DotaceOnline.cz pomáhá využít dotačních možností tím, že poskytuje přístup k nejkomplexnějšímu zdroji možností dotačního financování pro české subjekty.

Níže vám přinášíme ukázku rozsahu naší databáze. Předplatitelé získají úplné informace, navíc i možnost vyhledávání dotačních možností podle 18 různých kritérií, přístup ke konkrétním informacím a odkaz na oficiální zdroj informací včetně potřebných podrobností. 

Místní akční skupina Hranicko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 2 fiche (opatření):

 • Rozvoj zemědělských podniků s alokací 770 308 Kč. Důraz bude kladen na podporu takových podnikatelských záměrů, které mají potenciál růst směrem novým podnikatelským příležitostem a pracovním místům.
 • Obnova vesnic, oblast f) Kulturní...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu. Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 3 fiche (opatření):

 • Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců.
 • Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 10. 2023

Místní akční skupina Vltava vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 3 fiche (opatření):

 • Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců (Investice do zemědělských podniků).
 • Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 10. 2023

Cílem programu PROPEA je podpořit české firmy, které se nezaměřují pouze na export, ale mají spíše investiční charakter, snížit rizika spojená se vstupem na náročné zahraniční trhy a podpořit zde jejich trvalou přítomnost.

Podporované expertní proexportní služby:

 • Zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici.
 • Zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 10. 2023

Jedná se o vícekolovou výzvu s datumy uzávěrky 22. března, 7. června a 4. řijna 2023.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Katalyzátor: Výzva se zaměřuje na inovace založené na vědeckých objevech nebo technologických průlomech („deep tech“) a tam, kde je potřeba značného financování v dlouhém časovém horizontu, než lze dosáhnout návratnosti. Podporuje tedy financování inovačních projektů s vysokými rizikiy a s dlouhým obdobím...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 17.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 10. 2023

Úspěšný návrh v rámci této výzvy přispěje k cílům Nové evropské akademie Bauhaus na podporu zvyšování kvalifikace a rekvalifikace tří milionů pracovníků ve stavebnictví v průběhu příštích pěti let, v souladu s celkovými cíli Evropské zelené dohody, Evropského klimatického práva a strategie „Renovační vlna“. Tato akce bude klást zvláštní důraz na zvýšení kvality a množství příležitostí odborného vzdělávání, zejména programů...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 10. 2023

Cílem výzvy je usnadnit všem účinný a nediskriminační přístup ke spravedlnosti a účinnou nápravu, včetně elektronických prostředků (e-justice), prosazováním účinných občanských a trestních řízení a prosazováním a podporou práv všech obětí trestných činů, jakož i procesních práv podezřelých a obviněných osob v trestním řízení.

Tato dvouletá výzva k předkládání návrhů v rámci specifického cíle Přístup ke spravedlnosti zahrnuje...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 800.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 10. 2023

Cílem programu „Inovační talenty nové generace“ je umožnit výzkumným pracovníkům a začínajícím inovátorům lépe porozumět složitému procesu převádění inovací za hranice vynálezů a získat přímé zkušenostis tímto procesem a pomoci jim rozvíjet jejich podnikatelské myšlení. Tento program si zároveň klade za cíl poskytnout inovativním začínajícím podnikům přístup k novým nápadům a poznatkům ze špičkového výzkumu, a tím urychlit...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora sociálního začleňování osob z Ukrajiny, která souvisí s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, a to na území těch obcí (popř. obcí s rozšířenou působností), kde potřeba řešení sociální situace válečných uprchlíků není dostatečně řešena, zejména území s vysokou koncentrací osob s přiděleným nouzovým ubytováním v souvislosti s válkou na Ukrajině. Jedná se o...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora poskytování služeb obětem trestných činů. Dotaci je možné získat na programy zaměřené na akreditované služby - poskytování právních informací, restorativní programy zahrnující činnosti a procesy, které usilují o obnovení stavu narušeného v důsledku spáchaného trestného činu v podobě např. mediace, rodinné konference, atd. Žadateli jsou spolky, pobočné spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, obecně...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora práce s rodinami odsouzených ve VTOS za účelem udržení kontaktů odsouzených s jejich blízkými, včetně ekonomické a provozní dotace kontaktů s rodinou; udržení, případně i posílení rodičovské role u osoby ve VTOS, která je rodičem, snižování nepříznivého dopadu věznění některého z rodičů na děti; podpora funkčních vztahů a rodinného zázemí uvězněných osob před nástupem, během výkonu a po propuštění...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora poskytování probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele, které jsou realizovány specifickou a strukturovanou metodou práce, která má vést k ukončení kriminálního jednání a úspěšné resocializaci pachatelů trestné činnosti. Žadateli jsou spolky, pobočné spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora poskytování probačních a resocializačních programů ve smyslu zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, které jsou realizovány specifickou a strukturovanou metodou práce a svým obsahem reagují na konkrétní potřeby mladistvých v daném regionu, snižují rizika opakování trestné činnosti. Žadateli jsou spolky, pobočné spolky, ústavy, nadace a...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 10. 2023

Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s. vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Rozvoj obcí (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora prevence korupčního jednání ve smyslu poskytování bezplatného právního poradenství v boji proti korupci především oznamovatelům protiprávního jednání a poskytování poradenství orgánům územních samosprávných celků a příspěvkovým organizacím územních samosprávných celků za účelem tvorby vnitřních oznamovacích systémů a související administrativní, technické a etické infrastruktury.

Podporované aktivity...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 10. 2023

Cílem výzvy je umožnit spouštění poloautonomních aplikací IoT pro systémy s umělou inteligencí. IntellIoT se svými partnery buduje ekosystém sjednocený sdílenou vizí soukromí, bezpečnosti a důvěry, ve kterém se může inteligence lidí a zařízení hladce prolínat. Projekty konsorcia se zaměřují na překonání omezení tradičního cloudově orientovaného internetu věcí, jako je nespolehlivá konektivita, obavy o soukromí nebo pomalá...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 7.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 10. 2023

Cílem výzvy je prevence korupčního jednání ve smyslu seznamování veřejnosti s problematikou oznamování protiprávního jednání a ochrany oznamovatelů protiprávního jednání a dále vzdělávání studentů v prevenci korupčního jednání coby součásti rámcových vzdělávacích programů se zaměřením na téma oznamování protiprávního jednání.

Podporované aktivity:

 • Seznamování veřejnosti s problematikou oznamování protiprávního jednání...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 10. 2023

Výzva cílí na činnosti zaměřené na udržitelné, bezpečné a konkurenceschopné dodávky energie. To zahrnuje aktivity v oblasti obnovitelné energie; energetický systém, sítě a skladování; stejně jako Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS).

Výzva obsahuje následující témata:

 • Zvýšení účinnosti inovativních zařízení pro přeměnu statické energie pro výrobu elektřiny a tepla/chladu.
 • Integrace obnovitelných plynů jiných...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 11.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 10. 2023

Cílem programu je podpora k připomínkám 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Tematické okruhy:

 • Výstavní projekty.
 • Kulturní programy...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 10. 2023

Místní akční skupina Rýmařovsko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Investice do zemědělských podniků.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 10. 2023

Předmětem výzvy je pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Jedná se o následující aktivity:

 • Robotizace, automatizace, digitalizace
 • Web, cloud...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 140 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 10. 2023

Předmětem výzvy je pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Podporované oblasti:

 • Robotizace, automatizace, digitalizace
 • Web, cloud...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 140 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 10. 2023

Cílem programu je podpora rozšíření a zkvalitnění doprovodné infrastruktury pro karavaning na území kraje v turisticky zajímavých lokalitách a v území s minimálním pokrytím touto infrastrukturou, která musí být volně přístupná široké veřejnosti.

Podporované aktivity:

 • Vybudování karavanového stání (stellplatz) určeného k poskytování krátkodobého parkování (24 – 72 hodin) pro obytné automobily nebo soběstačné obytné přívěsy...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 10. 2023

Program je určen na podporu mobility. Cílem výzvy je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Podporovány jsou aktivity zaměřené na vytváření bezbariérových pěších tras (odstraňování bariér při vstupu do budov, zpřístupňování budov zajišťujících dopravní služby, zpřístupňování komunikací pro chodce a jejich napojení na dopravní systémy, vybavení dopravních prostředků vnitrostátní veřejné...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 10. 2023

Předmětem výzvy je pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Jedná se o následující aktivity:

 • Robotizace, automatizace, digitalizace
 • Web, cloud...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 070 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 10. 2023

Opatření č. 4 podporuje následující aktivity:

 • Zlepšování kvality života seniorů ve společnosti, a to zejména ve smyslu aktivizace seniorů zapojením do pravidelného studijního programu.
 • Posílení solidarity generační i mezigenerační povahy, posilnění vědomí sounáležitosti se společností, s její tradicí a tím i posilnění občanské odpovědnosti.
 • Posílení klíčových občanských kompetencí seniorů, zejména v oblastech legislativních...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 10. 2023

Místní akční skupina Královská stezka vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Podpora podnikání a cestovní ruch (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 10. 2023

Opatření č. 1 podporuje následující aktivity:

 • Zajištění vzdělávacích potřeb managementu i pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a pracovníků školních poradenských pracovišť.
 • Zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem.
 • Podpora managementu a pedagogických pracovníků v oblasti duševního zdraví...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 10. 2023

Opatření č. 2 podporuje následující aktivity:

 • Podpora nových forem a metod výuky pro děti, žáky a studenty.
 • Podpora pořádání vědomostních a uměleckých soutěží obvodního, krajského a celostátního rozsahu pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení na území HMP (netýká se sportovních soutěží), případně na území České republiky, jichž se účastní žáci a studenti a školská zařízení z území hl. m. Prahy, případně podpora...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 10. 2023

Opatření č. 4 podporuje následující aktivity:

 • Podpora spolupráce mezi speciálními a běžnými školami při zajišťování procesu integrace dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Podpora organizování konferencí, seminářů, kurzů a dalších aktivit zaměřených na vzdělávání pedagogických pracovníků speciálních škol a školských zařízení.
 • Podpora pořádání přehlídek a soutěží obvodního a krajského rozsahu pro...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora inovačních aktivit podnikatelských subjektů vedoucích ke zvyšování jejich konkurenceschopnosti a k rozvoji aktivního inovačního prostředí regionu. Podporována je spolupráce s výzkumnými institucemi, případně s akreditovanými laboratořemi (např. návrh nových systémů, technologických postupů, vývoj software či hardware, materiálu, zařízení, aplikace nových materiálů, modelování, simulace procesů, dějů...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 10. 2023

Předmětem výzvy je vyvíjet a/nebo pilotovat aplikace využívající XR modely (modely rozšířené reality) v nových sektorech se zaměřením na umožnění nových typů interakce člověk-člověk a člověk-stroj.

Příklady vítaných cílů projektu zahrnují:

 • Zlepšení nebo prokázání účinnosti odvození modelu XR.
 • Zlepšení nebo prokázání účinnosti tréninku XR modelu...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 10. 2023

Cílem dotačního řízení je podpora subjektů poskytujících veřejnou službu. Program podporuje vydávání literárních periodik, literárních festivalů a přehlídek, nadstandardních cyklů literárních pořadů s dlouhodobou koncepcí, literární soutěže, jednotlivé akce a pořady k propagaci čtenářství, semináře, sympozia, konference, kongresy, organizační činnost spojenou s udílením literární cen, celoroční dokumentační, popularizační...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 10. 2023

Cílem dotačního řízení je podpora subjektů poskytujících veřejnou službu. Program podporuje vydávání literárních periodik, literární festivaly a přehlídky, nadstandardní cykly literárních pořadů s dlouhodobou koncepcí, literární soutěže, jednotlivé akce a pořady k propagaci čtenářství, semináře, sympozia, konference, kongresy, organizační činnost spojená s udílením literární cen, celoroční dokumentační, popularizační a...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora předcházení výskytu rizikového chování, případně jeho oddálení, minimalizování jevů s ním spojených, posilování kompetencí pedagogů v oblasti prevence a péče o duševní zdraví dětí a pedagogů s cílem předcházet rizikovýcm stavům či obtížím a v případě jejich výskytu je včas zachytit. Žadateli jsou školy nebo školská zařízení, školská výchovná a ubytovací zařízení a školské zařízení pro preventivně...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 10. 2023

Program podporuje projekty profesionálního hudebního umění v oblasti klasické hudby - hudební festivaly, koncertní akce v oblasti soudobé hudby, koncertní akce v oblasti historicky poučené interpretace staré hudby, koncertní akce výjimečné dramaturgické objevnosti, kontinuální činnost stálých profesionálních souborů, tvůrčí dílny, kurzy, soutěže pro mladé umělce a odborníky v oblasti interpretace, skladby, hudební publicistiky...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 10. 2023

Cílem výběrového dotačního řízení je podpora subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu v oblasti profesionálního výtvarného umění (výstavní projekty, celoroční kontinuální činnost, ostatní projekty - festivaly, přehlídky, výtvarná sympozia, rezidenční pobyty s účastí českých umělců, konference, přednáškové cykly a soutěže), odborná periodická publikace, odborná neperiodická publikace, dokumentační a informační činnost...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 10. 2023

Cílem výběrového dotačního řízení je podpora subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu. Dotační řízení je určeno na podporu veřejně prospěšných neziskových projektů (tance, pohybového divadla, nonverbálního divadla/pantomimy, interdisciplinárního charakteru s významným podílem taneční/pohybové složky, nový cirkus) pro pořadatele festivalů a přehlídek profesionálního tance, pohybového a nonverbálního umění nadregionálního...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 10. 2023

Cílem výběrového dotačního řízení je podpora subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu v oblasti alternativní hudby (hudební festivaly, koncertní projekty výjimečné dramaturgické objevnosti, objevná a výjimečná dramaturgie hudebních klubů, interdisciplinární projekty s těžištěm v hudebním umění, tvůrčí dílny, kurzy, soutěže je určena pro mladé umělce a odborníky v oblasti interpretace, skladby, hudební publicistiky...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 10. 2023

Výzva Programu projektu Smetana 200 je vypisována u příležitosti významných hudebních výročí roku 2024.  Program je určený na podporu propagace České republiky jako inovativní země s bohatou kulturní tradicí prostřednictvím osobnosti a hudby Bedřicha Smetany v ČR i v zahraničí v kontextu 200. výročí jeho narození v rámci Roku české hudby 2024.

Tematické okruhy:

 • Hudební projekty v oblasti klasické i alternativní hudby...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů festivalů profesionálního umění v oblastech klasické hudby, alternativní hudby, divadla, tance a pohybového umění, výtvarného umění a literatury. Žadateli jsou žádat právnické a fyzické osoby podnikající v daných v oblastech profesionálního umění, které splní kritéria specifická pro jednotlivé umělecké oblasti.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 10. 2023

Cílem programu je odstranění nevyužívaných staveb a následné vybudování přírodního úložiště uhlíku(tzn. lesoparku nebo lesa) na území zanedbaných brownfieldů, které často dlouhodobě chátrají a není je možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji. Účelem je odstranění staré a často i nebezpečné stavební zátěže a zároveň zvýšení objemu do přírody uloženého CO2. Revitalizace zahrnuje odstranění stavby, která je součástí...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 10. 2023

Cílem programu jsou energeticky účinné revitalizace nevyužívaných a zanedbaných brownfieldůkteré často dlouhodobě chátrají tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji. Následné využití brownfieldů bude převážně nepodnikatelského charakteru a bude sloužit široké veřejnosti (pro vzdělávání, výchovu, sport, kulturu, pro společenské účely, sociální služby nebo péči o rodinu, pro potřeby složky integrovaného...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 10. 2023

Program podporuje projekty v oblasti profesionálního divadelního a tanečního umění, klasické, alternativní hudby a výtvarného umění. Cílem výzvy je podpora projektů mezinárodní umělecké a odborné spolupráce na území ČR, zaměřených na rozvoj kompetencí profesionálních uměleckých a odborných pracovníků kulturního a kreativního sektoru, na získání znalostí a dovedností uplatnitelných v dalším profesním životě a zvyšujících...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora vzniku nových kapacit jednotek intenzivní neurorehabilitace v přímé návaznosti na vysoce specializovanou cerebrovaskulární a traumatologickou péči a zvýšení kvality a dostupnosti rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech. V rámci výzvy jsou podporovány dva typy aktivit.

Aktivita A:

 • Účelem aktivity A je vytvoření a vybavení jednotek intenzivní neurorehabilitace v přímé návaznosti na centra...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
49 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 10. 2023

Cílem výběrového dotačního řízení je podpora veřejně prospěšných neziskových projektů profesionálního umění činoherního divadla, hudebně – dramatického divadla, loutkového divadla, alternativního divadla, projektů interdisciplinárního charakteru s významným podílem divadelní složky. Dotační řízení je určeno pro pořadatele festivalů a přehlídek profesionálního divadla nadregionálního, celostátního či mezinárodního významu...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 10. 2023

V této oblasti se program zaměřuje na zhodnocení atraktivit pro udržitelný cestovní ruch, koordinaci služeb mobility pro turisty a společný marketing turistických atraktivit.

Podporované aktivity:

 • Zhodnocení atraktivit a pamětihodností pro udržitelný cestovní ruch v pohraničí (budov a památek, rozvoj cyklostezek, pěších tras, apod.).
 • Koordinace služeb mobility pro turisty (koordinace služeb s ohledem na potřeby znevýhodněných...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 40.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 10. 2023

V této oblasti se program zaměřuje na dosažení vyššího stupně regionální integrace a přeshraniční koordinace a na zlepšení vztahů mezi obyvateli obou sousedních zemí.

Podporované aktivity:

 • Vytváření kapacit pro přeshraniční spolupráci institucí veřejné správy a poskytovatelů veřejných služeb za účelem udržitelného zvyšování efektivity uvedených institucí (např. prostřednictvím výměny příkladů dobré praxe nebo výměnných...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 24.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 10. 2023

Program EU4Health představuje významný závazek EU v boji proti veřejnému zdravotnímu ohrožení způsobenému COVID-19. Jeho cílem je zlepšit veřejné zdraví, chránit před přeshraničními zdravotními hrozbami, zvýšit přístup k léčivým přípravkům a posílit národní zdravotnické systémy. Program se zaměřuje na prevenci nemocí, připravenost, inovace a mezinárodní spolupráci.

Výzva obsahuje např. následující podtémata:

 • Podpora přístupu...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 10. 2023

Akce v rámci výzvy by se měly zaměřit na příklady inspirativního chování a praktik na místní úrovni, které lze znásobit, a na metody, jak zapojit občany a zainteresované strany v oblasti sportu v komunitách, aby spoluvytvářeli udržitelné sportovní postupy a spolupracovali na nich.

Cíle projektu jsou:

 • Zvyšovat povědomí, inspirovat chování a rozvést v evropské společnosti myšlenku o tom, jak může sport umožnit a urychlit...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 400.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 10. 2023

V této oblasti se program zaměřuje na zlepšení rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu. 

Podporované aktivity:

 • Zlepšování, rozšiřování a propojování společné nabídky formálního i neformálního vzdělávání pro děti, mládež, učně...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 24.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 10. 2023

Výzva se zaměří na podporu komunitní integrace dětí a mládeže. Zlepšováním své duševní pohody navštěvováním sportovních lekcí se tito jedinci nakonec stanou připraveni přizpůsobit se novému prostředí. Sportovní aktivity se svou schopností sbližovat lidi napomohou interakci s hostitelskou komunitou; usnadnit integraci do vzdělávacího systému a na trh práce. K dosažení nejlepších výsledků by tyto aktivity měly být organizovány...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 400.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 10. 2023

Cílem programu je podpora činnosti uměleckých těles a dalších subjektů zabývajících se organizací soustavných a dlouhodobých kulturních a
společenských aktivit ve městě. Dotace může být poskytnuta na celoroční kulturní činnost žadatelů probíhající minimálně 10 měsíců v roce (uspořádání kulturní akce, výstavní činnost, koncertní činnost tělesa). Žadatelem může být fyzická i právnická osoba.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 10. 2023

Tato výzva je otevřena sociálním podnikům, které získaly nebo uzavřely smlouvu v rámci výzvy SocialTech4EU pro sociální podniky v Evropě – Finanční podpora školení (SocialTech4EU/2023/Call1:Training).

Výzva poskytuje finanční podporu sociálním podnikům na vypracování studie proveditelnosti ve spolupráci s poskytovateli inovací pro vypracování „inovačního projektu“. Žadatelé mohou požádat o finanční podporu až do výše 20...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 20.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 10. 2023

Výzva podpoří účast žadatelů na veletrhu v oblasti autodopravy a městské dopravy SOLUTRANS. SOLUTRANS je místem, kde se spojují inovace a informace v sektoru těžkých nákladních vozidel, je globální centrum pro těžká a lehká užitková vozidla. Veletrh se koná od 21. do 25. listopadu 2023 na Lyon Eurexpo.

Účelem financování je přispět na následující náklady, které příjemcům vzniknou v souvislosti s účastí na veletrhu:

 • Cestovní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.500,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 10. 2023

Cílem výzvy je stavět na nových, špičkových směrech ve vědě a technologii, aby změnily obor a trh nebo vytvořily nové příležitosti realizací inovativních technologických řešení založených na vysoce rizikovém/vysoko ziskovém výzkumu a vývoji. S každou konkrétní výzvou bude vytvořeno portfolio projektů, které zkoumají různé perspektivy, konkurenční přístupy nebo doplňkové aspekty výzvy. Složitost a vysoce riziková povaha...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 10. 2023

Místní akční skupina Východní Slovácko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. Žadatelem je obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace, registrované církve a náboženské společnosti a evidované právnické osoby.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Podpora investic na založení nebo...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2023

Cílem výzvy je pomoci MSP při přechodu na udržitelnost.

Program poskytne až 50 000 EUR na vybraný MSP na dva typy činností:

 • Vypracování plánu investičního projektu.
 • Doplňkové služby, pokud jsou potřebné pro přípravu investičního plánu, jako jsou: Studie proveditelnosti; Technologický audit; Analýza due diligence; Sběr a analýza dat pro hodnocení uhlíkové stopy; Prototypování; Pilotní testování; Pilot předvádějící; Adaptace...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 50.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 10. 2023

Předmětem výzvy je infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny:

 • navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS,
 • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí,
 • navyšování kapacit a vznik nových zařízení...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 10. 2023

Místní akční skupina NAD ORLICÍ vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena celkem fiche (opatření):

 • Rozvoj venkova (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, Stezky)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 10. 2023

Předmětem výzvy je infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol:

 • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi,
 • vnitřní konektivita škol,
 • školní družiny a školní kluby...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora poradenských a informačních činnosti a programů (včetně individuálního a specializovaného poradenství) v oblasti zaměstnávání.

Podporované aktivity:

 • Poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání.
 • Motivační aktivity...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 10. 2023

Cílem výzvy je podpořit vznik nových a rozvoj stávajících sociálních podniků za předpokladu vytvoření nových pracovních míst pro znevýhodněné skupiny osob se ztíženým přístupem na trh práce. Oprávněnými žadateli jsou osoby samostatně výdělečně činné, obchodní korporace, družstva, nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby).

Maximální % dotace:
77%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 453 075,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 10. 2023

Předmětem výzvy je výstavba a rekonstrukce budov škol a školských zařízení, modernizace učeben a jejich vybavení vzdělávacími pomůckami a výstavba a rekonstrukce zařízení pro zájmové a neformální vzdělávání.

Podpořena bude:

 • Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny.
 • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
7 289 862,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 10. 2023

Místní akční skupina Český les vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Rozvoj venkovského prostoru (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Mateřské a základní školy, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, Veřejná prostranství v obcích).

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 10. 2023

Cílem programu je podpora vrcholového sportu. Podporovanou aktivitou je podpora činnosti a přípravy vrcholových sportovních kolektivů a jednotlivců působících na území Karlovarského kraje ve sportovních soutěžích organizovaných na nejvyšší národní či mezinárodní úrovni. Žadateli jsou právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je oblast sportu. Výše dotace smí činit v individuálním sportu maximálně 50 000 Kč pro jednotlivce...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 10. 2023

Program byl založen za účelem finanční podpory kulturních aktivit v rámci Karlovarského kraje. Příspěvky se poskytují občanským sdružením a jiným právnickým a fyzickým osobám k podpoře aktivit v oblasti kultury a kulturních památek. Žadatelem být fyzická osoba, fyzická podnikající osoba, právnická osoba.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 10. 2023

Cílem programu programu je podpora činnosti zaměřenou na pravidelnou systematickou sportovní přípravu dětí, mládeže (maximálně do dovršení juniorského věku v jednotlivých sportovních disciplínách) a handicapovaných sportovců (bez rozdílu výkonnosti, věkových kategorií a odvětví) na území Karlovarského kraje. Žadatelem může být právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je oblast sportu. Žadatel musí splňovat podmínku minimálního...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 10. 2023

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na budování zázemí a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu obcí zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, které jsou v souladu s Koncepcí rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji na období 2018 – 2023 a Programem rozvoje Karlovarského kraje 2021 - 2027. Žadatelem o dotaci může být fyzická osoba, fyzická podnikající osoba, obec, příspěvková...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 10. 2023

Cílem programu programu je podpora významných sportovních akcí neziskového charakteru, které mají regionální a nadregionální význam a jsou pořádány na území Karlovarského kraje. Žadatelem může být právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je oblast sportu a fyzická osoba, vlastní-li tato živnostenský list pro podnikání v oblasti sportu.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 10. 2023

Cílem programu je finanční podpora poskytovatelům registrovaných sociálních služeb zařazených do Krajské základní sítě sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji s cílem zabezpečit stabilní fungování systému sociálních služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě. Dotaci lze poskytnout na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 10. 2023

Cílem výzvy je přiblížit výzkum a výzkumné pracovníky široké veřejnosti, zvýšit povědomí o výzkumných a inovačních aktivitách a posílit veřejné uznání vědeckého a výzkumného vzdělávání. Ukáže roli výzkumného pracovníka pro společnost a ekonomiku a také dopad práce výzkumných pracovníků na každodenní život občanů. Cílem je také zvýšit zájem mladých lidí o výzkum a vědeckou kariéru.

Výzva bude mít pozitivní dopad na:

 • Výzkumníky...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 300.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 10. 2023

Program je zaměřen na podporu kulturních, sportovních a společenských aktivit konaných na nábřežích řek Labe a Orlice v Hradci Králové (např. Labském, Orlickém, Eliščině, Tylově, Smetanově nábřeží, Náplavce, v Parku 5. května, nám. Osvoboditelů, nám. Svobody) v období od 01.01.2024 do 31.12.2024 přispívajících k rozšíření a obohacení společenského života ve městě. Žadateli jsou právnické nebo fyzické osoby, které realizují...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 10. 2023

Cílem výzvy je podpořit rozvoj infrastrukturní základny pro oblast výzkumu, vývoje a inovací v ČR, a to prostřednictvím upgradu a modernizace tzv. velkých výzkumných infrastruktur (investic do jejich klíčového vybavení).

Podporované aktivity (povinné aktivity):

 • Řízení projektu.

Podporované aktivity (povinně vilitelné aktivity)...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
855 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 10. 2023

Program podporuje rozvoj podnikatelů v Kraji. Podporovány jsou investiční rozvojové záměry podniků spojené s modernizací provozního a výrobního zařízení (náklady na pořízení nových, použitých nebo technické zhodnocení stávajících či nově pořizovaných strojů a strojního zařízení včetně souvisejících technologických rozvodů, náklady na dopravu, instalaci a uvedení zařízení do provozu). Žadatelé mohou být fyzické osoby podnikající...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 10. 2023

Cílem programu je snížení nedostatku zdravotnického personálu, podpora pro zajištění dostupnosti, vysoké odborné úrovně, kvality a rozvoje zdravotních služeb u poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících akutní lůžkovou péči.

Podporované aktivity:

 • Poskytování stipendií pro studenty prezenčního studia šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství v předposledním a posledním ročníku studia podmíněné závazkem...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 10. 2023

Program THÉTA 2 je program orientovaný na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v energetice. Cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět k transformaci a modernizaci energetického sektoru.

První veřejná soutěž je zaměřena na podporu návrhů projektů, které by měly přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v podobě přípravy inovativních technologií...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 10. 2023

Cílem výzvy je dofinancování běžných výdajů sociálních služeb souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v oblastech sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Žadateli jsou právnické a fyzické osoby, které poskytují registrované sociální služby na území hl. m. Prahy.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 10. 2023

Cílem programu je zachování genetických zdrojů hospodářských zvířat a geneticky cenných populací hospodářských zvířat, ryb a včel v rámci Národního programu ochrany a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat a ostatních živočichů využívaných pro výživu a zemědělství. Podporovanou aktivitou je např. podpora na udržování jedinců plemene česká červinka, český strakatý skot, přeštického černostrakatého plemene prasat...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2023

Předmětem výzvy je:

 • Pořízení technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury.
 • Pořízení výrobních strojů a zařízení s cílem robotizace, automatizace a digitalizace výroby a služeb.

Podporované aktivity...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 10. 2023

V rámci výzvy budou podpořeny:

Revitalizace kulturních památek;

 • expozice,
 • depozitáře...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 10. 2023

Cílem výzvy je dofinancování běžných výdajů sociálních služeb v oblastech - Podpora v bydlení v návaznosti na Metodiku pro poskytovatele sociálních služeb zařazených v Doplňkové síti HMP pro úkoly podpory bydlení; Podpora sociálních služeb pro ohrožené děti a mládež, děti vyžadující vysokou intenzitu péče. Žadateli jsou právnické a fyzické osoby, které poskytují registrované sociální služby na území hl. m. Prahy. Dotaci...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 10. 2023

Místní akční skupina Bojkovska vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Kulturní a spolková činnost (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 10. 2023

Cílem programu je poskytnutí finančních prostředků pro poskytovatele sociálních služeb k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb místního či regionálního charakteru. Podporovanou aktivitou je financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Žadateli jsou registrovaní...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 10. 2023

Cílem výzvy je posílení růstových motivací malých a středních podniků, jejich schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR, vstupovat na ně a udržet se na nich (zvýšená schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit).

Podporované aktivity:

 • Usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 450 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 10. 2023

Předmětem výzvy je:

 • Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny.
 • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 10. 2023

Předmětem výzvy je infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol:

 • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi,
 • vnitřní konektivita škol,
 • školní družiny a školní kluby...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 10. 2023

Cílem programu je podpora dětí a žáků ze sociálně slabých rodin ve věku 2–26 let, které navštěvují mateřskou, základní, střední školu (gymnázium, střední odbornou školu a střední odborné učiliště), včetně škol speciálních, a dětem/žákům ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních typu domov mládeže a internátní zařízení, a jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 10. 2023

Místní akční skupina Labské skály vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (Veřejná prostranství v obcích, Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven).

 ...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 10. 2023

Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje (podpora rozvoje již existujících podniků, zvyšování jejich inovační výkonnosti, zvyšování investic do aktivit výzkumu a vývoje a zaměření na zvyšování přidané hodnoty).

Podporované aktivity:

 • Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního...

Maximální % dotace:
120%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 10. 2023

Cílem programu je zachování a rozvoj identity národnostních menšin a etnik ve statutárním městě Brně a podpora vzájemného harmonického soužití s majoritním obyvatelstvem. Dotace je určena na zajištění provozních, osvětových a dalších činností (zejména kulturní a společenské akce, vydávání bulletinů apod.). Žadateli jsou fyzické a právnické osoby působící v oblasti národnostních menšin a etnik na území statutárního města...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Výzva je otevřena malým a středním podnikům z oblasti výroby, technologií a poskytovatelům řešení a zejména poskytovatelům průmyslového vybavení a nástrojů.

GreenInnov si klade za cíl podporovat malé a střední podniky při zkoumání a vývoji pokročilých ekologických řešení pro průmyslová odvětví. Hlavním cílem tohoto nástroje je podpora vývoje nové zelené technologie, služby, produktu nebo výrobního procesu se zaměřením...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je poskytování dotací na zajištění pravidelných aktivit dětí a mládeže, jednorázových akcí, víkendových a prázdninových pobytů, podpora činnosti organizací dětí a mládeže, u sportovních oddílů podpora mimosportovních aktivit dětí, doplnění materiálního vybavení, provoz a údržba kluboven a základen. Uznatelné náklady jsou zejména provozní náklady (nájemné, elektrická energie, plyn, voda, teplo, ubytování...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Předmětem podpory je rozvoj vzdělávací infrastruktury:

 • Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny.
 • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora digitalizace kulturního dědictví České republiky prostřednictvím inovativních technologií maximálně šetrných k životnímu prostředí. Dotace je určena na tvorbu digitalizovaného obsahu, jeho prezentaci a sdílení s ostatními subjekty zaměřenými na prezentaci kulturního dědictví České republiky (pořízení hardwaru, dalšího přístrojového vybavení sloužícího k digitalizaci, softwaru a dodavatelských služeb...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

GreenAdopt si klade za cíl usnadnit přijetí ekologických chytrých řešení průmyslovými evropskými malými a středními podniky. Ambicí výzvy je podpořit implementaci nové zelené technologie, služby, produktu nebo obchodního výrobního procesu v reálném provozním prostředí. Návrhy se zaměří na implementaci funkčního řešení a demonstrují zelený přechod malých a středních podniků.

Finanční podpora GreenAdopt se zaměřuje na financování...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na oživení a rozvoj ploch veřejné zeleně, které zvyšují společenské využití nábřeží řek na území města Brna a cíleně zvýrazňujících jejich hodnotu. Dotace jsou poskytovány na jednotlivé projekty, které se zaměří na návrat společenského života zpět k řekám, využití potenciálu jedinečného přírodního prostředí a na budování místních komunit s cílem podněcovat zájem a péči občanů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
25 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Jihomoravský kraj poskytne finanční podporu fyzickým a právnickým osobám formou individuálních dotací (tzv. mimořádné dotace ad hoc). Tyto dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na oživení a rozvoj ploch veřejné zeleně ve vnitroblocích a ploch zeleně přilehlých ke stavbám domovního charakteru. Podporována je výsadba stromů, keřů, či popínavých rostlin, včetně přípravy terénu, realizace záhonů, travnatých ploch, konstrukce pro popínavou zeleň, opatření k využívání srážkové vody, péče o vzrostlé dřeviny, odstranění zpevněných povrchů, vypracování projektové...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je poskytnutí podpory na vznik nových zelených střech v Brně. Přínosem instalace zelené střechy pro žadatele je zkvalitnění tepelné stability vnitřního prostředí, zlepšení zvukově-izolačních vlastností a dlouhodobá ochrana proti mechanickému poškození hydroizolačních vrstev. Žadatelem může být vlastník nemovitosti nebo osoba k tomuto účelu vlastníkem nemovitosti zplnomocněná. Výše dotace na jeden projekt...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Fond byl zřízen na finanční podporu v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí a čistoty města. Dotaci lze využít na projekty v oblasti čistoty města, vodního hospodářství, péče o zeleň a jejího rozvoje, svozu, sběru, ukládání a likvidace odpadů, monitorování složek životního prostředí a ekologických procesů, výstavby dětských hřišť a dětských herních prvků, publikační činnosti, ochrany zemědělského a lesního půdního...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora telematiky pro veřejnou dopravu.

Podporované aktivity:

 • Zavedení nebo modernizace monitorovacích, řídicích, preferenčních a kooperativních systémů pro veřejnou dopravu,
 • zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve veřejné dopravě...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je poskytnutí příspěvku úspěšným žadatelům v programu Dešťovka, vyhlášeného Státním fondem životního prostředí ČR. Účelem je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Žadatelem jsou vlastníci a stavebníci obytných domů. Poskytovaná částka z rozpočtu SMB činí 50 % dotace připsaných...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Hlavním cílem ocenění je během příštích tří let vybavit znalostmi jeden milion lidí v oborech hloubkových technologií. Deep tech – špičková technologická řešení kombinující oblasti vědy a inženýrství ve fyzické, biologické a digitální sféře – jsou nepostradatelné při řešení nejnaléhavějších globálních výzev.

Výzva nabídne kurzy a financování pro rozvoj a rozšíření nových nebo stávajících učebních osnov v oblasti deep tech...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Otevřená výzva POLREC Innovation nabízí financování v rámci 3 dílčích témat: chemická recyklace, mechanická recyklace a digitalizace recyklačních procesů.

Malé a střední podniky, na které se tato výzva zaměřuje, mohou pokrýt různá odvětví, jako jsou: doprava a mobilita, stavebnictví, obnovitelné zdroje energie, digitální technologie a elektronika, zdravotnictví, spotřební zboží, průmyslové a potravinářské obaly.

Cílem...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 30.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je zachování či obnova památkové hodnoty a podstaty hmotných objektů. Dotaci lze poskytnout na stavební a restaurátorské práce, související přímo se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty hmotných objektů, které jsou nemovitou či movitou kulturní památkou nebo jsou významné z hlediska památkové péče na území hl. města Prahy (fasády, střechy a krovy, veřejný interiér, vnitrobloky, dvory a dvorky...

Maximální % dotace:
65%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora projektú zaměřených na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření a také na podporu budování vsakovacích a retenčních zařízení včetně opatření, které přispívají k efektivnímu nakládání se srážkovými vodami.

Dotace je určena:

 • na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření a opatření zaměřených na hospodaření se srážkovou vodou s výjimkou typových projektů - vybudování technologie...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je podpora rozvoje doprovodné turistické infrastruktury na území kraje. Dotace je určena na pořízení vybavení pro aktivní trávení volného času, odpočívadel, přístřešků, stojanů na kola, servisních a nabíjecích stanic pro elektrokola, budování technického zázemí (např. místnost či odstavná plocha pro uschování jízdních kol, servisní místo, prostor pro umytí kola aj.). Žadateli jsou města a obce včetně organizací...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Místní akční skupina Moravská cesta vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Obchody pro obce, Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven, Muzea a expozice pro obce.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Výzva se zaměřuje na výzkumné pracovníky a technický personál z institucí mimo konsorcium EJP SOIL, kteří mají v úmyslu zlepšit výzkum a zlepšit spolupráci s půdními laboratořemi EU a LTE.

Výzva poskytne finanční podporu výzkumníkům mimo konsorcium EJP SOIL a bude financovat fyzické návštěvy (náklady na cestu a ubytování) v evropských dlouhodobých experimentálních lokalitách (LTE) a/nebo laboratořích (LAB).

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je finanční podpora organizacím zapojených do programu DofE, realizující prestižní projekt neformálního vzdělávání pro mladé lidi ve věku od 13 do 24 let poskytovaný školami a organizacemi pracujícími s mládeží, jehož smyslem je komplexní rozvoj mladého člověka a přivedení mladých k rozmanitým aktivitám a pomoci jim získat cenné dovednosti pro budoucí život a kariéru v rámci rozvoje talentu, sportovních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora zvyšování počtu podniků s infrastrukturou pro výzkum a vývoj a rozvoj a posilování jejich výzkumných a inovačních kapacit (prohloubení spolupráce podnikatelských subjektů s výzkumnými organizacemi, posílení podnikového výzkumu a vývoje v oblasti pokročilých technologií, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, a tím rozvoj znalostní ekonomiky a prohlubování inteligentní specializace, zlepšení podmínek...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Program je zaměřen na podporu kulturních aktivit v oblasti hudby, divadla, filmu, výtvarného umění, kulturních a kreativních průmyslů, aktivit v oblasti cestovního ruchu a dalších, které nemají charakter celoroční činnosti. Jedná se o podporu akcí v kulturních zařízeních a areálech nebo ve venkovních prostorách městské památkové rezervace, v přilehlých parcích nebo v jednotlivých městských částech v období od 1.1.2023...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je podpora sportovců na významných mezinárodních akcích ve sportovních disciplínách a podpora pořádání oficiálních sportovních mistrovství na území Kraje Vysočina, a to z důvodu reprezentace Kraje Vysočina v zahraničí, podpory dalšího sportovního rozvoje krajských sportovců, zvýšení zájmu o daný sport a podpory rozvoje cestovního ruchu. Žadatelem mohou být nestátní neziskové organizace, právnické osoby vykonávající...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora realizace opatření k zabránění škodám způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů. Jedná se o pomoc podnikajícím chovatelům hospodářských zvířat, aby mohli zabezpečit svá stáda, a to zejména před útoky vlka obecného. Dále výzva nabízí podporu za účelem modernizace záchranných stanic a center pro ohrožené druhy živočichů.

Podporované aktivity:

 • Podaktivita 1.6.1.1.2 - Předcházení, minimalizace...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na podporu právního poradenství včetně zastupování klientů, na podporu řešení krizových situací, na podporu v oblasti primární prevence a intervence a další aktivity na poli prevence a pomoci, na podporu lůžkových služeb k zajištění péče o osobu ocitající se v nepříznivé sociální situaci vlivem domácího násilí, zejména pro seniory, ženy a matky s dětmi. Žadateli jsou právnické...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj digitalizace, dokumentační a informační činnosti v oblasti profesionálního vizuálního umění a architektury. Podpora by měla směřovat k pořízení hardwaru, dalšího přístrojového vybavení sloužícího k digitalizaci, softwaru a dodavatelských služeb prostřednictvím inovativních technologií maximálně šetrných k životnímu prostředí.

Podporované aktivity:

 • Modernizace reprodukční...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora preventivních opatření realizovaných za účelem ochrany hospodářských zvířat a zmírňování přímých škod působených vybranými zvláště chráněnými druhy na chovech hospodářských zvířat, vodních dílech apod.

Podporované aktivity:

 • Opatření 1.6.1 Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny - aktivita 1.6.1.1 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na rozvoj inovační infrastruktury.

Podporované aktivity:

 • Aktivita a): Poskytování služeb malým a středním inovačním podnikům (MSP) - VaI infrastruktura bude prostřednictvím vlastních expertů nebo formou zprostředkování externích služeb poskytovat inkubovaným a dalším inovativním MSP služby specializovaného poradenství (stimulace činností v oblasti VaVaI, navazování...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Místní akční skupina Frýdlantsko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Rozvoj venkova (Podpora základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora technologií pro MAS. Jedná se o investiční projekty zaměřené na pořízení technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury a pořízení výrobních strojů a zařízení. Cílem podporovaných aktivit je naplnění oblastí robotizace, automatizace či digitalizace.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 140 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora telematiky pro veřejnou dopravu.

Podporované aktivity:

 • Zavedení nebo modernizace monitorovacích, řídicích, preferenčních a kooperativních systémů pro veřejnou dopravu,
 • zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve veřejné dopravě...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora technologií pro MAS. Jedná se o investiční projekty zaměřené na pořízení technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury a pořízení výrobních strojů a zařízení. Cílem podporovaných aktivit je naplnění oblastí robotizace, automatizace či digitalizace.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
835 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel (vytváření a obnova tůní a malých vodních nádrží, revitalizace a renaturace vodních toků a niv), na tvorbu nových a obnovu stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi (založení nebo obnova vegetačních krajinných prvků), na zakládání a obnovu veřejné...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

FORWARDS je projekt financovaný Evropskou unií, který bude prototypem observatoře ForestWard, celoevropského monitorovacího a hodnotícího nástroje, který pomůže při demonstraci dopadu změny klimatu na lesy a napomůže při rozhodování pro praktické hospodaření v lesích.

Cílem této výzvy je vytvořit pilotní projekty Climate-Smart Forestry (CSF) a obnovy lesů v celé Evropě jako základ pro rozvoj pochopení efektivních CSF a...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 140.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je podpora sociálních služeb. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v rozsahu základních činností, a to v období od 1.1.2024 do 31.12.2024. Uznatelné náklady jsou osobní náklady - jedná se o náklady na zaměstnance zajišťující činnost zařízení sociální služby či poskytování sociální služby (mzdy včetně odměn, ostatní osobní náklady - dohody...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je zkvalitnění prostředí využívaných zejména spolky dětí a mládeže k pravidelným volnočasovým aktivitám dětí a mládeže. Dotace je určena na stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, nebo na pořízení samostatné movité věci (úhrada nákladů za nákup zařízení a vybavení kluboven, zkušeben, dílen a táborových základen). Žadateli jsou právnické osoby působící v oblasti volného a neformálního vzdělávání...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je poskytování příspěvku ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity.

Program podporuje:

 • Vydávání periodického tisku v jazycích národnostních menšin či převážné míře v jazycích národnostních menšin.
 • Provozování rozhlasového nebo televizního vysílání v jazycích národnostních menšin či převážné míře v jazycích národnostních menšin...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Místní akční skupina Lašsko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Hasičské zbrojnice, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, Muzea a expozice pro obce.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je podpora společensko-prospěšných projektů pro zlepšování kvality života a zdravotní péče, seberealizaci a vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním omezením. Dotace je určena na pořízení technických lékařských přístrojů sloužících případně i širšímu okruhu osob v rámci zdravotnických zařízení na území města Olomouce, popř. kompenzačních pomůcek osobě, která si je nemůže pořídit z jiných zdrojů. Žadateli...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Výzva hledá konsorcia 1-3 partnerů zastupujících inovátory, výrobce zařízení, poskytovatele technologií a integrátory, jejichž cílem je vyvíjet, integrovat, nasazovat a ověřovat aplikace a služby pro SERMAS Toolkit. 

Výzva nabízí inovativní prostředí pro spolupráci se specializovanou infrastrukturou, technologií, znalostmi a šancí na financování až 100 000 EUR na dílčí projekt.

Žadatelé by měli poskytnou řešení v těchto...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 100.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je podpora neregistrovaných sociálních služeb, poskytovaných občanům města Brna, které vhodným způsobem navazují a doplňují sociální služby (podpora dobrovolnických center, doprava klientů sociálních služeb, podpora terapeutické činnosti, volnočasové aktivity, podpora spolkové činnosti, podpora aktivit na sociálně-zdravotním pomezí, aktivity v oblasti sociálně právní ochrany dětí, aktivity pro osoby sociálně...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Předmětem výzvy je pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Jedná se o následující aktivity:

 • Robotizace, automatizace, digitalizace
 • Web, e-shop a...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na řešení problematiky závislostí na legálních a nelegálních návykových látkách a řešení problematiky patologického hráčství na území statutárního města Brna.

Podporované aktivity:

 • Ochrana veřejného zdraví a bezpečnosti a zlepšení situace skupin obyvatel dotčených problematickým užíváním či závislostí na nelegálních nebo legálních návykových látkách a hazardním/patologickým...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Program je zaměřen na podporu prevence kriminality ve městě Brně.

Podporované aktivity:

 • Podpora a rozvoj systému prevence kriminality.
 • Pomoc obětem trestné činnosti, svědkům a rizikovým skupinám obyvatel...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Program podporuje zajištění co největšího rozsahu zdravotnických služeb pro obyvatele města, které nejsou vůbec nebo v dostatečné míře zajišťovány zdravotnickými zařízeními ve zřizovatelské funkci města, MZČR nebo kraje s cílem pravidelné dlouhodobé podpory těchto služeb, včetně podpory činností doplňujících zdravotnické služby. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je podpora provoz organizace a aktivit a činností sloužící k posílení rodiny, formou podpory projektů zaměřených na vytváření prorodinného klimatu ve městě (podpora navazování partnerských vztahů, posilování a usnadňování partnerského soužití, založení rodiny, podpora rodiny s dětmi, slučitelnosti rodiny a zaměstnání, zdravého životního stylu rodin, aktivity na podporu odpovědnosti a schopnosti se rozhodovat...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je zlepšení dostupnosti zubní a pediatrické péče obyvatelům kraje, motivovat zubní lékaře a pediatry, aby v obcích s nedostatečným pokrytím kapacitou a dostupností stomatologické a pediatrické péče, mohli získat finanční podporu na zřízení stomatologické nebo pediatrické ordinace. Žadateli jsou obce nebo svazky obcí a poskytovatelé zdravotních služeb v oboru zubní lékařství nebo pediatrie.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je uchování kulturního dědictví a tradic regionu. Podpora bude směrována na rozvoj společnosti v oblasti kultury, památkové péče a folkloru na bázi národních a regionálních tradic, a těch žadatelů, kteří svojí činností napomáhají ke zprostředkování, uchování a využívání kulturních hodnot Pardubického kraje a upevňují vztah obyvatel k jeho kulturnímu dědictví. Hlavní činností podporovaných subjektů je zejména...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na podporu přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny, na péči o chráněná území (péče o nelesní stanoviště, péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na tůně/malé vodní nádrže/rašeliniště/vodní toky a jejich nivy/dřeviny rostoucí mimo les, opatření proti narušení drnu/stružkování/pojezdům těžkou technikou, asanace kůrovcové hmoty, zviditelnění stěn...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Program podporuje komplexní programy environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro děti, mládež i dospělé ve městě a významné celoměstské akce. Dotace jsou poskytovány na projekty ekologické výchovy ve vztahu ke kvalitě životního prostředí v Brně a na projekty zaměřené na formování vztahu dětí a dospělých občanů k ochraně a tvorbě životního prostředí (činnosti zájmových kroužků, spolků a jiných obdobných skupin kladoucích...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem projektu AIRISE je urychlit nástup umělé inteligence (ΑΙ) v kontextu výroby v celé Evropské unii. AIRISE je vytváření povědomí a nabízení služeb, které podporují malé a střední podniky ve vytváření realizačních koncepcí a spouštění experimentů, které poskytují nestranný přístup k evropským znalostem a zdrojům umělé inteligence.

