DotaceOnline.cz pomáhá využít dotačních možností tím, že poskytuje přístup k nejkomplexnějšímu zdroji možností dotačního financování pro české subjekty.

Níže vám přinášíme ukázku rozsahu naší databáze. Předplatitelé získají úplné informace, navíc i možnost vyhledávání dotačních možností podle 18 různých kritérií, přístup ke konkrétním informacím a odkaz na oficiální zdroj informací včetně potřebných podrobností. 

Cílem programu je zvýšit kvalitu života osob ve věku 60 a více let. Dotace je určena na podporu aktivit k posílení mezigeneračních vztahů, volnočasových aktivit a aktivit v oblasti zdraví, na podporu aktivit v oblasti vzdělávání, na podporu dobrovolnictví u seniorů v přirozeném prostředí a v sociálních službách. Žadateli jsou především NNO (spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy), církve a náboženské společnosti...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 12. 2022

Cílem programu je podpora preventivních projektů neinvestičního charakteru směřujících k eliminaci výskytu kriminality a dalších sociálně patologických jevů na území Kraje. Podporovanou aktivitou je realizace letních pobytových táborů, víkendových pobytů nebo jednorázových akcí pro děti a mládež ohrožených společensky nežádoucími jevy, realizace probačních programů nebo jiných vhodných výchovných programů pro děti a mládež...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 12. 2022

Cílem programu je rozvoj sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. V rámci výzvy je vyhlášeno pět dotačních titulů:

 • Podpora služeb pro rodiny; 
 • Podpora a realizace činností zaměřených na prevenci vzniku patologických jevů ve vztahové problematice a činností se zaměřením na dospívající a mladé dospělé, včetně pomoci zdravotně postiženým; 
 • Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji v souladu s kampaní...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na rozvoj infrastruktury nemotorové dopravy.

Podporované aktivity:

 • Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy,
 • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 12. 2022

Cílem programu je podpora kulturních akcí a projektů konaných v I. pololetí 2023 (estetická výchova dětí a mládeže, mimořádné kulturní akce na území města, reprezentace na kulturních akcích mimo město, rozvoj amatérské a místní kultury, zájmová umělecká činnost, podpora profesionálních kulturních aktivit, podpora uměleckých řemesel a lidových tradic, výstavy a prezentační akce, činnost knihoven a ediční činnost). Žadateli...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy.

Podporované aktivity:

 • Rozvoj systémů a služeb ITS, infrastruktur prostorových dat, sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a pro dynamické řízení dopravy (např. dopravní ústředny ve městech pro koordinaci signálních plánů křižovatek).
 • Zajištění kompatibility...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na rozvoj městské drážní dopravy.

Podporované aktivity:

 • Výstavba nových tramvajových a trolejbusových tratí s důrazem na propojení významných dopravních uzlů dosud nenapojených částí měst s centry měst.
 • Komplexní modernizace a rekonstrukce tratí stávajících tramvajových a trolejbusových tratí s důrazem na zvýšení kvality dopravní cesty, zvyšování cestovní rychlosti...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
476 587 443,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 12. 2022

Dopad dodavatelských řetězců na širší společnost a životní prostředí je více než kdy předtím v centru pozornosti. Společnosti stále více hledí na svou kupní sílu jako na příležitost jít nad rámec dodržování předpisů a aktivně usilovat o pozitivní sociální a environmentální výsledky. Rozvoj „sociálního hnutí Buy“ v posledních letech vedl k tomu, že veřejné orgány, podniky a spotřebitelé stále více vyhledávali příležitosti...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 325.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 12. 2022

Realizace preventivních protipovodňových a protizáplavových opatření na nemovitostech na území města určených ke zmírnění budoucích škod (např. zpětné klapky na kanalizačních přípojkách, jímky s kalovými čerpadly, mobilní zábrany nahrazující pytle s pískem, záchytné odvodňovací příkopy, zdi, přemístění zaplavovaných zařízení – např. kotel...). Žádosti mohou podávat vlastníci nemovitostí a integrovaných obcí realizující...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 12. 2022

Tento podprogram je součástí programu pro podporu knihoven. V rámci podprogramu je financováno zpřístupnění katalogů a tím i všech typů fondů významných českých knihoven prostřednictvím internetu. Podprogram je zaměřen především na instituce s fondy velkého rozsahu (nad 200.000 jednotek) a zásadního významu pro meziknihovní výměnu záznamů, meziknihovní výpůjční službu a/nebo uchování a zpřístupnění národního kulturního...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 12. 2022

Program je součástí národní podpory knihoven. Je zaměřen na ochranu, dlouhodobé uchování a zpřístupnění vzácných dokumentů knihoven a dalších sbírek, tvořících součást národního kulturního dědictví. Jeho základním cílem je, aby dokumenty byly uchovány v dobrém fyzickém stavu pro budoucí generace. V rámci tohoto podprogramu je podporováno: Ochrana knihovních dokumentů před nepříznivými vlivy prostředí s důrazem na konzervační...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 12. 2022

Program je součástí programu na podporu knihoven. Cílem tohoto podprogramu je trvalý rozvoj informační gramotnosti knihovníků jako poskytovatelů veřejných informačních služeb a asistované pomoci uživatelům ve veřejných knihovnách při práci s informačními a komunikačními technologiemi, podpora systematického celoživotního vzdělávání knihovníků a aktualizace software a hardware vzdělávacích center. Žadateli jsou knihovny...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 12. 2022

Cílem programu je zajištění pohotového a efektivního vyhledávání informací o dostupnosti knihovních fondů v knihovnách a informačních institucích, zefektivnění, zrychlení a zkvalitnění meziknihovních výpůjčních služeb, racionalizace zpracování knihovních fondů v knihovnách ČR poskytováním služeb sdílené katalogizace, redukce objemu katalogizačních prací v knihovnách ČR, kooperativní vytváření početně bohatého a kvalitativně...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 12. 2022

Cílem tohoto podprogramu je systematická podpora šíření a poskytování informací občanům prostřednictvím knihoven s využitím informačních technologií, zejména prostřednictvím veřejně přístupné informační sítě. Hlavními prioritami progamu v této výzvě jsou - Podpora projektů celostátního významu, zlepšení vzájemné kooperace knihoven v oblasti získávání, zpracování a sdílení informačních zdrojů; Podpora nákupu automatizovaného...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 12. 2022

Cílem programu je podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců (realizace výstav, besed, soutěží, nákup knihovního fondu pro národnostní menšiny), podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením (nákup zvukových knih a licencí k jejich užívání), kulturní, výchovná a vzdělávací činnost (projekty zaměřené na vznik a rozvoj čtenářské gramotnosti, na podporu komunitních...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 12. 2022

Cílem podprogramu je zajistit jednoduché a komplexní zpřístupnění a propagaci informačních zdrojů prostřednictvím Centrálního portálu českých knihoven (zajištění rozvoje Centrálního portálu českých knihoven Knihovny.cz jako národního portálu, vývoj nebo implementace funkcionality umožňující zapojení knihovních systémů do CPK nebo podporující centrální funkce CPK). Žadateli jsou provozovatelé knihoven, spolky a zájmová...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 12. 2022

V rámci podprogramu VISK 1 je podporována činnost Koordinačního centra programu VISK v Národní knihovně ČR a další komplexní projekty celonárodního dosahu, typově nezařaditelné do ostatních podprogramů VISK, uvedené v implementaci Koncepce rozvoje knihoven. Žadateli jsou knihovny a spolky, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 12. 2022

Podporovány jsou nejrůznější veřejně prospěšné aktivity ve prospěch zdravotně postižených dětí a mládeže a organizací dětí a mládeže v Blanicko - Otavském regionu. Podporovány jsou aktivity, které jsou v souladu s dárcovskou strategií dárce - MUDr. Ivana Macháčka.

Účely grantů: 

 • nákup ortopedických a jiných pomůcek vhodných k usnadnění životních podmínek handicapovaných
 • pro zajištění edukačních (vzdělávacích) programů...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 12. 2022

Program je součástí programu pro podporu knihoven. Cílem podprogramu je ochrana a zpřístupnění bohemikálních dokumentů tištěných na kyselém papíru, jejichž existence je ohrožena rozpadem papírového nosiče. V rámci tohoto podprogramu je podporována - Digitalizace ohrožených bohemikálních dokumentů; Instalace nové verze Systému Kramerius; Instalace a implementace softwarových nástrojů pro zajištění dlouhodobé archivace digitálního...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 12. 2022

Tento podprogram je součástí programu pro podporu knihoven. Cílem tohoto podprogramu je zajistit metodou digitalizace a bezpečného uchování vzniklých dat ochranu a široké zpřístupnění vzácných dokumentů knihoven a dalších sbírek, tvořících součást národního kulturního dědictví. V programu lze žádat podporu na digitalizaci rukopisů, vzácných tisků a na přípravu metadat pro významné dlouhodobé mezinárodní projekty digitalizace...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 12. 2022

Cílem programu je podpora česko-německé spolupráce v oblasti formálního i neformálního vzdělávání a mládeže (podpora setkávání mladých lidí z Česka a Německa, podpora výuky německého a českého jazyka a spolupráce škol a zaměstnavatelů, podpora česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže, zajištění jednání česko-německé rady konané v roce 2023 v České republice, zajištění realizace projektu - Čí je to město?...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 12. 2022

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na budování zázemí a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu obcí zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, které jsou v souladu s Koncepcí rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji na období 2018 – 2023 a Programem rozvoje Karlovarského kraje 2021 - 2027. Žadatelem o dotaci může být statutární město Karlovy Vary, město Mariánské Lázně, město...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 12. 2022

Cílem programu je zajištění dostupnosti, kontinuity a rozvoje vybraných druhů sociálních služeb na území kraje realizovaného na základě výzvy č. 03_22_003 v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. Podporovanou aktivitou je financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Konečná výše...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora pro uspořádání významných sportovních akcí mimořádné důležitosti s ohledem na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace České republiky v jednotlivých sportovních odvětvích. Dotace je určena na úhradu nákladů/výdajů spojených s přípravou a konáním VSA MD v období od 1.1. do 31.12.2022. Žadatelem je sportovní organizace - pořadatel VSA MD, kterému byla schválena žádost o souhlas...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 12. 2022

Program je určen na podporu aktivit v cestovním ruchu realizovaných na území Karlovarského kraje. Dotace je určena na podporu certifikovaných infocenter v regionu, na podporu destinačního managementu v regionu, na podporu řemeslné a zážitkové turistiky v regionu, na podporu turistické infrastruktury v regionu Karlovarský kraj a marketingových aktivit s tím spojených. Žadatelem může být fyzická osoba podnikající i nepodnikající...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 12. 2022

Tento program je obecně zaměřen na podporu neperiodických publikací v rámci kraje (básnické sbírky, kroniky obcí, měst či zájmových spolků, fotografické publikace, umělecká činnost, muzejní a archivační činnost, místopisné, geografické a cestovatelské publikace, historické knihy). Žadateli jsou fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby, obce a jejich zřizované organizace.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 12. 2022

Cílem programu je podpora rodiny. Podporovanou aktivitou je např. základní individuální poradenství poskytované rodičům, nebo rodinám s dětmi (na téma vztahy mezi rodiči a dětmi, mezi dětmi navzájem, mezi manželi/partnery, vztahy s prarodiči apod.), zprostředkování odborných poradenských aktivit pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami (psycholog, zdravotničtí specialisté apod.), pořádání interaktivních seminářů, kurzů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na realizaci opatření k zajištění bezpečnosti chodců a cyklistů ve vazbě na odstranění bodových závad v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou provozu (výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy; zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 12. 2022

Cílem programu je podpora aktivit zaměřených na přípravu investičních i neinvestičních projektů záchrany, opravy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů na území Karlovarského kraje, které jsou ve špatném stavebně technickém stavu, v rámci kraje jsou ojedinělé či atraktivní z hlediska cestovního ruchu a jsou přístupné veřejnosti, nebo se nacházejí na územích zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 12. 2022

Cílem tohoto tématu je poskytnout strukturální podporu, označovanou jako provozní granty, evropským nevládním organizacím (ENGO) a celoevropským sítím působícím v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, sledující tyto obecné cíle:

 • Zvýšit povědomí o evropských politických programech v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, zejména pro Evropský vzdělávací prostor.
 • Zvýšit angažovanost zúčastněných stran a spolupráci s veřejnými...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na nákup silničních bezemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících alternativní energie elektřiny nebo vodíku, na nákup silničních nízkoemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo biometan. Žadateli jsou Středočeský kraj, obce, dopravci na základě smlouvy o veřejných...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na výstavbu dobíjecích stanic nebo vodíkových plnicích stanic pro silniční a drážní bezemisní vozidla poskytující veřejné služby v přepravě cestujících, na výstavbu plnicích stanic pro silniční nízkoemisní vozidla poskytující veřejné služby v přepravě cestujících a využívající alternativní palivo biometan. Žadateli jsou Středočeský kraj a organizace zřizované nebo zakládané...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na budování a revitalizaci doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení, veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu) s preferencí integrovaných řešení, na rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center. Žadateli jsou obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 12. 2022

Výzva obsahuje následující témata:

 • Standardizovaná správa nabídek/smluv pro agilní přístup k železniční nákladní dopravě a multimodálním službám v EU (1 300 000 €).
 • Digitalizace a automatizace umožňující nové železniční služby pro osobní i nákladní dopravu (700 000 €).
 • Evropské hodnotové řetězce pro železniční zásobování (700 000 €): Cílem tématu je zvýšení přístupu k informacím a možnostem dodavatelského řetězce v rámci...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 12. 2022

Cílem výzvy je vytvořit na veřejných vysokých školách takové podmínky, aby úspěšní a nadějní sportovci s mimořádnou sportovní výkonností mohli studovat a skloubit jak náročné studijní požadavky, tak sportovní přípravu a účast na soutěžích. Dotace je určena na koordinaci a servisní podporu vybraných studentů s mimořádnou sportovní výkonností při studiu VVŠ, organizační zajištění rozvoje a podporu vysokoškolského sportu...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 700 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 12. 2022

Cílem programu je podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Mezinárodní výzva CHIST-ERA IV Call 2022 je zaměřena na problematiku otevřených výzkumných dat a softwaru z pohledu jejich možného opětovného využití. Jejím cílem je vytvořit podmínky pro výzkum v jakékoli oblasti založené na...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 12. 2022

Cílem této výzvy je podpora projektů v dílčím cíli 3: Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (DC3), jehož účelem je zvýšit inovační potenciál a efektivitu výzkumu společenských věd, humanitních věd a umění. Veřejná soutěž podporuje využití inovačního potenciálu SHUV a jeho zapojení do projektů aplikovaného výzkumu a inovací. Zaměřuje se na aktuální celospolečenské výzvy tak, jak vyplynuly...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
12 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 12. 2022

Výzva obsahuje následující témata:

 • Technologický vývoj systémů odvozených od Maglev (1 500 000 €):Cílem je vyvinout slibný systém mobility, který doplní dopravní nabídku technologií naváděných po kolejích, je potřeba vyhodnotit technickou proveditelnost a také účinnost (z hlediska bezpečnosti, ekonomiky a výkonu) jeho zavedení. Cílem je zajistit vysoce kvalitní spojení mezi městy a obcemi, podpořit socioekonomický rozvoj...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 12. 2022

Cílem programu je finanční podpora volnočasových aktivit občanů a rozvoje činnosti aktivně působících subjektů v oblasti volnočasových aktivit na území Statutárního města Ústí nad Labem. Žadatelem mohou být právnické osoby a fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Termíny pro podávání žádostí:

 • Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let - 2.1.2023 až 16.1.2023 (výše dotace max. 1 500 Kč na jednoho člena)...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 12. 2022

Cílem výzvy je podpořit organizaci nebo konsorcium organizací, aby vytvořily schéma financování, které by usnadnilo 3-5měsíční pobyty novinářů ve výzkumných institucích. Účelem je dát novinářům příležitost učit se a pracovat na hloubkových zpravodajských projektech tím, že se ponoří do výzkumného prostředí a budou v přímém kontaktu s vědci. Takové příležitosti by měly usnadnit lepší porozumění hraničnímu výzkumu a zároveň...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 12. 2022

BD4NRG si klade za cíl umožnit inkrementální decentralizovaný ekosystém založený na energetických datech a ekosystém založený na kolaborativní suverenitě dat. Cílem je odemknout a využít ekonomický potenciál velkých dat a technologií umělé inteligence a dát zúčastněným stranám energetického sektoru příležitost zlepšit jejich obchodní provozní výkonnost.

Výzva hledá až 10 malých a středních podniků/start-upů, které představí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 12. 2022

Cílem programu je podpora specifického vysokoškolského výzkumu. Dotaci lze využít na podporu nákladů studentských projektů vybraných oprávněným žadatelem ve studentské grantové soutěži, na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentských vědeckých konferencí, na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže, na osobní náklady nebo výdaje na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 12. 2022

Hlavním cílem této výzvy je podpořit vývoj systému pro automatické měření míry poškození a délky ocasu prasat na porážkové lince. Efektivní záznam poškození je předpokladem pro posouzení rizik a zlepšení opatření, aby se zabránilo kousání ocasu. 

Aktivity, které lze v rámci této výzvy financovat, jsou seskupeny do následujících kategorií:

 • Vývoj, kalibrace a testování automatizovaného systému založeného na analýze kamerových...

Maximální % dotace:
65%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 12. 2022

Cílem dotačního řízení je rozvoj kreativity dětí prostřednictvím uměleckých aktivit a kulturních zážitků. Podporovanou aktivitou jsou edukační aktivity v rámci stálých muzejních expozic ze sbírek evidovaných v CES muzejní povahy MK ČR. Žadateli jsou vlastníci nebo správci sbírek zapsaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury, mimo příspěvkových organizací zřizovaných ministerstvem.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 12. 2022

Digitální strategie EU umožní lidem využívat novou generaci technologií. Evropa musí posílit svou digitální suverenitu a stanovit standardy s jasným zaměřením na data, technologie a infrastrukturu. Vysoce kvalitní věda, znalosti a inovace urychlují všechny aspekty digitální a průmyslové transformace a přiblíží Evropu k dosažení cílů udržitelného rozvoje.

EU uznává významné výhody, které využívání komerčních cloudových...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 12. 2022

Cílem dotačního řízení je rozvoj kreativity dětí prostřednictvím uměleckých aktivit a kulturních zážitků. Podporovanou aktivitou jsou edukační aktivity v oblasti muzejnictví podporující rozvoj školních vzdělávacích programů a celoživotní vzdělávání na vysokých školách. Žadateli jsou muzejní organizace s akreditací MŠMT k provádění vzdělávacích programů, školy uvedené v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, VŠ, fyzické...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 12. 2022

StairwAI obohatí služby platformy AI-on-demand prostřednictvím vrstvy služeb, která umožní přirozenou vícejazyčnou interakci a provede automatické párování mezi požadavky uživatelů (SME) a ​​aktivy platformy AI-on-demand (poskytovatelé cloudu a odborníci na AI ), aby vyhovovaly obchodním potřebám uživatelů.

StairwAI se zaměří na nízkotechnologické malé a střední podniky pracující v oblastech, jako je výroba, automobilový...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 12. 2022

Cílem programu je finanční podpora konkrétních projektů rekonstrukce, opravy či výstavby sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury nacházející se na území města Plzně. Smyslem programu je podpora především neziskových subjektů, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 12. 2022

Cílem programu je zvýšení podílu spolufinancování projektů za účelem snížení finančního zatížení žadatelů u projektů realizovaných v oblasti pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace (sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení), v oblasti pořízení dostupných bytů, dostupných domů nebo dostupných...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 12. 2022

Cílem programu je finanční podpora na včasnou přípravu projektů v daných oblastech podpory. Dotace je určena na zpracování projektové dokumentace, posudku či studie. Žádost o dotaci musí příjemce podat nejpozději do dvou let od ukončení realizace přípravy projektu, na kterou mu byla poskytnuta dotace (evropské strukturální a investiční fondy EU, komunitární programy EU, finanční mechanismy EHP/Norsko v programovém období...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 835 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 12. 2022

Cílem programu je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory následné péče o vysazené stromy, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Dar se poskytuje na nezpůsobilé výdaje projektu v rámci Národního programu Životní prostředí (výzva č. 9/2019 nebo výzva č. 4/2021). Maximální výše daru činí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 12. 2022

Cílem tohoto tématu je poskytnout strukturální podporu, označovanou jako provozní granty, evropským nevládním organizacím (ENGO) a celoevropským sítím působícím v oblasti mládeže, které sledují tyto obecné cíle/cíle:

 • Zvyšovat povědomí o strategii EU pro mládež, včetně evropských cílů pro mládež, prostřednictvím akcí zaměřených na zapojení a propojení mládeže.
 • Zvýšit angažovanost a spolupráci aktérů občanské společnosti...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 12. 2022

Cílem programu je podpora provozního financování – cílem je snížit provozní náklady maloobchodních prodejen prostřednictvím 4milionové dotace MPO Obchůdek 2021+ a 2 mil. Kč z rozpočtu Zlínského kraje (výdaje na zaměstnance, nájem prodejny/skladu, vytápění, osvětlení a výdaje na telekomunikační služby, připojení k internetu, služby bezhotovostních plateb). Žadatelem může být podnikatelský subjekt (obec, právnická či fyzická...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 12. 2022

Cílem dotačního programu je podpořit činnost certifikovaných destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje za účelem zlepšení řízení a koordinace, komunikace a kooperace cestovního ruchu. Dotace je určena na tvorbu ucelené nabídky produktů a aktivit, marketing a rozvoj spolupráce jednotlivých subjektů v cestovním ruchu v destinaci. Žadatelem může být právnická osoba, která má platné rozhodnutí o...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 12. 2022

Cílem dotačního programu je podpora projektů, které mají obcím pomoci nalézt optimální variantu řešení způsobu nakládání se srážkovými nebo odpadními vodami, tedy studií, které koncepčně řeší možnosti vsakování a odvádění srážkových vod nebo odvádění a likvidaci splaškových odpadních vod z území, případně části území, obce (studie řešení odvádění a likvidace odpadních vod zahrnující technickoekonomické posouzení řešení...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 12. 2022

Peněžní prostředky jsou účelově určeny na pokrytí výdajů vyššího územně samosprávního celku za omezení vlastnického nebo užívacího práva nebo za poskytnutou věcnou a osobní pomoc v souvislosti s požárem v Národním parku České Švýcarsko v období od 24. července do 12. srpna 2022. Žadatelem v rámci této výzvy může být Ústecký kraj.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 12. 2022

Tento program poskytuje podporu projektům zaměřeným na řešení problémů s čištěním odpadních vod, s odkanalizováním obcí a podporu projektům zaměřených na zásobování pitnou vodou obyvatel. Dotace je určena na výstavbu, rozšíření nebo rekonstrukce čistíren odpadních vod a kanalizačních sítí (v případě nové výstavby kanalizační sítě může být předmětem dotace pouze kanalizace splašková), vodovodních sítí, vodárenských objektů...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 12. 2022

Rozvojový program ve vzdělávání je určen na podporu přípravy sportovně talentovaných žáků nad rámec standardního normativního zajištění gymnaziálního vzdělávání v oborech vzdělání 79-42-K/41, 79-42-K/61 a 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou. Dotace je určena na přípravu sportovců (např. náklady na soustředění a přípravné akce, na trenérské, zdravotní, metodické a technické, servisní zabezpečení, vybavení sportovními...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 12. 2022

Cílem programu je podpora projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty v oblastech Globální rozvojové vzdělávání a Osvěta. Výzva je také určena ke kofinancování aktivit českých subjektů a umožňuje podávat žádosti k podpoře trojstranných projektů českých subjektů, které jsou souběžně podpořeny dalším donorem (např. Evropská komise, agentury OSN, bilaterální donoři).

Podporovány jsou projekty zaměřené na Globální...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy, na zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách, na zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy nezbytné přímo související stavební...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na aktivity v oblasti prevence vzniku odpadů, materiálové a energetické využití odpadů - Pořízení a následné využití kompostérů pro předcházení vzniku komunálních odpadů; Vybudování RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku textilního a oděvního odpadu; Výstavba a modernizace sběrných...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na rozvoj otevřené infrastruktury pro výzkum a inovace umožňující otevřený přístup podnikům za účelem testování a ověřování nových technologií a konceptů, na rozvoj technologických a inovačních center, na podporu služeb pro malé, střední a začínající podniky zaměřené zejména na zavádění nových inovačních řešení, pokročilých technologií, kreativních inovací, ochranu...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů pro veřejnou dopravu, na výstavbu a modernizaci parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R), na realizaci preferenčních opatření a zvyšování kapacity veřejné dopravy stavebními úpravami silnic a místních komunikací. Žadateli jsou kraj, města a obce, dopravci v městské veřejné dopravě na...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na výstavbu vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury, na výstavbu vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v České republice, včetně doprovodné infrastruktury, na realizaci doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2022

Cílem oblasti podpory je prosazovat přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám, aktivní a zdravé stárnutí a vhodně přizpůsobené pracovní prostředí s ohledem na zdravotní rizika.

Dotace je určena:

 • na rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci s důrazem na oblast pracovně právních vztahů a BOZP,
 • na podporu vytváření přiměřeného pracovního prostředí s ohledem na zdravotní rizika a zdravé...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na výsadbu a údržbu zeleně, revitalizaci veřejných prostranství:

 • Revitalizace veřejných prostranství s důrazem na budování prvků modrozelené infrastruktury;
 • Založení a/nebo obnova vegetačních krajinných prvků – stromořadí, solitérní stromy, travobylinné porosty, meze, remízy, větrolamy, průlehy, zasakovací pásy, zemní hrázky, svodné příkopy;
 • Revitalizace městských...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, na omezování všech forem znečištění. Oprávněnými žadateli jsou kraj, města a obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi. 

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na obnovu technologií a rozvoj digitální infrastruktury, na elektronizaci procesů a vybraných služeb veřejné správy, na posílení dostupnosti digitálních služeb, na rozšíření propojeného datového fondu, na opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace, na publikace dat veřejné správy jako OpenData, na rozvoj neveřejné...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury - zateplení/stavební opravy stávající fasády objektů a budov, výměna oken, náhrada starého druhu osvětlení za energetiky úspornější variantu, změna technologie výroby energie objektů a budov prostřednictvím trendových technologií. Žadateli jsou kraj, obce a města, svazky obcí, OSS, PO OSS, veřejné...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora na uspořádání významné sportovní akce mimořádné důležitosti s ohledem na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace České republiky v jednotlivých sportovních odvětvích. Dotace je určena na úhradu nákladů/výdajů spojených s přípravou a konáním VSA MD v období od 1.1. do 31.12.2022. Žadatelem je sportovní organizace (spolky) - oficiální pořadatel VSA MD, kterému byla schválena...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2022

Cílem programu je poskytování jednoleté dotace v roce 2023 a pro víceleté dotace na léta 2024 – 2025 na podporu významných kulturních, společenských a sportovních akcí přispívajících k rozvoji cestovního ruchu z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu. Jedná se o akce s návštěvností minimálně 1000 osob.

Dotace je určena na:

 • Kulturní a společenské akce (festivaly, slavnosti, rekonstrukce...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na zvyšování využití obnovitelných zdrojů energie - výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na pevná paliva a optimalizace jejich provozu, výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie, změna technologie výroby energie objektů a budov prostřednictvím trendových technologií. Žadateli jsou kraj, obce a města, organizace zřizované nebo zakládané krajem a obcemi...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2022

Cílem programu je úhrada nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje. Podání žádosti o úhradu nákladů je podmíněno nabytím účinnosti změny územního plánu. Žadateli mohou být pouze obce. Úhrada nákladů je podmíněna uzavřením smlouvy mezi Královéhradeckým krajem a příslušnou obcí. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2022

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem, na které není možné žádat z Dotačního fondu kraje. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2022

Dotační program č. 1 je zaměřen na podporu specializačního vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků v základních kmenech, které jsou součástí specializačních oborů. Cílem dotačního programu je finanční podpora absolventů lékařských fakult pro následné postgraduální studium lékařských oborů v základním kmeni a finanční podpora lékařských zdravotnických pracovníků, kteří již část specializační přípravy v základním...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na aktivity v oblasti poskytování sociálních služeb, na deinstitucionalizaci sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, seniory a osoby s mentálním postiženími, která umožní setrvání v přirozeném prostředí klienta. Oprávněnými žadateli jsou kraj, města a obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané krajem, obcemi a dobrovolnými svazky...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu/modernizaci třídicích a dotřiďovacích linek pro separaci ostatních odpadů (opatření 1.5.6), na výstavba/modernizaci odpadových bioplynových stanic (opatření 1.5.9), na výstavbu/modernizaci zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (opatření 1.5.11).

Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, organizační...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na obnovu památek, vybavení pro restaurování památek, expozic a depozitářů, nákup vybavení (technické a technologické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, evidence a dokumentace mobiliárních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software), zvýšení ochrany památek, obnova parků a zahrad u národních kulturních památek, u památek UNESCO a u památek...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2022

Cílem programu je mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu. Omezeno je na max. 1500 EURO měsíčně. Řešení projektu „Podpora ERC žadatelů“ se uskutečňuje na zahraničním pracovišti a předpokládaná délka je stanovena v rozmezí 3 až 6 kalendářních měsíců.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2022

Cílem programu je podpora akcí a projektů v oblasti kultury (oblasti živé kultury, výstav, tradiční lidové kultury, letních kin, výtvarného umění),  v oblasti významných výročí (historické slavnosti, připomenutí významných výročí a bitev). Žadateli v rámci tematického zadání Podpora kultury je fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba a obec. Žadateli v rámci tematického zadání Podpora významných výročí...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
110 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na pořízení a adaptaci bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení, včetně zajištění přístupnosti osobám s postižením. Oprávněnými žadateli jsou kraj, města a obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané krajem,  obcemi a dobrovolnými svazky obcí, OSS, PO OSS, církve a církevní...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2022

Cílem výzvy je poskytnutí dotace pro zdravotníky a odborné pracovníky za účelem snížení negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil (lékaři, zubní lékaři, farmaceuti, všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, ostatní nelékařští a odborní zdravotničtí pracovníci). 

Informace:

V roce 2021 byl vypsán dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2022

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Péče o kulturní dědictví. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších dětí, na zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2022

Cílem výzvy je zajištění kompenzace nákladů na nespotřebované léčivé přípravky obsahující monoklonální protilátky v souvislosti s onemocněním COVID-19 a zajištění odolnosti českého zdravotního systému vůči budoucím vlnám epidemie COVID-19 či jiných infekčních onemocnění. Dotace se vztahuje na nespotřebované léčivé přípravky obsahující monoklonální protilátky, které mají exspiraci do 31. prosince 2023, a to včetně léčivých...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších dětí, na zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na rozvoj systémů a služeb ITS - zavádění kooperativních telematických systémů pro usměrňování individuální automobilové dopravy, napojení řadičů na křižovatkách na optickou síť města pro jejich řízení, revitalizace a doplnění technologie řízení světelných křižovatek a souvisejících systémů za účelem zefektivnění silničního provozu prostřednictvím aplikace inteligentních...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na budování a revitalizaci doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení, veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu) s preferencí integrovaných řešení, na rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center. Oprávněnými žadateli jsou kraj, města a obce, Centrála cestovního...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na realizaci protierozních a protipovodňových opatření - Realizace protipovodňových opatření; Budování střech s retenční schopností u budov / budování retenčních nádrží dešťových vod; Hospodaření se srážkovou vodou a její efektivní využívání; Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně intravilánu; Revitalizace vodních kanálů a...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na realizaci orientovaného výzkumu s aplikačním potenciálem, na realizace orientovaného výzkumu ve spolupráci se subjekty aplikační sféry, na rozvoj nastavení možností uplatnění znalostního transferu/transferu technologií v praxi uvnitř VO, na vznik a rozvoj struktur a platforem pro efektivní spolupráci výzkumného a aplikačního sektoru, na navazování partnerství a rozvoj...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
85 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na revitalizaci muzeí, včetně nové výstavby, na restaurování expozic, depozitářů, na obnovu technického zázemí, na vznik návštěvnických a edukačních center, na restaurování sbírek muzejní povahy, na nákup vybavení pro konzervaci a restaurování, na evidenci a dokumentaci sbírek muzejní povahy, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software, na ochranu muzejních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2022

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity při řešení mimořádných situací žadatele s regionálním významem. Podporu je možné poskytnout jen v tom případě, že na účel, na který je dotace požadována, není možné žádat v řádném dotačním programu kraje. Žádost o financování lze podat na jednorázové akce (např. Dětský den, Oprava mostu)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na provedení rekonstrukcí stávajících budov a obměnu přístrojového vybavení.

Podporované aktivity:

 • Technické zhodnocení, modernizace zdravotnických provozů příp. jejich dostavba, rekonstrukce a obnova venkovních prostorů, střešních a obvodových plášťů a strojů a zařízení.
 • Technické zhodnocení infrastruktury sloužící pro využití přírodních léčivých zdrojů...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Cílem programu je integrace cizinců v ČR. Podporovanou aktivitou je např. podpora vzdělávání pracovníků státní správy, poskytování předodjezdových informací, adaptačně-integračních kurzů, informování veřejnosti, streetworky. U některých oblastí může žadatel v případě, že byla v minulosti uzavřena smlouva o dlouhodobé spolupráci, žádat o financování až do výše 100%. Žadateli jsou NNO, veřejné výzkumné instituce a právnické...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Cílem výzvy je rozšířit stávající kapacity pro poskytování nejmodernější péče v oblasti kardiovaskulární a transplantační medicíny, zvýšit její regionální dostupnost v jihomoravském a dalších regionech a podpořit co nejširší využívání moderních léčebných metod a technologií. Dotace je uirčena na výstavbu nových objektů, změnu stávající stavby (nástavba, přístavba atd.), na pořízení a modernizace přístrojového vybavení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 280 856 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Fond je zřízen k podpoře ekologických akcí a projektů fyzických a právnických osob, jimž jsou z Ekofondu poskytovány příspěvky a dotace. Tento fond působí v oblasti životního prostředí, zemědělství a oblasti městské zeleně. Smyslem je environmentální vzdělávání a výchova, jakož i ochrana životního prostředí. Dotace je poskytována na výsadbu a údržbu zeleně na městských pozemcích v bezprostředním okolí bytových domů (nákup...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Cílem programu je podpora poradenství v zemědělství a lesnictví zaměřená na konzultace (odborná témata/inovace) formou telefonického, elektronického, písemného či osobního kontaktu na pracovišti konzultanta časově limitovaného (do 60 minut), které pomohou tazateli zodpovědět jednotlivý odborně zaměřený dotaz provozního charakteru. Žadateli mohou být resortně orientované výzkumné ústavy, Česká zemědělská univerzita v Praze...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
550 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Fond je zřízen k podpoře ekologických akcí a projektů fyzických a právnických osob, jimž jsou z Ekofondu poskytovány příspěvky a dotace. Tento fond působí v oblasti životního prostředí, zemědělství a oblasti městské zeleně. Smyslem je environmentální vzdělávání a výchovy, jakož i ochrana životního prostředí. Dotace je určena na kácení stromů na pozemcích města, občanských, neziskových organizací, veřejnoprávních institucí...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze v případech, kdy na akci není možné žádat z vyhlášených programů. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Cílem programu je zvyšování akceschopnosti integrovaného záchranného systému a tím k předcházení případných krizových situací nebo ke zmírňování jejich následků. Dotace z tohoto fondu se poskytuje na přípravu a řešení krizových situací a odstraňování jejich následků. Oprávněným žadatelem mohou být jednotlivé složky integrovaného záchranného systému, orgány krizového řízení nebo ostatní subjekty pracující ve prospěch IZS...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem. Podporu je možné poskytnout jen v tom případě, že na účel, na který je dotace požadována, není možné žádat v řádném dotačním programu kraje. Žádost lze podat na financování celoroční činnosti (např. Činnost taneční školy). Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vybudování infrastruktury pro podporu systému péče o pacienty se vzácnými chorobami a zajištění odborných kapacit. Dotace jsou určeny na pořízení, servis a nutný provoz majetku. Oprávněným žadatelem je Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Cílem programu je podpora pořádání významných kulturních a společenských akcí, které k Libereckému kraji dlouhodobě patří, mají nadregionální, celostátní nebo mezinárodní význam, která byla zařazena na seznam Významných akcí podporovaných Libereckým krajem. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Cílem programu je podpora a subjektu zodpovědnému za kontrolní opatření a poradenství spojené s režimem jakosti Q CZ, na částečnou úhradu nákladů na závazná kontrolní opatření a poradenství ve vztahu k producentovi nebo zpracovateli drůbeže a drůbežích produktů, který je zapojený do režimu jakosti Q CZ. Příjem žádostí o dotaci pro dotační období 2022 je stanoven od 1.12.2021 do 31.12.2021. Příjem formuláře s doklady prokazujícími...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Cestovní ruch. Žadateli jsou FO a PO. Projekt musí být realizován na území Libereckého kraje a jeho turistických oblastí. Na jeden projekt nelze využít více dotačních zdrojů Libereckého kraje.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Cílem programu je podpora producentům a zpracovatelům drůbeže a drůbežích produktů na částečnou úhradu nákladů spojených s dobrovolným zapojením do režimu jakosti Q CZ. Žadatelem je producent a zpracovatel drůbeže a drůbežích produktů, který se zapojil do režimu jakosti Q CZ. Příjem žádostí o dotaci pro dotační období 2022 je stanoven od 1.12.2021 do 31.12.2021. Dotace může být poskytována jednomu žadateli max. po dobu...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Cílem výzvy je posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně. Dotace je určena na realizaci aktivit členěných do třech základních oblastí (oblast A) Zajištění personální podpory, (oblast B) Zajištění přímé podpory žáků - např. Pedagogická intervence – doučování; Doučování v době školních prázdnin; Pedagogická intervence se zaměřením na podporu rané...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora realizace předem definovaných projektů (Dohledové centrum eGovernmentu, Podpora tvorby a aktualizací Informačních koncepcí úřadů, Národní centrum elektronického zdravotnictví, Digitální Česko – kompetenční centrum NPO, Zajištění kompetence bezpečného vývoje pro digitální systém státní správy). Dotace je určena na konzultační a poradenské služby orgánům při realizaci projektů v rámci reforem podle...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
364 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zavedení nového integrovaného cizineckého systému (ICAS, integrovaný cizinecký agendový systém), který cizím státním příslušníkům registrovaným v Česku umožní správu záležitostí souvisejících s jejich pobytem prostřednictvím nových digitálních služeb pro klienty veřejné správy v daném oddíle. Oprávněným žadatelem je Ministerstvo vnitra ČR.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Účelové dotace v rámci podprogramu 3 jsou určeny na podporu projektů venkovských mikroregionů (na realizaci projektů, které přesahují možnosti a potřeby jedné obce nebo jejich význam a přínos zasahuje do více obcí - např. rozvoj infrastruktury, péče o krajinu aj.), na podporu projektů rozvoje území MAS (podpora propagace regionálních produktů, podpora regionálních producentů, pořízení majetku pro rozvoj MAS, obnova, údržba...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na analýzy mapující potřeby v oblasti využívání dat a správy dat v soudnictví a na Ministerstvu spravedlnosti, jež bude sloužit jako základ pro přípravu budoucích projektů zaměřených na digitalizaci tohoto sektoru, na zavedení datového skladu pro Ministerstvo spravedlnosti, na zvýšení počtu konferenčních místností v systému soudnictví vybavených videokonferenčními zařízeními...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na realizaci předem definovaných projektů - Roll out CAAIS - zprovoznění informačního systému Centrální ověřovací místo pro veřejnou správu, tzv. CAAIS (pro úředníky), Roll out CzechPOINT 2.0 - zavedení systému CzechPOINT 2.0, který bude veřejnosti poskytovat řadu asistenčních služeb, výňatky z informačních systémů veřejné správy a možnost podávat vyplněné formuláře státní správě...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Účelem podpory je zachování památkové hodnoty či podpora prezentace památkové hodnoty a podstaty objektů nemovitých kulturních památek na území MČ Praha 10 a nemovitých objektů hodnotných z pohledu vývoje stavební produkce a urbanizace území MČ Praha 10 bez ohledu na to, zda se nacházejí v obvodu městské památkové zóny, mimo obvod městské památkové zóny, v ochranném pásmu městské památkové rezervace, nebo mimo ochranné...

Maximální % dotace:
30%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Účelové dotace v rámci podprogramu 4 jsou určeny na pořízení multifunkčního komunálního traktoru, včetně příslušenství, pro potřeby obce. Oprávněnými žadateli jsou obce do 2 000 obyvatel. Žadatel může v rámci dotačního titulu 4 podat pouze jednu žádost. Pokud žadatel podá žádost v dotačním titulu 4, je vyloučeno současně podat žádost v dotačním titulu 1.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Cílem programu je podpora činností žadatelů ve vybraných oblastech. Tematické zadání - Zmírnění následků živelních katastrof je určeno na rekonstrukci nebo opravu movitého majetku, na pořízení nového movitého majetku, na rekonstrukci nebo opravu nemovitého majetku, na pořízení nového nemovitého majetku. Žadateli jsou právnické a fyzické osoby realizující svou činnost či jednotlivé aktivity na území kraje.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vybudování jednotné platformy pro občany a firmy umožňující podání počáteční žádosti o přijetí na veřejnou vysokoškolskou instituci, podání žádosti o stanovení použitelných právních předpisů v souladu s nařízením č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, podání žádosti o důchod a předdůchodové dávky z povinných systémů, podání žádosti o financování vysokoškolského...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Účelové dotace v rámci podprogramu 1 jsou určeny na výstavbu, rekonstrukce, opravy, obnovu a údržbu radnic, škol, mateřských škol, tělovýchovných zařízení, kulturních zařízení, zdravotnických zařízení, drobných sakrálních staveb, výměnu sloupů veřejného osvětlení a svítidel, rozšíření veřejného osvětlení a rozhlasu, rekonstrukce a modernizace místnchí komunikací, zřízení sběrného místa nebo dvora pro odkládání odpadů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektu zaměřeného na zajištění podmínek pro kvalitní správu datového fondu a zajištění řízeného přístupu k datům. Dotace je určena na realizaci předem definovaného projektu - Rozvoj Národního katalogu otevřených dat (NKOD) a infrastruktury Veřejného datového fondu (v Národním katalogu otevřených dat budou na jednom místě zaregistrována a zveřejněna otevřená a veřejná data a informace z celé veřejné...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Tento program poskytuje podporu na hospodaření v lesích, a to konkrétně na opatření proti podkornímu hmyzu, na instalaci oplocení lesních porostů, na nátěry proti okusu zvěří, na opravy lesních cest (instalace a asanace lapáku, pořízení a instalace feromonových odparníků, oplocení lesních porostů a ochrana stromků nátěrem proti okusu zvěří, opravy lesních cest, založení kontrolní a srovnávací plochy). Žadateli jsou vlastníci...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na propojení systému ePasy s hlavními registry a vízovým systémem EVC2. Dotace je určena na realizaci předem definovaných projektů - Úprava agendového informačního systému ePasy dle novely Zákona o cestovních dokladech č. 329/199 Sb.; Úprava agendového informačního systému ePasy dle NAP; Úprava agendového informačního systému EVC2 dle programu euINIS; Úprava agendového informačního...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Cílem programu je odstranění nezákonně soustředěného odpadu, tj. odpadu odloženého mimo místa k tomu určená na nepovolené černé skládky (vyjma černých skládek tvořených pouze stavebním a demoličním odpadem, vč. vytěžené zeminy z kontaminovaných míst skupiny 17 Katalogu odpadů dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 8/2021 Sb.), a to včetně zajištění správného nakládání s odpadem v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na dokončení nového plně funkčního softwarově definovaného datového centra a jeho zpřístupnění koncovým uživatelům (realizace předem definovaného projektu - MPSV – Pořízení softwarově definovaného DC a obnova systémových prostředků DC). Oprávněným žadatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zvýšení dostupnosti infrastruktury monitorování bezpečnosti v rámci bezpečnostního informačního systému a systému správy událostí, která bude schopna zaznamenávat a vyhodnocovat bezpečnostní incidenty, a rozšíří kapacity a schopnosti policie a Ministerstva vnitra v Česku identifikovat bezpečnostní incidenty a incidenty IKT a reagovat na ně i na dálku, je-li omezen přístup ke...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozšíření stávající funkcionality eReceptů o recepty na omamné a psychotropní látky (realizace předem definovaného projektu - Sdílený lékový záznam - rozšíření služby v oblasti správy souhlasů, evidence přístupů). Oprávněným žadatelem je Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Cílem programu je poskytování individuálních účelových dotací na humanitární pomoc obcím Středočeského kraje postiženým mimořádnou událostí a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva. Příjemci peněžních prostředků poskytovaných z Fondu jsou obce a právnické a fyzické osoby v době vyhlášeného stavu nebezpečí.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Cílem programu je podpora speciálního poradenství výzkumu objektivního srovnání jednotlivých genotypů chované drůbeže, včetně srovnání vlivu jednotlivých genotypů na různé úrovně výživy, různé krmné doplňky a preparáty, různé technologie a techniky chovu drůbeže a podpora transferu znalostí. Srovnání se provádí jako projekt formou testů podle mezinárodně uznávané metodiky. Žadateli jsou organizace provádějící výzkumnou...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech, a to na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem, které není možné podpořit z žádného dotačního programu vyhlášeného Libereckým krajem. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Školství a mládež. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Cílem programu je podpora pořádání významných kulturních a společenských akcí cestovního ruchu, které mají nadregionální, celostátní nebo mezinárodní význam. Žádost v tomto dotačním titulu mohou podat pouze žadatelé, jejichž akce je zařazena na seznam Významných akcí podporovaných Libereckým krajem.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech, kdy na akci není možné žádat z programů vyhlášených v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - Oblast podpory životní prostředí a zemědělství. Před podáním žádosti je nutné svůj záměr konzultovat se správcem programu. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Zdravotnictví. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Program je zaměřen na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří. Cílem výzvy je rozvoj komunikace mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podniky využít k vlastním inovačním aktivitám. Žadateli jsou malé a střední podniky.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury základních škol (vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ, vnitřní konektivita škol, školní družiny a školní kluby, budování a modernizace zázemí). Oprávněným žadatelem jsou školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, církve a církevní organizace, OSS, PO OSS, ostatní právnické...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 01. 2023

Cílem výzvy je snižování výskytu rizikového chování a vytváření vhodného prostředí pro zdravý rozvoj žáků ve školách a školských zařízeních. Výzva je zaměřena na podporu realizace programů všeobecné, selektivní a indikované primární prevence rizikového chování pro děti, žáky, studenty, realizaci programů v oblasti duševního zdraví určených pro žáky, vzdělávání pedagogických pracovníků a také budoucích pedagogů v oblasti...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 01. 2023

Cílem výzvy je finanční zabezpečení pořádání celostátních volnočasových pohybových her dětí a mládeže v roce 2023.

Dotaci lze použít:

 • Na realizaci pohybové, organizační a obsahové činnosti (poskytování personálního, technického, technologického a servisního zabezpečení, včetně nájmu prostor).
 • Na propagaci a odměny za výsledky v pohybových soutěžích...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 01. 2023

Cílem výzvy je zlepšení udržitelnosti správy vodních zdrojů zvyšováním kvality odborného vzdělávání poskytovaného technickými a odbornými školami a zkvalitňováním kapacit techniků a operátorů vodovodních sítí v praxi ve vybraných školách, odstraňování nedostatků v odborných kapacitách na úrovni komunit a wored. Žadateli jsou spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, ústavy, církevní právnické osoby...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 01. 2023

Cílem výzvy je budování kapacit vodárenských podniků, což povede k udržitelnějšímu nakládání s vodními zdroji a zlepšení přístupu obyvatel k nezávadné pitné vodě ve vybraných městech, woredách a kebelích. Dotace je určena na posílení odborných, technických, manažerských a finančních kapacit městských vodárenských podniků vybraných měst. Žadateli jsou spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, ústavy...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 01. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury základních škol (vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ, vnitřní konektivita škol, školní družiny a školní kluby, budování a modernizace zázemí). Oprávněným žadatelem jsou školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, ostatní právnické...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 01. 2023

Cílem programu je podpora projektů zásadně rozšiřujících nabídku kulturních aktivit ve městě, podporují oživení veřejného prostoru města nebo jednodenní či vícedenní akce, které udržují kontinuitu tradičních kulturních akcí. Dotace je určena na technicko - materiální zajištění akce, nájemné a energie, dopravu a ubytování osob podílejících se na realizaci projektu, propagaci, honoráře, spotřební materiál, věcné odměny...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 01. 2023

Cílem opatření je podpora vydání neperiodické publikace týkající se historie, osobností či tradic města Českých Budějovic. Dotace je určena na technicko - materiální zajištění akce (např. grafická příprava, sazba, tisk). Žadatelem jsou převážně neziskové státní organizace a podnikatelské i nepodnikatelské subjekty, zabývající se celoroční činností v oblasti kultury.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 01. 2023

Cílem programu je podpora kulturních aktivit s důrazem na podporu celoročních činností místních kulturních organizací na území města Českých Budějovic. Podpořena bude celoroční činnost tanečních, folklórních, pěveckých, hudebních či dramatických souborů, činnost subjektů vyvíjejících kulturní, osvětovou a vzdělávací činnost. Dotace je určena např. na pořízení krojů, sborových a divadelních kostýmů, technicko-materiální...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 01. 2023

Cílem programu je podpora místních kulturních subjektů a organizací při reprezentaci města České Budějovice na prestižních přehlídkách, soutěžích a festivalech v ČR i zahraničí, které žánrově souvisejí s jejich celoroční činností, kterou provozují převážně na území města ČB (náklady na dopravu, ubytování, startovné, účastnické poplatky). Žadatelem jsou převážně neziskové státní organizace a podnikatelské i nepodnikatelské...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 01. 2023

Cílem výzvy je podpora realizace zelených a modrých opatření, která mají zahrnuta do akčních plánů a adaptačních strategií ke zlepšení stavu ovzduší a adaptaci na změnu klimatu. Dotace je určena na oblast č. 2 - Vybraná zelená opatření identifikovaná v akčních plánech na ochranu ovzduší (opatření, která jsou identifikována v již přijatých akčních plánech na ochranu ovzduší vytvořených v rámci výzvy Call-2A Tromso nebo...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
18 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 01. 2023

Cílem programu je podpora kvalitních alternativních programů klubové hudební scény v prostorách orientovaných na tento žánr, podpora klubů i bez realizace programu z důvodu vyhlášení mimořádných opatření v souvislosti se zabráněním šíření nákazy onemocněním COVID-19 (možnost výstupu online). Dotace je určena na technicko - materiální zajištění akce, nájemné a energie, dopravu a ubytování osob podílejících se na realizaci...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 01. 2023

Cílem programu je podpora obnovy kulturních památek nadregionálního významu a národních kulturních památek na území kraje za současného dosažení co nejvyššího stupně efektivnosti a hospodárnosti využití prostředků Moravskoslezského kraje. Dotace jsou určeny na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí, na restaurování kulturních památek umístěných v exteriéru nebo v budovách. Žadateli jsou vlastníci...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 01. 2023

Obecným cílem výzvy je informovat občany, zemědělce i nezemědělce a podporovat informovanost o Společné zemědělské politice (SZP), včetně národních strategických plánů SZP (tj. politiky a jejích přínosů pro občany EU) .

Předložené návrhy by měly poskytovat soudržná, objektivní a komplexní informační opatření, která se dostanou k významnému počtu občanů v EU a poskytnou jim faktický, přesný a dobře zdokumentovaný celkový...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 01. 2023

Cílem programu je zmírňování výskytu a dopadů všech forem protiprávního jednání a sociálně nežádoucích jevů za účelem zajištění bezpečí občanů města. Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na realizaci aktivit v oblastech sociální prevence, situační prevence a prevence uskutečňované formou vzdělávacích
a poradenských činností včetně osvěty. Žadatelem jsou právnické nebo fyzické osoby, které realizují veřejně prospěšné...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 01. 2023

Tento program si klade za cíl zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel regionu prostřednictvím efektivně ovlivnitelné cílové skupiny - dětí a mládeže a také přípravu pedagogů. Dotace je určena na pořádání vzdělávacích a osvětových akcí pro různé profesní, zájmové a sociální skupiny, na rozšíření výuky formou jednodenních exkurzí s environmentální tematikou a vícedenních pobytových ekologických výukových programů...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 01. 2023

Cílem programu je ochrana a revitalizace krajiny s podporou zvyšování biodiverzity. Podporovanou aktivitou jsou např. tvorba územních systémů ekologické stability místní a regionální úrovně včetně zpracování komplexních projektů výsadeb dřevin, vytváření podmínek umožňující posílení populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ve volné přírodě, realizace záchranných přenosů zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
130 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 01. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zajištění sociálních služeb poskytovaných v rozsahu stanoveném zákonem č. 108/2006 Sb., zlepšení situace znevýhodněných skupin obyvatelstva (zdravotně, sociálně, věkově, apod.) a prevence sociální izolace. Žadatelem mohou být fyzické nebo právnické osoby zařazené do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje, které na území města Olomouce poskytují sociální služby.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 01. 2023

Cílem programu je je podpora obnovy drobných architektonických prvků viditelných pro veřejnost, jako jsou např. domovní znamení, portály, kování, vrata, ozdobné štukové a klempířské prvky, dveře, mříže, studny, pítka, sochařská výzdoba fasád a společných prostor, dlažby v průjezdech a dvorcích, křížky, atp.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 01. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vytváření a realizaci nových efektivních řešení a programů při poskytování služeb sociálního začleňování.

Dotace je určena na:

 • vytvoření a aplikaci nového řešení, které jsou doposud řešeny nedostatečným nebo nevyhovujícím způsobem,
 • přenos nového řešení formou exkurzí, spoluprací s organizací a jejími odbornými pracovníky...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 01. 2023

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na zpracování projektové dokumentace k realizaci výstavby, rekonstrukce či oprav malých vodních nádrží, úprav a revitalizace koryt vodních toků včetně pomístních zásahů umožňujících proces renaturace vodního toku a nivy, vytváření a obnovu tůní, mokřadů nebo obnový říčních ramen v nivě vodního toku, realizaci opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku vody...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 01. 2023

Cílem programu je podpořit pořádání celorepublikových, evropských či celosvětových sportovních akcí pro děti a mládež na území kraje. Podpora je určena zejména na realizaci krajských postupových soutěží na území kraje organizovaných krajským sportovním či celorepublikovým svazem případně jím pověřenou organizací. Žadateli jsou právnické osoby, jejíž hlavní činnost je v oblasti sportu a tělovýchovy, školy a školská zařízení...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 01. 2023

Cílem programu je podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace v individuálních i kolektivních sportech na republikových, evropských a celosvětových soutěžích (příprava reprezentantů na mezinárodní soutěže, příprava reprezentantů na celostátní soutěže, projekty zaměřené na handicapované sportovce zařazené do reprezentace kraje). Žadateli jsou právnické osoby, jejíž hlavní činnost je v oblasti sportu...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 01. 2023

Cílem programu je podpora organizací, které nabízí vzdělávání pro olomoucké děti a žáky MŠ a ZŠ. Dotace je určena na rozšiřování nabídky vzdělávání pro děti a žáky MŠ a ZŠ, pořádání a účast dětí a žáků na vědomostních, sportovních, uměleckých a dalších soutěžích, rozvíjení kompetencí dětí a žáků, rozvíjení polytechnických dovedností dětí a žáků, nabídka zážitkových programů pro děti a žáky, pořádání aktivit v oblasti primární...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 01. 2023

Cílem programu je podpořit pořádání akcí určených pro širokou sportující veřejnost (min. 100 účastníků, v případě pořádání akcí pro handicapované min. 50 účastníků), a to jak formou jednorázových aktivit, tak celoročních postupových soutěží a seriálů sportovních akcí (sportovní akce mezinárodního a celostátního významu, sportovní akce s tradicí alespoň 5 let, krajské přebory a seriály sportovních akcí, sportovní akce pro...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 01. 2023

Cílem programu je podpora organizované činnosti pro děti a mládež a jednorázových akcí určených pro děti a mládež (rozšiřování nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež ve městě, aktivity, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, podpora tvořivosti v oblasti řemeslných a rukodělných aktivit, rozvíjení dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 01. 2023

Tento program je zaměřen na kultivaci a ozelenění venkovních prostor školských zařízení (školy, rodinná a mateřská centra, domy dětí a mládeže apod.). Konkrétně budou podporovány aktivity jako Zelené učebny, včetně doplňkových výsadeb, a vytvoření jezírek nebo jiného vodního biotopu - s vodními rostlinami a živočichy, vytvoření jiných biotopů nebo stanovišť pro zvýšení atraktivity pro živočichy a zlepšení přírodního charakteru...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
450 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 01. 2023

Cílem podpory v této oblasti je ochrana a vytváření vhodných životních podmínek pro živočichy i rostlinstvo nebo ochrana a rozvoj vod. Dotace je určena na vytváření vhodných životních podmínek pro živočichy i rostlinstvo, ochrana vodních zdrojů, drobné krajinné úpravy, vznik menších vodních ploch, botanický, mykologický, biologický a inventarizační průzkum. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby (např. spolky, nadace...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
450 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 01. 2023

Tento program je zaměřen na specifickou oblast systematické podpory realizace ekologické výchovy v hlavním městě Praze. Konkrétně se jedná o ekologické výukové programy pro školy, systematické a dlouhodobé programy a projekty pro školy, který je založený na dlouhodobé systematické spolupráci mezi organizací a školou. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby (např. spolky, nadace a nadační fondy, ústavy, církve a náboženské...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
900 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 01. 2023

Cílem programu je podpora činnosti a projektů vysokých škol neinvestičního a nestavebního charakteru. Dotace je určena na podporu aktivit pro studenty vysokých škol a středních škol, publikační činnosti, podpora vydávání periodických a neperiodických publikací, kulturních aktivit, festivalů, výstav, na podporu sportovních aktivit apod. Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, která provozuje VŠ.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 01. 2023

Tento program je zaměřen na podporu projektů, které přispívají ke zkvalitňování životního prostředí různými formami (např. využití zvířat pro práci s postiženými osobami se zdravotním postižením a při péči o zvláště chráněná území a přírodní parky, chov včel, projekty z oblasti odpadového hospodářství, projekty na ochranu ptactva). Žadateli jsou fyzické a právnické osoby (např. spolky, nadace a nadační fondy, ústavy, církve...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
450 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 01. 2023

Tento program je zaměřen na snížení zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu s cílem zabezpečit kvalitní životní prostředí pro obyvatele města a pomocí účinných opatření umožnit lepší adaptaci na měnící se klimatické podmínky. Dotace je určena na adaptační opatření, podporu ekologicky šetrného hospodaření na zemědělské půdě, rozvoj udržitelné mobility, projekty environmentálního vzdělávání a osvěty. Žadateli jsou fyzické...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 01. 2023

Tento program se zaměřuje na zlepšování životního prostředí v hlavním městě Prahy, zejména pak na rozšiřování ekologické výchovy a zvyšování informovanosti veřejnosti. Dělí se na tři opatření - Ekologická výchova a vzdělávání, Popularizace, propagace a osvěta, Podpora ekoporadenství. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby (např. spolky, nadace a nadační fondy, ústavy, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
450 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 01. 2023

Cílem programu je podpora odborné přípravy, včetně tvorby učebních materiálů, trenérů, rozhodčích a cvičitelů organizovaných zejména sportovními svazy, krajskými a okresními sdruženími a dalšími pověřenými subjekty v Královéhradeckém kraji. Žadatelem je subjekt, který má oprávnění k vydávání licence pro trenéry, rozhodčí a cvičitele.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 01. 2023

Posláním IntellIoT je umožnit spouštění semi-autonomních aplikací IoT pro systémy s umělou inteligencí. IntellIoT se svými partnery buduje ekosystém sjednocený sdílenou vizí oddanou soukromí, bezpečnosti a důvěře, ve kterém se inteligence lidí a zařízení může hladce prolínat. Projekty konsorcia se zaměřují na překonání omezení tradičního cloudového IoT, jako je nespolehlivá konektivita, obavy o soukromí nebo dlouhá odezva...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 60.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 01. 2023

Program si klade za cíl podporovat právnické osoby na činnost sportovních oddílů a klubů, jejichž sportovci jsou v kolektivních a individuálních sportech účastníky extraligy, první nebo druhé nejvyšší dlouhodobé soutěže, nebo jejichž sportovci jsou zařazeni do reprezentace ČR v kategorii dospělých. Oprávněným žadatelem může být právnická osoba, jejíž hlavní činnost je v oblasti sportu a tělovýchovy a má sportovce v 1...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 01. 2023

Cílem programu je podpora dětí a mládeže v individuálních a kolektivních sportech při přípravě na Olympiádu dětí a mládeže (příprava účastníků ODM organizovaná sportovním svazem, jednotlivým klubem, projekt řešící práci s účastníky ODM po jejím konání). Žadateli jsou krajské sportovní svazy, republikové sportovní svazy, krajská organizace ČUS zastupující sportovní svazy bez právní subjektivity, sportovní kluby.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 01. 2023

Cílem programu je podpora aktivit pro občany Královéhradeckého kraje, které přispívají k rozvoji pohybové gramotnosti, základních pohybových a sportovních dovedností a vytvářejí pozitivní vztah k pohybu (podpora seriálu akcí podporujících pohybovou gramotnost a zapojení neorganizovaných občanů do pravidelné pohybové aktivity, pořádání jednorázových akcí zaměřených na pohybovou gramotnost mezinárodního a celostátního významu...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 01. 2023

Hlavním cílem výzvy je poskytnout podporu pro tvorbu a šíření informací a obsahu souvisejících s politikou soudržnosti EU, mimo jiné včetně Fondu pro spravedlivou transformaci, nebo relevantní podpory v rámci Plánu obnovy pro Evropu.

Návrhy by měly poskytovat ucelené, objektivní a komplexní informace, aby vykleslily přesný celkový obraz o politice soudržnosti EU. Návrhy by měly ilustrovat a hodnotit úlohu politiky soudržnosti...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 300.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 01. 2023

Výzvy obsahují následující témata:

 • Inovativní komponenty a/nebo subsystémy pro zařízení CSP a/nebo soustřeďující se solární tepelná zařízení (16 500 000 €).
 • Osvědčené mezinárodní postupy pro rozšiřování udržitelných biopaliv (9 000 000 €).
 • Efektivní a cirkulární umělá fotosyntéza (10 000 000 €)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 01. 2023

Výzva se zaměřuje na financování projektů přispívajících k cílům a záměrům Evropské zelené dohody, jakož i k Pařížské dohody a cílům v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a cílům EU v oblasti dekarbonizace.

Příklady činností, které by mohly být součástí žádostí:

 • předběžná studie proveditelnosti, která se používá k zahájení průzkumu (zejména počítačové studie) možných geografických lokalit,
 • průzkumné úkoly k posouzení...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 350.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 01. 2023

Předmětem podpory je prostřednictvím projektového schématu admininistrovat finanční prostředky z OPŽP a to u projektů konečných příjemců vykazovaných zjednodušenými metodami. Jedná se o projekty s celkovými výdaji do 200 tis. EUR.

Mezi podporované projekty konečných příjemců realizované přes administrátora projektového schématu patří:

 • opatření 1.3.1 Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech (aktivita 1.3.1...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 01. 2023

Předmětem podpory je prostřednictvím projektového schématu admininistrovat finanční prostředky z OPŽP a to u projektů konečných příjemců vykazovaných zjednodušenými metodami. Jedná se o projekty s celkovými výdaji do 200 tis. EUR.

Mezi podporované projekty konečných příjemců realizované přes administrátora projektového schématu patří:

 • opatření 1.6.1 Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 01. 2023

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v oblasti agroturistiky (např. naučné stezky, odpočívadla pro cyklisty, foto pointy, vybavení nástroji pro ukázku práce na farmách, propagace nabízených služeb, zřízení půjčovny kol a koní, vorba atraktivních zážitkových programů, přístupnění nevyužívaných hospodářských usedlostí/farem/jízdáren), vodácké turistiky (např. propagační...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 01. 2023

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v oblasti rozvoje sítě karavanových stání a zkvalitnění infrastruktury kempů. Dotace je určena na vybudování karavanového stání včetně související servisní technologie, na rekonstrukci nebo rozšíření sociálního zázemí stávajícího kempu/karavanového stání (sprchy, WC, umývárny, kuchyňky, elektropřípojky, osvětlení, apod.), na rekonstrukci...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 01. 2023

Cílem dotačního programu je podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji jako atraktivních turistických míst vhodných pro trávení volného času v rámci regionálního produktu cestovního ruchu TECHNOTRASA, surová krása. Podporovanou aktivitou je i podpora letních víkendových akcí pro děti i dospělé s názvem Fajné léto, konajících se ve vybraných technických atraktivitách. Žadateli jsou fyzické osoby podnikající...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 01. 2023

Cílem programu je podpořit projekty zaměřené na rozvoj multidisciplinární terénní spolupráce v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním. Hlavním smyslem multidisciplinární terénní spolupráce je prevence hospitalizací či jejich zkracování a nápomoc k reintegraci dlouhodobě hospitalizovaných osob s duševním onemocněním do běžné komunity, a to podporou poskytování služby v přirozeném prostředí klienta/pacienta. Žadateli...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 01. 2023

Cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích, a to prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje (výrobní, digitální a kybernetické technologie) a zavedením jejich výsledků do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu. Žadatelem je malý...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
15 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 01. 2023

Cílem programu je podpora hospicové péče, včetně mobilní, je určen na podporu projektů ke zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí (podpora činností, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, náklady na energie, osobní náklady, spotřební materál). Žadateli mohou být církevní právnické osoby, spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti a příspěvkové organizace...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 01. 2023

Cílem výzvy je podporovat udržitelnou distribuci hudby se zaměřením na živou hudbu. V souladu s celkovými cíli MME se akce zaměří na posílení konkurenceschopnosti, inovace a rozmanitosti evropského hudebního odvětví.

Účelem této výzvy je vybrat jedno konsorcium schopné podporovat konkurenceschopnost, inovace a rozmanitost v rámci velkého počtu organizací evropského hudebního sektoru, včetně poskytování finanční podpory...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 01. 2023

Účelem programu je podpořit TIC v kraji jako hlavní informační místa pro turisty ve vybraných aktivitách. Podporovanými aktivitami jsou - Řešení otázek webových stránek TIC, jejich jazykových mutací a dále aktualizace a šíření dat moderními technologiemi; Rozvoj elektromobility a bezbariérového turismu formou vybudování sítě nabíjecích stanic pro elektrokola včetně elektrokol a stojanů na tato kola; Tvorba a aktualizace...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 01. 2023

Cílem programu je podpora kulturních akcí nebo cyklu tematicky jednotných kulturních akcí pořádaných jedním konkrétním žadatelem.

O dotaci bude možné žádat v rámci vyhlášených tematických okruhů: 

 • Tradiční akce (mezioborové projekty, zejména hudební, divadelní, literární, filmové a taneční produkce, open-air galerie, přehlídky, malířská a sochařská sympozia, light a video projekce, prezentace architektury, lokální kulturní...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 01. 2023

Cílem výzvy je poskytnutí finanční podpory podprogramu DT 2 na řešení následků pohrom na území krajů a obcí, pro něž nebyly vyhlášeny krizové stavy. Poskytnutá dotace má přispět k obnově obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou prostřednictvím dotace na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 01. 2023

Cílem programu je podpora podnikatelského prostředí zaměřená na obslužnost venkova formou dotace na snížení provozních nákladů maloobchodních prodejen v obcích do 1 000 obyvatel, nebo v obcích do 3 000 obyvatel, jejichž místní části mají méně než 1 000 obyvatel a na jejichž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách. Dotace je...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
130 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 01. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zlepšení situace znevýhodněných skupin obyvatelstva, prevence prohlubování sociální izolace, rozvoj dobrovolnictví, podpora odstraňování bariér a podpora prorodinných aktivit ve městě (jedná se zejména o volnočasové aktivity pro osoby se zdravotním postižením, aktivizační a vzdělávací programy pro seniory, dobrovolnictví a podporu v oblasti individuální dopravy osob se zdravotním...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 01. 2023

Cílem programu je zvýšení povědomí o nabídce CR v destinacích ČR, zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky, komunikační kampaně, zkvalitnění strategického rozhodování, zlepšení koordinace nabídky v destinaci. Podpořeny ohou být projektové záměry zaměřené na řízení destinací, na realizaci marketingových výzkumů, na podporu produktů a zavádění inovací v cestovním ruchu, na podporu distribuce produktů cestovního ruchu...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 01. 2023

Program je zaměřen na podporu osvěty a ekologické výchovy, předcházení vzniku odpadů, jeho recyklaci a opětovného využití, obnovu a rozšiřování zeleně a přírodních prvků, ochranu přírody, krajiny a zvířat. Podpora je určena zejména na materiál, dopravu na akce, provozní výdaje spojené s realizací projektu apod. Žadatelem mohou být NNO, fyzické a právnické osoby provozující činnost v této oblasti.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 01. 2023

Cílem programu je rozvoj investic do cestovního ruchu. Dotace podpoří aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 01. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na snižování emisí těžkých kovů a snižování emisí pachových látek ze stacionárních zdrojů, a tím omezování negativních dopadů na kvalitu ovzduší, lidské zdraví a míry obtěžování obyvatelstva zápachem. Dotace je určena na pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů (olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti), na pořízení technologií a změny technologických...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 01. 2023

Cílem výzvy je podpora předem definovaného projektu s názvem Vznik simulačního centra intenzivní medicíny. Dotace je určena na vybudování a vybavení nového simulačního centra intenzivní medicíny a zlepšení infrastruktury pro zajištění specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků. Oprávněným žadatelem výzvy je Fakultní nemocnice v Motole.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
564 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 01. 2023

Cílem programu je podpora škol, školských zařízení a neziskových organizací při realizaci preventivních programů v oblasti prevence rizikového chování, zdravého životního stylu a duševního zdraví. Podporovanou aktivitou jsou projekty zaměřené na celoroční komplexní projekty v oblasti prevence (děti a žáci – vztahy mezi dětmi a žáky, zdravý životní styl, práce s emocemi, psychohygiena, duševní zdraví, kyberprostor, kyberšikana...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
170 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 01. 2023

Program MSTC Danube je multilaterální mezinárodní program ustavený na rezortní úrovni, na němž v okamžiku vyhlášení Výzvy 8X23 participují: Bulharsko, Česká republika, Černá Hora, Francie, Rakousko, Slovensko a Srbsko. Hlavním cílem programu MSTC Danube je podpora formování mezinárodních multilaterálních výzkumných týmů řešících témata výzkumu, vývoje a inovací s vysokým potenciálem uplatnění v mezinárodních výzkumných...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
350 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 01. 2023

Cíl programu je podpora dvou a vícestranných mezinárodních kontaktů na bázi reciprocity, organizování dvou i vícestranných jednorázových setkávání u nás i v zahraničí, mezinárodní tábory u nás i v zahraničí, účast a pořádání mezinárodních vzdělávacích i jiných akcí nebo projektů, reprezentace kraje v zahraničí (určeno dětem a mládeži od 10 do 26 let). Žadateli jsou spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, organizace...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 01. 2023

Tento program je zaměřen na podporu pořádání jedno i vícedenních jednorázových akcí pro děti a mládež do 26 let s krajskou působností (tedy akce, které jsou určeny minimálně pro 150 osob do 26 let z Královéhradeckého kraje, nebo akce, do kterých se zapojí účastníci z minimálně tří územních obvodů obcí s rozšířenou působností a jsou určeny minimálně pro 50 osob do 26 let). Žadateli jsou spolky nebo pobočné spolky, právnické...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
35 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 01. 2023

Cílem dotačního programu je podpořit chovatele ovcí nebo koz při ochraně vybraných hospodářských zvířat proti útokům vlka obecného a účinně předcházet vzniku škod, které vlci působí na těchto hospodářských zvířatech a které jsou v souvislosti s ochranou vlků nahrazovány z veřejného rozpočtu. Dotace se poskytují na nové preventivní opatření na ochranu ovcí nebo koz proti vlkovi obecnému (dotační titul 1), na mobilní košár...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 01. 2023

Cílem programu je podpořit volnočasové aktivity dětí a mládeže - podpora volnočasový chaktivit pro děti a mládež do 26 let, příspěvek na provoz kluboven, pravidelných víkendových a jiných aktivit, schůzkové činnosti, pomoc při drobné opravě, údržbě a obnově materiálně technického vybavení sloužícího dětem a mládeži do 26 let (táborové základny, klubovny i další prostory), příprava dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 01. 2023

Tento program je zaměřen na podporu pořádání zotavovacích a jiných podobných akcí konaných v době školních prázdnin pro děti a mládež do 18 let na dobu delší než 5 dní (podpora táborů v délce minimálně 10 dní pořádaných jako vyvrcholení celoroční činnosti, podpora táborů se zapojením znevýhodněných dětí a mládeže nebo táborů pořádaných spolky a pobočnými spolky). Žadateli jsou spolky nebo pobočné spolky, právnické osoby...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
35 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 01. 2023

Cílem programu je podpora projektů škol zavádějících či realizujících etickou výchovu, upevnění prosociálního chování a snížení krize mezilidských vztahů - podpora etické výchovy ve školách, kde může být samostatným vyučovacím předmětem nebo se skládat z aktivit směřujících ke zlepšení etického prostředí napříč celým vyučovacím procesem. Tématy mohou dále být například potírání íxenofobie, náboženské nesnášenlivosti, rasismu...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 01. 2023

Cílem programu je rozvoj nadání žáků. Dotace je určena na vytváření podmínek pro rozvoj mimořádně nadaných žáků formou rozšířené výuky některých předmětů nebo skupin předmětů a individuálním přístupem učitele k žákovi mimo vyučování, koordinace péče o nadání ve škole. Žadateli jsou školy a školská zařízení.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
45 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 01. 2023

Cílem výzvy je podpora aktivit zaměřených na zvýšení počtu špičkových výsledků VaV v ČR, na rozvoj a podporu excelentních a po všech stránkách špičkově vybavených výzkumných týmů.

Dotace budou směřovat do podpory výzkumu preferovaně interdisciplinární povahy s vysokým potenciálem vytvoření špičkových a v budoucnu aplikovatelných výzkumných výsledků, výzkumu postaveného na excelentním výzkumném týmu a rozvoji mezinárodní...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 01. 2023

Cílem výzvy je podpořit růst a profesionalizaci českých subjektů a partnerů zapojených do poskytování ZRS, a to především skrze zvyšování jejich odbornosti a kvality zázemí, posílit schopnost partnerů ucházet se o finanční prostředky ze zdrojů mimo rozpočet programu ZRS ČR, včetně mezinárodních finančních nástrojů. Naplnění tohoto cíle se předpokládá především skrze podporu interních systémových opatření organizací, která...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 01. 2023

Cílem programu je podora projektů zaměřených na pořízení vybavení nebo obnovu stávajícího vybavení žadatele na podporu rozvoje polytechnického myšlení, tvořivosti a kompetencí dětí, žáků a studentů, na zajištění metodických materiálů nebo vzdělávání pedagogických pracovníků v přímé souvislosti s používáním pořizovaného i stávajícího vybavení podporujícího rozvoj polytechnického myšlení, tvořivosti a kompetencí dětí, žáků...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 01. 2023

Cílem výzvy je budovat kapacitu mezi evropskými zúčastněnými stranami prostřednictvím rozvoje soběstačných přeshraničních experimentů, které přenášejí znalosti a technologie mezi akademickou obcí a průmyslem. Zaměřuje se na přizpůsobené nízkoenergetické výpočty (CLEC) pro kybernetické fyzické systémy (CPS) a internet věcí (IoT) a kombinuje sadu jedinečných vlastností, které spojují pod společnou vizí různé kultury, politiky...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 80.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 01. 2023

Cílem podpory televizního a online obsahu je zvýšit kapacitu audiovizuálních producentů vyvíjet a produkovat silné projekty s významným potenciálem oběhu po celé Evropě i mimo ni a usnadnit evropské a mezinárodní koprodukce v televizním a online sektoru.

Cílem akce je posílit nezávislost producentů ve vztahu k vysílacím společnostem a digitálním platformám, zlepšit spolupráci mezi operátory, včetně nezávislých producentů...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 01. 2023

Cílem programu je posilování kapacit pro výzkum, vývoj a inovace. Dotace je určena na zpracování strategických a koncepčních dokumentů, analýz, studií proveditelnosti a projektových dokumentací týkajících se chytrých řešení či jejich implementace ze strany obcí a dalších uskupení, na pořízení a implementaci chytrých technologií za účelem podpory konceptu chytrého regionu. Žadateli jsou obce, které měly k 31.12.2021 méně...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 01. 2023

Obecným cílem je modernizace dopravní infrastruktury na hlavních a komplexních sítích TEN-T, budovat, rozvíjet, modernizovat a dotvářet transevropské sítě  a přispět tak k inteligentnímu, udržitelnému a inkluzivnímu růstu a posílit územní, sociální a ekonomickou soudržnost.

Výzva obasahuje následující témata:

 • Odstranění překážek interoperability: Opatření odstraňující překážky interoperability v souladu s Technickými...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 01. 2023

Cílem výzvy je poskytutí dotace na výdaje spojené se zachováním či obnovou stálé prodejny na venkově nebo pojízdné prodejny. Žadatelem může být obec, která měla k 31.12.2021 méně než 1 000 obyvatel/obec, která měla k 31.12.2021 1 000 a více obyvatel, pro zajištění obchodní obslužnosti ve své místní části s méně než 1 000 obyvateli. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o dotaci - nejpozději do 30.04.2023.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 01. 2023

Obecným cílem výzvy je budovat, rozvíjet, modernizovat a dotvářet transevropské sítě  a přispět tak k inteligentnímu, udržitelnému a inkluzivnímu růstu a posílit územní, sociální a ekonomickou soudržnost.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Železnice: Součástí jsou témata jako: výstavba/modernizace přeshraničních a chybějících spojů; zvýšení kapacity a výkonnosti stávajících tratí, včetně odstranění úrovňových přejezdů...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 01. 2023

Cílem výzvy je podpora projektové přípravy investičních projektů, zpracování projektové žádosti o dotační prostředky. Dotace je určena tvorbu projektové dokumentace a inženýring k investičním projektům, které budou následně financovány z dotačních prostředků z národních nebo evropských zdrojů, na zpracování projektových žádostí o dotační prostředky z národních nebo evropských zdrojů odbornou firmou. Žadatelem je obec na...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 01. 2023

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na pořízení, obnovu, opravy a údržbu občanské vybavenosti (včetně školních zahrad a místních knihoven), komplexní úprava veřejných prostranství a místních komunikací, technické a dopravní infrastruktury, na zajištění realizace a obnovy prostor pro akumulaci povrchových vod ke zlepšení malého vodního cyklu prostřednictvím zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 01. 2023

Cílem výzvy je podpora rozvoje dálkových cyklotras a cyklostezek. Dotace je určena na tvorbu projektové dokumentace, výkup pozemků, stavební dokumentaci, geodetické práce, novostavby úseků komunikací využité pro vedení dálkové trasy, související dopravní značení, stavební úpravy chodníků v souvislosti s budováním dálkových cyklotras a cyklostezek apod. Žadateli jsou obce, města a dobrovolné svazky obcí, jejichž katastrálním...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 01. 2023

Cílem výzvy je zajištění opakovacího a vstupního školení leteckých záchranářů HZS Královéhradeckého kraje, zajištění sjízdnosti na pozemních komunikacích (např. odstranění překážek, spadlých stromů, provozních kapalin po dopravních nehodách), zabezpečení ochranných nápojů a stravování při společných zásazích s JSDH. Žadatelem je hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
820 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 01. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na odstranění kontaminace z různých složek životního prostředí – z podzemních či povrchových vod, sedimentů, horninového prostředí či půdního vzduchu.

Dotace je určena:

 • na stavební práce, dodávky a služby, průzkumné geologické práce,
 • na manipulaci, odvoz, odstranění odpadů a nadlimitně kontaminovaných zemin...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 01. 2023

Výzva obsahuje následující témata:

 • Železnice: Součástí jsou témata jako: výstavba/modernizace přeshraničních a chybějících spojů; zvýšení kapacity a výkonnosti stávajících tratí, včetně odstranění úrovňových přejezdů a modernizací nezbytných pro vlaky dlouhé 740 metrů a modernizací nezbytných pro usnadnění mezinárodní železniční osobní a nákladní dopravy; zvýšení kapacity uzlů, včetně lepšího propojení dálkové a místní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 01. 2023

Výzva obsahuje následující témata:

 • Železnice: Součástí jsou témata jako: výstavba/modernizace přeshraničních a chybějících spojů; zvýšení kapacity a výkonnosti stávajících tratí, včetně odstranění úrovňových přejezdů a modernizací nezbytných pro vlaky dlouhé 740 metrů a modernizací nezbytných pro usnadnění mezinárodní železniční osobní a nákladní dopravy; zvýšení kapacity uzlů, včetně lepšího propojení dálkové a místní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 01. 2023

Obecným cílem výzvy je budovat, rozvíjet, modernizovat a dotvářet transevropské sítě  a přispět tak k inteligentnímu, udržitelnému a inkluzivnímu růstu a posílit územní, sociální a ekonomickou soudržnost.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Železnice: Součástí jsou témata jako: výstavba/modernizace přeshraničních a chybějících spojů; zvýšení kapacity a výkonnosti stávajících tratí, včetně odstranění úrovňových přejezdů...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 01. 2023

Obecným cílem je modernizace dopravní infrastruktury na hlavních a komplexních sítích TEN-T.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Zlepšení odolnosti dopravní infrastruktury: V rámci této výzvy budou podporovány studie a/nebo práce na zlepšení odolnosti dopravní infrastruktury, zejména vůči změně klimatu a přírodním katastrofám prostřednictvím modernizace infrastruktury nebo inteligentních monitorovacích systémů.
 • Přizpůsobení...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 01. 2023

Cílem výzvy je udržení akceschopnosti jednotek požární ochrany zřizovaných obcemi - poskytnutí příspěvku na rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny B na skupinu C pro členy JPO II a JPO III za účelem udržení akceschopnosti jednotek požární ochrany. Žadateli jsou obce, které mají zřízenou JPO II nebo JPO III, obce, které mají zřízenou JPO V a vlastní CAS. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o dotaci - nejpozději do 30.04.2023...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 01. 2023

Obecným cílem je modernizace dopravní infrastruktury na hlavních a komplexních sítích TEN-T.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Zlepšení odolnosti dopravní infrastruktury: V rámci této výzvy budou podporovány studie a/nebo práce na zlepšení odolnosti dopravní infrastruktury, zejména vůči změně klimatu a přírodním katastrofám prostřednictvím modernizace infrastruktury nebo inteligentních monitorovacích systémů.
 • Přizpůsobení...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 01. 2023

Program si klade za cíl pořízení územního plánu obcí, které nemají platnou územně plánovací dokumentaci a obcí, kterým platná územně plánovací dokumentace pozbyde platnost podle § 188 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Žadateli jsou obce, kde nebyl doposud územní plán vydán a obce, které mají územní plán obce či územní plán sídelního útvaru nebo zóny schválený před 01.01.2007...

Maximální % dotace:
40%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 01. 2023

Výzva obsahuje následující témata:

 • Mořské dálnice: Projekty v rámci tohoto tématu by se měly zaměřit na: modernizace přístavní infrastruktury, spojení s vnitrozemím a vyhrazení terminálů tam, kde je to nutné k vytvoření nebo rozšíření takových spojení námořní dopravy na krátké vzdálenosti.
 • Hluk železniční nákladní dopravy: Projekty na snížení hluku železniční nákladní dopravy v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. b) bodem iii)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 01. 2023

Tento program poskytuje částečnou úhradu neinvestičních výdajů na manažera svazků obcí, zabezpečujícího odborný servis (poradenství), podporu činnosti dobrovolných svazků obcí a na pořízení dlouhodobého drobného hmotného majetku dobrovolných svazků obcí. Žadateli mohou být dobrovolné svazky obcí. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je stanovena do 30.4.2023.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 01. 2023

Obecným cílem výzvy je modernizace dopravní infrastruktury na hlavních a komplexních sítích TEN-T.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Nové technologie a inovace.
 • Monitorovací a informační systémy plavebního provozu...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 01. 2023

Program je zaměřen na podporu pravidelné činnosti a systematické přípravy členů sportovních a tělovýchovných organizací se sídlem ve městě Olomouci (pořízení sportovního materiálu, dresů, doprava na soutěže a sportovní akce, uspořádání sportovních akcí, stravování a ubytování, startovné a poplatky související se sportovními soutěžemi, úhrada odměn trenérů a cvičitelů, nájemné, energie a ostatní provozní výdaje). Žadatelem...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 01. 2023

Účelem programu je podpora průvodcovských služeb v objektech, zařízeních a nemovitých památkách na území města. Dotace je určena na financování mzdových nákladů přímo souvisejících se zajištěním průvodcovských služeb. Cílem podpory je představit a seznámit zájemce s kulturními, společenskými a historickými fakty významných památek a dalších objektů na území města, kde se služba provádí. Žadatelem o dotaci mohou být právnické...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 01. 2023

Program je zaměřen na podporu činnosti právnických osob, které zajišťují nebo provozují sportovní a tělocvičné aktivity související se zabezpečením vrcholového a výkonnostního sportu dětí a mládeže. Žadatelem mohou být právnické osoby zajišťující pravidelnou přípravu a účast dětí a mládeže na výkonnostních soutěžích, přeborech, pohárech a ostatních akcích organizovaných jednotlivými sportovními svazy a tělovýchovnými organizacemi...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 01. 2023

Program je zaměřen na podporu organizace sportovních a tělovýchovných akcí soutěžního i nesoutěžního charakteru na území města Olomouce a účast na sportovních akcích mimo region města, které nevycházejí z pravidelné činnosti, a to v období od 1. 3. 2023 do 31.12.2023. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby provozující činnost v této oblasti.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 01. 2023

Program podporuje rozvoj autorské literární tvorby s přímou vazbou na město Olomouc, vydávání periodických a neperiodických publikací, týkajících se města Olomouce, jeho historie, osobností či tradic, původní autorská tvorba, vztahující se k městu Olomouc (poezie, próza, drama), odborné publikace, reflektující město Olomouc (prezentace a dokumentace historického a kulturního dědictví města, historických osobností a událostí)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 01. 2023

Program Festivaly je určen na podporu festivalů profesionálního umění v oblastech hudby, divadla, tance a pohybového umění, výtvarného umění a literatury nebo multidisciplinárních festivalů realizovaných na území města. Jedná se o podporu akcí, probíhajících v kulturních zařízeních nebo ve venkovních prostorách městské památkové rezervace, přilehlých parcích nebo v jednotlivých městských částech v období od 1.1.2023 do...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 01. 2023

Cílem programu je zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit, u kterých v roce 2023 prokazatelně došlo k nárůstu nákladů na úhradu energií alespoň o 50 % oproti období předcházejícímu období (2021). Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které působí na území SMO, jejich činnostmi jsou pohyb, sport...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 01. 2023

Program podporuje veřejně prospěšné činnosti v oblasti kultury, dotace je určena na částečnou úhradu provozních výdajů souvisejících se zabezpečením jejich provozu a celoroční činnosti kulturních organizací ve městě Olomouci (náklady spojené s uměleckou činností a organizací kulturních aktivit, provozní výdaje, odměny a honoráře účinkujícím, nájemné, energie a propagační činnost). Žadatelem může být fyzická a právnická...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 01. 2023

Podprogram je určen na snížení provozních nákladů maloobchodních prodejen - náklady na zaměstnance, náklady na nájem prodejny/skladu, náklady na energie, pořízení neinvestičního majetku, náklady na telekomunikační služby a připojení k internetu, náklady spojené s obsluhou bezhotovostních plateb, služby související s provozem a údržbou prostorů, u kterých je možné prokázat, že souvisí s obchodem. Žadatelem může být obec...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
130 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 01. 2023

Z fondu lze poskytnout dotaci na obnovu kulturních památek (zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR) ležících na území kraje, bez rozdílu formy vlastnictví, vyjma památek ve vlastnictví státu a kraje. Dotace je určena na projekty v rámci tematických zadání - Obnova kulturních památek (stavebně historické průzkumy a jejich digitalizace, dendrochronologické průzkumy, stratigrafie a digitální zaměření kulturních...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 01. 2023

Tento program KÚ je zaměřen na poskytování podpory za účelem zlepšení prostřední základních knihoven, v němž dochází k poskytování veřejných služeb a k celkovému zkvalitnění technických podmínek pro tuto činnost. Podpora poskytuje na účely v rámci tematických zadání - Základní knihovny-vybavenost (technické vybavení, databázové knihovnické systémy, vybavení knihovny mobiliářem, výpočetní nebo audiovizuální technikou)...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 01. 2023

Cílem programu je podpora činnosti organizací, které jsou pravidelnými pořadateli či aktivními účastníky kulturních akcí nejméně tři roky k datu podání žádosti. Dotace je určena na náklady neinvestičního charakteru spojené s celoročními aktivitami organizace v oblasti kultury - propagace organizace, nájem prostor k pravidelné celoroční kulturní činnosti, náklady na energie spojené s nájem nebo výpůjčkou prostor pro pravidelnou...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 01. 2023

Cílem výzvy je je modernizovat IC, zkvalitnit jejich poskytované služby, rozšířit nabídku poskytovaných produktů a zlepšit propagaci kraje. V rámci výzvy je stanoveno 6 tematických zadání - Webové stránky TIC a činnosti s tím související; Multimediální produkty a moderní technologie v oblasti cestovního ruchu; Propagační materiály elektronické; Propagační materiály tištěné; Zařízení TIC; Podpora sezónní zaměstnanosti v...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 01. 2023

Kulturní fond je zřízen k podpoře kulturních aktivit, estetické výchovy dětí a mládeže, na ochranu kulturních památek, a to pro fyzické a právnické osoby v oblasti kultury, pro spolky, sdružení, kroužky, kluby, nadace atd. Prostředky lze použít na nájemné, kde je dlouhodobě vykonávána nezisková činnost. Žadateli jsou právnické a fyzické osoby aktivní v kulturním životě města Zlína.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 01. 2023

Cílem programu je je zachování podnikání na venkově, udržení provozu maloobchodu v obci do 1000 obyvatel na území Středočeského kraje, na jejímž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách. Dotace je určena na pokrytí nákladů souvisejících s provozem (výdaje na zaměstnance, na nájem prodejny, skladu, vytápění, osvětlení a služby...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 01. 2023

Cílem výzvy je posílit konkurenceschopnost, škálovatelnost a udržitelnost evropských hráčů, jakož i zlepšit viditelnost a dostupnost evropských děl a zvýšit počet diváků v digitálním prostředí. Cílem je podporovat projekty zaměřené na specifické výzvy audiovizuálního sektoru, jako je objevitelnost, řazení oken vydání, financování a teritorialita, aby se široké veřejnosti umožnily silné a viditelné nabídky evropských děl...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 01. 2023

Výzvy obsahují následující témata:

 • Návrhy, materiály a řešení pro zlepšení odolnosti, připravenosti a schopnosti reagovat na změny klimatu v zastavěném prostředí (Built4People) (15 000 000 €).
 • Podpora aktivit technologických oblastí Plánu SET: Akce zaměřené na energetickou účinnost v průmyslu (600 000 €).
 • Udržitelnější budovy se sníženou spotřebou energie / uhlíku, vysokým výkonem během životního cyklu a sníženými náklady...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 01. 2023

Téma obsahuje následující výzvy:

 • Počáteční síť evropských digitálních inovačních center (30 000 000 €): Vytvoření sítě evropských středisek digitálních inovací (EDIH), aby poskytovaly kompletní sadu služeb EDIH, včetně nezbytné infrastruktury pokrývající potřeby místních malých a středních podniků a/nebo organizací veřejného sektoru s ohledem na jejich digitální transformaci.
 • Specializované vzdělávací programy (56 000...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 01. 2023

Grant má za cíl usnadnit prozkoumání komerčního a sociálního inovačního potenciálu výzkumu financovaného ERC a to financováním další práce (tj. činností, které nebyly naplánovány tak, aby byly financovány z původního grantu ERC na hraniční výzkum), aby se ověřila inovace potenciál nápadů vyplývajících z projektů financovaných ERC. Granty Proof of Concept jsou proto nabízeny pouze hlavním řešitelům, jejichž návrhy do značné...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 150.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 01. 2023

Tento program je zaměřen na vytvoření organizačních a ekonomický podmínek k podnícení a k podpoře obyvatel venkovských oblastí a samospráv venkovských obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o přirozený rozvoj zdravého životního prostředí, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství. Dotace je určena na pořízení, obnovu, opravy a údržbu občanské vybavenosti...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 01. 2023

Cílem výzvy je podpořit konkurenceschopnost evropských nezávislých produkčních společností a zvýšit jejich ekonomickou váhu na trhu. Cílem je rovněž zvýšit kapacitu audiovizuálních producentů vyvíjet projekty s potenciálem šířit se po celé Evropě i mimo ni a usnadnit evropskou a mezinárodní koprodukci.

Podpora také poskytne vstupní bod pro vycházející talenty, kterým dá příležitost režírovat krátký film podpořený silným...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 510.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 01. 2023

Cílem programu je podpora akcí konajících se v období od 01.01.2023 do 31.12.2023 na Labském nábřeží a náplavce, které přispívají jedinečným způsobem k rozvoji kulturního, sportovního a společenského života města Hradec Králové, a tím zvyšují kvalitu života jeho obyvatel a přispívají k rozvoji cestovního ruchu. Součástí podpory projektu je udělení záštity města Hradec Králové. Žadateli jsou právnické nebo fyzické osoby...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 01. 2023

Cílem programu je podpora realizace projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji. Účelem je prostřednictvím poskytovaní služeb pomáhat na území kraje řešit primární, sekundární či terciální drogovou problematiku. Dotaci lze použít na úhradu nákladů za poskytnuté služby. Žadatelem mohou být realizátoři protidrogových projektů, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb a platnou certifikaci odborné způsobilosti...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 01. 2023

Účelem této výzvy je udělit granty na spolufinancování mediálních akcí zpravodajských agentur, televizních kanálů, rozhlasových stanic, digitálních médií a tisku. Digitální média zahrnují jak pouze digitální média, tak digitální platformy jiných médií.

Cílem akcí v rámci této výzvy by mělo být:

 • Poskytování pravidelných, spolehlivých, pluralitních a nestranných informací o nadcházejících volbách do Evropského parlamentu...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 200.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 01. 2023

Cílem programu je podpora soustavné a dlouhodobé kulturní a společenské aktivity přispívající k rozvoji kulturního prostředí nebo k udržování kulturních tradic. Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které provozují činnost v oblasti kultury (např. podpora činnosti kulturních organizací, spolků, zájmových souborů, kroužků, sdružení apod.).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Program je zaměřen na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji, což přispěje ke zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí v silničním provozu na pozemních komunikacích v Pardubickém kraji a dále ke snížení rizika úrazu dětí v silničním provozu. Dotace je určena na obnovu povrchů dětských dopravních hřišť, na pořízení/obnovu dopravního značení a světelné signalizace, na pořízení dětských dopravních...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Tento program je určen na podporu rozvoje zahraničních vztahů Pardubického kraje prioritně s partnerskými regiony (Region Centre - Francie, Dolnoslezské vojvodství – Polsko, Prešovský samosprávný kraj – Slovensko, Vládní kraj Tübingen, zemský okres Reutlingen - Německo, zakarpatská oblast Ukrajiny, region Jilin/Ťi-lin v Číně, region Mtskheta-Mtianeti v Gruzii) a podporu aktivit v dalších zahraničních regionech. Dotace...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Iniciativa „Evropské univerzity“ je součástí podpory „Partnerships for Excellence“ poskytované v rámci nového programu Erasmus+. Tato iniciativa má ambiciózní mandát, jehož cílem je spustit a prohloubit bezprecedentní úroveň institucionální spolupráce mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání a učinit ji systémovou, strukturální a udržitelnou. Jeho cílem je podpořit vznik aliancí univerzit v celé Evropě, které studentům...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Tento program je zaměřen na podporu rozvoje společnosti v oblasti životního prostředí. Konkrétně je podpora poskytována na celoroční provoz střediska s ekovýchovným zaměřením, ekovýchovné akce pro veřejnost, na vydávání tiskovin s ekovýchovnou tématikou. Žadateli jsou školy a školská zařízení či jejich zřizovatel (obec), NNO (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církve).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je uchování kulturního dědictví regionu.

Podporované aktivity:

 • Podprogram A – Stavební obnova kulturních památek (obnova střech včetně krovů a klempířských prvků, zajištění statiky, obnova roubení, odvlhčení objektů, obnova podlah, otvorových prvků, fasády, stavebně-historické průzkumy, zpracování projektové dokumentace obnovyú.
 • Podprogram B – Restaurování kulturních památek a jejich uměleckých nebo uměleckořemeslných...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je zvyšovat ekologické vědomí a odpovědnost obyvatel. Podporované aktivity - péče o vodní toky a vodní plochy, péče o prvky územního systému ekologické stability či jejich realizace, péče o cenné botanické či zoologické lokality, likvidaci invazních a expanzivních druhů rostlin a živočichů, odstraňování migračních překážek pro živočichy. Žadateli jsou např. NNO (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji si za cíl posílit kulturní rozmanitost, symboliku kraje a identifikaci obyvatel s krajem. V rámci Podprogramu 1 - Podpora kulturních aktivit jsou vyhlášeny 2 dotační tituly - A - Tradiční lidová kultura (prezentace projevů tradiční lidové kultury, předvádění technologií lidových řemesel včetně nákupu výrobních pomůcek pro oceněné Nositele tradice lidových řemesel)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je podpora malých kulturních akcí a aktivit přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě Jihlavě. Podpořeny budou na jedné straně začínající pořadatelé či kulturní aktéři a na straně druhé stávající komunitní uskupení a spolky. Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Termíny pro podávání žádostí:

 • 1. kolo od 27. 12. 2022 do 31. 1. 2023 
 • 2. kolo od 2...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem výzvy je podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 23 let, podpora jak stávajících, tak i nově se rozvíjejících činností v oblasti sportu a tělovýchovy na území města, podpora pořádání sportovních soutěží (zejména výkonnostního charakteru) a sportovních akcí pro ostatní skupiny populace na území města, podpora handicapovaných sportovců, zlepšení sociálního zázemí ve sportovních zařízeních, podpora sportovních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Tento podprogram je obecně zaměřen na podporu zlepšení vybavení depozitářů a expozic muzeí a galerií, na zlepšení péče o sbírkový fond, na činnost subjektů prezentujících historické a kulturní dědictví.

Podporované aktivity:

 • Podprogram A1 – Zlepšení vybavení depozitářů a expozic muzeí a galerií (zvlhčovače, vysoušeče, zabezpečení).
 • Podprogram A2 – Zlepšení péče o sbírkový fond (restaurování, konzervování a dokumentace...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem podprogramu je podpora pravidelné zájmové činnosti dětí a mládeže ve volném čase, dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží, rozvoje práce s dětmi a mládeží a neformálního vzdělávání v Pardubickém kraji, vytváření a rozšíření stávajících nabídek volnočasových a dalších vybraných aktivit v rámci členské základny jednotlivých organizací. Program je určen na pokrytí nákladů spojených s celoroční činností jednotlivých...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Hlavním cílem dotačního programu je budování infrastruktury pro podporu cestovního ruchu. Program by měl mít za následek rozvoj cestovního ruchu. Z dotace budou podporovány projekty zaměřené na vytváření, údržbu a správu uceleného informačního systému (např. značení pro pěší, cyklo/moto/hipoturisty, lyžaře, informační tabule a navigační systémy fyzické i digitální (mimo geolokačních her) odkazující na území Pk v návaznosti...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem výzvy je podpora budování infrastruktury nezbytné a vhodné pro rozvoj bezbariérového cestovního ruchu. Investiční i neinvestiční dotace jsou určeny na stavební úpravy za účelem odstranění bariér kulturně turistických cílů, TIC a ubytovacích zařízení a jejich zázemí využívané veřejností (např. nájezdové rampy, úprava sociálního zařízení pro návštěvníky), na nákup a instalaci technických prostředků umožňujících bezbariérové...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Program je zaměřen na podporu udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství. Cílem výzvy je přispět k naplnění vnitrostátních cílů ve vztahu k zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Podporovanou aktivitou je vybudování sítě veřejně přístupných vodíkových plnících stanic. Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem výzv je podpora zpracování, případně aktualizaci projektové dokumentace pro infrastrukturní projekty s uplatněním v evropských dotačních nástrojích v období 2021 – 2027. Účelem je pomoci obcím s financováním přípravy podkladů pro žádosti o podporu z operačních programů, případně dalších finančních nástrojů EU (Modernizační fond, REACT EU, Národní plán obnovy aj.), národních dotačních programů. Dotace je určena na...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem dotačního titulu je podpora kamenných i pojízdných prodejen, které nabízejí regionální produkty (pečivo, maso, uzeniny, mlékárenské výrobky, nápoje).

Oprávněnými žadateli jsou:

 • Obec s počtem obyvatel nejvýše 700 a zároveň s nejvýše jednou prodejnou na území obce, přičemž z toho obce o počtu obyvatel od 501 do 700 mohou podat žádost pouze při průměrném maloobchodním obratu prodejny za poslední tři roky nižším než...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
160 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je podpořit snížení všeobecných disparit v rozvoji jednotlivých regionů kraje. Program je zaměřen na vytváření příznivých podmínek pro podnikání a zvýšení zaměstnanosti formou budování infrastruktury, jejíž využití přímo povede k rozvoji podnikání (rekonstrukce, přístavby a modernizace stávajících objektů a jejich následné využití pro podnikatelské účely, výstavby objektů a jejich následné využití pro podnikatelské...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je zlepšit možnosti bezmotorové dopravy a zvýšit bezpečnost cyklistické dopravy v kraji, propojit dálkové a regionální sítě cyklostezek a cyklotras uvnitř kraje, a to v návaznosti na sousední kraje a především na dálkovou síť cyklotras ČR a Evropy a v poslední řadě zlepšit podmínky rozvoje cestovního ruchu a sportu v kraji. Dotace může být použita na úhradu projektové dokumentace, dokumentace pro stavební...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Účelem programu je finančně zabezpečit péči o válečné hroby. Dotace je určena na účelové udržování válečných hrobů a pietních míst v důstojném stavu či na jejich výstavbu a zachování památky vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu. Oprávněným žadatelem o dotaci na péči o válečné hroby je vlastník válečného hrobu/vlastník nemovité věci, na které je válečný hrob...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských výchovných a ubytovacích zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Podporované aktivity jsou rozděleny do tematických bloků:

 • Personální podpora;
 • Osobnostně sociální...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je poskytnutí neinvestiční dotace na výdaje spojené se zajištěním Zázemí pro vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany a pro přidělování a koordinaci poskytování ubytování za období 1. září 2022 do 31. prosince 2022. Z dotačního titulu lze hradit provoz a činnost Zázemí pro vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany a pro přidělování a koordinaci poskytování ubytování. Oprávněným žadatelem je kraj (včetně...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je poskytnout alternativu vůči automobilové individuální dopravě, zvýšit dostupnost cyklodopravy v obcích s rozšířenou působností podpora zdravého životního stylu, podpora ekologické dopravy, zajistit občanům (uživatelům) prvních 15 minut jízdy zdarma, zlepšit možnosti cyklodopravy. Dotace je určena na zajištění služeb sdílení kol/elektrokol na území obce s rozšířenou působností, kterou bude obec s rozšířenou...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
350 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je podpora zpracování prvního územního plánu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Účelem je konkrétní pomoc orgánům územního plánování kraje, zaměřená na soulad s nadmístními zájmy, vyjádřenými v územně plánovací dokumentaci kraje, ale i na konkrétní místní potřeby rozvoje obcí. Program zahrnuje podporu pořízení územního plánu. Výstupem programu je územní plán dle stavebního zákona...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je podpora stávajících sociálních podniků a vznik nových sociálních podniků na území Pardubického kraje. Dotace na aktivity typu A (Vznik nového SP) jsou určeny na pořízení právních, poradenských a vzdělávacích služeb potřebných k založení sociálního podniku, na vznik byznys plánu a strategických dokumentů, na nákup dotačního managementu, na pořízení neinvestičního a investičního majetku sloužícího k založení...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
180 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na realizaci předem definovaného projektu - Podpora projektů pro inovační technologie ve zdravotnictví - telemedicína (vytvoření nových služeb v oblasti telemedicíny vyvinutých a zpřístupněných pacientům). Oprávněným žadatelem je Fakultní nemocnice Olomouc - samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na úpravu či změnu zázemí centra environmentálního vzdělávání, při níž dojde ke snížení konečné spotřeby energie, k instalaci obnovitelných zdrojů či k realizaci adaptačních opatření na změnu klimatu.

Dotace je určena:

 • na stavební práce za účelem zateplení konstrukce budovy,
 • na terénní úpravy, dodávky a služby...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem této výzvy je přispět k rozvoji nové generace modrých dovedností a poskytnout příležitosti pro atraktivní a udržitelné námořní kariéry. Cílem je rozvinout potřebné dovednosti pro podporu iniciativ European Green Deal prosazujících udržitelnou modrou ekonomiku, např. strategie z farmy na stůl, strategie udržitelné modré ekonomiky, strategie EU pro obnovitelné zdroje energie na moři, strategie biologické rozmanitosti...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je podpora nákupu automatizovaného externího defibrilátoru, kompatibilního s materiálně technickým vybavením základních složek IZS Pardubického kraje. Účelem je zefektivnění spolupráce obcí a složek IZS při záchraně lidských životů při využití AED. Žadatelem mohou být obce s maximálně 10 000 obyvateli.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je podpora poživatelů starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu a podpora dětí do dovršení 3 let věku nebo dětí pobírajících příspěvek na péči (handicapované děti) do dovršení 8 let věku ke dni 1.8.2022, trvale žijících ke stejnému dni na území kraje. Maximální výše dotace na podporovanou osobu činí 4000 Kč. Podpora bude poskytována dílem krajem, dílem obcemi a městy. Oprávněnými žadateli...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Program podporuje realizaci kulturních projektů přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě Jihlavě, cílem programu je podpořit a zachovat kulturní akce a aktivity s rozmanitými žánry realizované na území města Jihlavy (hudba, divadlo, tanec, film výtvarné umění, městské slavnosti a jiné akce a aktivity). Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které provozují činnost v oblasti...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Výzva obsahuje následující témata:

 • Udržitelná doprava a přístavy ve Středozemním moři (2 400 000 €): Hlavními cíli tohoto tématu je snížení emisí z přístavů a ​​lodí a podpora přechodu k uhlíkové neutralitě odvětví námořní dopravy ve Středozemním moři.
 • Regenerativní oceánské zemědělství v oblasti Baltského moře (600 000 €):Toto téma zaměřuje na přeorientování rybářů z těžby na činnosti obnovy oceánů. Podpoří rybáře a...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je podpora aktivit dětí pobírajících příspěvek na péči a podpora rozvoje a zachování školní a mimoškolní zájmové činnosti dětí a mládeže, školního stravování dětí a mládeže od 3 do 19 let věku s trvalým pobytem na území kraje. Dotace je určena na předškolní vzdělávání, na ubytování žáků v domově mládeže, internátu a škole v přírodě, na vzdělávání v základních uměleckých školách, na zájmové vzdělávání ve...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je podpora podnikání a systematického rozvoje subjektů kreativně kulturních odvětví a jejich propagace na národní a mezinárodní úrovni, podpora nových aktivit těchto subjektů, např. revitalizace/oživení veřejného prostoru apod. V rámci výzvy budou podporovány 4 oblasti - oblast PROPAGACE (obchodní akce, odborné veletrhy - v ČR i zahraničí), oblast EDUKACE – (výstavy, odborné přednášky, sympozia, workshopy...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Program je zaměřen na podporu zpracování komplexních strategických dokumentů obcí, které zachycují hlavní problémy rozvoje obce, formulují řešení, podporují vytvoření platformy spolupráce a slaďují představy jednotlivých subjektů pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech, na pasporty majetku obcí. Žadateli jsou u strategických dokumentů obce s počtem obyvatel do 3 000 včetně, žadatelem u pasportů majetku...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2023

Cílem programu je podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Návrhy projektů mohou předkládat mezinárodní konsorcia (výzkumná organizace, podnik) složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí a musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 637.500,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na revitalizaci knihoven, včetně nové výstavby, budování expozic, depozitářů, technického zázemí, návštěvnických a edukačních center, restaurování sbírek knihovních fondů, nákup technického vybavení knihoven, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidenci a dokumentacie knihovních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software, zajištění chrany knihovních fondů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 02. 2023

Výzva je navržena tak, aby podporovala vynikající hlavní řešitele ve fázi kariéry, ve které mohou stále konsolidovat svůj vlastní nezávislý výzkumný tým nebo program. Hlavní řešitelé musí prokázat průlomovou povahu, ambice a proveditelnost svého vědeckého návrhu.

Hlavní řešitel musí již prokázat výzkumnou nezávislost a důkaz vyspělosti, například tím, že vytvořil několik důležitých publikací jako hlavní autor nebo bez...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na revitalizaci knihoven, včetně nové výstavby, budování expozic, depozitářů, technického zázemí, návštěvnických a edukačních center, restaurování sbírek knihovních fondů, nákup technického vybavení knihoven, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidenci a dokumentacie knihovních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software, zajištění chrany knihovních fondů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 02. 2023

Cílem této výzvy je podporovat analýzu a výzkum průmyslových vztahů na úrovni EU i ve srovnávacím vyjádření (identifikace konvergencí a rozdílů v systémech pracovněprávních vztahů zavedených v členských státech EU a v kandidátských zemích), a tím přispět a podpora výměny informací a zkušeností mezi stranami aktivně zapojenými do průmyslových vztahů s cílem přispět k rozvoji a posílení struktur průmyslových vztahů v Evropě...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 650.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2023

Cílem výzvy je podpořit realizátory, kteří chtějí změnit tíživou situaci některé z cílových skupin, mají nápady, které by mohly fungovat, nebo chtějí přijít na nové a potřebují je víc prozkoumat, rozvést, vyzkoušet a ověřit.

Podporovanými aktivitami jsou:

 • Poznání skutečného problému, jeho reálných příčin a potřeb cílové skupiny (např. empatický výzkum, rešerše, analýzy);
 • Testování možných řešení problému (ideace, prioritizace...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2023

Program je určen na podporu vybudování karavanových stání pro obytná vozidla/obytný přívěs včetně pořízení servisní technologie (tj. výlevku chemických WC, elektrickou a vodovodní přípojku a další vybavení karavanového stání), na pořízení technického zázemí pro jízdní kola a elektrokola (místnost nebo odstavné místo pro zabezpečené uschování jízdních kol, prostor pro umytí kola, servisní stanice, nabíjecí stanice apod...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 02. 2023

MSCA COFUND spolufinancuje nové nebo stávající doktorské programy a postdoktorské stipendijní programy s cílem šířit osvědčené postupy MSCA, včetně mezinárodní, meziodvětvové a interdisciplinární výzkumné přípravy, jakož i mezinárodní a meziodvětvové mobility výzkumných pracovníků ve všech fázích jejich kariéry.

Očekává se, že výsledky projektu přispějí k následujícím cílům;

Pro podporované doktorandy nebo postdoktorské...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 02. 2023

Cílem programu je zachování kultury a kulturních tradic v kraji, rozvoj regionálních a nadregionálních kulturních aktivit. Podporovanou aktivitou je realizace kulturních a uměleckých akcí a projektů se zaměřením na hudbu, divadlo, výtvarné umění, tanec, tradiční lidovou kulturu a folklor. Žadateli jsou právnické a fyzické osoby realizující kulturní aktivity na území Libereckého kraje.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 02. 2023

Cílem výzvy je podpořit žadatele (realizátory) se specifickým přístupem/metodou/know-how v šíření nového přístupu do dalších organizací. To s sebou nese velké nároky na změny v dosavadní zaběhnuté praxi těchto organizací, proto program podpoří inkubační fázi, ve které bude mít příjemce prostor se zapojenými organizacemi daný přístup vyzkoušet v malém rozsahu v praxi a zjistit, co může fungovat, jaké komplikace může přenos...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 02. 2023

Výzva předpokládá následující výsledky:

 • Zlepšená schopnost malých a středních podniků a podnikatelů sociální ekonomiky plnit úlohu ekologického přechodu.
 • Posílená nadnárodní spolupráce veřejných orgánů a dalších zúčastněných stran při určování a provádění postupů udržitelnosti pro ekosystém sociální ekonomiky.
 • Posílená meziodvětvová spolupráce a předávání znalostí mezi malými a středními podniky sociální ekonomiky a začínajícími...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 02. 2023

Cílem programu je podpora vinohradnictví a vinařství (účast na výstavách, soutěžích, prezentacích, pořádání výstav, přehlídek, soutěží vín, pořádání seminářů, školení, konferencí, vydávání tiskovin, provoz webových stránek, pořádání vinařských akcí, organizace vinařské turistiky). Žadateli jsou FO a PO. Žádosti o podporu Vinařskému fondu je možno podávat v termínech od 1. ledna do 15. února a od 1. července do 15. srpna...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2023

Cílem výzvy je prostřednictvím projektového schématu administrovat finanční prostředky z OPŽP, a to u projektů konečných příjemců. Mezi podporované projekty konečných příjemců realizované přes administrátora projektového schématu ve specifickém cíli 1.4 patří následující typy opatření

 • Opatření 1.4.1 Domovní čistírny odpadních vod (dílčí alokace 300 mil. Kč).
 • Opatření 1.4.4 Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2023

Vyhlašovatel tímto programem podporuje ochranu movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií. Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií je zaměřena na na prezentaci sbírek muzeí a galerií na internetu a na prezentaci sbírek formou odborných (vědeckých) katalogů sbírek. Dotace je určena na zhotovení digitální obrazové prezentace souboru nejméně 100 sbírkových předmětů včetně textových informací, formou...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2023

Cílem této výzvy je zajistit během trvání akce obsazení přibližně 4 000 volných, obtížně obsaditelných pracovních míst v hospodářských odvětvích.

Program je navržen tak, aby podporoval rozvoj akcí pro pracovní umístění uchazečů o zaměstnání z EU/EHP (Norsko a Island) starších 18 let, včetně těch nejzranitelnějších, což jim pomáhá najít pracovní příležitost v jiné zemi EU/EHP (Norsko, Island), zejména v hospodářských odvětvích...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2023

Cílem projektu je např. zvýšit pravděpodobnost dopadení pachatele, zamezit příležitostem pro páchání trestných činů a a zvýšit pocitu bezpečí občanů. Typy podporovaných aktivit - asistenti prevence kriminality, domovníci-preventisté, bezpečnostní dobrovolníci, situační prevence, sociální prevence (pobytové, volnočasové a preventivní aktivity pro rizikové a problémové děti a mládež, prevence recidivy apod.), informace pro...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zajištění podpory záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích a dále i pro realizaci akcí zajišťujících zkvalitňování zdravotních služeb pro osoby se zdravotním postižením.

Podporované aktivity:

 • Mobilita - zpřístupňování budov poskytujících zdravotní služby pro osoby se zdravotním postižením (odstraňování bariér při vstupu do budov, odstraňování bariér uvnitř budov - výstavba...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2023

Téma obsahuje následující výzvy:

 • Testovací a certifikační schopnosti (5 000 000 €): Cílem tohoto tématu je zvýšit a usnadnit testování bezpečnosti a interoperability a certifikaci propojených ICT systémů. Cílem je také zlepšit schopnosti a spolupráci zúčastněných stran v oblasti certifikace kybernetické bezpečnosti.
 • Zabezpečení strategických digitálních infrastruktur a technologií 5G (10 000 000 €):Cílem bude podporovat...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2023

Výzva podporuje integrované nadnárodní studijní programy na magisterské úrovni (úroveň 7 mezinárodní standardní klasifikace vzdělání ISCED 2011) poskytované mezinárodním konsorciem vysokoškolských institucí z různých zemí světa a případně dalšími vzdělávacími institucemi i nevzdělávacími partnery se specifickými odbornými znalostmi a zájmem o příslušné studijní oblasti/profesní domény. Jedná se o programy excelence a měly...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 02. 2023

Akce Budování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání podporuje projekty mezinárodní spolupráce založené na mnohostranných partnerstvích mezi organizacemi působícími v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Podporuje kvalitu, modernizaci a schopnost inovovat vysokoškolské vzdělávání ve třetích zemích, které nejsou přidruženy k programu pro sociálně-ekonomickou obnovu, růst a prosperitu a které reagují na nedávné trendy, zejména...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 02. 2023

Cílem programu je podpora NNO za účelem rozvoje práce s dětmi a mládeží, a to např. v oblasti neformálního vzdělávání, rozšiřování nabídky volnočasových aktivit, rozvoj kapacit organizací pracujících s dětmi a mládeží, zvyšování odborné přípravy pracovníků, podpora rozvoje dobrovolnictví a mezinárodní spolupráce. Žadateli sou NNO, které ve svých stanovách mají přímo zakotvenou práci s dětmi a mládeží, právnické osoby vykonávající...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 02. 2023

Cílem programu je obnova kulturních památek nebo historicky a architektonicky významných staveb nacházejících se na území města. V rámci této výzvy mohou žadatelé žádat o účelovou dotaci na podporu obnovy kulturních památek a významných městských staveb sakrálního charakteru. Žadatelem je vlastník/všichni spoluvlastníci kulturní památky nebo historicky a architektonicky významné stavby. Podpořený projekt bude možné zrealizovat...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 02. 2023

Cílem programu je obnova kulturních památek nebo historicky a architektonicky významných staveb nacházejících se nacházejících se na území města. V rámci této výzvy mohou žadatelé žádat o účelovou dotaci na podporu projektů obnovy domů (obnovení funkce bydlení a občanské vybavenosti), objektů sportovního a kulturního využití, objektů industriálního dědictví. Žadatelem je vlastník/všichni spoluvlastníci kulturní památky...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 02. 2023

Skupina výzev obsahuje následující témata:

 • Prevence rakoviny a jiných nepřenosných nemocí (11 000 000 €): Cílem tohoto tématu je pomoci snížit zátěž způsobenou rakovinou a jinými nepřenosnými nemocemi a souvisejícími rizikovými faktory na osobní a společenské úrovni, konkrétně podporou evropského plánu boje proti rakovině. 
 • Prevence nepřenosných nemocí – kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky a dalších (5 000 000 €)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2023

Tato akce podpoří projekty zahrnující velkou rozmanitost aktérů působících v různých kulturních a tvůrčích odvětvích za účelem provádění širokého spektra činností a iniciativ. Akce je zakotvena v politickém rámci části Kultura programu Kreativní Evropa a jejích průřezových otázkách (začlenění, snížení dopadu na životní prostředí a rovnost pohlaví). Projekty Evropské spolupráce jsou také navrženy tak, aby přispívaly k provádění...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2023

Projekty této výzvy podporují přeshraniční spolupráci mezi členskými státy v oblasti plánování, rozvoje a nákladově efektivního využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) a také usnadní jejich integraci prostřednictvím zařízení pro skladování energie. Cílem je také přispět k dlouhodobé strategii Unie pro dekarbonizaci, dokončení vnitřního trhu s energií a posílení bezpečnosti dodávek.

V rámci výzvy budou financovány...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2023

Výzva obsahuje následující témata:

 • Integrace 5G s edge computingem a federovanými cloudovými zařízeními (2 000 000 €): Hlavním cílem tohoto CSA je urychlit vývoj řešení edge computingu v rámci 5G koridorů a 5G chytrých komunit a zajistit tak jejich integraci do evropských federovaných cloudových a okrajových infrastruktur.
 • Příprava prací pro Provozní digitální platformy (4 000 000 €):Provozní digitální platformy, jako...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj resortní infrastruktury elektronického zdravotnictví ČR, na vybudování infrastruktury pro podporu systému péče o pacienty se vzácnými chorobami a zajištění odborných kapacit, na vybudování a rozvoj informačního systému pro podporu řízení hygienické služby ve čtrnácti regionech ČR, na zajištění vzdělávacích programů pro rozšíření využívání elektronických zdravotnických...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem výzvy je usnadnit orgánům veřejné správy přístup k digitalizačním nástrojům a technologiím, urychlit a zjednodušit tak práci s nimi. Dotace je určena na elektronizaci vybraných služeb veřejné správy:

 • Rozšíření propojeného datového fondu;
 • Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz;
 • Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Program je určen na podporu kreativního a neformálního vzdělávání dětí a mládeže v oblasti kultury s využitím nabídky edukativních programů kulturních institucí zřizovaných, nebo spoluzaložených Královéhradeckým krajem. Jedná se o nabídku kulturně-vzdělávacích aktivit pro žáky základních a středních škol. Dotace je určena na zajištění dopravy sjednanou autobusovou dopravou nebo veřejnou dopravou (vlak, autobus, kromě MHD)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu kanalizace pro veřejnou potřebu za účelem nového napojení obyvatel na kanalizaci zakončenou vyhovující čistírnou odpadních vod.

Dotace je určena:

 • na výstavbu nových ČOV a výstavbu a dobudování kanalizace včetně souvisejících objektů na síti.

Oprávněnými žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, obchodní společnosti vlastněné z více...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem podprogramu je podpora kompetencí pedagogů při výchově dětí a žáků v oblasti rodičovství, partnerských vztahů a etických a morálních hodnot, dále podpora při vytváření zdravého sociálního klimatu ve školách a třídách a zajištění rovného přístupu ke vzdělávání pro děti se specifickými potřebami

Oblasti podpory:

 • Vzdělávací aktivity a vzdělávání pedagogů/žáků v oblasti výchovy k zdravým partnerským vztahům a rodičovství...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu vodovodu pro veřejnou potřebu za účelem nového napojení obyvatel na veřejný vodovod.

Dotace je určena:

 • na výstavbu vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů včetně souvisejících objektů na síti.

Oprávněnými žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem, zájmová sdružení...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na dokončení projektů Chytrá karanténa 2.0, na prosazování digitálních zdravotnických služeb, na řešení portálu elektronického zdravotnictví a druhotné využívání údajů o zdravotním stavu, na zavedení služeb - katalog norem, katalog digitálních služeb, referenční registr zdravotnických pracovníků, referenční registr pacientů, identifikační/autentizační služby pro pacienty a zdravotnické...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora zařízení péče o děti pro zaměstnance. Dotace je určena na zajištění služby péče o děti v režimu podnikové dětské skupiny, zřízenou a provozovanou zaměstnavatelem pro své zaměstnance, a případně zaměstnance partnera. Účelem je umožnit rodičům zapojení do pracovního procesu.

Oprávněným žadatelem jsou OSS (Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo financí ČR, Kancelář veřejného ochránce práv...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
12 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Výzva je zaměřena na navýšení stávající kapacity vozového parku a zkvalitnění materiálně technické základny sociálních služeb, a to zaváděním inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové a bezuhlíkové dopravy – elektromobility silničních vozidel. Dotace je určena na nákup vozidel s alternativním pohonem (elektromobil – BEV a Plug-in elektric vehical - PHEV), jež mají sloužit primárně pro přepravu pracovníků zajišťujících...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 360 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem výzvy je podpora monitoringu ekosystémů, stanovišť a druhů, sběr podkladů, zpracování koncepčních dokumentů pro péči o chráněná území, zajištění územní ochrany chráněných území. Dotace je určena na zajištění zpracování inventarizačních průzkumů a jejich vyhodnocení, na zajištění zpracování opatření proti invazním druhům na úrovni příslušných orgánů ochrany přírody, včetně podkladů (mapování, zajištění odborných podkladů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Cílem výzvy je usnadnit orgánům veřejné správy přístup k digitalizačním nástrojům a technologiím, urychlit a zjednodušit tak práci s nimi. Dotace je určena na elektronizaci vybraných služeb veřejné správy:

 • Rozšíření propojeného datového fondu;
 • Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz;
 • Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2023

Účelem podpory je zachování památkové hodnoty či podpora prezentace památkové hodnoty a podstaty objektů nemovitých kulturních památek na území MČ Praha 10 a nemovitých objektů hodnotných z pohledu vývoje stavební produkce a urbanizace území MČ Praha 10 bez ohledu na to, zda se nacházejí v obvodu městské památkové zóny, mimo obvod městské památkové zóny, v ochranném pásmu městské památkové rezervace, nebo mimo ochranné...

Maximální % dotace:
30%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2023

Cílem podpory videoher a vývoje pohlcujícího obsahu je zvýšit kapacitu evropských výrobců videoher, studií XR a audiovizuálních produkčních společností pro vývoj videoher a interaktivních pohlcujících zážitků s potenciálem oslovit celosvětové publikum. Cílem podpory je také zlepšit konkurenceschopnost evropského průmyslu videoher a dalších společností, které produkují interaktivní obsah, na evropských a mezinárodních trzích...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 150.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2023

Projekty budování kapacit jsou projekty mezinárodní spolupráce založené na mnohostranných partnerstvích mezi organizacemi působícími v oblasti mládeže. Jejich cílem je podporovat mezinárodní spolupráci a politický dialog v oblasti mládeže a neformálního učení jako hnací síly udržitelného sociálně-ekonomického rozvoje a blahobytu mládežnických organizací a mladých lidí.

Cílem akce je:

 • Zvýšení kapacity organizací pracujících...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 03. 2023

Výměny podporují inovativní mezinárodní, meziodvětvovou a mezioborovou spolupráci ve výzkumu a inovacích prostřednictvím výměny zaměstnanců a sdílení znalostí a nápadů ve všech fázích inovačního řetězce. Program podporuje sdílenou kulturu výzkumu a inovací, která vítá a odměňuje kreativitu a podnikání a pomáhá přeměnit nápady v inovativní produkty, služby nebo procesy. Je otevřena pro výzkumné, technické, administrativní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 03. 2023

Projekty mají za cíl vytvořit sítě podporující regionální partnerství, které umožňují mladým lidem v celé Evropě zakládat společné projekty, organizovat výměny a podporovat školení prostřednictvím fyzických i online aktivit. Akce podpoří nadnárodní partnerství mládežnických organizací od místní úrovně až po rozsáhlá partnerství s cílem posílit evropský rozměr jejich činností, včetně toho, jak spolu lépe žít, a pomoci navrhnout...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 03. 2023

Výzva je zaměřena na podporu širší distribuce nedávno vydaných nenárodních evropských filmů, a to povzbuzováním zprostředkovatelů a divadelních distributorů, aby investovali zejména do propagace a přiměřené distribuce těchto filmů.

Očekávané výsledky:

 • Vývoj celoevropských divadelních nebo online distribučních strategií.
 • Zvýšené investice do divadelní nebo online propagace a distribuce zahraničních evropských filmů s ohledem...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 03. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na instalaci nových fotovoltaických systémů, které vedou ke snížení emisí skleníkový plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie. Dotace je určena na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2023

Evropský program pro hodnocení potravinových rizik (EU-FORA) byl založen, aby pomohl dosáhnout jednoho ze strategických cílů úřadu EFSA: Posílení kapacity hodnocení potravinových rizik (včetně zdraví zvířat a rostlin) a rozšíření znalostní komunity v celé Evropě. Program EU-FORA zavede pravidelné 12měsíční stipendium pro učení se praxí, jehož cílem je přilákat a motivovat odborníky ve střední fázi kariéry, aby se stali...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 55.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na snížení emisí skleníkových plynů, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie. Dotace je určena na instalaci nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp (Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy; Sdružené projekty FVE, které zahrnují více...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na instalaci nových fotovoltaických systémů s instalovaným výkonem do 1 MWp, které vedou ke snížení emisí skleníkový plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie. Dotace je určena na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných budov, a to včetně ukládání jak elektrické, tak tepelné energie a její řízenou spotřebu...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2023

Výzva obsahuje následující témata:

 • Inovativní elektrifikace v průmyslu a vodíku (1 000 000 000 €): Cílem tohoto tématu je podpora projektů inovativní elektrifikace v průmyslu a inovativní výroby a využití vodíku, podpora cílů pro obnovitelný vodík do roku 2030 stanovených v Akčním plánu REPowerEU a snížení využívání a závislosti na dovážených fosilních palivech.
 • Obecná dekarbonizace (1 000 000 000 €): V rámci tohoto tématu...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 03. 2023

Primárním cílem partnerství pro spolupráci je umožnit organizacím zvýšit kvalitu a relevanci svých aktivit, rozvíjet a posilovat své sítě partnerů, zvyšovat schopnost fungovat společně na nadnárodní úrovni, podporovat internacionalizaci aktivit a nové postupy, metody a také sdílení a konfrontace myšlenek. Cílem je podporovat rozvoj, přenos a/nebo provádění inovativních postupů, jakož i provádění společných iniciativ podporujících...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 03. 2023

Cílem výzvy je podpora aktivit související se zaváděním age managementu a systémovou prací s lidskými zdroji jakožto jednoho z důležitých faktorů konkurenceschopnosti podniků na trhu v kontextu demografického vývoje v ČR a s tím souvisejícího prodlužování pracovního života.

Dotace je určena na:

 • aktivity jako age management audit, analýzu současného stavu v personálním řízení, zpracování strategií a plánů pro zavádění...

Maximální % dotace:
76%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 371 450,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 03. 2023

Očekávaným výsledkem výzvy je:

 • Stimulovat zájem a zvyšovat povědomí diváků o evropských filmech a audiovizuálních dílech, včetně konkrétních programů o filmovém dědictví.
 • Posílit celoevropskou spolupráci v oblasti inovačního rozvoje publika a projektů filmového vzdělávání, zejména s využitím nových digitálních nástrojů.
 • Zvýšit celoevropský dopad filmové produkce...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 03. 2023

Cílem výzvy je podpořit kvalitní vzdělávání prostřednictvím pozitivních změn v cílech, obsahu, metodách, formách a hodnocení ve vzdělávání a poskytováním systémové a centrálně koordinované podpory školám a zřizovatelům škol v oblasti řízení organizace, leadershipu a řízení pedagogického procesu.

V rámci výzvy jsou stanoveny 3 povinné aktivity:

 • aktivita 1 – Řízení projektu,
 • aktivita 2 – Vnitřní hodnocení projektu...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2023

Cílem výzvy je posílení pozice českého filmu v distribuční nabídce, podpora českých debutů a náročných kinematografických děl v distribuční nabídce, podpora nezávislých zahraničních kinematografických děl v distribuční nabídce, širší dostupnost kinematografických děl v regionálních jednosálových a dvousálových kinech. Podpora je určena pro distribuci jednotlivých kinematografických děl v kinech či obdobným způsobem (alternativní...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2023

Prostřednictvím této výzvy bude podpořen projekt DIGITOUR pro malé a střední podniky v cestovním ruchu (alespoň 138) zlepšením jejich digitální vyspělosti, dovedností a kapacit.

Za tímto účelem je cílem výzvy:

 • Podporovat malé a střední podniky v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím podpory zvyšování kvalifikace, budování kapacit a spolupráce.
 • Podporovat spolupráci mezi malými a středními podniky v oblasti cestovního...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj administrativních kapacit (odměňování zaměstnanců podílejících se na přípravě a realizaci projektů SC 6.1 REACT-EU, činnost externích odborníků), na zajištění publicity a propagace projektů realizovaných v SC 6.1 REACT-EU na veřejnosti prostřednictvím informačních akcí, komunikace přes média, na vývoj, správu, rozvoj a technické zajištění informačních a komunikačních...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2023

Cílem programu je poskytnutí dotace na speciální poradenství za účelem zajištění získání a šíření informací o pěstitelských vlastnostech registrovaných odrůd vyjmenovaných polních plodin. Dotace je určena na zajištění samostatných odrůdových zkoušek registrovaných odrůd vyjmenovaných polních plodin, které jsou následně publikovány. Žadatelem je subjekt, který zajistí provedení samostatných odrůdových zkoušek, vykonávající...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2023

Tento program je zaměřen na zvýšení kvality rostlinné produkce a to nahrazením chemického ošetření a prevence šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem. V této části programu je podporováno testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR. Žadatelem jsou zemědělští podnikatelé, výzkumná pracoviště, Mendelova univerzita v Brně. Příjem žádostí...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2023

Cílem programu je podpora významných sportovních akcí a mezinárodních soutěží konaných na území města Brna v roce 2022 (například Mistrovství světa, mistrovství Evropy, Grand Prix, světové a evropské pohárové soutěže, zapsané v evropském nebo světovém kalendáři v daném sportovním odvětví, Mistrovství ČR, Český pohár, ostatní sportovní akce s náklady nad 100 000 Kč, sportovní akce pořádané jednotlivými složkami organizačních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2023

Cílem programu je zvýšení kvality rostlinné produkce a to nahrazením chemického ošetření a prevence šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem. Tato část programu podporuje tvorbu rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou. Žadatelem mohou být výzkumné instituce a podnikatelé. Příjem žádostí o dotaci pro rok 2022 začíná...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2023

Cílem programu je podpora speciálního poradenství v oblastech živočišné a rostlinné výroby - na zajištění samostatných odrůdových zkoušek registrovaných odrůd polních plodin, za účelem zajištění získání a šíření informací o pěstitelských vlastnostech registrovaných odrůd polních plodin, které jsou následně publikovány zemědělské veřejnosti. Konkrétně je finanční podpora poskytována na pořádání seminářů, školení, vydávání...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2023

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na přípravu projektové dokumentace a výstavbu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu k zajištění rozvoje vodohospodářské infrastruktury obcí Královéhradeckého kraje, zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, zlepšení kvality vod a omezení zdrojů bodového znečištění. Maximální výše dotace na zpracování projektové dokumentace činí 300...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na posílení zaostávajícího sociálního a ekonomického vývoje Osoblažska a Vítkovska prostřednictvím poskytování investičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí. Dotace jsou určeny na výstavbu, revitalizaci a rekonstrukci objektů nebo areálů a jejich následné využití pro školy, mateřské školy a tělovýchovná zařízení, kulturní a spolková zařízení, zdravotnická zařízení...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 04. 2023

Cílem výzvy je personálně posílit výkon sociální práce na krajích a obcích. Žadateli jsou obce, kraje, dobrovolné svazky obcí.

Dotace jsou určeny:

 • na vytvoření nové pracovní pozice s možností sdílení úvazku pro více obcí (obce I. typu),
 • na zvýšení dostupnosti sociální práce vytvořením nové pracovní pozice garanta sociální práce, vytvořením nové pracovní pozice nebo rozšířením úvazku case managera, vytvořením nové pozice...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
9 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2023

Výzva se zaměřuje na akreditaci uznávaných institucí vysokoškolského vzdělávání se sídlem ve způsobilých zemích, které mají provozní kapacitu k účasti na činnostech programu Erasmus +, jako je vzdělávací mobilita jednotlivců nebo spolupráce v oblasti inovací a osvědčených postupů.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 04. 2023

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na revitalizaci muzeí, včetně nové výstavby, na restaurování expozic, depozitářů, na obnovu technického zázemí, na vznik návštěvnických a edukačních center, na restaurování sbírek muzejní povahy, na nákup vybavení pro konzervaci a restaurování, na evidenci a dokumentaci sbírek muzejní povahy, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software, na ochranu muzejních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 04. 2023

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na revitalizaci muzeí, včetně nové výstavby, na restaurování expozic, depozitářů, na obnovu technického zázemí, na vznik návštěvnických a edukačních center, na restaurování sbírek muzejní povahy, na nákup vybavení pro konzervaci a restaurování, na evidenci a dokumentaci sbírek muzejní povahy, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software, na ochranu muzejních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 04. 2023

Program byl založen za účelem finanční podpory regionálních kulturních tradic - kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí, s významným výročím kulturně-historických událostí a s významným výročím význačných osobností působících v oblasti kultury. Žadateli jsou obce a města, právnické i fyzické osoby.

Průběžné uzávěrky příjmu žádostí:

 • 1. kolo do 30.9.2022
 • 2. kolo do 28.4.2023...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 04. 2023

Cílem výzvy je podpora aktivit v MŠ a ZŠ naplňující Koncepci rozvoje školy v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy a navazující aktivity v souladu s pokračující implementací prioritních témat Strategie 2030+.

Podporované oblasti:

 • personální podpora (včetně ověření modelu parametrizace pozic školního psychologa a speciálního pedagoga v ZŠ),
 • osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 04. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na budování a modernizaci komplexního systému předpovědní služby zahrnující budování a modernizaci měřicích sítí, infrastruktury a nástrojů systémů včasné výstrahy na celostátní úrovni, na zpracování podkladů pro stanovení záplavových území. Oprávněnými žadateli jsou příspěvkové organizace zřízené OSS a státní podniky.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 04. 2023

Program je zaměřen na podporu zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit. Podporováno je pět druhů činností - Amatérské divadlo všech druhů, včetně dětského; Taneční umění všech druhů s výjimkou folkloru; Dechové, symfonické a komorní orchestry; Dětské a dospělé folklorní soubory; Dětské a dospělé pěvecké sbory. Žadateli jsou právnické a fyzické osoby.

Průběžné uzávěrky příjmu žádostí:

 • 1. kolo...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 04. 2023

Program je přímým finančním nástrojem poskytování podpory kulturních projektů zaměřených na celkové pozvednutí české kultury. Podporovanou aktivitou je např. podpora vzniku, realizace a uvádění umělecky hodnotných děl. Rozhodujícím termínem projektu je datum zahájení klíčového výstupu, čímž se rozumí zahájení festivalu, premiéra, vernisáž, křest knihy nebo CD apod. Finanční podpora tohoto fondu je poskytována formou účelových...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2023

Cílem programu je ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti, zejména na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), na přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zvýšení kybernetické bezpečnosti vybraných informačních systémů v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (realizace předem definovaných projektů - Posílení kybernetické bezpečnosti Fakultní nemocnice Bulovka; Posílení kybernetické bezpečnosti Fakultní nemocnice Královské Vinohrady; Posílení kybernetické bezpečnosti Fakultní nemocnice v Motole...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
81 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2023

Cílem programu je zpracování místní energetické koncepce, která by měla být nástrojem a návodem, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané v lokalitě konkrétní obce nebo dobrovolného svazku obcí. Z poskytnuté dotace je možné hradit výdaje na zpracování koncepce (externí spolupráce, případně odměna vlastnímu zaměstnanci), DPH – v případě, že žadatel nebude žádat o odpočet DPH na vstupu, výdaje na tisk...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2023

Tato akce dává příležitost mladým lidem ve věku 18 až 35 let přispět společnosti krátkodobými či dlouhodobými dobrovolnickými aktivitami zaměřenými na zlepšení životních podmínek lidí v nouzi ve třetích zemích.

Program Evropského sboru solidarity spojuje mladé lidi, aby vybudovali inkluzivnější společnost, podporovali zranitelné lidi a reagovali na společenské a humanitární výzvy. Nabízí inspirativní a posilující zkušenost...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 05. 2023

Cílem výzvy je podpora poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání (např. individuální a specializované poradenství), diagnostika, motivační aktivity, vzdělávání (rekvalifikace, další kvalifikační vzdělávání, měkké dovednosti a kompetence), aktivity vedoucí k uplatnění na trhu práce (obnova pracovních návyků, asistence a mentoring, pracovní trénink, zprostředkování zaměstnání, poskytování mzdových...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
23 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 05. 2023

Cílem výzvy je rozvoj materiálního a infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů za účelem zvýšení kvality a mezinárodní konkurenceschopnosti přípravy budoucích výzkumných pracovníků, tj. vzdělávání poskytovaného v doktorských studijních programech.

Podporované aktivity:

 • Řízení projektu (povinná aktivita).
 • Zajištění vybavení pro potřeby doktorských studijních programů (povinně volitelná aktivita - Pořízení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 05. 2023

Cílem výzvy je modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění. Dotace jsou určeny na modernizace a rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic, na výstavbu nových větví i propojování stávajících větví SZTE, na instalace a modernizace technologických zařízení souvisejících s distribucí tepelné energie včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 05. 2023

Cílem výzvy je podpora a řešení problémů osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, které žijí na území metropolitních území a aglomerací (podpora přístupu ke společenským zdrojům jako je zaměstnávání, vzdělávání, bydlení, zdravotní péče, sociální ochrana, možnost uplatňovat svá práva, doplňkově vzdělávací aktivity pro cílovou skupinu a zaměstnance příjemce).

Žadatelé mohou v rámci jednotlivých území...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
23 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 05. 2023

Cílem výzvy je podpora sociálního začleňování osob v bytové nouzi a bytovou nouzí ohrožených.

Dotace je určena:

 • na podporu zabydlování a podporu bydlení (povinná aktivita),
 • na podporu integrovaného řešení – např. kontaktní místa pro bydlení; sociální realitní agentura/garantované bydlení; posílení prevence ztráty bydlení; podpora multidisciplinárních týmů při řešení bytové situace, case managementu, vytváření podpůrných...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
25 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 05. 2023

Cílem výzvy je poskytnutí podpory ve formě půjčky a případné dodatkové dotace na posílení vlastních zdrojů žadatelů do výše celkových způsobilých výdajů a konkrétní schválený projekt z OPŽP 2021–2027.

Podpora je poskytována pro 2 oblasti:

 • 1. oblast - Podpora je poskytována formou půjčky a případné dotace ve výši 10 % CZV projektu OPŽP na vodohospodářské projekty v rámci specifického cíle 1.4 Podpora přístupu k vodě a...

Maximální % dotace:
10%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Cílem výzvy je podpora ucelených projektů vedoucích ke snížení konečné spotřeby energie.

Dotace je určena:

 • na snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů (např. školských, sociálních, či zdravotnických zařízení),
 • na snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti provozu prádelen (např. sociálních, či zdravotnických zařízení)...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Cílem výzvy je podpora ucelených projektů vedoucích ke snížení konečné spotřeby energie.

Dotace je určena:

 • na snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů (např. školských, sociálních, či zdravotnických zařízení),
 • na snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti provozu prádelen (např. sociálních, či zdravotnických zařízení)...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Cílem výzvy je podpora efektivní výstavby budov veřejného sektoru v souladu s principy New European Bauhaus.

Dotace je určena:

 • na výstavbu budov ve vysokém energetickém standardu, v pasivním energetickém standardu nebo plusových (nulových) budov.

Projekty, které budou realizovat tzv. zelené střechy a technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod šedých a srážkových vod, budou bonifikovány 10% navýšením podpory...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Cílem výzvy je podpořit rozvoj řízení a implementace Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021–2027 na národní úrovni (IPs NRIS3), zřídit Národní centrum informačních služeb (IPs CARDS), zřídit koordinační aparát pro implementaci iniciativy European Open Science Cloud v ČR (IPs EOSC CZ).

V rámci výzvy je stanovena jedna povinná aktivita (Aktivita č. 1. Řízení projektu) a tři povinně volitelné...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 600 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Cílem výzvy je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie jak ve veřejných budovách, tak v konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře.

Dotace je určena:

 • na výměnu zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE,
 • na instalace solárně –...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stabilizování a sanace svahových nestabilit a skalních řícení ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v Registru svahových nestabilit. Oprávněnými žadateli jsou obce, městské části hl. města Prahy, dobrovolné svazky obcí, rezortní organizace MŽP, nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů ke zkvalitnění zdravotních služeb. 

Dotace je určena:

 • na tvorbu a implementaci nových preventivních programů (pilotní projekty časného záchytu zaměřené na matku a dítě,
 • na včasné odhalení závažných onemocnění u osob postižených vyšším rizikem...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 06. 2023

Cílem výzvy je podpora zaměřená na realizaci předem definovaného projektu - e-Turista – online registr ubytovaných hostů v ČR. Dotace je určena na vznik a zavedení jednotného systému pro evidenci návštěvníků v ČR, který by měl zajistit okamžitý přehled o počtu turistů, kteří do země přijedou, a podnikatelům usnadnit povinné administrativní procesy. Žadatelem je Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, příspěvková...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem výzvy je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v ČR prostřednictvím společných účastí na zahraničních veletrzích a výstavách. Podporovanou aktivitou je oborová prezentace prostřednictvím společné účasti na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí, které nejsou zahrnuty do seznamu oficiálních účastí na výstavách a veletrzích organizovaných MPO. Účast na...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem výzvy je podpořit projekty ochrany přírody v národních parcích, chráněných krajinných oblastech a na dalších státem chráněných územích. Mezi podporovanými aktivitami je i zvyšování povědomí o problematice ochrany přírody. V rámci výzvy je podporována aktivita 1.6.1.2 - Péče o chráněná území (přírodní dědictví) a aktivita 1.6.1.5 - Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích a...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem výzvy je snížení emisí uhlíku, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie. Podpora je určena pro velké projekty modernizace zdrojů energie nad 15 mil. EUR. Žadateli jsou subjekty provozující zařízení v EU ETS na území České republiky. Maximální výše podpory musí překročit 15 mil. EUR dle kurzu Evropské centrální banky...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem výzvy je podpořit přechod tepláren na čisté zdroje energie. Podpora je poskytována na rekonstrukci či náhradu starého zdroje za nový, v obou případech je podmínkou, že musí dojít ke změně palivové základny na čistý zdroj. Proritně podporované projekty se změnou palivové základny nebo typu energie na Obnovitelné zdroje energie v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla; Zemní plyn a jiné přírodní...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zahájení provozu čtyř vyvinutých informačních systémů poskytujících služby koncovým uživatelům (realizace předem definovaných projektů - Kontrolní web - Jednotný portál evidence kontrol (JePEK), provedení Studie proveditelnosti JePEK a následná implementace/realizace projektu - fáze 1 JePEK, SIS_2 Centrální zpracování, Digitální spisovna). Oprávněným žadatelem je Ministerstvo...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem výzvy je podpora biodiverzity. V rámci výzvy je podporováno zprůchodnění migračních překážek pro vodní a suchozemské živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti. Oprávněnými žadateli jsou kraje, obce, státní podniky, organizační složky státu, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, nadace a nadační fondy, obecně...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na péči o různé druhy přírodních stanovišť, jakými jsou například tůně, rašeliniště, prameniště, malé vodní nádrže, vodní toky a jejich nivy nebo projekty výstavby a rekonstrukce malých vodních nádrží. Podprována je podaktivita 1.6.1.1.1 - Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů, aktivita 1.6.1.2 - Péče o chráněná území (přírodní dědictví),  aktivita...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Výzva je zaměřena na projekty v oblasti tvorby koncepčních dokumentů, zpracování podkladů pro zajištění územní ochrany a označení chráněných území v souvislosti s jejich vyhlášením. Dotace je určena na tvorbu koncepčních dokumentů pro chráněná území (plánů/zásad péče, souhrnů doporučených opatření, aj.), na zpracování podkladů pro zajištění územní ochrany, na označení chráněných území v souvislosti s jejich vyhlášením...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem projektu je podpora aktivit v oblasti prevence kriminality a kriminálně rizikových jevů. Mimořádné dotace jsou účelově určeny na výdaje spojené s realizací preventivních projektů ke zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu, a to prioritně projektů - Asistent prevence kriminality, Domovník-preventista, Podpora prevence kriminality na kraji (zejména pak překlady existujících...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem výzvy je zavádění moderních postupů ve veřejné správě. Dotace je určena na zavedení cílených proklientských vzdělávacích programů pro nejméně 1 000 úředníků poskytujících služby přímo klientům, na zřízení veřejně dostupného datového skladu pro veřejnou správu, který bude obsahovat jednotlivé dostupné údaje z vybraných informačních systémů, z otevřených dat a údajů získaných prostřednictvím nově vytvořeného elektronického...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
33 700 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem výzvy je snížení emisí skleníkových plynů, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie. Podpora je určena pro malé projekty modernizace zdrojů energie a technologií do 15 mil. EUR. Žadateli jsou subjekty provozující zařízení v EU ETS na území České republiky. Maximální výše podpory je 15 mil. EUR dle kurzu Evropské centrální...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem výzvy je poskytnutí podpory k vytvoření nových výukových kapacit plně organizovaných základních škol prostřednictvím jmenovitě určených akcí (výstavba nových prostor, pořízení vybavení, úpravy venkovních ploch) v konkrétních lokalitách. Žadatelem je obec (Město Říčany), dobrovolný svazek obcí (Svazková škola Ondřejov).

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem programu je podpora speciálního poradenství v oblasti rostlinné výroby. Konkrétně je finanční podpora poskytována na pořádání seminářů, školení, vydávání poradenských publikací, pořádání výstav a přehlídek a další aktivity. Žadateli jsou např. vystavovatel nebo pěstitelské svazy. (9.A.b.1.)Příjem žádostí o dotaci na publikace doporučovaných odrůd a souvisejících informací vydávané v roce 2022 končí 30. 6. 2022...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem programu je podpora speciálního poradenství v oblastech živočišné a rostlinné výroby. Konkrétně je finanční podpora poskytována na pořádání seminářů, školení, vydávání poradenských publikací, pořádání výstav a přehlídek a další aktivity. Žadateli jsou např. vystavovatel nebo pěstitelské svazy. Příjem žádostí o dotaci na semináře a školení konající se v roce 2023 začíná 1. 7. 2022 a končí 30. 6. 2023. Po ukončení...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení. Výše dotace na rekonstrukce veřejného osvětlení činí 30...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem výzvy je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v ČR prostřednictvím společných účastí na zahraničních veletrzích či výstavách a marketingová podpora MSP především v oblasti klíčových technologií. Podporovanou aktivitou je oborová prezentace prostřednictvím společné účasti na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí, které nejsou zahrnuty do seznamu oficiálních...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zabezpečení kritické informační infrastruktury, významných informačních systémů, informačních systémů základních služeb (ISZS), informačních systémů (IS) a komunikačních systémů např. zavedením nástroje pro ověřování identity uživatelů nebo nástroje pro řízení přístupových oprávnění, šifrování dat a na realizaci dalších technických opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 07. 2023

Cílem výzvy je umožnit v jednotlivých krajích České republiky rozvoj kapacit a kompetencí přispívajících k vytváření podmínek pro posilování inteligentní specializace, rozvoje inovačních ekosystémů a rozvoje spolupráce mezi aktéry napříč sférami tzv. triple/quadruple helix (zejména výzkumných organizací, vzdělávacích institucí, firemní sféry a veřejného sektoru) v souladu s prioritami definovanými Národní výzkumnou a inovační...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
85 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 07. 2023

Cílem výzvy je podpora procesů ve službách. Konkrétně budou relevantní projekty zaměřené na:

 • podporu transformace systému péče o ohrožené děti,
 • podporu transformace systému sociálních služeb,
 • podporu transformace péče o duševní zdraví...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 07. 2023

Cílem výzvy je snížení emisí stacionárních zdrojů, podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek.

Dotace je určena:

 • na opatření ke snížení emisí primárních částic PM2,5 a emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 (NOx, SO2, NH3 a VOC),
 • na pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení těchto emisí...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zlepšení funkce systémů pro sledování a hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší.

Dotace je určena:

 • na výstavbu a obnovu systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů,
 • na pořízení a aktualizaci systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2023

Cílem výzvy je podpora při zavádění komplexní flexibilní pracovní kultury, managementu mateřské a rodičovské dovolené a vytváření podmínek pro vznik (oblast A) a rozvoj diverzitního pracovního prostředí podporujícího směřování k vyrovnanému zastoupení žen a mužů v organizaci (oblast B).

Oprávněným žadatelem jsou obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, nestátní neziskové organizace, profesní a podnikatelská sdružení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 08. 2023

Cílem výzvy je podpora socioekonomického začlenění marginalizovaných komunit, domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními potřebami, pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb. Dotace je určena na pořízení nových kapacit pro poskytování sociálních služeb, na zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb (nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 08. 2023

Cílem výzvy je podpora socioekonomického začlenění marginalizovaných komunit, domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními potřebami, pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb. Dotace je určena na pořízení nových kapacit pro poskytování sociálních služeb, na zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb (nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 08. 2023

Cílem výzvy je realizace konkrétních a adresných opatření pokrývající nerovnosti v hlavních společenských oblastech rozdělených do 8 tematických kapitol - Práce a péče; Rozhodování; Bezpečí; Zdraví; Poznání; Společnost; Vnější vztahy; Instituce.

Dotace je určena na:

 • aktivity, jejichž realizace přímo souvisí s naplňováním vybraného cíle vládní strategie a s úkoly, které jsou dané instituci strategií uložené. Aktivity...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 08. 2023

Cílem výzvy je pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení, včetně zajištění přístupnosti osobám s postižením. Oprávněnými žadateli jsou obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi, PO OSS, církve, církevní organizace, NNO, které min. 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovaly sociální bydlení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 08. 2023

Cílem výzvy je pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení, včetně zajištění přístupnosti osobám s postižením. Oprávněnými žadateli jsou obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi, PO OSS, církve, církevní organizace, NNO, které min. 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovaly sociální bydlení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 08. 2023

Cílem výzvy je podpora aktivit MPSV, případně dalších zapojených aktérů, jejichž cílem je systematické snižování gender pay gapu v České republice.

Dotace je určena:

 • na tvorbu nových a rozvoj existujících nástrojů pro zjištění rozdílů v odměňování žen a mužů v organizaci,
 • na pilotní ověření nástrojů pro zjištění rozdílů v odměňování žen a mužů v organizaci, na analytickou a metodickou podporu kontrolních orgánů pro efektivní...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2023

Cílem programu je podpořit rozvoj sítě dálkových tras a strategických projektů v oblasti cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje. Vyhlášeny jsou dva dotační tituly - Dokumentace cyklistické infrastruktury a Cyklistická infrastruktura. V rámci dotačního titulu č. 1 se budou poskytovat účelové investiční dotace na pořízení projektové dokumentace (zkvalitnění, scelení a propojení sítě cyklistických dálkových...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2023

Cílem výzvy je podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství. Dotace je určena na nákup silničních bezemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících alternativní energie elektřiny nebo vodíku, na nákup bezemisních drážních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících v městské hromadné dopravě (tramvají nebo trolejbusů)...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
255 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2023

Cílem programu je poskytování finančních prostředků formou dotace muzeím, galeriím a případně dalším subjektům hospodařícím se sbírkami muzejní povahy na nákup díla mladšího 50 let, které patří mezi díla typickým způsobem představující vývoj výtvarného umění v České republice vnímaný v mezinárodním kontextu a je volným uměním, respektive originální autorskou dokumentací díla volného umění včetně původní dokumentace instalací...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2023

Cílem výzvy je usnadnit orgánům veřejné správy přístup k digitalizačním nástrojům a technologiím, urychlit a zjednodušit tak práci s nimi. Dotace je určena na:

 • Elektronizaci vybraných služeb veřejné správy
 • Rozšíření propojeného datového fondu
 • Integraci elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
35 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2023

Cílem výzvy je usnadnit orgánům veřejné správy přístup k digitalizačním nástrojům a technologiím, urychlit a zjednodušit tak práci s nimi. Dotace je určena na elektronizaci vybraných služeb veřejné správy:

 • Rozšíření propojeného datového fondu;
 • Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz;
 • Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
450 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2023

Cílem výzvy je podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství. Dotace je určena na nákup silničních bezemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících alternativní energie elektřiny nebo vodíku, na nákup bezemisních drážních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících v městské hromadné dopravě (tramvají nebo trolejbusů)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu v roce 2023 v rámci programu AKCE (projekty dlouhodobé spolupráce, společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze, společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy, podpora přípravná fáze k programům pro udělování...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 09. 2023

Výzva přispěje zejména k podpoře projektů společného zájmu v oblasti infrastruktury pro dodávky alternativních paliv.

Skupina výzev obsahuje následující podtémata:

 • Podpora zavádění infrastruktury pro dodávky alternativních paliv, která přispěje k dekarbonizaci dopravy v síti TEN-T. Podpora se bude týkat rychlého nabíjení elektřiny o minimálním výkonu 150 kW, připojení k elektřině na síti TEN-T.
 • Infrastruktura alternativních...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 09. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj cyklistické infrastruktury. Dotace je určena na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury, na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v ČR, včetně doprovodné infrastruktury, narealizaci...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
42 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 09. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj cyklistické infrastruktury. Dotace je určena na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury, na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v ČR, včetně doprovodné infrastruktury, narealizaci...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
42 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 09. 2023

Cílem výzvy je podpora obcím nebo jejich částem na realizaci projektů integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni, na jejichž území je vyšší koncentrace osob z cílové skupiny. Dotace je určena na projekty, které zajišťují koordinaci integračních aktivit ze strany realizátora, sociální a právní poradenství, aktivizaci cílové skupiny a přímou práci s klienty. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, města nebo...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 09. 2023

Výzva je zaměřena na:podporu prevence a řešení předčasných odchodů žáků ze vzdělávání prostřednictvím multidisciplinárního přístupu směřujícímu ke zvýšení školní úspěšnosti dětí a mládeže ohrožené školním neúspěchem a ke zvýšení jejich šancí na uplatnění se na trhu práce se specifickým důrazem na děti ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí ve vybraných obcích s rozšířenou působností v Ústeckém, Karlovarském...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 09. 2023

Cílem programu je podpora opatření k omezení šíření podkorních hmyzích škůdců lesních dřevin, provedení následné účinné asanace kůrovcového dřeva a podpora činnosti drobných vlastníků lesů v ochraně lesa, které mohou zabránit dalšímu rozmnožování hmyzích škůdců a šíření kůrovcové kalamity v lesích. V rámci programu jsou vyhlášeny dva dotační tituly. DT 1 - Lesní těžba kůrovcových stromů - žadateli mohou být vlastníci lesa...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2023

Cílem programu je zvýšit počet absolventů medicíny, kteří se budou připravovat na specializaci v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje a zejména jeho venkovských částí. Dotaci lze poskytnout na rezidenční místo. Rezidenční místo vzniká u poskytovatele zdravotních služeb, který musí splnit podmínky stanovené MZ. Ten vypíše výběrové řízení a vybere si absolventa...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2023

Cílem výzvy je podpora infrastruktury pro bezpečnou nemotorovou dopravu. Dotace je určena na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy, na zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách. Oprávněnými žadateli jsou kraje, obce...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora infrastruktury pro bezpečnou nemotorovou dopravu. Dotace je určena na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy, na zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách. Oprávněnými žadateli jsou kraje, obce...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti odborné, koncepční, strategické a manažerské a na podporu zvyšování kvality a organizace postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oborech vyznačujících se regionálními rozdíly v dostupnosti, v oborech, kde nepříznivý věkový průměr způsobuje nedostupnost péče, a v oborech s nedostatečným pokrytím péče.

Dotace je určena na:

 • podporu vzdělávání...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 10. 2023

Program podporuje činnosti v oblasti ochrany obyvatel, krizového řízení, požární ochrany a bezpečnosti obyvatel (podpora činnosti složek IZS, preventivně výchovné programy, pořízení, údržba, modernizace a provoz technických prostředků, akce určené pro děti, mládež a veřejnost). Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
180 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Program je zaměřen na podporu kulturních aktivit v oblasti hudby, divadla, filmu, výtvarného umění, kulturních a kreativních průmyslů, aktivit v oblasti cestovního ruchu a dalších, které nemají charakter celoroční činnosti. Jedná se o podporu akcí v kulturních zařízeních a areálech nebo ve venkovních prostorách městské památkové rezervace, v přilehlých parcích nebo v jednotlivých městských částech v období od 1.1.2023...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora telematiky pro veřejnou dopravu.

Podporované aktivity:

 • Zavedení nebo modernizace monitorovacích, řídicích, preferenčních a kooperativních systémů pro veřejnou dopravu,
 • zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve veřejné dopravě...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je uchování kulturního dědictví a tradic regionu. Podpora bude směrována na rozvoj společnosti v oblasti kultury, památkové péče a folkloru na bázi národních a regionálních tradic, a těch žadatelů, kteří svojí činností napomáhají ke zprostředkování, uchování a využívání kulturních hodnot Pardubického kraje a upevňují vztah obyvatel k jeho kulturnímu dědictví. Hlavní činností podporovaných subjektů je zejména...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora telematiky pro veřejnou dopravu.

Podporované aktivity:

 • Zavedení nebo modernizace monitorovacích, řídicích, preferenčních a kooperativních systémů pro veřejnou dopravu,
 • zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve veřejné dopravě...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora projektú zaměřených na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření a také na podporu budování vsakovacích a retenčních zařízení včetně opatření, které přispívají k efektivnímu nakládání se srážkovými vodami.

Dotace je určena:

 • na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření a opatření zaměřených na hospodaření se srážkovou vodou s výjimkou typových projektů - vybudování technologie...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů, které řeší zkvalitnění monitoringu životního prostředí, zefektivnění kontrolních procesů a zdokonalení prevence a řízení procesů při předcházení vzniku rizik souvisejících s lidskou, zemědělskou či průmyslovou činností.

Podporované aktivity:

 • Pořízení infrastruktury a vybavení pro zkvalitnění monitoringu životního prostředí,
 • zefektivnění kontrolních procesů a zdokonalení prevence a řízení...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekultivaci starých skládek, které byly využívány ještě před platností legislativy o odpadech.

Dotace je určena:

 • na stavební práce, dodávky a služby, průzkumné geologické práce,
 • na manipulaci, odvoz a odstranění odpadů ze sanace nesaturované a saturované zóny...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 11. 2023

Cílem výzvy je  podpora integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb – podpora rozvoje dostupnosti zdravotní následné péče – modernizace a rekonstrukce lůžkových oddělení poskytujících následnou péči. V rámci výzvy jsou podporovány dvě aktivity - Aktivita A) - Zvýšení kvality a rozšíření spektra poskytované následné lůžkové péče, v rámci, které jsou podporovány modernizace a rekonstrukce lůžkových oddělení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů, snížení úrovně konečné spotřeby energie ČR a splnění závazku nových úspor energie.

Dotace je určena:

 • na snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov...

Maximální % dotace:
65%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem výzvy je  podpora integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb – podpora rozvoje dostupnosti zdravotní následné péče – modernizace a rekonstrukce lůžkových oddělení poskytujících následnou péči. V rámci výzvy jsou podporovány dvě aktivity - Aktivita A) - Zvýšení kvality a rozšíření spektra poskytované následné lůžkové péče, v rámci, které jsou podporovány modernizace a rekonstrukce lůžkových oddělení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem výzvy je podpora sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených.

Dotace je určena:

 • na podporu a rozvoj komunitní práce, sociálních služeb, ohrožených rodin s dětmi,
 • na podporu prevence kriminality, bezpečnosti a veřejného pořádku a podporu služeb pro osoby závislé či závislostí ohrožené...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
15 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 12. 2023

Cílem výzvy je zajištění služeb péče o děti v rodinném prostředí a zapojování dětí a rodin do rozhodovacích procesů směřujících k řešení jejich situace.

Dotace je určena:

 • na podporu služeb komunitního charakteru pro ohrožené děti a rodiny,
 • na podporu služeb prevence odebrání dítěte z rodiny a včasné identifikace ohroženého dítěte, podporu multidisciplinární spolupráce v dané oblasti a území...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 12. 2023

Cílem výzvy je rozvoj potřebné infrastruktury pro vozidla na alternativní paliva a zvýšení počtu těchto vozidel v České republice. Dotace je určena na nákup nových vozidel s alternativním pohonem (elektromobily nebo vozidla s vodíkovým pohonem), v případě příspěvkových organizací do nabytí správy nebo příslušnosti hospodaření, či pronájem vozidla formou finančního leasingu (příspěvek na úhradu ceny za služby leasingové...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 12. 2023

Cílem programu je podpora vzniku nebo rozšíření bytového fondu obcí. Dotace je určena na pořízení nových obecních bytů z nebytových prostor ve vlastnictví žadatele prostřednictvím rekonstrukce, modernizace nebo vestavby stávajících objektů, případně rekonstrukcí bytového prostoru, který není možné v současné době užívat k bydlení, což musí žadatel doložit vyjádřením stavebního úřadu. Maximální výše požadované a poskytnuté...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 12. 2023

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory individuálních projektů se zapojením veřejnosti, a tím přispět ke zlepšení kvality veřejného prostoru a ovzduší, k vyrovnání teplotních extrémů a zadržování vody. Dotace je určena na výsadbu stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2023

Cílem výzvy je finanční podpora na přípravu a realizaci strategických projektů, které umožní regionům a lidem řešit negativní sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku.

Podporované aktivity:

Aktivity přímo související s přípravou a následnou realizací strategického projektu (investice do malých a středních podniků, včetně mikropodniků a začínajících podniků, které vedou...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na ochranu zranitelných účastníků silničního provozu.  Dotace je určena na výstavbu cyklostezek, chodníků, bezbariérových tras. Žadatelem je Státní fond dopravní infrastruktury. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
600 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Program podporuje snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru. Cílem výzvy je komplexní podpora revitalizace budov organizačních složek státu za účelem snížení konečné spotřeby energie a dosažení úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů minimálně o 30 %. Podpora bude poskytována formou dotace až do výše 100 % celkových uznatelných nákladů s maximální hranicí uznatelných nákladů ve výši 16 500 Kč/GJ úspory primární...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem a Českou republikou. Výzva je zaměřena na spolupráci subjektů z ČR a Norska, volitelné je pak partnerství s dalšími subjekty z donorských států. Dotace je určena na rozvoj bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění (workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře na témata společného...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
489 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody, na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody, na zajištění průzkumných vrtů. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty, obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je poskytnutí finanční podpory příspěvkovým organizacím v oblasti kultury zřizovaným městem. Předmětem umělecké činnosti je tvorba, výroba a inscenování divadelních her na vlastních divadelních scénách, provozování vlastních divadelních inscenací formou zájezdové činnosti, tvorba a organizace dalších divadelních a kulturních pořadů, koncertů, přehlídek a festivalů, pořádání výchovně-vzdělávacích programů apod...

Maximální % dotace:
15%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zvýšení kybernetické bezpečnosti vybraných informačních systémů v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (realizace předem definovaných projektů - CMS – posílení centrálních komponent v souvislosti se zavedením digitálního stavebního řízení, Modernizace a optimalizace MPLS komunikační a informační infrastruktury MV, Národní certifikační autorita...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem programu je podpora zpracování územních studií krajiny, které budou sloužit jako odborné komplexní dokumenty umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny s využitím koordinační úlohy územního plánování. Maximální procentní míra podpory je 10 % z celkových způsobilých výdajů. Žadateli jsou ORP.

Maximální % dotace:
10%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na dokončení propojení projektu Neschopenka, krajských hygienických stanic, projektu Chytrá karanténa za účelem zjednodušení administrativy a zlepšení systémů vyvinutých během pandemie COVID-19 a vývoj a zdokonalení dalších tří informačních systémů (realizace předem definovaných projektů - Inovace digitální služby ČSSZ - Další rozvoj eNeschopenka v letech 2020+, DIP - Databáze...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je finanční podpora na přípravu a realizaci strategických projektů, které umožní regionům a lidem řešit negativní sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku.

Podporované aktivity:

Aktivity přímo související s přípravou a následnou realizací strategického projektu (investice do malých a středních podniků, včetně mikropodniků a začínajících podniků, které vedou...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vytvoření informačních systémů cloud computingu a Portálu elektronické veřejné správy s cílem poskytovat datové služby eGovernment cloudu pro umožnění služeb cloud computingu orgánům veřejné správy, na vytvoření komunikační a informační infrastruktury a softwarové aplikace pro rozšířené datové centrum v Zelenči. Oprávněným žadatelem je Ministerstvo vnitra ČR, Státní pokladna...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (DČOV) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV. Dotace je určena na vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod u budov využívaných k trvalému...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je finanční podpora na přípravu a realizaci strategických projektů, které umožní regionům a lidem řešit negativní sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku.

Podporované aktivity:

Aktivity přímo související s přípravou a následnou realizací strategického projektu (investice do malých a středních podniků, včetně mikropodniků a začínajících podniků, které vedou...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích a rovněž zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví nejen mezi malými a středními podnikateli, ale také u organizací pro výzkum a šíření znalostí.

Dotace je určena:

 • na zajištění ochrany průmyslového vlastnictví...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na udržitelné nakládání s odpady.

Dotace je určena:

 • na výstavbu/modernizaci (s navýšením kapacity) sběrných dvorů, zavádění systémů pro separaci/oddělený sběr a svoz s navýšením kapacity komunálního odpadu, zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr a svoz gastroodpadů (opatření 1.5.5 - alokace 150 mil. Kč),
 • na projekty zaměřené na předcházení vzniku biologicky rozložitelných...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na modernizaci železniční sítě. Dotace je určena na nové technologie a digitalizaci na železniční infrastruktuře, na elektrizaci železnic, na zlepšení životního prostředí (podpora železniční infrastruktury), na bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty a tunely). Žadatelem je Správa železnic, státní organizace.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
23 400 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je poskytnutí finanční podpory příspěvkovým organizacím v oblasti kultury zřizovaným Pardubickým krajem. Podpora je poskytována formou příspěvku na provoz, investičního příspěvku, návratné finanční výpomoci a přímých dotací. Podporována je muzejní činnost, sbírkotvorná činnost, archeologická činnost, galerijní činnost, rozvoj společensko-kulturních aktivit občanů Pardubického kraje, kulturně vzdělávací činnost...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je realizace jmenovitě určených projektů zaměřených na vytvoření nových výukových kapacit infrastruktury v základní škole s minimální kapacitou 18 kmenových učeben pro 540 žáků. Maximální jednotková cena uznatelných výdajů na vybudované místo pro jednoho žáka činí 800 000 Kč. Minimální spoluúčast na financování akce činí 30 % z celkových uznatelných výdajů pro obce, nebo 15 % z celkových uznatelných výdajů...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem programu je poskytnutí finanční podpory na výkup pozemků v ZCHÚ a jejich ochranných pásmech, vč. území navržených a oznámených k vyhlášení. Žadateli jsou Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa Národního parku České Švýcarsko, Správa Krkonošského národního parku, Správa Národního parku Podyjí, Správa Národního parku Šumava. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31.12.2029.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Program je zaměřen na rozvoj systémů a služeb ITS, infrastruktur prostorových dat, sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a pro dynamické řízení dopravy (např. dopravní ústředny ve městech pro koordinaci signálních plánů křižovatek), na kompatibilitu systémů a kontinuitu služeb ITS mezi jednotlivými systémy na místní a regionální úrovni, na implementaci dopravních detektorů...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2024

Cílem výzvy je podpora výstavby nových tramvajových a trolejbusových tratí (v Praze i úseků metra) s důrazem na propojení významných dopravních uzlů dosud nenapojených částí města s centry měst, podpora výstavby technického zázemí a infrastruktury městské drážní dopravy (podporovány budou pouze projekty s přímým dopadem na cestující). Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury ve městech/aglomeracích se...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2024

Cílem výzvy je komplexní modernizace tramvajových a trolejbusových tratí s důrazem na zvýšení kvality dopravní cesty, zvyšování cestovní rychlosti a snížení negativních externalit městské drážní dopravy. Modernizace technického zázemí a infrastruktury městské drážní dopravy (podporovány budou pouze projekty s přímým dopadem na cestující). Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury ve městech/aglomeracích...

Maximální % dotace:
81%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2024

Cílem programu je podpořit systém nakládání s vybranými autovraky, a to prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení, za účelem materiálového a opětovného využití autovraků a jejich částí. Podporovanou aktivitou je kompletní zpracování autovraků, respektive zpracování odpadů (komodit) z těchto autovraků v zařízeních k tomu určených s materiálovým nebo energetickým využitím, které byly odevzdané oprávněným...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2024

Cílem výzvy je podpora investičních projektů stavebního charakteru (do 30.6. 026 musí být vybudováno v souhrnu minimálně 100 000 m2 užitné plochy nových akademických pracovišť). Dotace jsou určeny na dostavbu objektů v rámci stávajících areálů Univerzity Karlovy (MEPHARED 2 – novostavba budovy fakult v kampusu UK v Hradci Králové a Biocentrum – novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertov) a Masarykovy univerzity...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2024

Program je určen na rozvoj obcí a měst do 2000 obyvatel a rozvoj jejich činností - dopravní infrastruktura (stavby pozemních komunikací, chodníků a s nimi souvisejících zařízení, technická infrastruktura(stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj nových nebo zmodernizovaných informačních systémů veřejné správy (realizace předem definovaných projektů - Centralizace OSVČ, EESSI v národních APV, GRIS - Grantový informační systém, LPS - Lékařská posudková služba, Odkládání historických dat - optimalizace agend, Rezortní systém elektronické spisové služby, SIS_0_Centrální autentizační bod, SIS_5_Soustava statistických...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zvýšení kybernetické bezpečnosti vybraných informačních systémů v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (realizace předem definovaných projektů - IDigitální transformace úřadu za účelem zvýšení kybernetické bezpečnosti a zlepšení poskytování služeb občanovi, Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti informačních systémů SZR, Kybernetická bezpečnost...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na realizaci předem definovaných projektů - Implementace nových digitálních služeb u malých organizací - transakční portály malých obcí; Implementace nových digitálních služeb u malých organizací - registr strategií; Implementace práva na digitální službu v podmínkách IIS; IT systém prověřování investic; nDIS; Portál podnikatele; Portál veřejné správy 2.0 (Portál občana); SIS...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem programu je podpora nově narozených občánků při startu jejich životní etapy (podpora rodin trvale žijících na území Jihočeského kraje) prostřednictvím příslušných obcí Jihočeského kraje. Žadatelem jsou obce Jihočeského kraje, se kterými bude na základě ŽoPD uzavřena smlouva o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje. Dary ve výši 1000 - 10 000 Kč musí být žadatelem předány zástupcům narozených...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem výzvy je podpora procesu přípravy transformace pobytové služby sociální péče a tvorba transformačního plánu či jeho aktualizace, podpora implementace transformačního plánu a praktické realizace transformačního procesu zařízení, podpora registrovaných sociálních služeb, které jsou zapojeny do transformačního procesu. Oprávněným žadatelem jsou nestátní neziskové organizace, městské části hlavního města Prahy, obce...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2025

Cílem výzvy je podpora aktivit zaměřených na:

 • zajištění a distribuce potravinové pomoci prostřednictvím partnerských organizací a dalších zapojených subjektů osobám, rodinám a domácnostem ohroženým potravinovou deprivací, 
 • zajištění a distribuce základní materiální pomoci prostřednictvím partnerských organizací a dalších zapojených subjektů osobám z cílové skupiny ve vážné sociální nouzi,
 • krizovou pomoc a tvorbu pohotovostní...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
700 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 05. 2025

V oblasti přípravy teplé vody je podporováno pořízení a instalace nového systému pro ohřev vody včetně jejich příslušenství a zapojení (solární ohřev vody, samostatné tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem pro ohřev vody). Podporu na instalaci zdroje tepla nebo solárního systému do budovy napojené na účinnou soustavu zásobování tepelnou energií (dále jen „ÚSZTE“) nebo soustavu zásobování tepelnou energií (dále jen „SZTE“)...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti novostaveb bytových domů je podporován nákup bytové jednotky v novém bytovém domě, nebo výstavba nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 150 000 Kč na bytovou jednotku. Žadateli mohou být stavebník bytového domu (v případě dotace na výstavbu), nabyvatel, který byt zakoupil od prvního vlastníka (stavebníka) do 24 měsíců od dokončení stavby...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti dešťovky jsou podporována taková opatření, která snižují množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů v bytových domech. Podporovány jsou systémy hospodaření s dešťovou vodou a systémy využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody s možným využitím pro zálivku zahrady, či jako užitkové vody. Podporu v této podoblasti podpory lze poskytnout na stejný bytový dům pouze jednou za dobu trvání programu...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti zateplení bytových domů je podporována

 • výměna výplní stavebních otvorů
 • zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí na obálce budovy pomocí tepelněizolačních materiálů, které se stávají trvalou součástí stavební konstrukce

Výše dotace se v závislosti na typu opatření pohybuje od desítek tisíc až po desítky milionů korun. Žadateli mohou být vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků jednotek...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Podporu v této oblasti lze poskytnout výhradně v kombinaci s podporou v oblasti A – zateplení bytových domů. Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci trvale instalovaných stavebních výrobků venkovní stínicí techniky s pohyblivými prvky, umožňujícími nastavení úrovně zastínění, které slouží ke snížení tepelné zátěže místností nacházejících se uvnitř obálky budovy, její obytné části. Maximální výše podpory je stanovena...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti fotovoltaických systémů v bytových domech je podporováno pořízení a instalace nového fotovoltaického systému propojeného s rozvody el. energie bytového domu a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v budově – společných prostorách a bytových jednotkách nebo v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena. Maximální výše podpory...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Podpora v této oblasti se poskytuje na realizaci nových zelených střech na objektech bytových domů a na dalších nadzemních stavbách, které plní doplňkovou funkci ke stavbě bytového domu a jsou ve vlastnictví žadatele. Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou výší podpory na m2 plochy průmětu do roviny rovnoběžné se sklonem střechy, vegetačního souvrství zelené střechy. Maximální výše podpory na podporovanou stavbu...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti využití tepla z odpadní vody je podporována instalace centrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody. Maximální výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory a počtu bytových jednotek, na které je systém napojen. Žadateli mohou být vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů, pověření vlastníci bytových jednotek...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Cílem výzvy je posílení systému ochrany obyvatelstva ČR zlepšením připravenosti a schopnosti reakce základních složek integrovaného záchranného systému na mimořádné události a nové hrozby. Dotace je určena na pořízení materiálně-technického vybavení a vytvoření hmotných podmínek pro ZS IZS, na výstavbu a modernizaci výcvikových a vzdělávacích středisek a pořízení technického a technologického vybavení, na modernizaci jednotného...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
287 026 479,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti projektové podpory je možno poskytnout dotaci na zpracování odborného posudku pro podání žádosti, na zajištění odborného technického dozoru a provedení měření průvzdušnosti obálky budovy. O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z oblasti podpory A, B (s výjimkou podpory na koupi bytové jednotky v bytovém domě) a pro vybraná opatření z oblasti C a D. Maximální výše podpory je stanovena...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Podpora je poskytována výhradně v kombinaci s jiným, samostatně podporovaným opatřením. Podpora se poskytuje na výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích ve vlastnictví, popř. dlouhodobém užívání žadatele, navazujících na bytový dům nebo ve společně užívaných plochách vnitrobloků. Podporu nelze poskytnout, pokud se jedná o náhradní výsadbu nebo zeleň nezbytnou pro splnění předepsaných koeficientů stanovených ve...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Cílem výzvy je posílení systému ochrany obyvatelstva ČR zlepšením připravenosti a schopnosti reakce základních složek integrovaného záchranného systému na mimořádné události a nové hrozby. Dotace je určena na pořízení materiálně-technického vybavení a vytvoření hmotných podmínek pro ZS IZS, na výstavbu a modernizaci výcvikových a vzdělávacích středisek a pořízení technického a technologického vybavení, na modernizaci jednotného...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
212 601 140,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti ekomobility je podporováno pořízení a instalace dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1) a případných dalších zařízení nezbytných pro jejich provoz. Maximální výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory a počtu instalovaných dobíjecích bodů. Žadateli mohou být vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů, pověření vlastníci bytových...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti větrání je podporováno pořízení a instalace nového systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla včetně jejich příslušenství a zapojení:

 • centrální systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla,
 • decentrální systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla

Maximální výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory stanovené podle podoblasti podpory a počtu bytových jednotek, na které...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti výměny zdrojů tepla je podporováno pořízení a instalace nového hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění v následujících případech výměny:

 • kotlů na pevná paliva
 • kotlů na topné oleje za některý ze zdrojů 
 • lokálních topidel na pevná paliva, která jsou využívána jako hlavní zdroj...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na:

 • rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování,
 • zavádění komplexních programů a vytváření podmínek přesahujících jednotlivé oblasti podpory sociálního začleňování osob, zavádění nástrojů mezioborové a meziresortní spolupráce, 
 • systémová, koncepční, strategická, osvětová a metodická opatření v oblasti služeb...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 08. 2025

Cílem výzvy je výstavba, modernizace nebo rekonstrukce vybraného úseku silnice II. třídy. Dotace je určena na výstavbu obchvatů obcí a silničních přeložek na vybraných úsecích silnic II. třídy, zlepšující přístupnost k TEN-T, na rekonstrukce a modernizace silnic II. třídy na vybraných úsecích a jejich uzlových bodech, zlepšující přístupnost k TEN-T, na technické zhodnocení a výstavba mostů na vybraných úsecích silnic II...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 08. 2025

Cílem výzvy je výstavba, modernizace nebo rekonstrukce vybraného úseku silnice II. třídy. Dotace je určena na výstavbu obchvatů obcí a silničních přeložek na vybraných úsecích silnic II. třídy, zlepšující přístupnost k TEN-T, na rekonstrukce a modernizace silnic II. třídy na vybraných úsecích a jejich uzlových bodech, zlepšující přístupnost k TEN-T, na technické zhodnocení a výstavba mostů na vybraných úsecích silnic II...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 08. 2025

Cílem výzvy je posílení systému ochrany obyvatelstva ČR zlepšením připravenosti a schopnosti reakce základních složek integrovaného záchranného systému na mimořádné události a nové hrozby. Dotace je určena na pořízení materiálně-technického vybavení a vytvoření hmotných podmínek pro ZS IZS, na výstavbu a modernizaci výcvikových a vzdělávacích středisek a pořízení technického a technologického vybavení, na modernizaci jednotného...

Maximální % dotace:
88%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2025

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury středních škol.

Podporované aktivity:

 • Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben SŠ, SŠ spojených s VOŠ, center odborné přípravy a konzervatoří ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.
  Vnitřní konektivita škol
  ...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
99 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2025

Cílem programu je odkup vlastnických práv k vodovodům a kanalizacím za účelem dosažení scelení majetku a převedení vlastnických práv pod kontrolu měst a obcí České republiky za účelem jejího scelování a snížení vysoké atomizace vlastnické struktury oboru vodovodů a kanalizací. Žadateli jsou obce, svazky obcí, vodohospodářské společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí. Akce musí být realizována nejpozději...

Maximální % dotace:
30%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2025

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury středních škol.

Podporované aktivity:

 • Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben SŠ, SŠ spojených s VOŠ, center odborné přípravy a konzervatoří ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.
 • Vnitřní konektivita škol...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
99 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2025

Cílem výzvy je posílení systému ochrany obyvatelstva ČR zlepšením připravenosti a schopnosti reakce základních složek integrovaného záchranného systému na mimořádné události a nové hrozby. Dotace je určena na pořízení materiálně-technického vybavení a vytvoření hmotných podmínek pro ZS IZS, na výstavbu a modernizaci výcvikových a vzdělávacích středisek a pořízení technického a technologického vybavení, na modernizaci jednotného...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2025

Cílem výzvy je posílení systému ochrany obyvatelstva ČR zlepšením připravenosti a schopnosti reakce základních složek integrovaného záchranného systému na mimořádné události a nové hrozby. Dotace je určena na pořízení materiálně-technického vybavení a vytvoření hmotných podmínek pro ZS IZS, na výstavbu a modernizaci výcvikových a vzdělávacích středisek a pořízení technického a technologického vybavení, na modernizaci jednotného...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2025

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury středních škol.

Podporované aktivity:

 • Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben SŠ, SŠ spojených s VOŠ, center odborné přípravy a konzervatoří ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.
 • Vnitřní konektivita škol...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
99 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2025

Cílem výzvy je zajištění povinností orgánů ochrany přírody ve vztahu k zvláště chráněným územím, soustavě Natura 2000 a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany. Realizace a příprava záchranných programů a programů péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů a regionálních akčních plánů. Žadateli jsou správy národních parků, Správa jeskyní ČR a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Celková alokace podprogramu...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2025

Cílem výzvy je podpora zaměřená na realizaci předem definovaného projektu - Implementace nařízení SDG – Zavedení služby VŠ. Dotace je určena na uvedení do provozu jednotné digitální brány prostřednictvím elektronizace dvou procedur - Žádost o financování vysokoškolského studia, například formou stipendia a půjčky od veřejného orgánu nebo instituce a Podání počáteční žádosti o přijetí na veřejnou vysokoškolskou instituci...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2026

Cílem výzvy je rozvoj internacionalizace výzkumného prostředí v ČR a zvýšení kvality výzkumných organizací v ČR, včetně profesního růstu výzkumných pracovníků, a to prostřednictvím podpory projektů Marie Skłodowska-Curie Actions, typu fellowship, které v hodnocení programů Horizont 2020 (výzva H2020–MSCA-IF–2020) a Horizont Evropa, dosáhly hodnocení alespoň 70 % celkového počtu bodů, ale z důvodu nedostatku finančních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
750 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2026

Cílem výzvy je zajištění dostupnosti sociálních služeb a rozvoj vybraných sociálních služeb. Dotace je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním vybraných druhů a forem sociálních služeb (azylové domy, domy na půl cesty, podpora samostatného bydlení, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace mimo pobytovou formu, osobní asistence, intervenční centra). Žadateli jsou kraje včetně hlavního...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
684 227 700,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 10. 2026

Cílem výzvy je podpora realizace nástrojů politiky zaměstnanosti.

Dotace je určena na:

 • podporu dalšího vzdělávání posilujícího postavení osob na trhu práce,
 • opatření podporující návrat do vzdělávání, nebo vedoucí k rozvoji základních kompetencí, ...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 11. 2027

Cílem výzvy je pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení, včetně zajištění přístupnosti osobám s postižením. Oprávněnými žadateli jsou obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi, PO OSS, církve a církevní organizace, NNO, které min. 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovaly sociální bydlení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora elektronizace vybraných služeb veřejné správy, rozšíření propojeného datového fondu, integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz, opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace, publikace dat veřejné správy jako OpenData, vytvoření eGovernment cloud, transakční portálová řešení s využitím...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na revitalizaci knihoven, včetně nové výstavby, na budování expozic, depozitářů, technického zázemí, návštěvnických a edukačních center, na restaurování sbírek knihovních fondů, na vybavení pro konzervaci a restaurování, na evidenci a dokumentaci knihovních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software, na ochranu knihovních fondů, na technické vybavení knihoven...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora infrastruktury pro bezpečnou nemotorovou dopravu.

Podporované aktivity:

 • Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy,
 • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti předškolního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. Dotace je určena na zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších dětí, na zvyšování...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora integrovaných projektů v oblasti sociálních služeb realizovaných na území metropolitních oblastí. Pro služby sociální péče bude podporován nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb. Oprávněným žadatelem...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti předškolního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. Dotace je určena na zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších dětí, na zvyšování...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na revitalizaci knihoven, včetně nové výstavby, na budování expozic, depozitářů, technického zázemí, návštěvnických a edukačních center, na restaurování sbírek knihovních fondů, na vybavení pro konzervaci a restaurování, na evidenci a dokumentaci knihovních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software, na ochranu knihovních fondů, na technické vybavení knihoven...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na:

 • rozvoj dalšího vzdělávání,
 • realizaci opatření podporující návrat do vzdělávání,
 • realizaci individuálního poradenství pro znevýhodněné skupiny na trhu práce...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 02. 2028

Intervence specifického cíle je směřována do rozvoje Úřadu práce ČR za účelem zlepšení dostupnosti a zkvalitnění služeb včetně vstřícného přístupu zaměřeného na klienta a zapojení moderních informačních a komunikačních technologií.

Podporované aktivity jsou:

 • Modernizace, podpora rozvoje a kapacit veřejných služeb zaměstnanosti (analytických, metodických a řídicích) a zavádění klientsky orientovaných, individualizovaných...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 02. 2028

Cílem výzvy je přispět k tomu, aby veřejné služby zaměstnanosti svým klientům, tedy uchazečům a zájemcům o zaměstnání, širší veřejnosti i zaměstnavatelům, poskytovaly vysoce kvalitní, dostupné a proklientsky orientované služby.

Dotace je určena na:

 • modernizaci, rozvoj kapacit a zavádění klientsky orientovaných, individualizovaných a vhodně dostupných veřejných služeb zaměstnanosti s ohledem na potřeby trhu práce, 
 • tvorbu...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
378 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 02. 2028

Cílem výzvy je přispět k rozvoji systémových opatření v oblasti dalšího vzdělávání, která zvýší účast jednotlivců na odborné přípravě a podpoří je v pracovním procesu nebo během profesních přechodů.

Dotace je určena na:

 • tvorbu, rozvoj a realizaci systémových opatření v oblasti dalšího vzdělávání, 
 • tvorbu a rozvoj nových diagnostických nástrojů pro oblast kariérového poradenství...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 03. 2028

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zvýšení zaměstnanosti specifické věkové skupiny mladých osob do 29 let věku, a to zejména prostřednictvím cílených nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Dotace je určena na podporu vzdělávání, na poradenské a informační činnosti, na motivační aktivity, na podporu aktivit vedoucích k získání udržitelného a vhodného zaměstnání, na doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 03. 2028

Cílem výzvy je podpora intervence směřující do železniční sítě mimo TENT a to zejména do udržitelné regionální, příměstské i městské dopravy v hustě osídlených oblastech a navazující na TEN-T sítě. Aktivity zajišťující zlepšení kvality železniční infrastruktury ohledně plynulosti, kapacity, bezpečnosti a lepší návaznosti dopravy z regionálních tratí navazující až k síti TEN-T, tzn. budou podpořeny i modernizace stanic...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2029

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených zejména na dobudování páteřní silniční sítě, která je součástí TEN-T a dále také na zvýšení kapacity nejvýznamnějších tahů. Výstavba zohlední opatření zaměřená na zmírnění negativních dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví a na zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Oprávněnými žadateli jsou vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2029

Cílem výzvy je podpora projektů výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T. Aktivity zaměřené na minimalizaci negativních vlivů dopravy výstavbou obchvatů, jež přispějí ke zlepšení emisních situací v centru měst a obcí a sníží dopad na zdraví obyvatel v obytné zástavbě. Oprávněnými žadateli jsou vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2029

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na modernizaci a rekonstrukci železniční infrastruktury na hlavní i globální síti TEN-T a zavádění nových technologií pro řízení železničního provozu a zajišťování jeho bezpečnosti včetně ERTMS. Oprávněnými žadateli jsou vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2029

V této oblasti se program zaměřuje na podporu přechodu na čistou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně, prevence a řízení rizik a udržitelné městské mobility.

Podporované aktivity:

Adaptace přeshraničních ekosystémů (suchozemských i vodních) v chráněných oblastech a v kulturní krajině na změněné klimatické podmínky (například rekonstrukce lesa...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je zlepšení vybavenosti českých nemocnic, zlepšení psychické pohody léčených dětí i jejich rodičů, ale významně podporuje i vědecké projekty. Žádat o nadační příspěvek mohou zdravotnická zařízení, ústavy, výzkumná centra, vědecká a vzdělávací pracoviště. Žadatelem musí být vždy osoba k tomu oprávněná nebo zmocněná. Příspěvky individuálním dárcům poskytuje Nadační fond Kapka naděje ve výjimečných případech...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

V této oblasti se program zaměřuje na dosažení vyššího stupně regionální integrace a přeshraniční koordinace a na zlepšení vztahů mezi obyvateli obou sousedních zemí.

Podporované aktivity:

 • Vytváření kapacit pro přeshraniční spolupráci institucí veřejné správy a poskytovatelů veřejných služeb za účelem udržitelného zvyšování efektivity uvedených institucí (např. prostřednictvím výměny příkladů dobré praxe nebo výměnných...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

V této oblasti se program zaměřuje na zlepšení rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu.

Podporované aktivity:

 • Zlepšování, rozšiřování a propojování společné nabídky formálního i neformálního vzdělávání pro děti, mládež, učně...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem nadace je podporovat děti a rodiny, které přišly o jednoho z rodinných příslušníků – profesionálního řidiče kamionu nebo autobusu – při dopravní nehodě, k níž došlo při výkonu povolání. Pomoc je především finanční, materiální, motivační, psychická. Podpora se týká oblasti prevence dopravních nehod profesionálních řidičů, zvyšování bezpečnosti silničního provozu a rozvoj spolupráce s partnerskými organizacemi.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem nadace je podporovat vztah domácích i zahraničních návštěvníků k výtvarnému umění, seznamovat veřejnost s moderním a současným výtvarným uměním a přispívat k znovuvytvoření a posílení povědomí o tradici v uvedené kulturní oblasti. Dalším okruhem činnosti nadace je publikační a osvětová činnost. Nadace vydává katalogy či monografické publikace k téměř všem krátkodobým výstavám.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je podat pomocnou ruku lidem, kteří ztratili bydlení. Program je určen těm, kteří:

 • se právě ocitli na ulici, nebo projevují soustavnější snahu se z ulice dostat,
 • jsou v akutní situaci a jejich další pobyt na ulici by znamenal ohrožení života
 • bydlí sice v zařízení s podporou sociálního pracovníka, ale jejich další setrvání v zařízení je vážně ohroženo...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Nadace má za cíl podporu obecně prospěšné činnosti v Libereckém kraji. Její cílovou skupinou jsou místní organizace a občanské iniciativy. Fond zdraví se soustředí na:

 • příspěvky veřejným zdravotnickým zařízením na nákup vybavení a aktivity, podporující rekonvalescenci pacientů
 • příspěvky neziskovým organizacím na rehabilitace a rekondiční pobyty zdravotně postižených osob
 • příspěvky na lékařsky odůvodněnou péči, která není...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Fond podporuje profesionální i dobrovolné hasičské sbory, organizace a sdružení. Cílem fondu je podpora hasičů příspěvky na vybavení a zařízení, podpora projektů, akcí a aktivit jak v oblasti zásahové činnosti, tak v oblasti hasičského sportu. Fond také podporuje práci s dětmi a mládeží a organizaci společenských, kulturních a sportovních aktivit lokálního významu určených široké hasičské obci. 

Záměrem fondu je pomáhat...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Posláním nadace je uchování baťovské historie a baťovských tradic jako takových. Podpora projektů zaměřených na zdravý rozvoj prosperující komunity, ať už v oblasti sociálního a kulturního rozvoje, vzdělání mládeže a podpory podnikatelských aktivit. Žádat o grant mohou jak fyzické tak i právnické osoby.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Tento program podpory je určen pro nová projektová partnerství a slouží jako zjednodušený program pro žádost ve více oblastech. Česko-německý fond budoucnosti podporuje rozmanité česko-německé projekty v oblastech mládeže a školství, kultury, partnerství obcí a zájmových sdružení, sociální podpory a podpory menšin.

Program Začínáme! je určen na:

 • Aktivity v oblasti setkávání mládeže a školství
 • Přípravu česko-německých...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

V této oblasti se program zaměřuje na posílení výzkumných a inovačních kapacit a využití synergií prostřednictvím přeshraniční spolupráce za účelem zlepšení konkurenceschopnosti institucí aplikovaného výzkumu a podniků v programovém území.

Podporované aktivity:

 • Přeshraniční výzkumné záměry zaměřené na aplikovaný přeshraniční výzkum v oblastech relevantních pro hospodářství regionu (zejména uvedených v rámci RIS3 strategií...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem fungování nadace je podpora zlepšování kvality života a rozvoj duchovních a materiálních hodnot, podpora a uplatňování základních lidských práv a přispění k lepšímu životu jednotlivců i společnosti jako takové. 

Program Skils uskutečňuje tyto zásady v oblastech:

 • podpory lidí, kteří jsou ve společnosti znevýhodnění pro svůj fyzický nebo sociální stav
 • podpory mladých talentovaných a rozvoji vzdělanosti...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je podpora stavební úpravy či opravy objektů, které se nacházejí na území památkové zóny města Klatov. Důvodem je zlepšení vzhledu objektů v městské památkové zóně (historické části města). Žadateli mohou být vlastníci objektů v historické části města (památkové zóně). Alokace je 200 000 Kč za rok.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Nadace má za cíl podporu obecně prospěšné činnosti v Libereckém kraji. Její cílovou skupinou jsou místní organizace a občanské iniciativy. Fond kultury a umění se zabývá podporou regionálních zájmových sdružení a organizací při:

 • pořádání různých kulturních aktivit
 • podporou pěveckých sborů a hudebních těles
 • výstavnictví v oblasti umělecké tvorby...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno