DotaceOnline.cz pomáhá využít dotačních možností tím, že poskytuje přístup k nejkomplexnějšímu zdroji možností dotačního financování pro české subjekty.

Níže vám přinášíme ukázku rozsahu naší databáze. Předplatitelé získají úplné informace, navíc i možnost vyhledávání dotačních možností podle 18 různých kritérií, přístup ke konkrétním informacím a odkaz na oficiální zdroj informací včetně potřebných podrobností. 

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Program je cílen na  na obnovu vnějších povrchů nemovitostí a ostatních ploch (např. fasády, dveře, vrata, zídky apod.) poškozených sprejery a dále na obměnu a vznik nových výkladců provozoven, a to včetně souvisejících prvků, dveřnic, vitrín apod. Dotace bude poskytnuta vlastníkovi nemovitosti nebo tomu, kdo příslušnou opravu či úpravu domu po dohodě s vlastníkem provede. Částka dotace na odstranění sprejerských nápisů...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Místní akční skupina Moravskotřebovsko a Jevíčsko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Technika do lesů (Investice do lesních technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh).
 • Občanská vybavenost na venkově (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Kulturní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zajištění kybernetické bezpečnosti informačních systémů. Dotace je určena na aktivity spadající pod následující § vyhlášky 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat.

Podporované aktivity:

 • Zajištění služeb auditu kybernetické bezpečnosti...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 02. 2024

Využívání, přijímání a zavádění pozorování životního prostředí, jakož i digitálních a na datech založených ekologických řešení, posuzovaných podle zásady Evropské zelené dohody, je klíčové pro inovativní modely řízení a pro navrhování, provádění a monitorování vědecky podložených politik. Aby se maximalizovaly dopady výzkumu a inovací v praxi a podnítily behaviorální a socioekonomické změny, měly by být znalosti a inovace...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2024

Cílem opatření je podpora veškerých sportovních aktivit handicapovaných bez věkového omezení na území města. Dotace je určena na sportovní přípravu dětí, mládeže a dospělých, na účast v soutěžích dětí, mládeže a dospělých, na údržbu sportovních areálů, které provozují sportovní organizace, na provoz sportovní organizace, na rozvoj kvality a úrovně hráčů. Žadatelem je nepodnikatelský subjekt i podnikatelský subjekt se sídlem...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2024

Předmětem výzvy je:

 • Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny.
 • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2024

Výměny zaměstnanců zahrnují organizace z akademického i neakademického sektoru (včetně malých a středních podniků) z celého světa.

Podpora je poskytována pro mezinárodní, mezisektorovou a mezioborovou mobilitu pracovníků výzkumu a vývoje vedoucí k přenosu znalostí mezi zúčastněnými organizacemi.

Výzva podporuje spolupráci na výzkumu a inovacích prostřednictvím výměny zaměstnanců a sdílení znalostí a nápadů ve všech fázích...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2024

Místní akční skupina Český les vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Rozvoj venkovského prostoru (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2024

Cílem programu je zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů (podpora růstu zaměstnanosti rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti územní strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů). 

Tato výzva je zaměřena na rozšíření či propojení stávající nabídky...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2024

Předmětem výzvy je veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu:

 • budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů),
 • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení,
 • propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2024

Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na nové pořízení investičního majetku sportovních klubů nebo obnovu/zhodnocení vlastního investičního majetku. Žadatelem mohou být nepodnikatelské subjekty - zapsaná sdružení/spolky, které jsou vlastníkem nebo mají v dlouhodobém pronájmu sportovní zařízení (min 5 let po době realizace projektu).

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2024

Předmětem výzvy jsou projektové záměry zaměřené na infrastrukturu mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny a na infrastrukturu základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem projektu je zlepšit životní prostředí prostřednictvím výsadby nové zeleně, především původních druhů dřevin. Jedná se zejména o výsadbu, či obnovu dřevin u veřejných budov, liniových dřevin, ve veřejně přístupných zahradách, parcích, dřevin podél vodotečí a návesních nádrží, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu, alejí, stromořadí a dalších přírodně, či kulturně hodnotných lokalit. Žádat mohou PO se...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem programu je podpořit nekomerční aktivity v oblastech umění, vědy a publicistiky. Granty a stipendia jsou poskytovány na:

 • První vydání původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické dílo) / včetně překladu do českého jazyka.
 • První vydání literárního díla z oblasti divadelního, rozhlasového a filmového umění / včetně překladu do českého jazyka.
 • Vytvoření původní divadelní hry, rozhlasového díla, teatrologické...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Předmětem výzvy je infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol:

 • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi,
 • vnitřní konektivita škol,
 • školní družiny a školní kluby...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Výzva je zaměřená na podporu uměleckých projektů hudebních, divadelních, tanečních a další obory pódiového umění.

Účel výzvy:

 • Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit a mladých umělců.
 • Podpora kulturních akcí/projektů místního, regionálního, republikového i mezinárodního významu, které mají svou tradici, ale i projektů nových či méně známých, které svým zaměřením obohatí kulturní dění, zejména...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem programu je zlepšení nakládání s odpady.

Podporované aktivity:

 • Aktivity podporující předcházení vzniku odpadů a jejich opětovné použití.
 • Vznik / provoz RE-USE center v obcích...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
700 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem a prioritou programu je:

 • Podpořit vznik a realizaci jednorázových i dlouhodobých sportovních aktivit určených pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Rozšířit stávající nabídku sportovních aktivit pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Přispět k integraci seniorů a osob se zdravotním postižením do společnosti...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem programu je podpora cestovního ruchu a zahraničních vztahů. Dotace je určena na podporu turistických informačních center (zajištění kvalitních informací pro turisty, rozšiřujících služeb pro turisty jako průvodcovství, zajištění komplexnější akce skupinám či jednotlivcům, tvorba programů pro různé cílové skupiny, tvorby produktů cestovního ruchu, provozu TIC v rámci rozšířené otevírací doby nad rámec běžné pracovní...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Předmětem výzvy je budování kapacit v oblasti odborného vzdělávání a to zejména:

 • Vybudovat kapacitu poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy pro posílení spolupráce mezi soukromými a veřejnými zúčastněnými stranami v oblasti odborného vzdělávání a přípravy pro intervence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy orientované na poptávku a na příležitosti.

 • Zlepšit kvalitu a schopnost odborného vzdělávání a přípravy...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Předmětem výzvy je revitalizace veřejných prostranství měst a obcí:

 • ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu (modrou a zelenou složku) a opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí,
 • revitalizace, modernizace a zajištění bezpečnosti stávajících veřejných prostranství,
 • revitalizace...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

V rámci programu bude podporována činnost středisek ekologické výchovy a ekoporaden, škol a odborných organizací v oblasti environmentálního vzdělávání, školní a studentské práce s tématikou ochrany životního prostředí, realizace akcí směřujících ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti, dlouhodobá práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství (vč. včelařských, rybářských a mysliveckých kroužků)...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem programu je podpora projektů s menším finančním objemem, které mají dopad na příhraniční území na místní úrovni.

Podporované aktivity:

 • Aktivity zaměřené na vytváření předpokladů a zvyšování ochoty institucí přeshraničně spolupracovat (síťování institucí, jazykové vzdělávání pracovníků - českého a polského jazyka, sdílení dobré praxe, výměnné stáže pracovníků institucí a jejich příspěvkových organizací).
 • Projekty...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 60.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem programu je zlepšení opylovací služby včelstev především prostřednictvím zlepšení podmínek pro jejich dobrý zdravotní stav.

Podporované aktivity:

 • Výměna starých úlů včetně voskového díla za nové ke zlepšení zdravotního stavu včelstev.
 • Podpora výsadeb neinvazivních včelařských dřevin a bylin včetně nákupu osiva pro kvalitnější potravní nabídku pro včely...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Místní akční skupina Radbuza vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 4 fiche (opatření):

 • Podpora zemědělského podnikání (Investice do zemědělských podniků).
 • Podpora obnovy a rozvoje venkova (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Vybrané kulturní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Místní akční skupina Ekoregion Úhlava vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy byla vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Vybrané kulturní památky, Kulturní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Nadace je zaměřená na podporu nekomerčních aktivit v oblasti tvorby a interpretace slovesného i dramatického umění, vědy a publicistiky.

Program poskytuje:

 • Granty na první vydání původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické dílo) / včetně překladu do českého jazyka.
 • Stipendia na vytvoření původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické dílo) / včetně překladu do českého jazyka...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem programu je rozvoj investic do cestovního ruchu. V rámci výzvy jsou vyhlášeny 3 dotační tituly - DT1 - Nadregionální aktivity (alokace 11 835 000 Kč), DT2 - Základní a doprovodná infrastruktura (alokace 53 257 500 Kč), DT3 - Veřejná infrastruktura (alokace 53 257 500 Kč). Dotace podpoří aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků ve vybraných oborech (podpora celoživotního vzdělávání, podpora zbývající části specializační vzdělávání pro pracovníky, kteří již část specializační přípravy v oboru absolvovali, podpora specializačního vzdělávání v oborech, ve kterých je aktuální nedostatek specialistů, podpora specializačního vzdělávání v...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem programu je zvýšení povědomí o nabídce CR v destinacích ČR, zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky, komunikační kampaně, zkvalitnění strategického rozhodování, zlepšení koordinace nabídky v destinaci. projektové záměry zaměřené na řízení destinací, realizaci marketingových výzkumů, podporu produktů a zavádění inovací v cestovním ruchu, podporu distribuce produktů cestovního ruchu, branding destinací a marketingovou...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Jedná se o jednoroční dotační program v oblasti ekologických aktivit ve veřejném prostoru, jehož cílem je vytváření podmínek pro rozvoj ekologických činností v rámci vyhlášených dotačních témat.

Dotační témata na podporu ekologických aktivit:

 • Hospodaření s vodou - dešťová voda, šedá voda, zadržování vody v zeleni a krajině 

  ...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem programu je rozšíření turistické nabídky a tvorby, a zavedení produktů cestovního ruchu zaměřených na zážitkovou turistiku a řemeslné tradice na území  kraje a jeho turistických oblastí (Český ráj, Jizerské hory, Krkonoše, Lužické hory a Máchův kraj). Podpořeny budou turistické produkty v oblasti tradic a tradičních řemesel, zážitkových programů, tvorby nových turistických produktů a produktových balíčků, rozvoje...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Předmětem výzvy je infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny:

 • navýšení kapacit v mateřské škole(dále i MŠ) v území působnosti MAS,
 • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí,
 • navyšování kapacit a...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem programu je podpora umělců v rámci rezidenčních pobytů na území statutárního města Plzeň. Účastníci rezidenčních pobytů (s min. dobou pobytu 8 dnů) by měli být umělci (z oblasti literatury, výtvarného umění, hudby, divadla, tance, designu) s profesionálním přístupem k tvorbě, který je dokumentovaný umělcovou předchozí tvorbou. V rámci výzvy předloží umělec umělecký plán pro svůj rezidenční pobyt a jeho prezentaci...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

V rámci výzvy bude podpořena infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol:

 • Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi.
 • Vnitřní konektivita škol.
 • Školní družiny a školní kluby...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Předmětem výzvy je infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny:

 • navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS,
 • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí,
 • navyšování kapacit a vznik nových zařízení...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Dotační program je zaměřen na rozvoj udržitelného cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji.

Podporované aktivity:

 • Budování a obnova naučných stezek a turistických tras, zpřístupňování přírodních a kulturně-historických lokalit, rozvoj nezbytné doprovodné infrastruktury související s rozvojem udržitelného cestovního ruchu.
 • Snížení negativních dopadů cestovního ruchu v turisticky přetížených lokalitách kraje, regulací...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
350 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem výzvy je posílit občanskou společnost, regionální identitu a zlepšit kvalitu života obyvatel prostřednictvím podpory aktivit, které přispívají k rozvoji regionu realizovanými neziskovými organizacemi, ale i partou kamarádů, podnikateli a zájmovými kroužky.

V roce 2024 mohou být podpořeny projekty, které budou zaměřeny na jednu nebo více těchto oblastí:

 • Aktivity se společenským, kulturním nebo sportovním charakterem...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem výzvy je podpora úsporných opatření u památkově chráněných či architektonicky cenných budov veřejného sektoru, která povedou ke snížení energetické náročnosti, úspoře energie z neobnovitelných zdrojů a využití obnovitelných zdrojů energie. Podpora je poskytována prostřednictvím tzv. jednotkové dotace.

Podporované aktivity:

 • Snížení energetické náročnosti veřejných budov..
 • Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem výzvy je podpora úsporných opatření u budov veřejného sektoru na území hl. města Prahy, která povedou ke snížení spotřeby energie, vyššímu využití obnovitelných zdrojů a zvýšení adaptability budov na změnu klimatu. Podpora je poskytována prostřednictvím tzv. jednotkové dotace.

Podporované aktivity:

 • Snížení energetické náročnosti veřejných budov.
 • Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov (tj. modernizace...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Předmětem výzvy je infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol:

 • Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi.
 • Vnitřní konektivita škol
 • Školní družiny a školní kluby...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Předmětem výzvy je revitalizace kulturních památek:

 • revitalizace kulturních památek,
 • expozice,
 • depozitáře...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem výzvy je podpora zavádění třídících systémů pro separaci odpadů.

Podporované aktivity:

 • Opatření 1.5.6 – Podpora třídících a dotřiďovacích systémů pro separaci ostatních odpadů (výstavba/modernizace - zkapacitnění třídicích a dotřiďovacích linek pro separaci ostatních odpadů - podporována budou zařízení, která alespoň z 80 % zpracovávají odpad následujících katalogových čísel dle Katalogu odpadů: papír a lepenka...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Místní akční skupina Český Západ vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno 5 fichí (opatření) - přidělené alokace:

 • ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY - 1.300.000 Kč
 • ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY - 700.000 Kč...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot (včetně kulturních památek) v extravilánu i intravilánu obcí do 2 000 obyvatel nebo v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel. Jedná se o objekty typu kaplička, zvonička, křížová cesta, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérová socha a sousoší nebo hřbitov a hřbitovní...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem poskytování dotací je podpora celoroční činnosti subjektů a jednorázových volnočasových, sportovních, kulturních a společenských akcí všech věkových skupin. 

 • V oblasti volnočasových programů - podpora činnosti organizací poskytujících sociální zázemí a služby v klubovém nebo pobytovém zařízení (pro staré občany, rodiny s nezletilými dětmi, těžce zdravotně postižené občany), podpora aktivit týkajících se protidrogové...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Předmětem výzvy je infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny:

 • Navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS.
 • Zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí.
 • Navyšování kapacit a vznik nových zařízení...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
945 345,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem této výzvy je provoz center na podporu integrace cizinců a zajištění provozu center v posíleném režimu. Hlavním úkolem Center je zajistit cizincům rovný přístup k integračním službám a ke kvalifikované integrační podpoře na srovnatelné úrovni. Poskytovat informace a podporu jak cizincům, tak majoritní společnosti vč. orgánů veřejné správy, a to ve spolupráci s aktéry integrace v regionech, zejména s nestátními neziskovými...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
187 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Předmětem výzvy je veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu:

 • budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů),
 • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení,
 • propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Předmětem výzvy je veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu:

 • budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů),
 • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení,
 • propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem programu je podpora instalací expozic nebo výstav muzejní povahy, zpřístupnění expozic a výstav osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Žadateli mohou být právnické a fyzické osoby - vlastníci sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury. Není určeno pro příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem kultury.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2024

Cílem programu je finanční podpora pro pořadatelů příměstských táborů v období jarních a letních prázdnin. Žadatelem mohou být nepodnikatelské i podnikatelské subjekty (občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti, školské právnické osoby, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, fyzické i právnické osoby zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže). Míra podpory...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2024

Hlavním cílem výzvy je přilákat podnikatele, tech-geeky, vývojáře, společensky angažované lidi, malé a střední podniky (včetně nově založených organizací), výzkumné organizace, akademické výzkumné skupiny, neziskové organizace atd., kteří mohou prokázat, že přispívají k rozsahu NGI SEARCH – to znamená změnit způsob, jakým používáme a prožíváme, vyhledáváme a objevujeme data a zdroje na internetu a webu.

Tato otevřená výzva...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2024

Účel dotace je vymezen třemi podprogramy:

 • Podprogram SA 1/2024:Podpora jednorázových či krátkodobých aktivit souvisejících s poskytováním sociálních služeb, které nejsou přímo definovány v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a v prováděcím předpisu (vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů), s tím...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2024

Cílem výzvy je komplexní podpora revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů.

Podporované aktivity:

 • Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy.
 • Systémy využívající odpadní teplo...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2024

Cílem programu je finanční podpora pro pořadatelů příměstských táborů, které budou nejméně z 50 % zaměřeny na sportovní aktivity a minimálně 20 % účastníků nebude tvořit členskou základnu.

Podporované aktivity:

 • Pořádání sportovních příměstských táborů v období letních prázdnin.

Žadatelem mohou být nepodnikatelské i podnikatelské subjekty (občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2024

Účelem podpory je zachování památkové hodnoty či podpora prezentace památkové hodnoty a podstaty objektů nemovitých kulturních památek na území MČ Praha 10 a nemovitých objektů hodnotných z pohledu vývoje stavební produkce a urbanizace území MČ Praha 10 bez ohledu na to, zda se nacházejí v obvodu městské památkové zóny, mimo obvod městské památkové zóny, v ochranném pásmu městské památkové rezervace, nebo mimo ochranné...

Maximální % dotace:
30%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2024

V rámci výzvy bude podpořena infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol:

 • Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi.
 • Vnitřní konektivita škol.
 • Školní družiny a školní kluby...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2024

Hlavním účelem výzvy je podpořit spolek nebo organizaci uspořádat jednorázovou akci/školení/seminář/ výlet pro své členy či pro širší veřejnost. Dále lze finance použit na nové vybavení čí pomůcky pro spolek/organizaci.

Žadatelem může být kdokoliv z území MAS Buchlov. Ať už se jedná o partu kamarádů, skupinu maminek pořádající akce pro děti, organizaci, spolek, podnikatele, církevní organizaci, školy, zájmový kroužek apod...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2024

Cílem výzvy je komplexní podpora revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů.

Podporované aktivity:

 • Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy.
 • Systémy využívající odpadní teplo...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2024

Cílem programu je podpořit sociální projekty nestátních neziskových organizací, které usnadňují starším občanům život v zařízeních pečujících o seniory. Jedná se zejména o zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou, demencí a dalšími neurologickými onemocněními a pro seniory v sociálně-ošetřovatelských centrech. Program podporuje, vzdělávání zaměstnanců zařízení pečujících o seniory, terénní zdravotní a sociální služby...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2024

Cílem programu je finanční podpora na celoroční služby a provoz zařízení zabývající se péčí o děti do 6 let věku (celodenní hlídání a péče o děti vyjma služeb péče o dítě v dětské skupině). Žadateli mohou být OSVČ, fyzické a právnické osoby vykonávající činnost v oblasti péče o děti předškolního věku (kromě příspěvkových organizací zařazených do rejstříku škol). Míra podpory u nepodnikalských subjektů činí 80% ZV, u podnikatelských...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2024

Cílem programu je zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích prostřednictvím posouzení a identifikace kritických míst sítě pozemních komunikací a zpracování projektové dokumentace, realizace preventivních vzdělávacích, informačních a volnočasových aktivit, zajištění provozu dětských dopravních hřišť. Žadateli jsou obce, příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky, NNO, vlastníci...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2024

Jedná se o soutěž pro mladé vědecké pracovníky do 35 let. Cílem je podpora tvůrčí aktivity mladých vědeckých pracovnic a mladých vědeckých pracovníků vedoucí k vynikajícím výsledkům výzkumu a experimentálního vývoje s významným přínosem pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství. Ocenění se uděluje autorkám a autorům ve formě finančního ocenění, předání ocenění ministrem zemědělství bude 22...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2024

Cílem programu je podpora činnosti organizací, které se zabývají volnočasovými aktivitami a službami pro mládež do 18 let a handicapovaným dětem (údržba a provoz kluboven a prostor pro volnočasovou činnost, vybavení kluboven a prostor pro volnočasovou činnost, účast na různých akcích a soutěžích pořádaných pro děti a mládež, organizace a realizace projektů pro organizované i neorganizované děti a mládež směřující k rozšíření...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2024

Cílem soutěže je podpora tvůrčí aktivity vědeckých pracovnic a pracovníků vedoucí k vynikajícím výsledkům výzkumu a experimentálního vývoje s významným přínosem pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství a přenosu těchto výsledků do praxe. Výsledek musí tematicky náležet do některé z klíčových oblastí definovaných dle Koncepce:
a) Bioekonomika;
b) Smart zemědělství;
c) Globální změny v biosféře...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2024

Cílem programu je podpora paliativní a hospicové péče. Paliativní péče je poskytována lidem trpícím nevyléčitelným onemocněním a jejich rodinám s důrazem na komplexní přístup k umírajícím, udržení kvality života a mírnění nepříznivých projevů choroby. Program slouží k podpoře kvalitních projektů, které pomáhají odstranit nebo zmírnit utrpení umírajícího a zachovat jeho důstojnost v závěrečné fázi života. Podporuje paliativní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2024

Výzva je určena na podporu projektů, které jsou zaměřené na rozvoj pohybových aktivit dětí v mateřských školách, žáků v základních školách a nižším stupni víceletých gymnázií a účastníků ve školních družinách a školních klubech.

Oprávněným žadatelem je spolek (kromě spolků, které jsou sportovním svazem a spolků, které vykonávají činnost školy a školského zařízení zapsané ve školském rejstříku), jehož hlavním předmětem...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 03. 2024

Cílem podpory je stabilizace a zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu, společně se zvýšením opylovací služby rostlin v Plzeňském kraji. Dotace je určena na podporu začínajících a stávajících včelařů, na realizaci ozdravných a preventivních opatření proti závažným onemocněním včelstev, na administraci. Žadatelem může být právnická osoba - spolek působící v oblasti chovu včel, který v daném okrese sdružuje min...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 03. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na spolkovou činnost v území (předávání znalostí, informační akce, aktivizace místního potenciálu, aktivity spolku), na podporu drobného komunitního života v území (společenské, sportovní, kulturní akce), na obnovu a údržbu občanské vybavenosti, veřejného prostoru nebo nákup drobných předmětů a drobného vybavení nezbytných pro realizaci aktivity. Žadatelem může být pouze místní...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 03. 2024

Z dotačního programu v oblasti životního prostředí pro rok 2024 lze financovat následující 4 programy:

 • 1. program - Zlepšení stavu životního prostředí a péče o zeleň na Praze 11 - zaměřuje se na úpravu veřejně přístupných ploch zeleně a zlepšení vzhledu MČ Praha 11 a také na zachytávání dešťových vod s využitím pro zeleň .
 • 2. program - Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta občanů Prahy 11
 • 3. program - Soužití lidí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 03. 2024

Program se zaměřuje na podporu profesionální divadelní a koncertní činnosti celostátního významu, podporu nové tvorby, mladých umělců, podporu programů pro děti a mládež, posílení prestiže české kultury v zahraničí a na podporu rovného přístupu občanů ke kulturnímu bohatství. Žadatelem jsou právnické osoby, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných státem a hl. městem Prahou.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 03. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů pro evropský barometr složený z nových indikátorů, měřící dlouhodobý územní vývoj příjmů domácností na subregionální úrovni tak aby tyto indikátory byly opakovaně zachycovány. Zastřešující EU fond podporuje územní plánování a regionální rozvoj. Jeho cílem je poskytnout informace, analýzy, scénáře, mapy, databáze, indikátory aj., které přispívají k vyváženému rozvoji regionů či větších územních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 03. 2024

Cílem programu jsou aktivity a akce věnující se těmto tématům: rodina a zdraví, zdravé město a místní Agendy 21. Například projekty zaměřené na zdravý životní styl všech generací (zdravé stravování, zdravé stárnutí, zlepšení duševního zdraví, pohybové aktivity, prevence civilizačních chorob, zlepšování kvality života, zdravé místní životní podmínky apod.), projekty zaměřené na prorodinnou politiku (zapojení celých rodin...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 03. 2024

Výzva je zaměřena na spolupráci v oblasti vzdělávání a pořádání sportovních akcí. Obsahuje následující podtémata:

 • Kooperativní partnerství: Jejich cílem je podporovat rozvoj, přenos a/nebo provádění inovativních postupů, jakož i provádění společných iniciativ podporujících spolupráci, vzájemné učení a výměnu zkušeností na evropské úrovni. Výsledky by měly být znovu použitelné, přenositelné, rozšiřitelné a pokud možno...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 03. 2024

Zdokonalování vědy o klimatu a další rozšiřování a prohlubování znalostní základny je zásadní pro informování o společenském přechodu ke klimaticky neutrální společnosti odolné vůči klimatu do roku 2050 a také k ambicióznějšímu cíli snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030. Bude zahrnovat výzkum, který podpoří naše pochopení minulých, současných a očekávaných budoucích změn klimatu a jejich důsledků na ekosystémy...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 03. 2024

Předmětem výzvy je revitalizace kulturních památek:

 • Revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace mobiliárních fondů.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 474 884,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 03. 2024

Předmětem výzvy je infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol:

 • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi,
 • vnitřní konektivita škol,
 • školní družiny a školní kluby...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 03. 2024

Fond zdraví je zřízen k podpoře preventivních zdravotních programů, projektů podporujících zdravý životní styl a kvalitu života zdravotně postižených a seniorů. Program Zooterapeutická činnost podporuje zooterapeutické činnosti poskytované občanům města Zlína. Žadatelem mohou být fyzické i právnické osoby vykonávající tuto činnost pro občany města. Dotace je poskytována za účelem zlepšení či udržení stávajícího zdravotního...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 03. 2024

Program umožňuje finančně ocenit pravidelné bezpříspěvkové dárce krve. O prostředky pro tento účel mohou žádat organizace zajišťující bezpříspěvkové dárcovství krve na území města Zlín. Oceněnými občany mohou být pouze držitelé Zlaté medaile MUDr. Janského s trvalým bydlištěm ve Zlíně.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 03. 2024

Fond zdraví je zřízen k podpoře preventivních zdravotních programů, projektů podporujících zdravý životní styl a kvalitu života zdravotně postižených a seniorů. Program Rekondiční a edukační pobyty podporuje pořádání rekondičních a edukačních pobytů pro dlouhodobě nemocné občany města Zlína za účelem zlepšení nebo udržení stávajícího zdravotního a psychického stavu. Žadatelem jsou nestátní neziskové organizace sdružující...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 03. 2024

Fond zdraví je zřízen k podpoře preventivních zdravotních programů, projektů podporujících zdravý životní styl a kvalitu života zdravotně postižených a seniorů. Program Činnost organizací podporuje aktivity zaměřené na zlepšení nebo udržení stávajícího zdravotního a psychického stavu dlouhodobě nemocných občanů města Zlína. Žadatelem jsou nestátní neziskové organizace, jejíž členy jsou občané statutárního města Zlína s...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 03. 2024

Cílem výzvy je poskytnutí příspěvku přepravcům na zajištění speciální přepravy zdravotně postižených osob a seniorů z řad občanů s trvalým pobytem na území statutárního města Zlína, pro které je vzhledem k jejich zdravotnímu stavu či stáří nemožné či komplikované využít jiné způsoby přepravy. Žadateli jsou fyzické či právnické osoby, které mají předpoklady pro realizaci těchto aktivit, disponující vhodně upravenými přepravními...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 03. 2024

Cílem výzvy je podpora preventivních zdravotních projektů, projektů podporujících zdravý životní styl a kvalitu života zdravotně postižených a seniorů. Aktivity vedoucí k prevenci onemocnění, podporují vzdělání a výchovu k prevenci onemocnění, podporují vytváření zdravého životního stylu, například zdravá výživa, duševní zdraví, hygiena, osvěta. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám na realizaci inovativních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 03. 2024

Aliance pro inovace mají za cíl posílit inovační kapacitu Evropy podporou inovací prostřednictvím spolupráce a toku znalostí mezi vysokoškolským vzděláváním, odborným vzděláváním a přípravou (jak počáteční, tak průběžnou) a širším sociálně-ekonomickým prostředím, včetně výzkumu.

Výzva obsahuje následující témata:

 • Aliance pro vzdělávání a podniky
 • Aliance pro sektorovou spolupráci na schopnostech (Blueprint)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 03. 2024

Předmětem výzvy je pokrok směrem k většímu a lepšímu propojení mezi aktéry v oblasti výzkumu a inovací v rámci Evropského výzkumného prostoru i mimo něj. Aby se podpořila cirkulace mozků pro výzkumné pracovníky a inovátory, výzva přitahuje udržitelným způsobem vynikající vědce a inovátory na univerzity nebo výzkumné organizace v rozvíjejících se zemích a regionech. To má dopad na kulturu a výkonnost hostitelských institucí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 03. 2024

Podpora akce Evropských sítí kulturních a tvůrčích organizací má za cíl zvýšit kapacity evropských kulturních a tvůrčích odvětví, aby mohly čelit společným výzvám a vychovávat talenty, inovovat, prosperovat a vytvářet pracovní místa a růst.

Tato akce podpoří projekty realizované reprezentativními sítěmi evropských kulturních organizací, které pokrývají širokou škálu zemí účastnících se programu Kreativní Evropa. 

Návrhy...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.200.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 03. 2024

Předmětem výzvy je podpora mobility v rámci programu Erasmus.

Organizace, které se chtějí zapojit do programu Erasmus+, se mohou zapojit do řady rozvojových a síťových aktivit, včetně strategického zlepšování odborných dovedností zaměstnanců, budování organizační kapacity a vytváření nadnárodních kooperativních partnerství s organizacemi z jiných zemí s cílem produkovat inovativní výstupy nebo výměnu osvědčené postupy...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 03. 2024

Cílem této výzvy je podpořit implementaci strategického rámce EU pro rovnost Romů, jejich začlenění a participaci (EURSF) a doporučení Rady v členských státech.

Cílem výzvy je podpořit institucionální rozvoj a kapacitu národních romských kontaktních míst pro rovnost, začleňování a participaci Romů (NRCP) v jejich úloze usnadňovat vnitrostátní konzultační procesy, zejména prostřednictvím reformy a posilování jejich zavedených...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 200.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 03. 2024

Cílem této výzvy je chránit, prosazovat a zvyšovat povědomí o základních právech a hodnotách EU podporou místních, regionálních a/nebo vnitrostátních organizací občanské společnosti a zvyšováním jejich kapacity.

Cílem je vybrat a podpořit omezený počet zprostředkovatelů v členských státech EU schopných vybudovat kapacity velkého počtu organizací občanské společnosti působících na místní, regionální a/nebo celostátní úrovni...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 03. 2024

Z dotačního programu v oblasti kultury lze financovat následující 2 programy:

 • 1. program - Celoroční činnost subjektů v oblasti kultury
 • 2. program - Kulturní akce na území MČ Praha 11

Žadatelé mohou být právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, obchodní korporace, registrované církve a náboženské společnosti, fyzické osoby podnikající, příspěvkové organizace, fyzické osoby nevykonávající podnikatelskou činnost...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 03. 2024

Cílem Programu je podpořit provádění lesnických činností s vyšším kladným dopadem na plnění mimoprodukčních funkcí lesů, zvýšení biodiverzity lesních porostů, opatření zvyšujících odolnost lesních porostů. Zadržení vody v krajině a zamezení rychlého odtoku vody z území budováním příčných přehrážek v nových nebo již existujících odvodňovacích objektech, údolích a cestách. V rámci výzvy je vyhlášeno jedno opatření - podpora...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 03. 2024

Program podporuje projekty zaměřené na předcházení, třídění, využívání, zneškodnění odpadů a zlepšení informovanosti občanů (propagace a činnosti vedoucí k předcházení vzniku odpadů, vznik prodejen „bez obalu“, pořízení sběrných nádob na separaci odpadů, kompostování, likvidace černých skládek). Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na doručitele a příspěvkových organizací...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 03. 2024

Program podporuje projekty ekologické výchovy a osvěty, organizace akcí směřujících ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti, praktických opatření v oblasti ochrany přírody a krajiny, péče o biotopy, zlepšování stavu veřejné zeleně, péče o vodní toky a vodní zdroje, péče o zvířata v nouzi, včelařství a včelaření, arboristických opatření - sanačních zásahů na solitérních stromech a speciálně založených okrasných...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 03. 2024

Předmětem výzvy je:

 • Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny.
 • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 881 871,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 03. 2024

Rámec a sada nástrojů pro hodnocení rizik a zranitelnosti staví své činnosti na stávajících rámcích, metodách a nástrojích hodnocení rizik a podporuje používání datových sad a platforem služeb pro místní a regionální nasazení. Jeho cílem je vyvinout robustní a harmonizovaný METODICKÝ PŘÍSTUP (také známý jako rámec pro hodnocení klimatických rizik) a podpůrný soubor nástrojů pro hodnocení rizik klimatu (CRA), který umožní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 03. 2024

Cílem výzvy je podpora rozvoje kvalitní, umělecky a společensky progresivní, žánrově diverzifikované české kinematografie, originalita obsahu i zpracování námětu a tématu, podpora dokumentárních českých kinematografických děl s výrazným autorským rukopisem, posílení české kinematografie v mezinárodní konkurenci a podpora mezinárodních koprodukcí. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby působící v oblasti filmové...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 03. 2024

Cílem výzvy je podpora žánrové, tematické a stylové různorodosti českých kinematografických děl, podpora vývoje českého kinematografického díla směřující k zajištění financování a k připravenosti projektu k natáčení, zvýšení potenciálu projektů pro získání mezinárodní koprodukce, podpora debutantů a nastupující filmařské generace. Podpora je určena pro vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla, jehož...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 03. 2024

Cílem programu je obnova kulturních památek nebo historicky a architektonicky významných staveb nacházejících se na území města. V rámci této výzvy mohou žadatelé žádat o účelovou dotaci na podporu obnovy kulturních památek a významných městských staveb sakrálního charakteru. Žadatelem je vlastník/všichni spoluvlastníci kulturní památky nebo historicky a architektonicky významné stavby. Podpořený projekt bude možné zrealizovat...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 03. 2024

Místní akční skupina vyhlásila  výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 2 fiche (opatření):

 • Produkce lokálních potravin (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Budování komunitních a vzdělávacích zařízení (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 03. 2024

Cílem programu je obnova kulturních památek nebo historicky a architektonicky významných staveb nacházejících se nacházejících se na území města. V rámci této výzvy mohou žadatelé žádat o účelovou dotaci na podporu projektů obnovy domů (obnovení funkce bydlení a občanské vybavenosti), objektů sportovního a kulturního využití, objektů industriálního dědictví. Žadatelem je vlastník/všichni spoluvlastníci kulturní památky...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 03. 2024

Z dotačního programu v oblasti sportu lze financovat následující programy:

 • Program 1a) Celoroční činnost sportovních organizací zaměřených na výkonnostní sport
 • Program 1b) Celoroční činnost sportovních a volnočasových organizací nezaměřených na výkonnostní sport
 • Program 2a) Jednorázové sportovní akce konané na území MČ Praha 11...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 03. 2024

Tento program Krajského úřadu se zaměřuje na podporu začínajících i stávajících včelařů ve Zlínském kraji. Důvodem poskytnutí dotace je potřeba zkvalitnit chov včelstev, udržet a zlepšit opylovací službu ve Zlínském kraji a podpořit obměnu včelího díla. V rámci uvedené poskytnuté dotace jsou očekávány následující dopady: obměna a navýšení počtu úlů a včelstev, obnova včelího díla a tím snížení výskytu moru včelího plodu...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
12 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 03. 2024

Cílem dotačního programu je celoroční podpora adiktologických služeb působících na území města České Budějovice. Dotace je určena na realizaci adiktologických služeb v souladu se sociálními službami dle zákona č. 108/2006 Sb., na jednorázové a krátkodobé aktivity zaměřené na cílové skupiny poskytovatele, na jednorázové a krátkodobé aktivity zaměřené na poskytovatele samotné s cílem zkvalitnit poskytované služby. Žadateli...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 03. 2024

Cílem opatření je podpora celoroční činnosti a provozu organizací, které realizují prorodinné aktivity, mateřská a rodinná centra na území města, nebo aktivity v rámci pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí, které však nejsou součástí registrovaných sociálních služeb, a vedou k podpoře a stabilitě rodiny.

Podporované aktivity:

 • Vytvoření nabídky a realizace volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi jako prevence...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 03. 2024

Předmětem výzvy je infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol:

 • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi,
 • vnitřní konektivita škol,
 • školní družiny a školní kluby...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 03. 2024

Cílem opatření je podpora celoroční činnosti a provozu organizací, které zajišťují proseniorské aktivity.

Podporované aktivity:

 • Podpůrné programy zaměřené na pomoc v péči o seniory.
 • Vytvoření nabídky volnočasových aktivit jako prevence sociálního vyloučení z důvodů věku...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 03. 2024

Cílem opatření je zachování a rozvoj ucelené sítě poskytovatelů sociálních služeb. Dotace je určena na celoroční činnost a provoz organizací, které poskytují kvalitní služby na území města České Budějovice, na jednorázové a krátkodobé aktivity zaměřené na cílové skupiny poskytovatele, na jednorázové a krátkodobé aktivity zaměřené na poskytovatele samotné s cílem zkvalitnit poskytované služby. Žadateli mohou být podnikatelské...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 03. 2024

Cílem dotačního programu je zachování a rozvoj stávající ucelené sítě poskytovatelů sociálních služeb. Příspěvek v rámci Opatření č. 2 je určen na celoroční činnost a provoz organizací, které působí v sociální oblasti a zajišťují kvalitní služby a aktivity na území města České Budějovice, které doplňují sociální služby, či na ně navazují.

Podporované aktivity:

 • Podpůrné programy zaměřené na pomoc o osoby se zdravotním...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 03. 2024

V rámci výzvy bude podpořena infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol:

 • Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi.
 • Vnitřní konektivita škol.
 • Školní družiny a školní kluby...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 03. 2024

Program pomáhá Občanům České republiky se zdravotním postižením či jiným handicapem a neziskovým organizacím, které pečují o handicapované, sdružují je a integrují.

Příspěvek lze použít na:

 • standardní rehabilitační a kompenzační pomůcky,
 • bezbariérové úpravy...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 03. 2024

Cílem výzvy je přispět k rozvoji proveditelných, vhodných a spolehlivých schémat nebo fondů poskytujících finanční prostředky sociálním podnikům, jakož i podpůrných struktur poskytujících služby rozvoje podnikání a síťových zařízení pro zlepšení investiční připravenosti sociálních podniků. Cílem výzvy je také identifikovat, rozvíjet, propagovat a šířit osvědčené postupy při podpoře sociálních podniků v přístupu k financím...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 03. 2024

Cílem dotačního programu je podpora úsilí obyvatel o zvelebování veřejného prostoru, zejména před domy a bytovými domy. Pořízení a výsadba okrasných dřevin – keřů, vřesovištních rostlin. Založení záhonů nebo dosadbu stávajících výsadeb – substrát, hnojivo, mulčovací kůru, kameny, kačírek do záhonů. Pořízení rostlinného materiálu - trvalky, skalničky, okrasné trávy, kapradiny, cibuloviny, letničky, směs luční květeny...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
7 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 03. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů ke zlepšení spolupráce subjektů, prohloubení přeshraniční vazby obyvatel a institucí českopolského pohraničí.

Podporované aktivity:

 • Síťování institucí.
 • Jazykové vzdělávání pracovníků (českého a polského jazyka)...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 60.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 03. 2024

Cena Evropské unie za občanskou vědu oceňuje mimořádné úspěchy v rozvoji znalostí prostřednictvím posílení postavení občanské společnosti v rozvoji budoucnosti.

Cena oceňuje občanské vědecké iniciativy v Evropském výzkumném prostoru, které přinášejí změny, rozšiřují znalosti a demonstrují inovativní procesy otevřené vědy, které přehodnocují stávající postupy a zároveň řeší sociální, kulturní, environmentální, vzdělávací...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 03. 2024

Cílem programu je podpora zvyšování odborné úrovně subjektů v sektoru zemědělství zabývajících se činnostmi spojenými s prvovýrobou, zpracováním a uváděním na trh zemědělských produktů za účelem vyšší konkurenceschopnosti a zkvalitnění informovanosti veřejnosti o zemědělských produktech. Podporovanou aktivitou je odborné vzdělávání a získávání dovedností, včetně vzdělávacích kurzů, workshopů a odborného vedení, informační...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2024

Předmětem výzvy je infrastruktura sociálních služeb:

 • sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“).

Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
913 071,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2024

Cílem programu je popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje a jeho praktických realizací v metodické oblasti i v rámci konkrétních projektů na úrovni obcí, měst, mikroregionů, místních akčních skupin, podnikatelských subjektů i nestátních neziskových organizací a podpora zapojování veřejnosti do plánování rozvoje. Dotace je určena např. na zavádění nástrojů podporujících transparentnost veřejné správy, nástrojů...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2024

Cílem programu je podpořit regionální projekty, činnosti a opatření, které napomůžou ke zlepšení stavu přírodního prostředí Plzeňského kraje. Podpora bude poskytnuta např. na opatření ke zvyšování/zachování druhové rozmanitosti, na ochranu biotopů a stanovišť zvláště chráněných a vzácných druhů, na údržba významných stromů a jejich skupin, na iniciativy vedoucí k zachování původních krajových odrůd ovocných dřevin a údržbu...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2024

Předmětem výzvy je veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu:

 • budování a revitalizace doprovodné infrastruktury, cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů),
 • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení, propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí, rekonstrukce stávajících...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2024

Předmětem výzvy je revitalizace veřejných prostranství měst a obcí:

 • ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu (modrou a zelenou složku) a opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí,
 • revitalizace, modernizace a zajištění bezpečnosti stávajících veřejných prostranství, revitalizace...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2024

Cílem výzvy je poskytnutí pomoci držitelům dočasné ochrany, kteří dlouhodobě pobývají v hromadných ubytovacích kapacitách dočasného nouzového ubytování evidovaných v systému HUMPO s přechodem do soukromého ubytování. Projekty budou realizovány na krajské bázi, poskytování služeb bude probíhat vždy v daném kraji, přičemž v každém kraji bude realizován projekt pouze jedním příjemcem. Jeden příjemce může v rámci projektu...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
33 760 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2024

Cílem výzvy je zlepšit kvalitu života obyvatel venkova, posílit vzájemnou soudržnost a spolupráci obyvatel regionu, posílit lokální ekonomiku, zlepšit ochranu přírodního a kulturního dědictví. 

Výzva je určena pro projektové záměry, které svým naplněním podporují kulturní a tradiční život v obcích, lokální producenty a produkty, ochranu přírody, spolupráci a rozvoj území. Účelem programu je podpořit projekty, které svými...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2024

Podpora sociálních a návazných služeb a aktivit pro občany městské části Praha 14 se poskytuje v těchto dvou formách:

 • Jednoletá podpora sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2024

Předmětem výzvy je:

 • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi,
 • vnitřní konektivita škol,
 • školní družiny a školní kluby...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2024

Cílem programu je podpořit nekomerční aktivity v oblastech umění, vědy a publicistiky. Tento grant je zaměřen na podporu především pro doktorandy a postdoktorandy formou cestovního stipendia. Stipendium má za cíl umožnit vědeckým pracovníkům absolovovat stáže v zahraničních institucích či aktivně se účastnit vědeckých konferencí. Pro žádosti o poskytnutí cestovních stipendií vědeckých pracovníků do 35 let jsou vyhlášeny...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2024

Dotační program na podporu realizace následujících opatření na území Karlovarského kraje pro obce do 2 000 obyvatel a částí obcí do 500 obyvatel:

 • Výstavba/rekonstrukce čistírny odpadních vod včetně související veřejné kanalizace.
 • výstavba, rekonstrukce veřejné kanalizace nebo vodovodu s napojením minimálně 50 ekvivalentních obyvatel.
 • Rozšíření vodovodní nebo kanalizační sítě s připojením minimálně 20 ekvivalentních obyvatel...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2024

Výzva je zaměřena na revitalizaci kulturních památek, expozice, depozitáře, technická zázemí, návštěvnická a edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidenci a dokumentaci mobiliárních fondů nebo parkoviště u památek.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 03. 2024

Tento program krajského úřadu kraje Vysočina je zaměřen na rozvoj sítě cyklotras a cyklostezek. Výzva obsahuje 3 podprogramy:

 • Projektová dokumentace (zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro územní rozhodnutí, stavební povolení nebo společné územní a stavební řízení pro stavbu komunikace pro cyklisty, cyklostezky nebo stavebního objektu, zpracování dokumentace pro zadání stavby, zpracování studie proveditelnosti...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 03. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, údržbu a opravy komunikací pro cyklisty a chodce na síti páteřních dálkových cyklotras a úsecích segregovaných bezpečných cyklopropojení. Oprávněným žadatelem jsou obce, dobrovolné svazky obcí, mikroregiony, obecně prospěšné společnosti, zájmové spolky.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 03. 2024

Tento program je zaměřen na podporu sportovní a kulturní činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje. Dotace je určena na organizování letních táborů a soustředění mladých hasičů, organizování hasičských soutěží dětí a mládeže, organizování hasičských soutěží dospělých, organizování projektů v oblasti vzdělávání, historie a muzejnictví (pořízení materiálu, drobného hmotného majetku a služeb souvisejících...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2024

Cílem programu je snaha o vytvoření optimálních podmínek v Kraji směřujících k posílení a uchování hodnot zlínské filmové kultury, rozvoje filmového průmyslu a kinematografie jako nezastupitelné složky kulturního dědictví se zájmem o zajištění konkurenceschopnosti v národním i mezinárodním měřítku. Dotace je určena na přípravu natáčení a výrobu audiovizuálního díla či animovaného filmu (o délce nad 70 minut), dokumentárního...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 03. 2024

Předmětem výzvy je revitalizace veřejných prostranství měst a obcí:

 • ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu (modrou a zelenou složku) a opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí,
 • revitalizace, modernizace a zajištění bezpečnosti stávajících veřejných prostranství,
 • revitalizace...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 947 368,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 03. 2024

Cílem výzvy je podpora činnosti spolků hasičů a pobočných spolků hasičů, podpora projektů souvisejících s pořádáním tradičních i nových soutěží v hasičském sportu a práce s mládeží v rámci činnosti spolku hasičů nebo pobočného spolku hasičů. Akce musí být nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti požární ochrany. Žadatelem může být spolek hasičů nebo pobočný spolek hasičů na místní nebo okrskové...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
25 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 03. 2024

Cílem programu je podpora realizace rodinných a seniorských aktivit na obecní úrovni. Aktéry na obecní úrovni chceme tímto programem motivovat k realizaci opakujících se aktivit pro uvedené cílové skupiny. Dotační titul zahrnuje 2 podprogramy, ze kterých jeden bude zaměřen na realizaci rodinných aktivit (Podprogram A - Mateřská a rodinná centra) a druhý na realizaci seniorských aktivit (Podprogram B - Seniorská politika...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 03. 2024

Předmětem výzvy je veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu:

 • budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruch (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů),
 • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení,
 • propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 03. 2024

Program podporuje aktivity zaměřené na sociální prevenci (primární, sekundární a terciární prevence) vycházející z bezpečnostní analýzy obsažené v Programu prevence kriminality kraje Vysočina. V rámci podprogramu Primární prevence je podporována komplexní nabídka certifikovaných programů specifické primární prevence pokrývající celé spektrum rizikového chování realizovaná na prvních i druhých stupních základních škol a...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 03. 2024

Program podporuje aktivity zaměřené na sociální prevenci (primární, sekundární a terciární prevence) vycházející z bezpečnostní analýzy obsažené v Programu prevence kriminality kraje Vysočina. Žadateli jsou obce, svazky obcí, nestátní nezisková organizace.

V rámci podprogramu A (Primární prevence) jde o komplexní nabídku certifikovaných programů specifické primární prevence pokrývající celé spektrum rizikového chování...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 03. 2024

Předmětem výzvy je revitalizace kulturních památek:

 • expozice,
 • depozitáře,
 • technické zázemí...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 550 500,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 03. 2024

Cílem programu je podpora projektů či akcí v oblasti zdravotnictví zaměřené na pořízení přístrojového vybavení k poskytování akutní lůžkové péče, nebo na výstavbu či rekonstrukcí objektů, ve kterých je poskytována akutní lůžkové péče. Žadatelem může být poskytovatel akutní lůžkové péče, nezaložený poskytovatelem dotace, který má udělené oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 03. 2024

Cílem výzvy je vytvoření sociálně ekonomických analýz vedoucích k novým geografickým směrům mezinárodní spolupráce. Jedná se o oblast severovýchodních regionů hranic EU, které byly negativně ovlivněny uzavřením přeshraniční výměny s Ruskem a ukončením přeshraničních programů spolupráce po invazi na Ukrajinu v únoru 2022.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 03. 2024

Cílem programu je podpora paliativní péče, hospicové péče, péče ošetřovatelské a paliativní poskytované ambulantní a/nebo stacionární formou a/nebo ve vlastním sociálním prostřední pacienta (max. 400 000 Kč) a podpora paliativní péče a hospicové péče poskytované lůžkovou formou (max. 1 500 000 Kč). Žadatelem je poskytovatel zdravotních služeb v příslušných oborech a formách, který má udělené oprávnění dle § 11 odst. 1...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 03. 2024

Cílem dotačního programu je podpora životního prostředí v MO Plzeň 2 - Slovany v následujícím rozsahu:
 
 • Ekologická výchova dětí, mládeže a dospělých, osvěta veřejnosti (konkrétní ekologické vzdělávací programy, přednášky, besedy, výstavy).
 • Podpora zapsaných spolků a dětských oddílů, které se konkrétním způsobem podílejí na ochraně a revitalizaci přírody...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 03. 2024

Cílem programu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (výtahy, svislé a schodišťové plošiny apod.) tím, že budou tato zařízení osazena jednotným eurozámkem a současně bude systémově zajištěna distribuce euroklíčů. Dotace je určena na nákup a instalaci eurozámků do vybraných budov ve vlastnictví státu a obcí a zařízení, nákup příslušné...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 03. 2024

Tato výzva se zaměřuje na podporu, prosazování a provádění komplexních politik na ochranu a prosazování práv dítěte, včetně práva na účast. Reaguje na současné potřeby a výzvy dětí v EU prostřednictvím čtyř priorit:

 • Duševní zdraví dětí.
 • Začlenění perspektivy práv dítěte do akcí na národní a místní úrovni.
 • Angažovanost a účast dětí...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 03. 2024

Cílem této výzvy je podpora projektů v dílčím cíli 2: Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu (DC2), jehož účelem je zvýšit zapojení začínajících výzkumníků/výzkumnic a vyrovnávat příležitosti pro ženy a muže v konkurenci aplikovaného výzkumu. Veřejná soutěž podporuje spolupráci začínajících výzkumníků a výzkumnic při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 03. 2024

Cílem výzvy je shromáždění teritoriálních ukazatelů na zúčastněných územích zainteresovaných stran pro posouzení silných stránek a slabin existujících politik pro prevenci a řízení sociálních a environmentálních krizí. Zkoumání efektivní připravenosti reakčních mechanismů na území zainteresovaných stran pro zlepšení jejich strategie odolnosti založené na místě a tím zvýšení jejich sociálně ekonomického rozvoje. Kromě toho...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 03. 2024

Tento program je zaměřen na podporu realizace ozdravných a rekondičních pobytů uskutečněných v příslušném kalendářním roce pro zdravotně či tělesně postižené občany Libereckého kraje. Žadateli mohou být obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené obcí, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. Dotaci lze použít na projekty zrealizované v termínu od 1. ledna 2024 do nejpozději 31. prosince 2024...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 03. 2024

Cílem programu je podpora projektů s menším finančním objemem, které mají dopad na příhraniční území na místní úrovni. Je zaměřen na prohlubování přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí. Podpora spolupráce institucí, například síťování institucí, jazykové vzdělávání pracovníků (českého a polského jazyka) sdílení dobré praxe, výměnné stáže pracovníků institucí a jejich příspěvkových organizací...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 60.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 03. 2024

Dotace je vymezena následujícími oblastmi:

 • Programy a služby pro rodiny s ohroženými dětmi
 • Podpůrné programy pro seniory, zejména pro osamělé seniory se sníženou soběstačností, podporující možnost setrvání v domácím prostředí
 • Komplexní poradenské služby pro občany v tíživé životní situaci, bez zvláštního vymezení cílové skupiny...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 03. 2024

Dotace je vymezena následujícími oblastmi:

 • pravidelná činnost organizovaných a neorganizovaných dětí a mládeže,
 • sportovní, společenské akce, soutěže a jednorázové zájmové činnosti dětí a mládeže.

Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 03. 2024

Předmětem výzvy je veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu:

 • budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů),
 • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení,
 • propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 03. 2024

Předmětem výzvy je:

 • revitalizace kulturních památek,
 • expozice,
 • depozitáře...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 03. 2024

Dotace je vymezena následujícími oblastmi:

 • A. Činnost kulturních organizací, spolků či jiných subjektů, které přispívají k rozvoji kulturního života a ochraně kulturně-historického dědictví.
 • B. Projekty realizované v MČ v oborech: divadlo, hudba, tanec, výtvarné umění, literatura, audiovizuální tvorba, interdisciplinární a ostatní kulturní projekty.
 • C. Projekty, které se váží k propagaci kulturně-historického dědictví...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 03. 2024

Cílem výzvy je podpora adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy.

Dotace je určena na:

 • Zlepšení druhové a prostorové skladby lesa.
 • Péči o cenné nelesní terestrické biotopy...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 03. 2024

Posláním nadace je zkvalitnit zdravotní a sociální péči o děti.  Nadační příspěvky jsou poskytovány právnickým i fyzickým osobám: u právnických osob se jedná především o vybavení zdravotnickou a přístrojovou technikou, u fyzických osob o nákup rehabilitačních pomůcek (digitální sluchadla, čtecí zařízení, invalidní vozíky apod.). Nadace zajišťuje i finanční prostředky pro vzdělávací aktivity směřujících k rozvoji neziskového...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2024

Termíny uzávěrky pro přijímání žádostí o finanční příspěvek jsou čtvrtletní.

Posláním nadace je pomoc pacientům s roztroušenou sklerózou. O pomoc se mohou ucházet pacienti a jejich rodinní příslušníci, centra zabývající se léčbou roztroušené sklerózy (RS centra) a organizace podporující a sdružující pacienty diagnostikované s roztroušenou sklerózou. 

Nadační příspěvky jsou udělovány zejména v těchto oblastech:

 • Podpora...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2024

Nadace hledá excelentní vědce, kteří zanechávají mezinárodní odkaz i vědce, jejichž práce je silným příslibem do budoucna. Ocení také projekt, který nejlépe propojuje vědu a byznys. Nominovat vědce na Cenu Neuron mohou vědečtí, výzkumní a akademičtí pracovníci nebo výzkumné organizace, komerční subjekty i investoři. Nominace vyhodnotí vědecká rada Neuronu, prestižní ocenění novým laureátům předá na podzimním slavnostním...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2024

Nadační fond má za cíl podporu dětí a mladistvých s trvalou ztrátou sluchu. Jeho posláním je umožnit těmto dětem vzdělávání, rovnocennou šanci se účastnit společenských, sportovních i volnočasových aktivit a především podpořit jejich samostatnost v budoucím životě. Tato výzva je zaměřena na pomoc s pořízením nových sluchadel, pojištění sluchadel proti ztrátě a odcizení a na pořízení baterií a příslušenství ke sluchadlům...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2024

Cílem programu je podpořit sociální projekty nestátních neziskových organizací, které si vytkly za cíl pomáhat vracet do života lidi žijící mimo mantinely „obyčejného života“ a které poskytují sociální služby směřující k jejich plnému začlenění do společnosti. Cílovými skupinami programu jsou lidé bez domova a zaměstnání, děti ulice, ženy a děti jako oběti násilí, uprchlíci. Program také podporuje projekty organizací činných...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2024

Cílem programu je finančně podpořit poskytovatele zdravotních služeb, kteří na území Plzeňského kraje zajišťují domácí hospicovou péči, umožňující nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stádiu života dožít ve vlastním sociálním prostředí. Žadateli jsou organizace - poskytovatelé domácí hospicové péče, kteří mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Žadatel je povinen poskytovat domácí hospicovou péči prostřednictvím...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 295 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2024

Cílem výzvy je umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku. Poskytnout finanční podporu na přípravu a realizaci strategického projektu H2 Triangle. Oprávněni jsou žadatelé, kteří předložili strategický projekt H2 Triangle do výzvy č. 2/2022.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2024

Cílem programu je poskytnutí dotace na speciální poradenství za účelem zajištění získání a šíření informací o pěstitelských vlastnostech registrovaných odrůd vyjmenovaných polních plodin. Dotace je určena na zajištění samostatných odrůdových zkoušek registrovaných odrůd vyjmenovaných polních plodin, které jsou následně publikovány. Žadatelem je subjekt, který zajistí provedení samostatných odrůdových zkoušek, vykonávající...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2024

Předmětem výzvy je revitalizace veřejných prostranství měst a obcí:

 • ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu (modrou a zelenou složku) a opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí,
 • revitalizace, modernizace a zajištění bezpečnosti stávajících veřejných prostranství,
 • revitalizace...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2024

Předmětem výzvy je revitalizace veřejných prostranství měst a obcí:

 • ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu (modrou a zelenou složku) a opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí,
 • revitalizace, modernizace a zajištění bezpečnosti stávajících veřejných prostranství,
 • revitalizace...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2024

Cílem výzvy je posílení pozice českého filmu v distribuční nabídce, podpora českých debutů a náročných kinematografických děl v distribuční nabídce, podpora nezávislých zahraničních kinematografických děl v distribuční nabídce, širší dostupnost kinematografických děl v regionálních jednosálových a dvousálových kinech. Podpora je určena pro distribuci jednotlivých kinematografických děl v kinech či obdobným způsobem (alternativní...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 04. 2024

Cílem výzvy je podpora tvorby a obnovy přirozených vodních prvků v krajině, obnovy přirozených funkcí drobných vodních toků a niv, regulace odtoku z melioračních odvodňovacích zařízení, tvorby a obnovy zaniklých přírodě blízkých malých vodních nádrží o výměře max. 2 ha s min. 15% podílem litorálu, zvyšování retenční kapacity půdy a ochrana před erozí, opatření na podporu zasakování a výparu neznečištěných srážkových vod...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 04. 2024

Cílem programu je dlouhodobá, pravidelná a systematická činnost s dětmi a mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství a v souvisejících oborech

Podporované aktivity:

 • Rozvoj zemědělství, které vede ke zlepšování stavu půdy a krajiny.
 • Zpracování místní produkce pro lokální trh, prodej ze dvora, barterový obchod, komunitně podporované zemědělství...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 04. 2024

Dotace ja zaměřená na projekty vysílané do zahraničí z oblasti živého umění a literární projekty, z oblasti kulturního dědictví, z oblasti současného výtvarného umění, architektury a designu, a také na projekty vysílané do zahraničí, obsahově zaměřené na významná česká kulturní nebo historická výročí.

Účelem výběrového dotačního řízení je podpora fyzických a právnických subjektů (s výjimkou státních příspěvkových organizací...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 04. 2024

Cílem je podpora jazykového vzdělávání žáků formou studijních pobytů v zahraničí. Cílovou skupinou jsou žáci s trvalým pobytem v MČ Praha 6 plnící si povinnou školní docházku v základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6. Finanční příspěvek na pokrytí nezbytně nutných nákladů studijního pobytu do výše až 90%. Maximální příspěvek na 1 žáka je 6 000 Kč.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 04. 2024

Cílem je podpora jazykového vzdělávání žáků formou studijních pobytů v zahraničí. Cílovou skupinou jsou žáci plnící si povinnou školní docházku v základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6. Finanční příspěvek na pokrytí nezbytně nutných nákladů studijního pobytu do výše až 90%. Maximální počet žáků je stanoven min. počtem 44 žáků nebo počtem žáků v nejpočetnějším ročníku II. stupně dle údajů zahajovacího výkazu...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 04. 2024

Program v této oblasti podporuje jeden specifický cíl.

 • SC 4.2 Institucionální kapacity pro územní a makroregionální správu.

Dotace jsou určeny na spolupráci při vytváření řešení víceúrovňové správy pro velké územní výzvy, jako jsou demografické změny (např. stárnutí, vylidňování, odliv mozků), řešení specifických strategií územního rozvoje pro venkovské/odlehlé oblasti včetně dopravní dostupnosti, rozvoj vzájemných přeshraničních...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 04. 2024

Cílem výzvy v rámci specifického cíle 4.1 je nastartovat inovativní nápady a usnadnit vývoj projektů a připravit je tak, aby později mohly získat financování z jiných programů EU.

Podporované aktivity (SC 4.1):

 • Projekty založené na výstupech (vedoucí partneři budou muset ve formuláři žádosti popsat činnosti, které vedou k vytvoření předem definovaných výstupů projektu - max. výše dotace 50 000 EUR).
 • Další přípravné aktivity...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 04. 2024

Program v této oblasti podporuje tři specifické cíle.

 • SC 3.1 Trhy práce a přístup ke kvalitnímu zaměstnání.
 • SC 3.2 Vzdělávání, odborná příprava a celoživotní učení.
 • SC 3.3 Kultura a udržitelný cestovní ruch...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 04. 2024

Výzva obsahuje následující témata:

 • Zlepšení způsobů dodávání, zavádění a přijímání vakcín: Cílem výzvy je aby, zdravotníci a zejména kliničtí lékaři a také tvůrci politik měli přístup ke komplexním výsledkům výzkumu fáze IV/implementace a využívali je k začlenění výsledků výzkumu do národních a mezinárodních politických pokynů pro lepší dodávání, zavádění a přijímání vakcín v klinické praxi.
 • Posun diagnostiky v místě...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 04. 2024

Cílem výzvy je podpořit vznik nových a rozvoj stávajících sociálních podniků za předpokladu vytvoření nových pracovních míst pro znevýhodněné skupiny osob se ztíženým přístupem na trh práce. Oprávněnými žadateli jsou osoby samostatně výdělečně činné, obchodní korporace, družstva, nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby).

Maximální % dotace:
77%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 453 075,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 04. 2024

Program v této oblasti podporuje čtyři specifické cíle. V rámci 2. výzvy jsou otevřeny specifické cíle SC 2.2, SC 2.3 a SC 2.4.

 • SC 2.1 Energie z obnovitelných zdrojů.
 • SC 2.2 Přizpůsobení se změně klimatu a předcházení rizikům katastrof.
 • SC 2.3 Přístup k vodě a udržitelné hospodaření s vodou...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 04. 2024

Cílem programu je podpora projektů s menším finančním objemem, které mají dopad na příhraniční území na místní úrovni. Je zaměřen na oblast kultury a cestovní ruch pro hospodářský rozvoj pohraničí. Podporovány jsou takové prvky cestovního ruchu, jejichž cílem je rozšířit, příp. propojit stávající nabídku turistických produktů v daném regionu. Podpora vzniku nových, resp. rozvoj stávajících prvků cestovního ruchu (oprava...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 80.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 04. 2024

Cílem tohoto evropského výzkumného projektu je provést analýzu regionálních dopadů vyplývajících ze scénářů souvisejících s Otevřenou strategickou autonomií. To zahrnuje zkoumání dopadů diverzifikačních benchmarků pro strategické suroviny stanovených v Zákoně Evropské unie o kritických surovinách. Projekt si také klade za cíl zhodnotit regionální dopady vyplývající z ústupků ve Smlouvách o volném obchodu, konkrétně těch...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 04. 2024

Cílem programu je podpora přípravy obnovy a realizace obnovy kulturních památek, které svým významem architektonickým, historickým, uměleckým či výtvarným přesahují hranice regionu a národních kulturních památek na území Moravskoslezského kraje. Žadateli jsou vlastníci kulturních památek nadregionálního významu nebo národních kulturních památek nacházejících se na území Moravskoslezského kraje. Doba realizace projektů...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 04. 2024

Cílem programu je podpora propagačních, vzdělávacích a osvětových aktivit zaměřených na tématiku životního prostředí a zemědělství. Jedná se o podporu aktivit, které vedou k ochraně a obnově biologické rozmanitosti krajiny a ke zlepšení kvality životního prostředí na území Olomouckého kraje. Dále snaha o zlepšení podmínek pro zájmovou činnost přispívající k zachování různorodosti přírody a krajiny a podpora smysluplného...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 04. 2024

Cílem programu je podpora obnovy a znovuoživení dlouhodobě prokazatelně opuštěných budov, jejich částí a jednotek, rozšiřovat nabídku nájemního a dostupného nájemního bydlení na území města Ostravy a podporovat bydlení ve městě, jež má menší nároky na využití půdy a tím se zlepšují celkové dopady na životní prostředí. Maximální výše dotace na realizaci projektu jedné bytové jednotky/bytu činí 5 000 Kč x velikost užitné...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 04. 2024

Předmětem výzvy je revitalizace veřejných prostranství měst a obcí:

 • ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu (modrou a zelenou složku) a opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí,
 • revitalizace, modernizace a zajištění bezpečnosti stávajících veřejných prostranství,
 • revitalizace...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 210 526,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 04. 2024

Předmětem výzvy je revitalizace kulturních památek:

 • revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace mobiliárních fondů.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 263 157,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 04. 2024

Tento program je zaměřen na podporu prevence rizikových projektů chování. Podporovány jsou projekty zaměřené na specifickou primární prevenci rizikových projevů chování, na včasnou intervenci v oblasti selektivní a indikované specifické primární prevence rizikových projevů chování a na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů. Cílem podpory projektů je přispět k realizaci dlouhodobého, kontinuálního a systematického...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 04. 2024

Cílem výzvy je vytvořit analýzu „Teritoriální perspektivy digitální transformace v evropských regionech“. Poskytnout nové důkazy o vývoji a teritoriální difuzi digitálních rozdílů. Má přispět k porozumění faktorů, které za tím stojí. Analyzovat dostupná data na relevantních teritoriálních úrovních (alespoň na úrovni NUTS 3), aby poskytl přehled o trendech digitální transformace v různých typech evropských území. Kromě...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 04. 2024

Tato výzva se zaměřuje na podporu výzkumu biologické rozmanitosti, aby bylo možné lépe porozumět bodům zlomu a kompromisům a základním mechanismům ovlivňujícím řešení založená na přírodě a jejich úspěšnou implementaci s ohledem na na přínos pro přírodu, lidské blaho a společenskou transformaci.

Za tímto účelem bude podporovat nadnárodní, interdisciplinární, transdisciplinární a meziodvětvové výzkumné projekty (trvající...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 04. 2024

Výzva je zaměřená na podporu lektorské práce na českých školách, konkrétně formou finanční podpory, která zajistí významnou část osobních nákladů lektorů. Jsou podporovány lektorské služby, týkající se programů na školách napomáhajících mladým lidem v hledání zdravých životních hodnot, služeb spojených s křesťanským společenstvím evangelikálního typu a podmínkou je také, aby služba na školách tvořila 60 % či více z činnosti...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 04. 2024

Jedná se o dvoukolovou uzávěrku, první uzávěrka proběhne 19. září 2023 a druhá 11. dubna 2024.

Toto téma se zaměřuje na podporu aktivit, které umožňují nebo přispívají k jednomu nebo několika očekávaným dopadům destinace 2 „Život a práce v prostředí podporujícím zdraví“. Za tímto účelem by se návrhy měly zaměřit na poskytování výsledků, které jsou přizpůsobeny všem následujícím bodům a přispívají k nim:

 • Vnitrostátní orgány...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 8.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 04. 2024

Jedná se o dvoukolovou uzávěrku, první uzávěrka proběhne 19. září 2023 a druhá 11. dubna 2024.

Toto téma se zaměřuje na podporu aktivit, které umožňují nebo přispívají k jednomu nebo více očekávaným dopadům destinace 4 „Zajištění přístupu k inovativní, udržitelné a vysoce kvalitní zdravotní péči“. Za tímto účelem by se návrhy měly zaměřit na poskytování výsledků, které jsou zaměřeny, přizpůsobeny a přispívají k několika...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 04. 2024

Jedná se o dvoukolovou uzávěrku, první uzávěrka proběhne 19. září 2023 a druhá 11. dubna 2024.

Výzvy v rámci této destinace jsou zaměřeny na „Vytvoření odolnější, inkluzivnější a demokratičtější evropské společnosti“. Výzkum a inovace podporované v rámci této destinace by měly přispět k oblasti dopadu „Dobré zdraví a vysoce kvalitní dostupná zdravotní péče“ a zejména k následujícímu očekávanému dopadu, který je stanoven...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 12.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 04. 2024

Výzva má 2 průběžné uzávěrky 19. září 2023 a 11. dubna 2024.

Cílem tématu je vytvoření odolnější, inkluzivnější a demokratičtější evropské společnosti. Výzkum a inovace podporované v rámci této destinace by měly přispět k oblasti dopadu „Dobré zdraví a vysoce kvalitní dostupná zdravotní péče“ a zejména k následujícímu očekávanému dopadu, který je stanoven ve Strategickém plánu pro seskupení zdraví: „poskytovatelé zdravotní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 04. 2024

Sítě evropských festivalů budou poskytovat podporu spolupráci mezi evropskými audiovizuálními festivaly, jejichž cílem je zvýšit zájem publika o nenárodní evropský audiovizuální obsah a podporovat jeho oběh a zviditelnění.

Očekávané výsledky:

 • Posílit spolupráci mezi evropskými audiovizuálními festivaly, které jsou členy sítě, která promítá významný podíl zahraničních evropských filmů a audiovizuálních děl, prostřednictvím...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 04. 2024

Předmětem výzvy je udržování inovativního, udržitelného a globálně konkurenceschopného zdravotnického průmyslu.

Náhrada použití zvířat ve výzkumu:Návrhy v rámci výzvy by se měly zaměřit na alternativy k používání zvířat pro regulační zkoušky bezpečnosti a účinnosti. Žadatelé by měli navrhnout aktivity, které spojí vývojáře NAM a uživatele NAM s evropskými regulačními orgány odpovědnými za bezpečné používání chemikálií...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 04. 2024

Cílem výzvy je podpora programů k výročí 800 let od první písemné zmínky o Hradci Králové. Základním dvouletým nástrojem pro podporu nových projektů vztahujících se k výročí, nebo pro podporu stávajících projektů přepracovaných pro jejich realizaci v roce oslav, v souladu s kreativními principy programu. Projekty podané v rámci tohoto dotačního programu jsou jedním z nástrojů tvorby dramaturgického plánu oslav. Žadatelem...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 04. 2024

Cílem programu je finanční podpora v oblasti sportu, zaměřená cíleně na činnost dětí a mládeže u sportovních oddílů nebo klubů v regionu Olomouckého kraje, údržba sportovišť a tělovýchovných zařízení a jejich vybavení sportovními potřebami. Žadatelem můţe být právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti je oblast sportovní činnosti.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 04. 2024

Cílem programu je podpora volnočasových aktivit obyvatel regionu (celoroční činnost i jednotlivé akce) nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti volného času se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport, pořádání nesoutěžních aktivit v oblasti volného času (aktivity nesoutěžního charakteru směřující k rozvíjení pohybových dovedností i příležitostné sportování bez oficiální registrace). Žadatelem...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
35 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 04. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zkvalitnění audiovizuální tvorby a zlepšení podmínek pro rozvoj filmového průmyslu a kinematografie. Dotace jsou určeny na produkci audiovizuálních děl a její přípravu (celovečerní hraný nebo animovaný film, krátkometrážní hraný nebo animovaný film, dokumentární film, hraný, animovaný nebo dokumentární seriál, studentské či amatérské hrané, animované nebo dokumentární filmy)...

Maximální % dotace:
30%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2024

Cílem je oživení literární tvorby v kraji za účelem vydávání neperiodických publikací a rozvoje autorské literární tvorby vztahující se k Plzeňskému kraji. Tematické okruhy - Původní autorská tvorba vztahující se k Plzeňskému kraji (poezie, próza, drama); Odborné autorské publikace (prezentace a dokumentace historického a kulturního dědictví kraje, zejména architektury, historických osobností a událostí, archívních materiálů...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2024

Cílem výzvy je rozvíjet znalostní základnu pro projekt "Mechanismy řízení pro přeshraniční funkční oblasti" a připravit půdu pro další výzkum a rozšířit porozumění přeshraničním funkčním územím, poskytnutím společného přístupu na evropské úrovni. Bude k dispozici jako základní odrazový bod pro politiky na všech relevantních úrovních a pro využití při plánování a správě.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2024

Cílem je podpora zachování, rozvoje a udržitelnosti rozmanité kulturní nabídky Plzeňského kraje, vytváření kvalitního prostředí pro obyvatele i návštěvníky kraje,  oživení dění v obcích a městech kraje za účelem prohloubení vztahu občanů k místu, ve kterém žijí. Dotace je určena na podporu kulturních a uměleckých aktivit (hudba, folklór, divadelní tvorba, taneční umění, výtvarné umění).

V roce 2024 nebudou podporovány...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2024

Cílem dotačního programu je podpora pořádání sportovních akcí. Dotace je určena na pořádání sportovních soutěží a pohárů (městské, okresní, krajské, celorepublikové, mezinárodní), na podporu sportovních akcí masového charakteru a akcí v programu Sport pro všechny, na pořádání sportovních aktivit pro handicapované sportovce. Žadatelem jsou fyzické osoby a právnické osoby. Minimální spoluúčast žadatele činí u nepodnikatelských...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2024

Účel dotace je vymezen čtyřmi podprogramy:

 1. Podprogram ŽP 1/2024 Ekologická výchova
 2. Podprogram ŽP 2/2024 Vnitroblok, předzahrádky, ochrana flory a fauny
 3. Podprogram ŽP 3/2024 Zdraví a prevence...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2024

Prostředky jsou účelově určeny na výdaje spojené s realizací projektů prevence kriminality. Cílem programu je zvýšení participace veřejnosti a dalších subjektů na prevenci kriminality. Žádost o dotaci moou přeložit fyzické a právnické osoby. Předkládané projekty musí být zaměřeny na sociální prevenci a prevenci kriminality. Podpořeny budou projekty a aktivity zaměřené na prevenci kriminality pro veřejnost, zejména děti...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2024

Výzva podporuje dobrovolnictví v rámci Evropského dobrovolnického sboru pro humanitární pomoc a probíhá ve třetích zemích, kde probíhají operace humanitární pomoci.

Tato akce dává příležitost mladým lidem ve věku 18 až 35 let přispět společnosti krátkodobými či dlouhodobými dobrovolnickými aktivitami zaměřenými na zlepšení životních podmínek lidí v nouzi. Dobrovolnictví je neplacená činnost na plný úvazek (nejméně 30 a...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 04. 2024

Cílem programu je systematická pomoc při obnově poznatelného stavu válečných hrobů a pietních míst na území kraje (udržovací a obnovovací stavebně-technické práce, restaurování a statické zajištění stávajících pomníků, válečných hrobů a pietních míst, zhotovení pamětních desek). Žadateli jsou vlastníci objektu či nemovitosti - fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 04. 2024

Sítě měst dají městům a obcím možnost prohloubit a zintenzivnit spolupráci a debatu, rozvíjet udržitelné sítě a nastínit jejich dlouhodobou vizi budoucnosti evropské integrace.

Mezi očekávané výsledky patří:

 • Města a obce vyvíjejí projekty většího rozsahu s cílem zvýšit dopad a udržitelnost svých projektů.

  ...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 04. 2024

Cílem této podpory je zvýšení povědomí o turisticky zajímavých stávajících i nových cílech ve ZK, koordinace návštěvnosti kraje a zvýšení jeho návštěvnosti v zájmu udržitelného cestovního ruchu. Podporované aktivity v Programu zaměřené na získání, udržení či zvýšení certifikace turistického informačního centra dle Jednotné klasifikace turistických informačních center: - Poskytování informací návštěvníkům kraje, tvorba...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 04. 2024

Cílem Programu je podpora regionálního zemědělství, včetně vinařství, a potravinářské výroby ve Zlínském kraji. Podporované aktivity:

 • Osvětové, edukativní a informační akce spojené s ukázkami prvovýroby zemědělských aktivit, včetně vinařství, tradiční potravinářské výroby ve Zlínském kraji směřující ke zvýšení povědomí o výrobě regionálních produktů.
 • Propagace zemědělského hospodaření a potravinářské výroby ve Zlínském...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 04. 2024

Cílem výzvy je podpora rozvoje a udržitelnosti organizací, zejména posílení jejich kompetentnosti, aby efektivně hájily zájmy romské menšiny.

Podporované aktivity: Podpora rozvoje a udržitelnosti organizací, zejména posílení jejich kompetentnosti, aby efektivně hájily zájmy romské menšiny - například strategické plánování organizace, finanční a projektový management, fundraising, strategie rozvoje zaměstnanců organizace...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 04. 2024

Výzva je zaměřena na výzkum a inovace ve zdravotnictví a obsahuje následující témata: 

 • Inkluzivní studie pro spravedlivý přístup ke klinickému výzkumu v Evropě.
 • Řešení zdravotnických produktů na jedno použití a zvýšení bezpečnosti a udržitelnosti jejich obalů.
 • Odběr vzorků krve, který umožní decentralizované klinické studie a zlepší přístup ke zdravotní péči...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 04. 2024

Předmětem výzvy je veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu (dále také „CR“):

 • budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů),
 • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení,
 • propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
375 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 04. 2024

Předmětem výzvy je bojovat proti násilí, včetně násilí na základě pohlaví a násilí na dětech:

 • Prevence a boj proti všem formám genderově podmíněného násilí na všech úrovních.
 • Prevence a potírání všech forem násilí na dětech a mladých lidech a dalších ohrožených skupinách, jako jsou LGBTQI osoby a osoby postižené.
 • Podpora a ochrana všech přímých i nepřímých obětí násilí, jako jsou oběti domácího násilí, násilí páchaného...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 04. 2024

Projekty virtuálních výměn se skládají z online aktivit mezi lidmi, které podporují mezikulturní dialog a rozvoj měkkých dovedností. Umožňují každému mladému člověku přístup k vysoce kvalitnímu mezinárodnímu a mezikulturnímu vzdělání bez fyzické mobility. Zatímco virtuální debata nebo školení plně nenahrazuje výhody fyzické mobility, účastníci virtuálních výměn by měli využívat některé z výhod mezinárodních vzdělávacích...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 04. 2024

Předmětem výzvy je infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny:

 • navýšení kapacit v mateřské škole (dále i „MŠ“) v území působnosti MAS,
 • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí,
 • navyšování kapacit...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 04. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a vegetačních krajinných prvků. Oprávněným žadatelem jsou kraje, obce, městské části hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, nadace...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 04. 2024

Cílem výzvy je podpora výstavby a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů (opatření 1.5.9), včetně bioplynových stanic pro zpracování odpadů. Dále výroba paliv z odpadů katalogového čísla 20 01 25. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, veřejnoprávní instituce, obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem)

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 04. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a vegetačních krajinných prvků. Oprávněným žadatelem jsou kraje, obce, městské části hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, nadace...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 04. 2024

Program je přímým finančním nástrojem poskytování podpory kulturních projektů zaměřených na celkové pozvednutí české kultury. Podporovanou aktivitou je např. podpora vzniku, realizace a uvádění umělecky hodnotných děl. Rozhodujícím termínem projektu je datum zahájení klíčového výstupu, čímž se rozumí zahájení festivalu, premiéra, vernisáž, křest knihy nebo CD apod. Finanční podpora tohoto fondu je poskytována formou účelových...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 04. 2024

Water4All zahajuje svou druhou společnou nadnárodní výzvu. Bude podporovat výzkumné a inovační projekty ke zlepšení bezpečnosti vody v dlouhodobém horizontu. V souladu se strategickými cíli Water4All by výsledky měly přispět k implementaci na důkazech založených globálních, EU a národních vodohospodářských politik.

Výzva zahrnuje následující témata:

 • Téma 1: Mapování, monitorování a hodnocení pro lepší pochopení ekosystémových...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 04. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zajištění kybernetické bezpečnosti informačních systémů. Dotace je určena na aktivity spadající pod následující § vyhlášky 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat.

Podporované aktivity:

 • Zajištění služeb auditu kybernetické bezpečnosti...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2024

Program je zaměřen na podporu zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit. Podporováno je pět druhů činností - amatérské divadlo všech druhů (včetně dětského), taneční umění všech druhů s výjimkou folkloru, dechové, symfonické a komorní orchestry, dětské a dospělé folklorní soubory, dětské a dospělé pěvecké sbory. Žadateli jsou právnické a fyzické osoby.

Průběžné uzávěrky příjmu žádostí:

 • 1. kolo...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2024

Cílem dotačního programu je podpořit činnost certifikovaných destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje za účelem zlepšení řízení a koordinace, komunikace a kooperace cestovního ruchu. Dotace je určena na tvorbu ucelené nabídky produktů a aktivit, marketing a rozvoj spolupráce jednotlivých subjektů v cestovním ruchu v destinaci. Žadatelem může být právnická osoba, která má platné rozhodnutí o...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2024

Cílem grantové soutěže je podpora kulturních, popularizačních a vzdělávacích projektů a ochrana kulturních památek, jako je jejich restaurace a rekonstrukce, ale i jejich popularizace a vzdělávání o nich. Vhodnými žadateli jsou právnické osoby, které nejsou zřízeny za účelem podnikání. Výstupy projektů nesmí být využívány ke komerčním účelům. Z programu jsou vyloučeny politické strany, fyzické a právnické osoby zřízené...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2024

Cílem výzvy je vypořádat se s městskými výzvami. Prostřednictvím výzkumu a inovací a budování kapacit umožňuje místním úřadům a obcím, poskytovatelům služeb a infrastruktury a občanům převádět globální strategie do místní činnosti.

Rozvíjí dovednosti a nástroje k uskutečnění městských změn a podporuje naléhavě potřebné městské transformace směrem k udržitelné budoucnosti se zvýšenou kvalitou života ve městech.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2024

Cílem programu je ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Dotace je určena na zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a doporučení, zda jsou objekty vhodné pro realizaci EPC projektu, tzv. analýzy vhodnosti (výdaje na zpracování analýzy stavu s návrhem vhodných opatření a odhadem potenciálu úspor v jednotlivých objektech; DPH – v případě, že žadatel nebude...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2024

Předmětem výzvy je veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu (dále také „CR“):

 • budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů),
 • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení,
 • propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systém měst a obcí...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2024

Předmětem výzvy je revitalizace veřejných prostranství měst a obcí:

 • ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu (modrou a zelenou složku) a opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí,
 • revitalizace, modernizace a zajištění bezpečnosti stávajících veřejných prostranství,
 • revitalizace...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2024

Cílem výzvy je podpora projektův rámci SC 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům. Podporovány jsou projekty s celkovými náklady do 200 000 EUR - zjednodušené metody vykazování nákladů (jednorázová částka dle návrhu rozpočtu).

Podporované aktivity:

 • Opatření 1.3.1 -Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech), Aktivita...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2024

Předmětem výzvy je veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu:

 • budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů),
 • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení,
 • propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2024

Program byl založen za účelem finanční podpory regionálních kulturních tradic - kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí, s významným výročím kulturně-historických událostí a s významným výročím význačných osobností působících v oblasti kultury. Žadateli jsou obce a města, právnické i fyzické osoby.

Průběžné uzávěrky příjmu žádostí:

 • 1. kolo do 29.9.2023
 • 2. kolo do 30.4.2024...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů v rámci SC 1.6: Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění - Biodiverzita. Podporovány jsou projekty s celkovými náklady do 200 000 EUR.

Podporované aktivity:

Opatření 1.6.1: Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny, Aktivita 1.6.1.1 Péče...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2024

Cílem programu je podpora činnosti žadatelů, nebo jimi pořádaných akcí, zaměřených na oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, zajišťování obrany a bezpečnosti státu a zachování souvisejících tradic, jakými jsou zejména preventivně výchovná a vzdělávací činnosti, publikační činnost, zachování souvisejících tradic formou pořizování a renovací slavnostních praporů...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 04. 2024

Cílem programu je podpořit sociální projekty týkající se prevence průduškového astmatu u dětí, granty na výchovné programy pro rodiče a učitele dětí s astmatem a granty na rozvíjení doplňkových forem léčení. Žádosti o příspěvek z programu mohou podávat nestátní neziskové organizace s registrovanou sociální službou a následující právní formou:

 • obecně prospěšné společnosti,
 • ústavy,
 • občanská sdružení (spolky)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 05. 2024

Cílem výzvy je podpořit zkapacitnění a zefektivnění systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady jako celku, a to především prostřednictvím podpory zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů a aplikace a zapravování kompostu vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu. V rámci výzvy jsou podporovány tři typy aktivit.

Podporované aktivity:

 • Aktivita A: Pořízení techniky...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 05. 2024

Předmětem výzvy je infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny:

 • navýšení kapacit v mateřské škole,
 • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí,
 • vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 05. 2024

Cílem programu je podpora projektů realizovaných v městském prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, které povedou k oživení a rozvoji veřejného prostoru a komunit na území města. Nedílnou součástí projektů je aktivní zapojení veřejnosti do přípravy i realizace projektu. Žadatelem je fyzická osoba nepodnikající nebo nestátní neziskové organizace. Do prvního kola hodnocení projektů se podává pouze projektový záměr a rozpočet...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 05. 2024

Předmětem výzvy je podpora reformy v sektoru odborného vzdělávání a přípravy, které zajišťuje vysoce kvalitní dovednosti a kompetence vedoucí ke kvalitnímu zaměstnání a příležitostem, splňující potřeby inovativních, inkluzivních a udržitelných ekonomik. Iniciativa CoVE také podporuje provádění Evropské zelené dohody, nové digitální strategie, sdělení o přilákání dovedností a talentů a nových průmyslových strategií a strategií...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 05. 2024

Předmětem výzvy je rozvoj partnerství v oblasti vzdělávání a školení:

 • Zvyšování kvality práce, činností a postupů zapojených organizací a institucí, otevřenost vůči novým aktérům, kteří nejsou přirozeně zahrnuti do jednoho sektoru.

 • Budování kapacity organizací pro nadnárodní práci a napříč sektory...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 05. 2024

Cílem programu je podpora uplatňování principů udržitelného rozvoje ve strategickém řízení na místní úrovni, správa věcí veřejných v souladu s principy místní Agendy 21, popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje, MA21 a Zdraví 2030, na úrovni obcí, měst, mikroregionů, MAS a škol. Dotace je určena na zajištění osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví, na přípravu, tisk a distribuci výchovných...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 05. 2024

Zaměření nadace: jejich posláním je všestranně podporovat děti i dospělé s postižením nervového systému. Pomoc je uskutečňována poskytováním finančních příspěvků fyzickým osobám nebo udělováním finančních grantů právnickým osobám (zařízením, která zabezpečují respitní a domácí péči, asistenční službu nebo vzdělání osobám s postižením). Nadace poskytuje nadační příspěvky na základě zaslaných žádostí, které přijímá celoročně...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 05. 2024

Dotační výuzva se zřizuje za účelem podpory opatření zaměřených na hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v krajině, posílení schopnosti zadržení vody v krajině a odbornou péči o zeleň, které povedou ke zmírnění dopadů klimatických změn na území Karlovarského kraje.

Okruh způsobilých žadatelů není omezen (s výjimkou příspěvkových organizací a obchodních společností Karlovarského kraje a organizačních složek státu)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 05. 2024

Posláním nadace je umožnit dětem se zrakovým postižením integraci do společnosti, vzdělání a společenských aktivit. O grant mohou žádat fyzické osoby, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, církevní právnické osoby a další subjekty. Své přihlášky do grantového řízení mohou zasílat i osoby se zrakovým postižením ukrajinské národnosti se statusem uprchlíka v ČR, kteří se nacházejí ve složité životní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 05. 2024

Podpora je zaměřena na infrastrukturu pro bezpečnou nemotorovou dopravu:

 • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy,
 • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 05. 2024

Cílem výzvy je podpora infrastrukturního zázemí vysokých škol, které umožňuje dosáhnout zvýšení kvality ve výuce studijních programů.

Podporované aktivity (povinné aktivity):

 • Aktivita 1. Řízení projektu.
 • Aktivita 2. Školení pracovníků...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
310 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2024

Cílem výzvy je zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v dětských skupinách, zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Výzva je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR (nevztahuje se na situaci, kdy na daném místě před realizací předkládaného projektu...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
12 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2024

Tento program je určen na podporu rozvoje zahraničních vztahů Pardubického kraje prioritně s partnerskými regiony (Region Centre - Francie, Dolnoslezské vojvodství – Polsko, Prešovský samosprávný kraj – Slovensko, Vládní kraj Tübingen, zemský okres Reutlingen - Německo, zakarpatská oblast Ukrajiny, region Jilin/Ťi-lin v Číně, region Mtskheta-Mtianeti v Gruzii) a podporu aktivit v dalších zahraničních regionech. Dotace...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2024

Cílem výzvy je podpora infrastrukturního zázemí vysokých škol, které umožňuje dosáhnout zvýšení kvality ve výuce studijních programů.

Podporované aktivity (povinné aktivity):

 • Aktivita 1. Řízení projektu.

Podporované aktivity (povinně volitelné aktivity)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 200 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2024

Cílem programu je podpora budování a obnovy sportovní infrastruktury v kraji. Žadatelem jsou obce, spolky a pobočné spolky, obchodní společnosti.

Podporované aktivity:

 • Technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) stávajících sportovních zařízení včetně jejich zázemí.
 • Výstavba nových sportovních zařízení včetně jejich zázemí...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2024

Cílem výzvy je rozvoj materiálního a infrastrukturního zázemí vysokých škol za účelem usnadnění či umožnění studia studentům se specifickými potřebami a podpory talentovaných/nadaných studentů.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1. Řízení projektu (povinná aktivita).
 • Aktivita 2. Pořízení vybavení pro studenty se SP (povinně volitelná aktivita)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
180 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2024

Předmětem výzvy je revitalizace veřejných prostranství měst a obcí:

 • ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu (modrou a zelenou složku) a opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí,
 • revitalizace, modernizace a zajištění bezpečnosti stávajících veřejných prostranství,
 • revitalizace...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 05. 2024

Cílem výzvy je podpora revitalizace památek a parků u památek, zpřístupnění dosud nepřístupných částí památky, posílení ochrany a odborné vybavení památek.

Podporované aktivity:

 • Revitalizace památek; Expozice; Depozitáře; Technické a technologické zázemí; Návštěvnická centra; Edukační centra; Restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování; Evidence a dokumentace mobiliárních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
14 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 06. 2024

Žadatelem o nadační grant může být pouze právnická osoba, která prokáže svoji existenci dokladem o řádné registraci v souladu s právním řádem České republiky a splňuje zákonem stanovené podmínky pro příslušnou činnost sociální a humanitární zaměřenou ve prospěch občanů se zdravotním postižením.

Nadační granty mohou být poskytovány občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, právnickým osobám poskytující sociální...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 06. 2024

Žadatelem o nadační grant může být individuální žadatel– fyzická osoba, podle předem stanovených pravidel. Žádat lze o příspěvek na rehabilitační a kompenzační pomůcky, vybavení domácností, podporu pracovních a vzdělávacích příležitostí, bezbariérovost, osobní asistenci, počáteční seznámení se sexuální asistencí, tábory a školní pobyt, vzdělávací kurzy. Žádosti lze podávat v průběhu celého roku.

Termíny uzávěrek příjmu...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora revitalizace památek a parků u památek, zpřístupnění dosud nepřístupných částí památky, posílení ochrany a odborné vybavení památek.

Podporované aktivity:

 • Revitalizace památek; Expozice; Depozitáře; Technické a technologické zázemí; Návštěvnická centra; Edukační centra; Restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování; Evidence a dokumentace mobiliárních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
12 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 06. 2024

Evropské experimentální politiky jsou projekty nadnárodní spolupráce, které zahrnují vývoj, implementace a testování relevance, účinnosti, potenciálního dopadu a škálovatelnosti činností pro řešení politických priorit v různých zemích. Kombinují strategické vedení, metodickou spolehlivost a umožňují vzájemné učení a podporují politiku založenou na důkazech na evropské úrovni.

Výzva obsahuje následující podtémata:

 • Digitální...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 06. 2024

Celkovým cílem této akce je vytvořit evropská partnerství poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy učitelů za účelem zřízení učitelských akademií, které rozvinou evropský a mezinárodní pohled na vzdělávání učitelů.

Tyto akademie budou zahrnovat mnohojazyčnost, jazykové povědomí a kulturní rozmanitost, rozvíjet vzdělávání učitelů v souladu s prioritami EU ve vzdělávací politice a přispívat k dosažení cílů Evropského...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 06. 2024

Cílem výzvy je zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí.

Podporované aktivity:

 • Komplexní projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), ozelenění, biodiverzitu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí.
 • Revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 06. 2024

Cílem výzvy je zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí.

Podporované aktivity:

 • Komplexní projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), ozelenění, biodiverzitu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí.
 • Revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 06. 2024

Cílem výzvy je zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí.

Podporované aktivity:

 • Komplexní projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), ozelenění, biodiverzitu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí.
 • Revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 06. 2024

Tento program se zaměřuje zejména na podporu obnovy a zachování kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jako jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky a boží muka, ale i ve prospěch obnovy a zachování venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, technických děl, soch a pomníků, zahrad apod., které se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových zón. Cílem je podpořit...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 06. 2024

Program byl založen k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Dotace bude těmto městům poskytnuta pouze tehdy, pokud má dané město vlastní plán regenerace a pokud se společně s vlastníkem památky podílí na její obnově. Ministerstvo kultury poskytuje finanční prostředky také na obnovu nepamátkových objektů. Žádost...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 06. 2024

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí na území národních parků a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 5.5.A - Podpora v oblasti vybavenosti obcí (např. úprava či obnova zeleně, pořízení /rekonstrukce mobiliáře, úprava a realizace míst pro tříděný odpad, výstavba a rekonstrukce veřejných WC či umístění bikeboxů a stojanů na kola, budování a obnova nádrží...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora nákupu, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících rozvoj sociálních služeb (ambulantní a terénní služby sociální péče).

Podporované aktivity:

 • Nákup nemovitostí (objektů k rekonstrukci, pozemků).
 • Výstavba, rekonstrukce a úpravy zázemí pro poskytování...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora potřebné infrastruktury a lidských zdrojů pro implementaci iniciativy EOSC, tj. zpřístupňování výzkumných dat v souladu s principy FAIR. Výzva podporuje vybudování distribuované Národní repozitářové platformy (NRP) jako klíčového stavebního prvku Národní datové infrastruktury, která vytvoří základní prostředí v ČR pro správu, ukládání, sdílení a práci s výzkumnými daty v souladu s principy FAIR tak...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 235 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora budování a modernizaci zařízení pro chemickou recyklaci odpadů.

Podporované aktivity:

 • Výstavba/modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů (podporována budou pouze zařízení, která alespoň ze 80 % zpracovávají odpad katalogových čísel - plasty 15 01 02 a 20 01 39, a plasty vzniklé úpravou odpadu komunálního původu 19 12 04, 19 12 12 a - výstupy ze zařízení musí alespoň ze 70 % směřovat k...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 06. 2024

Cílem programu je podpořit stávající a nově přijaté studenty vysokých škol z dětských domovů a náhradní rodinné péče v akademickém roce 2024/2025.

Předmětem žádosti může být:

 • školné,
 • učebnice, studijní materiály a pomůcky...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem výzvy je zvýšit povědomí o způsobech zvyšování energetické účinnosti a šetrném zacházení s energetickými zdroji, propagovat individuální a národní přínos energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele, informovat o dostupných podporách energeticky úsporných projektů v rámci existujících programů podpor a dalších možnostech financován, informovat veřejnost o možných a vhodných energeticky...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem programu je podpora speciálního poradenství v oblastech živočišné a rostlinné výroby. Konkrétně je finanční podpora poskytována na pořádání seminářů, školení, vydávání poradenských publikací, pořádání výstav a přehlídek a další aktivity. Žadateli jsou např. vystavovatel nebo pěstitelské svazy.

Termíny příjmu žádostí:

 • 9.A.a., 9.A.a.1., 9.A.a.2., 9.A.a.1.a.Příjem žádostí o dotaci na semináře a školení konající...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem programu je podpora speciálního poradenství v oblasti rostlinné výroby. Konkrétně je finanční podpora poskytována na pořádání seminářů, školení, vydávání poradenských publikací, pořádání výstav a přehlídek a další aktivity. Žadateli jsou např. vystavovatel nebo pěstitelské svazy. (9.A.b.1.)Příjem žádostí o dotaci na publikace doporučovaných odrůd a souvisejících informací vydávané v roce 2024 začíná 1. 7. 2023 a...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora individuálních projektů zaměřených na obnovu přírody a krajiny.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1 - Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků.
 • Aktivita 2 - Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora individuálních projektů zaměřených na obnovu přírody a krajiny.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1 - Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků.
 • Aktivita 2 - Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora individuálních projektů zaměřených na obnovu přírody a krajiny.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1 - Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků.
 • Aktivita 2 - Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora přípravy koncepcí a projektů ve vymezeném území kraje zasaženém těžbou uhlí, což následně regionům a lidem umožní řešit negativní sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku. 

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1 - Plánování a koordinace rozvoje území.
 • Aktivita 2 - Příprava projektů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora přípravy koncepcí a projektů ve vymezeném území kraje zasaženém těžbou uhlí, což následně regionům a lidem umožní řešit negativní sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku. 

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1 - Plánování a koordinace rozvoje území.
 • Aktivita 2 - Příprava projektů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem výzvy je podpora přípravy koncepcí a projektů ve vymezeném území kraje zasaženém těžbou uhlí, což následně umožní regionům a lidem řešit negativní sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku. 

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1 - Plánování a koordinace rozvoje území.
 • Aktivita 2 - Příprava projektů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Cílem programu je podpora zajištění bezplatného školního stravování dětem, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Jedná se o děti a žáky z mateřských, základních a středních škol nebo děti, které jsou ubytováni v domovech mládeže či internátech bez ohledu na zřizovatele.

Podporované aktivity:

 • Neinvestiční výdaje bezprostředně spojené s...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2024

Dotační program se zřizuje za účelem podpory včelařství na území Karlovarského kraje. Důvodem vyhlášení dotačního programu je stabilizace a zvýšení počtu včelstev, zkvalitnění jejich chovu a zlepšení opylovací služby rostlin na území Karlovarského kraje.

Příjem elektronických žádostí od: 11.6.2024. Příjem elektronických žádostí do: 24.6.2024. Příjem tištěných žádostí od: 11.6.2024. Příjem tištěných žádostí do: 8.7.2024...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 07. 2024

Výzva má dvě průběžné uzávěrky 14. března 2024 a 18. července 2024.

Výzva podněcuje a podporuje širší distribuci současných zahraničních evropských filmů tím, že vybízí zejména prodejní zástupce a distributory v kinech, aby investovali do jejich propagace.

Očekávané výsledky:

 • Rozvoj celoevropských divadelních a/nebo online distribučních strategií pro zahraniční evropské filmy...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 07. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup a rekonstrukci či výstavbu objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb (odlehčovací služby v pobytové formě, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 07. 2024

Cílem výzvy je podpora opatření zaměřeného na přechod na obhospodařování lesních porostů s využitím zejména výběrných principů s maximální velikostí obnovních prvků 0,1 ha, jehož realizace povede ke zlepšování druhové, věkové a prostorové diverzity vybraných částí lesa.

Podporované aktivity:

 • Úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení jejich stability.

Oprávněným žadatelem...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2024

Cílem výzvy je úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem jejich stability.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1.3.1.3 Úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení jejich stability

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029, nerozhodne-li Řídicí orgán jinak...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2024

Josef Hlávka ve své velkorysé nadační činnosti dbal na dodržování zásady podporovat výhradně sociálně potřebné, talentované a schopné jednotlivce, kteří prokazují předpoklady k dosažení výjimečných studijních, vědeckých nebo uměleckých cílů. Nadační příspěvky jsou proto přiznávány ve formě stipendií výjimečným jednotlivcům (nikoli institucím nebo kolektivům), a to ve formě cestovního, vědeckého nebo uměleckého stipendia...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 07. 2024

Cílem výzvy je podpora při zavádění komplexní flexibilní pracovní kultury, managementu mateřské a rodičovské dovolené a vytváření podmínek pro vznik (oblast A) a rozvoj diverzitního pracovního prostředí podporujícího směřování k vyrovnanému zastoupení žen a mužů v organizaci (oblast B).

Oprávněným žadatelem jsou obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, nestátní neziskové organizace, profesní a podnikatelská sdružení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 08. 2024

Cílem programu je zlepšit kvalitu ovzduší na území Jihočeského kraje podporou výměny zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nové, ekologické zdroje tepla dojde ke snížení emisí z vytápění domácností, a tím i ke zlepšení kvality ovzduší v místech, kde byly výměny zdrojů tepla realizovány. Předmětem dotace je výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících 3., 4., a 5. emisní třídu dle...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
180 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 08. 2024

Nadace se zabývá podporou ohrožených rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí, podporou náhradního rodičovství a kompenzací nedostatků ústavní výchovy. Fond ING je zaměřen na pomoc dětem v náhradní rodinné péči nebo dětských domovech. Konkrétně formou pomoci v následujících oblastech:

 • Vzdělávání dětí v dětských domovech a náhradní rodinné péči formou podpory vyššího vzdělání, mimoškolních vzdělávacích kurzů a zprostředkování...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 08. 2024

Cílem projektu je poskytnout stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice. Hlavním partnerem projektu je ČSOB.

Podmínky pro získání stipendia:

 • Věk do 26 let (v odůvodněných případech do 30 let - např. u žadatelů v doktorském programu).
 • Studium na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 08. 2024

Cílem programu je snížit emise z lokálního vytápění rodinných domů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek. V rámci dotačního programu kraj poskytuje dotace na realizaci tzv. dílčích projektů (příjemce dotace realizuje výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový zdroj tepla - tepelné čerpadlo, automatický kotel pouze na biomasu, kotel pouze na biomasu s ručním...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
180 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 08. 2024

Cílem programu je podpora výměny stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících min. třídu 3 dle ČSN EN 303-5 za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje (kotel na biomasu s ručním nebo automatickým přikládáním, tepelné čerpadlo). Podpora se nevztahuje na výměny kotlů realizované před datem 1.1.2021. Žadateli jsou fyzické osoby, které jsou vlastníky/spoluvlastníky rodinných domů/bytových jednotek v...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
180 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 08. 2024

Cílem programu je podpora výměny stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících min. třídu 3 dle ČSN EN 303-5 za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje (kotel na biomasu s ručním nebo automatickým přikládáním, tepelné čerpadlo). Podpora se nevztahuje na výměny kotlů realizované před datem 1.1.2021. Žadateli jsou fyzické osoby, které jsou vlastníky/spoluvlastníky rodinných domů/bytových jednotek v...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
180 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 08. 2024

Cílem programu je prostřednictvím výměny stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech (včetně trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci) a v bytových jednotkách bytových domů za nové nízkoemisní zdroje snížit emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností a tím zlepšit kvalitu ovzduší. Dotace je určena na výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
180 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 08. 2024

Cílem programu je snížit emise z lokálního vytápění rodinných domů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek. V rámci dotačního programu kraj poskytuje dotace na realizaci tzv. dílčích projektů (příjemce dotace realizuje výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový zdroj tepla - tepelné čerpadlo, automatický kotel pouze na biomasu, kotel pouze na biomasu s ručním...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
180 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 08. 2024

Cílem programu je podpora výměny stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících min. třídu 3 dle ČSN EN 303-5 za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje (kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva, tepelné čerpadlo).

Mezi nízkopříjmové domácnosti spadají:

 • Žadatel a všichni členové domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
180 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 08. 2024

Cílem programu je podpora výměny stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících min. třídu 3 dle ČSN EN 303-5 za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje (kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva, tepelná čerpadla).Za způsobilé výdaje jsou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem dotace, které byly prokazatelně vynaloženy na realizaci projektu...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
180 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2024

Cílem programu je zlepšit kvalitu ovzduší na území Jihočeského kraje podporou výměny zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nové, ekologické zdroje tepla dojde ke snížení emisí z vytápění domácností, a tím i ke zlepšení kvality ovzduší v místech, kde byly výměny zdrojů tepla realizovány. Předmětem dotace je výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících 3., 4., a 5. emisní třídu dle...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
180 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2024

Cílem výzvy je poskytnutí finanční podpory na realizaci energeticko-dotačního poradenství domácnostem ohroženým energetickou chudobou, která povedou ke snížení energetické náročnosti stávajících rodinných domů a administrativní podpora klientům při realizaci opatření z dotačního programu Nová zelená úsporám Light. Žadateli jsou Místní akční skupiny (MAS), Energetická konzultační a informační střediska (EKIS), Mobilní energetická...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2024

Cílem programu je poskytování finančních prostředků formou dotace muzeím, galeriím a případně dalším subjektům hospodařícím se sbírkami muzejní povahy na nákup díla mladšího 50 let, které patří mezi díla typickým způsobem představující vývoj výtvarného umění v České republice vnímaný v mezinárodním kontextu a je volným uměním, respektive originální autorskou dokumentací díla volného umění včetně původní dokumentace instalací...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2024

Cílem výzvy je podpora preventivních opatření realizovaných za účelem ochrany hospodářských zvířat a zmírňování přímých škod působených vybranými zvláště chráněnými druhy na chovech hospodářských zvířat, vodních dílech apod.

Podporované aktivity:

 • Opatření 1.6.1 Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny - aktivita 1.6.1.1 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2024

Cílem programu je podpora výměny stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících min. třídu 3 dle ČSN EN 303-5 za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje (kotel na biomasu s ručním nebo automatickým přikládáním, tepelné čerpadlo). Žadateli jsou fyzické osoby, které jsou vlastníky/spoluvlastníky rodinných domů/bytových jednotek v bytových domech nebo trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci, kteří...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
180 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2024

Cílem programu je snížit emise z lokálního vytápění rodinných domů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek. V rámci dotačního programu kraj poskytuje dotace na realizaci tzv. dílčích projektů (příjemce dotace realizuje výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový zdroj tepla - tepelné čerpadlo, automatický kotel pouze na biomasu, kotel pouze na biomasu s ručním...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
180 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2024

Cílem programu je podpora výměny stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících min. třídu 3 dle ČSN EN 303-5 za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje (kotel na biomasu s ručním nebo automatickým přikládáním, tepelné čerpadlo). Žadateli jsou fyzické osoby, které jsou vlastníky/spoluvlastníky rodinných domů/bytových jednotek v bytových domech nebo trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci, kteří...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
180 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2024

Cílem programu je podpora výměny stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících min. třídu 3 dle ČSN EN 303-5 za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje (kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže, kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva, tepelné čerpadlo).

Mezi nízkopříjmové domácnosti spadají:

 • Žadatel a všichni členové domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
180 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2024

Cílem programu je rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče. Společně tak předcházet vzniku nežádoucích společenských jevů a sociálního vyloučení osob, zvýšit provozní kapacitu těchto služeb a umožnit co nejširšímu spektru poskytovatelů sociálních služeb navýšit stávající či vytvořit novou kapacitu, aby bylo dosaženo v oblastech poradenské a preventivní činnosti požadovaného efektu. Bude podporován nákup, rekonstrukce...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2024

Cílem programu je podpora aktivit zaměřených na podporu činnosti zejména dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti školství a mládeže (Podpora organizacím, které pravidelně v průběhu roku zajišťují školní a mimoškolní volnočasovou činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje; Podpora při pořádání a organizování akcí celostátního a mezinárodního významu; Podpora akcí škol a školských zařízení v Plzeňském kraji...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2024

Stipendium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM. Aktuálně lze přihlášky podávat do 1. září 2024 na pobyty v akademickém roce 2024-25.

Cílem pobytu může být jedna z těchto variant:

 • Výzkumný pobyt (visiting research student) pro práci na samostatném vlastním výzkumném projektu, např. dizertační práci.
 • Absolvování...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 09. 2024

Výzva má dvě průběžné uzávěrky 4. dubna a 12. září 2024.

Předmětem výzvy je snížit individuální, sociální a ekonomickou zátěž infekčních nemocí v subsaharské Africe prostřednictvím rozvoje a zavádění nových nebo vylepšených intervencí, a zvýšit zdravotní bezpečnost snížením rizika propuknutí a pandemií a posílením vnitrostátní a regionální kapacity pro řešení antimikrobiální rezistence.

Výzva obsahuje následující podtémata...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 09. 2024

Výzva má dvě průběžné uzávěrky a to 22. února 2024 a 17. září 2024.

Výzva se zaměřuje na klimatickou neutralitu, nulové znečištění, spravedlivé cyklické a biohospodářské přechody, včetně digitalizace, cirkulace a přechodu průmyslu na klimatickou neutralitu. Důležité jsou také nízké emise skleníkových plynů, včetně rozvoje biointegrované výroby, nákladově efektivní energetické systémy s nulovými emisemi skleníkových plynů...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 09. 2024

Výzva má dvě průběžné uzávěrky a to 22. února 2024 a 17. září 2024.

Venkovské (včetně hor a řídce osídlených oblastí) a pobřežní oblasti hrají klíčovou roli při ochraně, správě a využívání přírodních zdrojů. Poskytování soukromých i veřejných statků z těchto oblastí závisí na odolnosti tamních komunit a na schopnosti lidí, kteří tam žijí a pracují, požívat odpovídající úrovně blahobytu, který by měl být zaručen (např...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 09. 2024

Výzva má dvě průběžné uzávěrky a to 21. února 2024 a 17. září 2024.

Antropogenní znečištění podkopává integritu zemských ekosystémů a vážně ohrožuje přírodní zdroje nezbytné pro lidský život. Udržování čistoty naší planety a zdravých ekosystémů nejen pomůže řešit klimatickou krizi, ale také přispěje k regeneraci biologické rozmanitosti, zajistí udržitelnost primární produkce a zajistí blahobyt lidstva. Výzva se snaží zastavit...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 09. 2024

Výzva má dvě průběžné uzávěrky a to 22. února 2024 a 17. září 2024.

Vnitrostátní, evropské a globální potravinové systémy čelí výzvám udržitelnosti, od prvovýroby až po spotřebu, které by mohly ohrozit bezpečnost potravin a výživy. Strategie z farmy na vidličku a její následné iniciativy mají za cíl tyto výzvy řešit a podporují přechod k odolnějším a ekologicky, sociálně a ekonomicky udržitelným potravinovým systémům na...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 7.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 09. 2024

Výzva má dvě průběžné uzávěrky 14. března a 17. září 2024.

Granty v rámci této výzvy mají za cíl usnadnit zkoumání komerčního a sociálního inovačního potenciálu výzkumu financovaného ERC, a jsou proto dostupné pouze hlavním řešitelům, jejichž návrhy do značné míry čerpají z jejich výzkumu financovaného ERC.

Finanční příspěvek bude udělen jako jednorázová částka ve výši 150 000 EUR po dobu 18 měsíců. ERC očekává, že za...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 150.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 09. 2024

Výzva má dvě průběžné uzávěrky a to 22. února 2024 a 17. září 2024.

Cíl v oblasti biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb bude podporovat výzkum a inovace rámce EU pro ochranu životního prostředí a biologické rozmanitosti a Evropskou zelenou dohodu. Vychází z vize vypracované ve strategii EU pro biologickou rozmanitost do roku 2030.

Výzva obsahuje např. následující témata:

 • Podpora menších plodin v zemědělských...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 8.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 09. 2024

Cílem výzvy je podpora revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů, podpory OZE a zlepšení kvality vnitřního prostředí budov.

Podporované aktivity:

 • Opatření 1.1.1 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a infrastruktury.
 • Opatření 1.1.3 – Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Cílem výzvy je podpora výstavby a modernizace sběrných dvorů, zařízení pro materiálové využití odpadů a zařízení pro energetické využití odpadů, včetně bioplynových stanic pro zpracování odpadů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-todoor systémů a zavádění systémů PAYT, podpora třídicích a dotřiďovacích systémů pro separaci ostatních odpadů. Oprávněnými...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Výzva podporuje opatření k omezení šíření podkorních hmyzích škůdců lesních dřevin, provedení následné účinné asanace kůrovcového dřeva, činností drobných vlastníků lesů v ochraně lesa, které mohou zabránit dalšímu rozmnožování hmyzích škůdců a šíření kůrovcové kalamity v lesích Pardubického kraje.

Dotační program je určen drobným vlastníkům lesa, jehož výměra nepřesahuje 50 ha a který se nachází na území Pardubického...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Cílem dotačního programu je rozvoj neziskového sektoru působícího v sociální oblasti ve statutárním městě Jihlava, zajišťujícího realizaci sociálních služeb a činností pro občany města Jihlavy. Důvodem je nutnost zachování potřebné sítě poskytovatelů sociálních služeb a činností v sociální oblasti.

Žadateli jsou registrovaní poskytovatelé sociálních služeb (žádosti lze předkládat od 1.2. do 15.3. daného roku) a fyzické...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Hlavním posláním nadace je naplňování veřejně prospěšného cíle, zajistit příjmy finančních prostředků pro zlepšení života seniorů, zejména obětí holocaustu a osob dotčených holocaustem a podporu zdravotních a sociálních služeb určených především pro přeživší Šoa.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Cílem výzvy je realizace přírodě blízkých a protipovodňových opatření. Celková alokace výzvy je pro jednotlivé ITI aglomerace rozdělena na dílčí alokace.

Podporované aktivity:

 • Opatření 1.3.1 Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech (aktivita 1.3.1.4 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně).
 • Opatření 1.3.3 Realizace protipovodňových opatření...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a vegetačních krajinných prvků (včetně opatření proti větrné a vodní erozi a skladebných prvků ÚSES) v krajině včetně sídel.

Podporované aktivity (Opatření 1.3.11 Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech - ERDF):

 • Aktivita 1.3.11.1 Tvorba nových a obnova stávajících přírodě...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Tento program je zaměřen na podporu včelařů s trvalým bydlištěm v Pardubickém kraji.

Program obsahuje tři podprogramy:

 • A) Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji (70% dotace ve výši 12000 - 15000 Kč na pořízení včelstev a minimálního nutného vybavení k včelaření dotace 12 000 - 15 000 Kč, míra podpory 70 %).
 • B) Obnova úlů v souvislosti s nařízenou likvidací úlů v ohnisku nákazy moru včelího plodu (70% dotace...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
15 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Cílem výzvy je podpora pro jednotlivá česká kinematografická díla a jejich účast na nejvýznamnějších mezinárodních filmových festivalech v zahraničí nebo při nominacích na mezinárodní ceny. Klíčová je propagace české kinematografie v zahraničí. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby. Jedna žádost o podporu kinematografie může obsahovat vždy jen výjezd jednoho českého kinematografického díla na jeden mezinárodní filmový...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Cílem výzvy je podpora revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů, podpory OZE a zlepšení kvality vnitřního prostředí budov.

Podporované aktivity:

 • Opatření 1.1.1 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury.
 • Opatření 1.1.3 – Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Cílem výzvy je podpora společného plánování a spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v daném místě, která umožní společné řešení místně specifických problémů a potřeb také se zřetelem ke snižování sociálního vyloučení ve vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami. Současně bude podpořena i implementace konkrétních intervencí MAP, které povedou...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a vegetačních krajinných prvků (včetně opatření proti větrné a vodní erozi a skladebných prvků ÚSES) v krajině včetně sídel.

Podporované aktivity (Opatření 1.3.11 Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech - ERDF):

 • Aktivita 1.3.11.1 Tvorba nových a obnova stávajících přírodě...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Podpora a rozvoj neziskového sektoru působícího v oblasti prevence kriminality (snížení výskytu delikventní činnosti u dětí a mladých dospělých, prevence kriminality zaměřená na seniory a zdravotně postižené, snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů a návštěvníků města, dluhová problematika, terciární prevence - recidivisti, riziková mládež, cizinci, propuštění z výkonu trestu) pro...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Cílem výzvy je podpora výstavby a rekonstrukcí obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.

Podporované aktivity:

 • Opatření 1.2.1 - Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.
  Opatření 1.2.2 - Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Cílem výzvy je podpořit stabilní a dlouhodobé fungování stávajících DS formou podpory splnění nových požadavků, které na jejich poskytovatele klade novelizovaná Vyhláška č. 23/2008 Sb. a zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v dětských skupinách, a to vč. úprav venkovního prostranství.

Podporované aktivity:

 • Stavební úpravy stávajícího objektu či zázemí DS (vč. vybavení) tak, aby prostory splňovaly kritéria...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Účelem dotačního programu je finanční podpora rodin, které pečují o dítě z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením, spočívající ve finanční kompenzaci části nákladů, vzniklých v souvislosti se skutečností, že dítě s těžkým zdravotním postižením plní školní docházku denní formou. A také podpora integrace dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením do běžného života. Lhůta pro podání žádosti pro 1. pololetí je 1...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Cílem programu je podpora opatření k omezení šíření podkorních hmyzích škůdců lesních dřevin, provedení následné účinné asanace kůrovcového dřeva a podpora činnosti drobných vlastníků lesů v ochraně lesa, které mohou zabránit dalšímu rozmnožování hmyzích škůdců a šíření kůrovcové kalamity v lesích. V rámci programu jsou vyhlášeny dva dotační tituly. DT 1 - Lesní těžba kůrovcových stromů - žadateli mohou být vlastníci lesa...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Cílem programu je podpořit vznik nových nebo rozvoj stávajících podnikatelských záměrů a podnikatelských aktivit, vytvořit nová pracovní místa pro zaměstnance v odvětvích v útlumu, udržet místa stávající, zajistit rozvoj odvětví spojených s transformací na nízkouhlíkovou ekonomiku a přispět k její diverzifikaci. Předmětem podpory jsou především výdaje na zahájení nebo rozšíření výroby nebo poskytovaných služeb a zlepšení...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2024

Dotace odboru kultury Magistrátu města Plzně pro rok 2024. Individuální – jednorázové dotace, mimo vyhlášené dotační programy ve zvláštních odůvodněných případech. Žadateli jsou právnické osoby, k žádosti musí přiložit úplně vyplněnou žádost - Identifikace osob, úplný výpis z evidence skutečných majitelů, potvrzení o bankovním účtu, další přílohy jsou volitelné.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 10. 2024

Cílem výzvy je integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb – podpora rozvoje a dostupnosti akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče - výstavba, modernizace a rekonstrukce akutních psychiatrických oddělení ve všeobecných nemocnicích; akutních a specializovaných oddělení v rámci psychiatrických nemocnic v souladu s jejich transformačními plány v rámci procesu deinstitucionalizace. Oprávněným žadatelem...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 10. 2024

Cílem výzvy je integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb – podpora rozvoje a dostupnosti akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče - výstavba, modernizace a rekonstrukce akutních psychiatrických oddělení ve všeobecných nemocnicích; akutních a specializovaných oddělení v rámci psychiatrických nemocnic v souladu s jejich transformačními plány v rámci procesu deinstitucionalizace. Oprávněným žadatelem...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 10. 2024

Cílem programu je podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 kW do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a splňuje požadavky přílohy č. 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, tj. kotle 3, 4, 5 emisní třídy podle ČSN EN 303-5 a kotle s ekodesignem. Dotace je určena na pořízení akumulační...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2024

Cílem Základního grantového programu je podpořit projekty zaměřené na zlepšování životního prostředí na území města Plzně. Podporovány budou uskutečnitelné projekty se širokým dopadem na bezprostřední okolí. Vítány budou nově i projekty zaměřené na podporu provozu lesních družin nebo pravidelných lesních dní v družinách.

Termíny uzávěrky Základního grantového programu v roce 2024 budou do 30.4. a do 30.10.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 10. 2024

Cílem grantové výzvy je podpořit realizaci dlouhodobých výchovných a vzdělávacích projektů zaměřených na témata spojená s hospodařením s dešťovými vodami, a to jak v kontextu zcela lokálním a praktickém, tak i v širších environmentálních a společenských souvislostech.

Výzva podporuje přípravu a realizaci výchovných a vzdělávacích projektů, které se zabývají problematikou hospodaření s dešťovými vodami v lokálním i širším...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 10. 2024

Program podpoří přípravu a realizaci praktické environmentální  výchovy dětí předškolního věku prostřednictvím vzdělávacích celků zaměřených na využití školní zahrady, parku, volné krajiny. Může jít o projektové vyučování, tematickou výuku, environmentální výukové programy a podobné aktivity rozvíjející environmentální  povědomí a senzitivitu dětí. Žadatelem mohou být mateřské školy, mimoškolní zařízení a NNO.

Příklady...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 10. 2024

Cílem programu je podpora kulturních aktivit a festivalů v oblasti hudby, divadla, filmu, výtvarného umění, kulturních a kreativních průmyslů, aktivit v oblasti cestovního ruchu a dalších, které nemají charakter celoroční činnosti. Přispívá k udržení a rozvoji kulturních tradic, rozvoji cestovního ruchu, má kulturně vzdělávací aspekt. Jedná se o podporu akcí a festivalů v kulturních zařízeních a areálech nebo ve venkovních...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2024

Fond byl zřízen na finanční podporu v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí a čistoty města. Dotaci lze využít na projekty v oblasti čistoty města, vodního hospodářství, péče o zeleň a jejího rozvoje, svozu, sběru, ukládání a likvidace odpadů, monitorování složek životního prostředí a ekologických procesů, výstavby dětských hřišť a dětských herních prvků, publikační činnosti, ochrany zemědělského a lesního půdního...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2024

Cílem programu je uchování kulturního dědictví a tradic regionu. Podpora bude směrována na rozvoj společnosti v oblasti kultury, památkové péče a folkloru na bázi národních a regionálních tradic, a těch žadatelů, kteří svojí činností napomáhají ke zprostředkování, uchování a využívání kulturních hodnot Pardubického kraje a upevňují vztah obyvatel k jeho kulturnímu dědictví.

Hlavní činností podporovaných subjektů je zejména...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů Marie Skłodowska-Curie Actions typu COFUND, které v hodnocení výzvy programu Horizont Evropa HORIZON-MSCA-2022-COFUND-01 nebo HORIZON-MSCA-2023-COFUND-01 dosáhly hodnocení ve výši alespoň 85 % maximálního počtu bodů, tj. získaly značku kvality, tzv. pečeť excelence (Seal of Excellence).

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1 - Podpora projektů MSCA COFUND (Seal of Excellence) – Spolufinancování...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2024

Cílem programu je zpřístupnění pojistné ochrany zemědělcům, s cílem dosáhnout vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Účelem je částečná kompenzace nákladů na úhradu zemědělského pojištění. V tomto programu se jedná konkrétně o finanční podporu na úhradu části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojištění u pojištění plodin nebo hospodářských zvířat. Přičemž maximální výše podpory...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2024

Cílem programu je finanční podpora konkrétních subjektů a organizací, které pořádají sportovní akci. Smyslem programu je podpora organizací, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež pořádají sportovní akci na území města Plzně.

Maximální dotace dle typu akce:

 • Mezinárodní akce 200 000 Kč.
 • Celorepubliková akce 100 000 Kč...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2024

Cílem programu je poskytnutí příspěvku úspěšným žadatelům v programu Dešťovka, vyhlášeného Státním fondem životního prostředí ČR. Účelem je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Žadatelem jsou vlastníci a stavebníci obytných domů. Jsou to všichni úspěšní žadatelé o dotaci dle podmínek...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2024

Předmětem výzvy je infrastruktura pro sociální služby. Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence. Vytvoření, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny těchto nových a stávajících sociálních služeb pro práci s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2024

Cílem výzvy je podpora preventivních opatření realizovaných za účelem ochrany hospodářských zvířat a zmírňování přímých škod působených vybranými zvláště chráněnými druhy na chovech hospodářských zvířat, vodních dílech apod.

Podporované aktivity:

 • Opatření 1.6.1 Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny - aktivita 1.6.1.1 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2024

Cílem programu je poskytnutí podpory na vznik nových zelených střech v Brně. Přínosem instalace zelené střechy pro žadatele je zkvalitnění tepelné stability vnitřního prostředí, zlepšení zvukově-izolačních vlastností a dlouhodobá ochrana proti mechanickému poškození hydroizolačních vrstev. Žadatelem může být vlastník nemovitosti nebo osoba k tomuto účelu vlastníkem nemovitosti zplnomocněná. Výše dotace na jeden projekt...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2024

Program podporuje činnosti v oblasti ochrany obyvatel, krizového řízení, požární ochrany a bezpečnosti obyvatel (podpora činnosti složek IZS, preventivně výchovné programy, pořízení, údržba, modernizace a provoz technických prostředků, akce určené pro děti, mládež a veřejnost). Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
180 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2024

Cílem programu je podpora projektů propagujících město Olomouc v zahraničí a stejně tak partnerských měst v Olomouci, přispívajících k všestranným zahraničním kontaktům a spolupráci (kulturní a umělecké aktivity, festivaly, výstavy a jiné akce v oblasti hudby, divadla, výtvarného umění, navazování spolupráce školských a akademických subjektů, pořádání sportovních akcí a dalších zahraničních aktivit s důrazem na partnerská...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
45 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2024

Cílem programu je finanční podpora konkrétních subjektů a organizací, které pořádají sportovní akci. Smyslem programu je podpora organizací, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež pořádají sportovní akci na území města Plzně.

Podporované aktivity:

 • Pořádání mezinárodní sportovní akce - účast sportovců / kolektivů z minimálně 3 států.
 • Pořádání celorepublikové sportovní...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2024

Cílem programu je podpora sportovců na významných mezinárodních akcích ve sportovních disciplínách a podpora pořádání oficiálních sportovních mistrovství ČR na území Kraje Vysočina, a to z důvodu reprezentace Kraje Vysočina v zahraničí, podpory dalšího sportovního rozvoje krajských sportovců, zvýšení zájmu o daný sport a podpory rozvoje cestovního ruchu.

Podporované aktivity:

 • Účast na mistrovství Evropy/světa v konkrétní...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2024

Cílem programu je podpora činnosti organizací, jednotlivců a na podporu významných akcí konaných na území statutárního města Zlína.

Podporované aktivity:

 • Soutěžní/sportovní akce republikového a mezinárodního významu, uspořádané na území statutárního města Zlína, které mají mimořádný přínos či význam pro statutární město Zlín.

Maximální výše podpory není stanovena, bude posuzována s ohledem na přiměřenost nákladů zdůvodněných...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 11. 2024

Program podporuje realizaci akcí konaných na území místních částí „vnitřního“ Zlína, podporuje komunitní život s cílem posílit přirozené vazby rodin a občanů k místu, kde žijí a tráví svůj volný čas. Finanční podpora je poskytována na podporu komunitního života, neformálního přirozeného setkávání a posílení sousedských vztahů a soudržnosti. Způsobilými žadateli jsou fyzické osoby nebo právnické osoby, které nebyly založeny...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 11. 2024

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekultivaci starých skládek, které byly využívány ještě před platností legislativy o odpadech.

Dotace je určena:

 • na stavební práce, dodávky a služby, průzkumné geologické práce,
 • na manipulaci, odvoz a odstranění odpadů ze sanace nesaturované a saturované zóny...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 11. 2024

Cílem výzvy je elektronizace vybraných služeb veřejné správy - eHealth.

Podporované aktivity:

 • Pořízení nových nebo úprava stávajících informačních systémů nebo jejich částí tak, aby došlo ke zlepšení způsobu vedení zdravotnické dokumentace umožňující její interoperabilní výměnu, sdílení, bezpečné uložení a interpretaci.
 • Implementace datových rozhraní umožňující standardizovanou a interoperabilní výměnu zdravotnické dokumentace...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
9 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 11. 2024

Cílem výzvy je elektronizace vybraných služeb veřejné správy - eHealth.

Podporované aktivity:

 • Pořízení nových nebo úprava stávajících informačních systémů nebo jejich částí tak, aby došlo ke zlepšení způsobu vedení zdravotnické dokumentace umožňující její interoperabilní výměnu, sdílení, bezpečné uložení a interpretaci.
 • Implementace datových rozhraní umožňující standardizovanou a interoperabilní výměnu zdravotnické dokumentace...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
28 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 11. 2024

Osobní záštita je vyjádření morální podpory pořadateli akce a zároveň ve vztahu k veřejnosti vyjádření skutečnosti, že zaštiťující osoba považuje akci za důležitou a hodnou pozornosti. Udělenou osobní záštitou se zvyšuje prestiž akce. Individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje, což je i tzv. záštita s finanční podporou, je poskytnutí finančních prostředků na základě žádosti o poskytnutí dotace. Finanční podpora je...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 11. 2024

Účelová neinvestiční dotace podporuje osoby a organizace vykonávající sociální činnost v Libereckém kraji. Nelze podpořit aktivity, na které byly čerpány finanční prostředky z jiných zdrojů Libereckého kraje. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 11. 2024

Předmětem výzvy je:

 • Budování nových a revitalizace stávajících veřejných prostranství včetně mobiliáře a zastávek.
 • Revitalizace veřejných budov (případně stavba nových).
 • Modernizace a zefektivnění veřejného osvětlení, rozhlasu a dalších sítí...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
700 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 11. 2024

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem, na které není možné žádat z Dotačního fondu kraje. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 11. 2024

Předmětem výzvy je revitalizace kulturních památek (Památka musí být zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pouze jako nemovitá kulturní památka.)

O podporu mohou žádat vlastníci památek a subjekty s právem hospodaření.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2024

Cílem programu je spolufinancování projektů předkládaných v rámci komunitárního programu LIFE. Národní výzva je určena žadatelům, kteří předkládají žádost o podporu do výzvy unijního programu LIFE. Program se dělí na dvě oblasti a čtyři podprogramy (oblast Životní prostředí zahrnuje podprogram Příroda a biologická rozmanitost a podprogram Oběhové hospodářství a kvalita života, oblast Opatření v oblasti klimatu zahrnuje...

Maximální % dotace:
20%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 11. 2024

Cílem programu je podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti kultury - vlastní iniciativy mladých lidí a komunitního rozvoje, zejména podpora při vzniku nových projektů v rámci rozšiřování nabídky kulturních a společenských akcí ve městě, realizaci on-line přenosů a záznamů kulturních akcí, výrobš a distribuci audiovizuálních děl. Žadatelem o dotaci může být fyzická osoba, nebo nezisková právnická osoba, která realizuje...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 12. 2024

Cílem výzvy je umožnit regionům a lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030 a klimaticky neutrálního hospodářství EU do roku 2050.

Podpora bude poskytována prostřednictvím dvou typů voucherů:

 • Voucher pro rozvoj podnikání (podpora vzniku nových nebo rozvoj stávajících podnikatelských záměrů a podnikatelských aktivit).
 • Inovační voucher (podpora inovačního...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 12. 2024

Cílem programu je poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program). Žadateli jsou studenti lékařské fakulty se sídlem na území České republiky dosud nezařazení do stipendijního programu, kteří úspěšně ukončili nejméně druhý ročník určeného studijního programu. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 12. 2024

Cílem výzvy je podpora osob a rodin, které se vyskytly v nenadálé krizové životní situaci, důsledkem čeho přišly náhle o bydlení anebo nové bydlení akutně potřebují.

Za krizovou situaci je považováno například:

 • Odchod osoby ohrožené domácím násilím a oběti domácího násilí od agresora.
 • Situace, kdy rodině z důvodu ztráty bydlení hrozí odebrání dětí či rozpad celé rodiny...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem programu je poskytování individuálních účelových dotací nebo darů na financování činností a aktivit v rámci Tematického zadání Podpora hejtmanky (podpora v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a tělovýchovy, sociální, humanitární, ochrany životního prostředí), v rámci Tematického zadání Zmírnění následků živelních katastrof (příspěvek na rekonstrukci nebo opravu majetku poškozeného živelní katastrofou)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem dotačního programu je umožnit lékařům (zaměstnancům nemocnic) poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje prohloubit si své vzdělání absolvováním tzv. doktorského studia na českých vysokých školách – lékařských fakultách. Žadatelem o dotaci může být fyzická osoba - lékař, který je zaměstnán v nemocnici poskytující akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje, ve které je zaměstnán na dobu...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
75 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem výzvy je podpořit deinstitucionalizaci pobytové péče pro ohrožené děti v ČR tak, že bude zvýšena dostupnost služeb komunitního typu pro ohrožené děti a rodiny prostřednictvím transformace stávajících pobytových zařízení a náhrady stávajících zařízení prostřednictvím nově vybudovaných služeb. Cílem je snížit počet dětí žijících ve velkokapacitních pobytových zařízeních kolektivního typu. Díky této výzvě mohou stát...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Fond je zřízen k podpoře ekologických akcí a projektů fyzických a právnických osob, jimž jsou z Ekofondu poskytovány příspěvky a dotace. Tento fond působí v oblasti životního prostředí, zemědělství a oblasti městské zeleně.

Podporované aktivity:

 • Provádění kastrací koček a kocourů.

Dotace je určena na regulaci populace koček na území statutárního města Zlína v letech 2023 a 2024. Alokace fin. prostředků na stanovený účel...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem výzvy je podpořit deinstitucionalizaci pobytové péče pro ohrožené děti v ČR tak, že bude zvýšena dostupnost služeb komunitního typu pro ohrožené děti a rodiny prostřednictvím nákupu bytových jednotek. Podporované jsou projekty na sníženi počtu dětí žijících ve velkokapacitních pobytových zařízeních kolektivního typu. Díky této výzvě mohou stát, kraje, obce a další subjekty, které pobytová zařízení pro děti zřizují...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech, kdy na akci není možné žádat z Programu vodohospodářských akcí. Dotaci je možné využít například na projekty spolufinancované národními programy či programy spolufinancovanými z prostředků EU. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem výzvy je podpora vzniku řemeslných dílen pro lokální komunity, ve kterém bude docházet k posilování vztahu k řemeslným oborům, k rozvoji drobného podnikání, k setkávání, výměně zkušeností a vzdělávání.

Podporované aktivity:

 • Rozšíření prostor a modernizace otevřené řemeslné dílny včetně pořízení nového vybavení.
 • Budování nového otevřeného řemeslného inkubátoru (prostory a zázemí dílen pro tradiční řemesla, umění...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem. Podporu je možné poskytnout jen v tom případě, že na účel, na který je dotace požadována, není možné žádat v řádném dotačním programu kraje. Žádost lze podat na financování celoroční činnosti (např. Činnost taneční školy). Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity při řešení mimořádných situací žadatele s regionálním významem. Podporu je možné poskytnout jen v tom případě, že na účel, na který je dotace požadována, není možné žádat v řádném dotačním programu kraje. Žádost o financování lze podat na jednorázové akce (např. Dětský den, Oprava mostu)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem programu je podpora pořádání významných kulturních a společenských akcí, které k Libereckému kraji dlouhodobě patří, mají nadregionální, celostátní nebo mezinárodní význam, která byla zařazena na seznam Významných akcí podporovaných Libereckým krajem. Žadateli jsou FO a PO.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem výzvy je podpora vzniku řemeslných dílen pro lokální komunity, ve kterém bude docházet k posilování vztahu k řemeslným oborům, k rozvoji drobného podnikání, k setkávání, výměně zkušeností a vzdělávání.

Podporované aktivity:

 • Rozšíření prostor a modernizace otevřené řemeslné dílny včetně pořízení nového vybavení.
 • Budování nového otevřeného řemeslného inkubátoru (prostory a zázemí dílen pro tradiční řemesla, umění...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem dotačního programu je motivovat lékaře primární péče (a to oborů všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie a zubní lékařství) starší 65 let, aby nadále provozovali své lékařské praxe lékaře primární péče (oborů všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie a zubní lékařství) starší 65 let, aby nadále provozovali své lékařské praxe. Žadatelem o...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Program je zaměřen na podporu sportovních aktivit olomouckých sportovních klubů v období od 1.3.2024 do 31.12.2024. Konkrétně na organizaci a uspořádání sportovních akcí soutěžního i nesoutěžního charakteru a účast na takovýchto akcích, pokud jsou konány mimo olomoucký region. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby provozující činnost v této oblasti.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem programu je podpora kultury a zachování kulturního dědictví a s tím související rozvoj veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava. Podpora se poskytuje na jednoleté projekty v oborech - Hudební a scénické umění; Literatura a publicistika, včetně ediční činnosti; Výtvarné umění, architektura a fotografie včetně ediční činnosti a výtvarných výstav; Kulturně vzdělávací činnost; Ostatní kulturní...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem výzvy je podpora vzniku řemeslných dílen pro lokální komunity, ve kterém bude docházet k posilování vztahu k řemeslným oborům, k rozvoji drobného podnikání, k setkávání, výměně zkušeností a vzdělávání.

Podporované aktivity:

 • Rozšíření prostor a modernizace otevřené řemeslné dílny včetně pořízení nového vybavení.
 • Budování nového otevřeného řemeslného inkubátoru (prostory a zázemí dílen pro tradiční řemesla, umění...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2024

Cílem výzvy je podpora procesu přípravy transformace pobytové služby sociální péče a tvorba transformačního plánu či jeho aktualizace, podpora implementace transformačního plánu a praktické realizace transformačního procesu zařízení, podpora registrovaných sociálních služeb, které jsou zapojeny do transformačního procesu. Oprávněným žadatelem jsou nestátní neziskové organizace, městské části hlavního města Prahy, obce...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2025

Cílem výzvy je pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení, včetně zajištění přístupnosti osobám s postižením. Oprávněnými žadateli jsou obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi, PO OSS, církve, církevní organizace, NNO, které min. 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovaly sociální bydlení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2025

Cílem výzvy je pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení, včetně zajištění přístupnosti osobám s postižením. Oprávněnými žadateli jsou obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi, PO OSS, církve, církevní organizace, NNO, které min. 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovaly sociální bydlení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2025

Cílem výzvy je pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení, včetně zajištění přístupnosti osobám s postižením. Oprávněnými žadateli jsou obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi, PO OSS, církve, církevní organizace, NNO, které min. 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovaly sociální bydlení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2025

Cílem výzvy je pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení, včetně zajištění přístupnosti osobám s postižením. Oprávněnými žadateli jsou obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi, PO OSS, církve, církevní organizace, NNO, které min. 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovaly sociální bydlení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
90 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2025

Cílem výzvy je podpora rozvoje dostupnosti zdravotní paliativní péče. 

Podporované aktivity:

Aktivita A) Zvýšení kvality a dostupnosti péče poskytované stávajícími a nově vznikajícími konziliárními paliativní týmy v nemocnicích(výstavba nového či rekonstrukce/modernizace stávajícího zázemí pro poskytování zdravotní péče, pořízení věcného vybavení, nábytku, technologií včetně informačních technologií pro zázemí pro poskytování...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
9 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2025

Cílem výzvy je podpora rozvoje dostupnosti zdravotní paliativní péče. 

Podporované aktivity:

 • Aktivita A) Zvýšení kvality a dostupnosti péče poskytované stávajícími a nově vznikajícími konziliárními paliativní týmy v nemocnicích (výstavba nového či rekonstrukce/modernizace stávajícího zázemí pro poskytování zdravotní péče, pořízení věcného vybavení, nábytku, technologií včetně informačních technologií pro zázemí pro poskytování...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
9 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2025

Cílem výzvy je podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou s důrazem na konkrétní společné výzkumné záměry, budoucí aplikovatelnost výsledků a budování dlouhodobého partnerství.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1 - Řízení projektu (povinná aktivita).
 • Aktivita 2 - Vytvoření, realizace, či prohloubení spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou (povinná aktivita)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2025

V oblasti ekomobility je podporováno pořízení a instalace dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1) a případně dalších zařízení nezbytných pro její provoz. Maximální výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory a počtu instalovaných dobíjecích bodů. 

Žadateli mohou být vlastníci stávajících rodinných domů, stavebníci nových rodinných domů, nabyvatelé nových rodinných domů, vlastníci řadově...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti zateplení rodinných domů je podporována

 • výměna výplní stavebních otvorů
 • zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí na obálce budovy pomocí tepelněizolačních materiálů, které se stávají trvalou součástí stavební konstrukce
 • zateplení střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů, vč. zimních zahrad...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
650 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Cílem výzvy je  podpora integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb – podpora rozvoje dostupnosti zdravotní následné péče – modernizace a rekonstrukce lůžkových oddělení poskytujících následnou péči. V rámci výzvy jsou podporovány dvě aktivity - Aktivita A) - Zvýšení kvality a rozšíření spektra poskytované následné lůžkové péče, v rámci, které jsou podporovány modernizace a rekonstrukce lůžkových oddělení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti výměny zdrojů tepla je podporováno pořízení a instalace nového hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění v následujících případech výměny:

 • kotlů na pevná paliva
 • kotlů na topné oleje za některý ze zdrojů 
 • lokálních topidel na pevná paliva, která jsou využívána jako hlavní zdroj...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na přechod od znečišťujícího způsobu výroby k udržitelné, odolné a klimaticky neutrální ekonomice. V rámci výzvy je podporováno zpřístupnění území zasažené těžbou uhlí.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1. Výstavba a modernizace komunikací pro cyklisty.
 • Aktivita 2: Zpřístupnění a obnova lokalit s přírodní, kulturní nebo technickou hodnotou včetně přírodě blízkých opatření a opatření...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti projektové podpory je možno poskytnout dotaci na zpracování odborného posudku pro podání žádosti, na zajištění odborného technického dozoru a provedení měření průvzdušnosti obálky budovy. O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z oblasti podpory A, B (s výjimkou podpory na koupi dokončeného rodinného domu) a pro vybraná opatření z oblasti podpory C a D. V případě žádosti kombinující...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
35 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Podporu v této oblasti lze poskytnout výhradně v kombinaci s podporou v oblasti A – zateplení bytových domů. Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci trvale instalovaných stavebních výrobků venkovní stínicí techniky s pohyblivými prvky, umožňujícími nastavení úrovně zastínění, které slouží ke snížení tepelné zátěže místností nacházejících se uvnitř obálky budovy, její obytné části. Maximální výše podpory je stanovena...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti fotovoltaických systémů v bytových domech je podporováno pořízení a instalace nového fotovoltaického systému propojeného s rozvody el. energie bytového domu a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v budově – společných prostorách a bytových jednotkách nebo v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena. Maximální výše podpory...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na přechod od znečišťujícího způsobu výroby k udržitelné, odolné a klimaticky neutrální ekonomice. V rámci výzvy je podporováno zpřístupnění území zasažené těžbou uhlí.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1. Výstavba a modernizace komunikací pro cyklisty.
 • Aktivita 2: Zpřístupnění a obnova lokalit s přírodní, kulturní nebo technickou hodnotou včetně přírodě blízkých opatření a opatření...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Podpora v této oblasti se poskytuje na realizaci nových zelených střech na objektech bytových domů a na dalších nadzemních stavbách, které plní doplňkovou funkci ke stavbě bytového domu a jsou ve vlastnictví žadatele. Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou výší podpory na m2 plochy průmětu do roviny rovnoběžné se sklonem střechy, vegetačního souvrství zelené střechy. Maximální výše podpory na podporovanou stavbu...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti využití tepla z odpadní vody je podporováno pořízení a instalace nového systému pro využití tepla z odpadní vody včetně jejich příslušenství a zapojení:

 • centrální systémy pro využití tepla z odpadní vody
 • decentrální systémy pro využití tepla z odpadní vody

Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou výší podpory na vybraný instalovaný systém. Žadateli mohou být vlastníci stávajících rodinných domů, stavebníci...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti dešťovky jsou podporována taková opatření, která snižují množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů v bytových domech. Podporovány jsou systémy hospodaření s dešťovou vodou a systémy využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody s možným využitím pro zálivku zahrady, či jako užitkové vody. Podporu v této podoblasti podpory lze poskytnout na stejný bytový dům pouze jednou za dobu trvání programu...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti přípravy teplé vody je podporováno pořízení a instalace nového systému pro ohřev vody včetně jejich příslušenství a zapojení (solární ohřev vody, samostatné tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem pro ohřev vody). Podporu na instalaci zdroje tepla nebo solárního systému do budovy napojené na účinnou soustavu zásobování tepelnou energií (dále jen „ÚSZTE“) nebo soustavu zásobování tepelnou energií (dále jen „SZTE“)...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti novostaveb bytových domů je podporován nákup bytové jednotky v novém bytovém domě, nebo výstavba nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 150 000 Kč na bytovou jednotku. Žadateli mohou být stavebník bytového domu (v případě dotace na výstavbu), nabyvatel, který byt zakoupil od prvního vlastníka (stavebníka) do 24 měsíců od dokončení stavby...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Podporu v této oblasti lze poskytnout výhradně v kombinaci s podporou v oblasti A – zateplení rodinných domů. Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci trvale instalovaných stavebních výrobků venkovní stínicí techniky s pohyblivými prvky, umožňujícími nastavení úrovně zastínění, které slouží ke snížení tepelné zátěže místností nacházejících se uvnitř obálky budovy.

Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou výší...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Podpora v této oblasti se poskytuje na realizaci nových zelených střech na objektech rodinných domů a na dalších nadzemních stavbách, které plní doplňkovou funkci ke stavbě rodinného domu a jsou ve vlastnictví žadatele. Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou výší podpory na m2 plochy průmětu do roviny rovnoběžné se sklonem střechy, vegetačního souvrství zelené střechy. Maximální výše podpory na podporovanou stavbu...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti přípravy teplé vody je podporováno pořízení a instalace nového systému pro ohřev vody včetně jejich příslušenství a zapojení (solární ohřev vody, samostatné tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem pro ohřev vody). Příspěvek se vztahuje i na příslušenství a zapojení systému a na přípravu teplé vody s přitápěním. O podporu nelze žádat, pokud již byla na stejný objekt poskytnuta nebo je poskytována podpora na tepelné...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti větrání je podporováno pořízení a instalace nového systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla včetně jejich příslušenství a zapojení:

 • centrální systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla,
 • decentrální systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla

Maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory na vybraný instalovaný systém. Žadateli mohou být vlastníci stávajících...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti výměny zdrojů tepla je podporováno pořízení a instalace nového hlavního zdroje tepla na vytápění v rodinném domě, popř. vymezené bytové jednotce v rodinném domě s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění v následujících případech výměny:

 • kotlů na pevná paliva
 • kotlů na topné oleje
 • lokálních topidel na pevná paliva...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
140 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti novostaveb rodinných domů je podporována výstavba nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností. Podpora v oblasti B se neposkytuje na stavby určené pro rodinnou rekreaci, a to ani v případech, kdy budou využívány pro trvalé rodinné bydlení a mají přiděleno číslo popisné nebo evidenční.

Maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory na jeden rodinný dům. Podpora...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Cílem programu je ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti, zejména na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), na přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
550 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti zateplení bytových domů je podporována

 • výměna výplní stavebních otvorů
 • zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí na obálce budovy pomocí tepelněizolačních materiálů, které se stávají trvalou součástí stavební konstrukce

Výše dotace se v závislosti na typu opatření pohybuje od desítek tisíc až po desítky milionů korun. Žadateli mohou být vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků jednotek...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na přechod od znečišťujícího způsobu výroby k udržitelné, odolné a klimaticky neutrální ekonomice. V rámci výzvy je podporováno zpřístupnění území zasažené těžbou uhlí.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1.: Výstavba a modernizace komunikací pro cyklisty.
 • Aktivita 2.: Zpřístupnění a obnova lokalit s přírodní, kulturní nebo technickou hodnotou včetně přírodě blízkých opatření a...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na přechod od znečišťujícího způsobu výroby k udržitelné, odolné a klimaticky neutrální ekonomice. V rámci výzvy je podporována příprava projektové dokumentace a budování technické infrastruktury pro projekty tzv. strategických brownfieldů Moravskoslezského kraje.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1. Příprava projektové dokumentace a bezprostředně související podkladové dokumentace...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti větrání je podporováno pořízení a instalace nového systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla včetně jejich příslušenství a zapojení:

 • centrální systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla,
 • decentrální systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla

Maximální výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory stanovené podle podoblasti podpory a počtu bytových jednotek, na které...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Předmětem podpory je veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu.

Podporované aktivity:

 • budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů),
 • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Podpora je poskytována výhradně v kombinaci s jiným, samostatně podporovaným opatřením. Podpora se poskytuje na výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích ve vlastnictví, popř. dlouhodobém užívání žadatele, navazujících na bytový dům nebo ve společně užívaných plochách vnitrobloků. Podporu nelze poskytnout, pokud se jedná o náhradní výsadbu nebo zeleň nezbytnou pro splnění předepsaných koeficientů stanovených ve...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti dešťovky jsou podporována taková opatření, která snižují množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů v rodinných domech - systémy hospodaření s dešťovou vodou a systémy využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody s možným využitím pro zálivku zahrady, či jako užitkové vody. Podporu v této podoblasti podpory lze poskytnout na stejný rodinný dům pouze jednou za dobu trvání programu.

Maximální...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
105 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti ekomobility je podporováno pořízení a instalace dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1) a případných dalších zařízení nezbytných pro jejich provoz. Maximální výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory a počtu instalovaných dobíjecích bodů. Žadateli mohou být vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů, pověření vlastníci bytových...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti projektové podpory je možno poskytnout dotaci na zpracování odborného posudku pro podání žádosti, na zajištění odborného technického dozoru a provedení měření průvzdušnosti obálky budovy. O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z oblasti podpory A, B (s výjimkou podpory na koupi bytové jednotky v bytovém domě) a pro vybraná opatření z oblasti C a D. Maximální výše podpory je stanovena...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Cílem výzvy je  podpora integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb – podpora rozvoje dostupnosti zdravotní následné péče – modernizace a rekonstrukce lůžkových oddělení poskytujících následnou péči. V rámci výzvy jsou podporovány dvě aktivity - Aktivita A) - Zvýšení kvality a rozšíření spektra poskytované následné lůžkové péče, v rámci, které jsou podporovány modernizace a rekonstrukce lůžkových oddělení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti fotovoltaických systémů v rodinných domech je podporováno:

 • pořízení a instalace nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v obytných částech budovy nebo v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena
 • systémy bez propojení s distribuční soustavou jsou...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

V oblasti využití tepla z odpadní vody je podporována instalace centrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody. Maximální výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory a počtu bytových jednotek, na které je systém napojen. Žadateli mohou být vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů, pověření vlastníci bytových jednotek...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 06. 2025

Výzva obsahuje 2 podtémata: 

 • Projekty: Toto téma se zaměřuje na projekty, které řeší závažné sociální, ekonomické a environmentální výzvy vyplývající z přechodu ke klimatickým a energetickým cílům EU do roku 2030 a k cíli klimatické neutrality v EU nejpozději do roku 2050.
 • Úvěrová schémata:Toto téma se zaměřuje na projekty spojené s rámcovou půjčkou na řešení závažných sociálních, ekonomických a ekologických výzev vyplývajících...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 09. 2025

Cílem výzvy je zvýšit povědomí o způsobech zvyšování energetické účinnosti a šetrném zacházení s energetickými zdroji, propagovat individuální a národní přínos energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele, informovat o dostupných podporách energeticky úsporných projektů v rámci existujících programů, informovat veřejnost o možných a vhodných energeticky úsporných opatřeních na konkrétních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2025

Cílem výzvy č. 4/2023 je podpora koordinační a osvětové služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti a propagace individuálního a národního přínosu energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele. Dotace je určena na dotační asistenci při podání žádosti, na osvětu v oblasti energetických úspor, na koordinační činnost při zajišťování dokumentů nezbytných pro vstup do národních a evropských...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2025

Prostřednictvím tohoto programu lze zažádat o voucher asistence, tj. neinvestiční dotaci z prostředků EU, státního rozpočtu a Zlínského kraje. Cílem programu je rozvoj inovačního prostředí ve Zlínském kraji a naplňování strategických cílů Krajské přílohy Národní RIS3 strategie za Zlínský kraj (dále jen RIS ZK) prostřednictvím podpory přípravy strategických projektů.  Podporované aktivity v Programu jsou příprava/rozpracování...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2025

Cílem programu je poskytnutí finanční podpory vlastníkům nemovitostí na vybudování splaškových kanalizačních přípojek a připojení nemovitostí splaškovou kanalizační přípojkou na novou oddílnou kanalizaci vybudovanou v rámci rušení volných výustí na území městských obvodů Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovice a Michálkovice a v rámci staveb - Rekonstrukce kanalizace v ul. Jahodová a Kanalizace Hrušov a Komplexní řešení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2025

Cílem programu je podpora opatření ke zvýšení počtu a zlepšení věkové struktury lékařů v oborech všeobecné praktické lékařství a pediatrie prostřednictvím motivačních nástrojů.

Podporované aktivity:

 • Spolufinancování podpory dotačního programu MZČR - Rezidenční místa pro zdravotnické obory (minimální doba vzdělávání tři roky u všeobecného praktického lékařství a 4,5 roku u pediatrie).

Žadateli jsou akreditovaná pracoviště...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
120 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2025

Cílem programu je podpora přípravy a zpracování inovačních projektových záměrů tzv. strategické intervence, které pak mohou podány podány do relevantní výzvy některého z programů podpory na národní či evropské úrovni, nebo zahájení realizace projektu z vlastních zdrojů příjemce asistenčního voucheru či jiných zdrojů mimo programové financování. Žadatelem je veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekt.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2026

Cílem programu je podpora přípravy a zpracování inovačních projektových záměrů tzv. strategické intervence, které pak mohou podány podány do relevantní výzvy některého z programů podpory na národní či mezinárodní úrovni, nebo zahájení realizace projektu z vlastních zdrojů příjemce asistenčního voucheru či jiných zdrojů mimo programové financování. Žadatelem je veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekt se sídlem nebo pobočkou...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2026

Cílem výzvy je rozvoj internacionalizace výzkumného prostředí v ČR a zvýšení kvality výzkumných organizací v ČR, včetně profesního růstu výzkumných pracovníků, a to prostřednictvím podpory projektů Marie Skłodowska-Curie Actions, typu fellowship, které v hodnocení programů Horizont 2020 (výzva H2020–MSCA-IF–2020) a Horizont Evropa, dosáhly hodnocení alespoň 70 % celkového počtu bodů, ale z důvodu nedostatku finančních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
750 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 08. 2026

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na předávání know-how organizacím, na průběžnou úpravu způsobu předávání know-how na základě potřeb organizací, na vyhodnocení vlivu změn na organizace a jejich klienty, na podporu spolupráce mezi organizacemi (síťování), na nastavení udržení změn po konci projektu.

Podporované aktivity:

 • Realizace změny v podpořených organizacích (povinná aktivita).
 • Vyhodnocení šíření - evaluace...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
12 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2026

Cílem výzvy je podpořit žadatele se specifickým přístupem/metodou/know-how, kteří toto know-how chtějí předat dalším organizacím a tím zlepšit situaci klientů (koncových uživatelů) těchto organizací.

Podporované aktivity:

 • Navázání spolupráce s organizacemi, ve kterých by se měl přístup/metoda uplatňovat.
 • Adaptace metody/přístupu do spolupracujících organizací a testování v praxi...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2026

Cílem výzvy je podpořit taková řešení tíživých sociálních problémů, která mají potenciál přinést zásadní pozitivní změnu kvality života pro podstatnou část cílové skupiny (ve spolupráci s relevantními subjekty, zejména z veřejné správy, vyvíjet a testovat nová řešení). Tematicky výzva pokrývá oblast zaměstnanosti i sociální začleňování. Důležitým faktorem výzvy je důraz na vyhodnocení testovaných řešení k prokázání, že...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
22 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2026

Cílem výzvy je předcházení eskalace sociálních problémů a odstraňování jejich klíčových příčin, a to i těch, které mohou do budoucna představovat významné ohrožení kvality života ve společnosti. Dotace je určena na podporu projektů zaměřených na sociální inovace pro budoucnost

Podporované aktivity:

 • Zjišťování potřeb a prohlubování znalostí o problému, stávající situaci a jeho možném budoucím vývoji.
 • Tvorba a testování...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2026

Cílem projektu je zajištění schopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, III a V adekvátně reagovat na mimořádné události.

Dotace je určena na:

 • Posílení odolnosti stávajících a vybudování nových zbrojnic včetně pořízení zařízení a technického a technologického vybavení zbrojnic jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí.
 • Pořízení materiálně technického vybavení pro výkon činnosti jednotek sboru dobrovolných...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury základních škol.

Podporované aktivity:

 • Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.
 • Vnitřní konektivita škol...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je rozvoj zájmového, neformálního vzdělávání a celoživotního učení. 

Podporované aktivity:

 • Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení - vybudování, modernizace a vybavení odborných prostor ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi v zařízeních pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení. 

Podporovaná zařízení - středisko volného...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti základního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. Výzva je určena pro území působnosti místních akčních skupin se schválenou strategií CLLD (venkovské oblasti tvořené územími obcemi s méně než 25 000 obyvateli v méně rozvinutých a přechodových regionech).

Podporované aktivity (Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol)...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti předškolního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. Dotace je určena na zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších dětí, na zvyšování...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora integrovaných projektů v oblasti sociálních služeb realizovaných na území metropolitních oblastí. Pro služby sociální péče bude podporován nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb. Oprávněným žadatelem...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Výzva se zaměřuje na podporu integrovaného a inkluzivního rozvoje veřejného prostranství, včetně kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti. Hlavními aktivity jsou revitalizace veřejných prostranství měst a obcí, které zahrnují vznik nebo úpravu náměstí, parků, pěších zón, uličních prostor a dalších veřejných prostor. Podporovány jsou také celistvé projekty veřejných prostranství, které zahrnují...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení, včetně zajištění přístupnosti osobám s postižením. Oprávněnými žadateli jsou obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi, PO OSS, církve a církevní organizace, NNO, které min. 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovaly sociální bydlení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora veřejné infrastruktury udržitelného cestovního ruchu.

Podporované aktivity:

 • Budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů).
 • Budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora veřejné infrastruktury udržitelného cestovního ruchu.

Podporované aktivity:

 • Budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů) s preferencí integrovaných řešení.
 • Budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví.

Podporované aktivity:

 • Revitalizace památek.
 • Expozice...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora elektronizace vybraných služeb veřejné správy, rozšíření propojeného datového fondu, integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz, opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace, publikace dat veřejné správy jako OpenData, vytvoření eGovernment cloud, transakční portálová řešení s využitím...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora zelené infrastruktury (plochy a jiné prvky vegetační i vodní - přírodního a polopřírodního charakteru) ve veřejném prostranství měst a obcí. 

Podporované aktivity:

 • Komplexní projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), ozelenění, biodiverzitu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj zelené infrastruktury ve veřejném prostrantví měst a obcí. Oprávněnými žadateli jsou subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií CLLD na území působnosti MAS (obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi / kraji, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, církve a církevní organizace, státní podniky, státní...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na revitalizaci knihoven, včetně nové výstavby, na budování expozic, depozitářů, technického zázemí, návštěvnických a edukačních center, na restaurování sbírek knihovních fondů, na vybavení pro konzervaci a restaurování, na evidenci a dokumentaci knihovních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software, na ochranu knihovních fondů, na technické vybavení knihoven...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na revitalizaci knihoven, včetně nové výstavby, na budování expozic, depozitářů, technického zázemí, návštěvnických a edukačních center, na restaurování sbírek knihovních fondů, na vybavení pro konzervaci a restaurování, na evidenci a dokumentaci knihovních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software, na ochranu knihovních fondů, na technické vybavení knihoven...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora revitalizace kulturních památek, expozic, depozitářů, technického zázemí, návštěvnických a edukačních center, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace mobiliárních fondů nebo parkovišť u památek. Výzva také cílí na revitalizaci vybavení městských a obecních muzeí, expozic, depozitářů, technického zázemí, návštěvnických a edukačních center, restaurování, vybavení...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora infrastruktury vybraných sociálních služeb. Dotace je určena na nákup budov, zařízení a vybavení, výstavbu budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence, dále na vytvoření, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny těchto nových či stávajících sociálních služeb pro práci s cílovými skupinami...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti předškolního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. Dotace je určena na zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších dětí, na zvyšování...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2027

Cílem výzvy je poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování aktivit českých vedoucích partnerů/hlavních příjemců a projektových partnerů zapojených do projektů, které obdrží podporu z programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027 (Program Interreg Česko – Polsko 2021–2027; Program Interreg Sasko – Česko 2021–2027; Program Interreg Bavorsko – Česko 2021–2027; Program Interreg Rakousko – Česko 2021–2027...

Maximální % dotace:
10%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 12. 2029

V této oblasti se program zaměřuje na dosažení vyššího stupně regionální integrace a přeshraniční koordinace a na zlepšení vztahů mezi obyvateli obou sousedních zemí.

Podporované aktivity:

 • Vytváření kapacit pro přeshraniční spolupráci institucí veřejné správy a poskytovatelů veřejných služeb za účelem udržitelného zvyšování efektivity uvedených institucí (např. prostřednictvím výměny příkladů dobré praxe nebo výměnných...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Uzávěrky žádostí pro rok 2023 jsou stanoveny na 19. ledna, 27. března, 31. května a 15. září 2023.

Nadace Leoše Janáčka vypisuje grant pro oblast periodické hudební publicistiky s cílem podpořit zveřejňování a co nejefektivnější zprostředkování výsledků hudebně kritických, badatelských, dokumentačních, popularizačních, vzdělávacích i jiných činností zaměřených na všechny oblasti tvůrčího odkazu Leoše Janáčka. Maximální...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Posláním nadačního fondu je podpora osob s těžkým zrakovým postižením. Soustřeďuje se na projekty, napomáhající vzdělávání nevidomých a slabozrakých osob a přispívající k jejich integraci včetně pracovního uplatnění. Fond se zabývá pořizováním, výchovou a výcvikem vodicích psů, podporou zrakově postižených hudebních interpretů formou organizování koncertů a koupí hudebních nástrojů, vzdálenou IT podporou a pořádáním speciálních...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je podpora poskytovatelů sociálních služeb. Dotace jsou určeny na úhradu běžných neinvestičních výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb, které není schopen žadatel realizovat ze svých prostředků, popř. z jiných zdrojů. Žadatelem o dotaci může být registrovaný poskytovatel sociálních služeb...

Maximální % dotace:
10%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Nadace má za cíl podporu obecně prospěšné činnosti v Libereckém kraji. Její cílovou skupinou jsou místní organizace a občanské iniciativy. Fond sportu je určen převážně pro sportovní oddíly v libereckém regionu. Podílí se například na:

 • nákupu sportovního vybavení,
 • obnově sportovních zařízení,
 • nákladech na pořádání sportovních akcí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Olomoucký kraj poskytne finanční podporu fyzickým a právnickým osobám formou individuálních dotací (tzv. mimořádné dotace ad hoc). Tyto dotace jsou zavedeny jako doplňkový postup pro podporu žádosti na mimořádně významné akce/projekty s minimálně celokrajským dopadem, případně na akce investičního charakteru, pro které není vypsán dotační program.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Nadace má za cíl podporu obecně prospěšné činnosti v Libereckém kraji. Její cílovou skupinou jsou místní organizace a občanské iniciativy.

Fond kultury a umění přispívá především regionálním zájmovým sdružením a organizacím při realizaci různorodých kulturních aktivit, například pěveckým sborům a hudebním souborům. Podporuje výstavnictví v oblasti umělecké tvorby a vytváření trvalých kulturních hodnot. V předchozích letech...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Nadace má za cíl podporu obecně prospěšné činnosti v Libereckém kraji. Její cílovou skupinou jsou místní organizace a občanské iniciativy.

Fond se soustředí na pomoc zdravotně i jinak postiženým osobám a lidem v okamžité nouzi, přičemž přihlíží k naléhavosti a sociálnímu postavení žadatelů a jejich rodin. Od roku 2004 je udělování nadačních příspěvků fyzickým osobám řízeno jako samostatný podfond sociální činnosti dle...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílovou skupinou jsou děti s tělesným hendikepem a studenti vysokých škol z České a Slovenské republiky. Nadace poskytuje počítače nebo jiné elektronické pomůcky pro tělesně postižené děti od 7 let, pomáhá financovat hudební nástroj nevidomým konzervatoristům a výuku na hudební nástroj na základní umělecké škole jinak hendikepovaným dětem a financuje zapůjčení učebnic nevidomým dětem. Mládeži z dětských domovů nebo pěstounských...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Nadace pro transplantace kostní dřeně pomáhá již od roku 1992 po celé České republice nemocným s onkologickým onemocněním krve, zejména s leukémiemi a lymfomy, ale i s dalšími život ohrožujícími krevními chorobami. Hlavní oblastí podpory jsou dárcovství a transplantace krvetvorných buněk. Podporuje také zlepšování vybavení hemato-onkologických center a laboratoří, přispívá na vzdělávání, rozvoj vědy a výzkumu v oblasti...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Posláním nadace je pomáhat překonávat každodenní překážky lidem s těžkým zrakovým postižením. Stejně tak jako nositel jména nadace se snažíme dělat vše pro to, aby lidé se zrakovým handicapem mohli žít důstojný život. Zároveň usiluje o prevenci vzniku závažných očních onemocnění a snížení rizika pooperačních komplikací. Za dobu více jak dvou desetiletí tak pomohla Nadace mnoha lidem na celém území České republiky nákupem...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Grantový program se zaměřuje na výchovu a vzdělávání žáků školního věku, mimoškolní vzdělávací aktivity (hudební, kulturní, přírodovědná výchova atd.), předškolní výchova, rekreační sportovní aktivity, výlety. Součástí podpory je také obnova dětských hřišť a vytvoření nových míst pro hry a odpočinek dětí.

Oblasti podpory mohou být jak skupinové, tak individuální.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

V rámci této prioritní osy budou podporovány projekty zaměřené na posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací.

Opatření:

 • 1.1a: Přeshraniční výzkum a výměna know-how - cílem je posílit přeshraniční spolupráci mezi výzkumnými institucemi a malými a středními podniky.
 • 1.1b: Společné pilotní akce a společná řešení ve sdílených výzkumných zařízeních a výzkumných službách - cílem je zlepšit stávající a posílit novou...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Nadace propojuje nemocnice a vzdělávací instituace a propaguje efektivní metody výuky. Supluje roli nemocničních škol a nabízí odborný mentoring pro personál. Podporujeme další projekty, které si kladnu za cíl pomoci vzdělávání dětem v nelehké situaci.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem Nadace je podpora NNO a jejich schopnosti pomáhat znevýhodněným osobám s respektem k jejich rozmanitosti. Cílem je také rozvíjení dárcovství jako projevu sounáležitosti a odpovědnosti. Nadace je česká NNO, která zdvojnásobuje výtěžky benefičních akcí (např. koncert, divadelní představení, jarmark), podporuje nestátní neziskové organizace v celé České republice, které působí v sociální, zdravotní a humanitární oblasti...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
60 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Zaměření projektu:

 • Prevence rozpadu rodin v důsledku nežádoucích vlivů a zmírnění dopadů na dítě procházející změnou.
 • Podpora zdravého a bezpečného prostředí rodiny.
 • Prostor pro podporu bezpečí dětí, které jsou ze zdravotních důvodů umístěny v ústavním zařízení...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Nadace pomáhá rodinám, které se vlivem nemoci dostaly do tíživé situace. Přehled onemocnění, při kterých pomáhá, je uveden na webu. U všech typů onemocnění platí podmínky, že pacient je léčen ve zdravotnickém zařízení na území ČR a rodina má alespoň jedno nezaopatřené dítě.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Program Pro uprchlíky pomáhá uprchlíkům vzkvétat jako podnikatelé nebo získat odbornou přípravu, která přispěje k jejich začlenění do místní ekonomiky.

V posledních letech dorazily do Evropy miliony uprchlíků, z nichž mnozí mají dovednosti, vášeň a odolnost být úspěšnými podnikateli. I když je uprchlíkům udělen oficiální status, čelí zvláštním výzvám, když chtějí zahájit nový byznys. Mnozí se potýkají se složitými předpisy...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Program Nový start je zaměřen na pomoc lidem mezi 15 a 40 lety, kterým se v posledních 18 měsících stal úraz, nebo jiným způsobem došlo k nevratným změnám jejich zdravotního stavu. Podporovány budou především projekty zaměřené na:

 • Oblast zajištění mobility žadatele
 • Oblast příspěvků na kompenzační pomůcky a rehabilitaci
 • Oblast komunikačních pomůcek ...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Projekt poskytuje lidem se zdravotním postižením a organizacím přístup k informačním technologiím. Počítače jsou pro lidi s handicapem mimořádně užitečné při začleňování do „běžného“ života. Počítače jim umožňují zůstat v kontaktu s okolním světem, komunikovat s rodinou, přáteli i úřady nebo najít a vykonávat zaměstnání.

Díky sponzorům je poskytována primárně kvalitní repasovanou technika včetně licencovaného softwaru...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem fondu je pomoci rodinám, které jsou ohrožené odebráním dětí do ústavní péče. Podstata činnosti fondu spočívá v prevenci nežádoucího odebrání dětí z rodinného prostředí a adresná pomoc rodinám, které se dostaly do těžké sociální či jiné ohrožující situace. 

Z fondu může být poskytnut příspěvek např. na úhradu nájemného, kauce či dluhu za dodávku energií.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Jednou z hlavních činností nadace je podporovat mladé začínající podnikatele a umělce, projekty rozvíjející komunitu a šířící odkaz Baťa. Žádost o udělení nadačního příspěvku mohou podávat fyzické osoby s bydlištěm v České a Slovenské republice a právnické osoby charakteru nestátních neziskových organizací, registrované v České a Slovenské republice (spolky, obecně prospěšné společnosti, nadační fondy a nadace) a školy...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Zaměření nadace: jejich posláním je všestranně podporovat děti i dospělé s postižením nervového systému. Pomoc je uskutečňována poskytováním finančních příspěvků fyzickým osobám nebo udělováním finančních grantů právnickým osobám (zařízením, která zabezpečují respitní a domácí péči, asistenční službu nebo vzdělání osobám s postižením). Nadace poskytuje nadační příspěvky na základě zaslaných žádostí, které přijímá celoročně...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu Společně pro přírodu je přimět lidi k většímu zájmu o jejich okolí, rozvoji komunitního života a především zvyšování kvality životního prostředí. Projekty musí být zaměřeny primárně na ochranu přírody a krajiny a zlepšení životního prostředí. Mohou se zabývat například úpravami veřejného prostranství, zvyšováním zájmu veřejnosti o místní kulturní a přírodní dědictví nebo rozvojem komunitních vztahů. Projekty...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Program podporuje aktivní lidi, kteří chtějí zlepšit život ve své sousedské komunitě. Cílem programu je zlepšování veřejného prostoru a mezilidských vztahů v sousedských komunitách a posilování jejich soběstačnosti a vytváření hlubšího vztahu ke krajině.

Hlásit se mohou:

 • skupiny minimálně tří lidí, kteří si navzájem důvěřují,
 • neziskové organizace založené především na dobrovolnické práci...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je podpora projektů na ochranu biodiverzity a přírodního prostředí nebo nápravu vodního režimu krajiny úhradou až poloviny prostředků potřebných na kofinancování úspěšných záměrů podaných v rámci OPŽP. Dalším formou podpory je uhrazení přímých nákladů na realizaci drobných opatření na zlepšení vodního režimu krajiny (obnova tůní, slepých ramen, mokřadů, malých vodních nádrží apod.).

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody funguje již od roku 1993 (do roku 2017 pod názvem Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor) a je významnou celostátně působící nadací v oblasti životního prostředí. Chráníme a obnovujeme přírodní prostředí a motivujeme k tomu i širokou veřejnost. Poskytujeme nezávislou finanční pomoc organizacím i jednotlivcům, jejichž činnost je ve shodě s posláním nadace. Podporujeme projekty...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

V této oblasti se program zaměřuje na posílení výzkumných a inovačních kapacit a využití synergií prostřednictvím přeshraniční spolupráce za účelem zlepšení konkurenceschopnosti institucí aplikovaného výzkumu a podniků v programovém území.

Podporované aktivity:

 • Přeshraniční výzkumné záměry zaměřené na aplikovaný přeshraniční výzkum v oblastech relevantních pro hospodářství regionu (zejména uvedených v rámci RIS3 strategií...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Nadace dlouhodobě podporuje osvětu a vzdělávání odborníků v neziskovém sektoru. Kontinuální kvalitní a přitom dostupné vzdělávání považujeme za jednu ze základních podmínek pro efektivní pomoc těm, kteří ji nejvíce potřebují.

Podpořeny mohou být neziskové organizace, které se svými aktivitami zasazují o profesionalizaci neziskového sektoru a svou činností podporují deinstitucionalizaci systému péče o ohrožené děti. O příspěvek...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

V této oblasti se program zaměřuje na podporu přechodu na čistou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně, prevence a řízení rizik a udržitelné městské mobility.

Podporované aktivity:

Adaptace přeshraničních ekosystémů (suchozemských i vodních) v chráněných oblastech a v kulturní krajině na změněné klimatické podmínky (například rekonstrukce lesa...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Podporu mohou získat zejména projekty, díky kterým vzniknou např. místa k setkávání, komunitní centra a zahrady. Projekty, které opravují drobné památky, upravují zanedbaná místa, společné proměny parků, výsadba stromů, alejí a jiné.

Lze zažádat také o podporu projektů, které vedou k oživení ulic a náměstí (např. pouliční slavnosti, komentované procházky, pikniky). Nebo jde o dobrovolnicky pořádané nekomerční kulturní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Posláním fondu je šířit téma udržitelnosti a zdravého životního stylu tak, aby se stalo běžnou a široce vnímanou součástí života v Česku. Vybraným projektům fond založí dárcovskou kampaň na portále Darujme.cz. Částku, kterou žadatelé v kampani získají, následně zdvojnásobí až do výše 100 000 Kč.

Lze podpořitt:

 • Projekty, které mají pozitivní vliv na krajinu (sázení stromů, budování tůní, sekání luk, modro-zelená infrastruktura…)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem těchto integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem těchto integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem těchto integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

V reakci na přetrvávající válku na Ukrajině jsou podpořeny lokální iniciativy, které se rozhodly pomáhat ukrajinským příchozím se snadnějším začleňováním do naší společnosti. Finanční podpora je určena na realizaci skupinových integračních aktivit a na projekty, které snižují napětí spojené s příchodem a pobytem uprchlíků v ČR, zejména takové projekty, které budou mít pozitivní vliv na společné soužití z dlouhodobého hlediska...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem těchto integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem těchto integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je podpora realizace opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a podpora realizace opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu. Žadateli jsou vlastníci bytu v bytovém domě nebo rodinném domě (dotace max. 150 000 Kč), vlastníci budovy školy, budovy školského zařízení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem těchto integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Nadace podporuje takové zařízení a programy, v jejichž rámci se rozvíjí sociální a humanitární péče, především zaměřená na lidi staré, nemocné nebo jinak zdravotně nebo sociálně handicapované. Grantové řízení je vyhlašováno každoročně, s termínem uzávěrky vždy k 15. září běžného roku.

Podporovány budou takové programy, které zkvalitňují život znevýhodněných osob na úrovni fyzické, duševní i sociální a přispívají k jejich...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Pomozte dětem je charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, který pořádá Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Českou televizí. 

Pomozte dětem poskytuje finanční příspěvky na přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let v celé České republice.

Hlavním posláním projektu je umožnit dětem v celé České republice žít kvalitnější a radostnější život navzdory hendikepu a prostředí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

V této oblasti se program zaměřuje na zlepšení rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu.

Podporované aktivity:

 • Zlepšování, rozšiřování a propojování společné nabídky formálního i neformálního vzdělávání pro děti, mládež, učně...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je podpora mladých filantropů, podporovány jsou týmy dětí a mladých lidí ve věku do 26 let, kteří se rozhodnou věnovat vlastnímu nápadu, aktivitě. Benefiční akce na podporu místní neziskové organizace nebo pro člověka, který to potřebuje. Dále například sousedská setkání, komunitní aktivity, projekty související s obnovou krajiny (sázení stromů, hmyzoviště). Program má za cíl probouzet v mladých lidech zájem...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
20 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Projekt je určen na podporu vzdělávání sociálně slabých dětí a mladých lidí, kteří při dopravní nehodě ztratili jednoho či oba rodiče nebo byli sami trvale zdravotně postiženi. Žádat o příspěvek mohou sociálně slabé děti a mladí lidé do 26 let, kteří jsou v důsledku dopravní nehody zdravotně postiženi či ztratili jednoho nebo oba rodiče. Příspěvek je poskytován na podporu studia po dobu jednoho semestru či pololetí a je...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Nadace nabízí možnost podpory projektů zaměřených na vznik a rozvoj na důkazech založených intervenčních programů pro závažně ohrožené rodiny s dětmi v Ústeckém a Libereckém kraji (tj. aktuálně pouze v těchto krajích). Tím chce přispět ke zkvalitnění péče o ohrožené děti v daných regionech a vytvořit zkušenosti případně přenositelné po celé ČR.

CÍLE GRANTOVÉ PODPORY:

 • Podpořit vznik a rozvoj kvalitních a dostupných intervenčních...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem Konta je pomáhat ohroženým a znevýhodněným dětem, rodinám v obtížné životní situaci, lidem se zdravotním postižením a seniorům v České republice. Cílem podpory je zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života, prostřednictvím projektů, které naplňují strategii společenské odpovědnosti nebo jsou v souladu s posláním Nadace.

Pomoc je zaměřena na podporu ohrožených a znevýhodněných dětí v ČR, vzdělávací projekty...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

V této oblasti se program zaměřuje na zhodnocení atraktivit pro udržitelný cestovní ruch, koordinaci služeb mobility pro turisty a společný marketing turistických atraktivit.

Podporované aktivity:

 • Zhodnocení atraktivit a pamětihodností pro udržitelný cestovní ruch v pohraničí (budov a památek, rozvoj cyklostezek, pěších tras, apod.).
 • Koordinace služeb mobility pro turisty (koordinace služeb s ohledem na potřeby znevýhodněných...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem akčních grantů je nejen podpora občanské společnosti, ale také pomoc znevýhodněným skupinám i inspirace k aktivnímu občanství. Výzva cílí na méně zkušené organizace, které mají chuť a energii získat nové zkušenosti s přípravou grantových žádostí a posílit tak svoji kapacitu. Zkušenosti s podáváním žádostí o grant tedy nejsou podmínkou, rozhodující je lokální působnost. Podmínkou pro podání žádosti je, že žadatel...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
€ 3.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je zrychlit tempo renovací za účelem snižování energetické náročnosti budov, využití stávajícího bytového fondu a zvyšování dostupnosti kvalitního a úsporného bydlení. Program nabídne jednotlivcům dotaci ve formě zálohy na zateplení starších domů postavených do roku 2013, případně na zbourání a výstavbu nového. Zálohová dotace s možností výhodného úvěru na renovace starších obytných domů bude financována...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem nadace je podpora v několika oblastech, a to například v oblasti veřejně prospěšných aktivit, dobrovolnictví, nových metod filantropie a společenské odpovědnosti, vyhledávání a zavádění příkladů dobré praxe, studia a praktického uplatňování křesťanského sociálního učení, mezináboženského a mezikulturního dialogu, činnosti církví, řádů, kongregací a jiných církvemi zřizovaných institucí, posilování moravské regionální...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Nadace podporuje zdravý psychosociální vývoj dětí, usiluje o systémové změny ve školství a rozvíjí filantropii. Důležitá součást firemní kultury nadace je také zaměstnanecká dobročinnost. Oblasti, na které se nadace zaměřuje: věda, výzkum a vzdělávání (akademická excelence), rozvoj zaměstnanecké dobročinnosti a zdravý životní styl. Nadace usiluje také o společenskou změnu ve vzdělávání a v oblasti zdravého vývoje dětí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Cílem programu je podpora definovaných národních sportovních center. Maximální účast státního rozpočtu na financování podprogramu je stanovena na 1 900 000 000 Kč. Žadateli jsou ÚSC, spolky (vlastníci pozemku). Žadatel musí být vlastníkem pozemku, na kterém stojí nebo bude stát nemovitá věc, která je předmětem žádosti o dotaci. Realizace podprogramu musí být dokončena do 31. 12. 2023.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem těchto integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Nadace O2 vyhlašuje každý rok interní grantový program Ruku na srdce pro neziskovou organizaci.

Program podporuje zaměstnance O2 v zapojení do aktivit nestátních neziskových organizací (NNO). Důležitá je motivace zaměstnance a jeho osobní zájem na konkrétním vzdělávacím projektu, který je předmětem žádosti. Nadace podporuje projekty zaměřené na vzdělávání zaměstnanců organizace, její klienty nebo přípravu podpůrných vzdělávacích...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Nadace má za cíl podporovat projekty, které mají konkrétní dopad na českou společnost. Bude preferovat takové projekty, které pomohou druhým a co nejvíce budou rozvíjet spolupráci, vzájemný respekt, otevřenost a sebedůvěru. Program stojí na myšlence osobní zodpovědnosti, a proto je koncipován na principu spoluúčasti. Nadace není zaměřena na projekty z oblasti sociální pomoci a individuální charity.

Příjemce může být fyzická...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Díky Fondu mohou české neziskové organizace a organizace z dárcovských zemí získat grant na bilaterální projekty, jejichž cílem je rozvíjení a posilování spolupráce, sdílení a přenos znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů.

Granty jsou určeny na financování bilaterálních aktivit a iniciativ ve spolupráci s organizací či s expertem z uvedených dárcovských zemí. Mohou navazovat na jiné granty udělené v rámci...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
€ 8.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem těchto integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Kontinuální
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
Neuvedeno

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS). 

Maximální % dotace: