DotaceOnline.cz pomáhá využít dotačních možností tím, že poskytuje přístup k nejkomplexnějšímu zdroji možností dotačního financování pro české subjekty.

Níže vám přinášíme ukázku rozsahu naší databáze. Předplatitelé získají úplné informace, navíc i možnost vyhledávání dotačních možností podle 18 různých kritérií, přístup ke konkrétním informacím a odkaz na oficiální zdroj informací včetně potřebných podrobností. 

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Program je cílen na  na obnovu vnějších povrchů nemovitostí a ostatních ploch (např. fasády, dveře, vrata, zídky apod.) poškozených sprejery a dále na obměnu a vznik nových výkladců provozoven, a to včetně souvisejících prvků, dveřnic, vitrín apod. Dotace bude poskytnuta vlastníkovi nemovitosti nebo tomu, kdo příslušnou opravu či úpravu domu po dohodě s vlastníkem provede. Částka dotace na odstranění sprejerských nápisů...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Místní akční skupina Hranicko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 2 fiche (opatření):

 • Rozvoj zemědělských podniků s alokací 770 308 Kč. Důraz bude kladen na podporu takových podnikatelských záměrů, které mají potenciál růst směrem novým podnikatelským příležitostem a pracovním místům.
 • Obnova vesnic, oblast f) Kulturní...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem výzvy je podpora telematiky pro veřejnou dopravu.

Podporované aktivity:

 • Zavedení nebo modernizace monitorovacích, řídicích, preferenčních a kooperativních systémů pro veřejnou dopravu,
 • zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve veřejné dopravě...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2024

Místní akční skupina Moravskotřebovsko a Jevíčsko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Technika do lesů (Investice do lesních technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh).
 • Občanská vybavenost na venkově (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Kulturní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2024

Hlavním cílem výzvy je přenos pokročilých znalostí HPC-AI do evropských komunit uživatelů a vývojářů AI. Jako jediný přístupový bod k nejpokročilejším evropským kompetencím pro vývoj a školení modelů AI ve velkém měřítku bude AISC stavět na stávajícím portfoliu služeb, které je k dispozici evropským komunitám, například prostřednictvím digitálních inovačních center, národních kompetenčních center pro HPC nebo jiné národní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 02. 2024

Cílem této výzvy je usnadnit provádění námořního prostorového plánování v EU, mimo jiné prostřednictvím účinného uplatňování směrnice 2014/89, kterou se stanoví rámec pro územní plánování námořních prostor.

Tato výzva je určena na financování projektů vyvíjejících inovativní reakce na řešení konkrétních problémů, s nimiž se mohou členské státy EU setkat při zavádění, monitorování a/nebo revizi svých územních plánů námořních...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 02. 2024

Místní akční skupina Český les vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Rozvoj venkovského prostoru (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2024

Předmětem výzvy je veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu:

 • budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů),
 • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení,
 • propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2024

Cílem opatření je podpora veškerých sportovních aktivit handicapovaných bez věkového omezení na území města. Dotace je určena na sportovní přípravu dětí, mládeže a dospělých, na účast v soutěžích dětí, mládeže a dospělých, na údržbu sportovních areálů, které provozují sportovní organizace, na provoz sportovní organizace, na rozvoj kvality a úrovně hráčů. Žadatelem je nepodnikatelský subjekt i podnikatelský subjekt se sídlem...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2024

Výměny zaměstnanců zahrnují organizace z akademického i neakademického sektoru (včetně malých a středních podniků) z celého světa.

Podpora je poskytována pro mezinárodní, mezisektorovou a mezioborovou mobilitu pracovníků výzkumu a vývoje vedoucí k přenosu znalostí mezi zúčastněnými organizacemi.

Výzva podporuje spolupráci na výzkumu a inovacích prostřednictvím výměny zaměstnanců a sdílení znalostí a nápadů ve všech fázích...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2024

Využívání, přijímání a zavádění pozorování životního prostředí, jakož i digitálních a na datech založených ekologických řešení, posuzovaných podle zásady Evropské zelené dohody, je klíčové pro inovativní modely řízení a pro navrhování, provádění a monitorování vědecky podložených politik. Aby se maximalizovaly dopady výzkumu a inovací v praxi a podnítily behaviorální a socioekonomické změny, měly by být znalosti a inovace...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2024

Cílem programu je zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů (podpora růstu zaměstnanosti rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti územní strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů). 

Tato výzva je zaměřena na rozšíření či propojení stávající nabídky...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2024

Projekt počítá s urychlením digitální transformace klíčových vertikál, jako je energetika, stavebnictví, automobilový průmysl a výroba, pomocí rozsáhlých zkoušek na více testovacích zařízeních. Demonstrací, ověřením a vyhodnocením potenciálu 5G/6G v reálných prostředích lze testovat a hodnotit technologie, jako je komunikace v reálném čase, lokalizace, digitální twinning a fúze dat mezi senzory a sítí.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 120.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2024

Cílem výzvy je pomoci malým a středním podnikům s propojením s nově vznikajícími kreativními sektory a začlenění kulturních a kreativních odvětví do inovačního ekosystému ČR a jejich zohlednění jako motoru inovací a růstu. Investice se uskutečňuje prostřednictvím systému poukázek na podporu tzv. měkkých inovací v malých a středních podnicích, jako je návrh webových stránek, design produktů a služeb, grafický design, marketingové...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích a rovněž zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví nejen mezi malými a středními podnikateli, ale také u organizací pro výzkum a šíření znalostí.

Dotace je určena:

 • na zajištění ochrany průmyslového vlastnictví...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem výzvy je podporovat, prosazovat a provádět komplexní politiky na podporu plného požívání práv žen, rovnosti žen a mužů, včetně rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, podpora rovného odměňování žen a mužů, posílení postavení žen a gender mainstreamingu.

Konkrétněji se výzva zaměřuje na tyto dvě priority:

 • Řešení základních příčin rozdílu prosazováním genderově transformačního přístupu a zpochybňováním genderových...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem výzvy je podpora zavádění třídících systémů pro separaci odpadů.

Podporované aktivity:

 • Opatření 1.5.6 – Podpora třídících a dotřiďovacích systémů pro separaci ostatních odpadů (výstavba/modernizace - zkapacitnění třídicích a dotřiďovacích linek pro separaci ostatních odpadů - podporována budou zařízení, která alespoň z 80 % zpracovávají odpad následujících katalogových čísel dle Katalogu odpadů: papír a lepenka...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Výzva je otevřena zejména pro jednotlivce a organizace se silným zaměřením na technologie, zejména na Edge Computing, Open-Source Software a komunitní spolupráci, Security and Zero Trust Architecture a další relevantní oblasti.

Výzva obsahuje následující podtémata:

 • Technologický rozvojzve návrhy jednotlivých subjektů (výzkumníků, vývojářů, malých a středních podniků, začínajících podniků, velkých podniků, inovátorů a...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 120.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem výzvy je podpora technologií pro MAS. Jedná se o investiční projekty zaměřené na pořízení technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury a pořízení výrobních strojů a zařízení. Cílem podporovaných aktivit je naplnění oblastí robotizace, automatizace či digitalizace.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
835 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Předmětem výzvy je revitalizace kulturních památek:

 • revitalizace kulturních památek,
 • expozice,
 • depozitáře...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem programu je rozšíření turistické nabídky a tvorby, a zavedení produktů cestovního ruchu zaměřených na zážitkovou turistiku a řemeslné tradice na území  kraje a jeho turistických oblastí (Český ráj, Jizerské hory, Krkonoše, Lužické hory a Máchův kraj). Podpořeny budou turistické produkty v oblasti tradic a tradičních řemesel, zážitkových programů, tvorby nových turistických produktů a produktových balíčků, rozvoje...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

V souladu s celkovými cíli projektu organizuje 6GSANDBOX soutěžní otevřenou výzvu zaměřenou na externí organizace, včetně průmyslu, malých a středních podniků, výzkumných institucí a akademické obce, které mají zájem o provádění experimentů na špičkové infrastruktuře poskytované 6GSANDBOXem. Tato otevřená výzva zve experimentátory, aby využili experimentální zařízení využitím výhod poskytovaných testovacích funkcí, aby...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 180.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem programu je zlepšení opylovací služby včelstev především prostřednictvím zlepšení podmínek pro jejich dobrý zdravotní stav.

Podporované aktivity:

 • Výměna starých úlů včetně voskového díla za nové ke zlepšení zdravotního stavu včelstev.
 • Podpora výsadeb neinvazivních včelařských dřevin a bylin včetně nákupu osiva pro kvalitnější potravní nabídku pro včely...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Předmětem výzvy je budování kapacit v oblasti odborného vzdělávání a to zejména:

 • Vybudovat kapacitu poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy pro posílení spolupráce mezi soukromými a veřejnými zúčastněnými stranami v oblasti odborného vzdělávání a přípravy pro intervence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy orientované na poptávku a na příležitosti.

 • Zlepšit kvalitu a schopnost odborného vzdělávání a přípravy...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Předmětem výzvy je pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Jedná se o následující aktivity:

 • Robotizace, automatizace, digitalizace
 • Web, cloud...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 140 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Místní akční skupina Český Západ vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno 5 fichí (opatření) - přidělené alokace:

 • ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY - 1.300.000 Kč
 • ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY - 700.000 Kč...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem této výzvy je posílit stávající a vyvinout nové pokročilé pilotní linky v celé Unii, aby byl umožněn vývoj a nasazení špičkových polovodičových technologií a polovodičů nové generace.

Výzvy jsou otevřené organizacím, které chtějí zřídit pilotní linky v členských státech, obvykle výzkumným a technologickým organizacím. Tyto organizace mohou žádat o podporu v následujících oblastech:

 • Plně vyčerpaný křemík na izolátoru...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 50.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem těchto individuálních dotací je podpora projektů zařazených do Akčního plánu RIS3 strategie Plzeňského kraje, jmenovitě uvedených v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2024 v kapitole Odboru fondů a programů EU Krajského úřadu Plzeňského kraje. Žadatelem je Západočeská univerzita v Plzni a BIC Plzeň.

Podporované aktivity:

 • Plzeňský digitální inovační hub - založení a rozvoj (Hlavním cílem navrhovaného projektu je podpořit...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj udržitelné, inteligentní, bezpečné a intermodální sítě TEN-T odolné vůči změnám klimatu.

Podporované aktivity:

 • Úprava vozidel pro provoz na napájecím systému 25kV/50Hz (dosazení střídavé části do stejnosměrných elektrických vozidel, tak aby byl možný jejich provoz i na tratích se střídavým trakčním systémem 25 kV/ 50 Hz). 

Žadateli mohou být vlastníci nebo provozovatelé...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Předmětem výzvy je pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Podporované oblasti:

 • Robotizace, automatizace, digitalizace
 • Web, cloud...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem programu je podpora projektů s menším finančním objemem, které mají dopad na příhraniční území na místní úrovni.

Podporované aktivity:

 • Aktivity zaměřené na vytváření předpokladů a zvyšování ochoty institucí přeshraničně spolupracovat (síťování institucí, jazykové vzdělávání pracovníků - českého a polského jazyka, sdílení dobré praxe, výměnné stáže pracovníků institucí a jejich příspěvkových organizací).
 • Projekty...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 60.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem programu je rozvoj investic do cestovního ruchu. V rámci výzvy jsou vyhlášeny 3 dotační tituly - DT1 - Nadregionální aktivity (alokace 11 835 000 Kč), DT2 - Základní a doprovodná infrastruktura (alokace 53 257 500 Kč), DT3 - Veřejná infrastruktura (alokace 53 257 500 Kč). Dotace podpoří aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem a prioritou programu je:

 • Podpořit vznik a realizaci jednorázových i dlouhodobých sportovních aktivit určených pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Rozšířit stávající nabídku sportovních aktivit pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Přispět k integraci seniorů a osob se zdravotním postižením do společnosti...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem programu je zlepšení nakládání s odpady.

Podporované aktivity:

 • Aktivity podporující předcházení vzniku odpadů a jejich opětovné použití.
 • Vznik / provoz RE-USE center v obcích...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
700 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem programu je podpora instalací expozic nebo výstav muzejní povahy, zpřístupnění expozic a výstav osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Žadateli mohou být právnické a fyzické osoby - vlastníci sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury. Není určeno pro příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem kultury.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem výzvy je podpora praktického vyučování žáků partnerských středních škol a praktické přípravy u studentů partnerských vyšších odborných a vysokých škol  na pracovišti MSP. Dotaci lze využít na pořízení technického a technologického vybavení pro praktické vyučování, na náklady v podobě smluvního plnění instruktorů praktického vyučování nebo lektorů, na služby koordinátora vzdělávání, na odpisy nástrojů a vybavení v...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj udržitelné, inteligentní, bezpečné a intermodální sítě TEN-T odolné vůči změnám klimatu.

Podporované aktivity:

 • Modernizace nákladních vozů za účelem dosažení hlukových limitů dle platných požadavků TSI NOI (modernizace brzdového systému spočívající ve výměně brzdových špalků a nezbytných souvisejících úprav). 

Žadateli mohou být vlastníci nebo provozovatelé železničních...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

V rámci programu bude podporována činnost středisek ekologické výchovy a ekoporaden, škol a odborných organizací v oblasti environmentálního vzdělávání, školní a studentské práce s tématikou ochrany životního prostředí, realizace akcí směřujících ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti, dlouhodobá práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství (vč. včelařských, rybářských a mysliveckých kroužků)...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Místní akční skupina Radbuza vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 4 fiche (opatření):

 • Podpora zemědělského podnikání (Investice do zemědělských podniků).
 • Podpora obnovy a rozvoje venkova (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Vybrané kulturní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem programu je zvýšení povědomí o nabídce CR v destinacích ČR, zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky, komunikační kampaně, zkvalitnění strategického rozhodování, zlepšení koordinace nabídky v destinaci. projektové záměry zaměřené na řízení destinací, realizaci marketingových výzkumů, podporu produktů a zavádění inovací v cestovním ruchu, podporu distribuce produktů cestovního ruchu, branding destinací a marketingovou...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem programu je podpora umělců v rámci rezidenčních pobytů na území statutárního města Plzeň. Účastníci rezidenčních pobytů (s min. dobou pobytu 8 dnů) by měli být umělci (z oblasti literatury, výtvarného umění, hudby, divadla, tance, designu) s profesionálním přístupem k tvorbě, který je dokumentovaný umělcovou předchozí tvorbou. V rámci výzvy předloží umělec umělecký plán pro svůj rezidenční pobyt a jeho prezentaci...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků ve vybraných oborech (podpora celoživotního vzdělávání, podpora zbývající části specializační vzdělávání pro pracovníky, kteří již část specializační přípravy v oboru absolvovali, podpora specializačního vzdělávání v oborech, ve kterých je aktuální nedostatek specialistů, podpora specializačního vzdělávání v...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Předmětem výzvy je pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Jedná se o následující aktivity:

 • Robotizace, automatizace, digitalizace
 • Web, cloud...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem výzvy je podpořit významné inovační projekty mj. v oblasti designu a software procesorů a čipů pro umělou inteligenci (AI), designu a software čipů pro komunikaci (5G, 6G a dalších) a konektivitu, rozvoj a výrobu těchto čipů v Evropě, pokročilých  technologií pouzdření pro heterogenní integraci a polovodičových substrátů pro radiofrekvenční a výkonová zařízení, které pomohou obnovit kapacitu v oblastech, ve kterých...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Jedná se o jednoroční dotační program v oblasti ekologických aktivit ve veřejném prostoru, jehož cílem je vytváření podmínek pro rozvoj ekologických činností v rámci vyhlášených dotačních témat.

Dotační témata na podporu ekologických aktivit:

 • Hospodaření s vodou - dešťová voda, šedá voda, zadržování vody v zeleni a krajině 

  ...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Výzva je zaměřená na podporu uměleckých projektů hudebních, divadelních, tanečních a další obory pódiového umění.

Účel výzvy:

 • Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit a mladých umělců.
 • Podpora kulturních akcí/projektů místního, regionálního, republikového i mezinárodního významu, které mají svou tradici, ale i projektů nových či méně známých, které svým zaměřením obohatí kulturní dění, zejména...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem projektu je zlepšit životní prostředí prostřednictvím výsadby nové zeleně, především původních druhů dřevin. Jedná se zejména o výsadbu, či obnovu dřevin u veřejných budov, liniových dřevin, ve veřejně přístupných zahradách, parcích, dřevin podél vodotečí a návesních nádrží, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu, alejí, stromořadí a dalších přírodně, či kulturně hodnotných lokalit. Žádat mohou PO se...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem programu je podpořit nekomerční aktivity v oblastech umění, vědy a publicistiky. Granty a stipendia jsou poskytovány na:

 • První vydání původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické dílo) / včetně překladu do českého jazyka.
 • První vydání literárního díla z oblasti divadelního, rozhlasového a filmového umění / včetně překladu do českého jazyka.
 • Vytvoření původní divadelní hry, rozhlasového díla, teatrologické...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem výzvy je rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury a zkvalitňování jejích služeb, které povedou ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na výzkum, vývoj a inovace nových technologií a zavádění pokročilých inovačních řešení.

Podporované aktivity:

 • Poskytování služeb inovačním podnikům – Malé...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Výzva podporuje organizace a instituce v Evropě při přechodu k novému paradigmatu, kde odpovědnost a otevřenost řídí výzkum a inovační procesy.

V současné situaci se zelený a digitální přechod stal naléhavou záležitostí, která již nemůže čekat. Přechod dvojčat, jak se jim říká, přinese obrovské výhody, ale také nežádoucí externality. Proto je klíčové, aby byl spravedlivý a inkluzivní. Aby instituce a území uspěly, musí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj udržitelné, inteligentní, bezpečné a intermodální sítě TEN-T odolné vůči změnám klimatu.

Podporované aktivity:

 • Pořizování a upgrade telematických aplikací pro nákladní a osobní dopravu u dopravců a správců infrastruktury v rámci splnění platných požadavků dle TSI.

Žadateli mohou být vlastníci nebo provozovatelé železničních kolejových vozidel...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem programu je podpora cestovního ruchu a zahraničních vztahů. Dotace je určena na podporu turistických informačních center (zajištění kvalitních informací pro turisty, rozšiřujících služeb pro turisty jako průvodcovství, zajištění komplexnější akce skupinám či jednotlivcům, tvorba programů pro různé cílové skupiny, tvorby produktů cestovního ruchu, provozu TIC v rámci rozšířené otevírací doby nad rámec běžné pracovní...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem programu je zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích prostřednictvím posouzení a identifikace kritických míst sítě pozemních komunikací a zpracování projektové dokumentace, realizace preventivních vzdělávacích, informačních a volnočasových aktivit, zajištění provozu dětských dopravních hřišť. Žadateli jsou obce, příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky, NNO, vlastníci...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2024

Účel dotace je vymezen třemi podprogramy:

 • Podprogram SA 1/2024:Podpora jednorázových či krátkodobých aktivit souvisejících s poskytováním sociálních služeb, které nejsou přímo definovány v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a v prováděcím předpisu (vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů), s tím...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2024

Cílem programu je finanční podpora pro pořadatelů příměstských táborů v období jarních a letních prázdnin. Žadatelem mohou být nepodnikatelské i podnikatelské subjekty (občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti, školské právnické osoby, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, fyzické i právnické osoby zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže). Míra podpory...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2024

Účelem podpory je zachování památkové hodnoty či podpora prezentace památkové hodnoty a podstaty objektů nemovitých kulturních památek na území MČ Praha 10 a nemovitých objektů hodnotných z pohledu vývoje stavební produkce a urbanizace území MČ Praha 10 bez ohledu na to, zda se nacházejí v obvodu městské památkové zóny, mimo obvod městské památkové zóny, v ochranném pásmu městské památkové rezervace, nebo mimo ochranné...

Maximální % dotace:
30%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2024

Hlavním cílem výzvy je přilákat podnikatele, tech-geeky, vývojáře, společensky angažované lidi, malé a střední podniky (včetně nově založených organizací), výzkumné organizace, akademické výzkumné skupiny, neziskové organizace atd., kteří mohou prokázat, že přispívají k rozsahu NGI SEARCH – to znamená změnit způsob, jakým používáme a prožíváme, vyhledáváme a objevujeme data a zdroje na internetu a webu.

Tato otevřená výzva...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2024

Hlavním účelem výzvy je podpořit spolek nebo organizaci uspořádat jednorázovou akci/školení/seminář/ výlet pro své členy či pro širší veřejnost. Dále lze finance použit na nové vybavení čí pomůcky pro spolek/organizaci.

Žadatelem může být kdokoliv z území MAS Buchlov. Ať už se jedná o partu kamarádů, skupinu maminek pořádající akce pro děti, organizaci, spolek, podnikatele, církevní organizaci, školy, zájmový kroužek apod...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2024

Cílem programu je finanční podpora na celoroční služby a provoz zařízení zabývající se péčí o děti do 6 let věku (celodenní hlídání a péče o děti vyjma služeb péče o dítě v dětské skupině). Žadateli mohou být OSVČ, fyzické a právnické osoby vykonávající činnost v oblasti péče o děti předškolního věku (kromě příspěvkových organizací zařazených do rejstříku škol). Míra podpory u nepodnikalských subjektů činí 80% ZV, u podnikatelských...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2024

Cílem první otevřené výzvy projektu AI REDGIO 5.0 je vybrat až 10 malých a středních podniků řízených experimentů zaměřených na implementaci AI v systémech Edge a Industry 5.0 s cílem zlepšit stávající řešení, produkty nebo procesy v oblasti výroby. Otevřená výzva navíc přispěje k rozšíření domén AI REDGIO 5.0 a bude mít přímý prospěch z výroby malých a středních podniků a malých společností se střední kapitalizací.

Očekává...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 60.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2024

Cílem programu je finanční podpora pro pořadatelů příměstských táborů, které budou nejméně z 50 % zaměřeny na sportovní aktivity a minimálně 20 % účastníků nebude tvořit členskou základnu.

Podporované aktivity:

 • Pořádání sportovních příměstských táborů v období letních prázdnin.

Žadatelem mohou být nepodnikatelské i podnikatelské subjekty (občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2024

Do výzvy byste se měli přihlásit, pokud hledáte podporu k realizaci ambiciózní vize pro radikálně nové technologie s potenciálem vytvořit nové trhy a/nebo řešit globální výzvy. Výzva podporuje vývoj takových budoucích technologií v rané fázi (např. různé aktivity na nízké technologické úrovni připravenosti od 1 do 4), na základě vysoce rizikového/vysoko ziskového přelomového výzkumu ve vědě k technologii (včetně „deep...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 03. 2024

Výzva hledá startupy deeptech na hranici nejnovějších technologických poznání v oblasti Big Data a AI. Je šitá na míru pro začínající podniky, které posouvají hranice technologií v AI a Big Data, se zaměřením na špičkové oblasti, včetně, ale bez omezení na generativní modely, kvantové výpočty v AI, Explainable AI (XAI), strojové učení, distribuované a federované učení, posilování učení, Edge Computing, zpracování přirozeného...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 30.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 03. 2024

Program se zaměřuje na podporu profesionální divadelní a koncertní činnosti celostátního významu, podporu nové tvorby, mladých umělců, podporu programů pro děti a mládež, posílení prestiže české kultury v zahraničí a na podporu rovného přístupu občanů ke kulturnímu bohatství. Žadatelem jsou právnické osoby, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných státem a hl. městem Prahou.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 03. 2024

Cílem programu jsou aktivity a akce věnující se těmto tématům: rodina a zdraví, zdravé město a místní Agendy 21. Například projekty zaměřené na zdravý životní styl všech generací (zdravé stravování, zdravé stárnutí, zlepšení duševního zdraví, pohybové aktivity, prevence civilizačních chorob, zlepšování kvality života, zdravé místní životní podmínky apod.), projekty zaměřené na prorodinnou politiku (zapojení celých rodin...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 03. 2024

Z dotačního programu v oblasti životního prostředí pro rok 2024 lze financovat následující 4 programy:

 • 1. program - Zlepšení stavu životního prostředí a péče o zeleň na Praze 11 - zaměřuje se na úpravu veřejně přístupných ploch zeleně a zlepšení vzhledu MČ Praha 11 a také na zachytávání dešťových vod s využitím pro zeleň .
 • 2. program - Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta občanů Prahy 11
 • 3. program - Soužití lidí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 03. 2024

Předmětem výzvy je pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Jedná se o následující aktivity:

 • Robotizace, automatizace, digitalizace
 • Web, cloud...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 140 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 03. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů pro evropský barometr složený z nových indikátorů, měřící dlouhodobý územní vývoj příjmů domácností na subregionální úrovni tak aby tyto indikátory byly opakovaně zachycovány. Zastřešující EU fond podporuje územní plánování a regionální rozvoj. Jeho cílem je poskytnout informace, analýzy, scénáře, mapy, databáze, indikátory aj., které přispívají k vyváženému rozvoji regionů či větších územních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 03. 2024

Cílem této výzvy je podpora podnikavosti, podnikání a podpora úspěšného zakládání nových podniků v celé ČR prostřednictvím aktivit, které zajistí osvětu o podnikání, motivaci a podporu k zahájení podnikání, dále „osvětové akce“, které osloví studenty, začínající podnikatele a veřejnost. Součástí jsou i poradenské, konzultační a mentoringové služby zájemcům o podnikání a nově založeným podnikovým iniciativám a začínajícím...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 03. 2024

Projekty budování kapacit jsou projekty mezinárodní spolupráce založené na mnohostranných partnerstvích mezi organizacemi působícími v oblasti sportu. Jejich cílem je podporovat sportovní aktivity a politiky ve třetích zemích, které nejsou přidruženy k programu, jako prostředek k prosazování hodnot a také jako vzdělávací nástroj na podporu osobního a sociálního rozvoje jednotlivců a budování soudržnějších společenství...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 03. 2024

Předmětem výzvy je revitalizace kulturních památek:

 • Revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace mobiliárních fondů.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 474 884,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 03. 2024

Výzva je zaměřena na spolupráci v oblasti vzdělávání a pořádání sportovních akcí. Obsahuje následující podtémata:

 • Kooperativní partnerství: Jejich cílem je podporovat rozvoj, přenos a/nebo provádění inovativních postupů, jakož i provádění společných iniciativ podporujících spolupráci, vzájemné učení a výměnu zkušeností na evropské úrovni. Výsledky by měly být znovu použitelné, přenositelné, rozšiřitelné a pokud možno...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 03. 2024

Zdokonalování vědy o klimatu a další rozšiřování a prohlubování znalostní základny je zásadní pro informování o společenském přechodu ke klimaticky neutrální společnosti odolné vůči klimatu do roku 2050 a také k ambicióznějšímu cíli snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030. Bude zahrnovat výzkum, který podpoří naše pochopení minulých, současných a očekávaných budoucích změn klimatu a jejich důsledků na ekosystémy...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 03. 2024

Cílem Evropského partnerství pro personalizovanou medicínu (EP PerMed) je zlepšit budoucí zdravotní péči pro všechny občany prostřednictvím personalizované terapie, diagnostiky a prevence. EP PerMed v příštích deseti letech nejen významně podpoří nadnárodní rozvoj personalizovaných medicínských přístupů, ale také jejich úspěšné převedení do klinické praxe. 

Vizí Evropského partnerství pro personalizovanou medicínu je zlepšit...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 03. 2024

Cílem této výzvy je spolufinancovat projekty zaměřené na školení vnitrostátních soudců v souvislosti s prosazováním evropských pravidel hospodářské soutěže. To zahrnuje veřejné i soukromé prosazování antimonopolních pravidel i pravidel státní podpory, čímž se zvyšují znalosti a know-how vnitrostátních soudců. Konečným cílem je zajistit soudržné a jednotné uplatňování práva hospodářské soutěže EU vnitrostátními soudy.

...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 300.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 03. 2024

Cílem výzvy je podpora preventivních zdravotních projektů, projektů podporujících zdravý životní styl a kvalitu života zdravotně postižených a seniorů. Aktivity vedoucí k prevenci onemocnění, podporují vzdělání a výchovu k prevenci onemocnění, podporují vytváření zdravého životního stylu, například zdravá výživa, duševní zdraví, hygiena, osvěta. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám na realizaci inovativních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 03. 2024

Cílem výzvy je poskytnutí příspěvku přepravcům na zajištění speciální přepravy zdravotně postižených osob a seniorů z řad občanů s trvalým pobytem na území statutárního města Zlína, pro které je vzhledem k jejich zdravotnímu stavu či stáří nemožné či komplikované využít jiné způsoby přepravy. Žadateli jsou fyzické či právnické osoby, které mají předpoklady pro realizaci těchto aktivit, disponující vhodně upravenými přepravními...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 03. 2024

Cílem podpory evropského společného rozvoje je podpora spolupráce mezi evropskými produkčními společnostmi, které vyvíjejí díla se silným mezinárodním diváckým potenciálem.

Očekávané výsledky:

 • Zvýšená spolupráce ve fázi vývoje mezi evropskými produkčními společnostmi z různých zemí a z různých trhů a následně zvýšený počet koprodukcí.
 • Zvýšení kvality, proveditelnosti, přeshraničního potenciálu a tržní hodnoty vybraných...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 120.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 03. 2024

Program umožňuje finančně ocenit pravidelné bezpříspěvkové dárce krve. O prostředky pro tento účel mohou žádat organizace zajišťující bezpříspěvkové dárcovství krve na území města Zlín. Oceněnými občany mohou být pouze držitelé Zlaté medaile MUDr. Janského s trvalým bydlištěm ve Zlíně.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 03. 2024

Cílem výzvy je podpora aktivit, které směřují k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi. Žadateli mohou být malé a střední podniky.

Dotace je určena:

 • na podporu komercializace průlomových inovačních řešení, růstu a rozvoje malých a středních podniků a startupů se sídlem v ČR,
 • na ověření výstupů/výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 03. 2024

Fond zdraví je zřízen k podpoře preventivních zdravotních programů, projektů podporujících zdravý životní styl a kvalitu života zdravotně postižených a seniorů. Program Zooterapeutická činnost podporuje zooterapeutické činnosti poskytované občanům města Zlína. Žadatelem mohou být fyzické i právnické osoby vykonávající tuto činnost pro občany města. Dotace je poskytována za účelem zlepšení či udržení stávajícího zdravotního...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 03. 2024

Aliance pro inovace mají za cíl posílit inovační kapacitu Evropy podporou inovací prostřednictvím spolupráce a toku znalostí mezi vysokoškolským vzděláváním, odborným vzděláváním a přípravou (jak počáteční, tak průběžnou) a širším sociálně-ekonomickým prostředím, včetně výzkumu.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Aliance pro vzdělávání a podniky
 • Aliance pro sektorovou spolupráci na schopnostech (Blueprint)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 03. 2024

Výzva je dvoukolová, první uzávěrka proběhne 12. dubna 2023 a druhá 7. března 2024.

Rozdíly ve výkonnosti VaV jsou způsobeny mimo jiné nedostatečným kritickým množstvím vědy a nedostatkem center excelence s dostatečnou kompetencí k tomu, aby strategicky zapojily země a regiony do inovačního růstu. Výzva na to reaguje zakládáním nových center excelence nebo modernizací stávajících s pomocí předních partnerských institucí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 15.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 03. 2024

Předmětem výzvy je podpora mobility v rámci programu Erasmus.

Organizace, které se chtějí zapojit do programu Erasmus+, se mohou zapojit do řady rozvojových a síťových aktivit, včetně strategického zlepšování odborných dovedností zaměstnanců, budování organizační kapacity a vytváření nadnárodních kooperativních partnerství s organizacemi z jiných zemí s cílem produkovat inovativní výstupy nebo výměnu osvědčené postupy...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 03. 2024

Podpora akce Evropských sítí kulturních a tvůrčích organizací má za cíl zvýšit kapacity evropských kulturních a tvůrčích odvětví, aby mohly čelit společným výzvám a vychovávat talenty, inovovat, prosperovat a vytvářet pracovní místa a růst.

Tato akce podpoří projekty realizované reprezentativními sítěmi evropských kulturních organizací, které pokrývají širokou škálu zemí účastnících se programu Kreativní Evropa. 

Návrhy...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.200.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 03. 2024

Centra excelence jsou součástí Evropské iniciativy excelence a doplňují vědecky orientované programy pro univerzity o speciální inovační složku. Centra excelence se zaměří na inovace tím, že umožní inovačním ekosystémům v rozšiřujících se zemích i mimo ně, aby se spojily a vytvořily lepší vazby mezi akademickou sférou, obchodem, vládou a společností. To podpoří skutečnou inovační kulturu založenou na základě strategické...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 03. 2024

Předmětem výzvy je pokrok směrem k většímu a lepšímu propojení mezi aktéry v oblasti výzkumu a inovací v rámci Evropského výzkumného prostoru i mimo něj. Aby se podpořila cirkulace mozků pro výzkumné pracovníky a inovátory, výzva přitahuje udržitelným způsobem vynikající vědce a inovátory na univerzity nebo výzkumné organizace v rozvíjejících se zemích a regionech. To má dopad na kulturu a výkonnost hostitelských institucí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 03. 2024

Cílem výzvy je podpora rozvoje kvalitní, umělecky a společensky progresivní, žánrově diverzifikované české kinematografie, originalita obsahu i zpracování námětu a tématu, podpora dokumentárních českých kinematografických děl s výrazným autorským rukopisem, posílení české kinematografie v mezinárodní konkurenci a podpora mezinárodních koprodukcí. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby působící v oblasti filmové...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 03. 2024

Místní akční skupina vyhlásila  výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 2 fiche (opatření):

 • Produkce lokálních potravin (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Budování komunitních a vzdělávacích zařízení (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 03. 2024

Předmětem výzvy je aktivně zapojit ženy ve vedení deeptech startupů. Tato výzva se snaží identifikovat a vybrat slibné startupy, které se zapojí do přizpůsobeného akceleračního programu. Hlavním cílem je nabídnout podporu, která rozvíjí investiční potenciál těchto startupů, s konečným cílem vychovat z manažerek vedoucí ženské postavy v oblasti hlubokých technologických inovací v Evropě.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 03. 2024

Cílem výzvy je podpora žánrové, tematické a stylové různorodosti českých kinematografických děl, podpora vývoje českého kinematografického díla směřující k zajištění financování a k připravenosti projektu k natáčení, zvýšení potenciálu projektů pro získání mezinárodní koprodukce, podpora debutantů a nastupující filmařské generace. Podpora je určena pro vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla, jehož...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 03. 2024

Program podporuje projekty ekologické výchovy a osvěty, organizace akcí směřujících ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti, praktických opatření v oblasti ochrany přírody a krajiny, péče o biotopy, zlepšování stavu veřejné zeleně, péče o vodní toky a vodní zdroje, péče o zvířata v nouzi, včelařství a včelaření, arboristických opatření - sanačních zásahů na solitérních stromech a speciálně založených okrasných...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 03. 2024

Cílem Programu je podpořit provádění lesnických činností s vyšším kladným dopadem na plnění mimoprodukčních funkcí lesů, zvýšení biodiverzity lesních porostů, opatření zvyšujících odolnost lesních porostů. Zadržení vody v krajině a zamezení rychlého odtoku vody z území budováním příčných přehrážek v nových nebo již existujících odvodňovacích objektech, údolích a cestách. V rámci výzvy je vyhlášeno jedno opatření - podpora...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 03. 2024

Z dotačního programu v oblasti sportu lze financovat následující programy:

 • Program 1a) Celoroční činnost sportovních organizací zaměřených na výkonnostní sport
 • Program 1b) Celoroční činnost sportovních a volnočasových organizací nezaměřených na výkonnostní sport
 • Program 2a) Jednorázové sportovní akce konané na území MČ Praha 11...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 03. 2024

Výzva se zaměřuje na posílení odolnosti, inovační kapacity, konkurenceschopnosti a udržitelnosti sociálních podniků (SP), aby jim umožnily přijmout digitální a zelený přechod.

Výzva poskytuje finanční podporu pro SP na realizaci inovačního projektu pro jejich organizaci. Finanční podporu lze využít na různé akcelerační služby, jako je implementace digitálních a/nebo zelených řešení, školicí, poradenské a mentorské programy...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 37.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 03. 2024

Výzva zahajuje otevřené výzvy, které mají za cíl podpořit evropské malé a střední podniky při rozvoji jejich odolnosti a zelené a digitální transformaci.

Tyto výzvy v oblasti inovací zahrnují soubor výzev v koordinaci s evropskými zúčastněnými stranami v oblasti obnovitelné energie na moři a mají být řešeny zainteresovanými malými a středními podniky. Hlavním cílem je zajistit, aby koncepty vybrané pro financování měly...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 60.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 03. 2024

Program podporuje projekty zaměřené na předcházení, třídění, využívání, zneškodnění odpadů a zlepšení informovanosti občanů (propagace a činnosti vedoucí k předcházení vzniku odpadů, vznik prodejen „bez obalu“, pořízení sběrných nádob na separaci odpadů, kompostování, likvidace černých skládek). Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na doručitele a příspěvkových organizací...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 03. 2024

Cílem programu je obnova kulturních památek nebo historicky a architektonicky významných staveb nacházejících se nacházejících se na území města. V rámci této výzvy mohou žadatelé žádat o účelovou dotaci na podporu projektů obnovy domů (obnovení funkce bydlení a občanské vybavenosti), objektů sportovního a kulturního využití, objektů industriálního dědictví. Žadatelem je vlastník/všichni spoluvlastníci kulturní památky...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 03. 2024

Rámec a sada nástrojů pro hodnocení rizik a zranitelnosti staví své činnosti na stávajících rámcích, metodách a nástrojích hodnocení rizik a podporuje používání datových sad a platforem služeb pro místní a regionální nasazení. Jeho cílem je vyvinout robustní a harmonizovaný METODICKÝ PŘÍSTUP (také známý jako rámec pro hodnocení klimatických rizik) a podpůrný soubor nástrojů pro hodnocení rizik klimatu (CRA), který umožní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 03. 2024

Cílem programu je obnova kulturních památek nebo historicky a architektonicky významných staveb nacházejících se na území města. V rámci této výzvy mohou žadatelé žádat o účelovou dotaci na podporu obnovy kulturních památek a významných městských staveb sakrálního charakteru. Žadatelem je vlastník/všichni spoluvlastníci kulturní památky nebo historicky a architektonicky významné stavby. Podpořený projekt bude možné zrealizovat...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 03. 2024

Z dotačního programu v oblasti kultury lze financovat následující 2 programy:

 • 1. program - Celoroční činnost subjektů v oblasti kultury
 • 2. program - Kulturní akce na území MČ Praha 11

Žadatelé mohou být právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, obchodní korporace, registrované církve a náboženské společnosti, fyzické osoby podnikající, příspěvkové organizace, fyzické osoby nevykonávající podnikatelskou činnost...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 03. 2024

Program Eurostars-3 je největším mezinárodním programem podporujícím malé a střední podniky, které chtějí spolupracovat na mezinárodních projektech v oblasti VaVaI. Cílem národní výzvy je poskytnutí národní podpory českým subjektům, které sestavily mezinárodní partnerství, podaly návrhy výzkumných projektů určeného zaměření a v určené kategorii výzkumu, vývoje a inovací v programu Eurostars-3 a v mezinárodním hodnocení...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 03. 2024

Cílem opatření je zachování a rozvoj ucelené sítě poskytovatelů sociálních služeb. Dotace je určena na celoroční činnost a provoz organizací, které poskytují kvalitní služby na území města České Budějovice, na jednorázové a krátkodobé aktivity zaměřené na cílové skupiny poskytovatele, na jednorázové a krátkodobé aktivity zaměřené na poskytovatele samotné s cílem zkvalitnit poskytované služby. Žadateli mohou být podnikatelské...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 03. 2024

Cílem opatření je podpora celoroční činnosti a provozu organizací, které realizují prorodinné aktivity, mateřská a rodinná centra na území města, nebo aktivity v rámci pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí, které však nejsou součástí registrovaných sociálních služeb, a vedou k podpoře a stabilitě rodiny.

Podporované aktivity:

 • Vytvoření nabídky a realizace volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi jako prevence...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 03. 2024

Cílem opatření je podpora celoroční činnosti a provozu organizací, které zajišťují proseniorské aktivity.

Podporované aktivity:

 • Podpůrné programy zaměřené na pomoc v péči o seniory.
 • Vytvoření nabídky volnočasových aktivit jako prevence sociálního vyloučení z důvodů věku...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 03. 2024

Cílem dotačního programu je celoroční podpora adiktologických služeb působících na území města České Budějovice. Dotace je určena na realizaci adiktologických služeb v souladu se sociálními službami dle zákona č. 108/2006 Sb., na jednorázové a krátkodobé aktivity zaměřené na cílové skupiny poskytovatele, na jednorázové a krátkodobé aktivity zaměřené na poskytovatele samotné s cílem zkvalitnit poskytované služby. Žadateli...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 03. 2024

Cílem dotačního programu je zachování a rozvoj stávající ucelené sítě poskytovatelů sociálních služeb. Příspěvek v rámci Opatření č. 2 je určen na celoroční činnost a provoz organizací, které působí v sociální oblasti a zajišťují kvalitní služby a aktivity na území města České Budějovice, které doplňují sociální služby, či na ně navazují.

Podporované aktivity:

 • Podpůrné programy zaměřené na pomoc o osoby se zdravotním...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 03. 2024

Předmětem výzvy je pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Jedná se o následující aktivity:

 • Robotizace, automatizace, digitalizace
 • Web, cloud...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 03. 2024

Cílem výzvy je vývoj průlomových technologií výzkumu a vývoje, včetně vědeckých přístrojů, nástrojů, metod a pokročilých digitálních řešení, které umožní nové objevy a udrží VaV v EU a přidružených zemích na nejvyšší úrovni excelence ve vědě, ale také připravuje cestu k inovativním řešením společenských výzev a novým průmyslovým aplikacím, produktům a službám.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Nová digitální dvojčata...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 15.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2024

Horizont Evropa má novou úroveň ambicí – maximalizovat dopad financování výzkumu a inovací Evropské unie na evropskou vědu, ekonomiku a širší společnost. Znamená změnu paradigmatu v koncepci evropských rámcových programů pro výzkum a inovace z programu řízeného činnostmi na program řízený dopadem.

Výzva obsahuje např. následující témata:

 • Podpora zavádění inkluzivních plánů pro rovnost žen a mužů.
 • Umělá inteligence a lidské...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2024

Cílem této destinace je vytvořit v Evropě světovou soudržnou, citlivou, udržitelnou a atraktivní krajinu VaV tím, že sníží její roztříštěnost na evropské, národní a regionální úrovni, zajistí koordinaci úsilí a podpoří sladění priorit mezi členskými státy. Podpora evropské strategie pro výzkumné infrastruktury, jakož i činnosti na posílení role VaV pro mezinárodní spolupráci a vědeckou diplomacii budou rovněž zahrnuty...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2024

Evropský cloud pro otevřenou vědu (EOSC) je ekosystém výzkumných dat a souvisejících služeb. Zahrnuje pravidla zapojení, standardy, abstrakce, technologie a služby, které umožní a zlepší bezproblémový přístup a spolehlivé opětovné použití FAIR (dohledatelné, přístupné, interoperabilní, znovupoužitelné výstupy výzkumu (tj. data a jiné digitální objekty), včetně těch, které byly vytvořeny nebo shromážděny jinými výzkumnými...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 8.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2024

Výzva pro malé a střední podniky oběhového transformačního schématu k DEVELOP má za cíl přímo financovat inovativní malé a střední podniky ve formě poukázek (jednorázová částka) na realizaci projektů.

Cílovou skupinou aktuální výzvy jsou inovativní malé a střední podniky, které se zabývají vývojem/implementací inovativních technických demonstrací a integrací do vylepšených procesů, nových obchodních modelů nebo hodnotových...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 03. 2024

Cena Evropské unie za občanskou vědu oceňuje mimořádné úspěchy v rozvoji znalostí prostřednictvím posílení postavení občanské společnosti v rozvoji budoucnosti.

Cena oceňuje občanské vědecké iniciativy v Evropském výzkumném prostoru, které přinášejí změny, rozšiřují znalosti a demonstrují inovativní procesy otevřené vědy, které přehodnocují stávající postupy a zároveň řeší sociální, kulturní, environmentální, vzdělávací...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 03. 2024

Cílem výzvy je přispět k rozvoji proveditelných, vhodných a spolehlivých schémat nebo fondů poskytujících finanční prostředky sociálním podnikům, jakož i podpůrných struktur poskytujících služby rozvoje podnikání a síťových zařízení pro zlepšení investiční připravenosti sociálních podniků. Cílem výzvy je také identifikovat, rozvíjet, propagovat a šířit osvědčené postupy při podpoře sociálních podniků v přístupu k financím...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 03. 2024

Výzva je určena na podporu implementace a udržitelnosti projektů občanské vědy. Podpořeny budou projekty zaměřené na občanskou vědu pro udržitelných životní styl, na právo a vlastnictví a na komunity.

Od úspěšných žadatelů se očekává, že navrhnou, zrealizují a představí poznatky ze souvisejících projektů občanské vědy a aktivně se zapojí do Akcelerátoru IMPETUS, včetně mentoringu, vytváření sítí a školení.

Upřednostněny...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 03. 2024

Program Eurostars-3 je největším mezinárodním programem podporujícím malé a střední podniky, Vizí programu Eurostars-3 je stimulovat hospodářský růst a vytváření pracovních míst zvýšením konkurenceschopnosti inovativních malých a středních podniků a zároveň přispět k dosažení pozitivního společenského a environmentálního dopadu v Evropě i mimo ni. Cílem Eurostars-3 je tedy podporovat přeshraniční inovační projekty založené...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 160.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 03. 2024

Cílem dotačního programu je podpora úsilí obyvatel o zvelebování veřejného prostoru, zejména před domy a bytovými domy. Pořízení a výsadba okrasných dřevin – keřů, vřesovištních rostlin. Založení záhonů nebo dosadbu stávajících výsadeb – substrát, hnojivo, mulčovací kůru, kameny, kačírek do záhonů. Pořízení rostlinného materiálu - trvalky, skalničky, okrasné trávy, kapradiny, cibuloviny, letničky, směs luční květeny...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
7 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 03. 2024

Výzva se snaží identifikovat konsorcia hostitelských sítí a další vysílající organizace. Vysílající organizace navrhne pracovníka, který má být vyškolen v rámci pracovního programu nabízeného druhým partnerem konsorcia, který bude působit jako hostitel a bude odpovědný za školení kolegy. Očekává se, že hostitelské instituce budou mít silnou kapacitu a široké zkušenosti v činnostech souvisejících s hodnocením rizik bezpečnosti...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 55.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 03. 2024

Výzva podporuje inovativní malé a střední podniky a projektové partnery (velké společnosti, univerzity, výzkumné organizace a další typy organizací) financováním mezinárodních projektů spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Účastí mohou organizace získat přístup k veřejnému financování mezinárodních projektů společného výzkumu a vývoje ve všech oblastech.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 03. 2024

Podpora sociálních a návazných služeb a aktivit pro občany městské části Praha 14 se poskytuje v těchto dvou formách:

 • Jednoletá podpora sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2024

Cílem programu je podpora podnikatelského prostředí zaměřená na obslužnost venkova formou dotace na snížení provozních nákladů maloobchodních prodejen v obcích do 1 000 obyvatel, nebo v obcích do 3 000 obyvatel, jejichž místní části mají méně než 1 000 obyvatel a na jejichž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách. Dotace je...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2024

Dotační program na podporu realizace následujících opatření na území Karlovarského kraje pro obce do 2 000 obyvatel a částí obcí do 500 obyvatel:

 • Výstavba/rekonstrukce čistírny odpadních vod včetně související veřejné kanalizace.
 • výstavba, rekonstrukce veřejné kanalizace nebo vodovodu s napojením minimálně 50 ekvivalentních obyvatel.
 • Rozšíření vodovodní nebo kanalizační sítě s připojením minimálně 20 ekvivalentních obyvatel...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2024

Předmětem výzvy je pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Jedná se o následující aktivity:

 • Robotizace, automatizace, digitalizace
 • Web, cloud...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2024

Cílem programu je popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje a jeho praktických realizací v metodické oblasti i v rámci konkrétních projektů na úrovni obcí, měst, mikroregionů, místních akčních skupin, podnikatelských subjektů i nestátních neziskových organizací a podpora zapojování veřejnosti do plánování rozvoje. Dotace je určena např. na zavádění nástrojů podporujících transparentnost veřejné správy, nástrojů...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2024

Předmětem výzvy je pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Jedná se o následující aktivity:

 • Robotizace, automatizace, digitalizace
 • Web, cloud...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
550 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2024

Cílem programu je podpořit regionální projekty, činnosti a opatření, které napomůžou ke zlepšení stavu přírodního prostředí Plzeňského kraje. Podpora bude poskytnuta např. na opatření ke zvyšování/zachování druhové rozmanitosti, na ochranu biotopů a stanovišť zvláště chráněných a vzácných druhů, na údržba významných stromů a jejich skupin, na iniciativy vedoucí k zachování původních krajových odrůd ovocných dřevin a údržbu...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2024

Cílem výzvy je prostřednictvím zrychlení digitální transformace usnadnit proces přechodu MSP na plné využití rychle se rozvíjející digitální ekonomiky a společnosti, a tím zvýšit jejich konkurenceschopnost, a to prostřednictvím komplexních investic ve smyslu zavádění pokročilých technologií, robotizace a automatizace a zavedení principů průmyslu 4.0.

Podporované aktivity:

 • Pořízení nových technologických zařízení a vybavení...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2024

Předmětem výzvy je pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Jedná se o následující aktivity:

 • Robotizace, automatizace, digitalizace
 • Web, cloud...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2024

Cílem grantu je podpočit mladé vědce či vědkyně (do 7 let od ukončení Ph.D. studia) v oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie, kteří se vrátili se (nebo se plánují v brzké době vrátit) z minimálně roční postdoktorandské výzkumné zahraniční stáže a uvažují o založení vlastní vědecké skupiny zde v České republice. 

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2024

Předmětem výzvy je veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu:

 • budování a revitalizace doprovodné infrastruktury, cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů),
 • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení, propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí, rekonstrukce stávajících...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2024

Výzva je zaměřena na revitalizaci kulturních památek, expozice, depozitáře, technická zázemí, návštěvnická a edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidenci a dokumentaci mobiliárních fondů nebo parkoviště u památek.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 03. 2024

Tento program krajského úřadu kraje Vysočina je zaměřen na rozvoj sítě cyklotras a cyklostezek. Výzva obsahuje 3 podprogramy:

 • Projektová dokumentace (zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro územní rozhodnutí, stavební povolení nebo společné územní a stavební řízení pro stavbu komunikace pro cyklisty, cyklostezky nebo stavebního objektu, zpracování dokumentace pro zadání stavby, zpracování studie proveditelnosti...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 03. 2024

Předmětem je rozvoj předních světových datových a výpočetních technologií. Tato destinace bude přímo podporovat následující klíčové strategické orientace:

 • Podpora otevřené strategické autonomie vedením vývoje klíčových digitálních, podpůrných a nově vznikajících technologií, sektorů a hodnotových řetězců s cílem urychlit a řídit digitální a zelené přechody prostřednictvím technologií a inovací zaměřených na člověka.
 • ...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 25.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 03. 2024

Předmětem výzvy jsou digitální a vznikající technologie pro konkurenceschopnost vhodné pro Zelenou dohodu. Tato destinace bude přímo podporovat následující klíčové strategické orientace:

 • Podpora otevřené strategické autonomie vedením vývoje klíčových digitálních, podpůrných a nově vznikajících technologií, sektorů a hodnotových řetězců s cílem urychlit a řídit digitální a zelené přechody prostřednictvím technologií a...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 03. 2024

Předmětem výzvy jsou digitální a vznikající technologie pro konkurenceschopnost vhodné pro Zelenou dohodu. Tato destinace bude přímo podporovat následující klíčové strategické orientace:

 • Podpora otevřené strategické autonomie vedením vývoje klíčových digitálních, podpůrných a nově vznikajících technologií, sektorů a hodnotových řetězců s cílem urychlit a řídit digitální a zelené přechody prostřednictvím technologií a...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 03. 2024

Projekt podpoří 100 školních projektů prostřednictvím 3 otevřených výzev a s celkovým rozpočtem 900 000 EUR (maximálně 10 000 EUR grant na projekt) pro základní a střední školy ve snaze zvýšit oceánskou a vodní gramotnost, udržitelnost a znalosti modré ekonomiky mezi studenty s cílem mobilizovat je jako činitele změny a zvýšit akreditaci sítě evropských modrých škol.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2024

Cílem programu je snaha o vytvoření optimálních podmínek v Kraji směřujících k posílení a uchování hodnot zlínské filmové kultury, rozvoje filmového průmyslu a kinematografie jako nezastupitelné složky kulturního dědictví se zájmem o zajištění konkurenceschopnosti v národním i mezinárodním měřítku. Dotace je určena na přípravu natáčení a výrobu audiovizuálního díla či animovaného filmu (o délce nad 70 minut), dokumentárního...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 03. 2024

Výzva obsahuje následující témata:

 • Akademie dovedností pro kybernetickou bezpečnost: Cílem výzvy je prostřednictvím vzdělávání v oblasti kyberbezpečnosti řešit současný nedostatek expertů na trhu.
 • Specializované vzdělávací programy v klíčových kapacitních oblastech:Cílem výzvy je podpora excelence na vysokých školách, což z nich udělá světovou špičku ve vzdělávání digitálních specialistů budoucnosti a zvýší kapacitu...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 03. 2024

Cílem výzvy je zachování dostupnosti prodejen potravin umístěných ve venkovských obcích na území Kraje Vysočina. Dotace je určena k podpoře provozního financování – cílem je snížit provozní náklady maloobchodních prodejen (výdaje na zaměstnance, nájem prodejny a skladu, vytápění, osvětlení a výdaje na telekomunikační služby, připojení k internetu, služby bezhotovostních plateb). Žadatelem může být podnikatelský subjekt...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 03. 2024

Cílem výzvy je ověřit schopnosti, funkce a výkon experimentálního zařízení 6GBRICKS v rozšířených doménách, které doplní ty z interních případů použití.

Předmětem výzvy je budování opakovaně použitelných testovacích infrastruktur pro ověřování průlomových technologií cloud-to-device.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 120.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 03. 2024

Cílem programu je podpora paliativní péče, hospicové péče, péče ošetřovatelské a paliativní poskytované ambulantní a/nebo stacionární formou a/nebo ve vlastním sociálním prostřední pacienta (max. 400 000 Kč) a podpora paliativní péče a hospicové péče poskytované lůžkovou formou (max. 1 500 000 Kč). Žadatelem je poskytovatel zdravotních služeb v příslušných oborech a formách, který má udělené oprávnění dle § 11 odst. 1...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 03. 2024

Cílem programu je podpora projektů či akcí v oblasti zdravotnictví zaměřené na pořízení přístrojového vybavení k poskytování akutní lůžkové péče, nebo na výstavbu či rekonstrukcí objektů, ve kterých je poskytována akutní lůžkové péče. Žadatelem může být poskytovatel akutní lůžkové péče, nezaložený poskytovatelem dotace, který má udělené oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 03. 2024

Cílem programu je podpořit opatření vedoucí k předcházení vzniku odpadů, správnému a efektivnímu třídění využitelných složek odpadu, využívání výrobků vyrobených z recyklovaných materiálů a zpracování dokumentací pro zařízení k nakládání s odpady. Výzva obsahuje 2 podprogramy:

 • Podprogram A - Technická podpora (pořízení kompostérů a sběrných nádob, pořízení tašek na tříděný odpad, stojanů na pytle, zpevnění ploch sběrných...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 03. 2024

Předmětem výzvy je pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Jedná se o následující aktivity:

 • Robotizace, automatizace, digitalizace
 • Web, cloud...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 03. 2024

Předmětem výzvy je revitalizace kulturních památek:

 • expozice,
 • depozitáře,
 • technické zázemí...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 550 500,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 03. 2024

Předmětem výzvy je pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Jedná se o následující aktivity:

 • Robotizace, automatizace, digitalizace
 • Web, cloud...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 070 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 03. 2024

Výzva je zaměřena na digitální transformaci podnikání pro malé a střední podniky v oblasti osvětlení a nábytku.

Jedná se o implementaci poradenské služby poskytované poskytovatelem technologií pro malé a střední podniky provozující dodavatelské řetězce osvětlení a nábytku, jejímž cílem je prozkoumat potenciál procesů digitalizace a/nebo přijetí udržitelných postupů na podporu zeleného a digitálního přechodu.

MSP může získat...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 03. 2024

Cílem dotačního programu je podpora životního prostředí v MO Plzeň 2 - Slovany v následujícím rozsahu:
 
 • Ekologická výchova dětí, mládeže a dospělých, osvěta veřejnosti (konkrétní ekologické vzdělávací programy, přednášky, besedy, výstavy).
 • Podpora zapsaných spolků a dětských oddílů, které se konkrétním způsobem podílejí na ochraně a revitalizaci přírody...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 03. 2024

Cílem výzvy je vytvoření sociálně ekonomických analýz vedoucích k novým geografickým směrům mezinárodní spolupráce. Jedná se o oblast severovýchodních regionů hranic EU, které byly negativně ovlivněny uzavřením přeshraniční výměny s Ruskem a ukončením přeshraničních programů spolupráce po invazi na Ukrajinu v únoru 2022.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 03. 2024

Cílem výzvy je  zavedení opatření, která dále rozvíjejí schopnosti EU v oblasti kybernetické bezpečnosti a posílení její odolnosti v kontextu strategie EU pro kybernetickou bezpečnost.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Posílení kyberbezpečnosti MSP.
 • Použití AI a dalších technologií pro bezpečnostní operace...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 03. 2024

Tato výzva se zaměřuje na podporu, prosazování a provádění komplexních politik na ochranu a prosazování práv dítěte, včetně práva na účast. Reaguje na současné potřeby a výzvy dětí v EU prostřednictvím čtyř priorit:

 • Duševní zdraví dětí.
 • Začlenění perspektivy práv dítěte do akcí na národní a místní úrovni.
 • Angažovanost a účast dětí...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 03. 2024

Cílem této výzvy je podpora projektů v dílčím cíli 2: Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu (DC2), jehož účelem je zvýšit zapojení začínajících výzkumníků/výzkumnic a vyrovnávat příležitosti pro ženy a muže v konkurenci aplikovaného výzkumu. Veřejná soutěž podporuje spolupráci začínajících výzkumníků a výzkumnic při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 03. 2024

Podpora je zaměřena na zaměřenou na digitální inovace ve světě financí. Startupy, které se zabývají tématy jako jsou inovace v oblastech fintech, umělé inteligence, robotizace, optimalizace procesů apod. Řešení určená nejen pro koncové zákazníky a klienty, ale i pro korporace nebo firmy. Žádosti o příspěvek z programu mohou podávat startupy (právnické osoby nebo teprve vznikající týmy) v regionu CEE do 2 let od vzniku...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 03. 2024

Dotace je vymezena následujícími oblastmi:

 • pravidelná činnost organizovaných a neorganizovaných dětí a mládeže,
 • sportovní, společenské akce, soutěže a jednorázové zájmové činnosti dětí a mládeže.

Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 03. 2024

Dotace je vymezena následujícími oblastmi:

 • A. Činnost kulturních organizací, spolků či jiných subjektů, které přispívají k rozvoji kulturního života a ochraně kulturně-historického dědictví.
 • B. Projekty realizované v MČ v oborech: divadlo, hudba, tanec, výtvarné umění, literatura, audiovizuální tvorba, interdisciplinární a ostatní kulturní projekty.
 • C. Projekty, které se váží k propagaci kulturně-historického dědictví...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 03. 2024

Výzva spojuje klastry se zázemím v potravinářském průmyslu, poskytovatele digitálních řešení (ICT) a poskytovatele procesních technologií. Posiluje současné a rozvíjí nové meziodvětvové průmyslové hodnotové řetězce v rámci potravinářského průmyslu a zpracovatelského průmyslu prostřednictvím kombinace přímých a nepřímých inovačních akcí, jakož i opatření na podporu a budování kapacit. HIGHFIVE podporuje realizaci vysoce...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 03. 2024

Cílem výzvy je shromáždění teritoriálních ukazatelů na zúčastněných územích zainteresovaných stran pro posouzení silných stránek a slabin existujících politik pro prevenci a řízení sociálních a environmentálních krizí. Zkoumání efektivní připravenosti reakčních mechanismů na území zainteresovaných stran pro zlepšení jejich strategie odolnosti založené na místě a tím zvýšení jejich sociálně ekonomického rozvoje. Kromě toho...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 03. 2024

Tento program je zaměřen na podporu realizace ozdravných a rekondičních pobytů uskutečněných v příslušném kalendářním roce pro zdravotně či tělesně postižené občany Libereckého kraje. Žadateli mohou být obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené obcí, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. Dotaci lze použít na projekty zrealizované v termínu od 1. ledna 2024 do nejpozději 31. prosince 2024...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 03. 2024

Cílem programu je podpora projektů s menším finančním objemem, které mají dopad na příhraniční území na místní úrovni. Je zaměřen na prohlubování přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí. Podpora spolupráce institucí, například síťování institucí, jazykové vzdělávání pracovníků (českého a polského jazyka) sdílení dobré praxe, výměnné stáže pracovníků institucí a jejich příspěvkových organizací...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 60.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 03. 2024

Dotace je vymezena následujícími oblastmi:

 • Programy a služby pro rodiny s ohroženými dětmi
 • Podpůrné programy pro seniory, zejména pro osamělé seniory se sníženou soběstačností, podporující možnost setrvání v domácím prostředí
 • Komplexní poradenské služby pro občany v tíživé životní situaci, bez zvláštního vymezení cílové skupiny...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 03. 2024

Předmětem výzvy je:

 • revitalizace kulturních památek,
 • expozice,
 • depozitáře...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 03. 2024

Cílem výzvy je podpora zvyšování digitální úrovně MSP působících na českých a zahraničních trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií. Žadatelem může být malý a střední podnik.

Podporované aktivity:

 • Digitální transformace firmy - nákup nevýrobních technologií (MES, MIS atd.), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy.
 • Logistické...

Maximální % dotace:
40%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 700 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 03. 2024

Předmětem výzvy je pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Jedná se o následující aktivity:

 • Robotizace, automatizace, digitalizace
 • Web, cloud...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 03. 2024

Cílem výzvy je podpora modernizace soustav zásobování tepelnou energií, zejména rozvodů včetně předávacích stanic a řídicích a zabezpečovacích systémů, na území hl. m. Prahy.

Podporované aktivity:

 • Modernizace a rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií (SZTE) včetně předávacích stanic s cílem dosažení úspor primární energie z neobnovitelných zdrojů, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 03. 2024

Cílem výzvy je podpořit urychlení přechodu na oběhové hospodářství v České republice, předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu a omezit plýtvání druhotnými surovinami, zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích, zvýšit surovinovou bezpečnost České republiky.

Podporované aktivity:

 • Zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu (nikoliv převzatého) zařazením zpět do výrobního...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 03. 2024

Cílem výzvy je podpora adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy.

Dotace je určena na:

 • Zlepšení druhové a prostorové skladby lesa.
 • Péči o cenné nelesní terestrické biotopy...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 03. 2024

S cílem předvést produkty a služby vyvinuté prostřednictvím otevřených výzev E-BOOST zahajuje konsorcium otevřenou výzvu k inovativním komunikačním nástrojům, aby upozornilo na příjemce a jejich výsledky.

Očekává se, že návrhy přispějí k následujícím očekávaným výsledkům:

 • Komunikace příjemce projektů jednotlivých otevřených výzev E-BOOST produktů a služeb.
 • Propagace inovativních řešení prezentovaných příjemci v otevřených...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 03. 2024

Cílem výzvy je umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku. Poskytnout finanční podporu na přípravu a realizaci strategického projektu H2 Triangle. Oprávněni jsou žadatelé, kteří předložili strategický projekt H2 Triangle do výzvy č. 2/2022.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2024

Tento program je zaměřen na zvýšení kvality rostlinné produkce a to nahrazením chemického ošetření a prevence šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem. V této části programu je podporováno testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR. Žadatelem jsou zemědělští podnikatelé, výzkumná pracoviště, Mendelova univerzita v Brně. Příjem žádostí...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2024

Cílem programu je poskytnutí dotace na speciální poradenství za účelem zajištění získání a šíření informací o pěstitelských vlastnostech registrovaných odrůd vyjmenovaných polních plodin. Dotace je určena na zajištění samostatných odrůdových zkoušek registrovaných odrůd vyjmenovaných polních plodin, které jsou následně publikovány. Žadatelem je subjekt, který zajistí provedení samostatných odrůdových zkoušek, vykonávající...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2024

Cílem programu je zvýšení kvality rostlinné produkce a to nahrazením chemického ošetření a prevence šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem. Tato část programu podporuje tvorbu rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou. Žadatelem mohou být výzkumné instituce a podnikatelé. Příjem žádostí o dotaci pro rok 2024 začíná...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2024

Cílem programu je finančně podpořit poskytovatele zdravotních služeb, kteří na území Plzeňského kraje zajišťují domácí hospicovou péči, umožňující nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stádiu života dožít ve vlastním sociálním prostředí. Žadateli jsou organizace - poskytovatelé domácí hospicové péče, kteří mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Žadatel je povinen poskytovat domácí hospicovou péči prostřednictvím...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 295 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2024

Posláním nadace je zkvalitnit zdravotní a sociální péči o děti.  Nadační příspěvky jsou poskytovány právnickým i fyzickým osobám: u právnických osob se jedná především o vybavení zdravotnickou a přístrojovou technikou, u fyzických osob o nákup rehabilitačních pomůcek (digitální sluchadla, čtecí zařízení, invalidní vozíky apod.). Nadace zajišťuje i finanční prostředky pro vzdělávací aktivity směřujících k rozvoji neziskového...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2024

Předmětem výzvy je pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Jedná se o následující aktivity:

 • Robotizace, automatizace, digitalizace
 • Web, cloud...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 140 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2024

Termíny uzávěrky pro přijímání žádostí o finanční příspěvek jsou čtvrtletní.

Posláním nadace je pomoc pacientům s roztroušenou sklerózou. O pomoc se mohou ucházet pacienti a jejich rodinní příslušníci, centra zabývající se léčbou roztroušené sklerózy (RS centra) a organizace podporující a sdružující pacienty diagnostikované s roztroušenou sklerózou. 

Nadační příspěvky jsou udělovány zejména v těchto oblastech:

 • Podpora...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2024

Nadace hledá excelentní vědce, kteří zanechávají mezinárodní odkaz i vědce, jejichž práce je silným příslibem do budoucna. Ocení také projekt, který nejlépe propojuje vědu a byznys. Nominovat vědce na Cenu Neuron mohou vědečtí, výzkumní a akademičtí pracovníci nebo výzkumné organizace, komerční subjekty i investoři. Nominace vyhodnotí vědecká rada Neuronu, prestižní ocenění novým laureátům předá na podzimním slavnostním...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2024

Cíle programu je částečná kompenzace újmy rybářským subjektům - podnikatelům podnikajícím v zemědělské výrobě - vzniklé zajišťováním vodohospodářských a celospolečenských funkcí rybníků. Dotace ve výši do 1 000 Kč/1 ha katastrální plochy rybníka (nad 5 ha) se poskytuje na nařízené vodohospodářské funkce rybníků zajišťované manipulací s vodou (akumulace vody v krajině, retenční účinek při povodních, zajišťování sportovních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2024

Cílem programu je podpořit systém nakládání s vybranými autovraky, a to prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení, za účelem materiálového a opětovného využití autovraků a jejich částí. Podporovanou aktivitou je kompletní zpracování autovraků, respektive zpracování odpadů (komodit) z těchto autovraků v zařízeních k tomu určených s materiálovým nebo energetickým využitím, které byly odevzdané oprávněným...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2024

Výzva klade důraz na zkoumání, jak lze přeshraniční turné učinit spravedlivějším, ekologičtějším a inkluzivnějším. Perform Europe (2023–2026) je program financování, který nabízí 2,1 milionu EUR prostřednictvím kaskádových grantů na spolupráci v oblasti scénického umění a existující produkce ve všech 40 zemích Kreativní Evropy.

Z celkových finančních prostředků bude 5 % přiděleno na projekty, které zahrnují partnerství...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 60.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2024

Výzkumníci hrají klíčovou roli v tom, aby jejich výstupy byly FAIR. Zásadní roli hrají také organizace, které je zaměstnávají, financující orgány, které finančně podporují a ovlivňují způsob jejich práce, pracovníci podpory výzkumu, kteří jim pomáhají, a řada infrastruktur používaných k vytváření, sdílení a správě jejich výstupů. Aby byl výzkum udržitelný, projekt podpoří tři klíčové skupiny zúčastněných stran – organizace...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2024

Cílem výzvy je umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku. Poskytnout finanční podporu na přípravu a realizaci strategického projektu Výzva je určena pro žadatele, který předložil strategický projekt Zavádění vodíkové mobility ve městě Ústí nad Labem do výzvy č. 2/2022.. Výzva je určena pro žadatele, který předložil strategický...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2024

Cílem výzvy je umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku. Poskytnout finanční podporu na přípravu a realizaci strategického projektu Green Mine – celková revitalizace a resocializace lomu ČSA. Výzva je určena pro žadatele, který předložil strategický projekt Green Mine – celková revitalizace a resocializace lomu ČSA do výzvy...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2024

Výzva je zaměřena na vývoj etičtějšího a lidštějšího mobilního softwaru. I pouhý uživatel by měl být schopen se ponořit pod povrch a dozvědět se více o základních vrstvách technologií, na kterých závisí. Software a hardware by měly být otevřené, transparentní a znovu použitelné. To usnadňuje opětovné použití, výměnu a spolupráci mezi vývojáři a dodavateli, ale je také nezbytným požadavkem pro spotřebitele a organizace...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 50.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 04. 2024

Dotace ja zaměřená na projekty vysílané do zahraničí z oblasti živého umění a literární projekty, z oblasti kulturního dědictví, z oblasti současného výtvarného umění, architektury a designu, a také na projekty vysílané do zahraničí, obsahově zaměřené na významná česká kulturní nebo historická výročí.

Účelem výběrového dotačního řízení je podpora fyzických a právnických subjektů (s výjimkou státních příspěvkových organizací...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 04. 2024

Cílem výzvy je posílení pozice českého filmu v distribuční nabídce, podpora českých debutů a náročných kinematografických děl v distribuční nabídce, podpora nezávislých zahraničních kinematografických děl v distribuční nabídce, širší dostupnost kinematografických děl v regionálních jednosálových a dvousálových kinech. Podpora je určena pro distribuci jednotlivých kinematografických děl v kinech či obdobným způsobem (alternativní...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 04. 2024

Cílem výzvy je podpora tvorby a obnovy přirozených vodních prvků v krajině, obnovy přirozených funkcí drobných vodních toků a niv, regulace odtoku z melioračních odvodňovacích zařízení, tvorby a obnovy zaniklých přírodě blízkých malých vodních nádrží o výměře max. 2 ha s min. 15% podílem litorálu, zvyšování retenční kapacity půdy a ochrana před erozí, opatření na podporu zasakování a výparu neznečištěných srážkových vod...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 04. 2024

Cílem programu je dlouhodobá, pravidelná a systematická činnost s dětmi a mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství a v souvisejících oborech

Podporované aktivity:

 • Rozvoj zemědělství, které vede ke zlepšování stavu půdy a krajiny.
 • Zpracování místní produkce pro lokální trh, prodej ze dvora, barterový obchod, komunitně podporované zemědělství...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 04. 2024

Podpora realizace projektů k zajištění zásobování pitnou vodou, k odvádění a čištění odpadních vod nebo k ochraně před povodněmi nebo suchem. 

 • Podprogram A: Zásobování pitnou vodou (20 000 000 Kč) - výstavba nebo intenzifikace vodovodů včetně příslušných objektů (jímací objekty, vodojemy, úpravny vody, čerpací stanice, armaturní šachty, apod.).
 • Podprogram B: Odvádění a čištění odpadních vod (55 000 000 Kč) - výstavba...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
7 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 04. 2024

Cílem výzvy LUEBR23 je výběr bilaterálních nebo multilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací na mezinárodní úrovni, a to se zaměřením do všech vědných oblastí. Výzva je cílena na program Globalstars mezinárodní sítě Eureka spolupracující v oblasti výzkumu a vývoje, do nichž konsorcia vkládají společné návrhy projektů. Uchazeč sestavil společný tým s brazilským partnerem nebo s brazilským a jedním (či více) zahraničním...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 04. 2024

Skupina grantových projektů Mezinárodní projekty se zaměřuje na řešení projektů základního výzkumu. V rámci skupiny mezinárodních projektů spojují poskytovatelé dvou zemí své úsilí a prostředky k podpoře společných projektů umožňujících zapojení vědeckých týmů svých zemí do mezinárodní spolupráce v rámci interdisciplinárních a perspektivních témat a směrů současné vědy. Každý z poskytovatelů financuje pouze části společných...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 04. 2024

GA ČR vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji na podporu podstdoktorských grantových projektů v oborech technické vědy; vědy o neživé přírodě; lékařské a biologické vědy; společenské a humanitní vědy a zemědělské a biologicko-environmentální vědy. Cílem je je umožnit vynikajícím domácím vědeckým pracovníkům na počátku jejich vědecké kariéry realizovat jejich vlastní vědecký záměr zahrnující dlouhodobou zahraniční...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 04. 2024

GA ČR vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji na podporu podstdoktorských grantových projektů v oborech technické vědy; vědy o neživé přírodě; lékařské a biologické vědy; společenské a humanitní vědy a zemědělské a biologicko-environmentální vědy. Cílem je motivovat vynikající vědecké pracovníky s dlouhodobou zahraniční zkušeností, kteří jsou na počátku vědecké kariéry, k řešení jejich vlastního vysoce kvalitního...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 04. 2024

Skupina grantových projektů JUNIOR STAR je zaměřena na podporu vynikajících mladých vědeckých pracovníků působících v oblasti základního výzkumu, kteří splňují podmínku, že k 30. září roku vyhlášení soutěže uplynulo nejvýše 8 let od udělení jejich akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu. Cílem této skupiny grantových projektů je podpořit excelentní základní výzkum a zároveň poskytnout příležitost začínajícím vědeckým...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
25 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 04. 2024

Cílem programu je podpora projektů v základním výzkumu, ve kterém uchazeč stanovuje sám cíle a způsoby řešení, a to ve vědních oborech matematika, fyzika, chemie, biologie člověka a lékařské vědy, biologie a zemědělské vědy, společenské vědy, humanitní vědy, technické vědy a informatika. Žadatelem může být právnická osoba se sídlem v České republice, organizační složka státu nebo územního samosprávného celku, organizační...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 04. 2024

Skupina grantových projektů Standardní projekty se zaměřuje na řešení projektů základního výzkumu. V rámci programu jsou podporovány pokročilé vědecké projekty napříč vědními obory (technické vědy, vědy o neživé přírodě, lékařské a biologické vědy, společenské a humanitní vědy, zemědělské a biologicko-environmentální vědy) s potenciálem dosažení výsledků mezinárodního významu. Žadatelem může být právnická osoba se sídlem...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 04. 2024

Skupina grantových projektů se zaměřuje na řešení projektů základního výzkumu. V rámci skupiny mezinárodních projektů spojují poskytovatelé dvou zemí své úsilí a prostředky k podpoře společných projektů umožňujících zapojení vědeckých týmů svých zemí do mezinárodní spolupráce.

Agentury zapojené do této výzvy:

 • Austrian Science Fund (FWF – Rakousko).
 • German Research Foundation (DFG – Německo)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 04. 2024

Program v této oblasti podporuje čtyři specifické cíle. V rámci 2. výzvy jsou otevřeny specifické cíle SC 2.2, SC 2.3 a SC 2.4.

 • SC 2.1 Energie z obnovitelných zdrojů.
 • SC 2.2 Přizpůsobení se změně klimatu a předcházení rizikům katastrof.
 • SC 2.3 Přístup k vodě a udržitelné hospodaření s vodou...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 04. 2024

Výzva obsahuje následující témata:

 • Zlepšení způsobů dodávání, zavádění a přijímání vakcín: Cílem výzvy je aby, zdravotníci a zejména kliničtí lékaři a také tvůrci politik měli přístup ke komplexním výsledkům výzkumu fáze IV/implementace a využívali je k začlenění výsledků výzkumu do národních a mezinárodních politických pokynů pro lepší dodávání, zavádění a přijímání vakcín v klinické praxi.
 • Posun diagnostiky v místě...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 04. 2024

Cílem výzvy v rámci specifického cíle 4.1 je nastartovat inovativní nápady a usnadnit vývoj projektů a připravit je tak, aby později mohly získat financování z jiných programů EU.

Podporované aktivity (SC 4.1):

 • Projekty založené na výstupech (vedoucí partneři budou muset ve formuláři žádosti popsat činnosti, které vedou k vytvoření předem definovaných výstupů projektu - max. výše dotace 50 000 EUR).
 • Další přípravné aktivity...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 04. 2024

Cílem výzvy je podpořit vznik nových a rozvoj stávajících sociálních podniků za předpokladu vytvoření nových pracovních míst pro znevýhodněné skupiny osob se ztíženým přístupem na trh práce. Oprávněnými žadateli jsou osoby samostatně výdělečně činné, obchodní korporace, družstva, nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby).

Maximální % dotace:
77%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 453 075,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 04. 2024

Program v této oblasti podporuje tři specifické cíle.

 • SC 3.1 Trhy práce a přístup ke kvalitnímu zaměstnání.
 • SC 3.2 Vzdělávání, odborná příprava a celoživotní učení.
 • SC 3.3 Kultura a udržitelný cestovní ruch...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 04. 2024

Program v této oblasti podporuje jeden specifický cíl.

 • SC 4.2 Institucionální kapacity pro územní a makroregionální správu.

Dotace jsou určeny na spolupráci při vytváření řešení víceúrovňové správy pro velké územní výzvy, jako jsou demografické změny (např. stárnutí, vylidňování, odliv mozků), řešení specifických strategií územního rozvoje pro venkovské/odlehlé oblasti včetně dopravní dostupnosti, rozvoj vzájemných přeshraničních...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 04. 2024

Cílem programu je podpora přípravy obnovy a realizace obnovy kulturních památek, které svým významem architektonickým, historickým, uměleckým či výtvarným přesahují hranice regionu a národních kulturních památek na území Moravskoslezského kraje. Žadateli jsou vlastníci kulturních památek nadregionálního významu nebo národních kulturních památek nacházejících se na území Moravskoslezského kraje. Doba realizace projektů...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 04. 2024

Cílem tohoto evropského výzkumného projektu je provést analýzu regionálních dopadů vyplývajících ze scénářů souvisejících s Otevřenou strategickou autonomií. To zahrnuje zkoumání dopadů diverzifikačních benchmarků pro strategické suroviny stanovených v Zákoně Evropské unie o kritických surovinách. Projekt si také klade za cíl zhodnotit regionální dopady vyplývající z ústupků ve Smlouvách o volném obchodu, konkrétně těch...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 04. 2024

Cílem programu je podpora projektů s menším finančním objemem, které mají dopad na příhraniční území na místní úrovni. Je zaměřen na oblast kultury a cestovní ruch pro hospodářský rozvoj pohraničí. Podporovány jsou takové prvky cestovního ruchu, jejichž cílem je rozšířit, příp. propojit stávající nabídku turistických produktů v daném regionu. Podpora vzniku nových, resp. rozvoj stávajících prvků cestovního ruchu (oprava...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 80.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 04. 2024

Cílem programu je podpora propagačních, vzdělávacích a osvětových aktivit zaměřených na tématiku životního prostředí a zemědělství. Jedná se o podporu aktivit, které vedou k ochraně a obnově biologické rozmanitosti krajiny a ke zlepšení kvality životního prostředí na území Olomouckého kraje. Dále snaha o zlepšení podmínek pro zájmovou činnost přispívající k zachování různorodosti přírody a krajiny a podpora smysluplného...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 04. 2024

Cílem soutěže je podpora udržitelného podnikání v oblasti životního prostředí u firem v SME segmentu. Malé a střední podniky jsou základním stavebním kamenem české ekonomiky. Podobně jako v minulém ročníku je garantem startupové kategorie agentura CzechInvest a EcoTech Hub. Žadateli mohou být mikro, malé a střední udržitelné podniky a start-upy.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 04. 2024

Tento program je zaměřen na podporu prevence rizikových projektů chování. Podporovány jsou projekty zaměřené na specifickou primární prevenci rizikových projevů chování, na včasnou intervenci v oblasti selektivní a indikované specifické primární prevence rizikových projevů chování a na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů. Cílem podpory projektů je přispět k realizaci dlouhodobého, kontinuálního a systematického...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 04. 2024

Cílem výzvy je vytvořit analýzu „Teritoriální perspektivy digitální transformace v evropských regionech“. Poskytnout nové důkazy o vývoji a teritoriální difuzi digitálních rozdílů. Má přispět k porozumění faktorů, které za tím stojí. Analyzovat dostupná data na relevantních teritoriálních úrovních (alespoň na úrovni NUTS 3), aby poskytl přehled o trendech digitální transformace v různých typech evropských území. Kromě...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 04. 2024

Cílem programu je podpora obnovy a znovuoživení dlouhodobě prokazatelně opuštěných budov, jejich částí a jednotek, rozšiřovat nabídku nájemního a dostupného nájemního bydlení na území města Ostravy a podporovat bydlení ve městě, jež má menší nároky na využití půdy a tím se zlepšují celkové dopady na životní prostředí. Maximální výše dotace na realizaci projektu jedné bytové jednotky/bytu činí 5 000 Kč x velikost užitné...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 04. 2024

Předmětem výzvy je revitalizace kulturních památek:

 • revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace mobiliárních fondů.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 263 157,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 04. 2024

Cílem je podpořit evropské sítě a provozovatele videa na vyžádání (VOD), kteří promítají významný podíl zahraničních evropských děl, s cílem zlepšit jejich konkurenceschopnost a atraktivitu.

Očekávané výsledky:

 • Posílit přeshraniční spolupráci mezi evropskými platformami VOD prostřednictvím společných aktivit/spolupráce s cílem zvýšit online publikum evropského audiovizuálního obsahu.
 • Posílit atraktivitu způsobilých evropských...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 04. 2024

Inovační fond je jedním z největších světových programů financování demonstrace inovativních nízkouhlíkových technologií. Fond poskytuje granty na projekty zaměřené na komerční využití inovační nízkouhlíkové technologie, uvedení na trh průmyslových řešení pro dekarbonizaci.

Cíle této výzvy jsou:

 • Podporovat projekty demonstrující vysoce inovativní technologie, procesy, obchodní modely nebo produkty a služby, které jsou...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 04. 2024

Tato výzva se zaměřuje na podporu výzkumu biologické rozmanitosti, aby bylo možné lépe porozumět bodům zlomu a kompromisům a základním mechanismům ovlivňujícím řešení založená na přírodě a jejich úspěšnou implementaci s ohledem na na přínos pro přírodu, lidské blaho a společenskou transformaci.

Za tímto účelem bude podporovat nadnárodní, interdisciplinární, transdisciplinární a meziodvětvové výzkumné projekty (trvající...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 04. 2024

Cílem programu je podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Návrhy projektů mohou předkládat mezinárodní konsorcia (výzkumná organizace, podnik) složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí a musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 04. 2024

Předmětem výzvy je vytvořit počáteční síť evropských středisek digitálních inovací (EDIH) ze všech určených kandidátských subjektů. Cílem je vyškolit tyto subjekty tak, aby poskytovaly kompletní sadu služeb EDIH, včetně potřebné infrastruktury, v konkrétní geografické oblasti, pokrývající potřeby místních malých a středních podniků a/nebo organizací veřejného sektoru s ohledem na jejich digitální transformaci. Cílem je...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 04. 2024

Cílem výzvy je podpora realizace transferu znalostí akademického a výzkumného sektoru do praxe podniků prostřednictvím navázání smluvní spolupráce mezi podnikatelskými subjekty vysokými školami, veřejnými výzkumnými institucemi či výzkumnými organizacemi (inovační vouchery), podpora realizace nových podnikatelských záměrů v prioritních oborech Regionální inovační strategie ve fázi před uvedením na trh (startovací vouchery)...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 04. 2024

Sítě evropských festivalů budou poskytovat podporu spolupráci mezi evropskými audiovizuálními festivaly, jejichž cílem je zvýšit zájem publika o nenárodní evropský audiovizuální obsah a podporovat jeho oběh a zviditelnění.

Očekávané výsledky:

 • Posílit spolupráci mezi evropskými audiovizuálními festivaly, které jsou členy sítě, která promítá významný podíl zahraničních evropských filmů a audiovizuálních děl, prostřednictvím...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 04. 2024

Výzva se zaměřuje na podporu aktivit, které umožňují nebo přispívají k jednomu nebo více očekávaným dopadům destinace 5 „Uvolnění plného potenciálu nových nástrojů, technologií a digitálních řešení pro zdravou společnost“. Za tímto účelem by se návrhy měly zaměřit na dosažení výsledků, které směřují k několika z následujících očekávaných dopadů:

 • Biomedicínští vědci budou mít přístup k celým bio-tiskovým jednotkám pro...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 8.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 04. 2024

Jedná se o dvoukolovou uzávěrku, první uzávěrka proběhne 19. září 2023 a druhá 11. dubna 2024.

Toto téma se zaměřuje na podporu aktivit, které umožňují nebo přispívají k jednomu nebo více očekávaným dopadům destinace 4 „Zajištění přístupu k inovativní, udržitelné a vysoce kvalitní zdravotní péči“. Za tímto účelem by se návrhy měly zaměřit na poskytování výsledků, které jsou zaměřeny, přizpůsobeny a přispívají k několika...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 04. 2024

Jedná se o dvoukolovou uzávěrku, první uzávěrka proběhne 19. září 2023 a druhá 11. dubna 2024.

Výzvy v rámci této destinace jsou zaměřeny na „Vytvoření odolnější, inkluzivnější a demokratičtější evropské společnosti“. Výzkum a inovace podporované v rámci této destinace by měly přispět k oblasti dopadu „Dobré zdraví a vysoce kvalitní dostupná zdravotní péče“ a zejména k následujícímu očekávanému dopadu, který je stanoven...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 12.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 04. 2024

Jedná se o dvoukolovou uzávěrku, první uzávěrka proběhne 19. září 2023 a druhá 11. dubna 2024.

Toto téma se zaměřuje na podporu aktivit, které umožňují nebo přispívají k jednomu nebo několika očekávaným dopadům destinace 2 „Život a práce v prostředí podporujícím zdraví“. Za tímto účelem by se návrhy měly zaměřit na poskytování výsledků, které jsou přizpůsobeny všem následujícím bodům a přispívají k nim:

 • Vnitrostátní orgány...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 8.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 04. 2024

Předmětem výzvy je udržování inovativního, udržitelného a globálně konkurenceschopného zdravotnického průmyslu.

Náhrada použití zvířat ve výzkumu:Návrhy v rámci výzvy by se měly zaměřit na alternativy k používání zvířat pro regulační zkoušky bezpečnosti a účinnosti. Žadatelé by měli navrhnout aktivity, které spojí vývojáře NAM a uživatele NAM s evropskými regulačními orgány odpovědnými za bezpečné používání chemikálií...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 04. 2024

Jedná se o dvoukolovou uzávěrku, první uzávěrka proběhne 19. září 2023 a druhá 11. dubna 2024.

Toto téma se zaměřuje na podporu aktivit, které umožňují nebo přispívají k jednomu nebo více očekávaným dopadům destinace 5 „Uvolnění plného potenciálu nových nástrojů, technologií a digitálních řešení pro zdravou společnost“. Za tímto účelem by se návrhy měly zaměřit na dosažení výsledků, které směřují k několika z následujících...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 8.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 04. 2024

Výzva má 2 průběžné uzávěrky 19. září 2023 a 11. dubna 2024.

Cílem tématu je vytvoření odolnější, inkluzivnější a demokratičtější evropské společnosti. Výzkum a inovace podporované v rámci této destinace by měly přispět k oblasti dopadu „Dobré zdraví a vysoce kvalitní dostupná zdravotní péče“ a zejména k následujícímu očekávanému dopadu, který je stanoven ve Strategickém plánu pro seskupení zdraví: „poskytovatelé zdravotní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 04. 2024

Cílem výzvy je podpora programů k výročí 800 let od první písemné zmínky o Hradci Králové. Základním dvouletým nástrojem pro podporu nových projektů vztahujících se k výročí, nebo pro podporu stávajících projektů přepracovaných pro jejich realizaci v roce oslav, v souladu s kreativními principy programu. Projekty podané v rámci tohoto dotačního programu jsou jedním z nástrojů tvorby dramaturgického plánu oslav. Žadatelem...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 04. 2024

Cílem dotačního programu je investiční podpora zemědělské prvovýroby v Plzeňském kraji za účelem zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky. Dotace je  určena na nákup, výstavbu, rekonstrukce a opravy nemovitostí sloužících pro zemědělskou prvovýrobu (náklady na nákup pozemku jsou způsobilé pouze do 10 % celkových způsobilých nákladů schválené dotace). Žadateli jsou subjekty splňující definici mikropodniku, malého...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 04. 2024

Cílem programu je podpora volnočasových aktivit obyvatel regionu (celoroční činnost i jednotlivé akce) nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti volného času se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport, pořádání nesoutěžních aktivit v oblasti volného času (aktivity nesoutěžního charakteru směřující k rozvíjení pohybových dovedností i příležitostné sportování bez oficiální registrace). Žadatelem...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
35 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 04. 2024

Cílem dotačního programu je investiční podpora zemědělské prvovýroby v Plzeňském kraji za účelem zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky. Dotace je  určena na nákup a instalaci nové technologie spojené s nemovitostmi, sloužící pro zhodnocení vlastní produkce prvovýroby dále určené k přímému prodeji. Žadateli jsou subjekty splňující definici mikropodniku, malého či středního podniku činné v oblasti prvovýroby...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 04. 2024

Cílem programu je finanční podpora v oblasti sportu, zaměřená cíleně na činnost dětí a mládeže u sportovních oddílů nebo klubů v regionu Olomouckého kraje, údržba sportovišť a tělovýchovných zařízení a jejich vybavení sportovními potřebami. Žadatelem můţe být právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti je oblast sportovní činnosti.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 04. 2024

Během 2 let projekt rozdělí 9 milionů € ve formě více než 900 grantů pro malé a střední podniky v celé Evropě, aby se zapojily do činností, nákupů nebo integrací, které zlepší jejich celkové výdaje na energii minimálně o 5 %. Každá společnost může požádat o dotaci maximálně 10 000 € se 100% financováním. 

Síť nabízí kombinaci vzdělávacích příležitostí, poradenství na míru a podporu při hledání nejlepších partnerství. V...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2024

Cílem je oživení literární tvorby v kraji za účelem vydávání neperiodických publikací a rozvoje autorské literární tvorby vztahující se k Plzeňskému kraji. Tematické okruhy - Původní autorská tvorba vztahující se k Plzeňskému kraji (poezie, próza, drama); Odborné autorské publikace (prezentace a dokumentace historického a kulturního dědictví kraje, zejména architektury, historických osobností a událostí, archívních materiálů...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2024

Cílem dotačního programu je podpora pořádání sportovních akcí. Dotace je určena na pořádání sportovních soutěží a pohárů (městské, okresní, krajské, celorepublikové, mezinárodní), na podporu sportovních akcí masového charakteru a akcí v programu Sport pro všechny, na pořádání sportovních aktivit pro handicapované sportovce. Žadatelem jsou fyzické osoby a právnické osoby. Minimální spoluúčast žadatele činí u nepodnikatelských...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2024

Cílem výzvy je podpora vybudování rychlodobíjecích stanic pro osobní vozidla v rámci vybraných prioritních oblastí na síti TEN-T a v méně pokrytých oblastech. Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zkvalitnění audiovizuální tvorby a zlepšení podmínek pro rozvoj filmového průmyslu a kinematografie. Dotace jsou určeny na produkci audiovizuálních děl a její přípravu (celovečerní hraný nebo animovaný film, krátkometrážní hraný nebo animovaný film, dokumentární film, hraný, animovaný nebo dokumentární seriál, studentské či amatérské hrané, animované nebo dokumentární filmy)...

Maximální % dotace:
30%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2024

Prostředky jsou účelově určeny na výdaje spojené s realizací projektů prevence kriminality. Cílem programu je zvýšení participace veřejnosti a dalších subjektů na prevenci kriminality. Žádost o dotaci moou přeložit fyzické a právnické osoby. Předkládané projekty musí být zaměřeny na sociální prevenci a prevenci kriminality. Podpořeny budou projekty a aktivity zaměřené na prevenci kriminality pro veřejnost, zejména děti...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2024

Účel dotace je vymezen čtyřmi podprogramy:

 1. Podprogram ŽP 1/2024 Ekologická výchova
 2. Podprogram ŽP 2/2024 Vnitroblok, předzahrádky, ochrana flory a fauny
 3. Podprogram ŽP 3/2024 Zdraví a prevence...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2024

Cílem výzvy je podpora infrastruktury pro alternativní paliva - vybudování běžných dobíjecích stanic v obcích a ve městech. Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem. Minimální výše způsobilých výdajů není stanovena. Minimální rozsah projektu: 40 AC/DC běžných dobíjecích bodů.

Celkové způsobilé výdaje mohou dosáhnout maximálně do výše odpovídající součtu limitů za jednotlivé dobíjecí...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2024

Cílem výzvy je rozvíjet znalostní základnu pro projekt "Mechanismy řízení pro přeshraniční funkční oblasti" a připravit půdu pro další výzkum a rozšířit porozumění přeshraničním funkčním územím, poskytnutím společného přístupu na evropské úrovni. Bude k dispozici jako základní odrazový bod pro politiky na všech relevantních úrovních a pro využití při plánování a správě.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2024

Cílem je podpora zachování, rozvoje a udržitelnosti rozmanité kulturní nabídky Plzeňského kraje, vytváření kvalitního prostředí pro obyvatele i návštěvníky kraje,  oživení dění v obcích a městech kraje za účelem prohloubení vztahu občanů k místu, ve kterém žijí. Dotace je určena na podporu kulturních a uměleckých aktivit (hudba, folklór, divadelní tvorba, taneční umění, výtvarné umění).

V roce 2024 nebudou podporovány...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2024

Tato výzva se zaměřuje na posílení schopnosti organizací pracovníků řešit výzvy (na úrovni EU/nadnárodní) související se změnami v oblasti zaměstnanosti, práce a sociálního dialogu.

Zvláště vítány budou akce, které se zabývají následujícími tématy:

 • akce na podporu provádění autonomních dohod sociálních partnerů uzavřených na úrovni EU nebo na vnitrostátní úrovni,
 • akce související s prováděním pracovních programů stávajících...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 700.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 04. 2024

Cílem výzvy je:

 • chránit, rozvíjet a podporovat evropskou kulturní a jazykovou rozmanitost a dědictví,
 • zvýšit konkurenceschopnost a ekonomický potenciál kulturních a kreativní odvětví, zejména audiovizuální odvětví.

Výzva podpoří projekty, které budou překládat, publikovat, distribuovat a propagovat beletristická díla napsaná autory, kteří jsou státními příslušníky nebo rezidenty v zemích Kreativní Evropy nebo jsou uznáváni...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 300.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 04. 2024

Cílem programu je systematická pomoc při obnově poznatelného stavu válečných hrobů a pietních míst na území kraje (udržovací a obnovovací stavebně-technické práce, restaurování a statické zajištění stávajících pomníků, válečných hrobů a pietních míst, zhotovení pamětních desek). Žadateli jsou vlastníci objektu či nemovitosti - fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 04. 2024

Očekává se, že vybraný návrh v rámci této výzvy bude organizovat inovační schéma pokrývající následující činnosti:

 • Zajistit řádnou koncepci, organizaci a řízení systému podpůrných grantů a zajistit kontinuitu systému, jak jej od roku 2023 provádí Evropská rada pro inovace a Výkonná agentura pro malé a střední podniky.
 • Zpráva o provádění (klíčové údaje o žádostech, financovaných organizacích, demografické údaje konečných...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 50.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 04. 2024

Předmětem výzvy je výzkum a vývoj čistého vodíku a alternativních pohonů, včetně skladování. Dále pak jeho využití pro rozvoj kritické infrastruktury, atd.

Výzva obsahuje např. následující podtémata:

 • Ukázka vnitrozemské nebo pobřežní plavby poháněné vodíkovými palivovými články
 • Vývoj inovativních technologií pro přímou elektrolýzu mořské vody...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 04. 2024

Výzva se zabývá činnostmi, které zlepšují klimatickou a environmentální stopu, jakož i konkurenceschopnost různých druhů dopravy.

Výzva obsahuje např. následující témata:

 • Zrychlení klimaticky neutrálního letectví, minimalizace emisí jiných než CO2.
 • Konkurenceschopnost a digitální transformace v letectví – rozvoj dalších kompozitních aerostruktur...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 04. 2024

Výzva se zaměřuje na aktivity zaměřené na stranu poptávky po energii, zejména na efektivnější využití energie v budovách a průmyslu. Přispívá k činnosti Strategického plánu energetických technologií (plán SET) a jeho implementačních pracovních skupin.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Budovy přizpůsobené pro inteligentní síť.
 • Nerušivé procesy renovace využívající integraci prefabrikovaných řešení pro energeticky efektivní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 04. 2024

Cílem výzvy je usnadnit a podporovat justiční spolupráci v občanských a trestních věcech a prosazovat právní stát, nezávislost a nestrannost soudnictví, mimo jiné podporou úsilí o zlepšení účinnosti vnitrostátních soudních systémů a efektivní výkon rozhodnutí.

Pro rok 2024 jsou čtyři priority:

 • Soudní spolupráce v občanských věcech.
 • Soudní spolupráce v trestních věcech...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 350.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 04. 2024

Výzva pokrývá tematické oblasti, které jsou svou povahou průřezové a mohou poskytnout klíčová řešení pro aplikace v oblasti klimatu, energetiky a mobility. V rámci této výzvy jsou podporovány zejména oblasti baterie, vodík, komunity a města.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Vznikající energetické technologie pro klimaticky neutrální Evropu.
 • Vývoj technických a obchodních řešení pro optimalizaci cirkularity, odolnosti...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 04. 2024

Předmětem výzvy je podpora výzkumu a inovací v oblasti umělé inteligence, 6G, komunikačních technologií, systémové architektury a zabezpečení.

Výzva obsahuje např. následující témata:

 • Mezinárodní spolupráce.
 • Spolehlivá umělá inteligence pro komunikační systémy a služby 6G...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 04. 2024

Cílem Programu je podpora regionálního zemědělství, včetně vinařství, a potravinářské výroby ve Zlínském kraji. Podporované aktivity:

 • Osvětové, edukativní a informační akce spojené s ukázkami prvovýroby zemědělských aktivit, včetně vinařství, tradiční potravinářské výroby ve Zlínském kraji směřující ke zvýšení povědomí o výrobě regionálních produktů.
 • Propagace zemědělského hospodaření a potravinářské výroby ve Zlínském...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 04. 2024

Program je určen na podporu mobility. Cílem výzvy je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Podporovány jsou aktivity zaměřené na vytváření bezbariérových pěších tras (odstraňování bariér při vstupu do budov, zpřístupňování budov zajišťujících dopravní služby, zpřístupňování komunikací pro chodce a jejich napojení na dopravní systémy, vybavení dopravních prostředků vnitrostátní veřejné...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 04. 2024

Program je určen na podporu mobility. Cílem výzvy je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Podporovány jsou aktivity zaměřené na vytváření bezbariérových pěších tras (bezbariérové chodníky, přechody, nástupiště podél autobusových zastávek a zálivy linkových spojů MHD). Žadateli jsou obce, města, kraje a jimi zřizované organizace, ale i hospodářské organizace.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 04. 2024

Cílem této podpory je zvýšení povědomí o turisticky zajímavých stávajících i nových cílech ve ZK, koordinace návštěvnosti kraje a zvýšení jeho návštěvnosti v zájmu udržitelného cestovního ruchu. Podporované aktivity v Programu zaměřené na získání, udržení či zvýšení certifikace turistického informačního centra dle Jednotné klasifikace turistických informačních center: - Poskytování informací návštěvníkům kraje, tvorba...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 04. 2024

Výzva je zaměřena na výzkum a inovace ve zdravotnictví a obsahuje následující témata: 

 • Inkluzivní studie pro spravedlivý přístup ke klinickému výzkumu v Evropě.
 • Řešení zdravotnických produktů na jedno použití a zvýšení bezpečnosti a udržitelnosti jejich obalů.
 • Odběr vzorků krve, který umožní decentralizované klinické studie a zlepší přístup ke zdravotní péči...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 04. 2024

Projekty virtuálních výměn se skládají z online aktivit mezi lidmi, které podporují mezikulturní dialog a rozvoj měkkých dovedností. Umožňují každému mladému člověku přístup k vysoce kvalitnímu mezinárodnímu a mezikulturnímu vzdělání bez fyzické mobility. Zatímco virtuální debata nebo školení plně nenahrazuje výhody fyzické mobility, účastníci virtuálních výměn by měli využívat některé z výhod mezinárodních vzdělávacích...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 04. 2024

Předmětem výzvy je bojovat proti násilí, včetně násilí na základě pohlaví a násilí na dětech:

 • Prevence a boj proti všem formám genderově podmíněného násilí na všech úrovních.
 • Prevence a potírání všech forem násilí na dětech a mladých lidech a dalších ohrožených skupinách, jako jsou LGBTQI osoby a osoby postižené.
 • Podpora a ochrana všech přímých i nepřímých obětí násilí, jako jsou oběti domácího násilí, násilí páchaného...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 04. 2024

Cílem grantových záměrů je řešení projektů základního výzkumu. V rámci programu jsou podporovány pokročilé vědecké projekty napříč vědními obory s potenciálem dosažení výsledků mezinárodního významu. Jedná se například o technické vědy, vědy o neživé přírodě, lékařské a biologické vědy, společenské a humanitní vědy, zemědělské a biologicko-environmentální vědy. Žadatelem může být právnická osoba se sídlem v České republice...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 04. 2024

Cílem výzvy je poskytnout finanční podporu na realizaci zastřešujících projektů. Předmětem podpory je náborový příspěvek ve výši 669 000 Kč a příspěvek na vzdělávání podpořených osob ve výši až 100 000 Kč. Projekt konečného žadatele bude povinně obsahovat 2 aktivity.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1 – Náborový příspěvek (výplata náborového příspěvku nastupujícímu kvalifikovanému učiteli / speciálnímu pedagogovi / nastupujícímu...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 04. 2024

Návrhy v rámci výzvy budou muset prokázat jak podpoří sociální a ekonomickou revitalizaci oblastí bývalých uhelných dolů v souladu s příslušnými územními plány spravedlivé transformace . Návrhy musí zahrnovat místní komunitu a zaměřovat se na komunikaci se zúčastněnými stranami, včetně občanů.

Cíle výzvy je:

 • Přeměna bývalých uhelných a lignitových dolů a infrastruktury související s uhlím včetně služeb dodávky energie...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 04. 2024

Návrhy témat v rámci této destinace by měly stanovit důvěryhodnou cestu k posílení robustních propojených inovačních ekosystémů a vytvoření příznivého prostředí pro podporu potenciálu podniků, a to i v odvětví hlubokých technologií. Přesněji by měly přispět k jednomu z následujících cílů:

 • Propojené, inkluzivní a efektivnější inovační ekosystémy v celé EU, které čerpají ze stávajících silných stránek evropských, národních...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 04. 2024

Návrhy musí prokázat přímou relevanci k tomu, aby přispěly k dosažení cílů Evropské zelené dohody a k úplnému procesu dekarbonizace ocelářského odvětví směrem ke klimatické neutralitě.

Cíle výzvy jsou:

 • CO2 neutrální redukce železné rudy (Zvýšení používání předredukovaných nosičů železa).
 • Technologie pro zlepšení energetické účinnosti, zvýšení rekuperace tepla a zlepšení přístupů procesní integrace (PI) ve výrobě oceli...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 04. 2024

Cílem výzvy je podpora výstavby nebo modernizace infrastruktury pro veřejnou dopravu nebo infrastruktury pro přestup na veřejnou dopravu.

Podporované aktivity:

 • Výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu;
 • Výstavba a modernizace parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R)...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
63 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 04. 2024

Cílem výzvy je podpora výstavby a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů (opatření 1.5.9), včetně bioplynových stanic pro zpracování odpadů. Dále výroba paliv z odpadů katalogového čísla 20 01 25. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, veřejnoprávní instituce, obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem)

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 04. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a vegetačních krajinných prvků. Oprávněným žadatelem jsou kraje, obce, městské části hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, nadace...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 04. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a vegetačních krajinných prvků. Oprávněným žadatelem jsou kraje, obce, městské části hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, nadace...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 04. 2024

Program je přímým finančním nástrojem poskytování podpory kulturních projektů zaměřených na celkové pozvednutí české kultury. Podporovanou aktivitou je např. podpora vzniku, realizace a uvádění umělecky hodnotných děl. Rozhodujícím termínem projektu je datum zahájení klíčového výstupu, čímž se rozumí zahájení festivalu, premiéra, vernisáž, křest knihy nebo CD apod. Finanční podpora tohoto fondu je poskytována formou účelových...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 04. 2024

Water4All zahajuje svou druhou společnou nadnárodní výzvu. Bude podporovat výzkumné a inovační projekty ke zlepšení bezpečnosti vody v dlouhodobém horizontu. V souladu se strategickými cíli Water4All by výsledky měly přispět k implementaci na důkazech založených globálních, EU a národních vodohospodářských politik.

Výzva zahrnuje následující témata:

 • Téma 1: Mapování, monitorování a hodnocení pro lepší pochopení ekosystémových...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 04. 2024

Cílem dotace je podpora na účast producentů a zpracovatelů konzumních brambor v režimu jakosti Q CZ.

Dotace je určena na:

 • Podporu na činnost spojených s režimem Q CZ, kontrolní opatření a poradenství spojených s režimem Q CZ.
 • Podporu činností spojených s režimem jakosti Q CZ...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2024

Cílem programu je ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Dotace je určena na zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a doporučení, zda jsou objekty vhodné pro realizaci EPC projektu, tzv. analýzy vhodnosti (výdaje na zpracování analýzy stavu s návrhem vhodných opatření a odhadem potenciálu úspor v jednotlivých objektech; DPH – v případě, že žadatel nebude...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2024

Uzávěrka výzvy je předpokládaná (dle harmonogramu).

Předmětem výzvy je pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Jedná se o následující aktivity:

...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2024

Program je zaměřen na podporu zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit. Podporováno je pět druhů činností - amatérské divadlo všech druhů (včetně dětského), taneční umění všech druhů s výjimkou folkloru, dechové, symfonické a komorní orchestry, dětské a dospělé folklorní soubory, dětské a dospělé pěvecké sbory. Žadateli jsou právnické a fyzické osoby.

Průběžné uzávěrky příjmu žádostí:

 • 1. kolo...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2024

Cílem výzvy je poskytnout cestovní náhrady (dopravu, ubytování a poplatky za akce) nákladů vynaložených na účast na vybraných veletrzích v Mexiku, Saúdské Arábii, Singapuru a Keni formou paušální platby ve výši 2 000 EUR na MSP (max. 3 osoby na malý a střední podnik se mohou připojit k mezinárodní misi).

Přechod na digitálnější, ekologičtější, oběhové hospodářství vyžaduje změny v hodnotových řetězcích, od návrhu produktu...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2024

Program byl založen za účelem finanční podpory regionálních kulturních tradic - kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí, s významným výročím kulturně-historických událostí a s významným výročím význačných osobností působících v oblasti kultury. Žadateli jsou obce a města, právnické i fyzické osoby.

Průběžné uzávěrky příjmu žádostí:

 • 1. kolo do 29.9.2023
 • 2. kolo do 30.4.2024...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2024

Cílem dotačního programu je podpořit činnost certifikovaných destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje za účelem zlepšení řízení a koordinace, komunikace a kooperace cestovního ruchu. Dotace je určena na tvorbu ucelené nabídky produktů a aktivit, marketing a rozvoj spolupráce jednotlivých subjektů v cestovním ruchu v destinaci. Žadatelem může být právnická osoba, která má platné rozhodnutí o...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů v rámci SC 1.6: Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění - Biodiverzita. Podporovány jsou projekty s celkovými náklady do 200 000 EUR.

Podporované aktivity:

Opatření 1.6.1: Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny, Aktivita 1.6.1.1 Péče...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2024

Cílem programu je podpora propojení praxe a odborného vzdělávání formou spolupráce podnikatelských subjektů, které obdržely statut Školní závod, se středními školami a vyššími odbornými školami zabezpečujícími přípravu budoucích pracovníků resortu. Žadatelem mohou být podnikatelské subjekty, které jsou jmenovány Školním závodem. Příjem žádostí o dotaci na podporu spolupráce Školních závodů se středními školami a vyššími...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2024

Předmětem výzvy je infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny:

 • navýšení kapacit v mateřské škole,
 • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí,
 • vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 05. 2024

Předmětem výzvy je rozvoj partnerství v oblasti vzdělávání a školení:

 • Zvyšování kvality práce, činností a postupů zapojených organizací a institucí, otevřenost vůči novým aktérům, kteří nejsou přirozeně zahrnuti do jednoho sektoru.

 • Budování kapacity organizací pro nadnárodní práci a napříč sektory...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 05. 2024

Předmětem výzvy je podpora reformy v sektoru odborného vzdělávání a přípravy, které zajišťuje vysoce kvalitní dovednosti a kompetence vedoucí ke kvalitnímu zaměstnání a příležitostem, splňující potřeby inovativních, inkluzivních a udržitelných ekonomik. Iniciativa CoVE také podporuje provádění Evropské zelené dohody, nové digitální strategie, sdělení o přilákání dovedností a talentů a nových průmyslových strategií a strategií...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 05. 2024

Výzva obsahuje následující podtémata:

 • Cesta k industrializaci a technologické harmonizaci.
 • Digitální automatická spojka: Očekává se, že projekty vycházející z tohoto tématu přispějí k železničnímu programu EU, který se zabývá činnostmi v oblasti provozu plně digitálních nákladních vlaků.
 • EU-RAIL – Synergie SNS: Pilíř EU-Rail má za cíl vést, podporovat a zabezpečovat práci inovačního pilíře (tj. zajistit, aby byl výzkum...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 05. 2024

Cílem programu je podpora uplatňování principů udržitelného rozvoje ve strategickém řízení na místní úrovni, správa věcí veřejných v souladu s principy místní Agendy 21, popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje, MA21 a Zdraví 2030, na úrovni obcí, měst, mikroregionů, MAS a škol. Dotace je určena na zajištění osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví, na přípravu, tisk a distribuci výchovných...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 05. 2024

Předmětem výzvy je vytvoření dvou evropských center kvantové excelence (QEC) v aplikacích pokrývajících vědu a průmysl. Tyto centra by měla zřídit jednotné kontaktní místo pro průmysl, akademickou obec a širší komunitu uživatelů kvantových technologií. To urychlí objevování nových kvantově orientovaných aplikací a podpoří rozvoj znalosti a jejich přijetí. QEC by měly být technologicky agnostické se zaměřením na kvantové...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 05. 2024

Obecným cílem programu je zvýšit konkurenceschopnost zemědělského sektoru EU.

Výzva obsahuje následující podtémata:

 • EU standardy kvality
 • Podpora jednoduchých programů zaměřených na jiné geografické oblasti...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 05. 2024

Obecným cílem programu je zvýšit konkurenceschopnost zemědělského sektoru EU.

Výzva obsahuje následující podtémata:

 • Informace a propagace v jakékoli třetí zemi/zemích
 • Systémy jakosti Unie/přednosti zemědělských produktů Unie...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 05. 2024

Výzva má dvě průběžné uzávěrky 7. prosince 2023 a 15. května 2024.

Cílem podpory televizního a online obsahu je zvýšit kapacitu audiovizuálních producentů vyvíjet a produkovat silné projekty s významným potenciálem pro šíření po celé Evropě i mimo ni a usnadnit evropské a mezinárodní koprodukce v televizním a online sektoru.

Cílem akce je posílit nezávislost producentů ve vztahu k vysílacím společnostem a digitálním platformám...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 05. 2024

Dotační výuzva se zřizuje za účelem podpory opatření zaměřených na hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v krajině, posílení schopnosti zadržení vody v krajině a odbornou péči o zeleň, které povedou ke zmírnění dopadů klimatických změn na území Karlovarského kraje.

Okruh způsobilých žadatelů není omezen (s výjimkou příspěvkových organizací a obchodních společností Karlovarského kraje a organizačních složek státu)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 05. 2024

Výzva obsahuje následující podtémata:

 • Technologie zaměřené na uživatele a optimalizované nemocniční pracovní postupy pro udržitelnou zdravotnickou pracovní sílu: Cílem je optimalizovat technologie a snížit pracovní zátěž, která je kladena na zdravotnický personál.
 • Zlepšení klinického managementu srdečních onemocnění od časného odhalení až po léčbu: Projekty financované v rámci tohoto tématu by se měly zabývat všemi nebo...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 15.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 05. 2024

Cílem výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Podpora bude zaměřena na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2024

Cílem výzvy je rozvoj materiálního a infrastrukturního zázemí vysokých škol za účelem usnadnění či umožnění studia studentům se specifickými potřebami a podpory talentovaných/nadaných studentů.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1. Řízení projektu (povinná aktivita).
 • Aktivita 2. Pořízení vybavení pro studenty se SP (povinně volitelná aktivita)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
180 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2024

Cílem programu je podpořit prostřednictvím záruk přístup malých a středních podnikatelů k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů. Žadateli jsou malí a střední podnikatelé. K zaručovanému úvěru může být příjemci podpory poskytnut 10% finanční příspěvek (max. 500 000 Kč), který může být vyplacen, pouze pokud příjemce podpory doručí ČMZRB do 1 roku ode dne uzavření smlouvy o zaručovaném úvěru potvrzení...

Maximální % dotace:
10%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2024

Cílem výzvy je podpora infrastrukturního zázemí vysokých škol, které umožňuje dosáhnout zvýšení kvality ve výuce studijních programů.

Podporované aktivity (povinné aktivity):

 • Aktivita 1. Řízení projektu.
 • Aktivita 2. Školení pracovníků...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
310 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2024

Cílem výzvy je podpora infrastrukturního zázemí vysokých škol, které umožňuje dosáhnout zvýšení kvality ve výuce studijních programů.

Podporované aktivity (povinné aktivity):

 • Aktivita 1. Řízení projektu.

Podporované aktivity (povinně volitelné aktivity)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 200 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2024

Cílem programu je podpora budování a obnovy sportovní infrastruktury v kraji. Žadatelem jsou obce, spolky a pobočné spolky, obchodní společnosti.

Podporované aktivity:

 • Technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) stávajících sportovních zařízení včetně jejich zázemí.
 • Výstavba nových sportovních zařízení včetně jejich zázemí...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2024

Tento program je určen na podporu rozvoje zahraničních vztahů Pardubického kraje prioritně s partnerskými regiony (Region Centre - Francie, Dolnoslezské vojvodství – Polsko, Prešovský samosprávný kraj – Slovensko, Vládní kraj Tübingen, zemský okres Reutlingen - Německo, zakarpatská oblast Ukrajiny, region Jilin/Ťi-lin v Číně, region Mtskheta-Mtianeti v Gruzii) a podporu aktivit v dalších zahraničních regionech. Dotace...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2024

Cílem výzvy je podpora revitalizace památek a parků u památek, zpřístupnění dosud nepřístupných částí památky, posílení ochrany a odborné vybavení památek.

Podporované aktivity:

 • Revitalizace památek; Expozice; Depozitáře; Technické a technologické zázemí; Návštěvnická centra; Edukační centra; Restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování; Evidence a dokumentace mobiliárních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
12 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora revitalizace památek a parků u památek, zpřístupnění dosud nepřístupných částí památky, posílení ochrany a odborné vybavení památek.

Podporované aktivity:

 • Revitalizace památek; Expozice; Depozitáře; Technické a technologické zázemí; Návštěvnická centra; Edukační centra; Restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování; Evidence a dokumentace mobiliárních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
14 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 06. 2024

Evropské experimentální politiky jsou projekty nadnárodní spolupráce, které zahrnují vývoj, implementace a testování relevance, účinnosti, potenciálního dopadu a škálovatelnosti činností pro řešení politických priorit v různých zemích. Kombinují strategické vedení, metodickou spolehlivost a umožňují vzájemné učení a podporují politiku založenou na důkazech na evropské úrovni.

Výzva obsahuje následující podtémata:

 • Digitální...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 06. 2024

Celkovým cílem této akce je vytvořit evropská partnerství poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy učitelů za účelem zřízení učitelských akademií, které rozvinou evropský a mezinárodní pohled na vzdělávání učitelů.

Tyto akademie budou zahrnovat mnohojazyčnost, jazykové povědomí a kulturní rozmanitost, rozvíjet vzdělávání učitelů v souladu s prioritami EU ve vzdělávací politice a přispívat k dosažení cílů Evropského...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 06. 2024

Cílem výzvy je zřízení EuroHPC Akademie zastřešující oblast multidisciplinární oblasti HPC, včetně souvisejících oblastí, jako jsou vznikající technologie (např. G. kvantové výpočty). Akademie by měla významně přispět k rozvoji koordinovaných HPC vzdělávacích programů oslovit širokou škálu zúčastněných stran, včetně akademických vzdělávacích programů, odborných školení, krátkodobých kurzů atd. Výzva zajistí dostupnost...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 06. 2024

Tento program se zaměřuje zejména na podporu obnovy a zachování kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jako jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky a boží muka, ale i ve prospěch obnovy a zachování venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, technických děl, soch a pomníků, zahrad apod., které se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových zón. Cílem je podpořit...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 06. 2024

Program byl založen k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Dotace bude těmto městům poskytnuta pouze tehdy, pokud má dané město vlastní plán regenerace a pokud se společně s vlastníkem památky podílí na její obnově. Ministerstvo kultury poskytuje finanční prostředky také na obnovu nepamátkových objektů. Žádost...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 06. 2024

Cílem výzvy je podpořit udržitelné hospodaření s vodou v průmyslu, tzn. podpořit opatření cílená na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře jako součást zavádění principů oběhového hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu. V rámci výzvy nebudou podpořeny projekty, které u navrhovaných opatřeních neprokáží vodním auditem úsporu vody ve výši minimálně 5 % nebo 100 m3/rok prokazatelně...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora telematiky pro veřejnou dopravu.

Podporované aktivity:

 • Zavedení nebo modernizace monitorovacích, řídicích, preferenčních a kooperativních systémů pro veřejnou dopravu,
 • zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve veřejné dopravě...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora potřebné infrastruktury a lidských zdrojů pro implementaci iniciativy EOSC, tj. zpřístupňování výzkumných dat v souladu s principy FAIR. Výzva podporuje vybudování distribuované Národní repozitářové platformy (NRP) jako klíčového stavebního prvku Národní datové infrastruktury, která vytvoří základní prostředí v ČR pro správu, ukládání, sdílení a práci s výzkumnými daty v souladu s principy FAIR tak...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 235 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora budování a modernizaci zařízení pro chemickou recyklaci odpadů.

Podporované aktivity:

 • Výstavba/modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů (podporována budou pouze zařízení, která alespoň ze 80 % zpracovávají odpad katalogových čísel - plasty 15 01 02 a 20 01 39, a plasty vzniklé úpravou odpadu komunálního původu 19 12 04, 19 12 12 a - výstupy ze zařízení musí alespoň ze 70 % směřovat k...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 06. 2024

Cílem výzvy je zvýšit povědomí o způsobech zvyšování energetické účinnosti a šetrném zacházení s energetickými zdroji, propagovat individuální a národní přínos energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele, informovat o dostupných podporách energeticky úsporných projektů v rámci existujících programů podpor a dalších možnostech financován, informovat veřejnost o možných a vhodných energeticky...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora přípravy koncepcí a projektů ve vymezeném území kraje zasaženém těžbou uhlí, což následně regionům a lidem umožní řešit negativní sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku. 

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1 - Plánování a koordinace rozvoje území.
 • Aktivita 2 - Příprava projektů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem Výzvy je instalace a otestování kooperativního inteligentního dopravního systému (C-ITS) využívající 5G na vybraném úseku železničního koridoru TEN-T a navazující tratě. Otestování kooperativních inteligentních dopravních systémů s použitím sítí 5G má za úkol prověřit, zda lze očekávat významné zvýšení bezpečnosti, plynulosti a efektivity drážního a silničního provozu na železničních přejezdech a u koridorů TEN-T...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem programu je podpora speciálního poradenství v oblastech živočišné a rostlinné výroby. Konkrétně je finanční podpora poskytována na pořádání seminářů, školení, vydávání poradenských publikací, pořádání výstav a přehlídek a další aktivity. Žadateli jsou např. vystavovatel nebo pěstitelské svazy.

Termíny příjmu žádostí:

 • 9.A.a., 9.A.a.1., 9.A.a.2., 9.A.a.1.a.Příjem žádostí o dotaci na semináře a školení konající...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem programu je podpora zajištění bezplatného školního stravování dětem, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Jedná se o děti a žáky z mateřských, základních a středních škol nebo děti, které jsou ubytováni v domovech mládeže či internátech bez ohledu na zřizovatele.

Podporované aktivity:

 • Neinvestiční výdaje bezprostředně spojené s...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora přípravy koncepcí a projektů ve vymezeném území kraje zasaženém těžbou uhlí, což následně umožní regionům a lidem řešit negativní sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku. 

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1 - Plánování a koordinace rozvoje území.
 • Aktivita 2 - Příprava projektů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem výzvy je urychlení vývoje komerčně použitelných aplikací pro sítě 5. generace pomocí demonstrativních projektů. Předmětem projektů je vytvoření aplikací nebo jejich dílčích částí (sběr a vyhodnocování dat, monitorovací a řídící systémy atd.), které prokáží používání mobilních sítí 5G. Demonstrativní projekty představují možnost podpory aplikací digitalizovaných výrobních linek nebo robotizovaných systémů s přímou...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
75 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora individuálních projektů zaměřených na obnovu přírody a krajiny.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1 - Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků.
 • Aktivita 2 - Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem programu je podpora speciálního poradenství v oblasti rostlinné výroby. Konkrétně je finanční podpora poskytována na pořádání seminářů, školení, vydávání poradenských publikací, pořádání výstav a přehlídek a další aktivity. Žadateli jsou např. vystavovatel nebo pěstitelské svazy. (9.A.b.1.)Příjem žádostí o dotaci na publikace doporučovaných odrůd a souvisejících informací vydávané v roce 2024 začíná 1. 7. 2023 a...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora individuálních projektů zaměřených na obnovu přírody a krajiny.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1 - Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků.
 • Aktivita 2 - Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora individuálních projektů zaměřených na obnovu přírody a krajiny.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1 - Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků.
 • Aktivita 2 - Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora přípravy koncepcí a projektů ve vymezeném území kraje zasaženém těžbou uhlí, což následně regionům a lidem umožní řešit negativní sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku. 

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1 - Plánování a koordinace rozvoje území.
 • Aktivita 2 - Příprava projektů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Dotační program se zřizuje za účelem podpory včelařství na území Karlovarského kraje. Důvodem vyhlášení dotačního programu je stabilizace a zvýšení počtu včelstev, zkvalitnění jejich chovu a zlepšení opylovací služby rostlin na území Karlovarského kraje.

Příjem elektronických žádostí od: 11.6.2024. Příjem elektronických žádostí do: 24.6.2024. Příjem tištěných žádostí od: 11.6.2024. Příjem tištěných žádostí do: 8.7.2024...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 07. 2024

Výzva má dvě průběžné uzávěrky 14. března 2024 a 18. července 2024.

Výzva podněcuje a podporuje širší distribuci současných zahraničních evropských filmů tím, že vybízí zejména prodejní zástupce a distributory v kinech, aby investovali do jejich propagace.

Očekávané výsledky:

 • Rozvoj celoevropských divadelních a/nebo online distribučních strategií pro zahraniční evropské filmy...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 07. 2024

Cílem výzvy je je využití kreativního sektoru pro ekonomickou i společenskou obnovu České republiky, stimulace přechodu k digitalizaci a jeho integrace do inovativnějšího ekosystému v Česku. Podpora vzájemné spolupráce průmyslových designérů z Adresáře designérů CzechTrade a podnikatelského sektoru v oblasti design inovací, začlenění KKO do inovačního ekosystému ČR a zohlednění jejich funkce motoru inovací a růstu. Specifickým...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2024

Cílem výzvy je podpora opatření zaměřeného na přechod na obhospodařování lesních porostů s využitím zejména výběrných principů s maximální velikostí obnovních prvků 0,1 ha, jehož realizace povede ke zlepšování druhové, věkové a prostorové diverzity vybraných částí lesa.

Podporované aktivity:

 • Úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení jejich stability.

Oprávněným žadatelem...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2024

Cílem výzvy je úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem jejich stability.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1.3.1.3 Úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení jejich stability

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029, nerozhodne-li Řídicí orgán jinak...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2024

Cílem výzvy je podpora při zavádění komplexní flexibilní pracovní kultury, managementu mateřské a rodičovské dovolené a vytváření podmínek pro vznik (oblast A) a rozvoj diverzitního pracovního prostředí podporujícího směřování k vyrovnanému zastoupení žen a mužů v organizaci (oblast B).

Oprávněným žadatelem jsou obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, nestátní neziskové organizace, profesní a podnikatelská sdružení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 08. 2024

Cílem programu je poskytování finančních prostředků formou dotace muzeím, galeriím a případně dalším subjektům hospodařícím se sbírkami muzejní povahy na nákup díla mladšího 50 let, které patří mezi díla typickým způsobem představující vývoj výtvarného umění v České republice vnímaný v mezinárodním kontextu a je volným uměním, respektive originální autorskou dokumentací díla volného umění včetně původní dokumentace instalací...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj služeb elektronického zdravotnictví.

Podporované aktivity:

 • Pořízení nových nebo úpravu stávajících informačních systémů nebo jejich částí tak, aby došlo ke zlepšení způsobu vedení zdravotnické dokumentace umožňující její interoperabilní výměnu, sdílení, bezpečné uložení a interpretaci.
 • Implementace datových rozhraní umožňující standardizovanou a interoperabilní výměnu...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
28 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2024

Cílem výzvy je zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků zejména v oblasti zdravotnických prostředků a leteckého průmyslu na místním i zahraničním trhu prostřednictvím certifikace.

Podporované aktivity - podpora aktivit zaměřených na získání nezbytných certifikátů dokazujících shodu s legislativními požadavky a standardy u zdravotnických prostředků a v leteckém průmyslu. Oprávněnými žadateli jsou výrobci zdravotnických...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 900 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2024

Cílem výzvy je podpora preventivních opatření realizovaných za účelem ochrany hospodářských zvířat a zmírňování přímých škod působených vybranými zvláště chráněnými druhy na chovech hospodářských zvířat, vodních dílech apod.

Podporované aktivity:

 • Opatření 1.6.1 Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny - aktivita 1.6.1.1 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2024

Cílem programu je podpora aktivit zaměřených na podporu činnosti zejména dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti školství a mládeže (Podpora organizacím, které pravidelně v průběhu roku zajišťují školní a mimoškolní volnočasovou činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje; Podpora při pořádání a organizování akcí celostátního a mezinárodního významu; Podpora akcí škol a školských zařízení v Plzeňském kraji...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2024

Cílem výzvy je poskytnutí finanční podpory na realizaci energeticko-dotačního poradenství domácnostem ohroženým energetickou chudobou, která povedou ke snížení energetické náročnosti stávajících rodinných domů a administrativní podpora klientům při realizaci opatření z dotačního programu Nová zelená úsporám Light. Žadateli jsou Místní akční skupiny (MAS), Energetická konzultační a informační střediska (EKIS), Mobilní energetická...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2024

Stipendium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM. Aktuálně lze přihlášky podávat do 1. září 2024 na pobyty v akademickém roce 2024-25.

Cílem pobytu může být jedna z těchto variant:

 • Výzkumný pobyt (visiting research student) pro práci na samostatném vlastním výzkumném projektu, např. dizertační práci.
 • Absolvování...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 09. 2024

Výzva má dvě průběžné uzávěrky 4. dubna a 12. září 2024.

Očekává se, že projekty v rámci výzvy přispějí k následujícím dopadům:

 • Podporovat kulturu farmaceutických inovací a podnikání v subsaharské Africe.
 • Zvýšit počet kvalifikovaných klinických výzkumných pracovníků a inovátorů v subsaharské Africe...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 09. 2024

Výzva má dvě průběžné uzávěrky 4. dubna a 12. září 2024.

Předmětem výzvy je snížit individuální, sociální a ekonomickou zátěž infekčních nemocí v subsaharské Africe prostřednictvím rozvoje a zavádění nových nebo vylepšených intervencí, a zvýšit zdravotní bezpečnost snížením rizika propuknutí a pandemií a posílením vnitrostátní a regionální kapacity pro řešení antimikrobiální rezistence.

Výzva obsahuje následující podtémata...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 09. 2024

Výzva má dvě průběžné uzávěrky a to 22. února 2024 a 17. září 2024.

Cíl v oblasti biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb bude podporovat výzkum a inovace rámce EU pro ochranu životního prostředí a biologické rozmanitosti a Evropskou zelenou dohodu. Vychází z vize vypracované ve strategii EU pro biologickou rozmanitost do roku 2030.

Výzva obsahuje např. následující témata:

 • Podpora menších plodin v zemědělských...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 8.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 09. 2024

Výzva má dvě průběžné uzávěrky a to 21. února 2024 a 17. září 2024.

Antropogenní znečištění podkopává integritu zemských ekosystémů a vážně ohrožuje přírodní zdroje nezbytné pro lidský život. Udržování čistoty naší planety a zdravých ekosystémů nejen pomůže řešit klimatickou krizi, ale také přispěje k regeneraci biologické rozmanitosti, zajistí udržitelnost primární produkce a zajistí blahobyt lidstva. Výzva se snaží zastavit...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 09. 2024

Výzva má dvě průběžné uzávěrky a to 22. února 2024 a 17. září 2024.

Venkovské (včetně hor a řídce osídlených oblastí) a pobřežní oblasti hrají klíčovou roli při ochraně, správě a využívání přírodních zdrojů. Poskytování soukromých i veřejných statků z těchto oblastí závisí na odolnosti tamních komunit a na schopnosti lidí, kteří tam žijí a pracují, požívat odpovídající úrovně blahobytu, který by měl být zaručen (např...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 09. 2024

Výzva má dvě průběžné uzávěrky a to 22. února 2024 a 17. září 2024.

Výzva se zaměřuje na klimatickou neutralitu, nulové znečištění, spravedlivé cyklické a biohospodářské přechody, včetně digitalizace, cirkulace a přechodu průmyslu na klimatickou neutralitu. Důležité jsou také nízké emise skleníkových plynů, včetně rozvoje biointegrované výroby, nákladově efektivní energetické systémy s nulovými emisemi skleníkových plynů...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 09. 2024

Výzva má dvě průběžné uzávěrky a to 22. února 2024 a 17. září 2024.

Vnitrostátní, evropské a globální potravinové systémy čelí výzvám udržitelnosti, od prvovýroby až po spotřebu, které by mohly ohrozit bezpečnost potravin a výživy. Strategie z farmy na vidličku a její následné iniciativy mají za cíl tyto výzvy řešit a podporují přechod k odolnějším a ekologicky, sociálně a ekonomicky udržitelným potravinovým systémům na...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 7.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 09. 2024

Výzva má dvě průběžné uzávěrky 14. března a 17. září 2024.

Granty v rámci této výzvy mají za cíl usnadnit zkoumání komerčního a sociálního inovačního potenciálu výzkumu financovaného ERC, a jsou proto dostupné pouze hlavním řešitelům, jejichž návrhy do značné míry čerpají z jejich výzkumu financovaného ERC.

Finanční příspěvek bude udělen jako jednorázová částka ve výši 150 000 EUR po dobu 18 měsíců. ERC očekává, že za...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 150.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 09. 2024

Výzva je zaměřena na podporu integrovaných projektů naplňujících integrované územní investice, jejichž cílem je založení a rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury s otevřeným přístupem a zkvalitňování jejích služeb.

Podporované aktivity:

 • Poskytování služeb inovačním podnikům - MSP (stimulace činností v oblasti VaVaI, navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce, podpora transferu vědeckých a technologických poznatků...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 09. 2024

Výzva obsahuje následující podtémata:

 • Pokročilé biomateriály pro zdravotnictví:Očekává se, že projekty pomohou rozvíjet rychle rostoucí inovační trh lékařských aplikací, který je závislý na pokročilých biokompatibilních materiálech, které lze tisknout nebo vstřikovat, včetně 4D materiálů, které mění svou 3D strukturu po vnějším vlivu. Mezi jejich výhody patří snadná doručitelnost do těla, zvýšená přesnost implantace...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 09. 2024

Jedná se o dvoukolovou výzvu s prvním termínem uzávěrky 28. září 2023 a druhým 26. září 2024.

Výzva umožňuje právnickým osobám ze zemí s nízkou výkonností v oblasti výzkumu a inovací zapojit se do již vybraných společných akcí v oblasti výzkumu a inovací, a to na základě souhlasu příslušného konsorcia a za předpokladu, že se právnické osoby z těchto zemí ještě neúčastní. Cílem tohoto schématu je zlepšit inkluzivitu programu...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 600.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 09. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a vegetačních krajinných prvků (včetně opatření proti větrné a vodní erozi a skladebných prvků ÚSES) v krajině včetně sídel.

Podporované aktivity (Opatření 1.3.11 Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech - ERDF):

 • Aktivita 1.3.11.1 Tvorba nových a obnova stávajících přírodě...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Cílem výzvy je podpora pro jednotlivá česká kinematografická díla a jejich účast na nejvýznamnějších mezinárodních filmových festivalech v zahraničí nebo při nominacích na mezinárodní ceny. Klíčová je propagace české kinematografie v zahraničí. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby. Jedna žádost o podporu kinematografie může obsahovat vždy jen výjezd jednoho českého kinematografického díla na jeden mezinárodní filmový...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Výzva podporuje opatření k omezení šíření podkorních hmyzích škůdců lesních dřevin, provedení následné účinné asanace kůrovcového dřeva, činností drobných vlastníků lesů v ochraně lesa, které mohou zabránit dalšímu rozmnožování hmyzích škůdců a šíření kůrovcové kalamity v lesích Pardubického kraje.

Dotační program je určen drobným vlastníkům lesa, jehož výměra nepřesahuje 50 ha a který se nachází na území Pardubického...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Výzva podporuje opatření k omezení šíření podkorních hmyzích škůdců lesních dřevin, provedení následné účinné asanace kůrovcového dřeva, činnosti drobných vlastníků lesů v ochraně lesa, které mohou zabránit dalšímu rozmnožování hmyzích škůdců a šíření kůrovcové kalamity v lesích 

Dotační titul je určen výhradně obcím jako zřizovatelům jednotek požární ochrany obcí, a to na kácení kůrovcem napadených stromů, provedené oprávněnými...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Účelem programu je vybudování nové ordinace nebo převzetí stávající ordinace od lékařů, kteří ukončují činnost na území města. Týká se zřízení a zajištění chodu ordinace s odborností: praktické lékařství pro dospělé, praktické lékařství pro děti a dorost, psychiatrie, klinická psychologie, zubní lékařství a případně další potřebné odbornosti. Žadatelem může být fyzická podnikající i právnická osoba, která vlastní oprávnění...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Cílem programu je podpořit vznik nových nebo rozvoj stávajících podnikatelských záměrů a podnikatelských aktivit, vytvořit nová pracovní místa pro zaměstnance v odvětvích v útlumu, udržet místa stávající, zajistit rozvoj odvětví spojených s transformací na nízkouhlíkovou ekonomiku a přispět k její diverzifikaci. Předmětem podpory jsou především výdaje na zahájení nebo rozšíření výroby nebo poskytovaných služeb a zlepšení...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Cílem výzvy je realizace přírodě blízkých a protipovodňových opatření. Celková alokace výzvy je pro jednotlivé ITI aglomerace rozdělena na dílčí alokace.

Podporované aktivity:

 • Opatření 1.3.1 Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech (aktivita 1.3.1.4 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně).
 • Opatření 1.3.3 Realizace protipovodňových opatření...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Účelem programu je restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství, resp. nezbytné zlepšení zdravotního stavu ovocných stromů a zlepšení kvality produkovaného ovoce. Dotace je určena na pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Výše dotace do 240 000 Kč/ha vysázeného ovocného sadu - stromů (minimální počet stromů 800 ks/ha), do 120 000 Kč/ha nově vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou ušlechtilých odrůd...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Tento program má za úkol především zajistit nutnou restrukturalizaci ovocných sadů a zajistit tak zlepšení zdravotního stavu ovocných stromů. Měl by tedy přispět ke zlepšení kvality produkovaného ovoce na nově zasázených ovocných stromech, obhospodařovaných podle směrnic pro integrované systémy pěstování. Žadateli mohou být podnikatelé v zemědělství. Příjem žádostí o dotaci pro rok 2023 začíná 1. 10. 2022 a končí 30. 9...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Cílem programu je podpořit digitální transformaci malých a středních podniků, vytvořit nová pracovní místa pro zaměstnance v odvětvích v útlumu, udržet místa stávající, zajistit rozvoj odvětví spojených s transformací na nízkouhlíkovou ekonomiku a přispět k její diverzifikaci.

Podporované aktivity:

 • Projekt žadatele, který povede k přípravě procesu digitální transformace podniku.
 • Projekt žadatele, který povede ke zvýšení...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Cílem programu je podpořit inovační potenciál malých a středních podniků, vytvořit nová pracovní místa pro zaměstnance v odvětvích v útlumu, udržet místa stávající, zajistit rozvoj odvětví spojených s transformací na nízkouhlíkovou ekonomiku a přispět k její diverzifikaci.

Podporované aktivity:

 • Projekt žadatele, který povede k vývoji a tvorbě nových produktů a služeb.
 • Projekt žadatele, který povede k otestování nových...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Cílem dotačního programu je rozvoj neziskového sektoru působícího v sociální oblasti ve statutárním městě Jihlava, zajišťujícího realizaci sociálních služeb a činností pro občany města Jihlavy. Důvodem je nutnost zachování potřebné sítě poskytovatelů sociálních služeb a činností v sociální oblasti.

Žadateli jsou registrovaní poskytovatelé sociálních služeb (žádosti lze předkládat od 1.2. do 15.3. daného roku) a fyzické...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Cílem programu je podpora opatření k omezení šíření podkorních hmyzích škůdců lesních dřevin, provedení následné účinné asanace kůrovcového dřeva a podpora činnosti drobných vlastníků lesů v ochraně lesa, které mohou zabránit dalšímu rozmnožování hmyzích škůdců a šíření kůrovcové kalamity v lesích. V rámci programu jsou vyhlášeny dva dotační tituly. DT 1 - Lesní těžba kůrovcových stromů - žadateli mohou být vlastníci lesa...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Tento program je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti a kvality ovoce, chmele a vinných hroznů. Finanční podpora (výše dotace do 72 000 Kč/ha plochy) bude za účelem dosažení tohoto cíle poskytována na vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích nebo ve školkách na pozemcích v užívání žadatele mimo území hlavního města Prahy. Žadateli jsou podnikatelé v zemědělské výrobě. Příjem žádostí o dotaci...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a vegetačních krajinných prvků (včetně opatření proti větrné a vodní erozi a skladebných prvků ÚSES) v krajině včetně sídel.

Podporované aktivity (Opatření 1.3.11 Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech - ERDF):

 • Aktivita 1.3.11.1 Tvorba nových a obnova stávajících přírodě...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Cílem programu je zvýšení kvality rostlinné produkce a to nahrazením chemického ošetření a prevence šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem. Tato část programu podporuje použití uznané certifikované sadby chmele. O příspěvek může žádat podnikatel podnikající v zemědělské výrobě. Dotace je proplácena do výše 15 Kč na certifikovanou sazenici chmele ve zdravotní třídě VF nebo...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Dotace odboru kultury Magistrátu města Plzně pro rok 2024. Individuální – jednorázové dotace, mimo vyhlášené dotační programy ve zvláštních odůvodněných případech. Žadateli jsou právnické osoby, k žádosti musí přiložit úplně vyplněnou žádost - Identifikace osob, úplný výpis z evidence skutečných majitelů, potvrzení o bankovním účtu, další přílohy jsou volitelné.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 10. 2024

Výzva má 2 průběžné uzávěrky a to 16. dubna a 10. října 2024.

Výzva obsahuje následující podtémata:

 • Vývoj praktických pokynů pro sponzory založených na důkazech o používání reálných dat:Ideálním výsledkem je, že odvětví, sponzoři a další zúčastněné strany mají přístup ke strukturovaným, na důkazech založeným a praktickým pokynům a doporučením o používání reálných dat / důkazů z reálného světa. Tyto důkazy by mohly být...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 10. 2024

Cílem výzvy je integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb – podpora rozvoje a dostupnosti akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče - výstavba, modernizace a rekonstrukce akutních psychiatrických oddělení ve všeobecných nemocnicích; akutních a specializovaných oddělení v rámci psychiatrických nemocnic v souladu s jejich transformačními plány v rámci procesu deinstitucionalizace. Oprávněným žadatelem...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 10. 2024

Cílem výzvy je integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb – podpora rozvoje a dostupnosti akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče - výstavba, modernizace a rekonstrukce akutních psychiatrických oddělení ve všeobecných nemocnicích; akutních a specializovaných oddělení v rámci psychiatrických nemocnic v souladu s jejich transformačními plány v rámci procesu deinstitucionalizace. Oprávněným žadatelem...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 10. 2024

Cílem programu je uchování kulturního dědictví a tradic regionu. Podpora bude směrována na rozvoj společnosti v oblasti kultury, památkové péče a folkloru na bázi národních a regionálních tradic, a těch žadatelů, kteří svojí činností napomáhají ke zprostředkování, uchování a využívání kulturních hodnot Pardubického kraje a upevňují vztah obyvatel k jeho kulturnímu dědictví.

Hlavní činností podporovaných subjektů je zejména...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2024

Cílem výzvy je podpora preventivních opatření realizovaných za účelem ochrany hospodářských zvířat a zmírňování přímých škod působených vybranými zvláště chráněnými druhy na chovech hospodářských zvířat, vodních dílech apod.

Podporované aktivity:

 • Opatření 1.6.1 Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny - aktivita 1.6.1.1 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2024

Cílem programu je podpora projektů propagujících město Olomouc v zahraničí a stejně tak partnerských měst v Olomouci, přispívajících k všestranným zahraničním kontaktům a spolupráci (kulturní a umělecké aktivity, festivaly, výstavy a jiné akce v oblasti hudby, divadla, výtvarného umění, navazování spolupráce školských a akademických subjektů, pořádání sportovních akcí a dalších zahraničních aktivit s důrazem na partnerská...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
45 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2024

Cílem programu je poskytnutí příspěvku úspěšným žadatelům v programu Dešťovka, vyhlášeného Státním fondem životního prostředí ČR. Účelem je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Žadatelem jsou vlastníci a stavebníci obytných domů. Jsou to všichni úspěšní žadatelé o dotaci dle podmínek...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2024

Cílem programu je poskytnutí podpory na vznik nových zelených střech v Brně. Přínosem instalace zelené střechy pro žadatele je zkvalitnění tepelné stability vnitřního prostředí, zlepšení zvukově-izolačních vlastností a dlouhodobá ochrana proti mechanickému poškození hydroizolačních vrstev. Žadatelem může být vlastník nemovitosti nebo osoba k tomuto účelu vlastníkem nemovitosti zplnomocněná. Výše dotace na jeden projekt...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2024

Cílem programu je podpora sportovců na významných mezinárodních akcích ve sportovních disciplínách a podpora pořádání oficiálních sportovních mistrovství ČR na území Kraje Vysočina, a to z důvodu reprezentace Kraje Vysočina v zahraničí, podpory dalšího sportovního rozvoje krajských sportovců, zvýšení zájmu o daný sport a podpory rozvoje cestovního ruchu.

Podporované aktivity:

 • Účast na mistrovství Evropy/světa v konkrétní...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2024

Fond byl zřízen na finanční podporu v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí a čistoty města. Dotaci lze využít na projekty v oblasti čistoty města, vodního hospodářství, péče o zeleň a jejího rozvoje, svozu, sběru, ukládání a likvidace odpadů, monitorování složek životního prostředí a ekologických procesů, výstavby dětských hřišť a dětských herních prvků, publikační činnosti, ochrany zemědělského a lesního půdního...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2024

Cílem programu je zpřístupnění pojistné ochrany zemědělcům, s cílem dosáhnout vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Účelem je částečná kompenzace nákladů na úhradu zemědělského pojištění. V tomto programu se jedná konkrétně o finanční podporu na úhradu části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojištění u pojištění plodin nebo hospodářských zvířat. Přičemž maximální výše podpory...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2024

Cílem programu je podpora kulturních aktivit a festivalů v oblasti hudby, divadla, filmu, výtvarného umění, kulturních a kreativních průmyslů, aktivit v oblasti cestovního ruchu a dalších, které nemají charakter celoroční činnosti. Přispívá k udržení a rozvoji kulturních tradic, rozvoji cestovního ruchu, má kulturně vzdělávací aspekt. Jedná se o podporu akcí a festivalů v kulturních zařízeních a areálech nebo ve venkovních...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2024

Cílem programu je podpora činnosti organizací, jednotlivců a na podporu významných akcí konaných na území statutárního města Zlína.

Podporované aktivity:

 • Soutěžní/sportovní akce republikového a mezinárodního významu, uspořádané na území statutárního města Zlína, které mají mimořádný přínos či význam pro statutární město Zlín.

Maximální výše podpory není stanovena, bude posuzována s ohledem na přiměřenost nákladů zdůvodněných...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 11. 2024

Cílem této výzvy je poskytnout finanční podporu evropským malým a středním podnikům (MSP), začínajícím a velmi malým podnikům (VSB) působícím v oblasti mobility, dopravy a automobilového průmyslu.

Společnosti by měly být schopny rozpoznat svůj potenciál a zavést nezbytná opatření pro využití příležitostí v oblasti digitalizace, zelené ekonomiky a udržitelnosti.

Za tímto účelem byla vytvořena skupina odborníků v oblasti...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 7.500,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 11. 2024

Meziregionální nástroj inovačních investic vytváří propojení pro meziregionální spolupráci, která spojuje aktéry z různých regionů EU investujících do společných inovačních projektů podle priorit S3.

Cílem této výzvy je otestovat nové přístupy ke zvýšení schopnosti regionálních inovačních ekosystémů v méně rozvinutých regionech spolupracovat v hodnotových řetězcích EU. Akce v rámci této výzvy uvolní inovační potenciál...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 11. 2024

Program podporuje realizaci akcí konaných na území místních částí „vnitřního“ Zlína, podporuje komunitní život s cílem posílit přirozené vazby rodin a občanů k místu, kde žijí a tráví svůj volný čas. Finanční podpora je poskytována na podporu komunitního života, neformálního přirozeného setkávání a posílení sousedských vztahů a soudržnosti. Způsobilými žadateli jsou fyzické osoby nebo právnické osoby, které nebyly založeny...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekultivaci starých skládek, které byly využívány ještě před platností legislativy o odpadech.

Dotace je určena:

 • na stavební práce, dodávky a služby, průzkumné geologické práce,
 • na manipulaci, odvoz a odstranění odpadů ze sanace nesaturované a saturované zóny...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 11. 2024

Cílem výzvy je elektronizace vybraných služeb veřejné správy - eHealth.

Podporované aktivity:

 • Pořízení nových nebo úprava stávajících informačních systémů nebo jejich částí tak, aby došlo ke zlepšení způsobu vedení zdravotnické dokumentace umožňující její interoperabilní výměnu, sdílení, bezpečné uložení a interpretaci.
 • Implementace datových rozhraní umožňující standardizovanou a interoperabilní výměnu zdravotnické dokumentace...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
9 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 11. 2024

Cílem výzvy je elektronizace vybraných služeb veřejné správy - eHealth.

Podporované aktivity:

 • Pořízení nových nebo úprava stávajících informačních systémů nebo jejich částí tak, aby došlo ke zlepšení způsobu vedení zdravotnické dokumentace umožňující její interoperabilní výměnu, sdílení, bezpečné uložení a interpretaci.
 • Implementace datových rozhraní umožňující standardizovanou a interoperabilní výměnu zdravotnické dokumentace...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
28 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 11. 2024

Účelová neinvestiční dotace podporuje osoby a organizace vykonávající sociální činnost v Libereckém kraji. Nelze podpořit aktivity, na které byly čerpány finanční prostředky z jiných zdrojů Libereckého kraje. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 11. 2024

Osobní záštita je vyjádření morální podpory pořadateli akce a zároveň ve vztahu k veřejnosti vyjádření skutečnosti, že zaštiťující osoba považuje akci za důležitou a hodnou pozornosti. Udělenou osobní záštitou se zvyšuje prestiž akce. Individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje, což je i tzv. záštita s finanční podporou, je poskytnutí finančních prostředků na základě žádosti o poskytnutí dotace. Finanční podpora je...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 11. 2024

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem, na které není možné žádat z Dotačního fondu kraje. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 11. 2024

Dotační program je zaměřen na rozvoj podnikání v textilním odvětví v Královéhradeckém kraji.

Podporované aktivity:

 • Prokázání udržitelného zavádění výrobních procesů šetrných k životnímu prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví a sociálně odpovědných pracovních podmínek firmy, případně výrobku/služby a to formou získání certifikátů od nezávislého certifikačního nebo ověřovacího orgánu provádějícího certifikaci systémů managementu...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2024

Předmětem výzvy je revitalizace kulturních památek (Památka musí být zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pouze jako nemovitá kulturní památka.)

O podporu mohou žádat vlastníci památek a subjekty s právem hospodaření.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2024

Cílem programu je spolufinancování projektů předkládaných v rámci komunitárního programu LIFE. Národní výzva je určena žadatelům, kteří předkládají žádost o podporu do výzvy unijního programu LIFE. Program se dělí na dvě oblasti a čtyři podprogramy (oblast Životní prostředí zahrnuje podprogram Příroda a biologická rozmanitost a podprogram Oběhové hospodářství a kvalita života, oblast Opatření v oblasti klimatu zahrnuje...

Maximální % dotace:
20%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2024

Cílem výzvy je zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie. Využití obnovitelných zdrojů podpoří snižování podílu fosilních paliv při výrobě energie a tím i znečištění ovzduší a sníží energetickou závislost ČR na dovozu energií ze zahraničí a na omezených domácích fosilních palivech. 

Podporované aktivity:

 • Výstavba malých vodních elektráren.
 • Modernizace malých vodních elektráren...

Maximální % dotace:
65%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 12. 2024

Cílem výzvy je zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie. Využití obnovitelných zdrojů podpoří snižování podílu fosilních paliv při výrobě energie a tím i znečištění ovzduší a sníží energetickou závislost ČR na dovozu energií ze zahraničí a na omezených domácích fosilních palivech.

Podporované aktivity:

 • Pořízení technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě.
 • Pořízení technologie na úpravu...

Maximální % dotace:
65%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 12. 2024

Cílem výzvy je umožnit regionům a lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030 a klimaticky neutrálního hospodářství EU do roku 2050.

Podpora bude poskytována prostřednictvím dvou typů voucherů:

 • Voucher pro rozvoj podnikání (podpora vzniku nových nebo rozvoj stávajících podnikatelských záměrů a podnikatelských aktivit).
 • Inovační voucher (podpora inovačního...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 12. 2024

Výzva poskytne finanční podporu malým a středním podnikům a start-upům z automobilového, dopravního a mobilního ekosystému, aby se mohly účastnit networkingových a marketingových aktivit organizovaných v zemích EU (jiných než je země žadatele), přičemž jsou způsobilé pro následující akce:

 • Účast na výstavách (náklady na stánek nejsou zahrnuty).
 • Účast na konferencích a fórech
 • Účast na networkingových akcích...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 12. 2024

Cílem výzvy je podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství. Účelem projektu v této výzvě je pořízení bezemisního silničního nebo drážního vozidla k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících. Výzva je určena pro více rozvinuté regiony (hl.m.Praha).

Podporované aktivity:

 • Nákup silničních bezemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících...

Maximální % dotace:
40%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 12. 2024

Výzva poskytne finanční podporu evropským malým a středním podnikům, začínajícím a velmi malým podnikům pro aktivity urychlující internacionalizaci. Žadatelé mohou požádat o financování v rámci mezinárodní cestovní výzvy FSTP. Přihlášky lze podat na jednu z následujících akcí internacionalizace.

Způsobilé aktivity pro mezinárodní cestovní FSTP:

 • Účast na konferencích na cílovém trhu.
 • Účast na veletrzích na cílovém trhu...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 12. 2024

Akcelerátor EIC podporuje společnosti (především malé a střední podniky, včetně start-upů) při rozšiřování inovací s vysokým dopadem a potenciálem vytvořit nové trhy nebo narušit ty stávající. Poskytuje jedinečnou kombinaci financování od 0,5 do 17,5 milionu EUR a služby pro akceleraci podniku.

Akcelerátor EIC se zaměřuje zejména na inovace založené na vědeckých objevech nebo technologických průlomech („deep tech“) a tam...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 12. 2024

Cílem této výzvy je posílení distribučních sítí a navýšení jejich připojitelného výkonu OZE podporou rozvoje chytrých sítí a konvenčním posílením sítí. To v souvislosti s rozvojem obnovitelných zdrojů v ČR:

• Posílení distribučních sítí na všech napěťových hladinách.
• Navýšení připojitelného výkonu OZE formou modernizace silové/konvenční infrastruktury.
• Instalace chytrých prvků distribučních sítí...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2024

Dotační program č. 1 je zaměřen na podporu specializačního vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků v základních kmenech, které jsou součástí specializačních oborů. Cílem dotačního programu je finanční podpora absolventů lékařských fakult pro následné postgraduální studium lékařských oborů v základním kmeni a finanční podpora lékařských zdravotnických pracovníků, kteří již část specializační přípravy v základním...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2024

Dotace na vytvoření dodatečné kapacity pro připojení obnovitelných zdrojů energie do distribučních sítí odstraněním jejich úzkých míst na území ČR. Podporovanými aktivitami jsou výstavba, rekonstrukce a modernizace distribučních sítí (např. výstavba nových nebo rozšíření stávajících vedení (nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí), výstavba nových elektrických stanic, obnova a rozšíření stávajících rozvoden, včetně zavedení...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2024

Cílem této výzvy je přechod k uhlíkově neutrálnímu hospodářství. Úspora primární energie v rámci distribuce elektřiny, snížení technických ztrát distribučních trafostanic.

Podporované aktivity (opatření na všech napěťových hladinách):

 • Nákup a instalace transformátorů.
 • Nákup a instalace vnitřní TS, kobky VN TS, dovybavení TS...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2024

Program je zaměřen na podporu sportovních aktivit olomouckých sportovních klubů v období od 1.3.2024 do 31.12.2024. Konkrétně na organizaci a uspořádání sportovních akcí soutěžního i nesoutěžního charakteru a účast na takovýchto akcích, pokud jsou konány mimo olomoucký region. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby provozující činnost v této oblasti.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem výzvy je prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje se zapojením MAS podpořit podnikatelské záměry malých a středních podniků na pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury - pořízení výrobních strojů a zařízení, které zvýší technologickou úroveň, digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Typy podporovaných...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem výzvy je podpora profesního vzdělávání a rekvalifikace zaměstnanců ve firmách zasažených transformací.

Podporované aktivity:

 • Zvyšování a prohlubování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků pro nová odvětví.
 • Drobné investice - pořízení strojů, přístrojů, materiálu a vybavení (doplňková aktivita)...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
41 607 500,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů z oblasti kultury, sportu a rekreace a z oblasti regenerace brownfieldů pro účely s veřejným zájmem ve vymezeném území zasaženém těžbou uhlí jako součást obnovy tohoto území.

Podporované aktivity (Aktivita 1 - Kultura):

 • Podaktivita 1.1 – Výstavba a modernizace muzeí, galerií nebo expozic jiných veřejných institucí uchovávající hornické dědictví a paměť regionu.
 • Podaktivita 1.2 – Oprava...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
120 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů z oblasti kultury, sportu a rekreace a z oblasti regenerace brownfieldů pro účely s veřejným zájmem ve vymezeném území zasaženém těžbou uhlí jako součást obnovy tohoto území.

Podporované aktivity (Aktivita 1 - Kultura):

 • Podaktivita 1.1 – Výstavba a modernizace muzeí, galerií nebo expozic jiných veřejných institucí uchovávající hornické dědictví a paměť regionu.
 • Podaktivita 1.2 – Oprava...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
120 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů z oblasti kultury, sportu a rekreace a z oblasti regenerace brownfieldů pro účely s veřejným zájmem ve vymezeném území zasaženém těžbou uhlí jako součást obnovy tohoto území.

Podporované aktivity (Aktivita 1 - Kultura):

 • Podaktivita 1.1 – Výstavba a modernizace muzeí, galerií nebo expozic jiných veřejných institucí uchovávající hornické dědictví a paměť regionu.
 • Podaktivita 1.2 – Oprava...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
120 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech, kdy na akci není možné žádat z Programu vodohospodářských akcí. Dotaci je možné využít například na projekty spolufinancované národními programy či programy spolufinancovanými z prostředků EU. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem programu je podpora pořádání významných kulturních a společenských akcí, které k Libereckému kraji dlouhodobě patří, mají nadregionální, celostátní nebo mezinárodní význam, která byla zařazena na seznam Významných akcí podporovaných Libereckým krajem. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity při řešení mimořádných situací žadatele s regionálním významem. Podporu je možné poskytnout jen v tom případě, že na účel, na který je dotace požadována, není možné žádat v řádném dotačním programu kraje. Žádost o financování lze podat na jednorázové akce (např. Dětský den, Oprava mostu)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem. Podporu je možné poskytnout jen v tom případě, že na účel, na který je dotace požadována, není možné žádat v řádném dotačním programu kraje. Žádost lze podat na financování celoroční činnosti (např. Činnost taneční školy). Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem dotačního programu je motivovat lékaře primární péče (a to oborů všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie a zubní lékařství) starší 65 let, aby nadále provozovali své lékařské praxe lékaře primární péče (oborů všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie a zubní lékařství) starší 65 let, aby nadále provozovali své lékařské praxe. Žadatelem o...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem výzvy je rozvoj infrastruktury městské hromadné dopravy. Dotace je určena na pořízení 20 kusů bateriových trolejbusů (25,5 mil. Kč/kus) a 20 kusů nízkopodlažních tramvají (59,5 mil Kč/kus). Oprávněným žadatelem je Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Realizace jednotlivých projektů musí být dokončena do 31.3.2026.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem výzvy je rozvoj infrastruktury dynamického dobíjení pro bateriové trolejbusy. Dotace je určena na vybudování trolejového jednostopého dobíjecího vedení pro bateriové trolejbusy (25,825 mil. Kč/km). Oprávněným žadatelem je Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem výzvy je podpora profesního vzdělávání a rekvalifikace zaměstnanců ve firmách zasažených transformací.

Podporované aktivity:

 • Zvyšování a prohlubování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků pro nová odvětví.
 • Drobné investice - pořízení strojů, přístrojů, materiálu a vybavení (doplňková aktivita)...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
41 607 500,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem programu je poskytování individuálních účelových dotací nebo darů na financování činností a aktivit v rámci Tematického zadání Podpora hejtmanky (podpora v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a tělovýchovy, sociální, humanitární, ochrany životního prostředí), v rámci Tematického zadání Zmírnění následků živelních katastrof (příspěvek na rekonstrukci nebo opravu majetku poškozeného živelní katastrofou)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem programu je podpora kultury a zachování kulturního dědictví a s tím související rozvoj veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava. Podpora se poskytuje na jednoleté projekty v oborech - Hudební a scénické umění; Literatura a publicistika, včetně ediční činnosti; Výtvarné umění, architektura a fotografie včetně ediční činnosti a výtvarných výstav; Kulturně vzdělávací činnost; Ostatní kulturní...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem výzvy je podpora vzniku řemeslných dílen pro lokální komunity, ve kterém bude docházet k posilování vztahu k řemeslným oborům, k rozvoji drobného podnikání, k setkávání, výměně zkušeností a vzdělávání.

Podporované aktivity:

 • Rozšíření prostor a modernizace otevřené řemeslné dílny včetně pořízení nového vybavení.
 • Budování nového otevřeného řemeslného inkubátoru (prostory a zázemí dílen pro tradiční řemesla, umění...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem výzvy je podpora vzniku řemeslných dílen pro lokální komunity, ve kterém bude docházet k posilování vztahu k řemeslným oborům, k rozvoji drobného podnikání, k setkávání, výměně zkušeností a vzdělávání.

Podporované aktivity:

 • Rozšíření prostor a modernizace otevřené řemeslné dílny včetně pořízení nového vybavení.
 • Budování nového otevřeného řemeslného inkubátoru (prostory a zázemí dílen pro tradiční řemesla, umění...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem výzvy je podpora vzniku řemeslných dílen pro lokální komunity, ve kterém bude docházet k posilování vztahu k řemeslným oborům, k rozvoji drobného podnikání, k setkávání, výměně zkušeností a vzdělávání.

Podporované aktivity:

 • Rozšíření prostor a modernizace otevřené řemeslné dílny včetně pořízení nového vybavení.
 • Budování nového otevřeného řemeslného inkubátoru (prostory a zázemí dílen pro tradiční řemesla, umění...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem programu je pomocí podpory ve formě zvýhodněných úvěrů umožnit realizaci podnikatelských projektů malých podnikatelů. Zvýhodněný úvěr lze využít na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, na pořízení zásob, vč. drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek, na pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem programu je umožnit realizaci podnikatelských projektů drobných a malých podnikatelů v Jihočeském kraji prostřednictvím zvýhodněných úvěrů. Program nabízí zvýhodněný úvěr s pevnou úrokovou sazbou (úrok 3 % p.a.) do výše 1 mil. Kč (pro začínajícího podnikatele do 500 tis. Kč), s dobou splatnosti až 6 let, s dobou odkladu splátek jistiny až 12 měsíců. Úvěr lze využít na pořízení zásob, nákup strojů a zařízení, nákup...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Výzva bude zaměřena na podporu předem definovaného projektu - Podpora a zvyšování kvality preventivních screeningových programů (zavedení systému sběru dat k hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva a jeho vývoje, ke sledování incidence, okolností vzniku a šíření společensky závažných nemocí a jejich důsledků). V rámci průběžné výzvy budou hodnoceny žádosti předložené do, 15. 4. 2024, 15. 7. 2024, 15. 10. 2024, 15. 01...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 01. 2025

Cílem dotačního programu je podpora školního stravování v mateřských, základních a středních školách, včetně škol speciálních a konzervatoří, dále ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních typu domov mládeže a internát a zařízeních školního stravování v Jihočeském kraji, a to pro děti, žáky a studenty, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2025

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na podporu udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství.

Podporované aktivity:

 • Výstavba dobíjecích stanic nebo vodíkových plnicích stanic pro silniční a drážní (tramvaje a trolejbusy) bezemisní vozidla poskytující veřejné služby v přepravě cestujících.

Žadateli jsou dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících...

Maximální % dotace:
35%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2025

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na podporl udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství.

Podporované aktivity:

 • Výstavba dobíjecích stanic nebo vodíkových plnicích stanic pro silniční a drážní (tramvaje a trolejbusy) bezemisní vozidla poskytující veřejné služby v přepravě cestujících.

Žadateli jsou dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících...

Maximální % dotace:
25%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2025

Cílem výzvy je podpora procesu přípravy transformace pobytové služby sociální péče a tvorba transformačního plánu či jeho aktualizace, podpora implementace transformačního plánu a praktické realizace transformačního procesu zařízení, podpora registrovaných sociálních služeb, které jsou zapojeny do transformačního procesu. Oprávněným žadatelem jsou nestátní neziskové organizace, městské části hlavního města Prahy, obce...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2025

Cílem výzvy je podpora rozvoje dostupnosti zdravotní paliativní péče. 

Podporované aktivity:

Aktivita A) Zvýšení kvality a dostupnosti péče poskytované stávajícími a nově vznikajícími konziliárními paliativní týmy v nemocnicích(výstavba nového či rekonstrukce/modernizace stávajícího zázemí pro poskytování zdravotní péče, pořízení věcného vybavení, nábytku, technologií včetně informačních technologií pro zázemí pro poskytování...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
9 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2025

Cílem výzvy je podpora rozvoje dostupnosti zdravotní paliativní péče. 

Podporované aktivity:

 • Aktivita A) Zvýšení kvality a dostupnosti péče poskytované stávajícími a nově vznikajícími konziliárními paliativní týmy v nemocnicích (výstavba nového či rekonstrukce/modernizace stávajícího zázemí pro poskytování zdravotní péče, pořízení věcného vybavení, nábytku, technologií včetně informačních technologií pro zázemí pro poskytování...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
9 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2025

Cílem výzvy je podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou s důrazem na konkrétní společné výzkumné záměry, budoucí aplikovatelnost výsledků a budování dlouhodobého partnerství.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1 - Řízení projektu (povinná aktivita).
 • Aktivita 2 - Vytvoření, realizace, či prohloubení spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou (povinná aktivita)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2025

Cílem výzvy je rozvoj nových služeb komunitního typu, ambulantních, terénních služeb, včetně destigmatizačních aktivit. Podpora transformace systému sociálních služeb a deinstitucionalizace zařízení poskytujících sociální služby pro osoby se zdravotním postižením. Podpora transformace psychiatrické péče a deinstitucionalizace zařízení poskytujících služby pro osoby s duševním onemocněním. Podpora dostupnosti a rozvoje...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2025

Program je zaměřen na rozvoj inteligentních dopravních systémů a digitalizace silniční infrastruktury, jak na nové, tak na stávající silniční infrastruktuře (zavádění detekčních, diagnostických, informačních, řídicích a zabezpečovacích technologií s využitím globálních navigačních družicových systémů a systémů pozorování Země s návazností na dispečerské systémy). Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2025

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na přechod od znečišťujícího způsobu výroby k udržitelné, odolné a klimaticky neutrální ekonomice. V rámci výzvy je podporováno zpřístupnění území zasažené těžbou uhlí.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1. Výstavba a modernizace komunikací pro cyklisty.
 • Aktivita 2: Zpřístupnění a obnova lokalit s přírodní, kulturní nebo technickou hodnotou včetně přírodě blízkých opatření a opatření...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Podporu v této oblasti lze poskytnout výhradně v kombinaci s podporou v oblasti A – zateplení bytových domů. Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci trvale instalovaných stavebních výrobků venkovní stínicí techniky s pohyblivými prvky, umožňujícími nastavení úrovně zastínění, které slouží ke snížení tepelné zátěže místností nacházejících se uvnitř obálky budovy, její obytné části. Maximální výše podpory je stanovena...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na přechod od znečišťujícího způsobu výroby k udržitelné, odolné a klimaticky neutrální ekonomice. V rámci výzvy je podporováno zpřístupnění území zasažené těžbou uhlí.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1. Výstavba a modernizace komunikací pro cyklisty.
 • Aktivita 2: Zpřístupnění a obnova lokalit s přírodní, kulturní nebo technickou hodnotou včetně přírodě blízkých opatření a opatření...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti výměny zdrojů tepla je podporováno pořízení a instalace nového hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění v následujících případech výměny:

 • kotlů na pevná paliva
 • kotlů na topné oleje za některý ze zdrojů 
 • lokálních topidel na pevná paliva, která jsou využívána jako hlavní zdroj...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti přípravy teplé vody je podporováno pořízení a instalace nového systému pro ohřev vody včetně jejich příslušenství a zapojení (solární ohřev vody, samostatné tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem pro ohřev vody). Podporu na instalaci zdroje tepla nebo solárního systému do budovy napojené na účinnou soustavu zásobování tepelnou energií (dále jen „ÚSZTE“) nebo soustavu zásobování tepelnou energií (dále jen „SZTE“)...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti dešťovky jsou podporována taková opatření, která snižují množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů v bytových domech. Podporovány jsou systémy hospodaření s dešťovou vodou a systémy využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody s možným využitím pro zálivku zahrady, či jako užitkové vody. Podporu v této podoblasti podpory lze poskytnout na stejný bytový dům pouze jednou za dobu trvání programu...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti fotovoltaických systémů v bytových domech je podporováno pořízení a instalace nového fotovoltaického systému propojeného s rozvody el. energie bytového domu a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v budově – společných prostorách a bytových jednotkách nebo v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena. Maximální výše podpory...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti zateplení bytových domů je podporována

 • výměna výplní stavebních otvorů
 • zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí na obálce budovy pomocí tepelněizolačních materiálů, které se stávají trvalou součástí stavební konstrukce

Výše dotace se v závislosti na typu opatření pohybuje od desítek tisíc až po desítky milionů korun. Žadateli mohou být vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků jednotek...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na přechod od znečišťujícího způsobu výroby k udržitelné, odolné a klimaticky neutrální ekonomice. V rámci výzvy je podporována příprava projektové dokumentace a budování technické infrastruktury pro projekty tzv. strategických brownfieldů Moravskoslezského kraje.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1. Příprava projektové dokumentace a bezprostředně související podkladové dokumentace...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na přechod od znečišťujícího způsobu výroby k udržitelné, odolné a klimaticky neutrální ekonomice. V rámci výzvy je podporováno zpřístupnění území zasažené těžbou uhlí.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1.: Výstavba a modernizace komunikací pro cyklisty.
 • Aktivita 2.: Zpřístupnění a obnova lokalit s přírodní, kulturní nebo technickou hodnotou včetně přírodě blízkých opatření a...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Podpora v této oblasti se poskytuje na realizaci nových zelených střech na objektech bytových domů a na dalších nadzemních stavbách, které plní doplňkovou funkci ke stavbě bytového domu a jsou ve vlastnictví žadatele. Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou výší podpory na m2 plochy průmětu do roviny rovnoběžné se sklonem střechy, vegetačního souvrství zelené střechy. Maximální výše podpory na podporovanou stavbu...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Cílem programu je ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti, zejména na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), na přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
550 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti využití tepla z odpadní vody je podporována instalace centrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody. Maximální výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory a počtu bytových jednotek, na které je systém napojen. Žadateli mohou být vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů, pověření vlastníci bytových jednotek...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti větrání je podporováno pořízení a instalace nového systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla včetně jejich příslušenství a zapojení:

 • centrální systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla,
 • decentrální systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla

Maximální výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory stanovené podle podoblasti podpory a počtu bytových jednotek, na které...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Podpora je poskytována výhradně v kombinaci s jiným, samostatně podporovaným opatřením. Podpora se poskytuje na výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích ve vlastnictví, popř. dlouhodobém užívání žadatele, navazujících na bytový dům nebo ve společně užívaných plochách vnitrobloků. Podporu nelze poskytnout, pokud se jedná o náhradní výsadbu nebo zeleň nezbytnou pro splnění předepsaných koeficientů stanovených ve...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti ekomobility je podporováno pořízení a instalace dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1) a případných dalších zařízení nezbytných pro jejich provoz. Maximální výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory a počtu instalovaných dobíjecích bodů. Žadateli mohou být vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů, pověření vlastníci bytových...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti novostaveb bytových domů je podporován nákup bytové jednotky v novém bytovém domě, nebo výstavba nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 150 000 Kč na bytovou jednotku. Žadateli mohou být stavebník bytového domu (v případě dotace na výstavbu), nabyvatel, který byt zakoupil od prvního vlastníka (stavebníka) do 24 měsíců od dokončení stavby...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti projektové podpory je možno poskytnout dotaci na zpracování odborného posudku pro podání žádosti, na zajištění odborného technického dozoru a provedení měření průvzdušnosti obálky budovy. O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z oblasti podpory A, B (s výjimkou podpory na koupi bytové jednotky v bytovém domě) a pro vybraná opatření z oblasti C a D. Maximální výše podpory je stanovena...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Výzva obsahuje 2 podtémata: 

 • Projekty: Toto téma se zaměřuje na projekty, které řeší závažné sociální, ekonomické a environmentální výzvy vyplývající z přechodu ke klimatickým a energetickým cílům EU do roku 2030 a k cíli klimatické neutrality v EU nejpozději do roku 2050.
 • Úvěrová schémata:Toto téma se zaměřuje na projekty spojené s rámcovou půjčkou na řešení závažných sociálních, ekonomických a ekologických výzev vyplývajících...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 09. 2025

Cílem výzvy je podpora neveřejné infrastruktury dobíjecích stanic a podpora nákupu bezemisních vozidel.

Podporované aktivity:

 • Pořízení bezemisních vozidel (bateriová a vodíková elektrická vozidla - osobní nebo nákladní).
 • Budování neveřejné dobíjecí infrastruktury (pouze s pořízením bezemisního vozidla)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2025

Cílem výzvy je zvýšit povědomí o způsobech zvyšování energetické účinnosti a šetrném zacházení s energetickými zdroji, propagovat individuální a národní přínos energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele, informovat o dostupných podporách energeticky úsporných projektů v rámci existujících programů, informovat veřejnost o možných a vhodných energeticky úsporných opatřeních na konkrétních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2025

Cílem výzvy č. 4/2023 je podpora koordinační a osvětové služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti a propagace individuálního a národního přínosu energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele. Dotace je určena na dotační asistenci při podání žádosti, na osvětu v oblasti energetických úspor, na koordinační činnost při zajišťování dokumentů nezbytných pro vstup do národních a evropských...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2025

Cílem výzvy je usnadnit mezinárodní spolupráci v jaderném výzkumu mezi výzkumnými organizacemi Evropské unie (a přidruženými členy EURATOM), univerzitami, společnostmi a jejich partnery prostřednictvím financování nadnárodního přístupu ke klíčovým infrastrukturám jaderného výzkumu.

Výzva je otevřena pro návrhy projektů ze všech oborů a témat výzkumu, vývoje a inovací, které jsou v souladu se strategickým programem výzkumu...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2025

Cílem dotace je podpora zlepšení dostupnosti primární péče obyvatelům Kraje Vysočina. Dotace je určena na částečnou úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním lékaře - úhradu kurzů a stáží stanovených platnými vzdělávacími programy pro jednotlivé obory, realizovaných na akreditovaných pracovištích v rámci postgraduálního vzdělávání v příslušném specializačním oboru. Žadateli jsou podnikající fyzické osoby...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 12. 2025

Výzva má 2 průběžné uzávěrky 22.2.2024 a 31.12.2025.

Předmětem výzvy je udržitelná městská mobilita, konkrétněji se zabývá:

 • mezerami v inovačním portfoliu s ohledem na obchodní plán, strategickou agendu a
 • vnějšími změnami a vlivy, jako je technologický vývoj, politiky/předpisy a (naléhavé) události...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2025

Cílem programu je podpora opatření ke zvýšení počtu a zlepšení věkové struktury lékařů v oborech všeobecné praktické lékařství a pediatrie prostřednictvím motivačních nástrojů.

Podporované aktivity:

 • Spolufinancování podpory dotačního programu MZČR - Rezidenční místa pro zdravotnické obory (minimální doba vzdělávání tři roky u všeobecného praktického lékařství a 4,5 roku u pediatrie).

Žadateli jsou akreditovaná pracoviště...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
120 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2025

Prostřednictvím tohoto programu lze zažádat o voucher asistence, tj. neinvestiční dotaci z prostředků EU, státního rozpočtu a Zlínského kraje. Cílem programu je rozvoj inovačního prostředí ve Zlínském kraji a naplňování strategických cílů Krajské přílohy Národní RIS3 strategie za Zlínský kraj (dále jen RIS ZK) prostřednictvím podpory přípravy strategických projektů.  Podporované aktivity v Programu jsou příprava/rozpracování...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2025

Cílem dekarbonizačního voucheru je umožnit žadateli vypracovat, ve spolupráci s externisty, analýzu popisující stav žadatele o dotaci v konkrétních specifikovaných oblastech, která bude zpracována v kontextu aktuálních směrnic, nařízení a platných protokolů, s potřebnými doporučeními, případně v těchto oblastech získat certifikaci.

Podporované aktivity:

 • Nákup služby v podobě certifikací, analýz, studií, nákupu přístupů...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2026

Cílem programu je podpora přípravy a zpracování inovačních projektových záměrů tzv. strategické intervence, které pak mohou podány podány do relevantní výzvy některého z programů podpory na národní či evropské úrovni, nebo zahájení realizace projektu z vlastních zdrojů příjemce asistenčního voucheru či jiných zdrojů mimo programové financování. Žadatelem je veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekt.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2026

Cílem programu je podpora přípravy a zpracování inovačních projektových záměrů tzv. strategické intervence, které pak mohou podány podány do relevantní výzvy některého z programů podpory na národní či mezinárodní úrovni, nebo zahájení realizace projektu z vlastních zdrojů příjemce asistenčního voucheru či jiných zdrojů mimo programové financování. Žadatelem je veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekt se sídlem nebo pobočkou...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2026

Výzva má několik průběžných uzávěrek: 5. března, 5. června 2024, 5. března 2025 a 5. května 2026.

Iniciativa vědecké žurnalistiky financovaná Evropskou radou pro výzkum (ERC), nabízí stipendijní pobyty vědeckým novinářům, kteří mají zájem strávit 3 až 5 měsíců v evropských výzkumných institucích, aby si rozšířili své znalosti v konkrétní oblasti hraniční vědy a provedli výzkum pro jejich vlastní produkce. Rezidence podporují...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 05. 2026

Cílem výzvy je podpora profesního vzdělávání a rekvalifikace zaměstnanců ve firmách zasažených transformací.

Podporované aktivity:

 • Zvyšování a prohlubování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků pro nová odvětví.
 • Drobné investice - pořízení strojů, přístrojů, materiálu a vybavení (doplňková aktivita)...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
41 607 500,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2026

Cílem programu je prostřednictvím podřízených zvýhodněných investičních úvěrů posílit investiční aktivity a konkurenceschopnost malých a středních podniků a umožnit jim realizaci podnikatelských projektů přispívajících k plnění klimatických cílů a zelené transformaci.

Podporované aktivity:

 • Digitalizace podniků.
 • Výzkumné a inovační procesy, přenos technologií a spolupráce mezi podniky se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2026

Cílem výzvy je rozvoj internacionalizace výzkumného prostředí v ČR a zvýšení kvality výzkumných organizací v ČR, včetně profesního růstu výzkumných pracovníků, a to prostřednictvím podpory projektů Marie Skłodowska-Curie Actions, typu fellowship, které v hodnocení programů Horizont 2020 (výzva H2020–MSCA-IF–2020) a Horizont Evropa, dosáhly hodnocení alespoň 70 % celkového počtu bodů, ale z důvodu nedostatku finančních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
750 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2026

Cílem programu je zřízení/obnovení ambulancí poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících primární péči v oborech všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost a zubní lékařství v obcích Zlínského kraje, ve kterých došlo k ukončení poskytování zdravotních služeb bez náhrady, nebo k převzetí praxe po ukončení činnosti stávajícího poskytovatele zdravotních služeb, a dále podpora vzniku nových ambulancí...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2026

Cílem výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů EU o energetické účinnosti a naplnění cílů ve vztahu k renovacím a výstavbě budov. Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného úvěru v kombinaci s příspěvkem za splnění energetických výsledků projektu a finančního příspěvku na pořízení energetického posudku. Finanční příspěvek se neposkytne, pokud byl energetický posudek financován v programu ELENA.

Podporované aktivity...

Maximální % dotace:
35%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2026

Cílem výzvy je podpořit taková řešení tíživých sociálních problémů, která mají potenciál přinést zásadní pozitivní změnu kvality života pro podstatnou část cílové skupiny (ve spolupráci s relevantními subjekty, zejména z veřejné správy, vyvíjet a testovat nová řešení). Tematicky výzva pokrývá oblast zaměstnanosti i sociální začleňování. Důležitým faktorem výzvy je důraz na vyhodnocení testovaných řešení k prokázání, že...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
22 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2026

Cílem programu je formou bezúročných úvěrů podpořit investiční aktivity malých a středních podniků v uhelných regionech. Ti budou moci čerpat zvýhodněné úvěry od 500 tisíc do 60 milionů korun na financování investičních projektů v Ústeckém a Karlovarském kraji, resp. 100 milionů korun v případě realizace projektů v Moravskoslezském kraji a financovat jimi až 90 % způsobilých výdajů projektu z Operačního programu Spravedlivá...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2026

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na předávání know-how organizacím, na průběžnou úpravu způsobu předávání know-how na základě potřeb organizací, na vyhodnocení vlivu změn na organizace a jejich klienty, na podporu spolupráce mezi organizacemi (síťování), na nastavení udržení změn po konci projektu.

Podporované aktivity:

 • Realizace změny v podpořených organizacích (povinná aktivita).
 • Vyhodnocení šíření - evaluace...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
12 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2026

Cílem výzvy je předcházení eskalace sociálních problémů a odstraňování jejich klíčových příčin, a to i těch, které mohou do budoucna představovat významné ohrožení kvality života ve společnosti. Dotace je určena na podporu projektů zaměřených na sociální inovace pro budoucnost

Podporované aktivity:

 • Zjišťování potřeb a prohlubování znalostí o problému, stávající situaci a jeho možném budoucím vývoji.
 • Tvorba a testování...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2026

Cílem výzvy je podpořit žadatele se specifickým přístupem/metodou/know-how, kteří toto know-how chtějí předat dalším organizacím a tím zlepšit situaci klientů (koncových uživatelů) těchto organizací.

Podporované aktivity:

 • Navázání spolupráce s organizacemi, ve kterých by se měl přístup/metoda uplatňovat.
 • Adaptace metody/přístupu do spolupracujících organizací a testování v praxi...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2026

Výzva se zaměřuje na akreditaci uznávaných institucí vysokoškolského vzdělávání se sídlem ve způsobilých zemích, které mají provozní kapacitu k účasti na činnostech programu Erasmus +, jako je vzdělávací mobilita jednotlivců nebo spolupráce v oblasti inovací a osvědčených postupů.

Uzávěrka programu je vždy na konci ledna a v červenci jsou známy výsledky.

Uzávěrky pro jednotlivé roky:

 • 26. ledna 2023...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 01. 2027

Cílem výzvy je podpora aktivit zaměřených na vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání prostřednictvím zvýhodněných úvěrů (investiční a provozní úvěr). Žadatelem je Národní rozvojová banka a.s.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora telematiky pro veřejnou dopravu.

Podporované aktivity:

 • Zavedení nebo modernizace monitorovacích, řídicích, preferenčních a kooperativních systémů pro veřejnou dopravu.
 • Zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve veřejné dopravě...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora infrastruktury vybraných sociálních služeb. Dotace je určena na nákup budov, zařízení a vybavení, výstavbu budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence, dále na vytvoření, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny těchto nových či stávajících sociálních služeb pro práci s cílovými skupinami...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem projektu je zajištění schopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, III a V adekvátně reagovat na mimořádné události.

Dotace je určena na:

 • Posílení odolnosti stávajících a vybudování nových zbrojnic včetně pořízení zařízení a technického a technologického vybavení zbrojnic jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí.
 • Pořízení materiálně technického vybavení pro výkon činnosti jednotek sboru dobrovolných...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora revitalizace kulturních památek, expozic, depozitářů, technického zázemí, návštěvnických a edukačních center, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace mobiliárních fondů nebo parkovišť u památek. Výzva také cílí na revitalizaci vybavení městských a obecních muzeí, expozic, depozitářů, technického zázemí, návštěvnických a edukačních center, restaurování, vybavení...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury základních škol.

Podporované aktivity:

 • Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.
 • Vnitřní konektivita škol...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví.

Podporované aktivity:

 • Revitalizace památek.
 • Expozice...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu. Cílem výzvy je podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství. Dotace je určena na nákup silničních bezemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících alternativní energie elektřiny nebo vodíku, na nákup bezemisních drážních vozidel k poskytování veřejných...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury středních škol.

Podporované aktivity:

 • Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben SŠ, SŠ spojených s VOŠ, center odborné přípravy a konzervatoří ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.
  Vnitřní konektivita škol
  ...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury středních škol.

Podporované aktivity:

 • Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben SŠ, SŠ spojených s VOŠ, center odborné přípravy a konzervatoří ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.
 • Vnitřní konektivita škol...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je rozvoj zájmového, neformálního vzdělávání a celoživotního učení. 

Podporované aktivity:

 • Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení - vybudování, modernizace a vybavení odborných prostor ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi v zařízeních pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení. 

Podporovaná zařízení - středisko volného...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti základního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. Výzva je určena pro území působnosti místních akčních skupin se schválenou strategií CLLD (venkovské oblasti tvořené územími obcemi s méně než 25 000 obyvateli v méně rozvinutých a přechodových regionech).

Podporované aktivity (Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol)...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti předškolního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. Dotace je určena na zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších dětí, na zvyšování...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury středních škol.

Podporované aktivity:

 • Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben SŠ, SŠ spojených s VOŠ, center odborné přípravy a konzervatoří ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.
 • Vnitřní konektivita škol...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti předškolního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. Dotace je určena na zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších dětí, na zvyšování...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora projektů multimodální osobní dopravy.

Podporované aktivity:

 • Výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu.
 • Výstavba a modernizace parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R)...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
127 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem programu je podpořit malé a střední sociální podniky formou zvýhodněných úvěrů s až 10letou splatností včetně možnosti odkladu splátek jistiny na tři roky (k úhradě provozních výdajů i na investice -nákup nových nebo již používaných strojů, zařízení, technologií, programů, licencí, software, k pořízení a rekonstrukci nemovitostí apod.), a bezplatného odborného poradenství v oblastech management, organizace a výroba...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2029

Cílem výzvy je poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování aktivit českých vedoucích partnerů/hlavních příjemců a projektových partnerů zapojených do projektů, které obdrží podporu z programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027 (Program Interreg Česko – Polsko 2021–2027; Program Interreg Sasko – Česko 2021–2027; Program Interreg Bavorsko – Česko 2021–2027; Program Interreg Rakousko – Česko 2021–2027...

Maximální % dotace:
10%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2029

Účelem Fondu Turów je využít účelově vázané finanční prostředky poskytnuté na základě Dohody a Darovací smlouvy na provádění a financování opatření ke zjišťování, zmírňování a prevenci dopadů (včetně jejich monitorování) těžby a následných rekultivačních prací na dole Turów v Polské republice na území České republiky. Podporována je zejména výstavba a obnova vodohospodářské infrastruktury v Libereckém kraji v souvislosti...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2033

Cílem programu je pomoci s opravou přes 1,5 milionu bytů, které ještě zbývá opravit. Podporovanou aktivitou jsou opravy poruch domů, pro snížení energetické náročnosti domů, modernizaci bytových jader, opravy společných prostor. Žadateli jsou vlastníci bytového fondu bez rozdílu vlastnictví - jak právnické, tak fyzické osoby, města a obce, družstva a SVJ.

Informace:

Dne 1. června se SFRB změnil na Státní fond podpory investic...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

V této oblasti se program zaměřuje na zhodnocení atraktivit pro udržitelný cestovní ruch, koordinaci služeb mobility pro turisty a společný marketing turistických atraktivit.

Podporované aktivity:

 • Zhodnocení atraktivit a pamětihodností pro udržitelný cestovní ruch v pohraničí (budov a památek, rozvoj cyklostezek, pěších tras, apod.).
 • Koordinace služeb mobility pro turisty (koordinace služeb s ohledem na potřeby znevýhodněných...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem výzvy je mobilizovat soukromé zdroje formou kapitálových vstupů a podpořit tak investice do kapitálu malých a středních firem. Veřejný úpis akcií představuje pro firmy zajímavou šanci, jak získat kapitál na svůj další rozvoj. ČMZRB bude nakupovat minoritní podíly v podnicích, které emitují své akcie na trhu START pražské burzy cenných papírů, a to až do výše 30 % z emise. Malý a střední podnik (akciová společnost)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účel podpory - zpřístupnění pojistné ochrany lesních porostů a tím dosažení vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Žadateli jsou FO, PO - vlastník, nájemce, vypůjčitel lesa. Příjem žádostí probíhá vždy od 1.1. do 30.10. daného roku. Výše podpory je až do výše 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění lesních porostů pro příslušný rok.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

V této oblasti se program zaměřuje na zlepšení rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu.

Podporované aktivity:

 • Zlepšování, rozšiřování a propojování společné nabídky formálního i neformálního vzdělávání pro děti, mládež, učně...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Visegrádské granty podporují regionální partnerství mezi nevládními organizacemi a organizacemi občanské společnosti, veřejnými institucemi a obcemi, soukromými společnostmi a neziskovými organizacemi a vzdělávacími a výzkumnými středisky, která přispívají ke spolupráci ve Visegrádském regionu.

Projekt musí řešit jeden z cílů grantového programu a to v oblasti:

 • kultury a společné identity,
 • vzdělání a budování kapacit...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem těchto integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Tento program je zaměřen na podporu vybrané myslivecké činnosti. Výše finančních příspěvků se určí jako součet součinů sazeb a množství skutečně provedených technických jednotek (s výjimkou finančního příspěvku na zjišťování nákaz v chovech zvěře, jehož výše se stanoví ve výši 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů a finančního příspěvku na chladicí zařízení pro ulovenou zvěř, jehož výše se stanoví ve výši 50 % skutečně...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Výzva podporuje odborné vzdělávání zaměstnanců v podnicích. Vzdělávání bude moci být realizováno jako vzdělávání obecné i specifické, a to jak v akreditovaných, tak neakreditovaných kurzech a také interními lektory příjemce. Oprávněnými žadateli mohou být zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, fyzické osoby OSVČ a nestátní neziskové organizace. V rámci projektu budou podpořeny akreditované kurzy, neakreditované kurzy...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
6 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem těchto integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je podpořit prostřednictvím bankovních záruk soukromé investice na rizikových trzích v rozvojových zemích. Podpora je určena na projekty zaměřené na udržitelné nakládání s přírodními zdroji, zemědělství a rozvoj venkova, ekonomickou transformaci, růst a podporu místní zaměstnanosti (pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, náklady spojené s...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem těchto integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je podpora realizace opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a podpora realizace opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu. Žadateli jsou vlastníci bytu v bytovém domě nebo rodinném domě (dotace max. 150 000 Kč), vlastníci budovy školy, budovy školského zařízení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je pomocí zvýhodněných úvěrů umožnit malým, středním i velkým podnikatelům na území hlavního města Prahy financovat projekty zaměřené na úsporu energie. Produkt je doplňkem k programu Úspory energie.

Podporované aktivity:

 • Zavádění nových mobilních energeticky účinnějších výrobních a technologických procesů a technologií (např. stavební stroje).
 • Zvýšení energetické účinnosti prostřednictvím využití odpadní...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
4 300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem těchto integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Podporou se rozumí poskytnutí dotace části úroků z úvěru poskytnutého komerčními subjekty podnikatelským subjektům v oblasti lesního hospodářství. Podpora se poskytne na podnikatelský záměr v rámci vyhlášeného investičního Programu Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. při splnění podmínek uvedených v Pokynech pro poskytování podpor.

Informace:

 • 19.10.2023 - Podpůrný a garanční rolnický a lesnický...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je podpora vzniku a vybudování nových ordinací zubních lékařů v kraji. Žadatelem o dotaci je poskytovatel zdravotních služeb v oboru zubní lékařství s místem poskytování zdravotních služeb na území Karlovarského kraje.

Podporované aktivity:

 • Vznik a vybudování nových ordinací zubních lékařů.
 • Obnova ordinací zubních lékařů jejich převzetím novými zubními lékaři...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Uzávěrky žádostí pro rok 2023 jsou stanoveny na 19. ledna, 27. března, 31. května a 15. září 2023.

Nadace Leoše Janáčka vypisuje grant pro oblast periodické hudební publicistiky s cílem podpořit zveřejňování a co nejefektivnější zprostředkování výsledků hudebně kritických, badatelských, dokumentačních, popularizačních, vzdělávacích i jiných činností zaměřených na všechny oblasti tvůrčího odkazu Leoše Janáčka. Maximální...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem těchto integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Nadace podporuje studijně nadané děti a mladé lidi, kteří vyrůstají v dětských domovech, neúplných rodinách nebo jinak zhoršených sociálních podmínkách. Nadace se věnuje nejen oblasti vzdělávání, ale také pracuje na výzkumech, které mají šanci jednou změnit možnosti medicíny nebo alespoň mohou dát větší naději nemocným lidem.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je usnadňovat podnikatelům na území hlavního města Prahy přístup k financování projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti jejich činnosti nebo využití energie z obnovitelných zdrojů pro jejich činnost za účelem dosažení úspor energie v konečné spotřebě. Úvěr je určen pro podnikatele, kteří působí v oblastech, jako je například zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, doprava...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno