DotaceOnline.cz pomáhá využít dotačních možností tím, že poskytuje přístup k nejkomplexnějšímu zdroji možností dotačního financování pro české subjekty.

Níže vám přinášíme ukázku rozsahu naší databáze. Předplatitelé získají úplné informace, navíc i možnost vyhledávání dotačních možností podle 18 různých kritérií, přístup ke konkrétním informacím a odkaz na oficiální zdroj informací včetně potřebných podrobností. 

Místní akční skupina Hranicko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 2 fiche (opatření):

 • Rozvoj zemědělských podniků s alokací 770 308 Kč. Důraz bude kladen na podporu takových podnikatelských záměrů, které mají potenciál růst směrem novým podnikatelským příležitostem a pracovním místům.
 • Obnova vesnic, oblast f) Kulturní...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Program je určen na zabezpečení pozice a činnosti terénního pracovníka, kterého zaměstnává obec nebo příspěvková organizace obce, zřízená pro tyto účely. Těžištěm terénní práce je přímá práce s příslušníky národnostních menšin, především romské komunity (řešení problémů v oblasti vzdělání, zaměstnání, zdraví, bydlení, chudoby a diskriminace, osvěta o právech příslušníků romské menšiny, práce s cílovou skupinou vedoucí...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 10. 2023

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 3 fiche (opatření):

 • Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců.
 • Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 10. 2023

Místní akční skupina Vltava vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 3 fiche (opatření):

 • Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců (Investice do zemědělských podniků).
 • Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora koordinátorů pro romské záležitosti (zabezpečení pozice a činnosti krajského koordinátora pro romské záležitosti a jeho profesního rozvoje). Koordinátor vykonává následující okruhy činností - metodická činnost a metodické vedení romských poradců či zaměstnanců obcí a dalších institucí zabývajících se integrací Romů, koordinační činnost romských poradců a komunitní plánování, analytická činnost, koncepční...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 10. 2023

Cílem programu „Inovační talenty nové generace“ je umožnit výzkumným pracovníkům a začínajícím inovátorům lépe porozumět složitému procesu převádění inovací za hranice vynálezů a získat přímé zkušenostis tímto procesem a pomoci jim rozvíjet jejich podnikatelské myšlení. Tento program si zároveň klade za cíl poskytnout inovativním začínajícím podnikům přístup k novým nápadům a poznatkům ze špičkového výzkumu, a tím urychlit...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 10. 2023

Jedná se o vícekolovou výzvu s datumy uzávěrky 22. března, 7. června a 4. řijna 2023.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Katalyzátor: Výzva se zaměřuje na inovace založené na vědeckých objevech nebo technologických průlomech („deep tech“) a tam, kde je potřeba značného financování v dlouhém časovém horizontu, než lze dosáhnout návratnosti. Podporuje tedy financování inovačních projektů s vysokými rizikiy a s dlouhým obdobím...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 17.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 10. 2023

Cílem výzvy je usnadnit všem účinný a nediskriminační přístup ke spravedlnosti a účinnou nápravu, včetně elektronických prostředků (e-justice), prosazováním účinných občanských a trestních řízení a prosazováním a podporou práv všech obětí trestných činů, jakož i procesních práv podezřelých a obviněných osob v trestním řízení.

Tato dvouletá výzva k předkládání návrhů v rámci specifického cíle Přístup ke spravedlnosti zahrnuje...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 800.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 10. 2023

Předmětem výzvy je podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V:

 • Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic.
 • Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany.
 • Vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora sociálního začleňování osob z Ukrajiny, která souvisí s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, a to na území těch obcí (popř. obcí s rozšířenou působností), kde potřeba řešení sociální situace válečných uprchlíků není dostatečně řešena, zejména území s vysokou koncentrací osob s přiděleným nouzovým ubytováním v souvislosti s válkou na Ukrajině. Jedná se o...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 10. 2023

Cílem výzvy je podpořit integraci Ukrajinců – migrantů s vízem strpění nebo udělenou dočasnou ochranou v České republice, a to prostřednictvím rozvoje jejich komunikačních kompetencí v českém jazyce obecného i odborného zaměření vedoucích k jejich potenciálnímu studiu na veřejné vysoké škole v českojazyčném studijním programu. Výzva je určena pro realizaci tří jazykových kurzů v akademickém roce 2023/2024 v časovém rozmezí...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2023

Výzva podpoří neziskové organizace v Moravskoslezském kraji a jejich projekty, které rozvíjí jejich profesionalizaci, občanskou participaci, advokační práci a komunitní činnost. Priority a cíle fondu jsou zejména ochrana životního prostředí a podpora občanské společnosti.

Tematické oblasti grantového kola jsou následující:

 • Podpora občanské společnosti a angažovanosti.
 • Komunitní projekty...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2023

Cílem výzvy je poskytnout finanční podporu krajům (Karlovarský/Moravskoslezský/Ústecký) na realizaci zastřešujících projektů. V rámci výzvy může kraj čerpat podporu na předfinancování výdajů k poskytování tří základních typů voucherů pro konečné příjemce.

Podporované aktivity:

 • Voucher pro rozvoj podnikání (předmětem podpory je vznik nových nebo rozvoj stávající podnikatelských záměrů a podnikatelských aktivit - výdaje...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2023

Cílem výzvy je zefektivnění, posílení a případně zrychlení azylového řízení, a to především prostřednictvím personálního a technického posílení útvarů Odboru azylové a migrační politiky. Dalším cílem výzvy je posílení a prohloubení působení OAMP ve vnější dimenzi především prostřednictvím personálního a technického posílení příslušných útvarů OAMP. Výzva cílí též na zvýšení povědomí a posílení fungování programů MEDEVAC...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
46 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2023

Cílem výzvy je poskytnout finanční podporu krajům (Karlovarský/Moravskoslezský/Ústecký) na realizaci zastřešujících projektů. V rámci výzvy tak může kraj čerpat podporu na předfinancování výdajů k poskytování dvou základních typů voucherů pro konečné příjemce.

Podporované aktivity:

 • Voucher pro rozvoj podnikání (předmětem podpory je vznik nových nebo rozvoj stávající podnikatelských záměrů a podnikatelských aktivit - výdaje...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2023

Cílem výzvy je poskytnout finanční podporu krajům (Karlovarský/Moravskoslezský/Ústecký) na realizaci zastřešujících projektů. V rámci výzvy tak může kraj čerpat podporu na předfinancování výdajů k poskytování tří základních typů voucherů pro konečné příjemce.

Podporované aktivity:

 • Voucher pro rozvoj podnikání (předmětem podpory je vznik nových nebo rozvoj stávající podnikatelských záměrů a podnikatelských aktivit - výdaje...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2023

Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s. vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Rozvoj obcí (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora poskytování služeb obětem trestných činů. Dotaci je možné získat na programy zaměřené na akreditované služby - poskytování právních informací, restorativní programy zahrnující činnosti a procesy, které usilují o obnovení stavu narušeného v důsledku spáchaného trestného činu v podobě např. mediace, rodinné konference, atd. Žadateli jsou spolky, pobočné spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, obecně...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora poskytování probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele, které jsou realizovány specifickou a strukturovanou metodou práce, která má vést k ukončení kriminálního jednání a úspěšné resocializaci pachatelů trestné činnosti. Žadateli jsou spolky, pobočné spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora prevence korupčního jednání ve smyslu poskytování bezplatného právního poradenství v boji proti korupci především oznamovatelům protiprávního jednání a poskytování poradenství orgánům územních samosprávných celků a příspěvkovým organizacím územních samosprávných celků za účelem tvorby vnitřních oznamovacích systémů a související administrativní, technické a etické infrastruktury.

Podporované aktivity...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 10. 2023

Cílem výzvy je prevence korupčního jednání ve smyslu seznamování veřejnosti s problematikou oznamování protiprávního jednání a ochrany oznamovatelů protiprávního jednání a dále vzdělávání studentů v prevenci korupčního jednání coby součásti rámcových vzdělávacích programů se zaměřením na téma oznamování protiprávního jednání.

Podporované aktivity:

 • Seznamování veřejnosti s problematikou oznamování protiprávního jednání...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora práce s rodinami odsouzených ve VTOS za účelem udržení kontaktů odsouzených s jejich blízkými, včetně ekonomické a provozní dotace kontaktů s rodinou; udržení, případně i posílení rodičovské role u osoby ve VTOS, která je rodičem, snižování nepříznivého dopadu věznění některého z rodičů na děti; podpora funkčních vztahů a rodinného zázemí uvězněných osob před nástupem, během výkonu a po propuštění...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora poskytování probačních a resocializačních programů ve smyslu zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, které jsou realizovány specifickou a strukturovanou metodou práce a svým obsahem reagují na konkrétní potřeby mladistvých v daném regionu, snižují rizika opakování trestné činnosti. Žadateli jsou spolky, pobočné spolky, ústavy, nadace a...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 10. 2023

Cílem výzvy je poskytnutí neinvestiční dotace obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra.

Podporované aktivity:

 • Odborná příprava velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, strojníků jednotek SDH obcí získání odborné způsobilosti...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 10. 2023

Cílem programu je podpora k připomínkám 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Tematické okruhy:

 • Výstavní projekty.
 • Kulturní programy...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 10. 2023

Výzva cílí na činnosti zaměřené na udržitelné, bezpečné a konkurenceschopné dodávky energie. To zahrnuje aktivity v oblasti obnovitelné energie; energetický systém, sítě a skladování; stejně jako Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS).

Výzva obsahuje následující témata:

 • Zvýšení účinnosti inovativních zařízení pro přeměnu statické energie pro výrobu elektřiny a tepla/chladu.
 • Integrace obnovitelných plynů jiných...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 11.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 10. 2023

Cílem programu je podpora rozšíření a zkvalitnění doprovodné infrastruktury pro karavaning na území kraje v turisticky zajímavých lokalitách a v území s minimálním pokrytím touto infrastrukturou, která musí být volně přístupná široké veřejnosti.

Podporované aktivity:

 • Vybudování karavanového stání (stellplatz) určeného k poskytování krátkodobého parkování (24 – 72 hodin) pro obytné automobily nebo soběstačné obytné přívěsy...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 10. 2023

V rámci výzvy budou podpořeny:

 • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy,
 • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti odborné, koncepční, strategické a manažerské a na podporu zvyšování kvality a organizace postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oborech vyznačujících se regionálními rozdíly v dostupnosti, v oborech, kde nepříznivý věkový průměr způsobuje nedostupnost péče, a v oborech s nedostatečným pokrytím péče.

Dotace je určena na:

 • podporu vzdělávání...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 10. 2023

Cílem výzvy je zajištění nezbytné personální kapacity pro spolupráci s Agenturou EU pro Azyl v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2303, kterým se zřizuje tato agentura.

Podporované aktivity:

 • Zajištění provozně-technické podpory k financování nákladů na pracovníky oddělení na podporu implementace nařízení o EUAA (oddělení bude zajišťovat činnost skupiny specialistů pro otázky azylu, kteří budou...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
29 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 10. 2023

Opatření č. 1 podporuje následující aktivity:

 • Zajištění vzdělávacích potřeb managementu i pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a pracovníků školních poradenských pracovišť.
 • Zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem.
 • Podpora managementu a pedagogických pracovníků v oblasti duševního zdraví...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 10. 2023

Opatření č. 4 podporuje následující aktivity:

 • Podpora spolupráce mezi speciálními a běžnými školami při zajišťování procesu integrace dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Podpora organizování konferencí, seminářů, kurzů a dalších aktivit zaměřených na vzdělávání pedagogických pracovníků speciálních škol a školských zařízení.
 • Podpora pořádání přehlídek a soutěží obvodního a krajského rozsahu pro...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 10. 2023

Cílem programu je usnadnění přístupu široké veřejnosti ke sportování a rozvoj nabídky aktivit pro mládež a využití volného času dětí.

Opatření č. 5 - podmínky:

 • Sportovní hřiště se veřejnosti k využití poskytne zdarma s tím, že úhrada způsobilých nákladů bude ZŠ zřízených MČ spolufinancována 50% HMP.
 • ZŠ se zájmem o otevření školního hřiště veřejnosti se přihlásí MČ, která je zřizuje, s požadovanou celkovou částkou pro...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 10. 2023

Předmětem výzvy je infrastruktura sociálních služeb – podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence. Vytvoření, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb pro práci s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 10. 2023

Opatření č. 4 podporuje následující aktivity:

 • Zlepšování kvality života seniorů ve společnosti, a to zejména ve smyslu aktivizace seniorů zapojením do pravidelného studijního programu.
 • Posílení solidarity generační i mezigenerační povahy, posilnění vědomí sounáležitosti se společností, s její tradicí a tím i posilnění občanské odpovědnosti.
 • Posílení klíčových občanských kompetencí seniorů, zejména v oblastech legislativních...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 10. 2023

Program je určen na podporu mobility. Cílem výzvy je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Podporovány jsou aktivity zaměřené na vytváření bezbariérových pěších tras (odstraňování bariér při vstupu do budov, zpřístupňování budov zajišťujících dopravní služby, zpřístupňování komunikací pro chodce a jejich napojení na dopravní systémy, vybavení dopravních prostředků vnitrostátní veřejné...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 10. 2023

Předmětem výzvy je rekonstrukce vybavení obecních profesionálních knihoven:

 • rekonstrukce knihoven, včetně nové výstavby,
 • návštěvnické a technické zázemí,
 • zařízení pro digitalizaci a aplikační software...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 10. 2023

Opatření č. 2 podporuje následující aktivity:

 • Podpora nových forem a metod výuky pro děti, žáky a studenty.
 • Podpora pořádání vědomostních a uměleckých soutěží obvodního, krajského a celostátního rozsahu pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení na území HMP (netýká se sportovních soutěží), případně na území České republiky, jichž se účastní žáci a studenti a školská zařízení z území hl. m. Prahy, případně podpora...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 10. 2023

Předmětem výzvy je infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu:

 • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikace pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy,
 • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách,
 • doprovodná část projektu, pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 10. 2023

Cílem programu je podpora služeb protidrogové prevence a jejich rozvoj na základě aktuálních potřeb HMP. Dotace budou poskytovány na jeden rok nebo na období čtyř let. Program podporuje specifické projekty k dosažení pozitivních změn chování, postojů a životního stylu u uživatelů drog, léčbu a resocializaci v oblasti protidrogové politiky a minimalizaci zdravotních, sociálních a jiných rizik spojených s užíváním návykových...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora předcházení výskytu rizikového chování, případně jeho oddálení, minimalizování jevů s ním spojených, posilování kompetencí pedagogů v oblasti prevence a péče o duševní zdraví dětí a pedagogů s cílem předcházet rizikovýcm stavům či obtížím a v případě jejich výskytu je včas zachytit. Žadateli jsou školy nebo školská zařízení, školská výchovná a ubytovací zařízení a školské zařízení pro preventivně...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 10. 2023

Cílem dotačního řízení je podpora subjektů poskytujících veřejnou službu. Program podporuje vydávání literárních periodik, literárních festivalů a přehlídek, nadstandardních cyklů literárních pořadů s dlouhodobou koncepcí, literární soutěže, jednotlivé akce a pořady k propagaci čtenářství, semináře, sympozia, konference, kongresy, organizační činnost spojenou s udílením literární cen, celoroční dokumentační, popularizační...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 10. 2023

Cílem dotačního řízení je podpora subjektů poskytujících veřejnou službu. Program podporuje vydávání literárních periodik, literární festivaly a přehlídky, nadstandardní cykly literárních pořadů s dlouhodobou koncepcí, literární soutěže, jednotlivé akce a pořady k propagaci čtenářství, semináře, sympozia, konference, kongresy, organizační činnost spojená s udílením literární cen, celoroční dokumentační, popularizační a...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 10. 2023

Předmětem výzvy je vyvíjet a/nebo pilotovat aplikace využívající XR modely (modely rozšířené reality) v nových sektorech se zaměřením na umožnění nových typů interakce člověk-člověk a člověk-stroj.

Příklady vítaných cílů projektu zahrnují:

 • Zlepšení nebo prokázání účinnosti odvození modelu XR.
 • Zlepšení nebo prokázání účinnosti tréninku XR modelu...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů velvyslanectví a generálních konzulátů na propojení českých firem a zástupců akademické sféry s potenciálními zahraničními partnery, které pomáhá identifikovat nové příležitosti na zahraničních trzích.

Podporované aktivity:

 • Semináře, konference, kulaté stoly, incomingové mise ze zahraničí do ČR, workshopy, katalogové prezentace či účast českých firem na výstavách a veletrzích.

Žadateli...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 10. 2023

Cílem výběrového dotačního řízení je podpora subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu v oblasti alternativní hudby (hudební festivaly, koncertní projekty výjimečné dramaturgické objevnosti, objevná a výjimečná dramaturgie hudebních klubů, interdisciplinární projekty s těžištěm v hudebním umění, tvůrčí dílny, kurzy, soutěže je určena pro mladé umělce a odborníky v oblasti interpretace, skladby, hudební publicistiky...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 10. 2023

Program podporuje projekty v oblasti profesionálního divadelního a tanečního umění, klasické, alternativní hudby a výtvarného umění. Cílem výzvy je podpora projektů mezinárodní umělecké a odborné spolupráce na území ČR, zaměřených na rozvoj kompetencí profesionálních uměleckých a odborných pracovníků kulturního a kreativního sektoru, na získání znalostí a dovedností uplatnitelných v dalším profesním životě a zvyšujících...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 10. 2023

Cílem výběrového dotačního řízení je podpora subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu. Dotační řízení je určeno na podporu veřejně prospěšných neziskových projektů (tance, pohybového divadla, nonverbálního divadla/pantomimy, interdisciplinárního charakteru s významným podílem taneční/pohybové složky, nový cirkus) pro pořadatele festivalů a přehlídek profesionálního tance, pohybového a nonverbálního umění nadregionálního...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 10. 2023

Program podporuje projekty profesionálního hudebního umění v oblasti klasické hudby - hudební festivaly, koncertní akce v oblasti soudobé hudby, koncertní akce v oblasti historicky poučené interpretace staré hudby, koncertní akce výjimečné dramaturgické objevnosti, kontinuální činnost stálých profesionálních souborů, tvůrčí dílny, kurzy, soutěže pro mladé umělce a odborníky v oblasti interpretace, skladby, hudební publicistiky...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 10. 2023

Cílem programu je odstranění nevyužívaných staveb a následné vybudování přírodního úložiště uhlíku(tzn. lesoparku nebo lesa) na území zanedbaných brownfieldů, které často dlouhodobě chátrají a není je možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji. Účelem je odstranění staré a často i nebezpečné stavební zátěže a zároveň zvýšení objemu do přírody uloženého CO2. Revitalizace zahrnuje odstranění stavby, která je součástí...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora vzniku nových kapacit jednotek intenzivní neurorehabilitace v přímé návaznosti na vysoce specializovanou cerebrovaskulární a traumatologickou péči a zvýšení kvality a dostupnosti rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech. V rámci výzvy jsou podporovány dva typy aktivit.

Aktivita A:

 • Účelem aktivity A je vytvoření a vybavení jednotek intenzivní neurorehabilitace v přímé návaznosti na centra...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
49 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 10. 2023

Cílem výzvy je podpořit komunitní život na území MAS Vladař o.p.s. v Plzeňském kraji. Dotace je určena na veřejně prospěšné projekty zaměřené na kulturní, společenské, sportovní a vzdělávací aktivity dětí, mládeže a dospělých ve prospěch obyvatel obcí, na obnovu a údržbu občanské vybavenosti, veřejného prostoru, na nákup služeb, vybavení, zařízení apod. Žadatelem je obecně prospěšná společnost, spolek, ústav, obec, příspěvková...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 10. 2023

Cíl programu je motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání středního vzdělání s výučním listem v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných učebních oborech vzdělání. Dotace jsou určeny na stipendia pro učně po celé tři roky studia. Žadateli jsou SŠ zřizované krajem nabízející podporované obory vzdělávání. Podpořené projekty lze realizovat od 1.9.2023 do 30.9.2024.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 10. 2023

Cílem výběrového dotačního řízení je podpora subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu v oblasti profesionálního výtvarného umění (výstavní projekty, celoroční kontinuální činnost, ostatní projekty - festivaly, přehlídky, výtvarná sympozia, rezidenční pobyty s účastí českých umělců, konference, přednáškové cykly a soutěže), odborná periodická publikace, odborná neperiodická publikace, dokumentační a informační činnost...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů festivalů profesionálního umění v oblastech klasické hudby, alternativní hudby, divadla, tance a pohybového umění, výtvarného umění a literatury. Žadateli jsou žádat právnické a fyzické osoby podnikající v daných v oblastech profesionálního umění, které splní kritéria specifická pro jednotlivé umělecké oblasti.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 10. 2023

Cílem programu jsou energeticky účinné revitalizace nevyužívaných a zanedbaných brownfieldůkteré často dlouhodobě chátrají tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji. Následné využití brownfieldů bude převážně nepodnikatelského charakteru a bude sloužit široké veřejnosti (pro vzdělávání, výchovu, sport, kulturu, pro společenské účely, sociální služby nebo péči o rodinu, pro potřeby složky integrovaného...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 10. 2023

Cílem výběrového dotačního řízení je podpora veřejně prospěšných neziskových projektů profesionálního umění činoherního divadla, hudebně – dramatického divadla, loutkového divadla, alternativního divadla, projektů interdisciplinárního charakteru s významným podílem divadelní složky. Dotační řízení je určeno pro pořadatele festivalů a přehlídek profesionálního divadla nadregionálního, celostátního či mezinárodního významu...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 10. 2023

Výzva Programu projektu Smetana 200 je vypisována u příležitosti významných hudebních výročí roku 2024.  Program je určený na podporu propagace České republiky jako inovativní země s bohatou kulturní tradicí prostřednictvím osobnosti a hudby Bedřicha Smetany v ČR i v zahraničí v kontextu 200. výročí jeho narození v rámci Roku české hudby 2024.

Tematické okruhy:

 • Hudební projekty v oblasti klasické i alternativní hudby...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 10. 2023

V této oblasti se program zaměřuje na dosažení vyššího stupně regionální integrace a přeshraniční koordinace a na zlepšení vztahů mezi obyvateli obou sousedních zemí.

Podporované aktivity:

 • Vytváření kapacit pro přeshraniční spolupráci institucí veřejné správy a poskytovatelů veřejných služeb za účelem udržitelného zvyšování efektivity uvedených institucí (např. prostřednictvím výměny příkladů dobré praxe nebo výměnných...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 24.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 10. 2023

V této oblasti se program zaměřuje na zlepšení rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu. 

Podporované aktivity:

 • Zlepšování, rozšiřování a propojování společné nabídky formálního i neformálního vzdělávání pro děti, mládež, učně...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 24.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 10. 2023

V této oblasti se program zaměřuje na zhodnocení atraktivit pro udržitelný cestovní ruch, koordinaci služeb mobility pro turisty a společný marketing turistických atraktivit.

Podporované aktivity:

 • Zhodnocení atraktivit a pamětihodností pro udržitelný cestovní ruch v pohraničí (budov a památek, rozvoj cyklostezek, pěších tras, apod.).
 • Koordinace služeb mobility pro turisty (koordinace služeb s ohledem na potřeby znevýhodněných...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 40.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 10. 2023

Akce v rámci výzvy by se měly zaměřit na příklady inspirativního chování a praktik na místní úrovni, které lze znásobit, a na metody, jak zapojit občany a zainteresované strany v oblasti sportu v komunitách, aby spoluvytvářeli udržitelné sportovní postupy a spolupracovali na nich.

Cíle projektu jsou:

 • Zvyšovat povědomí, inspirovat chování a rozvést v evropské společnosti myšlenku o tom, jak může sport umožnit a urychlit...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 400.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 10. 2023

Program EU4Health představuje významný závazek EU v boji proti veřejnému zdravotnímu ohrožení způsobenému COVID-19. Jeho cílem je zlepšit veřejné zdraví, chránit před přeshraničními zdravotními hrozbami, zvýšit přístup k léčivým přípravkům a posílit národní zdravotnické systémy. Program se zaměřuje na prevenci nemocí, připravenost, inovace a mezinárodní spolupráci.

Výzva obsahuje např. následující podtémata:

 • Podpora přístupu...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 10. 2023

Výzva se zaměří na podporu komunitní integrace dětí a mládeže. Zlepšováním své duševní pohody navštěvováním sportovních lekcí se tito jedinci nakonec stanou připraveni přizpůsobit se novému prostředí. Sportovní aktivity se svou schopností sbližovat lidi napomohou interakci s hostitelskou komunitou; usnadnit integraci do vzdělávacího systému a na trh práce. K dosažení nejlepších výsledků by tyto aktivity měly být organizovány...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 400.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 10. 2023

Tato výzva je otevřena sociálním podnikům, které získaly nebo uzavřely smlouvu v rámci výzvy SocialTech4EU pro sociální podniky v Evropě – Finanční podpora školení (SocialTech4EU/2023/Call1:Training).

Výzva poskytuje finanční podporu sociálním podnikům na vypracování studie proveditelnosti ve spolupráci s poskytovateli inovací pro vypracování „inovačního projektu“. Žadatelé mohou požádat o finanční podporu až do výše 20...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 20.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 10. 2023

Cílem výzvy je stavět na nových, špičkových směrech ve vědě a technologii, aby změnily obor a trh nebo vytvořily nové příležitosti realizací inovativních technologických řešení založených na vysoce rizikovém/vysoko ziskovém výzkumu a vývoji. S každou konkrétní výzvou bude vytvořeno portfolio projektů, které zkoumají různé perspektivy, konkurenční přístupy nebo doplňkové aspekty výzvy. Složitost a vysoce riziková povaha...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 10. 2023

Výzva podpoří účast žadatelů na veletrhu v oblasti autodopravy a městské dopravy SOLUTRANS. SOLUTRANS je místem, kde se spojují inovace a informace v sektoru těžkých nákladních vozidel, je globální centrum pro těžká a lehká užitková vozidla. Veletrh se koná od 21. do 25. listopadu 2023 na Lyon Eurexpo.

Účelem financování je přispět na následující náklady, které příjemcům vzniknou v souvislosti s účastí na veletrhu:

 • Cestovní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.500,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 10. 2023

Cílem programu je podpora činnosti uměleckých těles a dalších subjektů zabývajících se organizací soustavných a dlouhodobých kulturních a
společenských aktivit ve městě. Dotace může být poskytnuta na celoroční kulturní činnost žadatelů probíhající minimálně 10 měsíců v roce (uspořádání kulturní akce, výstavní činnost, koncertní činnost tělesa). Žadatelem může být fyzická i právnická osoba.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 10. 2023

Předmětem výzvy je infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol:

 • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi,
 • vnitřní konektivita škol,
 • školní družiny a školní kluby...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 10. 2023

Předmětem výzvy je výstavba a rekonstrukce místních komunikací a infrastruktury pro bezpečnou cyklistickou dopravu.

Podpořeny budou:

 • Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu.
 • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
15 665 233,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 10. 2023

Místní akční skupina Český les vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Rozvoj venkovského prostoru (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Mateřské a základní školy, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, Veřejná prostranství v obcích).

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 10. 2023

Cílem programu je rozvoj cyklistické infrastruktury na území Středočeského kraje. Projekt musí být spolufinancován z jiných veřejných zdrojů (SFDI, IROP).  

Dotace může být využita na tematická zadání:

 • Výstavba cyklistické infrastruktury na dálkových páteřních trasách.
 • Výstavba cyklistické infrastruktury na vybraných páteřních regionálních trasách...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 10. 2023

Místní akční skupina NAD ORLICÍ vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena celkem fiche (opatření):

 • Rozvoj venkova (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, Stezky)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora poradenských a informačních činnosti a programů (včetně individuálního a specializovaného poradenství) v oblasti zaměstnávání.

Podporované aktivity:

 • Poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání.
 • Motivační aktivity...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 10. 2023

Předmětem výzvy je infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny:

 • navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS,
 • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí,
 • navyšování kapacit a vznik nových zařízení...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 10. 2023

Předmětem výzvy je výstavba a rekonstrukce budov škol a školských zařízení, modernizace učeben a jejich vybavení vzdělávacími pomůckami a výstavba a rekonstrukce zařízení pro zájmové a neformální vzdělávání.

Podpořena bude:

 • Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny.
 • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
7 289 862,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora zaměřená na realizaci předem definovaného projektu - Statistický informační systém – SIS 5.0. Dotace je určena na generační obměnu klíčového informačního systému – Statistického informačního systému (SIS). Žadatelem je Český statistický úřad.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2023

Cílem programu je zajištění dostupnosti některých zdravotních a zdravotně-sociálních služeb nedostatečně zajištěných stávající sítí poskytovatelů. Dotace je určena na podporu aktivit zaměřených na realizaci zdravotní péče (opatření I.), na rozvoj zdravotně-sociální péče (opatření II.), na realizaci svépomocné podpůrné činnosti, prevenci a podporu osob dlouhodobě nemocných nebo s postižením (opatření III.)na podporu rozvoje...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 10. 2023

Cílem programu je podpořit projekty subjektů, které poskytují sociální služby v oblasti rodinné politiky. Výzva podporuje aktivity realizované v rámci 6-ti podprogramů (Podpora funkční rodiny - preventivní aktivity na podporu stabilních vztahů v rodině; Podpora znevýhodněných rodin a dětí - dětí a rodičů z dysfunkčních rodin a dětí bez rodinného zázemí; Rozvoj náhradní rodinné péče; Podpora dobrovolnictví; Podpora neformálně...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 10. 2023

Cílem programu je podpora vrcholového sportu. Podporovanou aktivitou je podpora činnosti a přípravy vrcholových sportovních kolektivů a jednotlivců působících na území Karlovarského kraje ve sportovních soutěžích organizovaných na nejvyšší národní či mezinárodní úrovni. Žadateli jsou právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je oblast sportu. Výše dotace smí činit v individuálním sportu maximálně 50 000 Kč pro jednotlivce...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 10. 2023

Cílem programu programu je podpora činnosti zaměřenou na pravidelnou systematickou sportovní přípravu dětí, mládeže (maximálně do dovršení juniorského věku v jednotlivých sportovních disciplínách) a handicapovaných sportovců (bez rozdílu výkonnosti, věkových kategorií a odvětví) na území Karlovarského kraje. Žadatelem může být právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je oblast sportu. Žadatel musí splňovat podmínku minimálního...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 10. 2023

Program byl založen za účelem finanční podpory kulturních aktivit v rámci Karlovarského kraje. Příspěvky se poskytují občanským sdružením a jiným právnickým a fyzickým osobám k podpoře aktivit v oblasti kultury a kulturních památek. Žadatelem být fyzická osoba, fyzická podnikající osoba, právnická osoba.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 10. 2023

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na budování zázemí a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu obcí zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, které jsou v souladu s Koncepcí rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji na období 2018 – 2023 a Programem rozvoje Karlovarského kraje 2021 - 2027. Žadatelem o dotaci může být fyzická osoba, fyzická podnikající osoba, obec, příspěvková...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 10. 2023

Cílem programu programu je podpora významných sportovních akcí neziskového charakteru, které mají regionální a nadregionální význam a jsou pořádány na území Karlovarského kraje. Žadatelem může být právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je oblast sportu a fyzická osoba, vlastní-li tato živnostenský list pro podnikání v oblasti sportu.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 10. 2023

Cílem výzvy je zajištění poskytování bezplatné právní pomoci v azylové oblasti a v oblasti návratové problematiky. Výzva obsahuje dvě opatření, která nelze v rámci jednoho projektu kombinovat.

Podporované aktivity:

 • Opatření č. 1 - Poskytování sociální a právní podpory žadatelům o mezinárodní ochranu (cílem opatření je podpořit projekt zaměřený na poskytování bezplatného právního poradenství a sociální asistence cizincům...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 10. 2023

Cílem výzvy je podpořit rozvoj infrastrukturní základny pro oblast výzkumu, vývoje a inovací v ČR, a to prostřednictvím upgradu a modernizace tzv. velkých výzkumných infrastruktur (investic do jejich klíčového vybavení).

Podporované aktivity (povinné aktivity):

 • Řízení projektu.

Podporované aktivity (povinně vilitelné aktivity)...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
855 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 10. 2023

Program je zaměřen na podporu kulturních, sportovních a společenských aktivit konaných na nábřežích řek Labe a Orlice v Hradci Králové (např. Labském, Orlickém, Eliščině, Tylově, Smetanově nábřeží, Náplavce, v Parku 5. května, nám. Osvoboditelů, nám. Svobody) v období od 01.01.2024 do 31.12.2024 přispívajících k rozšíření a obohacení společenského života ve městě. Žadateli jsou právnické nebo fyzické osoby, které realizují...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 10. 2023

Cílem výzvy je přiblížit výzkum a výzkumné pracovníky široké veřejnosti, zvýšit povědomí o výzkumných a inovačních aktivitách a posílit veřejné uznání vědeckého a výzkumného vzdělávání. Ukáže roli výzkumného pracovníka pro společnost a ekonomiku a také dopad práce výzkumných pracovníků na každodenní život občanů. Cílem je také zvýšit zájem mladých lidí o výzkum a vědeckou kariéru.

Výzva bude mít pozitivní dopad na:

 • Výzkumníky...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 300.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 10. 2023

Cílem programu je finanční podpora poskytovatelům registrovaných sociálních služeb zařazených do Krajské základní sítě sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji s cílem zabezpečit stabilní fungování systému sociálních služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě. Dotaci lze poskytnout na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 10. 2023

Program podporuje rozvoj podnikatelů v Kraji. Podporovány jsou investiční rozvojové záměry podniků spojené s modernizací provozního a výrobního zařízení (náklady na pořízení nových, použitých nebo technické zhodnocení stávajících či nově pořizovaných strojů a strojního zařízení včetně souvisejících technologických rozvodů, náklady na dopravu, instalaci a uvedení zařízení do provozu). Žadatelé mohou být fyzické osoby podnikající...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 10. 2023

Cílem výzvy je dofinancování běžných výdajů sociálních služeb souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v oblastech sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Žadateli jsou právnické a fyzické osoby, které poskytují registrované sociální služby na území hl. m. Prahy.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 10. 2023

Cílem programu je snížení nedostatku zdravotnického personálu, podpora pro zajištění dostupnosti, vysoké odborné úrovně, kvality a rozvoje zdravotních služeb u poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících akutní lůžkovou péči.

Podporované aktivity:

 • Poskytování stipendií pro studenty prezenčního studia šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství v předposledním a posledním ročníku studia podmíněné závazkem...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 10. 2023

Program THÉTA 2 je program orientovaný na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v energetice. Cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět k transformaci a modernizaci energetického sektoru.

První veřejná soutěž je zaměřena na podporu návrhů projektů, které by měly přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v podobě přípravy inovativních technologií...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 10. 2023

Cílem programu je zachování genetických zdrojů hospodářských zvířat a geneticky cenných populací hospodářských zvířat, ryb a včel v rámci Národního programu ochrany a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat a ostatních živočichů využívaných pro výživu a zemědělství. Podporovanou aktivitou je např. podpora na udržování jedinců plemene česká červinka, český strakatý skot, přeštického černostrakatého plemene prasat...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2023

Místní akční skupina Labské skály vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (Veřejná prostranství v obcích, Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven).

 ...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 10. 2023

V rámci výzvy budou podpořeny:

Revitalizace kulturních památek;

 • expozice,
 • depozitáře...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 10. 2023

Předmětem výzvy je infrastruktura pro sociální služby:

 • sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“.

Předmětem je:

 • Podpora sociálních podniků a rozvoj sociálních služeb...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 10. 2023

Předmětem výzvy je:

 • Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny.
 • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 10. 2023

Předmětem výzvy je infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny:

 • Navýšení kapacit v mateřské škole (dále i „MŠ“) v území působnosti MAS.
 • Zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí.
 • Navyšování kapacit...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 10. 2023

Cílem programu je poskytnutí finančních prostředků pro poskytovatele sociálních služeb k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb místního či regionálního charakteru. Podporovanou aktivitou je financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Žadateli jsou registrovaní...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 10. 2023

Cílem programu je zvýšení dostupnosti kulturního vzdělávání pro žáky mateřských, základních a středních škol v Karlovarském kraji v rámci jejich výuky a posílení spolupráce škol a kulturních institucí za účelem zajištění rozvoje vztahu dětí a mládeže ke kultuře a umění. Žadatelem o dotaci mohou být právnické osoby a fyzické osoby podnikající i nepodnikající, jejíž programy zařadí Karlovarský kraj do Katalogu dopoledních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 10. 2023

Předmětem výzvy je infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol:

 • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi,
 • vnitřní konektivita škol,
 • školní družiny a školní kluby...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 10. 2023

Cílem výzvy je rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven:

 • Rekonstrukce knihoven, včetně nové výstavby
 • Návštěvnické a technické zázemí
 • Zařízení pro digitalizaci a aplikační software...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 10. 2023

Předmětem výzvy je podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V:

 • výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic,
 • pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany,
 • vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 10. 2023

Cílem programu je podpora dětí a žáků ze sociálně slabých rodin ve věku 2–26 let, které navštěvují mateřskou, základní, střední školu (gymnázium, střední odbornou školu a střední odborné učiliště), včetně škol speciálních, a dětem/žákům ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních typu domov mládeže a internátní zařízení, a jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 10. 2023

Místní akční skupina Bojkovska vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Kulturní a spolková činnost (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora realizace opatření k zabránění škodám způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů. Jedná se o pomoc podnikajícím chovatelům hospodářských zvířat, aby mohli zabezpečit svá stáda, a to zejména před útoky vlka obecného. Dále výzva nabízí podporu za účelem modernizace záchranných stanic a center pro ohrožené druhy živočichů.

Podporované aktivity:

 • Podaktivita 1.6.1.1.2 - Předcházení, minimalizace...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je zvýšit ochranu před suchem a povodněmi podporou projektů na zadržování vody v krajině a zlepšení ekologického a morfologického stavu vodních toků a niv. Výzva je určena pro správce vodních toků - státní podniky a správy národních parků.

Podporované aktivity:

 • Revitalizace a renaturace vodních toků a niv (vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Program podporuje komplexní programy environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro děti, mládež i dospělé ve městě a významné celoměstské akce. Dotace jsou poskytovány na projekty ekologické výchovy ve vztahu ke kvalitě životního prostředí v Brně a na projekty zaměřené na formování vztahu dětí a dospělých občanů k ochraně a tvorbě životního prostředí (činnosti zájmových kroužků, spolků a jiných obdobných skupin kladoucích...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem projektu AIRISE je urychlit nástup umělé inteligence (ΑΙ) v kontextu výroby v celé Evropské unii. AIRISE je vytváření povědomí a nabízení služeb, které podporují malé a střední podniky ve vytváření realizačních koncepcí a spouštění experimentů, které poskytují nestranný přístup k evropským znalostem a zdrojům umělé inteligence.

Výzva hledá organizace, které budou fungovat jako "ambasadoři" a sdružovat MSP ze specifických...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 30.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je finanční podpora na aktivity, které zajistí uprchlíkům z Ukrajiny, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana, základní životní potřeby vč. bydlení a napomohou k jejich socioekonomickému začlenění do společnosti.

Podporované aktivity:

 • Zajištění základní materiální pomoci a přímých služeb pro cizince, jimž byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině.
 • Aktivity vedoucí k integraci...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je posílení regionální ekonomiky podporou realizace audiovizuálních děl (hraných filmů, hraných seriálů nebo epizodních dílů seriálů). Dotaci lze poskytnout na realizaci audiovizuálního díla, které je určeno pro distribuci prostřednictvím televizního vysílání, převzatého televizního vysílání, uvedení do kin nebo služby video on demand. Uznatelnými náklady jsou pouze náklady přímo spojené s realizovaným dílem...

Maximální % dotace:
30%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Termíny uzávěrek v roce 2023 budou do 30.4. a 31.10. 2023

Cílem grantové výzvy je podpořit realizaci dlouhodobých výchovných a vzdělávacích projektů zaměřených na témata spojená s hospodařením s dešťovými vodami, a to jak v kontextu zcela lokálním a praktickém, tak i v širších environmentálních a společenských souvislostech.

Výzva podporuje přípravu a realizaci výchovných a vzdělávacích projektů, které se zabývají problematikou...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury.

Předmětem je:

 • Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov. 
 • Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Termíny uzávěrky Základního grantového programu v roce 2023 budou do 30.4. a do 31.10.

Cílem Základního grantového programu je podpořit projekty zaměřené na zlepšování životního prostředí na území města Plzně. Podporovány budou uskutečnitelné projekty se širokým dopadem na bezprostřední okolí. Vítány budou nově i projekty zaměřené na podporu provozu lesních družin nebo pravidelných lesních dní v družinách.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Předmětem podpory je rozvoj vzdělávací infrastruktury:

 • Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny.
 • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora projektú zaměřených na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření a také na podporu budování vsakovacích a retenčních zařízení včetně opatření, které přispívají k efektivnímu nakládání se srážkovými vodami.

Dotace je určena:

 • na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření a opatření zaměřených na hospodaření se srážkovou vodou s výjimkou typových projektů - vybudování technologie...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Program podporuje zajištění co největšího rozsahu zdravotnických služeb pro obyvatele města, které nejsou vůbec nebo v dostatečné míře zajišťovány zdravotnickými zařízeními ve zřizovatelské funkci města, MZČR nebo kraje s cílem pravidelné dlouhodobé podpory těchto služeb, včetně podpory činností doplňujících zdravotnické služby. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora digitalizace kulturního dědictví České republiky prostřednictvím inovativních technologií maximálně šetrných k životnímu prostředí. Dotace je určena na tvorbu digitalizovaného obsahu, jeho prezentaci a sdílení s ostatními subjekty zaměřenými na prezentaci kulturního dědictví České republiky (pořízení hardwaru, dalšího přístrojového vybavení sloužícího k digitalizaci, softwaru a dodavatelských služeb...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je podpora sociálních služeb realizovaných na území Pardubického kraje. Účelová dotace je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Žádosti musí být v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje a Sítí sociálních služeb na příslušné...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Místní akční skupina Lašsko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Hasičské zbrojnice, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, Muzea a expozice pro obce.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je finanční podpora organizacím zapojených do programu DofE, realizující prestižní projekt neformálního vzdělávání pro mladé lidi ve věku od 13 do 24 let poskytovaný školami a organizacemi pracujícími s mládeží, jehož smyslem je komplexní rozvoj mladého člověka a přivedení mladých k rozmanitým aktivitám a pomoci jim získat cenné dovednosti pro budoucí život a kariéru v rámci rozvoje talentu, sportovních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Místní akční skupina Frýdlantsko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Rozvoj venkova (Podpora základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je zkvalitnění prostředí využívaných zejména spolky dětí a mládeže k pravidelným volnočasovým aktivitám dětí a mládeže. Dotace je určena na stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, nebo na pořízení samostatné movité věci (úhrada nákladů za nákup zařízení a vybavení kluboven, zkušeben, dílen a táborových základen). Žadateli jsou právnické osoby působící v oblasti volného a neformálního vzdělávání...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Předmětem výzvy je infrastruktura sociálních služeb - sociální sužby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence. Vytvoření, obnova a zkvalitnění materiálně technické...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je zachování či obnova památkové hodnoty a podstaty hmotných objektů. Dotaci lze poskytnout na stavební a restaurátorské práce, související přímo se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty hmotných objektů, které jsou nemovitou či movitou kulturní památkou nebo jsou významné z hlediska památkové péče na území hl. města Prahy (fasády, střechy a krovy, veřejný interiér, vnitrobloky, dvory a dvorky...

Maximální % dotace:
65%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Program podporuje činnosti v oblasti ochrany obyvatel, krizového řízení, požární ochrany a bezpečnosti obyvatel (podpora činnosti složek IZS, preventivně výchovné programy, pořízení, údržba, modernizace a provoz technických prostředků, akce určené pro děti, mládež a veřejnost). Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
180 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Předmětem podpory je infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu:

 • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy,
 • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu centrálních čistíren odpadních vod (popř. decentralizovaných ČOV) a výstavba či dostavba kanalizace za účelem napojení nových obyvatel na kanalizaci.

Podporované aktivity:

 • Opatření 1.4.1: Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací (výstavba nových ČOV a výstavba/dobudování kanalizace včetně souvisejících objektů na síti).

Oprávněnými žadateli...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na rozvoj inovační infrastruktury.

Podporované aktivity:

 • Aktivita a): Poskytování služeb malým a středním inovačním podnikům (MSP) - VaI infrastruktura bude prostřednictvím vlastních expertů nebo formou zprostředkování externích služeb poskytovat inkubovaným a dalším inovativním MSP služby specializovaného poradenství (stimulace činností v oblasti VaVaI, navazování...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je poskytnutí finančních prostředků Státnímu fondu podpory investic na zabezpečení programu na rekonstrukce panelových domů NOVÝ PANEL a na snížení jistiny úvěru mladým lidem při narození dítěte.

Příjemcem dotace je Státní fond podpory investic.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
109 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj digitalizace, dokumentační a informační činnosti v oblasti profesionálního vizuálního umění a architektury. Podpora by měla směřovat k pořízení hardwaru, dalšího přístrojového vybavení sloužícího k digitalizaci, softwaru a dodavatelských služeb prostřednictvím inovativních technologií maximálně šetrných k životnímu prostředí.

Podporované aktivity:

 • Modernizace reprodukční...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Předmětem výzvy je rozvoj infrastruktury sociálních služeb - sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

O podporu mohou žádat: obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi / dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu (OSS), příspěvkové organizace OSS (PO OSS), církve, církevní organizace, nestátní neziskové...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je podpora společensko-prospěšných projektů pro zlepšování kvality života a zdravotní péče, seberealizaci a vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním omezením. Dotace je určena na pořízení technických lékařských přístrojů sloužících případně i širšímu okruhu osob v rámci zdravotnických zařízení na území města Olomouce, popř. kompenzačních pomůcek osobě, která si je nemůže pořídit z jiných zdrojů. Žadateli...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je poskytování dotací na zajištění pravidelných aktivit dětí a mládeže, jednorázových akcí, víkendových a prázdninových pobytů, podpora činnosti organizací dětí a mládeže, u sportovních oddílů podpora mimosportovních aktivit dětí, doplnění materiálního vybavení, provoz a údržba kluboven a základen. Uznatelné náklady jsou zejména provozní náklady (nájemné, elektrická energie, plyn, voda, teplo, ubytování...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je poskytování příspěvku ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity.

Program podporuje:

 • Vydávání periodického tisku v jazycích národnostních menšin či převážné míře v jazycích národnostních menšin.
 • Provozování rozhlasového nebo televizního vysílání v jazycích národnostních menšin či převážné míře v jazycích národnostních menšin...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na oživení a rozvoj ploch veřejné zeleně, které zvyšují společenské využití nábřeží řek na území města Brna a cíleně zvýrazňujících jejich hodnotu. Dotace jsou poskytovány na jednotlivé projekty, které se zaměří na návrat společenského života zpět k řekám, využití potenciálu jedinečného přírodního prostředí a na budování místních komunit s cílem podněcovat zájem a péči občanů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
25 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na oživení a rozvoj ploch veřejné zeleně ve vnitroblocích a ploch zeleně přilehlých ke stavbám domovního charakteru. Podporována je výsadba stromů, keřů, či popínavých rostlin, včetně přípravy terénu, realizace záhonů, travnatých ploch, konstrukce pro popínavou zeleň, opatření k využívání srážkové vody, péče o vzrostlé dřeviny, odstranění zpevněných povrchů, vypracování projektové...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je podpora neregistrovaných sociálních služeb, poskytovaných občanům města Brna, které vhodným způsobem navazují a doplňují sociální služby (podpora dobrovolnických center, doprava klientů sociálních služeb, podpora terapeutické činnosti, volnočasové aktivity, podpora spolkové činnosti, podpora aktivit na sociálně-zdravotním pomezí, aktivity v oblasti sociálně právní ochrany dětí, aktivity pro osoby sociálně...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na řešení problematiky závislostí na legálních a nelegálních návykových látkách a řešení problematiky patologického hráčství na území statutárního města Brna.

Podporované aktivity:

 • Ochrana veřejného zdraví a bezpečnosti a zlepšení situace skupin obyvatel dotčených problematickým užíváním či závislostí na nelegálních nebo legálních návykových látkách a hazardním/patologickým...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Fond byl zřízen na finanční podporu v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí a čistoty města. Dotaci lze využít na projekty v oblasti čistoty města, vodního hospodářství, péče o zeleň a jejího rozvoje, svozu, sběru, ukládání a likvidace odpadů, monitorování složek životního prostředí a ekologických procesů, výstavby dětských hřišť a dětských herních prvků, publikační činnosti, ochrany zemědělského a lesního půdního...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Program je zaměřen na podporu prevence kriminality ve městě Brně.

Podporované aktivity:

 • Podpora a rozvoj systému prevence kriminality.
 • Pomoc obětem trestné činnosti, svědkům a rizikovým skupinám obyvatel...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je zachování a rozvoj identity národnostních menšin a etnik ve statutárním městě Brně a podpora vzájemného harmonického soužití s majoritním obyvatelstvem. Dotace je určena na zajištění provozních, osvětových a dalších činností (zejména kulturní a společenské akce, vydávání bulletinů apod.). Žadateli jsou fyzické a právnické osoby působící v oblasti národnostních menšin a etnik na území statutárního města...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem podpory je rozvoj vysoce specializované péče v Komplexních onkologických centrech a Centrech vysoce specializované hematoonkologické péče prostřednictvím podpory rozvoje diagnostiky a léčby všech typů onkologických diagnóz za pomoci inovativních technologií a s využitím mezioborového přístupu. Dotace je určena na rozvoj precizní a personalizované medicíny zahrnující včasnou diagnostiku, cílenou léčbu a personalizovanou...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
330 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Místní akční skupina Moravská cesta vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Obchody pro obce, Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven, Muzea a expozice pro obce.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora telematiky pro veřejnou dopravu.

Podporované aktivity:

 • Zavedení nebo modernizace monitorovacích, řídicích, preferenčních a kooperativních systémů pro veřejnou dopravu,
 • zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve veřejné dopravě...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Předmětem výzvy je podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany:

 • výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic,
 • pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany,
 • vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Termíny uzávěrek grantového programu jsou do 30.4. a do 31.10. 2023.

Program podpoří přípravu a realizaci praktické environmentální  výchovy dětí předškolního věku prostřednictvím vzdělávacích celků zaměřených na využití školní zahrady, parku, volné krajiny. Může jít o projektové vyučování, tematickou výuku, environmentální výukové programy a podobné aktivity rozvíjející environmentální  povědomí a senzitivitu dětí. Žadatelem...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora telematiky pro veřejnou dopravu.

Podporované aktivity:

 • Zavedení nebo modernizace monitorovacích, řídicích, preferenčních a kooperativních systémů pro veřejnou dopravu,
 • zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve veřejné dopravě...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem dotačního titulu je zajistit finanční prostředky pro kraje a hl. m. Prahu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Žadateli jsou kraje a hlavní město Praha. Dotace není určena k financování jiných činností, než je výplata státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je přispět ke koncepčnímu územnímu rozvoji obcí prostřednictvím systémové dotace. Podporovanou aktivitou je podpora zpracování územních plánů a jejich transformace do jednotného standardu (aktivita 1 - zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrhu, vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, zpracování úpravy návrhu územního plánu pro veřejné projednání...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora preventivních opatření realizovaných za účelem ochrany hospodářských zvířat a zmírňování přímých škod působených vybranými zvláště chráněnými druhy na chovech hospodářských zvířat, vodních dílech apod.

Podporované aktivity:

 • Opatření 1.6.1 Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny - aktivita 1.6.1.1 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je uchování kulturního dědictví a tradic regionu. Podpora bude směrována na rozvoj společnosti v oblasti kultury, památkové péče a folkloru na bázi národních a regionálních tradic, a těch žadatelů, kteří svojí činností napomáhají ke zprostředkování, uchování a využívání kulturních hodnot Pardubického kraje a upevňují vztah obyvatel k jeho kulturnímu dědictví. Hlavní činností podporovaných subjektů je zejména...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na podporu právního poradenství včetně zastupování klientů, na podporu řešení krizových situací, na podporu v oblasti primární prevence a intervence a další aktivity na poli prevence a pomoci, na podporu lůžkových služeb k zajištění péče o osobu ocitající se v nepříznivé sociální situaci vlivem domácího násilí, zejména pro seniory, ženy a matky s dětmi. Žadateli jsou právnické...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je podpora provoz organizace a aktivit a činností sloužící k posílení rodiny, formou podpory projektů zaměřených na vytváření prorodinného klimatu ve městě (podpora navazování partnerských vztahů, posilování a usnadňování partnerského soužití, založení rodiny, podpora rodiny s dětmi, slučitelnosti rodiny a zaměstnání, zdravého životního stylu rodin, aktivity na podporu odpovědnosti a schopnosti se rozhodovat...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je podpora přípravy, výstavby technické infrastruktury obcí, příjezdových místních komunikací, demolice, koupě, rekonstrukce a opravy objektů pro bydlení a podnikání.

Podporované aktivity:

 • Dotační titul 1 – Technická infrastruktura a objekty pro bydlení (výstavba vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, přívodu elektrické energie, internetu, plynofikace, přípojek k bytovým domům, příjezdové místní komunikace...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je efektivně podpořit systémový rozvoj oblasti dalšího vzdělávání a rozvinout stranu nabídky i stimulovat stranu poptávky po dalším vzdělávání. Výzva je zaměřena na zvýšení adaptability pracovní síly rozvojem dovedností v digitální oblasti prostřednictvím vzdělávání v tématech digitálních dovedností IT a dovedností potřebných pro Průmysl 4.0. Pilotní ověření bude realizováno prostřednictvím Databáze rekvalifikací...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je zlepšení dostupnosti zubní a pediatrické péče obyvatelům kraje, motivovat zubní lékaře a pediatry, aby v obcích s nedostatečným pokrytím kapacitou a dostupností stomatologické a pediatrické péče, mohli získat finanční podporu na zřízení stomatologické nebo pediatrické ordinace. Žadateli jsou obce nebo svazky obcí a poskytovatelé zdravotních služeb v oboru zubní lékařství nebo pediatrie.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je zajistit rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím výstavby a technického zhodnocení regionálních sportovních zařízení. Dotace je určena na výstavbu a technické zhodnocení sportovních zařízení místního významu na území České republiky jakož i na vybudování bezbariérových přístupů do takových zařízení. Žadateli jsou kraje, města, obce, městské části a městské obvody, dobrovolné svazky...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Výzva se zaměřuje na výzkumné pracovníky a technický personál z institucí mimo konsorcium EJP SOIL, kteří mají v úmyslu zlepšit výzkum a zlepšit spolupráci s půdními laboratořemi EU a LTE.

Výzva poskytne finanční podporu výzkumníkům mimo konsorcium EJP SOIL a bude financovat fyzické návštěvy (náklady na cestu a ubytování) v evropských dlouhodobých experimentálních lokalitách (LTE) a/nebo laboratořích (LAB).

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na podporu přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny, na péči o chráněná území (péče o nelesní stanoviště, péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na tůně/malé vodní nádrže/rašeliniště/vodní toky a jejich nivy/dřeviny rostoucí mimo les, opatření proti narušení drnu/stružkování/pojezdům těžkou technikou, asanace kůrovcové hmoty, zviditelnění stěn...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je podpora projektů propagujících město Olomouc v zahraničí a přispívajících k všestranným zahraničním kontaktům a spolupráci (kulturní a umělecké aktivity, festivaly, výstavy a jiné akce v oblasti hudby, divadla, výtvarného umění, navazování spolupráce školských a akademických subjektů, pořádání sportovních akcí a dalších zahraničních aktivit s důrazem na partnerská města). Žadateli jsou nestátní neziskové...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
45 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Předmětem výzvy je podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V:

 • Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic.
 • Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany.
 • Vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je zajistit rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím výstavby a technického zhodnocení regionálních sportovních zařízení. Dotace je určena na výstavbu a technické zhodnocení sportovních zařízení místního významu na území České republiky jakož i na vybudování bezbariérových přístupů do takových zařízení. Žadateli jsou kraje, města, obce, městské části a městské obvody, dobrovolné svazky...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
7 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel (vytváření a obnova tůní a malých vodních nádrží, revitalizace a renaturace vodních toků a niv), na tvorbu nových a obnovu stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi (založení nebo obnova vegetačních krajinných prvků), na zakládání a obnovu veřejné...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Hlavním cílem ocenění je během příštích tří let vybavit znalostmi jeden milion lidí v oborech hloubkových technologií. Deep tech – špičková technologická řešení kombinující oblasti vědy a inženýrství ve fyzické, biologické a digitální sféře – jsou nepostradatelné při řešení nejnaléhavějších globálních výzev.

Výzva nabídne kurzy a financování pro rozvoj a rozšíření nových nebo stávajících učebních osnov v oblasti deep tech...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora projektú zaměřených na vybudování technologií pro akumulaci, úpravu a rozvod srážkových vod či šedých vod ve veřejných budovách za účelem jejich dalšího relevantního využití.

Podporované aktivity:

 • Vybudování technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití s výjimkou úpravy na vodu pitnou.
 • Vybudování technologie...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Výzva hledá konsorcia 1-3 partnerů zastupujících inovátory, výrobce zařízení, poskytovatele technologií a integrátory, jejichž cílem je vyvíjet, integrovat, nasazovat a ověřovat aplikace a služby pro SERMAS Toolkit. 

Výzva nabízí inovativní prostředí pro spolupráci se specializovanou infrastrukturou, technologií, znalostmi a šancí na financování až 100 000 EUR na dílčí projekt.

Žadatelé by měli poskytnou řešení v těchto...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 100.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je poskytnutí příspěvku úspěšným žadatelům v programu Dešťovka, vyhlášeného Státním fondem životního prostředí ČR. Účelem je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Žadatelem jsou vlastníci a stavebníci obytných domů. Poskytovaná částka z rozpočtu SMB činí 50 % dotace připsaných...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

FORWARDS je projekt financovaný Evropskou unií, který bude prototypem observatoře ForestWard, celoevropského monitorovacího a hodnotícího nástroje, který pomůže při demonstraci dopadu změny klimatu na lesy a napomůže při rozhodování pro praktické hospodaření v lesích.

Cílem této výzvy je vytvořit pilotní projekty Climate-Smart Forestry (CSF) a obnovy lesů v celé Evropě jako základ pro rozvoj pochopení efektivních CSF a...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 140.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Výzva je zaměřena na navýšení stávající kapacity vozového parku a zkvalitnění materiálně technické základny sociálních služeb, a to zaváděním inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové a bezuhlíkové dopravy – elektromobility silničních vozidel. Dotace je určena na nákup vozidel s alternativním pohonem (elektromobil – BEV a Plug-in elektric vehical - PHEV), jež mají sloužit primárně pro přepravu pracovníků zajišťujících...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 360 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je zajistit rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí podle stanovených standardů a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením. Dotace je určena na výstavbu a technické zhodnocení vybraných typů sportovních zařízení (atletických drah, sektorů, stadiónů a hal, fotbalových stadionů a hřišť, tenisových hal a kurtů...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
120 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je poskytnutí podpory na vznik nových zelených střech v Brně. Přínosem instalace zelené střechy pro žadatele je zkvalitnění tepelné stability vnitřního prostředí, zlepšení zvukově-izolačních vlastností a dlouhodobá ochrana proti mechanickému poškození hydroizolačních vrstev. Žadatelem může být vlastník nemovitosti nebo osoba k tomuto účelu vlastníkem nemovitosti zplnomocněná. Výše dotace na jeden projekt...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je vytvoření nového informačního systému pro zpracování žádostí o schengenská víza. V rámci zamýšleného nového informačního systému budou zpracovávány žádosti o krátkodobá (schengenská) víza a pobytové tituly pracovníků zastupitelských úřadů akreditovaných v ČR.

Podporované aktivity:

 • Vývoj, implementace a testování (včetně penetračního) technického řešení.
 • Pořízení potřebného HW...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je podpořit rozvoj sportovních klubů a tělovýchovných jednot, jejichž družstva dospělých reprezentují Moravskoslezský kraj v interlize, nejvyšší lize a v případě fotbalu a ledního hokeje i v druhé nejvyšší celostátní soutěži daného sportu v České republice. Dotace je určena na podporu systematické výchovy dětí a mládeže a jejich přípravy na vrcholový sport ve vrcholových sportovních klubech, na podporu činnosti...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Jihomoravský kraj poskytne finanční podporu fyzickým a právnickým osobám formou individuálních dotací (tzv. mimořádné dotace ad hoc). Tyto dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je podpora sportovců na významných mezinárodních akcích ve sportovních disciplínách a podpora pořádání oficiálních sportovních mistrovství na území Kraje Vysočina, a to z důvodu reprezentace Kraje Vysočina v zahraničí, podpory dalšího sportovního rozvoje krajských sportovců, zvýšení zájmu o daný sport a podpory rozvoje cestovního ruchu. Žadatelem mohou být nestátní neziskové organizace, právnické osoby vykonávající...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Program je zaměřen na podporu kulturních aktivit v oblasti hudby, divadla, filmu, výtvarného umění, kulturních a kreativních průmyslů, aktivit v oblasti cestovního ruchu a dalších, které nemají charakter celoroční činnosti. Jedná se o podporu akcí v kulturních zařízeních a areálech nebo ve venkovních prostorách městské památkové rezervace, v přilehlých parcích nebo v jednotlivých městských částech v období od 1.1.2023...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je podpora sociálních služeb. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v rozsahu základních činností, a to v období od 1.1.2024 do 31.12.2024. Uznatelné náklady jsou osobní náklady - jedná se o náklady na zaměstnance zajišťující činnost zařízení sociální služby či poskytování sociální služby (mzdy včetně odměn, ostatní osobní náklady - dohody...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je podpora rozvoje doprovodné turistické infrastruktury na území kraje. Dotace je určena na pořízení vybavení pro aktivní trávení volného času, odpočívadel, přístřešků, stojanů na kola, servisních a nabíjecích stanic pro elektrokola, budování technického zázemí (např. místnost či odstavná plocha pro uschování jízdních kol, servisní místo, prostor pro umytí kola aj.). Žadateli jsou města a obce včetně organizací...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Nadace bude rozdělovat finanční příspěvky organizacím působících v oblasti požární ochrany v jednotlivých regionech v ČR. Nadace bude granty poskytovat na činnost hasičů v oblastech:

 • Muzejnictví, výstavní a archivní činnost dokumentů přibližující záslužnou práci hasičů, jako jsou regionální muzea a Síně hasičských tradic ve sborech, na částečnou úhradu nákladů spojených s ošetřováním sbírkových předmětů včetně jejich...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je podpora SDH. Poskytuje se na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody MV – GŘ HZS ČR uzavřené na základě centralizovaného zadávání (žadatel nesmí zahájit samostatné zadávací řízení na výběr dodavatele pro pořízení CAS – je vázán povinností přistoupit k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR). Program je určen pro obce zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů v kategorii JPO II, JPO...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 11. 2023

Cílem programu je podpora činnosti organizací, jednotlivců a na podporu významných akcí konaných na území statutárního města Zlína. Maximální výše podpory není stanovena, bude posuzována s ohledem na přiměřenost nákladů zdůvodněných v žádosti. Vhodným žadatelem jsou fyzické nebo právnické osoby provozující danou činnost na území města Zlína.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 11. 2023

Cílem programu je podpořit pozitivní fyzický a psychický vývoj dětí a mládeže prostřednictvím zájmových volnočasových aktivit, jako jsou zejména výchovné, vzdělávací a znalostní (zejména jazykové a matematické) projekty, pohybové a rekreační aktivity podporující pozitivní psychický a fyzický vývoj dětí a mládeže. Dotace je určena na celoroční systematickou činnost dětí a mládeže (pro organizované skupiny dětí a mládeže...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 11. 2023

Cílem výzvy je podpora rozvoje kvalitní, umělecky a společensky progresivní, žánrově diverzifikované české kinematografie, originalita obsahu i zpracování námětu a tématu, podpora dokumentárních českých kinematografických děl s výrazným autorským rukopisem, posílení české kinematografie v mezinárodní konkurenci a podpora mezinárodních koprodukcí. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby působící v oblasti filmové...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 11. 2023

Cílem výzvy je podpora festivalů a přehlídek jako alternativní distribuce, podpora festivalů a přehlídek s výrazným dopadem na lokální filmovou kulturu a podpora rozvoje kinematografie prostřednictvím industry programu. Podpora je určena pro festivaly s národním a mezinárodním významem, jejichž dramaturgie je postavena na širších základech, než je pouze výběr dle formálních kritérií jako země původu, autor nebo žánr, doplněné...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 11. 2023

Cílem výzvy je podpora žánrové, tematické a stylové různorodosti českých kinematografických děl, podpora vývoje českého kinematografického díla směřující k zajištění financování a k připravenosti projektu k natáčení, zvýšení potenciálu projektů pro získání mezinárodní koprodukce, podpora debutantů a nastupující filmařské generace. Podpora je určena pro vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla, jehož...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 11. 2023

Cílem výzvy je zlepšení kvality života venkovských oblastí, zvýšení atraktivity a dostupnosti území obcí se sídlem v Olomouckém kraji. Dotace je určena na udržení provozu maloobchodních prodejen s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách v obcích do 1 000 obyvatel s jednou maloobchodní prodejnou, anebo v místních částech do 1 000 obyvatel, které jsou součástí obce s maximálně 3 000...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 11. 2023

Program podporuje zejména celoroční zájmové činnosti, které jsou zaměřeny na děti, mládež nebo seniory. V rámci výzvy jsou vyhlášeny 3 témata - Systematické celoroční zájmové a volnočasové činnosti; Celoroční činnost subjektů zabývajících se aktivitami pro vyplnění volného času seniorů; Významné jednorázové zájmové a volnočasové akce. Žadateli mohou být právnické osoby a fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 11. 2023

Cílem programu je finanční podpora neinvestičních činností uplatňujících environmentálně šetrné principy v ochraně životního prostředí. 

Podporované aktivity:

 • Vzdělávací a osvětové projekty (neinvestiční)
 • Vybudování přírodních učeben, zahrad a naučných stezek (investiční)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 11. 2023

Cílem programu je podpora sociálních služeb z rozpočtu Ústeckého kraje na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb. Žadateli jsou poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 11. 2023

Cílem této výzvy je vybrat skupinu pilotních měst, která bude zkoumat a testovat cesty k urychlené změně směrem k cílům klimatické neutrality do roku 2030. Cílem je vytvořit zrychlené učení, které může být základem pro následnou replikaci a rozšiřování úsilí ve všech ostatních městech EU.

Program bude podporovat pilotní činnosti zaměřené na větší rozsah zavádění a škálování systémových řešení, využívání výsledků výzkumu...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 11. 2023

Hlavní výzvou pro inovativní malé a střední podniky je najít své první zákazníky, což jim brání v přístupu na trh a komercializaci jejich inovativních řešení. K řešení tohoto problému a podpoře přijetí inovací v Evropě může veřejný sektor s jeho významnou kupní silou sehrát klíčovou roli tím, že se stane předními přispěvateli. Tímto způsobem nejen validuje inovativní řešení, ale také rozšiřuje své nabídky služeb pomocí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 60.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 11. 2023

Cílem výzvy je reagovat na potřebu evropského vyprávění příběhů vhodného pro koprodukci, které má přeshraniční rozsah.

Projekt by měl zapojit kreativní talenty z celé Evropy. Měl by podněcovat výměny na evropské úrovni a podporovat účast tvůrců z různých prostředí s cílem přicházet s příběhy, které odrážejí rozmanitost evropských společností. Cílem je přijít na nové způsoby, jak oslovit nové nadnárodní publikum.

Očekává...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 11. 2023

Touto výzvou chce EFSA řešit různé potřeby v oblasti hodnocení environmentálních rizik (ERA) přípravků na ochranu rostlin (PPP). Cílem je zejména pokročit v metodologii ERA v oblasti suchozemské ekotoxikologie shromažďováním a generováním údajů s cílem dále zlepšit současné znalosti o expozici necílových organismů v agroekosystémech a spojit expozici s účinky; charakterizovat nebezpečí pro necílové organismy na různé biologické...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 11. 2023

Cílem dotačního programu je zlepšení a zkvalitnění běžné sportovní přípravy individuálních sportovců (reprezentantů České republiky) zahrnujících také handicapované sportovce ze sportovních oddílů a klubů sídlících na území Jihomoravského kraje ve sportovních disciplínách individuálních olympijských sportů/individuálních paralympijských sportů a tanečního sportu (jedná se i o sporty a disciplíny, které jsou nově zařazeny...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 11. 2023

Cílem programu je podpora kulturních akcí nebo cyklu tematicky jednotných kulturních akcí pořádaných jedním konkrétním žadatelem.

O dotaci bude možné žádat v rámci vyhlášených tematických okruhů: 

 • Tradiční akce (mezioborové projekty, zejména hudební, divadelní, literární, filmové a taneční produkce, open-air galerie, přehlídky, malířská a sochařská sympozia, light a video projekce, prezentace architektury, lokální kulturní...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 11. 2023

Cílem této výzvy je posílení stávajících systémových a technických opatření Celní správy České republiky prostřednictvím pořízení detekční techniky a SW nástrojů.

Podporované aktivity:

 • Pořízení speciálního SW, prostřednictvím kterého budou zajišťována, zpřístupňována a vyhodnocována elektronická data z různých typů zařízení.
 • Pořízení SW nástrojů pro monitoring a analýzu latentních sítí Darknets, P2P, sociálních médií...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
36 600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 11. 2023

Cílem výzvy je poskytnout podporu malé skupině dvou až čtyř hlavních řešitelů, aby společně řešili ambiciózní výzkumné problémy, které by nemohli řešit jednotliví hlavní řešitelé pracující samostatně. Projekty synergie by měly umožnit podstatné pokroky na hranicích poznání, plynoucí například z vzájemného obohacování vědeckých oborů, z nových produktivních linií bádání nebo nových metod a technik, včetně nekonvenčních...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 11. 2023

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů ke zlepšení podmínek pro fungování veřejné správy a rozvoj přeshraniční spolupráce v dané oblasti.

Podporované aktivity:

 • Aktivity veřejné správy, které povedou ke zlepšení podmínek pro její fungování a rozvoj přeshraniční spolupráce v dané oblasti činnosti veřejné správy a umožní identifikovat konkrétní překážky a nalézt řešení problémů, které jsou pro obě strany hranice společné...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 11. 2023

Výzva je zaměřena na výzkum v oblasti nukleární bezpečnosti, na řízení radioaktivního odpadu a zpracování vyhořelého paliva, na ochranu proti záření a další oblasti jaderného výzkumu.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Bezpečnost provozu jaderných elektráren a výzkumných reaktorů (5 304 500 €).
 • Dělení a transmutace minoritních aktinidů pro průmyslové aplikace (1 330 000 €)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 11. 2023

Cílem výzvy je financovat inovativní řešení založená na datech pro potraviny a výživu respektující suverenitu osobních údajů uživatelů. Mezi další konkrétní cíle patří:

 • Řešit nízkou úroveň připravenosti a nedostatek standardů ve výzkumu (potravinové a datové suverenity).
 • Řešit nedostatečné porozumění právům k údajům a jejich využívání mezi občany.
 • Spojit různé aktéry při vytváření standardů ochrany osobních údajů...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 180.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 11. 2023

Cílem programu je podpora aktivit integrace cizinců.

V rámci výzvy jsou podporovány:

 • Opatření I. – Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce (např. odborné poradenství se zaměřením na oblasti zaměstnanosti, bydlení, cizineckého práva, vzdělávání, psychosociální podporu, kurzy češtiny pro různé úrovně znalosti jazyka, nízkoprahové...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 11. 2023

Cílem programu je podpora aplikovaného výzkumu (zahrnuje průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich kombinaci) v oblasti biodiverzity, ochrany přírody a krajiny. Hlavními uchazeči mohou být podniky, fyzické osoby podnikající, výzkumné organizace a organizační složky státu. Cílem výzvy je podpořit výzkum a inovace v oblasti Nature-based solutions (NBS – projekty zaměřené na technologie a řešení inspirovaná přírodou)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 170.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 11. 2023

Cílem programu je podpora ochrany movitého kulturního dědictví před nepříznivými vlivy prostředí. Podporovanou aktivitou je vybavení a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovišť, vybavení depozitářů a stálých expozic, v nichž jsou dlouhodobě uchovávány sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek, potřebnou technikou, vybavení centrálních depozitářů Národního památkového ústavu, v nichž...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 11. 2023

Cílem výzvy je spolufinancování dotace MPSV z rozpočtu JMK na pokrytí běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb, a to v návaznosti na § 95 zákona č. 108/2006 Sb. Žadateli jsou registrované sociální služby, které jsou součástí Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 11. 2023

Cílem programu je podpora evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví ČR.

Podporované aktivity:

 • Základní evidence a dokumentace sbírek – tj. pořízení digitální dokumentace sbírkových předmětů.
 • Podpora digitalizace (zkvalitňování digitalizace sbírek)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 11. 2023

Cílem programu je podpora sociálních služeb. Finanční podpora se poskytuje na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Způsobilými žadateli jsou poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona o soc. službách.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 11. 2023

Cílem programu je ochrana movitého kulturního dědictví ČR. Podporovanou aktivitou je zabezpečení objektů, v nichž se nachází předměty movitého kulturního dědictví.

Podporované aktivity:

 • Instalace poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS).
 • Instalace elektrické požární signalizace (EPS)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 11. 2023

Mezinárodní výzva Partnerství Water4All Call 2023 - Aquatic ecosystem services si klade za cíl poskytnout znalosti, modely, přístupy, nástroje a metodiky pro začlenění ekosystémových služeb do správy a řízení vodních zdrojů v oblasti vodního hospodářství v kontextu změn od lokálních po globální, pro zmírnění, přizpůsobení a odolnost vodních ekosystémů a odpovídajících ekosystémů. služeb, na podporu provádění politik EU...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 150.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 11. 2023

Cílem výzvy je podpora vzdělávání zahraničních studentů přijatých v rámci programu Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných vysokých školách v České republice. V rámci výzvy jsou podporovány 2 aktivity. Aktivita A - podpora studia zahraničních stipendistů přijatých ke studiu na veřejné vysoké školy (kategorie B – studium uskutečňované v českém jazyce, kategorie G – studium...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 11. 2023

Předmětem výzvy je veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu:

 • budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů),
 • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení,
 • propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 11. 2023

Cílem je poskytnout všem oceněným EIC přístup ke stávajícím nebo zakázkovým službám pro inkubaci, akceleraci, růst a rozšiřování inovativních technologických společností, jako jsou například: prezentace a networkingové akce, specializovaná školení (např. due diligence atd.), inovační bootcampy a letní školy, podpora validace/urychlení technologie, mentorství, obchodní koučování, příležitosti pro společné investice, data...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 11. 2023

Projekt zahrnuje sérii výzev zaměřených na spolupráci. V rámci těchto výzev žadatel může získat až 40 000 EUR na realizaci projektů mezinárodního partnerství mezi 2 nebo 3 organizacemi zaměřenými na integraci prostřednictvím kultury pro lidi, kteří byli nuceni opustit své domovy kvůli válce na Ukrajině. 

Myšlenka projektu musí být zaměřena na vysídlené osoby nebo uprchlíky, má usnadnit jejich integraci do nových kontextů...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 40.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 11. 2023

Předmětem výzvy je revitalizace kulturních památek:

 • Revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace mobiliárních fondů.
 • Doprovodná část projektu: parkoviště u památek, zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 11. 2023

Cílem výzvy je zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v dětských skupinách, zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Podporované aktivity:

 • Nákup nemovitostí (objektů k rekonstrukci, pozemků).
 • Výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
25 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2023

Dotace je poskytována jako součást vyrovnávací platby za službu obecného hospodářského zájmu, je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním hospicové péče -  na zajištění potřeb nevyléčitelně nemocných pacientů v preterminálním a terminálním stavu, u kterých byly vyčerpány možnosti kauzální léčby, ale pokračuje léčbasymptomatická s cílem minimalizovat bolest a zmírnit všechny obtíže vyplývající ze...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2023

Tato výzva se zaměřuje na financování projektů, které mohou podpořit celkovou strategii a cíle RIS, nabídnout vysoce kvalitní vzdělání, oslovit široké publikum a trh a efektivně získat uznání s trvalým efektem. Nové aktivity lze považovat za pilotní projekty pro další budoucí expanzi a zvýšení geografického pokrytí, které lze v následujících letech zopakovat a rozšířit.

Vzdělávání RIS se zaměřuje na zvyšování povědomí...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2023

Předmětem výzvy je infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu:

 • Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy.
 • Zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2023

Cílem programu je podpora studia českých studentů veřejných vysokých škol (studentů zapsaných do studia v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech na studijním pobytu na zahraničních vysokých školách) a podpora akademických pracovníků veřejných vysokých škol při výzkumných pobytech v zahraničí. O příspěvek ze státního rozpočtu mohou požádat veřejné vysoké školy, které vysílají své studenty nebo akademické...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2023

Předmětem výzvy je infrastruktura pro sociální služby. Oprávnění žadatelé jsou kraje, obce, DSO, organizace zřizované nebo zakládané (OZZ) kraji, OZZ obcemi, OZZ DSO, NNO, církve, církevní organizace, OSS, příspěvkové organizace OSS.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2023

Dotace se poskytuje na úhradu výdajů souvisejících s poskytnutím sociálních služeb v mimořádných situacích.

Podporované oblasti:

 • Oblast A - Zajištění služeb sociální péče pro potřebné osoby přicházející do České republiky z území Ukrajiny v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Podpora je určena pouze službám sociální péče.
 • Oblast B - Zajištění péče dle zákona o sociálních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2023

Program INTER-ACTION je určen na podporu mezinárodní spolupráce, na spolupráci českých výzkumných pracovišť a jejich partnerských pracovišť v Izraeli. Záměrem LUAIZ24 je výběr společných výzkumných projektů aplikovaného výzkumu, a to se zaměřením na následující oblasti/podoblasti: 1. Zdraví a lékařství – návrh a vývoj léčiv; 2. Udržitelnost a ochrana životního prostředí – klimatická změna, čistá energie, výzkum pouště...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2023

Výzva je zaměřena na digitalizaci v letectví, na jeho zekologičtění a zvýšení komfortu a bezpečnosti pasažérů. 

Výzva obsahuje např. následující témata:

 • Vynikající věda a dosah pro multimodalitu a zkušenosti cestujících.
 • Vynikající věda a dosah pro integraci a autonomii prostoru vzduch-země...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2023

Cílem programu je podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovu ve školách zajišťujících povinnou školní docházku. Dotace je určena na projekty zaměřené na využití programů specifické primární prevence rizikového chování neziskových organizací. na zajištění besed a projektů pro žáky k problematice rizikového chování, mediální výchovy a wellbeingu, na zajištění seminářů vhodných pro pedagogické pracovníky...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2023

Cílem programu je podpora vydávání audioknih. Dotace budou poskytnuty na podporu veřejně prospěšných a nekomerčních projektů

Tematické okruhy:

 • Vydávání starší a klasické původní české literatury s datem vydání původní předlohy před rokem 1989.
 • Vydávání současné původní české literatury s datem vydání původní předlohy po roce 1989...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2023

Grantový program je určen pro školy, které zajišťují povinnou školní docházku na území města. Podpora je zaměřena na využití sportovních zařízení při základních školách zřizovaných městem Plzní pro tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo organizovaně (organizace celoškolních soutěží, sportovních olympiád, sportovních dnů, činnost sportovně zaměřených kroužků), na rozvoj zájmové sportovní činnosti u...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2023

Cílem podprogramu je finanční podpora krajů při výkupech zastavěných pozemků pod silnicemi II. a III. třídy, ke kterým měly dříve práva hospodařit státní příspěvkové organizace a které přešly do vlastnictví krajů podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Dotace je určena na úhradu části výdajů krajů na výkupy těchto pozemků. Žadateli jsou kraje. Výše...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2023

Cílem výzvy je podpora sociálních služeb, které bude financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu, jež Liberecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2024. Neinvestiční finanční podpora z rozpočtu kraje bude poskytnuta na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů, které řeší zkvalitnění monitoringu životního prostředí, zefektivnění kontrolních procesů a zdokonalení prevence a řízení procesů při předcházení vzniku rizik souvisejících s lidskou, zemědělskou či průmyslovou činností.

Podporované aktivity:

 • Pořízení infrastruktury a vybavení pro zkvalitnění monitoringu životního prostředí,
 • zefektivnění kontrolních procesů a zdokonalení prevence a řízení...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2023

Dotační řízení je určeno pro fyzické a právnické osoby na podporu veřejně prospěšných a nekomerčních projektů - vydávání neperiodických publikací (tištěných knih). 

Tematické okruhy:

 • Vydávání neperiodických publikací – česká literatura (Beletrie a esejistika psaná česky a v jazycích národnostních menšin; Umělecké debuty české literatury; Česká literární věda, náročné kritické edice a sebrané spisy; Textologicky náročné...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2023

Cílem výzvy je podpora nákupu, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících rozvoj sociálních služeb (ambulantní a terénní služby sociální péče).

Podporované aktivity:

 • Nákup nemovitostí (objektů k rekonstrukci, pozemků).
 • Výstavba, rekonstrukce a úpravy zázemí pro poskytování...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2023

Cílem programu je podpora realizace volnočasových vzdělávacích a výchovných projektů v rámci mimoškolních aktivit dětí a mládeže (materiální vybavení, ceny do soutěží, nájemné prostor k realizaci volnočasových projektů v oblasti výchovy a vzdělávání, cestovné a ubytování při pobytech, vstupy do kulturních a sportovních zařízení při doplňkových volnočasových aktivitách apod). Žadatelem jsou právnické osoby a fyzické osoby...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2023

Cílem programu je podporou aktivit k technickému vzdělávání zvýšit zájem žáků o technické obory vzdělávání a motivovat je pro studium řemeslných oborů. Podporovány jsou projekty zaměřené na spolupráci základních škol se středními školami v oblasti technického vzdělávání, na účast žáků v soutěžích se zaměřením na technické vzdělávání, na podporu zvýšení úrovně technického vzdělávání základních škol, středních škol, víceletých...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2023

Cílem výzvy je budování národního, regionálního a místního politického rámce pro podporu přechodu na čistou energii.

Výzva obsahuje např. následující témata:

 • Energetická náročnost budov – Vytváření podmínek pro rychlejší, hlubší a chytřejší renovaci, řízenou službami a daty.
 • Zvyšování dovedností a rekvalifikační zásahy umožňující dekarbonizovaný stavební fond a integraci energetického systému...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 11. 2023

Předmětem výzvy je podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V:

 • Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic.
 • Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany.
 • Vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 11. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekultivaci starých skládek, které byly využívány ještě před platností legislativy o odpadech.

Dotace je určena:

 • na stavební práce, dodávky a služby, průzkumné geologické práce,
 • na manipulaci, odvoz a odstranění odpadů ze sanace nesaturované a saturované zóny...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 11. 2023

EIT Manufacturing spojuje různé sítě a oblasti odborných znalostí, které jsou zásadní pro průmyslové inovace.

Výzva obsahuje následující podtémata:

 • Návrhy na vzdělávání: 4 750 000 € - Vzdělávací a školicí aktivity EIT Manufacturing mají za cíl umožnit současné i budoucí průmyslové pracovní síle reagovat na společenské výzvy a potřeby trhu. Zlepšování kapacity pracovní síly ve výrobě je jádrem probíhající digitální a zelené...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 11. 2023

Cílem programu je je částečné finanční zajištění poskytování sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb Olomouckého kraje, a to z finančních prostředků účelové dotace ze státního rozpočtu poskytnuté Olomouckému kraji na základě ustanovení § 101a zákona o sociálních službách. Oprávněnými žadateli jsou poskytovatelé sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje, které nejsou financovány...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 11. 2023

Program je určen na podporu vybudování karavanových stání pro obytná vozidla/obytný přívěs včetně pořízení servisní technologie (tj. výlevku chemických WC, elektrickou a vodovodní přípojku a další vybavení karavanového stání), na pořízení technického zázemí pro jízdní kola a elektrokola (místnost nebo odstavné místo pro zabezpečené uschování jízdních kol, prostor pro umytí kola, servisní stanice, nabíjecí stanice apod...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 11. 2023

Cílem programu je rozvoj kulturních a kreativních aktivit. Dotace je určena na podporu konání rezidencí umělců z různých uměleckých oblastí (např. pro vizuální a mediální umělce, tanečníky, divadelníky, spisovatele, designéry, skladatele, hudebníky, architekty, pro odborné pracovníky v kulturních organizacích typu galerie, muzeum, knihovna, divadlo, pro organizátory festivalů, nakladatele, pořadatele kulturních akcí)...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 11. 2023

Cílem mezinárodní výzvy je podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Cílem programu EPSILON je podpořit projekty, jejichž výsledky mají vysoký potenciál rychle se uplatnit v nových produktech, výrobních postupech a službách. Pro české uchazeče v této výzvě jsou relevantní cíle v rámci podprogramu 1 - Znalostní ekonomika a 2 - Energetika a materiály, a to v závislosti na zvoleném
tématu.

Témata výzvy...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 200.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 11. 2023

Program je určen na podporu kreativního a neformálního vzdělávání dětí a mládeže v oblasti kultury s využitím nabídky edukativních programů kulturních institucí zřizovaných, nebo spoluzaložených Královéhradeckým krajem. Jedná se o nabídku kulturně-vzdělávacích aktivit pro žáky základních a středních škol. Dotace je určena na zajištění dopravy sjednanou autobusovou dopravou nebo veřejnou dopravou (vlak, autobus, kromě MHD)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 11. 2023

Cílem výzvy je poskytnutí finančních prostředků na činnost a vybavení muzeí a galerií, které vykonávají svou činnost nejméně dva roky nepřetržitě (zkvalitnění služeb, zpracovávání a zpřístupňování informací). Žadateli jsou fyzické osoby a právnické osoby podnikající v této oblasti min. 2 roky, NNO, města, obce a jejich příspěvkové organizace.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 11. 2023

Cílem programu je podpora mobility v oblasti kultury. Dotace je určena na podporu zahraničních cest umělců v oblasti kultury z Královéhradeckého kraje za účelem podpory jejich účasti na odborných výstavách, veletrzích, show casech, konferencích, workshopech, koncertech, zasedáních mezinárodních sítí a podpory jejich účasti v roli pozorovatele na významných mezinárodních festivalech nekomerčního charakteru. Žadateli jsou...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 11. 2023

Program si klade za cíl podpořit realizaci hodnotných kulturních projektů regionálního, národního či mezinárodního významu z oblastí divadlo (amatérské i profesionální), hudba, tanec, nonverbální umění, výtvarné umění, fotografie, literatura, filmová tvorba, ostatní kulturní projekty. Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 11. 2023

Cílem výzvy je podpora zachování a prezentace nemateriálního kulturního dědictví a zvýšení zájmu a povědomí veřejnosti včetně dětí a mládeže o nemateriálních kulturních statcích tradiční lidové kultury. Dotace je určena na podporu prezentace řemesel a statků nemateriálního kulturního dědictví, uchování ohrožených řemesel, předávání řemeslných dovedností a znalostí, předvádění technologií lidových řemesel, na podporu výjimečných...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 11. 2023

Výzva podpoří nadnárodní partnerství s cílem posílit digitální kapacitu aktérů v průmyslovém ekosystému sociální ekonomiky. Cílem bude umožnit subjektům sociální ekonomiky proměnit digitální výzvy v příležitosti a zajistit tak digitální přechod, který bude spravedlivý a inkluzivní. Tím chce výzva také posílit kapacitu „organizací umožňujících sociální ekonomiku“ při podpoře členů, klientů a zúčastněných stran v jejich...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.300.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 11. 2023

Cílem výzvy je podpora zapojení umělců a kulturních aktérů do kulturního a uměleckého programu Evropské hlavní město kultury. Dotace je určena na aktivity spojené s kandidaturou Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028 (kulturních akce a projekty podporují pocit sounáležitosti občanů ke společnému evropskému kulturnímu prostoru, rezidence umělců z různých uměleckých oblastí, zvýšení mobility odborných pracovníků...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 11. 2023

Cílem výzvy je podpora podnikatelů formou spolupráce příjemce kreativního voucheru s kreativcem zařazeným do databáze kreativců Královéhradeckého kraje a podpora kulturních a kreativních odvětví s důrazem na kulturní dědictví Královéhradeckého kraje. Dotace je určena na nákup kreativní služby včetně pořízení nehmotného investičního majetku od kreativce působícího v některé z podporovaných oblastí (Průmyslový, produktový...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 11. 2023

Toto je výzva k předkládání návrhů na granty EU na akce v oblasti kolaborativní obrany, tedy výzkum a vývoj v rámci Evropského obranného fondu (EDF).

Výzva obsahuje následující témata:

 • Vyhrazené hardwarové architektury pro energeticky efektivní AI.
 • Laserové řízené energetické zbraně...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 11. 2023

Výzva obsahuje následující témata:

 • Automatizace bezpečnostních penetračních testů:Předmětem výzvy jsou penetrační testery, které mají za úkol simulovat reálné hrozby a identifikovat zranitelnosti. Hledání kvalifikovaných penetračních testerů může být obtížné a nákladné. Tato výzkumná práce si klade za cíl vyvinout uživatelsky přívětivé softwarové řešení, které částečně automatizuje penetrační testy síťové bezpečnosti...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 11. 2023

Výzva se zaměřuje na rozvoj technologií lidského jazyka (HLT) pro obranné aplikace.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Organizace technologické výzvy: Objektivní hodnocení technologií umělé inteligence (AI), jako jsou technologie lidského jazyka (HLT), vyžaduje specifickou organizaci, v níž jsou systémy testovány naslepo na datech, která jsou reprezentativní pro zkoumané úkoly, za použití společných protokolů. Toto schéma...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 7.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 11. 2023

Specifickou výzvou je položit základy pro radikálně nové budoucí technologie jakéhokoli druhu s neočekávaným dopadem, které mají za cíl přinést Evropě technologickou převahu nad potenciálními protivníky. Toto téma také podporuje hnací úlohu nových aktérů v obranném výzkumu a inovacích, včetně vynikajících výzkumných pracovníků, ambiciózních high-tech MSP a vizionářských výzkumných center velkých společností, univerzit...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 11. 2023

Evropský obranný fond podporuje konkurenceschopnost, efektivitu a inovační kapacitu evropské obranné technologické a průmyslové základny. Výzva podpoří zejména inovace, které lze implementovat v obraně.

Výzva obsahuje témata jako:

 • Systémy vlastní ochrany.
 • Chytré technologie pro bojové systémy nové generace...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 11. 2023

Cílem mezinárodní výzvy je podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje orientovaných na čistou energetiku. Výzva je rozdělena na jednotlivé tematické okruhy a příslušené podtematické Call Modules, přičemž čeští uchazeči se mohou zapojit do příslušných Call Modules v rámci TRI 1, 3, 5 a 7.

Témata výzvy:

 • TRI 1: Net-zero emissions energy system - Call Module 1: Direct current (DC) technologies for power...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 175.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 11. 2023

Program je zaměřen na podporu rozvoje cestovního ruchu a budování města jako turistické destinace, rozvoj produktů pro cestovní ruch, zkvalitňování infrastruktury cestovního ruchu a propagace města (projekty rozvíjející hlavní témata cestovního ruchu: Kulturně – poznávací produkt/Urbanismus a architektura, Bitva 1866; Aktivní produkt - zážitky, festivaly, cykloturismus, vodáctví, pěší turistika; Produkt pro rodiny s dětmi...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 11. 2023

Tato výzva předpokládá přechod, řízený průmyslem, veřejnými institucemi, akademickou obcí a občanskými skupinami, díky němuž bude Evropa průkopníkem v inovacích a zavádění čisté energie.

Nově založené partnerství bude podporovat nadnárodní inovační ekosystémy od velmi místní a regionální úrovně až po nadnárodní evropskou úroveň, čímž se překoná roztřístěnost tohoto systému napříč Evropou. Dalším cílem je navázat spolupráci...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 11. 2023

Cílem výzvy je zvýšená kybernetická bezpečnost a bezpečnější online prostředí díky rozvoji a účinnému využívání schopností EU a členských států v oblasti digitálních technologií podporujících ochranu dat a sítí aspirujících na technologickou suverenitu při současném respektování soukromí a dalších základních práv. To by mělo přispět k bezpečným službám, procesům a produktům, jakož i k robustním digitálním infrastrukturám...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 11. 2023

Cílem výzvy je větší účinnost a efektivita vývoje civilních bezpečnostních schopností EU, který je založen na pevnějším, systematickém a analyticky intenzivním cyklu výzkumu a inovací v oblasti bezpečnosti, s důrazem na využívání důkazů a znalostí. Dále je cílem zvýšit spolupráci mezi subjekty na straně poptávky a nabídky, včetně aktérů z jiných oblastí, což povede k rychlejší industrializaci, komercializaci, přijímání...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 11. 2023

Návrhy v rámci výzvy by měly např. umožnit Policii využívat moderní techniky analýzy informací, účinně bojovat proti zločincům a teroristům využívajícím nové technologie. Dále zlepšit forenzní a zákonné shromažďování důkazů, posílit schopnosti chytit pachatele a přivést je před soud. A to zejména zvýšenou prevencí  různých forem kriminality, jako je kyberkriminalita a terorismus, včetně řešení problémů násilné radikalizace...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 7.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 11. 2023

Návrhy v rámci výzvy by se měly zaměřit na zajištění odolnosti rozsáhlých propojených infrastruktur a subjektů, které je provozují, zejména v případě složitých útoků, pandemií, přírodních a lidských katastrof nebo dopadů změny klimatu. Zároveň by měly aktualizovat systémy pro odolnost operátorů a ochranu kritické infrastruktury, což umožní rychlou, efektivní, bezpečnou a zabezpečenou reakci (bez významné lidské intervence)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 11. 2023

Cílem výzvy je zajistit efektivní a bezpečnou správu hranic. Usnadnit přijetí legitimních cestujících a zásilek cestujících do EU a zároveň předejít nezákonnému obchodu, pirátství, teroristickým a jiným trestným činům díky lepší správě vzdušných, pozemních a námořních hranic a námořní bezpečnosti, včetně lepších znalostí o sociálních faktorech.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Schopnosti pro ostrahu hranic a situační...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 11. 2023

Cílem výzvy je vyhnout se ztrátám způsobeným přírodními, náhodnými a lidmi způsobenými katastrofami a to prostřednictvím snižování rizika katastrof na základě preventivních opatření, lepší připravenosti a odolnosti společnosti a lepšího řízení rizik katastrof systémovým způsobem.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Provozuschopnost a standardizace v reakci na incidenty s biologickými toxiny.
 • Robotika: Autonomní nebo poloautonomní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 11. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zpracování podkladů pro přípravu plánů pro zvládání povodňových rizik v oblastech s významným povodňovým rizikem.

Podporované aktivity:

 • Opatření 1.3.5 Podpora preventivních opatření proti povodním a suchu - zpracování podkladů pro přípravu plánů pro zvládání povodňových rizik v oblastech s významným povodňovým rizikem.

Oprávněným žadatelem je hlavní město Praha a správci...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 11. 2023

Cílem programu je podpora činnosti zaměřené na udržení aktivit a tradic příslušníků národnostních menšin, které realizují organizace vykonávající činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin žijících na území kraje (podpora vzdělávacích programů, volnočasových aktivit dětí a mládeže - činnost výtvarná, taneční, dramatická, sportovní, podpora kulturních aktivit a akcí, podpora mimořádných kulturních akcí místního...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 11. 2023

Účelem výzvy je řešit identifikované mezery v infrastrukturách 6G-XR a zaměřit se na vývoj a rozšíření čtyř výzkumných infrastruktur, aby byly připraveny na pokročilé experimentování v nadcházejících projektových otevřených výzvách.

Projekt hledá zejména:

 1. Síťové a výpočetní prostředky
 2. XR aktivátory...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 11. 2023

Cílem výzvy je umožnit v jednotlivých krajích České republiky rozvoj kapacit a kompetencí přispívajících k vytváření podmínek pro posilování inteligentní specializace, rozvoje inovačních ekosystémů a rozvoje spolupráce mezi aktéry napříč sférami tzv. triple/quadruple helix (zejména výzkumných organizací, vzdělávacích institucí, firemní sféry a veřejného sektoru) v souladu s prioritami definovanými Národní výzkumnou a inovační...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
85 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 11. 2023

Výzva vytváří partnerství mezi univerzitami, výzkumnými institucemi, podniky a socioekonomickými aktéry z Evropy a dalších zemí. Podporuje doktorské programy, které se zabývají potřebami výzkumu, podporují mezikulturní spolupráci a poskytují výcvik v oblasti výzkumu a přenosných dovedností. Cílem výzvy je vyškolit kreativní, podnikavé, inovativní a odolné doktorandy schopné čelit současným i budoucím výzvám a převádět...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 11. 2023

Cílem výzvy je stavební obnova nemovitých kulturních památek, restaurování výtvarných a umělecko-řemeslných děl prohlášených za kulturní památku či národní kulturní památku, podpora provádění odborných průzkumů nezbytných pro přípravu obnovy národních kulturních památek a kulturních památek, stavební obnova nemovitostí nacházejících se na území památkové rezervace nebo památkové zóny týkající se obnov střešního pláště...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 11. 2023

Program využívá inovativní pedagogické vzdělávací přístupy k podpoře studentů při rozvoji kompetencí v těchto oblastech:

 • začlenění udržitelnosti a etických zájmů do výrobních plánů a rozhodnutí,
 • tvořivost,
 • inovace a podnikatelské dovednosti...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 11. 2023

Cílem programu je podpora obnovy historicky a umělecky cenných varhan na území kraje (restaurování výtvarných a umělecko-řemeslných prvků, materiálové výdaje. Potenciálními žadateli jsou vlastníci objektů (fyzické osoby, právnické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou činnost, církve a náboženské společnosti, obce a města, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a příspěvkové organizace).

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 11. 2023

Cílem výzvy je  podpora integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb – podpora rozvoje dostupnosti zdravotní následné péče – modernizace a rekonstrukce lůžkových oddělení poskytujících následnou péči. V rámci výzvy jsou podporovány dvě aktivity - Aktivita A) - Zvýšení kvality a rozšíření spektra poskytované následné lůžkové péče, v rámci, které jsou podporovány modernizace a rekonstrukce lůžkových oddělení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Místní akční skupina Naděje vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolkové...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem výzvy je poskytnutí finanční pomoci obcím a krajům zasaženým živelní pohromou dne 24. června 2021. Dotace je určena na zakládání a obnovu ploch zeleně včetně doprovodných přírodních vodních prvků a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech. Žadateli jsou kraje a obce (Jihomoravský a Ústecký).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
15 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Tento program byl vytvořen za účelem zlepšení historického fondu ve městě. Poskytovaná finanční podpora je určena vlastníkům objektů na území města, k realizaci obnovy památek. Dotaci lze poskytnout na zachování nebo obnovu nemovitosti zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, která se nachází na území města Brna, nebo na movité kulturní památky, které jsou umístěny na veřejně přístupném místě na území města Brna...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem výzvy je dokončení druhé fáze projektů výzvy Teaming II vyhlášené v OP VVV, které z objektivních důvodů nemohly být dokončeny do konce programového období 2014–2020.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1. Řízení projektu.
 • Aktivita 2. Dobudování, modernizace, upgrade a pořízení infrastruktury (dobudování, rekonstrukce infrastruktury či pořizování přístrojů a vybavení výzkumných center)
  ...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem programu je podpora projektů z oblasti výkonnostního a vrcholového a sportu včetně konání soutěžních zápasů, které budou zaměřeny na rozvoj nadregionální sportovní infrastruktury (modernizace, rekonstrukce sportovních zařízení včetně jejich zázemí, výstavba sportovních zařízení včetně jejich zázemí, pořízení dlouhodobého majetku). Podpora je určena na výstavbu či technické zhodnocení fotbalových stadiónů s kapacitou...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
139 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem programu je akcelerovat rozvoj inovačního ekosystému v JMK, zefektivnit organizační struktury a klíčové procesy, posilovat kompetence pro rozvoj výzkumu, vývoje, inovačního podnikání ve spolupráci s veřejnou správou. Výzva Asistence má za cíl připravit do stadia realizovatelnosti s dostatečným předstihem kvalitní projekty tak, aby vycházely z detailní znalosti inovačních potřeb veřejných subjektů a odpovídaly jejich...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální i neprofesionální kulturní uměleckou činnost v rozličných oblastech kulturních zájmů pro občany Moravskoslezského kraje. Podporována je umělecká činnost v rozličných oblastech kulturních zájmů - hudba (koncerty, festivaly, soutěže, přehlídky), tanec (festivaly, soutěže, přehlídky), divadelní tvorba (představení, festivaly, soutěže)...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem programu je podpora česko-bavorských společných výzkumných projektů aplikovaného výzkumu realizovaných v letech 2024-2026 , a to se zaměřením oblasti/podoblasti - Počítačové a informační vědy; Inženýrství a technologie ve specializaci (Materiálový výzkum, Nanotechnologie); Společenské vědy; Humanitní vědy a umění. Na veřejnou soutěž je na celou dobu řešení alokováno celkem 90 mil. Kč. Maximální výše podpory české...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Předmětem výzvy je infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol:

 • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi,
 • vnitřní konektivita škol,
 • školní družiny a školní kluby...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem výzvy je zvýšení kapacity stávajících simulačních center, které fungují při lékařských fakultách veřejných vysokých škol. Účelem je umožnit implementaci simulačních kurzů kromě pregraduálního, rovněž v rámci specializačního, postgraduálního, či celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Podporované aktivity:

 • Pořízení didaktických prostředků, přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, spotřebního...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
19 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem výzvy je  podpora integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb – podpora rozvoje dostupnosti zdravotní následné péče – modernizace a rekonstrukce lůžkových oddělení poskytujících následnou péči. V rámci výzvy jsou podporovány dvě aktivity - Aktivita A) - Zvýšení kvality a rozšíření spektra poskytované následné lůžkové péče, v rámci, které jsou podporovány modernizace a rekonstrukce lůžkových oddělení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem výzvy je podpora infrastruktury sociálních služeb (sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“)).

Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 210 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem výzvy je vybudování pasivní infrastruktury základnových stanic pro služby 5G, případně 5G + GSM-R a budoucího FRMCS. Ve spolupráci s držiteli práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700, 800, 900, 1800, 2100, 2600 a/nebo 3600 MHz zajistit dokrytí vybraných lokalit železničních koridorů TEN-T signálem 5G, aby vykazovalo minimální výkon referenčního signálu...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
8 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem výzvy je podpora digitalizace objektů digitálních technických map krajů , které umožňují přístup k přesným informacím o umístění objektů základní prostorové situace, o umístění a vlastnostech objektů dopravní a technické infrastruktury a digitálních technických map veřejnoprávních správců, které splňují uvedené požadavky na DTM krajů. V rámci výzvy bude digitalizováno nejméně 161 000 hektarů objektů základní prostorové...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech, kdy na akci není možné žádat z programů vyhlášených v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - Oblast podpory životní prostředí a zemědělství. Před podáním žádosti je nutné svůj záměr konzultovat se správcem programu. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem výzvy je podpořit rozvoj řízení a implementace Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021–2027 na národní úrovni (IPs NRIS3), zřídit Národní centrum informačních služeb (IPs CARDS), zřídit koordinační aparát pro implementaci iniciativy European Open Science Cloud v ČR (IPs EOSC CZ).

V rámci výzvy je stanovena jedna povinná aktivita (Aktivita č. 1. Řízení projektu) a tři povinně volitelné...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 600 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem výzvy je podpora adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy. Dotace je určena na rekonstrukce stávající malé vodní nádrže, jejíž stav nevyžaduje komplexní rekonstrukci a k dlouhodobému udržení existence biotopu a k uchování funkce zadržení vody v krajině postačí dílčí rekonstrukce - odtěžení, uložení, rozprostření sedimentu, výstavba nebo rekonstrukce technických...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem výzvy je podpora modernizace soustav zásobování tepelnou energií, zejména rozvodů včetně předávacích stanic a řídicích a zabezpečovacích systémů, na území hl. m. Prahy.

Podporované aktivity:

 • Modernizace a rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií (SZTE) včetně předávacích stanic s cílem dosažení úspor primární energie z neobnovitelných zdrojů, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Účelová neinvestiční dotace podporuje osoby a organizace vykonávající sociální činnost v Libereckém kraji. Nelze podpořit aktivity, na které byly čerpány finanční prostředky z jiných zdrojů Libereckého kraje. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem výzvy je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v ČR prostřednictvím společných účastí na zahraničních veletrzích a výstavách. Podporovanou aktivitou je oborová prezentace prostřednictvím společné účasti na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí, které nejsou zahrnuty do seznamu oficiálních účastí na výstavách a veletrzích organizovaných MPO. Účast na...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem výzvy je zajistit kontinuální provoz nově postavené, zmodernizované, zrekonstruované nebo stavebně upravené komunikace pro pěší či komunikace pro cyklisty.

Podporována bude:

 • Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy (více jak 500 vozidel za den).
 • Zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem výzvy je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v ČR prostřednictvím společných účastí na zahraničních veletrzích či výstavách a marketingová podpora MSP především v oblasti klíčových technologií. Podporovanou aktivitou je oborová prezentace prostřednictvím společné účasti na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí, které nejsou zahrnuty do seznamu oficiálních...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem výzvy je je modernizovat IC, zkvalitnit jejich poskytované služby, rozšířit nabídku poskytovaných produktů a zlepšit propagaci kraje.

V rámci výzvy jsou stanoveny 3 tematická zadání:

 • Marketingové aktivity a moderní technologie v cestovním ruchu (Webové stránky TIC a činnosti s tím související; Multimediální produkty a moderní technologie v oblasti cestovního ruchu; Propagační materiály elektronické; Propagační materiály...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 12. 2023

Pokrok v oblasti výzkumu a inovací za účelem zvýšení transparentnosti potravinových systémů přinese řadu výhod souvisejících se zlepšením bezpečnosti potravin, bojem proti potravinovým podvodům a řešením rostoucího zájmu veřejnosti v EU, pokud jde o dopady potravin a stravy na klima, biologickou rozmanitost a životní prostředí.

Aby výzva přispěla k vytvoření bohatého a živého ekosystému v doméně potravinového dodavatelského...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 156.330,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 12. 2023

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Cestovní ruch. Žadateli jsou FO a PO. Projekt musí být realizován na území Libereckého kraje a jeho turistických oblastí. Na jeden projekt nelze využít více dotačních zdrojů Libereckého kraje.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 12. 2023

Cílem programu je podpora pořádání významných kulturních a společenských akcí cestovního ruchu, které mají nadregionální, celostátní nebo mezinárodní význam. Žádost v tomto dotačním titulu mohou podat pouze žadatelé, jejichž akce je zařazena na seznam Významných akcí podporovaných Libereckým krajem.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 12. 2023

Cílem výzvy je zajištění dostupnosti primární péče na území Libereckého kraje prostřednictvím podpory vzniku a vybudování nových ordinací primární péče, nebo převzetí stávajících ordinací primární péče. Dotace je určena na vybudování nebo vybavení nové nebo stávající ordinace primární péče, na nákup nemovitého majetku pro potřeby vybudování ordinace primární péče, na úhradu provozních nákladů ordinace primární péče, na...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 12. 2023

Cílem programu je podpora aktivit pro občany Královéhradeckého kraje, které přispívají k rozvoji pohybové gramotnosti, základních pohybových a sportovních dovedností a vytvářejí pozitivní vztah k pohybu (podpora seriálu akcí podporujících pohybovou gramotnost a zapojení neorganizovaných občanů do pravidelné pohybové aktivity, pořádání jednorázových akcí zaměřených na pohybovou gramotnost mezinárodního a celostátního významu...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 12. 2023

Cílem výzvy je umožnit zadavatelům dozvědět se a osvojit si inovační postupy, nástroje, přístupy a politiky pro zavádění udržitelných a inovativních řešení v oblasti zdravotní a sociální péče.

Twinningy jsou komunitním (peer-to-peer) nástrojem, který umožňuje výměnu znalostí o určitém tématu přemosťováním znalostí od zkušených aktérů k méně zkušeným. Během definovaného období provádějí twinningové strany činnosti, jako...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 30.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 12. 2023

Cílem programu je podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace v individuálních i kolektivních sportech na republikových, evropských a celosvětových soutěžích (příprava reprezentantů na mezinárodní soutěže, příprava reprezentantů na celostátní soutěže, projekty zaměřené na handicapované sportovce zařazené do reprezentace kraje). Žadateli jsou právnické osoby, jejíž hlavní činnost je v oblasti sportu...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 12. 2023

Cílem programu je podpořit pořádání celorepublikových, evropských či celosvětových sportovních akcí pro děti a mládež na území kraje. Podpora je určena zejména na realizaci krajských postupových soutěží na území kraje organizovaných krajským sportovním či celorepublikovým svazem případně jím pověřenou organizací (sportovní akce mezinárodního a celostátního významu, sportovní akce s tradicí alespoň 5 let a krajské přebory...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 12. 2023

Cílem programu je podpora odborné přípravy, včetně tvorby učebních materiálů, trenérů, rozhodčích a cvičitelů organizovaných zejména sportovními svazy, krajskými a okresními sdruženími a dalšími pověřenými subjekty v Královéhradeckém kraji. Žadatelem je subjekt, který má oprávnění k vydávání licence pro trenéry, rozhodčí a cvičitele.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 12. 2023

Cílem programu je podpora dětí a mládeže v individuálních a kolektivních sportech při přípravě na Olympiádu dětí a mládeže (příprava účastníků ODM organizovaná sportovním svazem, jednotlivým klubem, projekt řešící práci s účastníky ODM po jejím konání). Žadateli jsou krajské sportovní svazy, republikové sportovní svazy, krajská organizace ČUS zastupující sportovní svazy bez právní subjektivity, sportovní kluby.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 12. 2023

Cílem programu je podpořit pořádání akcí určených pro širokou sportující veřejnost (min. 100 účastníků, v případě pořádání akcí pro handicapované min. 50 účastníků), a to jak formou jednorázových aktivit, tak celoročních postupových soutěží a seriálů sportovních akcí (sportovní akce mezinárodního a celostátního významu, sportovní akce s tradicí alespoň 5 let, krajské přebory a seriály sportovních akcí, sportovní akce pro...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 12. 2023

Program si klade za cíl podporovat právnické osoby na činnost sportovních oddílů a klubů, jejichž sportovci jsou v kolektivních a individuálních sportech účastníky extraligy, první nebo druhé nejvyšší dlouhodobé soutěže, nebo jejichž sportovci jsou zařazeni do reprezentace ČR v kategorii dospělých. Oprávněným žadatelem může být právnická osoba, jejíž hlavní činnost je v oblasti sportu a tělovýchovy a má sportovce v 1...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 12. 2023

Cílem výzvy je je podpora zajištění školního stravování dětí v MŠ, žáků a žákyň v ZŠ a SŠ (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), včetně škol speciálních, žáků a žákyň v konzervatořích, dětí, žáků a žákyň a studentů a studentek ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních typu domov mládeže a internát a v zařízeních školního stravování, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
63 613 800,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 12. 2023

Cílem tohoto podprogramu je systematická podpora šíření a poskytování informací občanům prostřednictvím knihoven s využitím informačních technologií, zejména prostřednictvím veřejně přístupné informační sítě. Hlavními prioritami progamu v této výzvě jsou - Podpora projektů celostátního významu, zlepšení vzájemné kooperace knihoven v oblasti získávání, zpracování a sdílení informačních zdrojů; Podpora nákupu automatizovaného...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 12. 2023

V rámci podprogramu VISK 1 je podporována činnost Koordinačního centra programu VISK v Národní knihovně ČR a další komplexní projekty celonárodního dosahu, typově nezařaditelné do ostatních podprogramů VISK, uvedené v implementaci Koncepce rozvoje knihoven. Žadateli jsou knihovny, zájmová sdružení právnických osob a spolky, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 12. 2023

Cílem podprogramu je zajistit jednoduché a komplexní zpřístupnění a propagaci informačních zdrojů prostřednictvím Centrálního portálu českých knihoven (zajištění rozvoje Centrálního portálu českých knihoven Knihovny.cz jako národního portálu, vývoj nebo implementace funkcionality umožňující zapojení knihovních systémů do CPK nebo podporující centrální funkce CPK). Žadateli jsou provozovatelé knihoven, spolky a zájmová...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 12. 2023

Cílem programu je podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců (realizace výstav, besed, soutěží, zájemných setkávání, open air akce, jazykové kurzy pro knihovníky, nákup knihovního fondu pro národnostní menšiny), podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením (nákup zvukových knih a licencí k jejich užívání, nákup technických zařízení a pomůcek umožňujících zpřístupnění...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 12. 2023

Program je součástí programu pro podporu knihoven. Cílem podprogramu je ochrana a zpřístupnění bohemikálních dokumentů tištěných na kyselém papíru, jejichž existence je ohrožena rozpadem papírového nosiče. V rámci tohoto podprogramu je podporována - Digitalizace ohrožených bohemikálních dokumentů; Instalace nové verze Systému Kramerius; Instalace a implementace softwarových nástrojů pro zajištění dlouhodobé archivace digitálního...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 12. 2023

Cílem programu je zzajištění pohotového a efektivního vyhledávání informací o dostupnosti knihovních fondů v knihovnách a informačních institucích na území ČR; zefektivnění, zrychlení a zkvalitnění meziknihovních výpůjčních služeb a služeb dodávání dokumentů v knihovnách ČR; racionalizace zpracování knihovních fondů v knihovnách ČR poskytováním služeb sdílené katalogizace; redukce objemu katalogizačních prací v knihovnách...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 12. 2023

Program je součástí národní podpory knihoven. Je zaměřen na ochranu, dlouhodobé uchování a zpřístupnění vzácných dokumentů knihoven a dalších sbírek, tvořících součást národního kulturního dědictví. Jeho základním cílem je, aby dokumenty byly uchovány v dobrém fyzickém stavu pro budoucí generace. V rámci tohoto podprogramu je podporováno: Ochrana knihovních dokumentů před nepříznivými vlivy prostředí s důrazem na konzervační...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 12. 2023

Tento podprogram je součástí programu pro podporu knihoven. V rámci podprogramu je financováno zpřístupnění katalogů a tím i všech typů fondů významných českých knihoven prostřednictvím internetu. Podprogram je zaměřen především na instituce s fondy velkého rozsahu (nad 200.000 jednotek) a zásadního významu pro meziknihovní výměnu záznamů, meziknihovní výpůjční službu a/nebo uchování a zpřístupnění národního kulturního...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 12. 2023

Program je součástí programu na podporu knihoven. Cílem tohoto podprogramu je trvalý rozvoj informační gramotnosti knihovníků jako poskytovatelů veřejných informačních služeb a asistované pomoci uživatelům ve veřejných knihovnách při práci s informačními a komunikačními technologiemi, podpora systematického celoživotního vzdělávání knihovníků a aktualizace software a hardware vzdělávacích center. Žadateli jsou knihovny...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 12. 2023

Tento podprogram je součástí programu pro podporu knihoven. Cílem tohoto podprogramu je zajistit metodou digitalizace a bezpečného uchování vzniklých dat ochranu a široké zpřístupnění vzácných dokumentů knihoven a dalších sbírek, tvořících součást národního kulturního dědictví. V programu lze žádat podporu na digitalizaci rukopisů, vzácných tisků a na přípravu metadat pro významné dlouhodobé mezinárodní projekty digitalizace...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 12. 2023

Podporovány jsou nejrůznější veřejně prospěšné aktivity ve prospěch zdravotně postižených dětí a mládeže a organizací dětí a mládeže v Blanicko - Otavském regionu.

Granty jsou udělována zejména na tyto účely:

 • nákup ortopedických a jiných pomůcek vhodných k usnadnění životních podmínek
  handicapovaných...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 12. 2023

Cílem intervence je zajištění plnění mimoprodukčních a celospolečenských funkcí lesa a vyšší stabilitě porostů prostřednictvím navýšení podílu a zlepšení zdravotního stavu melioračních a zpevňujících dřevin. Podpora se vztahuje na úhradu nákladů na pořízení a instalaci hromadné mechanické ochrany (oplocenek) melioračních a zpevňujících dřevin, které byly vysazené v souladu s projektem obnovy. Opatření je zacíleno na lesní...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 12. 2023

Cílem intervence je zajištění obnovy, péče a výchovy lesních porostů v souvislosti s následky kalamitních situací, kdy vznikly rozsáhlé plochy, na kterých je nutné zajistit obnovu lesních porostů. Podpora se vztahuje na odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů do 40 let věku včetně přípravy ploch po kalamitních těžbách před zalesněním, umělou obnovu sadbou a síjí na plochách po kalamitách a ochranu porostů v...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 12. 2023

Cílem programu je podpořit volnočasové aktivity dětí a mládeže - podpora volnočasový chaktivit pro děti a mládež do 26 let, příspěvek na provoz kluboven, pravidelných víkendových a jiných aktivit, schůzkové činnosti, pomoc při drobné opravě, údržbě a obnově materiálně technického vybavení sloužícího dětem a mládeži do 26 let (táborové základny, klubovny i další prostory), příprava dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 12. 2023

Cíl programu je podpora dvou a vícestranných mezinárodních kontaktů na bázi reciprocity, organizování dvou i vícestranných jednorázových setkávání u nás i v zahraničí, mezinárodní tábory u nás i v zahraničí, účast a pořádání mezinárodních vzdělávacích i jiných akcí nebo projektů, reprezentace kraje v zahraničí (určeno dětem a mládeži od 10 do 26 let). Žadateli jsou spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, organizace...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 12. 2023

Tento program je zaměřen na podporu pořádání zotavovacích a jiných podobných akcí konaných v době školních prázdnin pro děti a mládež do 18 let na dobu delší než 5 dní (podpora táborů v délce minimálně 10 dní pořádaných jako vyvrcholení celoroční činnosti, podpora táborů se zapojením znevýhodněných dětí a mládeže nebo táborů pořádaných spolky a pobočnými spolky). Žadateli jsou spolky nebo pobočné spolky, právnické osoby...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
35 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora revitalizace památek a parků u památek, zpřístupnění dosud nepřístupných částí památky, posílení ochrany a odborné vybavení památek.

Podporované aktivity:

 • Revitalizace památek; Expozice; Depozitáře; Technické a technologické zázemí; Návštěvnická centra; Edukační centra; Restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování; Evidence a dokumentace mobiliárních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
56 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora revitalizace památek a parků u památek, zpřístupnění dosud nepřístupných částí památky, posílení ochrany a odborné vybavení památek.

Podporované aktivity:

 • Revitalizace památek; Expozice; Depozitáře; Technické a technologické zázemí; Návštěvnická centra; Edukační centra; Restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování; Evidence a dokumentace mobiliárních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
48 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 12. 2023

Tento program je zaměřen na podporu pořádání jedno i vícedenních jednorázových akcí pro děti a mládež do 26 let s krajskou působností (tedy akce, které jsou určeny minimálně pro 150 osob do 26 let z Královéhradeckého kraje, nebo akce, do kterých se zapojí účastníci z minimálně tří územních obvodů obcí s rozšířenou působností a jsou určeny minimálně pro 50 osob do 26 let). Žadateli jsou spolky nebo pobočné spolky, právnické...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
35 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 12. 2023

Výzva je navržena tak, aby podporovala vynikající hlavní řešitele ve fázi kariéry, ve které mohou stále konsolidovat svůj vlastní nezávislý výzkumný tým nebo program. Hlavní řešitelé musí prokázat průlomovou povahu, ambice a proveditelnost svého vědeckého návrhu.

Hlavní řešitel musí již prokázat výzkumnou nezávislost a důkaz vyspělosti, například tím, že vytvořil několik důležitých publikací jako hlavní autor nebo bez...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 12. 2023

Tato výzva se zaměřuje na pilotní testování a hodnocení inovativních projektů a/nebo politických opatření zaměřených na řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení. Testováním integrovaných přístupů k bezdomovectví, které zahrnují oblasti, jako je prevence a přístup k bydlení přispěje k prevenci a boji proti bezdomovectví.

Cílem je podporovat budování kapacit inovativních vícestranných správních struktur a/nebo sociální...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 12. 2023

Předmětem výzvy je infrastruktura pro cyklistickou dopravu:

 • Výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující se na stávající komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné infrastruktury.
 • Realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 12. 2023

Cílem programu je zvýšení podílu spolufinancování projektů za účelem snížení finančního zatížení žadatelů u projektů realizovaných v oblasti pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace (sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení), v oblasti pořízení dostupných bytů, dostupných domů nebo dostupných...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 12. 2023

Cílem výzvy je prostřednictvím grantového schématu administrovat finanční prostředky z OPŽP 2014–2020, a to formou podpory zranitelných domácností, které byly negativně zasaženy zvýšením cen energie v souvislosti s důsledky vojenské agrese Ruska proti Ukrajině, jakož i růstem životních nákladů vlivem inflace. Oprávněným žadatelem je organizační složka státu, která je relevantní pro zajištění podpory zranitelných domácností...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora opatření zaměřeného na přechod na obhospodařování lesních porostů s využitím zejména výběrných principů s maximální velikostí obnovních prvků 0,1 ha, jehož realizace povede ke zlepšování druhové, věkové a prostorové diverzity vybraných částí lesa.

Podporované aktivity:

 • Úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení jejich stability.

Oprávněným žadatelem...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 12. 2023

Cílem výzvy je budování a rozšíření varovných a výstražných systémů, tvorba digitálních povodňových plánů, generelu odtokových poměrů, plánů odvádění extrémních srážek, podkladů pro stanovení záplavových území či pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní a další.

Podporované aktivity:

 • Budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na lokální úrovni.
 • Pořízení nových varovných...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 12. 2023

Cílem programu je finanční podpora konkrétních projektů výstavby, rozvoje a rekonstrukce sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury nacházející se na území města Plzně se zaměření zejména na snížení energetické náročnosti sportovišť (např. rozšíření a výstavba sportovišť, FVE, tepelná čerpadla atd.). S Smyslem programu je podpora především neziskových subjektů, které mají omezenou možnost získání finančních...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 12. 2023

Cílem výzvy je prostřednictvím grantového schématu administrovat finanční prostředky z OPŽP 2014–2020, a to formou podpory zranitelných domácností, které byly negativně zasaženy zvýšením cen energie v souvislosti s důsledky vojenské agrese Ruska proti Ukrajině, jakož i růstem životních nákladů vlivem inflace. Oprávněným žadatelem je organizační složka státu, která je relevantní pro zajištění podpory zranitelných domácností...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 12. 2023

Cílem programu je finanční podpora na včasnou přípravu projektů v daných oblastech podpory. Dotace je určena na zpracování projektové dokumentace, posudku či studie. Žádost o dotaci musí příjemce podat nejpozději do dvou let od ukončení realizace přípravy projektu, na kterou mu byla poskytnuta dotace (evropské strukturální a investiční fondy EU, komunitární programy EU, finanční mechanismy EHP/Norsko v programovém období...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 835 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 12. 2023

Cílem programu je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory následné péče o vysazené stromy, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Dar se poskytuje na nezpůsobilé výdaje projektu v rámci Národního programu Životní prostředí (výzva č. 9/2019 nebo výzva č. 4/2021). Maximální výše daru činí...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 12. 2023

Výzva je zaměřena na:podporu prevence a řešení předčasných odchodů žáků ze vzdělávání prostřednictvím multidisciplinárního přístupu směřujícímu ke zvýšení školní úspěšnosti dětí a mládeže ohrožené školním neúspěchem a ke zvýšení jejich šancí na uplatnění se na trhu práce se specifickým důrazem na děti ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí ve vybraných obcích s rozšířenou působností v Ústeckém, Karlovarském...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 12. 2023

Cílem výzvy je rozvoj potřebné infrastruktury pro vozidla na alternativní paliva a zvýšení počtu těchto vozidel v České republice. Dotace je určena na nákup nových vozidel s alternativním pohonem (elektromobily nebo vozidla s vodíkovým pohonem), v případě příspěvkových organizací do nabytí správy nebo příslušnosti hospodaření, či pronájem vozidla formou finančního leasingu (příspěvek na úhradu ceny za služby leasingové...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů systémového charakteru souvisejících s reformou péče o duševní zdraví (aktivity budou upřesněny na základě projektových záměrů).

Podporované aktivity:

 • Podpora intervencí na zvýšení zdravotní gramotnosti v oblasti duševního zdraví (aktivity zaměřené na podporu systematického vzdělávání s cílem zvýšení zdravotní gramotnosti v oblasti duševního zdraví a aktivity týkající rozšíření kompetencí...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 12. 2023

Cílem programu je podpora audiovizuálních děl vznikajících nebo realizovaných v Královéhradeckém kraji. Podporován je celovečerní hraný nebo dokumentární film určený pro distribuci v kinech či pro vysílání v televizi, na internetu nebo na VOD platformách, alespoň z části natáčený v Královéhradeckém kraji. Hraný seriál, jehož alespoň jedna epizoda bude natočena v Královéhradeckém kraji. Dotace je určena na výdaje související...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 12. 2023

FIDAL zve malé a střední podniky, start-upy, výzkumné ústavy, velké podniky, neziskové subjekty, skupiny podnikatelů, vývojáře aplikací a vlastníky infrastruktury, aby provedli řadu testů nad rámec 5G v mnoha doménách kompatibilních s doménami FIDAL:

 • Média
 • Zábava
 • Pohotovostní služby...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 250.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 12. 2023

Cílem výzvy je realizace konkrétních a adresných opatření pokrývající nerovnosti v hlavních společenských oblastech rozdělených do 8 tematických kapitol - Práce a péče; Rozhodování; Bezpečí; Zdraví; Poznání; Společnost; Vnější vztahy; Instituce.

Dotace je určena na:

 • aktivity, jejichž realizace přímo souvisí s naplňováním vybraného cíle vládní strategie a s úkoly, které jsou dané instituci strategií uložené. Aktivity...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 12. 2023

Cílem programu je úhrada nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje. Podání žádosti o úhradu nákladů je podmíněno nabytím účinnosti změny územního plánu. Žadateli mohou být pouze obce. Úhrada nákladů je podmíněna uzavřením smlouvy mezi Královéhradeckým krajem a příslušnou obcí. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 12. 2023

Předmětem výzvy je modernizace a vybavení prostor pro vzdělávání - Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol:

 • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi,
 • vnitřní konektivita škol,
 • školní družiny a školní kluby...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
7 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 12. 2023

Cílem programu je poskytování individuálních účelových dotací nebo darů na financování činností a aktivit v rámci Tematického zadání Podpora hejtmanky (podpora v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a tělovýchovy, sociální, humanitární, ochrany životního prostředí), v rámci Tematického zadání Zmírnění následků živelních katastrof (příspěvek na rekonstrukci nebo opravu majetku poškozeného živelní katastrofou)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 12. 2023

Předmětem výzvy je

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu:

 • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy,
 • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 12. 2023

Předmětem výzvy je podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V:

 • Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic.
 • Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 12. 2023

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory individuálních projektů se zapojením veřejnosti, a tím přispět ke zlepšení kvality veřejného prostoru a ovzduší, k vyrovnání teplotních extrémů a zadržování vody. Dotace je určena na výsadbu stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2023

Dotační program č. 1 je zaměřen na podporu specializačního vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků v základních kmenech, které jsou součástí specializačních oborů. Cílem dotačního programu je finanční podpora absolventů lékařských fakult pro následné postgraduální studium lékařských oborů v základním kmeni a finanční podpora lékařských zdravotnických pracovníků, kteří již část specializační přípravy v základním...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2023

Cílem výzvy je finanční podpora staveb, modernizace a vybavení odborných učeben středních škol.

Podporované aktivity:

 • Stavba, přístavba, nástavba, stavební úpravy, modernizace a vybavení odborných učeben a pracovišť odborného výcviku zaměřených na jednu z následujících oblastí formálního vzdělání - přírodní vědy a zdravotní vzdělání (např. chemické a fyzikální laboratoře, prostory pro nácvik zdravotních dovedností, prostory...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
350 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity při řešení mimořádných situací žadatele s regionálním významem. Podporu je možné poskytnout jen v tom případě, že na účel, na který je dotace požadována, není možné žádat v řádném dotačním programu kraje. Žádost o financování lze podat na jednorázové akce (např. Dětský den, Oprava mostu)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Termíny uzávěrky pro přijímání žádostí o finanční příspěvek jsou čtvrtletní.

Posláním nadace je pomoc pacientům s roztroušenou sklerózou. O pomoc se mohou ucházet pacienti a jejich rodinní příslušníci, centra zabývající se léčbou roztroušené sklerózy (RS centra) a organizace podporující a sdružující pacienty diagnostikované s roztroušenou sklerózou. 

Nadační příspěvky jsou udělovány zejména v těchto oblastech:

 • podpora...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem. Podporu je možné poskytnout jen v tom případě, že na účel, na který je dotace požadována, není možné žádat v řádném dotačním programu kraje. Žádost lze podat na financování celoroční činnosti (např. Činnost taneční školy). Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora zaměřená na realizaci předem definovaných projektů - Vybudování eGovernment cloudu – Informační systém cloud computingu; Vybudování 1. etapy státní částí eGovernment cloudu (Druhá etapa datového centra eGovernmentu - Zeleneč). Oprávněným žadatelem je Ministerstvo vnitra ČR, Digitální a informační agentura, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Zdravotnictví. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích a rovněž zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví nejen mezi malými a středními podnikateli, ale také u organizací pro výzkum a šíření znalostí.

Dotace je určena:

 • na zajištění ochrany průmyslového vlastnictví...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Účelové dotace v rámci dotačního titulu 1 jsou určeny na výstavbu, rekonstrukce, opravy, obnovu a údržbu radnic, škol, mateřských škol, víceúčelových a kulturní center pro volnočasové aktivity, knihovny, obytné budovy, hasičské zbrojnice, tělovýchovná zařízení, sportoviště, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, drobné sakrální stavby a případné další stavbyve vlastnictví obce, na revitalizaci a obnovu veřejných prostranství...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Fond je zřízen k podpoře ekologických akcí a projektů fyzických a právnických osob, jimž jsou z Ekofondu poskytovány příspěvky a dotace. Tento fond působí v oblasti životního prostředí, zemědělství a oblasti městské zeleně. Smyslem je environmentální vzdělávání a výchovy, jakož i ochrana životního prostředí. V rámci výzvy je podporováno odborné ošetření dřevin provedené certifikovaným arboristou. Žadateli jsou fyzické...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem programu je podpora pořádání významných kulturních a společenských akcí, které k Libereckému kraji dlouhodobě patří, mají nadregionální, celostátní nebo mezinárodní význam, která byla zařazena na seznam Významných akcí podporovaných Libereckým krajem. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vybudování vnitřní sítě a zkvalitnění připojení k internetu na základních a středních školách.

Dotace je určena na:

 • zkvalitnění vnitřní konektivity škol a zabezpečení připojení k internetu (pořízení budovy, movitého majetku, materiálu, nákup služeb),
 • pořízení PC, tabletů a jiných koncových zařízení pro žáky/studenty/učitele (maximálně 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu)...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
15 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je poskytnutí finanční podpory příspěvkovým organizacím v oblasti kultury zřizovaným městem. Předmětem umělecké činnosti je tvorba, výroba a inscenování divadelních her na vlastních divadelních scénách, provozování vlastních divadelních inscenací formou zájezdové činnosti, tvorba a organizace dalších divadelních a kulturních pořadů, koncertů, přehlídek a festivalů, pořádání výchovně-vzdělávacích programů apod...

Maximální % dotace:
15%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vybudování vnitřní sítě a zkvalitnění připojení k internetu na základních a středních školách.

Dotace je určena na:

 • zkvalitnění vnitřní konektivity škol a zabezpečení připojení k internetu (pořízení budovy, movitého majetku, materiálu, nákup služeb),
 • pořízení PC, tabletů a jiných koncových zařízení pro žáky/studenty/učitele (maximálně 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu)...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vybudování vnitřní sítě a zkvalitnění připojení k internetu na základních a středních školách.

Dotace je určena na:

 • zkvalitnění vnitřní konektivity škol a zabezpečení připojení k internetu (pořízení budovy, movitého majetku, materiálu, nákup služeb),
 • pořízení PC, tabletů a jiných koncových zařízení pro žáky/studenty/učitele (maximálně 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu)...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je finanční podpora staveb, modernizace a vybavení odborných učeben středních škol.

Podporované aktivity:

 • Stavba, přístavba, nástavba, stavební úpravy, modernizace a vybavení odborných učeben a pracovišť odborného výcviku zaměřených na jednu z následujících oblastí formálního vzdělání - přírodní vědy a zdravotní vzdělání (např. chemické a fyzikální laboratoře, prostory pro nácvik zdravotních dovedností, prostory...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem programu je podpora zpracování územních studií krajiny, které budou sloužit jako odborné komplexní dokumenty umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny s využitím koordinační úlohy územního plánování. Maximální procentní míra podpory je 10 % z celkových způsobilých výdajů. Žadateli jsou ORP.

Maximální % dotace:
10%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů k předcházení vzniku odpadů, zaměřených na pořízení domácích a komunitních kompostérů pro občany žijící v bytových domech, na budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů (tzv. RE-USE center), na vybudování/rozšíření infrastruktury pro předcházení vzniku jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů. Součástí projektů (opatření 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4) může být i výstavba/modernizace...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem programu je podpora speciálního poradenství výzkumu objektivního srovnání jednotlivých genotypů chované drůbeže, včetně srovnání vlivu jednotlivých genotypů na různé úrovně výživy, různé krmné doplňky a preparáty, různé technologie a techniky chovu drůbeže a podpora transferu znalostí. Srovnání se provádí jako projekt formou testů podle mezinárodně uznávané metodiky. Žadateli jsou organizace provádějící výzkumnou...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Účelové dotace v rámci podprogramu 4 jsou určeny na pořízení multifunkčního komunálního traktoru, včetně příslušenství, pro potřeby obce. Oprávněnými žadateli jsou obce do 2 000 obyvatel. Žadatel může v rámci dotačního titulu 4 podat pouze jednu žádost. Pokud žadatel podá žádost v dotačním titulu 4, je vyloučeno současně podat žádost v dotačním titulu 1.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Program podporuje snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru. Cílem výzvy je komplexní podpora revitalizace budov organizačních složek státu za účelem snížení konečné spotřeby energie a dosažení úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů minimálně o 30 %. Podpora bude poskytována formou dotace až do výše 100 % celkových uznatelných nákladů s maximální hranicí uznatelných nákladů ve výši 16 500 Kč/GJ úspory primární...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na udržitelné nakládání s odpady.

Dotace je určena:

 • na výstavbu/modernizaci (s navýšením kapacity) sběrných dvorů, zavádění systémů pro separaci/oddělený sběr a svoz s navýšením kapacity komunálního odpadu, zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr a svoz gastroodpadů (opatření 1.5.5 - alokace 150 mil. Kč),
 • na projekty zaměřené na předcházení vzniku biologicky rozložitelných...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Dotace se poskytují uživatelům honiteb, které se nacházejí z větší části honitby na území Libereckého kraje a alespoň část honitby se nachází v den podání žádosti ve vymezeném uzavřeném pásmu I nebo ve vymezeném uzavřeném pásmu II vyhlášenými v rámci mimořádných veterinárních opatření Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Liberecký kraj z důvodu zamezení šíření nebezpečné nákazy - afrického moru prasat...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem podprogramu 133D 341 je realizace jmenovitě určených projektů zaměřených na vytvoření nových výukových kapacit infrastruktury v základní škole s minimální kapacitou 18 kmenových učeben pro 540 žáků. Maximální jednotková cena uznatelných výdajů na vybudované místo pro jednoho žáka činí 1 100 000 Kč. Minimální spoluúčast na financování akce činí 30 % z celkových uznatelných výdajů pro obce, nebo 15 % z celkových uznatelných...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je finanční podpora na přípravu a realizaci strategických projektů, které umožní regionům a lidem řešit negativní sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku.

Podporované aktivity:

Aktivity přímo související s přípravou a následnou realizací strategického projektu (investice do malých a středních podniků, včetně mikropodniků a začínajících podniků, které vedou...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Školství a mládež. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na modernizaci železniční sítě. Dotace je určena na nové technologie a digitalizaci na železniční infrastruktuře, na elektrizaci železnic, na zlepšení životního prostředí (podpora železniční infrastruktury), na bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty a tunely). Žadatelem je Správa železnic, státní organizace.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
23 400 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zvýšení kybernetické bezpečnosti vybraných informačních systémů v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (realizace předem definovaných projektů - CMS – posílení centrálních komponent v souvislosti se zavedením digitálního stavebního řízení, Modernizace a optimalizace MPLS komunikační a informační infrastruktury MV, Národní certifikační autorita...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Účelové dotace v rámci podprogramu 3 jsou určeny na podporu projektů venkovských mikroregionů (na realizaci projektů, které přesahují možnosti a potřeby jedné obce nebo jejich význam a přínos zasahuje do více obcí - např. rozvoj infrastruktury, péče o krajinu aj.), na podporu projektů rozvoje území MAS (podpora propagace regionálních produktů, podpora regionálních producentů, pořízení majetku pro rozvoj MAS, obnova, údržba...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem programu je poskytnutí finanční podpory na výkup pozemků v ZCHÚ a jejich ochranných pásmech, vč. území navržených a oznámených k vyhlášení. Žadateli jsou Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa Národního parku České Švýcarsko, Správa Krkonošského národního parku, Správa Národního parku Podyjí, Správa Národního parku Šumava. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31.12.2029.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze v případech, kdy na akci není možné žádat z vyhlášených programů. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Doprava. Dotace je určena např. na podporu systematické dopravní výchovy dětí nebo na zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy podporou nostalgických jízd historických vozidel, tramvají a autobusů nebo na aktivity v oblasti dopravy, na které není...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je finanční podpora staveb, modernizace a vybavení odborných učeben středních škol.

Podporované aktivity:

 • Stavba, přístavba, nástavba, stavební úpravy, modernizace a vybavení odborných učeben a pracovišť odborného výcviku zaměřených na jednu z následujících oblastí formálního vzdělání - přírodní vědy a zdravotní vzdělání (např. chemické a fyzikální laboratoře, prostory pro nácvik zdravotních dovedností, prostory...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
15 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (DČOV) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV. Dotace je určena na vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod u budov využívaných k trvalému...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je poskytnutí finanční podpory příspěvkovým organizacím v oblasti kultury zřizovaným Pardubickým krajem. Podpora je poskytována formou příspěvku na provoz, investičního příspěvku, návratné finanční výpomoci a přímých dotací. Podporována je muzejní činnost, sbírkotvorná činnost, archeologická činnost, galerijní činnost, rozvoj společensko-kulturních aktivit občanů Pardubického kraje, kulturně vzdělávací činnost...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora předem definovaných projektů - Tvorba nových otevřených datových sad - ČSÚ (alokace 17,6 mil. Kč), Tvorba nových otevřených datových sad - MŽP (alokace 7 mil. Kč), Tvorba nových otevřených datových sad - ČHMÚ (alokace 6 mil. Kč).

Podporované aktivity:

 • Navýšení počtu nových nebo podstatně vylepšených otevřených datových sad zveřejněných v Národním katalogu otevřených dat.

Oprávněným žadatelem je...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem a Českou republikou. Výzva je zaměřena na spolupráci subjektů z ČR a Norska, volitelné je pak partnerství s dalšími subjekty z donorských států. Dotace je určena na rozvoj bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění (workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře na témata společného...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
489 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody, na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody, na zajištění průzkumných vrtů. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty, obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Tento program poskytuje podporu na hospodaření v lesích, a to konkrétně na opatření proti podkornímu hmyzu, na ochranu stromků nátěrem proti okusu zvěří a individuální ochranu stromků mechanickou zábranou proti zvěři, na opravy lesních cest, na založení kontrolní a srovnávací plochy. Žadateli jsou vlastníci, pachtýři či nájemci lesa.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na ochranu zranitelných účastníků silničního provozu.  Dotace je určena na výstavbu cyklostezek, chodníků, bezbariérových tras. Žadatelem je Státní fond dopravní infrastruktury. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
600 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je finanční podpora na přípravu a realizaci strategických projektů, které umožní regionům a lidem řešit negativní sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku.

Podporované aktivity:

Aktivity přímo související s přípravou a následnou realizací strategického projektu (investice do malých a středních podniků, včetně mikropodniků a začínajících podniků, které vedou...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora přípravy strategických projektů a brownfieldů - realizovaná v Moravskoslezském kraji.

Podporované aktivity:

 • Úhrada vynaložených nákladů na předprojektovou přípravu strategických projektů a brownfieldů.

Oprávněným žadatelem je Státní fond životního prostředí ČR, Moravskoslezský kraj...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora přípravy strategických projektů a brownfieldů - realizované v Karlovarském kraji.

Podporované aktivity:

 • Úhrada vynaložených nákladů na předprojektovou přípravu strategických projektů a brownfieldů.

Oprávněným žadatelem je Státní fond životního prostředí ČR...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora přípravy strategických projektů a brownfieldů - realizovaná v Ústeckém kraji.

Podporované aktivity:

 • Úhrada vynaložených nákladů na předprojektovou přípravu strategických projektů a brownfieldů.

Oprávněným žadatelem je Státní fond životního prostředí ČR...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na dokončení propojení projektu Neschopenka, krajských hygienických stanic, projektu Chytrá karanténa za účelem zjednodušení administrativy a zlepšení systémů vyvinutých během pandemie COVID-19 a vývoj a zdokonalení dalších tří informačních systémů (realizace předem definovaných projektů - Inovace digitální služby ČSSZ - Další rozvoj eNeschopenka v letech 2020+, DIP - Databáze...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem, na které není možné žádat z Dotačního fondu kraje. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je finanční podpora na přípravu a realizaci strategických projektů, které umožní regionům a lidem řešit negativní sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku.

Podporované aktivity:

Aktivity přímo související s přípravou a následnou realizací strategického projektu (investice do malých a středních podniků, včetně mikropodniků a začínajících podniků, které vedou...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem programu je zabezpečení základní připravenosti kraje při řešení mimořádných událostí a krizových situací, odstraňování jejich následků a zvyšování akceschopnosti integrovaného záchranného systému. Oprávněným žadatelem mohou být jednotlivé složky integrovaného záchranného systému, orgány krizového řízení nebo ostatní subjekty pracující ve prospěch IZS nebo orgánů krizového řízení.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

V posledních měsících a letech se česká i německá společnost musí vyrovnávat s obtížemi a výzvami, které jsme donedávna považovali za nepředstavitelné. Klimatická krize, pandemie a nyní i válka na Ukrajině a její dopady citelně zasáhly životy nás všech. To v mnohých vyvolává strach, bezmoc a rezignaci. Co s tím? V době krize je více než kdy jindy důležité posilovat naší psychickou a fyzickou odolnost. V rámci tématu roku...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora potřebné infrastruktury a lidských zdrojů pro implementaci iniciativy EOSC, tj. zpřístupňování výzkumných dat v souladu s principy FAIR. Výzva podporuje vybudování distribuované Národní repozitářové platformy (NRP) jako klíčového stavebního prvku Národní datové infrastruktury, která vytvoří základní prostředí v ČR pro správu, ukládání, sdílení a práci s výzkumnými daty v souladu s principy FAIR tak...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 235 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 01. 2024

Cílem výzvy je usnadnit orgánům veřejné správy přístup k digitalizačním nástrojům a technologiím, urychlit a zjednodušit tak práci s nimi. Dotace je určena na elektronizaci vybraných služeb veřejné správy:

 • Rozšíření propojeného datového fondu;
 • Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz;
 • Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 01. 2024

Cílem výzvy je vyvinout a identifikovat přeshraniční projekty v oblasti obnovitelné energie. 

Příklady činností, které by mohly být součástí studií:

 • předběžná studie proveditelnosti, která se používá k zahájení průzkumu (zejména prostřednictvím počítačových studií) možných geografických lokalit,
 • průzkumné úkoly k posouzení celkových nákladů a přínosů projektu; první vyhodnocení celkových nákladů a přínosů projektu, včetně...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 350.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 01. 2024

Návrhy by se měly zaměřit na vývoj specifických a jasně identifikovaných aplikací a kódů, přesvědčivě demonstrovat jejich exascale schopnosti a potřeby a předložit podrobný plán vývoje softwaru s jasnou časovou osou implementace včetně kvantitativních KPI, milníků a výstupů demonstrujících dosažená zlepšení v silném a slabé škálování každého kódu s ohledem na základní linii a různé systémové architektury. To zahrnuje kódy...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 01. 2024

Výzva zahrnuje činnosti zaměřené na udržitelné, bezpečné a konkurenceschopné dodávky energie. Přechod energetického systému bude záviset na snížení celkové poptávky po energii a na tom, aby strana dodávek energie byla klimaticky neutrální v současných i budoucích klimatických podmínkách. Akce v oblasti výzkumu a inovací pomohou učinit stranu dodávek energie čistší, bezpečnější a konkurenceschopnější tím, že zvýší nákladovou...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 01. 2024

Výzva je zaměřena na výzkum a inovace ve zdravotnictví a obsahuje následující témata: 

 • Vylepšená predikce, detekce a léčebné přístupy pro komplexní léčbu mrtvice.
 • Vývoj a ověření principu nových klinických aplikací teranostických řešení: Hlavním cílem tématu je zlepšená dostupnost účinné léčby pro pacienty s rakovinou a větší odolnost a zlepšená strategická autonomie evropských zdravotnických systémů.
 • Maximalizace potenciálu...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 01. 2024

Výzkum fúze zahrnuje inovace v oblastech fyziky a technologie v širokém spektru specializací. Výzkumníci v oblasti fúze neustále zpochybňují vědecký stav techniky a zlepšují technologii. To zase vytváří podmínky pro inovace, z nichž velkou část lze využít v jiných vědních a průmyslových odvětvích ve prospěch společnosti. Základem programu Euratomu je podpora inovací v celém řetězci vývoje produktů, od výzkumu až po uvedení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 50.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 01. 2024

Tato výzva je zaměřena na spolupráci subjektů, jejímž cílem je prohloubit přeshraniční vazby obyvatel a institucí česko-polského pohraničí.

Podporované aktivity (Podpora spolupráce institucí):

 • Síťování institucí.
 • Jazykové vzdělávání pracovníků (českého a polského jazyka)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 01. 2024

Cílem programu je zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů (podpora růstu zaměstnanosti rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti územní strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů). 

Tato výzva je zaměřena na rozšíření či propojení stávající nabídky...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 01. 2024

Cílem výzvy je rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury a zkvalitňování jejích služeb, které povedou ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na výzkum, vývoj a inovace nových technologií a zavádění pokročilých inovačních řešení.

Podporované aktivity:

 • Poskytování služeb inovačním podnikům – Malé...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 01. 2024

Pro usnadnění rozvoje datového trhu a obecnou kapitalizaci EK investuje do společných evropských datových prostorů ve strategické ekonomické oblasti a oblasti veřejného zájmu.

Výzva obsahuje následující podtémata:

 • Datový prostor pro cestovní ruch (8 000 000 €):Cílem je vytvořit důvěryhodný a bezpečný společný evropský datový prostor pro cestovní ruch, který poskytne ekosystému přístup k informacím s dopadem na produktivitu...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 01. 2024

Cílem výzvy je rozvoj/vznik smart grids podporujících integraci obnovitelných zdrojů energie do distribučních soustav v ČR. Podporována je realizace technologie inteligentního měření na hladině nízkého napětí včetně komunikační infrastruktury, odečtové a datové centrály a souvisejících komponent a úprav dalších systémů. Mezi podporované činnosti patří pořízení smart metrů s dálkovým ovládáním vybavených komunikační jednotkou...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 01. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj cyklistické infrastruktury. Dotace je určena na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury, na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v ČR, včetně doprovodné infrastruktury, narealizaci...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
51 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 01. 2024

Cílem výzvy je podpora realizace projektů systémového charakteru v oblasti Zvýšení kvality a dostupnosti péče o zvlášť ohrožené pacienty a v oblasti reformy primární péče.

Podporované aktivity:

 • Rozvoj a podpora integrované zdravotní a sociální péče.
 • Zvýšení dostupnosti a kvality zdravotní péče...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 01. 2024

Cílem výzvy je budovat, rozvíjet, modernizovat a dotvářet transevropské dopravní sítě, přičemž zohledňuje  dlouhodobé závazky Unie v oblasti dekarbonizace. Cílem je přispět tak k inteligentnímu, udržitelnému a inkluzivnímu růstu a posílit územní a sociální ekonomickou soudržnost. Výzva přispěje k rozvoji společných projektů se zájmem o efektivní, propojené a mult a bezpečnou mobilitu. Přispěje k udržitelnějšímu složení...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 01. 2024

Cílem výzvy je budovat, rozvíjet, modernizovat a dotvářet transevropské sítě a zohlednit dlouhodobé závazky Unie v oblasti dekarbonizace, a přispět tak k inteligentnímu, udržitelnému a inkluzivnímu růstu a posílit územní a sociální ekonomická soudržnost. Přispěje k rozvoji společných projektů se zájmem o efektivní, propojené a multimodální sítě a infrastrukturu pro udržitelnou, inteligentní, interoperabilní, inkluzivní...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 01. 2024

Cílem výzvy je budovat, rozvíjet, modernizovat a dotvářet transevropské sítě a zohlednit dlouhodobé závazky Unie v oblasti dekarbonizace a přispět tak k inteligentnímu, udržitelnému a inkluzivnímu růstu a posílit územní a sociální ekonomickou soudržnost. Přispěje k rozvoji společných projektů se zájmem o efektivní, propojené a multimodální sítě a infrastrukturu pro udržitelnou, inteligentní, interoperabilní a bezpečnou...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 01. 2024

Cílem výzvy je budovat, rozvíjet, modernizovat a dotvářet transevropské sítě a zohlednit dlouhodobé závazky Unie v oblasti dekarbonizace a přispět tak k inteligentnímu, udržitelnému a inkluzivnímu růstu a posílit územní a sociální ekonomickou soudržnost. Přispěje k rozvoji společných projektů se zájmem o efektivní, propojené a multimodální sítě a infrastrukturu pro udržitelnou, inteligentní, interoperabilní a bezpečnou...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 01. 2024

Cílem výzvy je budovat, rozvíjet, modernizovat a dotvářet transevropské sítě a zohlednit dlouhodobé závazky Unie v oblasti dekarbonizace, a přispět tak k inteligentnímu, udržitelnému a inkluzivnímu růstu a posílit územní a sociální ekonomická soudržnost. Přispěje k rozvoji společných projektů se zájmem o efektivní, propojené a multimodální sítě a infrastrukturu pro udržitelnou, inteligentní, interoperabilní, inkluzivní...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 01. 2024

Cílem výzvy je budovat, rozvíjet, modernizovat a dotvářet transevropské sítě a zohlednit dlouhodobé závazky Unie v oblasti dekarbonizace a přispět tak k inteligentnímu, udržitelnému a inkluzivnímu růstu a posílit územní a sociální ekonomickou soudržnost. Přispěje k rozvoji společných projektů se zájmem o efektivní, propojené a multimodální sítě a infrastrukturu pro udržitelnou, inteligentní, interoperabilní a bezpečnou...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 01. 2024

Cílem výzvy je budovat, rozvíjet, modernizovat a dotvářet transevropské sítě a zohlednit dlouhodobé závazky Unie v oblasti dekarbonizace, a přispět tak k inteligentnímu, udržitelnému a inkluzivnímu růstu a posílit územní a sociální ekonomická soudržnost. 

Výzva obsahuje následující podtémata:

 • Dálnice moře: Předmětem je modernizace přístavní infrastruktury, spojení s vnitrozemím a vyhrazení terminálů tam, kde je to nutné...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 01. 2024

Cílem výzvy je budovat, rozvíjet, modernizovat a dotvářet transevropské sítě a zohlednit dlouhodobé závazky Unie v oblasti dekarbonizace, a přispět tak k inteligentnímu, udržitelnému a inkluzivnímu růstu a posílit územní a sociální ekonomická soudržnost. Přispěje k rozvoji společných projektů se zájmem o efektivní, propojené a multimodální sítě a infrastrukturu pro udržitelnou, inteligentní, interoperabilní, inkluzivní...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 01. 2024

Cílem výzvy je posílení ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury i v městských oblastech, a snížení všech forem znečištění.

Podporované aktivity:

 • Sběr a výměna dat, informací a zkušeností.
 • Realizace společných strategií a akčních plánů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2024

Program je zaměřen na rozvoj systémů a služeb ITS, infrastruktur prostorových dat, sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a pro dynamické řízení dopravy (např. dopravní ústředny ve městech pro koordinaci signálních plánů křižovatek), na kompatibilitu systémů a kontinuitu služeb ITS mezi jednotlivými systémy na místní a regionální úrovni, na implementaci dopravních detektorů...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2024

Cílem programu je podpora provozu obchodů s regionálními produkty:

 • provozovatelem je obec a je v majetku obce,
 • budova prodejny je v majetku obce, provozovatelem prodejny je podnikající fyzická nebo právnická osoba,
 • budova prodejny je v majetku podnikající fyzické nebo právnické osoby, obec poskytuje příspěvek na provoz prodejny...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
160 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2024

Cílem výzvy je podpora výstavby veřejných budov v pasivním energetickém standardu nebo tzv. plusových budov, které vyrobí více energie, než samy spotřebují. 

Dotace je určena:

 • na výstavbu budov v pasivním energetickém standardu (výše podpory max. 120 000 000 Kč),
 • na výstavbu plusových (nulových) budov (výše podpory max. 140 000 000 Kč)...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
140 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2024

Cílem výzvy je zlepšení rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního vzdělávání rozvíjením dostupné infrastruktury včetně posilování odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu.

Podporované aktivity:

 • Výměna znalostí, zkušeností, odborných poznatků a dobré praxe mezi vzdělávacími institucemi na všech stupních vzdělávání od předškolního až...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2024

Cílem výzvy je zajištění interoperability rozsáhlých informačních systémů ETIAS, SIS II a EES, což přispěje k vyšší efektivnosti, bezpečnosti a stabilitě provozu IT systémů a k usnadnění sdílení informací mezi jednotlivými systémy v oblasti správy hranic.

Podporované aktivity:

 • Analýza nových verzí technických specifikací.
 • Vytvoření simulátorů a testovacích modulů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
34 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2024

V éře exascale a post-exascale superpočítačů, aby bylo možné efektivně využívat rostoucí dostupné výpočetní schopnosti, se meziuzlové sítě (propojení mezi výpočetními uzly) stávají ještě kritičtější součástí systémů exascale a post-exascale, které musí být schopny dynamicky podporovat rostoucí počet heterogenních výpočetních zařízení v jejich provozu. Pokročilé propojovací sítě jsou vyžadovány pro dynamickou podporu více...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2024

Cílem výzvy je komplexní modernizace tramvajových a trolejbusových tratí s důrazem na zvýšení kvality dopravní cesty, zvyšování cestovní rychlosti a snížení negativních externalit městské drážní dopravy. Modernizace technického zázemí a infrastruktury městské drážní dopravy (podporovány budou pouze projekty s přímým dopadem na cestující). Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury ve městech/aglomeracích...

Maximální % dotace:
81%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2024

Účelové dotace v rámci podprogramu 5 jsou určeny na vznik pobočky pošty Partner, případně podpora jejího stávajícího provozu, na území obce Pardubického kraje. Dotaci lze použít zejména na vznik pošty Partner a na provoz pošty Partner (náklady na energie, nájem, telekomunikační služby, školení pracovníků, náklady na osoby vykonávající služby pošty Partner, na pojištění pošty Partner). Pardubický kraj, formou pobídky, poskytne...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2024

Cílem dotačního titulu je podpora pořízení samoobslužného poštovního boxu pro potřeby obce. Využívání samoobslužných poštovních boxů i jinými subjekty, než je Česká pošta, s. p. (ne pro potřebu e-shopů).

Oprávněnými žadateli jsou:

 • Obec s počtem obyvatel nejvýše 2 000.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2024

Cílem výzvy je podpora výstavby nových tramvajových a trolejbusových tratí (v Praze i úseků metra) s důrazem na propojení významných dopravních uzlů dosud nenapojených částí města s centry měst, podpora výstavby technického zázemí a infrastruktury městské drážní dopravy (podporovány budou pouze projekty s přímým dopadem na cestující). Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury ve městech/aglomeracích se...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2024

Cílem výzvy je podpora zkvalitnění pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek. Výzva prostřednictvím vybraných aktivit podpoří implementaci schválené Reformy přípravy učitelů a učitelek v ČR, umožní rozvoj odborných kompetencí studentů – budoucích učitelů a akademických pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání a v dalších aktuálních tématech, podpoří síťování a spolupráce mezi fakultami, katedrami fakult a...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
61 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zadržování vody v krajině, jako jsou revitalizace vodních toků a niv, budování tůní, obnova malých vodních nádrží a realizace dalších protipovodnňových opatření.

Podporované aktivity:

 • Revitalizace a renaturace vodních toků a niv (vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav, a to včetně rekonstrukce či zakládání nových...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2024

Cílem výzvy je podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou s důrazem na konkrétní společné výzkumné záměry, budoucí aplikovatelnost výsledků a budování dlouhodobého partnerství.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1 - Řízení projektu (povinná aktivita).
 • Aktivita 2 - Vytvoření, realizace, či prohloubení spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou (povinná aktivita)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 02. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na budování a modernizace komplexního systému předpovědní služby zahrnující budování a modernizaci měřicích sítí, infrastruktury a nástrojů systémů včasné výstrahy na celostátní úrovni.

Podporované aktivity:

 • Opatření 1.3.5 - Podpora preventivních opatření proti povodním a suchu, zejména budování, rozšíření, zkvalitnění a obnova monitorovacích, předpovědních, hlásných, výstražných...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2024

Cílem výzvy je komplexní podpora revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů.

Podporované aktivity:

 • Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy.
 • Systémy využívající odpadní teplo...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2024

Cílem výzvy je komplexní podpora revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů.

Podporované aktivity:

 • Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy.
 • Systémy využívající odpadní teplo...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2024

Výzva má dvě průběžné uzávěrky 5. září 2023 a 5. března 2024. Výzva podporuje implementaci opatření v oblasti klimatu

Výzva obsahuje následující témata:

 • Klima (30 000 000 €): Národní energetické a klimatické plány (NECP, nařízení o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu (EU) 2018/1999). Národní akční plány energetické účinnosti (NEEAP). Národní nebo regionální adaptační strategie nebo akční plány.
  Městské...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 03. 2024

Zdokonalování vědy o klimatu a další rozšiřování a prohlubování znalostní základny je zásadní pro informování o společenském přechodu ke klimaticky neutrální společnosti odolné vůči klimatu do roku 2050 a také k ambicióznějšímu cíli snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030. Bude zahrnovat výzkum, který podpoří naše pochopení minulých, současných a očekávaných budoucích změn klimatu a jejich důsledků na ekosystémy...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 03. 2024

Předmětem výzvy je pokrok směrem k většímu a lepšímu propojení mezi aktéry v oblasti výzkumu a inovací v rámci Evropského výzkumného prostoru i mimo něj. Aby se podpořila cirkulace mozků pro výzkumné pracovníky a inovátory, výzva přitahuje udržitelným způsobem vynikající vědce a inovátory na univerzity nebo výzkumné organizace v rozvíjejících se zemích a regionech. To má dopad na kulturu a výkonnost hostitelských institucí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 03. 2024

Centra excelence jsou součástí Evropské iniciativy excelence a doplňují vědecky orientované programy pro univerzity o speciální inovační složku. Centra excelence se zaměří na inovace tím, že umožní inovačním ekosystémům v rozšiřujících se zemích i mimo ně, aby se spojily a vytvořily lepší vazby mezi akademickou sférou, obchodem, vládou a společností. To podpoří skutečnou inovační kulturu založenou na základě strategické...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 03. 2024

Výzva je dvoukolová, první uzávěrka proběhne 12. dubna 2023 a druhá 7. března 2024.

Rozdíly ve výkonnosti VaV jsou způsobeny mimo jiné nedostatečným kritickým množstvím vědy a nedostatkem center excelence s dostatečnou kompetencí k tomu, aby strategicky zapojily země a regiony na cestu inovačního růstu. Výzva na to reaguje zakládáním nových center excelence nebo modernizací stávajících s pomocí předních partnerských institucí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 15.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 03. 2024

Cílem výzvy je podpora výroby hraných a dokumentárních filmů v Ústeckém kraji.

Podporované aktivity:

 • Poskytování voucherů pro konečné příjemce na výrobu hraných a dokumentárních filmů (celovečerní hrané filmy pro kina, celovečerní dokumenty pro kina, projekty pro on-line a televizní vysílání).

Oprávněným žadatelem je Ústecký kraj. Cílovou skupinou jsou právnické osoby, které splňují definici malého a středního podniku...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 03. 2024

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na projektování a výstavbu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (maximální výše dotace na zpracování projektové dokumentace činí 300 000 Kč, maximální výše dotace na realizaci stavby činí 3 500 000 Kč), na zpracování podkladů pro rozhodnutí o stanovení či změně ochranných pásem (maximální výše dotace na zpracování podkladů činí 500 000 Kč). Žadatelem o dotaci na projektování...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 03. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj cyklistické infrastruktury. Dotace je určena na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury, na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v ČR, včetně doprovodné infrastruktury, narealizaci...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
51 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 03. 2024

Cílem výzvy je podpora investičních projektů stavebního charakteru (do 30.6. 026 musí být vybudováno v souhrnu minimálně 100 000 m2 užitné plochy nových akademických pracovišť). Dotace jsou určeny na dostavbu objektů v rámci stávajících areálů Univerzity Karlovy (MEPHARED 2 – novostavba budovy fakult v kampusu UK v Hradci Králové a Biocentrum – novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertov) a Masarykovy univerzity...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2024

Cílem programu je podpořit systém nakládání s vybranými autovraky, a to prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení, za účelem materiálového a opětovného využití autovraků a jejich částí. Podporovanou aktivitou je kompletní zpracování autovraků, respektive zpracování odpadů (komodit) z těchto autovraků v zařízeních k tomu určených s materiálovým nebo energetickým využitím, které byly odevzdané oprávněným...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2024

Cílem programu je poskytnutí dotace na speciální poradenství za účelem zajištění získání a šíření informací o pěstitelských vlastnostech registrovaných odrůd vyjmenovaných polních plodin. Dotace je určena na zajištění samostatných odrůdových zkoušek registrovaných odrůd vyjmenovaných polních plodin, které jsou následně publikovány. Žadatelem je subjekt, který zajistí provedení samostatných odrůdových zkoušek, vykonávající...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2024

Cílem výzvy je posílení pozice českého filmu v distribuční nabídce, podpora českých debutů a náročných kinematografických děl v distribuční nabídce, podpora nezávislých zahraničních kinematografických děl v distribuční nabídce, širší dostupnost kinematografických děl v regionálních jednosálových a dvousálových kinech. Podpora je určena pro distribuci jednotlivých kinematografických děl v kinech či obdobným způsobem (alternativní...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 04. 2024

Výzva obsahuje následující témata:

 • Zlepšení způsobů dodávání, zavádění a přijímání vakcín: Cílem výzvy je aby, zdravotníci a zejména kliničtí lékaři a také tvůrci politik měli přístup ke komplexním výsledkům výzkumu fáze IV/implementace a využívali je k začlenění výsledků výzkumu do národních a mezinárodních politických pokynů pro lepší dodávání, zavádění a přijímání vakcín v klinické praxi.
 • Posun diagnostiky v místě...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 04. 2024

Cílem výzvy je rozvoj materiálního a infrastrukturního zázemí vysokých škol za účelem usnadnění či umožnění studia studentům se specifickými potřebami a podpory talentovaných/nadaných studentů.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1. Řízení projektu (povinná aktivita).
 • Aktivita 2. Pořízení vybavení pro studenty se SP (povinně volitelná aktivita)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
180 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 04. 2024

Cílem výzvy je podpora infrastrukturního zázemí vysokých škol, které umožňuje dosáhnout zvýšení kvality ve výuce studijních programů.

Podporované aktivity (povinné aktivity):

 • Aktivita 1. Řízení projektu.

Podporované aktivity (povinně volitelné aktivity)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 200 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 04. 2024

Cílem výzvy je podpora infrastrukturního zázemí vysokých škol, které umožňuje dosáhnout zvýšení kvality ve výuce studijních programů.

Podporované aktivity (povinné aktivity):

 • Aktivita 1. Řízení projektu.
 • Aktivita 2. Školení pracovníků...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
310 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 04. 2024

Tato výzva se zaměřuje na podporu výzkumu biologické rozmanitosti, aby bylo možné lépe porozumět bodům zlomu a kompromisům a základním mechanismům ovlivňujícím řešení založená na přírodě a jejich úspěšnou implementaci s ohledem na na přínos pro přírodu, lidské blaho a společenskou transformaci.

Za tímto účelem bude podporovat nadnárodní, interdisciplinární, transdisciplinární a meziodvětvové výzkumné projekty (trvající...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 04. 2024

Jedná se o dvoukolovou uzávěrku, první uzávěrka proběhne 19. září 2023 a druhá 11. dubna 2024.

Výzvy v rámci této destinace jsou zaměřeny na „Vytvoření odolnější, inkluzivnější a demokratičtější evropské společnosti“. Výzkum a inovace podporované v rámci této destinace by měly přispět k oblasti dopadu „Dobré zdraví a vysoce kvalitní dostupná zdravotní péče“ a zejména k následujícímu očekávanému dopadu, který je stanoven...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 12.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 04. 2024

Jedná se o dvoukolovou uzávěrku, první uzávěrka proběhne 19. září 2023 a druhá 11. dubna 2024.

Toto téma se zaměřuje na podporu aktivit, které umožňují nebo přispívají k jednomu nebo více očekávaným dopadům destinace 5 „Uvolnění plného potenciálu nových nástrojů, technologií a digitálních řešení pro zdravou společnost“. Za tímto účelem by se návrhy měly zaměřit na dosažení výsledků, které směřují k několika z následujících...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 8.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 04. 2024

Jedná se o dvoukolovou uzávěrku, první uzávěrka proběhne 19. září 2023 a druhá 11. dubna 2024.

Toto téma se zaměřuje na podporu aktivit, které umožňují nebo přispívají k jednomu nebo několika očekávaným dopadům destinace 2 „Život a práce v prostředí podporujícím zdraví“. Za tímto účelem by se návrhy měly zaměřit na poskytování výsledků, které jsou přizpůsobeny všem následujícím bodům a přispívají k nim:

 • Vnitrostátní orgány...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 8.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 04. 2024

Jedná se o dvoukolovou uzávěrku, první uzávěrka proběhne 19. září 2023 a druhá 11. dubna 2024.

Toto téma se zaměřuje na podporu aktivit, které umožňují nebo přispívají k jednomu nebo více očekávaným dopadům destinace 4 „Zajištění přístupu k inovativní, udržitelné a vysoce kvalitní zdravotní péči“. Za tímto účelem by se návrhy měly zaměřit na poskytování výsledků, které jsou zaměřeny, přizpůsobeny a přispívají k několika...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 04. 2024

Výzva má 2 průběžné uzávěrky 19. září 2023 a 11. dubna 2024.

Cílem tématu je vytvoření odolnější, inkluzivnější a demokratičtější evropské společnosti. Výzkum a inovace podporované v rámci této destinace by měly přispět k oblasti dopadu „Dobré zdraví a vysoce kvalitní dostupná zdravotní péče“ a zejména k následujícímu očekávanému dopadu, který je stanoven ve Strategickém plánu pro seskupení zdraví: „poskytovatelé zdravotní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 04. 2024

Cílem výzvy je podpořit potenciál společenských a humanitních věd, vytvořit základ špičkového výzkumu v těchto vědních oblastech a podpořit spolupráci mezi výzkumnými organizacemi v ČR v oblasti společenských a humanitních věd. Podpora bude směřovat do projektů orientovaného výzkumu, které mají potenciál podpořit tvorbu výsledků, včetně transdisciplinárních, aplikovatelných v delším časovém horizontu.

Podporované aktivity...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 04. 2024

Výzva je zaměřena na výzkum a inovace ve zdravotnictví a obsahuje následující témata: 

 • Inkluzivní studie pro spravedlivý přístup ke klinickému výzkumu v Evropě.
 • Řešení zdravotnických produktů na jedno použití a zvýšení bezpečnosti a udržitelnosti jejich obalů.
 • Odběr vzorků krve, který umožní decentralizované klinické studie a zlepší přístup ke zdravotní péči...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 04. 2024

Cílem výzvy je podpora výstavby nebo modernizace infrastruktury pro veřejnou dopravu nebo infrastruktury pro přestup na veřejnou dopravu.

Podporované aktivity:

 • Výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu;
 • Výstavba a modernizace parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R)...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
63 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 04. 2024

Cílem výzvy je podpora výstavby nebo modernizace infrastruktury pro veřejnou dopravu nebo infrastruktury pro přestup na veřejnou dopravu.

Podporované aktivity:

 • Výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu;
 • Výstavba a modernizace parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R)...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
63 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 04. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a vegetačních krajinných prvků. Oprávněným žadatelem jsou kraje, obce, městské části hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, nadace...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 04. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a vegetačních krajinných prvků. Oprávněným žadatelem jsou kraje, obce, městské části hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, nadace...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 04. 2024

Water4All zahajuje svou druhou společnou nadnárodní výzvu. Bude podporovat výzkumné a inovační projekty ke zlepšení bezpečnosti vody v dlouhodobém horizontu. V souladu se strategickými cíli Water4All by výsledky měly přispět k implementaci na důkazech založených globálních, EU a národních vodohospodářských politik.

Výzva zahrnuje následující témata:

 • Téma 1: Mapování, monitorování a hodnocení pro lepší pochopení ekosystémových...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 04. 2024

Cílem dotačního programu je podpořit činnost certifikovaných destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje za účelem zlepšení řízení a koordinace, komunikace a kooperace cestovního ruchu. Dotace je určena na tvorbu ucelené nabídky produktů a aktivit, marketing a rozvoj spolupráce jednotlivých subjektů v cestovním ruchu v destinaci. Žadatelem může být právnická osoba, která má platné rozhodnutí o...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2024

Cílem výzvy je vypořádat se s městskými výzvami. Prostřednictvím výzkumu a inovací a budování kapacit umožňuje místním úřadům a obcím, poskytovatelům služeb a infrastruktury a občanům převádět globální strategie do místní činnosti.

Rozvíjí dovednosti a nástroje k uskutečnění městských změn a podporuje naléhavě potřebné městské transformace směrem k udržitelné budoucnosti se zvýšenou kvalitou života ve městech.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2024

Program je zaměřen na podporu zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit. Podporováno je pět druhů činností - amatérské divadlo všech druhů (včetně dětského), taneční umění všech druhů s výjimkou folkloru, dechové, symfonické a komorní orchestry, dětské a dospělé folklorní soubory, dětské a dospělé pěvecké sbory. Žadateli jsou právnické a fyzické osoby.

Průběžné uzávěrky příjmu žádostí:

 • 1. kolo...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2024

Program byl založen za účelem finanční podpory regionálních kulturních tradic - kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí, s významným výročím kulturně-historických událostí a s významným výročím význačných osobností působících v oblasti kultury. Žadateli jsou obce a města, právnické i fyzické osoby.

Průběžné uzávěrky příjmu žádostí:

 • 1. kolo do 29.9.2023
 • 2. kolo do 30.4.2024...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2024

Cílem výzvy je podpořit zkapacitnění a zefektivnění systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady jako celku, a to především prostřednictvím podpory zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů a aplikace a zapravování kompostu vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu. V rámci výzvy jsou podporovány tři typy aktivit.

Podporované aktivity:

 • Aktivita A: Pořízení techniky...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 05. 2024

Program AKCE Česká republika – Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání má sloužit ve své 7.etapě k podpoře vzájemného porozumění mezi českými a rakouskými studenty vysokých škol, akademickými a vědeckými pracovníky a k podpoře začínajících vědců v České republice a v Rakousku. Cílem výzvy je podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru v oblasti kultury, školství, vědy...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 05. 2024

Podpora je zaměřena na infrastrukturu pro bezpečnou nemotorovou dopravu:

 • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy,
 • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 05. 2024

Cílem programu je podpora budování a obnovy sportovní infrastruktury v kraji.

Podporované aktivity:

 • Technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) stávajících sportovních zařízení včetně jejich zázemí.
 • Výstavba nových sportovních zařízení včetně jejich zázemí...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2024

Cílem výzvy je poskytnutí finanční podpory pro dotační titul DT1 určeného na řešení následků pohrom na území krajů a obcí, pro něž byly vyhlášeny krizové stavy a odstranění škod vzniklých při odklízení důsledků živelní pohromy (sekundární škody, tj. obnova komunikací a chodníků). Oprávněným žadatelem o dotaci je obec nacházející se ve správním území obcí s rozšířenou působností Hodonín a Břeclav, a Jihomoravský kraj, dále...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2024

Cílem výzvy je zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí.

Podporované aktivity:

 • Komplexní projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), ozelenění, biodiverzitu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí.
 • Revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 06. 2024

Cílem výzvy je zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí.

Podporované aktivity:

 • Komplexní projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), ozelenění, biodiverzitu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí.
 • Revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 06. 2024

Cílem výzvy je zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí.

Podporované aktivity:

 • Komplexní projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), ozelenění, biodiverzitu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí.
 • Revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 06. 2024

Program je určen na rozvoj obcí a měst do 2000 obyvatel a rozvoj jejich činností - dopravní infrastruktura (stavby pozemních komunikací, chodníků a s nimi souvisejících zařízení, technická infrastruktura(stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 06. 2024

Cílem programu je poskytování dočasné použití peněžních prostředků z rozpočtu Středočeského kraje na financování podílu EU/EHP, státního rozpočtu apod., které budou následně ze strany poskytovatele dotace uhrazeny. Žadatelem o návratnou finanční výpomoc může být obec do 3000 obyvatel na území kraje.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 06. 2024

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí na území národních parků a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 5.5.A - Podpora v oblasti vybavenosti obcí (např. úprava či obnova zeleně, pořízení /rekonstrukce mobiliáře, úprava a realizace míst pro tříděný odpad, výstavba a rekonstrukce veřejných WC či umístění bikeboxů a stojanů na kola, budování a obnova nádrží...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora rozvoje, obnovy a modernizace základních škol s cílem navýšení kapacity základních škol. Dotaci lze poskytnout na výstavbu, přístavbu, vestavbu nebo nákup budovy pro účely provozu základní školy. Žadatelem mohou být obce a dobrovolné svazky obcí ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Beroun, Kladno, Český Brod, Kolín, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Říčany, Černošice. 

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 06. 2024

Cílem programu je podpora speciálního poradenství v oblasti rostlinné výroby. Konkrétně je finanční podpora poskytována na pořádání seminářů, školení, vydávání poradenských publikací, pořádání výstav a přehlídek a další aktivity. Žadateli jsou např. vystavovatel nebo pěstitelské svazy. (9.A.b.1.)Příjem žádostí o dotaci na publikace doporučovaných odrůd a souvisejících informací vydávané v roce 2024 začíná 1. 7. 2023 a...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora přípravy koncepcí a projektů ve vymezeném území kraje zasaženém těžbou uhlí, což následně umožní regionům a lidem řešit negativní sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku. 

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1 - Plánování a koordinace rozvoje území.
 • Aktivita 2 - Příprava projektů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora přípravy koncepcí a projektů ve vymezeném území kraje zasaženém těžbou uhlí, což následně regionům a lidem umožní řešit negativní sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku. 

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1 - Plánování a koordinace rozvoje území.
 • Aktivita 2 - Příprava projektů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem programu je podpora zajištění bezplatného školního stravování dětem, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Jedná se o děti a žáky z mateřských, základních a středních škol nebo děti, které jsou ubytováni v domovech mládeže či internátech bez ohledu na zřizovatele.

Podporované aktivity:

 • Neinvestiční výdaje bezprostředně spojené s...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem programu je podpora speciálního poradenství v oblastech živočišné a rostlinné výroby. Konkrétně je finanční podpora poskytována na pořádání seminářů, školení, vydávání poradenských publikací, pořádání výstav a přehlídek a další aktivity. Žadateli jsou např. vystavovatel nebo pěstitelské svazy.

Termíny příjmu žádostí:

 • 9.A.a., 9.A.a.1., 9.A.a.2., 9.A.a.1.a.Příjem žádostí o dotaci na semináře a školení konající...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora individuálních projektů zaměřených na obnovu přírody a krajiny.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1 - Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků.
 • Aktivita 2 - Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora individuálních projektů zaměřených na obnovu přírody a krajiny.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1 - Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků.
 • Aktivita 2 - Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora individuálních projektů zaměřených na obnovu přírody a krajiny.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1 - Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků.
 • Aktivita 2 - Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora přípravy koncepcí a projektů ve vymezeném území kraje zasaženém těžbou uhlí, což následně regionům a lidem umožní řešit negativní sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku. 

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1 - Plánování a koordinace rozvoje území.
 • Aktivita 2 - Příprava projektů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj nových nebo zmodernizovaných informačních systémů veřejné správy, na zlepšení komunikace ve veřejné správě a kvality služeb pro klienty veřejné správy (realizace předem definovaných projektů - Centralizace OSVČ, EESSI v národních APV, GRIS - Grantový informační systém, LPS - Lékařská posudková služba, Odkládání historických dat - optimalizace agend, Rezortní systém elektronické...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup a rekonstrukci či výstavbu objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb (odlehčovací služby v pobytové formě, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 07. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zpracování či aktualizace studií systému sídelní zeleně, územních studií krajiny a plánů územního systému ekologické stability. V rámci výzvy nebudou podporovány projekty na území katastrů zasažených těžbou uhlí v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji (pro tyto lokality byly vyhlášeny samostatné výzvy v rámci OPST), a projekty s celkovými náklady do 200 000 EUR v...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2024

Cílem výzvy je podpora při zavádění komplexní flexibilní pracovní kultury, managementu mateřské a rodičovské dovolené a vytváření podmínek pro vznik (oblast A) a rozvoj diverzitního pracovního prostředí podporujícího směřování k vyrovnanému zastoupení žen a mužů v organizaci (oblast B).

Oprávněným žadatelem jsou obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, nestátní neziskové organizace, profesní a podnikatelská sdružení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 08. 2024

Cílem výzvy je usnadnit orgánům veřejné správy přístup k digitalizačním nástrojům a technologiím, urychlit a zjednodušit tak práci s nimi. Dotace je určena na:

 • Elektronizaci vybraných služeb veřejné správy
 • Rozšíření propojeného datového fondu
 • Integraci elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
35 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2024

Výzva je zaměřena na podporu integrovaných projektů naplňujících integrované územní investice, jejichž cílem je založení a rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury s otevřeným přístupem a zkvalitňování jejích služeb.

Podporované aktivity:

 • Poskytování služeb inovačním podnikům - MSP (stimulace činností v oblasti VaVaI, navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce, podpora transferu vědeckých a technologických poznatků...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 09. 2024

Výzva obsahuje následující podtémata:

 • Pokročilé biomateriály pro zdravotnictví:Očekává se, že projekty pomohou rozvíjet rychle rostoucí inovační trh lékařských aplikací, který je závislý na pokročilých biokompatibilních materiálech, které lze tisknout nebo vstřikovat, včetně 4D materiálů, které mění svou 3D strukturu po vnějším vlivu. Mezi jejich výhody patří snadná doručitelnost do těla, zvýšená přesnost implantace...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 09. 2024

Jedná se o dvoukolovou výzvu s prvním termínem uzávěrky 28. září 2023 a druhým 26. září 2024.

Výzva umožňuje právnickým osobám ze zemí s nízkou výkonností v oblasti výzkumu a inovací zapojit se do již vybraných společných akcí v oblasti výzkumu a inovací, a to na základě souhlasu příslušného konsorcia a za předpokladu, že se právnické osoby z těchto zemí ještě neúčastní. Cílem tohoto schématu je zlepšit inkluzivitu programu...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 600.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 09. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a vegetačních krajinných prvků (včetně opatření proti větrné a vodní erozi a skladebných prvků ÚSES) v krajině včetně sídel.

Podporované aktivity (Opatření 1.3.11 Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech - ERDF):

 • Aktivita 1.3.11.1 Tvorba nových a obnova stávajících přírodě...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Cílem výzvy je podpora revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů, podpory OZE a zlepšení kvality vnitřního prostředí budov.

Podporované aktivity:

 • Opatření 1.1.1 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury.
 • Opatření 1.1.3 – Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a vegetačních krajinných prvků (včetně opatření proti větrné a vodní erozi a skladebných prvků ÚSES) v krajině včetně sídel.

Podporované aktivity (Opatření 1.3.11 Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech - ERDF):

 • Aktivita 1.3.11.1 Tvorba nových a obnova stávajících přírodě...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Cílem výzvy je podpora pro jednotlivá česká kinematografická díla a jejich účast na nejvýznamnějších mezinárodních filmových festivalech v zahraničí nebo při nominacích na mezinárodní ceny. Klíčová je propagace české kinematografie v zahraničí. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby. Jedna žádost o podporu kinematografie může obsahovat vždy jen výjezd jednoho českého kinematografického díla na jeden mezinárodní filmový...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Cílem výzvy je podpora revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů, podpory OZE a zlepšení kvality vnitřního prostředí budov.

Podporované aktivity:

 • Opatření 1.1.1 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a infrastruktury.
 • Opatření 1.1.3 – Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Cílem výzvy je podpora výstavby a modernizace sběrných dvorů, zařízení pro materiálové využití odpadů a zařízení pro energetické využití odpadů, včetně bioplynových stanic pro zpracování odpadů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-todoor systémů a zavádění systémů PAYT, podpora třídicích a dotřiďovacích systémů pro separaci ostatních odpadů. Oprávněnými...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Cílem výzvy jerealizaci přírodě blízkých a protipovodňových opatření. Celková alokace výzvy je pro jednotlivé ITI aglomerace rozdělena na dílčí alokace.

Podporované aktivity:

 • Opatření 1.3.1 Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech (aktivita 1.3.1.4 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně).
 • Opatření 1.3.3 Realizace protipovodňových opatření...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Cílem výzvy je podpora výstavby a rekonstrukcí obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.

Podporované aktivity:

 • Opatření 1.2.1 - Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.
  Opatření 1.2.2 - Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Cílem výzvy je podpora společného plánování a spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v daném místě, která umožní společné řešení místně specifických problémů a potřeb také se zřetelem ke snižování sociálního vyloučení ve vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami. Současně bude podpořena i implementace konkrétních intervencí MAP, které povedou...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Předmětem výzvy je:

 • Budování nových a revitalizace stávajících veřejných prostranství včetně mobiliáře a zastávek.
 • Revitalizace veřejných budov (případně stavba nových).
 • Modernizace a zefektivnění veřejného osvětlení, rozhlasu a dalších sítí...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
700 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 11. 2024

Cílem programu je spolufinancování projektů předkládaných v rámci komunitárního programu LIFE. Národní výzva je určena žadatelům, kteří předkládají žádost o podporu do výzvy unijního programu LIFE. Program se dělí na dvě oblasti a čtyři podprogramy (oblast Životní prostředí zahrnuje podprogram Příroda a biologická rozmanitost a podprogram Oběhové hospodářství a kvalita života, oblast Opatření v oblasti klimatu zahrnuje...

Maximální % dotace:
20%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2024

Cílem výzvy je podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství. Účelem projektu v této výzvě je pořízení bezemisního silničního nebo drážního vozidla k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících. Výzva je určena pro více rozvinuté regiony (hl.m.Praha).

Podporované aktivity:

 • Nákup silničních bezemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících...

Maximální % dotace:
40%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 12. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů z oblasti kultury, sportu a rekreace a z oblasti regenerace brownfieldů pro účely s veřejným zájmem ve vymezeném území zasaženém těžbou uhlí jako součást obnovy tohoto území.

Podporované aktivity (Aktivita 1 - Kultura):

 • Podaktivita 1.1 – Výstavba a modernizace muzeí, galerií nebo expozic jiných veřejných institucí uchovávající hornické dědictví a paměť regionu.
 • Podaktivita 1.2 – Oprava...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
120 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů z oblasti kultury, sportu a rekreace a z oblasti regenerace brownfieldů pro účely s veřejným zájmem ve vymezeném území zasaženém těžbou uhlí jako součást obnovy tohoto území.

Podporované aktivity (Aktivita 1 - Kultura):

 • Podaktivita 1.1 – Výstavba a modernizace muzeí, galerií nebo expozic jiných veřejných institucí uchovávající hornické dědictví a paměť regionu.
 • Podaktivita 1.2 – Oprava...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
120 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zvýšení kybernetické bezpečnosti vybraných informačních systémů v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (realizace předem definovaných projektů - IDigitální transformace úřadu za účelem zvýšení kybernetické bezpečnosti a zlepšení poskytování služeb občanovi, Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti informačních systémů SZR, Kybernetická bezpečnost...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem výzvy je rozvoj infrastruktury dynamického dobíjení pro bateriové trolejbusy. Dotace je určena na vybudování trolejového jednostopého dobíjecího vedení pro bateriové trolejbusy (25,825 mil. Kč/km). Oprávněným žadatelem je Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů z oblasti kultury, sportu a rekreace a z oblasti regenerace brownfieldů pro účely s veřejným zájmem ve vymezeném území zasaženém těžbou uhlí jako součást obnovy tohoto území.

Podporované aktivity (Aktivita 1 - Kultura):

 • Podaktivita 1.1 – Výstavba a modernizace muzeí, galerií nebo expozic jiných veřejných institucí uchovávající hornické dědictví a paměť regionu.
 • Podaktivita 1.2 – Oprava...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
120 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem programu je podpora kultury a zachování kulturního dědictví a s tím související rozvoj veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava. Podpora se poskytuje na jednoleté projekty v oborech - Hudební a scénické umění; Literatura a publicistika, včetně ediční činnosti; Výtvarné umění, architektura a fotografie včetně ediční činnosti a výtvarných výstav; Kulturně vzdělávací činnost; Ostatní kulturní...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na realizaci předem definovaných projektů - Implementace nových digitálních služeb u malých organizací - transakční portály malých obcí; Implementace nových digitálních služeb u malých organizací - registr strategií; Implementace práva na digitální službu v podmínkách IIS; IT systém prověřování investic; nDIS; Portál podnikatele; Portál veřejné správy 2.0 (Portál občana); SIS...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech, kdy na akci není možné žádat z Programu vodohospodářských akcí. Dotaci je možné využít například na projekty spolufinancované národními programy či programy spolufinancovanými z prostředků EU. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení. Výše dotace na rekonstrukce veřejného osvětlení činí 30...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem dotačního programu je motivovat lékaře primární péče (a to oborů všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie a zubní lékařství) starší 65 let, aby nadále provozovali své lékařské praxe lékaře primární péče (oborů všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie a zubní lékařství) starší 65 let, aby nadále provozovali své lékařské praxe. Žadatelem o...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem výzvy je rozvoj infrastruktury městské hromadné dopravy. Dotace je určena na pořízení 20 kusů bateriových trolejbusů (25,5 mil. Kč/kus) a 20 kusů nízkopodlažních tramvají (59,5 mil Kč/kus). Oprávněným žadatelem je Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Realizace jednotlivých projektů musí být dokončena do 31.3.2026.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem programu je podpora nově narozených občánků při startu jejich životní etapy (podpora rodin trvale žijících na území Jihočeského kraje) prostřednictvím příslušných obcí Jihočeského kraje. Žadatelem jsou obce Jihočeského kraje, se kterými bude na základě ŽoPD uzavřena smlouva o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje. Dary ve výši 1000 - 10 000 Kč musí být žadatelem předány zástupcům narozených...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem dotačního programu je podpora školního stravování v mateřských, základních a středních školách, včetně škol speciálních a konzervatoří, dále ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních typu domov mládeže a internát a zařízeních školního stravování v Jihočeském kraji, a to pro děti, žáky a studenty, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2025

Cílem výzvy je podpora procesu přípravy transformace pobytové služby sociální péče a tvorba transformačního plánu či jeho aktualizace, podpora implementace transformačního plánu a praktické realizace transformačního procesu zařízení, podpora registrovaných sociálních služeb, které jsou zapojeny do transformačního procesu. Oprávněným žadatelem jsou nestátní neziskové organizace, městské části hlavního města Prahy, obce...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2025

Cílem výzvy je podpora rozvoje dostupnosti zdravotní paliativní péče. 

Podporované aktivity:

Aktivita A) Zvýšení kvality a dostupnosti péče poskytované stávajícími a nově vznikajícími konziliárními paliativní týmy v nemocnicích(výstavba nového či rekonstrukce/modernizace stávajícího zázemí pro poskytování zdravotní péče, pořízení věcného vybavení, nábytku, technologií včetně informačních technologií pro zázemí pro poskytování...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
9 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2025

Cílem výzvy je podpora rozvoje dostupnosti zdravotní paliativní péče. 

Podporované aktivity:

 • Aktivita A) Zvýšení kvality a dostupnosti péče poskytované stávajícími a nově vznikajícími konziliárními paliativní týmy v nemocnicích (výstavba nového či rekonstrukce/modernizace stávajícího zázemí pro poskytování zdravotní péče, pořízení věcného vybavení, nábytku, technologií včetně informačních technologií pro zázemí pro poskytování...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
9 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2025

Cílem výzvy je podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou s důrazem na konkrétní společné výzkumné záměry, budoucí aplikovatelnost výsledků a budování dlouhodobého partnerství.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1 - Řízení projektu (povinná aktivita).
 • Aktivita 2 - Vytvoření, realizace, či prohloubení spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou (povinná aktivita)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2025

Program je zaměřen na rozvoj inteligentních dopravních systémů a digitalizace silniční infrastruktury, jak na nové, tak na stávající silniční infrastruktuře (zavádění detekčních, diagnostických, informačních, řídicích a zabezpečovacích technologií s využitím globálních navigačních družicových systémů a systémů pozorování Země s návazností na dispečerské systémy). Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2025