Ať už hledáte, jaké projekty lze financovat z národních, evropských či jiných zdrojů, DotaceOnline.cz je zde. Níže vám přinášíme ukázku rozsahu naší databáze. Předplatitelé získají přístup k nejkomplexnější denně aktualizované databázi, navíc získají možnost vyhledávání dotačních možností podle 18 různých kritérií, přístup ke konkrétním informacím a odkaz na oficiální zdroj informací včetně potřebných podrobností. 

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, na pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činnosti spojených s extrémním suchem, na pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činnosti v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek. Žadateli jsou obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 689 585,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vybudování zázemí pro sociální poradny, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace (nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami). Žadateli jsou obce, organizace zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 04. 2020

Cílem programu je podpora projektů realizovaných územními samosprávnými celky (kraji a obcemi), nebo ve spolupráci s těmito územními samosprávnými celky, v jedné nebo více z prioritních/partnerských zemích programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR (Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Moldavsko, Kambodža, Zambie a Ukrajina). Cílem projektů má být primárně podpora podpora partnerských institucí místní správy a samosprávy v cílových zemích, včetně jimi zřizovaných subjektů zaměřených na poskytování sociálních, zdravotních, vzdělávacích a kulturních služeb. Projekty by měly být zaměřeny na přenos know-how, sdílení zkušeností s ekonomickou a společenskou transformací a posilování kapacit pro kvalitní správu veřejných věcí. Žadateli jsou NNO, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, mezinárodní organizace, právnické a fyzické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, přechodů, podchodů nebo lávek pro chodce, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolné svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
950 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřena na podporu nových iniciativ, strategií a opatření v oblasti zlepšení zdraví a prostředí v evropských městech. Podpořené projekty by měly mít za cíl návrh a testování efektivních akcí a strategií pro zlepšení fyzického i mentálního zdraví a života v Evropě. Projekty by se měly věnovat také nerovnostem v oblasti zdraví a enviromentálním aspektům v rámci řešení. Očekává se spolupráce s dalšími relevantními iniciativami v oblasti zdravých měst, jako jsou například lokální komunity, místní firmy, političtí představitelé a samotní občané. 

Očekávaný dopad výzvy je:

 • Získání více dat pro tvorbu strategií na podporu zdravých měst v Evropské unii 
 • Zlepšení mentálního i fyzického zdraví občanů žijících v městských oblastech Evropské unie
 • Snížené nerovnosti v oblasti zdraví v městských oblastech

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu udržitelné spolupráce napříč zúčastněnými stranami národních a regionálních výzkumných programů pro oblast výzkumu neurologických onemocnění. Podpořené projekty by měly zaměřeny na rozvoj širší spolupráce mezi ERA-Net projekty z této oblasti, ale také mezi dalšími relevantními projekty výzev ERA-Net, Horizon 2020 projekty a mezinárodními partnery v oblasti neurologického výzkumu. Očekává se implementace širšího sdílení dat napříč projekty a silnější mezinárodní spolupráce. 

Očekávaný dopad této výzvy je například:

 • Sdílené investice národních a regionálních programů v oblasti neurologických onemocnění
 • Zvýšené společné aktivity národních výzkumných programů a projektů.
 • Synergie s dalšími zúčastněnými stranami v Evropě
 • Přispění k založení ERA sítě pro neurologický výzkum

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu udržitelné spolupráce národních i regionálních programů v oblasti výzkumu rakoviny. Podpořené projekty by se měly zabývat uspořádáním národních a regionálních programů financování pro mezinárodní výzkum rakoviny, a to implementací mezinárodní výzvy se spolufinancováním Evropskou unií, což povede k poskytování grantů třetím stranám. Podpořené projekty by také měly demonstrovst potenciální dopad na národní, regionální a mezinárodní výzkumné a inovační programy využitím klíčových indikátorů. Projekty by měly být založeny na minulých ERA-NET iniciativách pro tuto oblast. 

Očekávaný dopad výzvy je například:

 • Identifikace výzkumných a inovačních priotit v oblasti výzkumu rakoviny
 • Navýšení investic prostřednictvím spolupráce v oblasti výzkumu rakoviny a relevantních inovačních aktivitách
 • Demonstrované sdílení dat a analýz financovaného výzkumu rakoviny a souvisejících výsledků

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřena na podporu aktivit, ze kterých by benefitovaly organizace zabývající se výzkumnými a inovačními činnostmi pro oblast zdravotnictví. Podpořené projekty by se měly zabývat podporou rozvoje výzkumných aktivit, rozvojem řešení pro oblast managementu a administrativy, vývojem HR (lidské zdroje) strategií pro nábor a udržení talentů a tvorbou kultury, která oceňuje výsledky výzkumu a inovací. Očekává se zapojení zejména těch členských států Evropské unie, které vykazují nižší výsledky v oblasti zdravotnického výzkumu a inovací. Podpořené projekty by měly vyhledávat synergie s Evropskými strukturálními a investičními fondy. 

Očekávaný dopad této výzvy je:

 • Zvýšení počtu organizací, zejména z členských států EU s horšími výsledky v oblasti zdravotnického výzkumu, mezi špičkovými vědeckými instituty v mezinárodním kontextu pro oblast zdravotnictví

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřena na vývoj a propagaci metodologických přístupů, včetně alternativních statistických metodologií, adaptovaných pro rizikové zdravotnické prostředky. Tyto metodologické přístupy mají za cíl zajistit robustnost klinických dat potřebných pro evaluaci zdravotnických prostředků. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Analýzou zvláštností rizikových zdravotnických prostředků a potenciálními problémy z nich vyplývající 
 • Vývojem metodologií za účelem generování klinických dat pro rizikové zdravotnické prostředky
 • Přispěním ke sdílení přístupů a znalostí v oblasti hodnocení klinických dat v oblasti rizikových zdravotnických prostředků
 • Podpora networkingových aktivit napříč vývojáři a akademickými centry s cílem tvorby regulačních požadavků pro hodnocení rizikových zdravotnických prostředků 

Projekty by měly být založeny na spolupráci relevantních partnerů z akademické oblasti, kompetentních úřadů a státní správy, expertních center pro klinický výzkum a zdravotní péči a vědeckých a zdravotnických společností. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu sdílené programové iniciatity pro oblast antimikrobiální rezistence (Joint Programming Initiative on Antimicrobial resistance - JPIAMR). Podpořené projekty by se měly zabývat shromážděním nezbytných finančních prostředků z účasti na národních či regionálních výzkumných programech v oblasti antimikrobiální rezistence, a to implementací mezinárodní spojené výzvy, která povede k poskytování grantů třetím stranám spolufinancovaným Evropskou unií. Tyto aktivity by měly přispět k rozvoji JPIAMR výzkumné agendy a evropského akčního plánu proti antimikrobiální rezistenci. 

Očekávaný dopad této výzvy je například:

 • Financování výzkumných projektů na témata identifikovanou výzkumnou agendou JPIAMR
 • Podpora mezinárodního výzkumu pro oblast antimikrobiální rezistence
 • Zvýšené zapojení zúčastněných zemí do implementace JPIAMR strategické výzkumné agendy
 • Posílení národních a regionálních plánů pro oblast výzkumu antimikrobiální rezistence

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřena na podporu přenositelnosti inovativních řešení zahrnujících digitální nástroje za podmínek, kdy mohou být implementována ve zdravotnických systémech a zařízeních pro vývoj péče zaměřené na člověka. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Identifikací inovativních řešení využívajících digitálních nástroje s potenciálem podpořit péči zaměřenou na člověka
 • Návrhem a provedením implementační studie pro sběr důkazů nutných k doložení úspěšnosti přenosu digitálních technologií do různých zdravotnických systémů s důrazem na legální, etickou, behaviorální a sociální problematiku
 • Identifikací klíčových aspektů pro přenos, identifikace potenciálních překážek, nezbytných změn a adaptací pro provedení této transformace
 • Vývojem předpovědního modelu pro snadnější rozhodování o implementaci navrhovaných řešení

Řešení by měla být multidisciplinární, propojující experty z oblastí zdravotnických služeb a systémů, přírodních a sociálních věd a implementačního výzkumu. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřena na podporu klinického výzkumu integrujícího real-world data z klinické praxe nebo pacientova každodenního života a spojujícího je s daty nasbíranými pro výzkumné účely. Cílem této výzvy je využití real-world dat, nově získaných nebo z již existujících zdrojů (klinické asociace, registry, biobanky, iniciativy pro výzkum genomu etc.), pro zlepšení klinického managementu dospělých pacientů s komplexními chronickými onemocněními. Tyto navrhované aktivity by měly umožnit lepší léčbu a monitoring pacientů. Projekty by se měly zabývat také bezpečností pacientů, psychosociálními aspekty a kvalitou života pacientů jakožto důležitými ukazateli pro komplexní zdravotní podmínky. Podpořené projekty musí dokázat udržitelnost a účinnost těchto intervencí v reálných situacích. 

Ochrana dat a soukromí a etická problematika musí být důkladně zvážena při využívání soukromých dat z rúzných zdrojů pro výzkumné účely. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřena na identifikaci nejlepších postupů, vývoj a validaci intervencí, prevenci infekcí a tvorbu plánů pro klinické řízení v oblasti resistentních bakteriálních infekcí v oblastech s jejich vysokým výskytem. Projekty by měly zohlednit vývoj a kapacity lokální zdravotnické infrastruktury a rezistentní vzorce na národní, regionální i lokální úrovni. Pro tuto výzvu je esenciální také praktická implementace prevence infekcí a efektivnch plánů klinického řízení alespoň ve dvou evropských regionech s vysokým výskytem rezistentních bakteriálních infekcí. Očekává se spolupráce při realizaci projektu s dalšími zdravotnickými asociacemi a iniciativami. 

Očekávaný dopad výzvy je:

 • Dostupnost testovaných cenově efektivních modelů pro prevenci a léčbu bakteriálních infekcí v oblasti vysokého výskytu rezistentních infekcí
 • Snížené rozšíření resistentních infekcí přenesených v nemocnicích v těchto oblastech
 • Získání znalostí a poznatků využitelných pro země mimo EU, zejména pro země s nízkými a středními příjmy

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 15.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Cílem výzvy je vývoj a aplikace nových přístupů k testování toxických látek a chemikálií, a to bez závislosti na testování na zvířatech. Podpořené projekty by měly být založeny na přístupu kombinujícím pokročilé metody všech relevantních vědeckých a technologických oborů. Projekty by měly navrhnout a demonstrovat vědecky ověřitelné metody pro posuzování bezpečnosti chemických látek bez využití testů na zvířatech s prioritou ochrany lidského zdraví a využitím již existujícího know-how.

Očekávaný dopad výzvy je: 

 • Vědecky doložená a prakticky aplikovatelná řešení v oblasti posouzení bezpečnosti chemických látek bez využití testování na zvířatech
 • Uznání těchto řešení regulačními orgány a jejich následná aplikace do praxe v oblasti posuzování bezpečnosti chemických látek
 • Komerční využití těchto řešení v oblasti posuzování bezpečnosti chemických látek

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 20.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřena na spoolupráci napříč nejrůznějšími výzkumnými a inovačními programy v oblasti lidského mikrobiomu, a to v evropských zemích i globálně. Podporovány mohou být projekty zabývající se sběrem vzorků, procesování, standardizací, nutričními a enviromentálními aspekty i rozdíly mezi pohlavími. Projekty by se mohou zabývat tvorbou dalších strategií pro výzkum v této oblasti a je podporovaná silná mezinárodní spolupráce s relevantními partnery mimo Evropskou unii. 

Očekávaný dopad výzvy je:

 • Mezinárodní shoda na metodách, standardech, procedurách a pozorováních v oblasti lidského mikrobiomu 
 • Významné výsledky spolupráce v oblasti sběru dat lidského mikrobiomu z různých zdrojů 
 • Mezinárodní shoda na referenčních hodnotách v oblasti lidské metagenomiky

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj platforem, nástrojů a služeb, které budou využívat informace poskytované diagnostickými prostředky pro danou oblast. Tyto informace budou poté využity jako data pro přesné, detailní, strukturované, systematické a prioritizované zhodnocení zdravotního stavu pacienta. Využití této digitální diagnostické databáze by mělo významně přispět ke zdokonalení diagnostiky v běžné lékařské praxi. 

Očekávaný dopad výzvy je:

 • Vývoj inovací ve členských státech EU v oblasti technologií v lékařství vývojem nových diagnostických technologií, nástrojů, platforem a služeb integrujících diagnostická data a poskytujících rychlou, personalizovanou, detailní a přesnou diagnostiku
 • Zvýšení kvality a udržitelnosti zdravotnických systémů rychlejší a přesnější diagnostikou
 • Přispění k vývoji evropského diagnostického sektoru
 • Upevnit roli Evropské unie mezi světovou špičkou v oblasti zdravotnických diagnostických zařízení

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 15.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je součástí evropského akčního plánu Jedno zdraví proti antimikrobiální rezistenci (EU One Health Action Plan on Antimicrobial Resistance) a je zaměřená převážně na implementaci diagnostických nástrojů pro infekční choroby v klinické praxi. Návrhy by měly být realizovány zadavateli veřejných zakázek jednotlivých členských zemí (na národní, regionální či lokální úrovni), kteří mají zodpovědnost a kontrolu nad rozpočtem v relevantní oblasti podpory zdravotnických a ošetřovatelských služeb. 

Očekávané dopady výzvy jsou:

 • Implementace inovativních zadavatelských postupů pro diagnostiku infekčních chorob v Evropské unii
 • Přispění k naplnění evropského akčního plánu Jedno zdraví proti antimikrobiální rezistenci 
 • Tvorba nových příležitostí pro vývoj trhu v oblasti rychlé diagnostiky infekcí v Evropské unii
 • Snížená fragmentace poptávky po inovativních řešeních

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřena na spojení evropských iniciativ v oblasti výzkumu lidského zdraví za využití datových technologií, a to s cílem navrhnout implementační plán pro vznik datového cloudového portálu pro zdravotnický výzkum a inovace (Health research innovation cloud - HRIC). Tento datový portál by měl respektovat legální a etické požadavky. Návrhy by se také měly zabývat tvorbou směrnic pro správnou aplikaci GDPR regulace, zejména v oblasti zpracování soukromých dat ve zdravotnictví. 

HRIC portál by měl přispět k rozvoji Evropského cloudu pro otevřenou vědu. Očekávaný dopad této výzvy je například:

 • Vznik HRIC datového portálu respektující legální a etické požadavky, portál by měl sloužit jako katalog všech relevantních zdravotnických výzkumných databází financovaných z veřejných zdrojů
 • Demonstace přidané hodnoty úzké spolupráce zdravotnických výzkumníků s poskytovateli zdravotní péče a ostatními zúčastněnými stranami ve zdravotnickém systému

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřena na intervence ve zdravotnictví pro vývoj efektivních a integrovaných přístupů, zaměřených na pacienty, s cílem zlepšit řízení zdravotní péče o multimorbidní pacienty z řad seniorů. Tyto přístupy by měly být holistické, inkluzivní, interdisciplinární a měly by fungovat napříč jednotlivými sektory. Projekty by se měly zabývat zlepšením kvality života seniorních pacientů, a to zaměřením na jednotlivce, ošetřovatele a zjednodušení organizace péče o multimorbidní pacienty. 

Očekávané dopady výzvy jsou například:

 • Nové, validované modely zdravotnické péče, orientované na pacienty, s cílem zlepšit řízení péče o multimorbidní seniorní pacienty
 • Nové klinické směrnice a postupy pro zdokonalené řízení péče o multimorbidní seniorní pacienty
 • Vývoj či modifikace klíčových indikátorů pro kvalitu řízení multimorbidních pacientů

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřená na umožnění kolektivní implementace předobchodních zakázek poskytovatelům zdravotní péče v oblasti veřejného sektoru, a to s cílem snížit rozdíl mezi nabídkou a poptávkou po inovativních integrovaných systémech zdravotní péče. Cílem výzvy je umožnit modernizaci služeb pro veřejnou zdravotné péči a zároveň vytvořit příležitosti pro zdravotnický průmysl a výzkum v Evropě. Tyto příležitosti mohou zahrnovat organizační řešení, řešení pro oblast osobního zdraví, profesionálních řešení pro zdravotní péči a implementaci informačních technologií ve zdravotnictví. Projekty by měly být udržitelné i po době jejich financování. 

Očekávaný dopad této výzvy je:

 • Snížená fragmentace popdávky pro inovačních řešeních v oblasti integrované zdravotní péče
 • Zvýšené příležitosti pro trh zejména využitím sdílených specifikací, zveřejňováním výsledků a přispěním ke standardizaci, regulaci nebo certifikaci

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřena na výzkum v oblasti škodlivosti nano a mikroplastů pro lidské zdraví a lepší porozumění procesu, kterým se nano a mikroplasty dostávají do lidského těla. Podpořeny mohou být projekty zaměřené zejména na:

 • Zdroje produkce nano a mikroplastů a jejich přenos do lidského těla
 • Metody pro identifikaci a kvantifikaci nano a mikroplastů v jídle, životním prostředí a tkáni
 • Analytické metody detekce nano a mikroplastů 
 • Mikrobiální kolonizaci nano a mikroplastů
 • Toxikologii a absorbci kontaminovaných látek z nano a mikroplastů

Očekávaný dopad výzvy je lepší porozumění dopadům nano a mikroplastů na lidské zdraví a inovace v oblasti posuzování rizik pro lidské zdraví v oblasti nano a mikroplastů.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Cílem výzvy je vytvoření evropské multidisciplinární sítě schopné poskytnout platformu pro rychlou reakci v oblasti klinických studií na libovolnou závažnou infekční chorobu. Součástí sítě by měly být akademické organizace, malé a střední podniky (SMEs), velké společnosti, pacientské organizace, etické komise a zdravotnické systémy. 

Očekávaný dopad výzvy je:

 • Snížená finanční a časová náročnost pomocí efektivně implementovaných klinických testů pro diagnózu, prevenci a léčbu infekčních chorob
 • Vytvoření infrastruktury a zdrojů pro poskytnutí real-time údajů pro léčbu infekčních chorob
 • Zachování vedoucí pozice EU v oblasti kontroly a reakce na infekční choroby
 • Propojit existující sítě v Evropě a dalších světových státech za účelem koordinované reakce na infekční choroby
 • Spolupráce všech zúčastněných stran (SMEs, akademické organizace, zdravotnické systémy...)

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 30.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu propagace a mezinárodního šíření audiovizuálních děl v rámci sub-programu MEDIA. Podpořené projekty by se měly zabývat zejména: 

 • Podporou a vývojem přeshraničního marketingu, distribuce a značek v oblasti audioviziuálních děl pro platformy mimo divadla 
 • Propagací a šířením nových distribučních modelů s cílem uspíšit vývoj nových obchodních modelů

Očekávaný dopad této výzvy je například:

 • Zvýšení atraktivity Video On Demand (VOD) služeb
 • Zvýšení podílu spolupráce mezi evropskými VOD službami
 • Zvýšení digitální cirkulace evropských audiovizuálních děl
 • Vývoj nových obchodních modelů

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřena na zvýšení míry proočkovanosti ve členských státech Evropské unie a pozorumění klíčovým faktorům, které způsobují nižší proočkovanost obyvatelstva těchto zemí. Podpořené projekty by měly být založeny na již existujících výsledcích výzkumů, dostupných informacích a oficiálních směrnicích pro oblast vakcinace obyvatelstva a doporučení řídících orgánů v oblasti zdravotní péče. Očekává se spolupráce projektů s dalšími existujícími organizacemi v oblasti vakcinace, organizování setkání výzkumných pracovníků a vývoj networkingu jak v rámci zemí Evropské unie, tak i na globální úrovni. 

Očekávaný dopad výzvy je:

 • Přispění ke zvýšení proočkovanosti v Evropě, zejména v oblastech s nízkou mírou proočkovanosti
 • Vývoj praktických a implementovatelných směrnic pro zlepšení národních a regionálních zdravotnických systémů v oblasti zvýšení míry proočkovanosti
 • Přiblížení se k cílům EU pro oblast vakcinace 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Cílem programu je podpořit systém nakládání s vybranými autovraky, prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení za účelem materiálového a opětovného využití autovraků a jejich částí. Podporovanou aktivitou je ekologické rozebrání autovraků a zpracování částí (komodit) z těchto autovraků v roce 2018 a 2019. Žadateli jsou právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Žádosti o dotace na komodity odevzdané v roce 2018 budou přijímány od 2. ledna 2019 do 1. dubna 2019, na komodity odevzdané v roce 2019 od 2. ledna 2020 do 31. března 2020.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Cílem programu je podpora akcí zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy na silnicích II. a III. třídy (úprava směrového a výškového vedení pozemní komunikace, opěrných zdí a jiných objektů, které jsou součástí pozemní komunikace, úprava šířkového uspořádání pozemní komunikace, změna počtu nebo uspořádání jízdních pruhů, úprava tvaru křižovatky, světelné signalizační zařízení pro řízení provozu na křižovatkách, úprava vjezdu do obce, fyzické zúžení pozemní komunikace, zvýšení protismykových vlastností krytu vozovky v nebezpečných úsecích, úprava vodorovného a svislého dopravního značení, doplnění zvýrazňujících optických prvků na pozemních komunikacích, instalace dopravních zařízení, instalace záchytných zařízení). Žadateli jsou kraje.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
15 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 04. 2020

Cílem programu je podpora poskytování domácí hospicové péče. Domácí hospicovou péči vykonává tým zdravotnických a nezdravotnických pracovníků – lékař, zdravotní sestra, pečovatelka, sociální pracovník a dobrovolníci ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Poskytují sociální poradenství, psychoterapeutickou podporu, spirituální podporu, kompenzační pomůcky aj. Péče je určená nejen nemocnému, ale i všem pečujícím osobám v době péče o pacienta. Žadateli jsou FO a PO mající oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 04. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 4 fiche (opatření):

 • Agroturistika (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Lesy, voda, rekreace (Neproduktivní investice v lesích).
 • Podpora místních výrobců (Investice do zemědělských podniků).
 • Obnova venkova – školky, školy a spolky (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Mateřské a základní školy, Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 04. 2020

Cílem programu je podpořit úpravu stop lyžařských běžeckých tras na území Kraje Vysočina za účelem zkvalitnit podmínky pro běžecké lyžování, rozšířit nabídku cestovního ruchu pro aktivní trávení volného času a zvýšit tak atraktivitu Kraje Vysočina pro vyznavače zimních sportů. Žadateli jsou fyzické osoby podnikající, obchodní společnosti, obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, NNO.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu samostatných stezek pro cykllisty nebo stezek pro cyklisty a chodce, na výstavbu jízdních pruhů pro cykllisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací. Žadateli jsou kraje,obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora pobytovým zařízením sociálních služeb na vybavení koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úpravu společné televizní antény v souvislosti s přechodem zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na vysílací standard DVB-T2 (pořízení set top boxu/televizního přijímače, úprava anténního systému). Žadateli jsou poskytovatelé sociálních služeb poskytující vybrané pobytové sociální služby (obce, příspěvkové organizace zřizované obcemi nebo krajem působící v sociální oblasti, spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora jednorázových sportovních a volnočasových akcí a aktivit realizovaných na území města Jihlavy v období od 1.1.2020 do 31.12.2020. Dotace je určena např. na odměny rozhodčím, pronájem prostor včetně služeb, na cestovné, na propagaci, na nákup materiálu a drobných cen. Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 04. 2020

Cílem programu je podpora sportovních akcí, zejména pro děti a mládež, na území statutárního města Zlína. Vhodným žadatelem jsou fyzické nebo právnické osoby provozující danou činnost na území města Zlína. Dotace je určena na akce konané v II. čtvrtletí 2020.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 04. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 4 fiche (opatření):

 • Investice do zemědělských podniků.
 • Investice do nezemědělských činností (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Lesní technologie, zpracování lesních produktů a jejich uvádění na trh (Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh).
 • Základní služby a obnova šumperského venkova (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Obchody pro obce, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven, Stezky, Muzea a expozice pro obce).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 04. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 5 fichí (opatření):

 • Neproduktivní investice v lesích.
 • Rozvoj podnikání na venkově (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Rozvoj zemědělských podniků (Investice do zemědělských podniků).
 • S produkty na trh (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 04. 2020

Cílem programu je podpora zvýšení úrovně ICT v obcích a městech kraje s důrazem na bezpečnost prostředků ICT, lepší využívání IT nástrojů při zvyšování informovanosti občanů a poskytování služeb veřejné správy, vzdělávání v oblasti ICT a podpora rozvoje a výstavby otevřených sítí. V rámci výzvy jsou vyhlášeny 4 podprogramy - Elektronické služby veřejné správy; Kybernetická bezpečnost; Síťová infrastruktura; Digitální gramotnost. Žadateli jsou NNO, obce, svazky obcí, příspěvkové organizace kraje, obcí.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora tvorby a obnovy přirozených vodních prvků v krajině, obnovy přirozených funkcí drobných vodních toků a niv, regulace odtoku z melioračních odvodňovacích zařízení, tvorba krajinných prvků pro zpomalení povrchového odtoku vody z území a ochranu před erozí půdy, tvorba a obnova zaniklých přírodě blízkých malých vodních nádrží, zvyšování retenční kapacity půdy, opatření na podporu zasakování a výparu neznečištěných srážkových vod v urbanizovaných územích. Žadateli jsou FO i PO.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty, vybudování doprovodné infrastruktury, na výstavbu jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, na realizaci liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 04. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 4 fiche (opatření):

 • Konkurenceschopnost zemědělských podniků (Investice do zemědělských podniků).
 • Založení a rozvoj nezemědělských činností (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Společenský potenciál lesů (Neproduktivní investice v lesích).
 • Lesnické technologie a produkty (Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 04. 2020

Cílem programu je podpořit v realizaci rozvojových projektů s významným dopadem na inovační systém Pardubického kraje formou finanční podpory jejich přípravy. Finanční podpora je určena na zpracování žádosti, příloh žádosti a dalších podkladů potřebných pro předložení žádosti o podporu projektu. Žadatelem mohou být veřejnoprávní a podnikatelské subjekty.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
450 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 04. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Investice do zemědělství (Investice do zemědělských podniků).
 • Občanská vybavenost (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Hasičské zbrojnice, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu a modernizaci samostatných parkovacích systémů. Žadateli jsou kraje, obce, svazky obcí a jimi zřizované nebo zakládané organizace, dopravci ve veřejné dopravě.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
23 400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Tento program je zaměřen na poskytování neinvestičních i investičních dotací a příspěvků na realizaci systematické podpory plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany. Příspěvek je určen výhradně na opravy CAS ve vlastnictví obce, které nejsou technickým zhodnocením. Žadateli mohou být obce, které jsou zřizovateli JSDHO.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
700 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Výzva je zaměřena na využití mikroorganismů pro odstranění znečištění životního prostředí a transformaci kontaminujících látek na neškodné produkty. Podpořeny mohou být projekty zaměřené zejména na:

 • Výzkum a inovace v oblasti efektivních a nízkonákladových strategií pro využití mikroorganismů v oblasti odstranění kontaminujících látek a podpora biotechnologií vyžadujících minimální či nulovou externí energii a zdroje
 • Odstraňování kontaminujících látek v půdě, sedimentech, dolech, povrchové i podpovrchové vodě 
 • Vývoj systému na odstraňování různých kontaminujících látek
 • Praktické zkoušky vyvinutých řešení

Očekávaný dopad výzvy je odstranění alespoň dvou odlišných toxických kontaminujících látek, důkaz využitelnosti technologie pro praktické využití a kvantifikovaná demonstrace benefitů v porovnání se standardními fyzikálně-chemickými přístupy k odstraňování kontaminujících látek.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Tento program je zaměřen na poskytování neinvestičních i investičních dotací a příspěvků na realizaci systematické podpory plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany. Příspěvek je určen výhradně na opravy cisternové automobilové stříkačky nebo rychlého zásahového automobilu, které nejsou technickým zhodnocením. Žadateli mohou být obce - zřizovatelé JSDHO.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Cílem programu je podpora těch akcí obcí Plzeňského kraje, které je nutno vyřešit z důvodu havarijních či naléhavých potřeb (pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy a opravy majetku). Žadatelem jsou města a obce Plzeňského kraje.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu otevřeného vzdělávání a spolupráce v oblasti vědeckého vzdělávání. Podpořené projekty by se měly zaměřit na tvorbu nových partnerství v lokálních komunitách za účelem umožnění přístupu ke vzdělávání v oblasti vědy pro všechny občany. Projekty mají za cíl podporu široké škály aktivit založených na spolupráci mezi formálními i neformálními poskytovateli vzdělání v oblasti vědy, společnostmi a občanskou společností, a to s účelem integrace konceptu otevřeného školství na všech vzdělávacích úrovních.

Mělo by dojít k propagaci a realizaci tzv. otevřeného školství/vzdělávání (open schooling), ve kterém školy za spolupráce s dalšími zúčastněnými stranami umožňují přinést poznatky a zkušenosti z reálného života a pracovního prostředí do vzdělávání. Do partnerství se školami by měli být zapojeni profesionálové z občanské společnosti, podniků, výzkumných organizací etc.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj vědeckých iniciativ občanů (citizen science) a šetrných inovací (frugal innovation). Podpořené projekty se mohou zabývat dvěma specifickými oblastmi těchto vědeckých iniciativ, a to samotnými aktivitami vědeckých iniciativ občanů a poté oblastí šetrných inovací, které umožňují jejich vývoj při minimalizaci nákladů. Projekty by se tedy měly zabývat následujícími činnostmi:

 • Vědecké iniciativy občanů - jasně definované aktivity, které mohou vést k novým možnostem sociální inkluze, vývoji nových znalostí, nových technologií nebo nových možností využívání již existujících technologických nebo sociálních inovací
 • Šetrné inovace - vývoj jednoduchých a levných inovací zaměřených na obyvatelstvo s nízkými přijmy, které budou kvalitní, enviromentálně udržitelné a využívající současné technologie a know-how

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.800.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Výzva je zaměřená na na analýzu dostupných znalostí v oblasti věděckého mimoškolního vzdělávání a jeho dopadu na občany (včetně studentů všech věkových kategorií od základní školy po univerzitní studenty). Je potřeby zohlednit také genderové a geografické rozdíly. Tyto aktivity mají za cíl specifikovat, zda-li tento typ učení doplňuje školní vzdělávání a je úspěšné v oblastech, na které školní vzdělávání nestačí. Aktivity by se měly také zabývat pozitivním dopadem na úroveň vzdělávání, kterého by bylo možno dosáhnout mimoškolním vědeckým vzděláváním a zda-li je možné tuto neformální vzdělávací formu akreditovat a objektivně zhodnotit kvalitu vzdělávacích metod.

Očekávaný dopad této výzvy je v krátkodobém horizontu identifikace metod a praktik pro mimoškolní vzdělávání a jejich dopad na formální i neformální vědecké vzdělávání pro studenty i občany. Pro střednědobý horizont tyto aktivity pomohou EU lépe porozumět tématice mimoškolního vědeckého vzdělávání a v dlouhodobém horizontu by měly výsledky tohoto výzkumu přispět k akreditaci nových forem mimoškolního vědeckého vzdělávání.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.700.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Tato výzva je koncipovaná jako doplnění aktivit výzvy SwarfS-18-2016, která byla zaměřena na oblasti genomiky, lidského obohacení a interakce člověk/stroj (projekt SIENNA). Aktivity výzvy by měly být zaměřeny na tvorbu podobných analýz a zlepšení modelů a příruček vzniklých činnostmi spojenými s projektem výzvy SwarfS. Toho by se mělo docílit zkoumáním nových technologií s vysokým potenciálem za účelem iddentifikace tří nebo čtyř rozdílných technologií s ekvivalentním socio-ekonomickým dopadem.

Zkoumání nových technologií s vysokým potenciálem (technology horizon scanning) je důležitou součástí této výzvy vzhledem k tomu, že je zaměřená na vývoj technologií, které mají nejvýraznější etickou problematiku a společenský dopad a zároveň vychází z aktivit realizovaných projektem Sienna. Spolupráce a synergie s projektem Sienna a dalšími relevantními projekty (zejména PANELFIT, SHERPA, EnTIRE, I-CONSENT, ENERI, PRINTEGER, TRUST etc.) bude zajištěna dedikovaným koordinačním pracovním balíčkem. Pro každou vybranou technologii by měly být do výzkumných aktivit zahrnuty rozdílné zůčastněné strany, včetně výzkumné komunity a širší společnosti.

 

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Tento program je zaměřen na poskytování neinvestičních i investičních dotací a příspěvků na realizaci systematické podpory plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany. Příspěvek je určen na nákup nové cisternové automobilové stříkačky. Podmínkou získání příspěvku je přiznání účelové dotace z dotačního programu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Žadateli mohou být obce - zřizovatelé JSDHO.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 3. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 4 fiche (opatření):

 • Podpora zemědělského podnikání (Investice do zemědělských podniků).
 • Podpora zpracování zemědělských produktů (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Rozvoj nezemědělského podnikání (Podpora na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Předávání znalostí a zkušeností (Předávání znalostí a informační akce).

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Tento program je zaměřen na poskytování neinvestičních i investičních dotací a příspěvků na realizaci systematické podpory plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany. Příspěvek je určen na nákup přetlakových dýchacích přístrojů pro JSDHO kategorie II. nebo III, které jsou vybaveny maximálně třemi DP. Žadateli mohou být obce - zřizovatelé JSDHO.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj a posilování dovedností asociací a jejich členů, posilování spolupráce na národní i evropské úrovni (s odpovídajícími protějšky z donorských států), včetně výměny informací a know-how. Žadateli jsou právnické osoby zaregistrované jako odborové organizace, síť či platforma v oblasti profesionálního současného umění.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na různorodé činnosti současného umění (scénická umění, vizuální umění, literatura), na mezioborové projekty, které mohou zahrnovat i prvky audiovizuálního umění (film, digitální hry), na budování kapacit umělců a kulturních organizací v oblasti kulturního podnikání a uměleckých a technických dovedností. Žadateli jsou právnické osoby působící v oblasti profesionálního současného umění, OSVČ.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 140 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Cílem programu je podpora poskytovatelům pobytových sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 (vybavení vybraných pobytových zařízení sociálních služeb koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úprava společné televizní antény). Žadateli jsou registrovaní poskytovatelé sociálních služeb (obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované obcemi nebo kraji, spolky, ústavy, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Výzva je zaměřená na výzkum a řešení problematiky genderového násilí (Gender-based violence - GBV) v prostředí výzkumných organizací a univerzit. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Vyšetřováním různých forem genderového násilí včetně sexuálního obtěžování v evropských vysokoškolských systémech a výzkumných organizacích jak pro zaměstnancem tak pro studenty.
 • Identifikací role univerzit a výzkumných organizací, včetně organizací pro financování výzkumu v prevenci různých forem genderového násilí, ochrany obětí a perzekuce viníků
 • Tvorbou konkrétních doporučení pro univerzity a výzkumné organizace pro oblast boje s genderovým násilím

Očekávaná doba realizace podpořených projektů je 36 měsíců.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.800.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na opravy požární techniky nebo pořízení věcných prostředků pro zvýšení akceschopnosti JSDHO (na osobní ochranné pomůcky, věcné prostředky, radiové spojové prostředky, požární příslušenství zásahových požárních automobilů a na provedení technické prohlídky požární techniky či revize věcných prostředků požární ochrany). Žadateli mohou být obce - zřizovatelé JSDHO.

.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu iniciativ zabývající se aktivitami, semináři, mentorskými sezeními, genderově inkluzivními inovativními nástroji etc. za účelem vývoje podnikatelských schopností a inspirování další generace žen v oblastech výzkumu a inovací. Tyto aktivity budou probíhat ve spolupráci se školami, nadacemi, vědeckými a technickými muzei, inkubátory, start-upy a inovativními průmyslovými podniky. Měly by být založeny na práci realizované dalšími evropskými iniciativami či projekty podporovanými Evropskou unií (Scienix, Hypatia, EUCYS). Cílem projektu je také vytvoření udržitelné sítě pro spolupráci, která by zahrnovala alespoň 16 zemí Evropské unie či asociovaných zemí.

Očekávaný dopad této výzvy je zejména zvýšení povědomí o genderových rozdílech v oblasti inovací, podpora udržitelné spolupráce napříč výše zmíněnými organizacemi a přispění ke zvýšení počtu žen v oblasti inovací v Evropě.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v oblasti rodinné politiky (osvětové vzdělávací programy, podpora mezigeneračního soužití, metodická podpora při zavádění flexibilních pracovních úvazků). Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Předmětem výzvy je poskytování dotací právnickým osobám vykonávajícím činnost střední školy, jejichž zřizovateli jsou FO či PO a registrované církve. Výzva je určena na dofinancování nárůstu počtu hodin úvazků pedagogických pracovníků, které nově vznikají při tvorbě víceoborových tříd pro dané skupiny oborů.

Termíny pro podání žádosti:

 • Na období leden až srpen 2020 - 2.3.2020 - 15.4.2020
 • Na období září až prosinec 2020 - 16.4.2020 - 29.6.2020

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Cílem grantové soutěže je podpora kulturních, popularizačních a vzdělávacích projektů. Vhodnými žadateli jsou právnické osoby, které nejsou zřízeny za účelem podnikání. Výstupy projektů nesmí být využívány ke komerčním účelům. Z programu jsou vyloučeny politické strany, fyzické a právnické osoby zřízené za účelem podnikání, církve, státní organizace.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Výzva je zaměřena na vzdělávání pracovníků NNO, rozvoj spolupráce pracovníků NNO, rozvoj základních gramotností, inkluze, polytechnického vzdělávání, EVVO, ICT, propojení s formálním vzděláváním - tandemová výuka v neformálním vzdělávání, sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání, zavádění nových metod v neformálním vzdělávání. Žadateli jsou NNO, MAS, krajské rady dětí a mládež.

Dne 23.10.2019 byl pozastaven příjem nových žádostí o podporu. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu bylo změněno ze dne 6.1.2020 na 15.4.2020.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
19 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj balíčku pro trénink v rámci oblasti tzv. otevřené vědy (Open Science) a podnikatelských dovedností, určený pro výzkumné pracovníky a vědce ve všech stádiích jejich kariéry. Pro rok 2020 by měly být projekty soustředěny zejména na aktivity týkající se otevřené vědy a otevřených inovačních procesů a trénink by měl být integrován do již existujících Ph.D. programů.

Projekty by měly být organizovány (nebo by měly úzce spolupracovat) se zkušenými projekty, které již vyvíjely a implementovaly Ph.D. studijní programy, například pod programy Erasmus+ nebo ITN. Očekává se demonstrace tzv. "proof of concept" a dopadu vyvíjených aktivit či změn na Ph.D. trénink a zdůvodnění nutnosti zlepšení a formální integrace tréninku dovedností. Poskytovány by měly být také konzultace uchazečům o doktorské (Ph.D.) studium a doktorským studentům pro jimi zvolenou kariérní oblast, a to mimo akademickou sféru.

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 300.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu genderové rovnosti ve výzkumných organizacích. Cílem je odstranit překážky pro nábor a kariérní postup žen v oblasti výzkumu, zabývat se genderovými nerovnostmi v rozhodovacích procesech a integrovat genderové aspekty do obsahu výzkumu a inovací. Tyto změny by měly být implementovány prostřednictvím plánů pro genderovou rovnost (Gender Equality Plans - GEPs). Nástoj GEAR, vyvinutý Evropskou komisí a EIGE, poskytuje návod k nastavení a implementaci GEPs. Podpořené projekty by měly být zaměřeny na implementaci GEPs ve výzkumných organizacích včetně univerzit. GEPs by měly být vyvinuty prostřednictvím koordinovaného přístupu, dodržující postupy nástroje GEAR. Zahrnuty by měly být například následující aktivity:

 • Zhodnocení/audit procesů a postupů s relevantními daty pro identifikaci genderové nerovnosti na úrovni organizací
 • Implementace efektivních aktivit na základě zhodnocení/auditu
 • Monitoring postupu a realizovaných aktivit na základě indikátorů na úrovni organizací

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Tento program je zaměřen na poskytování neinvestičních i investičních dotací a příspěvků na realizaci systematické podpory plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany. Příspěvek je určen na nákup nového dopravního automobilu (podmínkou je přidělení dotace na pořízení nového dopravního automobilu z dotačního programu MV - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR). Žadateli mohou být obce - zřizovatelé JSDHO.

Maximální % dotace:
67%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Výzva je zaměřena na podporu prevence a boje s rasismem, xenofobií, homofobií, antisemitismem, islamofobií, transfobií a dalšími formami netolerance a nenávistného projevu jak na internetu, tak ve skutečném světě. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se alespoň některými z následujících aktivit podpořených touto výzvou:

 • Prevence a boj s rasismem, xenofobií a dalšími formami netolerance: Projekty by se měly zabývat zejména výše zmíněnými formami prevence a boje s netolerancí, podporou a ochranou komunit a jednotlivců ohrožených netolerancí a nenávistnými aktivitami a vedním dialogu mezi různými skupinami a komunitami
 • Monitoring, prevence a boj s nenávistnými projevy na internetu: Projekty by měly být realizovány formou spolupráce klíčovách stran (veřejná správa, občanská společnost a soukromé podniky) za účelem nahlašování a boje s nenávistným obsahem na sociálních médiích, podporovány jsou také výzkumné aktivity pro pochopení ekosystémů extremistických skupin a nenávistných projevů online a v rámci tohoto tématu jsou podporovány také preventivní a vzdělávací aktivity
 • Téma pouze pro veřejnou správu: Zlepšení reakce veřejné správy na projevy rasismu, xenofobie a dalších forem netolerance na národní, regionální a lokální úrovni

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 7.930.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu teritoriálního zodpovědného výzkumu a inovací (Responsible Research and Innovation). Teriorium je v tomto případě definováno jako jakákoli oblast charakterizovaná určitými geografickými vlastnostmi, nebo oblast se sdílenými kulturními, enviromentálními či ekonomickými faktory. V rámci realizace projektu by mělo dojít ke vzniku konsorcií, která budou mít za cíl zaměřit své aktivity na víc než jedno teritorium v Evropě nebo ve třetích zemích. Konsorcia by se měla zabývat například následujícími aktivitami:

 • Mapováním současného ekosystému pro oblasti výzkumu a inovací - mapování bude doplňovat již existující iniciativy jako například Smart Specialization Platform, European Cluster Observatory nebo Regional Inovation Scoreboard
 • Navrhováním změn pro otevřenější a inkluzivnější ekosystém
 • Vývojem konkrétních aktivit napříč organizacemi (změny institucí a agendy v oblastech genderu, etiky, zapojení veřejnosti, vědeckého vzdělávání a otevřeného přístupu k informacím) a v teritoriálním kontextu (lokální a regionální vztahy a rozhodovací procesy)

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Výzva je zaměřená na lepší pochopení toho, jak jsou výsledky vědeckých metodik komunikovány a příjmány občany (měly by být zahrnuty aspekty věku, genderu a socio-ekonomického statusu). Aktivity podporované výzvou také zahrnují vývoj nových možností pro měření a zhodnocení vědecké komunikace a identifikace postupů a legislativy pro zlepšení vědecké komunikace a zvýšení důvěry občanů. Tyto aktivity povedou ke zvýšení znalostí ohledně vědecké komunikace na úrovni Evropské unie i členských států.

Podpořené projekty by měly přinést inovativní návrhy pro otevřenější vědu a inovace směrem ke společnosti, a to zejména zvýšením kvality a efektivity interakcí mezi vědci, dalšími zúčastněnými stranami ve vědě a výzkumu, médii a veřejností. Pro realizaci projektu je žádoucí vytvoření multi-disciplinárního týmu schopného zkoumat definované komunikační strategie (novináři, vědci, učitelé, podniky, ekonomové, občanská společnost, právní experti etc.)

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.200.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Výzva je zaměřená na výzkum postojů nejrůznějších zúčastněných stran, včetně výzkumné komunity, pacientů, dárců a veřejnosti pro výzkum a inovaci tzv. organoidů a etických důsledků a problematiky této výzkumné oblasti. Součástí projektu by měla být také komparativní analýza etické problematiky organoidů s podobnou skupinou technologií (např. bioelektronika).

Projekt by se měl věnovat zkoumáním dopadů organoidních technologií s cílem identifikace nezbytných součástí, které by mohly nejlépe podporovat výzkumnou komunitu v integraci etických prvků do výzkumných protokolů a aktivit. Komparativní analýza by měla být realizována pro oblasti napříč Evropskou unií i globálně a měla by se zaměřovat jak regulačními, právními a rámcovými aspekty, tak úrovní společenského povědomí a přijetí těchto technologií.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Tento program poskytuje podporu na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje. Dotace je určena na umělou obnovu sadbou geneticky vhodnými vybranými druhy dřevin, výchovu lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu, na zřizování oplocenek ze dřeva či drátěného lesnického pletiva, mechanickou ochranu poloodrostků a odrostků vybraných dřevin, mechanickou ochranu kostry porostu proti škodám zvěří loupáním či ohryzem. Žadateli jsou např. vlastníci lesa.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 04. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 4 fiche (opatření):

 • Zemědělské podniky (Investice do zemědělských podniků).
 • Zemědělské produkty (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Nezemědělské podnikání (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Technika pro lesní hospodářství (Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů)

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 04. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 5 fichí (opatření):

 • Podpora zemědělství (Investice do zemědělských podniků).
 • Podpora lesnictví (Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh).
 • Podpora zpracovatelů zemědělských produktů (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Podpora činnosti nezemědělských podnikatelů a diverzifikace na venkově (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností)
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů a následně projektů (lze podávat od 16.3.2020 do 18.5.2020) zaměřených na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty, stezek pro cyklisty a chodce, jízdních pruhů pro cyklisty, společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic, na realizaci liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací. Žadateli jsou obce. Realizace podpořeného projektu musí být dokončena nejpozději do 30.6.2023.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora pobytovým zařízením sociálních služeb na vybavení koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úpravu společné televizní antény v souvislosti s přechodem zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na vysílací standard DVB-T2 (pořízení set top boxu/televizního přijímače, úprava anténního systému). Žadateli jsou poskytovatelé sociálních služeb poskytující vybrané pobytové sociální služby (obce, příspěvkové organizace zřizované obcemi nebo krajem, spolky, ústavy, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 04. 2020

Cílem programu je podpora výrobců, výrobků a tradišních řemesel. Podporované aktivity - např. podpora regionálních produktů, místní výroby a místních
obchodních spotřebitelských vazeb, využívání potenciálu tradičních specifických výrob a řemesel, podpora osvěty a zvýšení informovanosti o významu a kvalitě místních potravin, výrobků a služeb. Žadateli jsou PO, FO podnikající - nositelé značky místní produkce.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 04. 2020

Cílem programu je podpora kulturně významných akcí s prvkem veřejného zájmu, které jsou přínosem pro město. Podporovány jsou jednorázové akce konané od 1.7.2020 do 31.12.2020, dlouhodobé projekty, celoroční činnost zájmových kulturních spolků, tuzemské a zahraniční výjezdy jednotlivců nebo spolků reprezentujících město Pardubice v oblasti kultury a aktivity podporující rozvoj mladých talentů, kteří vyvíjejí kulturní aktivity. Žadatelem mohou být fyzické i právnické osoby.

Upozornění:

Statutární město Pardubice pozastavuje příjem žádostí o poskytnutí dotací na podporu kulturních akcí pořádaných ve druhém pololetí 2020.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 04. 2020

Cílem programu je zajistit dostupnost ambulantní zdravotní péče v malých obcích na území kraje - získat nové poskytovatele zdravotních služeb primární ambulantní péče nebo udržet stávající poskytovatele na území obce. Dotace je určená na zajištění prostor pro ordinaci a pořízení přístrojového či dalšího vybavení. Žadatelem je obec s maximálním počtem 6 000 obyvatel.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 04. 2020

Cílem výzvy je přispět k větší uplatnitelnosti mládeže v oblasti agrobyznysu skrze posilování expertizy školitelů na úrovni technických a odborných škol a ukotvení takových vzdělávacích institucí na personální potřeby a profesní standardy agroindustriálních parků v zónách regionu (posílení technických, pedagogických a operačních kapacit, rozšíření učebních prostor a učitelského sboru čtyř vybraných škol, navýšení kapacit existujících velmi malých a malých zemědělských podniků). Žadateli jsou NNO, další fyzické a právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a poskytování sociálně-právní ochrany dětí, územní samosprávné celky a mezinárodní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 04. 2020

Program poskytuje investiční dotace a příspěvky na rekonstrukci, modernizaci stávajících a výstavbu nových vodních děl ve vlastnictví resp. do vlastnictví obcí a svazku obcí (ČOV, kanalizací, vodovodů a náhradních zdrojů pitné vody) v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací na území kraje. Žadatelem mohou být obce do 4000 obyvatel a svazky obcí.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 04. 2020

Cílem podpory je dlouhodobý rozvoj sítě sociálních služeb. Dotace poskytovaná v rámci této výzvy je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb (pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace). Žadateli jsou registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 04. 2020

Program pro poskytování peněžních prostředků z výnosu daní z hazardních her je určen ke zvyšení úrovně kvality poskytovaných sociálních služeb a na podporu účelných aktivit pro seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby bez přístřeší a osoby závislé či ohrožené závislostí. V rámci výzvy jsou vyhlášena 3 grantová témata: Téma A - Zlepšování životních podmínek seniorů, osob se zdravotním postižením a osob bez přístřeší; Téma B - Zlepšování materiálně technického vybavení sociálních služeb v oblasti protidrogové prevence; Téma C - Zlepšování životních podmínek pro klienty pobytových sociálních služeb příspěvkových organizací zřízených SMO. Žadateli jsou právnické a fyzické osoby poskytující sociální služby nebo související aktivity s výjimkou příspěvkových organizací (téma A), právnické a fyzické osoby poskytující sociální služby nebo související aktivity v oblasti protidrogové prevence (téma B), příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je SMO (téma C).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekontrukce a rozvoj v SZT a zvyšování účinnosti KVET (výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic, rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic, instalace a modernizace technologických zařízení související s distribucí včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií, instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách zásobování tepelnou energií, instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TV, které budou součástí soustav zásobování tepelnou energií, instalace a rekonstrukce výtopen na zemní plyn). Žadateli jsou malé, střední a velké podniky v rámci ITI Brno. Na základě rozhodnutí MPO došlo k prodloužení termínu uzávěrky - pro ověření data klikněte sem.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 04. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 9 fichí (opatření):

 • Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů (Investice do zemědělských podniků).
 • Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Podpora lesního hospodaření a šetrných technologií včetně zpracování lesnických produktů (Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh).
 • Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Zvyšování odborné úrovně podnikatelů v zemědělství (Předávání znalostí a informační akce).
 • Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest (Zemědělská infrastruktura).
 • Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity (Neproduktivní investice v lesích).
 • Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury (Lesnická infrastruktura).
 • Stabilizace vodních poměrů v lesích (Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu komunikací pro pěší, na realizaci bezbariérového přístupu na zastávky, zavedení zvukové či jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací, na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty, stezek pro cyklisty a chodce, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce k dopravě do škol a zaměstnání, realizaci liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, realizaci související doprovodné infrastruktury pro cyklisty. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 700 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora drobných, zajímavých, inovativních, netradičních projektů (např. umístění odpočinkových prvků do krajiny, čištění studánek, potoků, renovace, rekonstrukce laviček, zajímavých míst, projekty podporující obecně prospěšné aktivity, projekty ke zlepšení kvality života v obci a regionu). Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené kraji nebo obcemi, NNO, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro předškolní, základní, střední a vyšší odborné vzdělávání, pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivityí školy a připojení k internetu. Žadateli jsou školy a školská zařízení, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit a péče o děti, kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
907 611,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 04. 2020

Cílem programu je podpora sociálních služeb na území Plzeňského kraje. Jedná se o neinvestiční dotaci na základní činnosti sociálních služeb a investiční dotaci na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku. Žadateli mohou být poskytovatelé sociálních služeb mající oprávnění k poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
24 300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 04. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 5 fichí (opatření):

 • Podpora zemědělských podniků (Investice do zemědělských podniků).
 • Podpora lesnictví (Lesnická infrastruktura).
 • Podpora jiného drobného podnikání (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Rozvoj rekreačních funkcí lesa (Neproduktivní investice v lesích).
 • Základní infrastruktura venkova (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 813 506,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 04. 2020

Cílem programu je poskytování dotací podnikatelským subjektům na financování odborné stáže žáků a studentů v sídle či provozovně daného subjektu, a to za účelem lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce. Program je zaměřen na žáky denního studia 2. až 4. ročníků středních škol oborů vzdělání s maturitní zkouškou a 2. až 3. ročníků oborů vzdělání s výučním listem, studenty denního studia všech ročníků vyšších odborných škol, a studenty denního studia všech ročníků bakalářského studia a všech ročníků navazujícího magisterského studia, případně studenty 1. - 5. ročníku pětiletého magisterského studia na vysokých školách, a to u vybraných skupin podporovaných oborů SŠ, VOŠ, resp. oblastí VŠ studia, uvedených v článku XVI podmínek Programu. Žadateli jsou malé, střední či velké podniky se sídlem nebo provozovnou na území kraje. Podpořený projekt lze realizovat od 1.5.2020 do 30.6.2021.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 04. 2020

Cílem programu je podpořit projekty, které napomůžou k využití zahrad pro netradiční formy výuky, školní a mimoškolní aktivity v oblasti EVVO, ochranu životního prostředí a komunitní akce či setkávání. Dotace je určena na založení nebo úpravu stávajících extenzívně využívaných zahrad, na pořízení základního mobiliáře pro potřeby výuky ekologické výchovy, a na opatření vedoucí k dovybavení zahrad pro komunitní setkávání. Žadateli jsou města, obce, příspěvkové organizace kraje a obcí, spolky, školy a školského zařízení.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 04. 2020

Program podporuje aktivity, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi. Výstupem projektu bude studie proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh nebo aktivity k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace. Žadateli mohou být podnikatelské subjekty (MSP) a výzkumné organizace. Na základě rozhodnutí MPO došlo k prodloužení termínu uzávěrky - pro ověření data klikněte sem.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 04. 2020

Cílem programu je zvýšit počet dětských neurologů v České republice, a to prostřednictvím podpory specializačního vzdělávání vybraných lékařů v oboru dětská neurologie, které jim umožní přistoupit k atestační zkoušce. Konečným cílem programu je pak samotné složení atestační zkoušky účastníky a získání specializované způsobilosti v oboru dětská neurologie. Žadatelem jsou právnické nebo fyzické osoby podnikající - poskytovatelé zdravotních služeb. 

V případě schválení předložené žádosti budou jednotliví zaměstnavatelé podpořeni finanční dotací, která by měla částečně pokrýt náklady spojené se vzděláváním jejich zaměstnanců (refundace mzdových výdajů, cestovních výdajů a výdajů na jednotlivé vzdělávací aktivity).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 440 418,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbou nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro předškolní, základní, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity základní školy a připojení k internetu. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 325 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj technologií vodíkových palivových buněk (hydrogen fuel cells - FC), konkrétně na vývoj FC modulu standardní velikosti pro těžká užitková/nákladní vozidla. Cílem výzvy je definice velikosti, propojení, API protokolů a obecných testovacích protokolů pro rámec tohoto modulu vodíkových palivových buněk. S ohledem na rozdílné legislativy členských zemí pro nákladní vozidla by měly být implementovány různé možnosti FC modulů.

FC moduly by měly být testovány nezávislou organizací podle určených protokolů. Moduly by měly být také nezávisle validovány. Očekávaná doba realizace projektů je 36 měsíců. Mezi očekávané dopady projektu patří primárně tvorba "plug-and-play" FC modulu, který zvýší úroveň vodíkové ekonomiky na tzv. "economy of scale".

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 7.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu vývoje nové generace přechodových zón (transition zones) v oblasti železnice, které mají zajistit udržitelný přechod mezi oblastmi s rozdílnými podpůrnými materiály a prostředky v kolejišti, jedná se o tzv. track stiffness. Track stiffness je klíčovým faktorem ovlivňujícím provoz a životnost železniční trati. Podpořené projekty by se měly zabývat následujícími tématy, které jsou v souladu s programem Shift2Rail MAAP:

 • Vývoj nové generace řešení pro transition zones: Do aktivit tohoto tématu spadá optimalizace tzv. track stiffeness v kontextu vývoje nové generace traťových technologií, vývoj integrovaných/externích monitorovacích řešení, vývoj a návrh materiálů pro udržitelná systémová řešení, vývoj optimálních režimů údržby etc.
 • Vývoj za účelem aplikace CSM-RA pro identifikaci rizik (HAZID) a zhodnocení životního cyklu řešení/technologií: Zde se jedná o využití nových materiálů, optimalizované návrhy pro udržitelnost, výrobní technologie, instalační metody a požadavky na údržbu.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.420.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Tato výzva je zaměřená na podporu mezinárodních projektů pro spolupráci na implementaci politických agend Evropské unie v oblastech vzdělávání a tréninku, včetně agend specifických pro jednotlivé sektory. Hlavním cílem výzvy je podpořit zlepšení efektivity vzdělávacích a tréninkových systémů prostřednictvím sběru a zhodnocení důkazů systémových dopadů inovativních politik v těchto oblastech. Výzva vyžaduje zapojení zástupců vysoké úrovně veřejné správy a využití ověřených hodnotících metod založených na zkouškách v reálném prostředí. Prioritní témata pro tuto výzvu jsou následující:

 • LOT 1 - Digitální vzdělávání a digitální kompetence, učení a učitelé
 • LOT 2 - Mechanismy podpory pro schémata podobná např. Individual Learning Account, politiky a procesy určené na podporu validace neformálního a formálního učení

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřena na podporu pokročilých nových pracovních metod, nástrojů, inovací a logistických řešení, a to v oblasti železniční dopravy a železnic, která je v souladu s aktivitami S2R (Shift2Rail) JU programu. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se následujícími aktivitami.

 • Téma č. 1: Cílem je umožnit pokrok a inovace ve výzkumu v oblasti robotiky a aplikovat principy a produkty z této oblasti na prostředí železničního sektoru. Mělo by dojít k využití existující infrastruktury, která by měla být inovována prostřednictím automatizace výroby a zavádění inteligentní výroby, využívající robotiku ve větším měřítku.
 • Téma č. 2: Cílem je vybavit železniční dělníky, kteří se zabývají fyzicky náročnými úkony, exoskelety umožňující bezpečnější a efektivnější přesouvání a nošení materiálů. Tyto exoskelety mohou snížit počet svalových poranění a zvýšit kvalitu bezpečnosti práce. Technologie exoskeletů je již dostupná, cílem je zejména přizpůsobit tuto technologii náročným podmínkám železničního prostředí.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.700.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj jednoho nebo více testovacích prototypových zařízení, včetně nových testovacích procedur, které by mohly být využity při vyvíjení nových technologií pro využití oceánské energie. Tato zařízení budou podporovat vylepšené testování komponent nebo subsystémů - zejména nástrojů a procedur, které mohou testovat efektivitu, spolehlivost, udržitelnost a enviromentální dopad zařízení pro využití oceánské energie.

Od projektů je očekávána spolupráce s dalšími evropskými a národními projekty v relevantních výzkumných oblastech. Projekty by měly také jasně indikovat, jak svou činností přispějí k urychlení snižování nákladů pro využití oceánské energie. Cílem výzvy je zejména zrychlit vývoj využití oceánské energie a snížit jeho finanční náročnost. Dalším očekávaným dopadem je také výměna znalostí a vývoj vědeckých znalostí pro oblast oceánské energie.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Tato výzva je zaměřená na snížení nákladů technologie tzv. Liquid Organic Hydrogen Carriers (LOHCs), a to vývojem vylepšených katalyzátorů či nové katalytické systémové architektury. Vývoj těchto komponent by umožnil nižší energetickou náročnost LOHC technologie, větší efektivitu a zvýšenou životnost. Podpořené projekty se mohou zabývat například následujícími přístupy:

 • Snížením nákladů PGM (Platinum Group Metal), které umožní snížení nákladů za jednotku
 • Zvýšením katalytické selektivity a specifičnosti hydrogenace
 • Slučováním jednotek v rámci LOHC za účelem zvýšení efektivity a snížení nákladů

Od podpořeného projektu se očekává realizace alespoň 2 různých řešení a 3 přístupů. Očekávaná doba realizace projektů je 36 měsíců. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na výzkum využitelnosti protonové terapie jakožto léčebné metody prostřednictvím klinické studie pro problematiku rakoviny jícnu. Tato studie bude mít za cíl porovnat výsledky protonové terapie a radioterapie (intensity-modulated radiation therapy - IRMT). Studie by tak měla určit, zda-li protonová terapie aplikovaná v trimodálním (radioterapie-chemoterapie-operace) systému léčby:

 • Snižuje kardio/plicní toxicitu spojenou s léčbou
 • Zvyšuje lokální kontrolu nad nádorem a ovlivňuje zvyšování léčebných dávek
 • Zlepšuje výsledky úplného vyléčení a přežití rakoviny jícnu

Rakovina jícnu je zvolena z důvodu relativně častého výskytu v populaci a možnosti rozšířit výsledky výzkumu na další typy rakoviny. Sekundární cíl výzvy je využití dat získaných při klinické studii rakoviny jícnu za účelem zjištění, která metodologie je nejvhodnější pro zhodnocení protonové terapie v dalších oblastech umožňujících protonovou léčbu.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na problematiku hluku a vibrací (N&V), která je jedním z největších problémů železniční dopravy. Projekty, které mají být realizovány společně zájemci z otevřené výzvy a členy členského konsorcia (tvoří zúčastněné strany z oblasti evropských železnic a výroby spojené s železnicemi), by měly být zaměřeny na problematiku pozemních vibrací a nových technologií pro auralizaci a vizualizaci. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se následujícími tématy v souladu s programem Shift2Rail MAAP:

 • Pozemní vibrace: Cílem tohoto tématu je vývoj všeobecně akceptovaného, praktického a validovaného prediktivního nástroje pro realizací studií dopadu pozemních vibrací v souvislosti se zhodnocením enviromentálního dopadu nových nebo inovovaných železničních projektů.
 • Nové technologie pro auralizaci a vizualizaci: Cílem tohoto tématu je vývoj plně funkčního systému pro auralizaci a vizualizaci založeného na syntetizovaném hluku vznikající při železničním provozu a vývoj rozhraní pro vizualizaci ve virtuální realitě. Tento systém umožní vývoj a testování technologií pro snižování hluku.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 950.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj prototypu vlaku, který je poháněn technologií palivových článků (fuel cells). Podpořené projekty by se měly zabývat zejména dvěma druhy aktivit - návrhem a výrobou inovativního prototypu a návrhem normativního rámce pro budoucí vstup na železniční trh s využitím pohonu na palivové články. Obsahem projektu je návrh a engineering vlakového prototypu, včetně vývoje pohonu na palivové články a uložiště vodíku. Další aktivity spojené s vývojem vlaku mohou být součástí projektu, ale nespadají pod podporovaný rozsah v rámci výzvy.

Projekt by se měl zaměřit také na vývoj nutného dodavatelského řetězce a dalších zdrojů pro relevantní služby nutné k posílení konkurenceschopnosti technologie palivových článků vzhledem ke konkurenčním technologiím. Hodnota TRL (technology-readiness level) je 4-5 na začátku a 7 na konci realizace projektu. Očekávaná doba realizace projektu je 48 měsíců.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na charakterizaci průběhu psoriatické artritidy od její prvotní fáze až po plně rozvinutou psoriatickou artritidu, a to dle klasifikačních kritérií pro psoriatickou artritidu (Classification Criteria for Psoriatic Arthritis - CASPAR). Tato charakterizace bude založena na objevu nových biomarkerů a endotypů, které vychází z genetických, epigenetických, transkriptomických, proteomických a klinických markerů. Aby mohly být identifikovány tyto endotypy, je zapotřebí využívat technologií umělé inteligence (AI) a strojového učení. Cílem výzvy je zejména dosažení následujících záměrů:

 • Umožnění revmatologům, dermatologům a praktickým lékařům včasnou diagnózu psoriatrické artritidy a dalších revmatických onemocnění
 • Včasná identifikace pacientů s rizikem nástupu psoriatrické artitidy za účelem umožnění dřívějších zákroků a léčby a možné prevence onemocnění
 • Definice faktorů, které předpovídají průběh nemoci v případě pacientů s psoriatrickou artritidou
 • Vývoj racionálních a personalizovaných strategií s optimalizovanými výsledky pro pacienty s psoriatrickou artritidou a zlepšení průběhu a výsledků léčby

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj a demonstraci inovativních bateriových úložných systémů, založených na hybridizaci. Vzniklý systém pro ukládání energie může být buďto tvořen pomocí mechanismu twinning pro různé systémy, nebo interní hybridizací buňěk a kontrolních systémů. Projekty by měly být zaměřeny na návrh buněk a článků, vývoj pokročilých systémů řízení baterie a vývoj kontrolních systémů pro hybridní ukládání energie. Systémy pro hybridní ukládání energie mohou být optimalizovány například:

 • Poskytováním služeb pro propojenou pan-evropskou rozvoudnou síť
 • Poskytováním služeb pro rozvodné "ostrovy" (island grids)
 • Poskytováním služeb slabým rozvodným sítím
 • Poskytováním služeb soukromým rozvodným sítím jako například průmyslové parky

Od podpořených projektů je očekávána udržitelnost bateriových systémů napříč celým dodavatelským řetězcem, včetně substituce kritických surovin.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na na vývoj nové generace bateriových systémů pro osobní vozidla, konkrétně pro bateriová elektrická vozidla (battery electric vehicles - BEV) a hybridní bateriová vozidla (plug-in hybrid -PHEV). Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například následujícími technologickými aspekty pro osobní vozidla: 

 • Návrhem pokročilých bateriových systémů splňující požadavky pro nízkou hmotnost, odolnost proti nárazu a elektrické a tepelné požadavky, a to za využití pokročilých lehkých materiálů s vylepšenou integrací a modularitou, které splňují podmínky pro ekologickou výrobu, druhotné užití a recyklaci/udržitelnost.
 • Vývojem specifických řešení a procesů pro udržitelné rozložení a recyklaci bateriových systémů a jejich materiálů a komponent
 • Flexibilní řízení bateriových systémů
 • Pokročilá funkcionalita systémů pro řízení baterií

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřena na podporu a demonstraci vývoje technologií pro propojené a automatizované řídící systémy osobních automobilů v Evropě. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Demonstrací spolehlivosti, bezpečnosti a uživatelského přijetí propojených a vysoce automatizovaných řídících technologií a systémů pro osobní auta
 • Testováním inovativních technologií pro propojené a automatizované řízení zejména v oblastech komunikace a kooperace automatizovaných vozidel s dalšími vozidly, infrastrukturou a dalšími uživateli silnic - tyto aktivity mají potenciál ke zvýšení bezpečnosti, komfortu, produktivity a umožnění inovativních obchodních modelů pro automatizovaná vozidla a zvýšení efektivity celého dopravního systému
 • Využitím evropských navigačních satelitních systémů (Galileo a EGNOS) pro umožnění využívání automatizovaných funkcí řízení
 • Optimalizovaným použítím technologií jako například Internet věcí, umělá inteligence a velká data pro automatizaci

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 30.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Tato výzva je zaměřena na výzkum proveditelosti technologie cyklického vodíkového uložiště. Praktický výzkum by měl být veden v prostředí solné jeskyně a bude umožněn elektrolyzérem dodávajícím okamžitou energii, zatímco bude uvolňován vodík ze solné jeskyně za cílem pokrytí specifické energetické poptávky. Tyto aktivity mají za cíl poskytnout lepší pochopení integrace a rovnováhy obnovitelných energií v energetickém systému Evropské unie. Výsledky výzkumu by měly umožnit lepší rozhodování při rozšiřování vysokoobjemových podzemních uložišť obnovitelného vodíku.

Zásadní je také reprodukovatelnost a rozšiřitelnost výzkumu v rámci projektu pro případný další vývoj a výzkum těchto technologií. Konsorcium zapojené v realizaci projektu musí zahrnovat také experty v oblasti geologie za účelem analýzy strukturálních, geochemických a dalších efektů, které by mohly nastat při oběhu vodíku v solné jeskyni. Očekávaná doba realizace projektu je 36 měsíců.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na akreditaci vysokoškolských vzdělávacích institucí (higher education institution - HEI), které jsou lokalizovány ve způsobilých státech dle podmínek výzvy a mají provozní kapacitu pro účast v dalším programovém období Erasmus+ v letech 2021-2027. Primárním cílem bude rozvoj individuální mobility a spolupráce za účelem rozvoje inovací a sdílení osvědčených postupů. Před publikováním této výzvy byly Evropskou komisí a národními agenturami pro Erasmus+ posouzeny aktivity a minulé výkony držitelů listiny programu Erasmus+ pro vysokoškolské vzdělávání. Pro zařazení žadatelů do této výzvy byly zkoumána následující kritéria:

 • Zda-li se vysokoškolská instituce zapojila do Erasmus+ KA1 mobility od roku 2017
 • Zda-li vysokoškolská intituce respektovala principy Erasmus Charter pro vysokoškolské vzdělávání
 • Zda-li vysokoškolská instituce byla držitelem listiny Erasmus+ v rámci výzvy 2020

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu produkce biopaliv a fytoremediačních technologií pro dekontaminaci znečištěné půdy. Fytoremediace je holistický přístup, který umožňuje dekontaminaci půdy od širokého spektra znečišťujících látek. Projekty by se měly zabývat překonáním mezery mezi fytoremediačními strategiemi a čisté produkci kapalných biopaliv. Budou optimalizovat energetické plodiny pro účely fytoremediace, a to zacílením na různé skupiny známých znečišťovatelů půdy a integrací strategií pro extrakci těchto znečišťujících látek do konverzních procesů pro výrobu biopaliv.

Tyto procesy budou také optimalizovány v oblastech udržitelnosti a finančních nákladů. Od podpořených projektů jsou očekávány pilotní testy pro čistou produkci biopaliv i pro fytoremediační procesy. Očekává se spolupráce s dalšími relevantními projekty a programy, podpořenými nejen Evropskou unií, na mezinárodní úrovni.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na rozvoj a demonstraci inovativní vodíkové kompresorové technologie pro plnohodnotnou vodíkovou čerpací stanici. Cílem výzvy je rozvoj této technologie prostřednictvím standardizace, umožňující jednoduchou údržbu, demonstraci a důkaz udržitelnosti a délky životního cyklu inovativního a bezhlučného kompresorového systému aplikovaného ve vodíkové čerpací stanici. Tato stanice s obnovitelným zdrojem vodíku je určena pro rezidenční oblasti a na konci realizace projektu by měla být připravena pro vstup na trh.

V rámci projektu se očekává alespoň 1 rok testování za skutečných provozních podmínek. Projekt by měl také identifikovat a motivovat vybranou lokalitu v rámci Evropské unie k využívání vodíkových paliv, kde bude tato vodíková kompresorová technologie aplikována pro provoz čerpací stanice. Očekávaná doba realizace projektu je 36 měsíců.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřena na zvýšení konkurenceschopnosti nové generace obnovitelných paliv prostřednictvím efektivní integrace nezkoumaných zdrojů obnovitelné energie v jejich produkčních procesech. Cílem je umožnit jejich využití jakožto možnost pro ukládání obnovitelné energie, a to za pomocí již existující infrastruktury pro plynná a kapalná paliva.

Projekty by se měly zabývat vývojem nové generace obnovitelných paliv pro energii a transport, které ve srovnání se současnými obnovitelnými palivy budou významně zdokonaleny v oblastech energetické účinnosti a nákladů na přeměnu z přímé obnovitelné energie nebo obnovitelné elektrické energie. Očekávaný dopad této výzvy je zejména snížení energetických ztrát při přeměně energie a nákladů na produkci obnovitelných paliv a také zdokonalení vlastností těchto paliv v oblastech efektivity, životního prostředí a společnosti.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřena na rozvoj a inovace drážní dopravy, a to zejména v oblastech interakce s vozidly, komunikačních a pozičních systémů, pokročilých magnetických technologií, lehkých materiálů, uložišť energie a dalších inovativních řešení. S cílem realizovat tyto inovace musí dojít k vytvoření rámce, za pomocí kterého by bylo možné tyto technologie bezpečně implementovat v budoucích dopravních systémech. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se:

 • Definicí inovativních modelů a konceptů v oblasti provozu inovativních drážních dopravních technologií, bezpečnosti provozu, funkční specifikace a provozních podmínek a testovacích metod
 • Identifikací potenciálního přenosu technologií a synergií s řešeními pro kolejovou dopravu, zejména v rámci obecných procesů a řešení dopravy
 • Možnostmi standardizace nových technologií a procesů v rámci drážní dopravy

Při realizaci projektu je očekávána spolupráce zúčastněných stran z různých oborů a prostředí relevantních k této problematice.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 250.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu inovací trakčních systémů v oblasti kolejové dopravy. Trakční systémy jsou jedny z hlavních subsystémů kolejových vozidel a slouží ke přeměně elektrické energie na mechanickou energii vozidla. V rámci inovací a vývoje trakčních systémů musí projekty zohledňovat návrh, výrobu, validaci a certifikaci trakčních systémů. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se zejména následujícími tématy:

 • Vývojem přelomových technologií v oblasti trakčních systémů, jako například SiC polovodiče, které bude možno aplikovat na rozdílné trakční železniční systémy
 • Vývojem a přispěním k implementaci nových metod, nástrojů, norem a standardů pro oblasti zvuku, spolehlivosti, virtuální validace, certifikace a inteligentní údržby

Tato výzva je konkrétně zaměřená na řešení dvou problematik:

 • 3D additive manufacturing a další nové výrobní technologie
 • Bezdrátové dynamické nabíjení městských vozidel založené na SiC polovodičích

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.300.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj prototypu námořního energetického systému, který je založený na využívání tekutého vodíku (LH2) s potenciálem pro rozšiřování tohoto systému. Cílem je také minimalizace ztrát a úniku tekutého vodíku. Referenční plavidlo pro tento prototyp by mělo být vybráno na základě provozního profilu, požadavků na energii a výkon a definovaných limitů pro hmotnost. Podpořeny mohou být projekty zabývající se například následujícími technickými komponenty a problémy v rámci systémového prototypu:

 • Infrastruktura pro dodávku LH2 paliva
 • Uložiště LH2 a jeho distribuce na lodi s minimální kapacitou nádrže 1,5 tuny
 • Energetický systém s výstupem minimálně 2 MW, ideálně založený na technologii palivových článků
 • Konfigurace elektrického schématu pro optimální integraci energetického systému
 • Demonstrace výkonu, odolnosti a efektivity systémového prototypu na provozních profilech definovaných referenčním plavidlem

Očekávaná doba realizace projektu je 5 let.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 8.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj nástrojů a technologií pro řešení a prevenci problémů v oblasti železničních systémů. Cílem výzvy je podpořit využití technologií, umožňující implementaci systému pro podporu a zhodnocení rozhodování, umožňující snížit náklady na provoz železničního systému. Aktivity by měly být realizovány v souladu s Shift2Rail JU programem a konkrétně by se měly zabývat technologickou validací související s dynamickým železničním systémem pro informační management (DRIMS - Dynamic Railway Information Management System). Projekty by se měly zabývat technologickou validací například:

 • Nástrojů pro datovou analytiku pro implementaci systému pro podporu a zhodnocení rozhodování (Decision Support System - DSS)
 • Multi-objektivní nástroje pro rozhodovací optimalizaci
 • Metod pro analýzu citlivostí
 • Rozhraní mezi člověkem a strojem podporujícíc DSS operátory

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.710.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na demonstraci vysoce spolehlivého zdroje energie pro datová centra uvnitř urbanizovaných oblastí, kde jsou dodávky energie v rámci rozvodné sítě limitovány infrastrukturou a kde je kombinovaná výroba tepla a elektřiny (CHP) nedostupná z důvodů emisních regulací. Cílem výzvy je vývoj integrovaného řešení pro využití palivových článků (fuel cells), které bude adaptováno na požadavky energeticky náročného prostředí a umožní obnovu tepla pro využití v budově či lokální tepelné síti. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například následujícími řešeními:

 • Poskytnutím vhodné architektury využívající technologii palivových článků pro stabilní dodávku elektrické energie datovým centrům
 • Dodávkou alespoň 50 kWe energie pro datová centra
 • Demostrací vyvinutého řešení v provozních podmínkách v délce alespoň 8 000 hodin
 • Poskytnutím komplexních návrhů umožňujících řešení velmi variabilních a náročných energetických požadavků datových center
 • Návrhem koordinované údržby datových serverů a palivových článků s cílem optimalizace finančních nákladů

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu koordinace mezi členskými státy Evropské unie v oblasti výzkumu transportní infrastruktury, a to zejména s důrazem na:

 • Biodiverzitu a enviromentální dopad
 • Automatizovaný rozvoj a údržbu infrastruktury

V rámci koordinačních a podpůrných akcí bude primárně podporován úspěšný vznik tzv. Strategic Research and Deployment agendy (SRDA), která bude řízena národními autoritami v oblasti transportní infrastruktury a zástupci veřejných inovačních programů - ti mají za cíl reprezentovat sociální a enviromentální požadavky pro inovaci infrastruktury. Mezi výzkumnými a inovačními aktivitami se jedná zejména o vývoj automatizačních technologií, robotických vybavení a systémů, dálkově ovládaných systémů, vývoj umělé inteligence (AI) pro prediktivní údržbu a zpracování dat, pilotní demonstrace etc.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na znatelné snížení ceny velkých bateriových systémů pro vodní přepravu, a to jak pro námořní, tak pro říční lodní přepravu. Projekty se mohou zabývat bateriovými články, bateriovými systémy, nebo oběma tématy. Podpořeny mohou být projekty, zaměřené například na následující aspekty:

 • Vývoj a výzkum velkých bateriových systémů a specifických bateriových článků, které jsou znatelně levnější v porovnání s existujícími systémy
 • Aktivity by měly být aplikovatelné na bateriové systémy o kapacitě alespoň 1MWh
 • Prokázání funkčnosti technologických a výrobních procesů systémovými zkouškami a testováním
 • Inovace efektivity výrobních procesů
 • Vývoj metodologií pro certifikaci bateriových systémů
 • Vývojem přesvědčivé obchodní strategie a zhodnocení potenciálních finančních modelů
 • Zhodnocení strategií pro konec životnosti baterií a bateriových systémů

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 12.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vedení aktivit související s zaváděním stlačeného vodíku využitelného jakožto palivo. Stlačený vodík bude distribuován prostřednictvím multipalivového prostředí napříč Evropskou unií a cílem této výzvy je překonání technologických a administrativních překážek prostřenictvím čistých, transparentních a vědecky prokazatelných metod. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se následujícími aktivitami:

 • Podrobný popis a výzkum současného stavu metodik, legislativy a technologií pro vodík v multipalivových čerpacích stanicích
 • Praktický výzkum za účelem vyplňování mezer v současných znalostech v oblasti využití stlačeného vodíku jakožto paliva
 • Vývoj pokynů a směrnic, které mohou být využity ke zhodnocení rizik při využívání stlačeného vodíku v čerpacích stanicích
 • Zapojení a spolupráce s organizacemi veřejné správy a organizacemi vyvíjejícími standardy pro tématiku související s touto výzvou

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřena na vývoj plánů pro výzkum a vývoj pro oblast udržitelného a efektivního systému silniční dopravy v Evropě. Cílem je vytvoření koordinační a podpůrné akce pro podporu Evropské technologické platformy pro silniční dopravu (ERTRAC - European Technology Platform for Road Transport.) Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Aktualizací výzkumných agend a plánů vyvinutých evropskou technologickou platofrmou ETRAC a podporou definicí výzkumných priorit budoucích evropských partnerství programu Horizon relevantních pro silniční dopravu
 • Zajištěním spolupráce napříč městy v Evropě, Asii, Latinské americe a Africe, podporou spolupráce mezi EU a mezinárodními projekty na téma městské mobility a vývojem implementačních konceptů pro udržitelnou mobilitu včetně sdílení dopravních prostředků
 • Spoluprací s mezinárodními finančními institucemi pro zrychlení implementace vyvinutých konceptů a podporou Evropské komise v mezinárodních diskuzích a spacializovaných sektorálních fórech pro relevantní témata

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Tato výzva je zaměřená na vývoj a implementaci inovativních a nejmodernějších adaptivních návrhů pro klinické hodnocení v oblasti vývoje dávkování tuberkulózy, a to za účelem definice léčebné dávky pro existující experimentální tzv. New Chemical Entities (NCE's) v kombinační léčbě. Podpořené projekty by měly definovat dobu trvání a složení nových kombinací pro léčbu, které budou schopny zkrátit nebo zjednodušit léčebný proces. Od projektů je také očekáván vývoj simulací pro klinické hodnocení, vyhodnocení nových technologií pro monitoring a podpora vývoje plánů léčby (treatment adherence).

Cílem výzvy je zejména poskytnout nové nástroje a informace pro pokrok v oblasti léčby tuberkulózy, vývoj nových metod pro kombinační léčbu, metod klinického hodnocení, vývoj nových biomarkerů etc. Výzva je v souladu s plánem IMI2 JU a výsledky by měly přispět také k dosažení 2030 UN Strategic Development Goals a 20335 End TB Targets. Očekává se spolupráce akademického a farmaceutického sektoru při realizaci výzvy.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na snížení enviromentálního dopadu hybridních lehkých užitkových vozidel. Cílem výzvy bude především optimalizace a vývoj technologií a přístupů pro minimalizaci emisí vznikajících při jejich provozu. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se následujícími tématy:

 • Pokročilé generátory elektrické energie v hybridních elektrických aplikacích za účelem minimalizace celkového enviromentálního dopadu.
 • Zhodnocení a optimalizace relevantních hybridních technologií a topologií, které splňují charakteristiky inovativních systémů.
 • Holistické řízení a optimalizace tepelných funkcí vozidel a systémů, které ke svému provozu využívají jak baterie, tak motory. Tyto aktivity zahrnují bateriové tepelné řízení, pohodlí pasažérů, bezpečnostní funkce etc. Podporován je také vývoj "heat to power" technologií, které přeměňují odpadní teplo na elektrickou energii.

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřena na vývoj a minimalizaci rizik při vývoji nových vakcín, a to zahrnutím vědeckých a technologických poznatků z akademických a biotechnologických sektorů do prostředí farmaceutického průmyslu. Cílem výzvy je také vývoj předpovědních biologických a matematických modelů účinnosti a chování vakcíny. Výzva je složena ze čtyř dílčích témat:

 • Vývoj platformy pro open-source/otevřená data zaměřené na imunobiologické procesy
 • Vývoj nových CHIMs pro viry chřipky, RSV a C. difficile za účelem zajistit včasná data pro výběr vakcín
 • Vývoj prototypů nové enerace in vitro systémů pro identifikaci a validaci antigenů
 • Vývoj platformy pro open-source/otevřená data in silico bioplatofrmy zahrnující předpovědní modely pro stabilitu vakcín, zajištění spolehlivosti výrobních procesů a přeměnu procesů

Projekty by měly být realizovány za spolupráce zúčastněných stran z akademického sektoru, malých a středních podniků (SMEs) a zástupců farmaceutického průmyslu.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj nových ne-mechanických vrtných technologií, které budou využitelné ve všech typech geologických formací. Od těchto technologií se očekává schopnost dosahovat znatelných hloubek a odolnost proti vysokým teplotám (hloubka větší než 5 km a teploty vyšší než 250°C). Projekty se mohou zabývat také vývojem nových technologií pro mechanické vrtání, které budou využívat digitalizaci, automatizaci, strojové učení a inovativní nástrojářství.

Součástí projektu je zhodnocení rizik a analýza doby životnosti nových technologií. Převzetí technologií ze sektoru těžby a ropy je podporováno, není však pro úspěšnou realizaci projektu vyžadováno. Projekty by se měly zabývat také relevantními problémy v oblasti společenského přijetí a socioekonomickými aspekty vyvíjených technologií a aktivit. Technologie vyvíjené v rámci tohoto projektu by měly spadat pod klasifikaci TLR 3-4 až TLR 4-5.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj a validaci technologií pro recyklaci a obnovu materiálu pro klíčové produkty v oblasti palivových článků (fuel cells - FCH). Cílem je snížit cenu zařízení, které technologii palivových článků využívají, optimalizovat obnovu kritických materiálů a umožnit rozvoj a implementaci vodíkového hospodářství (hydrogen economy). Součástí projektu by měla být identifikace, zhodnocení a návrh optimalizace různých chemických, fyzikálních a tepelných procesů. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například následujícími aktivitami:

 • Adaptace a validace relevantních procesů, které jsou již využívány oblasti recyklace a obnovy materiálů a jejich modifikace pro využití ve vodíkových systémech a systémech palivových článků
 • Výběr a validace nových recyklačních technologií pro klíčové materiály využívané ve vodíkových produktech a produktech palivových článků
 • Validace vhodných materiálů určených k obnově a návrh jejich opětovného využití v dodavatelském řetězci systému palivových článků
 • Celková enviromentálně-ekonomická analýza zvolené strategie projektu

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj konkurenceschopných těžkých nákladních/užitkových vozidel založených na technologii palivových článků. Hlavním cílem bude zejména analýza a řešení problémů spojených s nízkou odolností a degradací komponent palivových článků pro nákladní vozidla. Dalším cílem bude návrh a validace odolnějších článků založených na již existujících vylepšených technologiích. Projekty by měly vyhodnotit kritické degradační mechanismy a zaměřit se na identifikaci specifických problematik či prvků, které k těmto degradacím nejvíce přispívají.

Použitá metodologie by měla zahrnovat širokou škálu měření, jako například pokročilé elektrochemické, fyzikální, chemické a strukturální analýzy zaměřené na propojování degradační problematiky s provozními modely a podmínkami a kvantifikaci a korelaci degradace komponent se ztrátami výkonu. Očekávaná doba realizace projektů je 36 měsíců. Úroveň TLR (technology readiness level) by měla dosahovat hodnoty 2 na začátku a 4 na konci realizace projektu.

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu vývoje a výzkumu větrných elektráren. Do roku 2030 se očekává výrazný nárůst podílu větrné energetiky v rámci energetické sítě. Lepší znalost základní vědy v oblasti větrné energetiky a dalších relevantních oblastí přispívá ke snižování nákladů na výrobu větrné energie, které je nutné pro zvýšení podílu větrných elektráren na produkci energie. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například následujícími výzkumnými oblastmi:

 • Atmosférickým modelováním větru
 • Pochopením klíčových nejistot a problémů při návrhu a provozu větrných elektráren
 • Vysokovýkonnými počítačovými technologiemi a digitalizací (zpracování dat, strojové učení, datová analytika)
 • Vývojem a validací modelů zaměřených na strukrurální škody a degradaci větrných turbín
 • Numerickými a testovacími metodami pro přesné zhodnocení spolehlivosti systému a komponent u nových materiálů a technologií

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj směrnic pro eko-design, které budou zahrnovat ověřená řešení pro produkty v oblasti vodíkových palivových článků. Tato řešení by měla být definována pod DfX paradigmatem, kde X reprezentují faktory jako výroba, montáž, náklady, recyklovace nebo opětovné použití. Podpořené projekty by se také měly zaměřit na přístupy a rámce již využívané v pokročilejších sektorech (automobilový průmysl, primární a sekundární baterie) a rovněž se inspirovat výstupy projektu Evropské unie HyTechCycling.

Projekty by se měly zaměřit na alespoň dva klíčové produkty z oblasti vodíkových palivových článků (vodíkové palivové články a elektrolyzéry, alkalické vodní elektrolyzéry, palivové články s tuhými oxidy). Směrnice mají za cíl identifikaci a integraci enviromentálních prvků do návrhu těchto produktů, které umožní minimalizaci enviromentálních dopadů (uhlíková stopa, energetická stopa, toxicita) napříč celým výrobním a funkčním řetězcem. Navrhovaná řešení by měla být aplikovaná v rámci Evropské unie ve střednědobém horizontu.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Tato výzva je zaměřena na vývoj, výrobu, pořizování a provoz průmyslového elektrolytického systému, založeného na technologii článků s tuhými oxidy (solid oxide cell - SOC). Tento systém by měl být demonstrován v průmyslovém prostředí s následujícími cílovými aktivitami:

 • Plně vybavený systém včetně oxidu uhličitého, páry, dodávek elektřiny a veškerých požadavků pro plný provoz
 • Tvorba alespoň 80 kg čistého syntetického plynu (2 H2:CO) za hodinu, určeného k substituci získáváného plynu z fosilních zdrojů
 • Demonstrace systému po dobu dvou let s očekávanou produkcí 500-900 tun syntetického plynu s dostupností >95 %
 • Spotřeba elektřiny by měla být nižší než 8,5 kWh AC/kg syntetického plynu
 • Elektrolyzér by měl být porovnáván s kapacitami fosilních zdrojů

Očekávaná doba realizace projektu je 4 roky.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na zlepšení procesů vývoje proteinových léčiv a efektů na výsledné kvalitě proteinových produktů. Projekty se mohou zabývat libovolnými formami a druhy proteinových léčivých přípravků. Primárními cíli výzvy jsou zejména:

 • Vývoj a výzkum všech procesů souvisejících s přípravou, přepravou a administrativními úkony v rámci proteinových léčivých přípravků
 • Zhodnocení rizik spojených s proteinovými léčivými přípravky a potenciální vývoj řešení

Sekundární cíl této výzvy je využití získaných poznatků pro vývoj směrnic a provozních procesů za účelem zvýšení spolehlivosti proteinových léčivých přípravků a farmaceutických procesů. Součástí výzvy je také využití technologických nástrojů (video, webináře, online média, kreativní manuál) pro vývoj nových tréninkových metod a materiálů.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj nových technologií a konceptů pro přeměnu energie a využití obnovitelné energie. Tyto nové technologie musí mít komerční potenciál a zároveň by měly mít nižší enviromentální dopad než současné technologie pro obnovitelnou energii. Podpořeny mohou být projekty zabývající se přeměnou zdrojů obnovitelné energie na využitelnou energii. Podporováno je zejména využití technologií, které jsou v současné době v prvotních fázích výzkumu a testování. Aktivity mohou zahrnout energetické materiály, katalyzátory, enzymy, mikroorganismy, modely, nástroje a vybavení s podmínkou, že jsou propojeny s procesy pro konverzi energie.

Vývoj v jiných sektorech než energetických může poskytnout nápady, zkušenosti, přispění k technologiím, znalosti, nové přístupy, inovativní materály a dovednosti, které jsou relevantní pro energetický sektor. Mezi-sektorová spolupráce může být prospěšná pro všechny zúčastněné sektoey. Mimo vývoj technologií by se projekty měly zabývat aspekty jako například nižší enviromentální dopad, zvýšená nákladová efektivita obnovitelných technologií, problematika související s přijetím obnovitelných energií ve společnosti a další socioekonomické problémy.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj nových vozidel uzpůsobených k použití v městských či příměstských oblastech, které budou schopny splnit požadavky pro každodenní požadavky pohybu ve městech, včetně koceptů pro sdílení vozidel. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se jedním z následujících témat:

 • Lehká městská osobní mobilita - vývoj a inovace návrhů pro malá vozidla, uzpůsobená požadavkům pro městskou mobilitu. Tato vozidle budou zaměřená na specifické potřeby používání, jako například eliminace nutnosti parkování a dobíjení, schopnost interakce s rozhraními městské hromadné dopravy, zvýšená bezpečnost uživatelů a chodců, možnost využívání schématy pro sdílenou mobilitu etc.
 • Lehká a flexibilní vozidla pro více pasažérů s důrazem na vysokou bezpečnost pro pasažéry a zranitelné uživatele silnic. Očekává se vývoj specifických prvků pro umožnění sdíleného využití vozidel.
 • Vozidla normální velikosti pro komerční využití, jako například doručování, konstrukce, vozidla údržby, která jsou určena specificky pro městské možnosti využití.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřena na vývoj technik a procesů pro monitoring, diagnostiku a řízení na poli SOFC (solid oxide fuel cells - palivové články s tuhými oxidy), konkrétně v oblasti elektrolyzérů tuhých oxidů (solid oxide electrolysers - SOE). Podpořeny mohou být projekty, zabývající se následujícími aktivitami:

 • Podporou pochopení degradačních mechanismů SOE v reprezentativních provozních podmínkách
 • Zhodnocením systémových možností SOE v oblastech kolísajícího zdroje elektrické energie a přepínání dynamických módů
 • Identifikací vhodných monitorovacích parametrů pro SOE
 • Vývojem algoritmů pro diagnostiku a určení zbývající životnosti modulů
 • Vývojem hardware pro implementaci těchto monitorovacích a diagnostických technologií
 • Vývojem řídících zařízení a strategií pro zvýšenou dostupnost a spolehlivost systémů
 • Vývojem fyzického produktu, včetně softwarových nástrojů

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřena na pochopení a překonání odolnosti různých druhů rakoviny vůči léčivým přípravkům, a to charakterizací těchto odolných buněk. Tyto aktivity by také měly umožnit další výzkum problematiky napříč Evropou. Výzkum podporovaný výzvou by se měl zabývat primárně rakovinou u dospělých osob, konkrétně by mělo jít o výzkum buněk při léčbě tří druhů rakoviny - rakovina plic, rakovina prsu a rakovina tlustého střeva. Cíle výzvy, kterých by projekty měly dosáhnout, jsou zejména:

 • Charakterizovat vlastnosti buněk odolných vůči léčivým přípravkům
 • Lépe pochopit nádorové mikroprostředí
 • Generace buněčných RNAseq dat z rakoviny u dospělých a případně u dětí
 • Vývoj nejlepších postupů v rámci klinické validace a sekvenování buněk
 • Vývoj protokolů, analytických metod a nových přístupů pro identifikaci a léčbu rakoviny

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu role žen v rámci zakládání mladých inovativních podniků. Podpora žen v oblasti inovací má v Evropě významný potenciál a spolu optimalizací všech dostupných zdrojů může umožnit Evropě zachovat svou konkurenceschopnost a najít řešení aktuálních společenských problémů. Schéma tohoto ocenění rozpoznává význam žen při zavádění nových inovací na trh a oceňuje jejich úspěchy při řízení inovativních podniků.

Ocenění Evropské unie pro inovátorky může být uděleno maximálně čtyřem ženám, tři ocenění budou udělena v hlavní kategorii a zbylé ocenění je určeno pro kategorii Rising Innovator. Podmínkou pro udělení ocenění Rising Innovator je věková hranice - účastnice musí být narozena v roce 1985 a později. Ocenění je finanční, hodnota částky pro hlavní kategorii činí 100 000 EUR pro každou oceněnou a v rámci kategorie Rising Innovator 50 000 EUR.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 100.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na výzkum potenciálu neuromorfních výpočetních technologií a sítí. Neufomorfní technologie mají za cíl překonání současných systémů v oblastech velikosti, škálovatelnosti, efektivního využívání energie, flexibilitě, spolehlivosti a dalších relevantních faktorech. Projekty by měly být zaměřeny na vývoj nových technologií a komponent, které budou založeny na nových materiálech a inženýrských principech pro efektivní a nízko-energetické neuromorfní výpočty. Důraz by měl být kladen také na vývoj nových teorií, architektury a algoritmů pro neuromorfní výpočty, učení a adaptaci na nový neufomorfní hardware.

Tyto aktivity by měly být spojeny v systémy či prvky architektury, které demonstrují znatelné výhody oproti konvenčním přístupům v různých oblastech aplikace spojených s výpočetní technikou. Očekávaný dopad této výzvy je především vývoj neuromofrního inženýrství na úroveň, kde bude možné zhodnotit jeho výkon, spotřebu energie, velikost, odezvu a další relevantní měřitelné faktory. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2020

Výzva je zaměřená na řešení problematiky rozšiřování využití robotiky do širšího spektra aplikačních oblastí. Cílem výzvy je zaměřit se na technologické i ne-technologické problémy, které z tohoto rozšiřování vyplývají, a to zejéma ve čtyřech priotitních oblastech (priority areas): zdravotnictví, inspekce a údržba infrastruktury, zemědělsko-potravinářský průmysl a flexibilní produkce. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • vývojem autonomních technologií pro robotické systémy a jejich součástí, jako například AI a přirozené poznávání, rozlišovací mechatronika, sociálně spolupracující interakce mezi lidmi a roboty, modelový design a konfigurační nástroje
 • vývojem robotických technologií pro zemědělsko-potravinářský průmysl a flexibilní produkci
 • koordinačními a podpůrnými aktivitami pro právní a společenské faktory ohledně robotických technologií, zejména technologií využívajících umělou inteligenci (AI.)

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2020

Výzva je zaměřena na podporu spolupráce a strategických partnerství s vybranými africkými státy, a to za účelem podpory existujících digitálních inovačních uzlů v Africe a zajištění spolupráce mezi Evropskou unií a africkými digitálními inovačními uzly. Tyto aktivity mají za cíl podpořit stabilní inovační aktivity mezi EU a Afrikou a start-upové ekosystémy. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Podporou vývoje a založení pan-afrických sítí pro digitální inovační a technologické uzly
 • Poskytováním technologických kapacit a transferu technologií pro lokální malé a střední podniky (SMEs), vlády a projekty zaměřené na digitalizaci
 • Digitalizací a využíváním digitálních inovací, jako například otevřená data, umělá inteligence, kyberbezpečnost, blockchainové technologie etc.
 • Podporou afrických iniciativ pro oblast digitalizace ekonomiky a společnosti, včetně společných výzkumných, vývojových a inovačních priorit
 • Podporou výzkumné a inovační kapacity a společenských výzev v zapojených afrických státech

Podporovány jsou jak inovační aktivity (IA), tak koordinační a podpůrné aktivity (CSA).

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj inovativních vědeckých a technologických počítačových modelových řešení pro testování léků a lékařských zařízení. Cílem této výzvy je mimo jiné snížit náklady na testování a vývoj léků a zvýšit důvěru uživatelů, investorů, akademických pracovníků a zúčastněných stran ve využívání počítačových simulací pro testování léků. Navrhovaná počítačová modelová řešení budou výsledek multidisciplinární snahy (počítačové modelování, chemo/bio-informatika, systémová biologie, farmakologie, -omické vědy, tkáňová mechanika, biologie, lékařství, psychologie, toxikologie, sociální aspekty etc.) a při neúspěchu testování by také měla zkoumat a informovat o důvodech, proč testované léky nejsou dostatečně efektivní či bezpečné a navrhnout možnosti ke zlepšení.

Od projektů je očekávána spolupráce s regulačními orgány a analýza problémů regulačního rámce pro oblast počítačových simulací. Podporována je také účast malých a středních firem na realizaci projektu.

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 8.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu a vývoj udržitelného ekosystému pro výzkumnou a inovační podporu, a to zejména malých a středních firem (SMEs), zajišťujícího využívání a integraci fotonických technologií. Projekty by se měly zaměřit na téma otevřeného přístupu k fotonickým inovačním uzlům, které budou využívat přístup tzv. "One-stop-shop access", podporovaný sítí středisek kompetence (competence centres). Ta budou poskytovat služby jako například odborné poradenství, trénink, prototypizaci, návrh, engineering, obchodní podporu, finanční poradenství a pilotní výrobu pro první uživatele podporující rozvoj a využiívání fotonických technologií v inovativních produktech.

Aktivity musí být založeny na minulých relevantních evropských iniciativách a existující infrastruktuře na evropské a regionální úrovni. Podpořené projekty mohou využít část přidělených finančních prostředků pro finanční podporu třetích stran, a to maximální částkou 150 000 euro. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 9.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2020

Výzva je zaměřená na využívání poteciálu umělé inteligence (AI) pro ekonomiku a společnost. Podporované aktivity by měly podpořit konkurenceschopnost této oblasti napříč všemi sektory včetně malých a středních podniků (SMEs) a ne-technických sektorů a měly by se zabývat společenskými problémy (stárnutí, transport, genderová rovnost). Cílem je přivést AI technologie a zdroje pro inovátory a tvůrce integračních aktivit ve všech sektorech a aktivně se zapojit do široké uživatelské komunity pro větší rozšíření technologií umělé inteligence.

Tato výzva se dále zabývá již realizovaným výzkumem platformy pro umělou inteligenci na poptávku (AI-on-demand-platform) a má za cíl rozšířit tuto technologii pro širší uživatelskou komunitu. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Posílením služeb AI-on-demand platformy pro rozšířenější využívání zdrojů a funkcí této platformy
 • Rozšíření platformy směrem k novým uživatelům a podporou využívání platformy formou jednotlivých žádostí a případů a malých experimentů

Realizace projektu by měla být založena na aktivitách a výsledcích projektu ICT26-2018-20, zabývající se rozvojem AI-on-demand technologií.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2020

Výzva je zaměřena na vývoj nových mobilních aplikací, které jsou schopny překládat mezi znakovou řečí a mluveným projevem za účelem asistence lidem se sluchovým hendikepem. Projekty by měly čerpat ze současných technologií pro překlad mezi všemi oficiálními mluvenými a znakovými jazyky ve členských státech Evropské unie a asociovaných zemí pro jejich efektivní využití na mobilních zařízeních.

Projekty by měly zkoumat, jak nejlépe mohou koncoví uživatelé spolupracovat a komunikovat prostřednictvím aplikace a jak je systém schopný adaptace na uživatele v reálných podmínkách. Vyvinuté aplikace by měly být založené na technologii open-source, měly by být stabilní, nákladově efektivní a validované napříč širokým spektrem uživatelů. Prioritně budou podporovány projekty, zabývající se širokou škálou jazyků, zejména jazyků, které jsou v současné době v této oblasti opomíjeny.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj klíčových fotonických technologií, které mohou být aplikované v různých aplikačních oblastech. Cílem výzvy je vyvinout a aplikovat klíčové fotonické technologie pro zařízení další generace (včetně komponent, modulů a subsystémů) za účelem podpory inovací v klíčových aplikačních oblastech, které jsou významné současné nebo budoucí oblasti trhu a kde mohou fotonické technologie přinést klíčovou výhodu. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Vývojem inovativních řešení pro fotonické senzory
 • Novým technologiím pro integrované fotonické obvody
 • Inteligentním fotonickým detektorem pro znečištění životního prostředí
 • Vývojem průmyslové strategie pro fotonické technologie v Evropě

Z těchto uvedených témat bude pro každé téma vybrán alespoň jeden projekt.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 7.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj kapacit a funkcí 5G sítě a na přípravu realizace systémů inteligentního připojení, jako například platformu pro internet příští generace (Next-Generation Internet), která by měla podpořit vysoce flexibilní infrastrukturu, schopnou adaptace na měnící se požadavky inovativních aplikací. Projekty by se měly zabývat dlouhodobou transformací sítí na distribuované platformy pro inteligentní připojení s vysokou mírou integrace technologií ukládání zdrojů a distribuovaných výpočetních technologií (např. edge computing.)

Tyto aktivity by měly vést k řešením, kdy jsou procesy a aplikace dynamicky podporovány a ovlivňovány informačními toky a aplikačními požadavky. Realizované aktivity by měly také umožnit nový typ interakce mezi lidmi a digitálními systémy, která bude založena na nových terminálech v běžném životním prostředí, jako například dopravní prostředky, dveře, zrcadla a nová rozhraní schopná rozpoznávat gesta, mimiku, zvuk, hmat etc.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 12.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2020

Výzva je zaměřená na zlepšování technologií 5G a na přípravu pro realizaci systémů inteligentního přípojení jakožto platofrmu pro tzv. Internet příští generace (Next-Generation Internet.) Tato platofma by měla podporovat vysoce flexibilní infrastrukturu pro připojení, která se může dynamicky adaptovat na měnící se podmínky a nároky inovativních aplikací a zároveň bude zajišťovat kontrolu nad uživatelskými daty a implementaci relevantní legislativy. Tyto aktivity vyžadují tvorbu hodnotového řetězce za účelem end-to-end networkingu s výpočetními zdroji (distibuovaná datacentra etc.)

Projekty by se měly zabývat především dlouhodobou proměnou sítí na distribuované platofrmy pro inteligentní připojení s vysokou integrací s výpočetními a úložnými zdroji. Měly by vyvíjet řešení, která budou dynamicky podporovat procesy a aplikace v závislosti na toku informací a aplikačních požadavcích.

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 12.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj a validaci nových řešení zabývajících se inteligentními životními podmínkami pro seniory, které podporují nezávislý aktivní a zdravý životní styl. Navrhovaná řešení by měla poskytnout personalizované poradenství, vedení a řešení klíčových věkových a zdravotních problémů v každodenním životě, které mají dopad na schopnost seniorů zůstat aktivní, zdraví a nezásivlí. Tyto aktivity mohou zahrnovat dietu, fyzickou aktivitu, vyhýbání se rizikům, řízení životního stylu a aktivit, sociální participaci a obecné zdraví.

Projekty by měly popsat plánovaný postup vývoje oproti současnému stavu a integraci důvěryhodných inteligentních životních podmínek/prostředí pro seniory, které by měly být založeny na interoperabilních informacích a prostředích využívajících komunikační technologie (ICT), přístup k relevantním psychologickým a behaviorálním datům, otevřené platformy a Internet věcí.

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2020

Výzva je zaměřená na demonstraci potenciálu a výhod technologií využívajících umělou inteligenci (AI) pro pokročilý výzkum a personalizovanou medicínu prostřednictvím spojení relevantních genomických dat a registrů podle adekvátních organizačních, regulačních, bezpečnostních, etických a technických požadavků. Projekty by se měly zabývat vývojem a testováním AI řešení pro propojení genomických registrů napříč Evropskou unií, včetně databank pro omická a zdravotnická data, biobank a dalších registrů (včetně registrů vzácných nemocí), a to s cílem podpořit klinický výzkum a rozhodování.

Kombinací sekvenčních genomických dat a dalších zdravotnických dat mohou výzkumní pracovníci lépe porozumět nemocem na osobní úrovni a určit nejefektivnější formu léčby pro danou osobu. Od opodpořených projektů se při relizaci očekává důraz na relevantní aspekty kyberbezpečnosti, soukromí, etické a právní. Očekávána je také spolupráce s dalšími relevantními iniciativami, projekty a programy podporovanými Evropskou unií.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj pilotních technologií pro inovativní řešení využívající umělou inteligenci (AI), které budou určeny pro zdravotnické prostředí. Aktivity se mohou týkat nemocnic, center primární zdravotní péče nebo pečovatelských zařízení. Projekty se mohou zaměřit na jakékoli aspekty fungování zdravotnických zařízení napříč jejich aktivitami, jako například diagnostika, léčba, logistické aspekty a musí být indikováno, jak budou jejich navrhovaná řešení funkční při měření způsoby využívanými ve zdravotnictví.

Očekává se spolupráce s partnery v oblasti zdravotnictví, a to také v širším měřítku pro oblast dopadu AI technologií na zdroje, trénink personálu a zapojení do existujících procesů. Projekty musí jasně demonstrovat integraci autonomních inteligentních komponent do zdravotnického systému a jejich pozitivní dopad na efektivitu a inovaci procesů. Podpořené projekty by měly úzce spolupracovat s evropskými digitálními inovačními sítěmi (European Digital Innovation Hub) a platformami spojenými s tímto programem.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 2 fiche (opatření):

 • Podpora nezemědělského podnikání (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a zpracování lesnických produktů (Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh).

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj pokročilých fotonických technologií, které mají revoluční potenciál pro již existující aplikační sektor, nebo mohou vést ke vzniku nových aplikací a oblastí trhu. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se následujícími tématy:

 • 3D světelné pole a holografické zobrazování - aktivity by měly být zaměřeny na inovativní fotonické komponenty a systémy, které umožní 3D světelné pole či holografické zobrazení pro využití v aplikacích rozšířené reality jako například zdravotnictví, automobilový průmysl, telekomunikace a zábava
 • Modulová integrace pro fotonické integrované obvody
 • Light to Fuel - vývoj fotonických zařízení pro přímou a efektivní (>5%) konverzi solární energie na chemické palivo
 • Biofotonické metody a zařízení příští generace jakožto výzkumné nástroje pro porozumění buněčnému původu nemocí

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2020

Výzva je zaměřena na překonání digitálního rozdělení mezi venkovskými (rurálními) a městskými oblastmi a vývoj dynamického venkovského ekosystému, který může vést k vývoji meziplatformních řešení, umožňujících ekonomický růst venkovských oblastí. Projekty by měly být zaměřeny na vývoj a demonstraci cenově efektivních a flexibilních aplikací prostřednictvím pilotních aktivit. Tyto pilotní aktivity by měly být založeny na otevřené a interoperabilní architektuře pro Internet věcí (IoT - Internet of Things) a měly by umožňovat vývoj trhu pro služby, podporované aktivním ekosystémem vývojářů, poskytovatelů služeb a uživatelských komunit.

Podpořené projekty by se měly zabývat například následujícími aspekty:

 • Integrací dat a informací napříč rozdílnými platformami pro udržitelné a efektivní poskytování služeb, tam, kde je to možné, založené na umělé inteligenci (AI)
 • Vývojem otevřeného trhu s otevřeným aplikačním prostředím, umožňujícím vývoj nových obchodních příležitostí
 • Vývojem inovačních systémů pro podporu občanů a podniků
 • Vývojem pilotních akcí demonstrujících výhody, cenovou efektivitu, flexibilitu a realistické obchodní modely vyžadované ve venkovských oblastech, využívající existující infrastrukturu

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 15.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj strategického partnerství pro oblast vysoce výkonné výpočetní techniky (HPC - High Performance Computing) se státy Latinské Ameriky, které umožní úzkou výzkumnou spolupráci v rámci výzkumu HPC. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Vývojem plánu pro zvýšenou budoucí spolupráci v oblasti HPC
 • Identifikací klíčových HPC aplikačních oblastí a hardwarových/systémových požadavků pro latinsko-americké země
 • Idenfitikací relevantních národních, regionálních a mezinárodních schémat podpory HPC v Latinské Americe
 • Organizací meetingů, tématických workshopů a letních škol v oblastech společného zájmu
 • Propagací výměny znalostí a postupů mezi evropskými a latinsko-americkými výzkumnými komunitami

Očekávaným dopadem této výzvy je především posílená mezinárodní spolupráce mezi EU a Latinskou Amerikou v oblasti HPC a vývoj realistického výzkumného plánu pro spolupráci v oblasti HPC s jasně identifikovanými oblastmi aplikace, hardwarovými/systémovými požadavky a schématy pro podporu.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2020

Cílem dotačního programu je podpořit činnost destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje za účelem zlepšení řízení a koordinace, komunikace a kooperace cestovního ruchu. Dotace je určena na tvorbu ucelené nabídky produktů a aktivit, marketing a rozvoj spolupráce jednotlivých subjektů v cestovním ruchu v destinaci. Žadateli jsou právnické osoby splňující podmínky certifikace.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu využívání služeb pro analýzu, ukládání a likvidaci zabavených originálních či padělaných cigaret a dalšího padělaného zboží, které ovlivňuje finanční zájmy Evropské unie. Cílem programu je ochrana finančních zájmů Evropské unie prevencí a bojem proti podvodům, korupci a dalším nelegálním aktivitám ovlivňujícím finanční zájmy Evropské unie. Podporovány jsou aktivity v různých členských zemích Evropské unie, které umožní posílit přeshraniční spolupráci za účelem boje proti činnostem, které ohrožují finanční zájmy Evropské unie, jako například pašování tabáku, cigaret atd.

Maximální doba realizace projektů je 18 měsíců. Podpořeno může být maximálně 80 % způsobilých výdajů projektu (ve výjimečných a oprávněných případech až 90 %). Dostupný indikativní rozpočet výzvy je až 10 000 000 EUR. Minimální požadovaná částka musí dosáhnout hodnoty alespoň 80 000 EURO.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu evropských sítí filmových festivalů. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Zajištěním udržitelnosti evropských festivalových sítí s cílem podpořit spolupráci napříč jednotlivými festivaly formou společných strategií 
 • Zvýšením efektivity a profesionalizace evropských festivalových sítí s cílem zvýšit propagaci a oběh evropských filmů napříč Evropou
 • Umožněním sdílení znalostí a postupů mezi zúčastněnými stranami a dosažením ekonomických cílů a nákladové efektivity v digitálním kontextu

Výzva je součásti sub-programu MEDIA pro podporu vývoje evropského audiovizuálního obsahu, efektivní spolupráci mezi audiovizuálními producenty a zvýšení zájmu o evropská audiovizuální díla. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 04. 2020

Výzva je zaměřena na podporu soudní spolupráce v rámci Evropské unie v oblastech trestního a občanského soudnictví. Podpořeny mohou být projekty zabývající se následujícími aktivitami:

 • Soudní spolupráce v občanských věcech: Cílem je podpořit soudní spolupráci v občanských věcech a přispět k efektivní a jednotné aplikaci nástrojů Evropské unie v oblasti občanského soudnictví
 • Soudní spolupráce v trestních věcech: Cílem je podpořit soudní spolupráci v trestních věcech a přispět k efektivní a jednotné aplikaci nástrojů Evropské unie v oblasti trestního soudnictví
 • Podpora členů Evropské soudní sítě (European Judical Network) v občanských a obchodních věcěch a podpora národních autorit, soudů a profesionálních asociací, které její členové reprezentují
 • Podpora členských států v jejich spojení s ECRIS-TCN systémem

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 04. 2020

Výzva je zaměřená na nákup, údržbu a využívání vyšetřovacích nástrojů a metod pro boj proti pašování, padělání a korupci, která ovlivňuje finanční zájmy Evropské unie. Aktivity by měly být zaměřeny primárně proti pašování tabáku. Cílem programu je ochrana finančních zájmů Evropské unie prevencí a bojem proti podvodům, korupci a dalším nelegálním aktivitám ovlivňujícím finanční zájmy Evropské unie. Podporovány jsou aktivity v různých členských zemích Evropské unie, které umožní posílit přeshraniční spolupráci za účelem boje proti činnostem, které ohrožují finanční zájmy Evropské unie, jako například pašování tabáku, cigaret atd.

 Podpořeno může být maximálně 80 % způsobilých výdajů projektu (ve výjimečných a oprávněných případech až 90 %). Dostupný indikativní rozpočet výzvy je až 500 000 EUR. Minimální požadovaná částka musí dosáhnout hodnoty alespoň 32 000 EURO.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 04. 2020

Výzva je zaměřená na nákup a údržbu zařízení pro inspekci kontejnerů, nákladních vozidel, železničních nákladních souprav a dalších vozidel na externích hranicích Evropské unie i v prostoru uvnitř EU. Toto vybavení by mělo přispět k posílení provozní a technické kapacity členských států pro detekci pašovaného a padělaného zboží, a to zejména cigaret a tabáku. Cílem programu je ochrana finančních zájmů Evropské unie prevencí a bojem proti podvodům, korupci a dalším nelegálním aktivitám ovlivňujícím finanční zájmy Evropské unie. Podporovány jsou aktivity v různých členských zemích Evropské unie, které umožní posílit přeshraniční spolupráci za účelem boje proti činnostem, které ohrožují finanční zájmy Evropské unie, jako například pašování tabáku, cigaret atd.

Maximální doba realizace projektů je 18 měsíců. Podpořeno může být maximálně 80 % způsobilých výdajů projektu (ve výjimečných a oprávněných případech až 90 %). Dostupný indikativní rozpočet výzvy je až 10 000 000 EUR. Minimální požadovaná částka musí dosáhnout hodnoty alespoň 80 000 EURO.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 04. 2020

Tato výzva je zaměřená na podporu a rozvoj evropské e-justice na národní i mezinárodní úrovni. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se následujícími klíčovými prioritami výzvy pro rok 2020:

 • Příspění k dosažení zaměrů evropské e-Justice strategie a Akčního plánu 2019-2023, a to podporou implementace e-Justice projektů na evropské a národní úrovni
 • Podpora projektů zaměřených na rozšíření nebo připojení se k již existujícím či probíhajícím e-Justice projektům
 • Podpora vývoje v konkrétních případech založených na využití umělé inteligence (AI) a technologií tzv. blockchain pro oblast justice 

Aktivity financované touto výzvou zahrnují zejména analytické, koncepční práce a návrhy, vývoj IT software, testování a další kroky nutné k provozu a tvorbě IT systémů a expanze a adaptace existujících národních a mezinárodních řešení zabývajících se výše uvedenými prioritami výzvy.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 04. 2020

Výzva je zaměřená na nákup, údržbu a (přeshraniční) propojení automatizovaných systémů pro rozpoznání registračních značek (ANPRs) nebo kontejnerových kódů pro účely spojené s ochranou finančních zájmů Evropské unie. V rámci realizace projektu je nutný také specializovaný trénink v oblasti těchto systémů. Silně podporována je přeshraniční spolupráce umožňující výměnu informací pro posílení boje proti padělanému zboží. Cílem programu je ochrana finančních zájmů Evropské unie prevencí a bojem proti podvodům, korupci a dalším nelegálním aktivitám ovlivňujícím finanční zájmy Evropské unie. Podporovány jsou činnosti v různých členských zemích Evropské unie, které umožní posílit přeshraniční spolupráci za účelem boje proti aktivitám, které ohrožují finanční zájmy Evropské unie, jako například pašování tabáku, cigaret atd.

Maximální doba realizace projektů je 18 měsíců. Podpořeno může být maximálně 80 % způsobilých výdajů projektu (ve výjimečných a oprávněných případech až 90 %). Dostupný indikativní rozpočet výzvy je až 10 000 000 EUR. Minimální požadovaná částka musí dosáhnout hodnoty alespoň 80 000 EURO.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 04. 2020

Tato grantová výzva je zaměřena na výuku digitální gramotnosti a počítačové a internetové bezpečnosti. Žádat o podporu mohou základní školy a dětské domovy v rámci České republiky bez ohledu na zřizovatele. Projekty mohou být zaměřeny na bezpečí na internetu a počítačovou a mediální gramotnost. Podpora může být také udělena pro implementaci distančního vzdělávání ve školách.

Žadatel o grant může žádat o maximální částku 100 000 Kč. Ta bude vyplacena ve dvou splátkách - 90 % po podepsání smlouvy a 10 % po doložení závěrečné zprávy, vyúčtování a fotodokumentace. Na nákup technologického vybavení potřebného pro školení/výuku lze čerpat maximálně 20 % rozpočtu.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 04. 2020

Cílem programu je zvýšení bezpečnosti a snížení rizik provozu na komunikacích v kraji Vysočina, zvýšení ochrany účastníků silničního provozu. Podporovanou aktivitou je budování osvětlení na přechodech pro chodce a zastávek veřejné linkové dopravy (nástupiště, přístřešek, čekárna). Žadateli jsou města a obce.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury v oblasti předškolního, základního, středního, vyššího odborného, zájmového a neformálního vzdělávání (výstavba nové infrastruktury,  rekonstrukce a stavební úpravy, nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení budov a učeben, zabezpečení bezbariérovosti, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity ZŠ a připojení k internetu). Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního, středního a vyššího odborného, zájmového a neformálního vzdělávání, další subjeky podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 619 714,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 04. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 2 fiche (opatření):

 • Rozvoj zemědělských podniků (Investice do zemědělských podniků).
 • Občanská vybavenost (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, Muzea a expozice pro obce).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 04. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 2. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Občanská vybavenost a rozvoj vesnic (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Obchody pro obce, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 04. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Investice do zemědělských podniků.
 • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • Podpora nezemědělských činností (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 04. 2020

Cílem programu je podpora poskytovatelům pobytových sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 (vybavení vybraných pobytových zařízení sociálních služeb koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úprava společné televizní antény). Žadateli jsou registrovaní poskytovatelé sociálních služeb (obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované obcemi nebo kraji, spolky, ústavy, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 04. 2020

Program je určen na podporu mobility. Cílem výzvy je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Podporovány jsou aktivity zaměřené na vytváření bezbariérových pěších tras (odstraňování bariér při vstupu do budov, zpřístupňování budov zajišťujících dopravní služby, zpřístupňování komunikací pro chodce a jejich napojení na dopravní systémy, vybavení dopravních prostředků vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy informačními a signalizačními zařízeními pro cestující se sníženou schopností pohybu a orientace). Žadateli jsou obce, města, kraje a jimi zřizované organizace, ale i hospodářské organizace.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 04. 2020

Cílem výzvy je dofinancování běžných výdajů sociálních služeb souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v oblastech sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Žadateli jsou právnické osoby, které poskytují registrované sociální služby na území hl. m. Prahy.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 04. 2020

Cílem programu je rozvoj sportu, podpora turistického ruchu na Šumavě a podpora relaxačních aktivit obyvatel i návštěvníků Plzeňského kraje. Podporovanou aktivitou je pravidelná strojová údržba lyžařských běžeckých tras na Šumavě a na území Českého lesa. Žadateli mohou být obce, které zajišťují pravidelnou strojovou údržbu lyžařských běžeckých tras.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 04. 2020

Cílem programu je rozvoj podnikatelského sektoru v rozvojových zemích a podpora českých subjektů při navázání obchodních partnerství v rozvojových zemích. Největší zájem o rozvojovou a rekonstrukční asistenci v Sýrii je registrován v zemědělství (zpracovatelskopotravinářský průmysl, zemědělská technika, rostlinná a živočišná výroba), vodohospodářství (zavlažování, zásoby užitkové a pitné vody), v sektoru environmentální technologie (čističky odpadních vod, úpravny pitné vody, kanalizace, spalovny odpadů), zdravotnictví a farmacie (zdravotní přístroje a nástroje, materiál, lůžka, výroba léků a vakcín) a stavebnictví (prefabrikované systémy, montované stavby, likvidace stavebního odpadu, obnova poničených pozemních komunikací). Mezi perspektivní sektory spolupráce v Iráku patří sektory vodohospodářství a environmentálních technologií a obnovitelných zdrojů (spalovny odpadů, solární energetika) a zdravotnictví. Podpora je určena na fázi Přípravy (Studie proveditelnosti a Podnikatelské plány pro ověření podmínek podnikatelského, rozvojového a investičního záměru) a fázi Realizace projektu (Vstup na trh s místním partnerem; Přenos know-how a/nebo Rozvoj soukromého sektoru s českým zájmem). Finanční podpora pro vypracování Studie či Plánu je jednoletá (max. do 15.11.2020) ve výši maximálně 50 % prokázaných nákladů, přičemž maximální výše dotace na jednu Studii či Plán může být 500 000 Kč. Finanční podpora pro fázi Realizace se poskytuje na 1 až 2 roky, max. do 2 mil. Kč/ročně (v prvním roce realizace maximálně ve výši 40 % prokázaných nákladů, ve druhém roce realizace maximálně do 30 % prokázaných nákladů). Žadateli jsou obchodní společnosti provozující podnikatelskou činnost na území ČR po dobu nejméně tří let.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 04. 2020

Cílem programu je podpora nově vznikající spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů (společný prodej v místní prodejně, společný prodej ze dvora, společná organizace přímého prodeje spotřebiteli). Žadatelem může být zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin, obec, dobrovolný svazek obcí, NNO. V případě výdajů na spolupráci činí výše dotace 50 % způsobilých výdajů (platí pro záměr a) i b). V případě přímých investičních výdajů na konkrétní projekt spolupráce (platí pro záměr b) činí výše dotace 25 % způsobilých výdajů pro velké podniky, 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky a 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 04. 2020

Výzva je zaměřená na provedení studie enviromentálního dopadu letecké dopravy založené na historických datech získaných v letech 2000 - 2014 a na tvorbu předpovědi do roku 2050. Předpovědní aktivity by měly být zaměřeny zejména na potenciál pro snižování emisí a hluku optimalizovanou kombinací vhodné velikosti/dosahu letišť a letecké sítě. Mělo by dojít také k identifikaci potenciálních dopadů na zúčastněné strany v oblasti letectví. Očekávaná doba realizace projektů je 30 měsíců. Podpořené projekty by se v rámci realizace výzvy měly zabývat následujícími aktivitami:

 • Dohodnutím detailní metodologie, výběrem zkoumaných dat a využívaných modelů/nástrojů
 • Identifikací teoretického potenciálu pro snižování emisí CO2 prostřednictvím optimalizované letecké sítě a letišť
 • Zhodnocením potenciálních dopadů na zúčastněné strany v oblasti letectví
 • Analýzou získaných dat

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj a výzkum recyklace vysokoobjemových letadlových kompozitních materiálů. Vysokoobjemové kompozitní materiály se staly již standardním materiálem používaným v moderním letectví a v budoucnu se očekává další nárůst využití kompozitních materiálů, ať už samostatně, nebo v kombinaci s dalšími materiály v hybridních komponentech či součástkách. Tyto technologie přinášejí nové příležitosti pro další inovaci letecké dopravy a její konkurenceschopnosti. 

Tato výzva je zaměřená primárně na výzkum a vývoj nových metod pro demontáž a recyklaci velkých letadel s objemnými a komplexními kompozitními strukturami. Projekty by se měly také soustředit na oblasti zdraví a životního prostředí, včetně vývoje fyzických komponent a součástí pro ochranu životního prostředí a pracovníků během demontážního procesu. Očekávaná doba realizace projektu je 36 měsíců.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.800.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj systému využívajícího baterie absorbující kyslík (oxygen absorbing metal-air-batteries) pro dlouhodobou intertizaci zavazadlového prostoru v letadlech. Cílem je vývoj konceptu pro znemožnění výskytu požáru v zavazadlovém prostoru, který ke svému provozu nebude vyžadovat škodlivé halony. Současné koncepty, jako například využití stlačeného dusíku a OBIGGS systému, jsou relativně těžké a vyskytují se u nich nedostatky v oblasti spolehlivosti a bezpečnosti. Očekávaná doba realizace projektu je 24 měsíců. Podpořeny můžou být projekty, zabývající se zejména následujícími aktivitami v rámci výzvy:

 • Definice a ujasnění požadavků, podmínek, testovacích metod a procedur
 • Výběr kovu a elektrolytického systému
 • Chemická laboratorní demonstrace a bateriový koncept
 • Vývoj a návrh baterií
 • Testování a zhodnocení výkonu vyvíjených baterií
 • Vývoj a integrace baterií v testovacím zařízení
 • Proof of concept testy v oblasti potlačení a zastavení požáru

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 800.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu RISE schématu, které propaguje mezinárodní a mezisektorovou spolupráci prostřednictvím výměn a stáží zaměstnanců v oblasti výzkumu a vývoje a sdílení znalostí a nápadů mezi sektory výzkumu a trhu. RISE zahrnuje organizace z akademických i ne-akademických sektorů (zejména SME - malé a střední podniky), působící v Evropě (členské státy EU a asociované země Horizon 2020) a mimo Evropu (třetí země).

Podpořeny mohou být projekty, zaměřené zejména na vývoj partnerství formou sdílených výzkumných a inovačních projektů. Projekty by se měly zabývat také dalšími možnostmi spolupráce zapojených organizací, jako například vývoj synergií, podpora networkingu, organizace workshopů a konferencí pro sdílení znalostí, získávání nových dovedností a vývoj kariéry výzkumných a inovačních zaměstnanců. Výměny a stáže se mohou týkat jak zkušených, tak začínajících zaměstanců a mohou zahrnovat také administrativní, řídící a technické zaměstnance přímo zapojené ve výzkumných a vývojových aktivitách.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 04. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 3 fiche (opatření):

 • Konkurenceschopné zemědělství (Investice do zemědělských podniků).
 • Podpora podnikatelů (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Spolupráce MAS (Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER).
 • Občanská vybavenost (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 04. 2020

Opatření je zaměřeno na podporu diverzifikace činností podniků akvakultury prostřednictvím rozvoje doplňkových aktivit s cílem dosažení výrazného posílení ekonomického potenciálu, tj. rozšíření možností a příjmů podnikatelů v akvakultuře o další formy podnikání úzce spojené s produkční činností v akvakultuře, včetně cestovního ruchu s nabídkou rybaření, environmentálních služeb v oblasti akvakultury nebo vzdělávacích činností týkajících se oblasti akvakultury. Žadateli jsou mikropodniky, malé, střední podniky akvakultury s produkcí ryb vyšší než 2 tuny za rok (fyzické nebo právnické osoby).

Informace:

Dne 24. března 2020 byla spuštěna funkcionalita Portálu Farmáře pro možnost vygenerování a předvyplnění Žádosti o podporu Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 v rámci 17. výzvy příjmu žádostí.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 04. 2020

Opatření je zaměřeno na přípravu strategie a realizaci regionálních nebo celostátních komunikačních a propagačních kampaní o produktech akvakultury a jiných komunikačních kampaní, zlepšujících povědomí veřejnosti o odvětví rybolovu a akvakultury. Dále pořádání konferencí a seminářů, pořádání a účast na veletrzích, výstavách a vydávání odborných publikací. Žadateli jsou mikropodniky, malé, střední a velké podniky akvakultury (fyzické nebo právnické osoby, vzdělávací subjekty a školní podniky v odvětví rybářství, výzkumné ústavy se zaměřením na rybářství, rybářská sdružení, hlavní spolek rybářského svazu a pobočné spolky rybářských svazů).

Informace:

Dne 24. března 2020 byla spuštěna funkcionalita Portálu Farmáře pro možnost vygenerování a předvyplnění Žádosti o podporu Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 v rámci 17. výzvy příjmu žádostí.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 999 999,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora vzdělávacích projektů (školení, odborné vzdělávání a informační akce). Žadateli jsou subjekty zajišťující vzdělávací či informační akce s akreditací nebo pověřením od Ministerstva zemědělství. V 9. kole činí alokace pro operace 1.1.1 Vzdělávací akce 40 mil. Kč, pro operace 1.2.1 Informační akce 15 mil. Kč.

Oproti 8. kolu došlo ke sjednocení termínu pro dokládání příloh po podání žádosti o dotaci. Žadatelé, jejichž žádosti o dotaci byly zařazeny v kategorii Doporučen a Náhradník, musí předložit povinné přílohy, příp. nepovinné přílohy (viz specifické podmínky Pravidel), a případně aktualizovaný formulář žádosti o dotaci do 21. 7. 2020 do 18:00.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
850 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 04. 2020

Program je zaměřen na získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Žadateli jsou malé, střední a velké podniky v rámci ITI Hradec-Pardubice. Výstupem projektu musí být minimálně jeden z podporovaných výsledků výzkumu a vývoje - poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek, certifikovaná metodika nebo software.

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady (mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu).
 • Náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účel projektu.
 • Náklady na smluvní výzkum.
 • Neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran po dobu realizace projektu.
 • Náklady na poradenské služby využité výlučně pro účely projektu.
 • Dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.

Na základě rozhodnutí MPO došlo k prodloužení termínu uzávěrky - pro ověření data klikněte sem.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 04. 2020

Výzva je zaměřená na demonstraci optimalizované a koordinované organizace vzdušného prostoru, která umožní podporu optimalizovaného toku letového prostoru v přístupném prostředí a také v dalším využití vzdušného prostoru (například vojenském). Tato demonstrace by měla brát v úvahu také například tzv. Initial dynamic airspace configuracion a aplikace A-FUA, ATFCM a dalších strategií, které mají za cíl dosažení vyšších úrovní automatizace v letovém prostoru.

Očekávaný dopad této výzvy je zejména realizace dynamického řízení letového provozu a letového prostoru, které přispěje k jejich stabilitě, zvýšení kapacity a nákladové efektivitě. Očekáváno je také dosažení užší spolupráce mezi zúčastněnými stranami v rámci řízení letového provozu. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 04. 2020

Výzva je zaměřena na podporu efektivní a ucelené aplikace práva Evropské unie v oblastech občanského práva, trestního práva a základních práv (definovaných v Listině základních práv Evropské unie). Cílem výzvy je dosáhnout těchto záměrů zejména prostřednictvím realizace tréninkových aktivit pro profesionály v oblasti práva ve členských zemích Evropské unie. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se zejména tréninkovými nástroji a aktivitami, které mají za cíl:

 • Podporu tréninkových aktivit a přeshraniční spolupráce poskytovatelům tréninkových aktivit pro zaměstnance probační a vězeňské služby
 • Podporu přeshraničních tréninkových aktivit pro zaměstnance v oblasti práva a spojených profesí a oborů

Realizované trénikové aktivity mohou zahrnovat oblasti občanského a trestního práva Evropské unie, základní práva, právní systémy členských států, soudní etiku etc. Znalost přeshraničních IT nástrojů a jazykových schopností musí být v tréninkových aktivitách také zahrnuta.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 04. 2020

Výzva je zaměřená na budování kapacit v oblasti práv dítěte. Dělí se na tři prioritní témata, týkající se následujících problematik:

 • Zvýšení obecného povědomí a znalostí ohledně práv dítětě, zejména práva na vyslechnutí a vyjádření svého názoru
 • Návrh, testování, založení a zhodnocení mechanismů zapojení dětí na místní úrovni
 • Zhodnocení národní legislativy a politických rámců pro zapojení dítěte do oblasti práv dětí, a to zejména s cílem návrhu a implementace nástrojů, které podporují zapojení dětí na národní úrovni

Aktivity se mohou týkat veřejných osvětových kampaní, trénikových a vzdělávacích programů, mapování národní legislativy, vývoj strategií a plánů etc. Mohou být realizovány ve školách, klubech mládeže, komunitních centrech, zdravotních a školských zařízeních nebo například v rámci justičního systému. Očekávaná doba realizace projektů je 24 měsíců.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 350 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro předškolní, základní, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity základní školy a připojení k internetu. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 736 307,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 04. 2020

Výzva je zaměřena na problematiku znečištění ovzduší činností letecké dopravy. S rozvojem a rozšiřováním letecké dopravy přicházejí obavy ohledně jejího enviromentálního a zdravotního dopadu. Tyto obavy v Evropě i globálně nutí letecký průmysl ke zvýšení úsilí pro řešení problematiky enviromentální udržitelnosti letecké dopravy, a to s cílem splnit cíl uhlíkové neutrality v roce 2050.

Cílem výzvy je demonstrovat aktivity řízení letového provozu (ATM), které přispějí ke snížení enviromentálního dopadu a CO2 emisí. Žadatelé o podporu jsou také podporováni v propagaci a demonstraci tzv. zero CO2 waste trajektorií. Očekávaný dopad této výzvy je zejména přispění k enviromentální udržitelnosti aktivit řízení letového provozu.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora pobytovým zařízením sociálních služeb na vybavení koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úpravu společné televizní antény v souvislosti s přechodem zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na vysílací standard DVB-T2 (pořízení set top boxu/televizního přijímače, úprava anténního systému). Žadateli jsou poskytovatelé sociálních služeb poskytující vybrané pobytové sociální služby (obce, příspěvkové organizace zřizované obcemi nebo krajem, spolky, ústavy, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 04. 2020

Cílem programu je zajistit podporu pro projekty, které jsou primárně zaměřeny na retenci vody v krajině a snižování dopadů sucha na životní prostředí. Podpora se týká projektů zlepšujících vodní bilanci a zvyšujících stabilitu ekosystémů při hydrologických extrémech prostřednictvím navracení krajiny do přírodě blízkého stavu. Podporováno je také zlepšování schopnosti retence vody v zemědělské půdě a retence srážkových vod z nepropustných ploch v zastavěných územích obcí. Žadateli jsou města, městyse, obce, jejich svazky a jimi zřizované příspěvkové organizace, mikropodniky, zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Cílem programu je podpora poskytovatelům pobytových sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 (vybavení vybraných pobytových zařízení sociálních služeb koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úprava společné televizní antény). Žadateli jsou registrovaní poskytovatelé sociálních služeb (obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované obcemi nebo kraji, spolky, ústavy, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Cílem programu je zvýšení funkčnosti, technického vybavení a obsluhy vodních děl za účelem zkvalitnění podmínek pro zajištění výuky v oboru rybářství. Podporovanou aktivitou je budování, rekonstrukci a modernizaci výpustí, bezpečnostních přelivů, sjezdů, lovišť a kádišť (9.I.a), budování a úpravy rozvodných objektů, manipulačních lávek, vývarů a opevnění hrází (9.I.b), nákup dopravních prostředků, strojů, nářadí a technologických linek určených k obsluze vodních děl (9.I.c.). Žadateli jsou střední školy zaměřené na výuku rybářství, školní výrobní podniky, příspěvkové organizace.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Cílem výzvy je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu formou podpory mobilit výzkumných, technických a administrativních pracovníků. Podpořeny budou výjezdy z ČR i příjezdy do CŘ. Žadateli jsou vysoké školy a výzkumné organizace, příspěvkové organizace organizačních složek státu a územních samosprávných celků se sídlem na území ČR.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
68 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce a prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 738 807,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu a rekonstrukci chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, chodníků, podchodů nebo lávek, na realizaci bezbariérových přístupů na zastávky a prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 900 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Cílem programu je spolufinancování projektů předkládaných v rámci komunitárního programu LIFE. Národní výzva je určena žadatelům, kteří předkládají žádost o podporu do výzvy unijního programu LIFE. Cílem výzvy je poskytnutí příspěvku na přípravu projektové dokumentace, na spolufinancování tradičního projektu a na spolufinancování způsobilých výdajů partnera tradičního projektu, schváleného v rámci řádné výzvy programu LIFE. V rámci podprogramu Klima činí výše podpory pro přípravu projektové dokumentace max. 200 000 Kč na jeden projekt, pro spolufinancování projektu max. 12 mil. Kč na jeden projekt a pro spolufinancování partnera projektu max. 1 mil. Kč. Výzva je dvoukolová. V prvním kole má žadatel možnost předložit do 14. května 2020 koncept projektového návrhu (1. kolo není povinné). V druhém kole žadatel předloží nejpozději do 24. června 2020 projektový návrh. Žadateli mohou být veřejnoprávní subjekty, kraje a obce, univerzity a vysoké školy, nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace, organizační složky státu, vědecké výzkumné instituce, státní podniky, podnikatelské subjekty.

Maximální % dotace:
20%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
13 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Cílem programu je spolufinancování projektů předkládaných v rámci komunitárního programu LIFE. Národní výzva je určena žadatelům, kteří předkládají žádost o podporu do výzvy unijního programu LIFE. Cílem výzvy je poskytnutí příspěvku na přípravu projektové dokumentace, na spolufinancování tradičního projektu a na spolufinancování způsobilých výdajů partnera tradičního projektu, schváleného v rámci řádné výzvy programu LIFE. V rámci podprogramu Životní prostředí činí výše podpory pro přípravu projektové dokumentace max. 2 mil. Kč na jeden projekt, pro spolufinancování projektu max. 50 mil. Kč a pro spolufinancování partnera projektu max. 5 mil. Kč na jeden projekt. Výzva je jednokolová. Žadateli mohou být veřejnoprávní subjekty, kraje a obce, univerzity a vysoké školy, nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace, organizační složky státu, vědecké výzkumné instituce, státní podniky, podnikatelské subjekty.

Maximální % dotace:
20%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
13 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 3. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Investice do zemědělských podniků.
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, nákup pozemků, budov a staveb, pořízení automobilu a vybavení pro zajištění provozu zařízení. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované a zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 427 849,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Cílem dotačního programu je zvýšit komunikativní a jazykové schopnosti občanů města Ostravy, a to prostřednictvím rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky. Žadateli mohou být mateřské, základní nebo střední školy se sídlem na území statutárního města Ostrava. Přidělené prostředky lze využít na úhradu uznatelných nákladů vzniklých v období realizace projektu (od 1.7.2020 do 31.6.2021).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu konferencí, seminářů a workshopů na zajištění výměny informací, zkušeností, osvědčených postupů a tvorbu sítí a strukturálních platforem. Je zaměřená primárně na členské státy Evropské unie, uchazeče o vstup do Evropské unie, další třetí země a mezinárodní veřejné organizace.

Očekávaný dopad výzvy je zejména zlepšení vyšetřovacích schopností příslušníků donucovacích orgánů a auditorů zapojených do ochrany finančních zájmů Evropské unie. Mělo by se tak dosáhnout:

 • získáním nových dovedností, znalostí specializovaných metodologií a technik
 • zvýšením povědomí o rizicích podvodů a prioritách evropské Unie v rámci boje proti podvodům.

Maximální doba realizace projektu je 15 měsíců. Podporováno bude maximálně 80 % způsobilých nákladů na projekt a podpora může dosáhnout částky až 750 000 EUR.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 750.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce a prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty, jízdních pruhů pro cyklisty, vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola. Žadateli jsou obce.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 795 193,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Cílem programu je podpora biologické diverzity rybích populací v povrchových vodách určená pro uživatele rybářských revírů. Žadateli jsou uživatelé rybářského revíru (FO a PO, Lesy ČR, s.p., Vojenské lesy a statky, s.p., podniky povodí). 

Výše dotace:

 • Do 800 Kč na jeden hektar rybářského revíru.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Cílem dotačního programu je investiční podpora zemědělské prvovýroby v Plzeňském kraji za účelem zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky. Žadateli jsou subjekty činné v oblasti prvovýroby zemědělských produktů na území Plzeňského kraje, které obhospodařují maximálně 200ha zemědělské půdy evidované v LPIS (mikropodniky).

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Program byl založen za účelem finanční podpory regionálních kulturních tradic - kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí, s významným výročím kulturně-historických událostí a s významným výročím význačných osobností působících v oblasti kultury. Žadateli jsou právnické i fyzické osoby.

Průběžné uzávěrky příjmu žádostí:

 • 22.10.2019
 • 30.4.2020

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na hospodaření v lesích (zřízení oplocení k ochraně lesních porostů před zvěří, úklid klestu). Žadatelem jsou vlastníci lesa.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Program je zaměřen na poskytování služeb inovačním podnikům, provozování a rozšiřování stávajících vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a inovačních center, ojediněle i výstavbu nové sdílené infrastruktury. V rámci výzvy je podporováno rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií, výstavba nové sdílené inovační infrastruktury. Žadateli mohou být vlastníci/provozovatelé inovační infrastruktury, např. výzkumné organizace, vysoké školy, municipality, obce, kraje, malé, střední a velké podniky v rámci ITI Brno. Na základě rozhodnutí MPO došlo k prodloužení termínu uzávěrky - pro ověření data klikněte sem.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, na zabezpečení bezbariérovosti škol, na nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, na zajištění vnitřní konektivity ZŠ a připojení k internetu. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 169 578,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na ochranu a obnovu památek a propojující moderní a inovativní způsob využití s trvale udržitelnými podnikatelskými strategiemi, které vytvoří sítě vlastníků, správců a manažerů, místních komunit, soukromého sektoru a místní a regionální správy a zaručí, že obnovené kulturního dědictví bude fungovat i po ukončení projektu. Žadateli jsou právnické osoby vlastnící nebo provozující kulturní dědictví.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
38 550 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Cílem programu je podpora provozovatelům zoologických zahrad na následující činnosti a projekty - Chov ohrožených druhů světové fauny v českých zoologických zahradách; Zapojení českých zoologických zahrad do systému ochrany přírody České republiky; Spolupráce českých zoologických zahrad v rámci mezinárodních programů chovů ohrožených druhů s významnými zoologickými zahradami a institucemi v cizině, podpora členství a účasti českých zoologických zahrad v mezinárodních organizacích. 

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Výzva je zaměřena na podporu výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporována bude výstavba větrných elektráren, instalace elektrických a plynových tepelných čerpadel, instalace solárních termických systémů, vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny, vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky, výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy včetně vyvedení tepla do výměníkové stanice, výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy včetně vyvedení tepla do výměníkové stanice, výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren. Žadateli jsou podnikatelské subjekty - malé, střední či velké podniky a podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Výzva je zaměřena na podporu komplexních opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách. Podporovanými aktivitami jsou komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách, nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách. Žadateli jsou provozovatelé lokálních distribučních soustav - MSP a VP. Na základě rozhodnutí MPO došlo k prodloužení termínu uzávěrky - pro ověření data klikněte sem.

Maximální % dotace:
40%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Výzva je zaměřena na podporu specializovaných tréninků pro zlepšení vyšetřovacích schopností prostřednictvím získání nových dovedností a znalostí v oblasti specializovaných metodologií a technik. Cílem programu je ochrana finančních zájmů Evropské unie prevencí a bojem proti podvodům, korupci a dalším nelegálním aktivitám ovlivňujícím finanční zájmy Evropské unie.

Očekávaný dopad výzvy je zejména zlepšení vyšetřovacích schopností příslušníků donucovacích orgánů a auditorů zapojených v ochraně finančních zájmů Evropské unie, a to prostřednictvím získání nových dovedností, znalostí specializovaných metodologií a technik a zvýšení povědomí o rizicích podvodů v rámci finančních prostředků Evropské unie. Maximální doba realizace projektu je 15 měsíců, podpořeno může být až 80 % způsobilých výdajů a maximální výše podpory je 750 000 EURO.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 750.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury v oblasti předškolního a základního vzdělávání (např. výstavba nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy, nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek). Žadateli jsou obce, zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání, další subjeky podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 805 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Cílem výzvyy je podpora projektových záměrů a projektů (lze podávat od 1.4.2020 do 29.5.2020) zaměřených na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání (výstavba, rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení, úpravy budov a učeben základních škol, vybavení nábytkem, stroji, didaktickými pomůckami, kompenzačními pomůckami a vybavením pro vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, rozvoj vnitřní konektivity základních škol v učebnách, laboratořích a dílnách a připojení k internetu). Oprávněnými žadateli jsou obce na území IPRÚ Mladá Boleslav.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu výměny pracovníků mezi národními a regionálními správními orgány (včetně kanditátů na vstup do Evropské unie a třetích zemí) s účelem přispění k dalšími rozvoji a zlepšení dovedností pracovníků a jejich kompetencí v rámci ochrany finančních zájmů Evropské unie. Cílem programu je ochrana finančních zájmů Evropské unie prevencí a bojem proti podvodům, korupci a dalším nelegálním aktivitám ovlivňujícím finanční zájmy Evropské unie.

Očekávaný dopad výzvy je zejména zlepšení vyšetřovacích schopností příslušníků donucovacích orgánů a auditorů zapojených v ochraně finančních zájmů Evropské unie, a to prostřednictvím získání nových dovedností, znalostí specializovaných metodologií a technik a zvýšení povědomí o rizicích podvodů v rámci finančních prostředků Evropské unie. Maximální doba realizace projektu je 15 měsíců, podpořeno může být až 80 % způsobilých výdajů a maximální výše podpory je 750 000 EURO.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 750.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu komunikací pro pěší, podchodů nebo lávek pro chodce na realizaci bezbariérového přístupu na zastávky, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací, na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty, stezek pro cyklisty a chodce, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce k dopravě do škol a zaměstnání, realizaci liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, realizaci související doprovodné infrastruktury pro cyklisty. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 580 713,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro předškolní, základní, střední a vyšší odborné vzdělávání, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity základních škol a připojení k internetu. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace OSS, zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
8 825 025,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora dopravcům veřejné dopravy v závazku veřejné služby na zintenzivnění údržby a očisty vnitřku dopravních prostředků, na vybavení dopravních prostředků prostředky na mytí rukou cestujících a personálu a na vybavení personálu ochrannými rouškami a jinými součástmi oblečení sloužící ke snížení rizika nákazy. Žadatelem může být dopravce veřejné dopravy, který přepravil v roce 2018 v rámci závazku veřejné služby Kraje Vysočina vice než 500 000 cestujících.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, zabezpečení bezbariérovosti, nákup pozemků a nemovitostí, na pořízení vybavení budov a učeben, na pořízení kompenzačních pomůcek, na zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 900 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj systémů a služeb včetně ITS ve městech pro řízení dopravy a ovlivňování dopravních proudů na městské silniční síti, na podporu rozvoje infrastruktur prostorových dat a zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy, vč. aplikací založených na datech a službách družicových systémů, na rozvoj systémů a služeb ITS, GIS a infrastruktur prostorových dat, sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a o cestování v reálném čase, pro dynamické řízení dopravy, ovlivňování dopravních proudů a poskytování informací a služeb řidičům a cestujícím ve městech a v rámci související infrastruktury. Žadateli jsou vlastníci/správci dotčené infrastruktury. Výzva je dvoukolová. Termín pro podávání předběžných žádostí je od 21.2.2020 do 30.4.2020, termín pro podávání plných žádostí je do 30.10.2020. Projekty budou realizovány ve městech nad 40 tisíc obyvatel (hl. město Praha, Kladno, Plzeň, Brno, Olomouc, Přerov, Prostějov, Ostrava, Karviná, Havířov, Frýdek-Místek, Opava, Ústí nad Labem, Teplice, Chomutov, Most, Děčín, Hradec Králové, Pardubice, Zlín, Jihlava, České Budějovice, Liberec, Jablonec nad Nisou, Karlovy Vary, Mladá Boleslav).

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 5 fichí (opatření):

 • Investice do zemědělských podniků.
 • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.
 • Neproduktivní investice v lesích.
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů a projektů (lze podávat do 30.10.2020) zaměřených na rozvoj systémů a služeb včetně ITS ve městech pro řízení dopravy a ovlivňování dopravních proudů na městské silniční síti, na rozvoj infrastruktur prostorových dat a zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy, na rozvoj systémů a služeb ITS, GIS a infrastruktur prostorových dat, sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a o cestování v reálném čase, pro dynamické řízení dopravy, ovlivňování dopravních proudů a poskytování informací a služeb řidičům a cestujícím ve městech a v rámci související infrastruktury. Žadateli jsou vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
119 184 554,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro základní vzdělávání včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 850 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Program je zaměřen na podporu zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit (kategorie B - amatérské divadlo všech druhů, včetně dětského, taneční umění všech druhů s výjimkou folkloru, dechových, symfonických a komorních orchestrů, dětských a dospělých folklorních souborů, dětských a dospělých pěveckých sborů). Žadateli jsou právnické a fyzické osoby.

Průběžné uzávěrky příjmu žádostí:

 • 29.10.2019
 • 30.4.2020

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro základní, střední a vyšší odborné vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 047 655,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Rozvoj zemědělských podniků (Investice do zemědělských podniků).
 • Využití místních zdrojů, rozvoj drobného podnikání a cestovního ruchu (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Obnova venkova (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Obchody pro obce, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup bezemisních drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících. Žadateli jsou dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Cílem programu je zajistit podporu pro projekty cílenými na retenci vody a zlepšení lokálního mikroklimatu v krajině, které se zaměřují na výsadbu místně vhodných, původních druhů dřevin ve volné krajině i v obcích. Žadateli jsou města, městyse, obce, jejich svazky a jimi zřizované příspěvkové organizace, mikropodniky, zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Podpora oživení řemesel, živností, malých a středních firem a služeb (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - veřejná prostranství v obcích, mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, obchody pro obce, kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven, muzea a expozice pro obce.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup silničních nízkoemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG a splňujících normu EURO 6, na nákup silničních bezemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík, na nákup bezemisních drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících, na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků, stezek, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy, dopravci ve veřejné dopravě.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 969 941,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 5 fichí (opatření):

 • Podpora zemědělského podnikání – investice do hmotného majetku (Investice do zemědělských podniků).
 • Zemědělství – zpracování zemědělských produktů (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Rozvoj podnikání na venkově a rozvoj venkovské turistiky, včetně agroturistiky (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Předávání znalostí a zkušeností (Předávání znalostí a informační akce).
 • Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 407 040,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Podpora organizování a realizování lékařských a zdravotnických školení, sympózií, výstav, konferencí a kongresů pořádaných na území Ústeckého kraje se zaměřením na odbornou i laickou veřejnost z Ústeckého kraje. Žadateli jsou prrávnické a fyzické osoby podnikající - s oprávněním realizovat profesní, vědecké a technické činnosti. Žádost na projekty realizované v období od 1.1. – 31.12.2020 se podává od 3.2. – 6.3.2020, žádost na projekty realizované v období od 1.5. – 31.12.2020 se podává od 1.4. – 30.4.2020, žádost na projekty realizované v období od 1.9. – 31.12.2020 se podává od od 17.8. – 7.9.2020.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup objektů, zařízení a vybavení příp. stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami, na výstavbu či rekonstrukci komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na  ořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb, na nákup vybavení pro zajištění provozu zařízení. Žadateli jsou kraje, obce a jimi zřizované či zakládané organizace, nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, církve a církevní organizace. 

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
8 139 190,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup pozemků, staveb, na pořízení zařízení, vybavení či automobilu, na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, kraji a dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 307 157,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2020

Nadace je zaměřená na aktivní podporu mladých výkonných umělců, podporu uměleckých projektů, podporu seniorních výkonných umělců a na péči o pietní místo na vyšehradském hřbitově. Tato výzva je zaměřená na podporu uměleckých projektů, zejména na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 05. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, nákup pozemků a staveb, zabezpečení bezbariérovosti, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity ZŠ a připojení k internetu. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
12 700 520,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 05. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup, rekonstrukce, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb a sociální práce s cílovými skupinami, výstavba či stavební úpravy komunitních center, pořízení vybavení a případné související úpravy venkovního prostranství. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
34 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 05. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 3. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Pozemkové úpravy.

Žadatelem může být obec nebo zemědělský podnikatel.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 05. 2020

Skupina grantových projektů JUNIOR STAR je zaměřena na podporu vynikajících mladých vědeckých pracovníků působících v oblasti základního výzkumu, kteří splňují podmínku, že k 30. září roku vyhlášení soutěže uplynulo nejvýše 8 let od udělení jejich akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu. Cílem této skupiny grantových projektů je podpořit excelentní základní výzkum a zároveň poskytnout příležitost začínajícím vědeckým pracovníkům vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky a moderním vybavením, které oživí současnou strukturu základního výzkumu v ČR. Vědecké osobnosti s originálním myšlením se tak umožní realizace vlastních vědeckých cílů v poměrně raném stadiu vědecké kariéry. Žadatelem je právnická osoba se sídlem v České republice, organizační složka státu nebo územního samosprávného celku, organizační jednotka Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zabývající se výzkumem a experimentálním vývojem, která se uchází o poskytnutí účelové podpory podáním návrhu projektu.Předpokládaná doba zahájení řešení projektů JUNIOR STAR je 1.1.2021 a ukončení 31.12.2025.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
25 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 05. 2020

Cílem programu je zajištění dostupnosti registrovaných sociálních služeb a zlepšení jejich prostorových podmínek nebo vybavení. Dotace je určena na pořízení vybavení nebo jeho modernizace včetně vozového parku, na stavební úpravy prostor. Žadateli jsou obce, příspěvkové organizace zřizované obcemi, svazky obcí, fyzické osoby podnikající, NNO, církevní právnické osoby.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 05. 2020

Cílem programu je podpora projektů v základním výzkumu, ve kterém uchazeč stanovuje sám cíle a způsoby řešení, a to ve vědních oborech Matematika, fyzika, chemie, biologie člověka a lékařské vědy, biologie a zemědělské vědy, společenské vědy, humanitní vědy, technické vědy a informatika. Žadatelem může být právnická osoba se sídlem v České republice, organizační složka státu nebo územního samosprávného celku, organizační jednotka Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zabývající se výzkumem a experimentálním vývojem. Předpokládaná doba zahájení řešení EXPRO je 1.1.2021 a ukončení 31.12.2025.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 05. 2020

Výzva je zaměřena na vznik nových, rozvoj a provoz existujících vědeckotechnických parků a inkubátorů (výstavba, rekonstrukce, rozšíření stávajících budov a prostor podpůrné inovační infrastruktury, pořízení přístrojového vybavení, zajištění základního provozu, školení odborných pracovníků, služby poradců apod.). Žadatelem může být hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi, organizace pro výzkum a šíření znalostí, podnikatelské subjekty, státní podniky.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 05. 2020

Skupina grantových projektů Standardní projekty se zaměřuje na řešení projektů základního výzkumu. V rámci programu jsou podporovány pokročilé vědecké projekty napříč vědními obory s potenciálem dosažení výsledků mezinárodního významu. Žadatelem může být právnická osoba se sídlem v České republice, organizační složka státu nebo územního samosprávného celku, organizační jednotka Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zabývající se výzkumem a experimentálním vývojem. Předpokládaná doba zahájení řešení standardních projektů je 1.1.2021 a ukončení 31.12.2022 nebo 31.12.2023 podle návrhu uchazeče.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 05. 2020

Skupina grantových projektů Mezinárodní projekty se zaměřuje na řešení projektů základního výzkumu. V rámci skupiny mezinárodních projektů spojují poskytovatelé dvou zemí své úsilí a prostředky k podpoře společných projektů umožňujících zapojení vědeckých týmů svých zemí do mezinárodní spolupráce v rámci interdisciplinárních a perspektivních témat a směrů současné vědy. Každý z poskytovatelů financuje pouze části společných mezinárodních projektů řešených subjekty své země. Žadatelem je fyzická osoba, právnická osoba se sídlem v České republice, organizační složka státu nebo územního samosprávného celku, organizační jednotka Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zabývající se výzkumem a experimentálním vývojem. Předpokládaná doba zahájení řešení mezinárodních projektů je 1.1.2021 a ukončení 31.12.2022 nebo 31.12.2023 podle návrhu uchazeče v souladu se zahraničním návrhem projektu.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 05. 2020

Cílem programu je podpořit projekty zaměřené na zlepšování životního prostředí na území města Plzně. Projekty se mohou zaměřovat jak na projekty ekologické výchovy, tak na přímé realizace. O grant mohou žádat školy všech stupňů, mimoškolní zařízení, české nevládní neziskové organizace registrované jako obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, spolky, ústavy, účelová zařízení církví působící v Plzni.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 05. 2020

Tato výzva je zaměřená na koordinační a podpůrné aktivity pro projekty zaměřené na oblast tzv. digitálních center excelence. Projekty zaměřené na toto téma byly úspěšné ve vývoji nových technologií a výsledcích výzkumu s vysokou přidanou hodnotou (software, data, nové modely a ontologie), avšak podpora vyvinutých technologií a výzkumu po skončení realizace a podpory v rámci projektu často není na vysoké úrovni a výsledky tak nejsou udržitelné. Podpořena může být organizace, která má za cíl tuto skutečnost změnit, podpořené aktivity mohou být následující:

 • Identifikace vhodné infrastruktury a hostingových mechanismů pro výsledky projektů digitální excelence, které umožní jejich přístupnost - avšak v zabezpečené a kontrolované formě, typicky URI
 • Organizace pravidelných schůzek zúčastněných stran s cílem udržení přehledu o aktuálním stavu výsledků projektů
 • Tvorba mechanismu, který umožní dalším relevantním projektům podpořeným Evropskou unií přístup k výsledkům projektů v oblasti digitální excelence a případné přispění k jejich rozšiřování a dalšímu výzkumu
 • Studie obchodních modelů a dalších mechanismů, které by mohly zlepšit udržitelnost projektů
 • Podpora standardizačních iniciativ

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 05. 2020

Cílem programu je podpořit realizaci dlouhodobých výchovných a vzdělávacích projektů na téma spojená s hospodařením s děšťovými vodami. Žadatelem mohou být školy všech stupňů a spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, družstva působící v Plzni. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 05. 2020

Cílem programu je podpořit realizaci projektů environmentální výchovy dětí předškolního věku, které podporují mezigenerační spolupráci, mají úzký vztah ke školní zahradě, parku či volné přírodě. Žadatelem mohou být mateřské školy, mimoškolní zařízení a NNO.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 05. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností spojených s extrémním suchem (pro ORP Kladno i ORP Černošice) a únikem nebezpečných látek (pouze pro ORP Kladno), na stavbu a stavební úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS. Žadateli jsou obce, které zřizují jednotky jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 05. 2020

Výzva je zaměřená na podporu ECSEL výzkumných a inovačních aktivit (Research and Innovation Action - RIA), které jsou zaměřeny na získávání nových znalostí a ověřování proveditelnosti nových nebo inovovaných technologií, produktů, procesů, služeb, metod, nástrojů nebo řešení. Tyto aktivity mohou zahrnovat aplikovaný výzkum, technologický vývoj a integraci, testování a validaci na prototypech v laboratořích nebo simulovaném prostředí. Popisované aktivity se pohybují okolo úrovně TRL 3-4.

Návrhy pro výzkum a inovaci jsou charakterizovány například:

 • Jejich realizací konsorciem, které se skládá z malých a středních podniků, velkých podniků, univerzit, institutů, příspěvkových organizací
 • Vývojem inovativních technologií a jejich využitím
 • Demonstrací hodnoty a potenciálu technologií v realistickém laboratorním prostředí reprezentujícím cílové prostředí

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 12.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 05. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, nákup pozemků, budov a staveb, pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované a zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 850 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 05. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zpracování a změny územních plánů, na zpracování regulačních plánů, na zpracování územních studií. Žadateli jsou obce.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 277 565,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 05. 2020

Výzva je zaměřena na podporu ESCEL inovačních aktivit (IA), které jsou zaměřeny primárně na oblasti pilotních linek, testovacích prostředí, inovačních pilotních aktivit a demonstrací v plném rozsahu (full-scale). Tyto aktivity vytvářejí plány, návrhy a příležitosti pro nové a inovované produkty, metody, nástroje a služby tvořící nezbytné prvky pro inovativní produkty, které budou podporovány dalšími výzvami v rámci komunitárních programů. Demonstrace a pilotní aktivity mají za cíl zejména validaci technologické a ekonomické udržitelnosti a funkčnosti technologií, produktů, služeb, procesů nebo řešení ve skutečném provozním prostředí. Podpořeny mohou být projekty, které splňují například následující podmínky/aktivity:

 • Realizace projektů průmyslovým konsorciem, které se bude skládat z malých, středních i velkých podniků, ale také z univerzit a výzkumných zařízení
 • Využívání inovativních technologií
 • Vývoj a realizace inovativních řešení spojených s cíli iniciativy ESCEL

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 05. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na revitalizaci a zatraktivnění národních kulturních památek k 1. 1. 2014, památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014. Žadateli jsou vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 05. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce a prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty, jízdních pruhů pro cyklisty, vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, na rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů a samostatných parkovacích systémů. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 05. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury pro předškolní, základní, zájmové,  neformální a celoživotní vzdělávání - stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, nákup pozemků a staveb, zabezpečení bezbariérovosti, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity ZŠ a připojení k internetu. Žadateli jsou obce, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 05. 2020

Tato výzva je zaměřená na podporu a propagaci kulturní a lingvistické diverzity, posílení mezinárodního oběhu literatury a umožnění lepšího přístupu ke kvalitní cizojazyčné literatuře pro čtenáře. S těmito cíli se podporované aktivity v rámci výzvy týkají zejména:

 • Překladů literatury z méně využívaných jazyků
 • Překladů literatury z méně reprezentovaných literárních žánrů

V rámci výzvy pro rok 2020 je poskytována podpora dvouletým projektům s definovanou a jasnou strategií pro editaci, překlad, publikaci a propagaci literárních "balíčků" se 3-10 literárními díly. Očekávaný dopad výzvy je zejména podpora kulturní a jazykové diverzity v rámci Evropské unie a zemí účastnících se programu CREA, posílení mezinárodního oběhu kulturních děl a zlepšení přístupu k evropským literárním dílům. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 05. 2020

Cílem programu je podpora zachování tradičních a zakládání nových kulturních akcí, které rozvíjejí kulturní život a podporují občanskou sounáležitost. Dotace je určena na pořádání kulturních akcí se zaměřením na tradiční českou hudebnost, slovesné obory a divadelní tvořivost, výtvarnou, fotografickou a filmovou tvorbu, taneční umění a další estetické aktivity. Žadateli jsou obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované obcemi, právnické i fyzické osoby - podnikající, spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy a nadace, církevní právnické osoby, školy a školská zařízení zřizovaná obcemi.

Maximální % dotace:
40%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 05. 2020

Cílem programu je podpora kulturních akcí a projektů v II. pololetí 2020 (estetické výchovy dětí a mládeže, mimořádných kulturních akcí, amatérské a místní kultury, zájmové umělecké činnosti, profesionálních kulturních aktivit, uměleckých řemesel a lidových tradic, výstav a prezentačních profesionálních i amatérských kulturních aktivit, činnosti knihoven a ediční činnosti). Žadateli jsou fyzické a právnické osoby činné v oblasti kultury.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 05. 2020

Výzva je zaměřena na finanční podporu periodických a specializovaných publikací, týkajících se boje s korupcí a podvody v rámci Evropské unie. Publikace by měly být zaměřeny na odborné právní a justiční prostředí a měly by mít mezinárodní potenciál. Cílem programu je:

 • Ochrana finančních zájmů Evropské unie prevencí a bojem proti podvodům, korupci a dalším nelegálním aktivitám ovlivňujícím finanční zájmy Evropské unie.

Maximální doba realizace projektu je 18 měsíců. Podpořeno může být maximálně 80 % způsobilých výdajů projektu (ve výjimečných a oprávněných případech až 90 %). Dostupný indikativní rozpočet výzvy je až 500 000 EUR. Minimální požadovaná částka musí dosáhnout hodnoty alespoň 32 000 EURO.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 05. 2020

Výzva je zaměřená na podporu mezinárodních projektů v oblasti kvantových technologií, a to implementováním společné výzvy pro projekty, která vede primárně ke grantové podpoře třetím stranám s podporou Evropské unie v této oblasti. Cílem výzvy je podpora mezinárodních projektů v oblasti kvantových technologií, podpora synergií mezi evropskými, národními a regionálními iniciativami a podpora úzkých partnerství mezi evropskými zúčastněnými stranami v oblasti kvantových technologií.

Od projektů je také očekávána implementace dalších společných aktivit spojených s koordinací veřejného výzkumu a inovačních programů pro kvantové technologie, jako například mezinárodní networking, trénink, transfer technologií a další společné výzvy bez co-fundingu Evropské unie. Očekávaný dopad výzvy je bližší koordinace a větší mobilizace a dělba zdrojů mezi regionálními, národními a evropskými výzkumnými programy pro realizaci výzkumných cílů FET Flagship v oblasti kvantových technologií.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 15.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 05. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v Registru svahových nestabilit. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, NNO, církve a náboženské společnosti.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 05. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 3. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 5 fichí (opatření):

 • Investice do zemědělských podniků.
 • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • Investice do nezemědělských činností (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Neproduktivní investice v lesích.
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Obchody pro obce, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 05. 2020

Výzva je zaměřená na podporu špičkových výzkumných činností, včetně právnických srovnávacích studií, rozboru výsledků a realizaci následné konference. Žádat o podporu mohou národní a regionální orgány veřejné správy, výzkumné a vzdělávací instituce a organizace a také neziskové organizace. Nemohou žádat konsorcia, pouze jednotlivé subjekty. Program je zaměřen na ochranu finančních zájmů Evropské unie, a to prevencí a bojem proti podvodům, korupci a dalším ilegálním aktivitám, které mohou finanční zájmy EU ovlivnit.

Dostupný indikativní rozpočet pro tuto výzvu je 500 000 EURO. Podpora Evropské unie může pokrýt až 80 % (ve výjimečných a odůvodněných případech až 90 %) způsobilých výdajů projektu. Částka, o kterou je možno žádat, nesmí být nižší než 32 000 EURO. Maximální doba realizace projektu nesmí přesáhnout 18 měsíců.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 05. 2020

Výzva je zaměřená na zlepšení spolupráce mezi pracovníky v oblasti práva a akademickou sférou. Cílem je vývoj sítí zapojených do ochrany finančních zájmů Evropské unie, včetně podpory pro tzv. Associations for European Criminal Law. Program je zaměřen na ochranu finančních zájmů Evropské unie, a to prevencí a bojem proti podvodům, korupci a dalším ilegálním aktivitám, které mohou finanční zájmy EU ovlivnit. Očekávaný dopad je zejména zlepšení spolupráce mezi pracovníky v oblasti práva a právnickou akademickou sférou (demonstrováno společným financováním konferencí, seminářů, workshopů).

