Licenční podmínky ke službě DotaceOnline.cz platné od 29.5.2018 do 13.11.2020 sjednané v souladu s ustanovením § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“).

Tyto licenční podmínky jsou nedílnou součástí podmínek registrace nového uživatele a také objednávky Nabyvatele přístupu k produktu DotaceOnline.cz.

Poskytovatel:

 • GRANT ADVISOR, spol. s r.o.
 • Registrace: Registrovaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 52457
 • IČ: 27691837
 • Sídlo: Rovinka 7, 614 00 Brno

Registrací či objednávkou služby DotaceOnline.cz jako Registrovaný uživatel nebo jako Předplatitel (Nabyvatel přístupových práv) v plném rozsahu přijímá a souhlasí s uvedenými Podmínkami.

Článek I. Prohlášení Poskytovatele

 1. Poskytovatel prohlašuje, že je držitelem autorských práv k databázi umístěné na portálu DotaceOnline.cz, jejímž autorem je kolektiv zaměstnanců Poskytovatele a má právo poskytnout Nabyvateli oprávnění k výkonu práva databázi (dále jen „dílo“) užít v souladu s podmínkami této smlouvy. Sběrem, výběrem a uspořádáním obsahu je služba považována za databázi, a jako taková je chráněna právním řádem České republiky, zejména autorským zákonem.
 2. Portál DotaceOnline.cz poskytuje informace o dotačních programech a dalších souvisejících formách podpory pro veřejné, soukromé i neziskové subjekty. Stránky poskytují podpůrné služby autorizovaným uživatelům a předplatitelům, kteří budou informováni o dotačních programech, které pro ně mohou být dostupné na základě jejich lokalizace, odvětví, typu organizace a účelu, pro který by měla být podpora určena. Informace a materiály publikované na tomto webu jsou shromažďovány z primárních zdrojů poskytovatelů dotací a jiných finančních zdrojů.
 3. Ačkoli se Poskytovatel snaží zajistit, aby všechny zveřejněné materiály byly přesné, včasné a pravidelně aktualizované, Poskytovatel neodpovídá za případné škody způsobené nepřesnostmi a/nebo opomenutími v jakýchkoli informacích. Informace a materiály publikované v rámci díla nebo jinak v jeho souvislosti jsou určeny pouze pro obecnou informovanost a ne k tomu, aby zabezpečovaly doporučení k jakýmkoliv obchodním transakcím, do kterých vstupuje Nabyvatel nebo autorizovaní uživatelé.

Článek II. Předmět a účel licenčních podmínek

 1. Licenční podmínky vymezují pravidla neplaceného přístupu pro Registrované uživatele, tak pravidla placeného přístupu pro Předplatitele (dále i „Nabyvatele“).
 2. V rámci služby je nabyvateli umožněno vyhledávat po individualizovaném přihlášení v databázi dotačních příležitostí s možným omezením definovaným úrovní a délkou předplatného a nastavit si individualizovaný monitoring vhodných dotačních příležitostí na autorizovaný email – tzn. nastavit si tzv. „hlídacího psa“.
 3. Jeden konkrétní hlídací pes je definován konkrétním souborem vyhledávacích kritérií, které jsou použity pro pravidelné zasílání nových a existujících dotačních výzev jednomu konkrétnímu autorizovanému uživateli v rámci organizace Nabyvatele.

Článek III. Vymezení oprávnění Nabyvatele dle úrovní předplatného

1. Základní úroveň předplatného BASIC se vyznačuje těmito oprávněními Nabyvatele:

Tato úroveň je určena pro monitoring dotačních příležitostí pro vlastní organizaci s působnosti organizace v rámci ČR za níže uvedených okolností:

 • Monitoring (licence) je určený pro vlastní organizaci předplatitele a jednu konkrétní lokalitu místa realizace projektu (míněno na úrovni jednoho okresu) určenou Nabyvatelem – licence je omezena pouze na doménu emailu registrovanou na organizaci, ve výjimečných případech lze akceptovat i email mimo doménu uživatele, pokud je dle veřejně dostupných výpisů kontaktů prokázáno, že ji nabyvatel již dlouhodobě používá.
 • V základní ceně jsou tři hlídací psi zasílané / dostupné na jednu až tři konkrétní emailové adresy, které jsou výhradně v držení organizace Nabyvatele.
 • Určeno pro municipality pod 2000 obyvatel včetně – velikost municipality bude určena dle informací na www.risy.cz.
 • Určeno pro mateřské, základní a střední, i vyšší odborné škol, s jedním místem realizace projektu. Není rozhodující, zda se jedná o soukromý, veřejný nebo neziskový subjekt.
 • Určeno pro podnikatele s jedním místem realizace projektu.
 • V případě neziskového sektoru je monitoring omezen na jedno místo realizace projektu
 • Počet záznamů exportovatelných do pdf je omezen číslem 100

2. Standardní úroveň předplatného STANDARD se vyznačuje těmito oprávněními Nabyvatele:

 • Tato úroveň je určena pro monitoring dotačních příležitostí pro jeden celý sektor (podnikatelský, veřejný nebo neziskový) s  působnosti organizace v rámci ČR bez omezení.
 • Monitoring (licence) je určený pro vlastní organizaci předplatitele – licence je omezena pouze na doménu emailu registrovanou na organizaci, lze akceptovat i email mimo doménu uživatele, pokud je dle veřejně dostupných výpisů kontaktů prokázáno, že ji nabyvatel již dlouhodobě používá.
 • V základní ceně je 10 hlídacích psů zasílané na 1 až 10 konkrétních emailových adres dle zadání Nabyvatele. Tyto emailové adresy lze v rámci organizace změnit vždy jen v rámci emailové domény organizace nabyvatele.
 • Určeno pro města a obce nad 2000 obyvatel – velikost municipality bude určena dle informací na www.risy.cz.
 • Určeno pro podnikatele s více typy činnosti a více místy realizace projektu.
 • V případě neziskového sektoru je monitoring omezen na celý neziskový sektor.
 • Počet záznamů exportovatelných do pdf je omezen číslem 100

3. Nejpokročilejší úroveň předplatného PROFI se vyznačuje těmito oprávněními Nabyvatele:

 • Tato úroveň je určena pro monitoring dotačních příležitostí pro organizace v rámci všech konkrétních sektorů organizace v rámci ČR bez regionálního omezení.
 • Monitoring (licence) je určená pro jakoukoliv organizaci využívající tuto službu typicky za účelem pro další poradenství, s omezeními uvedenými v článku V. Autorizované užití díla.
 • V základní ceně je 20 hlídacích psů zasílané na 1 až 20 konkrétních emailových adres dle zadání Nabyvatele. Tyto emailové adresy lze v rámci organizace změnit vždy jen v rámci emailové domény organizace nabyvatele. Licence je omezena pouze na domény organizací výše uvedených v objednávce, ve výjimečných případech lze akceptovat i email mimo doménu uživatele, pokud je dle veřejně dostupných výpisů kontaktů prokázáno, že ji nabyvatel již dlouhodobě používá.
 • Počet záznamů exportovatelných do pdf je omezen číslem 100

 Článek IV. Autorizované užití díla

 1. Registrovaní uživatelé a Předplatitelé smí využívat dílo ve shodě s nejlepším vědomím a svědomím a v souladu s platnými právními předpisy. Toto zahrnuje všechny aktivity spojené s vyhledáváním, získáváním informací a jejich ukládáním v rámci díla.
 2. V rámci úrovně předplatného PROFI generovaný report je nabyvatel nebo autorizovaný uživatel oprávněn zasílat za účelem konkrétního poradenství prostřednictvím emailu individualizovaně konkrétnímu klientovi.
 3. S vyjímkou předchozího bodu registrovaný uživatel či Nabyvatel nesmí redistribuovat, modifikovat nebo jakýmkoliv způsobem komerčně využívat některou část z obsahu. Nabyvatel ani Registrovaný uživatel není oprávněn šířit jakoukoliv část díla skrze elektronické nástěnky, emaily, intranety, internet nebo podobná media nebo služby, především není povoleno tyto obsahové součásti díla distribuovat hromadně. Zejména je výslovně zakázáno vytvoření databáze v elektronické nebo materiálu v tištěné podobě prostřednictvím systematického stažení a uložení jakékoliv části Obsahu.
 4. Registrovaný uživatel či Nabyvatel bere na vědomí, že funkční design, zdrojový kód náleží Poskytovateli a společnosti GRANT ADVISOR, spol. s r.o.
 5. V případě, že Registrovaný uživatel či Nabyvatel bude chtít publikovat nebo distribuovat obsah jakýmkoliv způsobem, musí být povolení nejprve písemně poskytnuto statutárním zástupcem společnosti GRANT ADVISOR, spol. s.r.o.

Článek V. Ustanovení vztahující se k podmínkám pro Registrované uživatele (zkušební přístupy)

 1. Noví uživatelé, kteří se rozhodnou ZDARMA registrovat pro odběr příslušných jimi nadefinovaných výzev (mají tedy zkušební přístup), souhlasí vedle zasílání dobrovolně nastavitelných newsletterů také s bezplatným automatickým přijímáním informací o nabídkách služeb Poskytovatele a také s automatickým přijímáním obchodních sdělení třetích stran, avšak výhradně prostřednictvím newsletteru třetích stran. Přístupové údaje nejsou poskytovány třetím stranám. Tyto dodatečné informace nebudou zasílány častěji než jedenkrát týdně.
 2. Registrovaní uživatelé nepožívají výhod Předplatitelů, nemají tak přístup k úplným výsledkům vyhledávání, podrobným informacím o publikovaných výzvách, k poradenské podpoře Poskytovatele, a dalším službám.
 3. Zrušit týdenní rozesílku Newsletteru Dotaceonline.cz obsahujícího volitelně funkci „hlídacího psa“ uživatelem nadefinovaných výzev lze po odhlášení prostřednictvím hyperlinku v patičce newsletteru (hlídacího psa).
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit provedenou registraci bez předchozího upozornění. Toto ustanovení se vztahuje například na registrace, které nejsou spojené s uvedením důvěryhodných kontaktních údajů, na registrace spojené s uvedením freemailové adresy (gmail.com, centrum.cz, apod.), či na registrace, které by mohly vést k ohrožení práv a postavení Poskytovatele.
 5. Na poskytnutí telefonické prezentace služby a udělení bezplatného přístupu není automatický nárok, poskytovatel má právo v případě jakýchkoliv nejasností ohledně zájemce či jeho úmyslů tuto možnost odmítnout. 

Článek VI. Udělení přístupu pro předplatitele (ustanovení vztahující se k podmínkám pro Předplatitele)

 1. Licence bude poskytnuta formou udělení přístupu do placené části portálu DotaceOnline.cz v počtu uživatelských přístupů uvedených v příslušné Objednávce na dobu s periodou 12 měsíců, za což Poskytovateli náleží finanční odměna.
 2. Součástí licence je i technická podpora ze strany Poskytovatele spojená ovládáním a využitím díla Nabyvatelem.
 3. Přístup k dílu bude Poskytovatelem Nabyvateli umožněn do 7 kalendářních dnů ode dne přijetí platby od Nabyvatele. Poskytovatel je povinen na základě Objednávky zaslat Nabyvateli fakturu.

Článek VII. Platba, stornopodmínky a odstoupení od smlouvy – platba bankovním převodem (ustanovení vztahující se k podmínkám pro Předplatitele)

 1. Způsob úhrady je výhradně bankovním převodem, nebude - li emailem dohodnuto jinak dle údajů vygenerovaných na proforma faktuře. Splatnost činí 14 dnů, jinak si Poskytovatel vyhrazuje právo takovou proforma fakturu zrušit a považovat objednávku za zrušenou.
 2. Po úhradě proforma faktury zašle Poskytovatel na uvedenou emailovou adresu řádnou fakturu v elektronické podobě nejpozději do 7 dnů od úhrady proforma faktury.
 3. Na základě zaplacené proforma faktury získá zákazník nastavení hlídacích psů v systému DotaceOnline.cz, na základě kterých bude týdně zasílán individualizovaný dotační monitoring.
 4. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele bez udání důvodu, nebo z důvodů neležících na straně poskytovatele, bude Objednateli vrácena platba v alikvotní výši objednaného a již zaplaceného nevyužitého období, snížena o jednorázový poplatek 500 Kč + DPH odpovídající paušálním nákladům Poskytovatele. Odstoupení od smlouvy může být provedeno bez udání důvodů oboustranně, s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

Článek VIII. Nakládání s licencí a omezení (ustanovení vztahující se k podmínkám pro Předplatitele)

 1. Licence je poskytnuta jako licence nevýhradní. Územní rozsah licence je neomezený. Časově je licence poskytnuta na dobu dle objednávky Nabyvatele.
 2. V případě jakéhokoliv neautorizovaného užití díla ze strany Nabyvatele může Poskytovatel dočasně přerušit přístup Nabyvateli ke službám díla, avšak pouze za podmínky doručení písemné výzvy (i e-mailem) Nabyvateli, která bude definovat důvod případného přerušení (popis neautorizovaného užití díla) a dobu k nápravě. V případě nesjednání nápravy v takové lhůtě je Poskytovatel díla oprávněn přerušit Nabyvateli přístup ke službám díla do okamžiku sjednání nápravy Nabyvatelem. K takovému okamžiku se Poskytovatel zavazuje služby díla ihned obnovit.

Článek IX. Závazky Poskytovatele (ustanovení vztahující se k podmínkám pro Předplatitele)

 1. Poskytovatel poskytne Nabyvateli přiměřenou míru technické pomoci při používání díla. Poskytovatel zajistí dostupnost svých pracovníků pomocí emailu, faxu nebo telefonu v hodinách od 8.30. hod. do 16.30. hod. pracovního dne mimo pátku, pro příjem zpětné reakce od Nabyvatele, vyřešení problémů a obecných otázek. Reakční doba pro zahájení řešení problému je 48 hodin.

Článek X. Smluvní pokuta, úrok z prodlení

 1. V případě každé jednorázové nedostupnosti (služeb) díla delší než 3 dny má Nabyvatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10% z jím zaplacené roční ceny, až do výše celkové roční ceny. Poskytovatel se zavazuje smluvní pokutu uhradit na základě písemné výzvy Nabyvatele v době 10 dnů ode dne doručení.
 2. V případě podstatného porušení ustanovení článku Článek IV. Autorizované užití díla v bodech 2 a 3 je sjednána jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000 Kč při licenci v úrovni BASIC, 40.000 Kč na úrovni STANDARD a 60.000 Kč na úrovni PROFI. Tím není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu způsobené škody.

Článek XI. Platnost a účinnost licenčních podmínek

 1. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem registrace či dnem objednávky vystavené Nabyvatelem, podle toho, které datum nastane později.
 2. Žádná ze stran nemůže ať už přímo či nepřímo postoupit celá nebo částečná práva nebo závazky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé strany, která nesmí souhlas bezdůvodně odmítnout nebo zpozdit.

Za Poskytovatele

Ing. Martin Dítě, jednatel společnosti

 

Dokumenty v pdf: