OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Úspory energie

Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude modernizace a rekonstrukce rozvodů, zavádění systémů měření a regulace, snižování energetické náročnosti budov, využití odpadní energie ve výrobních procesech, instalace OZE pro vlastní spotřebu.

Na co lze žádat

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 • Zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • Modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED)
 • Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla).
 • Využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • Snižování energetické náročnosti / zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla apod.)
 • Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
 • Instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO)

Finanční kritéria a harmonogram

 • Minimální dotace - 0,3 mil. Kč
 • Míra podpory – max. 50 % malý podnik, 40 % střední podnik, 30 % velký podnik
 • Míra podpory na Energetický posudek, Projektovou dokumentaci a Výběrové řízení:  80 % malý podnik, 70 % střední podnik, 60 % velký podnik
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 4. 2019
 • Doba realizace projektu: do 31. 12. 2022

Služby dotačního řízení projektu

Naše politika vztahu ke klientovi je založena na sdílení rizika. Pokud jsme neúspěšní při získání grantu, platíte nám pouze stanovený paušál. Ten pokrývá některé z našich nákladů vzniklých zpracováním žádosti. Náš zájem na Vašem úspěchu je proto oboustranný a vzájemně motivující.

Příprava a podání projektové žádosti o dotaci

 • Vypracování předběžného energetického auditu a návazného plného energetického auditu (prostřednictvím autorizovaného subdodavatele)
 • Vypracování vlastní dotační žádosti
 • Vypracování projektové dokumentace včetně studie proveditelnosti, CBA a dalších příloh
 • Komunikace s koordinátorem programu
 • Další služby s ohledem na typ projektu.

Dotační řízení a administrace projektu

 • Metodická podpora věcného i finančního řízení projektu pro zajištění souladu realizace projektu s dotačními pravidly
 • Zpracování informací o stavu realizace projektu a přehledu uskutečněných výdajů projektu, povinné publicity a výběrových řízeních
 • Vyplnění a odeslání monitorovacích zpráv, včetně závěrečné zprávy
 • Zpracování případných žádostí o změnu projektu a metodická podpora při případných kontrolách projektu .

Realizace a administrace výběrových řízení

 • Metodická podpora ve všech fázích procesu zadání zakázek
 • Příprava zadávací dokumentace
 • Příprava vzorových podkladů pro jednání  výběrových komisí
 • Elektronická archivace všech dokumentů souvisejících s výběrovými řízeními v elektronických systémech poskytovatele dotace.

 

Reference

Vybrané reference našich projektů během naší 18leté poradenské historie naleznete na tomto odkazu. V rámci OPPIK dosahujeme téměř 100% úspěšnost.

Kontakt

O nás

V roce 1999 jsme se stali první společnost na trhu poskytující komplexní dotační služby ve všech oblastech podpory a od té doby jsme aktivně napomohli k čerpání desítek miliard korun v rámci národních i evropských programů.