OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Aplikace VI

 
Vyhlášení výzvy: 15. 6. 2018
Zahájení příjmu: 28. 8. 2018
Ukončení příjmu: 17. 12. 2018
 

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • podnikatelské subjekty; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100% veřejným sektorem, organizace pro výzkum a šíření znalostí

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč
 • podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových aktivitách projektu (způsobilých výdajích) musí být minimálně 50%
 • maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního technického podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu
 • náklady na smluvní výzkum
 • neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran po dobu realizace projektu
 • náklady na poradenské služby využité výlučně pro účely projektu
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu, a to z hlediska naplňování výběrových kritérií definovaných v této Výzvě
 • podpora může být poskytnuta podnikům nesplňujícím definici malých a středních podniků dle přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 pouze v případě projektů s kódem intervence 065 nebo 063, tzn. projekty velkých podniků s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu (kód intervence 065) a projekty, které jsou realizovány velkými podniky v přímé spolupráci s malými a středními podniky s podmínkou 30% účasti MSP na celkových způsobilých výdajích projektu (je akceptovatelný podíl 20% MSP při současném minimálním podílu 10% VO) (kód intervence 063).
 • pokud je žadatel/partner velkým podnikem, je v této Výzvě oprávněn předložit pouze jeden projekt (tj. jednu aktivní Žádost o podporu, ve kterých vystupuje jako žadatel nebo partner), MSP pak maximálně dva projekty (tzn. dvě aktivní Žádosti, ve kterých vystupuje jako žadatel nebo partner); tato podmínka se nevztahuje na výzkumné organizace vystupující v roli partnera projektu
 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak.

Služby dotačního řízení projektu

Naše politika vztahu ke klientovi je založena na sdílení rizika. Pokud jsme neúspěšní při získání grantu, platíte nám pouze stanovený paušál, který je až nulový. Drtivou část odměny platíte tedy na základě podpoření projektu. Náš zájem na Vašem úspěchu je proto oboustranný a vzájemně motivující.

Příprava a podání projektové žádosti o dotaci

 • Vypracování vlastní dotační žádosti
 • Vypracování projektové dokumentace včetně studie proveditelnosti, CBA a dalších příloh
 • Komunikace s koordinátorem programu
 • Další služby s ohledem na typ projektu.

Dotační řízení a administrace projektu

 • Metodická podpora věcného i finančního řízení projektu pro zajištění souladu realizace projektu s dotačními pravidly
 • Zpracování informací o stavu realizace projektu a přehledu uskutečněných výdajů projektu, povinné publicity a výběrových řízeních
 • Vyplnění a odeslání monitorovacích zpráv, včetně závěrečné zprávy
 • Zpracování případných žádostí o změnu projektu a metodická podpora při případných kontrolách projektu.

Realizace a administrace výběrových řízení

 • Metodická podpora ve všech fázích procesu zadání zakázek
 • Příprava zadávací dokumentace
 • Příprava vzorových podkladů pro jednání výběrových komisí
 • Elektronická archivace všech dokumentů souvisejících s výběrovými řízeními v elektronických systémech poskytovatele dotace.

Naše historie a reference

Vybrané reference našich projektů během naší 18leté poradenské historie naleznete na tomto odkazu

GRANT ADVISOR se v roce 1999 stal první společností na trhu poskytující komplexní dotační služby ve všech oblastech podpory a od té doby jsme aktivně napomohli k čerpání desítek miliard korun v rámci národních i evropských programů.

Díky našemu brzkému vstupu na trh jsme autorem řady inovací - například jsme také autorem první denně aktualizované online grantové databáze s možností mailingu na míru. Námi nastavené standardy převzala řada našich největších konkurentů.

Kontakt

Naše úspěšnost

Dosahujeme nadstandardní úspěšnosti při schvalování námi předložených žádostí. Pokud bychom se měli srovnávat s konkurenty, kteří o sobě tvrdí, že v rozsahu stovek žádostí dosahují úspěšnosti 98 - 100%, pak se můžeme pochlubit úspěšností ve výši 109%. "Papír snese vše". Ale vážně.

V rámci programů strukturálních fondů dosahujeme více než 85% úspěšnosti díky výběru vhodných projektů, což je vysoce nadstandardní a realistická míra. Důvody případné neúspěšnosti - pokud je to relevantní - vždy umíme předvídat a je na vzájemné domluvě s klientem, zda rizikový projekt podat. Protože naše projekty vybíráme pečlivě a neprodukujeme dotační žádosti masově - soustřeďujeme se nejen na schválení žádostí, ale také na to, aby projekt byl realizován hladce a bez zbytečných sankcí.