Licenční podmínky ke službě DotaceOnline.cz platné od 20.1.2018 sjednané v souladu s ustanovením § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“).

 

Tyto licenční podmínky jsou nedílnou součástí podmínek registrace nového uživatele a také objednávky Nabyvatele přístupu k produktu DotaceOnline.cz.

Poskytovatel:

  • GRANT ADVISOR, spol. s r. o.
  • Registrace: Registrovaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 52457
  • IČ: 27691837
  • Sídlo: Rovinka 7, 614 00 Brno

Registrací či objednávkou služby DotaceOnline.cz jako Registrovaný uživatel nebo jako Předplatitel (Nabyvatel přístupových práv) v plném rozsahu přijímá a souhlasí s uvedenými Podmínkami.

Článek I. Prohlášení Poskytovatele

1. Poskytovatel prohlašuje, že je držitelem autorských práv k databázi umístěné na portálu DotaceOnline.cz, jejímž autorem je kolektiv zaměstnanců Poskytovatele a má právo poskytnout Nabyvateli oprávnění k výkonu práva databázi (dále jen „dílo“) užít v souladu s podmínkami této smlouvy. Sběrem, výběrem a uspořádáním obsahu je služba považována za databázi, a jako taková je chráněna právním řádem České republiky, zejména autorským zákonem.

2. Portál DotaceOnline.cz poskytuje informace o dotačních programech a dalších souvisejících formách podpory pro veřejné, soukromé i neziskové subjekty. Stránky poskytují podpůrné služby autorizovaným uživatelům a předplatitelům, kteří budou informováni o dotačních programech, které pro ně mohou být dostupné na základě jejich lokalizace, odvětví, typu organizace a účelu, pro který by měla být podpora určena. Informace a materiály publikované na tomto webu jsou shromažďovány z primárních zdrojů poskytovatelů dotací a jiných finančních zdrojů.

3. Ačkoli se Poskytovatel snaží zajistit, aby všechny zveřejněné materiály byly přesné, včasné a pravidelně aktualizované, Poskytovatel neodpovídá za případné škody způsobené nepřesnostmi a/nebo opomenutími v jakýchkoli informacích. Informace a materiály publikované v rámci díla nebo jinak v jeho souvislosti jsou určeny pouze pro obecnou informovanost a ne k tomu, aby zabezpečovaly doporučení k jakýmkoliv obchodním transakcím, do kterých vstupuje Nabyvatel nebo autorizovaní uživatelé.

Článek II. Předmět a účel licenčních podmínek

1. Licenční podmínky vymezují pravidla neplaceného přístupu pro Registrované uživatele, tak pravidla placeného přístupu pro Předplatitele (dále i „Nabyvatele“).

Článek III. Autorizované užití díla

1. Registrovaní uživatelé a Předplatitelé smí využívat dílo ve shodě s nejlepším vědomím a svědomím a v souladu s platnými právními předpisy. Toto zahrnuje všechny aktivity spojené s vyhledáváním, získáváním informací a jejich ukládáním v rámci díla.

2. Není-li to výslovně uvedeno výše, Registrovaný uživatel či Nabyvatel nesmí redistribuovat, modifikovat nebo jakýmkoliv způsobem komerčně využívat některou část z obsahu. Nabyvatel ani Registrovaný uživatel není oprávněn šířit jakoukoliv část díla skrze elektronické nástěnky, emaily, intranety, internet nebo podobná media nebo služby, především není povoleno tyto obsahové součásti díla distribuovat hromadně. Zejména je výslovně zakázáno vytvoření databáze v elektronické nebo materiálu v tištěné podobě prostřednictvím systematického stažení a uložení jakékoliv části Obsahu.

3. Registrovaný uživatel či Nabyvatel bere na vědomí, že funkční design, zdrojový kód náleží Poskytovateli a společnosti Idox Information Solutions Ltd, UK.

4. V případě, že Registrovaný uživatel či Nabyvatel bude chtít publikovat nebo distribuovat obsah jakýmkoliv způsobem, musí být povolení nejprve písemně poskytnuto statutárním zástupcem společnosti GRANT ADVISOR, spol. s.r.o. Žádosti o povolení výjimky z tohoto ustanovení bude zasláno Poskytovateli na uvedenou kontaktní adresu.

Článek IV. Ustanovení vztahující se k podmínkám pro Registrované uživatele

1. Noví uživatelé, kteří se rozhodnou ZDARMA registrovat pro odběr příslušných novinek a sledování jimi nadefinovaných výzev, souhlasí vedle zasílání dobrovolně nastavitelných newsletterů také s bezplatným automatickým přijímáním informací o nabídkách služeb Poskytovatele a také s automatickým přijímáním obchodních sdělení třetích stran. Tyto dodatečné informace nebudou zasílány častěji než jedenkrát týdně.

2. Registrovaní uživatelé nepožívají výhod Předplatitelů, nemají tak přístup k formuláři podrobného vyhledávání, podrobným informacím o publikovaných výzvách, k poradenské podpoře Poskytovatele, a dalším službám.

3. Zrušit týdenní rozesílku Newsletteru Dotaceonline.cz obsahujícího volitelně funkci „hlídacího psa“ uživatelem nadefinovaných výzev lze po přihlášení „Najít moji dotaci“ a deaktivací příslušného výběru „Upozornit emailem“ v pravé části obrazovky.

4. Zrušit týdenní rozesílku Newsletteru Dotaceonline.cz obsahujícího přehled zveřejněného dotačního zpravodajství lze po přihlášení v části Můj profil prostřednictvím deaktivace zatržítek „Zasílat zpravodajství pro podnikatelský sektor“ resp. „Zasílat zpravodajství pro veřejný a neziskový sektor“.

5. Registraci na Dotaceonline.cz lze zrušit zasláním emailu s předmětem „ZRUŠIT REGISTRACI“ na emailovou adresu dotaceonline@grantadvisor.cz. Registrace bude zrušena nejpozději do 14ti dnů, zpravidla však do 7mi pracovních dnů.

6. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit provedenou registraci bez předchozího upozornění. Toto ustanovení se vztahuje například na registrace, které nejsou spojené s uvedením důvěryhodných kontaktních údajů, na registrace spojené s uvedením freemailové adresy (gmail.com, centrum.cz, apod.), či na registrace, které by mohly vést k ohrožení práv a postavení Poskytovatele.

Článek V. Udělení přístupu pro předplatitele (ustanovení vztahující se k podmínkám pro Předplatitele)

1. Licence bude poskytnuta formou udělení přístupu do placené části portálu DotaceOnline.cz v počtu uživatelských přístupů uvedených v příslušné Objednávce na dobu s periodou 12ti měsíců, za což Poskytovateli náleží finanční odměna.

2. Nabyvatel je povinen k přístupu do systému užít pouze v objednávce uvedené autorizované domény e-mailové adresy v doméně Nabyvatele uvedené v Objednávce. Poskytovatel je oprávněn odmítnout objednávky s uvedenou volně přístupnou doménou (např. seznam.cz, centrum.cz, qmail.com, apod.).

3. Autorizovaný uživatel je uživatel, kterému byl dle výše uvedeného vytvořen přístup. Počet autorizovaných uživatelů odpovídá počtu objednaných uživatelských přístupů.

4. Součástí licence je i průběžná technická podpora ze strany Poskytovatele a telefonická podpora spojená ovládáním a využitím díla Nabyvatelem a dále úvodní poradenství v rozsahu uvedení vhodných otevřených a očekávaných dotačních výzev pro danou organizaci.

5. Přístup k dílu bude Poskytovatelem Nabyvateli umožněn do 7 kalendářních dnů ode dne přijetí platby od Nabyvatele. Poskytovatel je povinen na základě Objednávky zaslat Nabyvateli fakturu.

Článek VI. Platba, stornopodmínky a odstoupení od smlouvy – platba bankovním převodem (ustanovení vztahující se k podmínkám pro Předplatitele)

1. Objednatel si sám v objednávce zvolí způsob úhrady, a to buď bankovním převodem, nebo dobírkou.

2. V případě volby způsobu úhrady bankovním převodem, zašle Poskytovatel na uvedenou emailovou adresu fakturu v elektronické podobě.

3. Poskytovatel se po přijetí platby telefonicky s Objednatelem spojí pro upřesnění obsahu dotačního doporučení na míru Objednateli. Po úhradě faktury bude Nabyvateli do 7 dnů zaslán balíček s originálem faktury, přehledem všech odpovídajících otevřených a očekávaných výzev na míru organizace Nabyvatele (po vzájemné dohodě může být obsah upřesněn či změněn) a dalších dokumentů, které jsou součástí nabídky. Toto doporučení Poskytovatel v tištěné podobě přiloží do obálky, obsahující také originál faktury a další prezentované materiály.

4. V případě storna objednávky ze strany Objednatele před zaplacením dané částky v době 14ti denní lhůty splatnosti nebudou Objednateli účtovány žádné stornopoplatky.

5. V případě oboustranného odstoupení od smlouvy bude Objednateli vrácena platba v alikvotní výši objednaného a již zaplaceného nevyužitého období, snížena o jednorázový poplatek 500 Kč + DPH odpovídající paušálním nákladům Poskytovatele. Odstoupení od smlouvy může být provedeno bez udání důvodů oboustranně, s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

Článek VII. Platba, stornopodmínky a odstoupení od smlouvy – platba dobírkou (ustanovení vztahující se k podmínkám pro Předplatitele)

1. Objednatel si sám v objednávce zvolí způsob úhrady, a to buď bankovním převodem, nebo dobírkou.

2. V případě volby způsobu úhrady dobírkou, zašle nejpozději do 7mi kalendářních dnů Poskytovatel na v objednávce uvedenou korespondenční adresu informační balíček včetně dotačního doporučení na míru Objednateli. Poskytovatel se po každé přijaté objednávce telefonicky s Objednatelem spojí pro upřesnění obsahu dotačního doporučení na míru Objednateli. Toto doporučení Poskytovatel v tištěné podobě přiloží do obálky, obsahující také originál faktury a další prezentované materiály.

3. Na základě objednávky získá zákazník nastavení hlídacích psů v systému DotaceOnline.cz, na základě kterých bude týdně zasílán individualizovaný dotační monitoring.

Článek VIII. Nakládání s licencí a omezení (ustanovení vztahující se k podmínkám pro Předplatitele)

1. Licence je poskytnuta jako licence nevýhradní. Územní rozsah licence je neomezený. Časově je licence poskytnuta na dobu dle Objednávky Nabyvatele.

2.FUP (Fair User Policy - pravidla férového využití) služby DotaceOnline.cz je definována na základě vyhodnocení dlouhodobého využití služby. Jejím účelem je zamezit tomu, aby jeden uživatel nadměrným užíváním služby zneužíval licenční podmínky a zabránil tak celkovému zdražení služby pro ostatní uživatele, kteří využívají službu v přiměřené míře. 

3. V případě jakéhokoliv neautorizovaného užití díla ze strany Nabyvatele může Poskytovatel dočasně přerušit přístup Nabyvateli ke službám díla, avšak pouze za podmínky doručení písemný výzvy (i e-mailem) Nabyvateli, která bude definovat důvod případného přerušení (popis neautorizovaného užití díla) a dobu k nápravě. V případě nesjednání nápravy v takové lhůtě je Poskytovatel díla oprávněn přerušit Nabyvateli přístup ke službám díla do okamžiku sjednání nápravy Nabyvatelem. K takovému okamžiku se Poskytovatel zavazuje služby díla ihned obnovit.

Článek IX. Závazky Poskytovatele (ustanovení vztahující se k podmínkám pro Předplatitele)

1. Poskytovatel poskytne Nabyvateli přiměřenou míru technické pomoci při používání díla. Poskytovatel zajistí dostupnost svých pracovníků pomocí emailu, faxu nebo telefonu v hodinách od 8.30. hod. do 16.30. hod. pracovního dne mimo pátku, pro příjem zpětné reakce od Nabyvatele, vyřešení problémů a obecných otázek. Reakční doba pro zahájení řešení problému je 48 hodin.

Článek X. Smluvní pokuta, úrok z prodlení

1. V případě každé jednorázové nedostupnosti (služeb) díla delší než 2 dny má Nabyvatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5% z jím zaplacené roční ceny, až do výše celkové roční ceny. Nárok na tuto smluvní pokutu vzniká také za každé další 2 po sobě jdoucí započaté dní nedostupnosti díla, a to až do výše ceny licence. Poskytovatel se zavazuje smluvní pokutu uhradit na základě písemné výzvy Nabyvatele v době 10 dnů ode dne doručení.

2. V případě podstatného porušení ustanovení článku Článek III. Autorizované užití díla v bodech 2 a 3 je sjednána jednorázová smluvní pokuta ve výši 100.000 Kč. Tím není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu prokazatelně způsobené škody.

Článek XI. Platnost a účinnost licenčních podmínek

1. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem registrace či dnem objednávky vystavené Nabyvatelem.

2. Žádná ze stran nemůže ať už přímo či nepřímo postoupit celá nebo částečná práva nebo závazky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé strany, která nesmí souhlas bezdůvodně odmítnout nebo zpozdit.

Za Poskytovatele

Ing. Martin Dítě, jednatel společnosti