Výzva hledá organizace, které budou fungovat jako "ambasadoři" a sdružovat MSP ze specifických...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 30.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je podpora sociálních služeb realizovaných na území Pardubického kraje. Účelová dotace je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Žádosti musí být v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje a Sítí sociálních služeb na příslušné...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je podpořit rozvoj sportovních klubů a tělovýchovných jednot, jejichž družstva dospělých reprezentují Moravskoslezský kraj v interlize, nejvyšší lize a v případě fotbalu a ledního hokeje i v druhé nejvyšší celostátní soutěži daného sportu v České republice. Dotace je určena na podporu systematické výchovy dětí a mládeže a jejich přípravy na vrcholový sport ve vrcholových sportovních klubech, na podporu činnosti...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je podpora projektů propagujících město Olomouc v zahraničí a přispívajících k všestranným zahraničním kontaktům a spolupráci (kulturní a umělecké aktivity, festivaly, výstavy a jiné akce v oblasti hudby, divadla, výtvarného umění, navazování spolupráce školských a akademických subjektů, pořádání sportovních akcí a dalších zahraničních aktivit s důrazem na partnerská města). Žadateli jsou nestátní neziskové...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
45 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je posílení regionální ekonomiky podporou realizace audiovizuálních děl (hraných filmů, hraných seriálů nebo epizodních dílů seriálů). Dotaci lze poskytnout na realizaci audiovizuálního díla, které je určeno pro distribuci prostřednictvím televizního vysílání, převzatého televizního vysílání, uvedení do kin nebo služby video on demand. Uznatelnými náklady jsou pouze náklady přímo spojené s realizovaným dílem...

Maximální % dotace:
30%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem podpory je rozvoj vysoce specializované péče v Komplexních onkologických centrech a Centrech vysoce specializované hematoonkologické péče prostřednictvím podpory rozvoje diagnostiky a léčby všech typů onkologických diagnóz za pomoci inovativních technologií a s využitím mezioborového přístupu. Dotace je určena na rozvoj precizní a personalizované medicíny zahrnující včasnou diagnostiku, cílenou léčbu a personalizovanou...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
330 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2023

Cílem programu je podpořit pozitivní fyzický a psychický vývoj dětí a mládeže prostřednictvím zájmových volnočasových aktivit, jako jsou zejména výchovné, vzdělávací a znalostní (zejména jazykové a matematické) projekty, pohybové a rekreační aktivity podporující pozitivní psychický a fyzický vývoj dětí a mládeže. Dotace je určena na celoroční systematickou činnost dětí a mládeže (pro organizované skupiny dětí a mládeže...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 11. 2023

Cílem programu je motivovat majitele školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin k uzavírání pojištění proti nepředvídatelným událostem. Podporovanou aktivitou je vyplacení finančního příspěvku na pojištění, které podnikatelé uhradili za pojištění proti nepříznivým klimatickým jevům. Žadateli mohou být malí a střední podnikatelé v oblasti zemědělství. Příjem žádostí je od 1.8. do 1.11. příslušného roku.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 11. 2023

Otevřené výzvy SUSTAIN poskytují finanční podporu malým a středním podnikům na vývoj nových produktů, služeb nebo metod, které řeší výzvy v oblasti inteligentní výstavby budov.

Výzva je přizpůsobena podpoře inovací (Gold Awards) [TRL 4-6] podle vyspělosti vyvíjeného řešení. Navrhované projekty musí být v souladu s alespoň jedním z následujících témat (v případě výběru více témat musí žadatel uvést, které z nich je hlavním...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 50.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 11. 2023

Cílem programu je podpora činnosti organizací, jednotlivců a na podporu významných akcí konaných na území statutárního města Zlína. Maximální výše podpory není stanovena, bude posuzována s ohledem na přiměřenost nákladů zdůvodněných v žádosti. Vhodným žadatelem jsou fyzické nebo právnické osoby provozující danou činnost na území města Zlína.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 11. 2023

Cílem výzvy je podpora žánrové, tematické a stylové různorodosti českých kinematografických děl, podpora vývoje českého kinematografického díla směřující k zajištění financování a k připravenosti projektu k natáčení, zvýšení potenciálu projektů pro získání mezinárodní koprodukce, podpora debutantů a nastupující filmařské generace. Podpora je určena pro vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla, jehož...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 11. 2023

Cílem výzvy je podpora zvyšování digitální úrovně MSP působících na českých a zahraničních trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií. Žadatelem může být malý a střední podnik.

Podporované aktivity:

 • Digitální transformace firmy - nákup nevýrobních technologií (MES, MIS atd.), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy.
 • Logistické...

Maximální % dotace:
40%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 700 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 11. 2023

Cílem výzvy je podpora festivalů a přehlídek jako alternativní distribuce, podpora festivalů a přehlídek s výrazným dopadem na lokální filmovou kulturu a podpora rozvoje kinematografie prostřednictvím industry programu. Podpora je určena pro festivaly s národním a mezinárodním významem, jejichž dramaturgie je postavena na širších základech, než je pouze výběr dle formálních kritérií jako země původu, autor nebo žánr, doplněné...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 11. 2023

Cílem výzvy je podpora rozvoje kvalitní, umělecky a společensky progresivní, žánrově diverzifikované české kinematografie, originalita obsahu i zpracování námětu a tématu, podpora dokumentárních českých kinematografických děl s výrazným autorským rukopisem, posílení české kinematografie v mezinárodní konkurenci a podpora mezinárodních koprodukcí. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby působící v oblasti filmové...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 11. 2023

Program podporuje zejména celoroční zájmové činnosti, které jsou zaměřeny na děti, mládež nebo seniory. V rámci výzvy jsou vyhlášeny 3 témata - Systematické celoroční zájmové a volnočasové činnosti; Celoroční činnost subjektů zabývajících se aktivitami pro vyplnění volného času seniorů; Významné jednorázové zájmové a volnočasové akce. Žadateli mohou být právnické osoby a fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 11. 2023

Cílem programu je podpora systematické přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport ve vrcholových mládežnických sportovních klubech v Olomouckém kraji. Dotace je zaměřena na zabezpečení účasti členů klubu na sportovních akcích (doprava, cestovné, stravné, ubytování), údržby a provozu sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu, zabezpečení sportovních, výcvikových a náborových akcí a zajištění služeb souvisejících...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 11. 2023

Cílem výzvy je zlepšení kvality života venkovských oblastí, zvýšení atraktivity a dostupnosti území obcí se sídlem v Olomouckém kraji. Dotace je určena na udržení provozu maloobchodních prodejen s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách v obcích do 1 000 obyvatel s jednou maloobchodní prodejnou, anebo v místních částech do 1 000 obyvatel, které jsou součástí obce s maximálně 3 000...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 11. 2023

Cílem programu je podpora celoroční sportovní činnosti oddílů nebo klubů vykonávajících svou sportovní činnost v Olomouckém kraji. Dotace je určena na zabezpečení účasti mládežnických členů klubu na sportovních akcích (doprava, cestovné, stravné, ubytování), na údržbu sportovišť a tělovýchovných zařízení, jejich vybavení sportovními potřebami a zabezpečení sportovních, výcvikových a náborových akcí, zajištění služeb souvisejících...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 11. 2023

Cílem programu je finanční podpora prorodinných aktivit, činností pomáhajících rodinám při zajišťování přirozených funkcí, posilování mezigenerační komunikace a vytváření podmínek pro zdravý vývoj rodin, občanů statutárního města Ostravy a širšího správního obvodu.

V rámci výzvy jsou vyhlášena 3 témata:

 • Systematická celoroční činnost subjektů věnující se vytváření vhodných podmínek pro fungování rodin.
 • Jednorázové akce...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 11. 2023

Cílem programu je finanční podpora neinvestičních činností uplatňujících environmentálně šetrné principy v ochraně životního prostředí. 

Podporované aktivity:

 • Vzdělávací a osvětové projekty (neinvestiční)
 • Vybudování přírodních učeben, zahrad a naučných stezek (investiční)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 11. 2023

Cílem programu je podpora sociálních služeb z rozpočtu Ústeckého kraje na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb. Žadateli jsou poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 11. 2023

Hlavním cílem akce je poskytnout malým a středním podnikům pokročilé výpočetní schopnosti na základě HPC, které jim umožní řídit inovace, zvýšit konkurenceschopnost a překonat výzvy v oblasti digitalizace výzkumu a vývoje a obchodních procesů. Podporou přijetí HPC tato akce odemkne nové příležitosti, urychlí růst a podpoří ekonomický rozvoj malých a středních podniků. Stimulování inovačního potenciálu malých a středních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 150.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 11. 2023

Hlavní výzvou pro inovativní malé a střední podniky je najít své první zákazníky, což jim brání v přístupu na trh a komercializaci jejich inovativních řešení. K řešení tohoto problému a podpoře přijetí inovací v Evropě může veřejný sektor s jeho významnou kupní silou sehrát klíčovou roli tím, že se stane předními přispěvateli. Tímto způsobem nejen validuje inovativní řešení, ale také rozšiřuje své nabídky služeb pomocí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 60.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 11. 2023

Cílem výzvy je reagovat na potřebu evropského vyprávění příběhů vhodného pro koprodukci, které má přeshraniční rozsah.

Projekt by měl zapojit kreativní talenty z celé Evropy. Měl by podněcovat výměny na evropské úrovni a podporovat účast tvůrců z různých prostředí s cílem přicházet s příběhy, které odrážejí rozmanitost evropských společností. Cílem je přijít na nové způsoby, jak oslovit nové nadnárodní publikum.

Očekává...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 11. 2023

Cílem výzvy je poskytnout podporu malé skupině dvou až čtyř hlavních řešitelů, aby společně řešili ambiciózní výzkumné problémy, které by nemohli řešit jednotliví hlavní řešitelé pracující samostatně. Projekty synergie by měly umožnit podstatné pokroky na hranicích poznání, plynoucí například z vzájemného obohacování vědeckých oborů, z nových produktivních linií bádání nebo nových metod a technik, včetně nekonvenčních...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 11. 2023

Cílem dotačního programu je zlepšení a zkvalitnění běžné sportovní přípravy individuálních sportovců (reprezentantů České republiky) zahrnujících také handicapované sportovce ze sportovních oddílů a klubů sídlících na území Jihomoravského kraje ve sportovních disciplínách individuálních olympijských sportů/individuálních paralympijských sportů a tanečního sportu (jedná se i o sporty a disciplíny, které jsou nově zařazeny...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 11. 2023

Výzva si klade za cíl přivést Evropu do čela elektromobility, podporovat evropské malé a střední podniky zabývající se elektromobilitou, aby se zotavily z krize COVID-19 a posílit jejich odolnost, zelenou a digitální transformaci a internacionalizaci.

Žadatelé musí navrhnout vlastní výzvu nebo si vybrat jednu z „hotových“ výzev předem definovaných konsorciem zaměřených na:

 • design baterií a jejich integraci do vozidel...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 11. 2023

Cílem programu je podpora kulturních akcí nebo cyklu tematicky jednotných kulturních akcí pořádaných jedním konkrétním žadatelem.

O dotaci bude možné žádat v rámci vyhlášených tematických okruhů: 

 • Tradiční akce (mezioborové projekty, zejména hudební, divadelní, literární, filmové a taneční produkce, open-air galerie, přehlídky, malířská a sochařská sympozia, light a video projekce, prezentace architektury, lokální kulturní...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 11. 2023

Výzva si klade za cíl přivést Evropu do čela elektromobility, podporovat evropské malé a střední podniky zabývající se elektromobilitou, aby se zotavily z krize COVID-19 a posílit jejich odolnost, zelenou a digitální transformaci a internacionalizaci.

Žadatelé musí navrhnout vlastní výzvu týkající se výroby, distribuce, skladování a konečného použití čistého vodíku k dekarbonizaci odvětví, jako je těžký průmysl a aplikace...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 11. 2023

Touto výzvou chce EFSA řešit různé potřeby v oblasti hodnocení environmentálních rizik (ERA) přípravků na ochranu rostlin (PPP). Cílem je zejména pokročit v metodologii ERA v oblasti suchozemské ekotoxikologie shromažďováním a generováním údajů s cílem dále zlepšit současné znalosti o expozici necílových organismů v agroekosystémech a spojit expozici s účinky; charakterizovat nebezpečí pro necílové organismy na různé biologické...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 11. 2023

Cílem výzvy je financovat inovativní řešení založená na datech pro potraviny a výživu respektující suverenitu osobních údajů uživatelů. Mezi další konkrétní cíle patří:

 • Řešit nízkou úroveň připravenosti a nedostatek standardů ve výzkumu (potravinové a datové suverenity).
 • Řešit nedostatečné porozumění právům k údajům a jejich využívání mezi občany.
 • Spojit různé aktéry při vytváření standardů ochrany osobních údajů...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 180.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 11. 2023

Výzva si klade za cíl posílit odolnost malých a středních podniků v textilním, leteckém a stavebním průmyslu o vytvořit ekologičtější a digitálnější odvětví se sociálním a obchodním modelem, včetně smíšeného podpůrného mechanismu pro podporu individuálního hodnocení a koučinku pro zajištění jejich konsolidace a udržitelnosti.

Výzva nabízí cestovní poukazy, které jsou určeny k poskytnutí finanční podpory potřebné k účasti...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 11. 2023

Výzva si klade za cíl urychlit dvojitý zelený a digitální přechod evropských malých a středních podniků, budovat jejich odolnost a podporovat obnovu. Výzva bude podporovat hledání nových trhů a partnerů v textilních MSP. Má pomoc vybudovat strategické a škálovatelné partnerství EU zaměřené na spolupráce mezi společnostmi (hlavně malými a středními podniky), regionálními úřady, výzkumnými organizacemi, ale také univerzitami...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 30.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 11. 2023

Výzva je zaměřena na výzkum v oblasti nukleární bezpečnosti, na řízení radioaktivního odpadu a zpracování vyhořelého paliva, na ochranu proti záření a další oblasti jaderného výzkumu.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Bezpečnost provozu jaderných elektráren a výzkumných reaktorů (5 304 500 €).
 • Dělení a transmutace minoritních aktinidů pro průmyslové aplikace (1 330 000 €)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 11. 2023

Cílem programu je podpora evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví ČR.

Podporované aktivity:

 • Základní evidence a dokumentace sbírek – tj. pořízení digitální dokumentace sbírkových předmětů.
 • Podpora digitalizace (zkvalitňování digitalizace sbírek)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 11. 2023

Cílem programu je podpora sociálních služeb. Finanční podpora se poskytuje na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Způsobilými žadateli jsou poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona o soc. službách.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 11. 2023

Cílem výzvy je spolufinancování dotace MPSV z rozpočtu JMK na pokrytí běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb, a to v návaznosti na § 95 zákona č. 108/2006 Sb. Žadateli jsou registrované sociální služby, které jsou součástí Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 11. 2023

Cílem programu je podpora aplikovaného výzkumu (zahrnuje průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich kombinaci) v oblasti biodiverzity, ochrany přírody a krajiny. Hlavními uchazeči mohou být podniky, fyzické osoby podnikající, výzkumné organizace a organizační složky státu. Cílem výzvy je podpořit výzkum a inovace v oblasti Nature-based solutions (NBS – projekty zaměřené na technologie a řešení inspirovaná přírodou)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 170.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 11. 2023

Cílem programu je podpora ochrany movitého kulturního dědictví před nepříznivými vlivy prostředí. Podporovanou aktivitou je vybavení a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovišť, vybavení depozitářů a stálých expozic, v nichž jsou dlouhodobě uchovávány sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek, potřebnou technikou, vybavení centrálních depozitářů Národního památkového ústavu, v nichž...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 11. 2023

Cílem programu je ochrana movitého kulturního dědictví ČR. Podporovanou aktivitou je zabezpečení objektů, v nichž se nachází předměty movitého kulturního dědictví.

Podporované aktivity:

 • Instalace poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS).
 • Instalace elektrické požární signalizace (EPS)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 11. 2023

Program podporuje projekty v oblasti sportu a sportovní činnosti mládeže. Dotace se poskytuje v kategorii Tradiční kolektivní a individuální sporty, Celoroční sportování dětí a mládeže do 20 let v oblasti Výkonnostní sport / v oblasti Zájmová sportovní činnost, Celoroční podpora pohybových aktivit občanů města Ústí nad Labem nad 21 let, Sportovní akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem, Podpora sportovních...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 11. 2023

Cílem výzvy je podpora celoroční činnosti organizací a osob zabývajících se ochranou obyvatel a zásahy při mimořádných událostech. Dotaci lze poskytnout na celoroční činnost organizace, na vybavení pro zásahy při mimořádných událostech. Žadatelem může být NNO, právnická a fyzická osoba podnikající i nepodnikající, jejichž aktivita je zaměřena na občany města. Jedná se zejména o organizace, spolky a sdružení, které pravidelně...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
45 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 11. 2023

Mezinárodní výzva Partnerství Water4All Call 2023 - Aquatic ecosystem services si klade za cíl poskytnout znalosti, modely, přístupy, nástroje a metodiky pro začlenění ekosystémových služeb do správy a řízení vodních zdrojů v oblasti vodního hospodářství v kontextu změn od lokálních po globální, pro zmírnění, přizpůsobení a odolnost vodních ekosystémů a odpovídajících ekosystémů. služeb, na podporu provádění politik EU...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 150.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 11. 2023

Předmětem výzvy je revitalizace kulturních památek:

 • Revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace mobiliárních fondů.
 • Doprovodná část projektu: parkoviště u památek, zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 11. 2023

Cílem je poskytnout všem oceněným EIC přístup ke stávajícím nebo zakázkovým službám pro inkubaci, akceleraci, růst a rozšiřování inovativních technologických společností, jako jsou například: prezentace a networkingové akce, specializovaná školení (např. due diligence atd.), inovační bootcampy a letní školy, podpora validace/urychlení technologie, mentorství, obchodní koučování, příležitosti pro společné investice, data...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 11. 2023

Dotace je poskytována jako součást vyrovnávací platby za službu obecného hospodářského zájmu, je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním hospicové péče -  na zajištění potřeb nevyléčitelně nemocných pacientů v preterminálním a terminálním stavu, u kterých byly vyčerpány možnosti kauzální léčby, ale pokračuje léčbasymptomatická s cílem minimalizovat bolest a zmírnit všechny obtíže vyplývající ze...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2023

Výzva je zaměřena na digitalizaci v letectví, na jeho zekologičtění a zvýšení komfortu a bezpečnosti pasažérů. 

Výzva obsahuje např. následující témata:

 • Vynikající věda a dosah pro multimodalitu a zkušenosti cestujících.
 • Vynikající věda a dosah pro integraci a autonomii prostoru vzduch-země...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2023

Tato výzva se zaměřuje na financování projektů, které mohou podpořit celkovou strategii a cíle RIS, nabídnout vysoce kvalitní vzdělání, oslovit široké publikum a trh a efektivně získat uznání s trvalým efektem. Nové aktivity lze považovat za pilotní projekty pro další budoucí expanzi a zvýšení geografického pokrytí, které lze v následujících letech zopakovat a rozšířit.

Vzdělávání RIS se zaměřuje na zvyšování povědomí...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2023

Cílem programu je podporou aktivit k technickému vzdělávání zvýšit zájem žáků o technické obory vzdělávání a motivovat je pro studium řemeslných oborů. Podporovány jsou projekty zaměřené na spolupráci základních škol se středními školami v oblasti technického vzdělávání, na účast žáků v soutěžích se zaměřením na technické vzdělávání, na podporu zvýšení úrovně technického vzdělávání základních škol, středních škol, víceletých...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2023

Cílem programu je podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovu ve školách zajišťujících povinnou školní docházku. Dotace je určena na projekty zaměřené na využití programů specifické primární prevence rizikového chování neziskových organizací. na zajištění besed a projektů pro žáky k problematice rizikového chování, mediální výchovy a wellbeingu, na zajištění seminářů vhodných pro pedagogické pracovníky...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2023

Cílem programu je podpora realizace volnočasových vzdělávacích a výchovných projektů v rámci mimoškolních aktivit dětí a mládeže (materiální vybavení, ceny do soutěží, nájemné prostor k realizaci volnočasových projektů v oblasti výchovy a vzdělávání, cestovné a ubytování při pobytech, vstupy do kulturních a sportovních zařízení při doplňkových volnočasových aktivitách apod). Žadatelem jsou právnické osoby a fyzické osoby...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2023

Cílem programu je podpora vydávání audioknih. Dotace budou poskytnuty na podporu veřejně prospěšných a nekomerčních projektů

Tematické okruhy:

 • Vydávání starší a klasické původní české literatury s datem vydání původní předlohy před rokem 1989.
 • Vydávání současné původní české literatury s datem vydání původní předlohy po roce 1989...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2023

Cílem výzvy je podpora sociálních služeb, které bude financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu, jež Liberecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2024. Neinvestiční finanční podpora z rozpočtu kraje bude poskytnuta na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2023

Dotační řízení je určeno pro fyzické a právnické osoby na podporu veřejně prospěšných a nekomerčních projektů - vydávání neperiodických publikací (tištěných knih). 

Tematické okruhy:

 • Vydávání neperiodických publikací – česká literatura (Beletrie a esejistika psaná česky a v jazycích národnostních menšin; Umělecké debuty české literatury; Česká literární věda, náročné kritické edice a sebrané spisy; Textologicky náročné...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2023

Grantový program je určen pro školy, které zajišťují povinnou školní docházku na území města. Podpora je zaměřena na využití sportovních zařízení při základních školách zřizovaných městem Plzní pro tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo organizovaně (organizace celoškolních soutěží, sportovních olympiád, sportovních dnů, činnost sportovně zaměřených kroužků), na rozvoj zájmové sportovní činnosti u...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2023

Program INTER-ACTION je určen na podporu mezinárodní spolupráce, na spolupráci českých výzkumných pracovišť a jejich partnerských pracovišť v Izraeli. Záměrem LUAIZ24 je výběr společných výzkumných projektů aplikovaného výzkumu, a to se zaměřením na následující oblasti/podoblasti: 1. Zdraví a lékařství – návrh a vývoj léčiv; 2. Udržitelnost a ochrana životního prostředí – klimatická změna, čistá energie, výzkum pouště...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2023

Tento program je zaměřen na zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. Finanční podpora z tohoto programu je poskytována konkrétně na včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. Výše dotace je do 180 Kč na jedno včelstvo splňující předmět podpory. Žadatelem mohou být chovatelé včel v ČR, bez ohledu na jeho členství v UCHS, který má evidovaná včelstva podle plemenářského zákona. Výše dotace je do 180...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2023

Cílem výzvy je budování národního, regionálního a místního politického rámce pro podporu přechodu na čistou energii.

Výzva obsahuje např. následující témata:

 • Energetická náročnost budov – Vytváření podmínek pro rychlejší, hlubší a chytřejší renovaci, řízenou službami a daty.
 • Zvyšování dovedností a rekvalifikační zásahy umožňující dekarbonizovaný stavební fond a integraci energetického systému...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 11. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekultivaci starých skládek, které byly využívány ještě před platností legislativy o odpadech.

Dotace je určena:

 • na stavební práce, dodávky a služby, průzkumné geologické práce,
 • na manipulaci, odvoz a odstranění odpadů ze sanace nesaturované a saturované zóny...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 11. 2023

Cílem programu je podpora projektů založených na partnerství soukromých subjektů, které mají prostřednictvím podnikatelských záměrů českých subjektů přispět k řešení rozvojových problémů v partnerských rozvojových zemích. Program je rozdělen na fázi Přípravy a fázi Realizace. Hlavními výstupy v rámci fáze Přípravy jsou Studie proveditelnosti a Podnikatelské plány pro ověření podmínek podnikatelského, rozvojového a investičního...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 11. 2023

Program je určen na podporu vybudování karavanových stání pro obytná vozidla/obytný přívěs včetně pořízení servisní technologie (tj. výlevku chemických WC, elektrickou a vodovodní přípojku a další vybavení karavanového stání), na pořízení technického zázemí pro jízdní kola a elektrokola (místnost nebo odstavné místo pro zabezpečené uschování jízdních kol, prostor pro umytí kola, servisní stanice, nabíjecí stanice apod...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 11. 2023

Cílem programu je je částečné finanční zajištění poskytování sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb Olomouckého kraje, a to z finančních prostředků účelové dotace ze státního rozpočtu poskytnuté Olomouckému kraji na základě ustanovení § 101a zákona o sociálních službách. Oprávněnými žadateli jsou poskytovatelé sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje, které nejsou financovány...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 11. 2023

EIT Manufacturing spojuje různé sítě a oblasti odborných znalostí, které jsou zásadní pro průmyslové inovace.

Výzva obsahuje následující podtémata:

 • Návrhy na vzdělávání: 4 750 000 € - Vzdělávací a školicí aktivity EIT Manufacturing mají za cíl umožnit současné i budoucí průmyslové pracovní síle reagovat na společenské výzvy a potřeby trhu. Zlepšování kapacity pracovní síly ve výrobě je jádrem probíhající digitální a zelené...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 11. 2023

Cílem výzvy je podpora zapojení umělců a kulturních aktérů do kulturního a uměleckého programu Evropské hlavní město kultury. Dotace je určena na aktivity spojené s kandidaturou Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028 (kulturních akce a projekty podporují pocit sounáležitosti občanů ke společnému evropskému kulturnímu prostoru, rezidence umělců z různých uměleckých oblastí, zvýšení mobility odborných pracovníků...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 11. 2023

Cílem mezinárodní výzvy je podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Cílem programu EPSILON je podpořit projekty, jejichž výsledky mají vysoký potenciál rychle se uplatnit v nových produktech, výrobních postupech a službách. Pro české uchazeče v této výzvě jsou relevantní cíle v rámci podprogramu 1 - Znalostní ekonomika a 2 - Energetika a materiály, a to v závislosti na zvoleném
tématu.

Témata výzvy...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 200.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 11. 2023

Výzva podpoří nadnárodní partnerství s cílem posílit digitální kapacitu aktérů v průmyslovém ekosystému sociální ekonomiky. Cílem bude umožnit subjektům sociální ekonomiky proměnit digitální výzvy v příležitosti a zajistit tak digitální přechod, který bude spravedlivý a inkluzivní. Tím chce výzva také posílit kapacitu „organizací umožňujících sociální ekonomiku“ při podpoře členů, klientů a zúčastněných stran v jejich...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.300.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 11. 2023

Cílem výzvy je poskytnutí finančních prostředků na činnost a vybavení muzeí a galerií, které vykonávají svou činnost nejméně dva roky nepřetržitě (zkvalitnění služeb, zpracovávání a zpřístupňování informací). Žadateli jsou fyzické osoby a právnické osoby podnikající v této oblasti min. 2 roky, NNO, města, obce a jejich příspěvkové organizace.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 11. 2023

Cílem programu je podpora mobility v oblasti kultury. Dotace je určena na podporu zahraničních cest umělců v oblasti kultury z Královéhradeckého kraje za účelem podpory jejich účasti na odborných výstavách, veletrzích, show casech, konferencích, workshopech, koncertech, zasedáních mezinárodních sítí a podpory jejich účasti v roli pozorovatele na významných mezinárodních festivalech nekomerčního charakteru. Žadateli jsou...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 11. 2023

Cílem výzvy je podpora podnikatelů formou spolupráce příjemce kreativního voucheru s kreativcem zařazeným do databáze kreativců Královéhradeckého kraje a podpora kulturních a kreativních odvětví s důrazem na kulturní dědictví Královéhradeckého kraje. Dotace je určena na nákup kreativní služby včetně pořízení nehmotného investičního majetku od kreativce působícího v některé z podporovaných oblastí (Průmyslový, produktový...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 11. 2023

Program si klade za cíl podpořit realizaci hodnotných kulturních projektů regionálního, národního či mezinárodního významu z oblastí divadlo (amatérské i profesionální), hudba, tanec, nonverbální umění, výtvarné umění, fotografie, literatura, filmová tvorba, ostatní kulturní projekty. Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 11. 2023

Cílem výzvy je podpora zachování a prezentace nemateriálního kulturního dědictví a zvýšení zájmu a povědomí veřejnosti včetně dětí a mládeže o nemateriálních kulturních statcích tradiční lidové kultury. Dotace je určena na podporu prezentace řemesel a statků nemateriálního kulturního dědictví, uchování ohrožených řemesel, předávání řemeslných dovedností a znalostí, předvádění technologií lidových řemesel, na podporu výjimečných...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 11. 2023

Toto téma podporuje hnací úlohu inovativních malých a středních podniků při přeměně technologií a výsledků výzkumu na obranné produkty rychlým a nákladově efektivním způsobem, případně přizpůsobením technologií z civilních aplikací nebo řešením hybridní války. Úspěšným malým a středním podnikům bude nabídnuto obchodní školení, aby se zkrátila doba potřebná k převedení výsledků do další fáze.

Návrhy se musí zabývat inovativními...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 11. 2023

Program je zaměřen na podporu rozvoje cestovního ruchu a budování města jako turistické destinace, rozvoj produktů pro cestovní ruch, zkvalitňování infrastruktury cestovního ruchu a propagace města (projekty rozvíjející hlavní témata cestovního ruchu: Kulturně – poznávací produkt/Urbanismus a architektura, Bitva 1866; Aktivní produkt - zážitky, festivaly, cykloturismus, vodáctví, pěší turistika; Produkt pro rodiny s dětmi...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 11. 2023

Výzva obsahuje následující témata:

 • Automatizace bezpečnostních penetračních testů:Předmětem výzvy jsou penetrační testery, které mají za úkol simulovat reálné hrozby a identifikovat zranitelnosti. Hledání kvalifikovaných penetračních testerů může být obtížné a nákladné. Tato výzkumná práce si klade za cíl vyvinout uživatelsky přívětivé softwarové řešení, které částečně automatizuje penetrační testy síťové bezpečnosti...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 11. 2023

Toto je výzva k předkládání návrhů na granty EU na akce v oblasti kolaborativní obrany, tedy výzkum a vývoj v rámci Evropského obranného fondu (EDF).

Výzva obsahuje následující témata:

 • Vyhrazené hardwarové architektury pro energeticky efektivní AI.
 • Laserové řízené energetické zbraně...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 11. 2023

Výzva podporuje hybnou úlohu inovativních malých a středních podniků a výzkumných organizací při předávání inovačního obranného výzkumu a to např. přizpůsobením technologií z civilních aplikací nebo řešením hybridní války. Téma je otevřené pro jakýkoli technologický výzkum pro obranu. 

Očekávaný dopad:

 • Inovativní a nákladově efektivní řešení pro obranné aplikace.
 • Převratné nebo neotřelé koncepce a přístupy, nová slibná...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 11. 2023

Specifickou výzvou je položit základy pro radikálně nové budoucí technologie jakéhokoli druhu s neočekávaným dopadem, které mají za cíl přinést Evropě technologickou převahu nad potenciálními protivníky. Toto téma také podporuje hnací úlohu nových aktérů v obranném výzkumu a inovacích, včetně vynikajících výzkumných pracovníků, ambiciózních high-tech MSP a vizionářských výzkumných center velkých společností, univerzit...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 11. 2023

Evropský obranný fond podporuje konkurenceschopnost, efektivitu a inovační kapacitu evropské obranné technologické a průmyslové základny. Výzva podpoří zejména inovace, které lze implementovat v obraně.

Výzva obsahuje témata jako:

 • Systémy vlastní ochrany.
 • Chytré technologie pro bojové systémy nové generace...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 11. 2023

Cílem mezinárodní výzvy je podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje orientovaných na čistou energetiku. Výzva je rozdělena na jednotlivé tematické okruhy a příslušené podtematické Call Modules, přičemž čeští uchazeči se mohou zapojit do příslušných Call Modules v rámci TRI 1, 3, 5 a 7.

Témata výzvy:

 • TRI 1: Net-zero emissions energy system - Call Module 1: Direct current (DC) technologies for power...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 175.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 11. 2023

Výzva se zaměřuje na rozvoj technologií lidského jazyka (HLT) pro obranné aplikace.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Organizace technologické výzvy: Objektivní hodnocení technologií umělé inteligence (AI), jako jsou technologie lidského jazyka (HLT), vyžaduje specifickou organizaci, v níž jsou systémy testovány naslepo na datech, která jsou reprezentativní pro zkoumané úkoly, za použití společných protokolů. Toto schéma...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 7.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 11. 2023

Tato výzva předpokládá přechod, řízený průmyslem, veřejnými institucemi, akademickou obcí a občanskými skupinami, díky němuž bude Evropa průkopníkem v inovacích a zavádění čisté energie.

Nově založené partnerství bude podporovat nadnárodní inovační ekosystémy od velmi místní a regionální úrovně až po nadnárodní evropskou úroveň, čímž se překoná roztřístěnost tohoto systému napříč Evropou. Dalším cílem je navázat spolupráci...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 11. 2023

Cílem výzvy je vyhnout se ztrátám způsobeným přírodními, náhodnými a lidmi způsobenými katastrofami a to prostřednictvím snižování rizika katastrof na základě preventivních opatření, lepší připravenosti a odolnosti společnosti a lepšího řízení rizik katastrof systémovým způsobem.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Provozuschopnost a standardizace v reakci na incidenty s biologickými toxiny.
 • Robotika: Autonomní nebo poloautonomní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 11. 2023

Cílem výzvy je větší účinnost a efektivita vývoje civilních bezpečnostních schopností EU, který je založen na pevnějším, systematickém a analyticky intenzivním cyklu výzkumu a inovací v oblasti bezpečnosti, s důrazem na využívání důkazů a znalostí. Dále je cílem zvýšit spolupráci mezi subjekty na straně poptávky a nabídky, včetně aktérů z jiných oblastí, což povede k rychlejší industrializaci, komercializaci, přijímání...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 11. 2023

Návrhy v rámci výzvy by se měly zaměřit na zajištění odolnosti rozsáhlých propojených infrastruktur a subjektů, které je provozují, zejména v případě složitých útoků, pandemií, přírodních a lidských katastrof nebo dopadů změny klimatu. Zároveň by měly aktualizovat systémy pro odolnost operátorů a ochranu kritické infrastruktury, což umožní rychlou, efektivní, bezpečnou a zabezpečenou reakci (bez významné lidské intervence)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 11. 2023

Cílem výzvy je zajistit efektivní a bezpečnou správu hranic. Usnadnit přijetí legitimních cestujících a zásilek cestujících do EU a zároveň předejít nezákonnému obchodu, pirátství, teroristickým a jiným trestným činům díky lepší správě vzdušných, pozemních a námořních hranic a námořní bezpečnosti, včetně lepších znalostí o sociálních faktorech.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Schopnosti pro ostrahu hranic a situační...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 11. 2023

Cílem výzvy je zvýšená kybernetická bezpečnost a bezpečnější online prostředí díky rozvoji a účinnému využívání schopností EU a členských států v oblasti digitálních technologií podporujících ochranu dat a sítí aspirujících na technologickou suverenitu při současném respektování soukromí a dalších základních práv. To by mělo přispět k bezpečným službám, procesům a produktům, jakož i k robustním digitálním infrastrukturám...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 11. 2023

Návrhy v rámci výzvy by měly např. umožnit Policii využívat moderní techniky analýzy informací, účinně bojovat proti zločincům a teroristům využívajícím nové technologie. Dále zlepšit forenzní a zákonné shromažďování důkazů, posílit schopnosti chytit pachatele a přivést je před soud. A to zejména zvýšenou prevencí  různých forem kriminality, jako je kyberkriminalita a terorismus, včetně řešení problémů násilné radikalizace...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 7.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 11. 2023

Cílem programu je podpora činnosti zaměřené na udržení aktivit a tradic příslušníků národnostních menšin, které realizují organizace vykonávající činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin žijících na území kraje (podpora vzdělávacích programů, volnočasových aktivit dětí a mládeže - činnost výtvarná, taneční, dramatická, sportovní, podpora kulturních aktivit a akcí, podpora mimořádných kulturních akcí místního...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 11. 2023

Účelem výzvy je řešit identifikované mezery v infrastrukturách 6G-XR a zaměřit se na vývoj a rozšíření čtyř výzkumných infrastruktur, aby byly připraveny na pokročilé experimentování v nadcházejících projektových otevřených výzvách.

Projekt hledá zejména:

 1. Síťové a výpočetní prostředky
 2. XR aktivátory...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 11. 2023

Výzva vytváří partnerství mezi univerzitami, výzkumnými institucemi, podniky a socioekonomickými aktéry z Evropy a dalších zemí. Podporuje doktorské programy, které se zabývají potřebami výzkumu, podporují mezikulturní spolupráci a poskytují výcvik v oblasti výzkumu a přenosných dovedností. Cílem výzvy je vyškolit kreativní, podnikavé, inovativní a odolné doktorandy schopné čelit současným i budoucím výzvám a převádět...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 11. 2023

Cílem výzvy je stavební obnova nemovitých kulturních památek, restaurování výtvarných a umělecko-řemeslných děl prohlášených za kulturní památku či národní kulturní památku, podpora provádění odborných průzkumů nezbytných pro přípravu obnovy národních kulturních památek a kulturních památek, stavební obnova nemovitostí nacházejících se na území památkové rezervace nebo památkové zóny týkající se obnov střešního pláště...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 11. 2023

Cílem programu je podpora obnovy historicky a umělecky cenných varhan na území kraje (restaurování výtvarných a umělecko-řemeslných prvků, materiálové výdaje. Potenciálními žadateli jsou vlastníci objektů (fyzické osoby, právnické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou činnost, církve a náboženské společnosti, obce a města, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a příspěvkové organizace).

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 11. 2023

Program využívá inovativní pedagogické vzdělávací přístupy k podpoře studentů při rozvoji kompetencí v těchto oblastech:

 • začlenění udržitelnosti a etických zájmů do výrobních plánů a rozhodnutí,
 • tvořivost,
 • inovace a podnikatelské dovednosti...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 11. 2023

Tento program byl vytvořen za účelem zlepšení historického fondu ve městě. Poskytovaná finanční podpora je určena vlastníkům objektů na území města, k realizaci obnovy památek. Dotaci lze poskytnout na zachování nebo obnovu nemovitosti zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, která se nachází na území města Brna, nebo na movité kulturní památky, které jsou umístěny na veřejně přístupném místě na území města Brna...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem výzvy je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v ČR prostřednictvím společných účastí na zahraničních veletrzích či výstavách a marketingová podpora MSP především v oblasti klíčových technologií. Podporovanou aktivitou je oborová prezentace prostřednictvím společné účasti na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí, které nejsou zahrnuty do seznamu oficiálních...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech, kdy na akci není možné žádat z programů vyhlášených v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - Oblast podpory životní prostředí a zemědělství. Před podáním žádosti je nutné svůj záměr konzultovat se správcem programu. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem programu je podpořit prostřednictvím záruk přístup malých a středních podnikatelů k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů. Žadateli jsou malí a střední podnikatelé. K zaručovanému úvěru může být příjemci podpory poskytnut 10% finanční příspěvek (max. 500 000 Kč), který může být vyplacen, pouze pokud příjemce podpory doručí ČMZRB do 1 roku ode dne uzavření smlouvy o zaručovaném úvěru potvrzení...

Maximální % dotace:
10%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Předmětem výzvy je pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Jedná se o následující aktivity:

 • Robotizace, automatizace, digitalizace
 • Web, cloud...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 070 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Předmětem výzvy je infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol:

 • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi,
 • vnitřní konektivita škol,
 • školní družiny a školní kluby...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem výzvy je vybudování pasivní infrastruktury základnových stanic pro služby 5G, případně 5G + GSM-R a budoucího FRMCS. Ve spolupráci s držiteli práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700, 800, 900, 1800, 2100, 2600 a/nebo 3600 MHz zajistit dokrytí vybraných lokalit železničních koridorů TEN-T signálem 5G, aby vykazovalo minimální výkon referenčního signálu...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
8 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem výzvy je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v ČR prostřednictvím společných účastí na zahraničních veletrzích a výstavách. Podporovanou aktivitou je oborová prezentace prostřednictvím společné účasti na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí, které nejsou zahrnuty do seznamu oficiálních účastí na výstavách a veletrzích organizovaných MPO. Účast na...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem výzvy je podpora adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy. Dotace je určena na rekonstrukce stávající malé vodní nádrže, jejíž stav nevyžaduje komplexní rekonstrukci a k dlouhodobému udržení existence biotopu a k uchování funkce zadržení vody v krajině postačí dílčí rekonstrukce - odtěžení, uložení, rozprostření sedimentu, výstavba nebo rekonstrukce technických...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Předmětem výzvy je pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Jedná se o následující aktivity:

 • Robotizace, automatizace, digitalizace
 • Web, cloud...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 070 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

NEMO oznamuje otevřenou výzvu #1, jejímž cílem je rozšířit rozsah a technologii NEMO. Výzva vyzývá malé a střední podniky se sídlem v EU, které působí v oblasti edge computingu, vývoje edge a/nebo cloudového nativního softwaru, operačních systémů, sítí IoT/5G a výrobních subjektů IoT, aby implementovaly inovativní základní komponenty metaOS a pluginy na podporu nových funkcí a nových služeb a ověřování komponenty NEMO...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 150.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální i neprofesionální kulturní uměleckou činnost v rozličných oblastech kulturních zájmů pro občany Moravskoslezského kraje. Podporována je umělecká činnost v rozličných oblastech kulturních zájmů - hudba (koncerty, festivaly, soutěže, přehlídky), tanec (festivaly, soutěže, přehlídky), divadelní tvorba (představení, festivaly, soutěže)...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem výzvy je podpora modernizace soustav zásobování tepelnou energií, zejména rozvodů včetně předávacích stanic a řídicích a zabezpečovacích systémů, na území hl. m. Prahy.

Podporované aktivity:

 • Modernizace a rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií (SZTE) včetně předávacích stanic s cílem dosažení úspor primární energie z neobnovitelných zdrojů, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem programu je podpořit prostřednictvím záruk přístup malých a středních podnikatelů k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů. Žadateli jsou malí a střední podnikatelé, kteří splňují podmínky výzvy programu Záruka 2015 až 2023.

Podmínky - GEN–záruka:

 • Záruka se poskytuje k úvěrům až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru.
 • Výše zaručovaného úvěru maximálně 30 mil. Kč...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem programu je podpora česko-bavorských společných výzkumných projektů aplikovaného výzkumu realizovaných v letech 2024-2026 , a to se zaměřením oblasti/podoblasti - Počítačové a informační vědy; Inženýrství a technologie ve specializaci (Materiálový výzkum, Nanotechnologie); Společenské vědy; Humanitní vědy a umění. Na veřejnou soutěž je na celou dobu řešení alokováno celkem 90 mil. Kč. Maximální výše podpory české...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem výzvy je dokončení druhé fáze projektů výzvy Teaming II vyhlášené v OP VVV, které z objektivních důvodů nemohly být dokončeny do konce programového období 2014–2020.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1. Řízení projektu.
 • Aktivita 2. Dobudování, modernizace, upgrade a pořízení infrastruktury (dobudování, rekonstrukce infrastruktury či pořizování přístrojů a vybavení výzkumných center)
  ...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem této záruky je pomoci malým a středním podnikatelům v období prudkého nárůstu cen energií. Podpora je poskytována ve formě bankovní záruky za úvěr, jímž budou financovány běžné provozní výdaje, a finančního příspěvku (celková výše vyplaceného finančního příspěvku nesmí přesáhnout 4,5 % p.a. z výše zaručovaného úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu - max. 800 000 Kč) na úhradu úroků zaručovaného úvěru poskytovaného...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Místní akční skupina Naděje vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolkové...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Tento program je určený pro ty malé a střední podniky, kterým stávající dodavatelé energie přestali poskytovat svoje služby (dodávky elektřiny nebo plynu) z důvodu náhlého ukončení své činnosti, a byli tak případně nuceni odebírat po přechodnou dobu energie od dodavatele poslední instance, a následně uzavřeli smlouvy s novým dodavatelem energií, v důsledku čehož u nich došlo k nárůstu jednotkových cen energií (záloh) o...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Účelová neinvestiční dotace podporuje osoby a organizace vykonávající sociální činnost v Libereckém kraji. Nelze podpořit aktivity, na které byly čerpány finanční prostředky z jiných zdrojů Libereckého kraje. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2023

Cílem výzvy je je modernizovat IC, zkvalitnit jejich poskytované služby, rozšířit nabídku poskytovaných produktů a zlepšit propagaci kraje.

V rámci výzvy jsou stanoveny 3 tematická zadání:

 • Marketingové aktivity a moderní technologie v cestovním ruchu (Webové stránky TIC a činnosti s tím související; Multimediální produkty a moderní technologie v oblasti cestovního ruchu; Propagační materiály elektronické; Propagační materiály...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 12. 2023

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Cestovní ruch. Žadateli jsou FO a PO. Projekt musí být realizován na území Libereckého kraje a jeho turistických oblastí. Na jeden projekt nelze využít více dotačních zdrojů Libereckého kraje.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 12. 2023

Primárním cílem programu je podporovat začínající průmyslové podniky, aby se staly významnými hráči v evropském výrobním ekosystému. Program  podporuje a uděluje finanční podporu startupům a scaleupům s inovativními řešeními a technologiemi, které řeší kritické výzvy ve výrobním sektoru a pomáhají evropskému výrobnímu sektoru stát se efektivnějším, odolnějším, ekologičtějším a celosvětově konkurenceschopným.

Výzva si klade...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 12. 2023

Pokrok v oblasti výzkumu a inovací za účelem zvýšení transparentnosti potravinových systémů přinese řadu výhod souvisejících se zlepšením bezpečnosti potravin, bojem proti potravinovým podvodům a řešením rostoucího zájmu veřejnosti v EU, pokud jde o dopady potravin a stravy na klima, biologickou rozmanitost a životní prostředí.

Aby výzva přispěla k vytvoření bohatého a živého ekosystému v doméně potravinového dodavatelského...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 156.330,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 12. 2023

Cílem programu je podpora pořádání významných kulturních a společenských akcí cestovního ruchu, které mají nadregionální, celostátní nebo mezinárodní význam. Žádost v tomto dotačním titulu mohou podat pouze žadatelé, jejichž akce je zařazena na seznam Významných akcí podporovaných Libereckým krajem.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 12. 2023

Cílem programu je podpora akcí a projektů v oblasti kultury (oblasti živé kultury, výstav, tradiční lidové kultury, letních kin, výtvarného umění), v oblasti významných výročí (historické slavnosti, připomenutí významných výročí a bitev), podpora činnosti organizace (spolku, zapsaného ústavu, nadace, nadačního fondu a obecně prospěšné společnosti, které jsou pravidelnými pořadateli či aktivními účastníky kulturních akcí)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 12. 2023

Cílem výzvy je podporovat proces transformace v evropském výrobním ekosystému.

EIT Manufacturing si klade za cíl podporovat výrobní podniky a malé a střední podniky při řešení průmyslových a inovačních výzev implementací nových technologií od startupů, které by mohly být dále společně vyvíjeny a integrovány do jejich obchodních operací a výroby. TRANSFORM se zaměřuje na řešení:

 • inovační potřeby dobře zavedených společností...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 12. 2023

Cílem programu je podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace v individuálních i kolektivních sportech na republikových, evropských a celosvětových soutěžích (příprava reprezentantů na mezinárodní soutěže, příprava reprezentantů na celostátní soutěže, projekty zaměřené na handicapované sportovce zařazené do reprezentace kraje). Žadateli jsou právnické osoby, jejíž hlavní činnost je v oblasti sportu...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 12. 2023

Cílem programu je podpořit pořádání akcí určených pro širokou sportující veřejnost (min. 100 účastníků, v případě pořádání akcí pro handicapované min. 50 účastníků), a to jak formou jednorázových aktivit, tak celoročních postupových soutěží a seriálů sportovních akcí (sportovní akce mezinárodního a celostátního významu, sportovní akce s tradicí alespoň 5 let, krajské přebory a seriály sportovních akcí, sportovní akce pro...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 12. 2023

Cílem programu je podpora aktivit pro občany Královéhradeckého kraje, které přispívají k rozvoji pohybové gramotnosti, základních pohybových a sportovních dovedností a vytvářejí pozitivní vztah k pohybu (podpora seriálu akcí podporujících pohybovou gramotnost a zapojení neorganizovaných občanů do pravidelné pohybové aktivity, pořádání jednorázových akcí zaměřených na pohybovou gramotnost mezinárodního a celostátního významu...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 12. 2023

Cílem programu je podpořit pořádání celorepublikových, evropských či celosvětových sportovních akcí pro děti a mládež na území kraje. Podpora je určena zejména na realizaci krajských postupových soutěží na území kraje organizovaných krajským sportovním či celorepublikovým svazem případně jím pověřenou organizací (sportovní akce mezinárodního a celostátního významu, sportovní akce s tradicí alespoň 5 let a krajské přebory...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 12. 2023

Cílem výzvy je umožnit zadavatelům dozvědět se a osvojit si inovační postupy, nástroje, přístupy a politiky pro zavádění udržitelných a inovativních řešení v oblasti zdravotní a sociální péče.

Twinningy jsou komunitním (peer-to-peer) nástrojem, který umožňuje výměnu znalostí o určitém tématu přemosťováním znalostí od zkušených aktérů k méně zkušeným. Během definovaného období provádějí twinningové strany činnosti, jako...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 30.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 12. 2023

Cílem intervence je zajištění obnovy, péče a výchovy lesních porostů v souvislosti s následky kalamitních situací, kdy vznikly rozsáhlé plochy, na kterých je nutné zajistit obnovu lesních porostů. Podpora se vztahuje na odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů do 40 let věku včetně přípravy ploch po kalamitních těžbách před zalesněním, umělou obnovu sadbou a síjí na plochách po kalamitách a ochranu porostů v...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 12. 2023

Cílem intervence je zajištění plnění mimoprodukčních a celospolečenských funkcí lesa a vyšší stabilitě porostů prostřednictvím navýšení podílu a zlepšení zdravotního stavu melioračních a zpevňujících dřevin. Podpora se vztahuje na úhradu nákladů na pořízení a instalaci hromadné mechanické ochrany (oplocenek) melioračních a zpevňujících dřevin, které byly vysazené v souladu s projektem obnovy. Opatření je zacíleno na lesní...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora revitalizace památek a parků u památek, zpřístupnění dosud nepřístupných částí památky, posílení ochrany a odborné vybavení památek.

Podporované aktivity:

 • Revitalizace památek; Expozice; Depozitáře; Technické a technologické zázemí; Návštěvnická centra; Edukační centra; Restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování; Evidence a dokumentace mobiliárních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
56 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 12. 2023

Cíl programu je podpora dvou a vícestranných mezinárodních kontaktů na bázi reciprocity, organizování dvou i vícestranných jednorázových setkávání u nás i v zahraničí, mezinárodní tábory u nás i v zahraničí, účast a pořádání mezinárodních vzdělávacích i jiných akcí nebo projektů, reprezentace kraje v zahraničí (určeno dětem a mládeži od 10 do 26 let). Žadateli jsou spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, organizace...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora revitalizace památek a parků u památek, zpřístupnění dosud nepřístupných částí památky, posílení ochrany a odborné vybavení památek.

Podporované aktivity:

 • Revitalizace památek; Expozice; Depozitáře; Technické a technologické zázemí; Návštěvnická centra; Edukační centra; Restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování; Evidence a dokumentace mobiliárních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
48 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 12. 2023

Výzva je navržena tak, aby podporovala vynikající hlavní řešitele ve fázi kariéry, ve které mohou stále konsolidovat svůj vlastní nezávislý výzkumný tým nebo program. Hlavní řešitelé musí prokázat průlomovou povahu, ambice a proveditelnost svého vědeckého návrhu.

Hlavní řešitel musí již prokázat výzkumnou nezávislost a důkaz vyspělosti, například tím, že vytvořil několik důležitých publikací jako hlavní autor nebo bez...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 12. 2023

Tento program je zaměřen na podporu pořádání zotavovacích a jiných podobných akcí konaných v době školních prázdnin pro děti a mládež do 18 let na dobu delší než 5 dní (podpora táborů v délce minimálně 10 dní pořádaných jako vyvrcholení celoroční činnosti, podpora táborů se zapojením znevýhodněných dětí a mládeže nebo táborů pořádaných spolky a pobočnými spolky). Žadateli jsou spolky nebo pobočné spolky, právnické osoby...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
35 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 12. 2023

Tento program je zaměřen na podporu pořádání jedno i vícedenních jednorázových akcí pro děti a mládež do 26 let s krajskou působností (tedy akce, které jsou určeny minimálně pro 150 osob do 26 let z Královéhradeckého kraje, nebo akce, do kterých se zapojí účastníci z minimálně tří územních obvodů obcí s rozšířenou působností a jsou určeny minimálně pro 50 osob do 26 let). Žadateli jsou spolky nebo pobočné spolky, právnické...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
35 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 12. 2023

Cílem programu je finanční podpora konkrétních projektů výstavby, rozvoje a rekonstrukce sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury nacházející se na území města Plzně se zaměření zejména na snížení energetické náročnosti sportovišť (např. rozšíření a výstavba sportovišť, FVE, tepelná čerpadla atd.). S Smyslem programu je podpora především neziskových subjektů, které mají omezenou možnost získání finančních...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 12. 2023

Výzva je zaměřena na:podporu prevence a řešení předčasných odchodů žáků ze vzdělávání prostřednictvím multidisciplinárního přístupu směřujícímu ke zvýšení školní úspěšnosti dětí a mládeže ohrožené školním neúspěchem a ke zvýšení jejich šancí na uplatnění se na trhu práce se specifickým důrazem na děti ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí ve vybraných obcích s rozšířenou působností v Ústeckém, Karlovarském...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora opatření zaměřeného na přechod na obhospodařování lesních porostů s využitím zejména výběrných principů s maximální velikostí obnovních prvků 0,1 ha, jehož realizace povede ke zlepšování druhové, věkové a prostorové diverzity vybraných částí lesa.

Podporované aktivity:

 • Úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení jejich stability.

Oprávněným žadatelem...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 12. 2023

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na rozvoj celoroční kulturní činnosti a rozvoj subjektů působících v oblasti kultury v Ústí nad Labem. Žadateli mohou být právnické osoby založené nebo zřízené za účelem provozování kulturní činnost nebo fyzické osoby podnikající, jejíž kulturní činnost je realizována na území SMÚ.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 12. 2023

Cílem programu financování konkrétní, krátkodobé a časově omezené akce, příp. cyklu akcí přispívající k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě a na projekty vytvářející umělecké dílo. Žadatelem mohou být právnické osoby založené nebo zřízené za účelem provozování kulturní činnosti na území SMÚ, fyzické osoby podnikající i nepodnikající, jejichž kulturní akce jsou realizovány na území SMÚ. Žadatel o dotaci musí...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 12. 2023

Výzva poskytne finanční podporu evropským malým a středním podnikům, začínajícím a velmi malým podnikům pro aktivity urychlující internacionalizaci. Žadatelé mohou požádat o financování v rámci mezinárodní cestovní výzvy FSTP. Přihlášky lze podat na jednu z následujících akcí internacionalizace.

Způsobilé aktivity pro mezinárodní cestovní FSTP:

 • Účast na konferencích na cílovém trhu.
 • Účast na veletrzích na cílovém trhu...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 12. 2023

FIDAL zve malé a střední podniky, start-upy, výzkumné ústavy, velké podniky, neziskové subjekty, skupiny podnikatelů, vývojáře aplikací a vlastníky infrastruktury, aby provedli řadu testů nad rámec 5G v mnoha doménách kompatibilních s doménami FIDAL:

 • Média
 • Zábava
 • Pohotovostní služby...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 250.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 12. 2023

Cílem programu je podpora audiovizuálních děl vznikajících nebo realizovaných v Královéhradeckém kraji. Podporován je celovečerní hraný nebo dokumentární film určený pro distribuci v kinech či pro vysílání v televizi, na internetu nebo na VOD platformách, alespoň z části natáčený v Královéhradeckém kraji. Hraný seriál, jehož alespoň jedna epizoda bude natočena v Královéhradeckém kraji. Dotace je určena na výdaje související...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 12. 2023

Předmětem výzvy je modernizace a vybavení prostor pro vzdělávání - Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol:

 • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi,
 • vnitřní konektivita škol,
 • školní družiny a školní kluby...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
7 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 12. 2023

Cílem programu je poskytování individuálních účelových dotací nebo darů na financování činností a aktivit v rámci Tematického zadání Podpora hejtmanky (podpora v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a tělovýchovy, sociální, humanitární, ochrany životního prostředí), v rámci Tematického zadání Zmírnění následků živelních katastrof (příspěvek na rekonstrukci nebo opravu majetku poškozeného živelní katastrofou)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora praktického vyučování žáků partnerských středních škol a praktické přípravy u studentů partnerských vyšších odborných a vysokých škol  na pracovišti MSP. Dotaci lze využít na pořízení technického a technologického vybavení pro praktické vyučování, na náklady v podobě smluvního plnění instruktorů praktického vyučování nebo lektorů, na služby koordinátora vzdělávání, na odpisy nástrojů a vybavení v...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 12. 2023

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory individuálních projektů se zapojením veřejnosti, a tím přispět ke zlepšení kvality veřejného prostoru a ovzduší, k vyrovnání teplotních extrémů a zadržování vody. Dotace je určena na výsadbu stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2023

Dotační program č. 1 je zaměřen na podporu specializačního vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků v základních kmenech, které jsou součástí specializačních oborů. Cílem dotačního programu je finanční podpora absolventů lékařských fakult pro následné postgraduální studium lékařských oborů v základním kmeni a finanční podpora lékařských zdravotnických pracovníků, kteří již část specializační přípravy v základním...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2023

Fond je zřízen k podpoře ekologických akcí a projektů fyzických a právnických osob, jimž jsou z Ekofondu poskytovány příspěvky a dotace. Tento fond působí v oblasti životního prostředí, zemědělství a oblasti městské zeleně. Smyslem je environmentální vzdělávání a výchovy, jakož i ochrana životního prostředí. V rámci výzvy je podporováno odborné ošetření dřevin provedené certifikovaným arboristou. Žadateli jsou fyzické...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je finanční podpora na přípravu a realizaci strategických projektů, které umožní regionům a lidem řešit negativní sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku.

Podporované aktivity:

Aktivity přímo související s přípravou a následnou realizací strategického projektu (investice do malých a středních podniků, včetně mikropodniků a začínajících podniků, které vedou...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Termíny uzávěrky pro přijímání žádostí o finanční příspěvek jsou čtvrtletní.

Posláním nadace je pomoc pacientům s roztroušenou sklerózou. O pomoc se mohou ucházet pacienti a jejich rodinní příslušníci, centra zabývající se léčbou roztroušené sklerózy (RS centra) a organizace podporující a sdružující pacienty diagnostikované s roztroušenou sklerózou. 

Nadační příspěvky jsou udělovány zejména v těchto oblastech:

 • podpora...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích a rovněž zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví nejen mezi malými a středními podnikateli, ale také u organizací pro výzkum a šíření znalostí.

Dotace je určena:

 • na zajištění ochrany průmyslového vlastnictví...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů k předcházení vzniku odpadů, zaměřených na pořízení domácích a komunitních kompostérů pro občany žijící v bytových domech, na budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů (tzv. RE-USE center), na vybudování/rozšíření infrastruktury pro předcházení vzniku jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů. Součástí projektů (opatření 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4) může být i výstavba/modernizace...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Školství a mládež. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je finanční podpora staveb, modernizace a vybavení odborných učeben středních škol.

Podporované aktivity:

 • Stavba, přístavba, nástavba, stavební úpravy, modernizace a vybavení odborných učeben a pracovišť odborného výcviku zaměřených na jednu z následujících oblastí formálního vzdělání - přírodní vědy a zdravotní vzdělání (např. chemické a fyzikální laboratoře, prostory pro nácvik zdravotních dovedností, prostory...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
15 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Tento program poskytuje podporu na hospodaření v lesích, a to konkrétně na opatření proti podkornímu hmyzu, na ochranu stromků nátěrem proti okusu zvěří a individuální ochranu stromků mechanickou zábranou proti zvěři, na opravy lesních cest, na založení kontrolní a srovnávací plochy. Žadateli jsou vlastníci, pachtýři či nájemci lesa.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Doprava. Dotace je určena např. na podporu systematické dopravní výchovy dětí nebo na zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy podporou nostalgických jízd historických vozidel, tramvají a autobusů nebo na aktivity v oblasti dopravy, na které není...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze v případech, kdy na akci není možné žádat z vyhlášených programů. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílovou skupinou výzvy pro inovační služby jsou malé a střední podniky z odvětví letectví, kosmonautiky, obrany a ICT, které chtějí předložit návrhy související s letectvím a obranou.

Tato výzva k poskytování inovačních služeb podpoří šest typů činností:

 • Rozvoj zelených technologií (až 4 000 EUR): Služby na podporu malých a středních podniků, které chtějí vyvíjet zelená řešení.
 • Digitalizace (až 6 000 EUR): Služby na podporu...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 60.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Dotace se poskytují uživatelům honiteb, které se nacházejí z větší části honitby na území Libereckého kraje a alespoň část honitby se nachází v den podání žádosti ve vymezeném uzavřeném pásmu I nebo ve vymezeném uzavřeném pásmu II vyhlášenými v rámci mimořádných veterinárních opatření Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Liberecký kraj z důvodu zamezení šíření nebezpečné nákazy - afrického moru prasat...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem programu je podpora speciálního poradenství výzkumu objektivního srovnání jednotlivých genotypů chované drůbeže, včetně srovnání vlivu jednotlivých genotypů na různé úrovně výživy, různé krmné doplňky a preparáty, různé technologie a techniky chovu drůbeže a podpora transferu znalostí. Srovnání se provádí jako projekt formou testů podle mezinárodně uznávané metodiky. Žadateli jsou organizace provádějící výzkumnou...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Zdravotnictví. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je finanční podpora na přípravu a realizaci strategických projektů, které umožní regionům a lidem řešit negativní sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku.

Podporované aktivity:

Aktivity přímo související s přípravou a následnou realizací strategického projektu (investice do malých a středních podniků, včetně mikropodniků a začínajících podniků, které vedou...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je finanční podpora na přípravu a realizaci strategických projektů, které umožní regionům a lidem řešit negativní sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku.

Podporované aktivity:

Aktivity přímo související s přípravou a následnou realizací strategického projektu (investice do malých a středních podniků, včetně mikropodniků a začínajících podniků, které vedou...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem programu je podpořit pořízení zemědělské půdy jako primárního výrobního prostředku zemědělských prvovýrobců. Poskytnutá podpora je ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení úvěrů poskytnutých podnikatelům v oblasti zemědělství. Program je určen pro malé a střední podniky. Úvěr poskytnutý žadateli na nákup nestátní zemědělské půdy nesmí být nižší než 50 000 Kč, maximální procentní sazba...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem programu je podpora pořádání významných kulturních a společenských akcí, které k Libereckému kraji dlouhodobě patří, mají nadregionální, celostátní nebo mezinárodní význam, která byla zařazena na seznam Významných akcí podporovaných Libereckým krajem. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem, na které není možné žádat z Dotačního fondu kraje. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem. Podporu je možné poskytnout jen v tom případě, že na účel, na který je dotace požadována, není možné žádat v řádném dotačním programu kraje. Žádost lze podat na financování celoroční činnosti (např. Činnost taneční školy). Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity při řešení mimořádných situací žadatele s regionálním významem. Podporu je možné poskytnout jen v tom případě, že na účel, na který je dotace požadována, není možné žádat v řádném dotačním programu kraje. Žádost o financování lze podat na jednorázové akce (např. Dětský den, Oprava mostu)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vybudování vnitřní sítě a zkvalitnění připojení k internetu na základních a středních školách.

Dotace je určena na:

 • zkvalitnění vnitřní konektivity škol a zabezpečení připojení k internetu (pořízení budovy, movitého majetku, materiálu, nákup služeb),
 • pořízení PC, tabletů a jiných koncových zařízení pro žáky/studenty/učitele (maximálně 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu)...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
15 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vybudování vnitřní sítě a zkvalitnění připojení k internetu na základních a středních školách.

Dotace je určena na:

 • zkvalitnění vnitřní konektivity škol a zabezpečení připojení k internetu (pořízení budovy, movitého majetku, materiálu, nákup služeb),
 • pořízení PC, tabletů a jiných koncových zařízení pro žáky/studenty/učitele (maximálně 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu)...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vybudování vnitřní sítě a zkvalitnění připojení k internetu na základních a středních školách.

Dotace je určena na:

 • zkvalitnění vnitřní konektivity škol a zabezpečení připojení k internetu (pořízení budovy, movitého majetku, materiálu, nákup služeb),
 • pořízení PC, tabletů a jiných koncových zařízení pro žáky/studenty/učitele (maximálně 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu)...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je finanční podpora staveb, modernizace a vybavení odborných učeben středních škol.

Podporované aktivity:

 • Stavba, přístavba, nástavba, stavební úpravy, modernizace a vybavení odborných učeben a pracovišť odborného výcviku zaměřených na jednu z následujících oblastí formálního vzdělání - přírodní vědy a zdravotní vzdělání (např. chemické a fyzikální laboratoře, prostory pro nácvik zdravotních dovedností, prostory...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
350 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem výzvy je finanční podpora staveb, modernizace a vybavení odborných učeben středních škol.

Podporované aktivity:

 • Stavba, přístavba, nástavba, stavební úpravy, modernizace a vybavení odborných učeben a pracovišť odborného výcviku zaměřených na jednu z následujících oblastí formálního vzdělání - přírodní vědy a zdravotní vzdělání (např. chemické a fyzikální laboratoře, prostory pro nácvik zdravotních dovedností, prostory...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Cílem programu je zajištění dostupnosti poskytování hrazených zdravotních služeb pro obyvatele Jihočeského kraje v předem vybraném oboru zdravotní péče na předem vybraném místě poskytování zdravotních služeb. Předmětem dotace je finanční příspěvek v maximální výši 1 500 000 Kč členěný na motivační bonus v maximální celkové výši 600 tisíc Kč a příspěvek na úhradu nákladů spojených s bydlením v maximální celkové výši 900...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem a Českou republikou. Výzva je zaměřena na spolupráci subjektů z ČR a Norska, volitelné je pak partnerství s dalšími subjekty z donorských států. Dotace je určena na rozvoj bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění (workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře na témata společného...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
489 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Dotace je určena na podporu předprojektové přípravy ve formě dokumentu Návrh energeticky úsporných opatření, který zpracuje pouze schválený poradce EKIS. Návrh energeticky úsporných opatření je určen vlastníkům rodinných a bytových domů a musí splňovat náležitosti určené metodickým pokynem. Konzultační středisko EKIS se skládá ze 3–6 poradců schválených poskytovatelem dotace, kteří poskytují poradenství na stanoveném místě...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2023

Přes MAS mají žadatelé možnost podávat projektové záměry, které se budou týkat automatizace, robotizace nebo digitalizace (tj. nahrazení lidské síly strojem). Mezi dalšími podporovanými aktivitami je komunikační infrastruktura, výpočetní technika, zřízení webu nebo cloudu.

Podporované aktivity:

 • Pořízení technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury.
 • Pořízení výrobních strojů a zařízení...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 01. 2024

Cílem výzvy je podpora potřebné infrastruktury a lidských zdrojů pro implementaci iniciativy EOSC, tj. zpřístupňování výzkumných dat v souladu s principy FAIR. Výzva podporuje vybudování distribuované Národní repozitářové platformy (NRP) jako klíčového stavebního prvku Národní datové infrastruktury, která vytvoří základní prostředí v ČR pro správu, ukládání, sdílení a práci s výzkumnými daty v souladu s principy FAIR tak...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 235 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 01. 2024

Návrhy by se měly zaměřit na vývoj specifických a jasně identifikovaných aplikací a kódů, přesvědčivě demonstrovat jejich exascale schopnosti a potřeby a předložit podrobný plán vývoje softwaru s jasnou časovou osou implementace včetně kvantitativních KPI, milníků a výstupů demonstrujících dosažená zlepšení v silném a slabé škálování každého kódu s ohledem na základní linii a různé systémové architektury. To zahrnuje kódy...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 01. 2024

Cílem výzvy je vyvinout a identifikovat přeshraniční projekty v oblasti obnovitelné energie. 

Příklady činností, které by mohly být součástí studií:

 • předběžná studie proveditelnosti, která se používá k zahájení průzkumu (zejména prostřednictvím počítačových studií) možných geografických lokalit,
 • průzkumné úkoly k posouzení celkových nákladů a přínosů projektu; první vyhodnocení celkových nákladů a přínosů projektu, včetně...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 350.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 01. 2024

Výzva je zaměřena na malé a střední podniky, které pracují na technologiích AI & BC (umělé inteligence a block-chainu) a jsou z odvětví výroby, mobility, logistiky a energetiky, které mají zájem o přijetí řešení AI & BC, aby se staly digitálnějšími, odolnějšími a ekologičtějšími.

Dotace bude poskytnuta malým a středním podnikům na činnosti související se službami a vývojem produktů, jako jsou:

 • Technologický převod
 • Využití...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 15.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 01. 2024

Výzva zahrnuje činnosti zaměřené na udržitelné, bezpečné a konkurenceschopné dodávky energie. Přechod energetického systému bude záviset na snížení celkové poptávky po energii a na tom, aby strana dodávek energie byla klimaticky neutrální v současných i budoucích klimatických podmínkách. Akce v oblasti výzkumu a inovací pomohou učinit stranu dodávek energie čistší, bezpečnější a konkurenceschopnější tím, že zvýší nákladovou...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 01. 2024

Výzva je zaměřena na společnosti a začínající podniky, které se zaměřují především na rozvoj umělé inteligence a/nebo řešení Blockchain a mají zájem o účast na mezinárodních akcích souvisejících s technologiemi AI & BC. Výzva poskytuje příležitost zúčastnit se mezinárodních veletrhů na téma AI nebo Blockchain, osobně se setkat s potenciálními partnery a místními odborníky na technologie a trh a rozvíjet potenciální možnosti...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 01. 2024

Předmětem výzvy je podpora přechodu udržitelnosti a odolnosti MSP k průmyslu 5.0 v evropských ekosystémech mobility, dopravy, letectví a elektroniky.

Projekt SURE5.0 si klade za cíl podpořit evropské malé a střední podniky z těchto odvětví, aby pokročily v procesu digitální transformace a zároveň se staly více zaměřenými na člověka, udržitelnými a odolnými.

Projekt počítá se zapojením přibližně 1 000 malých a středních...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 01. 2024

Výzkum fúze zahrnuje inovace v oblastech fyziky a technologie v širokém spektru specializací. Výzkumníci v oblasti fúze neustále zpochybňují vědecký stav techniky a zlepšují technologii. To zase vytváří podmínky pro inovace, z nichž velkou část lze využít v jiných vědních a průmyslových odvětvích ve prospěch společnosti. Základem programu Euratomu je podpora inovací v celém řetězci vývoje produktů, od výzkumu až po uvedení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 50.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 01. 2024

Výzva je zaměřena na výzkum a inovace ve zdravotnictví a obsahuje následující témata: 

 • Vylepšená predikce, detekce a léčebné přístupy pro komplexní léčbu mrtvice.
 • Vývoj a ověření principu nových klinických aplikací teranostických řešení: Hlavním cílem tématu je zlepšená dostupnost účinné léčby pro pacienty s rakovinou a větší odolnost a zlepšená strategická autonomie evropských zdravotnických systémů.
 • Maximalizace potenciálu...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 01. 2024

Cílem programu je zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů (podpora růstu zaměstnanosti rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti územní strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů). 

Tato výzva je zaměřena na rozšíření či propojení stávající nabídky...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 01. 2024

Transformační program poskytuje poukázky na návrh a implementaci plánu digitální transformace a na podporu cesty k tomu, aby se podniky staly továrnou budoucnosti ve dvou fázích: Design a Obnova.

Podpora je určena pro výrobní MSP aktivní v oblasti pokročilé výroby, chtějící využívat a implementovat nové znalosti a inovativní a špičkové technologie, jako je robotika, 3D tisk, umělá inteligence, vysoce výkonné výpočty a...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 01. 2024

Tato výzva je zaměřena na spolupráci subjektů, jejímž cílem je prohloubit přeshraniční vazby obyvatel a institucí česko-polského pohraničí.

Podporované aktivity (Podpora spolupráce institucí):

 • Síťování institucí.
 • Jazykové vzdělávání pracovníků (českého a polského jazyka)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 01. 2024

Cílem výzvy je rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury a zkvalitňování jejích služeb, které povedou ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na výzkum, vývoj a inovace nových technologií a zavádění pokročilých inovačních řešení.

Podporované aktivity:

 • Poskytování služeb inovačním podnikům – Malé...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 01. 2024

Pro usnadnění rozvoje datového trhu a obecnou kapitalizaci EK investuje do společných evropských datových prostorů ve strategické ekonomické oblasti a oblasti veřejného zájmu.

Výzva obsahuje následující podtémata:

 • Datový prostor pro cestovní ruch (8 000 000 €):Cílem je vytvořit důvěryhodný a bezpečný společný evropský datový prostor pro cestovní ruch, který poskytne ekosystému přístup k informacím s dopadem na produktivitu...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 01. 2024

Cílem výzvy je rozvoj/vznik smart grids podporujících integraci obnovitelných zdrojů energie do distribučních soustav v ČR. Podporována je realizace technologie inteligentního měření na hladině nízkého napětí včetně komunikační infrastruktury, odečtové a datové centrály a souvisejících komponent a úprav dalších systémů. Mezi podporované činnosti patří pořízení smart metrů s dálkovým ovládáním vybavených komunikační jednotkou...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 01. 2024

Cílem výzvy je budovat, rozvíjet, modernizovat a dotvářet transevropské sítě a zohlednit dlouhodobé závazky Unie v oblasti dekarbonizace, a přispět tak k inteligentnímu, udržitelnému a inkluzivnímu růstu a posílit územní a sociální ekonomická soudržnost. Přispěje k rozvoji společných projektů se zájmem o efektivní, propojené a multimodální sítě a infrastrukturu pro udržitelnou, inteligentní, interoperabilní, inkluzivní...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 01. 2024

Cílem výzvy je budovat, rozvíjet, modernizovat a dotvářet transevropské sítě a zohlednit dlouhodobé závazky Unie v oblasti dekarbonizace a přispět tak k inteligentnímu, udržitelnému a inkluzivnímu růstu a posílit územní a sociální ekonomickou soudržnost. Přispěje k rozvoji společných projektů se zájmem o efektivní, propojené a multimodální sítě a infrastrukturu pro udržitelnou, inteligentní, interoperabilní a bezpečnou...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 01. 2024

Cílem výzvy je budovat, rozvíjet, modernizovat a dotvářet transevropské sítě a zohlednit dlouhodobé závazky Unie v oblasti dekarbonizace a přispět tak k inteligentnímu, udržitelnému a inkluzivnímu růstu a posílit územní a sociální ekonomickou soudržnost. Přispěje k rozvoji společných projektů se zájmem o efektivní, propojené a multimodální sítě a infrastrukturu pro udržitelnou, inteligentní, interoperabilní a bezpečnou...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 01. 2024

Cílem výzvy je budovat, rozvíjet, modernizovat a dotvářet transevropské sítě a zohlednit dlouhodobé závazky Unie v oblasti dekarbonizace, a přispět tak k inteligentnímu, udržitelnému a inkluzivnímu růstu a posílit územní a sociální ekonomická soudržnost. 

Výzva obsahuje následující podtémata:

 • Dálnice moře: Předmětem je modernizace přístavní infrastruktury, spojení s vnitrozemím a vyhrazení terminálů tam, kde je to nutné...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 01. 2024

Cílem výzvy je budovat, rozvíjet, modernizovat a dotvářet transevropské sítě a zohlednit dlouhodobé závazky Unie v oblasti dekarbonizace, a přispět tak k inteligentnímu, udržitelnému a inkluzivnímu růstu a posílit územní a sociální ekonomická soudržnost. Přispěje k rozvoji společných projektů se zájmem o efektivní, propojené a multimodální sítě a infrastrukturu pro udržitelnou, inteligentní, interoperabilní, inkluzivní...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 01. 2024

Cílem výzvy je budovat, rozvíjet, modernizovat a dotvářet transevropské dopravní sítě, přičemž zohledňuje  dlouhodobé závazky Unie v oblasti dekarbonizace. Cílem je přispět tak k inteligentnímu, udržitelnému a inkluzivnímu růstu a posílit územní a sociální ekonomickou soudržnost. Výzva přispěje k rozvoji společných projektů se zájmem o efektivní, propojené a mult a bezpečnou mobilitu. Přispěje k udržitelnějšímu složení...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 01. 2024

Cílem výzvy je budovat, rozvíjet, modernizovat a dotvářet transevropské sítě a zohlednit dlouhodobé závazky Unie v oblasti dekarbonizace, a přispět tak k inteligentnímu, udržitelnému a inkluzivnímu růstu a posílit územní a sociální ekonomická soudržnost. Přispěje k rozvoji společných projektů se zájmem o efektivní, propojené a multimodální sítě a infrastrukturu pro udržitelnou, inteligentní, interoperabilní, inkluzivní...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 01. 2024

Cílem výzvy je budovat, rozvíjet, modernizovat a dotvářet transevropské sítě a zohlednit dlouhodobé závazky Unie v oblasti dekarbonizace a přispět tak k inteligentnímu, udržitelnému a inkluzivnímu růstu a posílit územní a sociální ekonomickou soudržnost. Přispěje k rozvoji společných projektů se zájmem o efektivní, propojené a multimodální sítě a infrastrukturu pro udržitelnou, inteligentní, interoperabilní a bezpečnou...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 01. 2024

Cílem výzvy je podpora výstavby nových tramvajových a trolejbusových tratí (v Praze i úseků metra) s důrazem na propojení významných dopravních uzlů dosud nenapojených částí města s centry měst, podpora výstavby technického zázemí a infrastruktury městské drážní dopravy (podporovány budou pouze projekty s přímým dopadem na cestující). Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury ve městech/aglomeracích se...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2024

V éře exascale a post-exascale superpočítačů, aby bylo možné efektivně využívat rostoucí dostupné výpočetní schopnosti, se meziuzlové sítě (propojení mezi výpočetními uzly) stávají ještě kritičtější součástí systémů exascale a post-exascale, které musí být schopny dynamicky podporovat rostoucí počet heterogenních výpočetních zařízení v jejich provozu. Pokročilé propojovací sítě jsou vyžadovány pro dynamickou podporu více...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2024

Program je zaměřen na rozvoj systémů a služeb ITS, infrastruktur prostorových dat, sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a pro dynamické řízení dopravy (např. dopravní ústředny ve městech pro koordinaci signálních plánů křižovatek), na kompatibilitu systémů a kontinuitu služeb ITS mezi jednotlivými systémy na místní a regionální úrovni, na implementaci dopravních detektorů...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2024

Účelové dotace v rámci podprogramu 5 jsou určeny na vznik pobočky pošty Partner, případně podpora jejího stávajícího provozu, na území obce Pardubického kraje. Dotaci lze použít zejména na vznik pošty Partner a na provoz pošty Partner (náklady na energie, nájem, telekomunikační služby, školení pracovníků, náklady na osoby vykonávající služby pošty Partner, na pojištění pošty Partner). Pardubický kraj, formou pobídky, poskytne...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2024

Cílem výzvy je zlepšení rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního vzdělávání rozvíjením dostupné infrastruktury včetně posilování odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu.

Podporované aktivity:

 • Výměna znalostí, zkušeností, odborných poznatků a dobré praxe mezi vzdělávacími institucemi na všech stupních vzdělávání od předškolního až...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2024

Cílem výzvy je komplexní modernizace tramvajových a trolejbusových tratí s důrazem na zvýšení kvality dopravní cesty, zvyšování cestovní rychlosti a snížení negativních externalit městské drážní dopravy. Modernizace technického zázemí a infrastruktury městské drážní dopravy (podporovány budou pouze projekty s přímým dopadem na cestující). Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury ve městech/aglomeracích...

Maximální % dotace:
81%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2024

Cílem výzvy je podpořit vývoj inovativních bio-založených zemědělsko-potravinářských hodnotových řetězců. Projekt stanovil ambiciózní balíček podpůrných akcí, které mají umožnit MSP zpracovávajícím potraviny, aby se staly odolnějšími pomocí optimálního využití biomasy a vhodných digitálních řešení. Projekt se zaměří na maximalizaci využití dostupné suroviny a následné zhodnocení vedlejších toků na inovativní biologické...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 60.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 02. 2024

Cílem výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Podpora bude zaměřena na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 02. 2024

Cílem výzvy je podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou s důrazem na konkrétní společné výzkumné záměry, budoucí aplikovatelnost výsledků a budování dlouhodobého partnerství.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1 - Řízení projektu (povinná aktivita).
 • Aktivita 2 - Vytvoření, realizace, či prohloubení spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou (povinná aktivita)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 02. 2024

Výzva má dvě průběžné uzávěrky 5. září 2023 a 5. března 2024. Výzva podporuje implementaci opatření v oblasti klimatu

Výzva obsahuje následující témata:

 • Klima (30 000 000 €): Národní energetické a klimatické plány (NECP, nařízení o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu (EU) 2018/1999). Národní akční plány energetické účinnosti (NEEAP). Národní nebo regionální adaptační strategie nebo akční plány.
  Městské...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 03. 2024

Zdokonalování vědy o klimatu a další rozšiřování a prohlubování znalostní základny je zásadní pro informování o společenském přechodu ke klimaticky neutrální společnosti odolné vůči klimatu do roku 2050 a také k ambicióznějšímu cíli snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030. Bude zahrnovat výzkum, který podpoří naše pochopení minulých, současných a očekávaných budoucích změn klimatu a jejich důsledků na ekosystémy...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 03. 2024

Předmětem výzvy je pokrok směrem k většímu a lepšímu propojení mezi aktéry v oblasti výzkumu a inovací v rámci Evropského výzkumného prostoru i mimo něj. Aby se podpořila cirkulace mozků pro výzkumné pracovníky a inovátory, výzva přitahuje udržitelným způsobem vynikající vědce a inovátory na univerzity nebo výzkumné organizace v rozvíjejících se zemích a regionech. To má dopad na kulturu a výkonnost hostitelských institucí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 03. 2024

Centra excelence jsou součástí Evropské iniciativy excelence a doplňují vědecky orientované programy pro univerzity o speciální inovační složku. Centra excelence se zaměří na inovace tím, že umožní inovačním ekosystémům v rozšiřujících se zemích i mimo ně, aby se spojily a vytvořily lepší vazby mezi akademickou sférou, obchodem, vládou a společností. To podpoří skutečnou inovační kulturu založenou na základě strategické...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 03. 2024

Výzva je dvoukolová, první uzávěrka proběhne 12. dubna 2023 a druhá 7. března 2024.

Rozdíly ve výkonnosti VaV jsou způsobeny mimo jiné nedostatečným kritickým množstvím vědy a nedostatkem center excelence s dostatečnou kompetencí k tomu, aby strategicky zapojily země a regiony na cestu inovačního růstu. Výzva na to reaguje zakládáním nových center excelence nebo modernizací stávajících s pomocí předních partnerských institucí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 15.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 03. 2024

Cílem výzvy je podpořit urychlení přechodu na oběhové hospodářství v České republice, předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu a omezit plýtvání druhotnými surovinami, zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích, zvýšit surovinovou bezpečnost České republiky.

Podporované aktivity:

 • Zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu (nikoliv převzatého) zařazením zpět do výrobního...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 03. 2024

Konsorcium E-BOOST nabízí služby podpory inovací jednorázovou částku pro začínající podniky a malé střední podniky ze sektoru elektromobility.

Žadatel může podat návrh na financování 7 typů služeb podpory inovací:

 • Duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví: Externí služby na podporu příjemců při získávání poradenství nebo ochrany jejich duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví.
 • Studie trhu: Externí služby na podporu...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 03. 2024

S cílem předvést produkty a služby vyvinuté prostřednictvím otevřených výzev E-BOOST zahajuje konsorcium otevřenou výzvu k inovativním komunikačním nástrojům, aby upozornilo na příjemce a jejich výsledky.

Očekává se, že návrhy přispějí k následujícím očekávaným výsledkům:

 • Komunikace příjemce projektů jednotlivých otevřených výzev E-BOOST produktů a služeb.
 • Propagace inovativních řešení prezentovaných příjemci v otevřených...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 03. 2024

Cílem programu je podpořit systém nakládání s vybranými autovraky, a to prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení, za účelem materiálového a opětovného využití autovraků a jejich částí. Podporovanou aktivitou je kompletní zpracování autovraků, respektive zpracování odpadů (komodit) z těchto autovraků v zařízeních k tomu určených s materiálovým nebo energetickým využitím, které byly odevzdané oprávněným...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2024

Cílem programu je poskytnutí dotace na speciální poradenství za účelem zajištění získání a šíření informací o pěstitelských vlastnostech registrovaných odrůd vyjmenovaných polních plodin. Dotace je určena na zajištění samostatných odrůdových zkoušek registrovaných odrůd vyjmenovaných polních plodin, které jsou následně publikovány. Žadatelem je subjekt, který zajistí provedení samostatných odrůdových zkoušek, vykonávající...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2024

Cílem výzvy je posílení pozice českého filmu v distribuční nabídce, podpora českých debutů a náročných kinematografických děl v distribuční nabídce, podpora nezávislých zahraničních kinematografických děl v distribuční nabídce, širší dostupnost kinematografických děl v regionálních jednosálových a dvousálových kinech. Podpora je určena pro distribuci jednotlivých kinematografických děl v kinech či obdobným způsobem (alternativní...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 04. 2024

Výzva obsahuje následující témata:

 • Zlepšení způsobů dodávání, zavádění a přijímání vakcín: Cílem výzvy je aby, zdravotníci a zejména kliničtí lékaři a také tvůrci politik měli přístup ke komplexním výsledkům výzkumu fáze IV/implementace a využívali je k začlenění výsledků výzkumu do národních a mezinárodních politických pokynů pro lepší dodávání, zavádění a přijímání vakcín v klinické praxi.
 • Posun diagnostiky v místě...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 04. 2024

Cílem výzvy je rozvoj materiálního a infrastrukturního zázemí vysokých škol za účelem usnadnění či umožnění studia studentům se specifickými potřebami a podpory talentovaných/nadaných studentů.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1. Řízení projektu (povinná aktivita).
 • Aktivita 2. Pořízení vybavení pro studenty se SP (povinně volitelná aktivita)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
180 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 04. 2024

Cílem výzvy je podpora infrastrukturního zázemí vysokých škol, které umožňuje dosáhnout zvýšení kvality ve výuce studijních programů.

Podporované aktivity (povinné aktivity):

 • Aktivita 1. Řízení projektu.
 • Aktivita 2. Školení pracovníků...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
310 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 04. 2024

Cílem výzvy je podpora infrastrukturního zázemí vysokých škol, které umožňuje dosáhnout zvýšení kvality ve výuce studijních programů.

Podporované aktivity (povinné aktivity):

 • Aktivita 1. Řízení projektu.

Podporované aktivity (povinně volitelné aktivity)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 200 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 04. 2024

Tato výzva se zaměřuje na podporu výzkumu biologické rozmanitosti, aby bylo možné lépe porozumět bodům zlomu a kompromisům a základním mechanismům ovlivňujícím řešení založená na přírodě a jejich úspěšnou implementaci s ohledem na na přínos pro přírodu, lidské blaho a společenskou transformaci.

Za tímto účelem bude podporovat nadnárodní, interdisciplinární, transdisciplinární a meziodvětvové výzkumné projekty (trvající...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 04. 2024

Jedná se o dvoukolovou uzávěrku, první uzávěrka proběhne 19. září 2023 a druhá 11. dubna 2024.

Toto téma se zaměřuje na podporu aktivit, které umožňují nebo přispívají k jednomu nebo několika očekávaným dopadům destinace 2 „Život a práce v prostředí podporujícím zdraví“. Za tímto účelem by se návrhy měly zaměřit na poskytování výsledků, které jsou přizpůsobeny všem následujícím bodům a přispívají k nim:

 • Vnitrostátní orgány...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 8.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 04. 2024

Jedná se o dvoukolovou uzávěrku, první uzávěrka proběhne 19. září 2023 a druhá 11. dubna 2024.

Toto téma se zaměřuje na podporu aktivit, které umožňují nebo přispívají k jednomu nebo více očekávaným dopadům destinace 5 „Uvolnění plného potenciálu nových nástrojů, technologií a digitálních řešení pro zdravou společnost“. Za tímto účelem by se návrhy měly zaměřit na dosažení výsledků, které směřují k několika z následujících...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 8.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 04. 2024

Výzva má 2 průběžné uzávěrky 19. září 2023 a 11. dubna 2024.

Cílem tématu je vytvoření odolnější, inkluzivnější a demokratičtější evropské společnosti. Výzkum a inovace podporované v rámci této destinace by měly přispět k oblasti dopadu „Dobré zdraví a vysoce kvalitní dostupná zdravotní péče“ a zejména k následujícímu očekávanému dopadu, který je stanoven ve Strategickém plánu pro seskupení zdraví: „poskytovatelé zdravotní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 04. 2024

Jedná se o dvoukolovou uzávěrku, první uzávěrka proběhne 19. září 2023 a druhá 11. dubna 2024.

Výzvy v rámci této destinace jsou zaměřeny na „Vytvoření odolnější, inkluzivnější a demokratičtější evropské společnosti“. Výzkum a inovace podporované v rámci této destinace by měly přispět k oblasti dopadu „Dobré zdraví a vysoce kvalitní dostupná zdravotní péče“ a zejména k následujícímu očekávanému dopadu, který je stanoven...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 12.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 04. 2024

Jedná se o dvoukolovou uzávěrku, první uzávěrka proběhne 19. září 2023 a druhá 11. dubna 2024.

Toto téma se zaměřuje na podporu aktivit, které umožňují nebo přispívají k jednomu nebo více očekávaným dopadům destinace 4 „Zajištění přístupu k inovativní, udržitelné a vysoce kvalitní zdravotní péči“. Za tímto účelem by se návrhy měly zaměřit na poskytování výsledků, které jsou zaměřeny, přizpůsobeny a přispívají k několika...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 04. 2024

Výzva je zaměřena na výzkum a inovace ve zdravotnictví a obsahuje následující témata: 

 • Inkluzivní studie pro spravedlivý přístup ke klinickému výzkumu v Evropě.
 • Řešení zdravotnických produktů na jedno použití a zvýšení bezpečnosti a udržitelnosti jejich obalů.
 • Odběr vzorků krve, který umožní decentralizované klinické studie a zlepší přístup ke zdravotní péči...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 04. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a vegetačních krajinných prvků. Oprávněným žadatelem jsou kraje, obce, městské části hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, nadace...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 04. 2024

Cílem výzvy je podpora výstavby nebo modernizace infrastruktury pro veřejnou dopravu nebo infrastruktury pro přestup na veřejnou dopravu.

Podporované aktivity:

 • Výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu;
 • Výstavba a modernizace parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R)...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
63 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 04. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a vegetačních krajinných prvků. Oprávněným žadatelem jsou kraje, obce, městské části hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, nadace...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 04. 2024

Water4All zahajuje svou druhou společnou nadnárodní výzvu. Bude podporovat výzkumné a inovační projekty ke zlepšení bezpečnosti vody v dlouhodobém horizontu. V souladu se strategickými cíli Water4All by výsledky měly přispět k implementaci na důkazech založených globálních, EU a národních vodohospodářských politik.

Výzva zahrnuje následující témata:

 • Téma 1: Mapování, monitorování a hodnocení pro lepší pochopení ekosystémových...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 04. 2024

Cílem dotačního programu je podpořit činnost certifikovaných destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje za účelem zlepšení řízení a koordinace, komunikace a kooperace cestovního ruchu. Dotace je určena na tvorbu ucelené nabídky produktů a aktivit, marketing a rozvoj spolupráce jednotlivých subjektů v cestovním ruchu v destinaci. Žadatelem může být právnická osoba, která má platné rozhodnutí o...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2024

Cílem výzvy je poskytnout cestovní náhrady (dopravu, ubytování a poplatky za akce) nákladů vynaložených na účast na vybraných veletrzích v Mexiku, Saúdské Arábii, Singapuru a Keni formou paušální platby ve výši 2 000 EUR na MSP (max. 3 osoby na malý a střední podnik se mohou připojit k mezinárodní misi).

Přechod na digitálnější, ekologičtější, oběhové hospodářství vyžaduje změny v hodnotových řetězcích, od návrhu produktu...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2024

Program je zaměřen na podporu zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit. Podporováno je pět druhů činností - amatérské divadlo všech druhů (včetně dětského), taneční umění všech druhů s výjimkou folkloru, dechové, symfonické a komorní orchestry, dětské a dospělé folklorní soubory, dětské a dospělé pěvecké sbory. Žadateli jsou právnické a fyzické osoby.

Průběžné uzávěrky příjmu žádostí:

 • 1. kolo...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2024

Program byl založen za účelem finanční podpory regionálních kulturních tradic - kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí, s významným výročím kulturně-historických událostí a s významným výročím význačných osobností působících v oblasti kultury. Žadateli jsou obce a města, právnické i fyzické osoby.

Průběžné uzávěrky příjmu žádostí:

 • 1. kolo do 29.9.2023
 • 2. kolo do 30.4.2024...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2024

Cílem programu je podpora budování a obnovy sportovní infrastruktury v kraji.

Podporované aktivity:

 • Technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) stávajících sportovních zařízení včetně jejich zázemí.
 • Výstavba nových sportovních zařízení včetně jejich zázemí...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2024

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí na území národních parků a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 5.5.A - Podpora v oblasti vybavenosti obcí (např. úprava či obnova zeleně, pořízení /rekonstrukce mobiliáře, úprava a realizace míst pro tříděný odpad, výstavba a rekonstrukce veřejných WC či umístění bikeboxů a stojanů na kola, budování a obnova nádrží...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 06. 2024

Cílem výzvy je podpořit udržitelné hospodaření s vodou v průmyslu, tzn. podpořit opatření cílená na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře jako součást zavádění principů oběhového hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu. V rámci výzvy nebudou podpořeny projekty, které u navrhovaných opatřeních neprokáží vodním auditem úsporu vody ve výši minimálně 5 % nebo 100 m3/rok prokazatelně...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 06. 2024

Cílem programu je podpora speciálního poradenství v oblasti rostlinné výroby. Konkrétně je finanční podpora poskytována na pořádání seminářů, školení, vydávání poradenských publikací, pořádání výstav a přehlídek a další aktivity. Žadateli jsou např. vystavovatel nebo pěstitelské svazy. (9.A.b.1.)Příjem žádostí o dotaci na publikace doporučovaných odrůd a souvisejících informací vydávané v roce 2024 začíná 1. 7. 2023 a...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem programu je podpora speciálního poradenství v oblastech živočišné a rostlinné výroby. Konkrétně je finanční podpora poskytována na pořádání seminářů, školení, vydávání poradenských publikací, pořádání výstav a přehlídek a další aktivity. Žadateli jsou např. vystavovatel nebo pěstitelské svazy.

Termíny příjmu žádostí:

 • 9.A.a., 9.A.a.1., 9.A.a.2., 9.A.a.1.a.Příjem žádostí o dotaci na semináře a školení konající...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem programu je podpora zajištění bezplatného školního stravování dětem, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Jedná se o děti a žáky z mateřských, základních a středních škol nebo děti, které jsou ubytováni v domovech mládeže či internátech bez ohledu na zřizovatele.

Podporované aktivity:

 • Neinvestiční výdaje bezprostředně spojené s...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora individuálních projektů zaměřených na obnovu přírody a krajiny.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1 - Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků.
 • Aktivita 2 - Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora individuálních projektů zaměřených na obnovu přírody a krajiny.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1 - Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků.
 • Aktivita 2 - Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora individuálních projektů zaměřených na obnovu přírody a krajiny.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1 - Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků.
 • Aktivita 2 - Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora přípravy koncepcí a projektů ve vymezeném území kraje zasaženém těžbou uhlí, což následně umožní regionům a lidem řešit negativní sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku. 

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1 - Plánování a koordinace rozvoje území.
 • Aktivita 2 - Příprava projektů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora přípravy koncepcí a projektů ve vymezeném území kraje zasaženém těžbou uhlí, což následně regionům a lidem umožní řešit negativní sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku. 

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1 - Plánování a koordinace rozvoje území.
 • Aktivita 2 - Příprava projektů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora přípravy koncepcí a projektů ve vymezeném území kraje zasaženém těžbou uhlí, což následně regionům a lidem umožní řešit negativní sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku. 

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1 - Plánování a koordinace rozvoje území.
 • Aktivita 2 - Příprava projektů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora při zavádění komplexní flexibilní pracovní kultury, managementu mateřské a rodičovské dovolené a vytváření podmínek pro vznik (oblast A) a rozvoj diverzitního pracovního prostředí podporujícího směřování k vyrovnanému zastoupení žen a mužů v organizaci (oblast B).

Oprávněným žadatelem jsou obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, nestátní neziskové organizace, profesní a podnikatelská sdružení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 08. 2024

Cílem výzvy je poskytnutí finanční podpory na realizaci energeticko-dotačního poradenství domácnostem ohroženým energetickou chudobou, která povedou ke snížení energetické náročnosti stávajících rodinných domů a administrativní podpora klientům při realizaci opatření z dotačního programu Nová zelená úsporám Light. Žadateli jsou Místní akční skupiny (MAS), Energetická konzultační a informační střediska (EKIS), Mobilní energetická...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2024

Výzva je zaměřena na podporu integrovaných projektů naplňujících integrované územní investice, jejichž cílem je založení a rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury s otevřeným přístupem a zkvalitňování jejích služeb.

Podporované aktivity:

 • Poskytování služeb inovačním podnikům - MSP (stimulace činností v oblasti VaVaI, navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce, podpora transferu vědeckých a technologických poznatků...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 09. 2024

Výzva obsahuje následující podtémata:

 • Pokročilé biomateriály pro zdravotnictví:Očekává se, že projekty pomohou rozvíjet rychle rostoucí inovační trh lékařských aplikací, který je závislý na pokročilých biokompatibilních materiálech, které lze tisknout nebo vstřikovat, včetně 4D materiálů, které mění svou 3D strukturu po vnějším vlivu. Mezi jejich výhody patří snadná doručitelnost do těla, zvýšená přesnost implantace...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 09. 2024

Jedná se o dvoukolovou výzvu s prvním termínem uzávěrky 28. září 2023 a druhým 26. září 2024.

Výzva umožňuje právnickým osobám ze zemí s nízkou výkonností v oblasti výzkumu a inovací zapojit se do již vybraných společných akcí v oblasti výzkumu a inovací, a to na základě souhlasu příslušného konsorcia a za předpokladu, že se právnické osoby z těchto zemí ještě neúčastní. Cílem tohoto schématu je zlepšit inkluzivitu programu...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 600.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 09. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a vegetačních krajinných prvků (včetně opatření proti větrné a vodní erozi a skladebných prvků ÚSES) v krajině včetně sídel.

Podporované aktivity (Opatření 1.3.11 Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech - ERDF):

 • Aktivita 1.3.11.1 Tvorba nových a obnova stávajících přírodě...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Cílem výzvy je podpora pro jednotlivá česká kinematografická díla a jejich účast na nejvýznamnějších mezinárodních filmových festivalech v zahraničí nebo při nominacích na mezinárodní ceny. Klíčová je propagace české kinematografie v zahraničí. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby. Jedna žádost o podporu kinematografie může obsahovat vždy jen výjezd jednoho českého kinematografického díla na jeden mezinárodní filmový...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Cílem výzvy jerealizaci přírodě blízkých a protipovodňových opatření. Celková alokace výzvy je pro jednotlivé ITI aglomerace rozdělena na dílčí alokace.

Podporované aktivity:

 • Opatření 1.3.1 Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech (aktivita 1.3.1.4 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně).
 • Opatření 1.3.3 Realizace protipovodňových opatření...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a vegetačních krajinných prvků (včetně opatření proti větrné a vodní erozi a skladebných prvků ÚSES) v krajině včetně sídel.

Podporované aktivity (Opatření 1.3.11 Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech - ERDF):

 • Aktivita 1.3.11.1 Tvorba nových a obnova stávajících přírodě...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Účelem programu je restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství, resp. nezbytné zlepšení zdravotního stavu ovocných stromů a zlepšení kvality produkovaného ovoce. Dotace je určena na pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Výše dotace do 240 000 Kč/ha vysázeného ovocného sadu - stromů (minimální počet stromů 800 ks/ha), do 120 000 Kč/ha nově vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou ušlechtilých odrůd...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Tento program je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti a kvality ovoce, chmele a vinných hroznů. Finanční podpora (výše dotace do 72 000 Kč/ha plochy) bude za účelem dosažení tohoto cíle poskytována na vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích nebo ve školkách na pozemcích v užívání žadatele mimo území hlavního města Prahy. Žadateli jsou podnikatelé v zemědělské výrobě. Příjem žádostí o dotaci...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Cílem programu je zvýšení kvality rostlinné produkce a to nahrazením chemického ošetření a prevence šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem. Tato část programu podporuje použití uznané certifikované sadby chmele. O příspěvek může žádat podnikatel podnikající v zemědělské výrobě. Dotace je proplácena do výše 15 Kč na certifikovanou sazenici chmele ve zdravotní třídě VF nebo...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Tento program má za úkol především zajistit nutnou restrukturalizaci ovocných sadů a zajistit tak zlepšení zdravotního stavu ovocných stromů. Měl by tedy přispět ke zlepšení kvality produkovaného ovoce na nově zasázených ovocných stromech, obhospodařovaných podle směrnic pro integrované systémy pěstování. Žadateli mohou být podnikatelé v zemědělství. Příjem žádostí o dotaci pro rok 2023 začíná 1. 10. 2022 a končí 30. 9...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Cílem této výzvy je poskytnout finanční podporu evropským malým a středním podnikům (MSP), začínajícím a velmi malým podnikům (VSB) působícím v oblasti mobility, dopravy a automobilového průmyslu.

Společnosti by měly být schopny rozpoznat svůj potenciál a zavést nezbytná opatření pro využití příležitostí v oblasti digitalizace, zelené ekonomiky a udržitelnosti.

Za tímto účelem byla vytvořena skupina odborníků v oblasti...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 7.500,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 11. 2024

Cílem programu je spolufinancování projektů předkládaných v rámci komunitárního programu LIFE. Národní výzva je určena žadatelům, kteří předkládají žádost o podporu do výzvy unijního programu LIFE. Program se dělí na dvě oblasti a čtyři podprogramy (oblast Životní prostředí zahrnuje podprogram Příroda a biologická rozmanitost a podprogram Oběhové hospodářství a kvalita života, oblast Opatření v oblasti klimatu zahrnuje...

Maximální % dotace:
20%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2024

Cílem výzvy je zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie. Využití obnovitelných zdrojů podpoří snižování podílu fosilních paliv při výrobě energie a tím i znečištění ovzduší a sníží energetickou závislost ČR na dovozu energií ze zahraničí a na omezených domácích fosilních palivech. 

Podporované aktivity:

 • Výstavba malých vodních elektráren.
 • Modernizace malých vodních elektráren...

Maximální % dotace:
65%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 12. 2024

Cílem výzvy je zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie. Využití obnovitelných zdrojů podpoří snižování podílu fosilních paliv při výrobě energie a tím i znečištění ovzduší a sníží energetickou závislost ČR na dovozu energií ze zahraničí a na omezených domácích fosilních palivech.

Podporované aktivity:

 • Pořízení technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě.
 • Pořízení technologie na úpravu...

Maximální % dotace:
65%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 12. 2024

Výzva poskytne finanční podporu malým a středním podnikům a start-upům z automobilového, dopravního a mobilního ekosystému, aby se mohly účastnit networkingových a marketingových aktivit organizovaných v zemích EU (jiných než je země žadatele), přičemž jsou způsobilé pro následující akce:

 • Účast na výstavách (náklady na stánek nejsou zahrnuty).
 • Účast na konferencích a fórech
 • Účast na networkingových akcích...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 12. 2024

Cílem výzvy je podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství. Účelem projektu v této výzvě je pořízení bezemisního silničního nebo drážního vozidla k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících. Výzva je určena pro více rozvinuté regiony (hl.m.Praha).

Podporované aktivity:

 • Nákup silničních bezemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících...

Maximální % dotace:
40%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 12. 2024

Cílem výzvy je prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje se zapojením MAS podpořit podnikatelské záměry malých a středních podniků na pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury - pořízení výrobních strojů a zařízení, které zvýší technologickou úroveň, digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Typy podporovaných...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech, kdy na akci není možné žádat z Programu vodohospodářských akcí. Dotaci je možné využít například na projekty spolufinancované národními programy či programy spolufinancovanými z prostředků EU. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů z oblasti kultury, sportu a rekreace a z oblasti regenerace brownfieldů pro účely s veřejným zájmem ve vymezeném území zasaženém těžbou uhlí jako součást obnovy tohoto území.

Podporované aktivity (Aktivita 1 - Kultura):

 • Podaktivita 1.1 – Výstavba a modernizace muzeí, galerií nebo expozic jiných veřejných institucí uchovávající hornické dědictví a paměť regionu.
 • Podaktivita 1.2 – Oprava...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
120 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů z oblasti kultury, sportu a rekreace a z oblasti regenerace brownfieldů pro účely s veřejným zájmem ve vymezeném území zasaženém těžbou uhlí jako součást obnovy tohoto území.

Podporované aktivity (Aktivita 1 - Kultura):

 • Podaktivita 1.1 – Výstavba a modernizace muzeí, galerií nebo expozic jiných veřejných institucí uchovávající hornické dědictví a paměť regionu.
 • Podaktivita 1.2 – Oprava...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
120 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem výzvy je podpora profesního vzdělávání a rekvalifikace zaměstnanců ve firmách zasažených transformací.

Podporované aktivity:

 • Zvyšování a prohlubování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků pro nová odvětví.
 • Drobné investice - pořízení strojů, přístrojů, materiálu a vybavení (doplňková aktivita)...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
41 607 500,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem výzvy je podpora profesního vzdělávání a rekvalifikace zaměstnanců ve firmách zasažených transformací.

Podporované aktivity:

 • Zvyšování a prohlubování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků pro nová odvětví.
 • Drobné investice - pořízení strojů, přístrojů, materiálu a vybavení (doplňková aktivita)...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
41 607 500,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem programu je umožnit realizaci podnikatelských projektů drobných a malých podnikatelů v Jihočeském kraji prostřednictvím zvýhodněných úvěrů. Program nabízí zvýhodněný úvěr s pevnou úrokovou sazbou (úrok 3 % p.a.) do výše 1 mil. Kč (pro začínajícího podnikatele do 500 tis. Kč), s dobou splatnosti až 6 let, s dobou odkladu splátek jistiny až 12 měsíců. Úvěr lze využít na pořízení zásob, nákup strojů a zařízení, nákup...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem výzvy je rozvoj infrastruktury dynamického dobíjení pro bateriové trolejbusy. Dotace je určena na vybudování trolejového jednostopého dobíjecího vedení pro bateriové trolejbusy (25,825 mil. Kč/km). Oprávněným žadatelem je Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem výzvy je rozvoj infrastruktury městské hromadné dopravy. Dotace je určena na pořízení 20 kusů bateriových trolejbusů (25,5 mil. Kč/kus) a 20 kusů nízkopodlažních tramvají (59,5 mil Kč/kus). Oprávněným žadatelem je Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Realizace jednotlivých projektů musí být dokončena do 31.3.2026.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem programu je podpora kultury a zachování kulturního dědictví a s tím související rozvoj veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava. Podpora se poskytuje na jednoleté projekty v oborech - Hudební a scénické umění; Literatura a publicistika, včetně ediční činnosti; Výtvarné umění, architektura a fotografie včetně ediční činnosti a výtvarných výstav; Kulturně vzdělávací činnost; Ostatní kulturní...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem dotačního programu je motivovat lékaře primární péče (a to oborů všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie a zubní lékařství) starší 65 let, aby nadále provozovali své lékařské praxe lékaře primární péče (oborů všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie a zubní lékařství) starší 65 let, aby nadále provozovali své lékařské praxe. Žadatelem o...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem programu je pomocí podpory ve formě zvýhodněných úvěrů umožnit realizaci podnikatelských projektů malých podnikatelů. Zvýhodněný úvěr lze využít na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, na pořízení zásob, vč. drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek, na pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů z oblasti kultury, sportu a rekreace a z oblasti regenerace brownfieldů pro účely s veřejným zájmem ve vymezeném území zasaženém těžbou uhlí jako součást obnovy tohoto území.

Podporované aktivity (Aktivita 1 - Kultura):

 • Podaktivita 1.1 – Výstavba a modernizace muzeí, galerií nebo expozic jiných veřejných institucí uchovávající hornické dědictví a paměť regionu.
 • Podaktivita 1.2 – Oprava...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
120 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem dotačního programu je podpora školního stravování v mateřských, základních a středních školách, včetně škol speciálních a konzervatoří, dále ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních typu domov mládeže a internát a zařízeních školního stravování v Jihočeském kraji, a to pro děti, žáky a studenty, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2025

Cílem výzvy je podpora procesu přípravy transformace pobytové služby sociální péče a tvorba transformačního plánu či jeho aktualizace, podpora implementace transformačního plánu a praktické realizace transformačního procesu zařízení, podpora registrovaných sociálních služeb, které jsou zapojeny do transformačního procesu. Oprávněným žadatelem jsou nestátní neziskové organizace, městské části hlavního města Prahy, obce...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2025

Cílem výzvy je podpora rozvoje dostupnosti zdravotní paliativní péče. 

Podporované aktivity:

Aktivita A) Zvýšení kvality a dostupnosti péče poskytované stávajícími a nově vznikajícími konziliárními paliativní týmy v nemocnicích(výstavba nového či rekonstrukce/modernizace stávajícího zázemí pro poskytování zdravotní péče, pořízení věcného vybavení, nábytku, technologií včetně informačních technologií pro zázemí pro poskytování...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
9 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2025

Cílem výzvy je podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou s důrazem na konkrétní společné výzkumné záměry, budoucí aplikovatelnost výsledků a budování dlouhodobého partnerství.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1 - Řízení projektu (povinná aktivita).
 • Aktivita 2 - Vytvoření, realizace, či prohloubení spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou (povinná aktivita)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2025

Cílem výzvy je podpora rozvoje dostupnosti zdravotní paliativní péče. 

Podporované aktivity:

 • Aktivita A) Zvýšení kvality a dostupnosti péče poskytované stávajícími a nově vznikajícími konziliárními paliativní týmy v nemocnicích (výstavba nového či rekonstrukce/modernizace stávajícího zázemí pro poskytování zdravotní péče, pořízení věcného vybavení, nábytku, technologií včetně informačních technologií pro zázemí pro poskytování...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
9 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2025

Program je zaměřen na rozvoj inteligentních dopravních systémů a digitalizace silniční infrastruktury, jak na nové, tak na stávající silniční infrastruktuře (zavádění detekčních, diagnostických, informačních, řídicích a zabezpečovacích technologií s využitím globálních navigačních družicových systémů a systémů pozorování Země s návazností na dispečerské systémy). Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2025

V oblasti přípravy teplé vody je podporováno pořízení a instalace nového systému pro ohřev vody včetně jejich příslušenství a zapojení (solární ohřev vody, samostatné tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem pro ohřev vody). Podporu na instalaci zdroje tepla nebo solárního systému do budovy napojené na účinnou soustavu zásobování tepelnou energií (dále jen „ÚSZTE“) nebo soustavu zásobování tepelnou energií (dále jen „SZTE“)...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Podpora je poskytována výhradně v kombinaci s jiným, samostatně podporovaným opatřením. Podpora se poskytuje na výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích ve vlastnictví, popř. dlouhodobém užívání žadatele, navazujících na bytový dům nebo ve společně užívaných plochách vnitrobloků. Podporu nelze poskytnout, pokud se jedná o náhradní výsadbu nebo zeleň nezbytnou pro splnění předepsaných koeficientů stanovených ve...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti ekomobility je podporováno pořízení a instalace dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1) a případných dalších zařízení nezbytných pro jejich provoz. Maximální výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory a počtu instalovaných dobíjecích bodů. Žadateli mohou být vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů, pověření vlastníci bytových...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti projektové podpory je možno poskytnout dotaci na zpracování odborného posudku pro podání žádosti, na zajištění odborného technického dozoru a provedení měření průvzdušnosti obálky budovy. O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z oblasti podpory A, B (s výjimkou podpory na koupi bytové jednotky v bytovém domě) a pro vybraná opatření z oblasti C a D. Maximální výše podpory je stanovena...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na přechod od znečišťujícího způsobu výroby k udržitelné, odolné a klimaticky neutrální ekonomice. V rámci výzvy je podporována příprava projektové dokumentace a budování technické infrastruktury pro projekty tzv. strategických brownfieldů Moravskoslezského kraje.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1. Příprava projektové dokumentace a bezprostředně související podkladové dokumentace...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti fotovoltaických systémů v bytových domech je podporováno pořízení a instalace nového fotovoltaického systému propojeného s rozvody el. energie bytového domu a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v budově – společných prostorách a bytových jednotkách nebo v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena. Maximální výše podpory...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Podpora v této oblasti se poskytuje na realizaci nových zelených střech na objektech bytových domů a na dalších nadzemních stavbách, které plní doplňkovou funkci ke stavbě bytového domu a jsou ve vlastnictví žadatele. Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou výší podpory na m2 plochy průmětu do roviny rovnoběžné se sklonem střechy, vegetačního souvrství zelené střechy. Maximální výše podpory na podporovanou stavbu...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti zateplení bytových domů je podporována

 • výměna výplní stavebních otvorů
 • zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí na obálce budovy pomocí tepelněizolačních materiálů, které se stávají trvalou součástí stavební konstrukce

Výše dotace se v závislosti na typu opatření pohybuje od desítek tisíc až po desítky milionů korun. Žadateli mohou být vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků jednotek...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti větrání je podporováno pořízení a instalace nového systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla včetně jejich příslušenství a zapojení:

 • centrální systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla,
 • decentrální systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla

Maximální výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory stanovené podle podoblasti podpory a počtu bytových jednotek, na které...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti využití tepla z odpadní vody je podporována instalace centrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody. Maximální výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory a počtu bytových jednotek, na které je systém napojen. Žadateli mohou být vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů, pověření vlastníci bytových jednotek...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Podporu v této oblasti lze poskytnout výhradně v kombinaci s podporou v oblasti A – zateplení bytových domů. Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci trvale instalovaných stavebních výrobků venkovní stínicí techniky s pohyblivými prvky, umožňujícími nastavení úrovně zastínění, které slouží ke snížení tepelné zátěže místností nacházejících se uvnitř obálky budovy, její obytné části. Maximální výše podpory je stanovena...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na přechod od znečišťujícího způsobu výroby k udržitelné, odolné a klimaticky neutrální ekonomice. V rámci výzvy je podporováno zpřístupnění území zasažené těžbou uhlí.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1.: Výstavba a modernizace komunikací pro cyklisty.
 • Aktivita 2.: Zpřístupnění a obnova lokalit s přírodní, kulturní nebo technickou hodnotou včetně přírodě blízkých opatření a...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti novostaveb bytových domů je podporován nákup bytové jednotky v novém bytovém domě, nebo výstavba nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 150 000 Kč na bytovou jednotku. Žadateli mohou být stavebník bytového domu (v případě dotace na výstavbu), nabyvatel, který byt zakoupil od prvního vlastníka (stavebníka) do 24 měsíců od dokončení stavby...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti dešťovky jsou podporována taková opatření, která snižují množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů v bytových domech. Podporovány jsou systémy hospodaření s dešťovou vodou a systémy využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody s možným využitím pro zálivku zahrady, či jako užitkové vody. Podporu v této podoblasti podpory lze poskytnout na stejný bytový dům pouze jednou za dobu trvání programu...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na přechod od znečišťujícího způsobu výroby k udržitelné, odolné a klimaticky neutrální ekonomice. V rámci výzvy je podporováno zpřístupnění území zasažené těžbou uhlí.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1. Výstavba a modernizace komunikací pro cyklisty.
 • Aktivita 2: Zpřístupnění a obnova lokalit s přírodní, kulturní nebo technickou hodnotou včetně přírodě blízkých opatření a opatření...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na přechod od znečišťujícího způsobu výroby k udržitelné, odolné a klimaticky neutrální ekonomice. V rámci výzvy je podporováno zpřístupnění území zasažené těžbou uhlí.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1. Výstavba a modernizace komunikací pro cyklisty.
 • Aktivita 2: Zpřístupnění a obnova lokalit s přírodní, kulturní nebo technickou hodnotou včetně přírodě blízkých opatření a opatření...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti výměny zdrojů tepla je podporováno pořízení a instalace nového hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění v následujících případech výměny:

 • kotlů na pevná paliva
 • kotlů na topné oleje za některý ze zdrojů 
 • lokálních topidel na pevná paliva, která jsou využívána jako hlavní zdroj...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Výzva obsahuje 2 podtémata: 

 • Projekty: Toto téma se zaměřuje na projekty, které řeší závažné sociální, ekonomické a environmentální výzvy vyplývající z přechodu ke klimatickým a energetickým cílům EU do roku 2030 a k cíli klimatické neutrality v EU nejpozději do roku 2050.
 • Úvěrová schémata:Toto téma se zaměřuje na projekty spojené s rámcovou půjčkou na řešení závažných sociálních, ekonomických a ekologických výzev vyplývajících...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 09. 2025

Cílem výzvy je zvýšit povědomí o způsobech zvyšování energetické účinnosti a šetrném zacházení s energetickými zdroji, propagovat individuální a národní přínos energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele, informovat o dostupných podporách energeticky úsporných projektů v rámci existujících programů, informovat veřejnost o možných a vhodných energeticky úsporných opatřeních na konkrétních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2025

Cílem výzvy je usnadnit mezinárodní spolupráci v jaderném výzkumu mezi výzkumnými organizacemi Evropské unie (a přidruženými členy EURATOM), univerzitami, společnostmi a jejich partnery prostřednictvím financování nadnárodního přístupu ke klíčovým infrastrukturám jaderného výzkumu.

Výzva je otevřena pro návrhy projektů ze všech oborů a témat výzkumu, vývoje a inovací, které jsou v souladu se strategickým programem výzkumu...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2025

Cílem dotace je podpora zlepšení dostupnosti primární péče obyvatelům Kraje Vysočina. Dotace je určena na částečnou úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním lékaře - úhradu kurzů a stáží stanovených platnými vzdělávacími programy pro jednotlivé obory, realizovaných na akreditovaných pracovištích v rámci postgraduálního vzdělávání v příslušném specializačním oboru. Žadateli jsou podnikající fyzické osoby...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 12. 2025

Cílem programu je podpora opatření ke zvýšení počtu a zlepšení věkové struktury lékařů v oborech všeobecné praktické lékařství a pediatrie prostřednictvím motivačních nástrojů.

Podporované aktivity:

 • Spolufinancování podpory dotačního programu MZČR - Rezidenční místa pro zdravotnické obory (minimální doba vzdělávání tři roky u všeobecného praktického lékařství a 4,5 roku u pediatrie).

Žadateli jsou akreditovaná pracoviště...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
120 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2025

Cílem programu je podpora přípravy a zpracování inovačních projektových záměrů tzv. strategické intervence, které pak mohou podány podány do relevantní výzvy některého z programů podpory na národní či evropské úrovni, nebo zahájení realizace projektu z vlastních zdrojů příjemce asistenčního voucheru či jiných zdrojů mimo programové financování. Žadatelem je veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekt.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2026

Cílem výzvy je podpora profesního vzdělávání a rekvalifikace zaměstnanců ve firmách zasažených transformací.

Podporované aktivity:

 • Zvyšování a prohlubování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků pro nová odvětví.
 • Drobné investice - pořízení strojů, přístrojů, materiálu a vybavení (doplňková aktivita)...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
41 607 500,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2026

Cílem programu je prostřednictvím podřízených zvýhodněných investičních úvěrů posílit investiční aktivity a konkurenceschopnost malých a středních podniků a umožnit jim realizaci podnikatelských projektů přispívajících k plnění klimatických cílů a zelené transformaci.

Podporované aktivity:

 • Digitalizace podniků.
 • Výzkumné a inovační procesy, přenos technologií a spolupráce mezi podniky se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2026

Cílem výzvy je rozvoj internacionalizace výzkumného prostředí v ČR a zvýšení kvality výzkumných organizací v ČR, včetně profesního růstu výzkumných pracovníků, a to prostřednictvím podpory projektů Marie Skłodowska-Curie Actions, typu fellowship, které v hodnocení programů Horizont 2020 (výzva H2020–MSCA-IF–2020) a Horizont Evropa, dosáhly hodnocení alespoň 70 % celkového počtu bodů, ale z důvodu nedostatku finančních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
750 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2026

Cílem programu je zřízení/obnovení ambulancí poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících primární péči v oborech všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost a zubní lékařství v obcích Zlínského kraje, ve kterých došlo k ukončení poskytování zdravotních služeb bez náhrady, nebo k převzetí praxe po ukončení činnosti stávajícího poskytovatele zdravotních služeb, a dále podpora vzniku nových ambulancí...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2026

Cílem výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů EU o energetické účinnosti a naplnění cílů ve vztahu k renovacím a výstavbě budov. Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného úvěru v kombinaci s příspěvkem za splnění energetických výsledků projektu a finančního příspěvku na pořízení energetického posudku. Finanční příspěvek se neposkytne, pokud byl energetický posudek financován v programu ELENA.

Podporované aktivity...

Maximální % dotace:
35%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2026

Cílem výzvy je podpořit taková řešení tíživých sociálních problémů, která mají potenciál přinést zásadní pozitivní změnu kvality života pro podstatnou část cílové skupiny (ve spolupráci s relevantními subjekty, zejména z veřejné správy, vyvíjet a testovat nová řešení). Tematicky výzva pokrývá oblast zaměstnanosti i sociální začleňování. Důležitým faktorem výzvy je důraz na vyhodnocení testovaných řešení k prokázání, že...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
22 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2026

Cílem výzvy je předcházení eskalace sociálních problémů a odstraňování jejich klíčových příčin, a to i těch, které mohou do budoucna představovat významné ohrožení kvality života ve společnosti. Dotace je určena na podporu projektů zaměřených na sociální inovace pro budoucnost

Podporované aktivity:

 • Zjišťování potřeb a prohlubování znalostí o problému, stávající situaci a jeho možném budoucím vývoji.
 • Tvorba a testování...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2026

Cílem výzvy je podpořit žadatele se specifickým přístupem/metodou/know-how, kteří toto know-how chtějí předat dalším organizacím a tím zlepšit situaci klientů (koncových uživatelů) těchto organizací.

Podporované aktivity:

 • Navázání spolupráce s organizacemi, ve kterých by se měl přístup/metoda uplatňovat.
 • Adaptace metody/přístupu do spolupracujících organizací a testování v praxi...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2026

Cílem programu je formou bezúročných úvěrů podpořit investiční aktivity malých a středních podniků v uhelných regionech. Ti budou moci čerpat zvýhodněné úvěry od 500 tisíc do 60 milionů korun na financování investičních projektů v Ústeckém a Karlovarském kraji, resp. 100 milionů korun v případě realizace projektů v Moravskoslezském kraji a financovat jimi až 90 % způsobilých výdajů projektu z Operačního programu Spravedlivá...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2026

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na předávání know-how organizacím, na průběžnou úpravu způsobu předávání know-how na základě potřeb organizací, na vyhodnocení vlivu změn na organizace a jejich klienty, na podporu spolupráce mezi organizacemi (síťování), na nastavení udržení změn po konci projektu.

Podporované aktivity:

 • Realizace změny v podpořených organizacích (povinná aktivita).
 • Vyhodnocení šíření - evaluace...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
12 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2026

Výzva se zaměřuje na akreditaci uznávaných institucí vysokoškolského vzdělávání se sídlem ve způsobilých zemích, které mají provozní kapacitu k účasti na činnostech programu Erasmus +, jako je vzdělávací mobilita jednotlivců nebo spolupráce v oblasti inovací a osvědčených postupů.

Uzávěrka programu je vždy na konci ledna a v červenci jsou známy výsledky.

Uzávěrky pro jednotlivé roky:

 • 26. ledna 2023...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 01. 2027

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti předškolního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. Dotace je určena na zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších dětí, na zvyšování...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury středních škol.

Podporované aktivity:

 • Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben SŠ, SŠ spojených s VOŠ, center odborné přípravy a konzervatoří ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.
  Vnitřní konektivita škol
  ...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury středních škol.

Podporované aktivity:

 • Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben SŠ, SŠ spojených s VOŠ, center odborné přípravy a konzervatoří ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.
 • Vnitřní konektivita škol...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora projektů multimodální osobní dopravy.

Podporované aktivity:

 • Výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu.
 • Výstavba a modernizace parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R)...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
127 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti základního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. Výzva je určena pro území působnosti místních akčních skupin se schválenou strategií CLLD (venkovské oblasti tvořené územími obcemi s méně než 25 000 obyvateli v méně rozvinutých a přechodových regionech).

Podporované aktivity (Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol)...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora infrastruktury vybraných sociálních služeb. Dotace je určena na nákup budov, zařízení a vybavení, výstavbu budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence, dále na vytvoření, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny těchto nových či stávajících sociálních služeb pro práci s cílovými skupinami...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti předškolního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. Dotace je určena na zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších dětí, na zvyšování...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury základních škol.

Podporované aktivity:

 • Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.
 • Vnitřní konektivita škol...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem projektu je zajištění schopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, III a V adekvátně reagovat na mimořádné události.

Dotace je určena na:

 • Posílení odolnosti stávajících a vybudování nových zbrojnic včetně pořízení zařízení a technického a technologického vybavení zbrojnic jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí.
 • Pořízení materiálně technického vybavení pro výkon činnosti jednotek sboru dobrovolných...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora telematiky pro veřejnou dopravu.

Podporované aktivity:

 • Zavedení nebo modernizace monitorovacích, řídicích, preferenčních a kooperativních systémů pro veřejnou dopravu.
 • Zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve veřejné dopravě...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu. Cílem výzvy je podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství. Dotace je určena na nákup silničních bezemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících alternativní energie elektřiny nebo vodíku, na nákup bezemisních drážních vozidel k poskytování veřejných...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je rozvoj zájmového, neformálního vzdělávání a celoživotního učení. 

Podporované aktivity:

 • Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení - vybudování, modernizace a vybavení odborných prostor ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi v zařízeních pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení. 

Podporovaná zařízení - středisko volného...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví.

Podporované aktivity:

 • Revitalizace památek.
 • Expozice...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury středních škol.

Podporované aktivity:

 • Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben SŠ, SŠ spojených s VOŠ, center odborné přípravy a konzervatoří ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.
 • Vnitřní konektivita škol...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora revitalizace kulturních památek, expozic, depozitářů, technického zázemí, návštěvnických a edukačních center, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace mobiliárních fondů nebo parkovišť u památek. Výzva také cílí na revitalizaci vybavení městských a obecních muzeí, expozic, depozitářů, technického zázemí, návštěvnických a edukačních center, restaurování, vybavení...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování aktivit českých vedoucích partnerů/hlavních příjemců a projektových partnerů zapojených do projektů, které obdrží podporu z programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027 (Program Interreg Česko – Polsko 2021–2027; Program Interreg Sasko – Česko 2021–2027; Program Interreg Bavorsko – Česko 2021–2027; Program Interreg Rakousko – Česko 2021–2027...

Maximální % dotace:
10%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2029

Účelem Fondu Turów je využít účelově vázané finanční prostředky poskytnuté na základě Dohody a Darovací smlouvy na provádění a financování opatření ke zjišťování, zmírňování a prevenci dopadů (včetně jejich monitorování) těžby a následných rekultivačních prací na dole Turów v Polské republice na území České republiky. Podporována je zejména výstavba a obnova vodohospodářské infrastruktury v Libereckém kraji v souvislosti...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2033

Cílem výzvy je mobilizovat soukromé zdroje formou kapitálových vstupů a podpořit tak investice do kapitálu malých a středních firem. Veřejný úpis akcií představuje pro firmy zajímavou šanci, jak získat kapitál na svůj další rozvoj. ČMZRB bude nakupovat minoritní podíly v podnicích, které emitují své akcie na trhu START pražské burzy cenných papírů, a to až do výše 30 % z emise. Malý a střední podnik (akciová společnost)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Olomoucký kraj poskytne finanční podporu fyzickým a právnickým osobám formou individuálních dotací (tzv. mimořádné dotace ad hoc). Tyto dotace jsou zavedeny jako doplňkový postup pro podporu žádosti na mimořádně významné akce/projekty s minimálně celokrajským dopadem, případně na akce investičního charakteru, pro které není vypsán dotační program.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Nadace podporuje studijně nadané děti a mladé lidi, kteří vyrůstají v dětských domovech, neúplných rodinách nebo jinak zhoršených sociálních podmínkách. Nadace se věnuje nejen oblasti vzdělávání, ale také pracuje na výzkumech, které mají šanci jednou změnit možnosti medicíny nebo alespoň mohou dát větší naději nemocným lidem.

Nyní je možné podat žádost do 31.3.2022.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je podpora poskytovatelů sociálních služeb. Dotace jsou určeny na úhradu běžných neinvestičních výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb, které není schopen žadatel realizovat ze svých prostředků, popř. z jiných zdrojů. Žadatelem o dotaci může být registrovaný poskytovatel sociálních služeb...

Maximální % dotace:
10%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Mládež a sport. Požadovaná podpora z rozpočtu Zlínského kraje může dosáhnout maximálně 70% celkových způsobilých nákladů; u obcí nad 5 000 obyvatel maximálně 50%.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je podpora vzniku a vybudování nových ordinací zubních lékařů v kraji. Žadatelem o dotaci je poskytovatel zdravotních služeb v oboru zubní lékařství s místem poskytování zdravotních služeb na území Karlovarského kraje.

Podporované aktivity:

 • Vznik a vybudování nových ordinací zubních lékařů.
 • Obnova ordinací zubních lékařů jejich převzetím novými zubními lékaři...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Program podporuje zdravotnický výzkum (základní výzkum, průmyslový výzkum a experimentální vývoj). Podporovány jsou projekty, které povedou k zlepšování zdraví české populace a budou pokračovat v zabezpečení aktuálních potřeb ve zdravotnictví v České republice. Program má tři hlavní oblasti (Vznik a rozvoj chorob; Nové diagnostické a terapeutické metody a Epidemiologie a prevence nejzávažnějších chorob). Program se dělí...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Tento program má za úkol motivovat vlastníky lesů ke zpracovávání lesních hospodářských plánů v digitální podobě. Mělo by tak být dosaženo stavu, kdy budou veškeré informace o českých lesích poskytnuty pro potřeby orgánů státní správy lesů, včetně jejich uložení do datového skladu organizační složky státu zřízené Ministerstvem zemědělství. Příspěvek se poskytuje prostřednictvím krajských úřadů. Žadatel je povinen doručit...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je podporovat vzdělávání formou: podpory vzdělávacích akcí, seminářů a školení; vytváření a poskytování stipendií; podpory stipendijních programů a studijních pobytů v ČR a v zahraničí; podpory publikační činnosti; podpory vědeckovýzkumné a tvůrčí činnosti a poskytování grantů. Vhodnými žadateli jsou SŠ a VŠ, nebo přímo studenti škol.

Termíny uzávěrek pro přijímání žádostí na rok 2023:

 • 30.04.2023
 • 31.08...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Uzávěrky žádostí pro rok 2023 jsou stanoveny na 19. ledna, 27. března, 31. května a 15. září 2023.

Nadace Leoše Janáčka vypisuje grant pro oblast periodické hudební publicistiky s cílem podpořit zveřejňování a co nejefektivnější zprostředkování výsledků hudebně kritických, badatelských, dokumentačních, popularizačních, vzdělávacích i jiných činností zaměřených na všechny oblasti tvůrčího odkazu Leoše Janáčka. Maximální...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Grantové řízení je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení.

Příjemcem nadačního příspěvku mohou být pouze právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují kritéria daná podmínkami pro přidělení grantu.

Žádosti lze podávat celoročně...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Nadace podporuje proměny měst s lidmi a pro lidi a kulturní dědictví i umění budoucnosti. Vizí nadace je kvalitní veřejný prostor jako přirozená součást života a zároveň širší spolupráce všech, kdo se na jeho podobě i náplni podílejí. Nadace také pečuje o umělecký odkaz Antonína Dvořáka a podporuje mladé talenty, kteří stojí na začátku své umělecké dráhy.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je usnadňovat podnikatelům na území hlavního města Prahy přístup k financování projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti jejich činnosti nebo využití energie z obnovitelných zdrojů pro jejich činnost za účelem dosažení úspor energie v konečné spotřebě. Úvěr je určen pro podnikatele, kteří působí v oblastech, jako je například zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, doprava...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je finanční podpora výstavby nájemních bytů, které budou pronajímány za místně obvyklé nájemné. Účelem podpory je podpořit zvýšení kapacit nájemního bydlení v České republice, a tím přispět k řešení současné krize v oblasti bydlení.

Podporované aktivity:

 • Výstavba bytového domu s nájemními byty.
 • Stavební úprava prostor určených k jiným účelům než k bydlení, kterou vznikne nájemní byt (netýká se prostor v...

Maximální % dotace:
25%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
31 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Výzva podporuje odborné vzdělávání zaměstnanců v podnicích. Vzdělávání bude moci být realizováno jako vzdělávání obecné i specifické, a to jak v akreditovaných, tak neakreditovaných kurzech a také interními lektory příjemce. Oprávněnými žadateli mohou být zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, fyzické osoby OSVČ a nestátní neziskové organizace. V rámci projektu budou podpořeny akreditované kurzy, neakreditované kurzy...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
6 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

V této oblasti se program zaměřuje na zlepšení rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu.

Podporované aktivity:

 • Zlepšování, rozšiřování a propojování společné nabídky formálního i neformálního vzdělávání pro děti, mládež, učně...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je podpora stavební úpravy či opravy objektů, které se nacházejí na území památkové zóny města Klatov. Důvodem je zlepšení vzhledu objektů v městské památkové zóně (historické části města). Žadateli mohou být vlastníci objektů v historické části města (památkové zóně). Alokace je 200 000 Kč za rok.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem záměru je zajišťovat podporu individuálního poskytování poradenství s různou mírou složitosti (od rady v případě investic do strojů až po strategické plány podniku, řešení konfliktů a facilitace vzniku asociací zemědělců). Bude vyvíjet řešení, která jsou specifická dle situace klienta. Dotace je určena na výdaje spojené s poskytnutím individuální poradenské služby (osobně) zemědělcům a potravinářům. Žadatelem múže...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Tento program podpory je určen pro nová projektová partnerství a slouží jako zjednodušený program pro žádost ve více oblastech. Česko-německý fond budoucnosti podporuje rozmanité česko-německé projekty v oblastech mládeže a školství, kultury, partnerství obcí a zájmových sdružení, sociální podpory a podpory menšin.

Program Začínáme! je určen na:

 • Aktivity v oblasti setkávání mládeže a školství
 • Přípravu česko-německých...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Tento program podporuje majitele loveckých psů českých plemen (český teriér, český fousek) nebo majitele umělých chovů loveckých dravců (jestřáb lesní, sokol stěhovavý, raroh velký, orel skalní) v jejich chovu a výcviku. Konkrétně pak úspěšné vykonání loveckých zkoušek psů a umělý odchov dravců. Dotační titul byl k 1.7.2020 rozšířen o příspěvek na chladicí zařízení pro ulovenou zvěř. Žadateli jsou uživatelé honiteb. Příspěvek...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je umožnit získání úvěrů k realizaci Inovativních projektů začínajících podnikatelů a podpora udržitelnosti podpořených Inovativních projektů částečnou úhradou nákladů na Poradenství zajišťované Českou spořitelnou. Příjemcem je malý nebo střední podnikatel.

Poskytování záruk:

 • Zvýhodněná záruka je poskytována pouze k úvěru od České spořitelny, a to až do výše 70 % jistiny úvěru.
 • Zaručovány mohou být úvěry...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je pořízení investičního majetku, který souvisí se zemědělskou prvovýrobou. Investiční úvěry jsou určeny pro malé a střední podniky ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku, zejména snížením výrobních nákladů nebo zlepšením a dalším rozvinutím produkce zemědělského prvovýrobce. Úvěr nesmí být použit na nákup nebo vylepšení nemovitého majetku, nákup nebo výsadbu jednoletých rostlin...

Maximální % dotace:
40%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

V rámci této prioritní osy budou podporovány projekty zaměřené na posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací.

Opatření:

 • 1.1a: Přeshraniční výzkum a výměna know-how - cílem je posílit přeshraniční spolupráci mezi výzkumnými institucemi a malými a středními podniky.
 • 1.1b: Společné pilotní akce a společná řešení ve sdílených výzkumných zařízeních a výzkumných službách - cílem je zlepšit stávající a posílit novou...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je podpora realizace opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a podpora realizace opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu. Žadateli jsou vlastníci bytu v bytovém domě nebo rodinném domě (dotace max. 150 000 Kč), vlastníci budovy školy, budovy školského zařízení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Peněžitý dar se poskytuje zpravidla na akce propagující a reprezentující statutární město Jablonec nad Nisou v České republice i zahraničí, na akce se záštitou statutárního města Jablonec nad Nisou, na účast na významné mezinárodní soutěži, jako ocenění za významný úspěch nebo činnost, na podporu veřejně prospěšné činnosti a na řešení mimořádné situace.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Nadační fond se zabývá podporou dlouhodobého rozvoje Prahy 6 a jejích občanů, a to zejména podpory v sociální oblasti a v oblasti kultury, vědy, vzdělávání, zdravotnictví, tělovýchovy a sportu. Podpora je poskytovaná jakékoli právnické nebo fyzické osobě, jejíž činnost je v souladu s účelem nadačního fondu a má trvalé bydliště, sídlo či provozovnu v územním obvodu Městské části Prahy 6.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Visegrádské granty podporují regionální partnerství mezi nevládními organizacemi a organizacemi občanské společnosti, veřejnými institucemi a obcemi, soukromými společnostmi a neziskovými organizacemi a vzdělávacími a výzkumnými středisky, která přispívají ke spolupráci ve Visegrádském regionu.

Projekt musí řešit jeden z cílů grantového programu a to v oblasti:

 • kultury a společné identity,
 • vzdělání a budování kapacit...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Nadace propojuje nemocnice a vzdělávací instituace a propaguje efektivní metody výuky. Supluje roli nemocničních škol a nabízí odborný mentoring pro personál. Podporujeme další projekty, které si kladnu za cíl pomoci vzdělávání dětem v nelehké situaci.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

V rámci Programu Zpracovatel jsou podporovány investice na pořízení investičního majetku, který souvisí se zpracováním zemědělského produktu k potravinářským či krmivářským účelům. Dotace se týká i nákupu půdy, ale nesmí převýšit 10 % z celkových nákladů. Žadatelem je podnkatelský subjekt zabývající se zpracováním zemědělských produktů.

Informace:

 • 12.7.2023 - Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Dotace poskytnuté na základě individuální žádosti jsou poskytovány pro konkrétního příjemce na akce propagující a reprezentující statutární město Jablonec nad Nisou v České republice i zahraničí, na akce a podporu činnosti subjektů, na kterých má město veřejný zájem, na akce se záštitou statutárního města Jablonec nad Nisou a na řešení mimořádné situace. Žádost o poskytnutí individuální dotace bude řešena pouze v případě...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

V této oblasti se program zaměřuje na zhodnocení atraktivit pro udržitelný cestovní ruch, koordinaci služeb mobility pro turisty a společný marketing turistických atraktivit.

Podporované aktivity:

 • Zhodnocení atraktivit a pamětihodností pro udržitelný cestovní ruch v pohraničí (budov a památek, rozvoj cyklostezek, pěších tras, apod.).
 • Koordinace služeb mobility pro turisty (koordinace služeb s ohledem na potřeby znevýhodněných...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je pomocí zvýhodněných úvěrů umožnit malým, středním i velkým podnikatelům na území hlavního města Prahy financovat projekty zaměřené na úsporu energie. Produkt je doplňkem k programu Úspory energie.

Podporované aktivity:

 • Zavádění nových mobilních energeticky účinnějších výrobních a technologických procesů a technologií (např. stavební stroje).
 • Zvýšení energetické účinnosti prostřednictvím využití odpadní...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
4 300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem projektu je podpora obecně prospěšných účelů zejména v oblastech podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu a životního prostředí. Žadatelem může být pouze právnická osoba.

V grantovém řízení Podpora regionů nelze podat žádost na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských a sportovních, dopravních a víceúčelových hřišť - pro tyto žádosti je určeno...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Granty Visegrad + podporují projekty, které přispívají k demokratizačním a transformačním procesům ve vybraných zemích a regionech, zejména nečlenských států EU na západním Balkáně a v zemích Východního partnerství.

Projekt musí řešit jeden z cílů grantového programu a to v oblasti:

 • kultury a společné identity,
 • vzdělání a budování kapacit...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účel podpory - zpřístupnění pojistné ochrany lesních porostů a tím dosažení vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Žadateli jsou FO, PO - vlastník, nájemce, vypůjčitel lesa. Příjem žádostí probíhá vždy od 1.1. do 30.10. daného roku. Výše podpory je až do výše 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění lesních porostů pro příslušný rok.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

U Nadace ústavu mohou žádat o finanční prostředky jednotlivci i organizace. Nadace je zaměřena primárně na lidi s tělesným a kombinovaným postižením do věku 30 let, především pak žáky či absolventy ústavu a škol nebo organizace, které této skupině osob poskytují služby. Příspěvková a grantová komise se posouzení žádostí věnuje každý měsíc s výjimkou prázdnin.

Termíny uzávěrek příjmu žádostí:

 • 10. března 2023
 • 11. dubna...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem, které nejsou podporovány v rámci žádného vyhlášeného dotačního programu. Požadovaná podpora z rozpočtu Zlínského kraje může dosáhnout maximálně 70% celkových způsobilých nákladů; u obcí nad 5 000 obyvatel maximálně 50%.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu Společně pro přírodu je přimět lidi k většímu zájmu o jejich okolí, rozvoji komunitního života a především zvyšování kvality životního prostředí. Projekty musí být zaměřeny primárně na ochranu přírody a krajiny a zlepšení životního prostředí. Mohou se zabývat například úpravami veřejného prostranství, zvyšováním zájmu veřejnosti o místní kulturní a přírodní dědictví nebo rozvojem komunitních vztahů. Projekty...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Fond čerpá prostředky zejména z monetizace 2 % celkového počtu emisních povolenek v systému EU ETS na období 2021–2030. Fond je jeden z nástrojů zaměřujících se na oblast klimatu a energetiky, který přispívá k zajištění přechodu EU na udržitelnější hospodářství. Zaměřuje se v perspektivě udržitelných technologií na tyto prioritní oblasti:

 • výroba a využití energie z obnovitelných zdrojů,
 • energetická účinnost,
 • zařízení...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

V této oblasti se program zaměřuje na dosažení vyššího stupně regionální integrace a přeshraniční koordinace a na zlepšení vztahů mezi obyvateli obou sousedních zemí.

Podporované aktivity:

 • Vytváření kapacit pro přeshraniční spolupráci institucí veřejné správy a poskytovatelů veřejných služeb za účelem udržitelného zvyšování efektivity uvedených institucí (např. prostřednictvím výměny příkladů dobré praxe nebo výměnných...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

V této oblasti se program zaměřuje na posílení výzkumných a inovačních kapacit a využití synergií prostřednictvím přeshraniční spolupráce za účelem zlepšení konkurenceschopnosti institucí aplikovaného výzkumu a podniků v programovém území.

Podporované aktivity:

 • Přeshraniční výzkumné záměry zaměřené na aplikovaný přeshraniční výzkum v oblastech relevantních pro hospodářství regionu (zejména uvedených v rámci RIS3 strategií...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

V této oblasti se program zaměřuje na podporu přechodu na čistou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně, prevence a řízení rizik a udržitelné městské mobility.

Podporované aktivity:

Adaptace přeshraničních ekosystémů (suchozemských i vodních) v chráněných oblastech a v kulturní krajině na změněné klimatické podmínky (například rekonstrukce lesa...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Program podporuje hospodaření v lesích (Program A - finanční příspěvky na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů; Program B - finanční příspěvky na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku; Program D - finanční příspěvky na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese; Program I - finanční příspěvky na ochranu lesa; Program L - finanční...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu ELENA je podpora přípravy energeticky úsporného projektu a energetického posudku pro podnikatele, kraje, města, obce a další subjekty veřejné správy, kteří plánují renovaci stávající nemovitosti (zateplení, výměna oken/dveří, zastínění apod.) nebo cílené investice do stavebních a technologických opatření (vytápění, příprava teplé vody, ventilace, chlazení, osvětlení, energetický management, OZE, automatizace...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Tento program má za úkol podporovat majitele lesů se zvláštním významem (ochranné, hospodářské,..) v používání ekologických a přírodě šetrných technologií. Zejména se pak jedná o vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou nebo koněm v lesním porostu, nepoužívání těžkých strojů apod. Žadateli mohou být vlastníci lesa. Příspěvek se poskytuje prostřednictvím krajských úřadů. Žadatel je povinen doručit podacímu místu za...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Tento program je zaměřen na podporu vybrané myslivecké činnosti. Výše finančních příspěvků se určí jako součet součinů sazeb a množství skutečně provedených technických jednotek (s výjimkou finančního příspěvku na zjišťování nákaz v chovech zvěře, jehož výše se stanoví ve výši 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů a finančního příspěvku na chladicí zařízení pro ulovenou zvěř, jehož výše se stanoví ve výši 50 % skutečně...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je zlepšení stavu lesů v kraji, posílení jejich mimoprodukčních funkcí a podpora ekologických opatření jdoucích nad rámec platné legislativy. Program je dále členěn do jednotlivých oblastí podpory (viz. dále). Žadateli jsou např. vlastníci lesa. Příjem žádostí vždy od 1.1. do 30.6. daného roku.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Žádosti o příspěvek na koncertní cykly jsou přijímány v termínech:

 • 30. 9. u koncertních sezon (tj. září aktuálního roku - červen následujícího roku),
 • 20. 11. u ročních sezon (tj. leden - prosinec příštího roku).

Předpokladem k získání finanční podpory je uskutečnění nejméně šesti koncertů klasické komorní hudby (u začínajících KPH pěti) v koncertní sezóně...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Fond vyhlašuje celoroční grantovou výzvu, jejímž cílem je přispět k posílení infrastruktury redakcí, které povede k jejich rozvoji, finanční stabilizaci a trvalé udržitelnosti. Cílem grantu je pomoci zvýšit podíl vlastních výnosů (předplatné, sbírky, příspěvky od čtenářů, reklama,… apod.) na celkových ekonomických nákladech. Uzávěrka pro podávání žádostí zatím není známá. Grant je určen předkladatelům, kteří již v některém...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Nadační fond byl založen s cílem podpořit projekty v oblasti výzkumu, vědy, osvěty a terapie roztroušené sklerózy mozkomíšní. Na tyto účely poskytuje právnickým i fyzickým osobám účelově vázané příspěvky. Mohou být ve formě peněžní, materiální a postoupení či poskytnutí práv.

Účelově vázaný nadační příspěvek lze poskytnout právnickým či fyzickým osobám zabývajícím se terapií, rehabilitací, výzkumem či osvětou demyelinizačních...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno