OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Úspory energie VI

Zahájení příjmu
24. 11. 2020

Ukončení příjmu
30. 04. 2021

Cílem výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů mimo opatření vyjmenované ve výzvě
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
 • instalace akumulace elektrické energie

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Minimální výše dotace na projekt je 500 tis. Kč.
 • Maximální výše dotace na projekt je 200 mil. Kč.

Míra podpory:

 • malý podnik až do výše 50 % prokázaných způsobilých výdajů
 • střední podnik až do výše 40 % prokázaných způsobilých výdajů
 • velký podnik až do výše 30 % prokázaných způsobilých výdajů

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • inženýrská činnost
 • energetický posudek
 • projektová dokumentace
 • náklady na organizaci výběrového řízení

Specifika a omezení:

 • žadatelem mohou být podniky s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu, vyjma zdravotnických subjektů vlastněných 100 % veřejným subjektem pověřených Službou obecného hospodářského zájmu 
 • v rámci této výzvy počet žádostí na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) není omezen
 • projekt může být realizován na území České republiky, mimo NUTS 2 Praha

Služby dotačního poradenství a řízení projektu

Dotační poradenství – v roce 1999 jsme se stali první společnost na trhu poskytující komplexní dotační služby ve všech oblastech podpory a od té doby jsme aktivně napomohli k čerpání desítek miliard korun v rámci národních i evropských programů.

Naše politika vztahu ke klientovi je založena na sdílení rizika. Pokud jsme neúspěšní při získání grantu, platíte nám pouze stanovený paušál, který je až nulový. Drtivou část odměny platíte tedy na základě podpoření projektu. Náš zájem na Vašem úspěchu je proto oboustranný a vzájemně motivující.

Kontaktujte nás pro konkrétní cenovou nabídku - ta závisí na komplexnosti daného záměru, velikosti investice a počtu výběrových řízení či dílčích plnění.

Příprava a podání projektové žádosti o dotaci

 • Registrace žadatele a projektu do systému MS 2014+
 • Zprostředkování vypracování energetického posudku pro získání číselných údajů pro výpočet dosažených úspor energie a výpočet návratnosti projektu (není v ceně nabídky)
 • Příprava žádosti – popis cílů a výstupů a dalších parametrů projektu, soulad projektu s cíli programu, zpracování podkladů pro finanční taring žadatele, vyhodnocení velikosti organizace žadatele a příprava dalších podkladů
 • Vypracování podnikatelského záměru, sestavení podrobného rozpočtu a analýzy nákladů a přínosů, příprava dalších povinných a nepovinných studií a dokumentů
 • Komunikace s koordinátorem programu a další služby s ohledem na typ projektu

Dotační řízení a administrace projektu

Získali jste dotaci a podepsali grantovou smlouvu? Jste překvapeni jaké množství podmínek a povinností musíte dodržet a splnit, aby Vám tato dotace nebyla odebrána? Obraťte se na nás a my Vám pomůžeme při plnění Vašich povinností spojených s čerpáním dotace. Pomocí naší průběžné pomoci snižte riziko odebrání dotace na minimum. Naše služby v této fázi zahrnují:

 • metodickou podporu věcného i finančního řízení projektu pro zajištění souladu realizace projektu s dotačními pravidly
 • zpracování informací o stavu realizace projektu a přehledu uskutečněných výdajů projektu, povinné publicity a výběrových řízeních
 • vyplnění a odeslání monitorovacích zpráv, včetně závěrečné zprávy
 • zpracování případných žádostí o změnu projektu a metodická podpora při případných kontrolách projektu.

Realizace a administrace výběrových řízení

 • metodická podpora ve všech fázích procesu zadání zakázek
 • příprava zadávací dokumentace
 • příprava vzorových podkladů pro jednání výběrových komisí
 • elektronická archivace všech dokumentů souvisejících s výběrovými řízeními v elektronických systémech poskytovatele dotace.

Kontakt

 

Naše historie a reference

Díky našemu brzkému vstupu na trh jsme autorem řady inovací - například jsme také autorem první denně aktualizované online grantové databáze s možností mailingu na míru. Námi nastavené standardy převzala řada našich největších konkurentů.

Vybrané reference našich projektů během naší 18leté poradenské historie naleznete na tomto odkazu

 

Naše úspěšnost

Dosahujeme nadstandardní úspěšnosti při schvalování námi předložených žádostí. Pokud bychom se měli srovnávat s konkurenty, kteří o sobě tvrdí, že v rozsahu stovek žádostí dosahují úspěšnosti 98 - 100%, pak se můžeme pochlubit úspěšností ve výši 109%. "Papír snese vše". Ale vážně.

V rámci programů strukturálních fondů dosahujeme téměř 85% úspěšnost díky výběru vhodných projektů, což je vysoce nadstandardní a realistická míra. Důvody případné neúspěšnosti - pokud je to relevantní - umíme předvídat. Protože naše projekty vybíráme pečlivě a neprodukujeme dotační žádosti masově - soustřeďujeme se nejen na schválení žádostí, ale také na to, aby projekt byl realizován hladce a bez zbytečných sankcí.

 

Kontakt