenou s Plzeňským krajem Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě DTM DMVS PK a vydanou obecně závaznou vyhlášku obce O vedení technické mapy obce. Dotaci lze využít na pořízení a doplnění datových sad technické infrastruktury ve vlastnictví, spoluvlastnictví či správě žadatele formou mapování na daném území kraje za účelem rozšíření datového fondu DTM PK do 100 % nákladů, na aktualizaci a transformaci již pořízených datových sad technické infrastruktury ve vlastnictví, spoluvlastnictví či správě žadatele do podoby datového modelu odpovídajícím standardům předpisu DTMK tak, aby je bylo možné integrovat do DTM PK za účelem rozšíření datového fondu DTM PK do 100 % nákladů. Žadatelem může být obec na území Plzeňského kraje.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 04. 2021

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Občanská vybavenost obcí (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, Muzea a expozice).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
240 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 04. 2021

Opatření je zaměřeno na podporu produktových a procesních inovací ke zvýšení konkurenceschopnosti rybářských subjektů prostřednictvím aplikace nových metod chovu a nakládání s rybami, zavádění nových nebo podstatně zlepšených produktů, nových akvakulturních druhů s dobrým tržním potenciálem, nových nebo zdokonalených řídicích a organizačních systémů, které budou pro příjemce podpory nové nebo významně zlepšené. Žadateli mohou být podnikatelské subjekty v odvětví akvakultury a veřejnoprávní subjekty (veřejné vysoké školy a výzkumné organizace) spolupracující s partnerem projektu. Míra podpory činí pro veřejnoprávní subjekty 95 % způsobilých výdajů, pro mikropodniky, malé a střední podniky 50 % způsobilých výdajů a pro velké podniky 30 % způsobilých výdajů projektu.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 04. 2021

Očekávaným dopadem výzvy je zvýšení konkurenceschopnosti a spotřeby zemědělsko-potravinářských výrobků Unie a zvýšení jejich podílu na trhu v cílených zemích.

Cíle návrhů musí být v souladu s obecnými a specifickými cíli stanovenými v článku 2 a s cíli uvedenými v článku 3 nařízení (EU) č. 1144/2014, zejména s důrazem na zvláštní rysy metod zemědělské výroby v Unii. S ohledem na bezpečnost potravin, sledovatelnost, pravost, označování, nutriční a zdravotní aspekty, dobré životní podmínky zvířat, respekt k životnímu prostředí, udržitelnost a charakteristiku zemědělských a potravinářských výrobků s důrazem na jejich kvalitu, chuť, rozmanitost nebo tradice.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 04. 2021

Očekávaným dopadem výzvy je zvýšení konkurenceschopnosti a spotřeby zemědělsko-potravinářských výrobků Unie a zvýšení jejich podílu na trhu v cílených zemích.

Cíle návrhů musí být v souladu s obecnými a specifickými cíli stanovenými v článku 2 a s cíli uvedenými v článku 3 nařízení (EU) č. 1144/2014, zejména s důrazem na zvláštní rysy metod zemědělské výroby v Unii. S ohledem na bezpečnost potravin, sledovatelnost, pravost, označování, nutriční a zdravotní aspekty, dobré životní podmínky zvířat, respekt k životnímu prostředí, udržitelnost a charakteristiku zemědělských a potravinářských výrobků s důrazem na jejich kvalitu, chuť, rozmanitost nebo tradice.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 04. 2021

Cílem výzvy je zvýšit povědomí a uznání režimů kvality Unie, zejména:

 1. režimů jakosti: chráněné označení původu (CHOP), chráněné zeměpisné označení (CHZO), zaručená tradiční specialita (ZTS) a dobrovolné označení kvality,
 2. logo pro jakostní zemědělské produkty specifické pro nejvzdálenější regiony Unie.

Informační a propagační programy týkající se režimů jakosti Unie by měly být klíčovou prioritou na vnitřním trhu, protože tyto režimy poskytují spotřebitelům záruky kvality a vlastností produktu nebo použitého výrobního procesu. Dosahují přidané hodnoty pro dotčené výrobky a zvyšují jejich tržní příležitosti. 

Jedním z očekávaných výsledků je zvýšení úrovně uznání loga spojeného s unijními systémy jakosti evropskými spotřebiteli. Očekávaným konečným dopadem je zvýšení povědomí o unijním systému jakosti, zvýšení konkurenceschopnosti a spotřeby výrobků registrovaných v rámci unijního systému jakosti a zvýšení jejich podílu na trhu.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 04. 2021

Cílem výzvy je zdůraznit alespoň jeden ze specifických rysů metod zemědělské výroby v Unii. Zejména  bezpečnost potravin, sledovatelnost, pravost, označování, nutriční a zdravotní aspekty (včetně správných stravovacích postupů a odpovědné konzumace způsobilých alkoholických nápojů), dobré životní podmínky zvířat, ohled na životní prostředí a udržitelnost (včetně přínosů pro klima) a vlastnosti zemědělských a potravinářských výrobků s ohledem na jejich kvalitu, chuť, rozmanitost nebo tradice.

Očekávaným konečným dopadem je zvýšení povědomí evropských spotřebitelů o výhodách zemědělských produktů v Unii a zvýšení konkurenceschopnosti a spotřeby zemědělsko-potravinářských produktů Unie a zvýšení jejich podílu na trhu.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 04. 2021

Výzva na podporu správných stravovacích postupů v souladu s bílou knihou Evropské komise o strategii týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou. Akce v rámci této výzvy zdůrazní výhody konzumace čerstvého ovoce a zeleniny ve vyvážené stravě -  každý den alespoň pět porcí ovoce a zeleniny; místo ovoce a zeleniny v potravinové pyramidě; zdůraznění příznivého dopadu na zdraví atd.

Cílem je zvýšit spotřebu čerstvého ovoce a zeleniny v EU informováním spotřebitelů o vyvážených a správných stravovacích postupech.

Očekávaným konečným dopadem je zvýšení konkurenceschopnosti a spotřeby dotčeného ovoce a zeleniny v EU a zvýšení jejich podílu na trhu.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 04. 2021

Cílem výzvy je zvýšit povědomí a uznání systému kvality Unie pro ekologickou produkci.

Informační a propagační programy týkající se systému kvality Unie v oblasti metody ekologické produkce by měly být klíčovou prioritou na vnitřním trhu, protože tento režim poskytuje spotřebitelům záruky udržitelnosti a kvality produktu. Záruku použitého výrobního procesu spolu s environmentálními výhodami, které generuje.

Jedním z očekávaných výsledků je další zvýšení úrovně uznání ekologického loga EU evropskými spotřebiteli. 

Očekávaným konečným dopadem je zvýšení povědomí o systému kvality Unie v ekologické produkci a zvýšení konkurenceschopnosti a spotřeby ekologických produktů a zvýšení jejich podílu na trhu.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 04. 2021

Cílem výzvy je zvýšit povědomí a uznání režimů kvality Unie, zejména:

 1. režimů jakosti: chráněné označení původu (CHOP), chráněné zeměpisné označení (CHZO), zaručená tradiční specialita (ZTS) a dobrovolné označení kvality,
 2. logo pro jakostní zemědělské produkty specifické pro nejvzdálenější regiony Unie.

Jedním z očekávaných výsledků je zvýšení úrovně uznání loga spojeného s unijními systémy jakosti evropskými spotřebiteli. Očekávaným konečným dopadem je zvýšení povědomí o unijním systému jakosti, zvýšení konkurenceschopnosti a spotřeby výrobků registrovaných v rámci unijního systému jakosti a zvýšení jejich podílu na trhu.

Cílem výzvy je také zdůraznit alespoň jeden ze specifických rysů metod zemědělské výroby v Unii, zejména pokud jde o bezpečnost potravin, sledovatelnost, autenticitu, označování, výživové a zdravotní aspekty, dobré životní podmínky zvířat a vlastnosti zemědělských a potravinářských výrobků s ohledem na jejich kvalitu, chuť, rozmanitost nebo tradice.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 04. 2021

Cílem výzvy je zvýšit povědomí a uznání systému kvality Unie pro ekologickou produkci v jakékoli třetí zemi.

Informační a propagační programy týkající se systému kvality Unie v ekologické produkci by měly být klíčovou prioritou, protože tento režim poskytuje spotřebitelům záruky udržitelnosti, kvality a použitého výrobního procesu a environmentálních výhod, které zvyšují tržní příležitosti. 

Očekávaným dopadem je zvýšení povědomí o systému kvality Unie v ekologické produkci, zvýšení konkurenceschopnosti ekologických produktů a zvýšení jejich podílu na trhu.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 04. 2021

Očekávaným dopadem výzvy je zvýšení konkurenceschopnosti a spotřeby zemědělsko-potravinářských výrobků Unie a zvýšení jejich podílu na trhu v cílených zemích.

Jedná se o informační a propagační programy se zaměří na jednu nebo více uvedených zemí: Kanada, USA, Mexiko.

Cíle návrhů musí být v souladu s obecnými a specifickými cíli stanovenými v článku 2 a s cíli uvedenými v článku 3 nařízení (EU) č. 1144/2014, zejména s důrazem na zvláštní rysy metod zemědělské výroby v Unii. S ohledem na bezpečnost potravin, sledovatelnost, pravost, označování, nutriční a zdravotní aspekty, dobré životní podmínky zvířat, respekt k životnímu prostředí, udržitelnost a charakteristiku zemědělských a potravinářských výrobků s důrazem na jejich kvalitu, chuť, rozmanitost nebo tradice.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 04. 2021

Návrhy v rámci této výzvy by měly zdůraznit udržitelnost zemědělství Unie a  jeho přínosnou úlohu pro opatření v oblasti klimatu a životního prostředí.

Návrhy by se měly zabývat tím, jak propagované produkty a jejich výrobní metody přispívají k:

 1. zmírňování změny klimatu (např. snížení emisí skleníkových plynů, úspory vody),
 2. alespoň jednomu z těchto témat:
  • ochrana biologické rozmanitosti a udržitelné využívání přírodních zdrojů,
  • udržitelné vodní hospodářství,
  • udržitelné hospodaření s půdou (redukce pesticidů),
  • udržitelné, uhlíkově účinné metody živočišné výroby,
  • omezení používání antimikrobiálních látek,
  • snižování plýtvání potravinami,
  • udržitelná spotřeba,
  • dobré životní podmínky zvířat.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 04. 2021

Cílem výzvy je zvýšit povědomí a uznání systému kvality Unie pro ekologickou produkci.

Informační a propagační programy týkající se systému kvality Unie v oblasti metody ekologické produkce by měly být klíčovou prioritou na vnitřním trhu, protože tento režim poskytuje spotřebitelům záruky udržitelnosti a kvality produktu. Záruku použitého výrobního procesu spolu s environmentálními výhodami, které generuje.

Očekávaným konečným dopadem je zvýšení povědomí o systému kvality Unie v ekologické produkci a zvýšení konkurenceschopnosti a spotřeby ekologických produktů a zvýšení jejich podílu na trhu.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 04. 2021

Výzva na podporu správných stravovacích postupů v souladu s bílou knihou Evropské komise o strategii týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou. Akce v rámci této výzvy zdůrazní výhody konzumace čerstvého ovoce a zeleniny ve vyvážené stravě -  každý den alespoň pět porcí ovoce a zeleniny; místo ovoce a zeleniny v potravinové pyramidě; zdůraznění příznivého dopadu na zdraví atd.

Cílem je zvýšit spotřebu čerstvého ovoce a zeleniny v EU informováním spotřebitelů o vyvážených a správných stravovacích postupech.

Očekávaným konečným dopadem je zvýšení konkurenceschopnosti a spotřeby dotčeného ovoce a zeleniny v EU a zvýšení jejich podílu na trhu.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 04. 2021

Cílem výzvy je zvýšit povědomí a uznání systému kvality Unie pro ekologickou produkci.

Informační a propagační programy týkající se systému kvality Unie v oblasti metody ekologické produkce by měly být klíčovou prioritou na vnitřním trhu, protože tento režim poskytuje spotřebitelům záruky udržitelnosti a kvality produktu. Záruku použitého výrobního procesu spolu s environmentálními výhodami, které generuje.

Jedním z očekávaných výsledků je další zvýšení úrovně uznání ekologického loga EU evropskými spotřebiteli. 

Očekávaným konečným dopadem je zvýšení povědomí o systému kvality Unie v ekologické produkci a zvýšení konkurenceschopnosti a spotřeby ekologických produktů a zvýšení jejich podílu na trhu.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 04. 2021

Návrhy v rámci této výzvy by měly zdůraznit udržitelnost zemědělství Unie a  jeho přínosnou úlohu pro opatření v oblasti klimatu a životního prostředí.

Návrhy by se měly zabývat tím, jak propagované produkty a jejich výrobní metody přispívají k:

 1. zmírňování změny klimatu (např. snížení emisí skleníkových plynů, úspory vody),
 2. alespoň jednomu z těchto témat:
  • ochrana biologické rozmanitosti a udržitelné využívání přírodních zdrojů,
  • udržitelné vodní hospodářství,
  • udržitelné hospodaření s půdou (redukce pesticidů),
  • udržitelné, uhlíkově účinné metody živočišné výroby,
  • omezení používání antimikrobiálních látek,
  • snižování plýtvání potravinami,
  • udržitelná spotřeba,
  • dobré životní podmínky zvířat.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 04. 2021

Očekávaným dopadem výzvy je zvýšení konkurenceschopnosti a spotřeby zemědělsko-potravinářských výrobků Unie a zvýšení jejich podílu na trhu v cílených zemích.

Jedná se o informační a propagační programy se zaměří na jednu nebo více uvedených oblastí: Čínu (včetně Hongkongu a Macaa), Japonsko, Jižní Koreu, Tchaj-wan, jihovýchodní Asii nebo jižní Asii.

Cíle návrhů musí být v souladu s obecnými a specifickými cíli stanovenými v článku 2 a s cíli uvedenými v článku 3 nařízení (EU) č. 1144/2014, zejména s důrazem na zvláštní rysy metod zemědělské výroby v Unii. S ohledem na bezpečnost potravin, sledovatelnost, pravost, označování, nutriční a zdravotní aspekty, dobré životní podmínky zvířat, respekt k životnímu prostředí, udržitelnost a charakteristiku zemědělských a potravinářských výrobků s důrazem na jejich kvalitu, chuť, rozmanitost nebo tradice.

 

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 04. 2021

Cílem programu je rozvoj sportu, podpora turistického ruchu na Šumavě a podpora relaxačních aktivit obyvatel i návštěvníků Plzeňského kraje. Podporovanou aktivitou je pravidelná strojová údržba lyžařských běžeckých tras na Šumavě a na území Českého lesa. Podmínkou je uskutečnění alespoň 5 jízd za sezónu a návaznost infrastruktury, zejména parkování. Žadateli mohou být obce, které zajišťují pravidelnou strojovou údržbu lyžařských běžeckých tras.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 04. 2021

Cílem výzvy je zlepšit chápání nových témat a výzev v oblasti lidských práv a nalezení praktických řešení přispívajících ke zlepšení uplatňování lidskoprávních standardů na vnitrostátní úrovni. Výzva se zaměřuje na zvýšení podpory cílových skupin, zlepšení porozumění veřejnosti v oblasti lidských práv a posílení kapacit výzkumných a vzdělávacích institucí řešit nová lidskoprávní témata a výzvy. Dotace je určena na získáné odborných znalostí o naléhavých globálních hrozbách a na řešení snižování sociálních nerovností, předsudků a diskriminace. Žadateli jsou NNO, veřejné výzkumné instituce, veřejné a státní vysoké školy (každá fakulta může předložit jednu žádost o grant), PO vykonávající činnost škol a školských zařízení, veřejné instituce a subjekty činné v oblasti lidských práv.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 04. 2021

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory výsadby listnatých stromů, což přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Projekty musí být realizovány na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání jejich obyvatel. Žadateli jsou všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2021

Cílem programu je zlepšení nakládání s odpady. Podporovanou aktivitou jsou např. aktivity podporující předcházení vzniku odpadů a jejich opětovné použití, včetně propagace předcházení vzniku odpadů, vznik a provoz RE-USE center v obcích, vznik a provoz prodejen bez obalu, opravárenská činnost, pořízení domácích kompostérů, pořízení elektrických kompostérů na gastroodpady, pořízení štěpkovačů nebo drtičů dřeva, které pochází z údržby zeleně v obcích a údržby zahrad občanů, zlepšení provozu zařízení k využití bioodpadů z údržby zeleně. Žadateli jsou obce, svazky obcí, podnikatelské subjekty, NNO.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
120 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2021

Cílem výzvy je podpora odstranění staré stavební zátěže, terénních úprav, vybudování účelové komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, laviček, odpadkových košů a jiných prvků městského mobiliáře, opěrné zdi nebo oplocení na území se starou stavební zátěží. Podporu lze zároveň použít i na koupi území se starou stavební zátěží nebo jeho části. Žadatelem jsou vlastníci/budoucí vlastník území se starou stavební zátěží - obce, kraje, městské části hlavního města Prahy a městské části statutárních měst. Program umožňuje kombinovat dotaci s úvěrem na dofinancování projektu až do výše 90 % uznatelných nákladů (lze poskytnout i samostatně). Výše úvěru činí nejvýše 40 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území, úvěr se poskytuje bezúročně, doba splácení úvěru může být sjednána nejvýše na 10 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy o úvěru.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2021

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Zemědělství (Investice do zemědělských podniků).
 • Zpracování produktů (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Podnikání (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 812 065,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2021

Výzva je zaměřena na podporu snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporovanými aktivitami jsou:

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti.
 • Zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001.
 • Modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti.
 • Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod - LED).
 • Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla).
 • Využití odpadní energie ve výrobních procesech.
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti.
 • Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy).
 • Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky.
 • Instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO).

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2021

Cílem výzvy je podpora odstranění staré stavební zátěže, terénních úprav, vybudování účelové komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, laviček, odpadkových košů a jiných prvků městského mobiliáře, opěrné zdi nebo oplocení na území se starou stavební zátěží. Podporu lze zároveň použít i na koupi území se starou stavební zátěží nebo jeho části. Žadatelem jsou vlastníci/budoucí vlastník území se starou stavební zátěží - obce, kraje, městské části statutárních měst. Program umožňuje kombinovat dotaci s úvěrem na dofinancování projektu až do výše 90 % uznatelných nákladů (lze poskytnout i samostatně). Výše úvěru činí nejvýše 40 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území, úvěr se poskytuje bezúročně, doba splácení úvěru může být sjednána nejvýše na 10 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy o úvěru.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2021

Program podporuje aktivity směřující k realizaci inovačního projektu v podnicích. Cílem je stimulace inovační aktivity podniků, vyzdvihovány budou ekologicky efektivní inovace. Konkrétně jsou podporovány: zvyšování technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace), zvyšování efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace), zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových aktivit, inovací a výroby (organizační inovace) a zvyšování prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace). Žadateli jsou malé, střední i velké firmy (velké podniky pouze se 100 % vazbou na životní prostředí).

Maximální % dotace:
45%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
75 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů P+G jako prvků podporujících multimodalitu, na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy, chodníků, stezek, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů, lávek pro chodce, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, na realizaci liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
28 438 896,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2021

V rámci programu bude podporována činnost středisek ekologické výchovy, informačních středisek a škol v oblasti ekologické výchovy a osvěty, osvětová a publikační činnost, školní a studentské práce s tématikou ochrany životního prostředí, realizace akcí směřujících ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti. Žadatelem mohou být FO, PO, NNO, školy, obce a svazky obcí.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2021

Program je zaměřen na podporu zvyšování bezpečnosti formou instalace osvětlení přechodů pro chodce. Podpora je určena pro instalaci osvětlení dosud neosvětlených nebezpečných přechodů pro chodce v intravilánu i extravilánu. Příjemcem nadačního příspěvku mohou být obce, města, nebo městské části hlavního města Prahy.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
120 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2021

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Podpora oživení řemesel, živností, malých a středních firem a služeb (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Obchody pro obce, Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven, Muzea a expozice pro obce.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2021

Cílem programu je zvýšení funkčnosti, technického vybavení a obsluhy vodních děl za účelem zkvalitnění podmínek pro zajištění výuky v oboru rybářství. Podporovanou aktivitou je budování, rekonstrukci a modernizaci výpustí, bezpečnostních přelivů, sjezdů, lovišť a kádišť (9.I.a), budování a úpravy rozvodných objektů, manipulačních lávek, vývarů a opevnění hrází (9.I.b), nákup dopravních prostředků, strojů, nářadí a technologických linek určených k obsluze vodních děl (9.I.c.). Žadateli jsou střední školy zaměřené na výuku rybářství, školní výrobní podniky, příspěvkové organizace. Příjem žádostí o dotaci začíná 5. 1. 2021 a končí 30. 4. 2021, příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 5. 1. 2021 a končí 30. 11. 2021.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2021

Cílem programu je podpořit v realizaci rozvojových projektů s významným dopadem na inovační systém Pardubického kraje formou finanční podpory jejich přípravy. Finanční podpora je určena na zpracování projektové žádosti, příloh žádosti a dalších podkladů potřebných pro předložení žádosti o podporu projektu na národní či evropské úrovni. Žadatelem mohou být veřejnoprávní a podnikatelské subjekty.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
450 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2021

Cílem programu je zajistit dětem ve věku 3 – 15 let ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských, základních škol nebo víceletých gymnázií. Z dotace je možné hradit nákup potravin, náklady na přípravu hotových jídel a jejich poskytování partnerskými organizacemi (rozhodné období 1.5.2021 - 31.8.2021 pro zařazení dítěte do celoročního stravování od září 2021 do června 2022, rozhodné období 1.1.2022 – 31.1.2022 pro stravování ve 2. pololetí od února 2022 – června 2022). Žadateli jsou kraje a hlavní město Praha.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
14 300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2021

Program byl založen za účelem finanční podpory regionálních kulturních tradic - kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí, s významným výročím kulturně-historických událostí a s významným výročím význačných osobností působících v oblasti kultury. Žadateli jsou obce a města, právnické i fyzické osoby.

Průběžné uzávěrky příjmu žádostí:

 • 30.9.2020
 • 30.4.2021

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu, rekonstrukce a modernizace přestupních terminálů nebo samostatných parkovacích systémů B+R. Žadateli jsou kraje, obce, svazky obcí a jimi zřizované nebo zakládané organizace, dopravci ve veřejné dopravě. Realizaci podpořeného projektu je nutno dokončit nejpozději do 30.6.2023.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2021

Cílem programu je zajistit podporu pro projekty, které jsou primárně zaměřeny na retenci vody v krajině a snižování dopadů sucha na životní prostředí. Podpora se týká tvorby nových, nebo oprava stávajících a zaniklých přírodě blízkých malých vodních nádrží bez rybí obsádky a bez chovu drůbeže, tvorby nebo obnovy přírodních vodních prvků s retenční schopností a opatření k udržitelnému hospodaření se srážkovými vodami, obnovy přirozených funkcí drobných toků a niv, zvyšování retenční kapacity zemědělské půdy a zabránění erozi a degradaci půdy. Žadateli jsou fyzické osoby, fyzické osoby podnikající i právnické osoby - kromě krajských a státních příspěvkových organizací. Dotace se poskytuje pouze na uznatelné náklady realizace projektu vzniklé v období od 1.1.2021 do 31.8.2022.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zpracování a změny územních plánů, na zpracování územních studií zaměřených na veřejnou technickou infrastrukturu, na veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na veřejná prostranství. Žadateli jsou obce. Alokace výzvy je 500 000 Kč, tj. finance na celkové způsobilé výdaje.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
475 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben středních a vyšších odborných škol za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání, kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace OSS, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
25 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2021

Cílem programu je zachování kultury a kulturních tradic v kraji, rozvoj regionálních a nadregionálních kulturních aktivit. Podporovanou aktivitou je kulturních akcí a aktivit regionálního a nadregionálního významu v období od 1.7. do 31.12.2021 se zaměřením na tradiční českou hudebnost, divadelní tvořivost, taneční umění a další kulturní tvorbu. Žadateli jsou právnické a fyzické osoby realizující kulturní aktivity na území Libereckého kraje.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2021

Program je zaměřen na podporu zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit (kategorie B - amatérské divadlo všech druhů, včetně dětského, taneční umění všech druhů s výjimkou folkloru, dechových, symfonických a komorních orchestrů, dětských a dospělých folklorních souborů, dětských a dospělých pěveckých sborů). Žadateli jsou právnické a fyzické osoby.

Průběžné uzávěrky příjmu žádostí:

 • 30.9.2020
 • 30.4.2021

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2021

Cílem výzvy je podpora tvorby a obnovy přirozených vodních prvků v krajině, obnovy přirozených funkcí drobných vodních toků a niv, regulace odtoku z melioračních odvodňovacích zařízení, tvorba a obnova zaniklých přírodě blízkých malých vodních nádrží o výměře max. 0,5 ha s min. 10% podílem litorálu, zvyšování retenční kapacity půdy a ochrana před erozí, opatření na podporu zasakování a výparu neznečištěných srážkových vod v urbanizovaných územích. Žadateli jsou FO i PO.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2021

Tento program je zaměřen na podporu zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně, na realizaci opatřední k ochraně živočichů, rostlin a biotopů, na podporu činnosti zařízení poskytujících péči o zvířata v nouzi, na zajišťování záchranných programů pro ohrožené druhy zvířat, na údržbu a obnovu drobných památek v krajině. Žadateli mohou být FO, PO, NNO, školy, obce a svazky obcí.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu samostatných parkovacích systémů P+R a B+R, výsadbu doprovodné zeleně, instalaci veřejného osvětlení, nákup mobiliáře, na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce a prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 900 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbou nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro předškolní, základní, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity základní školy a připojení k internetu. Žadateli jsou obce, nestátní neziskové organizace, církve, zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2021

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2021

Místní akční skupina vyhlásila 6. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 4 fiche (opatření):

 • Investice do zemědělských podniků.
 • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Hasičské zbrojnice, Obchody pro obce, Vybr, ané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, Muzea a expozice pro obce).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2021

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 3 fiche (opatření):

 • Cesta k investicím do zemědělských podniků (Investice do zemědělských podniků).
 • Cesta k podpoře drobného podnikání a turistických služeb (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Cesta k obnově venkova (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech -  Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Obchody pro obce, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 947 506,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2021

Cílem programu je rozvoj obcí a měst. Program přispívá na projekty podpořené ze státního rozpočtu v rámci programu 129 300 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II, na projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí pro období 2014-2020 v Prioritní ose 1 - Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, na projekty podpořené ze státního rozpočtu v rámci Národního programu Životní prostředí – Výzvy č. 8/2018, na projekty podpořené ze státního rozpočtu v rámci Národního programu Životní prostředí – Výzvy č. 8/2018. Žadateli jsou obce  svazky obcí a dobrovolné svazky obcí. Maximální výše dotace nepřesáhne výši spoluúčasti příjemce na financování projektu sníženou o 35 % skutečných ročních daňových příjmů příjemce za rok 2020.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 05. 2021

Cílem programu je podpora kulturních akcí a projektů konaných v II. pololetí 2021 (estetická výchova dětí a mládeže, mimořádné kulturní akce na území města, reprezentace na kulturních akcích mimo město, rozvoj amatérské a místní kultury, zájmová umělecká činnost, podpora profesionálních kulturních aktivit, podpora uměleckých řemesel a lidových tradic, výstavy a prezentační akce, činnost knihoven a ediční činnost). Žadateli jsou fyzické a právnické osoby činné v oblasti kultury.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 05. 2021

Program podporuje projekty zaměřené na předcházení, třídění, využívání, zneškodnění odpadů a zlepšení informovanosti občanů (propagace a činnosti vedoucí k předcházení vzniku odpadů, vznik prodejen „bez obalu“, pořízení sběrných nádob na separaci odpadů. kompostování, likvidace černých skládek). Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na doručitele a příspěvkových organizací zřizovaných SML. 

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
35 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 05. 2021

Program podporuje projekty ekologické výchovy a osvěty, organizace akcí směřujících ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti, praktických opatření v oblasti ochrany přírody a krajiny, péče o biotopy, zlepšování stavu veřejné zeleně, péče o vodní toky a vodní zdroje, péče o zvířata v nouzi, včelařství a včelaření, arboristických opatření - sanačních zásahů na solitérních stromech a speciálně založených okrasných výsadbách zvláštního významu v krajině (památné stromy, významné aleje, stromořadí), obnovy a opravy pramenišť a studánek, tvorby tůní, obnovy nivních luk, výsadby remízků. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na doručitele a příspěvkových organizací zřizovaných SML.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
65 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 05. 2021

Úkolem je vybudovat plně funkční prototyp systému umělé fotosyntézy, který je schopen vyrábět použitelné syntetické palivo.

Umělá fotosyntéza je široce považována za jednu z nejslibnějších nových technologií k zajištění udržitelných alternativ k současným dodávkám paliva. Vzhledem k tomu, že využívá kombinaci slunečního záření, vody a uhlíku ze vzduchu k výrobě energie, je umělá fotosyntéza považována za potenciální průlomovou energetickou technologii. Může být použita k výrobě vodíku nebo paliv na bázi uhlíku - kolektivně označovaných jako "solární paliva" - které nabízejí efektivní a přenositelné prostředky pro skladování sluneční energie. Sluneční energie může být použita jako alternativa k fosilním palivům a jako surovina pro širokou škálu průmyslových procesů.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 05. 2021

Cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy. Žadateli jsou podniky a výzkumné organizace.

Veřejná soutěž je vyhlášena ve všech třech podprogramech:

 • Podprogram 1 – Výzkum ve veřejném zájmu (návrhy projektů pro potřeby veřejné správy v oblasti spolehlivosti a technologického rozvoje jaderných
  zařízení, energetické regulace a v dalších relevantních oblastech k tvorbě metodik, strategických a koncepčních dokumentů, regulačních rámců apod.). Maximální výše podpory na jeden projekt činí 10 mil. Kč, maximální intenzita podpory dosahuje 90 %.
 • Podprogram 2 – Strategické energetické technologie (návrhy projektů v oblasti energetických technologií a systémových prvků s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách, které musí vykazovat dostatečně promyšlený aplikační potenciál, a to včetně budoucí komercializace s uplatněním v praxi do tří let od ukončení řešení projektu). Maximální výše podpory na jeden projekt není stanovena, maximální intenzita podpory dosahuje 60 %.
 • Podprogram 3 – Dlouhodobé technologické perspektivy (návrhy projektů z oblasti energetiky podané do tohoto podprogramu budou aplikovány v delším časovém horizontu. Realizovány budou zejména prostřednictvím výzkumných organizací). Maximální výše podpory na jeden projekt není stanovena, maximální intenzita podpory dosahuje 90 %.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 05. 2021

Cílem je podpora a oživení kulturních a uměleckých aktivit -  tematický okruh 1 (hudba, folklór, divadelní tvorba, taneční umění, výtvarná tvorba, filmové festivaly, foto a design).

V roce 2021 nebudou podporovány:

 •  tematický okruh 2 (podpora rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnosti neziskových právnických osob, které byly primárně založeny za účelem kulturní činnosti, jsou činní nejméně po dobu 1 roku, a jejichž aktivity směřují k veřejné prezentaci).

Žadateli jsou fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby (tematický okruh 1), NNO (spolek, obecně prospěšná společnost a zakládaný ústav).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 05. 2021

Cílem je oživení literární tvorby v kraji za účelem vydávání neperiodických publikací a rozvoje autorské literární tvorby vztahující se k Plzeňskému kraji. Tematické okruhy - Původní autorská tvorba vztahující se k Plzeňskému kraji (poezie, próza, drama); Odborné autorské publikace (prezentace a dokumentace historického a kulturního dědictví kraje, zejména architektury, historických osobností a událostí); Dokumentačně historické publikace obcí a spolků s podílem autorského textu minimálně 50 % obsahu díla (např. prezentace historie, archívních materiálů, vzpomínky pamětníků apod.). Žadateli jsou PO a FO podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 05. 2021

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Venkov pro všechny (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 05. 2021

Program je vypisován ministerstvem kultury České republiky. Cílem je podporovat překládání české literatury. Dotace je určena zahraničním vydavatelům. Při výběru projektů je upřednostňována současná literatura. Příspěvek proplácí výhradně náklady spojené s překladem.

Uzávěrky pro rok 2021: 15.11.2020 a 15.5.2021

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 05. 2021

Účelem programu je podpora průvodcovských služeb v kostelech, kaplích a jiných církevních zařízení ve městě. Dotace je určena na financování mzdových nákladů přímo souvisejících se zajištěním průvodcovských služeb. Cílem podpory je představit a seznámit zájemce s kulturními, společenskými a historickými fakty významných památek a dalších objektů na území města, kde se služba provádí. Žadatelem o dotaci mohou být právnické a fyzické osoby.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 05. 2021

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů a projektů (lze podávat od 27.4.2020 do 31.12.2021) zaměřených na výstavbu, rekonstrukce, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben ZŠ za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění studentů na trhu práce. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, NNO, církve a církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
21 284 244,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 05. 2021

Cílem výzvy je stimulace inovační poptávky veřejného sektoru vůči výzkumným organizacím, podnikům a jejich konsorciím prostřednictvím realizace veřejných zakázek v režimu řízení o inovačním partnerství (dopravní infrastruktura, řízení dopravy, dopravní prostředky ve veřejné dopravě, technická infrastruktura, veřejné osvětlení a energetická bezpečnost, nakládání s vodou a její kvalita, správa a rozvoj městských ekosystémů, protipovodňová a protihluková opatření, snižování znečištění ovzduší, nakládání s odpady, energetické úspory ve veřejných budovách a v technické infrastruktuře, úsporné stavební technologie pro výstavbu veřejných budov, úsporné stavební technologie pro výstavbu startovacích, sociálních bytů, domovů pro seniory a hendikepované, památková péče, obnova a ochrana památkově chráněných objektů, ICT řešení pro e-government, výchova a vzdělávání, sociální služby, zdravotnické služby, civilní ochrana, bezpečnost občanů, ochrana veřejného pořádku, technologie pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace ve městě). Žadatelem je hl. m. Praha a jim zřízené či založené organizace, městské části hl. m. Prahy a jimi zřízené či založené organizace.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 05. 2021

Cílem programu je podpora rozvoje doprovodné turistické infrastruktury na území kraje. Dotace je určena na pořízení servisní technologie (technologie karavanového stání) pro karavanové stání pro obytné automobily a obytné přívěsy (výlevka chemických WC, elektrická přípojka, vodovodní přípojka, sociální zařízení a další vybavovací prvky karavanového stání) a související terénní úpravy. Žadateli jsou obce.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 05. 2021

Program je zaměřen na snížení spotřeby energie v budovách ústředních vládních institucí zlepšením tepelných vlastností budov, využíváním odpadního tepla a obnovitelných zdrojů energie. Dotace je určena na dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC (zateplení obvodového pláště budovy, výměna a renovace otvorových výplní, rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání, realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, realizace systémů využívajících odpadní teplo, výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace fotovoltaického systému, instalace solárně-termických kolektorů), na samostatná opatření výměny zdroje s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaického systému a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu. Žadateli jsou organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2021

Posláním nadace je umožnit dětem se zrakovým postižením integraci do společnosti, vzdělání a společenských aktivit. O grant mohou žádat právnické osoby, fyzické osoby, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby.

Mezi hlavní činnosti Nadace Leontinka patří:

Spolupracovat se speciálními školami pro zrakově postižené děti, pomáhat zvyšovat kvalitu výuky prostřednictvím učebních pomůcek, vybavení, doprovodných aktivit.

Přispívat ke zvyšování úrovně vybavení specializovaných klinik, nemocnic, výcvikových center a ostatních institucí, které pomáhají zrakově postiženým dětem.

Zvýšit dostupnost speciálních nástrojů, pomůcek, technologií a výcvikových i léčebných programů.

Spolupracovat s ostatními neziskovými organizacemi v pomoci zrakově postiženým dětem.
Informovat veřejnost o potřebách dětí se zrakovým postižením.

Pomáhat rozvíjet prevenci zrakových onemocnění a výzkum a aplikaci nových léčebných metod.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2021

Cílem výzvy je podpora realizace poradenských a informačních aktivit v oblasti kariérového poradenství, orientace na trhu práce pro propouštěné zaměstnance a zaměstnance ohrožené ztrátou zaměstnání, podpora realizace vzdělávacích a rekvalifikačních programů včetně zkoušek z profesní kvalifikace pro zaměstnance podniků procházejících restrukturalizací nebo omezujících či končících svoji činnost nebo propouštěných zaměstnanců či zaměstnanců ohrožených ztrátou zaměstnání, tvorba a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance ohrožených propouštěním, podpora zaměstnávání propouštěných zaměstnanců. Žadatelem v této výzvě je Úřad práce ČR.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2021

Cílem výzvy je zlepšit znalosti a dovednosti v environmentální oblasti, stabilizovat systém EVVO v České republice prostřednictvím EVVO projektů, podpořit systém vzdělávání pedagogů a lektorů v oblasti environmentální výchovy (příprava, koordinace a rozvoj dlouhodobých environmentálních vzdělávacích a osvětových programů a akcí celorepublikového/nadregionálního významu a dosahu, pořádání odborných konferencí, seminářů a kurzů celoživotního vzdělávání pro lektory EVVO a pedagogy, tvorba a distribuce tištěných a digitálních publikací, pomůcek, metodik a periodik, spolupráce s vysokými školami, zavádění evaluačních mechanismů v rámci EVVO, síťování, budování kapacit, komunikace). Žadateli jsou školy, veřejná správa, veřejnost.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2021

Dotační program byl zřízen za účelem ochrany majetku sloužícího pro veřejný zájem, zajišťujícího základní funkce obce (školy, zdravotní střediska, technická infrastruktura, obecní úřad apod.), ochrany obyvatel s trvalým pobytem (objekty určené k trvalému bydlení), zpracování povodňových plánů a jejich aktualizací. Dotace je určena na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací opatření souvisejících s ochranou před povodněmi v územích ohrožených povodněmi nacházejících se na území kraje. Žadateli jsou obce, fyzické a právnické osoby.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2021

Cílem výzvy je podpora intervencí naplánovaných v krajském akčním plánu, které povedou ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území krajů. Zejména budou podporováno vzdělávání a mentoring pedagogických pracovníků. Podpořeny budou také aktivity vedoucí k vytvoření motivačních sítí pro studenty, kterým hrozí školní neúspěch, s cílem prevence předčasného ukončení vzdělávání. Žadateli jsou kraje, přičemž žadatel je omezen v žádosti o podporu pouze pro území, které odpovídá tomuto kraji.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
528 395 700,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v ciczích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory), na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol, na zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 615 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2021

Cílem programu je podpora instalací expozic nebo výstav muzejní povahy, zpřístupnění expozic a výstav osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Žadateli mohou být právnické a fyzické osoby - vlastníci sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury. Není určeno pro příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem kultury.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2021

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2021

Cílem výzvy je vyvinout evropské technologicky nezávislé řešení pro spouštění světelných družic do nízké oběžné dráhy Země (LEO), která umožní specializované low-cost launches s plánem a oběžnou dráhou.

Řešení musí být inovativní, realizovatelné, dostupné ve fázi vývoje a využívání a komerčně životaschopné. Žadatelé jsou povinni přijmout holistický přístup a přinést výsledky, které přesahují (ale doplňují se) stávající řešení. Řešení navíc zlepší přístup k vesmíru a přidruženou technologickou nezávislost, a tím poskytne evropským společnostem, malým a středním podnikům, vysokým školám a výzkumným organizacím strategické a konkurenční výhody.

Vesmírné technologie, data a služby se stávají nepostradatelným pro každodenní život evropských občanů. Navíc rozvoj vesmírné techniky zvyšuje zaměstnanost, růst a investice v Evropě a posiluje její úlohu ve světě. Vesmírná řešení mohou Evropě pomoci lépe reagovat na nové globální a společenské výzvy: klimatické změny, řízení katastrof, bezpečnostní hrozby, migrace, zemědělství, doprava, energie a mnoho dalších.

Cena bude udělena žadateli, který nejlépe splní následující kritéria:

 • excelence,
 • technická implementace,
 • udržitelnost služeb.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2021

Cílem programu je zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb, vedoucí zejména k naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb. Podpora je určena pro výstavbu budov pobytových sociálních služeb registrovaných kapacit sociálních služeb a rekonstrukci budov (humanizace prostředí - rozdělení prostor na domácnosti/snižování počtu tří a vícelůžkových pokojů). Žadateli jsou registrovaní poskytovatelé sociálních služeb - kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, hlavní město Praha a jeho městské části, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, ústavy, sociální družstva, spolky, obchodní společnosti.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 06. 2021

Cílem programu je podpora rozvoje a obnova materiálně technické základny zařízení sociálních služeb vymezených zákonem o sociálních službách. Podpora je určena pro zařízení sociálních služeb poskytující sociální péči v zařízeních sociálních služeb typu domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, týdenní stacionář a odlehčovací služby poskytované pobytovou formou (nová výstavba, přístavba, nástavba a stavební úprava stávající budovy, rekonstrukce budovy za účelem změny na objekt sociálního zařízení, pořízení vnitřního vybavení). Žadateli jsou registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, obchodní společnosti, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, hlavní město Praha a jeho městské části, NNO.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 06. 2021

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na zvyšování kapacit služeb pro bezdomovce a osoby ohrožené bezdomovectvím a nacházející se v krizi, na zvyšování kapacit nízkoprahových a kulturně komunitních center poskytujících zázemí pro sociálně aktivizační aktivity, na podporu rekonstrukcí, oprav a úprav bytů na byty systému sociálního bydlení a boje proti bezdomovectví. Žadateli jsou hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, nestnání neziskové organizace.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
15 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 06. 2021

Cílem programu je podpora obyvatel venkova a samospráv obcí za účelem realizace jejich snahy o harmonický a zdravý rozvoj společenského života a životních podmínek na venkově. Podporované aktivity jsou obnova budov a další infrastruktury v majetku obcí (např. budovy občanské vybavenosti, radnice, místní komunikace a chodníky, kulturní zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, budovy sociálního bydlení, hasičské zbrojnice vč. vybavení, požární nádrže a obecní rybníky, sakrální stavby, hřbitovy, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, drobná architektura). Žadateli jsou obce na území Kraje Vysočina.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 06. 2021

Cílem výzvy je poskytnout obci dar na přípravu participativního rozpočtu (např. na zřízení vlastní sw platformy participativního rozpočtu na portálu participativního rozpočtu kraje nebo i jakékoliv jiné sw platformy apod.) a dále na realizaci vybraných projektů. Účelem daru je modernizace obcí formou komunitního plánování rozvoje kraje. Dar je určen pouze obcím, které dosud participativní rozpočet nerealizovaly. Jednotná výše poskytnutého daru je stanovena na 50 000 Kč.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 06. 2021

Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. Žadateli jsou mateřské a základní školy na území hl. m. Prahy, které nejsou zřizované organizačními složkami státu.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 06. 2021

Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. Žadateli jsou mateřské a základní školy (mimo hl. m. Prahu) nezřizované organizačními složkami státu.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 06. 2021

Výzva je zaměřena na využívání kombinované výroby elektřiny a tepla. Žadateli jsou malé, střední a velké podniky.

Podporované aktivity:

 • Výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie.
 • Rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo odpadního tepla z průmyslových procesů.
 • Instalace a modernizace technologických zařízení související s distribucí včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií.
 • Instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách zásobování tepelnou energií.
 • Instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TV, které budou součástí soustav zásobování tepelnou energií. Toto opatření bude způsobilé, pokud bude součástí jakékoliv kombinace výše podporovaných aktivit a); b); c); d) které budou v rámci způsobilých výdajů převažovat.
 • Instalace a rekonstrukce výtopen na zemní plyn, ale pouze v režimu de minimis.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2021

Cílem programu je revitalizace zanedbaných a nedostatečně využívaných areálů a jejich přeměna na průmyslové plochy do 10 ha a objekty pro průmysl a podnikání. Prostřednictvím nového využití těchto areálů budou vytvořeny podmínky k hospodářskému oživení znevýhodněných regionů. Žadateli jsou strukturálně postižené obce a kraje v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji a v hospodářsky problémových regionech. Dotace je určena na výkupy pozemků a objektů, na přípravnou činnost (znalecký posudek, ekologický audit, průzkumné práce), na zpracování projektové dokumentace, dokumentace pro zadání zakázky, na odstranění staveb, na regeneraci brownfieldu, rekonstrukci/modernizaci objektů, na činnosti autorizovaných architektů, inženýrů, techniků a technický dozor investora. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na kontinuální provoz zařízení péče o děti typu dětská skupina/podniková dětská skupina. Žadateli jsou poradenské a vzdělávací instituce, veřejné výzkumné instituce, nestátní neziskové organizace, profesní a podnikatelská sdružení, obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem, školy a školská zařízení, vysoké školy, OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace, sociální partneři.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
8 619 480,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, na rekonstrukce, modernizace a výstavbu bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, na rekonstrukce, modernizace a výstavbu podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, na bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze (veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů apod.), na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce, na realizaci liniových opatření pro cyklisty v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, piktogramových koridorů pro cyklisty. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 107 338,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2021

Cílem programu je zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje silniční infrastruktury. Podporovány budou projekty zaměřené na rekonstrukce, modernizace vybraných úseků silnic II. a III. třídy. Žadatelem je kraj a jím zřizované nebo zakládané organizace za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2021

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů a projektů (lze podávat od 11.11.2020 do 31.8.2021) zaměřených na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G, na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro pěší, na zavedení nebo modernizaci dopravní telematiky pro veřejnou dopravu, na rekonstrukce, modernizace a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu, stavební úpravy, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek k zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol, nákup staveb a pozemků. Žadateli jsou zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení a další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání, kraje, obce a jimi zakládané a zřizované organizace, NNO, církve a náboženské společnosti, OSS a příspěvkové organizace OSS.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody, na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody, na zajištění průzkumných vrtů. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, obchodní společnosti ovládané z více než 50 % veřejnoprávními subjekty.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2021

Cílem výzvy je systematická podpora výzkumných organizací v kraji při komercializaci výsledků výzkumu a propagaci výzkumných aktivit. Program poskytuje přímou podporu prostřednictvím – kreativních voucherů na spolupráci výzkumných organizací s poskytovateli kreativních služeb. Žadatelem o kreativní voucher může být výzkumná organizace uvedená v seznamu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Poskytovatelem kreativních služeb musí být právnická nebo fyzická osoba se sídlem či provozovnou v České republice s min. 3 roky doložitelné praxe. Způsobilými výdaji je  aktivita navržená ze strany poskytovatele kreativní služby tak, aby pomohla příjemci dotace dosáhnout vývoje nového nebo vylepšení již vyráběného produktu, zlepšení poskytovaných služeb nebo zefektivnila komunikací spadající do některého z následujících oborů - Animace, Architektura, Branding, Design Thinking, Fotografie, Hudba, zvuk a video, Ilustrace, Marketing, Mobilní aplikace, Multimediální prezentace, Public Relations, Produkce a reklama, Průmyslový design, Řemesla, Software.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2021

Cílem programu je systematická pomoc při obnově poznatelného stavu válečných hrobů a pietních míst na území kraje (udržovací a obnovovací stavebně-technické práce, restaurování a statické zajištění stávajících pomníků, válečných hrobů a pietních míst, zhotovení pamětních desek). Žadateli jsou vlastníci objektu či nemovitosti - fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2021

Cílem programu je podpora vzájemné spolupráce designérů a podnikatelského sektoru v oblasti inovací, a to formou zvýhodněných služeb (analýza stavu designu příjemce podpory a konkurence, definování budoucích změn, rámcový harmonogram, finanční analýza nákladů na změnu designu, rozpracování zvolené varianty, vytvoření 3D modelu nebo počítačové vizualizace, autorský dozor při zavádění designu do praxe). Žadatelem může být malý a střední podnikatel.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2021

Cílem programu je zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby - zubní lékařství. Žadateli o vyrovnávací platbu jsou pouze poskytovatelé zdravotních služeb, kteří byli k zajištění výkonu lékařské pohotovostní služby pověřeni krajem na základě Pověření k výkonu veřejné služby v obecném hospodářském zájmu. Výše vyrovnávací platby nesmí u příjemce převýšit rozdíl mezi náklady a příjmy vynaloženými při plnění závazku veřejné služby.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2021

Cílem programu je podpora speciálního poradenství v oblasti rostlinné výroby. Konkrétně je finanční podpora poskytována na pořádání seminářů, školení, vydávání poradenských publikací, pořádání výstav a přehlídek a další aktivity. Žadateli jsou např. vystavovatel nebo pěstitelské svazy. Příjem žádostí o dotaci na zabezpečování pořádání výstav a přehlídek konajících se v roce 2021 končí 30. 6. 2021. Příjem žádostí o dotaci na zabezpečování pořádání výstav a přehlídek konajících se v roce 2022 končí 30. 6. 2022. Příjem žádostí o dotaci na publikace doporučovaných odrůd a souvisejících informací vydávané v roce 2021 končí 30. 6. 2021. Příjem žádostí o dotaci na publikace doporučovaných odrůd a souvisejících informací vydávané v roce 2022 končí 30. 6. 2022. Příjem žádostí o dotaci na pořádání výstav pěstovaných rostlin konajících se v roce 2021 končí 30. 6. 2021, v roce 2022 končí 30. 6. 2022. Příjem žádostí o dotaci na semináře a školení konající se v roce 2021 končí 30. 6. 2021, v roce 2022 končí 30. 6. 2022. Příjem žádostí o dotaci na zajištění samostatných odrůdových zkoušek registrovaných odrůd polních plodin začíná 1. 8. 2020 a končí 31. 3. 2021, pro rok 2022 začíná 2. 8. 2021 a končí 31. 3. 2022. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2021

Dotační program byl zřízen za účelem podpory opatření zaměřených na hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v krajině, posílení schopnosti zadržení vody v krajině a odbornou péči o zeleň. Důvodem je zmírnění dopadů klimatických změn na území Karlovarského kraje. Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v krajině, posílení schopnosti zadržení vody v krajině a odbornou péči o zeleň, které povedou ke zmírnění dopadů klimatických změn na území kraje. Žadateli jsou fyziké i právnické osoby, města, obce.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2021

Cílem programu je ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Podporováno je  zpracování místních energetických koncepcí obcí. Místní energetická koncepce musí být zpracována v souladu s energetickou koncepcí regionu či kraje, na jehož území se obec nachází. Dotace může být rozvržena do dvou let jako víceletý projekt. Žadateli jsou města, obce a dobrovolné svazky obcí.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na provoz registrovaných zařízení péče o děti typu dětská skupina (dětská skupina poskytovaná mimo domácnost dítěte, podniková dětská skupina). Projekt lze realizovat po dobu minimálně 12 a maximálně 36 měsíců. Žadateli jsou kraje, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, poradenské a vzdělávací instituce, veřejné výzkumné instituce, nestátní neziskové organizace, profesní a podnikatelská sdružení, obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem, školy a školská zařízení, vysoké školy, OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace, sociální partneři.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
8 619 480,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2021

Cílem programu je podpora speciálního poradenství v oblastech živočišné a rostlinné výroby. Konkrétně je finanční podpora poskytována na pořádání seminářů, školení, vydávání poradenských publikací, pořádání výstav a přehlídek a další aktivity. Žadateli jsou např. vystavovatel nebo pěstitelské svazy. Příjem žádostí o dotaci na semináře a školení konající se v roce 2021 končí 30. 6. 2021. Příjem žádostí o dotaci na semináře a školení konající se v roce 2022 končí 30. 6. 2022.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2021

Cílem výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (DČOV) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV. Dotace je určena na vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod u budov využívaných k trvalému bydlení a u budov ve vlastnictví obce. Žadateli jsou obce.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
240 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2021

Program je zaměřen především na inventarizaci ekologické zátěže, průzkumné práce, sanaci kontaminovaných lokalit. V rámci výzvy budou podporovány projekty zaměřené na realizaci průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné práce mají rozsah kategorie A, B, eventuálně C dle metodického pokynu MŽP pro průzkum konta-minovaného území. Žadateli mohou být subjekty veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2021

Cílem programu je zajištění poskytování lékařských služeb - zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci. Žadateli o vyrovnávací platbu jsou pouze poskytovatelé zdravotních služeb, kteří byli k zajištění výkonu lékařské pohotovostní služby pověřeni krajem na základě Pověření k výkonu veřejné služby v obecném hospodářském zájmu. Výše vyrovnávací platby nesmí u příjemce převýšit rozdíl mezi náklady a příjmy vynaloženými při plnění závazku veřejné služby.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2021

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti, na nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2021

Výzva podpoří výstavbu či rekonstrukce stávajících Center duševního zdraví, stacionářů zaměřené na psychoterapeutické služby či psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí, zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů. Žadateli jsou PO MZ, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované nebo zakládané organizace, NNO a obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 07. 2021

Cílem programu je zvýšení vybavenosti sídel v kraji o velikosti do 2 000 EO vodohospodářskou infrastrukturou, zvýšení počtu napojených obyvatel na pitnou vodu a na kanalizaci s vyhovující čistírnou odpadních vod, zlepšení zásobování pitnou vodou. V rámci výzvy jsou vyhlášeny 2 dotační tituly - DT 1 - Zásobování pitnou vodou, odvedení a čištění odpadních vod, DT2 - Spolufinancování projektů vodohospodářské infrastruktury podpořených z jiných dotačních zdrojů. Žadatelem mohou být obce do 2000 EO a svazky obcí za předpokladu, že každá obec ve svazku dotčená realizací projektu má do 2 000 obyvatel.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 07. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů evropské iniciativy, do kterého se žadatelé mohou přihlásit prostřednictvím zapojení do Společenství paktu starostů a primátorů EU pro klima a energetiku (https://www.eumayors.eu/about/covenant-community/signatories.html). Dotaci až 2 mil. Kč lze získat na zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, na organizaci Místních dnů pro klima a energii (workshopy, výstavy, komentované prohlídky, dny otevřených dveří) a na zřízení jednoho pracovního místa pro pracovníka obce nebo městské části, který bude zajišťovat přípravu či aktualizaci akčního plánu a následnou realizaci opatření. Žadateli jsou obce, městské části, dobrovolné svazky obcí, místní akční skupiny.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 07. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury, která zajistí zlepšení dostupnosti sociálních služeb (nákup pozemků, výstavba, stavební úpravy a pořízení vybavení pro azylové domy, domovy pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení. Cílovou skupinou jsou osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením. Žadateli jsou obce.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 07. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení včetně pořízení nezbytného základního vybavení. Žadateli jsou obce. Sociální bydlení musí splňovat stanovené parametry. Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31.12.2021.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
15 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 07. 2021

Cílem programu je zlepšení technického stavu rybníků, drobných vodních toků a malých vodních nádrží a retenčních opatření, které podpoří hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v krajině, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích.

V rámci výzvy jsou vyhlášeny čtyři dotační tituly:

 • DT1 - Zadržení vody v krajině (rekonstrukce a oprava nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží, obnova nebo tvorba mokřadů a tůní, rekonstrukce a opravy na drobných vodních tocích, terénní úpravy koryta a břehů, obnova říčních ramen v nivě vodního toku, opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku, preventivní protierozní opatření, obnova či zakládání větrolamů, výsadba zeleně). Žadatelem jsou obce, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, církve a náboženské společnosti a drobný zemědělský podnikatel.
 • DT2 - Následná péče o zeleň (péče o vzrostlé dřeviny, výchovné a opravné řezy mladých výsadeb, dosadby stromů a keřů, zalévání po dobu prokazatelného sucha, nákup a použití půdních kondicionerů a zavlažovacích vaků). Žadateli jsou obce dobrovolné svazky obcí, vysoká škola, škola a školské zařízení a nestátní neziskové organizace.
 • DT3 - Projektová dokumentace (podpora zpracování projektové dokumentace na výstavbu a obnovu, rekonstrukci a opravu nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží, vytváření a obnova mokřadů a tůní, rekonstrukce a opravy na drobných vodních tocích, terénní úpravy koryta, stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku, preventivní protierozní opatření). Žadateli jsou obce a dobrovolné svazky obcí, jejiž převážná většina se nachází na území kraje.
 • DT4 - Koncepční dokumenty k opatření ke zmírnění dopadů klimatických změn (podpora koncepčních dokumentů k adaptačním opatřením v zastavěném území a volné krajině). Žadateli jsou obce a dobrovolné svazky obcí, jejiž převážná většina se nachází na území kraje.

Lhůta pro podávání žádostí: 

1. kolo: 15.2.2021 - 1.3.2021 (DT1,DT2, DT3 a DT4)

2. kolo: 1.3.2021 - 6.8.2021 (DT1 a DT3)

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 08. 2021

Cílem programu je podporovat zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cyklistiky jako součást budování systému bezpečných mezinárodních a krajských cyklostezek a cyklotras na území Kraje. Dotace je určena na plošné opravy povrchů stávajících cyklostezek, cyklotras, tras MTB, na realizaci nových povrchů cyklostezek a cyklotras, na výstavbu nových cyklostezek, cyklotras a vyhrazených a ochranných jízdních pruhů, na budování doprovodné infrastruktury cyklostezek a cyklotras, na budování osvětlení podél cyklostezek mimo zastavěné části obce, na budování osvětlení podél cyklostezek mimo zastavěné části obce, na realizaci nových a opravy stávajících propustků a mostků, na opravy lávek pro cyklisty, na budování problematických úseků na Moravských vinařských stezkách, na osazení nevyznačených cyklotras a cyklostezek dopravními značkami, na zpracování samostatné projektové dokumentace. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, MAS. 

Termíny příjmu žádostí:

 • 1. kolo: 15.2.2021 - 1.3.2021
 • 2. kolo: 1.3.2021 - 6.8.2021

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 08. 2021

Nadace pro oblast periodické hudební publicistiky podporuje zveřejňování a zprostředkování výsledků hudebně kritických, badatelských, dokumentačních, popularizačních, vzdělávacích i jiných činností zaměřených na všechny oblasti tvůrčího odkazu Leoše Janáčka. Při hodnocení bude zohledněna i dlouhodobá aktivní spolupráce se stávajícími mediálními partnery.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2021

Cílem operace je podpora operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Dotace je určena na předávání znalostí a informační akce, investice do zemědělských podniků, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, rozvoj lesnické infrastruktury, rozvoj zemědělské infrastruktury, pozemkové úpravy, investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích, investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, investice do zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa, investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, sdílení zařízení a zdrojů, rozvoj spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů. O příspěvek mohou žádat koneční žadatelé z území MAS.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2021

Cílem programu je ochrana movitého kulturního dědictví ČR. Podporovanou aktivitou je zakoupení předmětů mimořádné kulturní hodnoty, které patří mezi díla typickým způsobem přestavující vývoj výtvarného umění v České republice. Žadateli jsou muzea, galerie a další subjekty hospodařící se sbírkami muzejní povahy.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2021

Cílem programu je podpora aktivit zaměřených na školní a mimoškolní volnočasovou činnost dětí a mládeže, na činnosti a aktivit dětí a mládeže s handicapem, na pořádání a organizování akcí celostátního a mezinárodního významu, na akce škol a školských zařízení, na preventivní a ekovýchovné aktivity, na aktivity spojené s distanční výukou ve školách a školských zařízeních, online komunikací apod. Žadateli jsou fyzické osoby podnikající, právnické osoby a příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2021

Cílem programu je ochrana movitého kulturního dědictví ČR. Podporovanou aktivitou je zakoupení předmětů kulturního hodnoty, které mají mimořádný význam. Finanční prostředky nelze poskytnout na hrazení ostatních osobních či mzdových nákladů, stravné a k úhradě cestovného či pohonných hmot, výjimkou úhrady nákladů dodavatele na přepravu zboží. Žadateli jsou např. muzea, galerie. Žádosti je možno podávat průběžně, nejpozději však s datem odeslání 31. 8. daného roku.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2021

Program byl založen k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Dotace bude těmto městům poskytnuta pouze tehdy, pokud má dané město vlastní plán regenerace a pokud se společně s vlastníkem památky podílí na její obnově. Do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón je třeba se přihlásit prostřednictvím anketního dotazníku, který je nutno zaslat Ministerstvu kultury do 16. listopadu 2020. Ministerstvo kultury poskytuje finanční prostředky také na obnovu nepamátkových objektů. Žádost na obnovu nepamátkového objektu podává vlastník – písemně vždy do 14.6., resp. do 31.8. daného kalendářního roku.

Žádost z rezervy Programu regenerace lze použít na řešení nečekaných havárií a dokončení obnov kulturních památek, opravu nepamátkových objektů, na obnovu kulturních památek v souvislosti s udělením Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Žádost na obnovu kulturní památky z rezervy Programu regenerace může podat město ve dvou termínech (z I. etapy rezervy do 14.6.2021, z II. etapy rezervy do 31.8.2021).

Vlastníci kulturních památel předloží městu do 25.5.2021 formuláře souhrnných přehledů. Město poté do 7.4.2021 souhrnné přehledy předloží Ministerstvu kultury.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2021

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na vznik nového sociálního podniku založením nového podnikatelského subjektu, rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem, na rozšíření podniku, který je v době podání žádosti sociálním podnikem (rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity podniku, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku), na rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, obchodní korporace, OSVČ, církve a církevní organizace.

Průběžné termíny ukončení příjmu projektových záměrů: 28.1.2021 a 13.5.2021

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 165 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 09. 2021

Hlavním cílem ceny je vyvinout inovativní řešení, které umožní sledovat všechny komerční nákladní vlaky od všech železničních podniků pokrývající celou evropskou síť. Cílem je poskytnout informace o vlaku v reálném čase, přístupné všem, včetně informací o poloze, odjezdu, cíli, složení a přesnosti.

Požadované řešení musí zohledňovat národní zprávy v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1305/2014 ze dne 11. prosince 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému telematické aplikace pro nákladní dopravu železničního systému v Evropské unii.

Měla by být prokázána technická platnost a univerzálnost řešení a zároveň by mělo řešení poskytnout životaschopnou cestu (opatření a výhod), která by překonala současný stav a otevřela dveře dalšímu vývoji jednotného ID vlaku.

Pro ocenění je k dispozici 500 000 €, výherce získá 400 000 € a 100 000 € získá první finalista.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 400.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2021

Cílem programu je zajištění dostupnosti primární péče pro všechny občany České republiky. Dotace bude poskytována na krytí nákladů spojených s technickým vybavením v nových ordinacích praktických lékařů včetně vybavení v oblasti POCT přístrojů a rychlé diagnostiky, a na krytí nákladů spojených s personálním zabezpečením. Žadateli jsou FO i PO, které plánují poskytovat nebo začali poskytovat v předchozích 5 měsících před podáním žádosti zdravotní služby v oboru všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost v místech, kde je zajištění těchto služeb podstatně omezeno.

Termíny výzvy:

 • Uzávěrka příjmu žádostí pro rok 2020 - 30. září 2020
 • Uzávěrka příjmu žádostí pro rok 2021 - 30. září 2021

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Dotace je určena na zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech nebo veřejného osvětlení a doporučení, zda jsou objekty nebo veřejné osvětlení vhodné pro realizaci EPC projektu. Dále je dotace určena organizačním složkám státu na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC. Žadateli jsou kraje, obce, městské části, státní podniky, společnosti vlastněné 100 % obcí či městskou částí, veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení, školské právnické osoby, příspěvkové organizace, organizační složky státu, podnikatelské subjekty (týká se zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor), organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené státem (týká se zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Výzva je zaměřená na podporu těžce zrakově postižené osoby všech věkových skupin. A to přímo, nebo prostřednictvím organizací, které poskytují této cílové skupině podporu a služby zejména v oblasti rané péče, vzdělávání, seberealizace a zaměstnávání. Žádat o podporu mohou neziskové či příspěvkové organizace. 

Žadatelé z řad neziskových či příspěvkových organizací předkládají žádosti o nadační příspěvek jednou ročně (červenec - září 2021) v rámci Hlavního grantového řízení. Žádosti posuzuje sedmičlenná hodnotící komise složená z nezávislých odborníků.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem výzvy je podpora pro jednotlivá česká kinematografická díla a jejich účast na nejvýznamnějších mezinárodních filmových festivalech v zahraničí nebo při nominacích na mezinárodní ceny. Klíčová je propagace české kinematografie v zahraničí. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby. Celková alokace podpory je 3 000 000 Kč.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je zvýšit počet absolventů medicíny, kteří se budou připravovat na specializaci v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje a zejména jeho venkovských částí. Dotaci lze poskytnout na rezidenční místo. Rezidenční místo vzniká u poskytovatele zdravotních služeb, který musí splnit podmínky stanovené MZ. Ten vypíše výběrové řízení a vybere si absolventa - rezidenta, kterého bude školit. Rezident se stává jeho zaměstnancem, bude zde absolvovat stáže ve všech základních lékařských oborech a poté i v oborech specializovaných. Příjemcem dotace na rezidenční místo je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba oprávněná k poskytování zdravotních služeb.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Podpora a rozvoj neziskového sektoru působícího v oblasti prevence kriminality (snížení výskytu delikventní činnosti u dětí a mladých dospělých, prevence kriminality zaměřená na seniory a zdravotně postižené, snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů a návštěvníků města, dluhová problematika, terciární prevence - recidivisti, riziková mládež, cizinci, propuštění z výkonu trestu) pro období 1.1. – 31.12.2021. Žadateli jsou právnické osoby disponující platným oprávněním, NNO na činnosti v oblasti preventivního, osvětového či veřejně prospěšného charakteru.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rstavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány, nákup pozemků, budov a staveb, pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb, vybavení pro zajištění provozu zařízení. Žadateli jsou obce, organizace zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je odkup vlastnických práv k vodovodům a kanalizacím za účelem dosažení scelení majetku a převedení vlastnických práv pod kontrolu měst a obcí České republiky. Žadateli jsou obce, svazky obcí, vodohospodářské společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí.

Maximální % dotace:
30%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Podporováno je  zpracování místních energetických koncepcí statutárních měst. Povinnost pro kraje a hlavní město Prahu zpracovat ÚEK vychází ze znění zákona č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Dotace může být rozvržena do dvou let jako víceletý projekt. Žadateli jsou statutární města.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti. Žadateli mohou být kraje, města a městské části nad 5 000 obyvatel, podnikatelské subjekty.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Dotace je určena na přípravu komplexně zpracovaného kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti / energetického posouzení. Žadateli jsou vlastníci domů a jejich nájemci (domů rodinných, bytových, objektů ve veřejném sektoru, objektů pro podnikatelské účely).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 10. 2021

Cílem programu je podpora projektů propagujících město Olomouc v zahraničí a přispívajících k všestranným zahraničním kontaktům a spolupráci (kulturní a umělecké aktivity, festivaly, výstavy a jiné akce v oblasti hudby, divadla, výtvarného umění, navazování spolupráce školských a akademických subjektů, pořádání sportovních akcí a dalších zahraničních aktivit s důrazem na partnerská města). Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, právnické a fyzické osoby.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
45 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2021

Cílem podprogramu je finanční podpora krajů při výkupech zastavěných pozemků pod silnicemi II. a III. třídy, ke kterým měly dříve práva hospodařit státní příspěvkové organizace a které přešly do vlastnictví krajů podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Dotace je určena na úhradu části výdajů krajů na výkupy těchto pozemků. Žadateli jsou kraje. Výše dotace za 1 m2 silničního pozemku činí 100 Kč za výkupy pod silnicemi II. třídy a 60 Kč za výkupy pod silnicemi III. třídy.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2021

Program je zaměřen na podporu činností zaměřených na rozšíření nabídky, zvýšení kvality a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, rozšíření turistických atraktivit či expozic ve městě, vytvoření či vylepšení nabídky produktů cestovního ruchu a jejich propagace. Žadatelem mohou být NNO, fyzické a právnické osoby provozující činnost v této oblasti.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora činnosti jednotek požární ochrany obcí zaměřená na likvidaci následků kůrovcové kalamity (těžba kůrovcového dříví prováděná členy JPO obce, výsadba lesního porostu na pozemcích určených k plnění funkcí lesa). Výše dotace je stanovena na 150 Kč za 1m3 dřeva. Žadateli jsou obce, které mají zřízenou JPO.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na posílení zaostávajícího sociálního a ekonomického vývoje Osoblažska a Vítkovska prostřednictvím poskytování investičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí. Dotace jsou určeny na výstavbu, revitalizaci a rekonstrukci objektů nebo areálů a jejich následné využití pro bytové prostory, školy, mateřské školy a tělovýchovná zařízení, kulturní a spolková zařízení zdravotnická zařízení, zařízení pro sociální podnikání, místa aktivního a pasivního odpočinku, lokální podnikatelské zóny. Žadatelem mohou být obce do 5000 obyvatel a sdružení obcí Osoblažska.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 10. 2021

Jihomoravský kraj poskytne finanční podporu fyzickým a právnickým osobám formou individuálních dotací (tzv. mimořádné dotace ad hoc). Tyto dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Program podporuje činnosti v oblasti ochrany obyvatel, krizového řízení, požární ochrany a bezpečnosti obyvatel (akce složek IZS, pořízení, údržba, modernizace a provoz technických prostředků, preventivně výchovné programy, jednorázové akce pro děti a mládež a vydávání periodických i neperiodických publikací). Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
180 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem programu je poskytnutí příspěvku úspěšným žadatelům v programu Dešťovka, vyhlášeného Státním fondem životního prostředí ČR. Účelem je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Žadatelem jsou vlastníci a stavebníci obytných domů. Poskytovaná částka z rozpočtu SMB činí 50 % dotace připsaných na účet žadatele Státním fondem životního prostředí ČR. Žádost lze podat nejpozději do jednoho kalendářního roku od uzavření smlouvy se SFŽP.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Předmětem programu je podpora projektům a činnostem, na které nelze žádat o dotaci z vyhlášených dotačních programů a titulů Plzeňského kraje. Jde o tzv. mimoprogramové dotace. Dotaci lze použít jen ve výjimečných případech, kdy nebylo možno využít žádosti o poskytnutí dotace z jiných vyhlášených dotačních programů Plzeňského kraje. Žadateli jsou fyzické i právnické osoby (obec, spolek, svaz, sdružení, společnost, klub, církevní organizace, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond).

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem dotačního titulu je zajistit finanční prostředky pro kraje a hl. m. Prahu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Žadateli jsou kraje a hlavní město Praha. Dotace není určena k financování jiných činností, než je výplata státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem programu je poskytování individuálních dotací z rezerv Rady, primátora a náměstků na jiný účel určený žadatelem v žádosti, než který je uveden v programech, které každoročně vyhlašuje statutární město Pardubice. Za uznatelné náklady jsou považovány zejména náklady na propagaci projektu, náklady na uskutečnění projektu, náklady na nákup služeb souvisejících s uskutečněním projektu. Žadatelem o dotaci může být fyzická nebo právnická osoba.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem výzvy je zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání. Podporovanými aktivitami jsou například provazování systémů uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení, tvorba a kontinuální provádění systému krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých analýz a prognóz kvalifikačních potřeb na trhu práce, podpora technického a přírodovědného vzdělávání z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce a s ohledem na Průmysl 4.0. Žadateli jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí, Fond dalšího vzdělávání a Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem programu je podpora společensko-prospěšných projektů pro zlepšování kvality života a zdravotní péče, seberealizaci a vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním omezením. Dotace je určena na pořízení technických lékařských přístrojů sloužících případně i širšímu okruhu osob v rámci zdravotnických zařízení na území města Olomouce, popř. kompenzačních pomůcek osobě, která si je nemůže pořídit z jiných zdrojů. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, právnické osoby, fyzické osoby.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu v období 2020 - 2022 v rámci programu AKCE. Žadatelem jsou veřejné vysoké školy.

Lhůty pro podání žádostí:

 • Od 30.10.2019 do 30.11.2019 na období realizace projektů od 1.2. do 31.12.2020.
 • Od 15.3.2020 do 15.4.2020 na období realizace projektů od 1.7. do 31.12.2020.
 • Od 15.8.2020 do 15.9.2020 na období realizace projektů od 15.10. do 31.12.2020.
 • Od 30.9.2020 do 31.10.2020 na období realizace projektů od 1.1. do 31.12.2021.
 • Od 30.9.2020 do 31.10.2020 na období realizace projektů od 1.1. do 31.12.2021.
 • Od 30.9.2021 do 31.10.2021 na období realizace projektů od 1.1. do 31.12.2022.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem programu je zajistit dostupnost primární ambulantní zdravotní péče v oboru zubní lékařství u registrujících poskytovatelů zdravotních služeb v malých obcích na území kraje. Dotace je určena na rekonstrukce či výstavbu stomatologických ordinací pro nové či navazující poskytovatele zdravotních služeb a na vybavení stomatologických ordinací. Žadateli jsou obce nebo svazky obcí.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem programu je uchování kulturního dědictví a tradic regionu. Podpora bude směrována na rozvoj společnosti v oblasti kultury, památkové péče a folkloru na bázi národních a regionálních tradic, a těch žadatelů, kteří svojí činností napomáhají ke zprostředkování, uchování a využívání kulturních hodnot Pardubického kraje a upevňují vztah obyvatel k jeho kulturnímu dědictví. Hlavní činností podporovaných subjektů je zejména prezentace hudebních děl, divadelní tvorby,
pořádání koncertů, festivalů, přehlídek a výstav, kulturně-vzdělávacích, prezentačních akcí, tradičních akcí s hlubokými kulturně historickými kořeny v regionu, stavební obnova a restaurování kulturních památek. Žadateli jsou právnické a fyzické osoby činné v oblasti kultury, vlastníci kulturních památek, evidovaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, vlastníci objektů památkového charakteru či pozemku, na němž se tento objekt nachází.

Termíny pro příjem žádostí:

 • Dotace od 01.03.2021 do 31.10.2021.
 • Krajské postupové a národní přehlídky od 01.03.2021 do 31.03.2021.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem programu je podpora sportovců na významných mezinárodních akcích ve sportovních disciplínách, a to z důvodu reprezentace Kraje Vysočina v zahraničí a podpory dalšího sportovního rozvoje krajských sportovců. Podporována je účast na mistrovství Evropy v konkrétní sportovní disciplíně; účast na mistrovství světa v konkrétní sportovní disciplíně (doprava do místa konání mistrovství a zpět, ubytování, startovné na mistrovství, pojištění účastníků mistrovství, cestovné, pohoštění, občerstvení, potraviny). Žadatelem mohou být nestátní neziskové organizace, právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení - příspěvkové organizace obce, kraje nebo státu.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 11. 2021

Cílem programu je podpora činnosti organizací, jednotlivců a na podporu významných akcí konaných na území statutárního města Zlína. Maximální výše podpory není stanovena, bude posuzována s ohledem na přiměřenost nákladů zdůvodněných v žádosti. Vhodným žadatelem jsou fyzické nebo právnické osoby provozující danou činnost na území města Zlína.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 11. 2021

Cílem programu je podpora brněnských sportovních klubů účastnících se oficiálních soutěží vypisovaných evropskou a světovou sportovní federací v kolektivních sportech v kategorii seniorů. Podporovaná sportovní odvětví: fotbal – muži, basketbal - ženy, muži, volejbal - ženy, muži (šestkový), lední hokej – muži, baseball – muži, házená - ženy, muži, florbal – ženy, muži. Žadatelem mohou být právnické osoby se sídlem nebo působností na území města Brna. Projekt musí být realizován v době od 1.1.2021 do 31.12.2021.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
700 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 11. 2021

Cílem programu je podpora významných sportovních akcí a mezinárodních soutěží konaných na území města Brna v roce 2021 (například Mistrovství světa, mistrovství Evropy, světové a evropské pohárové soutěže, Grand Prix atd.). Dotaci lze použít na náklady související se sportovní činností v rámci uspořádání sportovní akce (nájemné sportovišť, technické zabezpečení akce, provozní náklady sportoviště, sportovní přípravu vlastního hřiště, osobní náklady na rozhodčí, zapisovatele, statistiky, traťové komisaře, moderátory, lékařský dozor, cestovné). Žadateli mohou být právnické osoby se sídlem nebo působností na území města Brna.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 11. 2021

Cílem programu je obnova majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území kraje, který byl v důsledku pohromy zničen či poškozen v takové míře, že není způsobilý k řádnému plnění určené základní funkce. Žadateli mohou být obce. Žádost se všemi přílohami musí být podána do 30 dnů od vzniku škody na majetku v důsledku pohromy.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 11. 2021

Cílem výzvy je finanční participace státního rozpočtu a krajů na úhradě nekrytých závazků regionálních rad regionů soudržnosti z důvodu omezených nebo účelově určených příjmů regionálních rad vymezených zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Žadateli jsou jednotlivé regionální rady regionů soudržnosti (ROP Střední Čechy ROP Střední Morava, ROP Severovýchod, ROP Severozápad, ROP Jihozápad, ROP Jihovýchod, ROP Moravskoslezsko).

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2021

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Doprava. Dotace je určena např. na podporu systematické dopravní výchovy dětí nebo na zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy podporou nostalgických jízd historických vozidel, tramvají a autobusů nebo na aktivity v oblasti dopravy, na které není možné podat žádost o dotaci v žádném ze standardně vyhlašovaných programů. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2021

Tato grantová výzva je zaměřena na podporu veřejných aktivit ve prospěch zdravotně postižených dětí a mládeže v Blanicko-Otavském regionu. V rámci výzvy jsou podporovány zejména následující účely:

 • Nákup ortopedických a jiných pomůcek pro handicapovaní
 • Zajištění edukačních programů pro postižené
 • Zajištění studia nebo zaměstnání handicapovaných
 • Pomoc při eventuálním osamostatnění handicapované osoby
 • Pomoc rodinám, které se náhle ocitnou v sociální tísni

Žádat o podporu mohou spolky, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace a fyzické osoby. Minimální ani maximální výše podpory není stanovena.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 12. 2021

Cílem programu je poskytování individuální návratné finanční výpomoci na předfinancování projektů obnovy a rozvoje obcí a měst na území kraje. Bezúročnou půjčku lze poskytnout na předfinancováním projektu (projekty podpořené z Operačního programu Životního prostředí pro období 2014-2020 v Prioritní ose 1 - Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, projekty podpořené z Operačního programu Životního prostředí pro období 2014-2020 v Prioritní ose 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, projekty podpořené z Operačního programu Životního prostředí pro období 2014-2020 v Prioritní ose 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, projekty podpořené z Operačního programu Životního prostředí pro období 2014-2020 v Prioritní ose 5 - Energetické úspory, projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020 - Vzdělávání, projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020 - Doprava, projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020 Integrovaný záchranný systém, projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020 - Sociální integrace, projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020 - Zateplování, projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020 - Zdravotnictví, další finanční nástroje EU a EHP). Žadatelem o návratnou finanční výpomoc může být obec do 3000 obyvatel na území kraje.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 12. 2021

Cílem programu je poskytování individuální návratné finanční výpomoci na dofinancování projektů obnovy a rozvoje obcí a měst na území kraje. Bezúročnou půjčku lze poskytnout na dofinancování projektů v oblasti vzdělávání nebo projektů v oblasti životní prostředí. Žadatelem o návratnou finanční výpomoc může být obec nebo dobrovolný svazek obcí na území Středočeského kraje. Peněžní prostředky je příjemce povinen vrátit na účet Středočeského kraje do jednoho roku od podpisu smlouvy.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 12. 2021

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Péče o kulturní dědictví. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2021

Cílem programu je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v ČR prostřednictvím kvalitní propagace jejich průmyslové produkce na zahraničních akcích formou individuálních expozic. Podporovanou aktivitou je oborová prezentace prostřednictvím individuální účasti na vybraných specializovaných akcích v zahraničí, které nejsou zahrnuty do seznamu oficiálních účastí na výstavách a veletrzích organizovaných MPO. Žadateli jsou MSP z oblasti zpracovatelského průmyslu a služeb.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
130 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2021

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem. Žádost o financování lze podat buď na jednorázové akce. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Cestovní ruch. Žadateli jsou FO a PO. 

Projekt musí být realizován na území Libereckého kraje a jeho turistických oblastí. Na jeden projekt nelze využít více dotačních zdrojů Libereckého kraje.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Cílem programu je příprava a zpracování projektových záměrů (tzv. strategické intervence) tak, aby mohly být v podobě projektových žádostí podány do relevantní výzvy. Důvodem programu je co nejvíce zaktivovat prostředí kraje a podpora příprav strategických projektů až do fáze realizace. Žadatelem je veřejný sektor.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Cílem programu je zajištění dostatečné dostupnosti stomatologické péče ve všech regionech České republiky. Dotace je určena na krytí nákladů spojených s personálním zabezpečením zdravotních služeb v místech, kde je dostupnost stomatologické péče omezena. Žadateli jsou fyzické nebo právnické osoby - poskytovatelé zdravotních služeb. Maximální výše dotace (za 5 let - 1 200 000 Kč, za rok 240 000 Kč).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Zdravotnictví. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Školství a mládež. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem, na které není možné žádat z Dotačního fondu kraje. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze v případech, kdy na akci není možné žádat z vyhlášených programů. Dotaci je možné využít na významnou kulturní akci, kterou žadatel pořádá na území Libereckého kraje nebo jeho realizace musí být pro Liberecký kraj přínosem, a která byla zařazena na seznam Významných akcí podporovaných Libereckým krajem. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Cílem výzvy je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v ČR prostřednictvím společných účastí na zahraničních veletrzích či výstavách a marketingová podpora MSP především v oblasti klíčových technologií. Podporovanou aktivitou je oborová prezentace prostřednictvím společné účasti na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí, které nejsou zahrnuty do seznamu oficiálních účastí na výstavách a veletrzích organizovaných MPO. Účast na vybraném veletrhu bude podpořena, pokud se jí celkově bude účastnit minimálně 5 firem, ale započítají se i firmy na samostatných expozicích, tzn., že akce se musí účastnit min. 5 účastníků na společné expozici, nebo min. 3 firmy na společné expozici a 2 na samostatné. Účastníkem akce mohou být malé a střední podniky.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Cílem programu je úhrada nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývající ze ZÚR KHK. Podání žádosti o úhradu nákladů je podmíněno nabytím účinnosti změny územního plánu. Žadateli mohou být pouze obce. Úhrada nákladů je podmíněna uzavřením smlouvy mezi Královéhradeckým krajem a příslušnou obcí. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

"Podporou" se rozumí poskytnutí dotace části úroků z úvěru poskytnutého komerčními subjekty podnikatelským subjektům v oblasti lesního hospodářství. Podpora se poskytne na podnikatelský záměr v rámci vyhlášeného investičního Programu Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. při splnění podmínek uvedených v Pokynech pro poskytování podpor.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Cílem programu a podporovanou aktivitou je zlepšení tepelně-technických vlastností obálky budovy a výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje. Žadateli jsou vlastníci BD v Praze.

Spolu se zateplením bytového domu lze také žádat o příspěvek na pracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru (podpora až 40 000 Kč, nejvýše 10 % z přiznané částky podpory), na výstavbu zelené střechy (fixní dotaca ve výši 800 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství střechy).
Spolu s podporou efektivního využití zdrojů můžete žádat o příspěvek na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru (podpora až 15 000 Kč, nejvýše 10 % z přiznané částky podpory), na využití tepla z odpadní vody (maximálně 5 000 Kč na bytovou jednotku).

Maximální % dotace:
30%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Cílem programu je zvyšování akceschopnosti integrovaného záchranného systému a tím k předcházení případných krizových situací nebo ke zmírňování jejich následků. Dotace z tohoto fondu se poskytuje na přípravu a řešení krizových situací a odstraňování jejich následků. Oprávněným žadatelem mohou být jednotlivé složky integrovaného záchranného systému, orgány krizového řízení nebo ostatní subjekty pracující ve prospěch IZS nebo orgánů krizového řízení.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech, a to na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem, které není možné podpořit z žádného dotačního programu vyhlášeného Libereckým krajem. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Cílem výzvy je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v ČR prostřednictvím společných účastí na zahraničních veletrzích a výstavách. Podporovanou aktivitou je oborová prezentace prostřednictvím společné účasti na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí, které nejsou zahrnuty do seznamu oficiálních účastí na výstavách a veletrzích organizovaných MPO. Účast na vybraném veletrhu bude podpořena, pokud se jí celkově bude účastnit minimálně 5 firem, ale započítají se i firmy na samostatných expozicích, tzn., že akce se musí účastnit min. 5 účastníků na společné expozici, nebo min. 3 firmy na společné expozici a 2 na samostatné. Účastníkem akce mohou být malé a střední podniky.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Cílem programu podpory je vytvořit předpoklady pro rozvoj lesního hospodářství, a to investicemi do strojního zařízení a mechanizačních prostředků. Investice se týkají na nákup této techniky: speciální lesnické traktory, univerzální kolové traktory s lesnickou nástavbou, těžební stroje (harvestory, harwardery), vyvážecí stroje (vyvážecí traktory, vyvážecí soupravy), samochodné navijáky (železné koně, motorové koně), klanicové vyvážecí přívěsy s hydraulickou rukou a další.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech, kdy na akci není možné žádat z programů vyhlášených v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - Oblast podpory životní prostředí a zemědělství. Před podáním žádosti je nutné svůj záměr konzultovat se správcem programu. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Dotační program je zaměřen na podporu specializačního vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků v základních kmenech, které jsou součástí specializačních oborů. Cílem dotačního programu je finanční podpora absolventů lékařských fakult pro následné postgraduální studium lékařských oborů v základním kmeni a finanční podpora lékařských zdravotnických pracovníků, kteří již část specializační přípravy v základním kmeni absolvovali a dosud nezískali certifikát o absolvování základního kmene. Žadatelem jsou akreditované zařízení.

Termíny:

 • Uzávěrka příjmu žádostí pro Program č. 1 je 31.12.2021
 • Uzávěrka příjmu žádostí pro Program č. 2 je 15.3.2021

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Cílem programu je podpora speciálního poradenství výzkumu objektivního srovnání jednotlivých genotypů chované drůbeže, včetně srovnání vlivu jednotlivých genotypů na různé úrovně výživy, různé krmné doplňky a preparáty, různé technologie a techniky chovu drůbeže a podpora transferu znalostí. Srovnání se provádí jako projekt formou testů podle mezinárodně uznávané metodiky. Žadateli jsou organizace provádějící výzkumnou činnost v souladu s účelem podpory a transfer znalostí v odvětví chovu drůbeže. Termíny příjmu žádosti o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci začíná 5. 1. 2021 a končí 31. 12. 2021.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Cílem projektu je podpora obecně prospěšných účelů zejména v oblastech podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu a životního prostředí. Žadatelem může být pouze právnická osoba.

V grantovém řízení Podpora regionů nelze podat žádost na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských a sportovních, dopravních a víceúčelových hřišť - pro tyto žádosti je určeno grantové řízení Oranžové hřiště.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně aktivity, například na projekty spolufinancované s národními programy či programy spolufinancovanými z prostředků EU. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze v případech, kdy na akci není možné žádat z vyhlášených programů. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vznik nového sociálního podniku založením nového podnikatelského subjektu, rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem, na rozšíření podniku, který je v době podání žádosti sociálním podnikem (rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity podniku, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku), na rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, obchodní korporace, OSVČ, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 165 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem. Žádost lze podat na financování celoroční činnosti. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Cílem programu je zajištění péče o odebraná zvířata (skot a koně) umístěná do náhradní péče nebo předběžné náhradní péče podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. Dotace je určena na pokrytí nákladů spojených s umístěním zvířat do náhradní péče nebo předběžné náhradní péče. Žadateli o dotaci jsou obce s rozšířenou působností. Termín příjmu žádostí o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci začíná 5. 1. 2021 a končí 31. 12. 2021.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu terminálů jako významných uzlů veřejné dopravy. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a a jimi zřizované nebo zakládané organizace, dopravci ve veřejné dopravě (v rámci Hradecko - pardubické aglomerace).

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce, rekonstrukce,modernizace a výstavbu jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované nebo zakládané organizace.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Program podporuje výstavbu nových dětských a sportovních hřišť. Projekty Oranžových hřišť zohledňují nejnovější poznatky v oblasti bezpečné hry, podpory dětské kreativity a rozvoje motoriky.

Příjemcem nadačního příspěvku mohou být pouze právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují kritéria daná podmínkami pro přidělení grantu.

Žádosti lze podávat celoročně. Maximální výše nadačního příspěvku je 2.000.000 Kč. Náklady na projektovou dokumentaci Oranžového hřiště nesmí přesáhnout 15% z celkové výše nadačního příspěvku.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Cílem programu je podpora přípravy a zpracování inovačních projektových záměrů tzv. strategické intervence, které pak mohou podány podány do relevantní výzvy některého z programů podpory na národní či evropské úrovni, nebo zahájení realizace projektu z vlastních zdrojů příjemce asistenčního voucheru či jiných zdrojů mimo programové financování. Žadatelem je veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekt.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Cílem grantového programu je podporovat rozvoj regionů a obcí v místech působení společnosti. Regionálně orientovanou pomocí chce společnost přispívat k růstu občanské společnosti a k vytváření dobrých sousedských vztahů.

Nejvyšší příspěvek, který může obdržet jeden žadatel v jednom kole, je 250 tisíc Kč, nejnižší 10 tisíc Kč. Finanční podporu mohou získat projekty z jakékoli oblasti. Při hodnocení jsou však upřednostňovány ty projekty, které se přímo zaměřují na rozvoj oblastí v okolí provozů naší společnosti. Prioritně jsou podporovány aktivity orientované na mladé lidi a rodiny s dětmi.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2022

Cílem programu je podpořit systém nakládání s vybranými autovraky, prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení za účelem materiálového a opětovného využití autovraků a jejich částí. Podporovanou aktivitou je ekologické rozebrání autovraků a zpracování částí (komodit) z těchto autovraků v roce 2020 a 2021. Žadateli jsou právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Žádosti o dotace na komodity odevzdané v roce 2020 budou přijímány od 4. ledna 2021 do 31. března 2021, na komodity odevzdané v roce 2021 od 3. ledna 2022 do 31. března 2022.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2022

Cílem výzvy je zajistit příjemcům, z národních či evropských dotačních titulů (např. H2020, OP PIK, OP VVV aj.), podmínky pro kvalitní přípravu projektů s významným dopadem na inovační prostředí Středočeského kraje. Dotace je určena na financování neinvestičních výdajů, které jsou uznatelnými náklady v rámci Přípravy strategického projektu (náklady spojené s vypracováním dokumentací potřebných ke zhotovení projektové žádosti a náklady spojené s vypracováním samotné žádosti). Žadatelem je veřejnoprávní subjekt nebo podnikatelský subjek realizující Strategický projekt (nositel projektu nebo jeho partner). Příjemce je povinen ve lhůtě do 17.5.2019 projektovou žádost o spolufinancování Strategického projektu včetně všech požadovaných příloh podat do cílového dotačního programu. Příjemce je povinen poskytovateli dotace (Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje) písemně doložit, že žádost o spolufinancování Strategického projektu v rámci svého cílového dotačního programu, úspěšně prošla kontrolou formálních náležitostí a vyhověla kritériím přijatelnosti.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 04. 2022

Cílem programu je podpořit rozvoj cykloturistiky na území Moravskoslezského kraje. Vyhlášeny jsou dva dotační tituly - Dokumentace cyklistické infrastruktury a Cyklistická infrastruktura. V rámci dotačního titulu č. 1 se budou poskytovat účelové investiční dotace na pořízení projektové dokumentace (podpora zejména pro menší obce na zkvalitnění, scelení a propojení sítě cyklistických tras). V rámci dotačního titulu č. 2 se budou poskytovat účelové investiční, neinvestiční, popř. kombinované dotace na opravu nebo úpravu stávajícího značení cyklistických tras, pořízení doprovodné infrastruktury, která navazuje na stávající cyklostezku a bude sloužit jejím uživatelům (např. svislé a vodorovné dopravní značení, odpočívky, stojany na kola, mapové stojany, dobíjecí stanice pro elektrokola, servisní místa pro kola apod.) a dále na opravu či rekonstrukci stávajících cyklostezek. Žadatelem mohou být obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřízené či založené organizace. Maximální výše dotace je 300 000 Kč (DT1), 1 500 000 (DT2). Podpořený projekt musí být realizován v termínu od 1.1.2021 do 31.10.2022.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2022

Cílem výzvy je zajistit rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím výstavby a technického zhodnocení regionálních sportovních zařízení. Dotace je určena na výstavbu sportovních zařízení včetně jejich zázemí, na modernizace či rekonstrukce sportovních zařízení včetně jejich zázemí, na pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením, na vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení. Žadateli jsou kraje, města, obce, městské části a městské obvody, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, školské právnické osoby zřízené krajem, obcí nebo svazkem obcí, spolky, ústavy, obchodní společnosti ze 100 % vlastněné obcemi nebo kraji.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
7 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem výzvy je zajistit rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím výstavby a technického zhodnocení regionálních sportovních zařízení. Dotace je určena na výstavbu sportovních zařízení včetně jejich zázemí, na modernizace či rekonstrukce sportovních zařízení včetně jejich zázemí, na pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením, na vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení. Žadateli jsou kraje, města, obce, městské části a městské obvody, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, školské právnické osoby zřízené krajem, obcí nebo svazkem obcí, spolky, ústavy, obchodní společnosti ze 100 % vlastněné obcemi nebo kraji.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem programu je systematická podpora budování absorpční kapacity v kraji v souladu s potřebami inteligentní specializace S3 na národní a krajské úrovni, koordinace příprav strategických záměrů, naplňování strategických cílů Regionální inovační strategie. Podporovanou aktivitou je přímá podpora přípravy strategických projektů (např. operační programy Evropských strukturálních a investičních fondů, Horizon, národní dotační programy, Horizon, COSME, Interreg aj.), které naplňují min. 1 strategický cíl Regionální inovační strategie Zlínského kraje. Žadateli jsou právnické osoby.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem výzvy je zajistit rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí podle stanovených standardů a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením. Dotace je určena na výstavbu tréninkových sportovních hal určených pro halové míčové sporty, tréninkových zimních stadiónů, plaveckých bazénů 25 m. Žadateli jsou kraje, města, obce, městské části a městské obvody, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, obchodní společnosti ze 100 % vlastněné obcemi nebo kraji.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na transformaci ústavních sociálních služeb, rozvoj sociálních služeb, komunitních center a sociálního bydlení. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované či zakládané organizace, OSS a jejich příspěvkové organizace, NNO, církve a církevní organizace, které realizují projekty v rámci CLLD na území MAS.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Cílem výzvy je rozšiřování kapacit zařízení v oblasti předškolního vzdělávání (mateřské školy, dětské skupiny, služby péče o děti, spolky zajišťující péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí). Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, kraje, obce a jimi zřizované či zakládané organizace, NNO, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na transformaci ústavních sociálních služeb, rozvoj sociálních služeb, komunitních center a sociálního bydlení. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované či zakládané organizace, OSS a jejich příspěvkové organizace, NNO, církve a církevní organizace.

Stav vyhlášených podvýzev IPRU naleznete zde:

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Výzva je určena na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro složky IZS (např. technika na odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi, výkon činností spojených s extrémním suchem, apod.) a na podporu stavebních úprav a pořízení vybavení stanic základní složky IZS. Žádat mohou kraje, ministerstvo vnitra, záchraný útvar HZS ČR, obce, krajská ředitelství a státní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
94 050 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Program je zaměřen na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci vybraných úseků silnic II. a III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy. Výzva je určena pro integrované projekty ITI realizované v největších metropolitních oblastech celostátního významu. Žadateli jsou kraje a jimi zřizované nebo zakládané organizace za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy. Realizace projektu je možná na území Pražské metropolitní oblasti mimo území hl. m. Prahy, Plzeňské a Brněnské metropolitní oblasti, Olomoucké a Ostravské aglomerace.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Cílem výzvy je rozšiřování kapacit a pořizování vybavení ZŠ, SŠ, VOŠ a pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Žadateli jsou školy, školská zařízení a další subjekty podílející se na vzdělávání, kraje, obce a jimi zřizované či zakládané organizace, NNO, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace.

Stav vyhlášených podvýzev IPRU naleznete zde:

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Výzva podpoří projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukce přestupních uzlů, souvisejících záchytných parkovišť, výstavbu a rekonstrukce cyklostezek, zvyšování bezpečnosti dopravy, zavedení či modernizace dopravní telematiky, pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované/zakládané organizace, dopravci ve veřejné dopravě a Ministerstvo dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
94 050 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na transformaci ústavních sociálních služeb, rozvoj sociálních služeb, komunitních center a sociálního bydlení. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované či zakládané organizace, OSS a jejich příspěvkové organizace, NNO, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Program je zaměřen na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci vybraných úseků silnic II. a III. třídy. Výzva je určena pro Integrované projekty IPRÚ realizované v Českých Budějovicích, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci – Jablonci nad Nisou, Mladé Boleslavi a Zlíně. Žadateli jsou kraje a jimi zřizované nebo zakládané organizace.

Stav vyhlášených podvýzev IPRU naleznete zde:

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Výzva podporuje zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované či zakládané organizace, NNO, církve a církevní organizace, obchodní společnosti a další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotnictví.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
38 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených revitalizaci a zatraktivnění památek, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, zpřístupnění památkově chráněných objektů, modernizace jejich sociálního zázemí apod. Žadateli jsou vlastníci muzeí, památek a krajské knihovny. Maximální výše výdajů z EFRR činí 493 130 000 Kč (v případě památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO), nebo 246 565 000 Kč (v ostatních případech). Realizace podpořeného projektu projektu musí být dokončena nejpozději do 30.6.2023.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Program je zaměřen na revitalizaci vybraných nemovitých kulturních a přírodních památek včetně revitalizace parků a zahrad, dále na zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění. Žadateli mohou být vlastníci kulturního a přírodního dědictví, muzea a knihovny. Maximální výše výdajů z EFRR může činit maximálně 493 130 000 Kč (v případě památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO), nebo 246 565 000  Kč (v ostatních případech). Realizace podpořeného projektu musí být dokončena nejpozději do 30.6.2023.

Stav vyhlášených podvýzev IPRU naleznete zde:

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj terminálů, parkovacích systémů, komunikací pro pěší a cyklisty, dopravní telematiky, nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované/zakládané organizace, dopravci ve veřejné dopravě a Ministerstvo dopravy.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Cílem 59. výzvy je rozšiřování kapacit zařízení v oblasti předškolního vzdělávání (mateřské školy, dětské skupiny, služby péče o děti, spolky zajišťující péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí). Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, kraje, obce a jimi zřizované či zakládané organizace, NNO, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace.

Žádat je však možné v jednotlivých podvýzvách IPRU (pokud jsou otevřeny) a podmínky výzvy se tak mohou rozšířit:

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení, pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve Specifických pravidlech této výzvy. Žadateli jsou obce, NNO, církve, církevní organizace v rámci území jednotlivých MAS.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
12 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj terminálů, parkovacích systémů, komunikací pro pěší a cyklisty, dopravní telematiky, nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované/zakládané organizace, dopravci ve veřejné dopravě a Ministerstvo dopravy.

Stav vyhlášených podvýzev IPRU naleznete zde:

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení, pořízení nezbytného základního vybavení. Žadateli jsou obce, NNO, církve, církevní organizace. Projekty mohou být realizovány na území aglomerace vymezené ve schváleném integrovaném plánu rozvoje území Liberecko-jablonecké, Karlovarské, Zlínské a Mladoboleslavské aglomerace.

Stav vyhlášených podvýzev naleznete zde:

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
14 250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení, pořízení nezbytného základního vybavení. Žadateli jsou obce, NNO, církve, církevní organizace. Projekty mohou být realizovány na území Brněnské metropolitní oblasti, Plzeňské metropolitní oblasti a Ústecko-Chomutovské aglomeraci.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
14 250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Cílem výzvy je rozšiřování kapacit a pořizování vybavení ZŠ, SŠ, VOŠ a pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Žadateli jsou školy, školská zařízení a další subjekty podílející se na vzdělávání, kraje, obce a jimi zřizované či zakládané organizace, NNO, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2022

Cílem programu je mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu. Omezeno je na max. 1500 EURO měsíčně. Řešení projektu „Podpora ERC žadatelů“ se uskutečňuje na zahraničním pracovišti a předpokládaná délka je stanovena v rozmezí 3 až 6 kalendářních měsíců.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2022

Program je zaměřen na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří. Cílem výzvy je rozvoj komunikace mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podniky využít k vlastním inovačním aktivitám. Žadateli jsou malé a střední podniky.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem programu je podpora zpracování územních studií krajiny, které budou sloužit jako odborné komplexní dokumenty umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny s využitím koordinační úlohy územního plánování. Maximální procentní míra podpory je 10 % z celkových způsobilých výdajů. Žadateli jsou ORP.

Maximální % dotace:
10%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Program je určen na rozvoj obcí a měst do 2000 obyvatel a rozvoj jejich činností - dopravní infrastruktura (stavby pozemních komunikací, chodníků a s nimi souvisejících zařízení, technická infrastruktura (stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady), občansk