Licenční podmínky ke službě DotaceOnline.cz platné od 14.11.2020 do 31.8.2023 sjednané v souladu s ustanovením § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).

Článek I. Obecné vymezení Licenčních podmínek

 1. Předmětem těchto licenčních podmínek (dále jen také „Licenční podmínky“) je rámcové vymezení práv a povinností smluvních stran při poskytnutí licence pro přístup ke službě DotaceOnline.cz včetně poskytnutí práva užít a zužitkovat Databázi, a to dle licenční smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem.
 2. V souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku se těmito Licenčními podmínkami v aktuálním znění řídí a doplňuje obsah licenční smlouvy, pokud je na ně odkázáno v uzavřené licenční smlouvě zakládající smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem, jehož předmětem je poskytnutí oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví Poskytovatele (licence) v ujednaném rozsahu a podmínek.
 3. Tyto Licenční podmínky jsou tak součástí licenční smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem pro udělení licence pro přístup ke službě DotaceOnline.cz a k zužitkování Databáze.
 4. V případě odchylných ujednání v licenční smlouvě mají taková ujednání před zněním Licenčních podmínek přednost.
 5. Práva a povinnosti neupravená uzavřenou licenční smlouvou nebo těmito Licenčními podmínkami se ve zbytku řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem.                       

Článek II. Definice pojmů

 1. Poskytovatel licence: GRANT ADVISOR, spol. s r.o., společnost registrovaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 52457, IČ: 27691837, sídlo: Rovinka 7, 614 00 Brno (dále také jen „Poskytovatel“).
 2. Nabyvatel licence: osoba uzavírající s Poskytovatelem licenční smlouvu pro přístup k produktu DotaceOnline.cz, a to jako Předplatitel nebo Registrovaný uživatel (dále také jen „Nabyvatel“).
 3. Předplatitel: Nabyvatel, který uzavřel s Poskytovatelem licenční smlouvu za úplatu (odměnu) hrazenou Poskytovateli (dále také jen „Předplatitel“).
 4. Registrovaný uživatel: Nabyvatel, který uzavřel s Poskytovatelem licenční smlouvu bez úplaty (odměny), a to pouze za účelem zkušebního přístupu k obsahově zúženému produktucz (dále také jen „Registrovaný uživatel“).
 5. Portál Dotaceonline.cz:  Portál představující obsah webových stránek Poskytovatele dotaceonline.cz. poskytující informace o dotačních programech a dalších souvisejících formách podpory pro veřejné, soukromé i neziskové subjekty (dále také jen „portál“). Portál obsahuje veřejně přístupnou a neveřejnou část, která je Poskytovatelem zpřístupněna Nabyvateli po uzavření licenční smlouvy prostřednictvím Uživatelského jména a Hesla. Prostřednictvím neveřejné části portálu, jejíž součástí je i Databáze, jsou Poskytovatelem poskytovány podpůrné služby Nabyvatelům, kteří jsou dle podmínek uzavřené licenční smlouvy informováni o dotačních programech, které pro ně mohou být dostupné na základě jejich lokalizace, odvětví, typu organizace a účelu, pro který by měla být podpora určena. Informace a materiály publikované na portále jsou shromažďovány z primárních zdrojů poskytovatelů dotací, jakož i jiných zdrojů poskytovatelů finančních prostředků.
