Ať už hledáte, jaké projekty lze financovat z národních, evropských či jiných zdrojů, DotaceOnline.cz je zde. Níže vám přinášíme ukázku rozsahu naší databáze. Předplatitelé získají přístup k nejkomplexnější denně aktualizované databázi, navíc získají možnost vyhledávání dotačních možností podle 18 různých kritérií, přístup ke konkrétním informacím a odkaz na oficiální zdroj informací včetně potřebných podrobností. 

Program je zaměřen na poskytování služeb inovačním podnikům, provozování a rozšiřování stávajících vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a inovačních center, ojediněle i výstavbu nové sdílené infrastruktury. Žadateli mohou být výzkumné organizace, vysoké školy, municipality, obce, kraje, malé, střední a velké podniky v rámci ITI Hradec-Pardubice.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
58 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 05. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 7. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Podpora venkovských oblastí (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 05. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup pozemků a staveb, rekonstrukce, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb a sociální práce s cílovými skupinami. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí nebo stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, nákup pozemků, budov a staveb, pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb, pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení. Žadateli jsou kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
8 550 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2020

Cílem programu je podpora producentům a zpracovatelům mléka na částečnou úhradu nákladů spojených s dobrovolným zapojením do režimu jakosti Q CZ. Žadatelem je producent a zpracovatel mléka, který se zapojil do režimu jakosti Q CZ. Termín pro podání předběžné žádosti je od 6.5.2019 do 31.5.2019.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2020

Fond je zřízen k podpoře ekologických akcí a projektů fyzických a právnických osob, jimž jsou z Ekofondu poskytovány příspěvky a dotace. Tento fond působí v oblasti životního prostředí, zemědělství a oblasti městské zeleně. Smyslem je environmentální vzdělávání a výchova, jakož i ochrana životního prostředí. Žadateli jsou fyzické osoby podnikající a právnické osoby.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2020

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, na obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované a zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2020

Cílem projektu je podpora NNO, na jejichž činnosti se aktivně podílí zaměstnanci skupiny ČEZ. Žádat mohou právnické osoby, jejichž činnost trvá déle než 1 rok, na základě písemného doporučení zaměstnance skupiny ČEZ. Předkládané projekty se mohou týkat veřejně prospěšných aktivit zaměřených na děti a mládež, zdravotnictví, sociální péči, osoby s handicapem, vědu a výzkum, vzdělávání, kulturu, amatérský sport či životní prostředí.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2020

Cílem programu je podpora instalací expozic nebo výstav muzejní povahy, zpřístupnění expozic a výstav osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Žadateli mohou být právnické a fyzické osoby - vlastníci sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2020

Fond je zřízen k podpoře ekologických akcí a projektů fyzických a právnických osob, jimž jsou z Ekofondu poskytovány příspěvky a dotace. Tento fond působí v oblasti životního prostředí, zemědělství a oblasti městské zeleně. Smyslem je environmentální vzdělávání a výchovy, jakož i ochrana životního prostředí. Dotace je určena na kácení stromů na pozemcích města, občanských, neziskových organizací, veřejnoprávních institucí, apod. Žadateli jsou fyzické i právnické osoby.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2020

Fond je zřízen k podpoře ekologických akcí a projektů fyzických a právnických osob, jimž jsou z Ekofondu poskytovány příspěvky a dotace. Tento fond působí v oblasti životního prostředí, zemědělství a oblasti městské zeleně. V rámci výzvy jsou podporovány projekty, které povedou ke zlepšení stavu životního prostředí ve statutárním městě Zlíně (nakládání s odpady, ochrana vod, ochrana půdy, ochrana ovzduší, ochrana rostlin a živočichů). Žadateli mohou být fyzické podnikající osoby, právnické osoby.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Podpora a rozvoj nezemědělských činností (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Neproduktivní investice v lesích.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2020

Cílem programu je podpora účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků. Podporovanou aktivitou jsou závazná kontrolní opatření a poradenství ve vztahu k producentovi mléka zapojeného do režimu jakosti Q CZ. Žadateli jsou subjekty zodpovědné za kontrolní opatření a poradenství.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2020

Program je zaměřen na podporu zvyšování bezpečnosti formou instalace osvětlení přechodů pro chodce. Podpora je určena pro instalaci osvětlení dosud neosvětlených nebezpečných přechodů pro chodce v intravilánu i extravilánu. Příjemcem nadačního příspěvku mohou být obce, města, nebo městské části hlavního města Prahy.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
120 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2020

Státní fond kultury České republiky je přímým finančním nástrojem poskytování podpory kulturních projektů zaměřených na celkové pozvednutí české kultury. Podporovanou aktivitou je např. podpora vzniku, realizace a uvádění umělecky hodnotných děl. Finanční podpora tohoto fondu je poskytována formou účelových dotací, půjček nebo návratných finančních výpomocí. Žadateli jsou FO a PO.

Příjem žádostí na rok 2020:

 • 1. čtvrtletí 2020 od 25. do 31.8.2019
 • 2. čtvrtletí 2020 od 24. do 30.11.2019
 • 3. čtvrtletí 2020 od 23. do 29.2.2020
 • 4. čtvrtletí 2020 od 25. do 31.5.2020

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, na zabezpečení bezbariérovosti škol, na nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, na zajištění vnitřní konektivity ZŠ a připojení k internetu. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 900 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi či dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 850 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury v oblasti předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání (výstavba nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy, nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení budov a učeben, zabezpečení bezbariérovosti škol, zajištění vnitřní konektivity ZŠ a připojení k internetu, pořízení kompenzačních pomůcek). Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání, další subjeky podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, zařízení péče o děti do 3 let, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
8 550 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 3 fiche (opatření):

 • Poklady naší ornice (Investice do zemědělských podniků).
 • U nás na venkově (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Živé obce (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 135 430,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu parkovacích míst pro motorová vozidla (výstavba samostatných parkovacích systémů P+R - parkoviště pro osobní vozy s možností přestupu na hromadnou dopravu, K+R - parkoviště pro kombinovanou přepravu s návazností individuální automobilové dopravy na hromadnou dopravu). Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 122 905,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zpřístupňování přilehlých areálů a parkových staveb kulturních památek, zejména obnovy drobných staveb jako bývalé konírny, zřízení oranžerie, kočárovny, obnovu a výsadbu dřevin v prostorách podporovaných památek, na záchranu a restaurace interiérů doprovodných staveb hradů, zámků a církevních památek,  zejména statické zajištění stabilizace a zabezpečení nevyhovujících staveb, na stavební obnovu  střech, poškozeného zdiva a vnějších omítek, obnova okenních a dveřních  výplní, restaurace maleb, konstrukce a výplní stropů, dovybavení skanzenu. Žadatelem mohou být vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy pro zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících sociálních služeb, vybudování zázemí a pořízení vybavení pro práci terénních služeb v obtížně dostupných lokalitách, pořízení vybavení mobilního týmu pro poskytování zdravotně sociální pomoci ve vyloučených lokalitách, vybudování zázemí pro realizaci fakultativních činností v ambulantní skupinové formě terénních služeb sociální prevence. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, kraji a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 218 657,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2020

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Dotace je určena na financování cestovních a pobytových nákladů. Přijímány jsou návrhy společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2022. Žadateli mohou být veřejné vysoké školy a výzkumné organizace. Podporu na 1 projekt lze poskytnout v maximální výši 200 000,- Kč/rok, tj. 400 000,- Kč na celou dobu řešení.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zpracování a změny územních plánů, na zpracování regulačních plánů, na zpracování územních studií. Žadateli jsou obce.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 277 565,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2020

Cílem programu je podpora sportovních akcí, zejména pro děti a mládež, na území statutárního města Zlína. Vhodným žadatelem jsou fyzické nebo právnické osoby provozující danou činnost na území města Zlína. Dotace je určena na akce konané v III. čtvrtletí 2020.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol, na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti ZŠ, zvýšení kapacity ZŠ ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 956 816,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2020

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na vybavování letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy. Podporovanou aktivitou je pořízení a instalace prostředků pro perimetrickou, prostorovou a plášťovou ochranu letiště a letištních budov včetně zabezpečení vstupů do jednotlivých prostor letiště, pořízení a instalace prostředků pro detekční kontrolu osob, zavazadel, nákladu, pošty, palubních zásob, letištních dodávek a vnášených předmětů, pořízení a instalace zařízení EDS (systémy detekce výbušnin, které musí být schopny odhalit a pomocí poplachového signálu označit stanovené a vyšší jednotlivé množství výbušného materiálu obsaženého v zavazadlech či jiných zásilkách). Žadateli jsou právnické či fyzické osoby se sídlem nebo organizační složky v České republice, které jsou provozovatelem letiště, na kterém ani v jednom z předcházejících pěti let před podáním žádosti o příspěvek nepřesáhl počet odbavených cestujících maximální počet 1 milion za rok.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce a prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty, jízdních pruhů pro cyklisty, vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, na rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů a samostatných parkovacích systémů. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností spojených s extrémním suchem (pro ORP Kladno i ORP Černošice) a únikem nebezpečných látek (pouze pro ORP Kladno), na stavbu a stavební úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS. Žadateli jsou obce, které zřizují jednotky jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 4 fiche (opatření):

 • Vzdělávání a získávání dovedností (Předávání znalostí a informační akce).
 • Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Rozvoj venkovské turistiky Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Obec – místo pro občany (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, Stezky, Muzea a expozice pro obce).

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2020

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na rozvoj terénních a ambulantních sociálních služeb. Dotace je určena na zajištění dopravní obslužnosti v rámci sociální služby. Žadateli jsou registrovaní poskytovatelé sociálních služeb.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2020

Program je zaměřen výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů a zařízení pro materiálové nebo energetické využití odpadů. V rámci výzvy bude podporována aktivita 3.2.2 - Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadu. Podíl materiálově využitých odpadů z celkové hmotnosti odpadů vstupujících do zařízení musí být minimálně 60 %. Žadateli jsou kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, OSS, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty a fyzické osoby - podnikající.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup pozemků, staveb, zařízení, vybavení a automobilu, na výstavbu nové infrastruktury a stavební úpravy objektů pro výkon činnosti sociálních služeb a komunitních center. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované a zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
435 228,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2020

Program finančně podporuje pobyty dětí (min. 5denní příměstské tábory nebo min. 7denní pobytové tábory), které probíhají v období letních prázdnin. Dotace jsou poskytovány dětským a mládežnickým organizacím včetně státních škol a školských zařízení, které organizují dětské tábory.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2020

Cílem programu je podpora subjektů neziskového sektoru při realizaci dobrovolnických aktivit. Dotace se poskytuje na úhradu nezbytně nutných nákladů (osobní a provozní náklady). Žadatelem mohou být církevní právnické osoby, spolky, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a ústavy.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro základní, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity ZŠ a připojení k internetu. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
855 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2020

Program je zaměřen výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, zařízení pro materiálové nebo energetické využití odpadů a zařízení pro nakládání s nebezpečnými a zdravotnickými odpady. V rámci výzvy bude podporována aktivita 3.2.1 – Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, aktivita 3.2.3 – Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury, aktivita 3.2.4 – Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování). Žadateli jsou kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby - podnikající.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, nákup pozemků, budov a staveb, pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované a zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 850 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2020

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na pořízení specializované techniky a věcných prostředků k odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz a výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi, na výstavbu, stavební úpravy, úpravu vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohla plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události. Žadateli jsou hasičské záchranné sbory krajů, obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na revitalizaci a zatraktivnění národních kulturních památek k 1. 1. 2014, památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014. Žadateli jsou vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2020

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na rozvoj terénních a ambulantních sociálních služeb. Dotace je určena na podporu pečovatelské služby (nákup pomůcek pro manipulaci s uživatelem). Žadateli jsou registrovaní poskytovatelé sociálních služeb.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury pro předškolní, základní, zájmové,  neformální a celoživotní vzdělávání - stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, nákup pozemků a staveb, zabezpečení bezbariérovosti, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity ZŠ a připojení k internetu. Žadateli jsou obce, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 06. 2020

Výzva je zaměřena na podporu nových synergií mezi vědami zaměřenými na enviromentální modelování, pokročilý senzorický výzkum, sociální vědy a umělou inteligenci. Tyto synergie mohou vést k novým přístupům pro vytváření a využívání dynamických modelů prostředí, včetně prediktivního modelování, testování scenárií a real-time sledování. Projekty mohou být zaměřeny na jedno z následujících témat:

 • Nové techniky pro modelování a předpověď socio/enviromentální evoluce napříč rozdílným prostorovým rozsahem
 • Radikální nové přístupy k odolnému, spolehlivému a enviromentálně odpovědnému in-situ monitorování

Od projektů podpořených touto výzvou je očekávaná vzájemná úzká spolupráce. Projekty by se měly zaměřit na jedno nebo několik málo prostředí pro modelování (např voda nebo vzduch). Očekávaná doba realizace projektu je až 4 roky.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 06. 2020

Výzva je zaměřená na identifikaci investic do zdravotnictví plánovaných pomocí kohezních fondů v programovém období 2021-2027. Cílem je také vývoj metodologie a nástrojů pro mapování zdravotnických požadavků a zhodnocení existujících zdravotních systémů v členských státech Evropské unie. Podporováno je zvyšování kapacity zřizovatelů zdravotnických služeb pro využívání finančních nástrojů EU, vývoj vzdělávacích materiálů, poskytování tréninků etc. Očekávaný dopad této výzvy je zejména:

 • Tvorba katalogu investic spojených se zdravotnictvím, které jsou plánované v období 2021-2027 z kohezních fondů Evropské unie
 • Vývoj metodologií a nástrojů pro mapování zdravotnických požadavků a existujících zdravotnických systémů (infrastruktura a lidské zdroje)
 • Tvorba vzdělávacích materiálů, zaměřených na přístup k financování a využití finančních nástrojů EU
 • Vývoj strategií a investičních plánů pro financování zdravotnictví

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 06. 2020

Výzva je zaměřená na problematiku přeshraničního šíření hrozeb v oblasti infekčních nemocí, a to s účelem snížení rizik a řešení jejich důsledků. Cílem výzvy je podpořit členské státy EU ve snaze zabránit šíření a epidemiím těch nemocí, proti kterým je možné očkovat. Aktivity by se měly zaměřit převážně na znevýhodněné a sociálně vyloučené skupiny populace. Dalším cílem je také snížit rozdíly ve vakcinaci právě mezi těmito skupinami. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Aktivitami pro zvýšení přístupu k očkování pro znevýhodněné a sociálně vyloučené skupiny
 • Vývojem a implementací systematických přístupů pro zvýšení přístupu k očkování
 • Systematickými kontrolami proočkovanosti v rámci cílových skupin
 • Aktivitami zaměřenými na zvýšení gramotnosti v oblasti zdraví pro cílové skupiny a jejich ošetřující zdravotníky

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 06. 2020

Program je zaměřen na podporu rozvoje cestovního ruchu v roce 2020 (projekty rozvíjející hlavní asociační produkty města – Urbanismus a architektura, projekty zaměřené na rozšíření nabídky turistických atraktivit, produktů cestovního ruchu a jejich prezentaci, zvýšení kvality infrastruktury a služeb, zvýšení počtu návštěvníků a ekonomických přínosů, zviditelnění města jako zajímavé turistické destinace, projekty rozvíjející spolupráci a partnerství). Vhodnými žadateli jsou fyzické a právnické osoby vytvářející veřejně prospěšné aktivity.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 06. 2020

Výzva je zaměřena na vznik nových, rozvoj a provoz existujících vědeckotechnických parků a inkubátorů (výstavba, rekonstrukce, rozšíření stávajících budov a prostor podpůrné inovační infrastruktury, pořízení přístrojového vybavení, zajištění základního provozu, školení odborných pracovníků, služby poradců apod.). Žadatelem může být hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi, organizace pro výzkum a šíření znalostí, podnikatelské subjekty, státní podniky.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 06. 2020

Cílem programu je pořádání kulturních akcí v období od 1.1.2020 do 30.6.2020 (I. pololetí) a od 1.7.2020 do 31.12.2020 (II. pololetí) přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě, reprezentaci města a dále na ediční a publikační činnost v oblasti kultury a obsahové vazbě na Hradec Králové. Vhodnými žadateli jsou fyzické nebo právnické osoby realizující veřejně prospěšné činnosti a projekty v oblasti kultury.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 06. 2020

Cílem programu je pořádání sportovních akcí soutěžního charakteru, zejména pro registrované sportovce, (v I. pololetí od 1.1.2020 do 30.6.2020 a II. pololetí od 1.7.2020 do 31.12.2020) přispívajících k rozšíření a obohacení sportovně - kulturního života ve městě Hradec Králové. Vhodnými žadateli jsou fyzické nebo právnické osoby realizující veřejně prospěšné činnosti a projekty v oblasti sportu.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 06. 2020

Cílem programu je např. podpora fungování a rozvoj mikroregionů. Dotace je určena na částečné krytí mzdových nákladů a na činnost manažera/pečovatele mikroregionu. Žadatelem mohou být mikroregiony (svazky obcí nebo zájmová sdružení právnických osob).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 06. 2020

Jsou hledány návrhy na špičkový  interdisciplinární výzkum s vysokými dopady se následujícími základními charakteristikami „FET gatekeepers“:

 • Radikální vize: projekt musí řešit jasnou vizi, umožněnou novým technologickým konceptem, který zpochybňuje současná paradigmata. Zejména výzkum, jehož cílem je pokročit v plánu osvědčeného technologického paradigmatu, i když je vysoce rizikový, nebude financován.
 • Průlomový technologický cíl: projekt se musí zaměřit na nový a ambiciózní průlom vědy a techniky jako první důkaz koncepce své vize. Nebude financován zejména průzkumný výzkum, který bude probíhat bez jasného technologického cíle. Nebudou financovány také projekty s pouze nízkorizikovým výzkumem, i když interdisciplinární.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 06. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj platforem, nástrojů a služeb, které budou využívat informace poskytované diagnostickými prostředky pro danou oblast. Tyto informace budou poté využity jako data pro přesné, detailní, strukturované, systematické a prioritizované zhodnocení zdravotního stavu pacienta. Využití této digitální diagnostické databáze by mělo významně přispět ke zdokonalení diagnostiky v běžné lékařské praxi. 

Očekávaný dopad výzvy je:

 • Vývoj inovací ve členských státech EU v oblasti technologií v lékařství vývojem nových diagnostických technologií, nástrojů, platforem a služeb integrujících diagnostická data a poskytujících rychlou, personalizovanou, detailní a přesnou diagnostiku
 • Zvýšení kvality a udržitelnosti zdravotnických systémů rychlejší a přesnější diagnostikou
 • Přispění k vývoji evropského diagnostického sektoru
 • Upevnit roli Evropské unie mezi světovou špičkou v oblasti zdravotnických diagnostických zařízení

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 15.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 06. 2020

Výzva je zaměřena na zvýšení míry proočkovanosti ve členských státech Evropské unie a pozorumění klíčovým faktorům, které způsobují nižší proočkovanost obyvatelstva těchto zemí. Podpořené projekty by měly být založeny na již existujících výsledcích výzkumů, dostupných informacích a oficiálních směrnicích pro oblast vakcinace obyvatelstva a doporučení řídících orgánů v oblasti zdravotní péče. Očekává se spolupráce projektů s dalšími existujícími organizacemi v oblasti vakcinace, organizování setkání výzkumných pracovníků a vývoj networkingu jak v rámci zemí Evropské unie, tak i na globální úrovni. 

Očekávaný dopad výzvy je:

 • Přispění ke zvýšení proočkovanosti v Evropě, zejména v oblastech s nízkou mírou proočkovanosti
 • Vývoj praktických a implementovatelných směrnic pro zlepšení národních a regionálních zdravotnických systémů v oblasti zvýšení míry proočkovanosti
 • Přiblížení se k cílům EU pro oblast vakcinace 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 06. 2020

Výzva je zaměřena na výzkum v oblasti škodlivosti nano a mikroplastů pro lidské zdraví a lepší porozumění procesu, kterým se nano a mikroplasty dostávají do lidského těla. Podpořeny mohou být projekty zaměřené zejména na:

 • Zdroje produkce nano a mikroplastů a jejich přenos do lidského těla
 • Metody pro identifikaci a kvantifikaci nano a mikroplastů v jídle, životním prostředí a tkáni
 • Analytické metody detekce nano a mikroplastů 
 • Mikrobiální kolonizaci nano a mikroplastů
 • Toxikologii a absorbci kontaminovaných látek z nano a mikroplastů

Očekávaný dopad výzvy je lepší porozumění dopadům nano a mikroplastů na lidské zdraví a inovace v oblasti posuzování rizik pro lidské zdraví v oblasti nano a mikroplastů.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 06. 2020

Cílem výzvy je vytvoření evropské multidisciplinární sítě schopné poskytnout platformu pro rychlou reakci v oblasti klinických studií na libovolnou závažnou infekční chorobu. Součástí sítě by měly být akademické organizace, malé a střední podniky (SMEs), velké společnosti, pacientské organizace, etické komise a zdravotnické systémy. 

Očekávaný dopad výzvy je:

 • Snížená finanční a časová náročnost pomocí efektivně implementovaných klinických testů pro diagnózu, prevenci a léčbu infekčních chorob
 • Vytvoření infrastruktury a zdrojů pro poskytnutí real-time údajů pro léčbu infekčních chorob
 • Zachování vedoucí pozice EU v oblasti kontroly a reakce na infekční choroby
 • Propojit existující sítě v Evropě a dalších světových státech za účelem koordinované reakce na infekční choroby
 • Spolupráce všech zúčastněných stran (SMEs, akademické organizace, zdravotnické systémy...)

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 30.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 06. 2020

Výzva je zaměřena na vývoj a propagaci metodologických přístupů, včetně alternativních statistických metodologií, adaptovaných pro rizikové zdravotnické prostředky. Tyto metodologické přístupy mají za cíl zajistit robustnost klinických dat potřebných pro evaluaci zdravotnických prostředků. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Analýzou zvláštností rizikových zdravotnických prostředků a potenciálními problémy z nich vyplývající 
 • Vývojem metodologií za účelem generování klinických dat pro rizikové zdravotnické prostředky
 • Přispěním ke sdílení přístupů a znalostí v oblasti hodnocení klinických dat v oblasti rizikových zdravotnických prostředků
 • Podpora networkingových aktivit napříč vývojáři a akademickými centry s cílem tvorby regulačních požadavků pro hodnocení rizikových zdravotnických prostředků 

Projekty by měly být založeny na spolupráci relevantních partnerů z akademické oblasti, kompetentních úřadů a státní správy, expertních center pro klinický výzkum a zdravotní péči a vědeckých a zdravotnických společností. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 06. 2020

Výzva je zaměřena na spojení evropských iniciativ v oblasti výzkumu lidského zdraví za využití datových technologií, a to s cílem navrhnout implementační plán pro vznik datového cloudového portálu pro zdravotnický výzkum a inovace (Health research innovation cloud - HRIC). Tento datový portál by měl respektovat legální a etické požadavky. Návrhy by se také měly zabývat tvorbou směrnic pro správnou aplikaci GDPR regulace, zejména v oblasti zpracování soukromých dat ve zdravotnictví. 

HRIC portál by měl přispět k rozvoji Evropského cloudu pro otevřenou vědu. Očekávaný dopad této výzvy je například:

 • Vznik HRIC datového portálu respektující legální a etické požadavky, portál by měl sloužit jako katalog všech relevantních zdravotnických výzkumných databází financovaných z veřejných zdrojů
 • Demonstace přidané hodnoty úzké spolupráce zdravotnických výzkumníků s poskytovateli zdravotní péče a ostatními zúčastněnými stranami ve zdravotnickém systému

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 06. 2020

Výzva je zaměřená na podporu personalizované medicíny a mezinárodního konsorcia zaměřeného právě na personalizovanou medicínu. Projekty by měly rozvíjet spolupráci se třetími zeměmi, a to analýzou potenciálu a výhod spolupráce v oboru personalizované medicíny s těmito státy. Mělo by dojít ke zhodnocení prioritních oblastí ve zdravotnických systémech, na které budou zaměřeny aktivity projektu. Musí se zohlednit také sociální, kulturní, etické a právní aspekty a finanční problémy zdravotnických systémů.

V rámci výzvy pro rok 2020 je podporována spolupráce s africkými státy, kterou bude zároveň rozvíjeno euro-africké partnerství. Pro rozvoj personalizované medicíny je nutné zajistit bezpečnost a sourkomí při využívání uživatelských dat. Doba realizace projektu je alespoň 48 měsíců a jeho udržitelnost je očekávána i po skončení přímých projektových aktivit.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 06. 2020

Cílem výzvy je úhrada nákladů dopravcům veřejné dopravy, které vynaložili v období od 1.3. do 30.4.2020 na pořízení ochranných chemických prostředků, ochranných pomůcek a služeb, spojených s dezinfekcí prostoru pro cestující, ve vozidlech veřejné dopravy k ochraně a prevenci proti rozšíření onemocnění COVID–19. Žadateli jsou dopravci veřejné dopravy zajišťující veřejné služby v přepřavě cestujících.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 06. 2020

Výzva je zaměřená na podporu výzkumné a inovační kapacity evropských referenčních sítí (ERN) za účelem dosažení cílů mezinárodního výzkumného konsorcia pro vzácné choroby (International Rare Diseases Research Consortium - IRDiRC). Cílem konsorcia je v tomto případě primárně efektivnější distribuce diagnostických nástrojů a terapií pacientům. Očekává se podpora spolupráce na poli klinického výzkumu mezi jednotlivými ERN a spolupráce s dalšími relevantními projekty v rámci komunitárních programů Evropské unie. Očekávaný dopad výzvy je například:

 • Podpora vize IRDiRC - dostupná přesná diagnóza, péče a kvalitní terapie pro všechny lidi, kteří žijí se vzácným onemocněním
 • Přispění k vývoji evropského ekosystému pro vzácná onemocnění, které vyžadují vysoce specializovanou léčbu - tento ekosystém efektivně implenentuje výsledky výzkumu a inovací do léčebných metod a terapií
 • Podpora synergie s programy Connecting Europe a EU Health Programme, které podporují funkci a provoz ERN a vývoj registrů pacientů pro ERN

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 06. 2020

Výzva je zaměřena na spoolupráci napříč nejrůznějšími výzkumnými a inovačními programy v oblasti lidského mikrobiomu, a to v evropských zemích i globálně. Podporovány mohou být projekty zabývající se sběrem vzorků, procesování, standardizací, nutričními a enviromentálními aspekty i rozdíly mezi pohlavími. Projekty by se mohou zabývat tvorbou dalších strategií pro výzkum v této oblasti a je podporovaná silná mezinárodní spolupráce s relevantními partnery mimo Evropskou unii. 

Očekávaný dopad výzvy je:

 • Mezinárodní shoda na metodách, standardech, procedurách a pozorováních v oblasti lidského mikrobiomu 
 • Významné výsledky spolupráce v oblasti sběru dat lidského mikrobiomu z různých zdrojů 
 • Mezinárodní shoda na referenčních hodnotách v oblasti lidské metagenomiky

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 06. 2020

Výzva je zaměřená na podporu sdílené programové iniciatity pro oblast antimikrobiální rezistence (Joint Programming Initiative on Antimicrobial resistance - JPIAMR). Podpořené projekty by se měly zabývat shromážděním nezbytných finančních prostředků z účasti na národních či regionálních výzkumných programech v oblasti antimikrobiální rezistence, a to implementací mezinárodní spojené výzvy, která povede k poskytování grantů třetím stranám spolufinancovaným Evropskou unií. Tyto aktivity by měly přispět k rozvoji JPIAMR výzkumné agendy a evropského akčního plánu proti antimikrobiální rezistenci. 

Očekávaný dopad této výzvy je například:

 • Financování výzkumných projektů na témata identifikovanou výzkumnou agendou JPIAMR
 • Podpora mezinárodního výzkumu pro oblast antimikrobiální rezistence
 • Zvýšené zapojení zúčastněných zemí do implementace JPIAMR strategické výzkumné agendy
 • Posílení národních a regionálních plánů pro oblast výzkumu antimikrobiální rezistence

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 06. 2020

Výzva je zaměřena na identifikaci nejlepších postupů, vývoj a validaci intervencí, prevenci infekcí a tvorbu plánů pro klinické řízení v oblasti resistentních bakteriálních infekcí v oblastech s jejich vysokým výskytem. Projekty by měly zohlednit vývoj a kapacity lokální zdravotnické infrastruktury a rezistentní vzorce na národní, regionální i lokální úrovni. Pro tuto výzvu je esenciální také praktická implementace prevence infekcí a efektivnch plánů klinického řízení alespoň ve dvou evropských regionech s vysokým výskytem rezistentních bakteriálních infekcí. Očekává se spolupráce při realizaci projektu s dalšími zdravotnickými asociacemi a iniciativami. 

Očekávaný dopad výzvy je:

 • Dostupnost testovaných cenově efektivních modelů pro prevenci a léčbu bakteriálních infekcí v oblasti vysokého výskytu rezistentních infekcí
 • Snížené rozšíření resistentních infekcí přenesených v nemocnicích v těchto oblastech
 • Získání znalostí a poznatků využitelných pro země mimo EU, zejména pro země s nízkými a středními příjmy

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 15.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 06. 2020

Výzva je zaměřená na podporu udržitelné spolupráce napříč zúčastněnými stranami národních a regionálních výzkumných programů pro oblast výzkumu neurologických onemocnění. Podpořené projekty by měly zaměřeny na rozvoj širší spolupráce mezi ERA-Net projekty z této oblasti, ale také mezi dalšími relevantními projekty výzev ERA-Net, Horizon 2020 projekty a mezinárodními partnery v oblasti neurologického výzkumu. Očekává se implementace širšího sdílení dat napříč projekty a silnější mezinárodní spolupráce. 

Očekávaný dopad této výzvy je například:

 • Sdílené investice národních a regionálních programů v oblasti neurologických onemocnění
 • Zvýšené společné aktivity národních výzkumných programů a projektů.
 • Synergie s dalšími zúčastněnými stranami v Evropě
 • Přispění k založení ERA sítě pro neurologický výzkum

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 06. 2020

Výzva je zaměřená na poskytování informací ohledně buněčných a genových terapií. Tyto druhy terapie mají vysoký potenciál pro léčbu mnoha vážných a chronických onemocnění. Jejich dostupnost pro pacienty je však komplikovaná, zejména kvůli vysoké komplexnosti vývoje, vysokým nákladům, regulačním opatřením a obavám ohledně bezpečnosti pacientů.

Cílem výzvy je nabídnout strukturované a detailní strategie pro poskytování přesných a aktuálních informací ohledně buněčných a genových terapií, a to využíváním různých informačních zdrojů, včetně webových stránek. Konsorcium, které by mělo projekt realizovat, by mělo být složeno z různých zúčastněných stran a mělo by zahrnovat experty na vědeckou komunikaci s veřejností, pacienty, zástupce farmaceutického průmyslu, malé a střední podniky a také klinické a akademické výzkumníky. Konsorcium by mělo poskytnout informace ohledně buněčných terapií, regenerativní medicíny, editace genomů a genové terapie. Všechny poskytované informace musí být přeloženy do angličtiny, webové stránky by měly být uživatelsky přívětivě a rozdělené na sekce pro výzkumníky, pacienty a veřejnost a všechny aktivity by měly být zacíleny na široké spektrum občanů Evropské unie.

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 06. 2020

Výzva je zaměřena na podporu aktivit, ze kterých by benefitovaly organizace zabývající se výzkumnými a inovačními činnostmi pro oblast zdravotnictví. Podpořené projekty by se měly zabývat podporou rozvoje výzkumných aktivit, rozvojem řešení pro oblast managementu a administrativy, vývojem HR (lidské zdroje) strategií pro nábor a udržení talentů a tvorbou kultury, která oceňuje výsledky výzkumu a inovací. Očekává se zapojení zejména těch členských států Evropské unie, které vykazují nižší výsledky v oblasti zdravotnického výzkumu a inovací. Podpořené projekty by měly vyhledávat synergie s Evropskými strukturálními a investičními fondy. 

Očekávaný dopad této výzvy je:

 • Zvýšení počtu organizací, zejména z členských států EU s horšími výsledky v oblasti zdravotnického výzkumu, mezi špičkovými vědeckými instituty v mezinárodním kontextu pro oblast zdravotnictví

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 06. 2020

Výzva je zaměřena na podporu klinického výzkumu integrujícího real-world data z klinické praxe nebo pacientova každodenního života a spojujícího je s daty nasbíranými pro výzkumné účely. Cílem této výzvy je využití real-world dat, nově získaných nebo z již existujících zdrojů (klinické asociace, registry, biobanky, iniciativy pro výzkum genomu etc.), pro zlepšení klinického managementu dospělých pacientů s komplexními chronickými onemocněními. Tyto navrhované aktivity by měly umožnit lepší léčbu a monitoring pacientů. Projekty by se měly zabývat také bezpečností pacientů, psychosociálními aspekty a kvalitou života pacientů jakožto důležitými ukazateli pro komplexní zdravotní podmínky. Podpořené projekty musí dokázat udržitelnost a účinnost těchto intervencí v reálných situacích. 

Ochrana dat a soukromí a etická problematika musí být důkladně zvážena při využívání soukromých dat z rúzných zdrojů pro výzkumné účely. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 06. 2020

Výzva je zaměřená na podporu udržitelné spolupráce národních i regionálních programů v oblasti výzkumu rakoviny. Podpořené projekty by se měly zabývat uspořádáním národních a regionálních programů financování pro mezinárodní výzkum rakoviny, a to implementací mezinárodní výzvy se spolufinancováním Evropskou unií, což povede k poskytování grantů třetím stranám. Podpořené projekty by také měly demonstrovst potenciální dopad na národní, regionální a mezinárodní výzkumné a inovační programy využitím klíčových indikátorů. Projekty by měly být založeny na minulých ERA-NET iniciativách pro tuto oblast. 

Očekávaný dopad výzvy je například:

 • Identifikace výzkumných a inovačních priotit v oblasti výzkumu rakoviny
 • Navýšení investic prostřednictvím spolupráce v oblasti výzkumu rakoviny a relevantních inovačních aktivitách
 • Demonstrované sdílení dat a analýz financovaného výzkumu rakoviny a souvisejících výsledků

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 06. 2020

Cílem výzvy je vývoj a aplikace nových přístupů k testování toxických látek a chemikálií, a to bez závislosti na testování na zvířatech. Podpořené projekty by měly být založeny na přístupu kombinujícím pokročilé metody všech relevantních vědeckých a technologických oborů. Projekty by měly navrhnout a demonstrovat vědecky ověřitelné metody pro posuzování bezpečnosti chemických látek bez využití testů na zvířatech s prioritou ochrany lidského zdraví a využitím již existujícího know-how.

Očekávaný dopad výzvy je: 

 • Vědecky doložená a prakticky aplikovatelná řešení v oblasti posouzení bezpečnosti chemických látek bez využití testování na zvířatech
 • Uznání těchto řešení regulačními orgány a jejich následná aplikace do praxe v oblasti posuzování bezpečnosti chemických látek
 • Komerční využití těchto řešení v oblasti posuzování bezpečnosti chemických látek

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 20.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 06. 2020

Výzva je součástí evropského akčního plánu Jedno zdraví proti antimikrobiální rezistenci (EU One Health Action Plan on Antimicrobial Resistance) a je zaměřená převážně na implementaci diagnostických nástrojů pro infekční choroby v klinické praxi. Návrhy by měly být realizovány zadavateli veřejných zakázek jednotlivých členských zemí (na národní, regionální či lokální úrovni), kteří mají zodpovědnost a kontrolu nad rozpočtem v relevantní oblasti podpory zdravotnických a ošetřovatelských služeb. 

Očekávané dopady výzvy jsou:

 • Implementace inovativních zadavatelských postupů pro diagnostiku infekčních chorob v Evropské unii
 • Přispění k naplnění evropského akčního plánu Jedno zdraví proti antimikrobiální rezistenci 
 • Tvorba nových příležitostí pro vývoj trhu v oblasti rychlé diagnostiky infekcí v Evropské unii
 • Snížená fragmentace poptávky po inovativních řešeních

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 06. 2020

Program podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty realizuje opatření Strategie reformy psychiatrické péče schválené Ministerstvem zdravotnictví České republiky, jejímž hlavním záměrem je přesun těžiště péče o osoby s vážným duševním onemocněním do jejich přirozeného prostředí. Cílem Programu je pilotní zavedení komplexní zdravotně sociální a pedagogické služby, poskytované MTDZ-P, ověření jejich fungování v konkrétních podmínkách a využití výstupů pilotního ověření při dalším zavádění MTDZ-P do praxe při poskytování služeb dětem a adolescentům ve věku 0-18 let s psychiatrickým onemocněním nebo v rámci předcházení psychiatrizace problematiky, jejich zákonným zástupcům nebo osobám odpovědným za jejich výchovu v ČR. Žadateli jsou fyzické nebo právnické osoby - poskytovatelé sociálních a poskytovatelé zdravotních služeb.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
11 050 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 06. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 7. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 3 fiche (opatření):

 • Investice do zemědělských podniků.
 • Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.
 • Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 06. 2020

Cílem programu je podpora malých kulturních akcí a aktivit přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě Jihlavě. Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 06. 2020

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Dotace je určena na financování cestovních a pobytových nákladů. Přijímány jsou návrhy společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2022 (krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní, dlouhodobé pobyty o délce 1 - 3 měsíce). Žadatelem může být pouze výzkumná organizace.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 06. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 6. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Občanská vybavenost obcí (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Kulturní a spolková zařízení, Muzea a expozice).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
280 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu, rekonstrukce a modernizace chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, na výstavbu, rekonstrukce a modernizace bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, na realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 777 035,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zvyšování bezpečnosti dopravy (např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací), cyklistické a pěší dopravy, na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty, jízdních pruhů pro cyklisty, vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 850 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup pozemků, staveb, zařízení, vybavení a automobilu, na výstavbu nové infrastruktury a stavební úpravy objektů pro výkon činnosti sociálních služeb a komunitních center. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované a zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro předškolní, základní, střední a vyšší odborné, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity základní školy a připojení k internetu, výsadba zeleně v okolí budov a na budovách. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 375 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zpracování a změny územních plánů, na zpracování regulačních plánů, na zpracování územních studií zaměřených na veřejná prostranství nebo řešení krajiny. Žadateli jsou obce.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce a prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty, jízdních pruhů pro cyklisty, vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, na rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů a samostatných parkovacích systémů. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 06. 2020

Cílem dotačního programu je podpora vybavení vybraných pobytových zařízení sociálních služeb koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úprava společné televizní antény v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2. Žadateli jsou poskytovatelé sociálních služeb (domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, chráněné bydlení, týdenní stacionáře, azylové domy, domy na půl cesty, terapeutické komunity, zařízení následné péče, zařízení pro krizovou pomoc, zařízení sociální rehabilitace, odlehčovací služby) a poskytovatelé vybraných pobytových sociálních služeb (obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované obcemi nebo Pardubickým krajem, spolky, ústavy, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na výstavbu a modernizaci samostatných parkovacích systémů. Žadateli jsou kraje, obce, svazky obcí a jimi zřizované nebo zakládané organizace, dopravci ve veřejné dopravě.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 06. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 640 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 06. 2020

Cílem této výzvy je navázat na úspěšnou pilotní výzvu European Social Economy Regions 2018 (ESER), která tvoří základ pro vytvoření efektivních sítí, spojující zúčastněné strany v rámci sociální ekonomiky na regionální úrovni napříč Evropou a zejména Evropskou unií. Cílem je také podpořit meziregionální spolupráci na poli sociální ekonomiky. Projekty podporované výzvou by měly být zaměřeny na spolupráci regionálních a místních orgánů veřejné správy s zúčastněnými stranami s podobnými prioritami v rámci sociální ekonomiky. Toto konsorcium by mělo podporovat meziregionální spolupráci prostřednictvím sdílení ověřených informací a postupů a vytvářet příležitostí pro budoucí partnerství a spolupráci v rámci sociální ekonomiky.

Výzva je zaměřena na konkrétní tzv. mise sociální ekonomiky. Jde o témata, která mohou být řešena v rámci činnosti konsorcií a zúčastněných stran a jde o například:

 • Podporu podniků sociální ekonomiky
 • Zakládání klastrů pro sociální a ekologické inovace
 • Udržitelné zemědělství a venkovský vývoj
 • Vzdělávání a trénink pro vývoj ekosystému sociální ekonomiky

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 06. 2020

Cílem programu je podpora projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které umožní akcelerovat technologický a znalostní rozvoj České republiky a její konkurenceschopnost v oblasti dopravy (udržitelná doprava, interoperabilní doprava, bezpečná doprava, ekonomická doprava, inteligentní doprava, prostorová data v dopravě). Žadateli jsou malé, střední i velké podniky, výzkumné organizace, organizační složky státu, jimi zřízené příspěvkové organizace, územně samosprávné celky. Míra podpory dle kategorie činnosti je stanovena  pro malě podniky (45 - 80%), pro střední podniky (35 - 75%), pro velké podniky (15 - 65%), pro výzkumné organizace (100%).

V návrhu projektu musí být povinně zvolen jeden ze čtyř specifických cílů programu:

 • Udržitelná doprava.
 • Bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura.
 • Přístupná a interoperabilní doprava.
 • Automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy.

Zvláštní důraz je kladen na posílení spolupráce výzkumného, akademického a soukromého sektoru a vytvoření vhodných podmínek pro komercializaci výstupů/výsledků výzkumu a jejich využití pro potřeby společnosti. V rámci veřejné soutěže jsou proto vítány návrhy projektů zaměřené na témata týkající se zvládání mimořádných událostí jako je současná pandemie COVID-19, a také návrhy projektů, kde se zapojují uchazeči ze strukturálně postižených regionů. 

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 06. 2020

Posláním nadace je umožnit dětem se zrakovým postižením integraci do společnosti, vzdělání a společenských aktivit. O grant mohou žádat právnické osoby, fyzické osoby, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 06. 2020

Výzva je zaměřená na podpůrné aktivity členských států Evropské unie, konkrétně na návrh a implementaci jejich politik spojených s udržením pracovní síly v oblasti zdravotnictví (retenční politika) a tzv. medical deserts - oblasti, ve kterých není dostupná lokální akutní zdravotní péče. Projekty by se měly zabývat tvorbou podpůrných nástrojů - příruček, podporou osvědčených postupů a tvorbou platforem pro dialog ohledně těchto politik.

Specifické cíle výzvy jsou například identifikace a analýza faktorů, které jsou spojené s koncepty a implementacemi reforem retenční politiky, medical deserts a vývojem praktických příruček pro veřejné orgány a poskytovatele zdravotní péče. Očekává se také analýza a návrhy možných legislativních změn a způsobů, kterými lze odstranit právní a jiné překážky pro nábor a udržení si pracovní síly v oblasti zdravotnictví. Podporována je také úzká spolupráce s dalšími projekty podpořenými touto výzvou.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 800.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 06. 2020

Cílem programu je zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže a nabídky volnočasových aktivit ve Zlínském kraji. Podporována bude realizace jednorázových sportovních a mládežnických projektů, a to v rámci dvou opatření - Realizace sportovních a mládežnických nadregionálních projektů a Realizace sportovních a mládežnických regionálních projektů. Žadatelem v rámci programu MaS01-20 mohou být právnické osoby vyjma obcí a svazků obcí.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zlepšení podmínek filmového průmyslu a institucionálního zázemí pro propagaci českého filmu. Ždateli jsou  instituce, které v rámci své celoroční činnosti propagují českou kinematografii, propojují české a zahraniční filmové prostředí a oslovují svými aktivitami odbornou i laickou veřejnost.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 06. 2020

Výzva je zaměřená na inovační aktivity spojené s přeměnou výrobních kapacit pro pokrytí zvýšené poptávky po zdravotnických materiálech a ochranných prostředcích souvisejcících s pandemií infekce COVID-19. Podpořeny mohou být následující projektové aktivity:

 • Přeměna, adaptace a zvýšení produkce výrobních linek z za účelem rychlého přizpůsobení se nové poptávce (zejména zdravotnický materiál a prostředky - ochranné pomůcky, plicní ventilátory)
 • Demonstrace flexibilních modelů dodevatelského řetězce, umožňující rychlou přeměnu výrobních linek a zhodnocení rizik v případě narušení dodavatelského řetězce
 • Automatizační technologie, které jsou méně závislé na pracovní síle
 • Certifikace, kalibrace a akreditace přeměněných výrobních linek
 • Kvalifikace operátorů a techniků pro přeměněné výrobní linky

Očekává se spolupráce s dalšími relevantními projekty a iniciativami zaměřené na vývojové a inovační aktivity. Žádat o podporu mohou alespoň tři právní subjekty z různých členských států EU nebo asociovaných států Horizon 2020.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora kvalitní, umělecky a společensky progresivní, žánrově diverzifikované české kinematografie, posílení české kinematografie v mezinárodní konkurenci a podpora mezinárodních koprodukcí. Dotace je určena pro celovečerní hraná česká kinematografická díla se 100 % finančním podílem výrobce/koproducentů, nebo pro české kinematografické dílo, kde u dvoustranné koprodukce musí být česká finanční účast na celkových výrobních nákladech projektu 40 % nebo vyšší, u třístranné a vícestranné koprodukce 30 % nebo vyšší. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby působící v oblasti filmové tvorby.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 06. 2020

Výzva je zaměřená na vznik nebo využití existujících rozsáhlých kohort pro vývoj znalostí a informací ohledně infekce COVID-19. Cílem je vývoj vědecky podložených doporučení pro efektivní prevenci šíření infekce, ochranu obyvatelstva v následujících měsících a letech a optimalizovanou léčbu pacientů s COVID-19. Tyto populační kohorty by měly také informovat o dlouhodobých důsledcích pandemie na zdraví a kvalitu života obyvatel.

Populační kohorty by měly zahrnovat zdravé jedince i jedince s prodělanou infekcí COVID-19, a to s asymptomatickým, lehkým, těžkým i smrtelným průběhem nemoci. Musí být dostatečně rozsáhlé a diverzní pro poskytnutí validních a spolehlivých důkazů a následných doporučení. Je podporována úzká spolupráce členských států Evropské unie a asociovaných států programu Horizon 2020. Projektové aktivity by měly být v souladu s koordinačními a podpůrnými projekty Horizon 2020, které souvisí s tématikou kohort v rámci výzkumu COVID-19. Žádat o podporu mohou alespoň tři právní subjekty z členských států EU či asociovaných států Horizon 2020.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 20.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 06. 2020

Výzva je zaměřená na podporu mezinárodního networkingu existujících kohort za účelem analýzy a zpracování standardizovaných dat. Data se týkají jedinců s diagnostikovanou infekcí COVID-19 a mají za cíl přispět k idenfitikaci klíčových faktorů, které ovlivňují náchylnost k infekci a klinickým projevům infekce. Cílem je také zhodnotit optimalizované léčebné možnosti a klinické řízení a analyzovat zdravotní a socio-ekonomické dopady pandemie. 

Žádat o podporu může alespoň jeden právní subjekt se sídlem na území členských států EU nebo asociovaných států programu Horizon 2020. Očekávaným dopadem výzvy je zejména:

 • Zpracování dat z více existujících kohort, které umožní identifikaci klíčových aspektů spojených s COVID-19 a optimalizaci preventivních strategií, ochranných aktivit a klinického řízení ve zdravotnictví
 • Vytvoření rámce umožňujícícho adekvátní reakci na pandemie v budoucnu

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 06. 2020

Výzva je zaměřená na podporu inovačních aktivit, týkajících se tzv. "close-to-market" řešení v oblastech spojených s pandemií COVID-19, které již disponují nebo budou disponovat CE certifikátem pro rozsáhlé testování, pilotní projekty a uvedení na trh. Podporovány jsou také tržní inovace pro další vývoj inovativních řešení, která již byla validována v laboratorních podmínkách, a to s cílem urychlení vývoje a získání CE certifikátu. Projektové aktivity by měla realizovat konsorcia složená z poskytovatelů inovativních technologií, včetně SME. Aktivity by se měly zabývat technologiemi a nástroji z oblastí např. mikrotechnologií a mikro/nano-systémů, biočipů a senzorů, AI a robotiky, e-zdravotnictví a digitálních řešení. Konkrétní oblasti se týkají například:

 • Rychlých a efektivních metod pro sběr vzorků, diagnostiků a systému pro prognózu infekce v prvotních stádiích, a to za využití AI nebo fotonických řešení
 • Systémů pro enviromentální pozorování a datovou analytiku, sloužící k monitoringu šíření infekce v komunitách a různých prostředích
 • Ochranou pracovníků ve zdravotnictví a veřejnosti, například inovacemi ochranných prostředků a pomůcek za využití pokročilých technologií

Žádat o podporu mohou alespoň tři právní subjekty z různých členských států EU nebo asociovaných států Horizon 2020. Maximální doba realizace projektů je 2 roky. Navrhovaná řešení a technologie musí disponovat hodnotou alespoň 6-7 TLR (technology readiness level).

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 06. 2020

Výzva je zaměřená na zmírnění společenských a ekonomických dopadů pandemie COVID-19 spojených se zdravotnickými systémy a identifikaci nechtěných dopadů ochranných opatření a omezení spojených s pandemií. Cílem je vývoj směrnic a implementace postupů sloužících ke zmírnění následků pandemie. Projekty by měly být složeny za zástupců medicínského sektoru, sociálních studií a humanitních věd, ekonomického sektoru a mezisektorového výzkumu pro výzkum následujících témat:

 • Analýza a porovnání reakcí na pandemii v Evropě a dopadů na lidské chování a společenské skupiny v odlišných regionech a státech 
 • Okamžité a dlouhodobé dopady pandemie a sociální izolace na mentální zdraví a nerovnosti v oblasti zdraví

Žádat o podporu mohou alespoň tři právní subjekty pocházející z různých členských států EU nebo asociovaných států programu Horizon 2020.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 06. 2020

Program je zaměřen na zvýšení bezpečnosti státu a občanů s využitím nových technologií, poznatků a dalších výsledků aplikovaného výzkumu v oblasti identifikace, prevence a ochrany proti nezákonným jednáním poškozujícím občany ČR. Podporovanou aktivitou je aplikovaný nebo experimentální výzkum. Cílem 4. veřejné soutěže je dosažení nových poznatků a nových či zdokonalených technologií, které umožní složkám integrovaného záchranného systému ČR získat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické schopnosti potřebné ke zvládání krizových situací v případě epidemiologických hrozeb či úniků biologických agens nebo toxinů. Výsledkem projektu bude patent, software, užitný nebo průmyslový vzor, poloprovoz, ověřená technologie, prototyp, funkční vzorek, metodika, výzkumná zpráva nebo souhrnná výzkumná zpráva. Žadatelem může být malý, střední nebo velký podnik, výzkumná organizace.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
130 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora zdraví, udržitelného rozvoje, zlepšování podmínek pro kvalitní život obyvatel města - podpora zdravotních akcí a akcí zaměřených na zdravý životní styl, které proběhnou ve dnech 5. - 11.10 2020. Dotace je poskytována jak fyzickým tak i právnickým osobám.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 06. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 3. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Podpora nezemědělských činností (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Rozvoj zemědělského podnikání (Investice do zemědělských podniků).
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Vybrané kulturní památky. 

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 06. 2020

Cílem výzvy je finanční podpora na pilotní provoz ambulancí s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty v trvání 18 měsíců. Program podporuje rozšíření služeb fungujících psychiatrických ambulancí, zavádí model multidisciplinárního týmu a slouží k začlenění osob s dlouhodobým duševním onemocněním do běžného života v jejich přirozeném prostředí. Žadateli jsou fyzické nebo právnické osoby, které jsou registrovanými poskytovateli zdravotních služeb.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 06. 2020

Cílem programu je finanční podpora projektů realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji. Podpora je určena na dofinancování vybraných služeb sociální prevence (kontaktní centra, terénní programy, odborné sociální poradenství a služby následné péče), dofinancování běžného provozu sociálních služeb v oblasti protidrogové prevence a na dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb. Žadateli jsou církevní právnické osoby, spolky, pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace zřizované obcemi a obce, které poskytují sociální služby, příspěvkové organizace zřizované státem.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 06. 2020

Cílem podopatření je zmírnění klimatických změn zvýšením schopnosti absorpce atmosférického CO2, posílení biodiverzity krajiny rozšířením zalesněných ploch, zlepšení ekologické rovnováhy krajiny, stabilizace hydrologických a klimatických podmínek v krajině, ochrana půdy a ochrana vod.

Program podporuje zakládání lesních porostů, péči o porost po dobu 5 let a poskytuje finanční náhrady za ukončení zemědělské výroby na zalesněném zemědělském pozemku. Žadatelem mohou být vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesních pozemků, jejich sdružení a spolky. V rámci opatření zalesňování zemědělské půdy se poskytují dotace na založení lesního porostu, na péči o lesní porost po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění, za ukončení zemědělské výroby, a to po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění.

Podporované aktivity a typy příjemce - soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři půdy a jejich sdružení a spolky. V případě státní půdy může být podpora poskytnuta pouze tehdy, hospodaří-li na ní soukromý subjekt nebo obec. Podpora na zalesnění pozemků, jejímž vlastníkem jsou veřejné orgány, kryje pouze náklady na založení lesního porostu. Dotace bude poskytnuta pouze na podporované druhy dřevin (není podporována výsadba smrku ztepilého, borovice lesní).

Informace:

 • Ohlášení vstupu do opatření Zalesňování zemědělské půdy pro rok 2020 lze řádně podat nejpozději ke dni 15. června 2020 prostřednictvím Portálu farmáře SZIF..

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 06. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena celkem 1 fiche (opatření):

 • Podpora venkovských oblastí (Podpora základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 262 271,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu infrastruktury základních škol, středních a vyšších odborných škol a infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, úpravy stávající infrastruktury včetně zabezpečení bezbariérovosti, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek. Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora české kinematografie v době dopadů mimořádných opatření v důsledku epidemie COVID-19, podporovat žánrovou, tematickou a stylovou různorodost českých kinematografických děl, podporovat vývoj českého kinematografického díla ve smyslu prohloubené práce autora a dramaturga na scénáři či námětu a následných aktivit producenta, které směřují k zajištění financování a k připravenosti projektu k natáčení, zvýšit potenciál projektů pro získání mezinárodní koprodukce (Eurimages, Media, zahraniční partneři, zahraniční televizní vysilatelé), podpora debutantů a nastupující filmařské generace, podpora kreativních složek audiovizuálního průmyslu, podpora vývoje evropského a národního audiovizuálního obsahu a tvorby pro udržení konkurenceschopnosti vůči nadnárodním platformám. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora podpora české kinematografie v době dopadů mimořádných opatření v důsledku epidemie COVID-19, podpora znovuotevření kin, zajištění bezpečnosti provozu v souvislosti s epidemií COVID-19, propagace českých a evropských filmů a dalších činností potřebných pro provoz kina, zachování co nejvyššího počtu kin, zvýšení dostupnosti českého a evropského audiovizuálního obsahu, zvýšení nabídky českých kinematografických děl podpořených Státním fondem kinematografie v kinech. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby (majitelé jednosálových i vícesálových kin se stálým provozem).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 050 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 06. 2020

Cílem programu je podpora zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoj a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. 

Čtvrtá veřejná soutěž je zaměřena na podporu návrhů projektů s tématem zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v souvislosti s pandemií COVID-19 (v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické, legislativní, technologické, kulturních, etické, psychologické nebo mediální). Projekty musí využívat znalosti, zkušenosti či data z aktuálně probíhající krize související se současnou pandemií. Žadateli jsou podniky, výzkumné organizace nebo právnické osoby, které vykonávají jinou než hospodářskou činnost (např. neziskové organizace, spolky, příspěvkové organizace, organizační složky státu, územní samosprávné celky). Výsledkem projektu mohou být publikační výsledky, výzkumná zpráva, metodika, léčebný postup, specializovaná mapa s odborným obsahem, software, patent, poloprovoz, ověřená technologie, užitný či průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek, začlenění do právních předpisů, norem či směrnic, strategických a koncepčních dokumentů, apod. Podpořený projekt bude možné realizovat od 1.7.2020 - 1.12.2020 po dobu až dvou let (do 30.11.2022).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zvyšování bezpečnosti dopravy (např. rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy). Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 393 032,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy, místních komunikací, přechodů pro chodce, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce, realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
950 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 06. 2020

Cílem opatření je zlepšení podmínek hospodářských zvířat - naplnění jejich přirozených potřeb, přispívá k zavádění inovativních postupů a technologií jejich chovu. Podpora v rámci tohoto opatření je cílena do sektoru dojeného skotu a do sektoru prasat. Program podporuje aktivity ke zlepšení podmínek hospodářských zvířat - naplnění jejich přirozených potřeb, zavádění inovativních postupů a technologií jejich chovu. 

Podporované aktivity a Typy příjemce:

14.1.1 Zvýšení lehacího prostoru v chovu dojnic
14.1.2 Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic
14.1.3 Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy
14.1.4 Zlepšení životních podmínek v chovu prasat
14.1.5 Zvětšení plochy pro odstavená selata

Žadatelem může být pouze zemědělský podnikatel podle § 2e až § 2h zákona o zemědělství, který v případě podopatření na skot chová ke dni podání žádosti min. 5 VDJ dojnic evidovaných v ústřední evidenci a v případě podopatření na prasata chová ke dni podání žádosti minimálně 3 VDJ prasat evidovaných v ústřední evidenci. Žadatel musí dodržovat požadavky cross compliance.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbou nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro předškolní, základní, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity základní školy a připojení k internetu. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 06. 2020

Cílem programu je podpora neprojektových lesnických opatření - Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů (Zachování porostního typu hospodářského souboru; Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin), Natura 2000 v lesích (závazky uzavřené 2008 – 2013), Lesnicko-environmentální opatření (závazky uzavřené 2009 – 2013). Žadateli jsou vlastníci lesů.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbou nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro základní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, rozšiřování kapacit kmenových učeben, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity základní školy a připojení k internetu. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 116 533,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 06. 2020

Výzva je zaměřena na interdisciplinární propojení živého umění s publikem prostřednictvím nových technologií (vytváření a prezentace kulturního obsahu subjekty v sektoru současného umění, zejména divadla, tance, nového cirkusu, hudby, vizuálního umění, literatury a multimediálních platforem). Účelem výzvy je podpořit tvůrce a zpřístupnění jejich tvorby on-line, dále pak podpořit alternativní plnění veřejné kulturní služby a větší dostupnost těchto služeb veřejnosti, podpořit tvůrčí činnost a umělecké aktivity v on-line prostředí, umožnit inovativní pojetí nové tvorby i využití archivních záznamů a rozvoj multimediálních platforem pro systematickou a koncepční práci s publikem. Žadateli jsou organizace/subjekty poskytující kulturní služby v oblasti profesionálního současného umění v oborech scénická umění, hudba, literatura a vizuální umění. Dotace jsou poskytovány maximálně do výše vykázané ztráty na předložený projekt.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 06. 2020

Výzva podporuje projekty územních samosprávných celků zaměřené na přípravu k inovacím ve veřejné správě týkajících se realizací reforem obsažených ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020 a jiných strategických dokumentech (v oblasti specifického cíle 4.1.1 - Podpora řízení kvality; Procesní řízení ve vztahu k automatizaci a robotizaci; Zavedení inovačního managementu; Přívětivý úřad - nástroje komunikace s veřejností; v oblasti specifického cíle 4.1.2  - realizace vzdělávacích aktivit souvisejících a navázaných na aktivity v rámci SC 4.1.1 - zvýšení kvalifikace pracovníků, zavádění a rozvoj moderních nástrojů a metod řízení lidských zdrojů ve veřejné správě). Žadatelem jsou hl. m. Praha a městské části hl. m. Prahy).

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 06. 2020

Výzva je zaměřena na problematiku znečištění ovzduší činností letecké dopravy. S rozvojem a rozšiřováním letecké dopravy přicházejí obavy ohledně jejího enviromentálního a zdravotního dopadu. Tyto obavy v Evropě i globálně nutí letecký průmysl ke zvýšení úsilí pro řešení problematiky enviromentální udržitelnosti letecké dopravy, a to s cílem splnit cíl uhlíkové neutrality v roce 2050.

Cílem výzvy je demonstrovat aktivity řízení letového provozu (ATM), které přispějí ke snížení enviromentálního dopadu a CO2 emisí. Žadatelé o podporu jsou také podporováni v propagaci a demonstraci tzv. zero CO2 waste trajektorií. Očekávaný dopad této výzvy je zejména přispění k enviromentální udržitelnosti aktivit řízení letového provozu.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 06. 2020

Výzva je zaměřená na demonstraci optimalizované a koordinované organizace vzdušného prostoru, která umožní podporu optimalizovaného toku letového prostoru v přístupném prostředí a také v dalším využití vzdušného prostoru (například vojenském). Tato demonstrace by měla brát v úvahu také například tzv. Initial dynamic airspace configuracion a aplikace A-FUA, ATFCM a dalších strategií, které mají za cíl dosažení vyšších úrovní automatizace v letovém prostoru.

Očekávaný dopad této výzvy je zejména realizace dynamického řízení letového provozu a letového prostoru, které přispěje k jejich stabilitě, zvýšení kapacity a nákladové efektivitě. Očekáváno je také dosažení užší spolupráce mezi zúčastněnými stranami v rámci řízení letového provozu. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 06. 2020

Výzva podporuje projekty územních samosprávných celků zaměřené na přípravu k inovacím ve veřejné správě týkajících se realizací reforem obsažených ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020 a jiných strategických dokumentech (podpora tvorby a aktualizace strategických dokumentů, podpora procesního řízení v organizaci, realizace projektu ke zlepšení komunikace s veřejností - Přívětivý úřad, rozvoj informačních systémů obcí a krajů a související analýzy pro zlepšení komunikace uvnitř veřejné správy i navenek, realizace specifických vzdělávacích programů ke zvýšení kvalifikace pracovníků, zavádění a rozvoj moderních nástrojů a metod řízení lidských zdrojů ve veřejné správě). Žadatelem jsou obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Národní síť Zdravých měst ČR, Spolek pro obnovu venkova.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 06. 2020

Cílem mezinárodní výzvy je podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje orientovaných na materiálový výzkum a inovace. Český uchazeč v rámci řešení projektu musí dosáhnout alespoň jednoho výsledku uplatnitelného v praxi. Žadateli jsou podniky a výzkumné organizace.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 06. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj strategického partnerství pro oblast vysoce výkonné výpočetní techniky (HPC - High Performance Computing) se státy Latinské Ameriky, které umožní úzkou výzkumnou spolupráci v rámci výzkumu HPC. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Vývojem plánu pro zvýšenou budoucí spolupráci v oblasti HPC
 • Identifikací klíčových HPC aplikačních oblastí a hardwarových/systémových požadavků pro latinsko-americké země
 • Idenfitikací relevantních národních, regionálních a mezinárodních schémat podpory HPC v Latinské Americe
 • Organizací meetingů, tématických workshopů a letních škol v oblastech společného zájmu
 • Propagací výměny znalostí a postupů mezi evropskými a latinsko-americkými výzkumnými komunitami

Očekávaným dopadem této výzvy je především posílená mezinárodní spolupráce mezi EU a Latinskou Amerikou v oblasti HPC a vývoj realistického výzkumného plánu pro spolupráci v oblasti HPC s jasně identifikovanými oblastmi aplikace, hardwarovými/systémovými požadavky a schématy pro podporu.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora realizace transferu znalostí akademického a výzkumného sektoru do praxe podniků prostřednictvím navázání smluvní spolupráce mezi podnikatelskými subjekty vysokými školami, veřejnými výzkumnými institucemi či výzkumnými organizacemi (inovační vouchery), podpora realizace nových podnikatelských záměrů v prioritních oborech Regionální inovační strategie ve fázi před uvedením na trh (startovací vouchery), podpora realizace projektů zaměřených na ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi (technologické vouchery). Žadateli jsou podnikatelské subjekty (inovační vouchery), podnikatelské subjekty podnikající méně než 3 roky (startovací vouchery), podnikatelské subjekty a výzkumné organizace (technologické vouchery).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, přechodů, podchodů nebo lávek pro chodce a na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 478 506,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 06. 2020

Výzva je zaměřená na výzkum potenciálu neuromorfních výpočetních technologií a sítí. Neufomorfní technologie mají za cíl překonání současných systémů v oblastech velikosti, škálovatelnosti, efektivního využívání energie, flexibilitě, spolehlivosti a dalších relevantních faktorech. Projekty by měly být zaměřeny na vývoj nových technologií a komponent, které budou založeny na nových materiálech a inženýrských principech pro efektivní a nízko-energetické neuromorfní výpočty. Důraz by měl být kladen také na vývoj nových teorií, architektury a algoritmů pro neuromorfní výpočty, učení a adaptaci na nový neufomorfní hardware.

Tyto aktivity by měly být spojeny v systémy či prvky architektury, které demonstrují znatelné výhody oproti konvenčním přístupům v různých oblastech aplikace spojených s výpočetní technikou. Očekávaný dopad této výzvy je především vývoj neuromofrního inženýrství na úroveň, kde bude možné zhodnotit jeho výkon, spotřebu energie, velikost, odezvu a další relevantní měřitelné faktory. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 06. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj pilotních technologií pro inovativní řešení využívající umělou inteligenci (AI), které budou určeny pro zdravotnické prostředí. Aktivity se mohou týkat nemocnic, center primární zdravotní péče nebo pečovatelských zařízení. Projekty se mohou zaměřit na jakékoli aspekty fungování zdravotnických zařízení napříč jejich aktivitami, jako například diagnostika, léčba, logistické aspekty a musí být indikováno, jak budou jejich navrhovaná řešení funkční při měření způsoby využívanými ve zdravotnictví.

Očekává se spolupráce s partnery v oblasti zdravotnictví, a to také v širším měřítku pro oblast dopadu AI technologií na zdroje, trénink personálu a zapojení do existujících procesů. Projekty musí jasně demonstrovat integraci autonomních inteligentních komponent do zdravotnického systému a jejich pozitivní dopad na efektivitu a inovaci procesů. Podpořené projekty by měly úzce spolupracovat s evropskými digitálními inovačními sítěmi (European Digital Innovation Hub) a platformami spojenými s tímto programem.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 06. 2020

Výzva je zaměřena na překonání digitálního rozdělení mezi venkovskými (rurálními) a městskými oblastmi a vývoj dynamického venkovského ekosystému, který může vést k vývoji meziplatformních řešení, umožňujících ekonomický růst venkovských oblastí. Projekty by měly být zaměřeny na vývoj a demonstraci cenově efektivních a flexibilních aplikací prostřednictvím pilotních aktivit. Tyto pilotní aktivity by měly být založeny na otevřené a interoperabilní architektuře pro Internet věcí (IoT - Internet of Things) a měly by umožňovat vývoj trhu pro služby, podporované aktivním ekosystémem vývojářů, poskytovatelů služeb a uživatelských komunit.

Podpořené projekty by se měly zabývat například následujícími aspekty:

 • Integrací dat a informací napříč rozdílnými platformami pro udržitelné a efektivní poskytování služeb, tam, kde je to možné, založené na umělé inteligenci (AI)
 • Vývojem otevřeného trhu s otevřeným aplikačním prostředím, umožňujícím vývoj nových obchodních příležitostí
 • Vývojem inovačních systémů pro podporu občanů a podniků
 • Vývojem pilotních akcí demonstrujících výhody, cenovou efektivitu, flexibilitu a realistické obchodní modely vyžadované ve venkovských oblastech, využívající existující infrastrukturu

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 15.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 06. 2020

Výzva je zaměřena na podporu spolupráce a strategických partnerství s vybranými africkými státy, a to za účelem podpory existujících digitálních inovačních uzlů v Africe a zajištění spolupráce mezi Evropskou unií a africkými digitálními inovačními uzly. Tyto aktivity mají za cíl podpořit stabilní inovační aktivity mezi EU a Afrikou a start-upové ekosystémy. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Podporou vývoje a založení pan-afrických sítí pro digitální inovační a technologické uzly
 • Poskytováním technologických kapacit a transferu technologií pro lokální malé a střední podniky (SMEs), vlády a projekty zaměřené na digitalizaci
 • Digitalizací a využíváním digitálních inovací, jako například otevřená data, umělá inteligence, kyberbezpečnost, blockchainové technologie etc.
 • Podporou afrických iniciativ pro oblast digitalizace ekonomiky a společnosti, včetně společných výzkumných, vývojových a inovačních priorit
 • Podporou výzkumné a inovační kapacity a společenských výzev v zapojených afrických státech

Podporovány jsou jak inovační aktivity (IA), tak koordinační a podpůrné aktivity (CSA).

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 06. 2020

Celkovým cílem programu je zvýšení efektivnosti využívání veřejných prostředků investovaných do výzkumu v agrárním sektoru a zvýšení společenského ocenění výzkumné činnosti. Podporovanou aktivitou je podpora projektů aplikovaného výzkumu v oblasti zemědělství, potravinářství, vodního a lesního hospodářství. Žadateli jsou výzkumné organizace, právnické i fyzické osoby vykonávající hospodářskou činnost, organizační složka státu, nebo organizační jednotka ministerstva a jimi zřízené příspěvkové organizace zabývající se výzkumem a vývojem.

V rámci 4. veřejné soutěže v Podprogramu II Podpora státní politiky v agrárním sektoru, byla vyhlášena následující témata:

 • Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji (Osud vybraných mikropolutantů v půdě; Vyhodnocení možností využití plánovaných liniových staveb k realizaci převodů vody mezi povodími a mezi vodárenskými systémy; Bezpečné používání odpadních vod a kalů z komunálních čistíren odpadních vod na zemědělském půdním fondu).
 • Udržitelné zemědělství a lesnictví (Aplikovaný výzkum cílený na nastavení principů a podpory implementace pravidel nové SZP, konkrétně Systému monitorování plochy, v kontextu udržitelného zemědělství a lesnictví; Setrvalé hospodaření se živinami a organickými látkami v zemědělském závodě; Racionální rozloha osevů a pestrost krajiny na půdních blocích v rámci nastavení podmínek DZES 7d pro potřeby podpory ochrany půdy a funkčnosti a údržby zemědělské krajiny; Úprava pěstebních postupů pro adaptaci lesních ekosystému na klimatickou změnu; Hospodaření v lesích drobných vlastníků; Management lepšího zadržování vody v oblastech melioračních okrsků definovaných ÚHÚL z hlediska technických opatření a optimální druhové skladby; Stanovení uhlíkové stopy v sektorech zemědělství a potravinářství; Snižování nemocnosti a spotřeby veterinárních přípravků a léčiv, zejména antimikrobik v chovech malých přežvýkavců; Výzkum v oblasti integrované ochrany a nízkoreziduální produkce zeleninových druhů se zaměřením na zužující se spektrum účinných látek prostředků na ochranu rostlin, včetně monitoringu a metod signalizace výskytu škodlivých organizmů; Zapojení metod molekulární genetiky do úzce specializovaných zemědělských odvětví).
 • Udržitelná produkce potravin (Přímá metoda stanovení obsahu čistých svalových bílkovin v masných výrobcích; Specifikace postupů úchovy vzorků pro různé typy výrobků, různé způsoby balení a různé formy přepravních obalů s ohledem na chování kontaminující mikroflóry.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 06. 2020

Výzva je zaměřená na podporu a vývoj udržitelného ekosystému pro výzkumnou a inovační podporu, a to zejména malých a středních firem (SMEs), zajišťujícího využívání a integraci fotonických technologií. Projekty by se měly zaměřit na téma otevřeného přístupu k fotonickým inovačním uzlům, které budou využívat přístup tzv. "One-stop-shop access", podporovaný sítí středisek kompetence (competence centres). Ta budou poskytovat služby jako například odborné poradenství, trénink, prototypizaci, návrh, engineering, obchodní podporu, finanční poradenství a pilotní výrobu pro první uživatele podporující rozvoj a využiívání fotonických technologií v inovativních produktech.

Aktivity musí být založeny na minulých relevantních evropských iniciativách a existující infrastruktuře na evropské a regionální úrovni. Podpořené projekty mohou využít část přidělených finančních prostředků pro finanční podporu třetích stran, a to maximální částkou 150 000 euro. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 9.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblastech v jazykového, matematického a digitálního vzdělávání. Žadateli jsou právnické osoby (zejm. školy a školská zařízení), fyzické osoby podnikající, které vyvíjí veřejně prospěšnou činnost pro děti a mládež.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 06. 2020

Výzva je zaměřená na problematiku prevence nemocí a efektivní integrace zdravotnických služeb. Cílem je vývoj a validace modelů založených na využití umělé inteligence (AI), které slouží k předpovědi, prevenci a intervencím v rámci zdravotní péče. Projekty by měly být zaměřeny na vývoj inovativních ICT řešení pro zpracování dat, datovou analytiku, nové digitální technologie a služby, organizační změny a další technologie, které povedou k efektivnějším zdravotnickým a pečovatelským systémům. Tato inovativní ICT řešení mohou být zaměřena na jednu nebo více oblastí a zkoumat adekvátní personalizované možnosti pro prevenci (například pro diety, medikaci, primární prevenci nebo behaviorální změny).

Projekty by měly být založeny na využití již existujících dat nebo nových dat generovaných občany, zdravotnickými profesionály či dalšími poskytovateli služeb (včetně IoT zařízení, mobilních zařízení, datových sítí etc.) a veřejnou správou. Projekty by měly být zacíleny také na zvyšování zddravotní gramotnosti občanů.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 06. 2020

Výzva je zaměřená na podporu digitálních inovací pro zdravé a aktivní stárnutí, a to prostřednictvím výzkumných a inovačních aktivit financovaných programem Horizon 2020. Cílem je nastavení mechanismů a metodologií pro zajištění dalšího vývoje těchto inovací, a to aktivním zahrnutím partnerů z Evropského inovačního partnerství pro zdravé a aktivní stárnutí (European Innovation Partnership on Active and Healthy ageing), programové iniciativy More Years Better Lives, programu Active and Assisted Living, EIT Digital, EIT Health a dalších výzkumných a inovačních programů a projektů na evropské, národní a regionální úrovni.

Projekty budou založeny na minulých aktivitách financovaných z komunitárních programů a hlavním cílem bude úspěšná podpora zúčastněných stran a implementace strategií pro inovativní řešení (technologie, integrace zdravotní a sociální péče, systémové změny). Očekává se také vývoj a implementace dlouhodobé investiční strategie.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 06. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj a validaci nových řešení zabývajících se inteligentními životními podmínkami pro seniory, které podporují nezávislý aktivní a zdravý životní styl. Navrhovaná řešení by měla poskytnout personalizované poradenství, vedení a řešení klíčových věkových a zdravotních problémů v každodenním životě, které mají dopad na schopnost seniorů zůstat aktivní, zdraví a nezásivlí. Tyto aktivity mohou zahrnovat dietu, fyzickou aktivitu, vyhýbání se rizikům, řízení životního stylu a aktivit, sociální participaci a obecné zdraví.

Projekty by měly popsat plánovaný postup vývoje oproti současnému stavu a integraci důvěryhodných inteligentních životních podmínek/prostředí pro seniory, které by měly být založeny na interoperabilních informacích a prostředích využívajících komunikační technologie (ICT), přístup k relevantním psychologickým a behaviorálním datům, otevřené platformy a Internet věcí.

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 06. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 3. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Obnova venkovských sídel (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 06. 2020

Výzva je zaměřená na demonstraci potenciálu a výhod technologií využívajících umělou inteligenci (AI) pro pokročilý výzkum a personalizovanou medicínu prostřednictvím spojení relevantních genomických dat a registrů podle adekvátních organizačních, regulačních, bezpečnostních, etických a technických požadavků. Projekty by se měly zabývat vývojem a testováním AI řešení pro propojení genomických registrů napříč Evropskou unií, včetně databank pro omická a zdravotnická data, biobank a dalších registrů (včetně registrů vzácných nemocí), a to s cílem podpořit klinický výzkum a rozhodování.

Kombinací sekvenčních genomických dat a dalších zdravotnických dat mohou výzkumní pracovníci lépe porozumět nemocem na osobní úrovni a určit nejefektivnější formu léčby pro danou osobu. Od opodpořených projektů se při relizaci očekává důraz na relevantní aspekty kyberbezpečnosti, soukromí, etické a právní. Očekávána je také spolupráce s dalšími relevantními iniciativami, projekty a programy podporovanými Evropskou unií.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na podporu vzniku prostor komunitního života, činnosti kulturně komunitních center a projektů aktivizace místních komunit za účelem posilování místní sociální soudržnosti. Žadateli jsou hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, nestnání neziskové organizace.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 06. 2020

Výzva je zaměřena na využití mikroorganismů pro odstranění znečištění životního prostředí a transformaci kontaminujících látek na neškodné produkty. Podpořeny mohou být projekty zaměřené zejména na:

 • Výzkum a inovace v oblasti efektivních a nízkonákladových strategií pro využití mikroorganismů v oblasti odstranění kontaminujících látek a podpora biotechnologií vyžadujících minimální či nulovou externí energii a zdroje
 • Odstraňování kontaminujících látek v půdě, sedimentech, dolech, povrchové i podpovrchové vodě 
 • Vývoj systému na odstraňování různých kontaminujících látek
 • Praktické zkoušky vyvinutých řešení

Očekávaný dopad výzvy je odstranění alespoň dvou odlišných toxických kontaminujících látek, důkaz využitelnosti technologie pro praktické využití a kvantifikovaná demonstrace benefitů v porovnání se standardními fyzikálně-chemickými přístupy k odstraňování kontaminujících látek.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy, stezek, místních komunikací a bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, doplňkově i na výsadbu doprovodné zeleně. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 009 434,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy, stezek, místních komunikací a bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, doplňkově i na výsadbu doprovodné zeleně. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 160 974,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 06. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 6 fichí (opatření):

 • Podpora zemědělského podnikání (Investice do zemědělských podniků).
 • Zpracování zemědělských produktů (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Podpora nezemědělského podnikání (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Lesnická infrastruktura.
 • Neproduktivní investice v lesích.
 • Podpora obnovy a rozvoje venkova (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 575 121,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zvýšení ochrany sbírkových fondů, restaurování sbírkových předmětů, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, digitalizaci sbírek, zabezpečení a osvětlení objektů, rekonstrukci stávajících a budování nových expozic a depozitářů, modernizaci či výstavbu objektů sociálního, technického a technologického zázemí. Žadateli jsou muzea a jejich zřizovatelé - kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
878 750,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 06. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Investice do nezemědělských činností (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Investice v obcích (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Hasičské zbrojnice, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 259 709,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 06. 2020

Grant je zaměřen na podporu dětí a mládeže ze sociálně ohroženého prostředí. Jeho cílem je rozvoj obchodních a prodejních dovedností:

 • dětí a mládeže ze zařízení ústavní a ochranné výchovy
 • dětí a mládeže žijících ve složitých sociálních a ekonomických podmínkách.

Cílem grantu je dětem praktickou formou umožnit pochopení procesu, ve kterém se výrobek dostává od samotné výroby až do prodeje. Projekt také podporuje rozvoj finanční gramotnosti dětí. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 06. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 4 fiche (opatření):

 • Investice do zemědělských podniků.
 • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Hasičské zbrojnice, Obchody pro obce, Vybr, ané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, Muzea a expozice pro obce).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 06. 2020

ESPON je výzkumným programem, který podporuje územní plánování a regionální rozvoj. Jeho cílem je poskytnout informace, analýzy, scénáře, mapy, databáze, indikátory aj., které přispívají k vyváženému rozvoji regionů či větších územních celků. Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na analýzu a poměru úlohy politiky soudržnosti v rámci procesu plánování a provádění metropolitních politik, porovnávání zkušeností, postupů a jejich územního dopadu na území zúčastněných stran. Hlavním výsledkem by měl být realistický seznam politických doporučení a argumentů, jak dosáhnout sociálně-ekonomických a integrovaných cílů územního rozvoje v metropolitních oblastech a městech každého aktéra zapojeného do projektu metro, přičemž by měl být zdůrazněn jejich vztah k politice soudržnosti.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, zabezpečení bezbariérovosti, nákup pozemků a nemovitostí, na pořízení vybavení budov a učeben, na pořízení kompenzačních pomůcek, na zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, nestátní neziskové organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury včetně zabezpečení bezbariérovosti, na nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
14 667 783,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 06. 2020

Cílem programu je zajistit zvýšení zemědělské produktivity a rozvoj agrárního venkova prostřednictvím zlepšení příjmu drobných farmářů se zaměřením na jejich rodiny a ženy-samoživitelky. V rámci výzvy budou podporovány projektové návrhy, jejichž předmětem je zvýšení produkce mléka, zefektivnění rostlinné produkce, zvýšení podnikatelských dovedností, zlepšení nakládání s půdou a zlepšení stavu krajiny. Žadatelem mohou být spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti, právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb
a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, územní samosprávné celky, mezinárodní organizace a dobrovolné svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na pořízení bytů formou výstavby nových bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, obce.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 178 611,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 06. 2020

Tato cena je zaměřená na ocenění nejinovativnějších evropských měst a městských ekosystémů. Města s jejich kapacitou pro propojení lidí, míst a veřejného a soukromého sektoru mohou značně podpořit a uspíšit inovační aktivity v Evropě a zvýšit kvalitu života svých občanů. Nové přístupy pro zavádění inovací jsou čím dál více podporovány, umožňující transparentní změny a inovace, které vycházejí od samotných občanů a komunit. Očekávaný dopad tohoto ocenění je zejména: 

 • Podpora a popularizace měst, které vyvinuly a implementovaly inovativní přístupy a politiky
 • Podpora role občanů při hledání lokálních řešení a zapojení se do legislativních procesů
 • Propagace atraktivity měst pro aktivity investorů, průmyslu, vzdělané pracovní síly a podnikatelů
 • Podpora spolupráce a otevřenosti měst

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, na rekonstrukce, modernizace a výstavbu bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, na rekonstrukce, modernizace a výstavbu podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, na bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze - veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů, na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce, na realizaci liniových opatření pro cyklisty v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, piktogramových koridorů pro cyklisty. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 755 898,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zajištění adekvátní odolnosti stanic IZS s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům (stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události), na nákup vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky, na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků úniku nebezpečných látek a pro výkon činností spojených s extrémním suchem. Žadateli jsou obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 804 427,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, úpravy spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury včetně zabezpečení bezbariérovosti, na pořízení vybavení budov a učeben. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu dopravních přestupních terminálů, na rekonstrukce, modernizace a výstavbu samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R a samostatných parkovacích systémů P+G. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi či dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
15 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 06. 2020

Cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích, a to prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje (výrobní, digitální a kybernetické technologie) a zavedením jejich výsledků do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu. Žadateli jsou malé, střední i velké podniky a výzkumné organizace.

Předmětem třetí veřejné soutěže je výběr návrhů projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje zaměřených na zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb - Podprogram 1 - Technologičtí lídři (podpora podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami, skrze stabilizaci a další rozvoj jejich výzkumných oddělení, a podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost). Návrhy projektů tak mohou předkládat pouze firmy, které řeší projekt samostatně, nebo ve spolupráci s výzkumnými organizacemi.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 06. 2020

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na přípravu a realizaci první fáze komunikační kampaně,  s názvem Chytrá volba, ke zvýšení povědomí o úsporách energie, a tím uživatele energie na různých úrovních motivovat ke změně chování a aktivnímu řízení spotřeby energie. Žadatelem jsou právnické i fyzické osoby - podnikatelé, nestátní neziskové organizace, veřejné výzkumné instituce, zájmové sdružení právnických osob. Dotace bude rozložena do dvou let.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 06. 2020

Cílem výzvy je nákup plně bezemisních elektrobusů se statickým i dynamickým dobíjením a budování trolejových úseků pro jízdu a dynamické dobíjení bateriových trolejbusů, nákup a budování infrastruktury pro dobíjení elektrobusů nebo bateriových trolejbusů v zastávkách a obratištích, nákup a budování infrastruktury pro dobíjení elektrobusů a bateriových trolejbusů v garážích. Žadateli jsou hl. m. Praha a Dopravní podnik hl. m. Prahy. Realizaci projektu je třeba dokončit do 31. prosince 2023.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
306 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 06. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. Žadatelem je vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL, sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 577 710,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 06. 2020

Tento program je zaměřen na podporu edičních počinů odborné a populárně-naučné povahy o významných osobnostech, historických událostech, kulturním dědictví kraje Vysočina zaměřených na popularizaci a širší poznání regionálních kulturních tradic. Žadatelem je veřejný, podnikatelský i neziskový sektor v oblasti kultury (obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované obcemi a státem, podnikatelé, spolky, ústavy, nadace, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, fyzické osoby nepodnikající).

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů a projektů (příjem žádostí do 30.7.2020) zaměřených na nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení,
automobilu, na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované či zakládané kraji a obcemi.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 06. 2020

Program podporuje zdravotnický výzkum (základní výzkum, průmyslový výzkum a experimentální vývoj). Podporovány jsou projekty, které povedou k zlepšování zdraví české populace a budou pokračovat v zabezpečení aktuálních potřeb ve zdravotnictví v České republice. Program má tři hlavní oblasti (Vznik a rozvoj chorob; Nové diagnostické a terapeutické metody a Epidemiologie a prevence nejzávažnějších chorob). Program se dělí, podle věku řešitelů, na dva podprogramy. Cílem Podprogramu 1 jsou projekty rozvoje zdravotnického aplikovaného výzkumu v České republice, jejichž řešitelem je fyzická osoba nad 35 let, která má má akademický titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent. Cílem Podprogramu 2 je podpora výzkumné činnosti mladých výzkumníků, členů řešitelského týmu (do 35 let věku), která má akademický titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent, nebo jej získá nejpozději do dne vydání rozhodnutí o řešení projektu. V rámci soutěže jsou upřednostňována následující témata - stárnutí populace, civilizační onemocnění, infekce a antimikrobiální rezistence, rozvoj nových biotechnologií, hledání nových molekul s terapeutickými účinky. Žadateli jsou např. VVI, VŠ. Maximální povolená výše podpory činí 40 milionů EUR na podnik a projekt (základní výzkum), 20 milionů EUR na podnik a projekt (průmyslový výzkum), 15 milionů EUR na podnik a projekt (experimentální vývoj). Doba trvání projektů je 44 měsíců (1. května 2021 - 31. prosince 2024).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání formou zavádění principů multikulturní výchovy na školách, na posílení komunitní role škol na základě spolupráce vzdělávacích zařízení s neziskovým sektorem, kulturními a sportovními institucemi a městskou správou na vzdělávání a jejich zapojení do vzdělávacího procesu, na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků, pracovníků organizací působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku. Žadateli jsou mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy, hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy.

Průběžné uzávěrky:

 • 27.03.2020
 • 26.06.2020

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 06. 2020

Cílem programu je podpora obyvatel venkova a samospráv obcí za účelem realizace jejich snahy o harmonický a zdravý rozvoj společenského života a životních podmínek na venkově. Podporované aktivity jsou obnova budov a další infrastruktury v majetku obcí (např. budovy občanské vybavenosti, radnice, místní komunikace a chodníky, komunální technika, hasičské zbrojnice, veřejná zeleň). Žadateli jsou obce na území Kraje Vysočina.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
127 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury v oblasti základního, středního, vyššího odborného, zájmového a neformálního vzdělávání (rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu). Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 850 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 06. 2020

Program je zaměřen na zavádění nových technologií v oblasti elektromobility, akumulace energie, úpravy bioplynu na biometan a druhotných surovin. Žadateli jsou malé, střední i velké podniky a podniky vlastněné až ze 100% veřejným sektorem.

V rámci výzvy bude podporováno:

 • Zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností.
 • Zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny.
 • Zavádění inovativních technologií na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami tam, kde je to ekonomicky výhodné.

Maximální % dotace:
45%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 06. 2020

Program je zaměřen na zavádění nových technologií v oblasti elektromobility, akumulace energie, úpravy bioplynu na biometan a druhotných surovin. Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na pořízení elektromobilů ve výzvou podporovaných kategoriích silničních vozidel (osobní, nákladní, čtyřkolky, minibusy), na pořízení neveřejných nabíjecích a rychlonabíjecích stanic s možností doplnění o baterii pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu. Žadateli jsou malé, střední i velké podniky.

Alokace navýšena na částku 150 000 000 Kč, Příjem žádostí bude ukončen po vyčerpání alokace.

Maximální % dotace:
40%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 06. 2020

Program je zaměřen na zavádění nových technologií v oblasti elektromobility, akumulace energie, úpravy bioplynu na biometan a druhotných surovin. Cílem výzvy je podpora inovativních projektů zaměřených na zavádění technologií akumulace energie. Žadateli jsou malé, střední i velké podniky a podniky vlastněné až ze 100% veřejným sektorem.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora modernizace hasičské techniky, rekonstrukce a výstavba požárních zbrojnic v obcích Královéhradeckého kraje, které mají zřízenou Jednotku požární ochrany. Žadateli jsou obce, které mají zřízenou jednotku požární ochrany a obdržely na tento účel dotaci ze státního rozpočtu.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 06. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 3. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 4 fiche (opatření):

 • Podpora rozvoje rostlinné a živočišné výroby v zemědělských podnicích (Investice do zemědělských podniků).
 • Podpora regionální produkce (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Podpora rozvoje nezemědělských činností (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Podpora rozvoje kvality života na venkově (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích,  Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, Muzea a expozice pro obce).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 06. 2020

Předmětem výzvy je poskytování dotací právnickým osobám vykonávajícím činnost střední školy, jejichž zřizovateli jsou FO či PO a registrované církve. Výzva je určena na dofinancování nárůstu počtu hodin úvazků pedagogických pracovníků, které nově vznikají při tvorbě víceoborových tříd pro dané skupiny oborů.

Termíny pro podání žádosti:

 • Na období leden až srpen 2020 - 2.3.2020 - 15.4.2020
 • Na období září až prosinec 2020 - 16.4.2020 - 29.6.2020

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů na realizaci okamžité pomoci zemím (Etiopii a Zambii) postiženým pandemií COVID-19. Dotace je určena na podporu zdravotnických kapacit a zajištění přístupu k nezávadné vodě, hygieny a sanitačních systémů a potravinové bezpečnosti a lokální zemědělské produkce včetně dodávky relevantní techniky od českých výrobců. Součástí projektů může být dodávka materiální pomoci i poskytnutí zdravotnické či epidemiologické expertízy s využitím českých kapacit a řešení. Žadatelem mohou být spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti, právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, územní samosprávné celky, mezinárodní organizace a dobrovolné svazky obcí. V případě jednotlivého žadatele může být poskytnuta dotace až do výše 5 000 000 Kč na jednu projektovou žádost o dotaci, v případě konsorcia může být poskytnuta dotace až do výše 20 000 000 Kč na jednu projektovou žádost.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora tvorby projektových dokumentací, výkupu pozemků či dalších kroků vedoucích k rozvoji dálkových cyklotras a následná realizace výstavby infrastruktury. Prioritou jsou projekty realizované na Labské stezce, na Kladské stezce, v lokalitě Rozkoš, single traily, na Dobrušské větvi a na cyklotrasách č.14 a č.22. Žadateli jsou obce, města a dobrovolné svazky obcí, jejichž katastrálním územím prochází dálkové cyklotrasy či cyklotrasy na ně přímo navazující.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 06. 2020

Výzva je zaměřena na podporu výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporována bude výstavba větrných elektráren, instalace elektrických a plynových tepelných čerpadel, instalace solárních termických systémů, vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny, vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky, výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy včetně vyvedení tepla do výměníkové stanice, výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy včetně vyvedení tepla do výměníkové stanice, výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren. Žadateli jsou podnikatelské subjekty - malé, střední či velké podniky a podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je posílení vlastních zdrojů na realizaci projektů v rámci OP ŽP, specifický cíl 1.1 a 1.2. Podporovanou aktivitou je poskytnutí bezúročné půjčky po dobu realizace projektu, která může pokrýt až 100 % celkových způsobilých výdajů (zvýhodněná fixní úroková sazba ve výši 0,45 % p. a. je počítána až od 1.4. následujícího roku po ukončení čerpání půjčky, maximální doba splatnosti je 10 let). Žadatelé jsou způsobilí žadatelé v rámci OP ŽP (obce, města, kraje, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy a jimi zřizované příspěvkové organizace, obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty).

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem programu je zlepšení materiálně-technického vybavení JSDH obcí. Podporovanou aktivitou je nákup mobilní požární techniky a opravy a nákup požární techniky a věcných prostředků požární ochrany. Žadateli jsou obce.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Program podporuje zkvalitnění nakládání s odpady, snížení produkce odpadů, prevenci environmentálních rizik a odstraňování starých ekologických zátěží. Cílem výzvy je podpora rekultivací starých skládek, které jsou technicky nezabezpečené. Žadateli jsou kraje, obce a města, svazky obcí, podnikatelské subjekty.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, zřizované nebo zakládané kraji, obcemi či dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely. Žadatelem jsou vlastníci nebo organizace vykonávající k movité kulturní památce právo hospodaření.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě v regionech NUTS II Severozápad a Moravskoslezsko (podpora a motivace osob k návratu do vzdělávání, poskytování rekvalifikací, poradenská činnost, podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností, zprostředkování zaměstnání, podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti). Žadatelem je Úřad práce ČR.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území sociálně vyloučených lokalit. Aktivity mohou žadatelé zacílit na přímou podporu mateřských, základních a středních škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání apod. v oblasti zavádění inkluzivního vzdělávání, na osvětové aktivity směřované na veřejnost a realizaci workshopů pro jednotlivé aktéry ve vzdělávání. Výzva umožní i maximalizaci podpory škol v sociálně vyloučených lokalitách prostřednictvím podpůrných personálních pozic, které doplní aktivity škol realizované z výzev na zjednodušené projekty. Žadateli jsou kraje, obce, sdružení a svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, NNO, zájmová sdružení právnických osob. Podpořený projekt lze realizovat po dobu 18 - 36 měsíců - maximálně do 31.12.2022. Data průběžných uzávěrek příjmu žádostí - 29.4.2019, 30.8.2019, 25.11.2019, 30.3.2020, 30.6.2020.

Cílové skupiny: 

Žáci/děti ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí; rodiče a opatrovníci dětí a žáků; žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání; děti a žáci, pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny na vytváření inkluzivního prostředí ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání a organizacích působících v oblasti volného času dětí a mládeže; pracovníci škol a školských zařízení; vedoucí pracovníci škol a školských zařízení; pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času a zájmového vzdělávání dětí a mládeže; studenti pedagogických fakult a oborů zaměřených na vzdělávání dětí a žáků; zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol a školských zařízení; veřejnost.  

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
95 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v ČR prostřednictvím společných účastí na zahraničních veletrzích či výstavách a marketingová podpora MSP především v oblasti klíčových technologií. Podporovanou aktivitou je oborová prezentace prostřednictvím společné účasti na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí, které nejsou zahrnuty do seznamu oficiálních účastí na výstavách a veletrzích organizovaných MPO. Podmínkou pro akce konané do konce roku 2018 je min. 5 účastníků na společné expozici. Od 1.1.2019 bude platit nový limit, podpořena bude akce s účastí min. 5 účastníků na společné expozici, nebo min. 3 firem na společné expozici a 2 na samostatné expozici. Účastníkem akce mohou být malé a střední podniky.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury v oblasti základního vzdělávání (výstavba nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy, nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity ZŠ a připojení k internetu). Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 425 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem programu je poskytování individuální návratné finanční výpomoci na předfinancování projektů obnovy a rozvoje obcí a měst na území Středočeského kraje. Bezúročnou půjčku lze poskytnout na projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí v PO 3 - SC 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů, V PO 4 - SC 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny a SC 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech, PO 5 - SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, SC - 5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov, na projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu PO 2 - SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Žadatelem o návratnou finanční výpomoc může být obec do 500 obyvatel, případně obcím do 1000 obyvatel - pouze v případě doložení závažné finanční tísně. Minimální výše poskytnuté návratné finanční výpomoci je stanovena na 250 000 Kč, maximální pak na 5 000 000 Kč.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro základní, střední a vyšší odborné vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 047 655,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 4 fiche (opatření):

 • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.
 • Investice do lesních technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh.
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízenívčetně knihoven, Muzea a expozice pro obce.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu, stavební úpravy, úpravu vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události. Žadateli jsou obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie III.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 240 008,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem programu je podpora aktivit turistických informačních center (kvalitní poskytování informací turistům a návštěvníkům kraje, sběr a aktualizace údajů databanky krajského turistického portálu, zapojení jednotlivých TIC do profesního sdružení Asociace turistických informačních center ČR). Žadatelem jsou fyzické a právnické osoby - zřizovatelé nebo provozovatelé TIC.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 3. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Podnikání na venkově (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Rozvoj venkova (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Program je určen na podporu výstavby nových objektů, rekonstrukci a opravy stávajících budov vyjma zateplování objektů, dále pak nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace objektů a opravy. Žádat mohou obce na území kraje.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je - podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb. V rámci výzvy jsou podporovány projekty zaměřené na zajištění dostupnosti poskytování a rozvoj vybraných sociálních služeb (azylové domy, domy na půl cesty, osobní asistence, podpora samostatného bydlení, sociálně terapeutické dílny, intervenční centra, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace). Žadatelem může být hl. m. Praha.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
661 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora výstavby překládacích stanic směsného komunálního odpadu a ostatního energeticky využitelného odpadu v Plzeňském kraji. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, právnické osoby, ve které jsou obce nebo dobrovolné svazky obcí společníky se 100% podílem.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem. Žadateli jsou obce a dobrovolné svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 375 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty, stezek pro cyklisty a chodce, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce k dopravě do škol a zaměstnání, realizaci liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 336 689,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, na výstavbu a stavební úpravy s cílem transformovat pobytová zařízení sociálních služeb na sociální služby, na obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami, na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, na vybavení pro zajištění provozu komunitních center. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 405 208,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem programu je zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby - zubní lékařství. Žadateli o vyrovnávací platbu jsou poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou k tomu pověřeni Libereckým krajem.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Program je zaměřen na zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech. Žadateli jsou MAS, obce, organizace zřizované obcemi a kraji, NNO, školy a školská zařízení, podnikatelské subjekty atd. Realizaci projektu je nutné dokončit nejpozději do 31.12.2022.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem programu je zajištění poskytování lékařských služeb - zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci. Žadateli jsou poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou k tomu pověřeni Libereckým krajem.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup objektů, zařízení a vybavení, automobilu, příp. stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb a komunitních center, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami, na výstavbu či rekonstrukci komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb, na nákup vybavení pro zajištění provozu zařízení. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované či zakládané organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace. 

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem programu je podpora rozvoje a zlepšování nízkouhlíkových dopravních systémů šetrnějších k životnímu prostředí včetně vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti. Výzva podporuje projekty zaměřené na budování veřejně přístupných dobíjecích stanic. Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem. Projekt musí být dokončen nejpozději do 31.12.2022.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem programu je zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna využívané k pravidelné tělovýchovné a sportovní činnosti mládeže i dospělých na všech výkonnostních úrovních, pořádání významných sportovních akcí, ale i pro sportovní aktivity široké veřejnosti. Žadateli jsou právnické osoby se sídlem nebo působností na území města Brna.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu, stavební úpravy, pořízení vybavení pro zařízení péče o děti do 3 let (stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení), na zkvalitnění výuky na základních školách (stavební úpravy budov a učeben, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení, zajištění bezbariérovosti, vnitřní konektivity škol a připojení k internetu), na stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben pro zájmové, neformální a celožitovní vzdělávání. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, zařízení péče o děti do 3 let, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 375 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem programu je zvýšit počet dětských neurologů v České republice, a to prostřednictvím podpory specializačního vzdělávání vybraných lékařů v oboru dětská neurologie, které jim umožní přistoupit k atestační zkoušce. Konečným cílem programu je pak samotné složení atestační zkoušky účastníky a získání specializované způsobilosti v oboru dětská neurologie. Žadatelem jsou právnické nebo fyzické osoby podnikající - poskytovatelé zdravotních služeb. 

V případě schválení předložené žádosti budou jednotliví zaměstnavatelé podpořeni finanční dotací, která by měla částečně pokrýt náklady spojené se vzděláváním jejich zaměstnanců (refundace mzdových výdajů, cestovních výdajů a výdajů na jednotlivé vzdělávací aktivity).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 440 418,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup silničních nízkoemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG a splňujících normu EURO 6, na nákup silničních bezemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík, na nákup bezemisních drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících, na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků, stezek, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy, dopravci ve veřejné dopravě.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 969 941,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem programu je podpora významných sportovních akcí a mezinárodních soutěží konaných na území města Brna v roce 2020 (například Mistrovství světa, mistrovství Evropy, světové a evropské pohárové soutěže, Grand Prix atd.). Žadateli mohou být právnické osoby se sídlem nebo působností na území města Brna.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem programu je podpořit polytechnické vzdělávání na základních školách prostřednictvím obnovy či pořízení vybavení dílen (např. pilka, pilník, kladívko, kleště, šroubovák, svěrák, pracovní stůl - ponk, svěrka stolařská, ocelový kartáč, atd.). Žadateli jsou základní školy.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Dotace je určena na financování cestovních a pobytových nákladů. Přijímány jsou návrhy společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2022. Žadatelem může být pouze výzkumná organizace.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
156 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Výzva je zaměřena na podporu snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Žadateli jsou malé, střední a velké podniky.

Podporované aktivity:

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti.
 • Zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001.
 • Modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti.
 • Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod - LED).
 • Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla).
 • Využití odpadní energie ve výrobních procesech.
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti.
 • Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy).
 • Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky.
 • Instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO).

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 15.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem programu je zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby. Žadateli o vyrovnávací platbu jsou poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou k tomu pověřeni Libereckým krajem.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem programu je zvýšení povědomí o nabídce CR v destinacích ČR, zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky, komunikační kampaně, zkvalitnění strategického rozhodování, zlepšení koordinace nabídky v destinaci. Podpora je určena na tvorbu strategických dokumentů destinace, dopadových studií, na realizaci marketingových šetření a výzkumů, akce cestovního ruchu, tvorbu a inovaci produktů. V rámci výzvy jsou vyhlášeny 3 dotační tituly - DT1 - Marketingové aktivity na úrovni krajů; DT2- Marketingové aktivity na oblastní úrovni; DT3 -  Marketingové aktivity na národní a nadregionální úrovni. Podpora je určena na řízení destinace, na marketingové výzkumy, na tvorbu a inovaci produktů, na branding destinace, na distribuci produktů cestovního ruchu a komunikaci. Žadateli jsou registrované krajské DMO, krajská oddělení cestovního ruchu, oblastní organizace destinačního managementu, zastřešující organizace s celorepublikovou působností zabývající se tvorbou národních a nadregionálních produktů cestovního ruchu, registrované oblastní a krajské organizace destinačního managementu.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu a modernizacu přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů. Žadateli jsou kraje, obce, svazky obcí a jimi zřizované nebo zakládané organizace, dopravci ve veřejné dopravě.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Výzva na podporu bilaterálních iniciativ českých a norských subjektů je zaměřena na podporu aktivit a přípravu společných projektů, které mají za cíl navazovat nové pracovní kontakty, prohlubovat dosavadní spolupráci, vytvářet síť pro sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti životního prostředí (účast na workshopech, jednáních, návštěvách a konferencích, seminářích na témata společného zájmu, budování kapacit a krátkodobé vzdělávání, sběr dat, zpracování zpráv, studií a publikací a jejich prezentace, realizace kampaní, výstav a propagačních materiálů, technická spolupráce a výměna odborníků, vysílání pracovníků a organizace odborných stáží apod.). Žadateli jsou právnické osoby (veřejné nebo soukromé, komerční i nekomerční subjekty a nevládní neziskové organizace).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
390 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 8. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 4 fiche (opatření):

 • Zemědělské podnikání (Investice do zemědělských podniků).
 • Zpracování zemědělských komodit (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Nezemědělské podnikání (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Hasičské zbrojnice, Obchody pro obce, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem programu je podpora speciálního poradenství v oblastech živočišné a rostlinné výroby. Konkrétně je finanční podpora poskytována na pořádání seminářů, školení, vydávání poradenských publikací, pořádání výstav a přehlídek a další aktivity. Žadateli jsou např. vystavovatel nebo pěstitelské svazy.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem programu je podpora speciálního poradenství v oblastech živočišné a rostlinné výroby. Konkrétně je finanční podpora poskytována na pořádání seminářů, školení, vydávání poradenských publikací, pořádání výstav a přehlídek a další aktivity. Žadateli jsou např. vystavovatel nebo pěstitelské svazy.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem programu je systematická pomoc při obnově poznatelného stavu válečných hrobů a pietních míst na území kraje (udržovací a obnovovací stavebně-technické práce, restaurování a statické zajištění stávajících pomníků, válečných hrobů a pietních míst, zhotovení pamětních desek). Žadateli jsou vlastníci objektu či nemovitosti - fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů a projektů (lze podávat od 4.5.2020 do 31.3.2021) zaměřených na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem, na výstavbu jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, na realizaci liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů a projektů (lze podávat od 24.3.2020 do 31.8.2020) zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků a stezek, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice, místní komunikace a železniční dráhu, realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů a projektů (plné žádosti lze podávat od 24.4.2020 do 31.12.2021) zaměřených na zavedení nebo modernizaci systémů pro sledování a řízení vozidel veřejné dopravy, informačních systémů pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy, odbavovacích a platebních systémů ve vozidlech veřejné dopravy, na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy a v dopravních informačních a zákaznických centrech. Žadateli jsou vlastníci / správci dotčené infrastruktury.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v ČR prostřednictvím společných účastí na zahraničních veletrzích a výstavách. Podporovanou aktivitou je oborová prezentace prostřednictvím společné účasti na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí, které nejsou zahrnuty do seznamu oficiálních účastí na výstavách a veletrzích organizovaných MPO. Podmínkou pro akce konané do konce roku 2018 je min. 5 účastníků na společné expozici. Od 1.1.2019 bude platit nový limit, podpořena bude akce s účastí min. 5 účastníků na společné expozici, nebo min. 3 firem na společné expozici a 2 na samostatné expozici. Účastníkem akce mohou být malé a střední podniky.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů a projektů (lze podávat od 24.4.2020 do 31.3.2021) zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu terminálů. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup pozemků, staveb, na pořízení zařízení, vybavení či automobilu, na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, kraji a dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 307 157,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Výzva je zaměřena na podporu komplexních opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách. Podporovanými aktivitami jsou komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách, nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách. Žadateli jsou provozovatelé lokálních distribučních soustav - MSP a VP. Na základě rozhodnutí MPO došlo k prodloužení termínu uzávěrky - pro ověření data klikněte sem.

Maximální % dotace:
40%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na snížení prašnosti a zvýšení kvality ovzduší v oblastech zatížených zhoršenou kvalitou ovzduší, vysokou intenzitou dopravy a koncentrací obyvatel. Dotace pomohou zvýšit frekvenci a rozsah čištění ulic a současně zaplatí monitoring, který bude sledovat vliv častějšího čištění komunikací na koncentraci prachových částic v ovzduší. Žadateli jsou statutární města (Ostrava, Havířov, Kladno, Most, Opava, Frýdek-Místek, Karviná, Přerov, Třinec) a kraje, pokud provádí nadlimitní čištění komunikací na území těchto měst.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty, vybudování doprovodné infrastruktury, na výstavbu jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, na realizaci liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
15 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Podpora podnikání v zemědělství (Investice do zemědělských podniků).
 • Podpora rozvoje spolkové činnosti a volnočasových aktivit - rozvoj obcí (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup objektů, zařízení a vybavení příp. stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované a zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 847 750,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení budov, odborných učeben a kompenzačních pomůcek pro rozvoj infrastruktury základních škol a infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol, na zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního, středního, vyššího odborného vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 410 396,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury včetně zabezpečení bezbariérovosti, na nákup pozemků a staveb, na pořízení vybavení budov a učeben, na pořízení kompenzačních pomůcek. Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 333 079,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy, místních komunikací, stezek, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice, realizace prvků zvyšujících bezpečnost silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi či dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 971 600,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu. Dotace je určena na nákup silničních nízkoemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo CNG či LNG (splňující normu EURO 6), elektřinu nebo vodík. Žadateli jsou kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Realizace projektu musí být ukončena do 31.8.2022.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu terminálů a samostatných parkovacích systémů P+R, K+R a B+R. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Projekty lze realizovat na území Pražské metropolitní oblasti (Černošice, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Říčany, Kladno, Beroun, Neratovice, Kralupy nad Vltavou, Český Brod, Lysá nad Labem, Slaný, Mělník, Benešov, Dobříš). Realizace projektu musí být ukončena do 31.8.2022.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Dotace je určena na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací (např. měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového výroku, služby nebo procesu, optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů) od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří. Žadateli jsou malé a střední podniky.  Míra podpory u projektů optimalizace spotřeby vody činí  85 % ZV, u ostatních projektů 75 % ZV.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
299 999,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 6. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Kvalitní venkovský prostor (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
320 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit formou aktivit sociálních služeb, aktivit souvisejících s komunitní sociální prací, prevencí kriminality, podporou bydlení a sociálním podnikáním. Žadatelem jsou NNO, sociální družstva, poskytovatelé sociálních služeb, obce a dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované obcemi či kraji.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup objektů, zařízení a vybavení, automobilu, příp. stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb a komunitních center, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami, na výstavbu či rekonstrukci komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb, na nákup vybavení pro zajištění provozu zařízení. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované či zakládané organizace, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace. 

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 656 593,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem programu je zajištění výuky českého jazyka v Centrech na podporu integrace cizinců (opatření č. 1), vytvoření celonárodního klientského centra,
které bude sloužit pro poskytování informací cizincům ze třetích zemí o pobytových otázkách v ČR (opatření č. 2). Žadatelem je Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (opatření č. 1), Ministerstvo vnitra ČR (opatření č. 2).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
56 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbou nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro předškolní, základní, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity základní školy a připojení k internetu. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, nestátní neziskové organizace, církve, zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
950 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno 5 fichí (opatření):

 • Investice do zemědělských podniků.
 • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.
 • Neproduktivní investice v lesích.
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Obchody pro obce, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, Stezky, Muzea a expozice pro obce.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu infrastruktury mateřských škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, stavební úpravy (včetně řešení bezbariérovosti), nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Cílem Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro seniory je pilotní zavedení komplexní zdravotně sociální služby, poskytované MTDZ-S/SS, ověření jejich fungování v konkrétních podmínkách a využití výstupů pilotního ověření při dalším zavádění MTDZ-S/SS do praxe. Účelem programu je přesun těžiště péče o osoby s vážným duševním onemocněním do jejich přirozeného prostředí. Pilotní provoz slouží ke zmapování činnosti a finanční náročnosti MTDZ-S/SS prostřednictvím informací o zdravotních výkonech a informací o poskytnutých sociálních službách, k nastavení úhradových mechanismů a k jejich prověření v praxi. Výstupem bude nastavení finálního souboru výkonů k vykazování zdravotních služeb. Maximální výše dotace na realizaci pilotního provozu jednoho multidisciplinárního týmu duševního zdraví pro seniory činí 9 500 000 Kč, na na realizaci pilotního provozu jednoho multidisciplinárního týmu duševního zdraví pro seniory se stacionářem 11 650 000 Kč. Žadateli jsou registrovaní poskytovatelé sociálních a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz multidisciplinárního týmu pro seniory v trvání 18 měsíců.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
11 650 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 3. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Místní podnikání (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Zemědělské podnikání (Investice do zemědělských podniků).
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Obcho, dy pro obce, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, Stezky, Muzea a expozice pro obce.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2020

Výzva je zaměřená na podporu mezinárodních projektů v oblasti kvantových technologií, a to implementováním společné výzvy pro projekty, která vede primárně ke grantové podpoře třetím stranám s podporou Evropské unie v této oblasti. Cílem výzvy je podpora mezinárodních projektů v oblasti kvantových technologií, podpora synergií mezi evropskými, národními a regionálními iniciativami a podpora úzkých partnerství mezi evropskými zúčastněnými stranami v oblasti kvantových technologií.

Od projektů je také očekávána implementace dalších společných aktivit spojených s koordinací veřejného výzkumu a inovačních programů pro kvantové technologie, jako například mezinárodní networking, trénink, transfer technologií a další společné výzvy bez co-fundingu Evropské unie. Očekávaný dopad výzvy je bližší koordinace a větší mobilizace a dělba zdrojů mezi regionálními, národními a evropskými výzkumnými programy pro realizaci výzkumných cílů FET Flagship v oblasti kvantových technologií.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 15.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 07. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu a rekonstrukci chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek, na rekonstrukce, modernizace a výstavbu bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 166 272,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 07. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 7. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 5 fichí (opatření):

 • Mikropodniky (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Cestovní ruch (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Zemědělské podniky (Investice do zemědělských podniků).
 • Lesnické technologie (Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh).
 • Naše obce (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
17 600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 07. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik). Dotace je určena na výstavbu, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků, rozšíření prostorové kapacity podniku, rozšíření nabízených produktů a služeb, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, obchodní korporace, OSVČ.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 550 320,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 07. 2020

Cílem programu je podpora kulturních aktivit přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě, reprezentaci města a rozvoji cestovního ruchu, na podporu pořadatelů, organizátorů nebo producentů kulturního programu tvořícího cyklus jednotlivých kulturně-společenských akcí, na podporu jednotlivců nebo spolků reprezentující město Pardubice svou činností v oblasti kultury v zahraničí nebo tuzemsku,na podporu individuálního rozvoje mladých talentů do 26 let, kteří vyvíjejí kulturní aktivity. Žadatelem mohou být fyzické i právnické osoby vyvíjející aktivity v oblasti kultury.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 07. 2020

Rada kraje schválila v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu termín pro podání žádostí o dotaci a žádostí o dofinancování. Zbývající finanční prostředky lze vyčerpat na dofinancování sociálních služeb, na které byla podána žádost na r. 2020, dále na podporu sociálních služeb či kapacit nově zařazených do Krajské základní sítě sociálních služeb a rovněž k financování služeb, které žádost v řádném kole dotačního řízení nepodaly. Žadatelem je poskytovatel sociální služby, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 07. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení včetně pořízení nezbytného základního vybavení. Žadateli jsou obce. Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30.09.2021.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
15 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 07. 2020

Program podporuje rozvoj podnikatelů v Kraji. Podporovány jsou investiční rozvojové záměry podniků spojené s modernizací provozního a výrobního zařízení (náklady na pořízení nových, použitých nebo technické zhodnocení stávajících či nově pořizovaných strojů a strojního zařízení včetně souvisejících technologických rozvodů, náklady na dopravu, instalaci a uvedení zařízení do provozu). Žadatelé mohou být fyzické osoby podnikající a právnické osoby (obchodní společnosti - a.s., s.r.o., v.o.s., státní podniky).

Maximální % dotace:
40%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 07. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 6. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 6 fichí (opatření):

 • Investice do zemědělských podniků.
 • Zpracování a uvádění na trh zemědělských výrobků (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh.
 • Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.
 • Podpora aktivit občanské společnosti - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.
 • Předávání znalostí a informační akce.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 07. 2020

Cílem programu je podpora projektů a aktivit směřujících k budování a údržbě lyžařských běžeckých tras a značení, které vytvoří základní systém kraje. Podporovanou aktivitou je budování lyžařských tras a značení. Žadatelem mohou být obce, mikroregiony a příspěvkové organizace, spolky, nadace a jiné právnické a fyzické osoby.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 07. 2020

Cílem programu č. 5 je zamezení negativním vlivům spojeným se sociálním vyloučením žáků středních škol zřizovaných hlavním městem Prahou, jejichž rodinné majetkové poměry nedovolují účast na školní akci (např. lyžařský výcvik, adaptační kurzy), finanční příspěvek je určen na pokrytí alespoň části uznatelných nákladů (na dopravu, pobyt, stravu, skipas). Žadatelem jsou střední školy zřízené hlavním městem Prahou.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 07. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 4 fiche (opatření):

 • Zemědělské podniky (Investice do zemědělských podniků).
 • Zemědělské produkty (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Nezemědělské podnikání (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Občanská vybavenost (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 07. 2020

Cílem je podpora vybraných druhů sociálních služeb v období od 1.1.2021 do 30.6.2022, a to za účelem začlenění osob z cílových skupin do společnosti a jejich uplatnění na běžném trhu práce, předcházení sociálnímu vyloučení osob z cílových skupin, zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb. Jedná se o domy na půl cesty a sociální rehabilitace (pouze ambulantní a terénní forma). Žadatelem jsou registrované sociální služby.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
53 103 321,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 07. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 6. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 4 fiche (opatření):

 • Investice do hmotného majetku - Podpora investic v zemědělských podnicích přes MAS (Investice do zemědělských podniků).
 • Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnost - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností přes MAS (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh.
 • Zlepšení stávajícího stavu veřejných budov, technické infrastruktury a občanské vybavenosti (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Hasičské zbrojnice, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 07. 2020

Cílem programu je zajištění dostupnosti sociálních služeb a možného navýšení kapacit sociálních služeb prostřednictvím financování nákladů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb poskytovaných na území Pardubického kraje. Žadateli jsou FO, PO mající oprávnění k poskytování sociálních služeb. Druhé kolo dotačního řízení pro rok 2020 je vyhlášeno pro služby, které byly zařazeny do sítě sociálních služeb v průběhu roku 2020, pro služby, kterým byla zvýšena kapacita v síti sociálních služeb v průběhu roku 2020 a pro poskytovatele sociálních služeb typu pečovatelská služba, a to v rozsahu navýšení, které odpovídá poměrné skutečnosti vykázané péče v 1. pololetí roku 2020.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 07. 2020

Cílem programu je podpora pravidelné dlouhodobé volnočasové činnosti dětí a mládeže, která je realizovaná prostřednictvím organizací, spolků i jednotlivců, kteří podporují pravidelné aktivní trávení volného času bez podmínky, aby se děti a mládež zapojovaly do soutěží vrcholového typu a umisťovaly se ve výkonnostních žebříčcích. Podporovány jsou společensky prospěšné aktivity otevřené dětem a mládeži do 20 let zaměřené na všeobecný vědomostní a pohybový rozvoj, manuální zručnost, kreativitu, logické myšlení, tvořivé uvažování, aktivní pohyb pro radost, pořádání pobytových táborů. Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající. 

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
15 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 07. 2020

Tento program poskytuje podporu na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje, a to na obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami. Dotace je určena na sadbu sazenicemi základních dřevin a melioračních a zpevňujících dřevin v lesích, které nejsou v pásmu ohrožení pod vlivem imisí A a B, na zřízení nových oplocenek, na instalaci oplůtků, lapáků, feromonových odparníků, na mechanickou ochranu vrcholu jehličnatých dřevin, na ochranu kultur ovazováním klestem. Žadatelem o dotaci může být vlastník lesa nebo osoba, na kterou se vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 07. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, na výstavbu, stavební úpravy a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 172 881,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 07. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu a navazující na bezbariérové komunikace pro pěší, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, na  rekonstrukce, modernizace a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce, na realizaci liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 375 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 07. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, na nákup pozemků, budov a staveb, na pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb, na vybavení pro zajištění provozu zařízení. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 172 875,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 07. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu, stavební úpravy, úpravu vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události. Žadateli jsou obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorieII a III, Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR,  hasičské záchranné sbory krajů, Záchranný útvar HZS ČR, kraje, státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
846 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 07. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách (stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků, rozvoj sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, zajištění vnitřní konektivity ZŠ a připojení k internetu. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 653 790,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 07. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, stezek a místních komunikací, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo
dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
760 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 07. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce, na úpravu liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi či dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 700 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 07. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 3. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • Pozemkové úpravy.
 • Podpora nezemědělských činností (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 07. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, stezek a místních komunikací, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 900 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 07. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 1. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 5 fichí (opatření):

 • Posílení konkurenceschopnosti zemědělského podnikání (Investice do zemědělských podniků).
 • Rozvoj podmínek pro podnikání (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Zemědělská infrastruktura.
 • Posílení kooperace podniků (Sdílení zařízení a zdrojů).

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 059 624,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 07. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena celkem 1 fiche (opatření):

 • Občanská vybavenost (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. 

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 07. 2020

Výzva je zaměřená na realizaci pilotního projektu, týkajícího se návrhu a demonstrace interoperabilní technické infrastruktury. Ta bude sloužit pro implementaci mechanismů na ochranu dětí a mechanismů pro souhlas rodičů, založených na relevantní legislativě Evropské unie. Podpořeny mohou být pilotní projekty zaměřené na:

 • Rozsáhlé mapování existujících metod ověření věku a získání rodičovského souhlasu v kontextu ochrany dětí na internetu
 • Aktivity na základě zhodnocení mapování, návrh, implementace a testování interoperabilní infrastruktury pro ochranu dětí na internetu, včetně ověření věku a získání rodičovského souhlasu na online platformách umožňující sdílení videí a dalších relevantních platformách

O podporu můžou žádat poskytovatelé národních eID, poskytovatelé online platforem pro sdílení videí, zástupci průmyslu poskytující řešení pro ověření věku, občanská společnost, akademické organizace a výzkumná centra. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.480.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 07. 2020

Cílem programu je podpora mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací uskutečňovaných uchazeči z ČR a uchazeči ze zahraničí. Program zlepší přístup týmů z ČR k mezinárodním znalostem, know-how a zahraničním výzkumným kapacitám a usnadní pronikání na zahraniční trhy. Uchazeči v této veřejné soutěži mohou být podnikatelské subjekty a výzkumné organizace. Na každém projektu se musí podílet alespoň jeden zahraniční partner, který má sídlo v Kanadě, Brazilii, Číně, Japonsku, Korejské republice, Izraeli, Tchaj-wanu nebo Vietnamu.

Maximální % dotace:
74%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 07. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbou nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro základní a předškolní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity základní školy a připojení k internetu. Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 642 500,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 07. 2020

Cílem výzvy je finanční podpora projektových záměrů zaměřených na výstavbu nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty. Žadateli jsou vlastníci/provozovatelé inovační infrastruktury (veřejné vysoké školy, univerzity, podnikatelské subjekty, municipality, ostatní právnické osoby).

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 07. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů (realizované mimo území hl. města Prahy v pražské metropolitní oblasti) zaměřených na výstavbu stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben SŠ, budování bezbariérovosti škol. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy. Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31.8.2022.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 07. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno 4 fichí (opatření):

 • Zemědělci (Investice do zemědělských podniků).
 • Finalizace produkce (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Drobní podnikatelé (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Občanská vybavenost na venkově (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 600 088,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 07. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek. Žadateli jsou organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního, středníh a vyššího odborného vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 547 800,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 07. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup pozemků, staveb, zařízení, vybavení a automobilu pro účely poskytování terénní nebo ambulantní sociální služby, na výstavbu nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro výkon činnosti sociálních služeb. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 016 552,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 07. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení budov, odborných učeben a kompenzačních pomůcek pro rozvoj infrastruktury základních škol a infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, na vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního, středního, vyššího odborného vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
570 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 07. 2020

Cílem programu je podpora projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí, které povedou k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů (zmírnění dopadů sucha a předcházení suchu, zvýšení kvality ovzduší a vody, rozvoj odpadového hospodářství oběhového hospodářství a efektivního využívání surovin, ochrana přírodních zdrojů, vody, půdy a horninového prostředí, zachování biodiverzity a zkvalitnění ochrany přírody a krajiny, rozvoj environmentálně příznivé a z hlediska životního prostředí a změn klimatu resilientní a bezpečné společnosti). 

Třetí veřejná soutěž je vyhlášena pro podprogram 1:

Cílem podprogramu 1 (Operativní výzkum ve veřejném zájmu) je podpora řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné ve veřejné správě (eGovernment, digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže) a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů. Ve třetí veřejné soutěži je vypsáno 41 specifických tzv. prioritních výzkumných cílů, z nichž deset je přímo zaměřeno na sucho a další problematiku změny klimatu, další desítka pak na technické a společenské problémy (omezování příspěvku člověka ke změně klimatu). Uchazečem v této veřejné soutěži mohou být výzkumné organizace, podniky, organizační složky státu. Míra podpory dle kategorie činnosti je stanovena  pro malě podniky (45 - 80%), pro střední podniky (35 - 75%), pro velké podniky (25 - 65%), pro výzkumné organizace (100%).

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
12 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 07. 2020

Cílem programu je podpora výuky plavání v období od 1.9.2020 do 31.12.2020 v rámci povinné školní docházky na 1. stupni ZŠ. Dotace je určena na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět. Žadateli jsou kraje, hl. město Praha a základní školy zřizované registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi (uzávěrka do 24.7.2020). Podání žádosti o dotaci předchází předání podkladů pro žádost základními školami (od 28.5.2020 do 18.6.2020).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 07. 2020

Cílem programu je zvýšení vybavenosti sídel v kraji o velikosti do 2 000 EO vodohospodářskou infrastrukturou, zvýšení počtu napojených obyvatel na pitnou vodu a na kanalizaci s vyhovující čistírnou odpadních vod, zlepšení zásobování pitnou vodou a příprava projektů pro územní a stavební řízení pro výše uvedené cíle. V rámci výzvy jsou vyhlášeny 3 dotační tituly - DT 1 - Zásobování pitnou vodou, odvedení a čištění odpadních vod, DT2 - Spolufinancování projektů vodohospodářské infrastruktury podpořených z jiných dotačních zdrojů, DT3 - Pořízení projektové dokumentace na komplexní řešení vodohospodářské
infrastruktury (žádosti pro DT 3 lze podávat pouze do 28.2.2020). Žadatelem mohou být obce do 2000 EO a svazky obcí.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 07. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování
přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na pořízení vybavení budov a odborných učeben, na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol, na nákup pozemků a nemovitostí, na pořízení kompenzačních pomůcek, na zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Žadateli jsou kraje, obce a jimi zřizované či zakládané organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 101 273,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 07. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, přechodů, podchodů nebo lávek pro chodce a prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 900 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 07. 2020

Výzva je zaměřená na podporu projektů "European Youth Together", které jsou zaměřeny na vytváření sítí podporující regionální partnerství v rámci členských států Evropské unie (Erasmus+ státy). Cílem je podpora iniciativ pocházejících z alespoň pěti evropských organizací, sdružujících mladé lidi, zaměřených na podporu aktivního občanství, demokracie a evropských hodnot. Podpořeny mohou být projekty zaměřené zejména na:

 • Podporu a vývoj strukturované spolupráce, online i offline, napříč různými evropskými organizacemi pro mládež. Spolupráce se bude týkat podpory demokratické občanské angažovanosti a solidarity. 
 • Organizace pro mládež, aktivně zapojené do iniciativ podporujících mladé lidi v účasti na demokratických procesech a společenských aktivitách. Cílem je především podpora diskuzí a událostí spojených s Evropskou unií, jejími hodnotami a demokratickými základy.
 • Podporu nedostatečně zastoupených skupin mladých lidí v politice a občanských organizacích, a to zapojením zranitelných a socio-ekonomicky znevýhodněných mladých lidí. Cílem je také spolupráce a vytváření sítí za účelem řešení krize spojené s COVID-19 a jejích dopadů. 

Žádat o podporu mohou neziskové organizace, organizace a orgány spojené s veřejným sektorem a neformální skupiny mladých lidí. Projekty musí být podány alespoň 5 partnery, kteří mají kapacitu k mobilizaci mladých lidí napříč evropskými státy a regiony.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 07. 2020

Výzva je zaměřená na podporu vědeckých výpočtů, které jsou založeny na architekturách a systémech vysoce výkonných počítačů. Řešení rozsáhlých vědeckých problémů však vyžaduje vysokou výpočetní kapacitu a požadavky na paměť, které současné systémy vysoce výkonných počítačů (HPC systémy) často nejsou schopny pokrýt. Řešením by mohla být technologie kvantového simulátoru, který umožňuje řešit výpočetní problémy neřešitelné současnými počítači.

Cílem této výzvy je realizace pilotní aktivity pro vývoj, uvedení do provozu a koordinaci evropské infrastruktury pro kvantovou simulaci, která se bude skládat z cca 100+ spolupracujících kvantových jednotek, dostupných a komunikujících za využití cloudových technologií. Tyto kvantové jednotky budou dostupné na nekomerční platofrmě evropským uživatelům z soukromého i veřejného sektoru. Technologie kvantových simulací jsou v současné době vyvíjeny projekty podporovanými EU. Součástí této výzvy je také pořízení kvantového simulátoru a pokrytí nákladů na údržbu, vývoj spojení mezi klasickými superpočítači a kvantovým simulátorem, vývoj cloudových přístupů a rozhraní pro programování aplikací v kvantovém simulátoru. Simulátor by měl být provozován v superpočítačovém centru na území Evropské unie.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 07. 2020

Program je zaměřen na předcházení vzniku komunálních odpadů a průmyslových odpadů. Podporována je např. modernizace technologií. budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů nebo zavádění tzv. systému door-to-door. V rámci výzvy jesou podporovány aktivity 3.1.1 – Předcházení vzniku komunálních odpadů, 3.1.2 – Předcházení vzniku průmyslových odpadů. Žadateli mohou být kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby - podnikající.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 07. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Nezemědělské podnikání na venkově (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností)
 • Základní služby a obnova vesnic (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 920 486,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 07. 2020

Cílem je podpora a oživení kulturních a uměleckých aktivit -  tematický okruh 1 (hudba, folklór, divadelní tvorba, taneční umění, výtvarná tvorba, filmové festivaly, foto a design), tematický okruh 2 (podpora rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnosti neziskových právnických osob, které byly primárně založeny za účelem kulturní činnosti, jsou činní nejméně po dobu 1 roku, a jejichž aktivity směřují k veřejné prezentaci). Žadateli jsou fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby (tematický okruh 1), NNO (spolek, obecně prospěšná společnost a zakládaný ústav).

.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 07. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce,jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, na úpravu a realizaci liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 900 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 07. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením. Žadatelem může být kraj, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2020

Cílem programu je podpora aktivit zaměřených na školní a mimoškolní volnočasovou činnost dětí a mládeže, činnosti a aktivit dětí a mládeže s handicapem, pořádání a organizování akcí celostátního a mezinárodního významu, preventivních a ekovýchovných aktivit. Žadateli jsou fyzické osoby podnikající, právnické osoby a příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu a rekonstrukci komunikací, chodníků a stezek, bezbariérových komunikací, podchodů, lávek pro chodce a opatření zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
941 794,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2020

Cílem výzvy je podpořit snížení rizika výskytu, eskalace a chronifikace duševních problémů u dětí a dospívajících, a to pomocí realizace aktivit zaměřených na prevenci, včasný záchyt a diagnostiku, efektivní intervenci u subklinických a klinických forem duševních obtíží u dětí a dospívajících, dále opatření na posilování a systemizaci spolupráce mezi odbornostmi, jež se angažují v péči o duševní zdraví, a aktivit na zvyšování povědomí o problematice duševního zdraví u nezletilých. Podporovány budou projekty zaměřené na zlepšení dovedností rodičů a pečovatelů a zvyšování rodičovských kapacit s cílem prevence výskytu a zmírnění duševních problémů u dětí a dospívajících, na zavedení/zdokonalení stávajících preventivních, screeningových, diagnostických, terapeutických, sociálně-rehabilitačních a komunitně podpůrných metod a postupů v oblasti péče o duševní zdraví dětí a dospívajících, na vzdělávání dětí a dospívajících za účelem zlepšení jejich znalostí a dovedností týkajících se duševního zdraví a předcházení duševním problémům, na vzdělávání a zvyšování odborných znalostí a dovedností zdravotnických pracovníků pečujících o děti s duševními poruchami stejně jako nezdravotnických odborníků, neformálních pečovatelů a pedagogů, na informační a destigmatizační aktivity zvyšující povědomí odborné i laické veřejnosti o duševním zdraví a problematice duševních poruch u dětí a dospívajících. Žadateli jsou poskytovatelé primární, specializované či stacionární ambulantní péče, poskytovatelé následné nebo dlouhodobé lůžkové péče, státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví provádějící vzdělávací, vědeckou či výzkumnou činnost zaměřenou na duševní choroby nebo duševní zdraví, školy a školská zařízení, školská poradenská zařízení, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovnou činnost, vysoké školy, školy a školská zařízení zřizovaná církvemi a náboženskými společnostmi, jejichž předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo školských služeb.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
14 906 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, výstavbu a stavební úpravy pro zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících sociálních služeb, vybudování zázemí a pořízení vybavení pro terénní služby. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, kraji a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 547 662,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2020

Cílem výzvy je podpora pobytovým zařízením sociálních služeb na vybavení koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úpravu společné televizní antény v souvislosti s přechodem zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na vysílací standard DVB-T2 (pořízení set top boxu/televizního přijímače, úprava anténního systému). Žadateli jsou poskytovatelé sociálních služeb poskytující vybrané pobytové sociální služby (ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace zřizované obcemi, obchodní korporace).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Investice do zemědělských podniků v rostlinné i živočišné výrobě (Investice do zemědělských podniků).
 • Venkov pro všechny (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
350 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 6. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 4 fiche (opatření):

 • Investice do sítě lesních cest (Lesnická infrastruktura).
 • Opravy a budování sítě polních cest (Zemědělská infrastruktura).
 • Podpora neprodukčních funkcí lesa (Neproduktivní investice v lesích).
 • Investice do veřejných prostranství (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
13 653 048,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy a rekonstrukce, modernizace vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy. Žadateli jsou kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji. Realizace podpořeného projektu musí být dokončena nejpozději do 31.8.2022.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 7. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 4 fiche (opatření):

 • Rozvoj zemědělských podniků (Investice do zemědělských podniků).
 • Rozvoj zpracovatelských podniků (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Rozvoj zemědělské infrastruktury (Zemědělská infrastruktura).
 • Rozvoj nezemědělských činnosti a agroturistiky (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 6 fichí (opatření):

 • Podpora zemědělských podnikatelů (Investice do zemědělských podniků).
 • Rozvoj nezemědělského podnikání (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Technika pro lesní hospodářství (Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh).
 • Rekreační funkce lesa (Neproduktivní investice v lesích).
 • Protipovodňová prevence v lesích (Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích).
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Kulturní a spolková zařízenívčetně knihoven).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2020

Cílem výzvy je zlepšení strategického řízení výzkumu, vývoje a inovací na celostátní úrovni v ČR pomocí zkvalitnění řízení RIS3 strategie, pravidelného sledování a vyhodnocování inovačního potenciálu VaVaI v ČR a sledováním a vyhodnocováním technologických trendů a potřeb. Žadateli jsou organizační složky státu. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2020

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, na nákup pozemků a staveb, na pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek. Žadateli jsou obce, organizace zřizované kraji a obcemi, příspěvkové organizace organizačních složek státu, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2020

Cílem programu je podporovat zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cyklistiky jako součást budování systému bezpečných mezinárodních a krajských cyklostezek a cyklotras na území Kraje. Podporovanou aktivitou je např. výstavba nových cyklostezek, opravy povrchů stávajících cyklostezek a cyklotras, budování doprovodné infrastruktury. Žadateli jsou např. obce, dobrovolné svazky obcí, MAS, Lesy České republiky, s.p., Povodí Moravy, s.p., Mendelova univerzita v Brně, České dráhy, a.s., Správa železniční dopravní cesty, s.o., Ředitelství silnic a dálnic ČR.  

 

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Obchody pro obce, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, Stezky, Muzea a expozice pro obce.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
665 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 3 fiche (opatření):

 • Zemědělké investice (Investice do zemědělských podniků).
 • Nezemědělská produkce (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Zemědělská produkce (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury v oblasti základního vzdělávání (stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury včetně zabezpečení bezbariérovosti, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu). Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 275 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2020

Cílem je oživení literární tvorby v kraji za účelem vydávání neperiodických publikací a rozvoje autorské literární tvorby vztahující se k Plzeňskému kraji. Tematické okruhy - Původní autorská tvorba vztahující se k Plzeňskému kraji (poezie, próza, drama); Odborné autorské publikace (prezentace a dokumentace historického a kulturního dědictví kraje, zejména architektury, historických osobností a událostí); Dokumentačně historické publikace obcí a spolků s podílem autorského textu minimálně 50 % obsahu díla (např. prezentace historie, archívních materiálů, vzpomínky pamětníků apod.). Žadateli jsou PO a FO podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2. Žadateli jsou kraje, obce, svazky obcí a jimi zřizované nebo zakládané organizace, dopravci ve veřejné dopravě.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na realizaci opatření pro zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně jejich ochranných pásem) a lokality soustavy Natura 2000 a dále PR a PP na pozemcích či stavbách ve vlastnictví státu s právem hospodaření organizační složkou státu. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, OSS (s výjimkou pozemkových úřadů, AOPK ČR a správ NP a Správy jeskyní ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, NNO, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, OSVČ, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 08. 2020

Program je zaměřen na zprůchodnění migračních bariér, posílení funkčnosti krajinných prvků, revitalizaci a podporu samovolné denaturace vodních toků, zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů a na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu. V rámci výzvy budou podporovány aktivity - 4.3.1 - Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury, 4.3.2 - Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, 4.3.3 - Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů, 4.3.4 - Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000, 4.3.5 - Realizace přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu. Žadateli jsou kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby - podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 08. 2020

Cílem programu je poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové malé a střední podniky. Dotace je určena na nákup poradenských služeb od externích poradců zacílené na zvyšování digitální transformace malých a středních podniků se zhodnocením současného technického stavu a zpracovaní Plánu digitální transformace společnosti včetně vypracování finančního rozpočtu na pořízení nových technologických zařízení a vybavení, které budou splňovat podmínku propojení nově pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací. Žadatelem mohou být začínající a rozvojové podnikatelské subjekty (MSP) i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 08. 2020

Cílem programu je poskytování poradenských služeb začínajícím a rozvojovým malým a středním podnikům ze strany provozovatelů inovační infrastruktury. Dotace je určena na nákup poradenských služeb, které budou zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.), na zpracování plánu digitální transformace části nebo celé společnosti žadatele. Žadatelem mohou být začínající a rozvojové podnikatelské subjekty (MSP) i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 08. 2020

Cílem programu je podpora úsilí o důstojné stáří a pomoc znevýhodněným skupinám obyvatel. Podporovanou aktivitou je realizace projektu Senior Express. Žadateli jsou obce Karlovarského kraje.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 08. 2020

Místní akční skupina svatého vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Podpora rozvoje zemědělského podnikání (Investice do zemědělských podniků).
 • Podpora zahájení a rozvoje podnikání (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Budování komunitních a vzdělávacích zařízení (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Mateřské a základní školy, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 08. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Investice do zemědělských podniků.
 • Malé projekty na podporu rozvoje a kvality života na Říčansku (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 08. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 3 fiche (opatření):

 • Investice do zemědělských podniků.
 • Zakládání a rozvoj nezemědělských činností (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností)
 • Investice do lesnických technologií a zpracování dřeva (Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh)

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
525 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 08. 2020

Cílem programu je obnova kulturních památek nebo historicky a architektonicky významných staveb nacházejících se na území města. V rámci této výzvy mohou žadatelé žádat o účelovou dotaci na podporu projektů obnovy domů (obnovení funkce bydlení a občanské vybavenosti), objektů sportovního a kulturního využití, objektů industriálního dědictví. Žadatelem je vlastník/všichni spoluvlastníci kulturní památky nebo historicky a architektonicky významné stavby. Podpořený projekt bude možné zrealizovat v období od 1.1.2020 do 30.9.2021. 

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 08. 2020

Výzva je zaměřená na podporu vývoje nových řešení zlepšujících ochranu zásahových složek (záchranáři, hasiči, policisté, armáda...) proti vícenásobným a neočekávaným nebezpečím. Podporováno je také posilování kapacity zásahových složek, a to relevantními výzkumnými a inovačními aktivitami.

Podporovaným tématem pro rok 2020 je vývoj metod a směrnic pro přednemocniční podporu nezbytných životních funkcí. Cílem je vývoj inovativních nástrojů, metodoloogií a evropských přednemocničních směrnic pro zásahové zdravotnické složky, hasiče, policii a nemocniční trauma týmy. Tyto aktivity mají za cíl umožnit efektivnější zhodnocení situace a řízení krizových situací s mnohonásobnými zraněními či obětmi. Podpora může být také poskytnuta pro další relevantní inovace a technologie mimo otevřené téma.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 7.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 08. 2020

Výzva je zaměřena na podporu interoperability vybavení a procedur implementovaných záchrannými složkami (hasiči, záchranáři, policie...). Nízká úroveň interoperability je dána zejména nedostatečnou standardizací a harmonizací mezi těmito složkami a je možné ji zvyšovat prenormativním výzkumem a demonstracemi.

Podporovaným tématem pro rok 2020 je nasazení vozidel první pomoci a relevantní aktivity v oblastech tréninku, údržby, logistiky a dálkové centralizované koordinace zdravotnické pomoci. Projekty by se měly zaměřovat na zlepšování standardů a mechanismů pro výmenu dat za účelem efektivního nasazování zdrojů během přírodních krizí i krizových situací zaviněných lidskou činností. Aktivity by měly být mezisektorové, přeshraniční a co nejvíce podporovat interoperabilitu mezi zásahovými složkami. Očekávaná úroveň TRL (technology readiness level) při realizaci projektu je TRL 6-7.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 08. 2020

Výzva je zaměřená na podporu aktivit pro posílení prevence a boje proti pašování migrantů a obchodování s lidmi, a to založením partnerství (Common Operational Partnerships - COPs), která by podporovala strukturovanou spolupráci. Tato spolupráce by zahrnovala donucovací složky, justiční orgány a další relevantní služby ze členských států Evropské unie a třetích zemí.

Aktivity realizované v rámci výzvy mohou zahrnovat sdílení ověřených postupů a metod, výměnu informací prostřednictvím právních, administrativních a statistických nástrojů, výměné programy pro zaměstnance, posilování personálních kapacit a tréninkové aktivity, regionální, národní i mezinárodní aktivity a další činnosti s cílem boje proti pašování migrantů.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 08. 2020

Výzva je zaměřená na řešení lidských faktorů a sociálních a organizačních aspektů pro větší odolnost evropských zemí vůči katastrofám. Nedávné události spojené s přírodními katastrofami i například teroristickými útoky ukázaly mezery v připravenosti evropské společnosti na tyto události, je tedy důležité zvyšovat povědomí o rizicích a odolnost napříč občany a legislativními orgány v Evropě. Inspirovat se lze například státy s vysokými riziky pro přírodní katastrofy (např. Japonsko s častými zemětřeseními, vulkanickými erupcemi a vlnami tsunami), kde je povědomí o rizicích vysoké (high risk-awareness).

Výzkumné aktivity jsou nutné k pochopení, jak kulturní změny napříč jednotlivými obyvateli, řediteli podniků, zástupců vlád a komunit mohou vytvořit odolnou společnost v Evropě v souladu s Sendai rámcem pro redukci rizik spojených s katastrofami. Při realizaci projektu je silně podporována mezinárodní spolupráce v rámci vědeckých a výzkumných aktivit. Projekty by měly být předkládány konsorciem zahrnujícím relevantní občanské organizace a zástupce bezpečnostních složek.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 08. 2020

Výzva je zaměřená na podporu boje proti vývoji a využívání chemických látek při teroristických a dalších kriminálních aktivitách. Cílem je podpora výzkumných aktivit, které umožní zvýšení znalostí ohledně chemických hrozeb, vývoj technologií pro boj s chemickými hrozbami a další výzkum využívaných chemických látek pro efektivnější a rychlejší potlačení hrozby.

Projekty by měly svou činností navázat na již proběhlé relevantní projekty v rámci programu Horizon 2020 a tvořit synergie se současně probíhajícími Horizon 2020 projekty. Očekávaný dopad výzvy je zejména:

 • Zlepšení znalostí ohledně nebezpečných chemických látek a jejich kombinací
 • Přispění ke zvýšení bezpečnosti obyvatel
 • Vývoj forenzních metod a nástrojů
 • Zlepšení tréninku bezpečnostních složek v relevantním oboru a spolupráce na lokální, národní a mezinárodní úrovni

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 08. 2020

Výzva je zaměřena na podporu výzkumu a inovací v oblasti bezpečnosti. Zejména jde o rozšíření příležitostí pro rozvoj bezpečnostních opatření a služeb formou spolupráce s akademickým a průmyslovým sektorem. Podpořeny mohou být projekty, zaměřené na dvě různé kategorie v oblasti bezpečnosti:

 • Bezpečnostní a zpravodajské služby - Podporovány mohou být aktivity umožňující tvorbu evropské sítě, která bude spojovat bezpečnostní a zpravodajské služby členských států Evropské unie.
 • Boj proti kyberhrozbám - Podporovány budou aktivity umožňující tvorbu evropské sítě, která bude zaměřena naefektivnější a odbornější boj proti kyberhrozbám v rámci Evropské unie.

Projekty mohou být podpořeny částkou tvořící až 75 % z celkových způsobilých výdajů.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 08. 2020

Výzva je zaměřena na podporu prevence, detekce a odpovědi na fyzické a kybernetické útoky na kritickou infrastrukturu v rámci Evropské unie. Projekty by měly být zaměřeny na realizaci aktivit, které umožní bezpečnější provoz infrastruktury ve veřejném i soukromém sektoru. Aktivity by se měly týkat předpovědi a zhodnocení fyzických a kybernetických rizik, prevence, detekce, odpovědí a v případě neúspěšného zabránění hrozbě také zmírňování následků v rámci infrastruktury.

V rámci výzvy pro rok 2020 by se projekty měly zabývat také propojením mezi různými typy kritické infrastruktury s cílem vývoje nástrojů a metod pro minimalizaci "kaskádových" efektů a umožnění rychlé obnovy služeb po útocích a nehodách. Úroveň TRL (technology readiness level) pro aktivity podporované touto výzvou by měla dosahovat hodnoty TLR 7.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 8.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 08. 2020

Výzva je zaměřená na podporu vnitřní a vnější bezpečnosti hranic. Hlavním cílem je lépe řídit proud cizinců a zboží na vnějších hranicích EU a zároveň řešit problematiku nepravidelné migrace a zlepšování vnitřní bezpečnosti. Projekty by měly řešit následující téma z pohledu inovací a výzkumu:

 • Vývoj indikátorů hrozeb na vnějších hranicích EU na základě metodologií pro zhodnocení rizik a zranitelnosti

Pohraniční stráž EU se musí potýkat s různými výzvami na vnějších hranicích - řízení migračních proudů lidí, pašování a využívání padělaných dokumentů. Projekty by se měly zabývat zlepšením efektivity hraničních kontrol, včetně vzdušných, pozemních a vodních hranic, a to vývojem dynamických indikátorů hrozeb. Tyto indikátory budou sloužit k tomu, aby mohlo být porovnáváno a prioritizováno více hrozeb najednou.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 08. 2020

Výzva je zaměřená na podporu kyberbezpečnosti pro malé a střední podniky (SMEs) a mikropodniky. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se jedním ze dvou otevřených témat:

 • Téma 1: Ochrana bezpečnosti, soukromí a osobních dat občanů
 • Téma 2: Malé a střední podniky a mikropodniky (SMEs&MEs): Ochránci bezpečnosti, soukromí a osobních dat

V rámci tématu 1 jsou podporovány inovativní řešení, které přispějí k ochraně dat a vývoji nových aplikací a technologií pro lepší monitorování bezpečnosti, soukromí a osobních dat za účelem podpory občanů. Téma 2 je zaměřeno na podporu inovativních řešení pro zvýšení sdílení znalostí v oblasti digitální bezpečnosti napříč malými a středními podniky a mikropodniky. Očekávaná úroveň TRL (Technology Readiness Level) realizovaných projektových aktivit je TRL 7. Podporovaná je také spolupráce s dalšími relevantními projekty v rámci programu Horizon 2020.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 08. 2020

Výzva je zaměřená na realizaci podrobné analýzy lidských, sociálních a organizačních aspektů ve spojitosti s využíváním AI (umělá inteligence) nástrojů, včetně genderových aspektů, pro podporu donucovacích složek. Využití by se týkalo kyberbezpečnosti i boje proti kriminalitě a terorismu. Měly by být zohledněny názory a obavy občanů i donucovacích složek. Na základě této analýzy by měly být založeny přístupy, které jsou nutné k překonání těchto obav a překážek a přispějí k lepšímu přijetí AI nástrojů a technologií občanskou společností i donucovacími složkami.

Projekty by měly vést k řešením v souladu s evropskými společsnskými hodnotami, lidskými právy a platnou legislativou, včetně oblastí soukromí, ochrany osobních dat a volného pohybu osob. Sociální problematika by měla být pro navrhované aktivity a řešení klíčová. V rámci realizace projektu je podporována spolupráce a tvorba klastrů s dalšími relevantními projekty podporovanými touto výzvou.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 08. 2020

Výzva je zaměřena na demonstraci inovací a způsobů, které mají za cíl větší odolnost vůči sofistikovaným kybernetickým útokům pro energetické systémy (pro rozvod elektřiny). Tyto systémy by měly být odolné vůči útokům zaměřeným na získání soukromých informací a zabezpečených dat. Při realizaci projektů je nutno počítat s decentralizovanou architekturou energetických systémů a rozvodných sítí a zahrnout do realizace všechny zúčastněné strany.

Projekty by měly demonstrovat odolnost energetických systémů (Electrical Power and Energy System - EPES) prostřednictvím návrhu a implementace adekvátních kroků sloužících k tomu, aby byly jednotlivé prvky systémů méně zranitelné vůči kybernetickým útokům. Očekává se tvorba klastrů a spolupráce s dalšími projekty podporovanými touto výzvou a relevantními projekty v rámci programu Horizon 2020. Očekávaná úroveň TRL (Technology Readiness Level) je TRL 7.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 8.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 08. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj evropského výzkumného plánu v oblasti umělé inteligence (AI) pro donucovací orgány, který pokryje jejich specifické provozní požadavky a požadavky pro spolupráci. Projekty identifikují klíčové oblasti, ve kterých by využití umělé inteligence bylo pro donucovací orgány dlouhodobě výhodné a klíčové oblasti, ve kterých by využití AI mohlo být bezpečnostním rizikem.

Očekává se spolupráce a tvorba klastrů s dalšími projekty zaměřenými na využití umělé inteligence pro donucovací orgány a spolupráce také s relevantními projekty podporovanými programy Horizon Europe, Digital Europe nebo Internal Security Fund. Cílem je tvorba výzkumného plánu, který poskytne odpovědi na následující otázky:

 • Jaké jsou požadavky na využití AI v každodenní práci donucovacích orgánů?
 • Jaké jsou výzvy spojené s AI pro boj proti kriminalitě a zlepšování kyberbezpečnosti?
 • Jaké přístupy by mohly být využity?
 • Co je potřeba otestovat a zhodnotit?
 • Jak je možné zabránit a regovat na zneužití AI pro kriminální aktivity a terorismus?

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 08. 2020

Výzva je zaměřená na podporu vývoje technologií a inovací pro oblast vnější a vnitřní bezpečnosti hranic. Podporovány budou zejména ty technologie, které jsou finančně dostupné, akceptované občany a implementované pro požadavky bezpečnostních složek. Otevřené téma v rámci výzvy pro rok 2020 se týká technologií pro dálkovou identifikaci ilegálně převáženého zboží. Detekce a identifikace nelegálního zboží schovaného v kontejnerech a nákladních automobilech je nutná procedura, kterou využívá pohraniční stráž, policie a další bezpečnostní složky.

Výzkum by měl být zaměřen na využití technologií dálkového průzkumu. Dostupnost senzorových systémů, které jsou schopné poskytnout detailní, uživatelsky přívětivý a 3D náhled do vnitřní struktury kontejneru nebo kamionu s rozdílnými typy zboží a v limitovaném čase, by byla velmi hodnotná pro všechny typy pohraničních bezpečnostních složek. Podpořeny mohou být i další témata projektů, která souvisí s relevantními technologiemi pro zlepšení bezpečnosti na hranicích.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 7.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 08. 2020

Technologie a inovace na poli CBRN (chemical, biological, radiological and nuclear) jsou vyvíjeny společnostmi, které mají často potíže s jejich uplatněním na trhu. Cílem výzvy je podpora výzkumných a inovačních aktivit, které jsou zaměřeny na výzkum a vývoj nových CBRN technologií a inovací identifikovaných v katalogu spravovaném a aktualizovaném projektem ENCIRCLE.

Každá z těchto podpořených aktivit bude vedena malým nebo středním podnikem (SME). Úroveň TLR (technology readiness level) pro aktivity financované projektem by měla dosahovat hodnot TLR 4-6. Očekávaný dopad výzvy je například:

 • Kratší čas pro vstup nových CBRN technologií a inovací na trhu
 • Více obchodních dohod v rámci CBRN technologií a produktů, které povedou k jejich rozšíření k více zákazníkům v evropských zemích

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 08. 2020

Výzva je zaměřena na demonstraci aplikovaných řešení na podporu bezpečnosti vnějších i vnitřních hranic Evropské unie. Řešení na úrovni technologické připravenosti (TLR - Technology readiness level) již existují, potřebují ale být také validována ve skutečných podmínkách. Otevřená výzva pro rok 2020 je zaměřená na zlepšování systémů pro sledování polohy plavidel, analýzu chování a automatickou detekci anomálií.

Současné námořní systémy produkují velké množství dat, která nemohou být všechna zpracována lidskými operátory v různých námořních kontrolních centrech. Řešení by měla být založena na implementaci agnostických, inovativních algoritmů pro umělou inteligenci a strojové učení. Tato řešení by měla být implementována do existujících námořních systémů, databází a informačních zdrojů. Měla by být také validována a testována ve skutečných provozních podmínkách v rámci Evropské unie. Podpořeny mohou být také projekty zaměřené na další relevantní problémy v rámci bezpečnosti hranic EU.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 08. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro základní, střední a vyšší odborné vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 425 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 08. 2020

Cílem výzvy je podpora vzdělávání zahraničních studentů přijatých v rámci programu Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných vysokých školách v České republice a programu Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vložená do stipendijní části Programu Akce Česká republika - Rakouská republika - spolupráce ve vědě a vzdělávání. Žadateli jsou veřejné vysoké školy.

Lhůty pro podání žádosti:

 • Dotace na 1. pololetí 2020 - 14.8. až 28.8.2020.
 • Dotace na 2. pololetí 2020 - 2.11. až 13.11.2020.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 08. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup pozemků, staveb, zařízení, vybavení, automobilu, na výstavbu a stavební úpravy pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 08. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na poskytování služeb inovačním podnikům, provozování a rozšiřování stávajících vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a inovačních center, pořízení nového vybavení, zlepšení kapacit pro společné využívání technologií, výstavbu nové sdílené inovační infrastruktury. Žadateli mohou být malé, střední a velké podniky, výzkumné organizace, vysoké školy, municipality, obce, kraje.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 08. 2020

Výzva je zaměřena na podporu zpracování plánu ÚSES. Žadateli jsou obce s rozšířenou působností.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zavedení nebo modernizaci systémů pro sledování a řízení vozidel veřejné dopravy, informačních systémů pro cestující, odbavovacích a platebních systémů ve vozidlech veřejné dopravy, na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy a v dopravních informačních a zákaznických centrech, zavedení jednotné informační služby pro systém integrovaných veřejných služeb, zavedení jednotného elektronického jízdního dokladu. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované nebo zakládané organizace, dopravci ve veřejné dopravě, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy, Ministerstvo dopravy ČR.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben, na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol. Žadateli jsou kraje, obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace, NNO, církve a církevní organizace, OSS, příspěvkové organizace OSS, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání a další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
21 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2020

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory výsadby listnatých stromů, což přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Projekty musí být realizovány na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání jejich obyvatel. Žadateli jsou všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce, rekonstrukce,modernizace a výstavbu jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované nebo zakládané organizace.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů, na rekonstrukce, modernizace a výstavbu komunikací pro pěší, na výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro předškolní, základní, střední a vyšší odborné vzdělávání, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace OSS, zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 137 500,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2020

Cílem výzvy je realizace opatření k zlepšení stavu a zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000. Žadateli jsou kraje.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce a prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty, jízdních pruhů pro cyklisty, vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 554 195,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2020

Cílem programu je ochrana movitého kulturního dědictví ČR. Podporovanou aktivitou je zakoupení předmětů kulturního hodnoty, které mají mimořádný význam. Finanční prostředky nelze poskytnout na hrazení ostatních osobních či mzdových nákladů, stravné a k úhradě cestovného či pohonných hmot, výjimkou úhrady nákladů dodavatele na přepravu zboží. Žadateli jsou např. muzea, galerie.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zpracování a změny územních plánů, na zpracování regulačních plánů, na zpracování územních studií zaměřených na veřejnou technickou infrastrukturu, na veřejnou dopravní infrastrukturu, na veřejná prostranství nebo na řešení krajiny správního obvodu ORP. Žadateli jsou obce.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
475 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2020

Cílem výzvy je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu formou podpory kvalitních projektů schválených na evropské úrovni z Horizontu 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions - Individual Fellowships – European Fellowships (H2020–MSCA-IF–2019), které byly Evropskou komisí hodnoceny kladně, ale nemohly být z důvodu nedostatku finančních prostředků podpořeny a dostaly se tedy na tzv. seznam no money projektů. Z výzvy jsou financovány vědecko-výzkumné pobyty zahraničních výzkumných pracovníků v České republice či pobyty českých výzkumných pracovníků v zahraničí, a to v délce 12 až 34 měsíců. Žadateli jsou organizace pro výzkum a šíření znalostí (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu a územních samosprávných celků atd.).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2020

Cílem výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Dotace je určena na realizaci opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku. Žadateli jsou malé, střední a velké podniky (včetně zemědělských podnikatelů a podnikatelských subjektů s majetkovou účastí obcí, měst, krajů a státu).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2020

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na realizaci nového oddělení tramvajového pásu od uličního provozu, na realizaci nebo vyznačení vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy, úpravy světelných signalizačních zařízení pro preferenci tramvají nebo pro preferenci autobusů, doplňkově na realizaci opatření k rychlejšímu a bezpečnějšímu nástupu a výstupu na zastávkách tramvají a autobusů, úpravy dopravního značení a úpravy režimu parkování. Žadatelem může být Hlavní město Praha, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
342 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup pozemků, staveb, zařízení, vybavení a automobilu, na výstavbu nové infrastruktury a stavební úpravy objektů pro výkon činnosti sociálních služeb, na pořízení vybavení mobilního týmu pro poskytování zdravotně sociální pomoci ve vyloučených lokalitách, na vybudování zázemí pro hygienický servis v ambulantních zařízeních, na přestavby azylových domů. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované a zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
997 500,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 6. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. Žadatelem je obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace, registrované církve a náboženské společnosti a evidované právnické osoby.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven (investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost, např. obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny včetně obecních knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2020

Cílem výzvy je finanční podpora projektových záměrů zaměřených na rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení, zlepšení kapacit pro společné využívání technologií, na výstavbu nové sdílené inovační infrastruktury v regionu. Žadateli mohou být malé, střední a velké podniky, výzkumné organizace, vysoké školy, municipality, kraj a obce v rámci ITI Olomouc.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
270 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2020

Cílem programu je poskytnutí příspěvku úspěšným žadatelům v programu Dešťovka, vyhlášeného Státním fondem životního prostředí ČR. Účelem je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Žadatelem jsou vlastníci a stavebníci obytných domů. Poskytovaná částka z rozpočtu SMB činí 50 % dotace připsaných na účet žadatele Státním fondem životního prostředí ČR. Žádost lze podat nejpozději do jednoho kalendářního roku od uzavření smlouvy se SFŽP.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2020

Cílem programu je revitalizace zanedbaných a nedostatečně využívaných areálů a jejich přeměna na průmyslové plochy do 10 ha a objekty pro průmysl a podnikání. Prostřednictvím nového využití těchto areálů budou vytvořeny podmínky k hospodářskému oživení znevýhodněných regionů. Žadateli jsou strukturálně postižené obce a kraje v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji a v hospodářsky problémových regionech. Dotace je určena na výkupy pozemků a objektů, na přípravnou činnost (znalecký posudek, ekologický audit, průzkumné práce), na zpracování projektové dokumentace, dokumentace pro zadání zakázky, na odstranění staveb, na regeneraci brownfieldu, rekonstrukci/modernizaci objektů, na činnosti autorizovaných architektů, inženýrů, techniků a technický dozor investora. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Podpora činnosti nezemědělských subjektů na venkově (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Základní služby a obnova vesnic (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2020

Cílem výzvy je finanční podpora projektových záměrů zaměřených na zpracování strategie dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi podnikovým informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, jako jsou plánování, zásoby, nákup, prodej, marketing, finance, personalistika. Žadatelem mohou být malé a střední podniky v rámci ITI Olomouc.

Maximální % dotace:
45%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 3 fiche (opatření):

 • Cesta k investicím do zemědělských podniků (Investice do zemědělských podniků).
 • Cesta k podpoře drobného podnikání a turistických služeb (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Cesta k obnově venkova (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech -  Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Obchody pro obce, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven,

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2020

Program je zaměřen na revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Podporováno je zpracování studie systémů sídelní zeleně, zakládání a obnova ploch (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů), obnova a zakládání doprovodných vodních prvků (tůní, jezírek, mokřadů, průlehů a terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod.), realizace opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou obce a města. Realizace podpořeného projektu musí být dokončena nejpozději do 31.12.2023.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, prvků zvyšujících bezpečnost dopravy (např. zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací). Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 425 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2020

Výzva je zaměřena na založení sítě pro evropské energetické a klimatické modelování (European Energy & Climate Modelling Forum). Cílem této sítě je realizace strukturovaného a řízeného modelového srovnávání energetického systému Evropské unie a analýza klimatických změn. Tato srovnávání, analýzy, získávání dat, modelování scénářů a další aktivity povedou ke vzniku a realizaci dlouhodobých klimaticko-energetických politik Evropské unie. Výsledky aktivit by měly být interpretovány z různých společenských, ekonomických a politických perspektiv. 

Podporován je také vývoj kapacit pro modelování v členských státech EU a asociovaných státech Horizon 2020 a zajištění platformy pro komunikaci a spolupráci mezi členskými státy a Evropskou komisí. Očekává se spolupráce s dalšími modelovými iniciativami a relevantními projekty programu Horizon 2020. Žádat o podporu může konsorcium složené alespoň ze tří právních subjektů z různých členských států EU nebo asociovaných států programu Horizon 2020.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 09. 2020

Výzva je zaměřená na demonstraci efektivních řešení, které kombinují termální cyklus koncentrované solární energie se systémem odsolování (desalinace) vody. Realizace výzvy je zaměřená převážně na semi-aridní a aridní regiony, ve kterých je významné množství užitkové a pitné vody zajišťováno prostřednictvím jejího odsolování. Tyto regiony mají ve většině případů také ideální podmínky pro solární energetiku a jsou vhodné pro využití koncentrované solární energie (Concentrated  Solar Power - CSP). Za využití technologických inovací je možné využít termální cyklus CSP elektrárny jako zdroj energie pro odsolovací zařízení a systémy.

Žádat o podporu mohou alespoň tři právní subjekty ze členských států Evropské unie a asociovaných zemí programu Horizon 2020. Vzhledem k charakteru této výzvy je doporučena mezinárodní spolupráce se státy a právními subjekty také mimo Evropskou unii. Jedná se například o Bahrain, Kuvajt, Omán, Katar, Saudskou Arábii nebo Spojené arabské emiráty. Cílem výzvy je zejména významné snížení emisí oxidu uhličitého z odsolovacích zařízení a posílení mezinárodní spolupráce. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 09. 2020

Výzva je zaměřená na demonstraci inovativních řešení, zaměřených na na rozvoj lokálního potenciálu hydroenergetiky v zemích centrální Asie. Tato řešení mají za cíl přispět k řešení přeshraničních problémů v regionu v oblasti řízení vodní energie a vodních toků. Očekává se také jejich socio-ekonomická a eniromentální udržitelnost. Žádat o podporu může konsorcium složené z alespoň tří právních subjektů z členských států EU či asociovaných států Horizon 2020. V rámci této výzvy je nutná také účast alespoň dvou právních subjektů ze zemí centrální Asie. Konkrétně se jedná o Kazachstán, Kyrgystán, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán. Na území těchto států bude také probíhat samotná realizace demonstračních aktivit.

Cílem je demonstrace lokálních řešení pro hydroenergii, která budou udržitelná, s vysokou nákladovou efektivitou a jejich výkon bude maximálně 10 MW. Řešení budou vyvíjena za spolupráce evropských subjektů (zástupci průmyslu, výzkumu a vývoje technologií) a hydroenergetického sektoru v centrální Asii. Projekty musí také splňovat standardy pro socio-ekonomickou a enviromentální udržitelnost a jejich pozitivní dopad v místě realizace. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 09. 2020

Výzva je zaměřená na mezinárodní spolupráci s Indií při vývoji lokálních energetických systémů (energetických ostrovů). Současný rozvoj energetické produkce z obnovitelných zdrojů umožňuje nové ekonomicky atraktivní příležitosti pro vznik lokálních energetických systémů (izolované vesnice, malá města, městské oblasti, venkovské oblasti s nedostatečnou energetickou sítí). Cílem výzvy je vývoj a demonstrace řešení, která budou analyzovat a kombinovat energetické zdroje pro jejich společné využití v energetické síti. Tato síť bude disponovat zvýšeným podílem obnovitelných energií a efektivním využíváním zdrojů v lokálním energetickém systému. 

Projekty by měly zahrnovat předběžnou analýzu konkrétního lokálního energetického systému jako základ pro vývoj nástrojů a řešení pro optimalizaci lokální energetické sítě. Ta bude disponovat replikačním potenciálem v Evropě i v Indii. Žádat o podporu může konsorcium, skládající se alespoň ze 3 právních subjektů z členských států Evropské unie či asociovaných států programu Horizon 2020. Vzhledem k mezinárodnímu charakteru výzvy je nutná také účast alespoň tří právních subjektů z Indie. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 09. 2020

Výzva je zaměřená na problematiku socio-ekonomických, politických a kulturních aspektů přechodu k čisté energii. Zkoumání těchto aspektů povede k efektivnějším možnostem zapojení občanů do energetických procesů a také k lepšímu pochopení názorů a postojů různých částí společnosti.

Pro rok 2020 je otevřeným tématem tzv. energetické občanství (energy citizenship). Projekty mají za cíl zkoumat, jaké faktory ovlivňují vznik a efektivitu energetického občanství a jeho potenciál pro dosažení dekarbonizace energetického systému. Tento výzkum by měl zahrnovat faktory jako například digitalizace, sociální média, dynamika sociálních skupin, společenské faktory, demografii a sociální spravedlnost. Výstupem těchto aktivit by měly být praktická doporučení pro veřejné orgány v otázce legislativy a politik spojených s přechodem na čistou energii. Žádat o podporu může konsorcium složené alespoň ze tří právních subjektů z různých členských států Evropské unie nebo asociovaných států programu Horizon 2020.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 09. 2020

Výzva je zaměřená na mezinárodní spolupráci s Kanadou za účelem urychlení vývoje pokročilých biopaliv a bioenergie. Zároveň by mělo být předmětem výzkumu také snižování nákladů na vstupní suroviny a procesy jejich přeměny na biopaliva a bioenergie. Žádat o podporu může konsorcium složené alespoň ze tří právních subjektů z různých států Evropské unie či asociovaných států Horizon 2020. V rámci této výzvy musí být součástí také alespoň jeden právní subjekt se sídlem na území Kanady. Mohou být podpořeny zejména následující aktivity:

 • Termochemické, biochemické a chemické zpracování udržitelné biomasy pro pokročilá biopaliva. Jedná se především o předúpravu biomasy a proces přeměny na biopaliva s cílem snížení nákladů. 
 • Vývoj dodavatelského řetězce aplikací využívajících přeměnu biomasy na bionenergie. Jedná se například o uložiště bioenergie, pokročilá biopaliva a produkci tepla a energie. Součástí je také produkce biomasy a strategie pro udržitelnost a snižování nákladů.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 09. 2020

Výzva je zaměřená na využití odpadního tepla z průmyslových procesů ve výrobě jako energetický zdroj. Využití odpadního tepla jako zdroj elektrické energie by také umožnilo zlepšení energetické efektivity a snížení nákladů na elektrickou energii. Tyto aktivity by v důsledku snížily narůstající nápor na rozvodné sítě. Cílem výzvy je integrace konverzního heat-to-power systému za využití jednoho typu kapaliny (superkritický oxid uhličitý nebo organická kapalina) a demonstrace provozu systému ve skutečném průmyslovém prostředí. Systém by měl dosáhnout výkonu alespoň 2 MW s vyšší nákladovou efektivitou oproti existujícím řešením. 

Žádat o podporu mohou konsorcia složená alespoň ze tří právních subjektů z různých členských států Evropské unie nebo asociovaných států programu Horizon 2020. Podporována je také mezinárodní spolupráce s dalšími relevantními projekty EU.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 14.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 09. 2020

Mikrogrant je určen na podporu kulturních a uměleckých projektů realizovaných na území statutárního města Plzně, které během roku oživí kulturní dění ve městě, a to zejména prostřednictvím aktivit v následujících oblastech (hudba, tanec, divadlo, výtvarné umění, design, literatura, podpora kulturních a lidových tradic, site specific art). Žadateli mohou být fyzické a právnické osoby působící v kulturní oblasti. Termíny dílčích uzávěrek: 31.3. 2020, 30.4.2020, 31.7.2020, 1.9.2020. 

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 09. 2020

Výzva je zaměřená na podporu energetické transformace ve městech a příměstských oblastech. Projekty mají za cíl vytvoření národních či regionálních sítí pro výzkum, inovace a demonstrace v oblasti inteligentních a udržitelných měst a zejména udržitelných dekarbonizovaných energetických systémů. Žádat o podporu mohou alespoň alespoň tři právnické osoby z různých členských států Evropské unie a H2020 asociovaných zemí, které vlastní či řídí veřejné výzkumné a inovační aktivity. 

Zúčastněné strany mají za cíl spojit úsilí a finanční zdroje pro vytvoření společné výzvy, která bude zaměřena na poskytování grantů třetím stranám. Jejich povinností bude také řízení programových aktivit, spolupráce a rozbor výsledků. Společná výzva bude zahrnovat aplikovaný výzkum, strategické inovace a demonstrační projekty pro vývoj vědeckých přístupů a řešení pro plánování, implementaci a provoz energetické transformace a udržitelných energetických systémů v městských oblastech. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 09. 2020

Program je zaměřen výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, zařízení pro materiálové nebo energetické využití odpadů a zařízení pro nakládání s nebezpečnými a zdravotnickými odpady. V rámci výzvy bude podporována aktivita 3.2.4 – Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování). Zdravotnické odpady musí tvořit minimálně 75 % vstupu do zařízení. Žadateli jsou kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 09. 2020

Výzva je zaměřená na mezinárodní spolupráci s Japonskem za účelem vývoje a inovací pokročilých biopaliv a alternativních obnovitelných paliv. Cílem je vývoj průlomových technologií, komponent a systémů, které umožní vyšší efektivitu a snížení nákladů při procesu přeměny vstupních surovin na biopaliva. Aktivity zahrnují také vývoj nízkonákladových bioenergetických nosičů, pokročilých biopaliv a alternativních obnovitelných paliv (mimo vodíkových).

Žádat o podporu může konsorcium složené alespoň ze tří právních subjektů pocházejících ze členských států Evropské unie a asociovaných států Horizon 2020. V rámci této výzvy je nutná také účast alespoň jednoho právního subjektu se sídlem na území Japonska. Projekty mají za cíl podpořit a prohloubit mezinárodní spolupráci s Japonskem na odborné úrovni v oblasti udržitelných energií a paliv. Očekávaná TRL (technology readiness level) na konci realizace projektu má hodnotu 3.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 09. 2020

Výzva je zaměřená na identifikaci a geologický průzkum nových perspektivních uložišť pro oxid uhličitý (včeně 3D architektury uložiště). Průzkum by měl být prováděn v perspektivních regionech s možností budoucí demonstrace a implementace pilotních projektů zaměřených na zachycování a uskladnění oxidu uhličitého. Výsledkem těchto aktivit by mělo být získání nových dat, znalostí a detailních modelů potenciálních úložných komplexů. Důležité aspekty realizovaných projektů jsou například:

 • Detailní geologická charakteristika
 • Analýza zátěžového pole a geomechanického chování
 • Celkové zhodnocení rizik

Žádat o podporu může konsorcium složené z alespoň tří právních subjektů z různých států Evropské unie či asociovaných zemí programu Horizon 2020. Součástí výzvy je také problematika reakce veřejnosti. Projekt musí zahrnout relevantní zúčastněné strany a zohlednit jejich obavy a požadavky za využití metod v rámci sociálních věd. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 09. 2020

Tato výzva je zaměřena na projekty, které se zabývají stimulací a organizací zpětné vazby, debat či dalších aktivit spojených s prioritními tématy programu Europe For Citizens a návrhem praktických řešení které mohou být realizovány prostřednictvím spolupráce na Evropské úrovni. Projekty by měly zahrnovat aktivní účast občanů na implementaci aktivit a podporu networkingu napříč organizacemi aktivními v relevantních oblastech. Podpořené projekty by se měly zabývat například následujícími aktivitami:

 • Propagací zapojení společnosti a solidarity, projekty by měly být zaměřeny na podporu debat/kampaní/aktivit na témata spojená rámcem pro práva a povinnosti občanů Evropské unie
 • Sběrem názorů: aktivity by měly být zaměřeny na sběr individuálních názorů občanů, výzkum by měl být realizován tzv. "zezdola" (sociální sítě, webináře etc.)
 • Aktivity podporující dobrovolnictví a solidaritu napříč evropskými občany

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.900.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 09. 2020

Výzva je zaměřena na mezinárodní spolupráci s USA nebo Čínou na výzkumných aktivitých v oblasti pokročilých biopaliv a alternativních obnovitelných paliv. Konkrétní zaměření výzvy se týká výroby paliv prostřednictvím fotochemických, fotobiologických a elektrochemických reakcí. Cílem je vývoj přelomových fotosyntetických technologií, které budou přeměňovat energii slunečního záření pro její uskladnění do energetických nosičů a následné využití jako alternativní palivo. Tato technologie by měla přispět k nahrazení fosilních paliv a produkci čistých forem energie. 

Žádat o podporu mohou konsorcia, která se skládají alespoň ze tří právních subjektů z členských států Evropské unie a asociovaných států programu Horizon 2020. Vzhledem k charakteru výzvy je nutno zahrnout navíc také alespoň jeden právní subjekt pocházející z USA nebo Číny. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 09. 2020

Výzva je zaměřená na podporu cirkulární bioekonomiky. Cílem projektů je získání a analýza informací ohledně evropských, národních a regionálních regulací v oblasti zpracování odpadu, zmapování zájmů různých zúčastněných stran v této oblasti a spojení těchto stran za účelem podpory cirkulární bioekonomiky. Projekty musí zanalyzovat, jakým způsobem a zda-li jsou implementovány regulace a politiky Evropské unie pro cirkulární ekonomiku na úrovni členských zemí EU. Očekává se také analýza, zda-li se průmysl na tyto regulace již adaptuje a pokud ano, tak v jakých oblastech a v jaké míře. Očekává se také zpracování oblastí těchto regulací, které mohou být pro bio-produkty výhodné.

Projekty by se měly skládat ze zástupců průmyslu a velkých i malých podniků. Měly by zahrnovat také zástupce veřejného sektoru, zaměřené například na zpracování odpadu, ochranu a monitoring životního prostředí a řízení místních zdrojů.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 09. 2020

Cílem této výzvy je rozložení lignocelulózy na jednotlivé komponenty pro využití jednotlivých částí (komponent) v oblastech s vysokou přidanou hodnotou. Výzva je zaměřená na vývoj zpracovatelských technologií pro integrální frakcionaci lignocelulózy na komponenty s dostatečnou kvalitou, které mohou být využity v nových či nastupujících oblastech s vysokou přidanou hodnotou. Cílem je vývoj kvalitní celulózy (hlavní produkt), ligninu a hemicelulózy. Toto schéma nezahrnuje procesy, které vytvářejí ethanol jako koncový produkt. Aktivity projektu se musí doplňovat s dalšími projekty podporovanými Evropskou unií v oblasti biotechnologií a musí předložit přesvědčivé důkazy o jejich inovativní podobě.

Hlavní produkt realizovaných aktivit musí být celulóza s vysokou kvalitou a hodnotou na trhu, která přesahuje 700 EUR za tunu. Tato kvalita bude sloužit jako základ pro možné komerční využití. Součástí výzvy by mělo být také využití chemikálií při zpracování lignocelulózy, zejména v otázce jejich spotřeby, recyklace a znovuvyužití ve vybraných procesech. Očekávaná úroveň TRL (technology readiness level) na konci realizace projektu by měla dosahovat hodnot 4-5.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 09. 2020

Výzva je součástí programu zaměřeného na biotechnologie a týká se výroby potravin s vysokou nutriční hodnotou, které pochází z vodních/mořských zdrojů. Hlavním cílem této výzvy je produkce surovin pro potravinářství a přímou spotřebu, vedlejšími aktivitami projektu mohou být také výroba surovin pro kosmetický průmysl, farmacii etc. Podpořené projekty se mohou zabývat například:

 • Kultivací mořské a vodní biomasy, která zahrnuje inovativní a udržitelnou výrobu a systémy sklizně
 • Technologiemi pro sklizeň z vodních ekosystémů, včetně inovativních a udržitelných systémů pro zachování biodiverzity a funkcní ekosystému
 • Návrhy technologií pro bioreaktory a další prototypy umožňující vysokoobjemovou produkci surovin

Očekávaná úroveň TLR (technology readiness level) při realizaci projektu je TLR 6-7 na začátku realizace projektu a TLR 8 při jeho ukončení.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 16.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 09. 2020

Výzva je zaměřená na vysokoobjemovou produkci ligninu pro využití v již ustálených či nových vysoce specializovaných směrech a oblastech. Cílem výzvy, která je součástí programu zabývajícího se biotechnologiemi, je zpracování a získání ligninu jako vedlejšího produktu z již existujících procesů a výroby. To se týká zejména biorafinerií a dalších chemických provozů zabývajících se zpracováním biomasy, kde vzniká zbytkový lignin, ale není nadále využíván. Technologie pro jeho využití budou mimo jiné podporovat činnost biorafinerií a také přispějí k nahrazení fosilních paliv a produktů.

Lignin má využití v mnoha oblastech s přidanou hodnotou, například ve stavebnictví. Může být také využíván v chemickém a biotechnologickém zpracování. Cílem této výzvy je umožnit udržitelnou komerční přeměnu ligninu na využitelné chemikálie a materiály. Projekty mohou využívat jakékoli technologie zpracování s úrovní TRL 6-7 a měly by zahrnovat všechny procesy nutné k získání finálních produktů. Úroveň TRL na konci realizace projektu musí dosáhnout hodnoty 8.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 16.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 09. 2020

Výzva je zaměřená na výzkum a zpracování potřeb a požadavků start-upů a spin-offů (někdy také spin-out) spojených s financováním v rámci biotechnologických odvětví. Podpořeny mohou být projekty zabývající se například:

 • Podporou start-upů prostřednictvím interaktivní platformi či jiného systému
 • Vývojem a validací metodolologie pro určení a výzkum potřeb a požadavků start-upů a spin-offů
 • Návrhem platformy či systému pro propojení start-upů a spin-offů s potenciálními partnery a investory
 • Propojením aktivit s dostupnými finančními nástroji na evropské či regionální úrovni
 • Propojením aktivit s probíhajícími programy a projekty EU zaměřenými na biotechnologie

Očekávaná doba realizace projektu je maximálně 3 roky. Projekty musí být založeny na udržitelném obchodním modelu, který je možné udržovat alespoň 10 let po skončení projektu.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 09. 2020

Výzva je zaměřena na vývoj povrstvení (potahů) za celkového či částečného využití biomateriálů. Podpořené projekty mají za cíl vyvinout alespoň jeden potah, který by může být testován ve specifických pomínkách a aplikacích a dosáhne lepších výsledků než dosud využívané materiály a technologie. Projekty by se také měly zabývat otázkami související s životností produktů a možností jejich recyklace.

Aktivity této výzvy zahrnují zejména vývoj a realizaci fyzických změn na vybraných potazích a využití mikroorganismů a bio-molekul jakožto komponent pro vybrané potahy. Součástí projektových aktivit je také oblast bezpečnosti zákazníků a koncových uživatelů. Měla by být analyzována veškerá možná rizika spojená s vyvíjenými produkty a procesy, je nutné, aby produkty a procesy splňovaly standardy v souladu s legislativou Evropské unie pro chemické látky, toxicitu a bezpečnost. Úroveň TRL (technology readiness level) na konci projektu musí být v rozmezí 4-5.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 09. 2020

Výzva je zaměřená na podporu produkce udržitelných a šetrných řešení pro obalové materiály a obaly, které během a po jejich užívání nevytváří enviromentální zátěž. Cílem je výroba inovativních, efektivních a udržitelných bio obalových materiálů a demonstrace jejich úrovně a konkurenceschopnosti vzhledem k fosilním alternativám a existujícím bio-materiálům, jako je například papír. Projekty by si měly zvolit jedno z následujících témat pro realizaci:

 • Vývoj obnovitelných a znovuvyužitelných bio-plastových řešení v oblastech, které vyžadují obnovitelná a znovuvyužitelná řešení jako nejlepší možnost pro enviromentálně šetrné obalové materiály
 • Vývoj bio-plastových řešení, která umožňují biodegradaci, jsou kompostovatelná a nevytváří enviromentální zátěž

Řešení musí být v souladu s regulacemi pro potravinářské či kosmetické obaly a musí splňovat bezpečnostní požadavky. Úroveň TRL (technology readiness level) na konci projektu musí dosáhnout hodnoty 6-7.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 7.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 09. 2020

Výzva je zaměřena na vývoj biomateriálů umožňující rozdělení kompozitů na jednotlivé komponenty a jejich efektivnější recyklaci. Cílem výzvy je vývoj biologicky degradabilních materiálů pro spojení kompozitních prvků a návrh a vývoj adekvátních materiálů pro samotné kompozitní prvky za účelem zvýšení možností a efektivity jejich recyklace. 

Obsah výzvy také zahrnuje výzkum původu materiálů využívaných v kompozitních prvcích a vývoj optimální kombinace materiálů pro spojení kompozitních prvků za účelem zvýšení možností jejich recyklace. Projekty by měly také zahrnovat návrh systému nebo metod pro zpracování recyklovaného materiálu a návrh směrnic pro sběr a zpracování kompozitních materiálů v recyklačních zařízeních. Očekávaná úroveň TLR na konci realizace projektu je 4-5. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 09. 2020

Výzva je zaměřena na demonstraci udržitelné produkce specifických bio platformních chemikálií (platform molecules) v množství přesahujícím pilotní projekty. Tyto chemikálie musí být dále zpracovatelné pro již představené či nové využití na trhu. Platformní chemkálie mohou být využity pro široké množství koncových produktů, jako například aditiva s vysokou přidanou hodnotou, biopolymery a další bioprodukty. Výzva zahrnuje vstupní suroviny z jakýchkoli zdrojů, například ze zpracování potravin, zemědělství, lesnictví, bio-odpadu a dalších.

Podporovanými aktivitami výzvy nejsou bio platformní chemikálie, které jsou již využívány na evropském trhu či v rozsáhlejším množství, nebo jsou předmětem jiných projektů podporovaných Evropskou unií. Návrhy musí zahrnovat zúčastněné strany z primárního sektoru jakožto strategické partnery v hodnotovém řetězci. Očekávaná úroveň TRL (technology readiness level) na konci realizace projektu je 6-7.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 7.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 09. 2020

Výzva je zaměřena na efektivní integraci klíčových prvků pro biotechnologie, které umožní optimalizaci hodnotových řetězců z technického, ekonomického, společenského a enviromentálního hlediska. Projekty mají za cíl přinést logistické a technologické schéma, které zvýší přístup ke vstupním surovinám pro optimalizaci bio-zpracovatelských procesů během roku. Toto schéma by mělo také snížit ztráty biomasy ze vstupních surovin prostřednictvím optimalizace jednotlivých částí hodnotového řetězce. Mělo by být také dosaženo delšího časového období pro ukládání vstupní suroviny před jejím zpracováním.

Projekty mají za cíl také zlepšit ekonomickou a enviromentální udržitelnost daných hodnotových řetězců. Výzva zahrnuje jakékoli vstupní bio-suroviny s podmínkou, že musí pocházet z Evropy a musí být udržitelné z ekonomické i enviromentální perspektivy. Žadatelé o projekt musí zahrnovat zástupce relevantních primárních sektorů jakožto strategické partnery. Úroveň TRL (technology readiness level) na konci realizace projektů musí dosáhnout hodnot 4-5.

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 09. 2020

Cílem programu je podpora zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků. Realizací tohoto programu ministerstvo umožňuje právnickým osobám vykonávajícím činnost základních a středních škol - odpovídajících ročníků nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia všech zřizovatelů a zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení získat na základě podané žádosti dotaci ze státního rozpočtu podle výsledků, kterých jejich žáci dosáhli v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných ministerstvem ve školním roce 2019/2020. Finanční podpora je poskytována na nenárokové složky platů pedagogických pracovníků, kteří se podíleli na vzdělávání žáka, který byl v tomto programu ohodnocen body za výsledky v soutěži. Žadateli jsou kraje, do jejichž územní působnosti náleží právnické osoby vykonávající činnost základních a středních škol, právnické osoby vykonávající činnost středních škol škol zřízené ministerstvem, právnické osoby vykonávající činnost základních a středních škol zřízené registrovanou církví nebo náboženskou společností. Škola zřízená územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem podává žádost do 7. září 2020 prostřednictvím kraje. Kraj za školy doručí ministerstvu do 14. září 2020 souhrnnou žádost. Právnická osoba vykonávající činnost základních a středních škol, která byla zřízena registrovanou církví nebo náboženskou společností, zašle žádost přímo ministerstvu, a to do 14. září 2020.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 09. 2020

Výzva je zaměřená na podporu filmové distribuce prostřednictvím mezinárodního marketingu, brandingu a distribuce audiovizuálních děl. Program poskytuje podporu pro nově vytvořené systémy zaměřené na distribuci nenárodních evropských filmů, a to prostřednictvím kinové distribuce a dalších platforem, včetně aktivit souvisejících s mezinárodní distribucí - tj. tvorba titulků, dabingu a dalšího popisu audiovizuálních děl.

Cílem výzvy zaměřené na automatickou distribuci děl je podpora širší mezinárodní distribuce současných nenárodních evropských filmů, a to poskytnutím prostředků pro distributory a obchodníky dle jejich výsledků na trhu. Toto schéma je také zaměřeno na podporu spolupráce mezi produkčním a distribučním sektorem. Spolupráce těchto sektorů může ve výsledku zlepšit postavení nenárodních evropských filmů na trhu a zvýšit jejich konkurenceschopnost.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 09. 2020

Výzva je zaměřená na podporu individuálních mezinárodních stipendií udělovaných nejlepším výzkumným pracovníkům, kteří působí ve členských státech Evropské unie nebo asociovaných státech programu Horizon 2020. Žádat o podporu mohou výzkumní pracovníci spolu s organizací, v rámci které působí, a to v akademickém i jiném sektoru. Stipendia mohou mít formu evropskou nebo globální. Evropská stipendia jsou udělována v rámci Evropy a jsou otevřena pro mimoevropské výzkumné pracovníky přicházející do Evropy, nebo pro evropské výzkumné pracovníky migrující v rámci Evropy.

Přímý návrat a dlouhodobá re-integrace výzkumných pracovníků v Evropě, včetně jejich země původu, je podporována odděleným reintegračním panelem v rámci evropských stipendií. Odděleným panelem pro restart kariéry v rámci evropských stipendií je podporováno obnovení výzkumných aktivit pro pracovníky v Evropě po kariérní pauze, jde o například mateřskou dovolenou nebo migraci. Výzkumní pracovníci z ne-akademických organizací budou podporováni odděleným multidisciplinárním panelem, také v rámci evropských stipendií. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 09. 2020

Cílem výzvy je stimulace inovační poptávky veřejného sektoru vůči výzkumným organizacím, podnikům a jejich konsorciím prostřednictvím realizace veřejných zakázek v režimu řízení o inovačním partnerství (dopravní infrastruktura, řízení dopravy, dopravní prostředky ve veřejné dopravě, technická infrastruktura, veřejné osvětlení a energetická bezpečnost, nakládání s vodou a její kvalita, správa a rozvoj městských ekosystémů, protipovodňová a protihluková opatření, snižování znečištění ovzduší, nakládání s odpady, energetické úspory ve veřejných budovách a v technické infrastruktuře, úsporné stavební technologie pro výstavbu veřejných budov, úsporné stavební technologie pro výstavbu startovacích, sociálních bytů, domovů pro seniory a hendikepované, památková péče, obnova a ochrana památkově chráněných objektů, ICT řešení pro e-government, výchova a vzdělávání, sociální služby, zdravotnické služby, civilní ochrana, bezpečnost občanů, ochrana veřejného pořádku, technologie pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace ve městě). Žadatelem je hl. m. Praha a jim zřízené či založené organizace, městské části hl. m. Prahy a jimi zřízené či založené organizace.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
72 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 09. 2020

Výzva je zaměřená na podporu další generace zhodnocení energetické náročnosti a certifikace. Projekty by měly zahrnovat relevantní zúčastněné strany v oblasti energetické certifikace (včetně národních a regionálních certifikačních orgánů). Očekává se vývoj strategií pro podporu EPC (Energy Performance Certification) postupů a nástrojů napříč Evropou, které zajistí srovnatelnou úroveň certifikace, nezávislou kontrolu a ověřování. Certifikace by měla být uplatnitelná v rámci různých lokací, typů budov, klimatických podmínek atd., včetně národních EPC schémat a postupů.

Očekávaný dopad této výzvy je zejména:

 • Úspora primární energie (v GWh/rok)
 • Investice do udržitelných zdrojů energie
 • Zvýšená aplikace EPC a nezávislých kontrolních systémů v rámci EU a národních legislativ
 • Zvýšení využití EPC databází pro ověřování energetické náročnosti
 • Zvýšení integrace inspekcí a energetických auditů v EPCs

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 09. 2020

Program je zaměřen na vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Projekt musí být zaměřen buď na zlepšení výrobních procesů, nebo vývoj nových produktů a služeb či inovaci procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb včetně designu, nebo na zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace. Znalostní transfer bude realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo vprovozovně podniku. Žadateli jsou malé a střední podniky. Výzkumná organizace je příjemcem podpory, dotaci obdrží zprostředkovaně přes podnikatelský subjekt, a to na základě podmínek uvedených v uzavřené smlouvě o partnerství.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 09. 2020

Výzva je zaměřená na podporu vědeckého a hospodářského rozvoje členských států organizace. Podpořena mohou být zejména následující témata:

 • Choroby a infekce, zejména COVID-19, včetně jejich možného přenosu prostřednictvím potravin
 • Odolnost a řízení rizik
 • Digitální technologie
 • Klimatická změna, včetně sekvestrace uhlíku v zemědělství, lesnictví a využití půdy
 • Množení zvířat a rostlin pro zajištění udržitelného růstu a odolnosti proti klimatickým změnám
 • Ekosystémy a biodiverzita
 • Udržitelné potravinové systémy

Žádat o podporu lze ve dvou oblastech. První oblastí podpory je udělování stipendií výzkumným pracovníkům zaměřeným na zemědělství, rybářství nebo lesnictví, kteří mají zájem o přeshraniční spolupráci a podporu mobility. Druhou oblastí je podpora vědeckých konferencí, opět pro výzkumné pracovníky v oborech zemědělství, rybářství nebo lesnictví. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 09. 2020

Cílem programu je obnova přirozených funkcí krajiny. Program se dělí na 6 podprogramů (115 172 – Zajištění povinností orgánů ochrany přírody ve zvláště chráněných územích a lokalitách soustavy Natura 2000, 115 173 – Péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, 115 174 – Adaptace vodních ekosystémů na změnu klimatu, 115 175 – Adaptace nelesních ekosystémů na změnu klimatu, 115 176 – Adaptace lesních ekosystémů na změnu klimatu, 115 177 – Odborné studie a další podkladové materiály).

V rámci výzvy 2/2019 jsou podporovány projekty zaměřené na podprogramy 115D174 – Adaptace vodních ekosystémů na změnu klimatu (opatření přispívající ke zlepšování přirozených funkcí vodních toků, včetně obnovy jejich migrační prostupnosti, obnova nebo tvorba mokřadů a tůní, výstavba, obnova nebo rekonstrukce vodních nádrží přírodě blízkého charakteru s cílem zlepšení retenční schopnosti krajiny a podpory biodiverzity, zakládání a revitalizace prvků systému ekologické stability vázaných na vodní režim), 115D175 – Adaptace nelesních ekosystémů na změnu klimatu (obnova vegetačního krytu, odstraňování nepovolených skládek odpadu, péče o dřeviny, protierozní opatření, regulace šíření invazních druhů, šetrné hospodaření na zemědělské půdě, úprava stanovištních poměrů, zachování a vytváření krajinných prvků) a 115D176 - Adaptace lesních ekosystémů na změnu klimatu (opatření pro zlepšování druhové, věkové a prostorové skladby lesních porostů, včetně likvidace invazních druhů, opatření za účelem bezpečného ponechání dřevní hmoty v lese, ponechání výstavků stanovištně původních dřevin na dožití a k následnému přirozenému rozkladu po těžbě v lesním porostu, zpracování lesních hospodářských plánů pro hospodářskou úpravu nepasečných forem hospodaření v národních parcích a jejich ochranných pásmech). Na jeden projekt z podprogramu 115D174 Adaptace vodních ekosystémů na změnu klimatu je maximální výše dotace 1 mil. Kč (u ostatních max. 250 000 Kč).

Oprávněnými žadateli jsou fyzické osoby, právnické osoby, obecně prospěšné organizace, obce, spolky, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky. Podpořené projekty mohou být realizovány nejpozději do 30.11.2023. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 09. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro základní, střední a vyšší odborné vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 375 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 09. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup pozemků a staveb, rekonstrukce, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb a sociální práce s cílovými skupinami. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 327 986,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 09. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti), nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované a zakládané kraji, obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 747 049,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 09. 2020

Výzva je zaměřená na kofinancování nových nebo existujících regionálních, národních či mezinárodních programů na podporu výzkumných vzdělávacích aktivit a přeshraniční a mezisektorové mobility výzkumných pracovníků. Žadatelé o podporu musí předložit víceleté návrhy nových či existujících doktorských či post-doktorských výzkumných programů, které mohou mít dopad na rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a inovací. Podporovaní výzkumní pracovníci musí splňovat pravidla mobility, která jsou daná programem této výzvy - Marie Sklodowska-Curie, tento program spadá pod aktivity Horizon 2020. 

Kofinancování se může týkat:

 • doktorských programů, určených na vzdělání a rozvoj výzkumných schopností doktorandů a mladých výzkumných pracovníků.
 • výzkumných programů, zaměřených na podporu individuálního rozvoje dovedností a kariéry zkušených výzkumných pracovníků.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 30.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 09. 2020

Cílem programu je ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti. Žadateli mohou být kraje, města a městské části nad 5 000 obyvatel, podnikatelské subjekty.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2020

Program je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření a ochranu obyvatel před účinky povodní. Podpora je směřována na zpracování analýz odtokových poměrů a návrhů možných protipovodňových opatření, na budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů a na tvorbu digitálních povodňových plánů. Žadateli jsou státní podniky a příspěvkové organizace.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro základní, střední a vyšší odborné vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity základní školy a připojení k internetu. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 853 799,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, na výstavbu a stavební úpravy, s cílem transformovat pobytová zařízení sociálních služeb, na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce scílovými skupinami, na výstavbu nového komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na rekonstrukci a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb, nákup vybavení pro zajištění provozu zařízení. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, NNO, církve, církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
950 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na revitalizaci památek uvedených na indikativním seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví – městská památková zóna Mariánské Lázně, městská památková rezervace Františkovy Lázně a na indikativním seznamu Národních kulturních památek – Kostel Dobrého pastýře v Podhradí (restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, obnova parků a zahrad u souboru památek, modernizace či výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí). Žadateli jsou vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 375 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury včetně zabezpečení bezbariérovosti, na nákup pozemků a nemovitostí, na pořízení vybavení budov a učeben, na pořízení kompenzačních pomůcek. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, školy a školská zařízení v oblasti předškolního základního a středního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 900 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, na realizaci liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
475 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2020

Cílem programu je ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Podporováno je zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce krajů, hl. Prahy a statutárních měst. Žadateli jsou kraje, statutární města a hlavní město Praha.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2020

Cílem výzvy je podpora české kinematografie v době dopadů mimořádných opatření v důsledku epidemie COVID-19, posílení pozice českého filmu v distribuční nabídce, podpora českých debutů a náročných kinematografických děl v distribuční nabídce, podpora nezávislých zahraničních kinematografických děl v distribuční nabídce, širší dostupnost kinematografických děl v regionálních jednosálových a dvousálových kinech. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
700 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2020

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů a projektů (lze podávat od 26.5.2020 do 30.10.2020) zaměřených na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů, na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro pěší, na zavedení nebo modernizaci dopravní telematiky pro veřejnou dopravu. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na pořízení bytů formou výstavby nových bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, obce.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 042 500,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2020

Cílem programu je ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Dotace je určena na zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech nebo veřejného osvětlení a doporučení, zda jsou objekty nebo veřejné osvětlení vhodné pro realizaci EPC projektu. Dále je dotace určena organizačním složkám státu na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC. Žadateli jsou kraje, obce, městské části, státní podniky, společnosti vlastněné 100 % obcí či městskou částí, veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení, školské právnické osoby, příspěvkové organizace, organizační složky státu, podnikatelské subjekty (týká se zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor), organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené státem (týká se zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předložení návrhů na udělení Ceny ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. Návrh předkládá statutární orgán nebo zástupce příjemce podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vznik nových sociálních podniků, rozšíření podniků v rámci stávajících podnikatelských subjektů, který v době podání žádosti není sociálním podnikem, rozšíření stávajících podnikatelských subjektů, který v době podání žádosti je sociálním podnikem, vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ. Žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace, NNO, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 165 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro předškolní, základní, střední a vyšší odborné, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 375 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2020

Podpora a rozvoj neziskového sektoru působícího v oblasti prevence kriminality (snížení výskytu delikventní činnosti u dětí a mladých dospěl&yacu