Dostupný indikativní rozpočet pro tuto výzvu je 500 000 EURO. Podpora Evropské unie může pokrýt až 80 % (ve výjimečných a odůvodněných případech až 90 %) způsobilých výdajů projektu. Částka, o kterou je možno žádat, nesmí být nižší než 32 000 EURO. Maximální doba realizace projektu nesmí přesáhnout 18 měsíců.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 05. 2020

Program je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření a ochranu obyvatel před účinky povodní. Podpora bude směřována na analýzy odtokových poměrů, na budován ía rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, na digitální povodňové plány. Žadateli jsou subjekty veřejného a neziskového sektoru a vysoké školy.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 05. 2020

Cílem grantového programu je naplňování a propagace principů místní Agendy 21 , Zdraví 21 a Zdraví 2020, na úrovni obcí, měst, mikroregionů, MAS, škol a nestátních neziskových organizací v Kraji Vysočina. Podporovanou aktivitou je např. zajištění osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví, činnost dětských zastupitelstev, žákovských a studentských parlamentů, pořádání výstav a prezentací, zavádění certifikovaných systémů řízení kvality ve veřejné správě. Žadateli jsou obce, svazky obcí, NNO, příspěvková organizace.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 05. 2020

Cílem programu je podpořit obce za účelem zachování provozu venkovských prodejen - prodejna (kamenný obchod) musí být umístěna v sídle nebo místní části do 400 obyvatel. Žadateli jsou obce do 5000 obyvatel.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 05. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 4 fiche (opatření):

 • Investice do zemědělských podniků (Investice do zemědělských podniků).
 • Rozvoj a diverzifikace drobného podnikání v regionu (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností)
 • Investice v oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva (Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh).
 • Základní služby a obnova vesnic (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 05. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vznik nových sociálních podniků (založení nového podnikatelského subjektu, rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem, rozšíření stávajících sociálních podniků (rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity podniku, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku), rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, obchodní společnosti, OSVČ. Realizaci podpořeného projektu je nutno dokončit nejpozději do 30.6.2023.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 900 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 05. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, stezek a místních komunikací, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, na výsadbu doprovodné zeleně. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 615 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 05. 2020

Cílem výzvy je podpora regenerace území, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané (brownfield) tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce, a jejichž následné využití bude nepodnikatelského charakteru a budou sloužit široké veřejnosti. V rámci výzvy jsou vyhlášeny tři dotační tituly - DT 1 – Revitalizace a výstavba, DT2 – Revitalizace a rekonstrukce, DT3 – Revitalizace. Žadatelem je Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj a obce Moravskoslezského, Ústeckého, nebo Karlovarského kraje.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 05. 2020

Cílem výzvy je podpora regenerace území, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané (brownfield) tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce, a jejichž následné využití bude nepodnikatelského charakteru a budou sloužit široké veřejnosti. V rámci výzvy jsou vyhlášeny tři dotační tituly - DT 1 – Revitalizace a výstavba, DT2 – Revitalizace a rekonstrukce, DT3 – Revitalizace. Žadatelem jsou kraje kromě Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského a obce, které neleží v Moravskoslezském, Ústeckém, nebo Karlovarském kraji.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 05. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup, rekonstrukce či stavební úpravy zařízení a nákup vybavení, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb a sociální práce s cílovými skupinami, na výstavbu či stavební úpravy komunitních center, pořízení vybavení a automobilu pro poskytování terénních a ambulantních služeb. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 938 075,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 05. 2020

Program podporuje projekty ekologické výchovy a osvěty, organizace akcí směřujících ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti, praktických opatření v oblasti ochrany přírody a krajiny, péče o biotopy, zlepšování stavu veřejné zeleně, péče o vodní toky a vodní zdroje, péče o zvířata v nouzi, včelařství a včelaření, arboristických opatření - sanačních zásahů na solitérních stromech a speciálně založených okrasných výsadbách zvláštního významu v krajině (památné stromy, významné aleje, stromořadí), obnovy a opravy pramenišť a studánek, tvorby tůní, obnovy nivních luk, výsadby remízků. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na doručitele a příspěvkových organizací zřizovaných SML.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
140 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 05. 2020

Dotace je určena obcím na nákup technického zařízení (elektrocentrály) do vybavení jednotek požární ochrany za účelem udržení a rozvoje jejich akceschopnosti. Žadateli jsou obce Kraje Vysočina, které mají zřízenu jednotku požární ochrany kategorie JPO II, JPO III nebo JPO V.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
35 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 05. 2020

Program podporuje projekty zaměřené na předcházení, třídění, využívání, zneškodnění odpadů a zlepšení informovanosti občanů. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na doručitele a příspěvkových organizací zřizovaných SML. 

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 05. 2020

Jsou hledány návrhy na špičkový vysoce rizikový interdisciplinární výzkum s vysokými dopady se všemi následujícími základními charakteristikami („FET gatekeepers“):

Radikální vize: projekt musí řešit jasnou a radikální vizi, umožněnou novým technologickým konceptem, který zpochybňuje současná paradigmata. Zejména výzkum, jehož cílem je pokročit v plánu osvědčeného technologického paradigmatu, i když je vysoce rizikový, nebude financován.

Průlomový technologický cíl: projekt se musí zaměřit na nový a ambiciózní průlom vědy a techniky jako první důkaz koncepce své vize. Nebude financován zejména průzkumný výzkum, který bude probíhat na "modré obloze" bez jasného technologického cíle. Ambiciózní interdisciplinární výzkum pro dosažení technologického průlomu a otevření nových oblastí vyšetřování. Nebudou financovány zejména projekty s pouze nízkorizikovým přírůstkovým výzkumem, i když interdisciplinární.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 05. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben, zabezpečení bezbariérovosti škol. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního, středního vzdělávání.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 927 254,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 05. 2020

Výzva je zaměřená na podporu cvičení, zabývajících se návrhem, plánováním, přípravami, implementacemi a hodnocemím různých aktivit v oblasti civilní ochrany, včetně mezinárodního cvičení v plném rozsahu jakožto hlavní aktivity projektu. Hlavním cílem mechanismů pro civilní ochranu je posílení spolupráce mezi členskými státy Evropské unie na poli civilní ochrany. Projekty se mohou věnovat scénářům pro případ ohrožení lesními požáry, záplavami, zemětřeseními, hurikány, epidemiemi a dalšími vícesektorovými hrozbami. Projekty se mohou zabývat například následujícími aktivitami:

 • Realistická cvičení pro nácvik civilní ochrany proti nejrůznějším hrozbám
 • Management a kontrola struktur pro realizaci cvičení
 • Komunikace v případě krizí
 • EU týmy pro civilní ochranu
 • Využití systémů pro komunikaci v nouzi (CECIS)
 • Aktivace mechanismů pro civilní ochranu
 • Zapojení národních struktur do mechanismu civilní ochrany

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 05. 2020

Výzva je zaměřená na podporu mezisektorových a mezinárodních projektů v rámci kultury a audiovizuálních technologií. Cílem programu Creative Europe je umožnění nových přístupů k financování, distribuci a monetizaci uměleckých děl napříč sektory a státy Evropské unie. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Novými formami umělecké tvorby napříč různými kulturními a kreativními sektory, včetně audiovizuálního sektoru, a to prostřednictvím inovativních technologií, včetně technologií využívajících virtuální realitu
 • Podporou inovativních mezisektorových nástrojů a přístupů pro umožnění přístupu, distribuce, propagace a monetizace v kulturní a kreativní oblasti, včetně kulturního dědictví

Projekty musí být podány a realizovány konsorciem skládajících se alespoň ze tří právních subjektů pocházejících z minimálně tří států zapojených v programu Creative Europe.

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 05. 2020

Cílem programu je podpora SDH. Poskytuje se na pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky, na pořízení nového dopravního automobilu a na rekonstrukci nebo výstavbu nové požární zbrojnice pro jednotku SDH obce. Program je určen pro obce zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů v kategorii JPO II, JPO III nebo JPO V.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 05. 2020

Posláním nadace je všestranná podpora dětí i dospělých s postižením centrální nervové soustavy. Cílem projektu  je tzv. deinstitucionalizace, tj. zajištění takových podmínek v rodině, aby se mohly děti s postižením vrátit zpět z ústavů do vlastní rodiny, nebo aby vůbec nemusely od rodiny odejít. O nadační příspěvek mohou požádat fyzické osoby, které trpí postižením nervového systému nebo jejich zákonní zástupci a právnické osoby, které poskytují jakoukoli formu péče nebo vzdělání osobám s postižením nervového systému. Pomoc se děje především prostřednictvím finančních příspěvků na úhradu asistentů.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 05. 2020

Cílem programu je podpora projektů zvyšujících odolnost lesních porostů proti suchu. V rámci 1. kola výzvy jsou vyhlášeny dvě opatření. Opatření 1 - Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest a pozemků určených k plnění funkcí lesů; Opatření 2 - Vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků. Žadateli jsou vlastníci lesa (pokud je žadatelem obec nad 5 000 obyvatel činí míra dotace 50% z celkových způsobilých výdajů projektu). Příjem žádostí v rámci 2. kola (pouze Opatření 2) bude probíhat od 4. 5. 2020 do 15. 5. 2020.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 05. 2020

Program je vypisován ministerstvem kultury České republiky. Cílem je podporovat překládání české literatury. Dotace je určena zahraničním vydavatelům. Při výběru projektů je upřednostňována současná literatura. Příspěvek proplácí výhradně náklady spojené s překladem.

Uzávěrky pro rok 2020: 15.11.2019 a 15.5.2020

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 05. 2020

Cílem programu je posílením zastoupení dřevin, které se vyznačují vyšší tolerancí ke škodlivým činitelům a melioračními účinky na půdu. Pěstováním porostů odpovídající druhové a prostorové skladby, zajistit udržení a rozvoj biodiverzity lesních porostů. Žadateli mohou být subjekty hospodařící v lesích soukromých osob nebo jejich sdružení nebo obce a jejich sdružení. Opatření umožní poskytování dotací podle článku 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013. Opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů se skládá ze dvou podopatření.

Podporované aktivity a typy příjemce:

 • 15.1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru
 • 15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin, platba je založena na standardizovaných jednorázových nákladech na sběr osiva šetrnějším způsobem (probíhá 1 x za dobu trvání závazku), které jsou přepočteny na rok trvání závazku.
 • 15.1.1 - Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky. V případě státní půdy může být podpora poskytnuta pouze tehdy, hospodaří-li na ní soukromý subjekt nebo obec.
 • 15.2.1 - Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 05. 2020

Cílem opatření je zlepšení podmínek hospodářských zvířat - naplnění jejich přirozených potřeb, přispívá k zavádění inovativních postupů a technologií jejich chovu. Podpora v rámci tohoto opatření je cílena do sektoru dojeného skotu a do sektoru prasat. Program podporuje aktivity ke zlepšení podmínek hospodářských zvířat - naplnění jejich přirozených potřeb, zavádění inovativních postupů a technologií jejich chovu. 

Podporované aktivity a Typy příjemce:

14.1.1 Zvýšení lehacího prostoru v chovu dojnic
14.1.2 Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic
14.1.3 Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy
14.1.4 Zlepšení životních podmínek v chovu prasat
14.1.5 Zvětšení plochy pro odstavená selata

Žadatelem může být pouze zemědělský podnikatel podle § 2e až § 2h zákona o zemědělství, který v případě podopatření na skot chová ke dni podání žádosti min. 5 VDJ dojnic evidovaných v ústřední evidenci a v případě podopatření na prasata chová ke dni podání žádosti minimálně 3 VDJ prasat evidovaných v ústřední evidenci. Žadatel musí dodržovat požadavky cross compliance.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 05. 2020

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů a projektů (lze podávat od 11.2.2020 do 30.6.2020) zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy. Žadatelem může být kraj, organizace zřizované nebo zakládané kraji.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 05. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech  - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 05. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přechodů, podchodů nebo lávek pro chodce, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, na realizaci liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 850 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 05. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Obchody pro obce, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, Stezky, Muzea a expozice pro obce.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
665 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 05. 2020

Posláním Nadace Dětský mozek je všestranná podpora dospělých i dětí s postižením centrální nervové soustavy. Filosofie tzv. respitní péče je založena na zkušenosti, že i ten, kdo celodenně pečuje o bezmocnou osobu, má nárok na odpočinek. O nadační příspěvek mohou požádat fyzické osoby, které trpí postižením nervového systému nebo jejich zákonní zástupci a právnické osoby, které poskytují jakoukoli formu péče nebo vzdělání osobám s postižením nervového systému.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 05. 2020

Opatření podporuje zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržbu krajiny. Žadatelem jsou subjekty (i nepodnikatelské) obhospodařující v evidenci půdy alespoň minimální výměru zemědělské půdy. Cílem opatření je podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí, krajiny a jejich vlastností. Opatření podporuje zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržbu krajiny. Tvoří ho podopatření Integrovaná produkce zaměřená na pěstování ovoce, révy vinné a zeleniny postupy šetrnými k životnímu prostředí, podopatření ošetřování travních porostů zaměřené na údržbu cenných stanovišť na trvalých travních porostech, podopatření zatravňování orné půdy, s cílem prevence eroze půdy, podopatření biopásy, sloužící k podpoře biodiverzity ptáků, drobných obratlovců a opylovačů v zemědělské krajině a podopatření ochrana čejky chocholaté s cílem chránit hnízdiště tohoto druhu a dalších druhů ptáků hnízdících v zemědělské krajině.

Podporované aktivity a typy příjemce:

10.1.1 Integrovaná produkce ovoce
10.1.2 Integrovaná produkce révy vinné
10.1.3 Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku
10.1.4 Ošetřování travních porostů
10.1.5 Zatravňování orné půdy
10.1.6 Biopásy
10.1.7 Ochrana čejky chocholaté
10.1.8 Zatravňování drah soustředěného odtoku

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 05. 2020

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na vybavování železničních hnacích vozidel systémem pro měření spotřeby elektrické energie a instalace měřícího zařízení do vozidla. Žadateli jsou podniky železniční dopravy s licencí, které vlastní nebo provozují kolejová vozidla, a vlastníci kolejových vozidel, kteří nejsou železničními podniky.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 05. 2020

Nadace se snaží poskytovat všestrannou podporu dětem, ale i dospělým s postižením centrální nervové soustavy. Cílem projektu s je zkvalitnění péče o děti s autismem v České republice. Projekt primárně podporuje programy a zařízení, která poskytují lidem s poruchami autistického spektra a jejich rodinám systematickou a komplexní profesionální pomoc. Finanční podporu získávají zařízení školského i neškolského typu, která poskytují či mají v plánu poskytovat lidem s autismem vzdělání a péči odpovídající evropskému standardu.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 05. 2020

Cílem ERA-NET cofundu AquaticPollutants je prostřednictvím společné výzvy podpořit mezinárodní projekty zaměřené na výzkum rizik zapříčiněných znečištěním a patogeny ve vodních zdrojích, kterým je vystaveno lidské zdraví a životní prostředí. Účelem výzkumných projektů bude analyzovat rozšíření těchto nečistot a patogenů a popsat jejich vliv při průniku do ekosystémů a hromadění v potravinovém řetězci. V konečném důsledku tak výzva umožní vytvořit strategie a technologie, které by mohly pomoci zabránit tomuto šíření. Výzva je určena pro výzkumné a inovační projekty, které zavádí integrované a mezioborové přístupy ke zvládnutí daných rizik. Žadateli jsou právnické osoby, podnikající fyzické osoby a výzkumné organizace.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 05. 2020

Výzva je zaměřená na podporu akademické mobility v rámci afrických zemí. Cílem výzvy je finanční podpora partnerství pro africké instituce vysokoškolského vzdělávání a implementace mobility studentů a zaměstnanců zejména během magisterských a doktorských studijních programů. Celkovým cílem výzvy je zrychlení vývoje lidských zdrojů v Africe a zároveň posilování místní spolupráce, jak je definováno v rámci evropské Agendy 2063. Specifickými cíli jsou například:

 • Zvýšení zaměstnatelnosti studentů
 • Zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání v afrických zemích a jeho relevanci vzhledem k jejich vývoji
 • Posílení modernizace a internacionalizace afrických vysokoškolských vzdělávacích institucí a podpora vývoje vysokoškolských institucí a jejich výzkumu

Mobilita studentů a zaměstnanců vysokoškolských institucí má za cíl zejména získání širších znalostí a dovedností a přispění ke kvalitě a relevanci vzdělávání prostřednictvím výměny osvědčených postupů a znalostí.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.400.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 05. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty, stezek pro cyklisty a chodce, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce k dopravě do škol a zaměstnání, úprava vyhrazených jízdních pruhů nebo piktogramových koridorů pro cyklisty a vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
9 542 750,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 05. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R jako prvků podporujících multimodalitu, na výstavbu samostatných parkovacích systémů P+G jako prvků podporujících multimodalitu, který vyvolá v přímé vazbě vznik nové pěší zóny nahrazující uliční prostor původně přístupný automobilové dopravě. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a  dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 009 082,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 05. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 6. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 4 fiche (opatření):

 • Zemědělská prvovýroba (Investice do zemědělských podniků).
 • Podpora zpracování zemědělských produktů (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Stabilizace podnikání v malých obcích a vytvoření podmínek pro podnikání (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Lesnictví (Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 05. 2020

Cílem programu je zajištění pečovatelské služby na území Plzeňského kraje. Podporovanou aktivitou je zajištění poskytování pečovatelské služby registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Žadateli mohou být obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 05. 2020

Cílem dotačního programu je podpora pořádání letních příměstských táborů v rámci Sportovního parku pro děti od 5 do 19 let věku. Žadatelem jsou fyzické nebo právnické osoby činné v oblasti volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež - pořadatelé táborů.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 05. 2020

Cílem programu je podpora sociálních služeb poskytovaných obcemi na území Plzeňského kraje, to vše v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Podporovanou aktivitou je pečovatelská služba poskytovaná obcemi. Žadateli jsou obce a jimi zřízené nebo založené organizace, které mají oprávnění k poskytování sociálních služeb.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 05. 2020

Cílem dotačního programu je podpora pořádání letních táborů pro děti od 5 do 19 let věku. Žadatelem jsou fyzické nebo právnické osoby činné v oblasti volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež - pořadatelé táborů.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 05. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup pozemků, staveb, zařízení, vybavení a automobilu, na výstavbu nové infrastruktury a stavební úpravy objektů pro výkon činnosti sociálních služeb a komunitních center. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované a zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 375 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 05. 2020

Cílem programu je obnova, doplnění, aktualizace a transformace datových sad formou mapování na daném území Plzeňského kraje. Žadatelem může být obec na území Plzeňského kraje.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 05. 2020

Cílem programu je podpora rozvoje a zlepšování nízkouhlíkových dopravních systémů šetrnějších k životnímu prostředí včetně vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti. Výzva podporuje projekty zaměřené na budování sítě veřejně přístupných vodíkových plnících stanic pro vozidla s alternativními pohony. Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem. Cílovou skupinou jsou vlastníci vozidel na alternativní pohony. Realizace projektu musí být dokončena do 31.12.2022.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
51 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 05. 2020

Program je zaměřen na zavádění nových technologií v oblasti elektromobility, akumulace energie, úpravy bioplynu na biometan a druhotných surovin. Žadateli jsou malé, střední i velké podniky a podniky vlastněné až ze 100% veřejným sektorem.

V rámci výzvy bude podporováno:

 • Zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností.
 • Zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny.
 • Zavádění inovativních technologií na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami tam, kde je to ekonomicky výhodné.

 

Maximální % dotace:
45%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 05. 2020

Program je zaměřen na zavádění nových technologií v oblasti elektromobility, akumulace energie, úpravy bioplynu na biometan a druhotných surovin. Cílem výzvy je podpora inovativních projektů zaměřených na zavádění technologií akumulace energie. Žadateli jsou malé, střední i velké podniky a podniky vlastněné až ze 100% veřejným sektorem.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 05. 2020

Program je zaměřen na zavádění nových technologií v oblasti elektromobility, akumulace energie, úpravy bioplynu na biometan a druhotných surovin. Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na pořízení elektromobilů ve výzvou podporovaných kategoriích silničních vozidel (osobní, nákladní, čtyřkolky, minibusy), na pořízení neveřejných nabíjecích a rychlonabíjecích stanic s možností doplnění o baterii pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu. Žadateli jsou malé, střední i velké podniky.

Alokace navýšena na částku 150 000 000 Kč, Příjem žádostí bude ukončen po vyčerpání alokace.

Maximální % dotace:
40%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 05. 2020

Program je zaměřen na zavádění nových technologií v oblasti elektromobility, akumulace energie, úpravy bioplynu na biometan a druhotných surovin. Žadateli jsou malé, střední i velké podniky a podniky vlastněné až ze 100% veřejným sektorem.

V rámci výzvy bude podporováno:

 • Zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností.
 • Zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny.
 • Zavádění inovativních technologií na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami tam, kde je to ekonomicky výhodné.

Podle harmonogramu má být výzva vyhlášena 1.9.2020.

 

Maximální % dotace:
45%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 05. 2020

Výzva je zaměřená vytvoření a provoz evropské kinematografické sítě s cílem:

 • Podpořit vlastníky a provozovatele kin k promítání znatelného množství zahraničních evropských filmů
 • Přispět ke zvýšení zájmu publika o zahraniční filmy prostřednictvím vývoje edukačních aktivit pro mladé publikum
 • Podpořit kina v adaptaci strategií pro měnící se kinematografické prostředí včetně podpory inovativních přístupů v jejich nabídce, interakce s publikem a potenciálních partnerství s dalšími stranami ve filmovém průmyslu
 • Podpořit výměnu nejlepších přístupů, znalostí a další formy spolupráce napříč členy sítě

Očekávané dopady této výzvy by měly být zejména zvýšení počtu promítání zahraničních evropských filmů pro oblast jednotlivých členských států EU, podpora nového (mladého) publika a podpora konkurenceschopnosti evropských kin.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 05. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin, mateřských škol a základních škol (stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení k zajištění dostatečné kapacity, zabezpečení bezbariérovosti, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity ZŠ a připojení k internetu). Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
812 794,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 05. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v krajině, posílení schopnosti zadržení vody v krajině a odbornou péči o zeleň, které povedou ke zmírnění dopadů klimatických změn na území kraje. Žadateli jsou fyziké i právnické osoby, města, obce.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 05. 2020

Cílem programu je zajistit dětem ve věku 3 – 15 let ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských, základních škol nebo víceletých gymnázií. Z dotace je možné hradit nákup potravin, náklady na přípravu hotových jídel a jejich poskytování partnerskými organizacemi ve školním roce 2020/2021. Žadateli jsou kraje.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 05. 2020

Výzva je zaměřena na podporu snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Žadateli jsou malé, střední a velké podniky.

Podporované aktivity:

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti.
 • Zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001.
 • Modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti.
 • Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod - LED).
 • Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla).
 • Využití odpadní energie ve výrobních procesech.
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti.
 • Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy).
 • Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky.
 • Instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO).

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 15.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 05. 2020

Cílem programu je podpora úhrady nákladů spojených s realizací opatření souvisejících s ochranou před povodněmi v územích ohrožených povodněmi nacházejících se na území kraje. Žadateli jsou obce, fyzické a právnické osoby.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 05. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby, stavební úpravy, úpravu vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události. Žadateli jsou Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, hasičské záchranné sbory krajů, záchranný útvar HZS ČR, obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
7 600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 05. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 7. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 4 fiche (opatření):

 • Rozvoj zemědělských podniků (Investice do zemědělských podniků).
 • Rozvoj zpracovatelských podniků (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Rozvoj zemědělské infrastruktury (Zemědělská infrastruktura).
 • Rozvoj nezemědělských činnosti a agroturistiky (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 05. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 7. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Podpora venkovských oblastí (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 05. 2020

Program je zaměřen na poskytování služeb inovačním podnikům, provozování a rozšiřování stávajících vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a inovačních center, ojediněle i výstavbu nové sdílené infrastruktury. Žadateli mohou být výzkumné organizace, vysoké školy, municipality, obce, kraje, malé, střední a velké podniky v rámci ITI Hradec-Pardubice.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
58 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 05. 2020

Cílem programu je podpora účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků. Podporovanou aktivitou jsou závazná kontrolní opatření a poradenství ve vztahu k producentovi mléka zapojeného do režimu jakosti Q CZ. Žadateli jsou subjekty zodpovědné za kontrolní opatření a poradenství.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi či dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 850 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2020

Cílem programu je podpora producentům a zpracovatelům mléka na částečnou úhradu nákladů spojených s dobrovolným zapojením do režimu jakosti Q CZ. Žadatelem je producent a zpracovatel mléka, který se zapojil do režimu jakosti Q CZ. Termín pro podání předběžné žádosti je od 6.5.2019 do 31.5.2019.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zpřístupňování přilehlých areálů a parkových staveb kulturních památek, zejména obnovy drobných staveb jako bývalé konírny, zřízení oranžerie, kočárovny, obnovu a výsadbu dřevin v prostorách podporovaných památek, na záchranu a restaurace interiérů doprovodných staveb hradů, zámků a církevních památek,  zejména statické zajištění stabilizace a zabezpečení nevyhovujících staveb, na stavební obnovu  střech, poškozeného zdiva a vnějších omítek, obnova okenních a dveřních  výplní, restaurace maleb, konstrukce a výplní stropů, dovybavení skanzenu. Žadatelem mohou být vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2020

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, na obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované a zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2020

Fond je zřízen k podpoře ekologických akcí a projektů fyzických a právnických osob, jimž jsou z Ekofondu poskytovány příspěvky a dotace. Tento fond působí v oblasti životního prostředí, zemědělství a oblasti městské zeleně. Smyslem je environmentální vzdělávání a výchova, jakož i ochrana životního prostředí. Žadateli jsou fyzické osoby podnikající a právnické osoby.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, na zabezpečení bezbariérovosti škol, na nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, na zajištění vnitřní konektivity ZŠ a připojení k internetu. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 900 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup pozemků a staveb, rekonstrukce, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb a sociální práce s cílovými skupinami. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2020

Cílem projektu je podpora NNO, na jejichž činnosti se aktivně podílí zaměstnanci skupiny ČEZ. Žádat mohou právnické osoby, jejichž činnost trvá déle než 1 rok, na základě písemného doporučení zaměstnance skupiny ČEZ. Předkládané projekty se mohou týkat veřejně prospěšných aktivit zaměřených na děti a mládež, zdravotnictví, sociální péči, osoby s handicapem, vědu a výzkum, vzdělávání, kulturu, amatérský sport či životní prostředí.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2020

Fond je zřízen k podpoře ekologických akcí a projektů fyzických a právnických osob, jimž jsou z Ekofondu poskytovány příspěvky a dotace. Tento fond působí v oblasti životního prostředí, zemědělství a oblasti městské zeleně. Smyslem je environmentální vzdělávání a výchovy, jakož i ochrana životního prostředí. Dotace je určena na kácení stromů na pozemcích města, občanských, neziskových organizací, veřejnoprávních institucí, apod. Žadateli jsou fyzické i právnické osoby.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2020

Fond je zřízen k podpoře ekologických akcí a projektů fyzických a právnických osob, jimž jsou z Ekofondu poskytovány příspěvky a dotace. Tento fond působí v oblasti životního prostředí, zemědělství a oblasti městské zeleně. V rámci výzvy jsou podporovány projekty, které povedou ke zlepšení stavu životního prostředí ve statutárním městě Zlíně (nakládání s odpady, ochrana vod, ochrana půdy, ochrana ovzduší, ochrana rostlin a živočichů). Žadateli mohou být fyzické podnikající osoby, právnické osoby.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2020

Cílem programu je podpora instalací expozic nebo výstav muzejní povahy, zpřístupnění expozic a výstav osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Žadateli mohou být právnické a fyzické osoby - vlastníci sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2020

Program je zaměřen na podporu zvyšování bezpečnosti formou instalace osvětlení přechodů pro chodce. Podpora je určena pro instalaci osvětlení dosud neosvětlených nebezpečných přechodů pro chodce v intravilánu i extravilánu. Příjemcem nadačního příspěvku mohou být obce, města, nebo městské části hlavního města Prahy.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
120 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury v oblasti předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání (výstavba nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy, nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení budov a učeben, zabezpečení bezbariérovosti škol, zajištění vnitřní konektivity ZŠ a připojení k internetu, pořízení kompenzačních pomůcek). Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání, další subjeky podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, zařízení péče o děti do 3 let, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
8 550 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2020

Program je zaměřen výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů a zařízení pro materiálové nebo energetické využití odpadů. V rámci výzvy bude podporována aktivita 3.2.2 - Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadu. Podíl materiálově využitých odpadů z celkové hmotnosti odpadů vstupujících do zařízení musí být minimálně 60 %. Žadateli jsou kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, OSS, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty a fyzické osoby - podnikající.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu dopravních přestupních terminálů, na rekonstrukce, modernizace a výstavbu samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R a samostatných parkovacích systémů P+G. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi či dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
15 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2020

Program je zaměřen výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, zařízení pro materiálové nebo energetické využití odpadů a zařízení pro nakládání s nebezpečnými a zdravotnickými odpady. V rámci výzvy bude podporována aktivita 3.2.1 – Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, aktivita 3.2.3 – Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury, aktivita 3.2.4 – Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování). Žadateli jsou kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby - podnikající.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2020

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na pořízení specializované techniky a věcných prostředků k odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz a výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi, na výstavbu, stavební úpravy, úpravu vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohla plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události. Žadateli jsou hasičské záchranné sbory krajů, obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2020

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na vybavování letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy. Podporovanou aktivitou je pořízení a instalace prostředků pro perimetrickou, prostorovou a plášťovou ochranu letiště a letištních budov včetně zabezpečení vstupů do jednotlivých prostor letiště, pořízení a instalace prostředků pro detekční kontrolu osob, zavazadel, nákladu, pošty, palubních zásob, letištních dodávek a vnášených předmětů, pořízení a instalace zařízení EDS (systémy detekce výbušnin, které musí být schopny odhalit a pomocí poplachového signálu označit stanovené a vyšší jednotlivé množství výbušného materiálu obsaženého v zavazadlech či jiných zásilkách). Žadateli jsou právnické či fyzické osoby se sídlem nebo organizační složky v České republice, které jsou provozovatelem letiště, na kterém ani v jednom z předcházejících pěti let před podáním žádosti o příspěvek nepřesáhl počet odbavených cestujících maximální počet 1 milion za rok.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol, na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti ZŠ, zvýšení kapacity ZŠ ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 956 816,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2020

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Dotace je určena na financování cestovních a pobytových nákladů. Přijímány jsou návrhy společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2022. Žadateli mohou být veřejné vysoké školy a výzkumné organizace. Podporu na 1 projekt lze poskytnout v maximální výši 200 000,- Kč/rok, tj. 400 000,- Kč na celou dobu řešení.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro základní, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity ZŠ a připojení k internetu. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
855 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2020

Výzva je zaměřená na problematiku přeshraničního šíření hrozeb v oblasti infekčních nemocí, a to s účelem snížení rizik a řešení jejich důsledků. Cílem výzvy je podpořit členské státy EU ve snaze zabránit šíření a epidemiím těch nemocí, proti kterým je možné očkovat. Aktivity by se měly zaměřit převážně na znevýhodněné a sociálně vyloučené skupiny populace. Dalším cílem je také snížit rozdíly ve vakcinaci právě mezi těmito skupinami. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Aktivitami pro zvýšení přístupu k očkování pro znevýhodněné a sociálně vyloučené skupiny
 • Vývojem a implementací systematických přístupů pro zvýšení přístupu k očkování
 • Systematickými kontrolami proočkovanosti v rámci cílových skupin
 • Aktivitami zaměřenými na zvýšení gramotnosti v oblasti zdraví pro cílové skupiny a jejich ošetřující zdravotníky

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 06. 2020

Výzva je zaměřená na identifikaci investic do zdravotnictví plánovaných pomocí kohezních fondů v programovém období 2021-2027. Cílem je také vývoj metodologie a nástrojů pro mapování zdravotnických požadavků a zhodnocení existujících zdravotních systémů v členských státech Evropské unie. Podporováno je zvyšování kapacity zřizovatelů zdravotnických služeb pro využívání finančních nástrojů EU, vývoj vzdělávacích materiálů, poskytování tréninků etc. Očekávaný dopad této výzvy je zejména:

 • Tvorba katalogu investic spojených se zdravotnictvím, které jsou plánované v období 2021-2027 z kohezních fondů Evropské unie
 • Vývoj metodologií a nástrojů pro mapování zdravotnických požadavků a existujících zdravotnických systémů (infrastruktura a lidské zdroje)
 • Tvorba vzdělávacích materiálů, zaměřených na přístup k financování a využití finančních nástrojů EU
 • Vývoj strategií a investičních plánů pro financování zdravotnictví

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 06. 2020

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Dotace je určena na financování cestovních a pobytových nákladů. Přijímány jsou návrhy společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2022 (krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní, dlouhodobé pobyty o délce 1 - 3 měsíce). Žadatelem může být pouze výzkumná organizace.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup pozemků, staveb, zařízení, vybavení a automobilu, na výstavbu nové infrastruktury a stavební úpravy objektů pro výkon činnosti sociálních služeb a komunitních center. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované a zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zvyšování bezpečnosti dopravy (např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací), cyklistické a pěší dopravy, na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty, jízdních pruhů pro cyklisty, vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 850 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zpracování a změny územních plánů, na zpracování regulačních plánů, na zpracování územních studií zaměřených na veřejná prostranství nebo řešení krajiny. Žadateli jsou obce.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro předškolní, základní, střední a vyšší odborné, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity základní školy a připojení k internetu, výsadba zeleně v okolí budov a na budovách. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 375 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 06. 2020

Cílem dotačního programu je podpora vybavení vybraných pobytových zařízení sociálních služeb koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úprava společné televizní antény v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2. Žadateli jsou poskytovatelé sociálních služeb (domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, chráněné bydlení, týdenní stacionáře, azylové domy, domy na půl cesty, terapeutické komunity, zařízení následné péče, zařízení pro krizovou pomoc, zařízení sociální rehabilitace, odlehčovací služby) a poskytovatelé vybraných pobytových sociálních služeb (obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované obcemi nebo Pardubickým krajem, spolky, ústavy, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 06. 2020

Výzva je zaměřená na podpůrné aktivity členských států Evropské unie, konkrétně na návrh a implementaci jejich politik spojených s udržením pracovní síly v oblasti zdravotnictví (retenční politika) a tzv. medical deserts - oblasti, ve kterých není dostupná lokální akutní zdravotní péče. Projekty by se měly zabývat tvorbou podpůrných nástrojů - příruček, podporou osvědčených postupů a tvorbou platforem pro dialog ohledně těchto politik.

Specifické cíle výzvy jsou například identifikace a analýza faktorů, které jsou spojené s koncepty a implementacemi reforem retenční politiky, medical deserts a vývojem praktických příruček pro veřejné orgány a poskytovatele zdravotní péče. Očekává se také analýza a návrhy možných legislativních změn a způsobů, kterými lze odstranit právní a jiné překážky pro nábor a udržení si pracovní síly v oblasti zdravotnictví. Podporována je také úzká spolupráce s dalšími projekty podpořenými touto výzvou.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 800.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 06. 2020

Cílem podopatření je zmírnění klimatických změn zvýšením schopnosti absorpce atmosférického CO2, posílení biodiverzity krajiny rozšířením zalesněných ploch, zlepšení ekologické rovnováhy krajiny, stabilizace hydrologických a klimatických podmínek v krajině, ochrana půdy a ochrana vod.

Program podporuje zakládání lesních porostů, péči o porost po dobu 5 let a poskytuje finanční náhrady za ukončení zemědělské výroby na zalesněném zemědělském pozemku. Žadatelem mohou být vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesních pozemků, jejich sdružení a spolky. V rámci opatření zalesňování zemědělské půdy se poskytují dotace na založení lesního porostu, na péči o lesní porost po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění, za ukončení zemědělské výroby, a to po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění.

Podporované aktivity a typy příjemce - soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři půdy a jejich sdružení a spolky. V případě státní půdy může být podpora poskytnuta pouze tehdy, hospodaří-li na ní soukromý subjekt nebo obec. Podpora na zalesnění pozemků, jejímž vlastníkem jsou veřejné orgány, kryje pouze náklady na založení lesního porostu. Dotace bude poskytnuta pouze na podporované druhy dřevin (není podporována výsadba smrku ztepilého, borovice lesní).

Informace:

 • Ohlášení vstupu do opatření Zalesňování zemědělské půdy pro rok 2020 lze řádně podat nejpozději ke dni 15. června 2020 prostřednictvím Portálu farmáře SZIF..

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy, místních komunikací, přechodů pro chodce, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce, realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
950 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 06. 2020

Cílem mezinárodní výzvy je podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje orientovaných na materiálový výzkum a inovace. Český uchazeč v rámci řešení projektu musí dosáhnout alespoň jednoho výsledku uplatnitelného v praxi. Žadateli jsou podniky a výzkumné organizace.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 06. 2020

Výzva podporuje projekty územních samosprávných celků zaměřené na přípravu k inovacím ve veřejné správě týkajících se realizací reforem obsažených ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020 a jiných strategických dokumentech (podpora tvorby a aktualizace strategických dokumentů, podpora procesního řízení v organizaci, realizace projektu ke zlepšení komunikace s veřejností - Přívětivý úřad, rozvoj informačních systémů obcí a krajů a související analýzy pro zlepšení komunikace uvnitř veřejné správy i navenek, realizace specifických vzdělávacích programů ke zvýšení kvalifikace pracovníků, zavádění a rozvoj moderních nástrojů a metod řízení lidských zdrojů ve veřejné správě). Žadatelem jsou obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Národní síť Zdravých měst ČR, Spolek pro obnovu venkova.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 06. 2020

Výzva podporuje projekty územních samosprávných celků zaměřené na přípravu k inovacím ve veřejné správě týkajících se realizací reforem obsažených ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020 a jiných strategických dokumentech (v oblasti specifického cíle 4.1.1 - Podpora řízení kvality; Procesní řízení ve vztahu k automatizaci a robotizaci; Zavedení inovačního managementu; Přívětivý úřad - nástroje komunikace s veřejností; v oblasti specifického cíle 4.1.2  - realizace vzdělávacích aktivit souvisejících a navázaných na aktivity v rámci SC 4.1.1 - zvýšení kvalifikace pracovníků, zavádění a rozvoj moderních nástrojů a metod řízení lidských zdrojů ve veřejné správě). Žadatelem jsou hl. m. Praha a městské části hl. m. Prahy).

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora realizace transferu znalostí akademického a výzkumného sektoru do praxe podniků prostřednictvím navázání smluvní spolupráce mezi podnikatelskými subjekty vysokými školami, veřejnými výzkumnými institucemi či výzkumnými organizacemi (inovační vouchery), podpora realizace nových podnikatelských záměrů v prioritních oborech Regionální inovační strategie ve fázi před uvedením na trh (startovací vouchery), podpora realizace projektů zaměřených na ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi (technologické vouchery). Žadateli jsou podnikatelské subjekty (inovační vouchery), podnikatelské subjekty podnikající méně než 3 roky (startovací vouchery), podnikatelské subjekty a výzkumné organizace (technologické vouchery).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na podporu vzniku prostor komunitního života, činnosti kulturně komunitních center a projektů aktivizace místních komunit za účelem posilování místní sociální soudržnosti. Žadateli jsou hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, nestnání neziskové organizace.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 06. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 3. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Obnova venkovských sídel (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 06. 2020

Tato cena je zaměřená na ocenění nejinovativnějších evropských měst a městských ekosystémů. Města s jejich kapacitou pro propojení lidí, míst a veřejného a soukromého sektoru mohou značně podpořit a uspíšit inovační aktivity v Evropě a zvýšit kvalitu života svých občanů. Nové přístupy pro zavádění inovací jsou čím dál více podporovány, umožňující transparentní změny a inovace, které vycházejí od samotných občanů a komunit. Očekávaný dopad tohoto ocenění je zejména: 

 • Podpora a popularizace měst, které vyvinuly a implementovaly inovativní přístupy a politiky
 • Podpora role občanů při hledání lokálních řešení a zapojení se do legislativních procesů
 • Propagace atraktivity měst pro aktivity investorů, průmyslu, vzdělané pracovní síly a podnikatelů
 • Podpora spolupráce a otevřenosti měst

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, na rekonstrukce, modernizace a výstavbu bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, na rekonstrukce, modernizace a výstavbu podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, na bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze - veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů, na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce, na realizaci liniových opatření pro cyklisty v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, piktogramových koridorů pro cyklisty. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 755 898,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zajištění adekvátní odolnosti stanic IZS s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům (stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události), na nákup vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky, na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků úniku nebezpečných látek a pro výkon činností spojených s extrémním suchem. Žadateli jsou obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 804 427,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 06. 2020

Cílem výzvy je nákup plně bezemisních elektrobusů se statickým i dynamickým dobíjením a budování trolejových úseků pro jízdu a dynamické dobíjení bateriových trolejbusů, nákup a budování infrastruktury pro dobíjení elektrobusů nebo bateriových trolejbusů v zastávkách a obratištích, nákup a budování infrastruktury pro dobíjení elektrobusů a bateriových trolejbusů v garážích. Žadateli jsou hl. m. Praha a Dopravní podnik hl. m. Prahy. Realizaci projektu je třeba dokončit do 31. prosince 2023.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
306 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání formou zavádění principů multikulturní výchovy na školách, na posílení komunitní role škol na základě spolupráce vzdělávacích zařízení s neziskovým sektorem, kulturními a sportovními institucemi a městskou správou na vzdělávání a jejich zapojení do vzdělávacího procesu, na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků, pracovníků organizací působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku. Žadateli jsou mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy, hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy.

Průběžné uzávěrky:

 • 27.03.2020
 • 26.06.2020

 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 06. 2020

Cílem programu je podpora obyvatel venkova a samospráv obcí za účelem realizace jejich snahy o harmonický a zdravý rozvoj společenského života a životních podmínek na venkově. Podporované aktivity jsou obnova budov a další infrastruktury v majetku obcí (např. budovy občanské vybavenosti, radnice, místní komunikace a chodníky, komunální technika, hasičské zbrojnice, veřejná zeleň). Žadateli jsou obce na území Kraje Vysočina.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
127 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 06. 2020

Cílem programu je zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby - zubní lékařství. Žadateli o vyrovnávací platbu jsou poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou k tomu pověřeni Libereckým krajem.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v ČR prostřednictvím společných účastí na zahraničních veletrzích a výstavách. Podporovanou aktivitou je oborová prezentace prostřednictvím společné účasti na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí, které nejsou zahrnuty do seznamu oficiálních účastí na výstavách a veletrzích organizovaných MPO. Podmínkou pro akce konané do konce roku 2018 je min. 5 účastníků na společné expozici. Od 1.1.2019 bude platit nový limit, podpořena bude akce s účastí min. 5 účastníků na společné expozici, nebo min. 3 firem na společné expozici a 2 na samostatné expozici. Účastníkem akce mohou být malé a střední podniky.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem programu je zajištění poskytování lékařských služeb - zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci. Žadateli jsou poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou k tomu pověřeni Libereckým krajem.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty, vybudování doprovodné infrastruktury, na výstavbu jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, na realizaci liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
15 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Podpora podnikání v zemědělství (Investice do zemědělských podniků).
 • Podpora rozvoje spolkové činnosti a volnočasových aktivit - rozvoj obcí (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě v regionech NUTS II Severozápad a Moravskoslezsko (podpora a motivace osob k návratu do vzdělávání, poskytování rekvalifikací, poradenská činnost, podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností, zprostředkování zaměstnání, podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti). Žadatelem je Úřad práce ČR.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Dotace je určena na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací (např. měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového výroku, služby nebo procesu, optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů) od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří. Žadateli jsou malé a střední podniky.  Míra podpory u projektů optimalizace spotřeby vody činí  85 % ZV, u ostatních projektů 75 % ZV.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
299 999,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit formou aktivit sociálních služeb, aktivit souvisejících s komunitní sociální prací, prevencí kriminality, podporou bydlení a sociálním podnikáním. Žadatelem jsou NNO, sociální družstva, poskytovatelé sociálních služeb, obce a dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované obcemi či kraji.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území sociálně vyloučených lokalit. Aktivity mohou žadatelé zacílit na přímou podporu mateřských, základních a středních škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání apod. v oblasti zavádění inkluzivního vzdělávání, na osvětové aktivity směřované na veřejnost a realizaci workshopů pro jednotlivé aktéry ve vzdělávání. Výzva umožní i maximalizaci podpory škol v sociálně vyloučených lokalitách prostřednictvím podpůrných personálních pozic, které doplní aktivity škol realizované z výzev na zjednodušené projekty. Žadateli jsou kraje, obce, sdružení a svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, NNO, zájmová sdružení právnických osob. Podpořený projekt lze realizovat po dobu 18 - 36 měsíců - maximálně do 31.12.2022. Data průběžných uzávěrek příjmu žádostí - 29.4.2019, 30.8.2019, 25.11.2019, 30.3.2020, 30.6.2020.

Cílové skupiny: 

Žáci/děti ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí; rodiče a opatrovníci dětí a žáků; žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání; děti a žáci, pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny na vytváření inkluzivního prostředí ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání a organizacích působících v oblasti volného času dětí a mládeže; pracovníci škol a školských zařízení; vedoucí pracovníci škol a školských zařízení; pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času a zájmového vzdělávání dětí a mládeže; studenti pedagogických fakult a oborů zaměřených na vzdělávání dětí a žáků; zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol a školských zařízení; veřejnost.  

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
95 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 3. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Podnikání na venkově (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Rozvoj venkova (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 8. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 4 fiche (opatření):

 • Zemědělské podnikání (Investice do zemědělských podniků).
 • Zpracování zemědělských komodit (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Nezemědělské podnikání (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Hasičské zbrojnice, Obchody pro obce, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem programu je systematická pomoc při obnově poznatelného stavu válečných hrobů a pietních míst na území kraje (udržovací a obnovovací stavebně-technické práce, restaurování a statické zajištění stávajících pomníků, válečných hrobů a pietních míst, zhotovení pamětních desek). Žadateli jsou vlastníci objektu či nemovitosti - fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem programu je poskytování individuální návratné finanční výpomoci na předfinancování projektů obnovy a rozvoje obcí a měst na území Středočeského kraje. Bezúročnou půjčku lze poskytnout na projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí v PO 3 - SC 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů, V PO 4 - SC 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny a SC 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech, PO 5 - SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, SC - 5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov, na projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu PO 2 - SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Žadatelem o návratnou finanční výpomoc může být obec do 500 obyvatel, případně obcím do 1000 obyvatel - pouze v případě doložení závažné finanční tísně. Minimální výše poskytnuté návratné finanční výpomoci je stanovena na 250 000 Kč, maximální pak na 5 000 000 Kč.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v ČR prostřednictvím společných účastí na zahraničních veletrzích či výstavách a marketingová podpora MSP především v oblasti klíčových technologií. Podporovanou aktivitou je oborová prezentace prostřednictvím společné účasti na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí, které nejsou zahrnuty do seznamu oficiálních účastí na výstavách a veletrzích organizovaných MPO. Podmínkou pro akce konané do konce roku 2018 je min. 5 účastníků na společné expozici. Od 1.1.2019 bude platit nový limit, podpořena bude akce s účastí min. 5 účastníků na společné expozici, nebo min. 3 firem na společné expozici a 2 na samostatné expozici. Účastníkem akce mohou být malé a střední podniky.

V případě zájmu o dotační poradenství se na nás prosím obraťte.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je posílení vlastních zdrojů na realizaci projektů v rámci OP ŽP, specifický cíl 1.1 a 1.2. Podporovanou aktivitou je poskytnutí bezúročné půjčky po dobu realizace projektu, která může pokrýt až 100 % celkových způsobilých výdajů (zvýhodněná fixní úroková sazba ve výši 0,45 % p. a. je počítána až od 1.4. následujícího roku po ukončení čerpání půjčky, maximální doba splatnosti je 10 let). Žadatelé jsou způsobilí žadatelé v rámci OP ŽP (obce, města, kraje, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy a jimi zřizované příspěvkové organizace, obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty).

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem programu je zlepšení materiálně-technického vybavení JSDH obcí. Podporovanou aktivitou je nákup mobilní požární techniky a opravy a nákup požární techniky a věcných prostředků požární ochrany. Žadateli jsou obce.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Program podporuje zkvalitnění nakládání s odpady, snížení produkce odpadů, prevenci environmentálních rizik a odstraňování starých ekologických zátěží. Cílem výzvy je podpora rekultivací starých skládek, které jsou technicky nezabezpečené. Žadateli jsou kraje, obce a města, svazky obcí, podnikatelské subjekty.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem programu je podpora speciálního poradenství v oblastech živočišné a rostlinné výroby. Konkrétně je finanční podpora poskytována na pořádání seminářů, školení, vydávání poradenských publikací, pořádání výstav a přehlídek a další aktivity. Žadateli jsou např. vystavovatel nebo pěstitelské svazy.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Výzva na podporu bilaterálních iniciativ českých a norských subjektů je zaměřena na podporu aktivit a přípravu společných projektů, které mají za cíl navazovat nové pracovní kontakty, prohlubovat dosavadní spolupráci, vytvářet síť pro sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti životního prostředí (účast na workshopech, jednáních, návštěvách a konferencích, seminářích na témata společného zájmu, budování kapacit a krátkodobé vzdělávání, sběr dat, zpracování zpráv, studií a publikací a jejich prezentace, realizace kampaní, výstav a propagačních materiálů, technická spolupráce a výměna odborníků, vysílání pracovníků a organizace odborných stáží apod.). Žadateli jsou právnické osoby (veřejné nebo soukromé, komerční i nekomerční subjekty a nevládní neziskové organizace).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
390 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu terminálů jako významných uzlů veřejné dopravy. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a a jimi zřizované nebo zakládané organizace, dopravci ve veřejné dopravě (v rámci Hradecko - pardubické aglomerace).

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, zřizované nebo zakládané kraji, obcemi či dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem programu je podpora speciálního poradenství v oblastech živočišné a rostlinné výroby. Konkrétně je finanční podpora poskytována na pořádání seminářů, školení, vydávání poradenských publikací, pořádání výstav a přehlídek a další aktivity. Žadateli jsou např. vystavovatel nebo pěstitelské svazy.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem programu je zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby. Žadateli o vyrovnávací platbu jsou poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou k tomu pověřeni Libereckým krajem.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Program je určen na podporu výstavby nových objektů, rekonstrukci a opravy stávajících budov vyjma zateplování objektů, dále pak nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace objektů a opravy. Žádat mohou obce na území kraje.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je - podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb. V rámci výzvy jsou podporovány projekty zaměřené na zajištění dostupnosti poskytování a rozvoj vybraných sociálních služeb (azylové domy, domy na půl cesty, osobní asistence, podpora samostatného bydlení, sociálně terapeutické dílny, intervenční centra, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace). Žadatelem může být hl. m. Praha.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
661 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu, stavební úpravy, úpravu vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události. Žadateli jsou obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie III.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 240 008,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty, stezek pro cyklisty a chodce, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce k dopravě do škol a zaměstnání, realizaci liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 336 689,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem programu je podpora rozvoje a zlepšování nízkouhlíkových dopravních systémů šetrnějších k životnímu prostředí včetně vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti. Výzva podporuje projekty zaměřené na budování veřejně přístupných dobíjecích stanic. Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem. Projekt musí být dokončen nejpozději do 31.12.2022.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Dotace je určena na financování cestovních a pobytových nákladů. Přijímány jsou návrhy společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2022. Žadatelem může být pouze výzkumná organizace.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
156 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu a modernizacu přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů. Žadateli jsou kraje, obce, svazky obcí a jimi zřizované nebo zakládané organizace, dopravci ve veřejné dopravě.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Program je zaměřen na zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech. Žadateli jsou MAS, obce, organizace zřizované obcemi a kraji, NNO, školy a školská zařízení, podnikatelské subjekty atd. Realizaci projektu je nutné dokončit nejpozději do 31.12.2022.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem programu je podpora projektů a aktivit směřujících k budování a údržbě lyžařských běžeckých tras a značení, které vytvoří základní systém kraje. Podporovanou aktivitou je budování lyžařských tras a značení. Žadatelem mohou být obce, mikroregiony a příspěvkové organizace, spolky, nadace a jiné právnické a fyzické osoby.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 07. 2020

Tento program poskytuje podporu na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje, a to na obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami. Dotace je určena na sadbu sazenicemi základních dřevin a melioračních a zpevňujících dřevin v lesích, které nejsou v pásmu ohrožení pod vlivem imisí A a B, na zřízení nových oplocenek, na instalaci oplůtků, lapáků, feromonových odparníků, na mechanickou ochranu vrcholu jehličnatých dřevin, na ochranu kultur ovazováním klestem. Žadatelem o dotaci může být vlastník lesa nebo osoba, na kterou se vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 07. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách (stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků, rozvoj sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, zajištění vnitřní konektivity ZŠ a připojení k internetu. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 653 790,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 07. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce, na úpravu liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi či dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 700 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 07. 2020

Cílem programu je zvýšení vybavenosti sídel v kraji o velikosti do 2 000 EO vodohospodářskou infrastrukturou, zvýšení počtu napojených obyvatel na pitnou vodu a na kanalizaci s vyhovující čistírnou odpadních vod, zlepšení zásobování pitnou vodou a příprava projektů pro územní a stavební řízení pro výše uvedené cíle. V rámci výzvy jsou vyhlášeny 3 dotační tituly - DT 1 - Zásobování pitnou vodou, odvedení a čištění odpadních vod, DT2 - Spolufinancování projektů vodohospodářské infrastruktury podpořených z jiných dotačních zdrojů, DT3 - Pořízení projektové dokumentace na komplexní řešení vodohospodářské
infrastruktury (žádosti pro DT 3 lze podávat pouze do 28.2.2020). Žadatelem mohou být obce do 2000 EO a svazky obcí.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 07. 2020

Cílem je podpora a oživení kulturních a uměleckých aktivit -  tematický okruh 1 (hudba, folklór, divadelní tvorba, taneční umění, výtvarná tvorba, filmové festivaly, foto a design), tematický okruh 2 (podpora rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnosti neziskových právnických osob, které byly primárně založeny za účelem kulturní činnosti, jsou činní nejméně po dobu 1 roku, a jejichž aktivity směřují k veřejné prezentaci). Žadateli jsou fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby (tematický okruh 1), NNO (spolek, obecně prospěšná společnost a zakládaný ústav).

.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 07. 2020

Program je zaměřen na předcházení vzniku komunálních odpadů a průmyslových odpadů. Podporována je např. modernizace technologií. budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů nebo zavádění tzv. systému door-to-door. V rámci výzvy jesou podporovány aktivity 3.1.1 – Předcházení vzniku komunálních odpadů, 3.1.2 – Předcházení vzniku průmyslových odpadů. Žadateli mohou být kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby - podnikající.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 07. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2. Žadateli jsou kraje, obce, svazky obcí a jimi zřizované nebo zakládané organizace, dopravci ve veřejné dopravě.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2020

Cílem programu je podpora aktivit zaměřených na školní a mimoškolní volnočasovou činnost dětí a mládeže, činnosti a aktivit dětí a mládeže s handicapem, pořádání a organizování akcí celostátního a mezinárodního významu, preventivních a ekovýchovných aktivit. Žadateli jsou fyzické osoby podnikající, právnické osoby a příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením. Žadatelem může být kraj, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2020

Cílem je oživení literární tvorby v kraji za účelem vydávání neperiodických publikací a rozvoje autorské literární tvorby vztahující se k Plzeňskému kraji. Tematické okruhy - Původní autorská tvorba vztahující se k Plzeňskému kraji (poezie, próza, drama); Odborné autorské publikace (prezentace a dokumentace historického a kulturního dědictví kraje, zejména architektury, historických osobností a událostí); Dokumentačně historické publikace obcí a spolků s podílem autorského textu minimálně 50 % obsahu díla (např. prezentace historie, archívních materiálů, vzpomínky pamětníků apod.). Žadateli jsou PO a FO podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2020

Cílem výzvy je zlepšení strategického řízení výzkumu, vývoje a inovací na celostátní úrovni v ČR pomocí zkvalitnění řízení RIS3 strategie, pravidelného sledování a vyhodnocování inovačního potenciálu VaVaI v ČR a sledováním a vyhodnocováním technologických trendů a potřeb. Žadateli jsou organizační složky státu. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2020

Cílem výzvy je podpora pobytovým zařízením sociálních služeb na vybavení koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úpravu společné televizní antény v souvislosti s přechodem zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na vysílací standard DVB-T2 (pořízení set top boxu/televizního přijímače, úprava anténního systému). Žadateli jsou poskytovatelé sociálních služeb poskytující vybrané pobytové sociální služby (ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace zřizované obcemi, obchodní korporace).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na realizaci opatření pro zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně jejich ochranných pásem) a lokality soustavy Natura 2000 a dále PR a PP na pozemcích či stavbách ve vlastnictví státu s právem hospodaření organizační složkou státu. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, OSS (s výjimkou pozemkových úřadů, AOPK ČR a správ NP a Správy jeskyní ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, NNO, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, OSVČ, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 08. 2020

Program je zaměřen na zprůchodnění migračních bariér, posílení funkčnosti krajinných prvků, revitalizaci a podporu samovolné denaturace vodních toků, zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů a na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu. V rámci výzvy budou podporovány aktivity - 4.3.1 - Zprůchodnění