 6. Databáze: neveřejná databáze umístěná a neveřejně přístupná na portálu Dotaceonline.cz obsahující zejména aktualizované údaje o dotačních výzvách strukturálních fondů na úrovni území celé ČR (Strukturální fondy a fond soudržnosti pro Českou republiku), komunitárních programů EU,  výzvy národních, regionálních a místních programů (Program rozvoje venkova. Národní programy ČR a investiční pobídky), výzvy bilaterálních programů, nadací, výzvy místních akčních skupin, ITI, IPRU a řady dalších dotačních výzev a příležitostí uspořádaných metodicky a/nebo systematicky a individuálně přístupných elektronickými prostředky skrze portál (dále jen „Databáze“). Součástí Databáze jsou i výzvy ostatních programů podpory, jako jsou garance, zvýhodněné úvěry, joint venture fondy či ocenění.
 7. Služba Dotaceonline.cz: zpřístupnění neveřejné části portálu s Databází a obslužným softwarem umožňujícím zužitkování Databáze dle licenční smlouvy (dále jen „služba Dotaceonline.cz“).
 8. Informace: rozumí se textová, grafická či obrazová informace, dokument, údaj či jiný prvek tvořící obsah Portálu(dále také jen „informace“).
 9. Licenční smlouva: smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem pro udělení licence pro přístup k produktu DotaceOnline.cz, kterou Poskytovatel poskytuje Nabyvateli licenci k zužitkování obsahu Databáze a zároveň k užití informací pro účely informování Nabyvatele o jednotlivých dotačních programech a dalších souvisejících formách podpory pro veřejné, soukromé i neziskové subjekty (dále také jen „licenční smlouva“).
 10. Oprávněný uživatel: osoba na straně Nabyvatele, která využívá práva založená licenční smlouvou tak, že prostřednictvím dálkového přístupu vyhledává Informace v Databázi a vyhledané Informace zobrazuje a/nebo ukládá, resp. zpracovává v počítači Nabyvatele. Přístup Oprávněného uživatele do Databáze je možný na základě přiděleného Uživatelského jména a Hesla (dále také jen „Oprávněný uživatel“).
 11. Uživatelské jméno: identifikační údaj Oprávněného uživatele pro přístup do Databáze (dále také jen „uživatelské jméno“).
 12. Heslo: unikátní kombinace znaků sloužící k ověření identifikace Oprávněného uživatele, bez jehož zadání není možný přístup do Databáze (dále také jen „heslo“).
 13. Místo realizace projektu: určení místa, v rámci kterého má Nabyvatel realizovat dotační projekt, a to s uvedením okresu (bráno ve smyslu územně-orientačním) (dále také jen „místo realizace projektu“).
 14. Report: Jedná se o formu pořízeného výstupu z uživatelské části Databáze vygenerovaného pomocí tlačítka „Vygenerovat report“, který je pořízen ve formátu datového souboru pdf (dále také jen „Report“).
 15. Faktura: rozumí se daňový podklad vystavený Poskytovatelem mající všechny náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Článek III. Prohlášení Poskytovatele

 1. Poskytovatel prohlašuje, že je pořizovatelem Databáze. Sběrem, výběrem a uspořádáním obsahu je Databáze chráněna právním řádem České republiky, zejména autorským zákonem (zákon č. 121/2000 Sb.)
 2. Poskytovatel prohlašuje, že jako pořizovatel Databáze je oprávněn poskytnout Nabyvateli oprávnění k výkonu práva Databázi užít v souladu s podmínkami těchto Licenčních podmínek.
 3. Ačkoli se Poskytovatel snaží zajistit, aby všechny zveřejněné materiály na portálu a v rámci Databáze byly přesné, včasné a pravidelně aktualizované, Poskytovatel neodpovídá za případné škody způsobené nepřesnostmi a/nebo opomenutími v jakýchkoli informacích. Informace a materiály publikované v rámci Databáze na portálu jsou určeny pouze pro obecnou informovanost a nikoliv k tomu, aby zabezpečovaly úplná doporučení k jakýmkoliv obchodním transakcím, do kterých vstupuje Nabyvatel.

Článek IV. Předmět a účel Licenčních podmínek

 1. Licenční podmínky vymezují jednak bližší pravidla licenční smlouvy ohledně přístupu do Databáze a pravidla zužitkování obsahu Databáze pro Registrované uživatele, tak pravidla placeného přístupu do Databáze a zužitkování obsahu Databáze pro Předplatitele.
 2. V rámci poskytnuté licence dle licenční smlouvy je Nabyvateli umožněno po individualizovaném přihlášení vyhledávat v Databázi dotační příležitosti s možným omezením definovaným úrovní a délkou předplatného a nastavit si také individualizovaný monitoring vhodných dotačních příležitostí na autorizovaný e-mail – tzn. nastavit si tzv. „hlídacího psa“ resp. "newsletter".
 3. Jeden individualizovaný monitoring vhodných dotačních příležitostí (konkrétní hlídací pes) je definován konkrétním souborem vyhledávacích kritérií, které jsou použity pro pravidelné zasílání nových a existujících dotačních výzev jednomu konkrétnímu autorizovanému uživateli v rámci Nabyvatele.

Článek V. Vymezení oprávnění Předplatitele dle úrovní předplatného

1. Základní úroveň předplatného BASIC se vyznačuje těmito oprávněními Předplatitele (dále také jen „Předplatitel BASIC“):

 1. Monitoring je určen výhradně pro interní využití pro Předplatitele BASIC, a to pro jednu konkrétní lokalitu místa realizace projektu (míněno na úrovni jednoho okresu) určenou předplatitelem BASIC
 2. Licence je omezena pouze na doménu e-mailu registrovanou na Předplatitele BASIC, ve výjimečných případech lze akceptovat i e-mail mimo doménu Předplatitele BASIC, pokud je dle veřejně dostupných výpisů kontaktů prokázáno, že ji Předplatitel BASIC již dlouhodobě používá.
 3. V základní ceně předplatného BASIC jsou garantovány tři (3) možnosti individualizovaného monitoringu vhodných dotačních příležitostí (3 „hlídací psi“ ) - zasílané / dostupné na jednu až tři konkrétní e-mailové adresy, které jsou výhradně v držení Předplatitele BASIC. Oprávnění užití mají maximálně 3 oprávnění uživatelé. Změna uživatelů v průběhu doby licence je v rámci organizace přípustná.
 4. Tato úroveň je určena pro obce pod 2000 obyvatel, pro mateřské, základní a střední, i vyšší odborné školy. Je určena pro podnikatele s jedním místem realizace projektu a pro neziskový neziskového sektor.
 5. Počet záznamů (programů podpory) v rámci jednoho Reportu je omezen počtem 100. V rámci této úrovně není povoleno zasílání reportů třetím stranám.

2. Standardní úroveň předplatného STANDARD se vyznačuje těmito oprávněními Předplatitele (dále také jen „Předplatitel STANDARD“):

 1. Tato úroveň je určena pro monitoring dotačních příležitostí v rámci všech konkrétních sektorů bez regionálního omezení cílové skupiny potenciálních příjemců výzev.
 2. Tato úroveň je určena pro monitoring dotačních příležitostí pro jeden celý sektor (podnikatelský, veřejný nebo neziskový)
 3. Oprávnění užití má maximálně 15 oprávněných uživatelů. Změna uživatelů v průběhu doby licence je v rámci organizace přípustná.
 4. Licence je omezena pouze na doménu e-mailu registrovanou na Předplatitele, lze akceptovat i e-mail mimo doménu Předplatitele STANDARD, pokud je dle veřejně dostupných výpisů kontaktů prokázáno, že ji Předplatitel již dlouhodobě používá.
 5. V základní ceně předplatného STANDARD je patnáct (15) možností individualizovaného monitoringu vhodných dotačních příležitostí (15 „hlídacích psů“) - zasílané na 1 až 15 konkrétních e-mailových adres dle zadání Předplatitele.
 6. Počet záznamů (programů podpory) v rámci jednoho Reportu je omezen počtem 100.
 7. Předplatitel úrovně STANDARD je oprávněn tyto vygenerované reporty používat k vlastní komerční činnosti za účelem poskytování vlastní poradenské činnosti, avšak vždy jen ve formátu Reportu vygenerovaného přímo z Databáze, ze kterého je zřejmé, že zdrojem takového Reportu je právě Databáze Poskytovatele.
 8. Monitoring je určen pro Předplatitele STANDARD - typicky za účelem vlastního poradenství poskytovaného třetím osobám, s omezeními uvedenými v článku VI. Autorizované užití Databáze.
 9. Případné výjimky musí být sjednány písemně.

3. Nejpokročilejší úroveň předplatného PROFI se vyznačuje těmito oprávněními Předplatitele (dále také jen „Předplatitel PROFI“):

 1. Tato úroveň je určena pro monitoring dotačních příležitostí v rámci všech konkrétních sektorů bez regionálního omezení cílové skupiny potenciálních příjemců výzev.
 2. Tato úroveň je určena pro monitoring dotačních příležitostí pro všechny tři sektory (podnikatelský, veřejný i neziskový)
 3. Oprávnění užití má maximálně 20 oprávněných uživatelů. Změna uživatelů v průběhu doby licence je v rámci organizace přípustná.
 4. Licence je omezena pouze na doménu e-mailu registrovanou na Předplatitele, lze akceptovat i e-mail mimo doménu Předplatitele PROFI, pokud je dle veřejně dostupných výpisů kontaktů prokázáno, že ji Předplatitel již dlouhodobě používá.
 5. V základní ceně předplatného PROFI je dvacet (20) možností individualizovaného monitoringu vhodných dotačních příležitostí (20 „hlídacích psů“ ) - zasílané na 1 až 20 konkrétních e-mailových adres dle zadání Předplatitele PROFI.
 6. Počet záznamů (programů podpory) v rámci jednoho Reportu je omezen počtem 100.
 7. Předplatitel úrovně PROFI je oprávněn tyto vygenerované reporty používat k vlastní komerční činnosti za účelem poskytování vlastní poradenské činnosti, avšak vždy jen ve formátu Reportu vygenerovaného přímo z Databáze, ze kterého je zřejmé, že zdrojem takového Reportu je právě Databáze Poskytovatele.
 8. Monitoring je určen pro Předplatitele PROFI - typicky za účelem vlastního poradenství poskytovaného třetím osobám, s omezeními uvedenými v článku VI. Autorizované užití Databáze.
 9. Případné výjimky musí být sjednány písemně.

 Článek VI. Autorizované užití Databáze

 1. Nabyvatelé smí využívat Databázi ve shodě s nejlepším vědomím a svědomím, v souladu s platnými právními předpisy a těmito Licenčními podmínkami. Toto zahrnuje všechny aktivity spojené s vyhledáváním, získáváním informací v rámci Databáze a jejich ukládáním.
 2. Nabyvatel nesmí jakkoli modifikovat Databázi nebo manipulovat s Databází a její obsah měnit. Výslovně se zakazuje požívat skripty nebo roboty k automatickému stahování nebo sklízení plných textů nebo metadat z Databáze.
 3. Poskytnutá licence, s výjimkami uvedenými v odstavec 5 pro Předplatitele PROFI, neopravňuje Nabyvatele k:
  1. komerčnímu využití informací z Databáze;
  2. zasílání informací nebo jejich částí z Databáze e-mailem, prostřednictvím intranetů, internetu, mobilního telefonu nebo podobnými medii nebo za použití aplikací třetím osobám;
  3. jakýmkoli dalším způsobům předání či zpřístupnění informací nebo jejich částí z Databáze nad rámec ujednaný v licenční smlouvě nebo těchto Licenčních podmínkách třetím osobám v elektronické, tištěné nebo jakékoli jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele;
  4. ukládání informací do Databází zpřístupněných třetím osobám (je výslovně zakázáno vytvoření vlastní databáze v elektronické nebo v tištěné podobě z informací získaných z Databáze prostřednictvím systematického stažení a uložení jakékoliv části obsahu Databáze);
  5. uchovávání Informací v elektronických informačních systémech Nabyvatele déle než 1 kalendářní rok ode dne získání dané informace, a to vyjma archivace uskutečněného dotačního projektu;
  6. využívání Informací z Databáze k tvorbě a prezentaci vlastních či jiných intranetových či internetových stránek.
 4. Porušení licenčních podmínek uvedených v tomto článku smlouvy je považováno za podstatné porušení smluvních povinností Nabyvatele.
 5. V rámci úrovně předplatného STANDARD a PROFI platí, že Report je Předplatitel oprávněn zasílat za účelem vlastní komerční činnosti (výkon poradenství) prostřednictvím e-mailu individualizovaně konkrétnímu svému klientovi, vždy jen ve formátu Reportu vygenerovaného přímo z Databáze, ze kterého je zřejmé, že zdrojem takového Reportu je právě Databáze Poskytovatele.
 6. Nabyvatel bere na vědomí, že funkční design Databáze i zdrojový kód náleží Poskytovateli.
 7. Nabyvatel bere na vědomí, že v případě jakéhokoliv neautorizovaného či nepovoleného užití Databáze ze strany Nabyvatele může Poskytovatel dočasně přerušit přístup Nabyvateli k Databázi, avšak pouze za podmínky doručení předchozí písemné výzvy (i e-mailem) Nabyvateli, která bude definovat důvod případného přerušení (popis neautorizovaného nebo jinak nepovoleného užití Databáze) a výzvu s určením lhůty k nápravě. V případě nesjednání nápravy v takové lhůtě je Poskytovatel díla oprávněn trvale přerušit Nabyvateli přístup k Databázi do okamžiku sjednání nápravy Nabyvatelem.
 8. Nabyvatel bere na vědomí, že pro přístup do databáze je nutné zřízení Uživatelského jména a Hesla, k čemuž se vyžaduje autorizace na straně Poskytovatele.
 9. Nabyvatel je povinen
  1. nesdělovat Heslo k přístupu do Databáze neoprávněným osobám;
  2. učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby nedošlo ke zneužití Hesla třetí osobou, a tím neoprávněnému užití Informací;
  3. v případě podezření na vyzrazení Hesla neoprávněné osobě neprodleně požádat Poskytovatele o jeho změnu, případně i o změnu Uživatelského jména. 

Článek VII. Ustanovení vztahující se k podmínkám pro Registrované uživatele (zkušební přístupy)

 1. Registrovaní uživatelé nepožívají výhod Předplatitelů a licenční smlouva je s nimi uzavřena pouze v limitované podobě jako časově neomezený zkušební přístup, proto nemají přístup k úplným výsledkům vyhledávání v rámci Databáze, podrobným informacím o publikovaných výzvách, k poradenské podpoře Poskytovatele, a dalším službám, které je možné garantovat pouze jako služby pro Předplatitele.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit provedenou registraci Registrovaného uživatele bez předchozího upozornění. Toto ustanovení se vztahuje například na registrace, které nejsou spojené s uvedením důvěryhodných kontaktních údajů, na registrace spojené s uvedením freemailové adresy (gmail.com, centrum.cz, apod.), či na registrace, které by mohly vést k ohrožení práv a postavení Poskytovatele.
 3. Na poskytnutí telefonické prezentace služby a udělení bezplatného přístupu není automatický nárok, Poskytovatel má právo v případě jakýchkoliv nejasností ohledně zájemce či jeho úmyslů tuto možnost odmítnout. 

Článek VIII. Udělení přístupu pro Předplatitele (ustanovení vztahující se k podmínkám pro Předplatitele)

 1. Licence je podle licenční smlouvy poskytována formou udělení přístupu Předplatiteli do placené části Databáze v počtu uživatelských přístupů uvedených v příslušné licenční smlouvě na periodu dvanácti (12) měsíců, za což Poskytovateli náleží finanční odměna.
 2. Součástí licence je i technická podpora ze strany Poskytovatele spojená ovládáním a využitím díla Předplatitelem.
 3. Přístup k Databázi bude Poskytovatelem Předplatiteli umožněn do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne přijetí platby od Předplatitele Poskytovatelem. Poskytovatel je povinen na základě uzavřené licenční smlouvy zaslat Předplatiteli fakturu.

Článek IX. Platební podmínky (ustanovení vztahující se k podmínkám pro Předplatitele)

 1. Způsob úhrady odměny Poskytovatele za poskytnutou licenci je výhradně bankovním převodem, nebude - li dohodnuto jinak, a to dle údajů vygenerovaných Poskytovatelem na jím vystavené proforma faktuře. K vystavení proforma faktury je Poskytovatel zásadně oprávněn před vlastním poskytnutím licence dle licenční smlouvy a taková proforma faktura není účetním ani daňovým dokladem. Předplatitel se zavazuje tuto proforma fakturu zaplatit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, jinak si Poskytovatel vyhrazuje právo takovou proforma fakturu zrušit a považovat objednávku za zrušenou (v případě, že již došlo k uzavření licenční smlouvy zakládá toto právo Poskytovatele od ní odstoupit).
 2. Po úhradě proforma faktury zašle Poskytovatel na uvedenou e-mailovou adresu Předplatitele řádnou fakturu v elektronické podobě nejpozději do sedmi (7) dnů od úhrady proforma faktury.
 3. Na základě zaplacené proforma faktury či řádné faktury získá Předplatitel funkční možnost nastavení hlídacích psů v produktu DotaceOnline.cz, na základě kterých mu bude týdně zasílán individualizovaný dotační monitoring.

Článek X. Nakládání s licencí a omezení (ustanovení vztahující se k podmínkám pro Předplatitele)

 1. Licence k Databázi je podle licenční smlouvy poskytnuta jako licence nevýhradní. Územní rozsah licence je neomezený. Časově je licence poskytnuta na dobu trvání licenční smlouvy zavřené s Předplatitelem. Předplatitel není povinen licenci k Databázi využít.
 2. Předplatitel není oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě ani svoji licenci postoupit třetí osobě bez výslovného souhlasu Poskytovatele.

Článek XI. Závazky Poskytovatele (ustanovení vztahující se k podmínkám pro Předplatitele)

Poskytovatel poskytne Nabyvateli přiměřenou míru technické pomoci při používání Databáze. Poskytovatel zajistí dostupnost svých pracovníků pomocí e-mailu, faxu nebo telefonu v hodinách od 8.30. hod. do 16.30. hod. pracovního dne mimo pátku, pro příjem zpětné reakce od Nabyvatele, vyřešení problémů a obecných otázek. Reakční doba pro zahájení řešení problému je 48 hodin.

Článek XII. Smluvní pokuty

 1. V případě každé jednorázové nedostupnosti Databáze delší než tři (3) dny má Předplatitel vůči Poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10% z jím zaplacené roční ceny poskytnuté licence, a to až do výše celkové roční ceny. Poskytovatel se zavazuje smluvní pokutu uhradit na základě písemné výzvy Nabyvatele v době deseti (10) dnů ode dne doručení.
 2. V případě podstatného porušení ustanovení článku VI. Autorizované užití Databáze v bodech 2 a 3 je sjednána jednorázová smluvní pokuta, kterou je povinen Poskytovateli uhradit Nabyvatel, a to tak, že Nabyvatel bez ohledu na úroveň přístupu za každé takové své porušení zaplatí Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč, a to vždy do deseti (10) dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení pokuty. Tímto není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu způsobené škody nebo jiné újmy v přesahující výši.

 

Tyto Licenční podmínky jsou účinné od 14.11.2020

Za Poskytovatele GRANT ADVISOR, spol. s r.o.

Ing. Martin Dítě, jednatel společnosti

 

Odkaz na Licenční podmínky ke službě DotaceOnline.cz platné od 29.5.2018 do 13.11.2020