DotaceOnline.cz pomáhá využít dotačních možností tím, že poskytuje přístup k nejkomplexnějšímu zdroji možností dotačního financování pro české subjekty.

Níže vám přinášíme ukázku rozsahu naší databáze. Předplatitelé získají úplné informace, navíc i možnost vyhledávání dotačních možností podle 18 různých kritérií, přístup ke konkrétním informacím a odkaz na oficiální zdroj informací včetně potřebných podrobností. 

Veřejné a soukromé zakázky představují nevyužitý potenciál stimulovat poptávku po inovacích. Veřejný a soukromý sektor by mohl nabídnout dodavatelům nové příležitosti a poskytovat lepší a efektivnější služby. Zadávání veřejných zakázek na inovace by proto podpořilo transformaci výzkumu na inovativní řešení zaměřená na společenské potřeby a podpořilo inovativní společnosti v komercializaci jejich nápadů.

Evropské ceny za...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 75.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 07. 2021

Cílem programu je podpora pravidelné dlouhodobé volnočasové činnosti dětí a mládeže, která je realizovaná prostřednictvím organizací, spolků i jednotlivců, kteří podporují pravidelné aktivní trávení volného času bez podmínky, aby se děti a mládež zapojovaly do soutěží vrcholového typu a umisťovaly se ve výkonnostních žebříčcích. Podporovány jsou společensky prospěšné aktivity otevřené dětem a mládeži do 20 let zaměřené...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
15 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 07. 2021

Program podporuje aktivity v rámci osvětových kampaní podporujících zdravý životní styl, aktivity naplňující cíle Zdravotního plánu města, aktivity zaměřené na prevenci sociálně nežádoucích jevů, projekty zaměřené na prorodinnou politiku, aktivity propagující Zdravé město a principy trvale udržitelného života. Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající. Projekt lze realizovat v období od 1.7.2021 do 30.11...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 07. 2021

Místní akční skupina Rožnovsko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova vesnic (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Obchody pro obce, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 07. 2021

Cílem výzvy je poskytnutí dotace pro zdravotníky a odborné pracovníky za účelem snížení negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil (lékaři, zubní lékaři, farmaceuti, všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, ostatní nelékařští a odborní zdravotničtí pracovníci). Žadatelem o dotaci na krytí nefinančních benefitů pro své zaměstnance je poskytovatel zdravotních služeb - lůžkové...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 07. 2021

Cílem programu je podpora aktivit turistických informačních center. Dotaci lze poskytnout na náklady spojené s provozem TIC (např. mzdové náklady včetně odvodů stanovených zákonem, nájmy, energie, spotřební materiál, členský poplatek A.T.I.C. ČR apod.), na náklady souvisejícím s rozvojem CR na území kraje (např. vybavení TIC, marketinkové a propagační aktivity, účast na veletrzích apod.). Žadatelem jsou fyzické osoby...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 07. 2021

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na zlepšení kvality a dostupnosti zdravotní péče obyvatelům Kraje. Dotace jsou určeny na specializační vzdělávání v oblasti zdravotnictví (na zajištění přípravy lékařů, kteří se chystají na složení specializační zkoušky - zejména v oborech primární ambulantní péče). Žadateli jsou fyzické a právnické osoby - poskytovatelé zdravotní péče.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 07. 2021

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na vybudování zázemí pro sociální poradny, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace (nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami). Žadateli jsou obce, organizace...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 07. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů evropské iniciativy, do kterého se žadatelé mohou přihlásit prostřednictvím zapojení do Společenství paktu starostů a primátorů EU pro klima a energetiku (https://www.eumayors.eu/about/covenant-community/signatories.html). Dotaci až 2 mil. Kč lze získat na zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, na organizaci Místních dnů pro klima a energii (workshopy, výstavy, komentované...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 07. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury, která zajistí zlepšení dostupnosti sociálních služeb (nákup pozemků, výstavba, stavební úpravy a pořízení vybavení pro azylové domy, domovy pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení. Cílovou skupinou jsou osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením. Žadateli jsou obce.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 07. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury pro předškolní zdělávání včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti, a nákup pozemků a nemovitostí, na pořízení vybavení budov a učeben, na pořízení kompenzačních pomůcek. Žadateli jsou obce, organizace...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 149 313,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 07. 2021

Místní akční skupina Mikulovsko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 6 fich1 (opatření):

 • Mikulovsko pro vzdělávání a informace (Předávání znalostí a informační akce).
 • Mikulovsko pro investice do zemědělských podniků (Investice do zemědělských podniků)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 07. 2021

Nadace je zaměřená na aktivní podporu mladých výkonných umělců, podporu uměleckých projektů, podporu seniorních výkonných umělců a na péči o pietní místo na Vyšehradském hřbitově. 

Cílem výzvy je finanční pomoc pro výkonné umělce, kteří se dostali do tíživé životní situace vlivem událostí z 24.6.2021 v oblasti Jižní Moravy. Obrátit se mohou na NŽU, kde jim bude poskytnuta podpora z finančních zdrojů nadace. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2021

Místní akční skupina Karlštejnsko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 3 fiche (opatření):

 • Podpora zemědělců (Investice do zemědělských podniků).
 • Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 447 218,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2021

Cílem výzvy je poskytnutí podpory k zachování poskytování služby péče o dítě v dětských skupinách v situaci výpadku příjmů poskytovatelů v době pandemie onemocnění COVID-19. Program se dělí na dvě části - první z nich cílí na částečnou kompenzaci zvýšených nákladů souvisejících s pandemií COVID-19 (dotace na jednu osobu až do výše 12 tisíc Kč), druhá pak na pomoc s hrazením nájemného (dotace ve výši 50 % uhrazených nákladů)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2021

Cílem programu je podpora sociálních služeb. Dotace je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb (zajištění potřeb osob ohrožených sociálním vyloučením žijících na území kraje). Žadateli jsou poskytovatelé sociálních služeb zařazení do sítě veřejně podporovaných sociálních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2021

Cílem programu je podpora projektů realizovaných v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, které povedou k oživení a rozvoji veřejného prostoru a místních komunit na území statutárního města Ostravy (např. piknikové místo s posezením a grilem, zrestaurování laviček, pěstování zeleniny ve městech). Dotace je určena na přípravu projektu, zpracování projektové dokumentace, služby odborníka, realizaci projektu...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2021

Místní akční skupina Bojkovska vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 2 fiche (opatření):

 • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • Kulturní a spolková činnost (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, Muzea a expozice pro obce)...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 252 272,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2021

Grantová podpora je zaměřena  na podporu celoroční činnosti spolků působících v oblasti sportu mládeže do 21 let včetně nákladů spojených se sportovními soutěžemi, turnaji a soustředěními mládežnických družstev do 21 let (startovné, cestovné, odměny trenérům a rozhodčím, drobné materiální vybavení – sportovní pomůcky, výstroj a výzbroj, náklady na soustředění).

O podporu mohou žádat spolky se sídlem a zároveň výkonem sportovní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2021

Grantová výzva je určena pro podzimní výsadby stromů, realizace projektu je možná od 1. 10. 2021 do 30. 11. 2021.

Lze žádat o příspěvek na:

 • zakoupení sazenic stromů a keřů; do maximální ceny 1 500 Kč za 1 sazenici (včetně DPH), od minimálně 10 kusů sazenic stromů (není možné žádat pouze na výsadbu keřů),
 • zakoupení nezbytného materiálu...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro předškolní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zvýšení kapacity mateřských škol, dětských skupin, zařízení služeb péče o děti do tří let...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
7 246 712,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2021

Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2021

Grantová podpora je zaměřena  na podporu celoroční činnosti spolků působících v oblasti sportu mládeže do 21 let včetně nákladů spojených se sportovními soutěžemi, turnaji a soustředěními mládežnických družstev do 21 let (startovné, cestovné, odměny trenérům a rozhodčím, drobné materiální vybavení – sportovní pomůcky, výstroj a výzbroj, náklady na soustředění).

O podporu mohou žádat spolky se sídlem a zároveň výkonem sportovní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2021

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • Pozemkové úpravy...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 08. 2021

Místní akční skupina Mezilesí vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 4 fiche (opatření):

 • Zemědělci (Investice do zemědělských podniků).
 • Drobní podnikatelé (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 08. 2021

Z dotačního programu v oblasti sportu a volného času lze financovat následující 4. programy:

 • Program č. 1: Celoroční činnost nestátních neziskových organizací

Oblast podpory je určena pouze pro sportovně zaměřené nestátní neziskové organizace působící na území MČ Praha 11 – na podporu dlouhodobě organizované sportovní výchovy dětí a mládeže do 18 let registrované u příslušného sportovního svazu či střešní sportovní organizace...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 08. 2021

Cílem programu je podpora činnosti sportovních klubů a spolků, jejichž družstva dospělých reprezentují kraj v nejvyšší nebo druhé nejvyšší celostátní soutěži v České republice nebo interlize (olympijské sporty, florbal, nohejbal, malá kopaná, futsal, baseball). Dotace je určena na provozní výdaje na ubytování, stravování, dopravu, startovné, licence hráčů, odměny rozhodčím, pronájem sportovních ploch, na nákup sportovního...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 08. 2021

Cílem programu je podporovat zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cyklistiky jako součást budování systému bezpečných mezinárodních a krajských cyklostezek a cyklotras na území kraje. Dotace je určena na plošné opravy povrchů stávajících cyklostezek, cyklotras, tras MTB, na realizaci nových povrchů cyklostezek a cyklotras, na výstavbu nových cyklostezek, cyklotras a vyhrazených a ochranných jízdních...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 08. 2021

Cílem mimořádné výzvy je poskytnutí prostředků na podporu sociálních služeb. Mimořádné dotační řízení 2021 je určeno pouze pro poskytovatele sociálních služeb (azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centra, podpora samostatného bydlení, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny asociální rehabilitace – v ambulantní a terénní formě), jejichž kapacity v Síti sociálních služeb byly...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 08. 2021

Cílem programu je podpora terénních služeb umožňujících setrvání osob závislých na pomoci druhé osoby v domácím prostředí a vytvoření podmínek pro jejich rozšíření na úkor rozvážky obědů a úkonů péče o domácnost. Žadatelem je právnické osoby, které poskytují registrované sociální služby na území městské části Prahy 14, s oprávněním k poskytování pečovatelské služby. Dotaci lze čerpat na úhrady nákladů vzniklých od 1.1...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 08. 2021

Cílem programu je zlepšení technického stavu rybníků, drobných vodních toků a malých vodních nádrží a retenčních opatření, které podpoří hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v krajině, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích.

V rámci výzvy jsou vyhlášeny čtyři dotační tituly:

 • DT1 - Zadržení vody v krajině (rekonstrukce a oprava nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží, obnova...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 08. 2021

Cílem výzvy je podpora rozšíření legálních online platforem pro distribuci kinematografických děl, rozšíření alternativní distribuce pro nezávislou, náročnou, nízkorozpočtovou či jinak specifickou tvorbu a rozšíření programové nabídky kin a její diverzifikace (dramaturgická, druhová, žánrová nebo dle země původu). Dotace je určena pro VOD distribuční projekty, internetové portály rozcestníkového typu odkazující k legálnímu...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 08. 2021

Cílem výzvy je poskytnutí umělecké a finanční nezávislosti. Podpora je určena pro vytvoření první verze scénáře pro celovečerní hrané nebo animované české kinematografické dílo (podpora není určena pro projekty, kde již první verze scénáře existuje a projekt míří do fáze kompletního vývoje). Žadateli jsou fyzické a právnické osoby. Realizaci projektu je nutné dokončit nejpozději  do 31.12.2022.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 08. 2021

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na začlenění certifikovaných programů dlouhodobé specifické primární prevence do výuky, na dlouhodobou práci se skupinou, kolektivem v oblasti prevence rizikového chování s návazností na minimální preventivní program školy, na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice primární prevence a řešení rizikových projevů chování, na specializační studium pro...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 08. 2021

Cílem programu je obecně podpora sportu a volného času. Podporovanými aktivitami jsou dlouhodobá, pravidelná činnost zaměřená na určitou aktivitu, zapojení neorganizovaných dětí do pravidelných volnočasových aktivit (hudební kroužek, výtvarný kroužek, taneční kroužek, kroužek pohybových aktivit apod.), příměstské tábory zaměřené na určité aktivity (pobytové tábory, pravidelná setkávání po dobu hlavních letních prázdnin)...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 08. 2021

Cílem programu je obecně podpora sportovních aktivit dětí a mládeže. Podporovanými aktivitami jsou např. pořádání sportovních akcí dětí a mládeže mezinárodního, republikového a regionálního významu, sportovních soustředění pro děti a mládež, reprezentace dětí a mládeže kraje na sportovních akcích v ČR a zahraničí – účast na soutěžích, materiálně technické vybavení sportovních organizací se zaměřením na děti a mládež, sportovní...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 08. 2021

Cílem programu je podpořit výrobu experimentálního filmu se 100% podílem výrobce nebo koproducentů na financování celkových výrobních nákladů (rozvoj kvalitní, umělecky a společensky progresivní, žánrově diverzifikované české kinematografie, podpora experimentální tvorby a videoartu, posílení české kinematografie v mezinárodní konkurenci). Dotaci lze získat také na dvoustrannou koprodukci s českou finanční účastí vyšší...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 08. 2021

Cílem výzvy je vytvoření a provozování sítě kin za účelem:

 • Vyzvat provozovatele kin, aby prostřednictvím pobídek a projektů spolupráce promítali významnou část zahraničních evropských filmů.
 • Přispívat ke zvyšování zájmu diváků o zahraniční filmy, mimo jiné prostřednictvím rozvoje aktivit pro mladé diváky.
 • Pomáhat těmto kinům přizpůsobit jejich strategii měnícímu se prostředí, mimo jiné podporou inovativních přístupů...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 08. 2021

Cílem této výzvy je vytvořit a zajistit modernizované fungování sítě Enterprise Europe Network v období od 1. ledna 2022 do 30. června 2025 výběrem konsorcií, která budou síť tvořit.

Za tímto účelem jsou žadatelé vyzváni k předložení návrhů na:

 • Definování strategického přístupu a vysvětlení, jak budou řešeny cíle a požadavky stanovené v této výzvě, s přihlédnutím k výzvám, kterým čelí malé a střední podniky v cílovém...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 08. 2021

Cílem programu je podpora realizace audiovizuálních děl v Ústeckém kraji, což přispívá k posílení místní ekonomiky, přilákání dalších produkcí a ke zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu. Předmětem projektu může být pouze AVD s majoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech. Dotace je určena na hrané filmy nebo hrané seriály či epizody hraných seriálů, a to bez omezení stopáže. Žadatelem...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 08. 2021

Cílem výzvy je posílit konkurenceschopnost evropských nezávislých produkčních společností a zvýšit jejich ekonomickou váhu na trhu. Cílem je také zvýšit kapacitu producentů v audiovizuální oblasti k rozvoji projektů s potenciálem působit po celé Evropě i mimo ni a usnadnit evropskou a mezinárodní koprodukci.

Podpora také poskytne vstupní bod pro začínající talenty a nabídne jim příležitost režírovat krátký film ve spolupráci...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 310.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 08. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury v oblasti základního vzdělávání (stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury včetně zabezpečení bezbariérovosti, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 037 221,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 08. 2021

Cílem třetí výzvy dotačního programu COVID – Kultura je podpora podnikatelským subjektům a OSVČ z oblasti kultury, které byly omezeny v podnikatelské činnosti v souvislosti s negativními dopady mimořádných opatření v rámci boje proti šíření nemoci COVID-19.

V rámci této výzvy mohou o podporu požádat podnikatelské subjekty celoročně či sezónně provozující veřejně přístupné nemovité kulturní památky. Podmínkou je minimální...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 08. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 904 940,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 08. 2021

Cílem programu je podpora vinohradnictví a vinařství (účast na výstavách, soutěžích, prezentacích, pořádání výstav, přehlídek, soutěží vín, pořádání seminářů, školení, konferencí, vydávání tiskovin, provoz webových stránek, pořádání vinařských akcí, organizace vinařské turistiky). Žadateli jsou FO a PO. Žádosti o podporu Vinařskému fondu je možno podávat v termínech od 1. ledna do 15. února a od 1. července do 15. srpna...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 08. 2021

Cílem výzvy je vytvoření podmínek a podpora pořádání a propagace významných sportovních akcí, motivace k rozvoji pohybových aktivit, zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace České republiky, propagace České republiky a jejích jednotlivých regionů, dále rozvíjet pořadatelství významných sportovních akcí napříč všemi regiony České republiky. Dotace je určena na úhradu nákladů spojených s přípravou a...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 08. 2021

Cílem výzvy je spolufinancování sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, financovaných z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2021. Neinvestiční finanční podpora z rozpočtu kraje bude poskytnuta na částečné krytí vyrovnávací...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 08. 2021

Cílem programu je podpora vrcholového a výkonnostního sportu podporu individuálních reprezentantů v období od 1.9.2021 do 31.8.2022. Podpora je určena reprezentantům ČR v kategorii dospělých a nejstarší kategorii mládeže a výjimečně individuálním reprezentantům v mladších kategoriích. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby působící v této oblasti na území města Hradec Králové.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 08. 2021

Cílem tohoto grantového dotačního programu je obohacení kulturního a společenského života obyvatel obcí, které územně náleží MAS Český les. Dotace je určena na kulturní a společenské aktivity, aktivity podporující spolkovou činnost, zejména sportovní soutěže dětí a mládeže, aktivity propagující MAS Český les, aktivity propagující partnerství. Žádat o dotaci mohou obce, neziskové organizace a další právnické osoby.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 08. 2021

Předmětem programu je odměna pro střední školy za žáky, kteří se umístí na 1. - 3. místě v celostátních kolech a na medailových pozicích v mezinárodních kolech předmětových soutěží, a to např. Matematické olympiády, Fyzikální olympiády, Chemické olympiády, Biologické olympiády, Soutěže v programování, Zeměpisné olympiády, Dějepisné olympiády, Olympiády v českém jazyce, Soutěží v cizích jazycích, Středoškolské odborné činnosti...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
270 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 08. 2021

Cílem výzvy je:

 • podporovat výměny mezi evropskými audiovizuálními profesionály a usnadnit přístupu na fyzické a online trhy,
 • pokrýt průmyslové události zaměřené na obsah a  zavádění nových technologií a obchodních modelů, pokud mohou ovlivnit viditelnost a prodej evropských děl,
 • ocenit ekologické přístupy...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 08. 2021

Projekty v rámci této výzvy se zaměří na zvýšení zájmu diváků o zahraniční evropský audiovizuální obsah a na podporu šíření a viditelnosti zahraničního evropského audiovizuálního obsahu.

Očekávané výsledky:

 • Podpořit obnovu festivalů promítajících značnou část zahraničních evropských filmů a audiovizuálních děl, které byly zvláště zasaženy pandemickou krizí.
 • Zvýšit dopad evropských audiovizuálních festivalů, jejichž cílem...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 150.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 08. 2021

Výzva je zaměřena na podporu rozvoje a šíření inovativních nástrojů a obchodních modelů ke zlepšení viditelnosti, dostupnost a rozmanitosti evropských děl v digitálním věku a posílení konkurenceschopnosti evropského audiovizuálního průmyslu.

Mezi očekávané výsledky patří:

 • Zlepšení konkurenceschopnosti evropského audiovizuálního průmyslu: transparentnost, sběr dat a vhodné využití velkých objemů dat, přizpůsobení se výzvám...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 08. 2021

Výzva je zaměřena na podporu širší distribuce nedávno vydaných evropských filmů, a to povzbuzováním zprostředkovatelů a divadelních distributorů, aby investovali zejména do propagace a přiměřené distribuce těchto filmů.

Očekávané výsledky:

 • Vývoj celoevropských divadelních nebo online distribučních strategií.
 • Zvýšené investice do divadelní nebo online propagace a distribuce zahraničních evropských filmů s ohledem na rozšiřující...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 08. 2021

Cílem výzvy je podporovat vnitrostátní orgány při zřizování a udržování národního kontaktního bodů (jednoho za každou zemi) k informování o oblasti zaměstnanosti a sociálních inovacích, jejích příležitostech, požadavcích na podávání žádostí, projektech a výsledcích. Dále by měly pomáhat při sdílení a propagaci výsledků a podporovat (potenciální) příjemce, veřejnost a zúčastněné strany.

Očekávaným výsledkem výzvy jsou plně...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 19.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 08. 2021

Cílem podpory je dlouhodobý rozvoj sítě sociálních služeb a podpora jednorázových projektů v oblasti rozvoje rodin a sociální prevence. Podporu lze poskytnout na realizaci prorodinné politiky města včetně aktivizace seniorů a mezigenerační solidarity, prevenci kriminality ve městě, rekondiční, rehabilitační a příp. jiné pobyty pro uživatele různých cílových skupin, individuální dopravní služby pro zdravotně postižené občany...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 08. 2021

Cílem programu je podpora statutárních divadel při budování a rozvoji lokální kulturní identity, podpora opatření proti snížení šíření onemocnění Covid-19 a podpora open-air představení. Dotace je určena např. na uchování tradičních řemesel spojených s divadelním provozem, obnovu výpravy inscenace, inscenování divadelních představení pro střední školy, provádění divadelních představení pro střední školy, účinkování v rámci...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 08. 2021

Cílem podpory televizního a online obsahu je zvýšit kapacitu producentů v audiovizuální oblasti při vývoji a produkci silných projektů se značným mezinárodním potenciálem a usnadnit evropské a mezinárodní koprodukce v televizním a online sektoru.

Očekávané výsledky:

 • Zvýšená produkce vysoce kvalitních evropských děl pro lineární a nelineární vysílání, a to i na digitálních platformách, a také nárůst počtu koprodukcí.
 • ...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 08. 2021

Cílem podpory je dlouhodobý rozvoj sítě sociálních služeb. Dotace poskytovaná v rámci vyrovnávací platby je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb (pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace). Žadateli jsou registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 08. 2021

Cílem výzvy je posílit konkurenceschopnost evropských nezávislých produkčních společností a zvýšit jejich ekonomickou váhu na trhu. Cílem je také zvýšit kapacitu producentů v audiovizuální oblasti k rozvoji projektů s potenciálem působit po celé Evropě i mimo ni a usnadnit evropskou a mezinárodní koprodukci.

Podpora také poskytne vstupní bod pro začínající talenty a nabídne jim příležitost režírovat krátký film ve spolupráci...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 510.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 08. 2021

Cílem výzvy je podpora talentů a dovedností odborníků v audiovizuálním sektoru. Posílení kapacit odborníků v audiovizuální oblasti na přizpůsobení se novým tvůrčím procesům a novým obchodním modelům s cílem maximalizovat a plně využít příležitosti digitálních inovací v celém hodnotovém řetězci.

Iniciativy se zaměří na posílení kapacity a obchodního potenciálu digitálního přechodu ve všech formátech a pro všechny platformy...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 08. 2021

Výzva má za cíl posílit kapacity evropských kulturních a kreativních odvětví čelit společným výzvám a rozvíjet talenty, inovovat, prosperovat a vytvářet pracovní místa a růst.

Podpořeny budou projekty realizované vysoce reprezentativními sítěmi evropských kulturních organizací založených na členství v několika zemích. Sítě musí mít společné poslání, pravidla správy a práva a povinnosti členů, jak jsou formálně specifikovány ...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 825.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 08. 2021

Obce a sdružení spolupracující na dlouhodobých společných cílech mohou chtít rozvíjet sítě měst, aby byla jejich spolupráce udržitelnější. Vytváření sítí mezi obcemi v otázkách společného zájmu se jeví jako důležitý prostředek umožňující výměnu osvědčených postupů. Evropská komise podporuje rozvoj takových sítí, které jsou důležité pro zajištění strukturované, intenzivní a mnohostranné spolupráce, a tím přispívají k maximalizaci...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 08. 2021

Program je zaměřen na založení a rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů a zařízení či jiného vybavení nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra. Žadateli mohou být podnikatelské subjekty a výzkumné organizace (velké podniky mohou žádat pouze o podporu projektů, jejichž výsledky budou mít pozitivní dopad na životní prostředí, nebo na projekty výzkumu a vývoje...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 08. 2021

Výzva je zaměřena na podporu projektů spojujících širokou škálu partnerských měst v souladu s cíli programu a s ohledem na politické priority. Také mobilizuje občany na místní úrovni a na úrovni Unie k diskusi o konkrétních otázkách evropské politické agendy. Cílem je podporovat občanskou účast v procesu tvorby politiky Unie a rozvíjet příležitosti pro společenskou angažovanost a dobrovolnictví na úrovni Unie.

Jednotlivé...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 08. 2021

Novinářská partnerství podporují systémovou spolupráci mezi profesionálními organizacemi zpravodajských médií s cílem zlepšit životaschopnost a konkurenceschopnost profesionálně vytvářené žurnalistiky podporou testování inovativních obchodních modelů a sdílení osvědčených postupů, jakož i podporou inovativních novinářských spoluprací, standardů a formátů.

Očekávané výsledky:

 • celoodvětvové sítě pro výměnu osvědčených postupů...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 08. 2021

Tato výzva podpoří projekty navržené kulturními subjekty (orchestry s umělci z nejméně 20 zemí), jejichž cílem je nabídnout možnosti školení, profesionalizace a rozvoje výkonu pro mladé umělce s vysokým potenciálem.

Cíle výzvy jsou následující:

 • zvýšit viditelnost evropské kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví,
 • podporovat vznik umělecké excelence a dosažení nejvyšší možné úrovně orchestrálního výkonu...

Maximální % dotace:
40%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.800.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 08. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby, stavební úpravy včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, zabezpečení bezbariérovosti, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, odborných učeben a kompenzačních pomůcek pro rozvoj infrastruktury základních škol, zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
237 500,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 08. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury komunitních center. Dotace je určena na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra (včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí), rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, nákup pozemků, budov a staveb, vybavení pro...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
475 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 08. 2021

Cílem výzvy je poskytnutí národní podpory žadatelům, kteří předkládají žádost o podporu do výzev unijního programu LIFE 2021, v oblasti Životní prostředí nebo oblasti Opatření v oblasti klimatu. Dotace jsou určeny na přípravu projektové dokumentace (alokace 3 mil. Kč/ max. výše podpory na projekt 240 000 Kč) a spolufinancování standardních akčních projektů v podprogramu Příroda a biologická rozmanitost, Oběhové hospodářství...

Maximální % dotace:
20%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 08. 2021

Program podporuje aktivity směřující k realizaci inovačního projektu v podnicích. Cílem je stimulace inovační aktivity podniků, vyzdvihovány budou ekologicky efektivní inovace. Konkrétně jsou podporovány: zvyšování technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace), zvyšování efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace), zavádění nových informačních systémů integrující...

Maximální % dotace:
45%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 08. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj sociálních služeb či komunitních center (nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb a sociální práce s cílovými skupinami). Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 329 199,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury základních škol (stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu). Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
482 210,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2021

Cílem operace je podpora operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Dotace je určena na předávání znalostí a informační akce, investice do zemědělských podniků, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, rozvoj lesnické infrastruktury, rozvoj zemědělské infrastruktury, pozemkové úpravy, investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, zavádění preventivních protipovodňových opatření...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2021

Cílem programu je ochrana movitého kulturního dědictví ČR. Podporovanou aktivitou je zakoupení předmětů mimořádné kulturní hodnoty, které patří mezi díla typickým způsobem přestavující vývoj výtvarného umění v České republice. Žadateli jsou muzea, galerie a další subjekty hospodařící se sbírkami muzejní povahy.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2021

Program podporuje sportovní aktivity v rámci dotačních titulů - Doprava mládeže do 19 let věku (žadateli jsou spolky, jejichž družstva starují na pravidelných soutěžích a spolky, které nemají pravidelné soutěže), Zabezpečení vlastní sportovní činnosti mládeže (výkonnostní i zájmový sport), Pořádání mimořádných akcí celostátního a mezinárodního významu nebo významných akcí pro neregistrovanou veřejnost.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2021

Cílem dotačního programu je podpora subjektů podílejících se na organizaci Sportovního parku Pardubice 2021. Prostředky jsou určeny na zajištění programu a provozu stanovišť v rámci akce. Žadatelem jsoutělovýchovné jednoty, sportovní kluby, případně další subjekty, které se podílely na zajištění programu nebo provozu jednotlivých stanovišť v rámci Sportovního parku Pardubice 2021.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
35 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2021

Nadace vyhlašuje grantové řízení pro neziskové, rozpočtové a příspěvkové organizace, občanská sdružení, účelová zařízení církví a ostatní nestátní organizace, registrované v České republice a pracující v oblasti prevence a podpory zdraví.

Cílem projektu je zajistit finanční podporu organizace pomáhající zlepšování zdraví každého jednotlivce a to zejména:

 • využíváním informací, poznatků a zkušeností z oborů zabývajících...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2021

Nadace pro oblast periodické hudební publicistiky podporuje zveřejňování a zprostředkování výsledků hudebně kritických, badatelských, dokumentačních, popularizačních, vzdělávacích i jiných činností zaměřených na všechny oblasti tvůrčího odkazu Leoše Janáčka. Při hodnocení bude zohledněna i dlouhodobá aktivní spolupráce se stávajícími mediálními partnery.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2021

Cena ministra se uděluje vynikajícím studentům nebo absolventům bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem v daném studijním programu. Dále se tato cena uděluje studentovi nebo absolventovi bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádný...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Vylepšená a profesionalizovaná služba NCP v celé Evropě, která pomáhá zjednodušit přístup k výzvám Horizon Europe, snižuje vstupní bariéry pro nově příchozí a zvyšuje průměrnou kvalitu předkládaných návrhů.
 • Harmonizovaná a lepší nadnárodní spolupráce mezi národními kontaktními místy.
 • Konzistentnější úroveň podpůrných služeb NCP v celé Evropě i mimo ni, zejména...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2021

Cílem programu je podpora aktivit zaměřených na školní a mimoškolní volnočasovou činnost dětí a mládeže, na činnosti a aktivit dětí a mládeže s handicapem, na pořádání a organizování akcí celostátního a mezinárodního významu, na akce škol a školských zařízení, na preventivní a ekovýchovné aktivity, na aktivity spojené s distanční výukou ve školách a školských zařízeních, online komunikací apod. Žadateli jsou fyzické osoby...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na spolkovou činnost v území (předávání znalostí, informační akce, aktivizace místního potenciálu, aktivity spolku), na podporu drobného komunitního života v území (společenské, sportovní, kulturní akce), na obnovu a údržbu občanské vybavenosti, veřejného prostoru nebo nákup drobných předmětů a drobného vybavení nezbytných pro realizaci aktivity. Žadatelem může být pouze místní...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2021

Program podporuje aktivity v rámci podpory rozvoje občanské společnosti, osvětových kampaní podporujících zdravý životní styl, udržitelný rozvoj, projekty zaměřené na prevenci sociálně nežádoucích jevů, projekty zaměřené na ochranu životního prostředí, předcházení vzniku odpadů, na klimatickou změnu. Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2021

Cílem programu je podpora organizacím púsobících na území města (aktivity v oblasti práce s dětmi a mládeží, aktivity zájmového charakteru s otevřenou nabídkou vůči všem občanům města, aktivity usilující o toleranci a snižování předsudků mezi jednotlivými skupinami, aktivity propagující město, podporující historickou paměť národa, usilující o integraci hendikepovaných občanů do běžného života apod.). Žadateli jsou NNO...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury pro předškolní a základní vzdělávání včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti, na nákup pozemků a nemovitostí, na pořízení vybavení budov a učeben, na pořízení kompenzačních pomůcek, na zajištění vnitřní...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 821 930,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2021

Fond je zřízen k podpoře ekologických akcí a projektů fyzických a právnických osob, jimž jsou z Ekofondu poskytovány příspěvky a dotace. Tento fond působí v oblasti životního prostředí, zemědělství a oblasti městské zeleně. Dotace je určena na stavbu kanalizační přípojky k veřejné kanalizacizakončenéna centrální ČOV, na stavbu domácí ČOV v oblasti, kde se nepočítá s výstavbou veřejné kanalizace, na stavbu kanalizační sítě...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na různorodé činnosti v oblasti profesionálního současného umění (aktivity zaměřené na vznik nových uměleckých děl včetně tvůrčích dílen a tvůrčích rezidencí, na prezentaci a šíření uměleckých děl, na rozvoj a zapojení publika podložené či umožňující vznik komunikační strategie vycházející ze znalostí potřeb cílových skupin, na řešení současných společenských výzev prostřednictvím...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2021

Program byl založen k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Dotace bude těmto městům poskytnuta pouze tehdy, pokud má dané město vlastní plán regenerace a pokud se společně s vlastníkem památky podílí na její obnově. Do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón je třeba se přihlásit...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2021

Cílem programu je podpora registrovaných sociálních služeb dle zákona o sociálních službách. Dotace bude poskytnuta na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb, jejichž zaregistrovanou cílovou skupinou jsou osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (odborné sociální poradenství, kontaktní centra, služby...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2021

Cílem výzvy je podpora modernizačních projektů zaměřených na pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku a dlouhodobého nehmotného majetku určeného pro zajištění sportovní přípravy či sportovních soutěží, zejména v oblasti státní sportovní reprezentace a talentované mládeže (např. lodě, kola, sportovní pistole, oštěpy, posilovací stroje, trenažéry, regenerační a zdravotnické přístroje, mobilní sportovní povrchy, mantinely...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
7 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2021

Cílem výzvy je zajistit rozvoj sportovní infrastruktury v obcích do 3 tis. obyvatel v ČR prostřednictvím modernizace či rekonstrukce sportovních zařízení, výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí, zbudování bezbariérových přístupů do sportovního zařízení. Žadateli mohou být kraje, obce do 3 000 obyvatel, svazky obcí, příspěvkové organizace krajů a obcí, NNO (spolky, obecně prospěšné společnosti a ústavy), církve...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2021

Cílem výzvy je finanční podpora projektů zaměřených na náhradu zdrojů na pevná paliva, náhradu lokálních topidel centrálním vytápěním, rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší energetickou účinností, využití obnovitelných zdrojů energie a regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů v trvale obývaných bytových objektech. Podporovány jsou projekty v rámci Opatření...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku a dlouhodobého nehmotného majetku určeného pro zajištění sportovní přípravy či sportovních soutěží v oblasti parasportu (např. sportovní a speciální vozíky, speciální kola, sportovní pistole, oštěpy, posilovací stroje, trenažéry, zdravotnické přístroje, mobilní sportovní povrchy, mantinely, bloky, doskočiště, dráhy, dodávky, mikrobusy...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2021

ERC Advanced Grants jsou navrženy tak, aby podporovaly vynikající hlavní vyšetřovatele ve fázi kariéry, ve které jsou již etablovanými vedoucími výzkumnými pracovníky s uznávanými výsledky výzkumných úspěchů. Hlavní badatelé musí prokázat průkopnickou povahu, ambice a proveditelnost svého vědeckého návrhu.

Pro získání grantu se očekává prezentace záznamů o výsledcích odpovídajících danému oboru a alespoň o shodě s jedním...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2021

Cílem programu je podpora registrovaných sociálních služeb na území Ústeckého kraje, které jsou zařazeny do Základní sítě kraje. Podporovanou aktivitou je např. podpora terénních a ambulantních služeb sociální péče, které umožňují život uživatelů služeb v jejich přirozeném prostředí. Žadateli jsou registrované sociální služby - NNO (spolky nebo pobočné spolky, ústavy, církve a náboženské společnosti), školské právnické...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu infrastruktury základních škol, středních a vyšších odborných škol a infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, úpravy stávající infrastruktury včetně zabezpečení bezbariérovosti, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek. Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti základního, středního a vyššího odborného vzdělávání...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 459 842,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2021

Program je zaměřen na získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Podporovanou aktivitou je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Žadateli jsou podnikatelské subjekty (malé, střední i velké podniky, včetně podniků vlastněných až z 100 % veřejným sektorem), konsorcia...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 09. 2021

Cílem této výzvy je usnadnit spotřebitelům přístup k dluhovému poradenství na stabilním základně. Jedná se zejména o členské státy, kde je dostupnost a kvalita poradenských služeb v oblasti dluhu v současné době nedostatečná nebo úplně chybí.

Následující aktivity mohou být v rámci této výzvy financovány:

 • podpora tvorby sítí dluhového poradenství.
 • posílení provozní účinnosti dluhové poradenské struktury...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 60.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 09. 2021

Cílem této výzvy je přispět ke zvýšení účasti a povědomí občanů o Konferenci o budoucnosti Evropy podporou strategické spolupráce s médii. Klíčovým ukazatelem výkonnosti pro měření dosažení hlavního cíle výzvy je počet spolufinancovaných komunikačních akcí, počet hodin pozornosti a počet osob zapojených do procesu účasti na spolu-financované akci. Žadatelé jsou upozorněni na skutečnost, že každý návrh akce musí stanovit...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 100.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 09. 2021

Očekávané výsledky této výzvy jsou:

 • Zvýšená dostupnost subjektů alternativního řešení sporů spotřebitelů, a to i v přeshraničním kontextu.
 • Vyšší provozní kapacita při řešení spotřebitelských sporů.

V rámci této výzvy mohou být financovány například tyto aktivity...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 60.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 09. 2021

Program podporuje projekty zaměřené na prevenci kriminality a zvyšování bezpečnosti ve městě Pardubice. Neinvestiční dotaci lze využít na pořízení majetku a vybavení a na realizaci preventivně výchovné činnosti mládeže (ochranné pomůcky, elektrocentrály, kalová čerpadla, pracovní obleky, hadice proudnice, savice, koše, kádě apod.). O podporu mohou žádat sbory dobrovolných hasičů, které se nezúčastnily 1. kola dotačního...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 09. 2021

Cílem výzvy je poskytnutí peněžního daru za účelem podpory pravidelné výuky českého jazyka a reálií v zahraničí a souvisejících aktivit uskutečňovaných krajanskými spolky. Dar se poskytuje na kalendářní rok (2022) následující po podání žádosti na konkrétní vzdělávací aktivity realizované nebo zahájené v uvedeném roce. Žadatelem je je registrovaný zahraniční krajanský spolek, jehož předmětem činnosti je pravidelná výuka...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 09. 2021

Výzva podpoří projekty subjektů činných v různých kulturních a kreativních odvětvích. Je zakotvena v politickém rámci programu Kultura a Kreativní Evropa a jejích průřezových otázkách (inkluzivnost, snižování dopadu na životní prostředí a rovnost žen a mužů). Projekty evropské spolupráce mají rovněž přispívat k provádění nových politických iniciativ EU, jako je Nový evropský Bauhaus.

Podpora bude poskytnuta projektům spolupráce...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 09. 2021

Výzva podpoří projekty subjektů činných v různých kulturních a kreativních odvětvích. Je zakotvena v politickém rámci programu Kultura a Kreativní Evropa a jejích průřezových otázkách (inkluzivnost, snižování dopadu na životní prostředí a rovnost žen a mužů). Projekty evropské spolupráce mají rovněž přispívat k provádění nových politických iniciativ EU, jako je Nový evropský Bauhaus.

Podpora bude poskytnuta projektům spolupráce...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 200.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 09. 2021

Výzva podpoří projekty subjektů činných v různých kulturních a kreativních odvětvích. Je zakotvena v politickém rámci programu Kultura a Kreativní Evropa a jejích průřezových otázkách (inkluzivnost, snižování dopadu na životní prostředí a rovnost žen a mužů). Projekty evropské spolupráce mají rovněž přispívat k provádění nových politických iniciativ EU, jako je Nový evropský Bauhaus.

Podpora bude poskytnuta projektům spolupráce...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 09. 2021

Tato výzva  přispěje k reakci na dopad Covid-19 pandemie, podporou způsobů, jak začlenit práva dětí do reakce EU na tuto a jakékoli další nouzové situace. Současně bude podporovat genderově citlivé reakce na různé potřeby dětí vyplývající z nebo zvýšené pandemií Covid-19. Také přispěje k provádění opatření předložených strategií EU o právech dítěte.

Očekávané dopady:

 • rozšířené znalosti o dopadu pandemie Covid-19 na dívky...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 09. 2021

Cílem programu je podpora kulturních projektů na území města Českých Budějovic, které směřují k obohacení kulturního života a v roce 2022 a 2023. Podpořeny budou projekty v oblasti živé kultury, hudby, tance, divadla, folklóru (tradiční i nové významné regionální a celostátní kulturní velké projekty nebo festivaly a krátkodobé cykly akcí, tematicky zaměřené krátkodobé cykly kulturních akcí, jednodenní a vícedenní projekty...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 09. 2021

Cílem programu je podpora celoroční činnosti kulturních organizací na území města Českých Budějovic. Podpořeny budou projekty neziskových zájmových a kulturních organizací, které směřují k obohacení kulturního života a v roce 2022 a 2023 se budou cyklicky opakovat (živá kultura - hudba, tanec a zpěv, tvůrčí dílny, workshopy, semináře, kurzy, letní školy, přehlídky, soutěže v oblasti kulturních aktivit, výstavy, divadlo...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 09. 2021

Hlavním cílem výzvy je usnadnit účinný a nediskriminační přístup ke spravedlnosti pro všechny a účinné odškodnění, a to i elektronickými prostředky (e-justice). Klíčovým aspektem je propagace efektivního občanského a trestního řízení, prosazováním a podporou práv všech obětí trestných činů.

Cíle této výzvy jsou:

 • přispívat k účinnému a soudržnému uplatňování trestního práva EU v oblasti práv osob podezřelých nebo obviněných...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 09. 2021

Mikrogrant je určen na podporu kulturních a uměleckých projektů realizovaných na území statutárního města Plzně, které během roku oživí kulturní dění ve městě, a to zejména prostřednictvím aktivit v následujících oblastech (hudba, tanec, divadlo, výtvarné umění, design, literatura, podpora kulturních a lidových tradic, site specific art). Žadateli mohou být fyzické osoby podnikající i nepodnikající a právnické osoby působící...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 09. 2021

Cílem soutěže je ocenit celoživotní přínos žen, badatelek v oblasti jazykovědy, a inspirovat tím začínající vědkyně a studentky, které vědeckou dráhu v této oblasti zvažují. Záměrem letošního vyhlášení Ceny Milady Paulové 2021 je podpořit působení žen v oboru matematika v českém výzkumném prostředí. Nominaci může předkládat jednotlivec, skupina osob nebo instituce.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 09. 2021

Cílem programu je podpora sportovních akcí, zejména pro děti a mládež, na území statutárního města Zlína. Vhodným žadatelem jsou fyzické nebo právnické osoby provozující danou činnost na území města Zlína. Dotace je určena na akce konané v IV. čtvrtletí 2021. Maximální podpora jedné akce je stanovena na výši 50 000 Kč, a to zejména na lékařský dohled, platby rozhodčím, pronájem sportoviště a na technické zabezpečení.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 09. 2021

Z grantu budou podpořeny neziskové organizace zabývající se některou z těchto oblastí:

 • sociální a zdravotní,
 • vzdělávání a osvěta,
 • volný čas, sport a kultura...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 09. 2021

Výzva by měla napomoci vytvořit specifické národní sítě pro města, která budou podporovat překládání a přizpůsobování se cílům evropské zelené dohody a všech příslušných iniciativ v úzké spolupráci s vnitrostátními a místními orgány, zúčastněnými stranami a občany.

Návrhy by měly:

 • Podporovat zřizování specializovaných vnitrostátních sítí na podporu měst při jejich přechodu ke klimatické neutralitě ve formě národních platforem...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 09. 2021

Cílem programu je podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel kraje a podpora veřejného a osobního zdraví obyvatelstva v Ústeckém kraji. Dotace je určena na podporu léčebných rehabilitací a rehabilitačních pobytů, na podporu zdravotní gramotnosti a a prevenci zdravotních rizik. Žadatelem jsou právnické osoby - registrovaní poskytovatelézdravotních služeb, fyzické osoby, kterým byla ošetřujícím lékařem...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 09. 2021

Cílem výzvy je poskytovat služby na podporu regionálních a místních orgánů při jejich přípravě na splnění současných požadavků právních předpisů Unie v oblasti mechanismu civilní ochrany a předpokládaných adaptačních cílů v rámci Zákona o Klimatu, které podpoří novou strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu.

Kromě toho by tato výzva měla zhodnotit minulé, probíhající i budoucí činnosti související s přizpůsobením...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 09. 2021

Cílem výzvy je připravit provádění Mise Oceán, Moře a Vody se zvláštním zaměřením na poskytování podpory pro účinné a včasné zavedení mise pro výzkum a inovace  a pro průřezové zapojení občanů a zúčastněných stran během identifikace , návrhu a provádění mise.

Výzkumné a inovační jádro mise by se mělo zaměřit na objevování a identifikaci nových řešení a inovací potřebných k řešení společenských výzev a prostřednictvím sítě...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 09. 2021

Program Budoucnost je zaměřený na podporu vzdělávacích aktivit v oblasti judaismu a rozvoje židovských komunit. Podpořeny budou projekty zejména z následujících oblastí:

 • Výukové programy a přednášky o judaismu
 • Publikační činnost
 • Kulturní a společenská setkání ...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 09. 2021

Program Obnova je zaměřený na rekonstrukci, obnovu a zachování movitých a nemovitých židovských památek na území České republiky. Židovskými památkami se rozumí všechny movité a nemovité věci, nebo jejich soubory, dokládající náboženské způsoby, historický vývoj, tvůrčí schopnosti a život židovské komunity nebo jejích příslušníků. Podpořeny budou činnosti, které:

 • Obecně směřují k uvedení památky, poškozené zejména dlouhodobým...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 09. 2021

Návrhy v rámci této výzvy by měly zahrnovat následující aktivity:

 • Rozvoj inovativních modelů spolupráce místní správy pro spolupráci s občany a místními zúčastněnými stranami za účelem identifikace městských pilotních projektů, které současně řeší tři dimenze udržitelnosti (včetně cirkulace), kvality zkušeností (včetně estetiky) a začlenění (včetně dostupnosti).
 • Podpora měst při spolupráci se školami, univerzitami, odborníky...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 09. 2021

Progam Připomínka má za cíl podporu projektů sloužících k důstojné připomínce obětí holocaustu a vzdělávacích aktivit o holocaustu. Podporovány budou projekty zaměřeny zejména na:

 • Výstavy fotografií, dětských prací a materiálů, které připomínají holocaust.
 • Koncerty vážné, tradiční židovské i romské hudby a taneční či divadelní představení
 • Publikační činnost - vzpomínky přeživších, historické studie a další...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 09. 2021

Očekává se, projekty v rámci této výzvy přispějí k následujícím bodům:

 • spolupráce mezi vnitrostátními úředníky na způsobech provádění doplňkových akcí v celé Evropské unii a přidružených zemích,
 • zavedení vhodných mechanismů pro usnadnění víceúrovňového nasazení doplňkových akcí misí,
 • společná vize o dosažení cílů misí je sdílena na národní, regionální a místní úrovni v celé Evropské unii a přidružených zemích...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 09. 2021

Program podporuje poskytování spotřebitelských poradenských a informačních služeb široké spotřebitelské veřejnosti s důrazem na seniory a další zvlášť zranitelné spotřebitele, prezentace zkušeností a dosažených výsledků v oblasti poradenství (s výjimkou dluhové problematiky), zpracování analýz vyplývajících z poradenství se zdůrazněním nejvíce problematických oblastí a monitoring trhu. Z poskytnuté dotace lze hradit osobní...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 09. 2021

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury a zabezpečení bezbariérovosti, nákup pozemků a staveb, na pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, na zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 09. 2021

Program podporuje publikační činnost s tematikou ochrany spotřebitele, , vydávání tiskovin a letáků na spotřebitelská témata, prezentace výsledků činností nestátních neziskových organizací. Z poskytnuté dotace lze hradit osobní náklady včetně odvodů, ostatní nezbytné náklady pro realizaci projektu, náklady na finanční služby, audit atd. Žadatelem mohou být neziskové organizace se sídlem v ČR (spolky, obecně prospěšné společnosti...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 09. 2021

Cílem programu je podpora krajanské politiky (nezahrnuje projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v Banátu). Podporovanou aktivitou je např. letní tábory pro děti krajanů, konference, krajanské festivaly, koordinace českých škol v zahraničí, podpora uchování české jazykové a kulturní svébytnosti krajanských komunit v zahraničí, péče o nemovité památky v zahraničí se vztahem k českému kulturnímu dědictví...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 09. 2021

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na obnovu památek, restaurování památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památek, rekonstrukce a budování expozic a depozitářů, obnovu parků a zahrad, výstavbu objektů sociálního, technického a technologického zázemí, digitalizaci památek a mobiliářů. Žadateli jsou vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření. Realizace podpořeného...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 09. 2021

Program podporuje zastupování ČR (českých spotřebitelů) v evropských a mezinárodních organizacích zabývajících se činnostmi týkajícími se ochrany spotřebitele, spolupráce s mezinárodními spotřebitelskými organizacemi, účast na mezinárodních projektech s tematikou ochrany spotřebitele, zapojení spotřebitelských organizací do procesu mezinárodní standardizace. Z poskytnuté dotace lze hradit osobní náklady včetně odvodů...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 09. 2021

Program podporuje výchovně – vzdělávací akce v oblasti ochrany spotřebitele a finanční gramotnosti pro různé věkové skupiny včetně žáků a studentů, zpracování metodik a pomůcek pro výuku a pro vzdělávání školní mládeže a pedagogů na základních, středních a vysokých školách i spotřebitelské veřejnosti. Z poskytnuté dotace lze hradit osobní náklady včetně odvodů, ostatní nezbytné náklady pro realizaci projektu, náklady na...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 09. 2021

Program podporuje spolupráci s podnikatelskými subjekty včetně jejich svazů a sdružení sledující společné cíle směřující ke kultivaci tržního prostředí ve vazbě na ochranu spotřebitele. Z poskytnuté dotace lze hradit osobní náklady včetně odvodů, ostatní nezbytné náklady pro realizaci projektu, náklady na finanční služby, audit atd. Žadatelem mohou být neziskové organizace se sídlem v ČR (spolky, obecně prospěšné společnosti...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 09. 2021

Cílem výzvy je předložení projektových záměrů zaměřených na vznik nového sociálního podniku založením nového podnikatelského subjektu, rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem, na rozšíření podniku, který je v době podání žádosti sociálním podnikem (rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity podniku, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 165 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 09. 2021

Cílem programu je zvýšení povědomí o nabídce CR v destinacích ČR, zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky, komunikační kampaně, zkvalitnění strategického rozhodování, zlepšení koordinace nabídky v destinaci. Podpořeny ohou být projektové záměry zaměřené na řízení destinací, na realizaci marketingových výzkumů, na podporu produktů a zavádění inovací v cestovním ruchu, na podporu distribuce produktů cestovního ruchu...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 09. 2021

Cílem programu je podpora sportovním klubům působícím na území města Brna zaměřeným na sportovní činnost handicapovaných sportovců ve všech oblastech provozování sportovní činnosti, bez rozdílu výkonnosti, věkových kategorií a odvětví. Žadateli jsou právnické osoby s hlavním předmětem činnosti v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit nebo zajištění pořádání sportovních akcí pro handicapované sportovce na území města...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 09. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup pozemků, staveb, zařízení, vybavení a automobilu, na výstavbu nové infrastruktury a stavební úpravy objektů pro výkon činnosti sociálních služeb a komunitních center. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované a zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
962 026,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 09. 2021

Předmětem návrhů v rámci výzvy je kromě identifikace determinantů kvality vnitřního ovzduší posouzení jejich zdravotních dopadů na úrovních dosažených v interiéru, aby se usnadnilo stanovení účelných norem kvality vnitřního ovzduší. Pouhá přítomnost determinantu nemusí znamenat škodlivé účinky na zdraví a některé (biologické) determinanty mohou mít dokonce příznivé účinky na zdraví.

Žadatelé by měli navrhnout výzkumná...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2021

Projekty v rámci této výzvy by měly stanovit důvěryhodnou cestu, jak přispět k udržení zdraví v rychle se měnící společnosti. Výzva má přispět k následujícím cílům:

 • Zdravější životní styl a chování občanů, nezávislý a aktivní život se sníženou zátěží chorob, a to i ve stáří nebo v jiných zranitelných fázích života.
 • Občané jsou schopni a oprávněni lépe řídit své vlastní fyzické a duševní zdraví a pohodu, sledovat své zdraví...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2021

Projekty v rámci této výzvy by měly stanovit důvěryhodnou cestu, jak přispět k udržení zdraví v rychle se měnící společnosti. Výzva má přispět k následujícím cílům:

 • Zdravější životní styl a chování občanů, nezávislý a aktivní život se sníženou zátěží chorob, a to i ve stáří nebo v jiných zranitelných fázích života.
 • Občané jsou schopni a oprávněni lépe řídit své vlastní fyzické a duševní zdraví a pohodu, sledovat své zdraví...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2021

Projekty v rámci této výzvy by měly stanovit důvěryhodnou cestu, jak přispět k udržení zdraví v rychle se měnící společnosti. Výzva má přispět k následujícím cílům:

 • Zdravější životní styl a chování občanů, nezávislý a aktivní život se sníženou zátěží chorob, a to i ve stáří nebo v jiných zranitelných fázích života.
 • Občané jsou schopni a oprávněni lépe řídit své vlastní fyzické a duševní zdraví a pohodu, sledovat své zdraví...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2021

Projekty v rámci této výzvy by měly stanovit důvěryhodnou cestu k uvolnění plného potenciálu nových nástrojů, technologií a digitálních řešení pro zdravou společnost.

Žadatelé se mohou zaměřit na aktivity v jedné nebo několika z následujících oblastí:

 • Vývoj metody pro produkci a diferenciaci pluripotentních kmenových buněk (buňky, které mohou vést ke vzniku buněk ze všech tří embryonálních zárodečných vrstev), včetně...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2021

Hlavním cílem ceny je vyvinout inovativní řešení, které umožní sledovat všechny komerční nákladní vlaky od všech železničních podniků pokrývající celou evropskou síť. Cílem je poskytnout informace o vlaku v reálném čase, přístupné všem, včetně informací o poloze, odjezdu, cíli, složení a přesnosti.

Požadované řešení musí zohledňovat národní zprávy v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1305/2014 ze dne 11. prosince 2014...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 400.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2021

Výzkumné akce v rámci této výzvy by měly poskytovat výhledové informace o potenciálních rizicích a rizicích stávajících vzniklých vystavením se elektromagnetickým polím (EMF). A to prostřednictvím inovativních technik monitorování a experimentálních důkazů.

Zahrnuty by měly být tyto činnosti:

 • Monitorování expozice obecné populace a konkrétních rizikových skupin, jako jsou děti a pracovníci využívající inovativní technologie...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2021

Projekty v rámci této výzvy by měly přispět k udržení inovativního, udržitelného a globálně konkurenceschopného zdravotnického průmyslu.

Očekává se, že návrhy budou řešit všechny tyto aspekty:

 • Vytvoření strukturovaného dialogu o zavádění technických specifikací mezi vývojáři aplikací, zástupci systémů zdravotní péče, obchody s aplikacemi, lékařskými společnostmi, organizacemi pacientů, uživateli (včetně zdravotnických...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2021

Projekty v rámci této výzvy by měly přispět k udržení inovativního, udržitelného a globálně konkurenceschopného zdravotnického průmyslu.

Žadatelé by měli navrhnout činnosti spojující několik z následujících bodů:

 • Výzkum a inovace na podporu vývoje „zelenějších“ farmaceutik, které se snadněji rozkládají na neškodné látky v čistírnách odpadních vod a v  přírodě.
 • Výzkum ekotoxicity a osudu farmaceutik v životním prostředí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2021

Návrhy v rámci této výzvy se musí zabývat jednou z následujících oblastí:

 • Výzkum vztahů mezi změnami environmentálních rizik způsobených změnou klimatu, dopady na vzájemně související ekosystémy a jejich vliv na lidské zdraví.
 • Klimatem vyvolaný výskyt a přenos patogenů a šíření zoonotických patogenů pomocí přístupů Eco-health a One Health.

Návrhy by měly zahrnovat všechny následující aktivity...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2021

Projekty v rámci této výzvy by měly stanovit důvěryhodnou cestu, jak přispět k udržení zdraví v rychle se měnící společnosti. Výzva má přispět k následujícím cílům:

 • Zdravější životní styl a chování občanů, nezávislý a aktivní život se sníženou zátěží chorob, a to i ve stáří nebo v jiných zranitelných fázích života.
 • Občané jsou schopni a oprávněni lépe řídit své vlastní fyzické a duševní zdraví a pohodu, sledovat své zdraví...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2021

Projekty v rámci této výzvy by měly stanovit důvěryhodnou cestu k uvolnění plného potenciálu nových nástrojů, technologií a digitálních řešení pro zdravou společnost. Návrhy by se měly zabývat všemi následujícími aspekty:

 • Vývoj nových řešení v souladu s právními požadavky (zejména pokud jde o ochranu osobních údajů), která zlepší kvalitu, interoperabilitu, strojovou čitelnost a opakované použití údajů o zdraví  v souladu...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2021

Cílem výzvy je připravit se na zavedení motivačního impulzu pro nové antimikrobiální látky, pokud existuje nesplněná potřeba veřejného zdraví a selhání trhu. V souladu s Farmaceutickou strategií pro Evropu, která byla zveřejněna v listopadu 2020, by měly být vyvinuty inovativní přístupy na úrovni EU k podpoře výzkumu, vývoje a zadávání veřejných zakázek na antimikrobiální látky s cílem řešit otázku antimikrobiální rezistence...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2021

Návrhy v rámci této výzvy by měly zohledňovat již existující iniciativy financované z EU v této oblasti a musí se zabývat alespoň třemi z následujících položek, ale mohou obsahovat i další výzkumné a inovační činnosti pro zlepšení bezpečnosti pacientů:

 • Vyplnění mezery ve znalostech a praxi v oblasti kvality péče a bezpečnosti pacientů, mimo jiné prostřednictvím harmonizace a standardizace poskytování zdravotní péče, optimalizací...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2021

Cílem výzvy je podpořit vytvoření sítě veřejných a soukromých zadavatelů, kteří jsou odpovědní za zavádění inovací v oblasti zdravotní péče v celé EU, s cílem určit potenciální oblasti zájmu pro zadávání veřejných zakázek na inovace.

Návrhy v rámci této výzvy by měly představit důvěryhodný plán pro síť, která:

 • Vytvoří udržitelný mechanismus pro osoby s rozhodovací pravomocí v oblasti zdravotnictví a sociální péče, aby...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2021

Projekty v rámci této výzvy by měly stanovit důvěryhodnou cestu k uvolnění plného potenciálu nových nástrojů, technologií a digitálních řešení pro zdravou společnost. Návrhy v rámci této výzvy by se měly zaměřit na poskytování výsledků, které jsou směrovány, přizpůsobeny a přispívají ke všem následujícím očekávaným výsledkům:

 • Vývojáři zdravotnických prostředků poskytují udržitelné a cenově dostupné inteligentní aktivní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2021

Výzva má za cíl stanovit důvěryhodnou cestu, jak přispět k řešení nemocí a snížení jejich výskytu. Návrhy by se měly zabývat všemi následujícími body:

 • Prokázat účinnost a nákladovou efektivitu nově navržených nebo specificky přizpůsobených farmakologických nebo nefarmakologických intervencí ke zlepšení pohody a kvality života onkologických pacientů. Je třeba vzít v úvahu závažné pozdní a dlouhodobé vedlejší účinky léčby...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2021

Žadatelé by měli v rámci této výzvy navrhnout aktivity založené na údajích o zdravotní péči v jedné nebo více z následujících oblastí:

 • Vývoj interaktivních nástrojů pro politiku a vizualizaci založenou na datech (tj. prostřednictvím vytváření digitálních dvojčat / virtuálních modelů), které přinášejí nové pohledy na populace, systémy a služby jako celek, aby pomohly tvůrcům politik činit rozhodnutí. Lze předpokládat...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2021

Manažeři pracující s chemickými látkami čelí nedostatku dat, znalostí nástrojů a metod pro urychlení hodnocení rizik stávajících a vznikajících chemických látek. Nedostatek dostupných nebo přístupných informací zvyšuje riziko a zpomaluje návrh bezpečnějších chemických látek. Aby mohli hodnotitelé a manažeři rizik reagovat na současné i budoucí výzvy, mělo by partnerství v rámci této výzvy stimulovat výzkum a inovace v...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2021

Výzva má za cíl stanovit důvěryhodnou cestu, jak přispět k řešení nemocí a snížení jejich výskytu. Návrhy v rámci této výzvy by se měly zaměřit na přispění ke všem následujícím výsledkům:

 • Subjekty financující výzkum, tvůrci politik, příslušné agentury a úřady a výzkumná komunita mají strategický program výzkumu a inovací (SRIA), který má být implementován očekávaným budoucím evropským partnerstvím v oblasti antimikrobiální...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2021

Výzva má za cíl stanovit důvěryhodnou cestu, jak přispět k řešení nemocí a snížení jejich výskytu. Návrhy by se měly zabývat všemi následujícími tématy:

 • Jakákoli nemoc PRD nebo skupina PRD postihující subsaharskou Afriku.
  Kombinace zdravotnické technologie s dalšími vědeckými oblastmi, jako jsou mobilní technologie a digitální technologie (mHealth a eHealth), zpracování velkých dat a další nově vznikající technologie...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2021

Výzva má za cíl stanovit důvěryhodnou cestu, jak přispět k řešení nemocí a snížení jejich výskytu. Návrhy v rámci této výzvy by se měly zaměřit na přispění k těmto očekávaným výsledkům:

 • Všechny zúčastněné strany v hodnotovém řetězci zdravotní péče disponují rozšířenými znalostmi o rizikových faktorech, expresi příznaků, progresi nemoci a klinických výsledcích ve vztahu k charakteristikám hostitele a viru a interakci hostitel...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2021

Výzva má za cíl stanovit důvěryhodnou cestu, jak přispět k řešení nemocí a snížení jejich výskytu. Návrhy by se měly zabývat všemi následujícími body:

 • Provést přípravné práce k přípravě inovativního a strategického programu výzkumu a inovací pro připravenost na pandemii.
 • Aktivně spolupracovat se všemi potenciálními partnery očekávaného budoucího partnerství za účelem podpory sladění jeho rozsahu, společných cílů, správy...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2021

Cílem programu je přispět k lepšímu stavu kulturních památek a uměleckých objektů ve veřejném prostoru na území městské části, především prostřednictvím oprav a údržby původních architektonických prvků u zapsaných kulturních památek a obnovy soch, uměleckých děl a uměleckých prvků ve veřejném prostoru. Dotace je určena na opravy, údržbu cenných prvků prohlášených kulturních památek a objektů významných pro městskou památkovou...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2021

Cílem programu je podpořit výchovu, vzdělávání a smysluplné využití volného času dětí a mládeže na území městské části. Dotace je určena na pokrytí provozních nákladů a vzdělávání odborného personálu pracujícího s dětmi a mládeží (podprogramy - Pravidelná činnost, Prázdninová činnost, Jednorázové akce). Žadateli jsou fyzické a právnické osoby.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2021

Cílem programu je fungující sociální oblast a zdravotnictví zajišťováná primárně subjekty nestátní a neziskové povahy. V rámci dotačního programu jsou podporovány služby, které se zaměřují na oblast sociální péče, sociální prevence a sociálního poradenství, na služby návazného charakteru zaměřené na různé specifické cílové skupiny a také služby zaměřující se na prevenci rizikových jevů, na oblast zdravotnictví a hospicovou...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2021

Cílem programu je podpořit neprofesionální a profesionální kulturní dění na území městské části, především prostřednictvím podpory lokálních projektů a místních akcí, rozvoje komunitního života a podpory alternativního umění. Dotace je určena na pokrytí nákladů spojených s realizací projektů, např. honoráře účinkujících, přednášejících a lektorů, pronájem, organizační a technické zajištění projektu, materiálové náklady...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2021

Cílem programu je přispět ke zlepšení stavu životního prostředí na území městské části. Dotace je určena na zakládání nových zelených ploch a jejich obnovu, na podporu komunitních zahrad, na údržbu vzrostlé zeleně, na podporu zadržování vody v městské krajině a využití dešťové vody, na podporu biodiversity, na ekologickou výchovu, vzdělávání dospělých a tvorbu vzdělávacích materiálů. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2021

Cílem programu je podpořit sportovní a tělovýchovné aktivity pro všechny generace obyvatel městské části. Dotace je určena na rozvoj dostupných pohybových aktivit pro širokou veřejnost, na podporu sportu dětí a mládeže a sportovních programů přispívajících k prevenci sociálně patologických jevů dětí a mládeže (Podprogramy - Podpora sportu dětí a mládeže, Podpora sportu pro širokou veřejnost (nevýkonnostní sport), Podpora...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2021

Výzva má za cíl stanovit důvěryhodnou cestu, jak přispět k řešení nemocí a snížení jejich výskytu. Návrhy by se měly zabývat všemi následujícími tématy:

 • Podpora klinického vývoje, testování a validace možností léčby a péče za pomoci AI pro zlepšení klinického rozhodování.
 • Včasné začleňování koncových uživatelů (např. pacienta, pečovatele a zdravotníka) do klinického vývoje řešení založených na umělé inteligenci a procesu...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2021

Výzva má za cíl stanovit důvěryhodnou cestu, jak přispět k řešení nemocí a snížení jejich výskytu. Návrhy by se měly zabývat všemi následujícími body:

 • Zřídit platformu podporující inovativní model, který má novou podobu s harmonizovaným a udržitelným rozměrem v EU, přilákat investice a zaujmout vedoucí postavení na globální úrovni. Tento model by měl integrovat vědecké, metodické, finanční, právní, regulační a intelektuální...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2021

Cílem programu je podpora služeb zařazených do sítě sociálních a návazných služeb městské části zajišťováné nestátními organizacemi neziskové povahy. V rámci dotačního programu jsou podporovány sociální služby realizované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a návazné služby v sociální oblasti zařazené do Sítě sociálních a návazných služeb městské části. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Řídit rozvoj strategických partnerství pro integraci průmyslových hodnotových řetězců mezi EU a Afrikou zahrnující průzkum, těžbu, zpracování nerostů, rafinaci a recyklaci (pokud jsou k dispozici rafinérské kapacity);
 • Zlepšit udržitelnost (zejména environmentální a sociální aspekty) v odvětví těžby a recyklace kovů v Africe, včetně jejích dopadů na biologickou...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí alespoň k jednomu z následujících výsledků:

 • Rozšiřování schopností při porovnávání technologických řešení financovaných EU vyvinutých vysoce inovativními udržitelnými a digitálními začínajícími podniky s přístupem k financím a příležitostem k růstu, mimo jiné včetně dalších evropských nástrojů financování (jako je program Digitální Evropa a EIC), inovace veřejné zakázky, investoři a podnikové...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Nedávné propuknutí viru COVID19 prokázalo, že náklady na lidský život i ekonomiku mohou být obrovské, pokud nebudou přijata opatření k zabránění šíření infekce. Je proto zřejmé, že jsou zavedena pasivní opatření k minimalizaci dopadů současných a budoucích ohnisek infekce. Povlaky naplněné nanočásticemi, jako jsou kovové nanočástice, uhlíkové nanotrubičky, nanočástice oxidu kovu, heterostruktury, vzorované povrchy a materiály...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Poskytovat bezpečná, vysoce flexibilní, rekonfigurovatelná a modulární řešení, která umožňují rychlou reakci na změny v produkčních požadavcích a výrazně snižují úsilí při programování a dobu konfigurace nových produktů;
 • Prokázat významná zlepšení směrem ke smysluplné a bezproblémové sociální spolupráci v týmech lidských pracovníků, autonomních agentů a robotů...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Přizpůsobení toku energie a materiálů ve stávajících ocelových zařízeních s cílem umožnit technicky a ekonomicky proveditelný přechod ke snížení používání fosilního uhlíku jako redukčního činidla.
 • Snížení uhlíkové stopy postupným přizpůsobováním se vodíku a biomase jako redukčním činidlům.
 • Předvést nové technologie ke snížení spotřeby energie v ocelárnách zavedením...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Vyvíjení nástrojů na podporu průmyslu v udržitelné výrobě a spotřebě zboží, které pomáhají zlepšovat celkovou výkonnost udržitelnosti a přispívají k rozvoji udržitelnějších řešení začleněním strategií oběhového hospodářství;
 • Vypracování dokumentace dat pro doménu aplikace, aby se usnadnilo propojení dat mezi designéry, výrobci, uživateli a sběrateli použitých...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Recyklovatelné polymery s inherentními vlastnostmi recyklovatelnosti.
 • Bezpečnější plasty (s nižší toxicitou), s menší závislostí na potenciálně škodlivých přísadách.
 • Snížená ekologická stopa spojená s fází konce životnosti polymerů v důsledku zvýšené recyklovatelnosti a / nebo snížené závislosti na potenciálně škodlivých přísadách ve srovnání se stávajícími výrobky...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Přechod z vypalovaných na elektricky vyhřívané katalytické reaktory poháněné obnovitelnými zdroji povede k velkému snížení emisí CO2 ve spojení s výraznou intenzifikací procesu. Jelikož se reaktory v současné době udržují na vysokých cílových teplotách v průmyslovém katalytickém procesu s energií dodávanou spalováním fosilních paliv, nahrazení vytápění odvozeného z fosilních paliv alternativami bez emisí podstatně přispěje...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekávaný výsledek:

Evropa musí posílit svou schopnost vyrábět materiály a chemikálie udržitelným a konkurenceschopným způsobem. Nedávná krize navíc ukázala, že je důležité, aby evropský chemický a materiálový průmysl zvýšil svou flexibilitu a rychle přizpůsobil své výrobní kapacity měnícím se potřebám dodávek.

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Podporovat globální konkurenceschopnost společností...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Zlepšit znalostní základnu druhotných surovin EU a třetích zemí (potenciál, odhad zdrojů, výroba a rafinace);
 • Podporovat využití specifikací rámcové klasifikace OSN pro zdroje (UNFC) pro antropogenní zdroje schválené v roce 2018;
 • Usnadnit a urychlit rozvoj komerčního využívání projektů obnovy sekundárních zdrojů EU...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Krize COVID-19 ukázala, jak rychle se společnost dokáže přizpůsobit a vrátit se zpět, a zdůraznila, jak naléhavé bylo, aby evropský průmysl znovu objevil sám sebe a zvýšil svoji odolnost. Sociální inovace mají potenciál podpořit toto odvětví v tomto přechodu, zejména v souvislosti s technologickými inovacemi. Sociální inovace mohou přispět k pokroku a inovacím ve všech oblastech a změnit způsob interakce všech aktérů ve...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Poskytování strategických plánů rozvoje podnikání pro znovuotevření více než 20 průmyslových oblastí v Evropě, které byly nedávno uzavřeny nebo budou uzavřeny v příštích měsících;
 • Navrhování sítí klíčových hráčů, zúčastněných stran a projektů na podporu regionů zkoumajících nové přístupy k řešení problémů zelené a digitální transformace průmyslových odvětví, inovativní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Opětovné použití kompozitního materiálu a využití druhotných surovin s vyšší hodnotou, než je v současné době k dispozici;
 • Snížení odpadu odesílaného na skládky a pozitivní dopad na životní prostředí;
 • Vytváření nových hodnotových toků prostřednictvím nových technologií s potenciálem pro komerční využití; nové obchodní příležitosti a toky příjmů pro recyklační...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Nasadit příkladná pilotní řešení koncepce průmyslově-městské symbiózy (I-US), která zajistí cirkulaci toků energie, odpadu a vody; a dosažení téměř nulových emisí skleníkových plynů a téměř nulového vypouštění vody;
 • Snížit o 50% (hmotnostně nebo objemově) tvorbu průmyslového odpadu a výrazně snížit související emise skleníkových plynů opětovným využitím a přeměnou...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Výzva je zaměřena na vytvoření databáze biomateriálů, která bude obsahovat škálu informací (CSA).

Podpořeno bude:

 • Vytvoření databáze biomateriálů poskytující podrobné informace o chemicko-fyzikálních, biologických a toxikologických vlastnostech přístupných široké škále koncových uživatelů, např. výzkumní pracovníci, společnosti a lékaři pro účely hodnocení biologické a klinické užitečnosti také v oblastech nad rámec jejich...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Výsledky projektů umožní dosáhnout očekávaných dopadů destinace zlepšením energetické účinnosti v hodnotových řetězcích surovin. Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Demonstrace technologií v ocelářském odvětví vedoucí ke snížení emisí CO2 do roku 2050 nejméně o 80 až 95% ve srovnání s úrovněmi z roku 1990;
 • Zlepšit energetickou účinnost a účinnost zdrojů a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Projekty umožní dosáhnout očekávaných dopadů destinace zvýšením přístupu k primárním surovinám, zejména kritickým surovinám pro průmyslové hodnotové řetězce EU a strategická odvětví. Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Rozvíjet odolné a udržitelné dodavatelské řetězce kritických surovin pro ekosystémy e-mobility a obnovitelné energie a strategická odvětví, jako je letecký a kosmický průmysl, IKT...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekávaným výsledkem je vyšší recyklovatelnost a zvyšování obsahu recyklovaných plastů ve výrobcích s přidanou hodnotou. 

Cíle podpory:

 • Stanovit široce přijímanou definici recyklátu v EU a vyvinout příslušné metody ověřování recyklovaného obsahu ve výrobcích.
 • Zavést široce přijímané postupy EU pro kontrolu konzistentní kvality recyklátů; charakterizovat jejich vhodnost pro konkrétní aplikace a vysledovat recykláty zpět...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Posílení evropského průmyslu jako lídra v agilní a ekologické výrobě pomocí laserových technologií;
 • Zlepšování agility průmyslové výroby díky univerzálnějším procesům, jejich jednodušší rekonfiguraci a efektivnější kontrole prostřednictvím výměny dat;
 • Zlepšení environmentální udržitelnosti průmyslové výroby směrem k „správným postupům“ s 30% nižší spotřebou zdrojů...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Zvýšení efektivity a produktivity v konstrukčních a konstrukčních procesech;
 • Méně chyb v procesech plánování, návrhu a konstrukce;
 • Automatizované, rychlejší, přesnější a efektivnější povolování a dodržování předpisů pro stavební práce (např. Předpisy, zdraví a bezpečnost, výkon)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Prokázat výrazné zvýšení udržitelné výroby prostřednictvím vylepšených kontrolních systémů a nedestruktivních inspekčních metod;
 • Vyvíjet metodiky a nástroje, které zabrání generování defektů na úrovni komponent a jejich šíření na systémovou úroveň;
 • Vytvořit nové diagnostické metody pro monitorování průmyslové výroby na místě...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Výhody ekonomiky založené na vodíku jsou dobře zdokumentovány, protože vodík je bohatým palivem s nulovými emisemi a má vyšší hustotu energie než běžná fosilní paliva (např. benzín). Bezpečné skladování vodíku, ať už dlouhodobé nebo krátkodobé, však čelí několika výzvám. Skladování chemikálií je převládající metodou pro dlouhodobé skladování kvůli vysoké hustotě skladování, ale proces syntézy vyžaduje další vývoj, aby...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Zavedení evropského průmyslu jako lídra v oblasti udržitelného výrobního a zpracovatelského průmyslu založeného na datech prostřednictvím efektivního zpracování dat, zejména na okraji sítě, zlepšení environmentální, ekonomické a sociální udržitelnosti průmyslové výroby a posílení evropského vedoucího postavení v zavádění a provozu sítě průmyslového odvětví.
 • Zlepšení...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Ověření  technologie odstraňování nečistot v průmyslovém měřítku ze šrotu nebo využití kovových frakcí obsažených ve zbytcích z procesu výroby oceli (které se dnes převážně skládkují) a dosáhnete vysoké míry recyklace zbytků pocházejících z demo místa až o 40%, čímž se dosáhne účinnosti zpětného získávání kovů až 90% a účinnost regenerace minerálů až 80%;
 • Postupné...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Integrace průlomové technologie odvozené z jiných průmyslových odvětví: příklady zahrnují aditivní výrobu; spolupráce lidských robotů; autonomní vozidla ve stavebnictví; autonomní údržba, diagnostika a monitorování;
 • Prokázání dopadu využívání těchto nových průlomových technologií na účinnost zdrojů (suroviny, voda atd.), Snižování odpadu a začleněné emise CO2...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Zlepšit znalostní základnu kritických surovin EU a třetích zemí s cílem určit nové oblasti pro průzkum a odhad zdrojů;
 • Podporovat využívání standardů podávání zpráv UNFC (Rámcová klasifikace OSN pro zdroje) a UNRMS (Systém řízení zdrojů OSN) v odvětví surovin;
 • Urychlit rozvoj projektů průzkumu domácích surovin v EU integrujících inovativní technologie, které mohou...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Zhodnocení široké škály netříděného plastového (a jiného) odpadu ve velkém množství pro zabránění skládkování;
 • Zaměření se na materiál s vysokou výtěžností, které nahradí ty, které se v současnosti vyrábějí z fosilních surovini
 • Vypracování konceptů umožňující 100% využití obnovitelných zdrojů energie (např. Elektrifikované procesy), zvládání potenciálních výkyvů...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekávaný výsledek:

 • Rozvíjet společné chápání principů udržitelného rozvoje již při návrhu materiálů, výrobků i procesů.
 • Určit klíčové dimenze, které je třeba integrovat do hodnocení výkonnosti udržitelnosti produktu, a vylepšit systémový přístup založený na rámci hodnocení životního cyklu (LCA). Je to například předpoklad pro vývoj alternativních a bezpečnějších (s nižší toxicitou) plastů, povrchově aktivních látek a...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Předvést příslušnou hromadnou výrobu inovativních produktů na biologické bázi s cílem nahradit tradiční materiály vysokou environmentální stopou;
 • Vyvíjet výrobky s podobnými nebo lepšími mechanickými, fyzikálními a chemickými vlastnostmi, které mají podstatně nižší ekologickou stopu a jsou udržitelné, netoxické a recyklovatelné ve srovnání s materiály, které nejsou...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Výzva je zaměřena na rozvoj pokročilých řešení pro účinné využívání zdrojů, opětovné použití a recyklaci druhotných surovin pro průmyslové hodnotové řetězce EU a strategická odvětví.

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Rozšíření recyklace surovin, znovupoužití technologií na konci životnosti produktů a obnovení městských dolů, včetně vytvoření efektivních třídicích technologií pro separaci a recyklaci...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekt přispěje k následujícím výsledkům:

 • Zřídit Evropské společenství (ECoP) jako efektivní a udržitelné fórum / platformu spojující uzly pro oběhovou ekonomiku (H4C) a všechny subjekty ochotné investovat do průmyslové městské symbiózy, směřující k budování nových řetězců hodnotového oběhu.
 • Poskytovat H4C aktuální podporu shromažďováním a vyhodnocováním znalostí, nástrojů, modelů a řešení a jejich zpřístupňováním...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Kaskádovým přístupem včetně opětovného použití významně zvýšit využití stavebního a demoličního odpadu (minimálně 80% hmotnosti v souladu se stávající směrnicí o odpadu 2008/98 / ES ve znění směrnice 2018/851) , recyklaci a transformaci odpadu na druhotné produkty v plné spolupráci mezi společnostmi zabývajícími se výstavbou a nakládáním s odpady;
 • Poskytnout nový...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekávaný výsledek:

 • Vytvoření inovačního ekosystému shromažďujícího různé prvky nezbytné k urychlení vývoje v oblasti zavádění solárních paliv a chemikálií. To bude vyžadovat přísnou synergii akcí mezi všemi složkami zúčastněných stran, od výzkumu a vývoje po průmysl a společnost, aby se podpořilo jejich zavedení.
 • Vývoj solárních paliv a chemikálií navíc vyžaduje úplné přepracování současných technologií a procesů založených...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Tato výzva je určena pro studenty 1. ročníků vysokých škol, konkrétně pro:

 • slovenské studenty 1. ročníků VŠ v České republice
 • české studenty 1. ročníků VŠ na Slovensku.

Studentům, kteří splní podmínky výzvy, přiděluje nadace stipendium ve výši až 20 000 Kč. Polovina stipendia je studentům vyplácena v zimním semestru a druhá polovina v letním semestru. Podmínkou pro vyplacení druhé části stipendia je zaslání potvrzení...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 09. 2021

Výzva je zaměřena na nová technologická řešení a inovace v oblasti buněčné a genové terapie (CGT).

Podpořeny budou:

 • Pokročilá technologická řešení, která mohou účinně podporovat výrobní pokrok GMP buněčné terapie, např. z hlediska rychlosti a efektivity nákladů.
 • Nové produkty buněčné terapie zaměřené na častá onemocnění, jako je rakovina a selhání orgánů, ale také na méně častá onemocnění, jako jsou poruchy imunodeficience...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 09. 2021

Cílem programu je zajistit informovanost o povinnostech občanů k obraně státu u žáků základních škol a studentů středních škol, zajistit u této cílové skupiny rozvoj znalostí, dovedností a návyků týkajících se branně-bezpečnostní problematiky, upevňování mravních a morálních vlastností potřebných k obraně státu a zajistit podporu mimoškolních aktivit spojených s branností. dotace je určena na organizaci besed, přednášek...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Program podporuje jednoleté a dvouleté projekty/činnost v oblasti uměleckých řemesel a lidových tradic (aktivity v oblasti tradiční lidové kultury, regionální kulturní tradice, akce a soustavnou činnost folklorních souborů dětí i dospělých, dokumentaci, identifikaci a prezentaci uměleckých řemesel, kulturní aktivity příslušníků národnostních menšin). Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající i nepodnikající...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Účelem dotačního programu je:

 • finanční podpora rodin, které pečují o dítě z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením, spočívající ve finanční kompenzaci části nákladů, vzniklých v souvislosti se skutečností, že dítě s těžkým zdravotním postižením plní školní docházku denní formou,
 • podpora integrace dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením do běžného života.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
25 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem výzvy je zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce zastřešující sportovní organizace reprezentující olympijské nebo paralympijské hnutí v České republice, rozvoje olympijského a paralympijského hnutí v České republice a mezinárodní spolupráce, propagace sportu, olympijských a paralympijských principů a hodnot, zdraví prospěšných pohybových aktivit a zdravého životního stylu, zabezpečení sportovní...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je obnova přirozených funkcí krajiny. Program se dělí na 6 podprogramů (115 172 – Zajištění povinností orgánů ochrany přírody ve zvláště chráněných územích a lokalitách soustavy Natura 2000, 115 173 – Péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, 115 174 – Adaptace vodních ekosystémů na změnu klimatu, 115 175 – Adaptace nelesních ekosystémů na změnu klimatu, 115 176 – Adaptace lesních ekosystémů na...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Termín uzávěrky pro přijímání Žádostí o finanční příspěvek na 3. čtvrtletí 2021 je 30. 9. 2021.

Posláním nadace je pomoc pacientům s roztroušenou sklerózou. O pomoc se mohou ucházet pacienti a jejich rodinní příslušníci, centra zabývající se léčbou roztroušené sklerózy (RS centra) a organizace podporující a sdružující pacienty diagnostikované s roztroušenou sklerózou. 

Nadační příspěvky jsou udělovány zejména v těchto...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro základní, střední a vyšší odborné vzdělávání, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 900 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Program je určen na zvýšení kvality sociálních služeb a na činnosti rozvojové povahy, zejména na podporu kvality sociálních služeb, na činnosti pro podporu rodiny. O dotace mohou žádat právnické osoby nezřízené státem a územně samosprávními celky - neziskové organizace, právnické osoby zajišťující činnosti v oblasti podpory rodiny (spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace aj.).

Maximální % dotace:
15%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 430 340,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je zachování kulturního dědictví zprostředkováním pomoci válečným veteránům při plnohodnotném zapojení do života společnosti zejména v jejich přirozeném prostředí a zabránění jejich sociálnímu vyloučení. Dotace je určena na zajištění osobního a telefonického styku s válečnými veterány, zprostředkování informovanosti válečných veteránů o činnosti MO, Armády ČR a NNO a jejich zapojení do činnosti NNO, poskytování...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

V rámci výzvy se očekává vytvoření sítí, které navrhnou a provedou relevantní, kvalitní a působivé pracovní programy a přispějí k rozvoji a provádění politik EU. Komise očekává:

 • prospěch z odborných znalostí sítí, pokud jde o výzvy (a způsoby jejich řešení), kterým čelí sociální podniky, mikropodniky a jejich podpůrné organizace
 • a podporu při informačních činnostech na úrovni EU, národní a místní úrovni s cílem zajistit...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Podpora a rozvoj neziskového sektoru působícího v oblasti prevence kriminality (snížení výskytu delikventní činnosti u dětí a mladých dospělých, prevence kriminality zaměřená na seniory a zdravotně postižené, snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů a návštěvníků města, dluhová problematika, terciární prevence - recidivisti, riziková mládež, cizinci, propuštění z výkonu trestu) pro...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vybudování zázemí pro sociální poradny, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace (nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami). Žadateli jsou obce, organizace zakládané...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rstavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány, nákup pozemků, budov a staveb, pořízení automobilu pro poskytování terénních...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je personální zabezpečení zdravotních služeb v Ústeckém kraji. Stipendium je určeno studentům prezenčního studia. Žadatelem je student druhého a vyššího ročníku, studující na lékařských a farmaceutických fakultách v ČR prezenčně šestiletý magisterský program Všeobecné lékařstvím, pětiletý magisterský program Zubní lékařství nebo pětiletý magisterský program Farmaceut.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

V rámci výzvy se očekává vytvoření sítí, které navrhnou a provedou relevantní, kvalitní a působivé pracovní programy a přispějí k rozvoji a provádění politik EU. Činnosti, které mohou být financovány v rámci této výzvy:

 • Přispívání k tvorbě regulací, politik a reforem na úrovni EU, národní a místní úrovni a poskytování podkladů pro tvorbu politik Komisi EU. A to na příklad shromažďováním příslušných důkazů a názorů (zejména...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Výzva podpoří projekty zaměřené na překlad, publikaci a propagaci fikčních literárních děl.

Vybrané projekty přispějí k následujícím cílům:

 • posílení nadnárodního oběhu a rozmanitosti evropských literárních děl, zejména podporou překladů z méně používaných jazyků do angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny (kastilštiny) a italštiny,
 • oslovení nového publika pro evropská literární díla v EU i mimo ni...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 300.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem výzvy je finanční podpora kulturních, sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit, aktivit zaměřených na sociálně-zdravotní problematiku seniorů a podpora krátkodobých a jednorázových akcí, které významně reprezentují město v zahraničí a na území ČR. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby realizující aktivity či akce zaměřené na seniory.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Výzva je zaměřená na podporu těžce zrakově postižené osoby všech věkových skupin. A to přímo, nebo prostřednictvím organizací, které poskytují této cílové skupině podporu a služby zejména v oblasti rané péče, vzdělávání, seberealizace a zaměstnávání. Žádat o podporu mohou neziskové či příspěvkové organizace. 

Žadatelé z řad neziskových či příspěvkových organizací předkládají žádosti o nadační příspěvek jednou ročně (červenec...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je zvýšit počet absolventů medicíny, kteří se budou připravovat na specializaci v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje a zejména jeho venkovských částí. Dotaci lze poskytnout na rezidenční místo. Rezidenční místo vzniká u poskytovatele zdravotních služeb, který musí splnit podmínky stanovené MZ. Ten vypíše výběrové řízení a vybere si absolventa...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro předškolní, základní, střední a vyšší odborné vzdělávání, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu. Žadateli jsou kraje, obce, organizace...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
963 448,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je napomáhat zachování kulturního dědictví utvářením hrdosti k vojenským tradicím a posilováním vědomí součinnosti obyvatel k obraně vlasti. Dotace je určena na realizaci veřejných pietních aktů k uctění památky padlých vojáků, činnosti spojené s oslavami státoprávních výročí a připomínání si oběti světových válek, na oslavy a připomínání významných válečných událostí, osvobození obcí, ukončení světových...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Program podporuje jednoleté a dvouleté projekty/činnost v oblasti divadla, performance a cirkusu (festivaly a přehlídky, nastudování a provozování inscenačních projektů, celoroční inscenační a produkční činnosti, tvůrčí dílny, kurzy, konference a semináře a jiné projekty v oblasti činohry, pohybového a nonverbálního divadla, loutkového divadla, alternativního divadla a jiných forem divadla a nového cirkusu). Žadateli jsou...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je poskytnutí finanční podpory na úhradu nezbytných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb (Služby sociální péče, Služby sociální prevence, Služby odborného sociálního poradenství) souvisejících služeb a aktivit a dalších aktivit v sociální sféře (Hospicová péče, Dobrovolnictví na území města, Chráněné dílny, chráněné zaměstnávání). Žadateli mohou být registrované sociální služby.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Program podporuje jednoleté a dvouleté projekty v oblasti hudebních klubů. Dotace jsou poskytovány na podporu celoroční činnosti hudebních klubů, které mají přímou vazbu na město Brno, založené na prezentaci autorské tvorby významného brněnského či celorepublikového charakteru, zvyšující kvalitu živé kulturní produkce zejména ve večerních hodinách vztahující se zejména k cílové skupině 18+ či oživují veřejný prostor. Podporovány...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Program podporuje jednoleté a dvouleté projekty/činnost v oblasti tance (pořádání festivalů a přehlídek tance, nastudování a provozování inscenačních projektů, celoroční inscenační a produkční činnost, tvůrčí dílny, kurzy, konference a semináře, apod.). Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Program je zaměřen na poskytování neinvestičních dotací k zajištění veřejných kulturních služeb a kulturního vyžití veřejnosti v oblasti hudby, na kterém má město Brno zájem, podporuje jednoleté a dvouleté projekty/činnost. Dotace jsou určeny na podporu hudebních festivalů a přehlídek, soutěží, koncertních akcí, kontinuální činnosti stálých souborů, interdisciplinárních projektů s těžištěm v hudebním umění, tvůrčích kurzů...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je zajištění dostupnosti primární péče pro všechny občany České republiky. Dotace bude poskytována na krytí nákladů spojených s technickým vybavením v nových ordinacích praktických lékařů včetně vybavení v oblasti POCT přístrojů a rychlé diagnostiky, a na krytí nákladů spojených s personálním zabezpečením. Dotační program je rozdělen na dva podprogramy, z nichž jeden program má za cíl zajistit dostatečné...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je podpora kulturních, sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit, aktivit zaměřených na sociálně-zdravotní problematiku, podpora krátkodobých a jednorázových akcí pořádaných na území SMÚ či v rámci významné reprezentace i mimo území města. Dále pak podpora subjektů či osob, které významně reprezentují SMÚ a účastní se na akci krajského, celorepublikového, mezinárodního či celosvětového charakteru...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem výzvy je podpora pro jednotlivá česká kinematografická díla a jejich účast na nejvýznamnějších mezinárodních filmových festivalech v zahraničí nebo při nominacích na mezinárodní ceny. Klíčová je propagace české kinematografie v zahraničí. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby. Celková alokace podpory je 3 000 000 Kč.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je podpora dlouhodobých kulturních a společenských aktivit přispívajících k rozvoji kulturního prostředí nebo k udržování kulturních tradic, podpora veřejně přístupných kulturních a uměleckých akcí, podpora vydávání literárních, výtvarných, hudebních a audiovizuálních děl, podpora místních jednotlivců, kulturních subjektů a organizací při reprezentaci města na prestižních přehlídkách, soutěžích a festivalech...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení (nákup bytů, objektů nebo budov, nákup a dostavba nedokončených staveb, nákup pozemku, výstavba sociálních bytů včetně odpovídající části společných prostor, hodnocení, stavební úpravy, nástavby a přístavby bytů, budov, přestavba nebytových prostor na byty sociálního bydlení, rekonstrukce společných prostor...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 277 180,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Program podporuje jednoleté a dvouleté projekty/činnost v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti dětí, mládeže i dospělých, neprofesionální zájmové činnosti dětí, mládeže, seniorů a postižených spoluobčanů s kulturním zaměřením pořádaných zejména formou přednášek, besed nebo tvůrčích dílen. Žádost lze podat také na školní výchovné umělecké programy. Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající i nepodnikající...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je podpora výměny stávajících zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinnách domech za nové, nízkoemisní zdroje tepla. Dotaci bude možno poskytnout na kotel na biomasu s ručním přikládáním (max. 100 000 Kč), tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu (max. 120 000 Kč), plynový kondenzační kotel (max. 95 000 Kč). Žadatelé jsou fyzické osoby - vlastník či spoluvlastník bytové jednotky...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
127 500,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem dotačního programu je napomáhat k získávání branně-sportovních a technických dovedností a návyků obyvatelstva, podporovat rozvoj jeho fyzické kondice, sebeovládání, mentálního zdraví a zdravého způsobu života, a to prostřednictvím branně-bezpečnostních sportů a sportovně technické činnosti. Vytvářet podmínky k rychlému zapojení populace do řešení vojenských krizových situací a zvyšovat vědomí její odpovědnosti za...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
120 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je podpora jednotlivých nebo jednorázových environmentálních vzdělávacích, výchovných a osvětových akcí a aktivit, podpora činnosti neziskových organizací zaměřených na EVVO a ochranu životního prostředí a podpora opatření ve prospěch životního prostředí. Žadateli v dotačním titulu Podpora akcí a aktivit EVVO mohou být neziskové organizace, školy a školská zařízení působící na území města, v dotačním titulu...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Program podporuje jednoleté a dvouleté projekty/činnost v oblasti literatury. Podporovány jsou projekty/celoroční činnost zaměřená na pořádání literárních přehlídek, festivalů, literárních čtení, vydávání publikací pojednávajících o Brně včetně brunensií, činnosti žadatelů v dané oblasti, vydávání periodických a neperiodických publikací, internetových projektů věnovaných literatuře, aj. Žadateli jsou právnické osoby a...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Program podporuje jednoleté a dvouleté projekty/činnost v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury (realizace výstavních projektů, celoroční výstavní činnosti, vydávání odborných publikací v tištěné i elektronické podobě včetně katalogů k výstavám, dalších projektů v dané oblasti – přehlídek, výtvarných a odborných sympozií, aj.). Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající i nepodnikající...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je personální zabezpečení zdravotních služeb v Ústeckém kraji. Stipendium je určeno studentům studujícím na vysokých školách nebo vyšších odborných školách studijní obory určené k získání odborné způsobilosti zdravotnického pracovníka. Žadatelem je student druhého a vyššího ročníku, studující obor určený k získání odborné způsobilosti zdravotnického pracovníka.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem výzvy je posílení pozice českého filmu v distribuční nabídce, podpora českých debutů a náročných kinematografických děl v distribuční nabídce, podpora nezávislých zahraničních kinematografických děl v distribuční nabídce, širší dostupnost kinematografických děl v regionálních jednosálových a dvousálových kinech. Podpora je určena pro distribuci jednotlivých kinematografických děl v kinech či obdobným způsobem (alternativní...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je podpora kultury a zachování kulturního dědictví a s tím související rozvoj veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava. Podpora se poskytuje na jednoleté projekty v oborech - Hudební a scénické umění; Literatura a publicistika, včetně ediční činnosti; Výtvarné umění, architektura a fotografie včetně ediční činnosti a výtvarných výstav;  Kulturně vzdělávací činnost; Ostatní kulturní...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik). Dotace je určena na výstavbu, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků, rozšíření prostorové kapacity podniku, rozšíření nabízených produktů a služeb, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku. Žadateli...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 581 449,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup pozemků, staveb, zařízení, vybavení a automobilu, na výstavbu nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro výkon činnosti sociálních služeb a komunitních center, na nákup vybavení pro zajištění provozu zařízení. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
950 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti), nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov a učeben, nákup kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity ZŠ/SŠ a připojení k internetu. Žadateli jsou zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 324 044,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Širší a strategičtější propagace příležitostí mezinárodní spolupráce nabízené prostřednictvím MSCA.
 • Monitorování pokroku, příležitostí a výzev v bilaterální a biregionální spolupráci MSCA s hlavními mezinárodními partnerskými zeměmi a regiony.
 • Posílení doplňkovosti s dalšími příslušnými iniciativami v oblasti propagace a spolupráce financovanými z programu Horizont...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 10. 2021

Cílem výzvy je zvýšit přeshraniční spolupráci mezi stávajícími evropskými službami video na vyžádání.

Mezi očekávané dopady výzvy patří:

 • Posílit přeshraniční spolupráci mezi platformami European Video On Demand (VOD) prostřednictvím společných aktivit za účelem rozšíření online publika evropského audiovizuálního obsahu.
 • Posílit atraktivitu způsobilých evropských platforem VOD pro přeshraniční publikum a online spotřebu...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 10. 2021

Očekávaným výsledkem výzvy je:

 • Stimulovat zájem a zvyšovat povědomí diváků o evropských filmech a audiovizuálních dílech, včetně konkrétních programů o filmovém dědictví.
 • Posílit celoevropskou spolupráci v oblasti inovačního rozvoje publika a projektů filmového vzdělávání, zejména s využitím nových digitálních nástrojů.
 • Zvýšit celoevropský dopad filmové produkce...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 10. 2021

Účelem výzvy je motivovat hráče z různých kulturních a kreativních odvětví k navrhování a testování inovativních digitálních řešení s potenciálním dlouhodobým pozitivním dopadem na ostatní kreativní odvětví. Laboratoř usnadní vytváření inovativních řešení, která se mohou vztahovat na audiovizuální odvětví a na další tvůrčí a kulturní odvětví. Řešení by měla být snadno replikovatelná a měla by mít potenciál pro proniknutí...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Využití potenciálu řas jako průmyslové suroviny zvýšením a prokázáním technoekonomické životaschopnosti konceptů pěstování a biotransformace řas s pozitivními environmentálními, sociálními a ekonomickými dopady. Provádění udržitelné modré ekonomiky Evropské zelené dohody a strategie EU v oblasti biohospodářství.
 • Poskytovat znalosti trhu, aby bylo možné sladit...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekávají se následující výsledky projektů:

 • Lepší přijímání inovací ze strany zemědělců a dalších příslušných aktérů, které zvyšují schopnost systémů chovu hospodářských zvířat zmírňovat a přizpůsobovat se změně klimatu na úrovni zvířat, populace a hospodářství, a tím zlepšují odolnost výrobních systémů i zdraví a dobré životní podmínky zvířat.
 • Vylepšená kapacita pro hodnocení environmentálních a socioekonomických dopadů...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícímu výsledku:

 • Zlepšení vlivu průmyslových procesů na životní prostředí v následujících odvětvích založených na biotechnologiích: stavebnictví, zpracování dřeva, textilu, buničiny a papíru a biochemikálie.

Projekty by měly:

 1. Identifikovat a analyzovat případové studie pro každý výše uvedený průmyslový sektor založený na biotechnologiích v místním (regionálním, venkovském, městském...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Harmonizované politiky ochrany životního prostředí a provádění opatření místními správami a tvůrci politik k dosažení cílů snižování zátěže dusíkem a fosforem na úrovni regionů / povodí.
 • Osvědčené postupy sdílené v EU a přidružených zemích k prevenci znečištění z emisí dusíku a fosforu do ovzduší / půdy / vody, včetně návrhu meziodvětvových modelů správy...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Zvýšené povědomí o hodnotě NBS pro inovativní a holistické vzdělávání dětí a mladých lidí, rozvoj kompetencí, hodnot a postojů 21. století prostřednictvím aktivní a poutavé pedagogiky.
 • Výukové programy a materiály NBS jsou dostupnější v celé EU.
 • Místní komunity v celé EU jsou stimulovány k tomu, aby spoluvytvářely NBS, čímž přispívají k většímu zvýšení a...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Lepší schopnost venkovských komunit a venkovských lidí inovovat za účelem změny díky níže uvedeným konkrétním výsledkům.
 • Zlepšené dovednosti a znalosti občanů venkova, podnikatelů, organizací, místních akčních skupin a vedoucích komunit v oblasti stávajících nástrojů pro rozvoj a provádění strategií pro inovace venkova (včetně sociálních inovací) a inovativních...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Přeměna stávajících environmentálních platforem na plně interoperabilní digitální ekosystémy s využitím pokroku dosaženého v oblasti umělé inteligence, strojového učení a vysoce výkonných výpočtů;
 • Posílit FAIRness (zjistitelnost, přístupnost, interoperabilitu a opětovnou použitelnost) údajů z pozorování životního prostředí, například prostřednictvím anotací...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Projekty přispějí ke všem následujícím očekávaným výsledkům:

 • Lepší porozumění ekonomické a finanční výkonnosti NBS, přispívající k větší podpoře investic v NBS a ke zrychlení zavádění na trh.
 • Trhy NBS jsou dále rozvíjeny a lépe strukturovány.
 • Aktéři působící na trzích NBS jsou lépe připraveni provádět analýzu nákladů a přínosů a zpeněžovat NBS a řešit své finanční potřeby pro větší implementaci NBS, včetně přístupů ke...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Projekty by měly přispět k některým z následujících výsledků:

 • Systémová, integrovaná a (otevřená) standardizovaná data, znalosti a modely stavu ochrany a ekologických požadavků druhů a stanovišť (se zaměřením na ty, na které se vztahují směrnice o ptácích a směrnice o ochraně přírodních stanovišť a červený seznam IUCN). To povede k lepší péči o chráněná místa a druhy, zejména s ohledem na stanovení cílů ochrany a vypracování...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • snížená rizika biologických a chemických nebezpečí v celém potravinovém systému;
 • schopnost správních orgánů předvídat a zmírňovat vznikající rizika pro bezpečnost potravin, kapacita a odborné znalosti pro činnosti posuzování rizik, včetně komplexního hodnocení rizik (rizika v kombinaci s přínosy) a nejvhodnějších kontrolních opatření pro biologická a chemická...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Trvale udržitelné nebo chované výživné mořské plody s nízkou ekologickou a uhlíkovou stopou jsou dobře komunikovány, dobře přijímány a preferovány spotřebiteli.
 • Identifikace klíčových překážek k dosažení plně transparentního hodnotového řetězce mořských plodů v Evropě, včetně posouzení kritérií pro nepřijetí ze strany spotřebitelů.
 • Trvalá spolupráce v oblasti...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Modernizace odvětví prostřednictvím podpory a sdílení znalostí, inovací a digitalizace v zemědělství a na venkově a jejich zavádění, jakož i podpora evropského cíle „Green Deal a Farm to Fork“.
 • Shromažďování a distribuce snadno přístupných poznatků zaměřených na praxi ve zvolené tematické oblasti, zejména stávajících osvědčených postupů a výsledků výzkumu, které...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Komunita vytvářející politiku využívá lepšího pochopení (ne) soudržnosti politiky, potenciálních slabin v podmíněnosti, kompromisů a nevyužitých synergií mezi námořní politikou a legislativou prostřednictvím:
  • zastavení úbytku biologické rozmanitosti a posílení biologické rozmanitosti a obnovy a ochrany ekosystémů ve prospěch místních komunit
  • upřednostňování...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekávaný výsledek:

V souladu s prioritou Komise „Silnější Evropa ve světě“, k provedení ekologického jednání EU a prokázání vůdčí schopnosti, jak je stanoveno ve strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti pro rok 2030, posílí úspěšný návrh podporu EU pro procesy spuštěné IPBES a IPCC - dosáhnout cílených dopadů na politiky relevantní pro biologickou rozmanitost a integrovat strukturované politické vstupy do výzkumného...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Snížit riziko digitálních rozdílů mezi různými typy farem, odvětvími a regiony.
 • Přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a sociální a environmentální udržitelnosti v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech prostřednictvím inovativních řešení 5G, last-míle a edge.
 • Usnadnit rozhodování, zejména pro obce, zemědělce, lesníky a jejich...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekávaný výsledek:

 • Lepší porozumění hlavním překážkám a představení osvědčených postupů při provádění udržitelného a účinného snižování znečištění moří, prevence, opatření ke zmírňování a monitorování (např. administrativní, právní, finanční, technické, sociální).
 • Vylepšená podpora se souborem pokynů pro nezbytný modrozelený přechod k dosažení politické vize dosažení čistých evropských moří do roku 2030.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekávaný výsledek:

Úspěšné návrhy podpoří povědomí o vlivu alternativních hnojivých produktů na životní prostředí a jejich přijetí zúčastněnými stranami a místními správci v souladu s ambicí nulového znečištění. Výsledky projektů přispějí k udržení toků dusíku a fosforu v bezpečných ekologických mezích na úrovni EU, na regionální a místní úrovni a k ​​obnově ekosystémů.

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k několika z následujících výsledků:

 • Vylepšená znalostní základna týkající se dopadů změny klimatu na zranitelnost, riziko a přizpůsobení se změně klimatu v Evropě i v zahraničí.
 • Poskytnutí ucelenějšího obrázku o budoucích zranitelnostech vody, včetně aspektů kvantity i kvality vody, lepším zvážením interakcí mezi změnami a variabilitou klimatu, hydrologií povrchu země a podzemních vod...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Projekty by měly přispět ke všem následujícím výsledkům:

 • Hlubší pochopení strukturního složení mikrobiomů, jejich struktury, funkcí, mechanismů a potenciálů v souvislosti s biotechnologickými inovacemi (tj. materiály na biologickém základě, biochemikálie, produkty a služby, včetně environmentálních aplikací), jakož i zdokonalené metody jejich izolace a kultivace. To by mělo vést k inovativním řešením pro konstrukci a...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Projekty by měly řešit všechny následující výsledky:

 • Lepší porozumění dopadů, rizik a příležitostí pro biologickou rozmanitost v oblasti digitální transformace (například inteligentní technologie, umělé inteligence, automatizace, miniaturizované senzory, aplikace občanské vědy, crowdsourcingu), nových materiálů a nové vznikající technologie.
 • Identifikace a posouzení toho, jak probíhá změna na úrovni systému ovlivňujícího...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím očekávaným výsledkům:

 • Vyšší povědomí zúčastněných stran (např. vytvořením programu zaměřeného na pomoc místním zúčastněným stranám, včetně producentů primární biomasy, organizací občanské společnosti včetně nevládních organizací a malých a středních podniků, aby byly integrovány do hodnotových řetězců založených na biotechnologiích a těžit z nich) - identifikace místních...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekávaný výsledek:

V souladu s cíli Evropské zelené dohody a strategií EU v oblasti biohospodářství budou projekty podporovat inovátory při rozšiřování inkluzivních a malých řešení založených na biologických východiscích ve venkovských oblastech, které přispívají k regionálním, městským a spotřebitelským přechodům k udržitelnému, regenerativnímu a inkluzivnímu a pouze oběhové hospodářství a biohospodářství ve všech regionech...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Projekty by měly přispět ke všem následujícím očekávaným výsledkům:

 • Nižší výrobní náklady, lepší bezpečnost a přístup ke konečným efektivním, specifickým, vysoce výnosným a vysoce hodnotným, klimaticky neutrálním aplikacím.
 • Nižší závislost na produkčních systémech na pevnině, minimalizace rizika nepřímé změny ve využívání půdy (ILUC), se specifickými technickými řešeními a strategiemi pro inovativní, vysoce výkonné vícezdrojové...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k nejméně čtyřem z následujících výsledků:

 • Lepší formulace politiky pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby na evropské, národní a regionální úrovni, založená na lepším pochopení lépe kvantifikovaných a charakterizovaných změn v biologické rozmanitosti a ekosystémových službách a na predikci jejich trajektorií.
 • Lepší porozumění nepříznivým kumulativním dopadům změny klimatu a...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k nejméně čtyřem následujícím očekávaným výsledkům:

 • Vytvoření a správa evropského uzlu Mezinárodního čárového kódu života.
 • Vytvoření evropského uzlu přidruženého k projektu Země Biogenomie s jasnými cíli.
 • Rozvoj nezbytných sítí, technologií, standardů kvality, referenčních atlasů a taxonomických odborných znalostí po celé Evropě, aby bylo možné systematicky a komplexně identifikovat specifickou...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Shromažďování a distribuce snadno přístupných poznatků zaměřených na praxi ve zvolené tematické oblasti, zejména stávajících osvědčených postupů a výsledků výzkumu, které jsou připraveny k zavedení do praxe, ale nejsou odborníky dostatečně známy nebo používány.
 • Dlouhodobé zachování praktických znalostí - mimo období projektu - zejména využitím hlavních důvěryhodných...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Zvýšení transparentnosti na trzích s digitálními a datovými technologiemi v odvětví zemědělství a ve sdílení údajů v zemědělském hodnotovém řetězci a podporování hospodářské soutěže.
 • Snížení rizika investic do digitálních a datových technologií v zemědělství.
 • Posílení kapacit pro tvorbu politiky, monitorování a předvídání v zemědělství a digitálních a datových...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícímu výsledku:

 • Systémy certifikace pro mezinárodní obchod v EU a celosvětový rozsah biologických zdrojů pro systémy založené na biotechnologiích zahrnující dopady na životní prostředí a kompromisy v biologických dodavatelských řetězcích.

Posouzení environmentální udržitelnosti výroby biologických zdrojů a obchodů v biologických systémech je stále výzvou. Ukazatele takové udržitelnosti...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že úspěšné návrhy přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Rozvoj soudržné a odolné transevropské přírodní sítě chráněných oblastí podporou členských států při plnění klíčových závazků k ochraně nejméně 30 % rozlohy EU a přísné ochraně nejméně 10 % rozlohy EU.
 • Zřízení ekologických koridorů - v rámci sítě i mimo ni - k prevenci genetické izolace, umožnění migrace druhů včetně reakce na změnu klimatu, udržování...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Za tímto účelem se očekává, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Vytvoření kritického množství zadavatelů řešení a služeb v oblasti přizpůsobování se změně klimatu a zmírňování jejích dopadů, které bude provádět společné, přeshraniční nebo koordinované zadávání zakázek.
 • Popis společných potřeb veřejných zadavatelů pro služby koncovým uživatelům v oblasti přizpůsobování se změně klimatu a jejího zmírňování...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Zvýšené povědomí o environmentálních, sociálních a ekonomických přínosech udržitelného a oběhového biohospodářství a jeho odvětvích (zejména odvětvích založených na biotechnologiích) mezi mladými lidmi na předškolní, základní a střední škole.
 • Zvýšený zájem mladších generací zapojit se do vzdělávání a odborné přípravy v oblasti udržitelného a cirkulárního...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Včasnější a odpovědnější rozhodování o předcházení vzniku a snižování plýtvání potravinami jakýmkoli subjektem, který se snaží realizovat iniciativu pro předcházení vzniku nebo snižování plýtvání potravinami, na základě nových, komplexních a snadno přístupných důkazů o dopadu a nákladové efektivnosti různých opatření.
 • Potravinářské společnosti se stále účinněji...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Řešit nedostatek znalostí o datové ekonomice v potravinových systémech, jejím vývoji, spravedlnosti a inkluzivnosti a jejích dopadech, mimo jiné na cíle politiky EU, jako jsou cíle týkající se zabezpečení potravin a výživy (FNS), udržitelných a odolných potravinových systémů, změna klimatu, zdraví, konkurenceschopnost, poctivé obchodní praktiky, soukromí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k nejméně čtyřem z následujících výsledků:

 • Zvýšené nasazení a zavádění na trh nových technologických řešení pro nakládání s odpady a recyklaci a měření recyklovaného obsahu.
 • Vylepšená šíření a prokázané výhody pokročilých digitálních řešení v podnicích.
 • Vznik nových hodnotových řetězců využívajících upcyklované, recyklované nebo biologické zdroje...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Udržitelná strava a výživa pro všechny, způsoby, jak splnit cíle Green Deal, stanovit průřezové priority, osvojit si znalosti jako legitimní hráč / činitel ve veřejné diskusi, urychlit vědecký pokrok, přepracovat systémy zemědělství, vyrovnat se s nepředvídanými systémovými šoky a rozvíjet inteligentní diverzifikaci.
 • Transformace potravinových systémů, zmírňování...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Vyšší kapacita pro prevenci nebo kontrolu příslušných prioritních nemocí poskytováním inovativních nástrojů a produktů tvůrcům politik, veterinárním odborníkům a provozovatelům podniků.
 • Zvýšená znalost faktorů virulence, mechanismů infekce a ochrany a identifikace ochranných antigenů potřebných pro efektivní vývoj vakcín.

Rozsah...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Posílit analytické a modelovací kapacity EU a přidružených zemí v zemědělství v biofyzikálních i socioekonomických oblastech.
 • Vypracovat analytický a politický rámec a časový rámec pro evropské odvětví zemědělství, aby fungovalo v bezpečném a spravedlivém provozním prostoru a na planetárních hranicích a dosahovalo cílů politiky EU v oblasti změny klimatu.
 • Analyzovat...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Snadné zpřístupnění informací a znalostí zemědělcům, lesníkům, poradcům a dalším uživatelům připravených k praxi.
 • Průřezový cíl SZP, kterým je modernizace odvětví prostřednictvím podpory a sdílením znalostí, inovacemi a digitalizací v zemědělství a na venkově a podpory jejich zavádění.
 • Výsledkem projektu bude propojení aktérů, politik, projektů a nástrojů k urychlení...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Pokrok v oblasti výzkumu a inovací za účelem zvýšení transparentnosti potravinových systémů přinese řadu výhod souvisejících se zlepšením bezpečnosti potravin, bojem proti potravinovým podvodům a řešením rostoucího zájmu veřejnosti v EU, pokud jde o dopady potravin a stravy na klima, biologickou rozmanitost a životní prostředí.

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím očekávaným výsledkům:

 • Urychlení zavádění...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Zlepší rozpočet a toky živin určením optimálních kombinací živin v různých zemědělských systémech (konvenčních, agroekologických a organických systémech), pokud možno s holistickým přístupem systému rostlinné a živočišné výroby.
 • Nové přístupy a metody podporované spolehlivými ukazateli pro sledování a měření toků živin a postupů s největším potenciálem zmírnění...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Projekty by měly řešit všechny následující výsledky:

 • Nástroje propagující výhody biologické rozmanitosti využívající tvůrci politik, průmyslová odvětví, organizace občanské společnosti včetně nevládních organizací, finanční subjekty, podniky a maloobchodníci. Tato řešení mohou zahrnovat inventarizaci osvědčených postupů (kromě účetnictví a výkaznictví o přírodním kapitálu), standardů, dohod, chart, závazků, předpisů...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k některým nebo všem z následujících výsledků:

 • Prosazování digitálního přechodu pro inspekci a kontrolu rybolovu a poskytování údajů pro vědu, řízení a monitorování rybolovu nákladově efektivním způsobem, aby bylo možné plně dosáhnout cílů společné rybářské politiky.
 • Poskytování inovativních technologických řešení, jako je strojové učení a umělá inteligence, a pokročilé technologie snímání...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Vylepšená cirkulární ekonomika a snížené emise skleníkových plynů v hospodářských odvětvích, přírodních ekosystémech a účinná valorizace místních zdrojů ve městech, regionech nebo jejich seskupeních.
 • Vytváření obchodních příležitostí v oběhové ekonomice v městském a / nebo regionálním měřítku.
 • Zvýšené oběhové a klimaticky neutrální postupy mezi občany a...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Zvýšené povědomí činitelů s rozhodovací pravomocí a orgánů veřejné správy na různých ministerstvech o odvětvích biohospodářství, o úloze biohospodářství v politikách EU, o výhodách biohospodářství a zejména o cirkulárním biologickém odvětví, včetně produktů nahrazujících fosilní a uhlíkaté intenzivní produkty a snižování příslušných emisí skleníkových plynů...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Projekty by měly přispět ke všem následujícím výsledkům:

 • Efektivnější vyhledávání a větší využívání biologické rozmanitosti k vytváření prokazatelně udržitelnějších surovin pro biomasu, mimo jiné zlepšením těžby a zpracování a komerčně cenných klimaticky neutrálních cirkulárních biologických materiálů, produktů a produktů. To zahrnuje důkladnější ověřování udržitelnosti prostřednictvím přístupů k posuzování životního...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekávaný výsledek:

V souladu s prioritami evropské zelené dohody bude úspěšný návrh propojovat služby národních kontaktních míst v celé Evropě a pomůže vyvinout inovativní modely řízení umožňující udržitelnost a odolnost, zejména za účelem dosažení lépe informovaných rozhodovacích procesů, zapojení společnosti a inovací.

Podporovány budou:

 • Vylepšená a propojenější služba národních kontaktních míst (NCP) v celé Evropě...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Více založené na důkazech, místně založené, integrované a šité na míru politikám, strategiím a rámcům správy na místní, regionální, národní a evropské úrovni s cílem podpořit udržitelný přechod venkovských oblastí a komunit na základě konkrétních výsledků níže.
 • Chápání tvůrců politik a aktérů venkova o rozmanitosti venkovských situací a výzvách a příležitostech...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Posílené kapacity pro udržitelné inteligentní zemědělství, lesnictví a venkovské komunity využitím potenciálu dronů a dalších dálkově pilotovaných leteckých systémů.
 • Posílené kapacity pro monitorování rostlin, zdraví rostlin, hospodářských zvířat, vřesovišť a agroenvironmentální monitorování (včetně zdraví stromů) pomocí dronů a dalších dálkově pilotovaných...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Větší znalosti o příslušných vlastnostech pro produkci organických plodin.
 • Vylepšený a otevřený přístup k širšímu fondu vysoce kvalitního rostlinného rozmnožovacího materiálu pro odvětví organických plodin.
 • Lepší přizpůsobení nových odrůd ekologických plodin a organického heterogenního materiálu podmínkám ekologického zemědělství (např. agronomická výkonnost...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Projekt by měl řešit všechny následující výstupy:

 • Posuzují se vzájemné vazby (souvislost) mezi biologickou rozmanitostí, vodou, potravinami, energií, dopravou a zdravím v kontextu změny klimatu, základní příčiny ztráty biologické rozmanitosti a determinanty transformačních změn k dosažení vize biologické rozmanitosti do roku 2050.
 • Možnosti změny, které ukazují, které společenské faktory (včetně politických kompetencí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Stanovení priorit budoucích chráněných oblastí, oblastí obnovy a vědecky podloženého námořního prostorového plánování (včetně větších ohnisek identifikovaných v námořních národních plánech s cílem vypracovat plány ad hoc zaměřené na konkrétní scénáře, aby se zlepšil vysoký dopad lidské činnosti na ekosystémové služby).
 • Provádění strategie EU v oblasti biologické...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Návrhy projektů přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Informovat o politických rozhodnutích ovlivňujících životní prostředí, lepší porozumění ekosystémům a jejich služeb v Evropě, což pomůže vyplnit současné mezery ve znalostech.
 • Přispívat k důkazům a povědomí o důležitosti biologické rozmanitosti, zdravých ekosystémech a sociálních a ekonomických hodnotách, které z nich vyplývají, prostřednictvím lepšího porozumění...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Projekty přispějí ke všem následujícím očekávaným výsledkům:

 • Robustnější a integrovanější NBS pro přizpůsobení se změně klimatu a snižování rizika katastrof na místní, regionální, národní a evropské úrovni, zejména přispívající k Akčnímu plánu EU pro Sendajský rámec pro snižování rizika katastrof, Strategii EU pro přizpůsobení a mise změně klimatu.
 • Širší uznání a implementace NBS jako jejich výhod (zabránění škodám) jsou...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Podpora provádění společné zemědělské politiky (SZP), nařízení EU o ekologickém zemědělství a akčního plánu pro rozvoj ekologického odvětví v EU.
 • Důkazy o socioekonomických scénářích a analýze trhu ekologického zemědělství (pěstování plodin a živočišné výroby), akvakultury a potravinových systémech v celé EU a přidružených zemích k dosažení cíle alespoň...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Správci lesů se přizpůsobují postupům udržitelného hospodaření s ohledem na cíle v oblasti změny klimatu, biohospodářství, genetické rozmanitosti a biologické rozmanitosti.
 • Lepší znalosti o scénářích a udržitelných způsobech lesnictví a dalších odvětvích, včetně opatření a strategie řízení s přihlédnutím k regionálním rozdílům v Evropě a změnám v druhovém...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Lepší porozumění tomu, jaká opatření by měla přijmout EU, členské státy a další k posílení inovačního ekosystému v rámci potravinových systémů a v biologických odvětvích, na základě podrobného mapování a komplexního pohledu na otázky spojené se zaváděním.
 • Vyšší dopad a účinnost inovací v oblasti biohospodářství a inovačních systémů.

Tyto výsledky rovněž...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Povědomí a informovanost založené na prokázání nákladů, přínosů, rizik a přidané hodnoty, jakož i ekonomického a společenského potenciálu sdílení zemědělských údajů z pohledu EU.
 • Zvýšení transparentnosti sdílení údajů v hodnotovém řetězci v zemědělství.
 • Větší sdílení zemědělských údajů a účinné a efektivní využívání soukromých a veřejných údajů pro soukromé...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekávaný výsledek:

Úspěšné návrhy podpoří sledování dopadů na životní prostředí podél hodnotových řetězců a obchodů v biologických systémech pro komunikaci mezi podniky, aby byla umožněna odpovědná výroba a spotřeba v souladu s klimatickým cílovým plánem do roku 2030 a ambicí nulového znečištění. Výsledky projektu přispějí k vytvoření biologických systémů, které zvrátí změnu klimatu, obnoví biologickou rozmanitost a ochrání...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Podpora poskytování otevřeného přístupu k nezbytným standardizačním, identifikačním a mapovacím technikám stávajících a potenciálních prospěšných mikroorganismů a mikrobiálních konsorcií pro použití při zpracování potravin, které poskytují posouzení jejich přínosů s ohledem na výživu, zdraví, bezpečnost potravin, oběh a udržitelnost.
 • Znalosti z hodnocení...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Zvýšené a spolehlivé důkazy o potenciálu agroekologie v oblasti změně klimatu (zmírňování a přizpůsobování se), o jejím potenciálu klimatické neutrality, dopadu na biologickou rozmanitost a potenciálu pro zlepšení socioekonomické odolnosti farem. Toho by mělo být dosaženo prostřednictvím kvantitativních a kvalitativních hodnocení umožňujících identifikovat...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Projekty by měly přispět ke všem následujícím výsledkům:

 • Vylepšené bioremediační a revitalizační strategie pro kontaminované prostředí, včetně půdy, sedimentů, povrchových a podzemních vod, s využitím nedávného pokroku v biotechnologiích.
 • Nové přístupy k efektivní bioremediaci a recyklaci zdrojů.
 • Poskytovat vědecky podložené důkazy a biologická řešení umožňující lepší hodnocení hrozeb znečištění způsobených remobilizací...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Komunita vytvářející politiku zohledňuje lepší pochopení environmentálních, socioekonomických, behaviorálních, kulturních a demografických faktorů změn pro uživatele moře v pobřežních oblastech.
 • Lepší pochopení souvislosti přírody s pobřežními komunitami a předpoklady, překážky a faktory úspěchu pro sociální přechod a přírodní inovace.
 • Sociálně-ekonomická...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Dostupné údaje, informace a znalosti FAIR na podporu prioritních akcí evropské zelené dohody o změně klimatu, oběhovém hospodářství, nulovém znečištění, biologické rozmanitosti, odlesňování a zajišťování souladu.
 • Konsolidovaná ujednání pro evropský přístup k datům, jejich sdílení a interoperabilita v souladu s principy FAIR pro údaje, aby se usnadnila kombinace...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Posílení ekonomického a environmentálního modelování využívání a správy půdy a sekvestrace uhlíku v Evropě a využití modelování pro politické účely (zejména politika v oblasti klimatu, zemědělská politika, politika využívání půdy).
 • Příspěvek k formulaci, provádění a monitorování pozemkových otázek politik v oblasti zemědělství a lesnictví, zejména v souvislosti...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Podporovat veřejné orgány a další organizace zabývající se obnovou ekosystémů při zavádění a upřednostňování inovativních přístupů k obnově.
 • Posílit důkazy o potenciálu inovativních obnovovacích přístupů k zastavení ztráty biologické rozmanitosti a přispění k ukládání uhlíku v sedimentech a půdách.
 • Budovat základy pro rozsáhlé restaurátorské projekty a související investice...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Projekty by měly řešit všechny následující výsledky:

 • Pochopení a kvantifikace dopadů obchodu se surovou a zpracovanou nepotravinovou biomasou ze země a moře na biologickou rozmanitost a na širokou škálu služeb, které mohou ekosystémy poskytovat, a to i ve vztahu ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně.
 • Identifikace nových pákových efektů pro zachování biologické rozmanitosti, například v dodavatelských...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekávané výsledky:

 • Jedná se o téma správy potravinových systémů Horizon Europe, které se věnuje sladění priorit, programů evropské politiky v oblasti výzkumu a inovací a využívání investic do výzkumu a inovací za účelem transformace potravinových systémů pro společné výhody.
 • Zahájí vytvoření strukturovanějšího evropského výzkumného prostoru pro potravinářské systémy jako přípravnou akci k vybudování partnerství EU Horizont...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že výsledky projektu přispějí k nejméně dvěma z následujících očekávaných výsledků (v závislosti na zahrnutých činnostech):

 • Lepší dostupnost kvalitativních a kvantitativních údajů o příspěvku agrolesnictví ke změně klimatu (zmírňování a přizpůsobování), ochraně půdy a (agro) biologické rozmanitosti (včetně genetické rozmanitosti druhů) a k větší ekonomické, environmentální a sociální udržitelnosti zemědělství...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Povědomí a informovaná rozhodnutí založená na prokázání nákladů a přínosů používání digitálních technologií pro odvětví zemědělství.
 • Usnadnění zavádění digitálních technologií zemědělci, mimo jiné prostřednictvím podpory rozhodování a analýzy motivace zemědělců.
 • Posílit kapacity poradců zemědělců v oblasti digitálních technologií...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Činnosti by měly přispět ke všem následujícím očekávaným výsledkům:

 • Založení Mezinárodního výzkumného konsorcia (IRC) pro uhlík v půdě a související otázky.
 • Vytvoření znalostní platformy pro sdílení informací o příslušných výzkumných činnostech a výsledcích týkajících se metodik pro sledování bilance uhlíku v půdě a postupů pro zvyšování obsahu uhlíku v půdě (např. pěstování uhlíku).
 • Lepší koordinace výzkumných činností...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Na podporu provádění Zelené dohody a strategie pro biologickou rozmanitost přispějí úspěšné návrhy ke všem následujícím očekávaným výsledkům, zejména k lepšímu porozumění úbytku biologické rozmanitosti, jeho hlavním přímým faktorům a jejich vzájemným vztahům:

 • Tvůrci politik a prováděcí orgány na celostátní a regionální úrovni mohou posoudit a předpovědět dopady (včetně bodů zlomu) více stresujících faktorů na pobřežní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Pomáhat službám podpory inovací při řešení inovativních myšlenek souvisejících s politickými cíli spojenými s klastrem 6, jako je životaschopnost zemědělských podniků, agroekologie, otázky klimatu, snižování pesticidů, snižování využívání vody a znečištění, krátké dodavatelské řetězce, generační obnova atd., stejně jako evropská zelená dohoda, strategie "Farm...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k nejméně třem z následujících výsledků:

 • Zvýšené zavádění inovativních řešení na trh prostřednictvím lepšího designu, alternativních materiálů, obchodních modelů podporujících opětovné použití, depozitních systémů, inteligentního označování na podporu a dodržování stávajícího příslušného právního rámce apod.
 • Zvýšení opětovného použití, recyklovatelnost a recyklace obalů a plastů na jedno...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Demonstrace nejlepších kombinací intervencí a přístupů v jednoduchém sociálně-ekologickém systému, pokyny k jejich upscalování na složitější systémy pro obnovu a ochranu pobřežní, mořské a související sladkovodní biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb a jejich odolnost vůči změnám životního prostředí v chráněných i nechráněných oblastech.
 • Formulace...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Vstupní bod spojující evropskou politiku v oblasti výzkumu a biologické rozmanitosti, který bude začleněn do znalostního střediska pro biologickou rozmanitost ES (KCBD) jako „vědecký pilíř“, který bude shromažďovat a organizovat vědecké poznatky, které jsou relevantní pro provádění strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti a další příslušné politiky...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Větší transparentnost a sledovatelnost v zemědělsko-potravinářských dodavatelských řetězcích, včetně „zelených dodavatelských řetězců“ prostřednictvím blockchainových technologií.
 • Přispívání ke zvyšování konkurenceschopnosti a tržní síly výrobců, mimo jiné prostřednictvím inteligentních smluv.
 • Snížit transakční náklady a administrativní zátěž v oblasti agropotravinářského...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Přeměna stávajících environmentálních platforem na plně interoperabilní digitální ekosystémy s využitím pokroku dosaženého v oblasti umělé inteligence, strojového učení a vysoce výkonných výpočtů.
 • Posílit FAIRness (zjistitelnost, přístupnost, interoperabilitu a opětovnou použitelnost) údajů z pozorování životního prostředí, například prostřednictvím anotací...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Určení nejvhodnějších regionálních a místních přechodových cest pro stimulaci udržitelné, odolné a ekonomicky životaschopné produkce bílkovinných plodin na pevnině pro potraviny a krmiva v EU a přidružených zemích, což povede ke zvýšené komerční produkci těchto plodin a lepšímu zabezpečení potravin v kontextu požadavků na bílkoviny v EU a přidružených zemích...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Projekty by měly přispět ke všem následujícím výsledkům:

 • Lepší porozumění výhodám a rizikům nových technik genomů používaných u rostlin, zvířat a mikroorganismů a důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí (např. rovnováha životního prostředí, dopady biologické rozmanitosti), zaměřené na holistický přístup.
 • Posílení potenciálu nových technik genomů (prostřednictvím technických a sociálních inovací).
 • Příspět k lepšímu...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Rozšíření znalostní základny postupů souvisejících s klimatem, což povede ke zvýšenému uplatňování klimaticky neutrálních zemědělských přístupů, posuzování a hodnocení různých metod se všemi příslušnými zúčastněnými subjekty.
 • Urychlit zapojení a přijetí inovativních / inteligentních zemědělských postupů, které snižují emise skleníkových plynů (GHG), a které...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Lepší pochopení tvůrců politik, podniků a dalších aktérů v zemědělských a potravinářských systémech na souši i na moři, výzev a příležitostí v souvislosti s internalizací klimatických, environmentálních, sociálních a zdravotních externalit potravin na různých úrovních (např. politika, produkt, zemědělství a investice) a v různých kontextech.
 • Dobře informovaná...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Zvýšená ochrana vodních zdrojů a ekosystémů a posílení biologické rozmanitosti vytvořením systematičtější a integrační politiky, která zohledňuje meziodvětvové interakce (voda, biologická rozmanitost, zemědělství, rybolov a akvakultura, energetika, zdraví).
 • Zvýšená odolnost, zmírňování a přizpůsobování vodních systémů změnám klimatu a více vzájemně působících...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k některým z následujících výsledků:

 • Širší využití rozšířené znalostní základny potřebné k hodnocení a monitorování zdrojů znečištění, dopravních cest a dopadů rozptýleného znečištění přenášeného do vodních útvarů odtokem městských vod a dešťových vod, včetně výhledových přístupů zaměřených na předvídání a přípravu na budoucí nebo vznikající výzvy.
 • Implementovat pokročilé preventivní a...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Vytvoření podpůrné struktury správy a souvisejících kapacit pro regionální orgány, přispívající k iniciativě Cirkulární města a regiony (CCRI) - rozvoj komplexních strategií biohospodářství zaměřených na inovace a udržitelnost.
 • Podpora místních hospodářských a prováděcích orgánů, a to i na úrovni klastrů pro biohospodářství, při zlepšování zapojení regionálních...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Větší znalosti o příslušných vlastnostech pro produkci organických plodin.
 • Vylepšený a otevřený přístup k širšímu fondu vysoce kvalitního rostlinného rozmnožovacího materiálu pro odvětví organických plodin.
 • Lepší přizpůsobení nových odrůd ekologických plodin a organického heterogenního materiálu podmínkám ekologického zemědělství (např. agronomická výkonnost...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Lepší porozumění výzvám a příležitostem pro rozvoj udržitelných, klimaticky neutrálních a biologicky rozmanitých systémů zemědělství na úrovni farem.
 • Lepší porozumění individuálním farmářům (chování / rozhodování) systémovému „zablokování“ a „pákám“ pro přechod k udržitelným, klimaticky neutrálním a biologicky rozmanitým zemědělským systémům a setrvání v...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k některým z následujících výsledků:

 • Vývoj a šíření mikrobiomů ve volné přírodě a jejich vztah k úbytku biologické rozmanitosti a dynamice ekosystémů je chápán a modelován v širším kontextu socioekonomických hnacích sil, změny klimatu, veřejného zdraví a zvyšování odolnosti.
 • Rizika epidemie jsou chápána, mapována a předpovídána na základě vztahů mezi faktory, jako je využívání půdy, ekologie...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Lepší porozumění kořenovým vlastnostem (včetně schopnosti navázat prospěšné interakce s půdní biotou) a jejich genotypové variabilitě a lepší pohled na (adaptivní) fenotypovou plasticitu kořenů.
 • Vylepšené kapacity pro fenotypizaci kořenů za kontrolovaných a polních podmínek.
 • Dodání strategií pro šlechtění pro podzemní rysy vydělávající na efektivnějších...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Zlepšit alokaci a toky živin určením optimálních kombinací živin v různých zemědělských systémech (konvenčních, agroekologických a organických systémech), pokud možno s holistickým přístupem systému rostlinné a živočišné výroby.
 • Nové přístupy a metody podporované spolehlivými ukazateli pro sledování a měření toků živin a postupů s největším potenciálem zmírnění...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Vytvoření pokynů pro výcvikové a mentorské programy v konkrétních evropských regionech a místních komunitách, týkající se znalostí a dovedností užitečných v biohospodářství, zejména v biologických odvětvích.
 • Zvýšené povědomí, porozumění a zapojení všech aktérů (zejména zúčastněných stran zapojených do vzdělávání dospělých, rekvalifikace a rozvoje dovedností)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekávaný výsledek:

 • Lepší porozumění dynamice procesů a fungování mořské biologické rozmanitosti a ekosystémů (včetně primární produkce, potravinových sítí a biogeochemických cyklů) v Evropě, v nejvzdálenějších regionech a zámořských zemích a teritoriích, jejichž účast je podporována, a v oblastech mimo národní jurisdikce. 
 • Zajistit, aby nové přístupy modelování a scénářů integrovaly nové a stávající údaje a znalosti...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Zvýšená předvídatelnost a snížená nejistota spojená s klíčovými oceánskými a polárními procesy a pokročilé porozumění a věda o vztahu oceán-podnebí.
 • Příspěvek k další generaci pozorování a modelování klíčových oceánsko-klimatických procesů a indikátorů.
 • Příspěvek k provádění politiky EU pro Arktidu, Alianci pro výzkum v Atlantickém oceánu, stěžejní akci...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím očekávaným výsledkům:

Členské státy musí najít nové způsoby, jak řídit proces přechodu, a zároveň modernizovat správu. Zvláštní pozornost bude věnována snadnějšímu zpřístupňování informací a znalostí a zlepšování toků znalostí mezi aktéry AKIS, jak předpokládají strategie AKIS společné zemědělské politiky po roce 2020. Úkolem budoucích koordinačních orgánů a platforem AKIS...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

V souladu s cíli Evropské zelené dohody a lesní strategií EU budou úspěšné projekty podporovat odolnost a přizpůsobení lesů, což přispěje k prohloubení porozumění a vědy a podpoří přizpůsobení a odolnost přírodních a spravovaných ekosystémů, vody a půdní systémy a hospodářská odvětví v kontextu měnícího se klimatu.

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím očekávaným výsledkům:

 • Posílená mezinárodní spolupráce...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Lepší schopnost hodnotit a sledovat stav dobrých životních podmínek zvířat v regionu / zemi nebo ve vztahu ke skupině provozovatelů.
 • Posílená kapacita pro další zlepšování životních podmínek zvířat provozovateli podniků nebo osobami s rozhodovací pravomocí poskytováním osvědčených postupů a inovativních nástrojů.
 • Zvýšená kapacita pro integraci environmentálních...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Výroba podpůrných služeb a sdílení materiálů s cílem usnadnit rozšiřování krátkých dodavatelských řetězců, jako jsou znalostní sítě a peer-to-peer poradenství, mistrovské kurzy, inspirační cesty, modelování, komunikační a vzdělávací materiály, sdílení efektivních obchodních modelů a tvorba využití možných akcelerátorů sloužících výrobcům i spotřebitelům, schémata...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že výsledky projektu přispějí ke všem následujícím očekávaným výsledkům:

 • Důkazy o stávajících inovativních digitálních nástrojích a technologiích, které konkrétně podporují přechod k agroekologii pro různé plodiny, zemědělské systémy a pedoklimatické podmínky.
 • Lepší porozumění překážkám, rizikům a použitelnosti aspektů digitálních nástrojů, které podporují provádění agroekologických zemědělských přístupů pro...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekávaný výsledek:

V souladu s prioritami evropské zelené dohody pro spravedlivý, zdravý a ekologický potravinový systém a ambic EU v oblasti klimatu pro roky 2030 a 2050 musí projekt podporovat výzkum a inovace na podporu výroby, bezpečné spotřeby alternativních zdrojů bílkovin a dietní posuny k udržitelné zdravé výživě, což přispívá k transformaci potravinových systémů tak, aby přinesly společné výhody pro klima (zmírnění...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

V souladu se strategií „farm to fork“ budou při přechodu na spravedlivé, zdravé a odolné zemědělství a lesnictví v EU, včetně ambiciózního cíle pro omezené používání přípravků na ochranu rostlin, podporovány návrhy na výzkum a inovace, které pomohou odvětví zemědělství / lesnictví zůstávají produktivní a přispívají k udržitelnému zemědělství nebo zdraví lesů.

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím očekávaným...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Lepší znalosti a pochopení faktorů ovlivňujících stravovací chování různých cílových skupin (zejména zranitelných skupin) v celé Evropě, včetně překážek a omezení.
 • Identifikace účinných prostředků, kterými může každý účastník potravinového systému podporovat změnu chování.
 • Umožnit spotřebitelům informovaný výběr potravin...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • EU - Afrika společně řeší problémy spojené se změnou klimatu a životním prostředím a splňují cíle Pařížské dohody o změně klimatu a přispívají k cílům udržitelného rozvoje.
 • Vyvinutí přírodního řešení výživy rostlin, zdraví rostlin a zdraví zvířat zaměřené na lidské zdraví, s inovativními metodami a technologiemi, které optimalizují a v případě potřeby omezují...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Omezit používání pesticidů pro plodiny důležité pro EU, přidružené země a Čínu, jejichž závislost na chemické ochraně proti škůdcům je v současné době vysoká.
 • Zvýšit využívání na farmě a provádění postupů integrované ochrany proti škůdcům.
 • Rozvíjet školení v oblasti integrované ochrany před škůdci pro zemědělce / pěstitele a rozšířit škálu aplikací prostřednictvím...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Cílem návrhů v rámci této výzvy by mělo být usnadnění nadnárodní spolupráce mezi národními kontaktními místy (NCP) v oblastech spadajících do Klastru 2 Horizon Europe „Kultura, tvořivost a inkluzivní společnost“ s cílem identifikovat a sdílet osvědčené postupy a zvyšovat obecný standard podpory žadatelů o program. Projekty navíc poskytnou důležitou zpětnou vazbu o otázkách týkajících se plánování, návrhu a hodnocení programu...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 10. 2021

Projekty v rámci této výzvy by měly přispět k nejméně dvěma z následujících bodů:

 • Komplexní inventarizace vývoje za poslední desetiletí, aby úsilí Evropské unie na podporu demokracie mohlo znovu získat trakci a v případě potřeby být přepracováno.
 • Rozvoj vylepšeného souboru politických nástrojů na podporu liberální demokracie v sousedství Evropské unie, který připravuje půdu pro větší stabilitu a spolupráci.
 • Vytvoření...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 10. 2021

Návrhy v rámci této výzvy by měly přispět k sociální a ekonomické odolnosti a udržitelnosti a to prostřednictvím lepšího porozumění sociálním, etickým, politickým a ekonomickým dopadům změn jako jsou technologické, globalizační, demografické a migrační změny.

Očekává se, že projekty v rámci této výzvy přispějí ke všem následujícím bodům:

 • Rozvíjet znalosti o probíhajících a očekávaných změnách a narušeních obchodních modelů...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 10. 2021

Návrhy v rámci této výzvy by měly přispět k sociální a ekonomické odolnosti a udržitelnosti a to prostřednictvím lepšího porozumění sociálním, etickým, politickým a ekonomickým dopadům změn jako jsou technologické, globalizační, demografické a migrační změny.

Specifičtěji by projekty měly přispět ke všem následujícím bodům:

 • Zhodnotit a identifikovat slabé stránky a rozšířit naše znalosti o sociálních, kulturních, politických...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 10. 2021

Výzva je zaměřena na zvýšení využití plného potenciálu kulturního dědictví, umění a kulturních a kreativních odvětví jako hybné síly udržitelné inovace a evropského pocitu sounáležitosti. Cíle bude dosaženo zapojením občanů a hospodářských odvětví, jakož i prostřednictvím lepší ochrany, obnovy a podpory kulturních dědictví.

Projekty by měly přispět k nejméně dvěma z následujících bodů:

 • Rozvíjet a posilovat využívání digitálních...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 10. 2021

Výzkumné návrhy v rámci této výzvy by měly zkoumat inovační potenciál kulturního a kreativního průmyslu, jejich roli jako hnací motor inovací v jiných odvětvích a potenciál pro posílení konkurenceschopnosti. Jedním z výsledků by mohlo také být posílení vazeb mezi vědou a uměním. 

Projekty by měly přispět k nejméně dvěma z následujících bodů:

 • Prokázání inovačního potenciálu kulturního a kreativního průmyslu se sídlem v...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 10. 2021

Návrhy v rámci této výzvy by měly provést zmapování vnitrostátních aktivit týkajících se kulturního dědictví, výzkumu provenience, architektury i ostatních programů v oblasti výzkumu, inovací a kultury.

Projekty by měly přispět ke všem následujícím bodům:

 • Připravit průkopnickou koordinační síť pro politiky a činnosti  výzkumu a inovací v oblasti kulturního dědictví, včetně uměleckých a kulturních a kreativních odvětví...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 10. 2021

Cílem výzvy je udělit první roční provozní granty pro rok 2022 sítím činným v oblasti zdravotního postižení, které podepíší čtyřleté rámcové dohody o partnerství (FPA) na období 2022–2025. Mezi činnosti, které mají být financovány, patří mimo jiné terénní činnosti, vzájemné učení se mezi členy, výzkumné činnosti a vstupy pro tvorbu politiky.

Pracovní programy sítí přímo podporují provádění Úmluvy OSN o právech osob se...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 10. 2021

Návrhy v rámci této výzvy by měly přispět k sociální a ekonomické odolnosti a udržitelnosti a to prostřednictvím lepšího porozumění sociálním, etickým, politickým a ekonomickým dopadům změn jako jsou technologické, globalizační, demografické a migrační změny.

Specifičtěji by projekty měly přispět ke všem následujícím bodům:

 • Podporovat výzkum a rozvoj politických opatření k řešení slabých výsledků v oblasti základních...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 10. 2021

Výzva je zaměřena na zhodnocení reakcí veřejné správy na pandemickou krizi COVID-19. Výsledkem by měly být ponaučení a zejména vyšší připravenost na budoucí krizové situace.

Projekty by měly přispět k oběma z následujících bodů:

 • Srovnávací a historická analýza víceúrovňových politických dopadů pandemické krize COVID-19, včetně reakcí veřejné správy.
 • Doporučení založená na normativních a empirických přístupech k posílení...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 10. 2021

Návrhy v rámci této výzvy by měly přispět k sociální a ekonomické odolnosti a udržitelnosti a to prostřednictvím lepšího porozumění sociálním, etickým, politickým a ekonomickým dopadům změn jako jsou technologické, globalizační, demografické a migrační změny.

Specifičtěji by projekty měly přispět ke všem následujícím bodům:

 • Posílit správu migrace v EU poskytnutím přísného přezkumu odhadů nelegálních migrantů žijících...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 10. 2021

Návrhy v rámci této výzvy by měly přispět k sociální a ekonomické odolnosti a udržitelnosti a to prostřednictvím lepšího porozumění sociálním, etickým, politickým a ekonomickým dopadům změn jako jsou technologické, globalizační, demografické a migrační změny.

Specifičtěji by projekty měly přispět ke všem následujícím bodům:

 • Analyzovat hlavní hnací trendy nerovnosti s ohledem na nerovnost příležitostí a nerovnost výsledků...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 10. 2021

Výzva je zaměřena na zvýšení využití plného potenciálu kulturního dědictví, umění a kulturních a kreativních odvětví jako hybné síly udržitelné inovace a evropského pocitu sounáležitosti. Cíle bude dosaženo zapojením občanů a hospodářských odvětví, jakož i prostřednictvím lepší ochrany, obnovy a podpory kulturních dědictví.

Projekty by měly přispět k nejméně dvěma z následujících bodů:

 • Průzkum nových přístupů participativního...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 10. 2021

Výzva je zaměřena na zefektivnění státní správy a to zejména formou aplikace liberálně-demokratických přístupů.

Projekty by měly přispět ke všem následujícím bodům:

 • Vypracovat teoreticky a empiricky robustní vize pro budoucnost liberálně demokratických institucí.
 • Přehodnotit a aktualizovat, co liberální demokracie v Evropě znamená v 21. století...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 10. 2021

Očekává se, že výsledky výzvy přispějí k následujícím výsledkům:

 • Pro výzkumné pracovníky: Lepší příležitosti k interakci s občany a místními, regionálními a vnitrostátními orgány a vylepšené komunikační dovednosti a kompetence pro interakci s nevýzkumným publikem, zejména se žáky a studenty.
 • Pro organizace:Lepší reputace a viditelnost zúčastněných organizací, hmatatelnější, konkrétnější, přístupnější práce výzkumných...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 10. 2021

Výzva je zaměřena na zvýšení využití plného potenciálu kulturního dědictví, umění a kulturních a kreativních odvětví jako hybné síly udržitelné inovace a evropského pocitu sounáležitosti. Cíle bude dosaženo zapojením občanů a hospodářských odvětví, jakož i prostřednictvím lepší ochrany, obnovy a podpory kulturních dědictví.

Projekty by měly přispět k nejméně dvěma z následujících bodů:

 • Přispět k cílům Zelené dohody rozvojem...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 10. 2021

Očekává se, že projekty v rámci této výzvy přinesou teoreticky a empiricky robustní doporučení zaměřená na nastolení větší demokratické odpovědnosti a začlenění do ekonomických procesů.

Projekty mohou např. studovat vzájemné vztahy mezi politikou, účastí lidí, kulturou a ekonomikou v moderních evropských demokraciích v průběhu času. Provést srovnávací analýzy role různých demokratických institucionálních konfigurací a...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 10. 2021

Návrhy v rámci této výzvy by měly přispět k sociální a ekonomické odolnosti a udržitelnosti a to prostřednictvím lepšího porozumění sociálním, etickým, politickým a ekonomickým dopadům změn jako jsou technologické, globalizační, demografické a migrační změny.

Specifičtěji by pro projekty v rámci této výzvy měly přispět ke všem následujícím bodům:

 • Lepší porozumění dopadům vznikajících nových forem práce na evropské systémy...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 10. 2021

Návrhy v rámci této výzvy by měly přispět k sociální a ekonomické odolnosti a udržitelnosti a to prostřednictvím lepšího porozumění sociálním, etickým, politickým a ekonomickým dopadům změn jako jsou technologické, globalizační, demografické a migrační změny.

Specifičtěji by projekty měly přispět ke všem následujícím bodům:

 • Zvýšit sdílené kritické chápání potenciálu, příležitostí, překážek, problémů s přístupností a rizik...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 10. 2021

Cílem programu je vytvářet podmínky pro zapojení obyvatel, zejména dětí a mládeže, včetně handicapovaných občanů do pravidelných pohybových aktivit a dosáhnout tak zvýšení zájmu o aktivní pohyb, sport a zdravý životní styl na základě podpory celoroční činnosti sportovních klubů působících na území statutárního města Ostravy. Dotace je určena např. na sportovní materiál, sportovní a tréninkové pomůcky, sportovní vybavení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 10. 2021

Cílem dotačního programu je podpořit rozvoj sportovních klubů a tělovýchovných jednot, jejichž družstva dospělých reprezentují statutární město Ostravu v nejvyšších celostátních soutěžích daného sportu v České republice, jak v rámci výchovy a přípravy mládeže na vrcholový sport, tak i činnosti sportovních družstev dospělých. V rámci dotačního programu jsou podporována dvě témata: Činnost sportovních subjektů v oblasti...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
25 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 10. 2021

Cílem programu je podpořit pořádání jednorázových akcí (trvající max. 1 – 14 dní), které mají významný podíl na celkovém dění na území statutárního města Ostravy s místní i mezinárodní účastí sportovců i účastníků. Dotace je určena např. na přípravu sportoviště, technické zajištění akce, náklady na energie, nájem a podnájem sportoviště, odměny pořadatelů, rozhodčích, technických a organizačních pracovníků, náklady na dopravu...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 10. 2021

Cílem programu je podpora pořádání jednorázových volnočasových akcí pro neorganizované děti ve věku 15 – 18 let a mládež ve věku 19 - 26 let. Z grantu mohou být hrazeny náklady spojené se zabezpečením akcí a programů  pro děti a mládež (s více než 100 účastníky) trvající 1 – 2 dny. Žadateli jsou NNO s pravidelnou celoroční činností s dětmi a mládeží ve volném čase (spolky, pobočné spolky, nadace a nadační fondy, ústavy...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 10. 2021

Program je určen pro vylepšení situace na poli trávení volného času dětí a mládeže. Jedná o podporu spolků a sdružení poskytovanou na úhradu nájemného, el. energie, vody, plynu, otopu, na opravu, rekonstrukci a údržbu kluboven, táborových zařízení, na provozní náklady a nájemné na další prostory nutné pro práci s dětmi a mládeží. Cílovou skupinou jsou děti od 5 let a mládež do 26 let věku. Žadateli jsou NNO s pravidelnou...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 10. 2021

Program má za úkol podpořit účast pražských kolektivů dětí a mládeže na prezentačních a soutěžních akcích odborného charakteru pořádaných zahraničním organizátorem nebo organizovaných ve spolupráci se zahraničními partnery. Maximální věková hranice účastníků je 26 let. Žadateli jsou NNO s pravidelnou celoroční činností s dětmi a mládeží ve volném čase (spolky, pobočné spolky, nadace a nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 10. 2021

Cílem opatření je rozvoj vedoucích a instruktorů aktivit ve volném čase – vedení kroužků, kurzů, oddílů, akcí nebo táborů. Z dotace mohou být hrazeny pouze přiměřené náklady nezbytné na úhradu vzdělávání pracovníků pracujících s dětmi a mládeží v oblasti volnočasových aktivit, včetně úhrady dopravy, bez úhrady ubytování a stravy. Žadateli jsou NNO s pravidelnou celoroční činností s dětmi a mládeží ve volném čase (spolky...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 10. 2021

Cílem programu je pořádání vícedenních akcí (2 – 6 dnů), které umožní pražským dětem a mládeži trávení volného času mimo území hl. m. Prahy zaměřené na výchovu ke zdravému životnímu stylu. Z grantu mohou být hrazeny pouze náklady na pořádání vícedenních akcí (úhrada jízdného ve veřejné hromadné dopravě, ubytování a vstupné na akce mimo hl. m. Prahu - max. 50 Kč na tzv. osoboden). Žadateli jsou NNO s pravidelnou celoroční...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 10. 2021

Cílem programu je podpora pořádání prázdninových táborů pro pražské děti a mládež. Cílovou skupinou jsou děti od 5 let a mládež do 26 let věku. Z grantu mohou být hrazeny náklady na tábory realizované mimo území hl. m. Prahy spojené s úhradou dopravy, drobného spotřebního materiálu a ubytování, na příměstské tábory (prázdninové akce na území hl. m. Prahy) spojené s úhradou programu. Žadateli jsou NNO s pravidelnou celoroční...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 10. 2021

Program Péče je zaměřen na oblast sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holocaust. Podpořeny budou projekty zejména v oblasti:

 • Domácí péče
 • Rezidenční péče
 • Sociální práce v terénu...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 10. 2021

Granty ERC důkaz konceptu mají za cíl usnadnit prozkoumání komerčního a sociálního inovačního potenciálu výzkumu financovaného ERC, a jsou proto k dispozici pouze hlavním vyšetřovatelům, jejichž návrhy podstatně čerpají z jejich výzkumu financovaného ERC.

Finanční příspěvek bude poskytnut jako paušální částka ve výši 150 000 EUR na období 18 měsíců. ERC očekává, že činnosti týkající se koncepce by měly být obvykle dokončeny...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 150.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky příhraničního regionu. V rámci výzvy jsou podporovány aktivity (typ A) - Investiční aktivity ke zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví, (typ B) - Investiční a neinvestiční aktivity ke zlepšení...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů a projektů (lze podávat do 31.12.2021) zaměřených na vybudování chráněného bydlení (nákup, pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, výstavba a stavební úpravy), které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Žadateli jsou kraje, obce, organizace...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
28 071 704,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 10. 2021

Výzva je zaměřená na studenty všech ročníků středních a vyšších odborných škol, kteří v rámci denního studia studují obor strojní, elektrotechnický, chemický, obor materiálových věd, informačních a komunikačních technologií a jimi příbuzné obory. Podpora je udělována formou soutěže, kdy vítězné týmy studentů, popřípadě jednotlivci, mohou obdržet částku až 10 000 Kč. Škola, kterou navštěvuje vítězný student či tým obdrží...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 10. 2021

Cílem programu je ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Dotace je určena na přípravu komplexně zpracovaného kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti / energetického posouzení. Žadateli jsou vlastníci domů a jejich nájemci (domů rodinných, bytových, objektů ve veřejném sektoru, objektů pro podnikatelské účely)...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 10. 2021

Očekává se, že projekty v rámci této výzvy přispějí k následujícím výsledkům;

Pro podporované postdoktorandy:

 • Rozšíření výzkumu a přenositelných dovedností a kompetencí, což vede ke zlepšení zaměstnatelnosti a kariérních vyhlídek postdoktorandů MSCA na akademické půdě i mimo ni.
 • Nové způsoby myšlení a přístupy k práci v oblasti výzkumu a inovací vytvořené prostřednictvím mezioborových, meziodvětvových a mezinárodních...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro základní, střední a vyšší odborné vzdělávání, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 425 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 10. 2021

Návrhy v rámci této výzvy by měly:

 • Identifikovat v úzké spolupráci s regionálními orgány, zúčastněnými stranami a komunitami stávající „potřeby půdy“ (např. stav, hlavní problémy a prioritní oblasti pro zlepšení), aby bylo možné řešit různé systémy využívání půdy. Pohled na stav půdy a hlavní výzvy pro zdraví půdy by měl být výchozím bodem pro doporučení týkající se prioritních akcí a činností, které mají být prováděny...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 10. 2021

Výzva je zaměřena na navržení celoevropské platformy UNCAN.eu, která využívá stávající relevantní výzkumné infrastruktury a investuje do vývoje modelů a technologií, které se zabývají interakcemi špatně pochopených druhů rakoviny a jejich hostitelů.

Návrh v rámci této výzvy by se měly zabývat následujícími body:

 • Integrace s evropskými výzkumnými infrastrukturami ESFRI, evropskými referenčními sítěmi a dalšími mezinárodními...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 10. 2021

Očekávané výsledky výzvy:

 • Přispět k posílení odborných znalostí a vytváření sítí pro projekty regenerace měst zaměřené na dostupné a sociální bydlení podle integrovaného přístupu na úrovni okresů.
 • Posílit transformaci směrem k udržitelnému fondu budov a inteligentnímu rozvoji bydlení (v případě cenově dostupných okresních oblastí) podporou projektů renovace, technologických zelených, sociálních a digitálních inovativních...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Založení nového pilíře evropské sítě AI.
 • Posílení přední sjednocené evropské komunity AI.
 • Vědecký pokrok v oblasti umělé inteligence, řešení hlavních výzev, které brání jejího zavádění...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Poskytnout občanům a společnostem schopnost vyhledávat a objevovat informace, data, inteligentní objekty, zdroje a lidi online, se zvýšenou bezpečností, přesností, rozmanitostí a transparentností ve výsledcích vyhledávání při zachování soukromí koncových uživatelů.
 • Zvýšená evropská konkurenceschopnost a suverenita v budoucích systémech vyhledávání a zjišťování...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Vývoj evropských zabezpečených specializovaných konstrukcí mikroprocesorů (včetně akcelerátorů a řadičů), které poskytují vysoce výkonné výpočty při provozu s velmi nízkou spotřebou.
 • Zlepšit výkon na cílených aplikací nejméně o dva řády.
 • Příklady cílených aplikací (neúplný seznam) jsou automatizovaná jízda, umělá inteligence, strojové učení, počítačové vidění...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Inovativní řešení v oblasti umělé inteligence, dat a robotiky pro optimalizaci zdrojů a minimalizaci odpadu v jakémkoli odvětví (od zemědělsko-potravinářského, přes energetiku, veřejné služby, dopravu, výrobu atd.).
 • Snižování spotřeby energie a emisí skleníkových plynů včetně využívání všech zdroje dat a informací přispívající k optimalizaci aplikací pro zelenější...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Posílení vazeb mezi výzkumem, inovacemi a normalizací zajišťující, že normalizace je nedílnou součástí evropského prostředí výzkumu a inovací.
 • Usnadnění vstupu inovativních řešení na trh, která by mohla řešit hlavní společenské výzvy, jako jsou změna klimatu a digitalizace.
 • Podpora standardizace jakožto důležitého faktoru při zvyšování konkurenční výhody evropského...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Zvýšené společenské využívání nových technologií a řešení založených na znalostech, čehož lze dosáhnout lepším pochopením společenských potřeb a vyšším společenským přijetím;
 • Vyšší inovace a experimentování, a to prostřednictvím testování až 100 inovativních nových řešení ve spolupráci s městy a místními komunitami, výzkumem a průmyslem, čerpáním z místních charakteristik...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekávaný výsledek:

 • Využívání biologických prvků jako klíčové technologie umožňující výrobu, který dokonale odpovídá naléhavým požadavkům udržitelnosti.
 • Biologická transformace průmyslu pro využítí inovativní a efektivnější způsob výroby, která uspokojí potřeby budoucích generací.
 • Posílení vedoucího postavení Evropy v biologicky inteligentní výrobě na podporu průmyslové biologické transformace...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Vědecký a technologický pokrok v hlavních výzvách robotiky.
 • Silná a těsně propojená evropská výzkumná komunita v robotice.
 • Evropská otevřená strategická autonomie v robotice s velkým potenciálním socioekonomickým dopadem...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Zvýšené povědomí generátorů znalostí o důležitosti generování, ochrany, správy a využívání duševního vlastnictví pro rozvoj klíčových technologií a dosažení suverenity ve strategických hodnotových řetězcích.
 • Silnější otevřené inovační ekosystémy poskytnutím pokynů a příkladů osvědčených postupů, jak využívat duševní vlastnictví.
 • Zvýšené a optimalizované využívání...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Prokázání proveditelnosti technologií a zařízení kvantového snímání nové generace tím, že se ukáže pokrok ve výkonu, spolehlivosti a účinnosti těchto technologií a zařízení a posílením TRL všech (základních) komponent nezbytných k jejich vybudování.
 • Zaměření na kvantové senzory nové generace, které poskytují extrémní přesnost a přesnost měření v mnoha oblastech...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že výsledky návrhu přispějí k aktualizaci struktury podpory pro evropský ekosystém výpočetní techniky, konkrétně prostřednictvím akcí, jako jsou:

 • networkingové akce a semináře o vizi pro akademickou a průmyslovou počítačovou komunitu
 • každoročně aktualizované cestovní mapy pro výpočetní řešení této oblasti z široké perspektivy od okrajového zařízení po okrajový cloud od cloudu po HPC,
 • vědecké průmyslové až...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Silný a konkurenceschopný ekosystém, v němž evropské společnosti hrají vedoucí roli v širším zavádění a přijímání technologií rozšířené reality.
 • Vylepšená kvalita zkušeností a aplikací rozšířené reality kombinující interakce člověk-stroj a reálné, smíšené, rozšířené a virtuální prostředí a zajišťující etiku, soukromí, bezpečnost a zabezpečení.
 • Navrhnutí odpovědných...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Vytváření modelů rozšířené reality ve velkém měřítku se zvýšenou úrovní interakce, kontextového povědomí, vysvětlitelných autonomních rozhodnutí, lidské kontroly, soukromí a přístupnosti.
 • Metodiky, nástroje a procesy pro budování služeb rozšířené reality založené na těchto modelech.
 • Vylepšená interakce mezi člověkem a člověkem na počítači s rozšířenou realitou...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekt přispějí k následujícím výsledkům:

 • Podpora Komise a volebního obvodu při koordinaci portfolia návrhů, zejména v důsledku HORIZON-CL4-2021-DATA-01-05, HORIZON-CL4-2022-DATA-01-02 a HORIZON-CL4-2022-DATA-01- 03 a zajistit důsledné využívání výsledků.
 • Zkoumání a využívání synergií mezi příslušnými evropskými vnitrostátními a soukromými iniciativami od cloudu přes edge.
 • Znovuzískání evropské konkurenceschopnosti...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Posílená spolupráce mezi EU a USA a mezi EU a Kanadou při vývoji internetových technologií, služeb a standardů nové generace.
 • Podpora cílů politiky EU v oblasti internetu sdílením vize a hodnot EU s protějšky z USA a Kanady a vytvářením vazeb prostřednictvím konkrétní spolupráce.
 • Transatlantický ekosystém špičkových výzkumných pracovníků, špičkových startupů /...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Vylepšené a profesionalizované služby národních kontaktních míst (NCP) v celé Evropě v příslušné tematické oblasti, čímž se podpoří přístup k výzvám programu Horizon Europe, sníží se překážky vstupu pro nově příchozí a zvýší se průměrná kvalita předložených návrhů;
 • Konzistentnější úroveň podpůrných služeb NCP v celé Evropě;
 • Usnadnění účasti nových hráčů na projektech...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Vyhrazená spolupráce průmyslu s umělci v projektech výzkumu a vývoje povede k novým produktům a službám v souladu s přístupem k inovacím zaměřeným na člověka a s cíli udržitelnosti. Návrhy by měly spojovat umělecké postupy s technologickými znalostmi poskytovanými konsorciem. Cílem bude:

 • Stimulovat zavádění digitálních technologií ve vybraných odvětvích - (zelená) výroba, mobilita / urbanismus, zdraví, zemědělství, energetika...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že výsledky návrhu přispějí k následujícím očekávaným výsledkům:

 • Zvýšená důvěra, soukromí a kontrola uživatelů při výměně a přístupu k osobním údajům na internetu.
 • Důvěryhodný ekosystém elektronické identity, který podporuje univerzální, interoperabilní, přístupnou a na uživatele zaměřenou digitální identitu jako pas pro digitální společnost.
 • Evropský ekosystém špičkových inovátorů na internetu, který je schopen...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že návrhy přispějí k následujícím výsledkům:

 • Kvantitativní a kvalitativní posouzení povahy transformace pracovních míst v kontextu 4. průmyslové revoluce, odhad a zmapování vznikajících povolání.
 • Zřízení „platformy Industry 5.0“ pro budoucí požadavky na dovednosti zlepšující kritické chápání „černé skříňky“ vytváření nových pracovních míst;
 • Pokyny a doporučení, včetně cest k novým systémům učení a odborné...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Struktura zapojení Evropy do úsilí o hardware s otevřeným zdrojovým kódem (včetně otevřených architektur instrukčních sad) souvisejících s návrhem zabezpečených mikroprocesorů, mikrokontrolérů a akcelerátorů s velmi nízkou spotřebou energie.
 • Vypracovat plán pro hardware s otevřeným zdrojovým kódem zahrnující jak výzkum, vývoj, tak i financování a obchodní aspekty...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Koordinace vlajkové lodi kvantových technologií.
 • Podpora účinného fungování stěžejní lodi kvantových technologií a účinného provádění širší kvantové strategie EU a propagace široké veřejnosti.
 • Umožnit stěžejním projektům najít synergie ve své práci a sdílet osvědčené postupy...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Zlepšení účinnosti a využívání důvěryhodných digitálních technologií k řešení požadavků občanů, společností a správních / veřejných organizací.
 • Řešení digitálních technologií v oblasti soukromé, obchodní a správní důvěrnosti, jakož i ze stránky odpovědné, spravedlivé a ohleduplné k životnímu prostředí (např. z hlediska energetické / uhlíkové / materiálové stopy)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Poskytovat nové bezpečné a energeticky efektivní nástroje pro správu dat zlepšující použitelnost a zjistitelnost dat v různých kontextech, zahrnující provenience dat, generování syntetických dat, správu kvality dat (jako je čištění dat, ověřování, obohacování, spoluvytváření, identifikace zkreslení a korelace), zlepšení interoperability dat, správa metadat (automatizované...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k jednomu z následujících výsledků:

 • Efektivní partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti umělé inteligence, dat a robotiky podporující komunitu a provádění SRIDA.
 • Posílené vazby mezi iniciativami v oblasti aplikací, inovací, dat a robotiky v programech H2020, Horizon Europe, programu Digital Europe a dalších programů (sítě center excelence, DIH, piloti, datové platformy a další...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Podpora aplikací, inovací, dat, robotiky a automatizačních řešení pro pracovníky v jejich každodenních úkolech, zlepšování pracovních podmínek (fyzických i sociálních) a pracovního výkonu / efektivity při současném zohlednění bezpečnosti, zabezpečení a odolnosti.
 • Přidanou hodnotu pro oblast aplikace by mělo být prokázat kvalitativní a kvantitativní KPI související...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Vyšší hodnota a vyspělost internetových technologií při řešení klíčových společenských výzev, jako je reakce na pandemie, změna klimatu, dezinformace nebo ochrana soukromí.
 • Vylepšená spolupráce internetových inovátorů na vývoji, testování a vylepšování řešení založených na technologiích otevřeného zdroje.
 • Podpora otevřeného prostředí podporujícího spolupráci mezi...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Nová generace fotonických integrovaných obvodů a zařízení.
 • Posílení průmyslové kapacity výroby fotonických zařízení integrací a miniaturizací technologií.
 • Snižování překážek ve využívání pokročilých nebo inovativních technologií fotonické integrace pro společnosti, zejména pro high-tech malé a střední podniky...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Myšlenka v akademické sféře a v průmyslu o budoucích technologiích a jejich transformačním potenciálu z průmyslového, společenského a environmentálního hlediska.
 • Větší angažovanost pro strukturální spolupráci a spoluvytváření mezi akademickými subjekty, průmyslovými subjekty a dalšími zúčastněnými stranami, kde se role výzkumu, průmyslu a společnosti prolínají...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Zvýšená dostupnost a nasazení nestranných a předpojatých řešení umělé inteligence v celé řadě průmyslových a digitálních odvětví.
 • Řešení založená na umělé inteligenci pro posílení digitální rovnosti a sociálního začlenění pro ženy a dívky a další skupiny ohrožené diskriminací, jako jsou etnické menšiny a komunita LGBTIQ.
 • Větší zapojení nedostatečně zastoupených...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že společné návrhy EU a Kanady přispějí k následujícím výsledkům:

 • Pokroky v kvantových technologiích ve specifických oblastech společného zájmu mezi EU a Kanadou, včetně kvantového výpočtu a simulace, kvantových sítí a komunikace, kvantového snímání a metrologie.
 • Posílení výzkumu mezi EU a Kanadou ve specifických oblastech společného zájmu popsaných výše, včetně navazování strategických partnerství v oblasti...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícímu výsledku:

 • Nová generace robotů poháněných umělou inteligencí: Umožnění robotům mít hlubší dopady, než jaké v současné době mají, jejich napájení hlubším druhem umělé inteligence a lepší vnímání a porozumění světu (až do sémantické a vysvětlitelné reprezentace).
 • Chytřejší roboti se zlepšenými schopnostmi, funkcemi (včetně složitých funkcí, jako je manipulace s citlivými...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke specifickému haptickému hardware rozšířené reality schopný poskytnout cenově dostupná přenosná zařízení pro okamžitě obnovitelné celostránkové interaktivní hmatové displeje, které umožňují navigaci, čtení a úpravy digitálního obsahu ve standardním Braillově písmu i v hmatové grafické podobě pro nevidomé a slabozraké a zejména pro hluchoslepé, kteří hmat využívají jako jedinou formu komunikace...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k jednomu z následujících výsledků:

 • Pokročilá řešení aplikací a inovací proti pokročilým dezinformačním technikám pro mediální profesionály.
 • Pokročilá řešení umělé inteligence proti dezinformacím pro občany.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícímu výsledku:

 • Získání vedoucího postavení v evropském průmyslu v rozšířené realitě pro spolupráci na dálku, při zajištění etiky, soukromí, bezpečnosti a zabezpečení.
 • Zvýšit evropskou konkurenceschopnost a inovační kapacitu a podpořit přijetí evropských spolupracujících technologií telepresence v profesionální i soukromé sféře s využitím kombinace skutečného a virtuálního prostředí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Živá komunita internetových inovátorů a zúčastněných stran, která je schopna určit směr vývoje internetu podle přístupu zaměřeného na člověka.
 • Široké porozumění a podpora vize NGI o internetu zaměřeném na člověka.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Spolehlivá komunikace s nízkou latencí se zaručenou kvalitou služeb pro digitální transformaci průmyslových procesů;
 • Snížené přetížení v datové komunikaci - přetížení způsobuje ztrátu dat nebo zpoždění v dodávce dat;
 • Snížená spotřeba energie na částku pikoJoule na bit díky širšímu využití optických síťových technologií, propojení a integrovaných optických komunikačních...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Světová transparentní, vysvětlitelná, odpovědná a důvěryhodná AI založená na chytřejších, bezpečnějších, bezpečnějších, odolnějších, přesnějších, robustnějších, spolehlivějších a spolehlivějších řešeních.
 • Vylepšená řešení zaměřená na splnění průmyslových požadavků, pokud jde o autonomii, přesnost, bezpečnost, opakovatelnost, robustnost, odolnost, bezpečnost atd...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekávaný výsledek:

Očekává se, že návrhy přispějí investováním do několika dalších vznikajících a potenciálně slibných platforem kvantové technologie kromě těch, které jsou podporovány ve fázi rozběhu vlajkové lodi Quantum Technologies, což by umožnilo doplnit ty, které jsou již financovány vlajkovou lodí Quantum Technologies a které mají vyhlídky na vysokou škálovatelnost a odolnost proti chybám.

 • Vývoj nových vznikajících...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Nová generace operačních systémů vyšší úrovně (meta) se silnou výpočetní kapacitou na chytrém zařízení, systému a hraně, zabudovaná do výpočetního kontinua. Takový operační systém by měl být nezávislý na zařízení a implementovat pokročilé koncepty, jako jsou cloudy ad-hoc, časově spouštěný IoT a decentralizovaná inteligence.
 • Zvýšení evropské autonomie ve zpracování...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Silnější průmyslové ekosystémy v Evropě díky posílené spolupráci mezi průmyslem a akademickou obcí.
 • Lepší využívání evropského souboru talentů a dovedností podporujících evropský průmysl k poskytování inovativních řešení.
 • Zvyšování kvalifikace studentů vysokých škol o podnikatelské a průřezové dovednosti nabídkou včasného vystavení reálnému podnikatelskému prostředí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Evropské vedení v oblasti flexibilní, tištěné a organické elektroniky.
 • Vývoj nových konceptů, návrhů a technologií v elektronice na podporu a umožnění oběhového hospodářství a udržitelnosti.
 • Vývoj komponent a systémů nové generace, které přinesou klimaticky neutrální digitální řešení pro širokou škálu odvětví...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekávaný výsledek:

 • Prototypy pokročilých řešení pro vytváření, distribuci a spotřebu nových pohlcujících a inovativních produktů pro média.
 • Podpora inovace v médiích, včetně inovací rozšířené reality, prostřednictvím mezioborové spolupráce zahrnující různé profesní skupiny (včetně umělců, designérů, novinářů a mediálních profesionálů, filmových tvůrců, herních designérů, programátorů nebo akademických vědců). 
 • Podpora...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Zřízení celoevropské platformy zaměřené na technologie a systémy komunikační sítě v kontextu globálního vývoje 6G.
 • Identifikace strategických směrů výzkumu a inovací, a to i na globální úrovni, koordinaci výsledků / iniciativ v oblasti výzkumu a inovací na úrovni EU, včetně iniciativ na úrovni členských států, šíření a přítomnost na internetu, organizace evropského...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Hardwarové komponenty a zařízení založené na rotaci, s významným pokrokem směrem k integraci v měřítku destiček, aby poskytly průmyslově kompatibilní řešení pro paměť, snímání, zobrazování, komunikaci a výpočet.
 • První digitální zařízení založené na rotaci (čipy Spin), které prokazují specifické výhody tohoto přístupu a vykazují výrazné snížení spotřeby energie...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Podpora je zaměřena na obnovu produkčního potenciálu lesa a všech jeho funkcí a snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami abiotické povahy. Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let a příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním, umělou obnovu sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách a ochrana založených lesních porostů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 10. 2021

Cílem výzvy je je přispět k dosažení konkurenceschopného zemědělství, potravinářství a lesnictví a napomoci tak zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji. V rámci operace 1.1.1 Vzdělávací akce bude podporováno realizování vzdělávacích projektů (tj. školení, odborné vzdělávání), které směřují ke zvýšení kvalifikace pracovníků v oblastech dle jednotlivých záměrů. V rámci operace 1.2.1 Informační akce bude podporováno...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na výstavbu, stavební úpravy, pořízení vybavení odborných učeben, na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti ZŠ, na zajištění vnitřní konektivity ZŠ a připojení k internetu. Žadateli jsou kraje, obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace, NNO, církve a církevní organizace, OSS, příspěvkové organizace OSS, školy...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu a stavební úpravy infrastruktury ke zlepšení dostupnosti a rozvoj sociálních služeb. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované nebo zakládané organizace, organizační složky státu a PO OSS, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace. Realizace podpořeného projektu musí být dokončena nejpozději do 30.6.2023.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 10. 2021

Vládní výdaje na práci, zboží a služby představují přibližně 14% HDP EU, což představuje ročně zhruba 1,9 bilionu EUR. V této oblasti je nevyužitý potenciál stimulovat poptávku po inovativních řešeních, zejména u inovativních malých podniků. Veřejný, ale i soukromý sektor by se této příležitosti mohl chopit a nabídnout nové příležitosti s využitím nových technologií nebo řešení, zejména pro dodavatele inovací, jako jsou...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 10. 2021

Cílem programu je nastartovat či rozvíjet společenské inovace s využitím informačních a komunikačních technologií. Podprogram Laboratoř Nadace
Vodafone je určen pro projekty zejména ve fázi projektového záměru, beta verzi nebo projekty, které mají nízký dopad a potřebují restart, případně projekty, které potřebují rozšířit stávající funkcionality. O finanční podporu mohou žádat nestátní neziskové organizace, sociální podniky...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2021

Cílem programu je podpořit projekty zaměřené na zlepšování životního prostředí. Projekty se mohou zaměřovat jak na projekty ekologické výchovy, tak na přímé realizace. O grant mohou žádat školy všech stupňů působící, spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, družstva. Více v podmínkách výzvy.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2021

Program je zaměřen na podporu činností zaměřených na rozšíření nabídky, zvýšení kvality a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, rozšíření turistických atraktivit či expozic ve městě, vytvoření či vylepšení nabídky produktů cestovního ruchu a jejich propagace. Žadatelem mohou být NNO, fyzické a právnické osoby provozující činnost v této oblasti.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2021

Olomoucký kraj poskytne finanční podporu fyzickým a právnickým osobám formou individuálních dotací (tzv. mimořádné dotace ad hoc). Tyto dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.

Termíny příjmu žádostí:

 • Žádosti do výše 200 000 Kč od 1. 3. 2021 do 29. 10. 2021 (neplatí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2021

Dotaci lze poskytnout na stavební a restaurátorské práce, související přímo se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty hmotných objektů, které jsou nemovitou či movitou kulturní památkou nebo jsou významné z hlediska památkové péče na území hl. města Prahy. Vhodným žadatelem je vlastník/všichni spoluvlastníci památkově významných staveb a objektů.

Maximální % dotace:
65%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2021

Cílem programu je snížení nedostatku zdravotnického personálu, podpora pro zajištění dostupnosti, vysoké odborné úrovně, kvality a rozvoje zdravotních služeb u poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících akutní lůžkovou péči. V rámci výzvy budou poskytovány stipendia studentům prezenčního studia šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství v předposledním a posledním ročníku studia, stipendia pro studenty...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2021

Cílem programu je podpora projektů propagujících město Olomouc v zahraničí a přispívajících k všestranným zahraničním kontaktům a spolupráci (kulturní a umělecké aktivity, festivaly, výstavy a jiné akce v oblasti hudby, divadla, výtvarného umění, navazování spolupráce školských a akademických subjektů, pořádání sportovních akcí a dalších zahraničních aktivit s důrazem na partnerská města). Žadateli jsou nestátní neziskové...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
45 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2021

Program podpoří přípravu a realizaci praktické environmentální  výchovy dětí předškolního věku prostřednictvím vzdělávacích celků zaměřených na využití školní zahrady, parku, volné krajiny. Může jít o projektové vyučování, tématickou výuku, environmentální výukové programy a podobné aktivity rozvíjející environmentální  povědomí a senzitivitu dětí. Žadatelem mohou být mateřské školy, mimoškolní zařízení a NNO.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2021

Výzva podporuje výchovné a vzdělávací projekty, které se zabývají problematikou hospodaření s dešťovými vodami. Podpořeny budou projekty využívající techniky hospodaření s dešťovými vodami vodou nebo jejich kombinaci a které budou propojeny s ekovýchovnou aktivitou. Zapojení mladé generace do těchto projektů pomůže obracet pozornost k udržitelným způsobům chování a mělo by kultivovat zodpovědný přístup obyvatel města k otázkám...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2021

Cílem programu je redukce vizuálního smogu prostřednictvím podpory Označování provozoven na objektech na území Pražské památkové rezervace (práce související s grafickým návrhem, realizací a instalací výstrče, vývěsního štítu, firemního nápisu, vitríny, menuboxu a nabídkové tabule, označení obchodního domu, úpravy výlohy a výkladce). Žadatelem je uživatel provozovny v objektu, který je vlastníkem, vypůjčitelem nebo nájemcem...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů (lze podávat do 29.10.2021) a projektů (lze podávat od 19.5.2021 do 31.12.2021) zaměřených na rozvoj infrastruktury základních škol (např. výstavba, stavební úpravy a pořízení vybavení vybavení budov a učeben, nákup kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti škol). Žadateli jsou kraje, obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace, NNO, církve a církevní organizace...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2021

Cílem programu je podpora sociálních služeb. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v rozsahu základních činností, a to v období od 1.1.2022 do 31.12.2022. Způsobilými žadateli jsou žadatelé registrovaní dle zákona o soc. službách, kteří jsou součástí Základní sítě sociálních služeb v JČK.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Jihomoravský kraj poskytne finanční podporu fyzickým a právnickým osobám formou individuálních dotací (tzv. mimořádné dotace ad hoc). Tyto dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem programu je podpora společensko-prospěšných projektů pro zlepšování kvality života a zdravotní péče, seberealizaci a vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním omezením. Dotace je určena na pořízení technických lékařských přístrojů sloužících případně i širšímu okruhu osob v rámci zdravotnických zařízení na území města Olomouce, popř. kompenzačních pomůcek osobě, která si je nemůže pořídit z jiných zdrojů. Žadateli...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Vyhlášením výzvy na Dobro-družné mikrogranty nadace reaguje na aktuální situaci, kdy děti a mladí lidé strávili několik posledních měsíců před obrazovkami izolovaní od svých vrstevníků, což se mohlo neblaze podepsat na jejich zdraví i duševní pohodě.

Typy podporovaných aktivit:

 • ty, které udělají radost vám i druhým,
 • realizují se venku a s respektem k přírodě i aktuálním opatřením...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Předmětem programu je podpora projektům a činnostem, na které nelze žádat o dotaci z vyhlášených dotačních programů a titulů Plzeňského kraje. Jde o tzv. mimoprogramové dotace. Dotaci lze použít jen ve výjimečných případech, kdy nebylo možno využít žádosti o poskytnutí dotace z jiných vyhlášených dotačních programů Plzeňského kraje. Žadateli jsou fyzické i právnické osoby (obec, spolek, svaz, sdružení, společnost, klub...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem programu je poskytnutí příspěvku úspěšným žadatelům v programu Dešťovka, vyhlášeného Státním fondem životního prostředí ČR. Účelem je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Žadatelem jsou vlastníci a stavebníci obytných domů. Poskytovaná částka z rozpočtu SMB činí 50 % dotace připsaných...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem programu je uchování kulturního dědictví a tradic regionu. Podpora bude směrována na rozvoj společnosti v oblasti kultury, památkové péče a folkloru na bázi národních a regionálních tradic, a těch žadatelů, kteří svojí činností napomáhají ke zprostředkování, uchování a využívání kulturních hodnot Pardubického kraje a upevňují vztah obyvatel k jeho kulturnímu dědictví. Hlavní činností podporovaných subjektů je zejména...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Program podporuje činnosti v oblasti ochrany obyvatel, krizového řízení, požární ochrany a bezpečnosti obyvatel (akce složek IZS, pořízení, údržba, modernizace a provoz technických prostředků, preventivně výchovné programy, jednorázové akce pro děti a mládež a vydávání periodických i neperiodických publikací). Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
180 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Tento program je zaměřen na zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. Finanční podpora z tohoto programu je poskytována konkrétně na včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. Výše dotace je do 180 Kč na jedno včelstvo splňující předmět podpory. Žadatelem mohou být chovatelé včel v ČR, bez ohledu na jeho členství v UCHS, který má evidovaná včelstva podle plemenářského zákona.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem programu je poskytování individuálních dotací z rezerv Rady, primátora a náměstků na jiný účel určený žadatelem v žádosti, než který je uveden v programech, které každoročně vyhlašuje statutární město Pardubice. Za uznatelné náklady jsou považovány zejména náklady na propagaci projektu, náklady na uskutečnění projektu, náklady na nákup služeb souvisejících s uskutečněním projektu. Žadatelem o dotaci může být fyzická...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem programu je poskytnutí podpory na vznik nových zelených střech v Brně. Přínosem instalace zelené střechy pro žadatele je zkvalitnění tepelné stability vnitřního prostředí, zlepšení zvukově-izolačních vlastností a dlouhodobá ochrana proti mechanickému poškození hydroizolačních vrstev. Žadatelem může být vlastník nemovitosti nebo osoba k tomuto účelu vlastníkem nemovitosti zplnomocněná. Výše dotace na jeden projekt...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavební úpravy budov a pořízení vybavení pro předškolní, základní, střední, celoživotní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání mládeže. Žadateli jsou organizace zřizované nebo zakládané obcemi, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, nestátní neziskové organizace, církve...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 434 097,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem programu je podpora výměny stávajících zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinnách domech za nové, nízkoemisní zdroje tepla (kotle na biomasu s ručním přikládáním, kotle na biomasu s automatickým přikládáním, tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle). Žadatelé jsou fyzické osoby - vlastník či spoluvlastník bytové jednotky v rodinném domě, vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu. Akce musí...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
127 500,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem programu je podpora brněnských sportovních klubů účastnících se oficiálních soutěží vypisovaných evropskou a světovou sportovní federací v kolektivních sportech v kategorii seniorů. Podporovaná sportovní odvětví: fotbal – muži, basketbal - ženy, muži, volejbal - ženy, muži (šestkový), lední hokej – muži, baseball – muži, házená - ženy, muži, florbal – ženy, muži. Žadatelem mohou být právnické osoby se sídlem nebo...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
700 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 11. 2021

Cílem programu je podpora sportovců na významných mezinárodních akcích ve sportovních disciplínách, a to z důvodu reprezentace Kraje Vysočina v zahraničí a podpory dalšího sportovního rozvoje krajských sportovců. Podporována je účast na mistrovství Evropy v konkrétní sportovní disciplíně; účast na mistrovství světa v konkrétní sportovní disciplíně (doprava do místa konání mistrovství a zpět, ubytování, startovné na mistrovství...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 11. 2021

Cílem programu je podpora významných sportovních akcí a mezinárodních soutěží konaných na území města Brna v roce 2021 (například Mistrovství světa, mistrovství Evropy, světové a evropské pohárové soutěže, Grand Prix atd.). Dotaci lze použít na náklady související se sportovní činností v rámci uspořádání sportovní akce (nájemné sportovišť, technické zabezpečení akce, provozní náklady sportoviště, sportovní přípravu vlastního...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 11. 2021

Cílem programu je podpora činnosti organizací, jednotlivců a na podporu významných akcí konaných na území statutárního města Zlína. Maximální výše podpory není stanovena, bude posuzována s ohledem na přiměřenost nákladů zdůvodněných v žádosti. Vhodným žadatelem jsou fyzické nebo právnické osoby provozující danou činnost na území města Zlína.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 11. 2021

Cílem programu je prostřednictvím pobytů zástupců neziskové sféry z České republiky v USA podpořit rozvoj tohoto sektoru u nás, obohatit kontakty mezi českými a americkými organizacemi a pomoci získat znalosti a zkušenosti s prací neziskových organizací v zemi, kde jsou tradičně velmi silné a dobře fungující.

Stipendium se poskytuje na dobu tří až pěti měsíců s možným začátkem pobytu od začátku září 2022 nebo později podle...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 11. 2021

Cílem programu je podpora sportujících jedinců - účastníků MS a ME v roce 2021. Dotace je určena na rozvoj talentovaných sportovců a na prezentaci Plzeňského kraje v Evropě i ve světě prostřednictvím sportovců. Žadateli jsou fyzické osoby účastnící se MS/ME v individuálním sportu a právnické osoby, v níž je sportovec v individuálním nebo kolektivním sportu (spolky a pobočné spolky).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 11. 2021

Cílem výzvy je poskytnout podporu malé skupině dvou až čtyř hlavních řešitelů, aby společně řešili ambiciózní výzkumné problémy, které by jednotliví hlavní řešitelé a jejich týmy nemohli zpracovat samostatně. Projekty synergie by měly umožnit podstatný pokrok na hranicích znalostí, vyplývající například z vzájemného obohacování vědeckých oborů, z nových produktivních linií výzkumu nebo nových metod a technik, včetně nekonvenčních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 11. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu infrastruktury základních škol a infrastruktury pro předškolní, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, úpravy stávající infrastruktury včetně zabezpečení bezbariérovosti, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity základních škol a připojení k internetu. Žadateli jsou kraje, obce a jimi zřizované nebo zakládané...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
285 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 11. 2021

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity při řešení mimořádných situací žadatele s regionálním významem. Podporu je možné poskytnout jen v tom případě, že na účel, na který je dotace požadována, není možné žádat v řádném dotačním programu kraje. Žádost o financování lze podat na jednorázové akce (např. Dětský den, Oprava mostu)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2021

Grantový program je určen pro školy, které zajišťují povinnou školní docházku na území města. Podpora je zaměřena na využití sportovních zařízení při základních školách zřizovaných městem, na rozvoj zájmové sportovní činnosti u žáků nesporovně profilovaných tříd, na podporu tělovýchovných turnajů žáků. Žadatelem musí být škola, která na území města zajišťuje povinnou školní docházku (příspěvkové organizace, školské právnické...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2021

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem. Podporu je možné poskytnout jen v tom případě, že na účel, na který je dotace požadována, není možné žádat v řádném dotačním programu kraje. Žádost lze podat na financování celoroční činnosti (např. Činnost taneční školy). Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2021

Cílem programu je podpora realizace volnočasových vzdělávacích a výchovných projektů v rámci mimoškolních aktivit dětí a mládeže (materiální vybavení, ceny do soutěží, nájemné prostor k realizaci volnočasových projektů v oblasti výchovy a vzdělávání, cestovné a ubytování při pobytech, vstupy do kulturních a sportovních zařízení při doplňkových volnočasových aktivitách apod). Žadatelem jsou právnické osoby a fyzické osoby...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2021

Program je vypisován ministerstvem kultury České republiky. Cílem je podporovat překládání české literatury. Dotace je určena zahraničním vydavatelům. Při výběru projektů je upřednostňována současná literatura. Příspěvek proplácí výhradně náklady spojené s překladem.

Uzávěrky pro rok 2022: 15.11.2021 a 15.5.2022

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2021

Cílem programu je podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovu ve školách zajišťujících povinnou školní docházku. Dotace je určena na využití programů specifické primární prevence rizikového chování neziskových organizací (např. Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. a POINT 14), na zajištění besed a projektů pro žáky k problematice rizikového chování a mediální výchovy, na zajištění seminářů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2021

Cílem programu je podporou aktivit k technickému vzdělávání zvýšit zájem žáků o technické obory vzdělávání a motivovat je pro studium řemeslných oborů. Podporovány jsou projekty zaměřené na spolupráci základních škol se středními školami v oblasti technického vzdělávání, na účast žáků v soutěžích se zaměřením na technické vzdělávání, na podporu zvýšení úrovně technického vzdělávání základních škol, středních škol, víceletých...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2021

Očekává se, že projekty v rámci této výzvy přispějí k následujícím výsledkům;

Pro podporované doktorandy:

 • Nový výzkum a přenositelné dovednosti a kompetence, které povedou ke zlepšení zaměstnatelnosti a kariérních vyhlídek na akademické půdě i mimo ni.
 • Nové znalosti umožňující přeměnu nápadů na produkty a služby...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 11. 2021

Cílem podpory evropského společného rozvoje je podpora spolupráce mezi evropskými produkčními společnostmi, které produkují díla se silným mezinárodním diváckým potenciálem.

Očekávané výsledky výzvy:

 • Zvýšená spolupráce ve fázi vývoje mezi evropskými produkčními společnostmi z různých zemí a z různých trhů a v důsledku toho zvýšený počet koprodukcí.
 • Zvýšená kvalita, proveditelnost, přeshraniční potenciál a tržní hodnota...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 60.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 11. 2021

Cílem programu je poskytování finanční podpory na projekty a činnosti v oblasti sportu (podpora nahodilých sportovních a volnočasových aktivit, prezentace aktivit neprofesionálních sportovních sdružení a osob), kultury (podpora kulturních a uměleckých aktivit, hudby, tance, divadla, výtvarného umění, designu, literatury, podpora kulturních a lidových tradic, site specific artu, prezentace aktivit neprofesionálních kulturních...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2021

Cílem programu je podpora kulturních aktivit,, především zpřístupnění kulturních akcí veřejnosti, za pomoci sítě internet, rozhlasu a televizního vysílání v době, kdy epidemiologická situace nedovoluje pořádání kulturních akcí za přítomnosti diváků v období do 31.12.2021 (divadelních představení, hudební vystoupení, výroba a distribuce audiovizuálních děl). Dotace je určena na pokrytí nákladů za internetové připojení pro...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2021

Cílem programu je poskytování finanční podpory na projekty a činnosti v oblasti rozvoje nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru na území města, které nelze financovat z vypsaných dotačních programů, a na jejichž pořádání má statutární město Chomutov zájem. Žadateli jsou právnické i fyzické osoby.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2021

Účelová neinvestiční dotace podporuje osoby a organizace vykonávající sociální činnost v Libereckém kraji. Nelze podpořit aktivity, na které byly čerpány finanční prosředky z jiných zdrojů Libereckého kraje. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2021

Cílem programu je podpora pořádání sportovních akcí a zajištění účasti na sportovních akcích (pořádání nebo zajištění účasti na mistrovství České republiky, mistrovství Evropy nebo mistrovství světa, pořádání nebo zajištění účasti na sportovních akcích mezinárodního nebo celorepublikového významu, případně na velkých a významných sportovních akcích neregionálního významu, pořádání sportovních akcí regionálního nebo místního...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2021

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Doprava. Dotace je určena např. na podporu systematické dopravní výchovy dětí nebo na zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy podporou nostalgických jízd historických vozidel, tramvají a autobusů nebo na aktivity v oblasti dopravy, na které není...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2021

Státní příspěvek se poskytuje na úhradu nákladů za pobyt a péči poskytovanou nezletilému dítěti v zařízení na základě rozhodnutí soudu nebo na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Žadateli jsou zřizovatelé zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
...

Maximální % dotace:
15%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 12. 2021

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů a projektů (příjem žádostí do 31.12.2021) zaměřených na rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center (nákup pozemků, staveb, výstavba zařízení a vybavení pro zajištění provozu zařízení. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované či zakládané kraji a obcemi, NNO, církve a církevní organizace. Realizace projektu musí být ukončena do 30.6.2023.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 12. 2021

Tato grantová výzva je zaměřena na podporu veřejných aktivit ve prospěch zdravotně postižených dětí a mládeže v Blanicko-Otavském regionu. V rámci výzvy jsou podporovány zejména následující účely:

 • Nákup ortopedických a jiných pomůcek pro handicapovaní
 • Zajištění edukačních programů pro postižené
 • Zajištění studia nebo zaměstnání handicapovaných...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 12. 2021

Cílem programu je poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program). Žadateli jsou studenti lékařské fakulty se sídlem na území České republiky dosud nezařazení do stipendijního programu, kteří úspěšně ukončili nejméně druhý ročník určeného studijního programu. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 12. 2021

Cílem programu je poskytování stipendií pro účely zajištění pracovníků vykonávajících nelékařské zdravotnické povolání v Kraji Vysočina (stipendijní program). Žadateli jsou studenti studentům nelékařských oborů, v případě, že se studenti přímo smluvně zaváží pracovat po absolvování studia u konkrétního poskytovatele zdravotních služeb.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 12. 2021

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Péče o kulturní dědictví. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2021

Cílem programu je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v ČR prostřednictvím kvalitní propagace jejich průmyslové produkce na zahraničních akcích formou individuálních expozic. Podporovanou aktivitou je oborová prezentace prostřednictvím individuální účasti na vybraných specializovaných akcích v zahraničí, které nejsou zahrnuty do seznamu oficiálních účastí na výstavách a veletrzích...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
130 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 12. 2021

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Zdravotnictví. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Cílem programu a podporovanou aktivitou je výstavba ekologicky šetrných bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Žadateli jsou stavebníci bytových domů, kteří stavbu řádně dokončí.

Dotaci lze získat na:

 • výstavbu bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností, změnu již dokončeného bytového domu, který před zahájením rekonstrukce kritéria pasivního domu nesplňoval.
 • koupi bytové jednotky v novostavbě...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na obnovu památek, restaurování památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památek, rekonstrukce a budování expozic a depozitářů, obnovu parků a zahrad, výstavbu objektů sociálního, technického a technologického zázemí, digitalizaci památek a mobiliářů. Žadateli jsou vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření. Realizace podpořeného projektu...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Nadační fond má za cíl podporu dětí a mladistvých s trvalou ztrátou sluchu. Jeho posláním je umožnit těmto dětem vzdělávání, rovnocennou šanci se účastnit společenských, sportovních i volnočasových aktivit a především podpořit jejich samostatnost v budoucím životě. Tato výzva je zaměřena na pomoc s pořízením nových sluchadel, pojištění sluchadel proti ztrátě a odcizení a na pořízení baterií a příslušenství ke sluchadlům...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup pozemků, staveb, zařízení, vybavení, automobilu, na výstavbu a stavební úpravy pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí, organizační...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na obnovu památek, restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památek a jejich zabezpečení, rekonstrukci stávajících a budování nových expozic a depozitářů, digitalizaci památek a mobiliářů, obnovu parků a zahrad u souboru památek, modernizaci či výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí. Žadateli...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup pozemků, staveb, zařízení, vybavení, automobilu, na výstavbu a stavební úpravy pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí, organizační...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Program podporuje výstavbu nových dětských a sportovních hřišť. Projekty Oranžových hřišť zohledňují nejnovější poznatky v oblasti bezpečné hry, podpory dětské kreativity a rozvoje motoriky.

Příjemcem nadačního příspěvku mohou být pouze právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují kritéria daná podmínkami pro přidělení grantu.

Žádosti lze podávat celoročně. Maximální výše nadačního příspěvku je 2.000.000...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vznik nového sociálního podniku založením nového podnikatelského subjektu, rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem, na rozšíření podniku, který je v době podání žádosti sociálním podnikem (rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity podniku, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku)...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 165 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze v případech, kdy na akci není možné žádat z vyhlášených programů. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu, stavební úpravy, pořízení vybavení odborných učeben, na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti ZŠ, na zajištění vnitřní konektivity ZŠ a připojení k internetu. Žadateli jsou kraje, obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace, NNO, církve a církevní organizace, OSS, příspěvkové organizace OSS, školy a školská...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Grantová výzva je určena pro finalisty ankety Stromu roku 2020 a stromy, kterým byl udělen titul Strom hrdina 2020.

Pokud jste skončili ve finále ankety Strom roku České republiky 2020 nebo Vašemu stromu byl udělen čestný titul Strom hrdina 2020, můžete žádat o příspěvek na výsadbu nebo ošetření stromů v této mimořádné výzvě.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně aktivity, například na projekty spolufinancované s národními programy či programy spolufinancovanými z prostředků EU. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Grant je zaměřen na podporu dětí a mládeže ze sociálně ohroženého prostředí. Jeho cílem je rozvoj obchodních a prodejních dovedností:

 • dětí a mládeže ze zařízení ústavní a ochranné výchovy
 • dětí a mládeže žijících ve složitých sociálních a ekonomických podmínkách.

Cílem grantu je dětem praktickou formou umožnit pochopení procesu, ve kterém se výrobek dostává od samotné výroby až do prodeje. Projekt dětem přiblíží, co všechno...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 500,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem, na které není možné žádat z Dotačního fondu kraje. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze v případech, kdy na akci není možné žádat z vyhlášených programů. Dotaci je možné využít na významnou kulturní akci, kterou žadatel pořádá na území Libereckého kraje nebo jeho realizace musí být pro Liberecký kraj přínosem, a která byla zařazena na seznam Významných akcí podporovaných Libereckým krajem. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech, a to na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem, které není možné podpořit z žádného dotačního programu vyhlášeného Libereckým krajem. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Cílem programu je zvyšování akceschopnosti integrovaného záchranného systému a tím k předcházení případných krizových situací nebo ke zmírňování jejich následků. Dotace z tohoto fondu se poskytuje na přípravu a řešení krizových situací a odstraňování jejich následků. Oprávněným žadatelem mohou být jednotlivé složky integrovaného záchranného systému, orgány krizového řízení nebo ostatní subjekty pracující ve prospěch IZS...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Jednotlivci mohou předkládat žádosti o nadační příspěvek v průběhu celého roku. Žádosti posuzuje hodnotící komise složená z nezávislých odborníků, která zasedá pětkrát ročně. První kolo pro podávání žádostí probíhá do 21. 3. 2021 a tyto žádosti budou projednány na zasedání hodnotící komise 15. 4. 2021.

Z programu jsou podporovány tyto aktivity:

 • mobilita a sebeobsluha žadatelů,
 • volnočasové aktivity...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury a zabezpečení bezbariérovosti, nákup pozemků a staveb, na pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, na zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu. Žadateli...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Cílem programu je podpora individuální bytové výstavby formou poskytování finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Karviné. Příspěvek lze žadateli poskytnut na 1 nově vystavěný rodinný dům (jak samostatně stojící, tak řadový) na území města Karviné. Žadatelem o příspěvek může být fyzická osoba. O příspěvek lze požádat nejpozději do konce kalendářního roku následujícího, po provedení zápisu stavby rodinného domu...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Cílem mimořádné výzvy je poskytnutí finanční pomoci obcím a krajům zasaženým živelní pohromou dne 24. června 2021. Dotace je určena na obnovu poničené vodohospodářské infrastruktury a infastruktury v oblasti odpadového hospodářství (obnova vodovodů, kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu, domovních čistíren odpadních vod, čistění lokálních zdrojů vody, obnova připojení na vodovodní a kanalizační řady, obnova a čištění dešťové...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Cílem programu je podpora výměny stávajících zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinnách domech za nové, nízkoemisní zdroje tepla. Dotace je určena na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, automatický kotel pouze na biomasu (např. štěpka, peletky), kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním (např. kusové dřevo), plynový kondenzační kotel. Žadatelé jsou fyzické osoby...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
127 500,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Školství a mládež. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Cílem programu je snížení emisí skleníkových plynů prostřednictvím realizace opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti rodinných domů, podpory výstavby rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a podpory efektivního využití zdrojů energie. Podporovanou aktivitou je např. zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí a výměna výplní stavebních otvorů. Žadateli jsou vlastníci a stavebníci RD.

Informace...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Cílem programu a podporovanou aktivitou je zlepšení tepelně-technických vlastností obálky budovy a výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje. Žadateli jsou vlastníci BD v Praze.

Spolu se zateplením bytového domu lze také žádat o příspěvek na pracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru (podpora až 40 000 Kč...

Maximální % dotace:
30%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Tento program poskytuje podporu na hospodaření v lesích, a to konkrétně na opatření proti podkornímu hmyzu, na instalaci oplocení lesních porostů, na nátěry proti okusu zvěří (instalace a asanace lapáku, pořízení a instalace feromonových odparníků, oplocení lesních porostů a ochrana stromků nátěrem proti okusu zvěří). Žadateli jsou vlastníci, pachtýři či nájemci lesa.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech, kdy na akci není možné žádat z programů vyhlášených v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - Oblast podpory životní prostředí a zemědělství. Před podáním žádosti je nutné svůj záměr konzultovat se správcem programu. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Cílem projektu je podpora obecně prospěšných účelů zejména v oblastech podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu a životního prostředí. Žadatelem může být pouze právnická osoba.

V grantovém řízení Podpora regionů nelze podat žádost na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských a sportovních, dopravních a víceúčelových hřišť - pro tyto žádosti je určeno...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Cestovní ruch. Žadateli jsou FO a PO. 

Projekt musí být realizován na území Libereckého kraje a jeho turistických oblastí. Na jeden projekt nelze využít více dotačních zdrojů Libereckého kraje.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2021

Očekávaným výsledkem výzvy je poskytovat podpůrné akce ženám inovátorkám a žadatelům z rozšiřujících se zemí na EIC Accelerator i držitelům Seal of Excellence (SoE) prostřednictvím vytváření synergií s partnery EU a programy, jako je Enterprise Europe Network (EEN).

Rozsah výzvy je následující:

 1. Podpora inovativních společností v:
  • rozšiřujících se zemích (300–400 ročně)
  • a inovačních společnostech vedených ženami v celé...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 01. 2022

Cílem programu je podpora přípravy a zpracování inovačních projektových záměrů tzv. strategické intervence, které pak mohou podány podány do relevantní výzvy některého z programů podpory na národní či evropské úrovni, nebo zahájení realizace projektu z vlastních zdrojů příjemce asistenčního voucheru či jiných zdrojů mimo programové financování. Žadatelem je veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekt.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2022

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury pro zlepšení dostupnosti sociálních služeb se zvýšenou energetickou účinností (nákup staveb, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami). Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2022

Cílem grantového programu je podporovat rozvoj regionů a obcí v místech působení společnosti. Regionálně orientovanou pomocí chce společnost přispívat k růstu občanské společnosti a k vytváření dobrých sousedských vztahů.

Nejvyšší příspěvek, který může obdržet jeden žadatel v jednom kole, je 250 tisíc Kč, nejnižší 10 tisíc Kč. Finanční podporu mohou získat projekty z jakékoli oblasti. Při hodnocení jsou však upřednostňovány...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2022

Cílem programu je podpora pořízení domovních čistíren odpadních vod za účelem snížení znečištění povrchových vod v zájmových vodních tocích (Harcovský potok, přítoky) a zlepšení dostupnosti potřebné technologie k čištění vod občanům města ve vybrané části. Dotaci lze použít na zpracování projektové dokumentace a nákup domovní čističky. Žadaleli jsou vlastníci bytů a domů, chatek, rekreačních objektů, SVJ, družstva.

Lhůta...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
15 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 04. 2022

Program je přímým finančním nástrojem poskytování podpory kulturních projektů zaměřených na celkové pozvednutí české kultury. Podporovanou aktivitou je např. podpora vzniku, realizace a uvádění umělecky hodnotných děl. Finanční podpora tohoto fondu je poskytována formou účelových dotací, půjček nebo návratných finančních výpomocí. Žadateli jsou FO a PO. Jeden žadatel může podat maximálně tři žádosti ročně.

Příjem žádostí...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 04. 2022

Cílem programu je systematická podpora budování absorpční kapacity v kraji v souladu s potřebami inteligentní specializace S3 na národní a krajské úrovni, koordinace příprav strategických záměrů, naplňování strategických cílů Regionální inovační strategie. Podporovanou aktivitou je přímá podpora přípravya zpracování projektové žádosti strategického projektu (varianta A), nebo studie proveditelnosti strategického projektu z...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
425 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 04. 2022

Cílem výzvy je zajistit příjemcům, z národních či evropských dotačních titulů (např. H2020, OP PIK, OP VVV aj.), podmínky pro kvalitní přípravu projektů s významným dopadem na inovační prostředí Středočeského kraje. Dotace je určena na financování neinvestičních výdajů, které jsou uznatelnými náklady v rámci Přípravy strategického projektu (náklady spojené s vypracováním dokumentací potřebných ke zhotovení projektové žádosti...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 04. 2022

Cílem programu je podpora speciálního poradenství v oblasti rostlinné výroby. Konkrétně je finanční podpora poskytována na pořádání seminářů, školení, vydávání poradenských publikací, pořádání výstav a přehlídek a další aktivity. Žadateli jsou např. vystavovatel nebo pěstitelské svazy. Příjem žádostí o dotaci na zabezpečování pořádání výstav a přehlídek konajících se v roce 2021 končí 30. 6. 2021. Příjem žádostí o dotaci...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2022