Grant Advisor prostřednictvím služby DotaceOnline.cz pomáhá ekononickým ředitelům, poradcům a dalším profesionálním poskytovatelům služeb finančního zprostředkování maximalizovat potenciál využití dotačních možností tím, že poskytuje přístup k nejkomplexnějšímu zdroji možností dotačního financování pro české subjekty.

Ať už hledáte, jaké projekty lze financovat z národních, evropských či jiných zdrojů, DotaceOnline.cz je zde. Níže vám přinášíme ukázku rozsahu naší databáze. Předplatitelé navíc získají možnost vyhledávání dotačních možností podle 18 různých kritérií, přístup ke konkrétním informacím a odkaz na oficiální zdroj informací včetně potřebných podrobností. 

Pokud hledáte přehled otevřených výzev OP PIK - klikněte sem.

Výzva prevence sociálního hendikepu u zdravotně hendikepovaných má za cíl podporu projektů, které řeší předcházení vzniku sociálního hendikepu u zdravotně hendikepovaných osob s důrazem na podporu zaměstnávání, které podporuje jejich integraci. Podporuje například:

 • vzdělávací pracovně-tréninkové programy pro hendikepované
 • zprostředkování zaměstnání hendikepovaným
 • poradenské služby hendikepovaným v souvislosti se zaměstnáváním
 • jiné aktivity, podporující integraci hendikepovaných. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 08. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vybudování a provoz zařízení péče o děti typu dětská skupina. Žadateli jsou poradenské a vzdělávací instituce, obchodní korporace, OSVČ, profesní a podnikatelská sdružení, státní podniky, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem, veřejné výzkumné instituce, OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení (kromě příspěvkových organizací městských částí a hl. města Prahy), nestátní neziskové organizace, sociální partneři.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
9 112 536,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 08. 2019

Bezpečnost a dobré fungování inteligentního a bezpečného města závisí na propojených, složitých a vzájemně závislých sítích a systémech: veřejné dopravní sítě, energie, komunikace, transakční infrastruktura, civilní bezpečnost a donucovací orgány, silniční doprava, sítě a služby veřejného zájmu.

Očekávaný dopad:

 • Vytvoření vyhrazených, harmonizovaných a pokročilejších řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti pro inteligentní města, která by přijala společné přístupy se všemi zainteresovanými subjekty (např. Správci inteligentního města / přístavu / dopravy), které vyvažují své - někdy protichůdné - cíle (například rozvoje měst, efektivnost
 • In situ demonstrace efektivních a nákladově efektivních řešení pro největší publikum za účastníky projektu.
 • Snadnější integrace prostřednictvím rozvoje holistického rámce bezpečnosti pro inteligentní města, který využívá všechny inteligentní infrastruktury, které jsou v něm umístěny (například inteligentní budovy, inteligentní porty, inteligentní železnice, inteligentní logistika).
 • Ekologické systémy IoT (spíše než distribuované infrastruktury IO) vybudovaly společné přístupy v řízení kybernetické bezpečnosti a dosáhly tak úspor z rozsahu (např. Zamezení zdvojování úsilí při analýze údajů o internetu internetu, výběr kontrol cyber-bezpečnosti).
 • Nové koncepce operací s ohledem na mutilní, heterogenní zdroje dat a sociální média.
 • Nové nástroje a systémové přístupy k ochraně občanů před hrozbami pro měkké cíle v Inteligentním městě.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 08. 2019

Odolnost je rozhodující pro to, aby orgány mohly přijmout vhodná opatření v reakci na závažné katastrofy, a to jak přirozené (včetně extrémních událostí spojených s klimatem), tak člověkem. Inovace pro společnosti odolné vůči katastrofám mohou čerpat z nových technologií za předpokladu, že jsou cenově přijatelné, přijaté občany a přizpůsobeny a prováděny pro (meziodvětvové) potřeby prvních respondentů.

Očekávaný dopad:

V důsledku této akce by první respondenti měli mít prospěch z:

 • Nové nástroje, technologie, pokyny a metody zaměřené na usnadnění jejich fungování
 • Nové znalosti o validaci různých nástrojů, technologií a přístupů zahrnujících první respondenty v scénářích (v reálném životě)
 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 08. 2019

Cílem programu je finanční podpora absolventů lékařských fakult pro následné postgraduální studium po dobu celého specializačního vzdělávání v oboru Pediatrie a finanční podpora lékařských zdravotnických pracovníků, kteří již část specializační přípravy v oboru Pediatrie absolvovali a dosud nezískali specializovanou způsobilost. Žadatelem je poskytovatel zdravotních služeb akreditovaný pro obor Pediatrie nebo poskytovatel zdravotních služeb, který podal žádost o vydání akreditace v oboru Pediatrie a má současně platnou akreditaci v oboru Dětské lékařství nebo Praktické lékařství pro děti a dorost.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 08. 2019

Existují řešení s vysokou úrovní technologické připravenosti (TRL, viz Obecná příloha G) ke zlepšení hraniční a vnější bezpečnosti, ale pokud se nemají používat, je třeba je demonstrovat v kontextu skutečných operací nebo cvičení pro validaci odborníky.

Očekávaný dopad:

Střednědobý - inovační řešení validovaná a kvalifikovaná v reálném operačním prostředí civilních misí, podrobně definovaná podle specifikací stanovených odborníky (orgány odpovědné za hraniční dohled a funkce pobřežní stráže) a přizpůsobené tak, aby účinně splňovaly jejich požadavky v rámci civilních misí. Plány pro rychlé přijetí kvalifikovaných systémů na úrovni EU. Plány nadnárodních strategií zadávání veřejných zakázek.

Dlouhodobý - zlepšení efektivity nákladů a účinnosti systémů prevence přeshraniční trestné činnosti a hraničního dozoru pro civilní účely. Evropské normy pro interoperabilní systémy. Značné a hmatatelné zlepšení situace (námořní) situační povědomí a schopnost reagovat, pokud je to vhodné při dozoru pro civilní účely, při boji proti zločinu a při pátrací a záchranné misi národních a evropských pohraničních a pobřežních stráží. Příspěvek ke koncepci společné aplikace nástrojů pro sledování, stejně jako pro evropský systém hraničního sledování (EUROSUR) a jeho interoperabilitě s jinými systémy.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 08. 2019

Cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti začínajících společností (vč. start-upů) formou podpory jejich účasti na mezinárodních akcích, možnost prezentace produktů a služeb, zvýšení medializace společnosti a českého podnikatelského prostředí a možnost ucházet se o kapitálový vstup investora. Podpora je poskytována ve formě částečné, nebo plné úhrady nákladů na služby. Žadateli jsou inovativní firmy do 50 zaměstnanců a max. 7leté historie. Termín konání semináře v Londýně byl stanoven na 28.10 - 1. 11.2019, v Singapuru na 18.11 - 22. 11.2019.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 08. 2019

Cílem výzvy je podpora mezinárodní spolupráce v oblasti zvyšování podnikatelských dovedností obyvatelstva a zejména mladých lidí, a to za použití Evropského rámce podnikatelských dovedností (Entrecomp). 

Tato výzva podporuje využívání rámce Entrecomp na systémové úrovni s cílem rozvoje podnikatelských dovedností s celoživotními příležitostmi pro učení a rozvoj, napříč různými sektory. Výzva podporuje holistický přístup k rozvoji podnikatelských dovedností používáním Entrecomp, od vzdělávání mladých lidí, po rozvoj a zdokonalování schopností dospělých s cílem zajistit, aby se jejich podnikatelské dovednosti v průběhu života stále vyvíjely. Výzva je zaměřená na inovace a nové přístupy k rozvoji podnikatelských schopností různými metodami učení a podporuje zaměření na podnikatelský, veřejný i neziskový sektor.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 08. 2019

Cílem programu je snaha o vytvoření optimálních podmínek v Kraji směřujících k posílení a uchování hodnot zlínské filmové kultury, rozvoje filmového průmyslu a kinematografie jako nezastupitelné složky kulturního dědictví se zájmem o zajištění konkurenceschopnosti v národním i mezinárodním měřítku. Dotace je určena na přípravu produkce a samotnou produkci audiovizuálních děl. Žadateli jsou FO podnikající a PO.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 08. 2019

Návrhy se vyzývají, aby řešily související otázky výzkumu a inovací, zejména:

Nedávné katastrofy související buď s přírodními příčinami (včetně klimatických rizik) nebo s teroristickými útoky ukázaly mezery v úrovni připravenosti evropské společnosti na katastrofy a proto zdůraznily význam zvyšování povědomí o rizicích, a tudíž i odolnosti vůči lidem a rozhodování, v Evropě. Z některých zemí s vysokou mírou rizika přírodních katastrof (např. Japonsko s vysokou mírou rizika zemětřesení, sopečných jevů a tsunami) a tam, kde je vysoké povědomí o rizicích, je mnoho věcí. Výzkum je zapotřebí s ohledem na to, jak mohou kulturní změny mezi jednotlivci, obchodními manažery, vládními představiteli a komunitami vytvořit v Evropě odolnou společnost v souladu se strategií Sendai pro snižování rizika katastrof.

V důsledku této akce by členské státy a regionální orgány, jakož i městské a metropolitní orgány měly využívat doporučení a nástrojů zaměřených na zlepšení přizpůsobivosti a připravenosti společností na různé rizika katastrof, včetně:

 • Srovnávací analýza evropské rozmanitosti v oblasti vnímání rizika mezi občany a zranitelností;
 • Srovnávací analýza různých přístupů k adaptaci a připravenosti na rizika v různých zemích (v rámci i mimo Evropskou unii) a mezi komunitami v nejistých sociálně-ekonomických podmínkách;
 • Identifikace stávajících nástrojů a pokynů pro lepší prevenci (včetně porozumění rizikům a komunikaci), připravenosti (včetně odborné přípravy zahrnující občany), varovných systémů a jejich uznání občany, odpovědí pomocí kompetencí občanů a místních znalostí a obnovy;
 • Zlepšené výměny informací mezi různými zúčastněnými subjekty, včetně prvních respondentů, místních orgánů, škol a zástupců občanů;
 • Validace různých přístupů souvisejících s různými riziky spojenými s katastrofami, které se týkají výše uvedených aktérů, v reprezentativním městském a mimoměstském prostředí, a to iv oblastech, kde převažují nejisté sociálně-ekonomické podmínky;
 • Intenzivní sdílení osvědčených postupů a učení mezi komunitami, které vyplývají z interakce mezi občany a vědci;
 • Konsolidované a společné evropské chápání odolnosti vůči katastrofám.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 08. 2019

Technologie a inovace v oblasti chemických, biologických a radiologických látek jsou vyvíjeny společnostmi, které často čelí potížím při jejich uvádění na trhy. Mohou být identifikovány alespoň tři důvody: se zabývají místními, malými specializovanými trhy; tyto společnosti nemají ani schopnost ani strategický cíl jít na zahraniční trhy; jednotlivé technologie, které rozvíjejí, mohou být na trhu, pouze pokud jsou integrovány a kombinovány s dalšími nástroji jiných společností, které mají schopnosti a strategii uvádět na trh výrobky v zahraničí a případně na světovém trhu

Očekávaný dopad:

 • Kratší doba pro uvedení na trh pro nové technologie a inovace v oblasti CBRN
 • Více obchodních nabídek vedoucích k průmyslovým výrobkům, které jsou zajímavé pro více praktikujících v Evropě (i celosvětově).

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 08. 2019

Důvodem pro obtížnou interakci mezi odborníky a nízkou úrovní interoperability zařízení a postupů prováděných subjekty poskytujícími první pomoc spočívá v nedostatečné harmonizaci a normalizaci, která se může účinně řešit předem normativním výzkumem a demonstrací.

Očekávaný dopad - střednědobý výhled:

 • Plné povědomí o zařízeních na dodávku vody o nutnosti navrhnout monitorovací sítě schopné odhalit jak rizika kontaminace (bezpečnost), tak záměrné otravy (bezpečnost);
 • Normy pro interoperabilní vybavení a postupy v oblasti krizového řízení a civilní ochrany (včetně přírodních rizik a havarijních situací CBRN-E na podporu operací zahrnujících mezinárodní posádky;
 • [2020] standardy pro účinné využití zdrojů pro reakci na závažnou krizi.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 08. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu, rekonstrukce a modernizace chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, na výstavbu, rekonstrukce a modernizace podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, bezbariérové úpravy, realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 964 828,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 08. 2019

Inovace pro hraniční a vnější bezpečnost mohou vycházet zejména z nových technologií za předpokladu, že jsou cenově dostupné, přijaty občany a přizpůsobeny a prováděny pro potřeby bezpečnostních pracovníků.

Očekávaný dopad:

Krátkodobý: Jasné a realistické měřítka, podle kterých lze posoudit pokrok, aby projekt mohl být zastaven, pokud se pokrok v polovině období nepovažuje za dostačující. Plán na získání důvěry v získání výsledků projektu po dokončení projektu.

Střednědobý termín: Důkaz založený na znalostech a vývoji, který přesahuje současný stav techniky a vede rychle k inovacím. Technické a provozní pokyny, doporučení a osvědčené postupy stanovené v příručce EUROSUR a v budoucí příručce pro strážní bance (podle článku 53 nařízení o hranicích a pobřežní hlídce).

Dlouhodobý: Provádění řešení vyplývajících z legislativní iniciativy v balíčku "inteligentní hranice"; Provádění akcí civilního charakteru uvedených v akčním plánu strategie EU pro námořní bezpečnost; Provádění akcí určených strategií a akčním plánem EU pro řízení celních rizik.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 08. 2019

Tato výzva se zabývá výzkumem, vývojem a inovacemi v oblasti vytváření společností odolných vůči katastrofám, boje proti zločinu a terorismu a zlepšení hraniční a vnější bezpečnosti.

Pokud se na téma vztahují podmínky způsobilosti a přípustnosti, které vyžadují aktivní zapojení konkrétních subjektů (např. "3 orgány činné v trestním řízení (LEA) z alespoň 3 různých zemí EU nebo přidružených zemí"), znamená to, že tyto subjekty musí být účastníky přímo zapojeni do plnění úkolů uvedených v grantu. Pokud se odkazuje na "praktiky", text odkazuje na někoho, kdo je kvalifikovaný nebo registrovaný k výkonu určitého povolání, povolání v oblasti bezpečnosti nebo civilní ochrany. Žadatelé by měli jasně určit, kteří členové konsorcia považují za "praktiky" v konkrétním kontextu svého návrhu, a zahrnout jasný popis jejich příslušné role a přidané hodnoty do praxe v části 4.3 části návrhu B4-6.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 08. 2019

Předmětem programu je odměna pro střední školy za žáky, kteří se umístí na 1. - 3. místě v celostátních kolech a na medailových pozicích v mezinárodních kolech předmětových soutěží, a to např. Matematické olympiády, Fyzikální olympiády, Chemické olympiády, Biologické olympiády, Soutěže v programování, Zeměpisné olympiády, Dějepisné olympiády, Olympiády v českém jazyce, Soutěží v cizích jazycích, Středoškolské odborné činnosti, Ekologické olympiády a Astronomické olympiády. Příjemcem dotace mohou být střední školy v rámci kraje. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
270 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 08. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik). Dotace je určena na provozování sociálního podnikání, realizaci marketingových kampaní, vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin, poskytování psychosociální podpory, vzdělávání zaměstnanců. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, obchodní korporace.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 826 250,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 08. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vznik nových sociálních podniků (založení nového podnikatelského subjektu, rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem), rozšíření stávajících sociálních podniků (rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity podniku, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku), rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, obchodní společnosti, OSVČ.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 375 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 08. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik). Dotace je určena na provozování sociálního podnikání, realizaci marketingových kampaní, vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin, poskytování psychosociální podpory, vzdělávání zaměstnanců, zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků, zajištění dopravy znevýhodněných pracovníků. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, obchodní korporace, OSVČ.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
850 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 08. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, nákup pozemků a staveb, zabezpečení bezbariérovosti, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity ZŠ a připojení k internetu. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 08. 2019

Fond je zřízen k podpoře partnerských vztahů města Zlína se zahraničními městy. Z fondu jsou poskytovány příspěvky a dotace fyzickým a právnickým osobám, které se zúčastní kulturních, společenských a sportovních akcí se zahraničními městy v rámci reprezentace města Zlína a propagace přátelských vztahů, a to jak v zahraničí, tak ve městě Zlíně. Uzávěrky příjmu žádostí v roce 2019 (1. kolo  - 18.4.2019 - akce s termínem konání duben až prosinec), (2. kolo  - 27.5.2019 - akce s termínem konání červen až prosinec), (3. kolo  - 26.8.2019 - akce s termínem konání září až prosinec).

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 08. 2019

Nedávný technologický vývoj v oblasti sběru a využití velkých objemů dat otevírá možnosti pro významné průmyslové a sociální inovace. Iniciativa The European Open Science Cloud má za cíl maximalizovat podněty pro sdílení dat a zvyšování kapacity k jejich využívání. Výzkum v oblasti nízkouhlíkových systémů v Evropě je závislý na sběru, analýze a zpracování velkých objemů dat. Informace, znalosti a poznatky jsou získávany z datových zdrojů z mnoha individuálních sektorů. Cílem výzvy je podpořit vznik výzkumných databází pro nízkouhlíkovou energii v Evropě a podpořit evropský přístup k vývoji těchto datových technologií do budoucna. 

Očekávaný dopad výzvy je:

 • Zvýšení využití výzkumných databází zaměřených na nízkouhlíkovou energii zejména databází financovaných z R&I projektů
 • Posílení výzkumu nízkouhlíkových technologií v Evropě založeném na zpracování velkých dat
 • Posílení vývoje procesů založených na zpracování velkých dat, aplikovaných v průmyslu

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 08. 2019

Program se zabývá využíváním solární energie pro potřeby průmyslu, zejména využitím v průmyslových procesech, kde je potřeba velké množství energie pro ochlazování či naopak dodávku tepla. Řešení by mělo být aplikovatelné i v podmínkách s omezenou možností instalace, údržby a jeho provoz by neměl být komplikovaný. Očekává se také, že může být zapotřebí adaptovat již existující průmyslové procesy na využívání solární energie.

Očekávaný dopad projektu je přispění k dekarbonizaci průmyslového sektoru, menší závislost na fosilních palivech a redukce emisí v ovzduší. Také se očekává vytvoření nových způsobů aplikování solární termální energie v průmyslových procesech, zvláště v těch zemích EU, kde takovéto systémy mají velmi limitovanou či žádnou praktickou aplikaci. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 08. 2019

Předmětem projektu je propagace výuky přírodních věd, informatiky a odborných technických předmětů (STEM) ve formě atraktivní a zajímavé pro dívky, s cílem zvýšit počet dívek zaměstnaných v těchto profesích. Tento projekt má také za úkol zatraktivnit studium těchto oborů pro dívky a upozornit společnost na jejich rovnoprávnou uplatnitelnost v STEM profesích. Projekt bude v první fázi realizován formou sítě zúčastněných škol a firem, která bude sloužit k výměně zkušeností ve vzdělávání a k podpoře dívek ve studiu i pracovní kariéře. Ve druhé fázi proběhne realizace formou financování letních táborů pro studentky základních a středních škol, kde jim budou tyto obory blíže představeny. 

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 08. 2019

Výzva je zaměřená na podporu power-to-X-to-power technologií a ukládání energie v oblasti elektráren na fosilní paliva. Cílem výzvy je validace a pilotní demonstrace integrovaného uložiště energie a využití přebytečné elektrické energie (včetně využití power-to-X-to-power technologie v elektrárnách na fosilní paliva a demonstrace, že emisní limity, stanovené Evropskou unií mohou být nejen dodrženy, ale množství znečišťujících látek může být i sníženo). Integrace těchto technologií by umožňila využití syntetických paliv pro fosilní elektrárny a také lepší integraci kombinované produkce tepla a energie do celkového systému. 

Očekávaný dopad této výzvy je přispění k bezpečné, inteligentní a spolehlivější energetické síti prostřednictvím integrace energetického úložiště pro potřeby zajištění stability energetické sítě. Výsledky projektu by měly umožnit šetrnější a plynulejší provoz elektráren na fosilní paliva s optimální účinností a dopadem na životní prostředí, a to s ohledem na nárůst technologií obnovitelné energie v energetické síti.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 08. 2019

Projekty se zaměří na integraci zachycování CO2 v průmyslových zařízeních a zároveň se zabývají celým řetězcem CCUS. Projekty vypracují podrobný plán využití výsledků, tj. Následné přepravy, využití a / nebo podzemního skladování zachyceného CO2.

Důležité aspekty, které je třeba řešit, jsou technické (např. Optimalizovaná integrace záchytných zařízení s průmyslovými procesy; škálovatelnost; (čistota CO2), bezpečnost (např. Během přepravy a skladování), finanční (např. Náklady na zachycení; náklady na integraci) a strategický charakter (např. obchodní modely; provoz a logistika průmyslových klastrů a sítí).

Očekávaný dopad:

 • Úspěšná, bezpečná a ekonomická demonstrace integrovaného řetězce CCUS z příslušných průmyslových zdrojů, jak je uvedeno v této specifické výzvě, zrychlí učení, sníží náklady a pomůže tak prolomit vazbu mezi hospodářským růstem a poptávkou po průmyslové produkci na jedné straně, a zvyšování emisí CO2 na straně druhé.
 • Dopad projektů v rámci této výzvy bude do značné míry určován rozsahem, v jakém budou výsledky využity, tj. Plánem, jakým způsobem bude zachycený CO2 skutečně využíván a / nebo uložen, a to buď v projektu, nebo jako plánovaný projekt. budoucí fázi.
 • To bude vyhodnoceno na základě zralosti a kvality navrhovaných řešení po pořízení.

Projekty v rámci této výzvy, které jsou prováděny v oblastech, kde je vysoká koncentrace průmyslových odvětví produkujících emise CO2 a blízká kapacita pro geologické ukládání, jsou považovány za hlavní lokality pro rozvoj klastrů a budou mít největší dopad na plnohodnotné nasazení v oblasti infrastruktury.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 08. 2019

Výzva je zaměřená na vybalancování rozvodné sítě a zvýšení flexibility energetického systému prostřednictvím nastavitelných zdrojů obnovitelné energie, jako například bioenergie a vodní energie. Cílem výzvy je zvýšení potenciálu a výkonu těchto technologií pro zajištění vyšší flexibility energetického systému. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Bioenergetickými nosiči (Bioenergy carriers): Vývoj bioenergetických nosičů pro ukládání a transport enegie z biogenních zdrojů, odpadu a energetických plodin
 • Hydroenergií: Vývoj zařízení odolných proti mořské vodě pro provoz v hlubokých vodách se zajištěnou alespoň 70% účinností, s důrazem na minimalizaci negativního dopadu na ryby
 • Virtuální elekrárnou: Zvýšení výkonu integrované skupiny obnovitelných energetických zdrojů pro společný provoz jako virtuální elektrárna, a to za účelem poskytnutí vyšší flexibility pro energetický systém

Očekávaný dopad výzvy je zapojení většího počtu zdrojů obnovitelné energie do energetického systému bez vlivu na stabilitu systému. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 08. 2019

Tento projekt má za cíl vývoj nových technologií ukládání udržitelné energie. Aby byly obnovitelné zdroje energie schopny konkurovat fosilním palivům, musíme tuto energii být schopni ukládat v dlouhodobém horizontu a ve velkém měřítku. Jedním z řešení je konverze slunečního záření na uložitelné chemikálie, které muhou být skladovány na v podstatě neomezenou dobu. V současné době jsou tyto procesy ve fázi vývoje malých nákladných prototypů. Dalším krokem je tedy pomocí výzkumu a aplikace nových technologií pozvednout proces výroby uložitelné chemické energie ze slunečního záření na prakticky využitelnou úroveň. Očekávaný dopad projektu je přispění ke snížení globálního oteplování produkcí uložitelné energie z obnovitelných zdrojů a také případné ekonomické využití tohoto řešení. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 08. 2019

V roce 2018 by měly být návrhy předkládány v rámci tématu „Sociální inovace v odvětví energetiky“ av roce 2019 v rámci tématu „Výzvy, kterým čelí regiony s vysokým podílem uhlíku“. Měly by se zabývat jednou nebo několika otázkami. Všechny návrhy by měly přijmout srovnávací pohled, případové studie nebo údaje alespoň ze tří členských států Evropské unie nebo přidružených zemí.

Očekávaný dopad:

Navrhovaný výzkum bude:

 • lépe porozumět sociálně-ekonomickým, genderovým, sociokulturním a sociálně-politickým faktorům a jejich vzájemným vztahům s technologickými, regulačními a investičními aspekty na podporu cílů energetické unie a zejména jejího pilíře v oblasti výzkumu a inovací [2];
 • poskytnout praktická doporučení pro využití potenciálu sociálních inovací k podpoře cílů energetické unie, a to učinit evropský energetický systém bezpečnějším, udržitelnějším, konkurenceschopnějším a cenově dostupnějším pro evropské občany;
 • poskytnout praktická doporučení pro řešení problémů přechodu na čistou energii pro evropské oblasti uhlí a uhlík, včetně socioekonomických a politických.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 08. 2019

Digitalizace v oblasti energetických systémů a sítí je příležitostí pro úsporu finančních prostředků, zvýšení efektivity a přináší možnost významných změn a inovací ceého systému. Otevírají se zde příležitosti k lepší integraci obnovitelných zdrojů a efektivním řízení distribuce energie. Výzva má za cíl přinést nové, inovativní technologie a podpořit designování, implementování a testování technických a obchodních služeb pro budoucí energetické systémy, založené na dostupných IT platformách a nástrojích. Tímto by mělo dojít k možnosti zapojení malých a středních podniků a start-upů. Mělo by dojít ke vzniku mezinárodního inovačního ekosystému pro tyto technologie. 

Očekávaný dopad výzvy je:

 • Zrychlení vývoje mezinárodních inovačních ekosystémů, propagovat zapojení inovativních malých a středních podniků a start-upů v oblasti digitálních energetických systémů a řešení
 • Vznik nových obchodních příležitostí a příležitost k obchodnímu růstu a vzniku nových pracovních míst
 • Zatraktivnit využívání služeb start-upů pro investory
 • Vyvinout globální řešení, které lze upravovat pro lokální potřeby 

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 08. 2019

Návrhy by měly zahrnovat: prognózu, hodnocení fyzických a kybernetických rizik, prevenci, odhalování, reakci a v případě selhání, zmírnění důsledků (včetně nových návrhů instalace) a rychlé zotavení po mimořádných událostech po dobu životnosti infrastruktury za účelem dosažení bezpečnosti a odolnosti všech funkcí, které provádějí zařízení, sousedních skupin obyvatelstva a životního prostředí.

Očekávaný dopad krátkodobý:

Nejmodernější analýza technologií detekce fyzikálních / kybernetických detekcí a rizikových scénářů v kontextu specifické kritické infrastruktury. Analýza fyzické a kybernetické zranitelnosti konkrétní kritické infrastruktury, včetně kombinace povědomí o skutečné situaci a povědomí o kybernetické situaci v prostředí infrastruktury. In situ demonstrace efektivních a nákladově efektivních řešení pro největší publikum za účastníky projektu.

Očekávaný dopad střednědobý:

Inovativní (nové nebo vylepšené), integrované a přírůstkové řešení pro prevenci, odhalování, reakci a zmírnění fyzických a kybernetických hrozeb pro určitou kritickou infrastrukturu. Inovativní přístupy k monitorování životního prostředí, ochraně a komunikaci s obyvateli v blízkosti kritické infrastruktury. Plány řízení bezpečnostního rizika zahrnující systémové a fyzické a kybernetické aspekty. Nástroje, koncepce a technologie pro boj s fyzickou a kybernetickou hrozbou pro konkrétní kritickou infrastrukturu. Kde je to vhodné, testovací lůžka pro průmyslové automatizační a řídící systémy pro kritickou infrastrukturu v Evropě, s cílem měřit výkonnost systémů kritické infrastruktury, pokud jsou vybavena ochrannými opatřeními proti kybernetickému a fyzickému zabezpečení, proti převládajícím normám a směrnicím. Výsledky testů a validace modelů pro ochranu konkrétní kritické infrastruktury před fyzickými a kybernetickými hrozbami. Zřizování a šíření konkrétních modelů sdílení informací o incidentech, hrozbách a zranitelných místech v rámci příslušných uživatelských komunit s ohledem na fyzické a kybernetické hrozby.

Dlouhodobý:

Konvergence bezpečnostních a bezpečnostních norem a stanovení mechanismů certifikace. Zabezpečené a interoperabilní rozhraní mezi různými kritickými infrastrukturami, aby se zabránilo kaskádovým účinkům. Příspěvky do příslušných odvětvových rámců nebo regulačních iniciativ.

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 08. 2019

Cílem programu je pomocí poradenských služeb zaměřených především na rozvoj manažerských zkušeností a posílení marketingových schopností, podpořit rozvoj inovativních českých firem na vyspělých zahraničních trzích. Podporovanou aktivitou je rozvíjení ambiciózních podnikatelských plánů a projektů, hledání partnera pro svůj byznys a získávání zkušeností v technologickém inkubátoru. Aktuálně se lze přihlásit na akcelerační program v destinacích Silicon Valley a Singapur (termín pobytu pro všechny destinace je od 6.1.2020 do 3.4.2020). Žadatelem může být inovativní malý a střední podnik s dobou existence do 7 let.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 08. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výsadbu dřevin na nelesní půdě (založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, liniové a skupinové výsadby dřevin). Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající .

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 738 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 08. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, na obnovu či zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření tůní, jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), na opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
7 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 08. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vznik nových sociálních podniků (založení nového podnikatelského subjektu, rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem), rozšíření stávajících sociálních podniků (rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity podniku, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku), rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, obchodní společnosti, OSVČ.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 08. 2019

Předmětem výzvy je vývoj nové generace tréninkových prostor pro bojová letadla (CJTP). Nová zařízení by měla vzniknout spoluprácí alespoň dvou členských států EU a měla by využívat nejnovější dostupné technologie a cenově efektivní tréninkové systémy. Společný trénink pilotů států EU je jedním z klíčových faktorů k zajištění bojové připravenosti těchto států na vysoké úrovni. 

Očekávaný dopad výzvy je cenově efektivní trénink pilotů bojových letadel na nejvyšší úrovni, adaptace pilotů států EU na nejnovější technologie vojenského letectví a silná spolupráce členských států s malými a středně velkými podniky. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 12.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 08. 2019

Cílem programu je podpora rozvoje a zlepšování nízkouhlíkových dopravních systémů šetrnějších k životnímu prostředí včetně vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti. Výzva podporuje projekty zaměřené na zřizování veřejně přístupných vodíkových plnících stanic pro vozidla s alternativními pohony. Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
51 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 08. 2019

Cílem této výzvy je podpora kvalitních a dostupných sociálních služeb, podpora aktivit v oblasti sociálního začleňování zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami (osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovanými diagnózami, osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, osoby pečující o jiné závislé osoby, osoby pečující o malé děti, rodiče samoživitelé, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, osoby ohrožené předlužeností, osoby ohrožené vícenásobnými riziky, osoby v nebo po výkonu trestu a osoby opouštějící institucionální zařízení), celoživotní vzdělávání pracovníků poskytovatele sociální služby. Žadateli jsou registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, obce, organizace zřizované obcemi, nestátní neziskové organizace, obchodní korporace a OSVČ.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 109 650,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 08. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně, zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů, na realizaci vodních prvků a opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 08. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 950 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 08. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, na obnovu či zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření tůní, jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), na opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 920 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 08. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vznik nových sociálních podniků, rozšíření podniků v rámci stávajících podnikatelských subjektů, který v době podání žádosti není sociálním podnikem, rozšíření stávajících podnikatelských subjektů, který v době podání žádosti je sociálním podnikem, vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ. Žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace, NNO, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 165 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 08. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizaci interakčních prvků podporujících ÚSES, opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku srážkové vody, stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku, preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.), obnova či zakládání větrolamů. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 08. 2019

Návrhy se zaměří na inovativní produkty, řešení a technologie v oblasti obrany, včetně těch, které mohou vyvolat rušivý účinek a zlepšit připravenost, nasazení a udržitelnost sil EU ve všech oblastech úkolů, například pokud jde o provoz, vybavení, základy, energetická řešení.

Očekávaný dopad:

 • Inovativní, rychlá a nákladově efektivní řešení pro obranné aplikace;
 • Průlomové nebo nové koncepty a přístupy, nová slibná budoucí technologická vylepšení nebo aplikace technologií nebo konceptů, které dříve nebyly aplikovány v sektoru obrany;
 • Budování inovační kapacity v Evropě zapojením malých a středních podniků, které mohou v budoucnu znamenat rozdíl;
 • Potenciál pro budoucí vytvoření trhu pro malé a střední podniky.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 08. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizaci interakčních prvků podporujících ÚSES, opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku srážkové vody, stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku, preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.). Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 08. 2019

Cílem výzvy je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu formou podpory kvalitních projektů schválených na evropské úrovni z Horizontu 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, které byly Evropskou komisí hodnoceny kladně, ale nemohly být z důvodu nedostatku finančních prostředků podpořeny a dostaly se tedy na tzv. seznam no money projektů. Z výzvy jsou financovány vědecko-výzkumné pobyty zahraničních výzkumných pracovníků v České republice či pobyty českých výzkumných pracovníků v zahraničí, a to v délce 12 až 24 měsíců. Žadateli jsou organizace pro výzkum a šíření znalostí (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu a územních samosprávných celků atd.).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 08. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně, zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů, na realizaci vodních prvků a opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 08. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výsadby na nelesní půdě (orná půda, zahrady, ovocné sady, trvalý travní porost, ostatní plocha). Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 095 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 08. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (integrační sociální podnik). Dotace je určena na provozování sociálního podnikání, realizaci marketingových kampaní, vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin, poskytování psychosociální podpory zaměstnancům z cílových skupin, vzdělávání zaměstnanců a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, obchodní korporace, OSVČ, sociální podniky.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 060 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 08. 2019

Cílem výzvy je podpora nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik) - provozování sociálního podnikání nově vzniklého subjektu nebo nově zřízená živnost již existujícího subjektu, případně rozšíření o nový obor činností v rámci stávajícího podnikání. Dotace je určena na vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin, poskytování psychosociální podpory, na marketing sociálního podniku, na nové nebo rozvojové podnikatelské aktivity, na zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků, na zajištění dopravy znevýhodněných pracovníků, na vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a na vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, obchodní korporace, OSVČ.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 882 987,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 08. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, prvků zvyšujících bezpečnost dopravy (např. zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací). Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 08. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik). Dotace je určena na provozování sociálního podnikání, realizaci marketingových kampaní, vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin, poskytování psychosociální podpory, vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, obchodní korporace, OSVČ.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 060 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 08. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vznik nových sociálních podniků (založení nového podnikatelského subjektu, rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem, rozšíření stávajících sociálních podniků (rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity podniku, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku), rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, obchodní společnosti, OSVČ.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 08. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku, na stabilizaci drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.), na preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.), na obnovu či zakládání větrolamů. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 08. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče (centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby, psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí), na nákup zařízení a vybavení pro činnost mobilních komunitních týmů. Žadateli jsou příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, kraje, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované a zakládané kraji a dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče, další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
8 493 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 08. 2019

Program je zaměřen především na inventarizaci ekologické zátěže, průzkumné práce, sanaci kontaminovaných lokalit. Žadateli mohou být subjekty veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru (v rámci ITI Ústecko-Chomutovské aglomerace).

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 08. 2019

Cílem výzvy je zlepšit socioekonomické podmínky pro fungování rodin. Dotace je určena k podpoře rodičů dětí a dalších pečujících osob tak, aby docházelo k podpoře rodiny, ke slaďování pracovního a rodinné života a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Dotace je určena na vznik a činnost zařízení péče o děti v době mimo školní vyučování, na doprovody na kroužky a zájmové aktivity, příměstské tábory, zajištění společné dopravy dětí do/ze školy nebo příměstského tábora, na provoz dětské skupiny, na vzdělávání pečujících osob. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí, MAS, vzdělávací a poradenské instituce, školy a školská zařízení, obchodní korporace, OSVČ.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
9 410 006,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 08. 2019

Cílem výzvy je podpořit systematické, monitorované a reflektované zavádění inovací ve výuce zacílených na podporu kvalitní výuky, podpora inovativních metod a forem výuky, zefektivnnění systému vedení a řízení, výzkum v oblasti sledování dopadů vybraných opatření vzdělávací politiky v předškolním, základním a středním vzdělávání a příprava podkladů pro řešení problematických jevů, se kterými dosud vzdělávací politika systematicky nepracovala. Žadateli jsou veřejné vysoké školy, obce, kraje, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, organizační složky státu, příspěvkové organizace MŠMT, výzkumné organizace, soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků, jim podřízené či jimi zřízené organizace, další subjekty provádějící výzkum a šíření znalostí, NNO.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
25 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 08. 2019

Cílem výzvy je prevence sociálního vyloučení a negativních jevů, zlepšení spolupráce všech místních aktérů při řešení problémů lokální zaměstnanosti, lepší dostupnosti sociálních služeb a zlepšení situace osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících na území MAS. Dotace je určena na vznik a činnost komunitního centra. Žadateli jsou MAS, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi, nestátní neziskové organizace, obchodní korporace, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, poskytovatelé sociálních služeb, školy a školská zařízení.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 300 033,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 08. 2019

Cílem výzvy je podpora drobných, zajímavých, inovativních, netradičních projektů (např. umístění odpočinkových prvků do krajiny, čištění studánek, potoků, renovace, rekonstrukce laviček, zajímavých míst, projekty podporující obecně prospěšné aktivity, projekty ke zlepšení kvality života v obci a regionu). Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené kraji nebo obcemi, NNO, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 08. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 08. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 08. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik). Dotace je určena na provozování sociálního podnikání, realizaci marketingových kampaní, vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin, poskytování psychosociální podpory, marketing sociálního podniku, vzdělávání zaměstnanců, zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků, zajištění dopravy znevýhodněných pracovníků. Žadateli jsou obchodní korporace a OSVČ.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 584 900,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 08. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na revitalizaci kulturních památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO a národních kulturních památek. Dotace jsou určeny na zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, na odstraňování přístupových bariér, na zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, na restaurování památek a mobiliářů. Žadateli jsou vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 08. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zřizování a provoz zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování, na pořádání příměstských táborů pro děti v době školních prázdnin, na poskytování služby péče o děti v dětské skupině/podnikové dětské skupině, na společnou dopravu dětí do a ze školy/dětské skupiny/příměstského tábora, na podporu doprovodů dětem na kroužky a zájmové aktivity, na další profesní vzdělávání pro pečující osoby. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi, poradenské a vzdělávací instituce, školy a školská zařízení, obchodní korporace, OSVČ.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 899 218,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 08. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně, zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů, na realizaci vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru, opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 08. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, na obnovu či zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření tůní, jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), na opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 08. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, celoživotní vzdělávání pracovníků poskytovatele sociální služby, na odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ranou péči dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, krizovou pomoc, na kontaktní centra pro osoby ohrožené závislostí, na nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ve věku od 15 do 26 let, na sociální rehabilitaci a sociálně terapeutické dílny, na služby následné péče poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním, na podporu samostatného bydlení a poskytování osobní asistence pro osoby se sníženou soběstačností, na odlehčovací služby, na programy prevence v sociálně vyloučených lokalitách, na podporu mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí, na aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí apod. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi, poradenské a vzdělávací instituce, školy a školská zařízení, obchodní korporace, OSVČ, poskytovatelé sociálních služeb.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 08. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik). Dotace je určena na provozování sociálního podnikání, realizaci marketingových kampaní, vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin, vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku, na zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků, zajištění dopravy znevýhodněných pracovníků. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, obchodní korporace, OSVČ.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 355 017,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (integrační sociální podnik). Dotace je určena na provozování sociálního podnikání, realizaci marketingových kampaní, vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin, poskytování psychosociální podpory zaměstnancům z cílových skupin, vzdělávání zaměstnanců a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, obchodní korporace, OSVČ, sociální podniky.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 766 576,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2019

Cílem programu je finanční podpora volnočasových aktivit občanů a rozvoje činnosti aktivně působících subjektů v oblasti volnočasových aktivit na území Statutárního města Ústí nad Labem. Žadatelem mohou být právnické osoby a fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Termíny pro podávání žádostí:

 • Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let - 15.10.2018 až 19.11.2018
 • Akce volnočasového kalendáře - 15.10.2018 až 19.11.2018
 • Akce zdravotně postižených osob - 2.1.2019 do 31.8.2019

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt), na zajištění doprovodů dětí na kroužky a zájmové aktivity, na zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin (příměstský tábor), na zajištění dopravy dětí do/ze školy, dětské skupiny nebo příměstského tábora, na vybudování a provoz dětských skupin, na další profesní vzdělávání pro pečující osoby. Žadateli jsou MAS, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi, nestátní neziskové organizace, obchodní korporace, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, poskytovatelé sociálních služeb, školy a školská zařízení.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
853 400,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2019

Cílem programu je podpora registrovaných sociálních služeb dle zákona o sociálních službách. Dotace bude poskytnuta na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činnostíí sociálních služeb. Cílovou skupinou jsou osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Žadateli jsou registrované sociální služby - NNO (spolky nebo pobočné spolky, ústavy, církve a náboženské společnosti), školské právnické osoby, příspěvkové organizace, OSVČ.

Maximální % dotace:
30%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2019

Cílem programu je podpora hudebních festivalů, konaných na území České republiky a zaměřené ať již na hudbu Janáčkovu nebo janáčkovského okruhu. Vhodnými žadateli jsou fyzické nebo právnické osoby pořádající hudební festivaly nebo pořady.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2019

Cílem programu je podpora registrovaných sociálních služeb na území Ústeckého kraje. Podporovanou aktivitou je např. podpora terénních a ambulantních služeb sociální péče, které umožňují život uživatelů služeb v jejich přirozeném prostředí. Žadateli jsou registrované sociální služby - NNO (spolky nebo pobočné spolky, ústavy, církve a náboženské společnosti), školské právnické osoby, příspěvkové organizace, OSVČ.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2019

Cílem programu je podpořit veřejně přístupné jednorázové akce neinvestičního charakteru zaměřené na oblast sportu, společenského nebo kulturního života. Žadatelem mohou být obce, svazky obcí, spolky a sdružení, příspěvkové organizace zřízené obcí, fyzické nebo právnické osoby - podnikatelé.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu bezbariérových komunikací, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, na rekonstrukce, modernizace a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty a chodce, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce, na realizaci liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2019

Státní fond kultury České republiky je přímým finančním nástrojem poskytování podpory kulturních projektů zaměřených na celkové pozvednutí české kultury. Podporovanou aktivitou je např. podpora vzniku, realizace a uvádění umělecky hodnotných děl. Finanční podpora tohoto fondu je poskytována formou účelových dotací, půjček nebo návratných finančních výpomocí. Žadateli jsou FO a PO.

Příjem žádostí na rok 2020:

 • 1. čtvrtletí 2020 od 25. do 31.8.2019
 • 2. čtvrtletí 2020 od 24. do 30.11.2019
 • 3. čtvrtletí 2020 od 23. do 29.2.2020
 • 4. čtvrtletí 2020 od 25. do 31.5.2020

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2019

Cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti začínajících společností (vč. start-upů) formou podpory jejich účasti na mezinárodních akcích, možnost prezentace produktů a služeb, zvýšení medializace společnosti a českého podnikatelského prostředí a možnost ucházet se o kapitálový vstup investora. Podpora je poskytována ve formě částečné, nebo plné úhrady nákladů na služby. Žadateli jsou inovativní firmy do 50 zaměstnanců a max. 7leté historií, s provozovnou na území ČR (mimo region hl. m. Prahy). Vybraní žadatelé budou mít možnost zúčastnit se vyhlášených mezinárodních start-upových akcí CES, Slush, TechCrunchDisrupt, apod. Aktuální výzva je pro účast na zahraniční akci CES Las Vegas konané ve dnech 7.- 10.1.2020.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro předškolní, střední a vyšší odborné vzdělávání, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 047 059,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2019

Cílem programu je ochrana movitého kulturního dědictví ČR. Podporovanou aktivitou je zakoupení předmětů mimořádné kulturní hodnoty, které patří mezi díla typickým způsobem přestavující vývoj výtvarného umění v České republice. Žadateli jsou muzea, galerie a další subjekty hospodařící se sbírkami muzejní povahy.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2019

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na výstavbu a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (sběrné dvory, dotřiďovací a třídící linky, oddělený sběr, separace a svoz odpadů, úprava odpadů). Žadateli jsou Olomoucký kraj, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2019

Cílem výzvy je podpořit sociální začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím podpory programů a činností v oblasti sociálního začleňování (programy prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách, aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života, aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním, pro osoby ohrožené závislostmi na návykových látkách, pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního vyloučení osob v nepříznivé sociální situaci, programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče, aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability, aktivity zaměřené na rozvoj sociálního bydlení, aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů, aktivity přispívající k boji s diskriminací). Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, profesní a podnikatelská sdružení, obce.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 008 863,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku, na stabilizaci drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.), na preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.), na obnovu či zakládání větrolamů. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 09. 2019

Mikrogrant je určen na podporu kulturních a uměleckých projektů realizovaných na území statutárního města Plzně, které během roku oživí kulturní dění ve městě. Vyhlášena jsou 2 dotační tituly - DT1 - Podpora kulturního dění ve městě (hudba, tanec, divadlo, výtvarné umění, design, literatura, podpora kulturních a lidových tradic, site specific art), DT2 - Podpora kulturních a uměleckých projektů k 30. výročí sametové revoluce. Žadateli mohou být fyzické a právnické osoby působící v kulturní oblasti. Termíny dílčích uzávěrek: 1.3. 2019, 30.4.2019, 31.7.2019, 2.9.2019. 

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výsadbu dřevin na nelesní půdě (založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, liniové a skupinové výsadby dřevin, výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků). Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 202 800,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 09. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku, na stabilizaci drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.), na preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.), na obnovu či zakládání větrolamů. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 09. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, na obnovu či zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření tůní, jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), na opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 09. 2019

Tato výzva se zabývá problematikou štíhlosti křídel (wing aspect ratio). Zvyšování štíhlosti křídel je jedním z nejjednodušších způsobů jak zvýšit aerodynamickou účinnost a výkon letadla. Tato činnost má  přímý vliv na snížení indukovaného odporu křídla. Zvýšením štíhlosti při dodržování limitů, požadavků na design a hmotnostních limitů transportních letounů můžeme dosáhnout značných úspor v oblasti spalování paliva a vypouštění emisí do ovzduší. Výzva má za cíl přinést předběžnou studii, shrnující současný stav této problematiky a analýzu potenciálního zisku aplikováním technologie zeštíhlených. Jednotlivé navržené koncepty budou analyzovány, hodnoceny a nejlepší koncept bude poté testován v reálných podmínkách. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 09. 2019

Elektrická síť HVDC (stejnosměrný přenos elektrické energie) je sítí budoucnosti pro elektrické letectví, zejména z důvodu umožňování hybridizace zdrojů a dalších nových funkcí. HVDC síť pro elektrické letectví (The More Electrical Aircraft HVDC), umožňující hybridizaci zdrojů, potřebuje dedikovaný HVDC DC/DC konvertér k vytvoření odpovídajícího rozhraní mezi HVDC zdroji energie, distribuční sítí a HVDC zařízením na skladování energie. Cílem výzvy je vývoj tohoto inovativního konvertéru za použití nových komponentů a technologií, konkrétně design, simulace, vývoj a integrování konvertéru do Airbus HVDC demonstrátoru sítě. 

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 09. 2019

Obsahem této výzvy je design, výroba (za pomocí Additive Layer technologie) a test nového prototypu letounu s nízkorychlostní konfigurací. Prototyp musí obsahovat nově navrhnutý trup letounu, ocasní část, motor a již existující typ křídel ve vysokozdvižném nastavení. Funkčnost bude testována odbornými zkouškami v nízkorychlostní konfiguraci. Nové měřící techniky PSP a PIV budou aplikovány v zátěžových testech. Testování bude realizováno za pomocí nízkorychlostních větrných tunelů s cílem přesného zkoumání místních jevů.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 09. 2019

Výzvou je vyvinout škálovatelné a vysoce efektivní decentralizovaná řešení problémů sociální inovace, které využívají technologii Distributed Ledger (DLT), jako je technologie používaná v blokových řetězcích. DLT ve svých veřejných, otevřených a bezvýhradních formách je široce považována za průlomovou digitální technologii podporující decentralizované metody pro dosažení konsensu a sdílení, ukládání a zabezpečení transakcí a dalších dat s méně centrálními zprostředkovateli. V návaznosti na rozšířenou pozornost společnosti Bitcoin pro veřejnost se již rozvíjí několik finančních aplikací založených na blokových řetězcích. Potenciál DLT pro vytváření pozitivních sociálních změn decentralizací a disintermediací procesů souvisejících s výzvami na udržitelnost na místní a globální úrovni je však stále značně nevyužitý.

Očekávaný dopad:

 • Průkopnické decentralizované řešení globálních a / nebo místních problémů udržitelnosti.
 • Vytváření pozitivních sociálních změn tím, že zpřístupní nová řešení pro decentralizační a disintermediating procesy.
 • Demonstrace životaschopnosti řešení umožňující rovnoměrnější distribuci a sdílení informací a zdrojů, které respektují soukromí při současném zajištění úrovně průhlednosti.
 • Stimulace vznikající komunity vývojářů a praktiků aplikací "blokády pro sociální blaho".

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 09. 2019

Výzva se zabývá potřebou nastavit inovativní režimy financování na regionální či národní úrovni, aby bylo možno vytvořit podmínky pro adekvátní přísun soukromých financí pro investice do oblasti energetické účinnosti. Nastavení inovativních režimů financování umožní využívat veřejné prostředky efektivněji v souladu s iniciativou "Smart Finance for Smart Buildings".

Cílem výzvy je:

 • Vytvoření nových, inovativních režimů financování
 • Replikace již užitých úspěšných řešení vyvinutých v rámci programů Horizon 2020 a Intelligent Energy Europe
 • Založení EU/národních/regionálních investičních platforem v oblasti energetické účinnosti

Očekávané dopady výzvy jsou úspora primární energie, investice do udržitelné energie, vznik inovativních režimů financování, se kterými je reálně možno pracovat a financovat investice do oblasti energetické účinnosti, vznik funkčních investičních platforem v oblasti energetické účinnosti. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 09. 2019

Cílem této výzvy je zvýšit životnost a dostupnost inertních systémů (inertion systems) v oblasti ochrany separačních membrán. Projekty mají za cíl navržení designu, vývoj technologií a výrobu filtračního zařízení, které by bylo schopno zamezit přítomnosti těkavých organických látek (VOC) v nasávaném vzduchu. Přítomnost těkavých organických látek by byla škodlivá pro celý systém. 

Žadatelé o podporu by měli mít zkušenosti v oblasti filtrace leteckých paliv, zkušenosti s designováním produktů, zkušenosti s testováním a ideálně vlastní prostory pro testování a zkušenosti v oblasti leteckého průmyslu. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vzdělávání, rozvoj dovedností, poradenství a následné vytvoření nového pracovního místa u místních zaměstnavatelů pro dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané a osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené. Dotace je určena na  přípravu osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce, na zvyšování zaměstnanosti cílových skupin, na podporu udržitelnosti cílových skupin na trhu práce, na prostupné zaměstnávání. Žadatelem jsou nestátní neziskové organizace, obce, vzdělávací a poradenské instituce, školy a školská zařízení, obchodní korporace, OSVČ.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 683 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 09. 2019

Cílem této výzvy je vývoj sítě odborníků a společností, která se bude zabývat sdílením informací v oborech jako například nanosyntéza, nanofabrikace nebo nanostrukturování. Zároveň se bude zabývat výzkumem a určováním standardů pro funkční nanočástice, nanomateriály, komponenty, zařízení atd. 

Tato síť bude mít za cíl také řešit otázku udržitelnosti nanotechnologií, co se týče lidského zdraví, etiky a životního prostředí, vývoj dovedností potřebných pro tento nový druh průmyslu a přístup ke službám a infrastruktuře i pro menší společnosti. 

Očekávaný dopad je:

 • propojení nanotechnologií do komplexních systémů, které budou sloužit jako nový high-value průmyslový obor v rámci Evropy
 • vznik sítě existujících projektů podporovaných EU, které společným řešením problémů přispějí k lepšímu vývoji nanotechnologií
 • propojit existující infrastrukturu, která bude sdílet informace a know-how a pomůže stanov jednotnou vývojovou a výzkumnou strategii EU

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zřizování zařízení péče o děti v době mimo školního vyučování, realizaci příměstských táborů, dětských skupin, na doprovody na kroužky a zájmové aktivity, na  zajištění společné dopravy dětí do a ze školy, realizaci vzdělávání ke zvýšení kompetencí pečujících osob. Žadatelem mohou být obce, organizace zřizované obcemi, nestátní neziskové organizace, obchodní korporace, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, školy a školská zařízení.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
966 525,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 09. 2019

Tato výzva se zabývá vývojem automatického systému na měření hmotnosti pro překlopné rotory (tiltrotors), se zaměřením na zlepšení přesnosti dat, získaných o hmotnosti a poloze. Vývoj těchto technologií má za cíl snížit časy leteckých linek a zlepšit bezpečnost operátorů. Jakmile je tento systém aplikován ve funkčním letadle, jsou požadovány funkční testy, včetně měření hmotnosti, v konfiguracích pro mód helikoptéry (VTOL) a mód letadla (A/P). Ve demonstrativní fázi zkoušky technologie musí být testy provedeny pro každou změnu v konfiguraci nebo výkonu. Dopadem této výzvy by mělo být zlepšení ergonomie a přesnosti technologií pro letecké operátory. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 09. 2019

Cílem programu je podpora pořádání významných a tradičních sportovních akcí pro co největší počet mládeže a občanů města, podpora provozu sportovišť a otevřených hřišť pro veřejnost, oprav sportovní infrastruktury, spolkové sportovní činnosti dětí, mládeže a handicapovaných sportovců, podpora významných sportovců. Dotace je určena na zajištění programu a provozu stanovišť v rámci Sportovního parku Pardubice 2019. O podporu z tohoto programu mohou žádat organizace, právnické a fyzické osoby ve městě, provozující sportovní a tělovýchovnou činnost, které se podílely na zajištění programu nebo provozu jednotlivých stanovišť v rámci Sportovního parku Pardubice 2019.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 09. 2019

Tato výzva má za cíl přinést nové, přelomové technologie, které radikálně změní situaci v oblasti obranných technologií. Navrhovaná řešení musí přijít s konkrétní představou, jak by tato technologie mohla být integrovaná do reálných vojenských operací s silným, zlomovým a jasným důsledkem. Návrhy musí mít přesnou vizi, splnitelnou za pomocí technologického konceptu překračujícím dnešní úroveň používaných zařízení. 

Očekávaný dopad výzvy je:

 • vědecké a technologické přispění k vývoji technologie budoucnosti se zlomovými důsledky v oblasti obrany
 • potenciál pro významný ekonomický či sociální vliv
 • přesvědčivá demonstrace pontenciálu obranného výzkumu financoveného prostředky EU.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 11.460.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, na obnovu či zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření tůní, jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), na opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na rekonstrukce objektů typu brownfield na podnikatelský objekt (jedná se o investice do stavebních úprav včetně demolice původní stavby a výstavby novostaveb jako rozšíření stávajících využitelných podnikatelských ploch). Žadateli jsou malé a střední podniky.

Maximální % dotace:
45%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 09. 2019

Výzva je zaměřena na identifikaci a vývoj vysoce účinných bio-produktů pro využití v těch oblastech trhu, které vyžadují specifické požadavky při jejich využívání a konečné fázi. Cílem je vývoj bio-produktů s vysokou funkční kvalitou pro specifické požadavky trhu, které nemohou být splněny současnými technologiemi založenými na využití fosilních paliv. Tyto produkty mají za cíl také přispění ke zlepšení životního prostředí po dobu celého jejich provozního cyklu. Spolupráce se zástupci průmyslového sektoru při realizaci projektu je považována za přidanou hodnotu, a to z důvodu demonstrace potenciálu pro integraci vyvíjených konceptů a technologií do reálných průmyslových podmínek. 

Očekávaný dopad této výzvy je například:

 • Zvýšení výkonu (z technické, enviromentální či ekonomické perspektivy) získávaných produktů nebo materiálů
 • Zvýšení celkové efektivity využívání zdrojů
 • Snížení skleníkových plynů
 • Zvýšení příjmů a obchodních příležitostí pro zúčastněné strany
 • Vznik nových pracovních míst v relevantních průmyslových sektorech

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 09. 2019

Výzva je zaměřena na vývoj inovativních bio-vláken a/nebo bio-aditiv pro využití v textilním průmyslu s cílem předstihnout konvenční materiály (syntetické či přírodní) jak v technologické oblasti, tak v oblasti vysoké úrovně udržitelnosti. Realizace projektů by měla zahrnovat spolupráci s zákazníky, designéry, influencery a relevantními organizacemi, a to s cílem identifikovat požadavky těchto skupin na oblečení, technické textilie a geotextilie. Od podpořených projektů se očekává také spolupráce s průmyslovým sektorem za účelem podpory demonstrace potenciálu integrace vyvíjených konceptů a technologií do skutečného průmyslového prostředí. 

Očekávaný dopad této výzvy je například:

 • Snížení enviromentálních dopadů spojených s vyvíjenými textilními produkty
 • Zvýšení celkové efektivity využívání zdrojů
 • Snížení skleníkových plynů
 • Vývoj textilních produktů, založených čistě na bio-technologiích či obsahujících bio-aditiva, se zdokonalenými vlastnostmi a výkonem
 • Zvýšení konkurenceschopnosti bio-sektoru
 • Tvorba nových pracovních míst pro bio-sektor

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 09. 2019

Kulturní fond byl zřízen za účelem poskytování finanční podpory s cílem zlepšení kulturních aktivit, popřípadě reprezentování města v různých oblastech. V rámci výzvy je dotace určena na nákup vybavení pro kulturní činnost, projekty zaměřené na historií města, projekty zaměřené na historií města, na projekty vztahující se k 30. výročí Sametové revoluce. Žadatelem můžou být fyzické i právnické osoby - provozovatelé kulturních činností.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 09. 2019

Průmysl pro bioodvětví (BBI JU) odpovídá za provádění otevřené výzvy k předkládání návrhů na akce v oblasti výzkumu a inovací (RIA), inovačních akcí (IA - DEMOs a FLAG) a koordinačních a podpůrných akcí (CSA) v souladu s pravidly Horizontu 2020 pro účast.

Výzva 2019 je šestou v celkovém počtu sedmi výzev v letech 2014 až 2020 4 strategické orientace:

 • vstupní surovina, proces, produkty a tržní absorpce
 • Orientační rozpočet: 135 milionů EUR
 • 21 témat: 10 RIA, 4 ČSA, 4 DEMO, 3 FLAGy
 • Předpokládaná hodnota nefinančních příspěvků jiných členů než Unie nebo jejich základních subjektů (BIC): minimálně 60 milionů EUR

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 09. 2019

Většina cest s nízkými emisemi uhlíku vedoucími k stabilizaci globální teploty pod úrovní 2 ° C (nebo 1,5 ° C) - v souladu s cíli Pařížské dohody - zahrnuje negativní emise pro kompenzaci zbytkových emisí a / nebo překročení teploty a zdůraznění zásadní role zamezení využívání půdy. Proto je nutné kvantitativně posoudit potenciál, účinnost a dopady negativních emisních technologií / postupů a možností alternativního využívání půdy, dosáhnout dlouhodobých cílů Pařížské dohody a také je spojit s tím, co by znamenalo pro konkrétní politické výzvy.

Očekává se, že výsledky projektu přispějí k:

 • významným mezinárodním vědeckým hodnocením, jako jsou zprávy IPCC a IPBES, jakož i posouzení dopadu vnitrostátních a evropských dopadů možných možností zmírnění;
 • vypracování komplexní střednědobé a dlouhodobé vize a analytického rámce týkajícího se cest k dosažení klimatické neutrality s ohledem na dosažení cílů v oblasti rozvoje venkova;
 • zdokonalení ex-post, prostorově explicitní sledování účinnosti zmírňování dopadů na krajinu;
 • posílení mezinárodní spolupráce.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na výstavbu a rekonstrukce školicích center, nákup vybavení školících prostor (nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.) a pořízení vzdělávacích programů. Součástí školicího střediska mohou být i kanceláře pro lektory či vedení školicího střediska, sociální zařízení, prostory pro přípravu drobného občerstvení (podlahová plocha těchto prostor nesmí přesáhnout 50 % plochy všech školicích místností v m2). Žadateli mohou být podnikající fyzické nebo právnické osoby.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 09. 2019

Výzva je zaměřená na aplikaci udržitelných řešení pro efektivní výrobu bio-pesticitů a/nebo biostimulace umožňující udržitelné zvýšení produktivity pro oblast agrikultury. Podpořené projekty se mohou zabývat jak vývojem bio-pesticidů, tak vývojem bio-stimulantů, a v tom případě se mohou zaměřit na výzkum komplementarity a synergií mezi nimi prostřednictvím integrovaného přístupu. Očekává se realizace stádia experimentálního ověřování, zhodnocující praktickou účinnost vyvíjených produktů či mikroorganismů na určených plodinách. 

Očekávaný dopad této výzvy je například:

 • Snížení enviromentálního dopadu spojeného s agrikulturními aktivitami v porovnání s existujícími alternativními přístupy
 • Zvýšení celkové efektivity využívání zdrojů
 • Zvýšení výnosu plodin a snížení nákladů pro zajištění výživy plodin
 • Tvorba nových obchodních příležitostí a zvýšení příjmů pro zúčastněné strany
 • Tvorba nových pracovních míst v bio-sektoru

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 7.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 09. 2019

Výzva je zaměřená na vývoj bio-materiálů pro vysokoobjemovou výrobu produktů určených spotřebitelům, které zanechají nižší enviromentální stopu na konci jejich životnosti, než současné plastové produkty založené na využití fosilních paliv. Cílem výzvy je vývoj biomateriálů s funkčními vlastnostmi pro vysokoobjemové produkty určené spotřebitelům a dosažení lepšího výkonu v porovnání s konkurencí využívající materiály založené na fosilních palivech. Podpořené projekty se mohou zabývat touto problematikou z chemického či biotechnologického hlediska (nebo jejich kombinací). Spolupráce se zástupci průmyslového sektoru při realizaci projektu je považována za přidanou hodnotu, a to z důvodu demonstrace potenciálu pro integraci vyvíjených konceptů a technologií do reálných průmyslových podmínek. 

Očekávaný dopad výzvy je například:

 • Zvýšená enviromentální udržitelnost spojená s koncem životnosti materiálů pro vysokoobjemové produkty určené spotřebitelům
 • Zvýšený podíl udržitelných a účinných biomateriálů v oblasti vysokoobjemových produktů určených spotřebitelům
 • Zvýšení celkové efektivity využívání zdrojů
 • Tvorba nových pracovních míst v bio-sektoru
 • Zvýšení příjmů a obchodních příležitostí pro zúčastněné strany

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 09. 2019

Výzva je zaměřená na návrh odpovídajících nástrojů a systémů pro posílení zapojení občanů do bio-ekonomického sektoru. Cílem výzvy je identifikace systémů, které mohou umožnit občanům podílet se na rozvoji bio-průmyslu, a to od návrhů na design a výrobu bio-produktů a jejich aplikací, po reporting reálných výsledků těchto produktů na trhu. Občané by také měli mít možnost vyjádřit svůj názor ohledně situací, o kterých věří, že jsou špatné pro obyvatelstvo či životní prostředí a mohly by být zlepšeny využitím bio-produktů a aplikací bio-řešení. Systémy by měly být uživatelsky přívětivé a využitelné pro širokou škálu každodenních aktivit.

Očekávané dopady výzvy jsou například:

 • Rozvoj přímé participace veřejnosti ve vývoji bio-produktů a obecných aspektů bio-agendy
 • Zvýšení znalosti zákazníků a jejich povědomí o potenciálních benefitech bio-řešení a současných slabých míst bio-ekonomiky

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 09. 2019

Výzva je zaměřena na identifikaci málo využívaných druhů stromů, které mohou mít největší dopad na expanzi a diverzifikaci lesních vstupních surovin pro bio-průmysl. Cílem výzvy je identifikace a monitoring těch druhů stromů, které jsou využitelné jako nová vstupní surovina pro bio-průmysl, a to bez důsledků pro již existující hodnotové řetězce založené na využívání dřeva. Podpořené projekty by měly zahrnovat zúčastněné strany v primárním sektoru, zejména z důvodů sdílení znalostí a zkušeností, ale také pro praktickou podporu výstupů projektu.

Spolupráce se zástupci průmyslového sektoru při realizaci projektu je považována za přidanou hodnotu, a to z důvodu demonstrace potenciálu pro integraci vyvíjených konceptů a technologií do reálných průmyslových podmínek. Očekávané dopady výzvy jsou například:

 • Diverzifikace lesní biomasy umožňující zkoumat nové bio hodnotové řetězce
 • Pozitivní vliv na biodiverzitu a ekosystém
 • Zvýšení příjmů a obchodních příležitostí pro zúčastněné strany
 • Tvorba nových pracovních příležitostí v bio-sektoru

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora produkce funkčních bio přísad a aditiv. Používání přísad a aditiv je nutné ke splnění požadavků trhů v oblastech kosmetiky, umělých příchutí, nutraceutik, farmaceutických výrobků a potravin. Zejména v oblasti potravin, nápojů a kosmetiky, zákazníci požadují funkční přírodní produkty s přírodními přísadami. V oblasti průmyslu, bioprodukty představují zajímavé příležitosti k většímu výkonu a vyšší udržitelnosti výroby. Tato výzva má za cíl vytvoření hodnotových řetězců s funkčními obchodními modely, určené k produkci funkčních bioaditiv a přísad. K tvorbě těchto produktů by mělo sloužit efektivní využívání biomasy.

Očekávaný dopad výzvy je zvýšení efektivnosti zdrojů využíváním biomasy, snížení importu biomasy, přísad a aditiv a zvýšení příjmu a obchodních příležitostí v biosektoru, převážně tedy v oblastech lesnictví, agrikultury a oblastech produkce potravin a nápojů.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 7.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 09. 2019

Výzva je zaměřená na udržitelný rozvoj konverze organické části tuhého komuálního odpadu (organic fraction of municipal solid waste - OFMSW) na produkty s přidanou hodnotou, využitelné v komerční sféře. Cílem výzby je produkce vysokobjemových koncových produktů s přidanou hodnotou, pocházejících z organické části tuhého komunálního odpadu, pro aplikaci na trhu prostřecnitvím úspěšně provozované biorafinerie. Projekty by měly realizovat tvorbu biorafinerie, která bude integrovaná do již existujících oblastních schémat a legislativy zpracování odpadu. Očekává se spolupráce všech relevantních stran ze soukromého i veřejného sektoru, a to za účelem zlepšení a optimalizace současných schémat zpracování odpadu v daných lokalitách. 

Očekávané dopady výzvy jsou například:

 • Zvýšení celkové efektivity využívání zdrojů
 • Snížené množství skleníkových plynů
 • Zvýšená hodota bio-produktů vzniklých efektivním využitím biomasy
 • Zvýšení příjmů a obchodních příležitostí pro zúčastněné strany
 • Tvorba nových pracovních příležitostí v bio-sektoru

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 15.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 09. 2019

Výzva je zaměřená na snížení ceny a zlepšení udržitelnosti spojené s oblastí předúpravy v biorafinérských procesech, přičemž je kladen důraz na dosažení vysokých výnosů daných produktů v navazujících částech výrobního procesu. Cílem výzvy je identifikace a vývoj nákladově efektivních a udržitelných technologií pro předúpravu biomasy, umožňujících její následné zpracování. Řešení mohou být založena na chemických, biochemických či fyzikálních procesech, případně na kombinaci těchto tří přístupů.

Spolupráce se zástupci průmyslového sektoru při realizaci projektu je považována za přidanou hodnotu, a to z důvodu demonstrace potenciálu pro integraci vyvíjených konceptů a technologií do reálných průmyslových podmínek. Očekávané dopady výzvy jsou například:

 • Zvýšení udržitelnosti procesů pro předúpravu biomasy
 • Snížení ztrát biomasy během procesů předúpravy
 • Zvýšení nákladové efektivity procesů pro předúpravu biomasy
 • Efektivní implementace přelomových technologií pro biorafinérské procesy
 • Tvorba nových pracovních příležitostí v bio-sektoru

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 09. 2019

Výzva je zaměřena na demonstraci efektivní a udržitelné konverze ligninu do sloučenin (meziproduktů i konečných produktů), které mohou být aplikované v různých oblastech trhu. Cílem výzvy je rozvoj prověřených technologií konverze ligninu do sloučenin pro produkty s přidanou hodnotou, udržitelnou kvantitou a vysokou kvalitou pro testování a ověřování jejich vlastností a aplikovatelnosti v daných oblastech trhu. Podpořeny mohou být projekty, využívající jakékoli suroviny bohaté na lignin, které mohou být konvertovány takovým způsobem, který bude udržitelný z enviromentální i ekonomické perspektivy. 

Očekávaný dopad této výzvy je například:

 • Nahrazení materiálů, využívajících fosilní paliva, materiály založenými na využití ligninu
 • Celkové zvýšení efektivity využívání zdrojů
 • Snížení skleníkových plynů
 • Položení základů pro nižší výrobní náklady daných produktů využívajících lignin, a to v porovnání s dalšími alternativními produkčními procesy
 • Tvorba nových pracovních příležitostí pro bio-sektor

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 7.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 09. 2019

Výzva je zaměřená na rozvoj a snížení nákladů pro kultivaci mikrořas a zároveň vytváření procesů pro jejich komerční zhodnocení jakožto obchodovatelných produktů. Cílem výzvy je demonstrovat efektivní a udržitelnou kultivaci, obnovu a zpracování mikrořas a jejich zpracování pro oblast chemických látek s vysokou přidanou hodnotou a materiálů, a to včetně potravin a surovin pro jejich výrobu. Aktivity pro kultivaci a obnovení mikrořas by měly být prováděny ve vysokoobjemovém měřítku. Očekává se praktická demonstrace, která prokáže, že kvalita získaných produktů bude dostačující k požadavkům relevantních sektorů trhu. 

Očekávaný dopad výzvy je například:

 • Snížení energetické náročnosti a skleníkových plynů spojených s kultivací mikrořas
 • Celkové zvýšení efektivního využívání zdrojů
 • Dosažení nižší cenové náročnosti produkce
 • Zvýšení příjmu a obchodních příležitostí zúčastněných stran
 • Tvorba nových pracovních příležitostí v bio-sektoru

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 7.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 09. 2019

Výzva je zaměřená na zkoumání potenciálů mikroorganismů a enzymů pro řešení problémů v oblasti plastových výrobků po ukončení jejich životnosti. Podpořené projekty by měly zvolit aplikaci vhodných mikroorganismů a/nebo enzymů pro řešení jednoho, nebo obou následujících témat:

 • Konverze odpadů obsahujících ne-biodegradabilní polymery
 • Odstranění ne-biodegradabilních polymerů z životního prostředí

Očekává se spolupráce se zástupci průmyslového sektoru při realizaci projektu, a to z důvodu demonstrace potenciálu pro integraci vyvíjených konceptů a technologií do reálných průmyslových podmínek. 

Očekávané dopady této výzvy jsou například:

 • Snížení obsahu ne-biodegradabilních polymerů v životním prostředí
 • Položení základu pro další výzkum mikroorganismů a enzymů pro danou problematiku
 • Zvýšení příjmu a obchodních příležitostí pro zúčastněné strany
 • Tvorba nových pracovních míst pro bio-sektor

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 09. 2019

Výzva je zaměřená na aplikaci efektivních, nových a inovativních kombinací technologií, které mají za cíl vytvořit vysokoobjemovou biorafinerii, přeměnující udržitelnou biomasu z existujících zemědělských, potravinářských, vodních a lesních procesů, na výrobky s vysokou přidanou hodnotou pro určené aplikace. Tyto nové možnosti pro konverzi biomasy přinesou benefity všem zúčastněným stranám prostřednictvím partnerství mezi primárními sektory a nastupujícím bio-sektorem. 

Očekávané dopady této výzvy jsou například:

 • Snížení ztrát biomasy alespoň o 30 % 
 • Zvýšení celkové efektivity využívání zdrojů
 • Snížení energetické náročnosti jednotlivých částí procesů
 • Snížení nákladů na produkci daných výrobků alespoň o 10 %
 • Zvýšení příjmu a obchodních příležitostí pro zúčastněné strany
 • Tvorba nových pracovních míst pro bio-sektor

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 20.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 09. 2019

Výzva je zaměřena na vývoj nových metod pro ošetřování dřevěných materiálů, které mohou zlepšit vlastnosti koncového produktu a také jeho enviromentální dopad ke konci provozního cyklu. Úpravy mohou zahrnovat manuální, chemické, tepelné a enzymatické procesy, či jejich kombinaci. Cílem těchto procesů je dosáhnout očekávané kvality povrchu a funkčnosti materiálu jako celku. Očekává se spolupráce se zástupci průmyslového sektoru při realizaci projektu, a to z důvodu demonstrace potenciálu pro integraci vyvíjených konceptů a technologií do reálných průmyslových podmínek. 

Očekávané dopady výzvy jsou například:

 • Zvýšení celkové efektivity při využívání zdrojů
 • Zvýšení podpory dřevěných produktů využíváním dřevěných materiálů, založených na zpracování biomasy
 • Zvýšení příjmů a obchodních příležitostí pro zúčastněné strany
 • Zdokonalení recyklačních řešení pro dané produkty určené pro spotřebitele
 • Vznik nových pracovních příležitostí v bio-sektoru

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 09. 2019

Výzva je zaměřena na zdokonalení biorafinérských procesů prostřednictvím aplikace intenzifikačních konceptů s cílem snížit provozní náklady, zvýšit bezpečnost provozu a dosáhnout vysoké kvality požadovaných produktů. Projekty by se měly zabývat vývojem a zhodnocením jednotlivých kroků pro dosažení procesní intenzifikace a návrhy integrovaných schémat pro tyto účely. Spolupráce se zástupci průmyslového sektoru při realizaci projektu je považována za přidanou hodnotu, a to z důvodu demonstrace potenciálu pro integraci vyvíjených konceptů a technologií do reálných průmyslových podmínek. 

Očekávané dopady výzvy jsou například:

 • Snížení ztrát materiálu při biorafinérských procesech
 • Zvýšení celkové efektivity využívání zdrojů
 • Snížení nákladů spojených s biorafinérskými procesy alespoň o 10 %
 • Zvýšení bezpečnostních aspektů výroby spojené s biorafinérskými procesy

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 09. 2019

Výzva je zaměřená na vývoj a validaci aplikovatelných inovativních technologií pro úpravu rostlinných olejů a tuků za mírnějších podmínek, než je v současnosti běžné, což povede k větším výnosům produktů s vysokou přidanou hodnotou a novými funkcemi a vlastnostmi. Tyto produkty mohou být nejlépe využitelné například v sektorech potravinářství, osobní hygieny, kosmetiky, chemického průmyslu etc. Očekává se spolupráce se zástupci průmyslového sektoru při realizaci projektu, a to z důvodu demonstrace potenciálu pro integraci vyvíjených konceptů a technologií do reálných průmyslových podmínek. 

Očekávaný dopad této výzvy je:

 • Snížení množství nevyužitých rostlinných tuků a olejů
 • Zvýšení využívání biomasy pro bioprodukty a zároveň snížení využívání biomasy pro energii
 • Snížení toxicity a nežádoucích efektů ve srovnání s existujícími procesy
 • Zlepšení celkové efektivity využívání zdrojů
 • Zvýšení přidané hodnoty bioproduktů s vysokým obsahem tuků a olejů
 • Tvorba nových pracovních míst v bio-sektoru
 • Zvýšení příjmů a obchodních příležitostí pro zúčastněné strany

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 09. 2019

Výzva je zaměřena na produkci vysoce účinných bio-alternativ k potenciálně škodlivým produktům a/nebo výrobním procesům v novém, komerčně udržitelném, úspěšně provozovaném a přelomovém zařízení, určeném pro tento konkrétní účel. Projekty by se měly zabývat nahrazováním materiálů, chemických látek a procesů, které mají známý negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Realizace projektů by měla být založena na optimalizovaných procesních technologiích pro výrobu produktů, schopných uspokojit požadavky zákazníků, a zároveň demonstrovat nákladovou udržitelnost, nutnou pro splnění požadavků trhu. 

Očekávaný dopad této výzvy je například:

 • Zvýšení celkové efektivity využívání zdrojů
 • Snížení enviromentálního dopadu získávaných produktů a materiálů
 • Redukce využívání fosilních paliv pro výrobu produktů ve specifických oblastech trhu
 • Zvýšení ekonomické výkonnosti získávaných produktů a materiálů
 • Snížení rizik pro lidské zdraví pro specifickou oblast produktů a materiálů

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 12.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 09. 2019

Vlastníci značek jsou klíčoví pro implementaci a nastartování ekonomiky založené na bioproduktech. Tato výzva má za cíl identifikovat a zanalyzovat faktory, způsobující neochotu investovat do přechodu k bioproduktům a identifikovat výhody, způsoby a konkrétní motivace, které by mohly pomoci k investicím do bioproduktů. Výzva má za cíl zatraktivnit bioprodukty pro vlastníky populárních značek z ekonomického, sociálního a enviromentálního hlediska a ukázat výhody těchto investic. 

Očekávaný dopad výzvy je zvýšení zájmu vlastníků značek o investice do bioproduktů, zvýšení obchodovatelnosti bioproduktů větším povědomím zákazníků o jejich výhodách a obecný rozvoj bioprůmyslu.  

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 135.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 09. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizaci interakčních prvků podporujících ÚSES, opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku srážkové vody, stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku, preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.), obnova či zakládání větrolamů. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro základní, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, výsadba zeleně v okolí budov a na budovách. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 644 623,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik). Dotace je určena na provozování sociálního podnikání, realizaci marketingových kampaní, vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin, poskytování psychosociální podpory, vzdělávání zaměstnanců. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, obchodní korporace, OSVČ.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 283 150,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 09. 2019

Cílem programu je podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel kraje a podpora veřejného a osobního zdraví obyvatelstva v Ústeckém kraji. Dotace je určena na podporu léčebných rehabilitací a rehabilitačních pobytů občanů s indikovaným neurologickým onemocněním, realizovaných nad rámec veřejného zdravotního pojištění, na podporu zdravotní gramotnosti a osvojování si chování zaměřeného na prevenci zdravotních rizik v průběhu celého života. Žadatelem jsou právnické osoby, která je oprávněným poskytovatelem zdravotních služeb, fyzické osoby, kterým byla ošetřujícím lékařem indikována léčebná rehabilitační péče, nestátní neziskové organizace, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, svazky obcí, obce, fyzické osoby, právnické osoby zakládané Ústeckým krajem, právnické osoby zřizované nebo zakládané obcí a ČR na území Ústeckého kraje, obchodní společnosti s podílem obcí či Ústeckého kraje a podnikatelské subjekty, které působí a realizují své aktivity na území Ústeckého kraje. V případě, že že nebude vyčerpán objem finančních prostředků v tomto kole, bude možné o dotaci zažádat v termínu od 1. 4. – 22. 4. 2019, případně ještě od 19. 8. – 6. 9. 2019.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 09. 2019

Program je zaměřen na podporu klastrů (kolektivní výzkum, sdílená infrastruktura, internacionalizace klastru, rozvoj klastrové organizace). Podporovány jsou aktivity vedoucí k rozšiřování klastru, navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů. Žadateli mohou být MSP - klastry (účelově zřízené sdružení podnikatelů spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí či jinými institucemi a organizacemi). Výzva je dvoukolová - příjem plných žádostí od 13.9.2019 do 29.11.2019.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik). Dotace je určena na výstavbu, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků, rozšíření prostorové kapacity podniku, rozšíření nabízených produktů a služeb, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, obchodní korporace, OSVČ.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 109 982,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 09. 2019

Podpora organizování a realizování lékařských a zdravotnických školení, sympózií, výstav, konferencí a kongresů pořádaných na území Ústeckého kraje se zaměřením na odbornou i laickou veřejnost z Ústeckého kraje. Žadateli jsou prrávnické a fyzické osoby podnikající - s oprávněním realizovat profesní, vědecké a technické činnosti. Žádost na projekty realizované v období od 1.1. – 31.12.2019 se podává od 1.2. – 1.3.2019, žádost na projekty realizované v období od 1.5. – 31.12.2019 se podává od od 1.4. – 22.4.2019, žádost na projekty realizované v období od 1.9. – 31.12.2019 se podává od od 19.8. – 6.9.2019.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 09. 2019

Cílem podprogramu je posílení aktivního zastoupení českých výzkumných pracovníků v řídících orgánech špičkových nevládních organizací mezinárodního charakteru. Žadatelem je výzkumná organizace zabývající se výzkumem, experimentálním vývojem a inovacemi.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 09. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 09. 2019

Cílem programu programu je podpora zajištění kvalitní přípravy sportovců výpravy Karlovarského kraje na Hrách olympiády dětí a mládeže ČR včetně nominačních závodů. Dotace se poskytuje na materiál, ceny, služby, odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, startovné. Na přípravu Letní olympiády dětí a mládeže je vyčleněno 400 000 Kč, na přípravu Zimní olympiády dětí a mládeže 150 000 Kč. Žadatelem může být právnická osoba, která zajišťuje přípravu a nominaci pro příslušný sport v rámci výpravy Karlovarského kraje na Hrách olympiády dětí a mládeže ČR. Lhůta pro podávání elektronických žádostí na přípravu Letní olympiády je od 22.1. - 28.1.2019, na přípravu Zimní olympiády v roce 2020 je od 2.9. - 9.9.2019.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 09. 2019

Cílem programu je podpora sportovních akcí, zejména pro děti a mládež, na území statutárního města Zlína. Vhodným žadatelem jsou fyzické nebo právnické osoby provozující danou činnost na území města Zlína. Dotace je určena na akce konané ve 4. čtvrtletí 2019.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 09. 2019

Cílem výzvy je snižování nezaměstnanosti, zvýšení sociálně - integračního potenciálu území, podpora podnikatelského prostředí zohledňující potřeby a specifika osob znevýhodněných na trhu práce při jejich začleňování na trh práce a zohledňující potřeby a možnosti v daném území. Dotace je určena na založení nového podnikatelského subjektu nebo rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem. Žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
900 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 09. 2019

Program podporuje realizaci pravidelné celoroční volnočasové činnosti pro děti a mládež. Max. výše dotace na podporovanou činnost 800 Kč (na 1 dítě do 18 let věku), 2400 Kč (na 1 držitele průkazu ZTP, ZTP/P, na 1 osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby).  Žadateli jsou fyzické a právnické osoby provozující pravidelné celoroční volnočasové aktivity pro cílové skupiny.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zvyšování bezpečnosti dopravy (např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací), cyklistické a pěší dopravy, na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty, jízdních pruhů pro cyklisty, vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 375 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro předškolní, základní, střední a vyšší odborné, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity základní školy a připojení k internetu, výsadba zeleně v okolí budov a na budovách. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 375 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na přípravu osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce (motivace a aktivizace cílových skupin k nalezení zaměstnání a jeho udržení, rozvoj základních kompetencí, zvýšení orientace osob z cílových skupin v požadavcích trhu práce), na zvyšování zaměstnanosti cílových skupin (zprostředkování zaměstnání, podpora vytváření nových pracovních míst, podpora umístění na uvolněná pracovní místa, podpora zahájení podnikatelské činnosti, podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce), na podporu udržitelnosti cílových skupin na trhu práce (podpora flexibilních forem zaměstnání, zprostředkování dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli, podpora zaměstnanců - poradenství, rekvalifikace, vzdělávání nových zaměstnanců), na podporu prostupného zaměstnávání (zapojování dlouhodobě nezaměstnaných osob a osob s minimálními pracovními zkušenostmi na trh práce, získávání pracovních návyků a zkušeností, zvyšování motivace zaměstnavatelů k vytváření udržitelných pracovních míst). Žadateli jsou Místní akční skupina, nestátní neziskové organizace.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 199 500,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 09. 2019

Výzva je zaměřená na vývoj digitalizace a automatizačních technologií pro systémy řízení letového provozu (ATM). Projekty by se měly zabývat specifickým ATM prostředím, prezentovat vizi pro vyšší úroveň automatizace v tomto operačním prostředí a zabývat se specifickými problémy pro oblast aplikace metod strojového učení pro větší automatizaci řízení letového provozu. 

 • Projekty, zabývající se transparentností automatických systémů využívajících metody strojového učení, by se měly zabývat identifikací, které informace musí být poskytnuty pro umožnění spolupráce lidských operátorů s automatizačními technologiemi.
 • Projekty, zaměřené na oblast generalizace a adaptace algoritmů pro změny v operačním prostředí, by se měly zabývat výzkumem metod pro zajištění a zvýšení schopností automatických systémů v oblasti nepředvídaných situací, nezahrnutých do vývoje a tréninku

Očekávaný dopad této výzvy je zajištění vyšší úrovně automatizace, která povede k lepšímu výkonu systémů řízení letového provozu v oblastech finanční efektivity, kapacity a bezpečnosti.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 09. 2019

Cíl iniciativy SESAR je zlepšení výkonu řízení letového provozu (ATM). Tato výzvy se zabývá vývojem aplikací pro zlepšení zhodnocení a managementu výkonnosti řízení letového provozu. Podpořeny mohou být projekty zabývající se následujícími tématy:

 • Vývoj digitalizačních indikátorů pro řízení letového provozu - cílem je navrhnout a validovat digitalizační indikátory relevantní pro řízení letového provozu, které mohou být využity pro zhodnocení pokroku
 • Zdokonalená odolnost systémů pro řízení letového provozu využitím SESAR výkonnostního rámce 
 • Vývoj multimodálních výkonnostních indikátorů a ambicí - vývoj indikátorů pro různé způsoby přepravy a jejich vzájemnou synchronizaci
 • Vývoj enviromentálních indikátorů
 • Vývoj konceptů referenční trajektorie 
 • Vývoj indikátorů pro zpoždění příletů
 • Vývoj civilní a armádná spolupráce a indikátorů spolupráce
 • Vývoj flexibilních ambicí a cílů v oblasti systémů řízení letového provozu

Očekávaný dopad výzvy je zejména celkové zlepšení v oblasti zhodnocení výkonnosti, stanovení cílů a využití indikátorů ke zlepšení výkonu systémů pro řízení letového provozu. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 09. 2019

Výzva je zaměřená na aplikaci inovativních metod datové vědy pro oblast řízení letového provozu (ATM) s cílem poskytnout nové metody pro měření a zlepšování výkonu systému řízení letového provozu. Projekty by se měly zabývat metodami zpracování a analýzy dat pro identifikaci nezmapovaných mechanismů, korelací a vztahů v oblasti ATM dat. Tyto aktivity by měly umožnit předpovědi situací na různých úrovních (trajektorie, sektory, sítě etc.)

Projekty by se také měly zaměřit na získání nových poznatků v oblasti provozu systému řízení letového provozu a navrhnout aktivity pro podporu strategického nebo real-time rozhodování. Očekávaný dopad výzvy je získání nových poznatků a datových technologií pro zlepšení výkonu a provozu systému řízení letového provozu a jejich aplikace v praxi.  

 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně, zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů, na realizaci vodních prvků a opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 09. 2019

Výzva je zaměřená na vývoj inovativních řešení pro oblast letištního provozu. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Zapojením autonomní i neautonomní letištní přepravy cestujících do letištních procesů
 • Efektivnějším využitím přistávacích a vzletových drah
 • Přispěním letištního provozu k multimodalitě transportních systémů
 • Ochranou letištního provozu i letecké dopravy proti dronům

Očekávané dopady výzvy jsou:

 • Zajištění vysoké úrovně bezpečnosti letišť a jejich provozu
 • Zlepšení interoperability řízení letového provozu (ATM - Air Traffic Management)
 • Zlepšení enviromentální udržitelnosti a kapacity letišť
 • Zvýšení nákladové efektivity letišť 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 09. 2019

Systém pro komunikaci, navigaci a sledování (Communication, Navigation and Surveillance - CNS) je jedním ze základních faktorů pro fungování řízení letového provozu (ATM - Air Traffic Management). Cílem této výzvy je vývoj inovací a nových integrovaných přístupů pro CNS systémy. Podpořeny mohou být projekty zabývající se například:

 • Nízkonákladovou alternativou Position, Navigation and Timing (A-PNT) pro všeobecnou leteckou dopravu a drony
 • Vylepšením bezpečnosti a odolnosti proti Global Navigation Satellite System (GNSS) hrozbám
 • Vylepšením kyberbezpečnosti v oblasti CNS (Communication, Navigation and Surveillance) služeb 
 • Ochranou před kolizemi pro leteckou přepravu s posádkou i bez posádky
 • Využitím 5G sítě pro řízení letového provozu (ATM) 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 09. 2019

Letiště zůstávají jednou z největších slabin pro systém řízení letového provozu (ATM). Tato výzva je zaměřená na nalézání řešení pro zvyšující se počet letišť na hranici jejich kapacity v nezanedbatelných časových obdobích během dne. Tyto situace se stávají ještě více kritické při nepříznivých meteorologických podmínkých. Cílem výzvy je zvýšit efektivitu letištních procesů a jejich odolnost v nepříznivých meteorologických podmínkách, zejména zvýšením automatizace procesů. Od podpořených projektů je očekávána návaznost výzkumu na předchozí výzkumy iniciativy SESAR.

Očekávaný dopad této výzvy je:

 • Zvýšení kapacity letišť 
 • Zvýšení cenové efektivity a produktivity
 • Zajištění vysoké úrovně bezpečnosti v oblasti provozu letišť

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 09. 2019

Výzva je zaměřená na vývoj nových doručovacích technologií, zejména dronů a služeb s nimi spojených, a to s potenciálem významných zlepšení v oblasti života ve městech. Využití těchto technologií (unmanned aerial systems - UAS) vyžaduje vznik nového druhu služeb. U-space služby poskytují služby pro UAS bez využití služeb systému řízení letového provozu (ATM), ale mohou být úzce provázány ve vzdušném provozu sdíleným s leteckou dopravou. Cílem výzvy je vývoj nových U-space služeb a nových regulačních opatření pro tuto oblast. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například následujícími tématy:

 • Využití U-space služeb v oblasti všeobecného letectví
 • Sdílený systém pro měření nadmořské výšky s další leteckou dopravou
 • Pravidla pro městský vzdušný prostor
 • Plánování letů a balancování kapacity a poptávky pro drony
 • Separační management U-space služeb
 • Management dopravy pro drony na letištích

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 09. 2019

Výzva je zaměřena na aktivity, zabývající se implementací směrnic Evropské unie v oblasti obezřetného užívání antimikrobiotických látek ve zdravotnictví. Cílovou skupinou této výzvy jsou zdravotnické systémy a organizace poskytující zdravotnickou péči. 

Podpořeny budou projekty zabývající se zejména následujícími tématy:

 • Zvýšení povědomí o směrnících EU v oblasti obezřetného užití antimikrobiotických látek a jejich praktická aplikace zúčastněnými stranami a poskytovateli zdravotnické péče
 • Změna používaných postupů v oblasti předepisování antimikrobiotických látek v souladu se směrnicemi EU
 • Snížení nevhodného užití anitimikrobiotických látek v oblasti lidského zdraví

Očekávaný dopad výzvy je adaptace směrnic EU pro lokální zdravotnické systémy a realizace tréninků, workshopů, hodnocení a auditů v oblasti obezřetného užívání antimikrobiotických látek. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 09. 2019

Výzva je zaměřená na inovaci a zlepšení automatizačních procesů pro oblast sítě řízení letového provozu (Air Traffic Management - ATM). Podpořené projekty se mohou zabývat například následujícími tématy:

 • Digitální procesy pro network management 
  • Využití nových datových zdrojů (technologie velkých dat), algoritmů pro strojové učení (včetně neuronových sítí), rozhodovacích nástrojů založených na využití umělé inteligence, behaviorální ekonomie, modelování trhu, komplexní vědy etc.
  • Využití analýzy velkých dat, technologie digitálních dvojčat a strojového učení pro lepší předpověď reakcí zúčastněných stran v letištním provozu
  • Vývoj metodologií pro analýzu a kvantifikaci efektů meteorologických podmínek a dalších faktorů pro letecký provoz
 • Zlepšená integrace osobní letecké dopravy do sítě řízení letového provozu
 • Evoluce CASA (Computer-Assisted-Slot-Allocation) algoritmů pro alokaci volných odletových slotů
 • Lépe automatizované ATFCM (Air Traffic Flow and Capacity Management)

Očekávaný dopad této výzvy je zlepšení bezpečnosti letového provozu, zvýšená robustnost a odolnost sítě řízení letového provozu, vyšší efektivita nákladů v oblasti řízení letového provozu a zvýšená flexibilita pro všechny zúčastněné strany v oblasti řízení letového provozu. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 09. 2019

Výzva je zaměřená na vývoj a výzkum v oblasti systémů řízení letového provozu (ATM), konkrétně na systémy se střední až vysokou úrovní automatizace, kde lidský operátor pracuje kooperativně s pokročilou automatizační technologií jako digitální asistent. Projekty se také mohou zabývat výzkumem lidských aspektů spojených s vyššími úrovněmi automatizace (stres, nedostatek pozornosti, ztráta kvalifikací etc.) a odolnosti technologií, například vývojem nových přístupů pro dělbu úkolů, umožňujících lepší kooperaci automatizačních systémů a lidských operátorů.

Umožněn je také výzkum očekávané budoucí role člověka ve vztahu s automatizační technologií a tedy vývoj nových podpůrných nástrojů pro trénink a vývoj nových tréninkových konceptů. Podpořené projekty by se měly inspirovat řešeními využívanými v dalších možnostech přepravy a pozemních dopravních systémech. Očekávaný dopad této výzvy je zejména rozšíření znalostí nutných pro bezpečné představení vyšších úrovní automatizace v systému řízení letového provozu (ATM). 

 

 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 09. 2019

Výzva je zaměřena na podporu bezpečnosti a odolnosti pro systém řízení letového provozu (ATM). Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Výzkumem problematiky zvyšování úrovně automatizace v řízení letového provozu a dopady, jaké by tato automatizace mohla mít na úroveň bezpečnosti letového provozu
 • Identifikací budoucích oblastí pro výzkum relevantních pro bezpečnost, a to analýzou výkonnosti systému řízení letového provozu a bezpečnostních záznamů 
 • Odolností v rámci návrhů inovací v oblasti systému řízení letového provozu

Očekávaný dopad této výzvy je příspění k rozšiřování znalostí v oblasti bezpečnosti a odolnosti systémů pro řízení letového provozu (ATM) identifikací oblastí s příležitostmi pro zlepšení, poskytováním a tvorbou nových směrnic a identifikací budoucích oblastí relevantních pro výzkum bezpečnosti. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 09. 2019

Výzva je zaměřena na podporu rozvoje inovačních sítí – národních technologických platforem - vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru ve VaVal v technologických oblastech významných pro podnikatelskou sféru. Podporovány jsou koordinační činnosti technologické platformy (příprava cestovní mapy průmyslové modernizace a zavádění pokročilých technologií, navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými platformami a evropskými technologickými a inovačními platformami nebo obdobným strategickým partnerem na evropské úrovni, koordinace českých podnikatelských subjektů a organizací pro výzkum a šíření znalostí v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů). Žadateli jsou účelově zřízená sdružení podnikatelů spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí či jinými institucemi a organizacemi.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 09. 2019

Výzva je zaměřena na aplikaci Evropské operační koncepční validační metodologie (European Operational Concept Validation Methodology - E-OCVM) a její inovace v oblasti budoucnosti řízení letového provozu (ATM), zejména s důrazem na zajištění flexibilnějšího a adaptibilního přístupu. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Makro-modelováním aplikovaným na oblast managementu letecké dopravy 
 • Vývojem Evropské operační koncepční validační metodologie (European Operational Concept Validation Methodology - E-OCVM)
 • Vývojem metodologie pro zhodnocování lidské výkonnosti (Human Performance Assessment methodology)

Očekávaný dopad této výzvy je zejména identifikace příležitostí pro zlepšení metodologií aplikovaných v průmyslovém výzkumu pro budoucnost řízení letového provozu (ATM) a optimalizace validačního procesu.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 09. 2019

Výzva je zaměřena na výzkum ekonomických překážek a identifikaci mechanismů pro zrychlení výzkumu a inovací v oblasti řízení letového provozu (ATM). Výzkumné aktivity by měly zahrnout potenciální metody pro zrychlení/zkrácení cyklu pro výzkum a inovace (R&I lifecycle), včetně změn využívajích regulace nebo ekonomické faktory, uměle regulované či vzniklé přirozeným vývojem. Podpořené projekty se také mohou zabývat zrychlením cyklu inovací pro letectví obecně a rychlejším příjmáním nových technologií a zrychlením certifikačního procesu. 

Očekávaný dopad této výzvy je přispění k lepšímu porozumění změn a překážek v oblasti řízení letového provozu (ATM) a poskytnutí doporučení k realizaci změn v ATM. Tyto aktivity by měly přispět také ke zrychlení vývoje a uvedení nových technologií do provozu. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora vývoje registrů vzácných onemocnění pro Evropské referenční sítě (ERN) - sítě sdružující poskytovatele zdravotní péče v Evropě za účelem řešení komplexních nebo vzácných onemocnění, která vyžadují vysoce specializovanou léčbu a soustředění znalostí a prostředků. Podporovány budou zejména projekty zaměřené na:

 • Nastavení nových nebo zdokonalení již existujících registrů vzácných onemocnění
 • Lepší koordinace a kooperace v oblasti registrů vzácných onemocnění
 • Cenově efektivní budování registrů
 • Větší viditelnost registrů vzácných onemocnění, zejména registrů využívaných Evropskými referenčními sítěmi 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.800.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 09. 2019

Výzva je zaměřena na podporu role řízení letového provozu (ATM) a letecké přepravy v intermodálním přepravním systému - způsobu dopravy cestujících nebo nákladu využívající více druhů dopravy. Výzkumné aktivity podporované výzvou by se měly zabývat spojením a závislostmi mezi řízením letového provozu/letecké přepravy a dalšími způsoby přepravy. Projekty by se měly zaměřit na hlavní překážky a identifikaci způsobu, jakým se může letecká přeprava, zejména v oblasti městské mobility, zdokonalit efektivním spojením informací a služeb s dalšími možnostmi přepravy. 

Výzkumné aktivity mohou být dále zaměřeny na zlepšení přepravních systémů pomocí sdílení informací z oblasti řízení letového provozu a na výzkum potenciálního dopadu nových regulací na optimalizaci přepravního systému a schopnost cestujících provádět informovaná rozhodnutí. Očekávaný dopad této výzvy je zejména přispění k lepší integraci řízení letového provozu a letecké dopravy s dalšími způsoby přepravy. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 09. 2019

Výzva je zaměřená na vývoj sdílení a využívání dat v oblasti řízení letového provozu (ATM). Projekty by se měly zabývat vývojem inovativních konceptů pro podporu a zjednodušení ukládání, katalogizace a sdílení dat mezi zúčastněnými stranami v oblasti řízení letového provozu (operační, výkonnostní nebo bezpečnostní data). Očekává se řešení této problematiky z operační, technologické a právní perspektivy. 

Výzkumné aktivity by měly být zaměřeny na identifikaci benefitů, kterých by mohlo být dosáhnuto pří sdílení dat mezi zúčastněnými stranami. Také by se měly zabývat výběrem odpovídajícího technologického řešení a vhodné architektury pro potenciální platformu umožňující cenově efektivní a bezpečné ukládání dat. Očekávaný dopad této výzvy je zlepšení výkonu systému řízení letového provozu v různých klíčových oblastech jako například bezpečnost, cenová efektivita, kapacita a další. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, na obnovu či zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření tůní, jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), na opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 09. 2019

Výzva je zaměřena na podporu CNS sítě (Communication, Navigation and Surveillance) jakožto jednoho ze základních prvků řízení letového provozu (ATM), který podporuje lokalizování a identifikaci letadel a výměnu informací s nimi. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například následujícími tématy:

 • Aplikace nových technologií a technik pro poskytování CNS služeb - zhodnocení relevance nových a inovativních technologií, které jsou zkoumány mimo sektor řízení letového provozu, s potenciálem podpory lokalizace letadel a výměny informace, a to za zachování standardů stability a bezpečnosti
 • Inteligentní CNS síť - výzkum nových možností řízení CNS sítě prostřednictvím principů managementu inteligentních sítí, a to využitím technologií jako umělá inteligence, neuronové sítě etc. 

Očekávaný dopad této výzvy je především získání potenciálu pro vývoj systému letového řízení v oblasti efektivity využívání zdrojů, vývoje bezpečnosti a finanční efektivity. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 09. 2019

Výzva je zaměřena na vývoj architektury pro řízení letového provozu (ATM), zejména pro oblast adaptace na podporu digitálních technologií. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Managementem pro řešení kybernetických krizí v oblasti řízení letového provozu - návrh jedné nebo více strategií na management kybernetických krizí, které zahrnují kompletní cyklus řešení krize (připravenost, odpověď a obnova)
 • Data managementem řízení letového provozu - potřeba definice požadavků zajišťujících správné uložení dat a bezpečný a stopovatelný datový přenos
 • Spoluprací v oblasti kyberbezpečnosti - návrh propojené sítě mezi letišti nebo komerční monitorovací služby pro kyberbezpečnost
 • Interakcí mezi managementem v oblasti kyberbezpečnosti a bezpečnostním managementem řízení letového provozu

Očekávaný dopad této výzvy je podpora budoucí distribuované architektury řízení letového provozu, orientované na služby, která bude extenzivně využívat digitální technologie a zároveň splňovat bezpečnostní kritéria. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 09. 2019

Výzva je zaměřená na výzkum řešení pro systém řízení letového provozu (ATM), která mohou přispět ke snížení dopadu leteckého dopravy na životní prostředí, zabývající se nejen spalováním leteckého paliva, ale i dalšími aspekty jako uhlíkovou stopou etc. Projekty by se měly zaměřit na vývoj inovativních změn pro řízení letového provozu zaměřených na snížení dopadu letecké dopravy na životní prostředí. Tyto aktivity by se měly zabývat různými aspekty enviromentální zátěže, jako například dopadem na životní prostředí vypouštěním oxidu uhličitého a dalších emisí do ovzduší, lokální kvalitou vzduchu a hlukem vznikajícím v oblasti letišť. Projekty by se také měly zabývat celkovým dopadem těchto činností na globální problémy jako například klimatickou změnu, globální oteplování a frekvenci a závažnost extrémních výkyvů počasí.

Očekávaný dopad této výzvy je lepší porozumění enviromentálním dopadům řízení letového provozu (ATM) a způsobům, jak je možno tyto dopady redukovat během jednotlivých částí letu. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 09. 2019

Výzva je zaměřena na podporu výzkumných aktivit v oblasti aplikovatelnosti behaviorální ekonomie pro zlepšení ekonomických modelů v oblasti řízení letového provozu (ATM), a to prostřednictvím integrované předpovědi chování zúčastněných stran. Projekty se mohou zabývat například zkoumáním navrhováných obchodních změn, od kterých se očekává znatelný přínos pro síť řízení letového provozu, a analýzou reakce zúčastněných stran na tyto změny. Dále se projekty mohou zabývat například:

 • Analýzou nových typů právních kontraktů a regulačních změn pro oblast řízení letového provozu (ATM)
 • Zlepšením předpovědních modelů v oblastech sítě řízení letového provozu i na lokální úrovni přesnějším předpovídáním chování cestujících

Očekávaný dopad této výzvy je poskytnout přesnější předpověď chování zúčastněných stran a přispět k návrhům směrnic a předpisů, které mohou zlepšit celkovou výkonnost systému řízení letového provozu.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 09. 2019

Automatická synchronizace trajektorie země-vzduch je jedním ze základních cílů iniciativy SESAR (Single European Sky ATM Research). Tato výzva je zaměřená na vývoj operačního konceptu synchronizace země-vzduch a umožnění dalšího vývoje této synchonizace. Podpořené projekty se mohou zabývat například:

 • Automatickou synchronizací FMS (flight management system) trajektorie s pozemním plánem řízení letového provozu (ATC ground plan)
 • Automatickou aktualizací AMAN plánovaných termínů umožňující letecké posádce vědět aktuální příletový čas a optimalizovat tak průběh letu 
 • Automatickou aktualizací relevantních příletových a odletových sekvencí

Očekávaný dopad této výzvy je vylepšení synchronizace země-vzduch, a tedy vylepšení předvídatelnosti pozemních leteckých procesů umožňujících optimalizaci letů a efektivnější organizaci celého systému.

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 09. 2019

Výzva je zaměřena na výzkumné aktivity v oblasti problematiky povolení/certifikace nových vzdušných a pozemních systémů ve vztahu k řízení letového provozu (ATM), které disponují vyšší úrovní automatizace. Projekty se mohou soustředit zejména na systémy založené na technologii strojového učení. Očekává se holistický přístup k realizaci projektu a zhodnocenií všech právních a regulačních aspektů, včetně ochrany sokromí a technických aspektů (architektura, systémový výkon, spolehlivost etc.), nutných pro certifikaci a povolení pro provoz systémů. 

Očekávaný dopad této výzvy je poskytnutí směrnic pro návrhy pokročilé automatizace v souladu s certifikačními požadavky a také poskytnutí nových metod pro povolení/certifikaci v oblasti pokročilé automatizace. Obě tyto aktivity mají přispět k umožnění vysokých úrovní automatizace v oblasti řízení letového provozu (ATM) a zároveň zachování bezpečnosti provozu. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 09. 2019

Výzva podporuje přenos výsledků aplikovaného výzkumu a vývoje do praxe, identifikaci a zavádění perspektivních výzkumných a vývojových aktivit, přípravu přeshraniční strategie podpory využívání inovací, optimalizaci spolupráce při využívání stávající výzkumné a vývojové infrastruktury. Žadateli mohou být MSP, organizace zřizované státem, kraji, obcemi, městskými částmi a sdruženími obcí, zájmová sdružení právnických osob, vysoké školy a výzkumné instituce, nestátní neziskové organizace, Evropské seskupení pro územní spolupráci.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 600.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 09. 2019

Nepříznivé meteorologické podmínky (sníh, silný vítr, nízká oblačnost, mrznoucí déšť, snížená viditelnost etc.) mohou vytvářet nebezpečné podmínky pro letištní provoz a mohou vést k závažnému narušení řízení letového provozu, významnému zpoždění a ke zrušení vysokého počtu letů. Výzva je zaměřena na vývoj inovativních řešení a technologií pro předpověd počasí v oblasti letištního provozu. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se následujícími oblastmi:

 • Přechod od dráhové dohlednosti (Runaway visual range - RVR) k šikmé dohlednosti (Slant visual range -SVR)
 • Předpověď na základě vyhodnocování dat pro oblasti střihu větru (windshear) a turbulencí

Očekávaný dopad této výzvy je zlepšení kapacity a odolnosti letišť při zachování vysokého bezpečnostního standardu.

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 09. 2019

Cílem individuálních stipendií je posílit tvůrčí a inovativní potenciál zkušených výzkumných pracovníků, kteří si přejí diverzifikovat své individuální schopnosti v oblasti získávání dovedností prostřednictvím pokročilého vzdělávání, mezinárodní a meziodvětvové mobility. Individuální stipendia poskytují výzkumným pracovníkům jakékoli národnosti příležitost získat a předávat nové znalosti a pracovat na výzkumu a inovacích v Evropě (členské státy EU a přidružené země programu Horizont 2020) i mimo ně. Tento program podporuje zejména návrat a (opětovnou) integraci evropských výzkumných pracovníků ze zemí mimo Evropu a těch, kteří zde dříve pracovali, jakož i výzkumné pracovníky vysídlené konflikty mimo EU a přidružené země programu Horizont 2020. Podporuje také restart kariéry jednotlivých výzkumných pracovníků, kteří mají velký potenciál.

Očekávaný dopad na úrovni výzkumného pracovníka:

 • Zvýšený soubor dovedností, a to jak výzkumných, tak přenosných, vedoucích ke zlepšení zaměstnatelnosti a kariérních vyhlídek v akademické sféře i mimo ni \ t
 • Zvýšit vyšší dopad R&I výstupu, více znalostí a nápadů přeměněných na produkty a služby
 • Větší přínos pro ekonomiku a společnost založenou na znalostech

Na úrovni organizace:

 • Posílená spolupráce a silnější sítě Lepší přenos znalostí mezi sektory a obory
 • Zvýšení kapacity VaV mezi zúčastněnými organizacemi

Na systémové úrovni:

 • Zvýšení mezinárodní, interdisciplinární a meziodvětvové mobility výzkumných pracovníků v Evropě
 • Posílení evropské základny lidského kapitálu v oblasti výzkumu a inovací s více podnikatelskými a lépe vyškolenými výzkumnými pracovníky
 • Lepší komunikace výsledků výzkumu a inovací se společností
 • Zvýšení atraktivity Evropy jako vedoucí destinace pro výzkum a inovace Lepší kvalita výzkumu a inovací přispívající ke konkurenceschopnosti a růstu Evropy

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 09. 2019

Podpora se předpokládá pro jednotlivá nadnárodní stipendia udělená výzkumným pracovníkům jakékoli národnosti v zemích s rozšířením. Žádosti do výzvy 2019 na akce Marie Skłodowska-Curie Individuální stipendia (MSCA-IF), kde se hostitelská organizace nachází ve způsobilé rozšiřující se zemi, budou automaticky znovu předloženy k této výzvě v případě, že se jejich návrh nedostaví na odpovídající místo  v rámci běžné výzvy MSCA-IF [1]. Žadatelé, kteří si nepřejí, aby byli zvažováni pro tuto možnost financování, se mohou ve fázi podávání žádosti odhlásit. Návrhy předložené v rámci stipendií pro rozšíření musí splňovat všechny podmínky přípustnosti a způsobilosti akcí Marie Skłodowska-Curie Individuální stipendia a splnit všechny limity pro tuto výzvu.

Očekávaný dopad: Na tuto výzvu se bude vztahovat očekávaný dopad na výzvu MSCA-IF-2019 pro individuální stáže v rámci pracovního programu MSCA.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 09. 2019

Cílem programu je podpora činnosti sportovních klubů a spolků, jejichž družstva dospělých reprezentují kraj v nejvyšší nebo druhé nejvyšší celostátní soutěži v České republice nebo interlize. Dotace je určena na provozní výdaje na ubytování, stravování, dopravu, startovné, licence hráčů, odměny rozhodčím, pronájem sportovních ploch, na zajištění lékařské péče hráčů apod. Žadateli jsou vrcholové sportovní kluby.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 09. 2019

Podpora se předpokládá pro jednotlivá nadnárodní stipendia udělená nejlepším nebo nejslibnějším výzkumným pracovníkům jakékoli národnosti, kteří jsou zaměstnáni v členských státech EU nebo v přidružených zemích programu Horizont 2020. Vychází z žádosti podané společně výzkumným pracovníkem a příjemcem v akademickém nebo neakademickém sektoru.

Očekávaný dopad:

Na úrovni výzkumného pracovníka:

 • Zvýšený soubor dovedností, a to jak výzkumných, tak přenosných, vedoucích ke zlepšení zaměstnatelnosti a kariérních vyhlídek v akademické sféře i mimo ni
 • Zvýšení dopadu R&I výstupu, více znalostí a nápadů přeměněných na produkty a služby
 • Větší přínos pro ekonomiku a společnost založenou na znalostech

Na úrovni organizace:

 • Posílená spolupráce a silnější sítě
 • Lepší přenos znalostí mezi sektory a obory
 • Zvýšení kapacity VaV mezi zúčastněnými organizacemi

Na systémové úrovni:

 • Zvýšení mezinárodní, interdisciplinární a meziodvětvové mobility výzkumných pracovníků v Evropě
 • Posílení evropské základny lidského kapitálu v oblasti výzkumu a inovací s více podnikatelskými a lépe vyškolenými výzkumnými pracovníky
 • Lepší komunikace výsledků výzkumu a inovací se společností
 • Zvýšení atraktivity Evropy jako vedoucí destinace pro výzkum a inovace
 • Lepší kvalita výzkumu a inovací přispívající ke konkurenceschopnosti a růstu Evropy

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 09. 2019

Cílem programu je podpora sociálních služeb na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb. Dotace poskytované v mimořádném termínu jsou určeny výhradně jen na platy, mzdy a jejich navýšení a na navýšení zvláštních příplatků za směnnost. Žadateli jsou poskytovatelé sociálních služeb zapsané v registru poskytovatelů sociálních služeb, kteří podali žádost o finanční podporu v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019 v řádném termínu.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 09. 2019

Doprava se mění zrychlujícím se tempem v důsledku několika faktorů v mnoha rozmanitých, ale vzájemně propojených oborech: špičkové technologické inovace, jako například rostoucí pronikání digitálních a vesmírných technologií do automatizovaných, spojených a družstevních vozidel, dopravní infrastruktura, logistika letecké a bezpečnostní aplikace; významné socioekonomické trendy, jako je stárnutí populace, migrace a urbanizace; globální cíle, jako jsou cíle stanovené Parížskou dohodou COP 21 o boji proti změně klimatu a OSN na podporu cílů udržitelného rozvoje; zvýšená mezinárodní konkurence pro evropský dopravní průmysl ve všech druzích dopravy; nové operace a obchodní modely založené na zvýšeném propojení mezi infrastrukturou, dopravními prostředky, cestujícími a zbožím, které mohou přispět k bezproblémové mobilitě z dveří ke dveřím.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikatovní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulkurních památek k 1.1.2014, památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1.1.2014. Žadateli jsou vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 002,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 09. 2019

ESPON je výzkumným programem, který podporuje územní plánování a regionální rozvoj. Jeho cílem je poskytnout informace, analýzy, scénáře, mapy, databáze, indikátory aj., které přispívají k vyváženému rozvoji regionů či větších územních celků. Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na analýzu dynamiky územního rozvoje střední Evropy, prognóza potenciálních scénářů vývoje do roku 2030, zpracování návrhů k provádění mezinárodní politiky.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury v oblasti předškolního, základního, středního, vyššího odborného, zájmového a neformálního vzdělávání (výstavba nové infrastruktury,  rekonstrukce a stavební úpravy, nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení budov a učeben, zabezpečení bezbariérovosti, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity ZŠ a připojení k internetu). Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního, středního a vyššího odborného, zájmového a neformálního vzdělávání, další subjeky podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 900 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy, místních komunikací, přechodů pro chodce, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce, realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji,obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 021 666,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 09. 2019

Cílem soutěže je ocenit celoživotní přínos žen, badatelek v oblasti jazykovědy, a inspirovat tím začínající vědkyně a studentky, které vědeckou dráhu v této oblasti zvažují. Nominaci může předkládat jednotlivec, skupina osob nebo instituce.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 09. 2019

Cílem programu je podpora zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků. Finanční podpora je poskytována dle výsledků, kterých dosáhli žáci v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT ve školním roce 2018/2018. Žadateli jsou kraje, do jejichž územní působnosti náleží právnické osoby vykonávající činnost základních a středních škol, právnické osoby vykonávající činnost středních škol škol zřízené ministerstvem, právnické osoby vykonávající činnost základních a středních škol zřízené registrovanou církví nebo náboženskou společností. Školy zřízené ministerstvem a církevní školy zasílají žádost do 13. září 2019 přímo ministerstvu, školy zřízené územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem podávají žádost do 6. září 2019 prostřednictvím kraje. Kraje pak souhrnnou žádost zašlou ministerstvu do 13. září 2019.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 09. 2019

Program podporuje realizaci kulturních projektů na celém území města (jednorázová představení, festivaly, slavnosti, koncerty, pohádky, tematické večery, výstavy či expozice, jednorázové výtvarné počiny, umělecké performance) a opravy drobných historických objektů. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na doručitele.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
49 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 09. 2019

Cílem tohoto programu je podpora jednorázových volnočasových a sportovních aktivit pro děti, mládež, dospělé a seniory, které budou pořádány v rámci kraje. Tyto akce by měly být zaměřeny na posílení identity obyvatel s obcí či krajem, nebo na účinnou propagaci účelného trávení volného času s aktivním zapojením široké veřejnosti regionu. Žadatelem mohou být obce, neziskové organizace a školy.

Maximální % dotace:
40%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 09. 2019

Cílem 3. kola výzvy je poskytování prostředků ze sportovního fondu pouze na jednorázové sportovní akce. Dotace je určena na realizaci akcí sloužících k propagaci daného sportovního odvětví a zvýšení zájmu veřejnosti o pravidelnou sportovní činnost. Žadatelem o dotaci může být fyzická i právnická osoba s výjimkou akciových společností s akciemi na doručitele.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 09. 2019

Cílem programu je podpora zapojení českých vědeckých pracovníků do špičkových mezinárodních výzkumných týmů ve výzkumných centrech a/nebo projektech mezinárodních organizací nebo vládních institucí v zahraničí. Žadateli jsou výzkumné organizace. Řešení projektů a čerpání podpory může být realizováno od 29.2.2020 do 31.12.2024.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 09. 2019

Cílem programu je podpora aktivit zaměřených na školní a mimoškolní volnočasovou činnost dětí a mládeže, činnosti a aktivit dětí a mládeže s handicapem, pořádání a organizování akcí celostátního a mezinárodního významu, preventivních a ekovýchovných aktivit. Žadateli jsou fyzické osoby podnikající, právnické osoby a příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, zabezpečení bezbariérovosti, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
950 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vznik nových sociálních podniků (založení nového podnikatelského subjektu, rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem), rozšíření stávajících sociálních podniků (rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity podniku, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku), rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, obchodní společnosti, OSVČ.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 588 040,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury pro předškolní a základní vzdělávání včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti, na nákup pozemků a nemovitostí, na pořízení vybavení budov a učeben, na pořízení kompenzačních pomůcek, na zajištění vnitřní konektivity základních škol a připojení k internetu. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání, zařízení péče o děti do 3 let, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu, stavební úpravy, pořízení vybavení pro zařízení péče o děti do 3 let, pro zkvalitnění výuky na základních školách a pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže (stavební úpravy budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, budování bezbariérovosti škol). Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, zařízení péče o děti do 3 let, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 470 671,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu terminálů, na rekonstrukce, modernizace a výstavbu samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R, na výstavu a obnovu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
9 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na realizaci akcí, které jsou prospěšné lidem na území a přispívají k rozvoji spolkového a zájmového života, ke spolupráci místních komunit nebo ochraně kulturního a přírodního dědictví. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, NNO, zájmová sdružení právnických osob, církve, příspěvskové organizace zřízené obcí, fyzické a právnické podnikající osoby.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy, místních bezbariérových komunikací, podchodů nebo lávek pro chodce. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 228 408,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu, rekonstrukce a stavební úpravy budov, na nákup zařízení a vybavení, na vznik nové podnikatelské aktivity OSVČ, která spadá do znevýhodněných cílových skupin a zároveň splňuje principy sociálního podnikání. Žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 680 526,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na poskytování vybraných sociálních služeb terénní a ambulantní formou s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených, na programy prevence a řešení problému ve vyloučených lokalitách, aktivity na podporu mladých lidí při vstupu do samostatného života, osob s chronickým duševním onemocněním, osob ohrožených závislostmi, osob s ekonomickou nestabilitou, na podporu mediace, neformální péče, na programy sdílené péče a domácí paliativní péče, na celoživotní vzdělávání pracovníků poskytovatele sociální služby, na projekty podporující komunitní sociální práci a komunitní centra mající sociální rozměr s přímou vazbou na prevenci sociálního vyloučení a začleňování osob. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji a obcemi, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, obchodní korporace, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, poskytovatelé sociálních služeb.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 097 975,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na přípravu osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce (podpora pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením, získání či obnova pracovních návyků, pracovní a kariérové poradenství, rekvalifikace a další profesní vzdělávání), na zvyšování zaměstnanosti cílových skupin (zprostředkování zaměstnání, podpora vytváření nových pracovních míst, podpora umístění na uvolněná pracovní místa, podpora zahájení podnikatelské činnosti, podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce), na podporu udržitelnosti cílových skupin na trhu práce (podpora flexibilních forem zaměstnání, zprostředkování dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli, podpora zaměstnanců - poradenství, rekvalifikace, vzdělávání nových zaměstnanců), na podporu prostupného zaměstnávání (zapojování dlouhodobě nezaměstnaných osob a osob s minimálními pracovními zkušenostmi na trh práce, získávání pracovních návyků a zkušeností, zvyšování motivace zaměstnavatelů k vytváření udržitelných pracovních míst). Žadateli jsou MAS, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, nestátní neziskové organizace, obchodní korporace, OSVČ, školy a školská zařízení, vzdělávací a poradenské instituce.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora realizace transferu znalostí akademického a výzkumného sektoru do praxe podniků prostřednictvím navázání smluvní spolupráce mezi podnikatelskými subjekty vysokými školami, veřejnými výzkumnými institucemi či výzkumnými organizacemi (inovační vouchery), podpora realizace nových podnikatelských záměrů v prioritních oborech Regionální inovační strategie ve fázi před uvedením na trh (startovací vouchery), podpora realizace projektů zaměřených na ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi (technologické vouchery). Žadateli jsou podnikatelské subjekty (inovační vouchery), podnikatelské subjekty podnikající méně než 3 roky (startovací vouchery), podnikatelské subjekty a výzkumné organizace (technologické vouchery).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, stezek a místních komunikací, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, na výsadbu doprovodné zeleně. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 900 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu dopravních přestupních terminálů, na rekonstrukce, modernizace a výstavbu samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R a samostatných parkovacích systémů P+G. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi či dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 655 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 09. 2019

Hlavním cílem výzvy je výzkum a technologický vývoj v oblasti ekonomické, čisté a bezpečné produkce oceli a výrobků z oceli. Buď za použití nových technologií, nebo zdokonalením aktuálně využívaných technologií. Výsledné produkty by měly splňovat vysoké kvalitativní standardy. Tyto kroky by zároveň měly zvýšit konkurenceschopnost v oblasti produkce oceli a přispět k udržitelnému rozvoji. 

Podpořeny budou projekty zaměřené zejména na:

 • Nové a zdokonalené technologie v oblasti produkce a povrchových úprav oceli
 • Odporová teplotní čidla a utilizace oceli
 • Konzervace zdrojů a zlepšení pracovních podmínek

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 09. 2019

Hlavním cílem této výzvy je podpora těžby a využívání uhlí v Evropské unii v takové podobě, aby enviromentální zátěž byla co nejmenší a s cílem konkurenceschopého využití uhelných zdrojů ve srovnání s ostatními zdroji energie. Výzva má také za cíl podpořit vývoj nových technologií v oblastech těžby a využívání uhlí, zabývá se bezpečnostními aspekty těžby a enviromentální ochranou na globální úrovni. 

Podpořeny budou projekty zaměřené převážně na:

 • Zlepšení konkurenčního postavení uhelné produkce
 • Zdraví a bezpečnost v uhelných dolech
 • Efektivní ochrana životního prostředí a zdokonalení využití uhlí jako čistý zdroj energie
 • Management vnější závislosti na dodávkách energie

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně, zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů, na realizaci vodních prvků a opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizaci interakčních prvků podporujících ÚSES. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 09. 2019

Cena je vyhlašována a udělována na počest významného českého fyzika, akademika a spisovatele prof. Františka Běhounka, je spojena s odměnou 250 tisíc korun. Cenu lze udělit vědecké osobnosti, která působí v základním či aplikovaném výzkumu, ve vývoji nebo v akademické sféře, vystudovala na české vysoké škole nebo působí ve výzkumné či vzdělávací instituci v České republice a během posledních pěti let svou aktivní a úspěšnou účastí v projektech evropské spolupráce v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací přispěla k propagaci a popularizaci svého vědního oboru a k šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru. Kandidáta může navrhnout vysoká škola či výzkumná instituce, redakce odborného impaktovaného vědeckého časopisu nebo osoba, která je držitelem akademického titulu profesor získaného nebo uznaného v České republice nebo v jiné zemi Evropské unie.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 09. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES, opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku srážkové vody, stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku, obnova či zakládání větrolamů. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně, zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů, na realizaci vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru, opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 09. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně, zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů, na realizaci vodních prvků a opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, na obnovu či zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření tůní, jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), na opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 09. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizaci interakčních prvků podporujících ÚSES, opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku srážkové vody, stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku, preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.), obnova či zakládání větrolamů. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 09. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizaci interakčních prvků podporujících ÚSES, opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku srážkové vody, stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku, preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.), obnova či zakládání větrolamů. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně, zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů, na realizaci vodních prvků a opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 09. 2019

Cílem programu je podpora projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí, které povedou k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů (zmírnění dopadů sucha a předcházení suchu, zvýšení kvality ovzduší a vody, rozvoj odpadového hospodářství oběhového hospodářství a efektivního využívání surovin, ochrana přírodních zdrojů, vody, půdy a horninového prostředí, zachování biodiverzity a zkvalitnění ochrany přírody a krajiny, rozvoj environmentálně příznivé a z hlediska životního prostředí a změn klimatu resilientní a bezpečné společnosti). Žadateli jsou malé, střední i velké podniky, výzkumné organizace, organizační složky státu, jimi zřízené příspěvkové organizace. Míra podpory dle kategorie činnosti je stanovena  pro malě podniky (45 - 80%), pro střední podniky (35 - 75%), pro velké podniky (15 - 65%), pro výzkumné organizace (100%).

V rámci 1. veřejné soutěže budou podpořeny návrhy projektů zaměřené na:

 • Zvýšení efektivity využívání zdrojů a snížení znečištění životního prostředí, omezení rizika plynoucího z nedostatečné, případně extenzivní ochrany životního prostředí, nedostatečné adaptace na klimatickou změnu a její důsledky, zvýšení kvality života obyvatel ČR a zavedení prevence znečištění životního prostředí místo likvidace důsledků znečištění (podprogram 1 - Operativní výzkum ve veřejném zájmu). Alokace pro podprogram 1 činí 152 000 000 Kč, max. výše dotace 20 mil. Kč, míra podpory 100 %.
 • Podpora ekoinovace, technologie a techniky v technické ochraně životního prostředí, zajištění postupů pro minimalizaci rizik plynoucích z nedostatečné kvality životního prostředí pro zdraví lidí, jejich prostředí a přírodu (podprogram 2 - Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí). Alokace pro podprogram 2 činí 277 000 000 Kč, max. výše dotace 30 mil. Kč, míra podpory 90 %.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
27 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 09. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku, na stabilizaci drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.), na preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.), na obnovu či zakládání větrolamů. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, na obnovu či zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření tůní, jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), na opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výsadby na nelesní půdě - založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES, liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, fyzické osoby nepodnikající.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 09. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 09. 2019

Cílem programu je podpora aktivit zaměřených na přípravu osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce, na vytváření nových pracovních míst, na podporu udržitelnosti cílových skupin na trhu práce rozvoj flexibilních forem zaměstnání , na realizaci nových a netradičních nástrojů na podporu zaměstnání na lokální úrovni. Žadateli jsou MAS, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi, registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, nestátní neziskové organizace, vzdělávací a poradenské instituce, školy a školská zařízení, obchodní korporace, OSVČ.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
567 593,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 09. 2019

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na zlepšení nabídky cenově dostupných a kvalitních zařízení a služeb péče o děti za účelem zvýšení zaměstnanosti pečujících osob a usnadnění slučitelnosti pracovního a soukromého života. Dotace je určena na podporu zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování, na pořádání příměstských táborů, na vybudování či provoz zařízení typu dětská skupina. Žadateli jsou MAS, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi, nestátní neziskové organizace, obchodní korporace, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, školy a školská zařízení.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
981 250,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 09. 2019

Cílem podpory je prostřednictvím projektů zaměřených na péči o děti usnadnit návrat žen i mužů do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené. Dotace je určena pořádání příměstských táborů pro děti v době školních prázdnin a společnou dopravu dětí do/z příměstského tábora. Žadatelem je MAS, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, obchodní korporace, OSVČ, školy a školská zařízení.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 09. 2019

Výzva je zaměřená na podporu současných schopností členských států Evropské unie v oblasti kybernetické bezpečnosti (Cyber Situational Awareness - CSA). Projekty by se měly zabývat poskytováním funkčních prototypů softwarových balíčků pro real-time rozhodování a reakci na kybernetické hrozby v rámci činnosti ozbrojených sil. Podpořeny mohou být projekty zaměřené na aktivity spojené s návrhy a realizací prototypů systémů, jako například:

 • Automatický sběr dat, normalizace, výměna a fúze mezi různými datovými zdroji
 • Kalkulace potenciálního dopadu a risku v oblasti služeb poskytovanými informačními systémy
 • Grafická vizualizace senzorů, kybernetických hrozeb a ovládacích systémů
 • Management rizik a podpora rozhodování
 • Využití získaných znalostí pro očekávání dalších kroků útočníků a projekce nebezpečí rozšiřujícího se chráněným prostředím

Projekty by se také měly zaměřit vývojem testovacího prostředí pro lokální validaci a kalibraci vyvíjených řešení. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 17.700.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 09. 2019

Dotace se poskytuje na financování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., na poskytování zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb a souvisejících fakultativních služeb. Žadatelem mohou být nestátní neziskové organizace, podnikatelé a podnikatelské subjekty. Žádost v aplikaci Dotace OSS MMP lze vyplnit nejdříve od 19.8.2019.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 09. 2019

Výzva je zaměřena na vznik chráněné frekvence (European Protected Waveform - EPW) pro zajištění bezpečné satelitní komunikace, odolné proti bezpečnostním hrozbám a kybernetickým útokům. EPW by měla být schopná provozu v náročných vojenských podmínkách, a to jak pro aktivity jednotlivých členských států EU, tak i pro společné vojenské operace (EU, NATO, mezinárodní mise). Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Studiemi proveditelnosti, analýzou hrozeb, CONOPS definicí, systémovými specifikacemi, detailním zhodnocením požadavků (Detailed Requirements Review - DRR), definicí systémové architektury etc.
 • Detailním návrhem systému (včetně Preliminary Design Review - PDR a Critical Design Review - CDR)
 • Vývojem malých technologických demonstrátorů za spolupráce bezpečnostních složek v reálném operačním prostředí

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 44.100.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 09. 2019

Výzva je zaměřená na vývoj evropského standardizovaného a suverénního Galileo PRS navigačního příjmače, kompatibilního s GPR/PRS řešeními pro vojenské účely ve vzdušném, pozemním i námořním prostoru. Vývoj musí probíhat v plném souladu s EU Common Minimum Standards - CMS, a to od návrhů  prototypů po testovací fázi. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • PRS bezpečnostními moduly (SM)
 • PRS příjmači vybavenými GRPS/Galileo kompatibilní CRPA (Controlled Radiation Pattern Antennas)
 • Ochranou proti rušení signálu aplikovatelná do operačních podmínek
 • Standardizací prostředí s vojenskou GPS a multi-GNSS fúzí
 • Standardizací prostředí pro PRS příjmače

Testování by mělo probíhat ve standardizovaných centrech, která jsou schopna zajistit kontrolované prostředí a podmínky pro demonstraci schopností vyvíjených PRS příjmačů.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 44.100.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 09. 2019

Výzva je zaměřena na návrh a validaci evropského Detect and Avoid (DAA) řešení pro bezpečnou integraci vojenských dálkově pilotovaných vzdušných systémů (Remotely-Piloted Air Systems - RPAS) do evropského vzdušného provozu s cílem dosažení standardizace, interopetability a certifikace. Projekty by se měly zabývat nutnými činnostmi pro návrh DAA řešení a tam, kde to bude vyžadováno, také prototypizací a testováním tohoto řešení, aplikovatelného pro vojenské RPAS. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Zdokonalováním návrhů pro funkci detekce: miniaturizace senzorů, robustnost senzorového zpracování a fúzních algoritmů, adaptací pro evropské platformy
 • Návrhem, prototypizací a extenzivním testováním alespoň dvou DAA řešení
 • Designem a testováním funkce protisrážkového systému (Collision Avoidance) v souladu s evropskými referenčními scénáři
 • Formální validací bezpečnostních prvků prostřednictvím využívání simulačního programů

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 43.700.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 09. 2019

Výzva je zaměřená na vývoj systému založeném na konceptu Activity Based Intelligence (ABI). Systém bude sloužit k monitoringu Země a rychlé integraci dat z různých zdrojů za účelem objevení relevantních vzorů, bude schopen určit a identifikovat změny a charakterizovat tyto vzory pro vytvoření strategické výhody včasného rozhodování. Očekává se využití systémů neoronových sítí, strojového učení, cloudových technologií a umělé inteligence (AI). Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Analýzou automatických metod rozpoznávání subjektů z dat získaných pozorováním Země (EO) i jiných dat
 • Návrhem prototypu systému včetně Preliminary Design Review (PDR) a Critical Design Review (CDR)
 • Vývojem a demonstrací prototypu systému, který implementuje koncept Activity Based Intelligence (ABI)

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 43.700.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 09. 2019

Cílem programu je zajištění dostupnosti, kontinuity a rozvoje vybraných druhů sociálních služeb na území kraje. Podporovanou aktivitou je financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb (intervenční centra, podpora samostatného bydlení pro osoby s mentálním či duševním onemocněním, sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním či duševním onemocněním, sociální rehabilitace v ambulantní a terénní formě pro osoby s mentálním či duševním onemocněním. Žadatelem mohou být registrovaní poskytovatelé sociálních služeb.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 09. 2019

Výzva je zaměřená na realizaci studie proveditelnosti a návrhu sítí vhodných pro taktické využití. Projekty musí využívat technologii softwarově definovaných sítí (Software Defined Networking - SDN), která umožňuje vývoj síťové architektury s důrazem na rozdělení kontroly a přístupu k datům. Podpořené projekty by měly být zaměřeny například na tyto aktivity:

 • Sběr a analýza požadavků koncových uživatelů (ozbrojené složky) v oblasti taktiky s přihlédnutím k existujícím SDN řešením
 • Definice indikátorů výkonu pro zhodnocení technických řešení oproti požadavkům koncových uživatelů
 • Studie interoperabilních požadavků, překážek a dopadů pro SDN
 • Vývoj taktického SDN testovacího prostředí
 • Definice a exekuce intenzivních laboratorních testů a kyberútoků reprezendujících odlišné taktické situace
 • Sběr a analýza dat pro zhodnocení výkonu
 • Návrh plánů pro další vývoj taktických SDN sítí 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 17.700.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 09. 2019

Výzva je zaměřená na vývoj pozemního Beyond Line Of Sight (BLOS) raketového systému středního doletu. Aby bylo zajištěno nezávislé využívání tohoto systému, systém musí být inovován a standardizován v souladu s dalšími bojovými systémy EU a bez zásahů a vlivů třetích stran. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se následujícími aktivitami:

 • Analýza zúčastněných stran, podílejících se na BLOS kapacitě, umožňující specifikaci operačních požadavků a rozhraní
 • Realizace pohovorů se zúčastněnými stranami - diskuze by měly být zaměřeny na operační požadavky a problémy, měly by být analyzovány využitím dedikovaného simulačního prostředí
 • Návrh konceptu užívání včetně různých scénářů - mělo by dojít k demonstraci operačních výhod BLOS systému
 • Demonstrace systému v testovacích centrech i ve vozidlech
 • Funkční validace celého systému

Očekává se praktická demonstrace celého systému v různých scénářích a ve skutečných podmínkách.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 09. 2019

Výzva je zaměřená na studii proveditelnosti potenciálního dopadu již existujících i budoucích systémů a technologií zaměřených na námořní síly. Relevantní je i současný technologický vývoj zejména v oblastech detekce hrozeb, kontroly pohybu lodi, elektrických generátorů a uložišť energie, schopnosti provozu v extrémních pomínkách, zvýšené autonomie etc.

Podpořené projekty by se měly ve studii proveditelnosti zabývat především následujícími tématy:

 • Nižší odhalitelnost
 • Zvýšená pravděpodovnost přežití proti moderním hrozbám
 • Snížení pohybů lodi
 • Zdokonalené generátory elektrické energie a uložiště
 • Schopnost provozu v extrémních podmínkách
 • Zvýšená úroveň autonomie a automatizace 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 14.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 09. 2019

Výzva je zaměřena na na podporu malých a středních podniků (SMEs) pro oblast vývoje, inovací a schopnosti adaptovat technologie z civilního pro vojenské využití. Projekty by se měly zabývat inovativními obrannými produkty, řešeními a technologiemi, které mají potenciál využití ozbrojenými silami členských států Evropské unie v širokém spektru úkolů a misí. Podpořeny mohou být projekty zaměřené například na:

 • Řešení pro kyberbezpečnost budoucích zabezpečovacích a obraných systémů
 • Přenosné systémy pro bakteriologickou a chemickou detekci
 • Vývoj inteligentních technologií 
 • Inovativní bateriové systémy, bio-řešení pro produkci paliva z organického odpadu, inovativní softwarové systémy pro zpracování snímků, inovativní pasivní systémy pro energetickou produkci z obnovitelných zdrojů etc.

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 7.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 09. 2019

Výzva je zaměřená na dohled nad námořními zónami, státními hranicemi a kritickými oblastmi prostřednictvím aplikace technologií prostřednictvím systémů operujících ve vysoké nadmořské výšce (High Altitude Platform Stations - HAPS). Tyto systémy mohou znatelně přispět k obraně Evropské unie, přičemž jejich největší výhody jsou:

 • Lepší podmínky pro připojení, nižší doba datové odezvy, vyšší rozlišení obrazu
 • Schopnost dlouhodobě setrvat v dané oblasti

Cílem výzvy je přispění k návrhu, vývoji, výrobě a validaci HAPS řešení, což povede k posílení evropských obranných technologií a zajištění vyšší úrovně bezpečnosti států EU. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Definici konceptu operací (CONOPS) pro HAPS řešení
 • Studií současných a očekávaných technologií a identifikace plánů pro každou z nich
 • Návrhem, vývojem, certifikací, výrobou a industrializací demonstrátorů pro HAPS platformu
 • Návrhem a vývojem HAPS platformy pro výzkum dat a vývojem architektury dle definovaného CONOPS
 • Certifikačními aktivitami
 • Návrhem programu pro údržbu a logistickou podporou

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 43.700.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 09. 2019

Výzva je zaměřena na vývoj autonomních pozemních systémů s cílem zajistit ozbrojeným jednotkám členských států Evropské unie efektivní ochranu, zapojení, udržitelnost a převahu pro případ budoucího vojenského konfliktu. Cílem výzvy je návrh a realizace prototypu systému. Podpořeny mohou být projekty zabývající se například:

 • Zahrnutím systému schopného spolupráce s dalšími bojovými pozemními i vzdušnými platofrmami (s posádkou i bezobslužné) a také tradičními ozbrojenými vozidly pro bojovou podporu a podporu pozemních jednotek
 • Ochranou pozemních jednotek, jejich efektivitou boje, mobilitou, rychlejším nasazením a autonomií
 • Schopností nasazení systémů na podporu jednotek ve všech geografických a operačních prostředích
 • Snížením počtu činností vyžadujících UGS operátory prostřednictvím využití umělé inteligence a asistovaných funkcí

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 30.600.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zvyšování zaměstnanosti cílových skupin (podpora vytváření nových pracovních míst, podpora umístění na uvolněná pracovní místa, podpora zahájení podnikatelské činnosti), na podporu udržitelnosti cílových skupin na trhu práce (podpora flexibilních forem zaměstnání, zprostředkování dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli, podpora zaměstnanců - poradenství, rekvalifikace, vzdělávání nových zaměstnanců), na podporu prostupného zaměstnávání (zapojování dlouhodobě nezaměstnaných osob a osob s minimálními pracovními zkušenostmi na trh práce, získávání pracovních návyků a zkušeností, zvyšování motivace zaměstnavatelů k vytváření udržitelných pracovních míst). Žadateli jsou MAS, obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, obchodní korporace, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, školy a školská zařízení.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
697 869,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 09. 2019

Výzva je zaměřena na studii proveditelnosti, detailní návrh a prototypizaci taktického RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) schopného zajišťovat průběh ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) misí. Podpořené projekty by se měly zabývat zejména počátečními fázemi vývoje taktického RPAS, a to například:

 • Studií proveditelnosti: definováním konceptu operací (CONOPS), systémovou specifikací, detailním zhodnocením požadavků (Detailed Requirements Review - DRR) a definováním systémové architektury
 • Detailním návrhem systémů, včetně Preliminary Design Review (PDR) a Critical Design Review (CDR)
 • Vývojem taktického RPAS prototypu

Součástí projektu by také mělo být testování systému za účelem lepšího rozhodování při fázi návrhů a snížení rizik při vývoji. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 43.700.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 09. 2019

Výzva je zaměřená na proveditelnost, návrh a vývoj systému, který bude schopný poskytovat informace o kybernetické situaci prostřednictvím sdílení informací, kombinovaným s pokročilými technologiemi na obranu a odpověď proti kybernetickým hrozbám. Projekty by se měly zabývat zejména studií proveditelnosti a návrhem systému, konkrétně následujícími tématy:

 • Studií proveditelnosti s důrazem na očekávaný dopad pro koncové uživatele
 • Konceptem operací (CONOPS)
 • Specifikací systému a definicí architektury
 • Předběžným přezkoumáním a kritickým přezkoumáním projektu (Preliminary Design Review a Critical Design Review)

Od podpořených projektů se také očekává vydávání předběžných verzí systému pro ověření a testování funkcionality, mimo jiné také pro identifikaci a modifikaci priorit pro vývoj, a to na základě operačních požadavků Evropské unie a členských států EU.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 17.700.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 09. 2019

Výzva je zaměřena na studii proveditelnosti a návrh systému, který je schopen řídit několik simultánních vojenských operací, a to se všemi druhy ozbrojených složek, kdekoli na světě, buď nezávisle, nebo ve spolupráci s NATO. Tento strategický C2 systém musí mít integrovány všechny druhy komunikačních a pozorovacích systémů (CIS a ISR) a očekává se jeho interoperabilita se členskými státy EU, silami Evropské unie, NATO a civilními organizacemi. Podpořené projekty by se měly zabývat zejména počátečními fázemi vývoje strategického C2 systémů, jako například:

 • Předběžné studie: analýza existujících MCCP schopností a systémů a jejich možného vývoje
 • Studie proveditelnosti: definice konceptu operací (CONOPS), systémové specifikace, detailní zhodnocení požadavků (Detailed Requirements Review) a definice architektury
 • Detailní návrh systému, včetně  Preliminary Design Review (PDR) a Critical Design Review (CDR)

Projekt by se měl také zaývat vývojem malých technologických demonstrátorů pro lepší rozhodování během fáze návrhu systému. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb terénní a ambulantní formou (odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, raná péče, krizová pomoc, kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, podpora samostatného bydlení, osobní asistence, odlehčovací služby), na celoživotní vzdělávání pracovníků poskytovatele sociální služby, na programy prevence a řešení problému ve vyloučených lokalitách, na motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění, na aktivity k předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin, na aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce na svém území. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi, poskytovatelé sociálních služeb, nestátní neziskové organizace, vzdělávací a poradenské instituce, školy a školská zařízení, obchodní korporace, OSVČ.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 305 210,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 09. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku, na stabilizaci drah soustředěného povrchového odtoku, na preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.), na obnovu či zakládání větrolamů. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, na obnovu či zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření tůní, jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), na opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
7 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výsadby na nelesní půdě - liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, fyzické osoby nepodnikající.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
7 240 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu a rekonstrukci terminálů, bezbariérových komunikací, podchodů, výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, výstavba návazných systémů B+R, rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 700 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2019

Výzva je zaměřena na podporu nových iniciativ, strategií a opatření v oblasti zlepšení zdraví a prostředí v evropských městech. Podpořené projekty by měly mít za cíl návrh a testování efektivních akcí a strategií pro zlepšení fyzického i mentálního zdraví a života v Evropě. Projekty by se měly věnovat také nerovnostem v oblasti zdraví a enviromentálním aspektům v rámci řešení. Očekává se spolupráce s dalšími relevantními iniciativami v oblasti zdravých měst, jako jsou například lokální komunity, místní firmy, političtí představitelé a samotní občané. 

Očekávaný dopad výzvy je:

 • Získání více dat pro tvorbu strategií na podporu zdravých měst v Evropské unii 
 • Zlepšení mentálního i fyzického zdraví občanů žijících v městských oblastech Evropské unie
 • Snížené nerovnosti v oblasti zdraví v městských oblastech

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 09. 2019

Výzva je zaměřena na inovativní intervence v oblasti nepřenosných nemocí. Projekty by se měly zabývat ranými stupni klinických zkoušek pro validaci nových nebo inovovaných zdravotnických intervencí pro pacienty trpícími nepřenosnými nemocemi. Klinické zkoušky by měly být podpořeny ověřením jejich koncepce (proof-of-concept) zejména v oblastech klinické bezpečnosti a efektivity. Žádosti o podporu by měly demonstrovat potenciální klinické benefity jimi navrhovaných řešení. V těch oblastech, kde je to možné, se očekává zapojení pacientů a jejich ošetřovatelů a jejich pohled by měl být zohledněn při výzkumných aktivitách.

Očekávané dopady výzvy jsou zejména zdravotnické intervence, přispívající ke znatelnému rozvoji klinické praxe a péče o pacienty s nepřenosnými nemocemi pro pokročilá stádia klinických zkoušek

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 09. 2019

Výzva je zaměřená na zdravotnickou péči orientovanou na lidi (people-centered care), která je jedním z hlavních cílů zdravotnických systémů. Tato forma péče je více orientovaná na požadavky pacientů a jejich aktivního zapojení v procesu léčby a rozhodování. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se zejména:

 • Identifikací inovativních řešení zahrnujících digitální nástroje s potenciálem zvýšit míru zdravotnické péče orientované na lidi
 • Návrhem a zahájením implementační studie pro sběr důkazů potřebných pro úspěšné rozšíření či převod do jiných zdravotnických systémů s důrazem na legální, etické, behaviorální a sociální faktory
 • Identifikací klíčových aspektů pro rozšíření či převod inovativních řešení, identifikací potenciálních překážek a nutných změn nutných k implementaci řešení
 • Vývojem předpovědního modelu určeného k pomoci s rozhodováním o implementaci řešení a jeho případného dopadu na výkon zdravotnického systému

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro předškolní, základní, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity základní školy a připojení k internetu. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 09. 2019

Jules Horowitz reaktor (JHR) je nový reaktor pro testování materiálů využitelný pro vědecké studie v oblasti materiálů a jaderných paliv, a to s cílem zvýšení bezpečnosti stávajících a budoucích jaderných zařízení. Výzva je zaměřena na tvorbu plánu zaměřeného na horizont alespoň 15 let od začátku prvního iradiačního procesu v Jules Horowitz reaktoru, s cílem zajistit řádné a efektivní využívání přístupu Euroatomu pro výzkumná konsorcia. Plán by se měl zabývat dostupností přístupu pro experimenty v různých stádiích provozu Jules Horowitz reaktoru a také analýzou finančního modelu pro podporu iradiačních experimentů.

Očekávaný dopad této výzvy je spolupráce klíčových zúčastněných stran pro Jules Horowitz reaktor  (JHR) s cílem definování strategického plánu pro následujících alespoň 15 let. Tyto aktivity zajistí optimální plánování JHR iradiačních procesů a efektivní využívání přístupových práv Euroatomu.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.100.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 09. 2019

Cílem výzvy je podpořit výzkumné projekty, zabývající se oblastí závažných havárií jaderných zařízení, zejména vnějšími nebezpečími. Tyto projekty by se měly zabývat aktualizacemi simulačních nástrojů a jejích experimentálního ověření z důvodu zdokonalování bezpečnostních prvků a strategií pro řízení krizí v oblasti jaderných reaktorů II., III. a III+ generace.

Podpořeny budou zejména projekty zaměřené na:

 • Zhodnocení bezpečnostních strategií v případě těžkých havárií včetně vnějších nebezpečí jako například záplavy, zemětřesení nebo požáry
 • Zdokonalení bezpečnostního monitoringu pro tréninkové účely zejména pro oblast lidských faktorů v krizových podmínkách
 • Aktualizace směrnic v oblasti závažných havárií (SAMG)

Alespoň 5 % z rozpočtu projektu musí být určeno na vzdělávání a tréninkové aktivity studentů doktorského studia, výzkumných pracovníků a účastníky trainee programů. 

Podporována je mezinárodní spolupráce při realizování projektu. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 09. 2019

Výzva je zaměřena na sjednocování výzkumu, měření a znalostí v oboru radiační ochrany členských států EU. Podporované projekty by měly být zaměřeny například na rizika radiace v nízkých dávkách, výzkum biologických a ekologických systémů nebo uplatňování již existujích konceptů v prevenci rizik. Tyto koncepty by měly být experimentálně realizovány napříč evropskými výzkumnými institucemi. Projekty by také měly podporovat výměnu a stáže výzkumných pracovníků mezi jednotlivými tými a efektivně využívat existující infrastrukturu. Alespoň 5 % z udělené podpory musí být určeno na podporu vzdělávacích a tréninkových aktivit pro studenty doktorského studia, výzkumné pracovníky a trainees. 

Očekávaný dopad výzvy je lepší koordinace výzkumu v oblasti radiační ochrany. V dlouhodobém horizontu bude tato koordinace mít dopad na vývoj a aplikaci efektivní radiační ochrany obyvatelstva a životního prostředí. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 18.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 09. 2019

Fond IraSME je zaměřen na podporu malých a středních podniků v oblasti inovací vývoje. Fond je financován z prostředků různých států a regionů, sdílející vizi pro inovaci bez hranic. Podpořeny mohou být podniky, zabývající se například:

 • Vývojem nových produktů, procesů a technických služeb
 • Technologickým vývojem od prvotního nápadu po prototyp

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 160.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 09. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku, na stabilizaci drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.), na preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.), na obnovu či zakládání větrolamů. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 09. 2019

Cílem této výzvy je posílit zavádění činností spojených s likvidací radioaktivního odpadu. Podpořeny budou zejména projekty zaměřené na:

 • Zlepšení, inovace a vědecký a technologický vývoj v oblasti hospodaření s jaderným odpadem před jeho uložením nebo likvidací
 • Zdokonalení integrace v oblasti výzkumu a vývoje napříč členskými státy Evropské unie
 • Vzdělávání a výměnu know-how v oblasti likvidace radioaktivního odpadu mezi členskými státy Evropské unie 

Alespoň 5 % z rozpočtu projektu musí být určeno na vzdělávání a tréninkové aktivity studentů doktorského studia, výzkumných pracovníků a účastníky trainee programů. 

Očekávaným dopadem výzvy je vývoj pokročilých technologií a průmyslových procesů v oblasti likvidace jaderného odpadu ve všech členských státech Evropské unie a zároveň posílení spolupráce a předávání znalostí napříč jadernými programy členských států Evropské unie. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 14.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 09. 2019

Tato opatření by měla přispět k jasnosti na úkor nových lékařských aplikací ionizujícího záření s ohledem na jejich rychlé nasazení. To by mělo zahrnovat harmonizované shromažďování údajů o pacientech z různých oborů a přístupů k léčbě, aby bylo možné odečíst mechanismy vedoucí k poškození zdraví a umožnit lepší léčbu.

Návrh by měl zahrnovat metody hodnocení radiační újmy s prokazatelným posunem od současných metrik. Měla by řádně zohlednit předchozí výzkum, který je průřezový se zdravotní a radiologickou ochranou. Tyto údaje by měly zahrnovat údaje shromážděné z zobrazovacích postupů prospěšné pro nejcitlivější, rozsáhlejší a dlouhodobě sledovanou kategorii pacientů. Měla by také obsahovat údaje o nejvíce vystaveném zdravotnickém personálu, stejně jako o pacientech z oblasti nukleární medicíny, včetně těch, které se zabývají transplantací. Měla by také poskytovat doporučení pro radiologickou ochranu pro vývoj nových aplikací radiace v lékařské péči, podle kategorie a postupu. Měl by zahrnovat výrobce radiologických a terapeutických přístrojů nebo jejich sdružení, evropská sdružení výzkumných pracovníků v této oblasti, organizace, které mají regulační mandát pro výzkum v oblasti radiační ochrany z členských států nebo orgánů EU a univerzit a nemocnic. Měla by rovněž zahrnovat vývojáře a dodavatele radioizotopů. Návrhy v tomto tématu by měly brát v úvahu komunikaci rizik a etiku lékařských aplikací.

Očekávaný dopad: Nové aplikace radiace v lékařské péči budou moci využít rychlejší schvalovací postupy díky lepšímu zhodnocení jejich případné zdravotní újmy. Tato akce zlepší schopnosti hodnocení dvou hlavních zdrojů radiační expozice evropské populace prostřednictvím zlepšení znalostí o interní expozici. Z dlouhodobého hlediska pomůže kontrolovat vypouštění cytostatických látek v prostředí.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 09. 2019

Cílem výzvy je vytvořit výzkumné uskupení zaměřené na technické aspekty produkce paliva v oblasti výzkumných reaktorů. Do projektu by měl být zahrnut výzkum jaderného paliva v rámci evropských výzkumných reaktorů a měli by se účastnit také operátoři těchto reaktorů. 

Součástí projektových aktivit by měla být zejména oblast bezpečnosti, konkrétně příprava technických požadavků na bezpečnost produkce, ukládání, transportu a reprocesování optimalizovaného paliva. 

Alespoň 5 % z rozpočtu projektu musí být určeno na vzdělávání a tréninkové aktivity studentů doktorského studia, výzkumných pracovníků a účastníky trainee programů. 

Očekávaný dopad výzvy je:

 • Podpora produkce radioizotopů pro nukleární medicínu zajištěním dostupnosti výzkumných reaktorů na vysoké úrovni
 • Zlepšení kvality zdravotní péče poskytnutím inovativních radioizotopů nutných k diagnostice a terapii

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 7.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 09. 2019

Tato akce bude spojovat co největší počet provozovatelů výzkumných reaktorů na evropské úrovni, aby se usnadnila výměna informací o dostupnosti výzkumných reaktorů proti potřebám výzkumu a radioizotopů v celé Evropě. Rovněž identifikuje klíčové parametry, které ovlivňují dostupnost reaktorů, a odvodí celkovou strategii pro budoucí využívání výzkumných reaktorů v Evropě. To by mělo být provedeno ve spolupráci s existujícími iniciativami v této oblasti a při zohlednění otázky dodávek radioizotopů. Do této akce se očekává zapojení všech příslušných zúčastněných stran, včetně hlavního výzkumu, výroby izotopů a dalších klientů a poskytovatelů výzkumných reaktorů.

Očekávaný dopad:

Tato akce přispěje k zajištění stabilní dodávky lékařských radioizotopů. Účelem této akce bude také efektivnější plánování využívání výzkumných reaktorů v EU pro výzkum nepoužívání ionizujícího záření a pro výzkum a školení v oblasti jaderné energie.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 09. 2019

Výzva Spolu až do konce podporuje dostupnou paliativní péči pro všechny a její rozšíření jako běžnou součást života. V rámci výzvy může být podpořena činnost hospiců, nemocnic, škol v oblasti zdravotnictví a pečovatelství, snahy o změnu systému paliativní péče a jeho inovace a podporováni jsou také pracovníci v oblasti paliativní péče formou stipendií na rozvoj jejich vzdělání a psychohygienu. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 09. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku, na stabilizaci drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.), na preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.), na obnovu či zakládání větrolamů. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně, zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů, na realizaci vodních prvků a opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 09. 2019

Tato akce se bude zabývat potřebami výzkumu a inovací ve výzkumu a vývoji ve všech technických oblastech P & T, jak jsou určeny strategií nasazení SNETP, a poskytnout základ pro další rozvoj pilotních zařízení, demonstrace v průmyslovém měřítku pro nejpokročilejší systémy P & T, kritických a / nebo kritických systémů s cílem snížit objemy a nebezpečí vysoce radioaktivního odpadu s dlouhým poločasem rozpadu, který pochází z čištění vyhořelého jaderného paliva. Pro provedení těchto interdisciplinárních výzkumných činností budou zapotřebí pokročilé experimentální testy, infrastruktury a numerické simulační nástroje. Významnou výhodou by měly být stávající sítě evropských výzkumných institucí podporující další integraci a tam, kde by mezinárodní spolupráce mohla být v této oblasti velmi přínosná.

Očekávaný dopad:

Tato akce posílí důležitý výzkum Euratomu provedený v předchozích programech a uskuteční skutečný pokrok směrem k bezpečnému uskutečnění procesů P & T, což je klíčová součást budoucích strategií palivového cyklu, ať už se jedná o dílčí kritický ADS nebo kritické reaktory typu IV. Tento výzkum zvýší efektivitu a bezpečnost procesů využívajících nejmodernější technologii P & T k uzavření cyklu jaderného paliva. Dokonce i kdyby bylo stále zapotřebí konečné úložiště, P & T by drasticky snížila radiotoxicitu, výrobu tepla a objem obalů vysokoaktivních radioaktivních odpadů, čímž by se ulehčila dlouhodobá bezpečnost konečného úložiště.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 09. 2019

Evropské jaderné elektrárny jsou v současné době v druhé polovině jejich očekávané životnosti. Cílem této výzvy je podpora výzkumných projektů v oblasti stárnoucích komponent a struktur, nezbytných pro bezpečnost a vývoj prediktivních a rekultivačních nástrojů zaměřených na bezpečný dlouhodobý provoz existujících jaderných zařízení. 

Alespoň 5 % z rozpočtu projektu musí být určeno na vzdělávání a tréninkové aktivity studentů doktorského studia, výzkumných pracovníků a účastníků trainee programů. 

Podporována je mezinárodní spolupráce při realizování projektu. 

Očekávaný dopad výzvy je vývoj dat pro hlubší znalosti a pozorumění stárnutí komponent a struktur jaderných elektráren a vývoj nástrojů, systémů a postupů snižujících zranitelnosti provozu jaderných elektráren. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora výzkumných projektů v oblasti hodnocení bezpečnostních funkcí v oblasti dlouhodobého provozu modernizovaných reaktorů II. a III. generace. Podpořeny budou projekty zaměřené zejména na:

 • Zdokonalení počítačových modelů a programů pro zajištění bezpečnostních funkcí pro případ potenciálních krizových událostí
 • Využítí dostupných dat v oblasti stárnoucích komponentů a vybavení
 • Experimentální ověření aktualizovaných počítačových modelů a programů podstatných pro bezpečnost
 • Formulace směrnic pro zdokonalené metodologie a doporučení pro hodnocení modernizací dlouhodobého provozu reaktorů

Alespoň 5 % z rozpočtu projektu musí být určeno na vzdělávání a tréninkové aktivity studentů doktorského studia, výzkumných pracovníků a účastníků trainee programů. 

Podporována je mezinárodní spolupráce při realizování projektu. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 09. 2019

Tato akce by měla připravit Strategický plán výzkumu pro výzkum lékařských aplikací ionizujícího záření za účelem zajištění synergií mezi klastrem "Zdraví" rámcového programu Horizont Evropa pro výzkum a inovace a programem Euratom pro výzkum a odbornou přípravu 2021 -2025 [2]. Vstupy a aktivní zapojení evropských zainteresovaných stran z klinické, průmyslové, regulační, vědecké a jiné relevantní oblasti by měly být zajištěny jejich začleněním do konsorcia projektu organizováním specializovaných akcí, workshopů a jakýchkoli dalších relevantních způsobů zapojení.

Očekávaný dopad:

SRA pro výzkum lékařských aplikací ionizujícího záření bude poskytovat poradenství zúčastněným stranám a Komisi o krocích potřebných v následujících desetiletích pro rozvoj výzkumných činností a znalostí v této oblasti.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 09. 2019

Nové technologie udržitelných jaderných systémů a reaktorů 4. generace by měly být plně funkční v několika následujících desetiletích. Do té doby, jejich vývoj by měl splňovat nejpřísnější bezpečnostní požadavky. Použité technologie by měly vykazovat vysokou odolnost vůči nehodám a také větší efektivitu v oblastech využívání uranového paliva, redukce jaderného odpadu a v ochraně vůči jejich vojenskému zneužití. Tento projekt je zaměřen na vývoj a odborné posouzení bezpečnostních prvků pro jaderné systémy 4. generace dle požadavků Evropské technologické platformy pro udržitelnou jadernou energii (SNETP). Oblast vývoje může zahrnovat numerické simulace, modelování, testování a ověřování základních bezpečnostních prvků, kompabilitu použitých materiálů, termohydrauliku chlazení a tekutých paliv, inspekce a opravy bezpečnostních komponentů a také například seismické výzkumy. Minimálně 5% z finančních zdrojů projektu musí být určeno pro vzdělávání a trénink studentů postgraduálního studia či účastníků trainee programů. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.800.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 09. 2019

Výzva má za cíl vzdělávat budoucí odborníky v oblasti jaderných technologií. Toto odvětví vyžaduje na prakticky na všech pozicích vysoce kvalifikované pracovníky a je zapotřebí, aby s odchodem stávající pracovní síly do důchodu docházelo k jejich nahrazení kvalifikovanými absoloventy. Cílem výzvy je také inovovat systém vzdělávání v oblasti jaderných technologií zaváděním nových metod a nástrojů, aby bylo studium pro mladou generaci více atraktivní. Výzva se týká studentů středních, vysokých škol a účastníku trainee programů. Součástí by mělo být také praktické vzdělávání ve firmách a výzkumných ústavech, zabývajících se jadernou technologií. 

Očekávaný dopad výzvy je zvýšení počtu studentů a trainees v oboru jaderných technologií, radiologie a radiační ochrany v horizontu 3-5 let. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 09. 2019

Pokročilé materiály jsou základem pro technologický vývoj a průmyslové inovace. Co se týče materiálů, využívaných v jaderném průmyslu, jejich uzpůsobení k využití v náročných podmínkách jaderných zařízení, stejně tak vývoj nových materiálů hraje zásadní roli v zajišťování nejvyšších bezpečnostních standardů pro tato zařízení. Tato výzva má za cíl prozkoumat možnost založení společného evropského programu v oblasti jaderných materiálů a paliv. V následujících 15-20 letech je prioritou založení strategické výzkumné agentury (SRA) pro jaderné materiály a paliva. SRA se má zabývat například vývojem materiálů, moderátorů, kontrolních komponentů nebo inovací jaderného paliva. Očekávaný dopad je upevnění jaderných výzkumů jednotlivých členských států EU a vývoj výzkumu Euroatomu v oblasti jaderných materiálů. Tento společný projekt by měl pomoci evropským státům zůstat na vrcholu v oblasti jaderných technologií a bezpečnostních standardů jaderných zařízení. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.100.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 09. 2019

Malé modulární reaktory jsou do budoucna považovány za ideální řešení pro pokrytí požadavků například na produkci elektřiny, tepla či odsolování. Jejich kompaktní velikost je výhodou především pro kompletní výrobu a sestavení v továrně a následné dopravení na místo provozu již vcelku. Jejich potenciál je také v rychlejší a jednodušší výrobě a ve funkci v horších podmínkách ve srovnání s klasickými reaktory. Tato výzva má za cíl návrh a výzkum prvků zajišťujících bezpečnost těchto reaktorů. Také si klade za cíl implementaci současných a vývoj budoucích technologií pro malé modulární reaktory a jejich případné licencování v souladu s požadavky EU. Výzkumné aktivity by neměly být duplikace již financovaných výzkumů EUROATOMu. Minimálně 5 % z udělené částky musí být použito na vzdělávání a trénink studentů v doktorském programu a podporu trainee programů. Očekávaný dopad výzvy je nastavení základu pro bezpečnostní standardy, licencování a ověřování technologií malých modulárních reaktorů. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 09. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, obnovu a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru, na realizaci opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
7 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, na obnovu či zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření tůní, jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), na opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výsadbu dřevin na nelesní půdě (založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES, liniové a skupinové výsadby dřevin, výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků). Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 680 992,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 09. 2019

Cílem tohoto projektu je podpora modernizace a vývoje jaderných reaktorů v EU. Tyto inovace mají za cíl zvýšit bezpečnost jaderné energetiky, zmodernizovat a optimalizovat stávající technologie a efektivně implementovat nové bezpečnostní požadavky pro evropskou jadernou energetiku. Inovace by měly vycházet z nejnovějšího vývoje jaderných technologií a měly by přispívat k bezpečnému a modernímu provozu evropských jaderných elektráren. Mohou zahrnovat například pasivní bezpečnostní systémy, strojové učení, umělou inteligenci, digitalizaci procesů a nejrůznější technické možnosti, vycházející z technologií využívaných i mimo jadernou energetiku. Předpokládný dopad projektu je implementace nových, inovativních produktů, procesů a metod, podporujících bezpečnost jaderného průmyslu.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 09. 2019

Vyřazování vysloužilých jaderných reaktorů z provozu je zpravidla náročnou a nákladnou prací s dobou trvání několik desítek let. Cílem této výzvy je podpora aktivit, zabývajícími se inovací strategií a technologií pro vyřazování jaderných zařízení z provozu. Podpora může být udělena pro projekty zaměřené zejména na: 

 • Plánování a monitorování prací s cílem zachování vysokých bezpečnostních standardů pracovníků
 • Využití dálkově ovládaných technologií v oblastech měření, manipulace s materiálem a používání nástrojů
 • Oblast dekontaminace, demontáže a zachování životního prostředí

Očekávaný dopad výzvy je podpora inovací a sektoru v oblasti vyřazování jaderných zařízení z provozu s důrazem na bezpečnostní standardy a know-how Evropské unie. Těchto změn by mělo být docíleno využitím inovativních technologií, které mají za cíl zajistit časově méně náročné a méně nákladné procesy vyřazování jaderných zařízení na základě dodržování bezpečnostních standardů a ochrany pracovníků, obyvatelstva i životního prostředí. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.800.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 09. 2019

Cílem výzvy je podpořit snahy o integraci a digitalizaci uživatelsky orientovaných zdravotnických informačních systémů. Tato řešení by měla zlepšit přístup k ověřitelným a relevantním zdravotnickým informacím pro širokou veřejnost a umožnit jejich jednoduché pochopení. Zlepšení gramotnosti v oblasti zdraví je jedním z klíčových bodů této výzvy.  

Očekávaný dopad výzvy je:

 • Umožnit pacientům jednoduchý přístup k relevantním a ověřitelným zdravotnickým informacím s možností přizpůsobení pro jejich specifické potřeby a lépe je připravit pro styk s národními zdravotnickými systémy
 • Zlepšovat gramotnost pacientů v oblasti zdraví
 • Open-source dostupnost technologií, vyvíjených pro potřeby této výzvy
 • Zlepšení zkušenosti pacientů se zdravotnickým systémem digitalizací a aplikací nových technologií, vyvíjených projekty v rámci této výzvy

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 9.280.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora provozu databáze digitálních snímků společně s přidruženými daty v oblasti digitální patologie a podpora spolupráce při vývoji umělé inteligence, využívající patologických údajů. Podpořeny budou projekty zaměřené zejména na:

 • Udržitelnou infrastrukturu v oblasti ukládání a sdílení dat
 • Podporu sběrů vzorků a dat pro potřeby centrálního úložiště
 • Vývoj software pro optimální a bezpečnou kontribuci klinického i neklinického materiálu
 • Zdokonalení regulačního rámce v oblasti využití digitální patologie

Očekávaný dopad výzvy je vývoj výzkumu v oblasti digitální patologie a vývoj nástrojů pro využití umělé inteligence pro vzácná onemocnění a v neobvyklých podmínkách.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 32.320.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 09. 2019

Výzva je zaměřena na sbírání informací od pacientů ohledně jejich zkušeností se zdravotnickým systémem. Hlavní cíle výzvy jsou následující:

 • Nastavit odpovídající standardy pro zachycení perspektivy ze strany pacientů při zhodnocování výsledků v oblasti zdravotnictví a zajistit podporu pro dodržování těchto standardů napříč zúčastněnými stranami
 • Implementovat odpovídající technologická řešení (včetně modifikování již existující technologie, pokud to je možné), která by umožnila jednotlivým pacientům zhodnotit jejich zkušenosti se zdravotnickým systémem a použít tyto informace pro lépe strukturovaný dialog s poskytovatelem zdravotní péče
 • Založit odpovídající platformu pro sběr, procesování a uchovávání dat v nejlepším zájmů pacientů, pacientských organizací, pracovníků v oblasti zdravotnictví, výzkumníků a plátců zdravotního pojištění
 • Vytvořit udržitelný, sociálně akceptovatelný a etický model pro kontinuální sběr dat a pro následnou dostupnost těchto dat pro výzkumné účely a pozdější analýzu

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 11.435.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně, zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů, na realizaci vodních prvků a opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 999 800,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 09. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku, na stabilizaci drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.), na preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.), na obnovu či zakládání větrolamů. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 09. 2019

Cílem výzvy je vývoj rámcové charakterizace produktů a metodologie vztahující se k činnostem předkonkurenčního vývoje a výzkumu v oblasti léčivých přípravků pro moderní terapii. Podpořeny budou projekty, zabývající se zejména:

 • Vývojem pokročilých, standardizovaných modelů pro předpověď imunogenicity produktu u lidí
 • Činnostmi vedoucí k lepšímu porozumění genových a buněčných terapií
 • Pochopením klinických faktorů okolo dřívějších problému s imunitou, které limitují přístup pacientů k léčivým přípravkům pro moderní terapii

Očekávaný dopad výzvy je vyplnění mezer ve znalostech v oblasti reakce hostitele na genovou a buněčnou terapii, což s dostatečným množstvím dat umožní vývoj rámcové charakterizace produktu a zjednoduší tak práci v oblastech výzkumu, vývoje a regulací v oblastech genových a buněčných terapií. 

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 15.752.500,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 09. 2019

Cílem systému COFUND je stimulovat regionální, národní nebo mezinárodní programy na podporu excelence v oblasti odborné přípravy, mobility a profesního rozvoje výzkumných pracovníků a šíření osvědčených postupů v rámci akcí Marie Skłodowska-Curie. Toho se dosáhne spolufinancováním nových nebo stávajících regionálních, národních a mezinárodních programů s cílem otevřít a zajistit mezinárodní, meziodvětvoví a interdisciplinární výcvik v oblasti výzkumu, jakož i nadnárodní a meziodvětvovou mobilitu výzkumných pracovníků ve všech fázích jejich kariéry.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 09. 2019

Výzva se zabývá podporou vývoje terapie za využití alogeneticky a autologně upravených T-lymfocytů. Podpořeny budou projekty, zaměřené zejména na:

 • Optimalizaci již existujících předklinických modelů, nástrojů a farmakodynamických ukazatelů sloužících k předurčení toxicity spojené s upravenými T-lymfocyty
 • Optimalizaci již existujících předklinických modelů, nástrojů a farmakodynamických ukazatelů sloužících k předpovědi účinnosti upravených T-lymfocytů
 • Porovnání existujících analytických metod prooblast T-lymfocytů
 • Tvorba databáze klinických a bioogických dat v oblasti T-lymfocytů
 • Tvorbu odborné diskuze v oblasti zajišťění dostupnosti upravených T-lymfocytů pro pacienty

Očekávaný dopad výzvy je vývoj bezpečnějších a efektivních způsobů terapie za použití T-lymfocytů, příležitost k porovnání dat generovaných ze standardizovaných analytických metod, zvýšení konkurenceschopnosti v oblasti úpravy T-lymfocytů a lepší přístup pro pacienty k terapiím využívajícím T-lymfocyty.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 15.752.500,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v mateřských, základních a středních školách a začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Žadatelem je hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, mateřské, základní a střední školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy. Průběžné uzávěrky příjmu žádostí - 28.3.2019, 3.7.2019.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 09. 2019

Výzva je zaměřená na stanovení standardů a směrnic v oblastech dat získaných od pacientů (PRO) a zdravotnicky zaměřených dat (HRQQL) pro klinická studia rakoviny, která poté mohou být využitá při následné analýze v oblastí klinických studií rakoviny. Hlavními cíli výzvy jsou:

 • Najít mezinárodní shodu napříč zúčastněnými stranami pro optimální využítí HRQQL a PRO dat v oblasti klinických studií rakoviny
 • Vylepšit kvalitu statistické analýzy HRQQL a PRO dat v oblasti klinických studií rakoviny
 • Zdokonalit standardy reportingu HRQQL a PRO dat, zejména interpretovatelnost těchto dat

Očekávaný dopad výzvy je efektivnější využití těchto dat a jejich následné využití v praxi a pokročilejší využití statisticky orientovaných metod v oblasti klinických studií rakoviny. 

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.900.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 09. 2019

Cílem ceny je poukázat na potenciál obnovitelných zdrojů energie pro decentralizované energetické sítě tím, že se bude zabývat potřebami energie pro elektřinu, vytápění, chlazení a dopravu. Titul je inspirován RES (zkratka pro obnovitelné zdroje) a „zodpovědný“, aby upozornil občana v centru energetického systému. V této souvislosti cena oceňuje realizované úspěchy v oblasti obnovitelných zdrojů energie na geografických energetických ostrovech.

Očekávaný dopad:

Cena bude vyzdvihovat realizované úspěchy / osvědčené postupy při dosahování potenciálu obnovitelných zdrojů energie pro pokrytí potřeb elektřiny, vytápění, chlazení a dopravy v distribučních společnostech a při zavádění inovativních technologií na trh. Bude to uznání odpovědné místní společnosti, která se zavázala k rozšíření podílu obnovitelných zdrojů energie. Poskytne také vynikající viditelnost občanům, kteří se podílejí na podpoře inovačních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 09. 2019

Cílem programu je zlepšení životních podmínek kachen při odchytu a přepravě na porážku s využitím technologií, které zaručují šetrné zacházení s kachnami. Dotace je určena na zajištění vyskladnění pomocí technologií, které zaručují šetrné při odchytu a přepravě kachen na porážku (v období od 1.4.2019 do 31.8.2019). Žadatelem je chovatel kachen podnikající v zemědělské výrobě. Termín pro podání předběžné žádosti je od 1.8.2019 do 30.8.2019.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 09. 2019

Posláním nadace Jakuba Voráčka je pomoc pacientům s roztroušenou sklerózou. O pomoc se mohou ucházet pacienti a jejich rodinní příslušníci, centra zabývající se léčbou roztroušené sklerózy (MS centra) a organizace podporující a sdružující pacienty diagnostikované s roztroušenou sklerózou. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 09. 2019

Cílem programu je zlepšení životních podmínek drůbeže při odchytu a přepravě na porážku nebo při odchytu z odchovu, převozu a umístění do chovných hal s využitím technologií, které zaručují šetrné zacházení s drůbeží. Žadateli jsou chovatelé drůbeže. Termín pro podání předběžné žádosti je od 1.8.2019 do 30.8.2019.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 09. 2019

Cílem programu je zlepšení podmínek ustájení kachen v halách. Dotace je určena na zajištění nadstandardní pohody kachen zlepšením podmínek ustájení úpravou relativní vlhkosti vzduchu, včetně použití nechemicky působících přípravků založených na bázi fylosilikátů (v období od 1.4.2019 do 31.8.2019 nesmí v prvém týdnu po naskladnění haly jednodenními mláďaty klesnout relativní vlhkost v průměru pod 42 %, a v průběhu navazujícího chovu nepřesáhla v průměru 64 %). Žadatelem je chovatel kachen podnikající v zemědělské výrobě. Termín pro podání předběžné žádosti je od 1.8.2019 do 30.8.2019.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 09. 2019

Cílem programu je zlepšení životních podmínek drůbeže prostřednictvím nechemicky působících přípravků, které jsou založeny na bázi oxidu křemičitého nebo fylosilikátů. Žadateli jsou chovatelé drůbeže. Termín pro podání předběžné žádosti je od 1.8.2019 do 30.8.2019.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 09. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, obnovu a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru, na realizaci opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 09. 2019

Cílem programu je zlepšení životních podmínek drůbeže úpravou relativní vlhkosti vzduchu v halách. Žadateli jsou chovatelé drůbeže. Termín pro podání předběžné žádosti je od 1.8.2019 do 30.8.2019.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 09. 2019

Cílem programu je zlepšení životních podmínek drůbeže pomocí ověřených biotechnologických přípravků, které zajistily hladinu amoniaku u kuřat chovaných na maso v hodnotě nejvýše 17 ppm, a u ostatních druhů a kategorií drůbeže v hodnotě maximálně 20 ppm. Žadateli jsou chovatelé drůbeže. Termín pro podání předběžné žádosti je od 1.8.2019 do 30.8.2019.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 09. 2019

Program podporuje jednoleté a čtyřleté projekty/celoroční činnost v oblasti hudebních klubů. Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, na obnovu či zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření tůní, jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), na opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, na obnovu či zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření tůní, jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), na opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění vzdělávání v základních školách, podporu sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace OSS, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
12 825 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Tento program je zaměřen na zvýšení kvality rostlinné produkce a to nahrazením chemického ošetření a prevence šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem pomocí biologické a fyzikální ochrany. O příspěvek může žádat podnikatel působící v zemědělské výrobě.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro předškolní, základní, střední a vyšší odborné, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 990 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na eradikaci nebo regulaci invazních druhů křídlatky a bolševníku velkolepého, včetně kontroly úspěšnosti na ošetřených plochách, na obnovu stanovišť po eradikaci a osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
999 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na revitalizaci památek. Součástí projektu budou opatření, nezbytná pro efektivní zpřístupnění, plnohodnotné využití, zatraktivnění souboru památek, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, restaurování movitých pedmětů, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, výstavba nezbytných objektů technického a technmologického zázemí a objektů sociálního zázemí. Žadateli jsou vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 848 796,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem programu je podpora rozvoje a zlepšování nízkouhlíkových dopravních systémů šetrnějších k životnímu prostředí včetně vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti. Výzva podporuje projekty zaměřené na zřizování napájecích a dobíjecích stanic pro vozidla s alternativními pohony. Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem dotace je podpora zlepšení dostupnosti primární péče obyvatelům Kraje Vysočina. Dotace je určena na částečnou úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním lékaře - úhradu kurzů a stáží stanovených platnými vzdělávacími programy pro jednotlivé obory, realizovaných na akreditovaných pracovištích v rámci postgraduálního vzdělávání v příslušném specializačním oboru. Žadateli jsou podnikající fyzické osoby, které uskutečňují na území Kraje Vysočina specializační vzdělávání lékařů v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES, opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku srážkové vody, stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku, obnova či zakládání větrolamů. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, na obnovu či zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření tůní, jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), na opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Nadace se zabývá podporou projektů v oblastech výzkumu, vědy a terapie roztroušené sklerózy. Na tyto účely poskytuje příspěvky peněžní, materiálové i právní. Příspěvky poskytuje pro fyzické i právnické osoby, zabývajícími se terapií, rehabilitací, osvětou, či výzkumem roztroušené sklerózy.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem dotačního programu je rozvoj neziskového sektoru působícího v sociální oblasti ve statutárním městě Jihlava, zajišťujícího realizaci sociálních služeb a činností pro občany města Jihlavy. Žadateli jsou registrovaní poskytovatelé sociálních služeb (žádosti lze předkládat od 1.2. do 31.3. daného roku) a fyzické a právnické osoby - poskytovatelé služeb v sociální oblasti (žádosti lze předkládat od 1.4. do 30.9. daného roku).

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně, zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů, na realizaci vodních prvků a opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 900 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně, zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů, na realizaci vodních prvků a opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, na obnovu či zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření tůní, jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), na opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Program podporuje jednoleté a čtyřleté projekty/činnost v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti dětí, mládeže i dospělých, neprofesionální zájmové činnosti dětí, mládeže, seniorů a postižených spoluobčanů s kulturním zaměřením pořádaných zejména formou přednášek, besed nebo tvůrčích dílen. Žádost lze podat také na školní výchovné umělecké programy. Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem programu je zvýšit počet absolventů medicíny, kteří se budou připravovat na specializaci v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje a zejména jeho venkovských částí. Dotaci lze poskytnout na rezidenční místo. Rezidenční místo vzniká u poskytovatele zdravotních služeb, který musí splnit podmínky stanovené MZ. Ten vypíše výběrové řízení a vybere si absolventa - rezidenta, kterého bude školit. Rezident se stává jeho zaměstnancem, bude zde absolvovat stáže ve všech základních lékařských oborech a poté i v oborech specializovaných. Příjemcem dotace na rezidenční místo je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba oprávněná k poskytování zdravotních služeb.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Tento program poskytuje podporu na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje. Dotace je určena na umělou obnovu sadbou geneticky vhodnými vybranými druhy dřevin, výchovu lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu, na zřizování oplocenek ze dřeva či drátěného lesnického pletiva, mechanickou ochranu poloodrostků a odrostků vybraných dřevin, mechanickou ochranu kostry porostu proti škodám zvěří loupáním či ohryzem. Žadateli jsou např. vlastníci lesa.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem programu je ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Dotace je určena na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie. Žadateli mohou být kraje, města a městské části nad 5 000 obyvatel, podnikatelské subjekty.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora výstavby, rekonstrukcí a modernizací přestupních terminálů nebo samostatných parkovacích systémů. Žadateli jsou kraje, obce, svazky obcí a jimi zřizované nebo zakládané organizace, dopravci ve veřejné dopravě. Realizaci podpořeného projektu je nutno dokončit nejpozději do 30.9.2022.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Program podporuje jednoleté a čtyřleté projekty/činnost v oblasti tance (pořádání festivalů a přehlídek tance, nastudování a provozování inscenačních projektů, celoroční inscenační a produkční činnost, tvůrčí dílny, kurzy, konference a semináře, apod.). Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů a projektů (lze podávat od 16.11.2018 do 29.11.2019) zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu terminálů. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Program podporuje jednoleté a čtyřleté projekty/činnost v oblasti divadla, performance a cirkusu. Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, na obnovu či zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření tůní, jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), na opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
7 560 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Tímto programem je podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. Zamýšlené práce přitom musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně těch jejich částí, které tvoří podstatu kulturní památky. Žadatelem je vlastník kulturní památky, který nejprve požádá o vyjádření místně příslušný krajský úřad a následně žádost doručí odboru památkové péče Ministerstva kultury.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na podporu informačních a osvětových kampaní či motivačních soutěží a jiných osvětových aktivit, které vhodným způsobem oslovují a zapojují veřejnost do ochrany životního prostředí. Žadateli jsou právnické osoby.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Tento program je zaměřen na zvýšení kvality rostlinné produkce a to nahrazením chemického ošetření a prevence šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem. V této části programu jsou podporovány činnosti vedocí k ozdravení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin, révy a chmele v České republice od hospodářsky významných škodlivých organismů rostlin. Žadateli jsou dodavatelé rozmnožovacího materiálu a výzkumná pracoviště a vysoké školy.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, na obnovu či zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření tůní, jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), na opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Účelem programu je podpora ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání. Žadateli mohou být školy a školská zařízení, ostatní právnické osoby (např. spolky, vysoké školy apod.). Prioritou programu jsou soutěže navazující na vzdělávací oblasti a obory vzdělání, soutěže postupového charakteru, soutěže s více stupni postupových kol, soutěže s dlouholetou tradicí, soutěže s vysokou účastí soutěžících v nejnižším kole soutěže, soutěže technického a přírodovědného zaměření, sportovní soutěže v odvětvích atletika, basketbal, volejbal, fotbal, florbal, stolní tenis, házená. Žádost pro soutěže pořádané v ČR musí být podána do 17. června 2019, pro účast v mezinárodních soutěžích a pro pořádání mezinárodních soutěží do 30. září 2019.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, na obnovu či zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření tůní, jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), na opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, na obnovu či zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření tůní, jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), na opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, na obnovu či zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření tůní, jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), na opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora pro založení nového podnikatelského subjektu, rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem, rozšíření nabízených produktů a služeb, vytvoření pracovních míst pro osoby z cílových skupin, rozšíření prostorové kapacity podniku, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, obchodní korporace, OSVČ.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 900 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik). Dotace je určena na provozování sociálního podnikání, realizaci marketingových kampaní, vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin, vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku, na zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků, zajištění dopravy znevýhodněných pracovníků. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, obchodní korporace, OSVČ.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 700 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbou nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro předškolní, základní, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity základní školy a připojení k internetu. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel, využívajících alternativní zdroje paliv, jako je elektřina, CNG a další, splňujících normu EURO 6 pro přepravu osob ve veřejné dopravě v rámci závazku veřejné služby. Žadateli jsou obce (pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy), dopravci ve veřejné dopravě.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora jednotlivých kinematografických děl v kinech, alternativních promítacích sálech, internetu či DVD na území České republiky. Podpořit lze také pásma kinematografických děl, která jsou jedním distribučním titulem v délce standardní celovečerní stopáže nad 60 minut. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik). Dotace je určena na výstavbu, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků, rozšíření prostorové kapacity podniku, rozšíření nabízených produktů a služeb, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, obchodní korporace, OSVČ.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 850 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem programu je ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Dotace je určena na zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech nebo veřejného osvětlení a doporučení, zda jsou objekty nebo veřejné osvětlení vhodné pro realizaci EPC projektu. Dále je dotace určena  na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC. Žadateli jsou kraje, obce, městské části, státní podniky, společnosti vlastněné 100 % obcí či městskou částí, veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení, školské právnické osoby, příspěvkové organizace, organizační složky státu, podnikatelské subjekty (týká se zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor), organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené státem (týká se zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku, na stabilizaci drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.), na preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.), na obnovu či zakládání větrolamů. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizaci interakčních prvků podporujících ÚSES, opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku srážkové vody, stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku, preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.), obnova či zakládání větrolamů. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vznik nových sociálních podniků (výstavba, rekonstrukce a vybavení), rozšíření kapacity existujícího standardního (nesociálního) podniku za účelem přechodu na sociální podnik (nárůst počtu zaměstnaných osob z cílových skupin, rozšíření nabídky poskytovaných služeb). Žadateli jsou obce, obchodní korporace, OSVČ, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 301 519,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, na obnovu či zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření tůní, jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), na opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, na obnovu či zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření tůní, jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), na opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES, opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku srážkové vody, stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku, obnova či zakládání větrolamů. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, na obnovu či zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření tůní, jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), na opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, na obnovu či zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření tůní, jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), na opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu, stavební úpravy, a pořízení vybavení odborných učeben základních, středních škol a vyšších odborných škol, realizace opatření k zajištění bezbariérovosti ZŠ. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a kraji, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školy a školská zařízení v oblasti základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 325 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně, zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů, na realizaci vodních prvků a opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizaci interakčních prvků podporujících ÚSES, opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku srážkové vody, stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku, preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.), obnova či zakládání větrolamů. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na realizaci opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku srážkové vody, stabilizaci drah soustředěného povrchového odtoku, preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.), obnovu či zakládání větrolamů. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbou nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro předškolní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zvýšení kapacity MŠ a dětských skupin zařízení péče o děti do tří let věku. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na eradikaci nebo regulaci invazních druhů křídlatky a bolševníku velkolepého, včetně kontroly úspěšnosti na ošetřených plochách, na obnovu stanovišť po eradikaci a osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně, zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů, na realizaci vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru, opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Program je zaměřen na zavádění nových technologií v oblasti elektromobility, akumulace energie, úpravy bioplynu na biometan a druhotných surovin. V rámci výzvy bude podporováno pořízení technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě, pořízení technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho plnění v rámci místní infrastruktury (například plnění lahví, CNG vozidel apod.). Žadateli jsou malé, střední i velké podniky a podniky vlastněné až ze 100% veřejným sektorem. Míra podpory je daná rozdílem mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
35 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění vzdělávání v základních školách, podporu sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace OSS, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 850 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Program podporuje jednoleté a čtyřleté projekty/činnost v oblasti uměleckých řemesel a lidových tradic (aktivity v oblasti tradiční lidové kultury, regionální kulturní tradice, akce a soustavnou činnost folklorních souborů dětí i dospělých, dokumentaci, identifikaci a prezentaci uměleckých řemesel, kulturní aktivity příslušníků národnostních menšin). Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, na obnovu či zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření tůní, jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), na opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik). Dotace je určena na výstavbu, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků, rozšíření prostorové kapacity podniku, rozšíření nabízených produktů a služeb, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, obchodní korporace, OSVČ.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 425 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Program podporuje jednoleté a čtyřleté projekty/činnost v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury (realizace výstavních projektů, celoroční výstavní činnosti, vydávání odborných publikací v tištěné i elektronické podobě včetně katalogů k výstavám, dalších projektů v dané oblasti – přehlídek, výtvarných a odborných sympozií, aj.). Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury středních škol a vyšších odborných škol (výstavba, stavební úpravy vč. vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu). Žadateli jsou kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školy a školská zařízení v oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 900 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Program podporuje jednoleté a čtyřleté projekty/činnost v oblasti literatury. Podporovány jsou projekty/celoroční činnost zaměřená na pořádání literárních přehlídek, festivalů, literárních čtení, vydávání publikací pojednávajících o Brně včetně brunensií, činnosti žadatelů v dané oblasti, vydávání periodických a neperiodických publikací, internetových projektů věnovaných literatuře, aj. Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Program podporuje jednoleté a čtyřleté projekty. Dotace jsou určeny na podporu filmových přehlídek, festivalů a projekcí, na organizaci workshopů zvyšujících kvalifikaci profesionálů v oblasti audiovize či na projekty zaměřené na mediální výchovu diváka. Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně, zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů, na realizaci vodních prvků a opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora pro jednotlivá česká kinematografická díla a jejich účast na nejvýznamnějších mezinárodních filmových festivalech v zahraničí. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
450 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro základní, střední a vyšší odborné vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity základní školy a připojení k internetu. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, školy a školská zařízení v oblasti základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 189 044,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem programu je podpora brněnských sportovních klubů účastnících se oficiálních soutěží vypisovaných evropskou a světovou sportovní federací v kolektivních sportech v kategorii seniorů. Podporovaná sportovní odvětví: fotbal – muži, basketbal - ženy, muži, volejbal - ženy, muži (šestkový), lední hokej – muži, baseball – muži, házená - ženy, muži, florbal – ženy, muži. Žadatelem mohou být právnické osoby se sídlem nebo působností na území města Brna. Projekt musí být realizován v době od 1.8.2019 do 30.6.2020.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně, zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů, na realizaci vodních prvků a opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 700 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Program podporuje jednoleté a čtyřleté projekty/činnost v oblasti hudby. Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro příměstskou autobusovou dopravu, které využívají alternativní zdroje paliv, jako je elektřina, CNG a další (EURO 6). Žadatelem jsou obce poskytující veřejné služby v přepravě cestujících, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Realizaci podpořeného projektu je nutné dokončit nejpozději do 30.6.2021.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, na obnovu či zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření tůní, jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), na opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, na obnovu či zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření tůní, jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), na opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
900 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem programu je zvýšení kvality rostlinné produkce a to nahrazením chemického ošetření a prevence šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem. Tato část programu podporuje použití uznané certifikované sadby chmele. O příspěvek může žádat podnikatel podnikající v zemědělské výrobě. Dotace je proplácena do výše 15 Kč na certifikovanou sazenici chmele ve zdravotní třídě VF nebo zdravotní třídě VT.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizaci interakčních prvků podporujících ÚSES, opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku srážkové vody, stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku, preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.), obnova či zakládání větrolamů. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Program podporuje realizaci společného vzdělávání, výměn učňů, studentů a pedagogických pracovníků, spolupráci vzdělávacích subjektů s institucemi trhu práce, rozvoj výuky jazyka zahraničního partnera. Žadateli jsou orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, vzdělávací instituce včetně vysokých škol, hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení, nestátní neziskové organizace, ESÚS. Partneři z ČR si v případě projektů, které budou doporučeny k financování, budou moci následně požádat v rámci samostatné výzvy o příspěvek 5 % ze státního rozpočtu ČR.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury (včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí), rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti), nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov a učeben, nákup kompenzačních pomůcek. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, zařízení péče o děti do 3 let, nestátní neziskové organizace, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 085 460,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Tento program má za úkol především zajistit nutnou restrukturalizaci ovocných sadů a zajistit tak zlepšení zdravotního stavu ovocných stromů. Měl by tedy přispět ke zlepšení kvality produkovaného ovoce na nově zasázených ovocných stromech, obhospodařovaných podle směrnic pro integrované systémy pěstování. Žadateli mohou být podnikatelé v zemědělství. Výše dotace do 240 000 Kč/ha vysázeného ovocného sadu - stromy (minimální počet stromů 800 ks/ha), do 120 000 Kč/ha vysázeného ovocného sadu (minimální počet stromů 400 ks/ha), do 60 000 Kč/ha vysázeného ovocného sadu - drobné ovoce (minimální počet sazenic 3 000 ks/ha).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Účelem programu je restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství, resp. nezbytné zlepšení zdravotního stavu ovocných stromů a zlepšení kvality produkovaného ovoce. Dotace je určena na pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Výše dotace do 240 000 Kč/ha vysázeného ovocného sadu - stromů (minimální počet stromů 800 ks/ha), do 60 000 Kč/ha vysázeného ovocného sadu - ovocných keřů (minimální počet sazenic 3 000 ks/ha). Žadatelem je  podnikatel v zemědělské výrobě registrovaný jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přechodů, podchodů nebo lávek pro chodce, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, na realizaci liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
9 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem programu je podporovat rozvoj památek zapsaných na Seznamu nebo těch památek, u kterých byl podán návrh na nominaci mezinárodně předepsaným způsobem, nebo těch u nichž Ministerstvo kultury rozhodlo o zpracování nominační dokumentace. Žadateli mohou být fyzické a právnické osoby.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, na obnovu či zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření tůní, jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), na opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu infrastruktury základních, středních, vyšších odborných škol a infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, úpravy stávající infrastruktury včetně zabezpečení bezbariérovosti, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 325 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně, zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů, na realizaci vodních prvků a opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 10. 2019

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup silničních nízkoemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG a splňujících normu EURO 6, na nákup silničních bezemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík, na nákup bezemisních drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících. Žadateli jsou kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Vyhlášení výzvy v květnu 2019 (pro Ústecký, Karlovarský, Moravskoslezský kraj) je podmíněno provedením realokace prostředků  z OPPIK.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
180 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 10. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku, na stabilizaci drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.), na preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.), na obnovu či zakládání větrolamů. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 10. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 10. 2019

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, obnovu a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru, na realizaci opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 10. 2019

Cílem programu je podpora rozvoje spolupráce podnikatelských subjektů s vědeckovýzkumnými (VaV) institucemi. Žadateli jsou podnikatelské subjekty – právnické osoby splňující podmínky, že sídlo/provozovna je na území Plzeňského kraje, výsledky projektu realizovaného s využitím inovačního voucheru směřují do Plzeňského kraje.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
180 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 10. 2019