Níže naleznete přehled doporučených dotačních příležitostí pro podnikatele seřazených podle termínu uzávěrky. Pro rozšíření nebo omezení počtu vašich příležitostí dle konkrétních kritérií prosím využijte filtr. Předplatitelé navíc získají přístup ke konkrétnějším informacím a odkaz na oficiální zdroj informací včetně potřebných podrobností. Každému předplatiteli tak tedy na týdenní bázi bude zasílán personifikovaný přehled příležitostí na míru v rámci jednoho nebo více společně nastavených hlídacích psů.

Cílem programu je posilovat konkurenceschopnost ekonomiky ČR. Uchazečem je malý/střední podnik a výzkumná organizace, které byly vybrány v souladu s pravidly příslušného programu mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji. Povinnou podmínkou je, že na projektu participuje nejméně jeden účastník z ČR a nejméně jeden zahraniční účastník.

Maximální % dotace:
50%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
3/27/18

Cílem programu je zvýšení kvality zpracování zemědělských produktů, zvyšování konkurenceschopnosti potravinářských podniků na evropském trhu, hlavně s ohledem na jakost, nezávadnost a dohledatelnost výrobků, zabezpečení funkčnosti a účinnosti jakostních systémů. Žadatelem může být výrobce potravin nebo registrovaný výrobce hotových krmiv pro zvířata.

Maximální % dotace:
50%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
60 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
3/29/18

Cílem výzvy je podpora zavádění konceptu age managementu u zaměstnavatelů a podpora rozvoje řízení lidských zdrojů. Žadatelem jsou podnikatelské subjekty a NNO.

Maximální % dotace:
100%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
3/29/18

Cílem programu je podpořit pořízení zemědělské půdy jako primárního výrobního prostředku zemědělských prvovýrobců.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
3/31/18

Program je zaměřen na revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Žadateli jsou subjekty veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru.

Maximální % dotace:
60%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
4/4/18

V rámci výzvy budou podporovány projekty zaměřené na výstavbu cyklistických / turistických cest a rekonstrukce silnic II. a III. třídy. Žadateli mohou být např. organizace zřizované státem a samosprávnými orgány, organizace cestovního ruchu, zájmová sdružení právnických osob a NNO.

Maximální % dotace:
85%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
4.000.000,00 €
Uzávěrka příjmu žádosti:
4/6/18

Cílem programu je podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Žadateli jsou podniky a výzkumné organizace.

Předpokládané (může se změnit):

 • není povinná účast žádného dalšího subjektu vyjma žadatele (vysoká škola apod.), - předpokládaná podpora pro malé podniky 45 – 85 % způsobilých výdajů (záleží, zda se jedná o výzkum či vývoj a zda se projektu účastní i vysoká škola či výzkumná instituce),
 • předpokládaná podpora pro střední podniky 35 – 75 % způsobilých výdajů (záleží, zda se jedná o výzkum či vývoj a zda se projektu účastní i vysoká škola či výzkumná instituce), - předpokládaná podpora pro velké podniky 25 – 65 % způsobilých výdajů (záleží, zda se jedná o výzkum či vývoj a zda se projektu účastní i vysoká škola či výzkumná instituce),
 • hlavní způsobilé výdaje: osobní náklady, materiálové náklady, režijní náklady, náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů po dobu realizace projektu,
 • způsobilé výdaje je možné vynakládat ode dne schválení žádosti o podporu, - doba vyhodnocování žádosti je cca 6 měsíců, projekt může trvat max. 4 roky

Odpovědná osoba pro více informací:

Ing. Tomáš Musil, tel. +420 606 241 490, email: t.musil@grantadvisor.cz

Maximální % dotace:
60%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
4/12/18

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích a v jejich povodích. Žadatelem mohou být vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé PUPFL nebo vodního toku, soukromoprávní subjekty, jejich sdružení či spolky, určený odborný správce.

Maximální % dotace:
100%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
4/23/18

Cílem výzvy je podpora vzdělávacích projektů (školení, odborné vzdělávání a informační akce). Žadateli jsou subjekty zajišťující vzdělávací či informační akce s akreditací nebo pověřením od Ministerstva zemědělství.

Maximální % dotace:
85%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
850 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
4/23/18

Program se zaměřuje na podporu výstavby a rekonstrukcí lesních cest vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Žadateli jsou vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.

Maximální % dotace:
80%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
6 400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
4/23/18

Cílem výzvy je podpořit investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech. Podporovány jsou stavební výdaje na zřízení provozovny, výdaje na strojní zařízení a technologie pro provoz dané činnosti. Žadateli jsou zemědělští podnikatelé - fyzické nebo právnické osoby, které jsou minimálně po dobu 2 let před podáním žádosti evidovány v Evidenci zemědělského podnikatele.

Maximální % dotace:
45%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
4 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
4/23/18

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let a příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním. Žadatelem mohou být vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesních pozemků, jejich sdružení a spolky.

Maximální % dotace:
100%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
40 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
4/23/18

Cílem výzvy je podpora aktivit vedoucích k realizaci podnikatelského plánu, jež povede ke stimulaci zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích. Žadatelem může být mladý začínající zemědělec (fyzická nebo právnická osoba - mikro nebo malý podnik).

Maximální % dotace:
100%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
1 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
4/23/18

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce porostů náhradních dřevin v imisních oblastech A nebo B. Žadatelem mohou být vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé PUPFL nebo sdružení či spolky těchto subjektů.

Maximální % dotace:
100%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
40 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
4/23/18

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zavedení nových nebo významně zlepšených produktů, postupů nebo technologií vyvinutých ve spolupráci s výzkumným subjektem. Žadatelem může být zemědělský podnikatel nebo uskupení minimálně dvou subjektů vlastněné zemědělskými prvovýrobci.

Maximální % dotace:
50%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
4/23/18

Cílem programu je podpora nově vznikající spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů (společný prodej v místní prodejně, společný prodej ze dvora, společná organizace přímého prodeje spotřebiteli). Žadatelem může být zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin, obec, dobrovolný svazek obcí, NNO.

Maximální % dotace:
50%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
4/23/18

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu či obnovu malokapacitního ubytovacího zařízení včetně příslušenství turistické infrastruktury. Žadatelem může být zemědělský podnikatel (malý, střední nebo velký podnik), který je minimálně po dobu 2 let před podáním žádosti evidován v Evidenci zemědělského podnikatele.

Maximální % dotace:
45%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
4 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
4/23/18

Program je zaměřen na získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti civilního dopravního letectví. Žadateli jsou podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Maximální % dotace:
70%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
4/30/18

Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Žadateli jsou malé, střední a velké podniky.

Jeden ekonomický subjekt může podat až 15 žádostí o dotaci, v rámci projektu lze uplatnit pouze jedno místo realizace.

Doba realizace projektu nesmí překročit 3 roky od data přijatelnosti projektu.

Finanční kritéria:

 • Alokace výzvy: 6 000 000 000 Kč
 • Minimální dotace: 0,5 mil. Kč
 • Maximální dotace: 400 mil. Kč
 • Maximální dotace na Energetický posudek: 350 tis. Kč
 • Míra podpory: max. 50 % malý podnik, 40 % střední podnik, 30 % velký podnik ZV.
 • Míra podpory na Energetický posudek a projektovou dokumentaci: 50 % malý podnik, 40 % střední podnik, 30 % velký podnik ZV.
 • Forma podpory: dotace ex-post

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek (včetně nákupu energeticky úspornějších strojů v případě náhrady kus za kus).
 • Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého majetku).
 • Energetický posudek.

Typické příklady:

 • Zateplení.
 • Výměna oken.
 • Modernizace osvětlení.
 • Výměna strojů.

Odpovědná osoba pro více informací:

Ing. Tomáš Musil, tel. +420 606 241 490, email: t.musil@grantadvisor.cz

Maximální % dotace:
50%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
400 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
4/30/18

Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.

Podporována bude instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.

Žadateli jsou malé, střední podniky a velké podniky.

 • Alokace výzvy: 2 000 000 000 Kč
 • Minimální výše dotace: 300 000 Kč
 • Míra podpory projektu: max. 80 % malý podnik, 70 % střední podnik, 60 % velký podnik ZV.
 • Míra podpory na energetický posudek a projektovou dokumentaci: max. 80 % malý podnik, 70 % střední podnik, 60 % velký podnik ZV.

Odpovědná osoba pro více informací:

Ing. Tomáš Musil, tel. +420 606 241 490, email: t.musil@grantadvisor.cz

Maximální % dotace:
80%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
4/30/18

Program je zaměřen na služby pro malé a střední podniky zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy. Žadateli jsou malé a střední podniky.

Výše dotace činí 50 % způsobilých nákladů, mezi které patří účast na zahraničních veletrzích a výstavách (až 15 během realizace projektu), propagační materiály zadarmo distribuované na těchto veletrzích a výstavách a doprava exponátů a výstavního stánku.

Projekt může být realizován (stačí formou zdanitelného plnění na faktuře) až do října 2020, způsobilé výdaje je možné vynakládat ode dne podání žádosti o podporu, doba vyhodnocování žádosti je cca 6 měsíců. 

Minimální výše rozpočtu je 400 tisíc Kč.

V případě zájmu o dotační poradenství se na nás prosím obraťte.

Maximální % dotace:
50%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
4/30/18

Program je zaměřen na podporu aktivit umožňujících zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi.

Žadateli mohou být podnikatelské subjekty - malé a střední podniky.

 • Alokace výzvy: 200 000 000 Kč
 • Minimální výše dotace: 300 000 Kč
 • Maximální výše dotace: 10 mil. Kč
 • Výše dotace: částka rovnající se procentuálnímu podílu na způsobilých výdajích
 • Maximální míra veřejné podpory pro osobní náklady, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného movitého majetku v době realizace projektu, náklady na konzultační a externí odborné služby, neinvestiční náklady na licence, režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál: 60 % celkových způsobilých výdajů (střední podniky), 70 % celkových způsobilých výdajů (malé podniky)
 • Maximální míra veřejné podpory na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí pracující u příjemce na činnostech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv: 50 % celkových způsobilých výdajů (střední i malé podniky)

V případě zájmu o dotační poradenství se na nás prosím obraťte.

Maximální % dotace:
70%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
5/4/18

Cílem výzvy programu Technologie je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace a přispívat tak k rozvoji regionů. Žadatelem jsou fyzické a právnické osoby splňující definici malého či středního podniku.

Podporované aktivity:

 • Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu.

Další informace:

 • Alokace výzvy: 1 000 000 000 Kč
 • Minimální výše dotace na projekt: 1 mil. Kč
 • Maximální výše dotace na projekt: 20 mil. Kč
 • Míra podpory: do 35 % způsobilých výdajů projektu (střední podnik), do 45 % způsobilých výdajů projektu (malý podnik)

 V případě zájmu o dotační poradenství se na nás prosím obraťte.

Maximální % dotace:
45%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
20 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
5/14/18

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vytváření inkluzivního prostředí škol a začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Žadateli jsou mateřské, základní a střední školy.

Maximální % dotace:
100%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
5/31/18

Výzva je zaměřena na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury VŠ, adaptace prostorových a materiálních podmínek pro praktickou výuku, zpřístupnění VŠ znevýhodněným skupinám. Žadateli jsou vysoké školy v rámci Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
800 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
6/29/18

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit formou aktivit sociálních služeb, aktivit souvisejících s komunitní sociální prací, prevencí kriminality, podporou bydlení a sociálním podnikáním. Žadatelem jsou NNO, sociální družstva, poskytovatelé sociálních služeb, obce a dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované obcemi či kraji.

Maximální % dotace:
100%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
20 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
6/29/18

Výzva je zaměřena na zkvalitnění vzdělávací činnosti, rozvoj bakalářských a magisterských programů, internacionalizaci a modernizaci vzdělávací činnosti, zvyšování kvalifikace akademických pracovníků, studijní programy zaměřené na praxi, stáže studentů, podporu studentů se specifickými potřebami, zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb, rozvoj vazeb mezi VŠ a absolventy. Žadateli jsou vysoké školy v rámci Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

Maximální % dotace:
100%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
300 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
6/29/18

Cílem výzvy je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v ČR prostřednictvím společných účastí na zahraničních veletrzích a výstavách. Podporovanou aktivitou je oborová prezentace prostřednictvím společné účasti na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí, které nejsou zahrnuty do seznamu oficiálních účastí na výstavách a veletrzích organizovaných MPO.

V případě zájmu o dotační poradenství se na nás prosím obraťte.

Maximální % dotace:
70%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
6/30/18

Cílem výzvy je podpora výzkumných záměrů v předaplikační fázi. Podporovány jsou projekty, které mají potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat, ke zlepšení využití výsledků v praxi a k navázání spolupráce s aplikační sférou. V rámci této výzvy mohou být podpořeny projekty a aktivity realizované na území EU, přičemž místem dopadu musí být území ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, ITI Plzeňské aglomerace, ITI Hradecko-pardubické aglomerace, ITI Ostravské aglomerace, ITI Olomoucké aglomerace. Žadateli jsou organizace pro výzkum a šíření znalostí (OSS a příspěvkové organizace OSS, veřejné vysoké školy, výzkumné organizace, soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost a ostatní subjekty).

Maximální % dotace:
100%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
150 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
7/17/18

Program je zaměřen na poskytování služeb inovačním podnikům, provozování a rozšiřování stávajících vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a inovačních center, ojediněle i výstavbu nové sdílené infrastruktury. Žadateli mohou být malé, střední a velké podniky v rámci ITI Hradec-Pardubice.

Maximální % dotace:
50%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
7/31/18

Program je zaměřen na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb, inovace firemních procesů a způsobů prodeje. Žadateli jsou podnikatelské subjekty v rámci ITI Hradec-Pardubice.

Maximální % dotace:
45%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
50 503 500,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
7/31/18

Výzva je zaměřena na zakládání a nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Žadateli jsou malé a střední podniky a velké podniky v rámci ITI Hradec Králové-Pardubice.

Alokace výzvy činí necelých 46 mil. Kč.

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek (nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV). Na nákup pozemků a budov může Řídicí orgán zpracovat vlastní oponentní znalecký posudek k posudku povinně předkládanému příjemcem, způsobilé výdaje na nákup budou uznatelné maximálně do výše tohoto posudku. Poskytovatel podpory bude v rámci pořízení strojů a zařízení považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu.
 • Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku do výše 50 % celkových způsobilých investičních výdajů na projekt.
 • Náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech určených správcem programu.

Odpovědná osoba pro více informací:

Ing. Tomáš Musil, tel. +420 606 241 490, email: t.musil@grantadvisor.cz

Maximální % dotace:
50%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
45 802 300,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
7/31/18

Program je zaměřen na předcházení vzniku komunálních odpadů a předcházení vzniku průmyslových odpadů. Podporována je např. modernizace technologií. rozvoj infrastruktury potravinových bank nebo zavádění tzv. systému door-to-door. Žadateli mohou být subjekty veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru.

Maximální % dotace:
85%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
7/31/18

Program je zaměřen na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Žadateli jsou malé, střední a velké podniky v rámci ITI Hradec-Pardubice.

Maximální % dotace:
70%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
7/31/18

Program je zaměřen na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb, inovace firemních procesů a způsobů prodeje. Žadateli jsou malé, střední a velké podniky (v rámci ITI Olomouc).

V případě zájmu o dotační poradenství se na nás prosím obraťte.

Maximální % dotace:
45%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
8/15/18

Program je zaměřen na využívání kombinované výroby elektřiny a tepla. Žadateli jsou malé, střední a velké podniky v rámci ITI Brno.

Maximální % dotace:
50%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
200 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
8/31/18

Cílem programu Technologie je podpora projektů zaměřených na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Žadatelem mohou být malé a střední podniky v rámci ITI Ostrava.

Maximální % dotace:
45%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
20 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
9/7/18

Výzva je zaměřena na zakládání a nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Žadateli jsou malé a střední podniky a velké podniky v rámci ITI Olomouc.

Maximální % dotace:
50%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
9/15/18

Program je zaměřen na poskytování služeb inovačním podnikům, provozování a rozšiřování stávajících vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a inovačních center, ojediněle i výstavbu nové sdílené infrastruktury. Žadateli mohou být malé, střední a velké podniky v rámci ITI Olomouc.

 • Další info:
 • Příjemce je povinen zachovat investice po dobu nejméně 15 let. Po tuto dobu je zároveň povinen dosahovat průměrné roční míry obsazenosti inovační infrastruktury nad hranicí 35 %. 
 • Alokace výzvy: 262 000 000 Kč
 • Minimální dotace (v případě projektů neobsahujících stavební práce): 1 mil. Kč
 • Maximální dotace (v případě projektů neobsahujících stavební práce): 30 mil. Kč
 • Minimální dotace (v případě projektů obsahujících stavební práce): 5 mil. Kč
 • Maximální dotace (v případě projektů obsahujících stavební práce): 262 mil. Kč
 • Míra podpory: 75 % výše způsobilých výdajů

Odpovědná osoba pro více informací:

Ing. Tomáš Musil, tel. +420 606 241 490, email: t.musil@grantadvisor.cz

Maximální % dotace:
75%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
262 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
9/26/18

V rámci výzvy bude podpořeno testování a realizace nových řešení přetrvávajících nebo hrozících sociálních problémů v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy. Žadateli jsou subjekty z veřejného, podnikatelského i neziskového sektoru.

Maximální % dotace:
100%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
15 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
9/27/18

Výzva je zaměřena na vznik nových a rozvoj existujících vědeckotechnických parků a inkubátorů. Žadatelem může být hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi, organizace pro výzkum a šíření znalostí, podnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace, profesní a zájmová sdružení, státní podniky.

Maximální % dotace:
95%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
150 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
10/17/18

Program je zaměřen na projekty, jejichž realizací dojde k rekonstrukci brownfieldu na podnikatelský objekt (revitalizace plochy pro vlastní podnikání, rekonstrukce objektu). Žadateli jsou malé a střední podniky v rámci ITI Olomouc.

Další informace:

 • Alokace výzvy: 300 000 000 Kč
 • Míra podpory: 45 % malý podnik, 35 % střední podnik
 • Minimální výše dotace: 1 mil. Kč
 • Maximální výše dotace: 50 mil. Kč
 • Příjemce je povinen poskytnout finanční příspěvek ve výši minimálně 25 % způsobilých výdajů, buď z vlastních zdrojů, nebo prostřednictvím externího financování.
 • Maximální výše podpory (projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání): 300 Kč / m2
 • Maximální výše podpory (projekt rekonstrukce objektu): 1 500 Kč / m3 obestavěného prostoru (pro průměrnou světlou výšku místnosti nad 6 m), 3000 Kč obestavěného prostoru (pro průměrnou světlou výšku místnosti pod 6 m)

 V případě zájmu o dotační poradenství se na nás prosím obraťte.

Maximální % dotace:
45%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
10/19/18

Program je zaměřen na výstavbu, pořízení a rekonstrukce školících center, modernizaci prostor pro vzdělávání a pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek a pořízení vzdělávacích programů. Žadateli jsou malé a střední podniky v rámci ITI Olomouc.

Po dobu udržitelnosti je žadatel povinen zabezpečit vytíženost školicího střediska minimálně 30 % z fondu pracovních dní v roce. Výše dotace činí 50 % způsobilých nákladů, a to v rámci režimu de minimis.

V případě zájmu o dotační poradenství se na nás prosím obraťte.

Maximální % dotace:
50%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
10/19/18

Program je zaměřen na výstavbu, pořízení a rekonstrukce školících center, modernizaci prostor pro vzdělávání a pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek a pořízení vzdělávacích programů. Žadateli jsou malé a střední podniky v rámci ITI Hradec-Pardubice.

Maximální % dotace:
50%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
10/19/18

Program je zaměřen na zvýšení kvality výzkumných týmů, posílení infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem a zvýšení kvality strategického řízení VaV na národní úrovni. Žadateli jsou organizace působící ve výzkumu a vývoji.

Maximální % dotace:
95%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
855 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
11/15/18

Program je zaměřen na projekty, jejichž realizací dojde k rekonstrukci brownfieldu na podnikatelský objekt (revitalizace plochy pro vlastní podnikání, rekonstrukce objektu). Žadateli jsou malé a střední podniky v rámci ITI Hradec-Pardubice.

Maximální % dotace:
45%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
11/29/18

Program je zaměřen na podporu klastrů (kolektivní výzkum, sdílená infrastruktura, internacionalizace klastru, rozvoj klastrové organizace). Žadateli mohou být malé a střední podniky v rámci ITI Ostrava.

Maximální % dotace:
70%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
40 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
11/30/18

Program je zaměřen na výstavbu, pořízení a rekonstrukce školících center, modernizaci prostor pro vzdělávání a pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek a pořízení vzdělávacích programů. Žadateli jsou malé a střední podniky v rámci ITI Ostrava.

Maximální % dotace:
50%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
11/30/18

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vzniku a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Žadatelem jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace.

Maximální % dotace:
85%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
5 100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
11/30/18

Výzva je zaměřena na podporu implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů. Žadateli jsou podnikatelské subjekty, NNO, kraje, obce a dobrovolné svazky obcí, vysoké školy, školy a školská zařízení.

Maximální % dotace:
100%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
8 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
12/21/18

Výzva je zaměřena na podporu implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů. Žadateli jsou podnikatelské subjekty, NNO, kraje, obce a dobrovolné svazky obcí, vysoké školy, školy a školská zařízení.

Maximální % dotace:
100%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
8 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
12/21/18

Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví. Žadateli jsou malé nebo střední podniky, veřejné výzkumné instituce a vysoké školy.

Maximální % dotace:
50%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
12/31/18

Program je zaměřen na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Žadateli jsou malé, střední a velké podniky v rámci ITI Olomouc.

Maximální % dotace:
70%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
80 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
12/31/18

Program je zaměřen na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří. Žadateli jsou malé a střední podniky.

Maximální % dotace:
75%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
299 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
12/31/18

Program je zaměřen především na inventarizaci ekologické zátěže, průzkumné práce, sanaci kontaminovaných lokalit. Žadateli mohou být subjekty veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru (v rámci ITI Ústecko-Chomutovské aglomerace).

Maximální % dotace:
85%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
1/2/19

Program je zaměřen na předcházení vzniku komunálních a průmyslových odpadů. Podporován je např. nákup domácích kompostérů, budování sběrné sítě kontejnerů, zavádění tzv. systému door-to-door. Žadateli mohou být kraje, města a podnikatelské subjekty (v rámci území ITI Olomoucké aglomerace).

Maximální % dotace:
85%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
1/2/19

Výzva podporuje projekty zaměřené na využívání odpadu jako zdroje druhotných surovin, přípravu k recyklaci odpadu, oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. door-to-door systém. Žadateli jsou subjekty veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru (v rámci ITI Olomoucké aglomerace, ITI Brněnské metropolitní oblasti, ITI Ostravské aglomerace).

Maximální % dotace:
85%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
1/2/19

Výzva podporuje čtyři typy aktivit - vznik sociálních podniků, rozvoj sociálních podniků, vznik chráněných pracovišť a rozvoj chráněných pracovišť. Cílovou skupinou jsou osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace (všechny aktivity), veřejné instituce (aktivity na podporu chráněných pracovišť), podnikatelské subjekty (aktivity na podporu sociálních podniků).

Maximální % dotace:
100%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
1/23/19

Program podporuje realizaci energeticky úsporných opatření na obálce budovy, výměnu nebo instalaci nových zdrojů tepla. Žadateli mohou být vlastníci bytových domů, bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek.

Maximální % dotace:
100%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
90 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
11/29/19

Cílem 58. výzvy je rozšiřování kapacit zařízení v oblasti předškolního vzdělávání (mateřské školy, dětské skupiny, služby péče o děti, spolky zajišťující péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí). Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, kraje, obce a jimi zřizované či zakládané organizace, NNO, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace.

Maximální % dotace:
100%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
12/31/19

Cílem 59. výzvy je rozšiřování kapacit zařízení v oblasti předškolního vzdělávání (mateřské školy, dětské skupiny, služby péče o děti, spolky zajišťující péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí). Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, kraje, obce a jimi zřizované či zakládané organizace, NNO, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace.

Maximální % dotace:
100%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
12/31/19

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených revitalizaci a zatraktivnění památek, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, zpřístupnění památkově chráněných objektů, modernizace jejich sociálního zázemí apod. Žadateli jsou vlastníci muzeí, památek a krajské knihovny.

Maximální % dotace:
100%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
246 565 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
12/31/19

Výzva podpoří projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukce přestupních uzlů, souvisejících záchytných parkovišť, výstavbu a rekonstrukce cyklostezek, zvyšování bezpečnosti dopravy, zavedení či modernizace dopravní telematiky, pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované/zakládané organizace, dopravci ve veřejné dopravě a Ministerstvo dopravy.

Maximální % dotace:
95%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
94 050 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
12/31/19

Program je zaměřen na revitalizaci vybraných nemovitých kulturních a přírodních památek včetně revitalizace parků a zahrad, dále na zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění. Žadateli mohou být vlastníci kulturního a přírodního dědictví, muzea a knihovny.

Maximální % dotace:
100%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
246 565 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
12/31/19

Cílem výzvy je rozšiřování kapacit a pořizování vybavení ZŠ, SŠ, VOŠ a pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Žadateli jsou školy, školská zařízení a další subjekty podílející se na vzdělávání, kraje, obce a jimi zřizované či zakládané organizace, NNO, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace.

V případě zájmu o dotační poradenství se na nás prosím obraťte.

Maximální % dotace:
100%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
12/31/19

Cílem výzvy je rozšiřování kapacit a pořizování vybavení ZŠ, SŠ, VOŠ a pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Žadateli jsou školy, školská zařízení a další subjekty podílející se na vzdělávání, kraje, obce a jimi zřizované či zakládané organizace, NNO, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace.

Maximální % dotace:
100%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
12/31/19

Výzva podpoří výstavbu či rekonstrukce stávajících Center duševního zdraví, stacionářů zaměřené na psychoterapeutické služby či psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí, zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů. Žadateli jsou PO MZ, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované nebo zakládané organizace, NNO a obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče.

Maximální % dotace:
100%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
40 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
7/15/20

Výzva podporuje odborné vzdělávání zaměstnanců v podnicích. Vzdělávání bude moci být realizováno jako vzdělávání obecné i specifické, a to jak v akreditovaných, tak neakreditovaných kurzech a také interními lektory příjemce.

Oprávněnými žadateli mohou být zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, fyzické osoby OSVČ a nestátní neziskové organizace.

Dotace je v režimu podpory de minimis nebo blokové výjimky.

Výše dotace činí v případě de minimis 85 % nákladů na externí vzdělávací agenturu, 230 Kč/h v případě interního lektora. Za každou hodinu vzdělávání pak získá příjemce dotace (vyjma OSVČ) 198 Kč jako refundaci mzdy školeného zaměstnance.

Vzdělávání může být realizováno až do srpna 2020.

Odpovědná osoba pro více informací:

Ing. Tomáš Musil, tel. +420 606 241 490, email: t.musil@grantadvisor.cz

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
Kontinuální
Maximální dotace:
6 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
Not Listed

Program je zaměřen na získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Žadateli jsou podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
Očekávaný
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
9/30/18

Program je zaměřen na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb, inovace firemních procesů a způsobů prodeje. Žadateli jsou podnikatelské subjekty v rámci ITI Plzeň.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
Očekávaný
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
2/28/19