Poučení o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4.2016, účinného od 25.5.2018, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

Správce údajů: GRANT ADVISOR, spol. s r.o., IČO: 276 918 37, se sídlem Rovinka 7, 614 00 Brno, sp. zn. C 52457 vedená u Krajského soudu v Brně. 

Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování

Osobní údaje mohou být zpracovány pro účely monitoringu dotačních příležitostí pro právnické osoby, u uživatelů s neplaceným přístupem dále jednání o uzavření smlouvy ohledně monitoringu dotačních příležitostí či dotačním poradenství, po uzavření smlouvy pak pro účely plnění smlouvy. V případě uzavření smlouvy budou osobní údaje dále zpracovávány v rozsahu dle zvláštních právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a archivnictví.

Minimální rozsah kategorií údajů, které bude správce zpracovávat:

  • emailová adresa
  • název organizace
  • kritéria monitoringu dotačních příležitostí.

Nepovinnými kategoriemi údajů poskytnutými uživatelem dále mohou být:

  • jméno a příjmení adresáta monitoringu
  • adresa pracoviště
  • telefon
  • poznámky k monitoringu uvedené uživatelem.

Kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě, údaje mohou být poskytnuty pouze orgánu veřejné moci na jejich písemné vyžádání na základě požadavku vyplývajícího ze zvláštního právního předpisu.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Osobní údaje budou uloženy u správce po dobu plnění smlouvy či registrace, minimálně po dobu nezbytně vyžadovanou zvláštními právními předpisy, zejména v oblasti účetnictví a archivnictví.

Ostatní ustanovení

Subjekt údajů může požádat správce o přístup k údajům, může žádat jejich opravu nebo výmaz. Subjekt údajů může správce požádat o omezení zpracování osobních údajů, má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a má právo na přenositelnost údajů.

Pokud bude zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má subjekt údajů právo souhlas odvolat kdykoli, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Subjekt údajů může podat stížnost k dozorovému úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.