DotaceOnline.cz pomáhá využít dotačních možností tím, že poskytuje přístup k nejkomplexnějšímu zdroji možností dotačního financování pro české subjekty.

Níže vám přinášíme ukázku rozsahu naší databáze. Předplatitelé získají úplné informace, navíc i možnost vyhledávání dotačních možností podle 18 různých kritérií, přístup ke konkrétním informacím a odkaz na oficiální zdroj informací včetně potřebných podrobností. 

Výzva je zaměřená na podporu řešení pro návrh, modelování, simulaci, vývoj, demonstraci, testování a validaci nových DC architektur pro elektrické rozvodné sítě, včetně MV - LV DC - AC/DC hybridních síťových architektur, založených na DC podsíti spojující mikro/nano sítě. Částí demonstrace a validačních procesů bude také plánování a vývoj modulární rozvodné sítě, která bude efektivní vůči chybám a kyberútokům a také bude obsahovat větší podíl obnovitelných energií v systému.

Od podpořených projektů se očekává spolupráce s dalšími projekty v rámci BRIDGE iniciativy.

Očekávaný dopad této výzvy je například:

 • Zajištění plánování a vyhledávání investorů pro sektor rozvodu elektrické energie
 • Zvýšení efektivity elektrického systému
 • Zvýšení odolnosti rozvodného systému vůči chybám a kyberútokům

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 7.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 01. 2020

Výzva je zaměřena na vývoj a testování nových řešení a nástrojů pro zavedení nástrojů reakce na poptávku v oblasti energetických služeb, a to využitím reálných dat spotřebitelů a zpětné vazby z testování služeb. Cílem těchto aktivit je zvýšit přesnost předpovědí pro spotřebu a chování zákazníků (například formou technologie digitálních dvojčat). Primárním cílem testování jsou domácnosti, ale mohou být zahrnuty i další typy spotřebitelů - například průmyslové podniky, veřejná sféra atd.

Projekty by měly využívat digitální interoperabilní řešení, zabývat se i jinými energetickými oblastmi než elektrickou energií (voda, odpady, dodávky tepla atd.) a měl by být kladen důraz na důkladnou ochranu spotřebitelských a osobních dat při realizaci projektu i pro vyvíjená řešení. Očekává se spolupráce s energetickými společnostmi, lokálními zúčastněnými stranami a dalšími relevantními projekty podpořenými Evropskou unií.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 01. 2020

Cílem programu je vyhledat nadané děti a mládež a motivovat je k zapojení do aktivit a činností, které umožňují jejich nadání využít a dále rozvíjet. Podporovanou aktivitou je pořízení vybavení nebo obnova stávajícího vybavení učeben, pořízení výukového softwaru a související vzdělávání vyučujících všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů. Žadateli jsou školy a školská zařízení.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
130 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 01. 2020

Cílem programu je podpora projektů škol zavádějících či realizujících etickou výchovu, upevnění prosociálního chování a snížení krize mezilidských vztahů. Tématy mohou dále být například potírán íxenofobie, náboženská nesnášenlivost, rasismus. Žadateli jso právnické osoby vykonávající činnost školy.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 01. 2020

Cílem programu je vytváření podmínek pro rozvoj nadání žáků formou rozšířené výuky některých předmětů nebo skupin předmětů a individuálním přístupem učitele k žákovi mimo vyučování. Žadateli jsou školy a školská zařízení.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
35 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 01. 2020

Výzva je zaměřená na podporu efektivní a ucelené aplikace evropského práva a na podporu nových přístupů v oblasti drogové problematiky. Priority této výzvy jsou následující:

 • Podpora aktivit v oblasti epidemiologie pro využití nových psychoaktivních substancí, včetně potentních syntetických opiátů
 • Podpora řešení současných drogových problémů a technologického vývoje, včetně online obchodování s drogami
 • Podpora občanských organizací formou posilování jejich kapacity pro větší dopad jejich činnosti, sdílením postupů a znalostí etc.
 • Podpora klíčových zúčastněných stran formou rozšiřování jejich dovedností a znalostí v kontextu implementace minimálních kvalitativních standardů pro redukci drogové poptávky, zejména v oblasti sociální integrace
 • Propagace praktické aplikace výzkumu spojeného s drogovou problematikou, zejména výzkumu závislosti na drogách

V rámci této výzvy mohou být podpořeny aktivity zaměřené například na:

 • Sběr dat, dotazníky a výzkumné aktivity
 • Tréninkové aktivity
 • Vzájemné sdílení znalostí, networking, spolupráce mezi relevantními stranami a projekty v rámci drogové problematiky
 • Události, konference, meetingy expertů pro oblast drogové problematiky

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.375.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 01. 2020

Výzva je zaměřena na podporu efektivního řízení a optimalizaci elektrických rozvodných sítí, a to zejména formou vhodného nastavení a rozdělení poskytovaných služeb mezi provozovateli rozvodného systému (Transmission System Operators - TSOs) a systémem dodavatelů (Distribution System Operators - DSOs). Cílem výzvy je demonstrace vytvoření oblastí trhu a digitálních platforem, kde TSOs a DSOs mohou s vysokou nákladovou efektivitou a flexibilitou pro oblast energetické spotřeby a produkce provozovat rozvodné služby pro elektrickou energii. Tyto platformy a oblasti trhu by měly umožnit také integraci relevantních digitálních technologií, jako například Internet věcí, umělá inteligence, cloudové služby a technologie velkých dat.

Očekává se spolupráce podpořených projektů s dalšími projekty v rámci BRIDGE iniciativy. Očekávaný dopad této výzvy je například:

 • Demonstrace cenově efektivních modelů pro řízení rozvodné sítě v rámci jednotlivých oblastí trhu a platforem
 • Implementace digitálních platforem a nových oblastí trhu v rámci rozvodné sítě na systémové úrovni

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 22.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 01. 2020

Výzva je zaměřená na snížení objemu skleníkových plynů, které produkují města, a zároveň na jejich adaptaci na klimatickou změnu. K dosažení těchto cílů je nutné zvýšit integraci energetických systémů a zvýšit jejich účinnost. Projekt by se měly zabývat vývojem integrovaných inovačních řešení pro tzv. Positive energy blocks/districts - energeticky propojené budovy, které umožňují vyváženou a úspornou distribuci energií využíváním biomateriálů, inteligentních energetických technlogií, efektivního energetického řízení, informačních technologií etc. 

Od podpořených projektů je očekávána spolupráce s dalšími projekty programu Horizon 2020 zaměřenými na rozvoj inteligentních měst a komunit. Očekávané dopady této výzvy jsou například:

 • Splnění cílů Evropské unie pro lokální energii, kvalitu ovzduší a další relevantní oblasti
 • Zvýšený podíl obnovitelných energií, využití odpadního tepla, využití uložišť energie etc.
 • Vývoj a rozšíření tzv. Positive energy districts
 • Zvýšená kvalita ovzduší
 • Zvýšená efektivita využívání energetických zdrojů 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 20.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 01. 2020

Výzva je zaměřena na integraci, dekarbonizaci a optimalizaci lokálních energetických systémů. Projekty by se měly zabývat vývojem a demonstrací řešení, která analyzují a kombinují všechny dostupné energetické zdroje a tam, kde je to možné, je propojují za účelem optimalizovaného využití jejich společného provozu. Řešení by měla využívat vysoký podíl obnovitelných zdrojů energie a vysokou energetickou účinnost těchto řešení pro lokální energetické systémy. Očekává se spoulpráce projektů s dalšími relevantními projekty podporovanými Evropskou unií prostřednictvím BRIDGE iniciativy. 

Očekávaný dopad této výzvy je například:

 • Validace řešení pro dekarbonizaci lokálních energetických systémů a zajištění jejich pozitivního dopadu na širší energetickou infrastrukturu, lokální ekonomiku, kvalitu ovzduší a sociální aspekty
 • Zapojení lokálních producentů energetické energie a jejich zákazníků
 • Validace přístupů, strategií a nástrojů pro bezpečný provoz integrovaného lokálního energetického systému

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 01. 2020

Výzva je zaměřena na podporu identifikace, asistence a integrace obětí obchodování s lidmi ze třetích zemí. Podpořeny mohou být projekty zabývající se například:

 • Identifikací obětí obchodování s lidmi ze třetích zemí
 • Poskytnutí podpory obětem obchodování s lidmi, a to s ohledem na specifické požadavky a potřeby obětí
 • Podporou integrace obětí obchodování s lidmi ze třetích zemí do hostitelské země a společnosti
 • Podporou dobrovolného a udržitelného návratu obětí do třetí země s zajištěním jejich bezpečnosti a opatření proti opětovnému obchodu s lidmi

Očekávaný dopad této výzvy je zlepšení identifikace, situace a integrace obětí obchodování s lidmi ze třetích zemí v sektorech s vysokým rizikem a vývoj nástrojů, přístupů a směrnic pro tyto aktivity. Očekává se také silná mezinárodní spolupráce mezi lokálními a regionálními úřady a občany.  

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.550.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 01. 2020

Výzva je zaměřena na podporu projektů, zabývajících se výměnou zkušeností a poskytováním tréninků napříč členskými státy pro podporu implementace alternativních systémů péče pro dětské imigranty (například pěstounství, samostatné bydlení pod dohledem). Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Sdílením postupů, tréninků a logistické podpory pro implementaci/expanzi/vylepšení alternativních pečovatelských systémů pro dětské imigranty, jako například pěstounství, náhradní rodiny nebo samostatné bydlení pod dohledem. 
 • Sdílením postupů, tréninků a logistické podpory pro implementaci/expanzi/vylepšení efektivních alternativ k detenci, jako například pravidelné ohlašování úřadům (pěstouny, náhradní rodinou nebo pověřenou osobou), finanční depozit, nebo povinnost zůstávat na určeném místě. 

Při realizaci projektů je očekávána silná spolupráce s agenturami pro ochranu dětí, ministerstvy a úřady pro sociální věci, ombudsmany, poskytovateli sociálních služeb etc. 

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.700.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 01. 2020

Program podporuje aktivity zaměřené na sociální prevenci (sekundární a terciární prevence) vycházející z bezpečnostní analýzy obsažené v Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2019. Žadateli jsou obce, svazky obcí, příspěvkové organizace kraje, obce nebo státu, NNO a církevní právnické osoby, právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 01. 2020

Cílem výzvy je finanční podpora projektových záměrů zaměřených na oblast digitální transformace společnosti prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi podnikovým informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, jako jsou plánování, zásoby, nákup, prodej, marketing, finance, personalistika atd. Žadateli jsou podnikající fyzické nebo právnické osoby, které splňují definici malého nebo středního podniku. Míra podpory pro malý podnik může činit maximálně 45 % ZV, pro střední podnik max. do 35 % ZV.

Maximální % dotace:
45%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 01. 2020

Výzva je zaměřena na podporu žen z řad imigrantů, zejména v oblasti ekonomické a sociální integrace. Imigrantky čelí většímu riziku nezaměstnanosti, chudoby a sociálního vyloučení. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se následujícími tématy:

 • Podpora ekonomické a sociální integrace imigrantek
 • Podpora zapojení imigrantek do jejich sociálního prostředí a participace v sociálním a politickém životě na lokální úrovni
 • Podpora zapojení imigrantek do pracovního procesu a jejich udržitelné integrace do pracovního trhu
 • Vzdělávání imigrantek v oblasti jejich práv, přístupu ke vzdělání a práci, účasti na sociálním, ekonomickém a kulturním životě, ochraně proti genderově orientovaném násilí etc.
 • Výměna znalostí, zkušeností a postojů napříč zůčastněnými stranami pro efektivní aktivity v oblasti integrace migrantek

Od podpořených projektů je očekávána úzká spolupráce s lokálními úřady a komunitami, soukromými a veřejnými zúčastněnými stranami, sociálními pracovníky a vzdělávacími institucemi.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 01. 2020

Výzva je zaměřena na podporu integrace nových migrantů do nového lokálního, sociálního a administrativního prostředí, a to prostřednictvím lokálních komunit. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Vývojem aktivit, využívajících služeb lokálních komunit, jako například mentoring a dobrovolnictví pro podporu sociální orientace a aktivního zapojení imigrantů
 • Podpora sociální orientace mužů i žen z řad imigrantů, včetně poskytování informací ohledně všech aspektů každodenního života
 • Posilování zapojení do nové společnosti a podpora aktivní role v komunitě na lokální, regionální, národní i mezinárodní úrovni
 • Podpora smysluplných interakcí mezi lokálním obyvatelstvem a novými migranty

Od podpořených projektů se očekává spolupráce s relevantními stranami, jako například s lokálními úřady a komunitami, soukromými a veřejnými zúčastněnými stranami, vzdělávacími institucemi, organizacemi pro migraci etc. 

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 01. 2020

Výzva je zaměřena na tvorbu informačních kampaní a zvyšování povědomí o rizicích migrace a socioekonomických reálií Evropy. Tyto aktivity mají za cíl žadatelům o azyl a migrantům umožnit informovaná rozhodnutí ohledně jejich plánů do budoucna a případné migrace. Tyto informační kampaně mají také za cíl zdůraznit možnost dobrovolného návratu do původní země. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Poskytováním důvěryhodných a faktických informací ohledně rizik nepravidelné migrace - během cesty a po příchodu do Evropské unie, a také poskytováním informací v oblasti legálních alternativ migrace a dostupných ekonomických příležitostí v zemích původu
 • Podpora boje proti nelegálnímu pašování migrantů
 • Posilováním spolupráce mezi zúčastněnými stranami v oblasti občanské společnosti

Podpořené projekty by měly vyhledávat spolupráci s dalšími aktivitami a projekty financovanými Evropskou unií v oblasti problematiky migrace. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.850.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 01. 2020

Program je zaměřen na podporu materiálního zabezpečení sociálních služeb. Dotace je určena na pořízení a opravy kompenzačních pomůcek, na pořízení automobilu sloužícího k zajištění poskytování terénní sociální služby, na pořízení investičního majetku k zajištění poskytování sociální služby, na rekonstrukce, modernizace, opravy a údržbu zařízení, na zlepšení zázemí pro uživatele a zaměstnace sociální služby. Žadateli jsou NNO.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je zajistit diverzifikaci zemědělské produkce a rozvoj agrárního venkova prostřednictvím posílení odolnosti malých farmářů a zranitelných komunit s cílem zmírnit dopady sucha ve vybraných oblastech Jižní provincie, Zambie (zavedení systému udržitelné výroby potravin a odolné zemědělské postupy). Žadatelem mohou být NNO a mezinárodní organizace, právnické a fyzické osoby poskytující zdravotní, sociální, kulturní a vzdělávací služby, územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na pořízení bytů formou výstavby nových bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, obce.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 035 174,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je uchování kulturního dědictví a tradic regionu - podpora bude směrována na rozvoj společnosti v oblasti kultury a folkloru na bázi národních a regionálních tradic a těch žadatelů, kteří svojí činností napomáhají ke zprostředkování, uchování a využívání kulturních hodnot Pardubického kraje a upevňují vztah obyvatel k jeho kulturnímu dědictví. Žadateli jsou právnické a fyzické osoby organizující akce zapsané v dokumentu Tvář Pardubického kraje.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem výzvy je zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovního svazu, organizace, řízení, působení a rozvoj daného sportovního odvětví, organizace národních systémových a mistrovských sportovních soutěží, pořádání celostátních národních i mezinárodních sportovních akcí, pořádání náborových a propagačních akcí, spolupráce s mezinárodní sportovní federací, vzdělávací činnosti a doškolování trenérů, rozhodčích, delegátů a dalších pracovníků, budování sítě kvalifikovaných trenérů, antidopingového programu, zajištění činnosti odborných komisí zřízených sportovním svazem. Oprávněným žadatelem jsou celostátní sportovní organizace (spolky), které jsou členem mezinárodní sportovní organizace s celosvětovou působností v příslušném sportovním odvětví.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Grantový program se soustředí na vytváření podmínek pro možnosti sportovního vyžití, podporu sportovní činnosti hendikepovaných sportovců, podpora jejich účasti na významných soutěžích apod. Cílem je zlepšení kvality sportovního vyžití v Pardubickém kraji. Tento program je určen příslušným tělovýchovným organizacím, popř. fyzickým osobám.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Program podpory cestovního ruchu města Pardubice byl zřízen za účelem poskytování finanční podpory za účelem zlepšení turistických aktivit a možností na svém území. Dotace je určena na podporu rozvoje infrastruktury a služeb pro cestovní ruch, na podporu akcí s významným turistickým potenciálem. Žadateli jsou právnické a fyzické osoby.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je podpora podpora služeb pro rodiny, udržování profesních znalostí a dovedností rodičů na rodičovské dovolené, pravidelní aktivity pro rodiny, podpora vyhledávání pěstounských rodin, doprovázení mladých dospělých z pěstounských rodin či ústavních zařízení. Žadateli jsou NNO - zapsaný spolek, obecně prospěšná společnost, církevní právnická osoba, ústav.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu, stavební úpravy spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, zabezpečení bezbariérovosti budovy, nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek. Žadateli jsou kraje a obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, školní zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 550 005,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je podpora Vzdělávání v oblastech zvyšování interkulturních kompetencí pedagogických pracovníků (opatření č. 1), Vzdělávání v oblastech zvyšování interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek (opatření č. 2). Žadateli jsou NNO, organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizační složkou státu, mezivládní organizace, veřejné vysoké školy, kraje.

Maximální % dotace:
25%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání. Realizace podpořeného projektu musí být dokončena nejpozději do 31.12.2022.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je zlepšení kvality a nabídky cestovního ruchu v Libereckém kraji a jeho turistických oblastech, zlepšení její dostupnosti a zvýšení atraktivity na základě rozvoje nadregionálních produktů a témat (tvorba strategických dokumentů, akčních plánů a marketingových strategií, tvorba propagačních materiálů k tématu / produktu, pořízení informačních a komunikačních technologií na podporu e-marketingu, rozvoj informačních systémů, realizace mediálních kampaní – print, on-line, rozhlas, TV, zajišťování press, insta a famtripů, zajišťování odborných konferencí, vzdělávacích workshopů, účast na prezentačních akcích, pořizování fotografií, videospotů a jiných multimediálních výstupů. Žadateli jsou právnické osoby podnikající, svazky obcí, místní akční skupiny, zájmová sdružení právnických osob, spolky a obecně prospěšné společnosti podnikající v oblasti cestovního ruchu na území Libereckého kraje a jeho turistických oblastech Český ráj, Krkonoše, Jizerské hory, Máchův kraj a Lužické hory.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbou nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro předškolní, základní, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity základní školy a připojení k internetu. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 325 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavební úpravy, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek pro zajištění vzdělávání v základních školách, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 425 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Tento program je zaměřen na podporu rozvoje společnosti v oblasti životního prostředí. Konkrétně je podpora poskytována na celoroční provoz střediska s ekovýchovným zaměřením, ekovýchovné akce pro veřejnost, na vydávání tiskovin s ekovýchovnou tématikou. Podporu je možno poskytnout školám a školskským zařízením, NNO (střediska s ekovýchovným zaměřením).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
65 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Hlavním cílem a podporovanou aktivitou je podpora přípravy a účasti sportovních kolektivů a individuálních sportovců z řad dětí a mládeže na významných sportovních akcích typu Olympiáda dětí a mládeže, Mistrovství Evropy a Mistrovství světa, Světový pohár. Žadatelem může být právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné organizace).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na nákup nemovitosti pro potřeby nových učeben, na výstavbu, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory), na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol, na zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávaích aktivit.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Hlavním cílem a podporovanou aktivitou je podpora pořádání významných akcí v oblasti tělovýchovy a sportu krajské, republikové nebo mezinárodní úrovně určených především pro děti a mládež. Žadatelem může být právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné organizace).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, nákup pozemků a staveb, pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních služeb, na vybavení pro zajištění provozu komunitního centra. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované a zakládané organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 425 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je podpora zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační, servisní funkce, specifických potřeb v oblasti sociální, pojištění, plateb autorských poplatků a propagace sportu a zdraví prospěšných pohybových aktivit zastřešujících sportovních organizací. Žadatelem může být sportovní organizace s celostátní působností, která má právní formu spolku.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu - Řemeslná a zážitková turistika je zlepšení kvality a nabídky cestovního ruchu v Libereckém kraji a jeho turistických oblastech včetně lokálních, zlepšení její dostupnosti a zvýšení atraktivity. Dále také vývoj a zkvalitnění nabídky konkurenceschopných témat a produktů destinace a realizace efektivních marketingových aktivit (tvorba strategických dokumentů, akčních plánů a marketingových strategií, tvorba propagačních materiálů a map zahrnujících celou turistickou oblast, tvorba turistických produktů a produktových balíčků turistické oblasti, pořízení informačních a komunikačních technologií na podporu e-marketingu, rozvoj informačních systémů, které zasahují území celé oblasti, realizace mediálních kampaní za celou turistickou oblast, zajištění statistik návštěvnosti oblastí, měření zbytkových dat pomocí mobilních operátorů, pořízení sčítačů či analytických nástrojů, zajišťování press, famtripů, instatripů, účast na prezentačních akcích, zajišťování odborných konferencí, vzdělávacích workshopů, překlady, pořizování fotografií, videospotů a jiných multimediálních výstupů, pořízení jednotného pracovního oblečení - stejnokroje). Žadateli jsou právnické osoby podnikající, svazky obcí, místní akční skupiny, zájmová sdružení právnických osob, spolky a obecně prospěšné společnosti podnikající v oblasti cestovního ruchu na území Libereckého kraje a jeho turistických oblastech Český ráj, Krkonoše, Jizerské hory, Máchův kraj a Lužické hory, které vykonávají činnost destinačního managementu.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je podpora aktivit spojených s propagací nových produktů cestovního ruchu a zkvalitnění služeb informačních center (napojení na Datový sklad turistických informací Libereckého kraje, mzdové náklady na naplňování Datového skladu turistických informací Libereckého kraje, úprava webových portálů turistických informací obcí / mikroregionů, tvorba a tisk propagačních materiálů, pořízení jednotného pracovního oblečení, náklady na školení, workshopy, e-learning apod., náklady na certifikace ATIC, členství v ATIC, překlady, pořizování fotografií, videospotů a jiných multimediálních výstupů, grafické práce, reklama na sociálních sítích). Žadateli jsou obce, právnické a fyzické osoby podnikající, které zřizují nebo provozují informační centrum, informační středisko, turistické informační centrum nebo kulturní a informační středisko na území Libereckého kraje a jeho turistických oblastí Český ráj, Krkonoše, Jizerské hory, Máchův kraj a Lužické hory, příspěvkové organizace.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je podpořit zkvalitnění výuky, podpořit efektivní zavádění inovací ve formálním vzdělávání a podpořit informovanost a odbornou debatu napříč širokým spektrem společnosti (výukové aktivity a vzdělávací programy v rámci formálního vzdělávání pro žáky základních škol, osvětové a vzdělávací akce pro širokou veřejnost). Žadateli jsou fyzické a právnické osoby podnikající na základě platného oprávnění souvisejícího s danou činností. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je podpora organizátorů krajských postupových přehlídek a národních přehlídek, v oblasti neprofesionálního umění se zaměřením na českou hudebnost, divadelní tvořivost, taneční umění a další estetické aktivity, které se konají v Kraji Vysočina. Žadateli jsou obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované obcemi a krajem, podnikatelé, spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace, církevní právnické osoby, školy a školská zařízení.  

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je uchování kulturního dědictví a tradic regionu - podpora kulturních aktivit, podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií, podpora památkové péče, podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče, příspěvky na provoz, investiční příspěvky a návratná finanční
výpomoc příspěvkovým organizacím v oblasti kultury zřizovaným krajem, podpora Východočeského divadla a Komorní filharmonie Pardubice. Žadateli jsou NNO, fyzické a právnické osoby, obce, muzea, divadla zřízená krajem.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je zachování kultury a kulturních tradic v kraji, rozvoj regionálních a nadregionálních kulturních aktivit. Podporovanou aktivitou je spolufinancování kulturních akcí a aktivit se zaměřením na tradiční českou hudebnost, divadelní tvořivost, taneční umění a další kulturní tvorbu. Žadateli jsou právnické a fyzické osoby realizující kulturní aktivity na území Libereckého kraje.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je podpora stávajících sociálních podniků a vznik nových sociálních podniků na území Pardubického kraje. Cílem je zvýšit zaměstnanost a uspokojit další potřeby komunity v oblasti sociálního, ekonomického, kulturního a environmentálního rozvoje. Žadatelé jsou církevní právnické osoby, spolky, ústavy, nadace, fyzické osoby, družstva, sociální družstva, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je zajištění větší finanční stability a nezávislosti neziskových organizací a získávání finančních prostředků pro jejich činnost prostřednictvím fundraisingu. Žadatelé jsou například církevní organizace, spolky, ústavy a veřejně prospěšné spolky.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je podpora kulturně významných akcí s prvkem veřejného zájmu, které jsou přínosem pro město. Podporovány jsou jednorázové akce konané od 1.1.2020 do 30.6.2020, dlouhodobé projekty, celoroční činnost zájmových kulturních spolků, tuzemské a zahraniční výjezdy jednotlivců nebo spolků reprezentujících město Pardubice v oblasti kultury a aktivity podporující rozvoj mladých talentů, kteří vyvíjejí kulturní aktivity. Žadatelem mohou být fyzické i právnické osoby.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je záchrana a obnova drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu. Podporovanou aktivitou jsou stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se záchranou a obnovou bezprostředně ohrožených drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Kraje, které nejsou prohlášeny za kulturní památku. Žadateli jsou vlastníci drobné architektury.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu - Řemeslná a zážitková turistika je podpora rozšíření turistické nabídky, tvorby a zavedení produktů cestovního ruchu zaměřených na zážitkovou turistiku a řemeslné tradice na území Libereckého kraje a jeho turistických oblastí. Podpořeny budou turistické produkty v oblasti tradic a tradičních řemesel, regionálních produktů a zážitkových programů (tradiční řemesla,zážitkové programy, tvorba nových turistických produktů a produktových balíčků, rozvoj e-marketingu, tvorba a tisk propagačních materiálů, překlady, tvorba podkladů pro audio průvodce, nákup audio průvodců, pořízení fotografií, videospotů a jiných multimediálních nástrojů). Žadateli jsou právnické a fyzické osoby podnikající v oblasti cestovního ruchu, tradiční řemeslné výroby, nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, obce, spolky, příspěvkové organizace, zájmová sdružení právnických osob.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je podpora projektů k odstranění bariér na veřejných prostranstvích a v budovách, ve kterých jsou poskytovány služby obyvatelům města. Dotaci lze poskytnout na konzultační a poradenské služby, na přípravu a realizaci staveb a občanského vybavení, na nákup a instalaci technických prostředků umožňujících zpřístupňování staveb, občanského vybavení, pozemních komunikací a veřejného prostranství a orientaci v daném prostředí, na zpřístupnění sociálních a zdravotních služeb, kultury, sportu, vzdělávání, volnočasových aktivit apod. Žadateli mohou být právnické i fyzické osoby.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Grantový program se soustředí na vytváření podmínek pro možnosti sportovního vyžití, podporu sportovní činnosti sportovních klubů a svazů, především činnosti související s prací s mládeží. Podpora je určena na činnost sportovních organizací, zejména na materiálně technické vybavení, účast a pořádání soutěží a soustředění, náborové akce, odměny rozhodčích, trenérů a podporu jejich účasti na odborných seminářích a trenérských kurzech v oblasti sportu a tělovýchovy, dopravu na utkání nebo závody, pronájem sportovních ploch apod. Žadatelem může být právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné organizace), s historií činnosti min. 2 roky, která má ve svých stanovách zakotvenou sportovní činnost.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem projektu je podpora volnočasových aktivit dětí. Žádat o příspěvek mohou rodiče nebo pěstouni dítěte, s žádostí je třeba doložit sociální situaci rodiny - projekt je určen rodinám v hmotné nouzi nebo příjemcům přídavků na dítě. Maximální výše příspěvku je 1500,- Kč na pololetí a slouží k úhradě poplatku za kurz, který dítě pravidelně navštěvuje. Pro žádosti o podporu na 1. pololetí a 1. i 2. pololetí školního roku 2019/2020 je termín uzávěrky přijmu přihlášek 15.9.2019. Pro žádosti o podporu pouze na 2. pololetí školního roku je termín uzávěrky až 31.01.2020. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem výzvy je podpořit nestátní neziskové organizace v souladu se státní dotační politikou vůči těmto organizacím ve vybraných oblastech. Podporovanými oblastmi pro rok 2020 jsou - Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb; Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení; Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí; Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni. Žadateli jsou NNO (spolky, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, ústavy).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je podpora služeb navazujících na sociální služby v Pardubickém kraji. Podporovanými aktivitami jsou veškeré činnosti sociálního charakteru např. dobrovolnictví, integrace sociálně vyloučených osob do společnosti včetně cizinců a příslušníků národnostních a etnických menšin, pracovní uplatnění pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, práce s rizikovou mládeží, pomoc osobám v krizi, prevence kriminální činnosti, podpora multikulturních aktivit, podpora vzdělanosti cizinců a příslušníků národnostních a etnických menšin, prevence užívání drog, podpora zvyšování kvality péče, podpora pečujících osob, programy zaměřené na léčbu uživatelů legálních drog, vzdělávání v oblasti prevence užívání drog, mapování drogové scény, probační programy, programy sekundární a terciární prevence kriminality dětí a mladých dospělých, přímá práce s delikventní a predelikventní mládeží, programy zaměřené na přímou práci s recidivisty. Žadateli jsou NNO mající oprávnění k poskytování sociálních služeb.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
750 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je podpora pořádání významných a tradičních sportovních akcí pro co největší počet mládeže a občanů města, podpora spolkové sportovní činnost dětí a mládeže, podpora výkonnostního sportu, dotace na provoz sportovišť, dotace na podporu významných sportovců, dotace na provoz otevřených hřišť pro veřejnost, dotace na činnost spolků pracujících s handicapovanými sportovci. O podporu z tohoto programu mohou žádat organizace, právnické a fyzické osoby provozující sportovní a tělovýchovnou činnost.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Tento program je zaměřen na zkvalitnění a rozšíření nabídky trávení volného času dětí a mládeže. Program je určen na pokrytí nákladů spojených s celoroční činností jednotlivých organizací, na podporu akcí pořádaných těmito organizacemi (např. tábory), na podporu rozvoje volnočasové činnosti škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány Pardubickým krajem a posílení činnosti DDM na území Pardubického kraje. Žadatelem o dotaci může být právnická osoba zaměřená na volnočasové aktivity, obec (jako zřizovatel příspěvkových organizací DDM, MŠ, ZŠ).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Program je zaměřen na rozvoj podnikatelského inovačního prostředí v jednotlivých krajích ČR. V rámci výzvy jsou podporovány 3 povinné aktivity (Řízení projektu, Základní tým a Vzdělávání a rozvoj kompetencí) a 4 volitelné aktivity (Asistence, Twinning, Pilotní ověření a Marketingová a komunikační strategie kraje). Žadateli jsou kraje a nositelé paktů zaměstnanosti (spolky, obecně prospěšné společnosti) a další subjekty zapojené do řízení a implementace RIS 3. Žadatel je v rámci projektové žádosti povinen doložit uzavřenou dohodu o partnerství s dalšími subjekty zapojenými do paktu zaměstnanosti. Realizaci podpořeného projektu je nutno dokončit nejpozději do 31.12.2022.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
59 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Tento program je zaměřen na záchranu bezprostředně ohrožených hodnotných architektonických a historických kulturních památek a zachování kulturně-historického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitých a movitých kulturních památek (např. obnova hradů, zámků, církevních staveb, lidové architektury, hodnotné městské architektury, historické zeleně, technických památek, restaurování plastik a vybavení interiérů a dalších objektů prohlášených za kulturní památku). Žadateli mohou být vlastníci těchto kulturních památek (obce a právnické nebo fyzické osoby působící na území Ústeckého kraje).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Dotace je poskytována subjektům, které se věnují sportovní činnosti dětí a mládeže do 23 let, případně pořádání sportovních akcí pro ostatní skupiny populace (včetně handicapovaných sportovců), nebo zlepšování sociálního zázemí ve sportovních zařízeních. Žádat mohou organizace vykazující na území města Plzně sportovní činnost.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem dotačního programu je podpora pořádání sportovních soutěží, sportovních akcí masového charakteru a sportovních aktivit pro handicapované sportovce a seniory na území města. Žadatelem jsou fyzické osoby a právnické osoby. Minimální spoluúčast žadatele činí u nepodnikatelských subjektů 10 % z uznatelných nákladů projektu, u podnikatelských subjektů 40 % z uznatelných nákladů projektu.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem výzvy je zlepšení kvality povrchových a podzemních vod a zlepšení dodávek pitné vody zejména za účelem zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Dotace jsou určeny na výstavbu kanalizace pro veřejnou potřebu (za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod), na výstavbu, modernizaci a intenzifikaci ČOV s kapacitou nad 50 EO včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod pro veřejnou potřebu, na výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů, výstavbu a intenzifikaci zdrojů pitné vody, výstavbu úpraven vody, posílení akumulace pitné vody. Žadateli jsou obce, města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, obchodní společnosti (vlastníci vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu) ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty, zájmová sdružení právnických osob (vlastníci vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu) ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Maximální % dotace:
6375%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Tento program poskytuje podpůrné finanční prostředky určené k záchraně nemovitých kulturních památek v havarijním technickém stavu, prioritou je jejich statické a celkové stavební zajištění a oprava krovů a střech - opravy nebo provedení klempířských a zámečnických prací, komínů a hlavní římsy budovy. Žadateli jsou vlastníci kulturní památky.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Tento program se zaměřuje zejména na podporu obnovy a zachování kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jako jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky a boží muka, které se nacházejí v uvedených památkově chráněných územích apod. Žadateli jsou vlastníci kulturních památek,

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Podpora z tohoto programu je určena k rozšíření nabídky a k pořádání kulturních a společenských akcí na území Ústeckého kraje, jako jsou kulturní a vzdělávací programy, výstavy, koncerty a soutěže v uměleckých oborech (např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotografie, film, workshopy apod.). Žadatelem jsou např. obce a právnické nebo fyzické osoby působící na území kraje v oblasti kultury.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují požadavky 3, 4 a 5 emisní třídy za nové, ekologické zdroje tepla (kotel na biomasu, plynový kondenzační kotel, ekologický kotel na uhlí) nebo budování nových zdrojů a přivaděčů pitné vody (vybudování nového místního zdroje pitné vody, vybudování vodovodní přípojky ze stávajícího provozovaného vodovodního řadu). Žadateli jsou spolky, ústavy a obecně prospěšné společnosti.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Tento program je zaměřen na podporu výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního i neinvestičního movitého majetku sportovních organizací a zařízení, jejichž vlastníkem není Pardubický kraj. Žadatelem může být vlastník objektu nebo jeho dlouhodobý nájemce (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné organizace, obec s počtem obyvatel do 5 000).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na začlenění programů prevence rizikového chování do výuky, zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice primární prevence a řešení rizikových projevů chování, zvýšení počtu školních metodiků prevence s absolvovaným vzděláváním pro výkon specializovaných činností prevence rizikového chování. Žadateli jsou školy a školská zařízení zřizované obcemi, crkevní školy, soukromé školy, právnické osoby poskytující školám programy specifické prevence rizikového chování certifikované MŠMT.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
175 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Hlavním cílem dotačního programu je budování infrastruktury pro podporu cestovního ruchu. Program by měl mít za následek rozvoj cestovního ruchu. Z dotace budou podporovány projekty cyklotrasy, kempy, informační tabule apod., ale také investiční projekty rozšíření ubytovacích kapacit. Žadateli jsou např. obce, svazky obcí, podnikatelské subjekty, NNO.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 2 fiche (opatření):

 • Zemědělská infrastruktura
 • Neproduktivní investice v lesích

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Tento program vyhlášený Krajským úřadem je zaměřen na podporu začínajících včelařů s trvalým bydlištěm v Pardubickém kraji. Finančně podporuje pořízení nezbytného včelařského vybavení. Žadatelem jsou fyzické osoby nepodnikající v oblasti zemědělství.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
15 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Tento program je určen na podporu rozvoje zahraničních vztahů Pardubického kraje prioritně s partnerskými regiony (Region Centre - Francie, Dolnoslezské vojvodství – Polsko, Prešovský samosprávný kraj – Slovensko, Vládní kraj Tübingen, zemský okres Reutlingen - Německo, zakarpatská oblast Ukrajiny, region Mtskheta-Mtianeti v Gruzii) a podporu aktivit v dalších zahraničních regionech. Dotace je určena na rozvíjení vzájemných kontaktů v oblasti vědy, školství, kultury, sportu, zemědělství, rozvoje venkova, chovu koní, krizových situací, požární ochrany a hasičských sborů. Tento program je určen všem fyzickým a právnickým osobám.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je zvyšovat ekologické vědomí a odpovědnost obyvatel. Podporované aktivity - podpora akcí zaměřených na péči o životní prostředí např. péče o vodní toky a vodní plochy, o prvky územního systému ekologické stability či jejich realizaci, o cenné botanické či zoologické lokality, na likvidaci invazních a expanzivních druhů rostlin a živočichů, na odstraňování migračních překážek pro živočichy. Žadateli jsou např. NNO, školy a školská zařízení.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Cílem programu je vznik nových a rozvoj existujících sociálních podniků a podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání na území Koordinovaného přístupu k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit. Dotace je určena na založení nového sociálního podniku, na rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem, na rozšíření stávajícího sociálního podniku prostřednictvím rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity podniku, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku, na rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ. Žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace, NNO, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 165 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Zemědělské podniky (Investice do zemědělských podniků).
 • Podnikání na venkově (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Konkurenceschopné lesnictví (Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Fond je určen podporuje volnočasových aktivity především dětí a mládeže s trvalým bydlištěm ve městě v oblastech, které nespadají do sféry podpory ostatních fondů. Dotace je určena na celoroční činnost spolků a organizací podporujících výchovu a vzdělávání dětí a mládeže, na celoroční spolkovou činnost dospělých, na jednorázové akce. Žadatelem mohou být právnické a fyzické osoby činné v oblasti vzdělávací, společenské a osvětové.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 01. 2020

Narození dítěte s dětskou mozkovou obrnou (DMO) přináší rodinám nejen velkou psychickou újmu, ale i finanční zátěž. Velký význam pro zlepšování zdravotního stavu dítěte s dětskou mozkovou obrnou má speciální pohybová terapie (neurorehabilitace), která však bývá nejvyšší položkou v rozpočtu rodiny. Jedná se o komplexní léčbu pro pacienty s neurologickým postižením, jako je dětská mozková obrna, případně vývojové opoždění. Program podporuje neurorehabilitaci dětí a mladých lidí do 26 let s DMO v léčebných zařízeních v ČR a na Slovensku.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury pro předškolní a základní vzdělávání včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti, a nákup pozemků a nemovitostí, na pořízení vybavení budov a učeben, na pořízení kompenzačních pomůcek, na zajištění vnitřní konektivity základních škol a připojení k internetu. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 02. 2020

Cílem programu je podpora rozvoje předškolních zařízení a individuálních služeb péče o děti do 6 let věku za účelem sladění soukromého a pracovního života rodin s malými dětmi. Finanční podpora je určena subjektům, nabízejícím celodenní hlídání a péče o děti (vyjma služeb péče o dítě v dětské skupině). Žadateli mohou být fyzické a právnické osoby vykonávající činnost v oblasti péče o děti předškolního věku (kromě příspěvkových organizací zařazených do rejstříku škol). Míra podpory u nepodnikalských subjektů činí 80% ZV, u podnikatelských subjektů 60 % ZV.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 02. 2020

Tato stipendijní výzva pro lékaře je určena pro kvalifikované zástupce lékařské profese, kteří mají zájem o rozšíření hranic lékařské vědy a kulturních vazeb mezi Českou republikou a Spojenými státy. Účelem stipendia je poskytnutí příležitosti pro účast na výuce, výzkumu a pozorování na University of Minnesota Medical School. Stipendium je poskytováno v následujících kategoriích:

 • Pro mladé lékaře na počátku profesní kariéry před získáním osvědčení o zdravotnické způsobilosti
 • Pro lékaře s 2. atestací nebo s osvědčením o zdravotnické způsobilosti nebo s titulem Ph.D.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 16.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 02. 2020

Cílem programu je obecně podpora sportovních aktivit dětí a mládeže. Podporovanými aktivitami jsou např. pořádání sportovních akcí dětí a mládeže mezinárodního, republikového a regionálního významu, sportovních soustředění pro děti a mládež,  účast dětí a mládeže na sportovních akcích v ČR a zahraničí, materiálně technické vybavení sportovních organizací se zaměřením na děti a mládež, sportovní činnost a aktivity handicapovaných. Žadateli jsou právnické osoby s hlavní činností zaměřenou na sport.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2020

Cílem programu je podpora projektových záměrů a projektů (lze podávat od 18.12.2019 do 31.12.2020) zaměřených na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení, pořízení nezbytného základního vybavení. Žadateli jsou obce, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
14 250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2020

Tento dotační program v rámci oblasti památkové péče je zaměřen na podporu úhrady nákladů spojených s obnovou, zachováním a využitím kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí nacházejících se na území Karlovarského kraje. Žadatelem mohou být vlastníci těchto objektů a památek.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2020

Tento program Krajského úřadu Libereckého kraje je zaměřen na podporu údržby, opravy, rekonstrukce, restaurování nebo jiné úpravy kulturních památek nebo jejího prostředí. Jedná se o dotaci neinvestičního charakteru určenou vlastníkům kulturních památek nacházejících se na území Libereckého kraje. Žadatelem jsou vlastníci kulturních památek na území Libereckého kraje, příp. fyzická či právnická osoba se souhlasem vlastníka kulturní památky s realizací zamýšleného projektu.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2020

Program je zaměřen na podporu aktivit dětí i dospělých v oblasti ekologické výchovy a osvěty. Preferovány jsou akce a činnosti s výrazným ekovýchovným působením zvyšující ekologické povědomí dětí i veřejnosti, akce dlouhodobé s opakovaným dopadem, akce nesoutěžního charakteru (programy ekologické výchovy v rámci školy v přírodě a jiné školní pobytové akce, zapojení do národní sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, osvěta obyvatel v oblasti životního prostředí, mimoškolní akce pro děti i mládež s využitím programů ekologické výchovy, školící akce ekologické výchovy pro učitele či vychovatele, školní akce zaměřené na separovaný sběr odpadů, energetické úspory, úspory pitné vody, propagace zdravého životního stylu, programy ekologické výchovy pro děti či mládež v rámci běžné školní docházky, školní projekty ekologické výchovy se vztahem k regionu). Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2020

Program je zaměřen na snížení spotřeby energie ve veřejných budovách zlepšením tepelných vlastností budov, využíváním odpadního tepla a obnovitelných zdrojů energie. Dotace je určena na zateplení obvodového pláště budovy, výměnu a renovaci otvorových výplní, rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání, na realizaci systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, na realizaci systémů využívajících odpadní teplo, výměnu zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, na instalaci fotovoltaického systému, na instalaci solárně-termických kolektorů. Žadateli jsou kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2020

V rámci výzvy budou podporovány projekty zaměřené na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (shromažďování papíru, skla, plastů, kovů, objemného odpadu, nebezpečných složek KO, zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení, nákup technologií ke zjednodušení nakládání s odpady, k odvodnění čistírenských kalů, nákup zařízení na tepelnou úpravu odpadních kalů z ČOV), na výstavbu a modernizaci zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury (výstavba/modernizace bioplynových stanic, výstavba/modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití), na výstavbu a modernizaci zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů. Žadateli jsou kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2020

Cílem programu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (výtahy, svislé a schodišťové plošiny apod.) tím, že budou tato zařízení osazena jednotným eurozámkem a současně bude systémově zajištěna distribuce euroklíčů. Žadateli jsou NNO.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2020

Cílem programu je průzkum a dokumentace kulturních památek v Libereckém kraji. Jedná se o dotaci neinvestičního charakteru určenou vlastníkům kulturních památek nacházejících se na území Libereckého kraje. Žadateli jsou vlastníci kulturních památek na území Libereckého kraje, příp. fyzická či právnická osoba se souhlasem vlastníka kulturní památky s realizací zamýšleného projektu

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2020

Cílem programu je obecně podpora sportu a volného času. Podporovanými aktivitami je rozvoj dlouhodobé zájmové činnosti dětí a mládeže, zapojení neorganizovaných dětí do pravidelných volnočasových aktivit, reprezentace kraje v oblasti volného času dětí a mládeže. Žadateli jsou např. obce, NNO, právnické nebo fyzické osoby.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2020

Cílem opatření je zvýšení nabídky produktů cestovního ruchu a zatraktivnění turistické nabídky města v tuzemsku i zahraničí. Žadatelé mohou být FO i PO podnikající (min. spoluúčast 50 %) nebo nepodnikatelské subjekty (min. spoluúčast 10 %). Podporovanými aktivitami jsou především zavádění nových produktů cestovního ruchu zaměřených na rozvoj zážitkové, incentivní a kongresové turistiky.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 02. 2020

Výzva je zaměřená na podporu základních hodnot Evropské unie, a to zejména svoboda, demokracie a respekt k lidským právům. Aby tyto hodnoty mohly být zachovány a dostatečně doceněny, je nutné uchovat vzpomínky na minulé doby jako prostředek ke zlepšení a tvorbě budoucnosti. Cílem výzvy je podpořit projekty, které budou založeny na diskuzi ohledně evropské kulturní diverzity a společných hodnotách v nejširším významu. V tomto kontextu budou podporovány projekty, zabývající se příčinami a důsledky autoritářských a totalitních režimů v rámci evropské moderní historie (zejména, ale ne exkluzivně, nacistický režim, který vedl k Holocaustu, fašismu a dalším totalitním režimům).

Projekty by se také měly zabývat dalšími významnými body a událostmi nedávné evropské historie. Aktivity by měly být implementovány a realizovány na mezinárodní úrovni.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.140.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 02. 2020

Výzva je zaměřena na vývoj digitálního dvojčete budovy (digital building twin) - digitální reprezentace budovy nebo infrastruktury v reálném čase. Koncept digitálního dvojčete využívá nástroje a technologie pro sběr a zpracování skutečných dat a informací ze zařízení, komponent, částí a strojů na skutečné probíhající stavbě nebo již využívané budově. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Automatizovaným monitoringem postupu umožňujícím ověřit, že dokončená práce je v souladu s plány a specifikacemi
 • Sledováním každodenních změn, umožňující včasnou detekci problémů
 • Vyhnutí se nadměrným přidělením zdrojů dynamickou předpovědí požadavků
 • Zhodnocením bezpečnosti pracovníků systémem včasné detekce a upozornění za využití umělé inteligence
 • Zhodnocením kvality technologiemi zpracování obrazu, které mohou umožnit včasné odhalení prasklin a špatného umístění materiálu

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Hlavní smysl cirkulární ekonomiky (CE) je vývoj obchodních modelů pro materiály a výrobky, které jsou ekonomicky a enviromentálně udržitelné a realizace aktivit podporujících každou část výrobního procesu. Cílem této výzvy je analýza udržitelnosti životního cyklu materiálů (LCSA), integrující sociální a ekonomické benefity a také zátěž životního prostředí. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Vývoj přístupů a metodologií pro zahrnutí sociálních a ekonomických indikátorů do hodnocení udržitelnosti
 • Vývoj přístupů a výběr indikátorů, které umožňují formalizaci spojení napříč subsystémy, existující standardní metody by měly být použity pro zhodnocování enviromentálních dopadů
 • Vývoj kvantitativního přístupu pro zhodnocování udržitelnosti cirkulárních technologií
 • Demonstrace LSCA přístupu, která může přispět k využití LSCA napříč různými sektory
 • Spoluprácí s industriálními asociacemi a clustery pro zapojení průmyslového sektoru a zejména malých a středních podniků

Od podpořených projektů se očekává spolupráce a clustering s dalšími relevantními projekty. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj inkluzivních řešení pro oblast plášťů budov, zejména se zaměřením na celkovou renovaci budov, které jsou dostatečně flexibilní a umožňují dosažení Near Zero-Energy Building (NZEB) standardů EU. Aktivity se budou týkat převážně produktů spojených s izolací, dodávek energií a systémů pro řízení budovy. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se zejména:

 • Vývojem plug & build inteligentních komponent a modulů, včetně izolačních materiálů, chladících a tepelných částí, ventilace, inteligentních oken a možné energetické produkce
 • Vývojem podpůrných nástrojů pro rozhodování a výběr rekonstrukčních řešení, založených na LCA (Life Cycle Assesment)
 • Zahrnutím adaptabilních systémů řízení budov (Building Management Systems - BMS)
 • Vývojem modelových aplikací, analýzou řešení před instalacemi a vývoj adekvátních tutoriálů/asistence pro řízení budov

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 8.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Tento program je zaměřen na poskytování státní účelové dotace pro oblast dobrovolnické služby. Dotace se poskytuje na koordinaci a organizaci dobrovolnické činnosti. Žadateli jsou NNO (spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti).

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Cílem programu je podpora mateřských center. Podporovanou aktivitou je úhrada nákladů na poskytování základních činností mateřských center, jako jsou komunitní setkávání s konkrétními programy, vzdělávání pracovníků center i návštěvníků center, programy pro všechny generace, poradenská činnost. Žadateli jsou např. mateřská centra, obce, církve a náboženské společnosti.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Cílem výzvy je vývoj a testování vysoce výkonných materiálů a komponent schopných odolat extrémním a rozmanitým podmínkám, očekávaných při vývoji nových průmyslových procesů. Podpořeny mohou být projekty zaměřené zejména na:

 • Návrh, modelování, vývoj, procesování a testování vysoce inovativních a odolných materiálů
 • Komponenty vybavené senzory pro minimalizování omezení industriálních procesů
 • Zvýšení životnosti nástrojů snížením degradace a poškození při průmyslových procesech vyžadujících vysokou teplotu
 • Redukce enviromentálního dopadu v oblasti nakládání s odpadem a spotřeby energie a zdrojů

Očekávaný dopad výzvy je zdokonalení efektivního využití energie v průmyslových procesech, redukce emisí oxidu uhličitého, ulitizace zdrojů a větší životnost nástojů nutných pro výrobu. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Výzva je zaměřena na výzkum a inovaci nových technologií produkce surovin pro cirkulární ekonomiku a demonstraci jejich dlouhodobé udržitelnosti a inovativnosti. Podpořeny mohou být projekty zabývající se zejména jedním z těchto témat:

 • Udržitelné zpracování a úprava primárních i sekundárních surovin
 • Recyklování surovin pro výrobky s ukončenou životností
 • Recyklování surovin z budov a další infrastruktury
 • Pokročilé řadící systémy pro vysokovýkonnou recyklaci komplexních výrobků s ukončenou životností
 • Udržitelné metalurgické procesy

Od podpořených projektů se očekává clustering a spolupráce s ostatními relevantními projekty podpořenými Evropskou unií.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 13.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na výstavbu nové sdílené inovační infrastruktury v regionu s nedostatkem vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty, na rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společně využívání technologií. Žadateli jsou malé, střední nebo velké podniky, města, obce , kraje, výzkumné organizace.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj a tvorbu adekvátních strategií pro přilákání nových organizací, zejména malých a středních firem (SMEs) napříč celou Evropskou unií. Tyto aktivity jsou součástí programu pro výzkum a vývoj nanotechnologií, pokročilých materiálů, biotechnologií a pokročilé výroby (NMBP). Cílem výzvy je zajistit přehraniční spolupráci a výzkum za účasti zejména malých a středních firem, které se ještě neúčastnily projektů v rámci Horizon 2020. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se zejména:

 • Identifikací výzkumníků a inovátorů, považovaných za špičku v NMBP oborech
 • Přípravou analýzy nejvýznamnějších inovací z oborů pokrytých NMBP programem
 • Spojením výsledků analýzy do clusterů cílených na nové organizace 

Očekávaný dopad této výzvy je zvýšení podílu zastoupení nových organizací v projektech financovaných programem Horizon 2020. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Výzva je zaměřená na návrh a vývoj informačního systému pro oblast surovin, komponent produktů a jejich enviromentální dopad v cirkulárním ekonomickém systému. Projekty by měly spojit relevantní zúčastněné strany napříč hodnotovým řetězcem produktů - produktové designéry, producenty, zákazníky, poskytovatele dat, manažery etc. Vybrané produkty by měly mít zásadní dopad na životní prostředí a nabízet vysoký potenciál pro cirkularitu. Očekává se využívání otevřených řešení pro software, design a otevřený přístup k datům. Úzká spolupráce s dalšími relevantními projekty Evropské unie je silně doporučována.

Očekávaný dopad této výzvy je například:

 • Vývoj nových obchodních příležitostí spojených s přechodem k cirkulární ekonomice
 • Efektivní využívání primárních a sekundárních zdrojů v Evropě
 • Dosažení cílů EIP v oblasti surovin
 • Lepší náhled do materiálního složení produktů a obsahu sekundárních materiálů v oběhu
 • Lepší znalosti v oblasti systémů pro správu informací a jejich využitelnost v dalších sektorech

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 8.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Výzva je zaměřená na přispění ke zlepšení oficiálních statistik Evropské unie a posilování znalostí v oblsti primárních a sekundárních surovin. Od podpořených projektů je očekávána spolupráce a clustering s dalšími relevantními projekty Evropské unie v oblasti surovin. Aktivity, podporovány touto výzvou, by se měly zabývat organizací komunity expertů napříč Evropskou unií pro oblast primárních a sekundárních zdrojů, produkce, těžby, zpracování surovin, recyklace a rafinování, substitutce kritických surovin, socio-ekonomická analýza etc. Očekává se rozvoj znalostí a dostupných dat pro oblast zkoumaných surovin a technologií.

Očekávané dopady výzvy jsou:

 • Dosažení cílů a implementace iniciativy pro suroviny (Raw Materials Initiative)
 • Efektivnější a informovanější rozhodování politiků EU a členských států, producentů a uživatelů surovin v oblasti nabídky a poptávky surovin
 • Zvýšené povědomí společnosti napříč EU o důležitosti kritických surovin a dalších relevantních materiálů
 • Zlepšená diverzifikace dodávky kritických surovin do EU

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Výzva je zaměřena na podporu inteligentního provozu obytných budov, a to zejména využitím inovativních komponent, přesným předpovědím energetické náročnosti, kontrolních technologií, prediktivní údržby a poskytováním dat zákazníkovi. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se zejména:

 • Vývojem, testováním a propagací nezbytných technologií, zařízení a systémů pro řízení využití energie v souladu s nejnovějšími poznatky z oblasti energetické náročnosti budov
 • Vývojem řešení pro proaktivní budovy, které by měly být bezpečné, šetrné ke zdraví a energeticky efektivní
 • Vývojem řešení pro identifikaci klíčových parametrů pro měření a kontrolu pro integrovaný systém managementu budovy
 • Ulitizací standardizovaného přístupu pro procesování dat generovaných senzory, službami pro předpovědi a koncovými uživateli
 • Implementací a demonstrací nových obchodních modelů umožňující proaktivitu budov

Od projektu se očekává mimo funkčního řešení také návrh obchodní strategie, využívající vyvinuté inovativní technologie a řešení. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 8.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Výzva je zaměřena na vývoj spolehlivých vysoce přesných procesů pro výrobu a opravy inovativních velkých komponent, jako například části větrných turbín, dopravní prostředky a jejich komponenty, stavební komponenty, velké průmyslové komponenty etc. Žadatelé o podporu by měli předložit návrh zabývající se alespoň třemi z z následujících témat a demonstrovat je v relevantním průmyslovém prostředí, projekty by se tedy měly zabývat zejména:

 • Modernizací výrobního vybavení aplikací inovativních kroků pro vysoce přesnou výrobu
 • Implementací designu, modelování a simulačních nástrojů pro podporu výběru procesních parametrů
 • Představením nových metod a nástrojů pro procesní charakterizaci a kontrolu velkých komponent
 • Vývoj zařízení pro snížení přemisťování komponent a nových metod pro kalibraci výrobních nástrojů

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 15.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Cílem programu je rozvoj investic do cestovního ruchu, rozšíření rozsahu a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Dotace podpoří aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, investice do vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, investice do ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a monitoring návštěvníků. V rámci výzv jsou vyhlášeny 3 dotační tituly - DT1 - Podpora nadregionálních aktivit (žadateli jsou územně samosprávné celky, organizace zřízené územně samosprávními celky, dobrovolné svazky obcí, oblastní organizace destinačního managementu, geoparky, NNO v cestovním ruchu, podnikatelské subjekty, církve a náboženské společnosti); DT2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (žadateli jsou podnikatelské subjekty); DT3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu (žadateli jsou územně samosprávné celky, organizace zřízené územně samosprávnými celky, turistická informační centra, geoparky, nestátní neziskové organizace působící v cestovním ruchu, organizace destinačního managementu, mikroregiony/dobrovolný svazek obcí, církve a náboženské společnosti).

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Výzva je zaměřena na vývoj nových montážních technologií, jako například 3D tisk, pro produkty obsahující mikrodíly, které jsou sestavovány převážně manuálně. Podpořeny budou projekty zaměřené zejména na:

 • Návrh procedur obsahujících montáž a demontáž mikrodílů, standardizační aspekty a ukazatele posuzující funkčnost mikrodílů
 • Propracované systémy pro manipulaci a montáž mikrodílů
 • Monitoring a posouzení kvality vyrobených mikrodílů
 • Optimalizační modely a algoritmy a systém odhalování chyb, přizpůsobitelný konkrétním pracovištím
 • Pokročilé kontrolní metody a dynamické plánování úkolů

Očekávaný dopad výzvy je snížení časové náročnosti výroby mikrodílů, zvýšení automatizace výroby a zachování či zvýšení kvality výroby.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Výzva je zaměřena na vývoj recyklačních strategií pro průmyslové procesy, konkrétně na vývoj uzavřených vodních systémů v průmyslových odvětvích s vysokou spotřebou vody. Podpořeny mohou být projekty zaměřené zejména na:

 • Charakterizaci spotřeby a produkce vody v průmyslových procesech
 • Definování možností recyklace vody, odpadu a energie metodou formou integrovaného systému
 • Real-time monitorování a management systémů s inovativními digitálními řešeními
 • Vývoj pokročilých recyklačních technologií
 • Vývoj uzavřených vodních systémů v kombinaci s energetickým využitím odpadu formou vývoje integrovaných strategií pro průmyslové procesy

Očekávaný dopad výzvy je:

 • Snížení současné spotřeby vody v průmyslových procesech
 • Pokrok ve vývoji uzavřených vodních systémů v průmyslových procesech
 • Zvýšení efektivního využití vodních a energetických zdrojů a průmyslového odpadu

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 12.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Výzva ERA-NET je zaměřená na koordinaci výzkumných cílů zúčastněných členských států na poli materiálů, materiálových výzkumů a inovací, zejména s důrazem na cirkulární ekonomiku a cíle pro udržitelný rozvoj. Očekává se vytvoření spolupráce na národní i mezinárodní úrovni v oblastech vědy, technologií a inovací (STI). Strategický přístup a přístup relevantní pro průmysl je nezbytný pro pokrytí celého výzkumného a inovačního řetězce. Projekt by měl využívat výzkumnou infrastrukturu napříč Evropou a propagovat vzdělání a trénink v oblastech materiálového výzkumu a inovací. 

Očekávaný dopad této výzvy je například:

 • Synergie s mezinárodními, národními a regionálními programy pro podporu výzkumu a inovací
 • Synergie s tématy Horizon 2020 a relevantními evropskými iniciativami
 • Přispění k rozvoji cirkulární ekonomiky
 • Přispění ke splnění cílů pro udržitelný rozvoj

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 15.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Výzva je zaměřena na výzkum potenciálu industriální symbiózy, která může přinést významné zlepšení v oblasti efektivního využívání zdrojů a energie ve všech energeticky náročných průmyslových sektorech. Výzkum a aplikace industriální symbiózy může vést až k přechodu k cirkulární ekonomice a obnovitelným energetickým systémům. Technologicky zaměřené inovace by měly dokázat svůj potenciál demonstrací v různých industriálních sektorech v reálných podmínkách. Očekává se mezinárodní spolupráce s dalšími relevantními projekty. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se zejména:

 • Širší symbiózou z lokální a regionální perspektivy s infrastrukturou, komunitami a energetickými sítěmi
 • Managementem toku odpadu specificky pro využití jako zdroj pro další podniky napříč průmyslovými sektory
 • Redesignováním procesů a implementací existujících procesů pro podporu industriální symbiózy
 • Integrací informačních technologií, včetně využití umělé inteligence pro design a řízení symbiotických interakcí

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 20.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Výzva je zaměřená na monitorování, kontrolu kvality a preventivní údržbu mostních konstrukcí. Podpořeny mohou být projekty zaměřené zejména na:

 • Kritické posouzení úrovně údržby a monitoringu mostních konstrukcí ve členských státech Evropské unie
 • Kompletní analýzu ověřených pokročilých technologií, standardů a metodologií v oblasti monitoringu a kontroly bezpečnosti, stability a provozu mostních konstrukcí a jiné relevantní dopravní infrastruktury
 • Identifikaci technických, ekonomických, sociálních a administrativních překážek pro bezpečný provoz a údržbu mostních konstrukcí a jiné relevantní dopravní infrastruktury

Očekávaný dopad výzvy je přispění k zavedení standardů na úrovni EU pro údržbu a kontrolu mostních konstrukcí a další dopravní infrastruktury, identifikace nejlepších řešení pro monitoring a údržbu mostních konstrukcí a znatelný vývoj v oblasti bezpečnosti mostních konstrukcí zkvalitněním úrovně údržby a kontrol bezpečnosti. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Program má podpořit projekty nestátních neziskových organizací zaměřené na práci se skupinou dětí, mládeže a mladých dospělých, potenciálně ohroženou vznikem a rozvojem rizikových typů chování, na vytvoření sítě programů těchto organizací (projekty v oblasti primární prevence rizikových typů chování zahrnující problematiku látkových i nelátkových závislostí, organizace volnočasových aktivit v registrovaných nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež). 

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Výzva je zaměřena na na zlepšování energetické efektivity v industriálních procesech, a to například integrací energetických dat (historická data, real-time data, real-time předpověď spotřeby energie etc.) do systémů řízení výroby. Cílem výzvy je zkombinovat různé technologie energeticky efektivní výroby do holistického, inteligentního a interoperabilního přístupu, poskytujícího znatelné úspory energie. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se zejména:

 • Kombinací informačních technologií, jako například analýzy velkých dat, Internetu věcí, cloudových technologií a umělé inteligence, umožňujících prognózu a kontrolu energetické náročnosti v průmyslových procesech
 • Sběrem informací o enviromentálním dopadu jednotlivých procesů a komponent ve vztahu k celému podniku a hodnotovému řetězci
 • Demonstrací nových návrhů a technologií formou alespoň dvou komplexních průmyslových studií, otestovaných v reálných podmínkách napříč průmyslovými sektory
 • Certifikací, regulací a standardizací aktivit spojených s navrhovanými řešeními

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Výzva je zaměřena na vývoj standardizované dokumentace dat, která zajišťuje jejich interoperabilitu, a to na úrovni Evropské unie. Datová dokumentace by měla mít formu ontologie, která se skládá z nejvyšší úrovně ontologie, adaptovaných existujících ontologií domén (výroba, zpracování materiálů, modelování materiálů, nano-bezpečnost a ontologie udržitelnosti životního cyklu), nových ontologií a subdomén. Podpořené projekty by se měly zabývat například:

 • Tvorbou sítě relevantních zůčastněných stran pro sběr podnětů pro existující datovou dokumentaci
 • Vývojem a souhlasem zúčastněných stran na nejvyšší úrovni ontologie pro spojení s relevantními subdoménami tohoto programu
 • Harmonizací existujících ontologií s ohledem na vztah k ontologii nejvyšší provně
 • Vývojem a souhlasem zúčastněných stran na nových ontologiích pro relevantní subdoménami tohoto programu
 • Alespoň deseti demonstracemi využití těchto ontologií (inovační projekty, systémy rozhodování, zhodnocení kvality, AI etc.)

Podpořené projekty by měly spolupracovat s dalšími relevantními iniciativami v oblasti výzkumu dat a otevřených technologií. Také by mělo dojít k zaručení údržby a dalšího vývoje ontologie a dokumentace dat i po skončení trvání tohoto projektu. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 02. 2020

Hlavním cílem dotačního programu je podpora kulturních aktivit a akcí, konaných od 1.1.2020 do 31.08.2020 (2. kolo - od 1.7.2020 do 10.7.2020), jež budou reprezentovat Zlínský kraj. Dotace bude poskytnuta jak na mezinárodní tak na regionální akce. Akce by měli být zaměřeny na estetickou a kulturní výchovu, výstavy, rozvoj amatérské a místní kultury, podporu profesionálních kulturních aktivit, podporu uměleckých řemesel a lidových tradic, apod. Žádat mohou fyzické a právnické osoby aktivně působící v oblasti zájmové a profesionální kultury.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 02. 2020

Výzva je zaměřená na podporu přístupu audiovizuálních tvůrců na evropský trh, a to s cílem posílit přeshraniční kapacitu audiovizuálního sektoru v rámci sub-programu MEDIA. Podpořené projekty by měly být zaměřeny zejména na:

 • Zvýšení kapacity audiovizuálních tvůrců s cílem vývoje evropských audiovizuálních děl s mezinárodním potenciálem v rámci Evropy i globálně 
 • Podporu mezinárodních koprodukcí v rámci Evropy i globálně
 • Podporu business-to-business výměn zajištěním přístupu k trhu a inovativním obchodním nástrojům

Očekávaný dopad této výzvy je například:

 • Zvýšení povědomí o profesionálních producentech a audiovizuálních děl v rámci evropských zemí s nízkou produkční kapacitou
 • Podpora vývoje networkingu a spolupráce v rámci evropského audiovizuálního sektoru
 • Podpora talentu, kreativity a inovací pro oblast audiovizuální tvorby
 • Zvýšení konkurenceschopnosti evropských audiovizuálních děl

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 02. 2020

Program si klade za cíl zkvalitnit a rozšířit možnosti cyklodopravy na území Libereckého kraje. Podporovanou aktivitou je podpora výstavby a údržby a opravy komunikací pro cyklodopravu, cyklostezek, cyklostezek se smíšeným provozem, zřizování jízdních pruhů pro cyklisty, cykloturistických tras a terénních cyklistických stezek Libereckého kraje. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob, mikroregiony, obecně prospěšné společnosti.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2020

Cílem programu je podpora dobrovolnické spolkové činnosti ve venkovských oblastech Plzeňského kraje, která přispívá k rozvoji společenského života na venkově. Účelem dotačního programu je podpora oprav nemovitého majetku na území Plzeňského kraje, který je ve vlastnictví spolků/pobočných spolků v obci do 30 000 obyvatel nebo nemovitého majetku ve vlastnictví obcí do 30 000 obyvatel, který má spolek/pobočný spolek v nájmu nebo výpůjčce. Žadatelem je spolek/pobočný spolek.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2020

Cílem programu je integrace cizinců v ČR. Podporovanou aktivitou je např. podpora vzdělávání pracovníků státní správy, poskytování předodjezdových informací, adaptačně-integračních kurzů, informování veřejnosti, streetworky. Žadateli jsou NNO, veřejné výzkumné instituce a právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a poskytování sociálně-právní ochrany dětí.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2020

Cílem programu je programu je podpora projektové přípravy budování strategických směrů cyklodopravy, záměrů segregované infrastruktury cyklodopravy, cyklostezek, cyklostezek se smíšeným provozem a cykloturistických tras. Žadateli jsou např. města, obce, dobrovolné svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob, mikroregiony, obecně prospěšné společnosti.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury v oblasti předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání (výstavba nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy, nákup pozemků a staveb, budování bezbariérovosti škol, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity ZŠ a připojení k internetu). Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání, zařízení péče o děti do 3 let, další subjeky podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
14 999 997,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2020

Cílem programu je zlepšit péči o talentované děti a mládež v Libereckém kraji. Podporovanou aktivitou je realizace projektů zaměřených na vzdělávání v přírodních a technických vědách, na organizaci vědomostních soutěží pro žáky základních a středních škol. Žadateli jsou NNO, obce, příspěvkové organizace a fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2020

Cílem programu je rozšíření nebo zachování stávající nabídky celoročních a jednorázových aktivit neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti kulturní, přírodovědné, technické a sportovní na úrovni rekreačního sportu. Podporována bude také činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcí v době mimo výkon hlavní činnosti. Žadatelem mohou být právnické osoby (NNO, obce, PO, aj.) a OSVČ.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2020

Cílem programu je snížit výskyt rizikového chování mezi dětmi a mládeží. Podporovanou aktivitou je podpora aktivit specifické primární prevence rizikového chování mezi dětmi a mládeží. Žadateli jsou mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy na území Libereckého kraje.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora činnosti v oblastech práce s dětmi a mládeží ve věku 3 - 18 let a vzdělávání dobrovolných pracovníků pracujících s kolektivy mladých hasičů, podpora sportovního rozvoje členů spolku v soutěžích ve hře Plamen, v soutěžích Dorostu družstev a Dorostu jednotlivců a v požárním sportu žen a mužů, podpora reprezentace sportovců z Královéhradeckého kraje v požárním sportu, na mistrovstvích České republiky, mladých hasičů ve Hře Plamen a soutěži Dorostu a reprezentací na MČR v soutežích požárního sportu žen a mužů, rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení využívaných pro práci s kolektivem mladých hasičů. Žadateli jsou organizační jednotky - pobočné spolky SH ČMS (Krajské sdružení hasičů, Okresní sdružení hasičů, Okrsek a Sbor dobrovolných hasičů).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 02. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 4 fiche (opatření):

 • Předávání znalostí a informační akce.
 • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • Lesnická infrastruktura.
 • Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 02. 2020

Cílem programu je podpora sportovních organizací, které provozují celoroční a dlouhodobou činnost pro děti a mládež na území města Zlína. Vhodným žadatelem jsou fyzické nebo právnické osoby provozující danou činnost na území města Zlína. Dotace je určena na činnost sportovních organizacích v roce 2020.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem dotačního programu je podpora pokračujících projektů, které byly hodnotící komisí již dříve doporučeny a statutárním orgánem ČRA schváleny jako víceleté v rámci bilaterálních dotačních výzev. Žadatelem jsou realizátoři víceletých projektů (spolky, nadace a nadační fondy, obecně prospěné společnosti, právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, územní samosprávné celky, mezinárodní organizace, dobrovolné svazky obcí).

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Program podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty realizuje opatření Strategie reformy psychiatrické péče schválené Ministerstvem zdravotnictví České republiky, jejímž hlavním záměrem je přesun těžiště péče o osoby s vážným duševním onemocněním do jejich přirozeného prostředí. Cílem Programu je pilotní zavedení komplexní zdravotně sociální a pedagogické služby, poskytované MTDZ-P, ověření jejich fungování v konkrétních podmínkách a využití výstupů pilotního ověření při dalším zavádění MTDZ-P do praxe při poskytování služeb dětem a adolescentům ve věku 0-18 let s psychiatrickým onemocněním nebo v rámci předcházení psychiatrizace problematiky, jejich zákonným zástupcům nebo osobám odpovědným za jejich výchovu v ČR. Žadateli jsou fyzické nebo právnické osoby - poskytovatelé sociálních a poskytovatelé zdravotních služeb.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
11 050 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem programu programu je podpora činnosti zaměřenou na pravidelnou systematickou sportovní přípravu dětí a mládeže na území Karlovarského kraje. Žadatelem může být právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je oblast sportu. Žadatel musí splňovat podmínku minimálního počtu 10 dětí a mládeže (maximálně do dovršení juniorského věku v jednotlivých sportovních disciplínách).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
17 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem programu je podpora realizace aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování, zejména programů všeobecné, selektivní a indikované prevence rizikového chování zaměřené na děti a mládež, dále podpora projektů vzdělávání pedagogických pracovníků škol v oblasti primární prevence rizikového chování, specializační studium školních metodiků prevence či supervizi pedagogických sborů. Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, obce a právnické osoby.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem programu je podpora sportovních akcí, zejména pro děti a mládež, na území statutárního města Zlína. Vhodným žadatelem jsou fyzické nebo právnické osoby provozující danou činnost na území města Zlína. Dotace je určena na akce konané v I. čtvrtletí 2020.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem programu je zlepšení kvality života rodin, osob se zdravotním postižením, seniorů, dárců krve, apod. Podporovanou aktivitou jsou např. realizace opatření na zlepšení zdravotního, fyzického a psychického stavu seniorů a osob se zdravotním postižením, posílení vzájemných vztahů v rodině a jejich soudržnosti, zvýšení motivace k dárcovství krve prostřednictvím ocenění dárců, zabezpečení bezbariérového prostředí. Žadateli jsou fyzické či právnické osoby působící v sociální či zdravotní oblasti. Maximální míra dotace pro obce nad 5 000 obyvatel činí maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů akce, projektu.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Podprogram DT 3 se ve své podstatě zaměřuje na podporu činnosti manažerů v mikroregionech. Program přispívá na úhradu mzdových nákladů na manažera mikroregionu (hrubá mzda zaměstnance včetně zdravotního a sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem). Žádat mohou mikroregiony, spolky a nadace.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
350 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem programu je podpora pravidelné celoroční sportovní a tělovýchovné činností dětí a mládeže (zvyšování fyzické zdatnosti - školní sport, výchova sportovních talentů, organizovaný sport, sport osob se speciálními potřebami, zdravý životní styl, pohyb, sport, sportovní akce). Žadateli jsou sportovní kluby a jednoty - právnické osoby, jejichž hlavní náplní jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu, příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem, fyzické osoby - pouze handicapovaní sportovci.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
350 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem výzvy je přispět ke zlepšení zdravotní péče vytvořením komplexního elektronického informačního systému a vypracováním norem pro zajištění kvality (posílení stávajícího systému primární zdravotní péče prostřednictvím budování kapacit vybraných místních zdravotnických a sociálních úřadů s ohledem na programování, rozpočtování a stanovení priorit, monitorování a hodnocení a posílení souvisejících procesů a systémů; zvýšení informovanosti pacientů a zajištění aktivní účasti na rozhodování týkající se zdravotní péče). Žadateli jsou NNO, právnické osoby založené nebo zřízené k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb, územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí, mezinárodní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem je výchova mladých lidí k solidaritě, toleranci a porozumění prostřednictvím interkulturního vzdělávání, zdokonalování jazykové vybavenosti, znalost reálií, podpora volnočasových aktivit v rámci mezinárodní spolupráce. Dotace je určena na dvoustranné mezinárodní kontakty dětí a mládeže, mezinárodní tábory s min. účastí 30 % zahraničních účastníků konané v České republice nebo v zahraničí, dvou či vícestranná jednorázová setkání mládeže u nás i v zahraničí, na mezinárodní projekty a výměny mládeže, vzdělávací akce v zahraničí, na spolupráci škol a školských zařízení se školami, školskými zařízeními a dalšími vzdělávacími institucemi z oblasti partnerských regionů Plzeňského kraje. Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, obce, právnické osoby, příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem programu je podpora realizace aktivit škol a školských zařízení v oblasti primární prevence rizikového chování, zejména programů všeobecné, selektivní a indikované prevence rizikového chování zaměřené na děti a mládež, adaptačních pobytů žáků základních a středních škol, podpora projektů zaměřených na vzdělávání pedagogických pracovníků škol v oblasti primární prevence rizikového chování, specializační studium školních metodiků prevence či supervizi pedagogických sborů. Žadateli mohou být školy a školská zařízení.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Priority programu jsou: podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže, vytvářet a rozšiřovat stávající nabídku volnočasových aktivit určených pro organizované děti a mládež v Plzeňském kraji, podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit. Žadateli mohou být příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem nebo obcemi, obce a právnické osoby, jejichž projekt je zaměřen na volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem programu je podpora sportovní a tělovýchovné činnosti v Plzeňském kraji. Dotace je určena na vybudování či rekonstrukci významného sportovního zařízení pro pohyb a sport v obcích do 30 000 obyvatel. Žadateli jsou vlastníci nebo nájemci sportoviště.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem programu programu je podpora významných sportovních akcí neziskového charakteru, které mají regionální a nadregionální význam a jsou pořádány na území Karlovarského kraje. Žadatelem může být právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je oblast sportu, a fyzická osoba podnikající v oblasti sportu.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem programu je podpora česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže (podpora setkávání mladých lidí z Česka a Německa, podpora výuky německého a českého jazyka a spolupráce škol a zaměstnavatelů). Žadatelem jsou např. NNO, veřejné VŠ.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Obecným cílem tohoto programu je podpora rozvoje amatérských sportovních klubů a jednot. Podporovanou aktivitou je podpora udržování sportovních zařízení a udržování a obnova technických prostředků, strojů a zařízení sloužících ke sportovní činnosti amatérských sportovních klubů. Žadateli jsou spolky.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Tento program je obecně zaměřen na podporu neperiodických publikací v rámci Kraje. Žadateli jsou FO, PO, územně samosprávné celky a jimi zřizované organizace.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem programu je podpora vrcholového sportu. Podporovanou aktivitou je podpora činnosti a přípravy vrcholových sportovních kolektivů a jednotlivců působících na území Karlovarského kraje ve sportovních soutěžích organizovaných na nejvyšší národní či mezinárodní úrovni. Žadateli jsou právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je oblast sportu.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Program byl založen za účelem finanční podpory kulturních aktivit v rámci Karlovarského kraje. Příspěvky se poskytují občanským sdružením a jiným právnickým a fyzickým osobám k podpoře aktivit v oblasti kultury a kulturních památek. Žadatelem být fyzická osoba, fyzická podnikající osoba, právnická osoba, územně samosprávné celky a jimi zřizované organizace.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem programu je podpora vybudování a modernizace sportovišť, která jsou ve vlastnictví obcí, škol a školských zařízení nebo spolků. Žadateli jsou fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, obce a právnické osoby, v jejichž vlastnictví je sportoviště.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem dotačního programu je přispět k omezení ústavní péče v Gruzii pro marginalizované skupiny zajištěním poskytnutí alternativních sociálních služeb (zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb, zvýšení účinnosti sociálních služeb, podpora deinstitucionalizace). Žadateli jsou NNO, právnické osoby založené nebo zřízené k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb, územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí, mezinárodní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Účelem programu je poskytnutí části rozpočtu města na realizaci návrhů projektů občanů města Ústí nad Labem. Projekt musí vést k renovaci či výstavbě hmotného majetku města a jeho příspěvkových organizací. Předkladatelem je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a dosáhla věku 18 let. Návrh projektu musí být podpořen min. 15 obyvateli města, kteří svou podporu stvrdí svým podpisem uvedeným v podpisovém archu.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Program je určen na podporu aktivit v cestovním ruchu realizovaných na území Karlovarského kraje. Dotace je určena na podporu certifikovaných infocenter v regionu (dovybavení certifikovaných infocenter, modernizace internetových stránek a web portálů, vzdělávání pracovníků), na podporu destinačního managementu v regionu (výdaje na provoz kanceláře, výdaje na personální zajištění, výdaje na marketingové aktivity), na podporu venkovské turistiky v regionu (budování doprovodné infrastruktury k prodlužování turistické sezony, doprovodné infrastruktury pro hendikepované návštěvníky, obnova a pořízení informačních panelů, navigačních systémů), na podporu inovativních projektů v regionu (inovativní projekty zaměřené na lokální aktivity podporující rozvoj cestovního ruchu). Žadatelem může být fyzická osoba podnikající i nepodnikající nebo právnická osoba provozující TIC, organizace destinačního managementu žádající o certifikaci. 

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem programu je podpora projektů v oblasti prevence kriminality. Podporovány jsou akce neinvestičního charakteru - např. podpora informování občanů za účelem zprostředkování informací o nebezpečích ohrožení různými formami trestné činnosti a o možnostech ochrany před ní. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, spolky a ústavy.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na pokrytí provozních nákladů sportovišť s nezbytným zázemím pro sportovce, trenéry a rozhodčí (služby, energie nájem sportovišť). Žadatelem může být právnická osoba zabývající se pravidelnou činností dospělých ve vrcholovém sportu (prvních dvou nejvyšších soutěžích).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 02. 2020

Cílem je zajistit poskytování veřejné podpory formou dotace na realizaci projektů nebo aktivit v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu. Dotace je určena na soustavnou přípravu jednotlivých sportovců, sportovních týmů či družstev na sportovní akce regionálního, republikového či vrcholového charakteru a účast na těchto akcích, na výchovu talentovaných sportovců. Žadatelem může být spolek a pobočný spolek.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury pro předškolní a základní vzdělávání včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti, a nákup pozemků a nemovitostí, na pořízení vybavení budov a učeben, na pořízení kompenzačních pomůcek, na zajištění vnitřní konektivity základních škol a připojení k internetu. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 900 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 02. 2020

Cílem programu je zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže a nabídky volnočasových aktivit ve Zlínském kraji. Podporovány budou sportovní činnosti na malých obcích - podpora trenérů dětí a mládeže a materiálně technické základny pro jejich činnost (tj. přímá a systematická práce s dětmi a mládeží, soustavná příprava sportovců na sportovní akce regionálního, republikového či vrcholového charakteru, vzdělávání trenérů, pořízení sportovního vybavení, drobné opravy sportovišť a sportovních zařízení, apod.). Žadatelem v rámci programu MaS01-20 může být spolek a pobočný spolek, se sídlem a působící v obci, která má maximálně 2 000 trvale žijících obyvatel a jeho členská základna od 5 do 18 let čítá minimálně 10 osob.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 02. 2020

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na stavební a restaurátorské práce související přímo se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky. Jedná se zejména o obnovu střešního pláště, krovové konstrukce, fasád, výplní okenních a dveřních otvorů (repase a obnova původního řešení), o restaurování uměleckořemeslných prvků a děl výtvarných umění (detailů a nástěnných maleb) a o statické zajištění objektů. Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a obce, příp. dobrovolné svazky obcí - vlastníci kulturní památky.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 02. 2020

Grantový program si klade za cíl podporu v kulturních oblastech. Specificky je tento program zaměřen na

tematické okruhy v oblasti živé kultury: 1) Festivaly, soutěže a multižánrové aktivity – taneční, divadelní, filmové a literární 2) Hudba (včetně festivalů a soutěží) 3) Výtvarné umění, Land Art, foto a design (pouze výstavy a veřejná prezentace děl) 4) Postupové přehlídky neprofesionálních uměleckých aktivit (pouze akce pořádané NIPOS – ARTAMA a pořadateli z pověření Ministerstva kultury ČR) 5) Západočeské baroko tematické okruhy v oblasti historie a kulturního dědictví 6) Kulturní dědictví (pouze odborná prezentace a dokumentace historického a kulturního dědictví kraje, zejména architektury, historických osobností a událostí) 7) Podpora tradiční lidové kultury (prezentace jevů tradiční lidové kultury a výrobků lidových řemesel, výstavní projekty, podpora nositelů nemateriálního kulturního dědictví) 8) Významná výročí osobností v oblasti kultury a zásadních historických událostí spjatých s Plzeňským krajem v roce 2020 (např. r. 1945 – oslavy výročí osvobození). Žádost mohou podat právnické a fyzické osoby podnikající, které působí v oblasti kultury.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 02. 2020

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na zachování kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty kulturních památek na území Plzeňského kraje a jejich obnovy.  Dotace je určena na restaurování ohrožených nemovitých kulturních památek - uměleckořemeslných a výtvarných děl umístěných v exteriéru. Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a obce, příp. dobrovolné svazky obcí - vlastníci kulturní památky.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
350 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 02. 2020

Cílem programu je podpora obnovy a rehabilitace staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky na území památkových rezervací a zón s důrazem na zachování památkové podstaty objektů. Žadateli jsou vlastníci objektů.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 02. 2020

Cílem programu je podpora činnosti a rozvoje informačních center poskytujících kompletní turistické informace, zlepšení a rozšíření informovanosti návštěvníků, zvýšení kvality poskytovaných služeb návštěvníkům a naplňování Koncepce rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje, aktualizace dat cestovního ruchu pro potřeby Odboru cestovního ruchu a propagace Krajského úřadu Plzeňského kraje. Žadatelem mohou být právnické osoby provozující nebo zakládající informační centra na území Plzeňského kraje.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 02. 2020

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na zachování kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty kulturních památek na území Plzeňského kraje a jejich obnovy. Dotace je určena na restaurování varhan, které jsou součástí nemovité kulturní památky. Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a obce, příp. dobrovolné svazky obcí - vlastníci kulturní památky.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 02. 2020

Cílem programu je podpora projektů v oblasti venkovského cestovního ruchu (vznik regionálních produktů se zaměřením na regionální gastronomické speciality, tradice a tradiční řemeslnou výrobu, turistické informační systémy, regionální muzea, zařízení pro kulturní turistiku, volný čas a sport, ubytovací zařízení, zážitkovou turistiku, agroturistiku, hipoturistiku, vodáctví, adrenalinové sporty, turistiku pro rodiny s dětmi a investice do moderních informačních technologií), podpora projektů v oblasti industriálního cestovního ruchu (rozvoj industriálních stezek, zajištění provozu industriálních objektů, zajištění prohlídkových tras, speciálních expozic a bezpečnosti návštěvníků), podpora produktů cestovního ruchu (komplexní soubor služeb a zážitků, které spojuje společné téma nebo geografická poloha a jsou propagovány pod společným názvem). Žadateli mohou být fyzické a právnické osoby mimo příspěvkových organizací zřízených krajem.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 02. 2020

Cílem programu je podpora regionálních aktivit na realizaci drobných projektů dotýkajících se aktivně občanů alespoň dvou obcí v území MAS Dolnobřežansko (jednorázové akce týkající se životního prostředí, myslivosti, včelařství nebo kulturních a sportovních akcí pro děti, mládež a seniory). Žadateli jsou neziskové organizace, církve, příspěvkové organizace obcí a fyzické osoby prokazatelně působící v území MAS Dolnobřežansko. Spoluúčast u partnerů MAS Dolnobřežansko není vyžadována, pro ostatní činí 10 %.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 02. 2020

Cílem programu je podpora obnovy a rehabilitace staveb drobné architektury místního významu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky s důrazem na zachování památkové podstaty objektů. Dotace je určena na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se záchranou a obnovou staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky a nenacházejí se na území památkové rezervace nebo zóny. Žadateli jsou vlastníci staveb.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 02. 2020

Cílem programu je zvýšení úrovně sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích ve Zlínském kraji. Dotace je určena na podporu trenérů dětí a mládeže a materiálně technické základny pro jejich činnost (přímá a systematická práce s dětmi a mládeží, soustavná příprava sportovců na sportovní akce regionálního, republikového či vrcholového charakteru, vzdělávání trenérů, pořízení sportovního vybavení, drobné opravy sportovišť a sportovních zařízení, apod.). Žadatelem je spolek a pobočný spolek působící v obci, která má maximálně 2 000 obyvatel a jeho členská základna od 5 do 18 let čítá minimálně 10 osob.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 02. 2020

Cílem programu je podpora zhotovení a instalace kopií sochařských děl či jejich souborů v exteriéru s důrazem na zachování jejich umělecké hodnoty a památkové podstaty. Dotace je určena na zhotovení a instalaci kopií sochařských děl či jejich souborů nacházejících se v exteriéru, které pro jejich špatný stav není možné dále zachovat na místě, a proto je nezbytná jejich náhrada, a na s tím související konzervaci a uložení původních sochařských děl, která byla nahrazena kopií (např. lapidárium, muzeum, depozitář). Žadateli jsou vlastníci sochařského díla příp. souboru, nebo pozemku.

.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 02. 2020

Výzva je zaměřená na realizaci výzkumu, který zhodnotí současný stav přechodu k cirkulární ekonomice v relevantních ekonomických sektorech (veřejný, soukromý a neziskový) a zanalyzuje možné přechodné scénáře včetně jejich výsledků a dopadů. Výzkum má za cíl také identifikaci klíčových faktorů (regulační, legislativní, obchodní, kulturní, společenské, genderové etc.), které mohou stimulovat či bránit přechodu k cirkulární ekonomice. 

Zvolené sektory by měly být součástí Akčního plánu Evropské unie pro cirkulární ekonomiku (EU Circular Economy Action Plan). Dodatečné sektory mohou být zvoleny, musí však být zohledněna kritéria jako enviromentální stopa, problematika zdraví, komplexnost hodnotového řetězce, závislost na importovaných materiálech a relevance pro evropskou ekonomiku. Od podpořených projektů je očekávána spolupráce s dalšími relevantními projekty Evropské unie v rámci programu Horizon 2020.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 02. 2020

Výzva je zaměřena na vývoj společného evropského rámce pro harmonizaci procedur souvisejících s monitoringem a zhodnocením úrovně znečištění ovzduší plasty. Aktivity by měly spojit hlavní národní výzkumné skupiny na poli chemicko-fyzikální analýzy plastů v životním prostředí, zabývající se výzkumem nanoplastů, mikroplastů i makroplastů. Klíčovým elementem ke správnému řešení výzby bude zvýšené množství zúčastněných stran a synergií mezi nimi, a to z důvodu nutného pokrytí všech relevantních oblastí výzkumu (voda, povrch, podzemní voda, pitná a odpadní voda, půda, vzduch. Podpořené projekty by měly poskytnout například následující výstupy:

 • Harmonizované metody pro vzorkování, přípravu vzorků a analytickou detekci různých druhů plastů v různých enviromentálních prostředích
 • Metody pro monitoring a identifikaci priorit v rámci emisí a znečištění
 • Metody pro identifikaci a analýzu plastů v životním prostředí
 • Výstupy z projektu jakožto základ pro mezinárodní a evropské standardy (ISO/CEN)
 • Doporučení pro budoucí relevantní politiku EU a legislativu

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 02. 2020

Výzva je zaměřená na poskytnutí platformy pro vývoj strategií v rámci další koordinace a inovace evropského polárního výzkumu. Tyto aktivity by měly zahrnovat prioritizaci výzkumných oblastí během mezioborových seminářů, návrh strategií pro posilování kapacity spojené se zapojením investorů, rozdělování finančních prostředků pro přípravu pre-studií a interakce s národními agenturami pro financování výzkumu za účelem budování synergií a optimalizace využití získaných prostředků. Projekty by se měly inspirovat minulými aktivitami a projekty v rámci programu Horizon 2020. Očekávané dopady projektů jsou například:

 • Posílení evropské spolupráce v rámci polárního výzkumu
 • Více synergické využití evropských finančních zdrojů
 • Zlepšení spolupráce mezinárodních programů pro polární výzkum
 • Podpora mezinárodních iniciativ Evropské komise pro vědeckou spolupráci

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 02. 2020

Výzva je zaměřena na vývoj nových a inovaci existujících procesů pro třídění, separaci, recyklaci, nebo představení výrobních procesů pro materiály z produktů vyrobených z kompozitových či vícevrstvých materiálů. Projekty by také měly zhodnotit potenciální překážky pro jejich implementaci. Mohou zkoumat použité produkty, vadné kusy vzniklé při výrobě či materiály z průmyslových i komunálních skládek odpadu.

Očekává se také zaměření na zachování hodnotů produktů na trhu, aniž by byly kompozitní a vícevrstvé materiály využívány pro produkty s nízkými výrobními požadavky. Projekty by se měly také zabývat poskytnutím doporučení pro návrh těchto aplikací, produktů či s nimi spojených materiálů, založených na výsledcích vývoje procesů v rámci projektu.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 02. 2020

Výzva je zaměřená na aktivity, které pomohou zajistit lepší porozumění pro oblasti zdroje, transportu, rozdělení a dopadu znečištění životního prostředí plasty. Mohou být podpořeny projekty, které se zabývají některými z následujících témat:

 • Zdroje plastového znečištění v různých enviromentálních typech
 • Transport plastů do rozdílných enviromentálních typů
 • Rozdělení plastů napříč všemi enviromentálními typy
 • Akumulace plastů, včetně oblastí půdy a potravinového řetězce
 • Degradační mechanismy pro různé plastové materiály napříč rozličnými enviromentálními podmínkami
 • Fyzické a chemické dopady plastového znečištění na nejrůznější biotická a abiotická prostředí

Od podpořených projektů je očekávána spolupráce s dalšími projekty podpořenými Evropskou unií, a to zejména s projekty programu Horizon 2020.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 02. 2020

Výzva je zaměřená na zhodnocení přímých i nepřímých vlivů přírodních řešení v diverzních strukturách a nastaveních pro vznik, obohacení či obnovu ekosystémů ve městech (mix vegetace a stromů, druhy, tvar, distribuce veřejné zeleně ve městech a pokrytí vegetací). Tyto aktivity by měly přispívat k boji proti znečištění vzduchu snižováním potenciálu ke vzniku alergií v městském prostředí a zmírňováním emisí ve městech.

Projekty by měly doporučit optimální řešení a typologie, které mohou být uplatnitelné v rozdílných kontextech, tj. různé klimatické, enviromentální a socio-ekonomické podmínky a městská prostředí. Musí být také zhodnocen přínos těchto navrhovaných řešení (zdraví občanů, biodiverzita a adaptace na klimatickou změnu). Aktivity projektu by měly umožnit průběžný monitoring znečištění vzduchu a atmosferické koncenterace uhlíku, což umožní vznik indikátorů pro zhodnocení, porovánávání a sdílení naměřených dat a digitálních řešení.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 02. 2020

Výzva je zaměřena na vývoj inovativních přístupů, založených na existujících zdrojích dat a infrastruktuře, nejnovějších produktech pro pozorování a klimatických modelech, a to za účelem zhodnocení klíčových fyzikálních a chemických procesů v oceánu i v atmosféře a klíčových oceán-atmosféra-led interakcí. Cílem je pochopení polárních procesů a zkoumání jejich důsledků v globálním kontextu. Projekty by měly spolupracovat s dalšími relevantními projekty podporovanými ESA programem pro pozorování Země (ESA Earth Observation Programme).

Očekává se také zapojení se do Arktického clusteru Evropské unie (EU Arctic Cluster) za účelem budování synergií a maximalizace spolupráce napříč různými aktivitami clusteru. Projekty by měly být inspirovány předchozími projekty podporovanými Evropskou unií v rámci programu Horizon 2020. Podporována je také spolupráce mezi členskými státy EU a dalšími státy spojenými s programem Horizon 2020. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 8.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 02. 2020

Výzva je zaměřena na návrh rámce pro Evropskou unii v oblasti monitorování biodiverzity a ekosystémů, který má za cíl:

 • Integraci různých informačních proudů, datových zdrojů a monitorovacích aktivit na mezinárodní, národní a regionální úrovni (včetně dálkového průzkumu, vědeckých iniciativ a pozorování)
 • Cenovou efektivitu
 • Spojení s legislativními cíli, indikátory a zhodnoceními
 • Inspiraci fungujícími aktivitami ve členských státech Evropské unie
 • Přísun aktuálních dat, porovnávatelných v čase a napříč členskými státy Evropské unie

Tyto akce mají za cíl poskytnutí praktické analýzy a vědecké spolupráce pro implementaci klíčových aktivit Evropské unie pro biodiverzitu a ekosystémy. Od podpořených projektů se očekává spolupráce s dalšími relevantními projekty a iniciativami podporovanými Evropskou unií.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 02. 2020

Výzva je zaměřena na zabezpečení činnosti sportovních klubů a tělovýchovných jednot, zajištění podpory talentovaných ZPS, podpora účasti na sportovních soutěžích na území ČR i na soutěžích v zahraničí, organizaci národních soutěží pro ZPS, na spolupráci s národními sportovními svazy ZPS, na zvyšování kvalifikace trenérů ZPS, apod. Žadatelem je sportovní organizace, která má právní formu spolku.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 02. 2020

Cílem programu je podpora projektů zvyšujících odolnost lesních porostů proti suchu. V rámci 1. kola výzvy jsou vyhlášeny dvě opatření. Opatření 1 - Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest a pozemků určených k plnění funkcí lesů; Opatření 2 - Vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků. Žadateli jsou vlastníci lesa (pokud je žadatelem obec nad 5 000 obyvatel činí míra dotace 50% z celkových způsobilých výdajů projektu). Příjem žádostí v rámci 2. kola (pouze Opatření 2) bude probíhat od 4. 5. 2020 do 15. 5. 2020.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 02. 2020

Program je určen pro žáky, kteří mají trvalý pobyt na území Ústeckého kraje a vzdělávají se v některém z podporovaných oborů vzdělání (strojní mechanik, klempíř, obráběč kovů, elektrikář, elektrikář - silnoproud, elektromechanik pro zařízení a přístroje, řezník – uzenář, čalouník, instalatér, tesař, zedník, aplikovaná
chemie, zdravotnický asistent). Cílem výzvy je motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání středního vzdělání v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných oborech vzdělání, zvýšení počtu úspěšných absolventů podporovaných oborů, snížení počtu žáků, kteří předčasně odcházejí ze vzdělávacího procesu u vybraných oborů. Žadateli jsou SŠ, které nezřizuje Ústecký kraj, a které poskytují výchovu a vzdělávání v daných oborech vzdělání. Lhůta pro podávání žádostí za 2. pololetí školního roku 2018/2019 je od 30.6.2020 do 13.7.2020.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
7 500,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 02. 2020

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na ochranu přírody, zabezpečení celoročního provozu střediska s ekovýchovným zaměřením, podpora akcí pro veřejností s ekovýchovnou tématikou a údržba stromořadí. Žadateli mohou být nestátní neziskové organizace. 

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 02. 2020

Cílem programu je podpora pravidelných a dlouhodobých sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých z Kraje Vysočina. Důvodem podpory je dlouhodobý rozvoj a zkvalitňování péče o handicapované děti, mládež a dospělé v kraji. Žadateli jsou NNO.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 02. 2020

Výzva je zaměřena na zajištění účasti zdravotně postižených sportovců na Paralympijských hrách, Deaflympijských hrách, Global Games a Speciálních olympiádách prostřednictvím žadatelů, kteří mají mezinárodní autoritu k vysílání sportovců, na zajištění organizování soutěží minimálně evropské úrovně z pověření mezinárodní střešní organizace pro ZPS. Dotaci lze čerpat na zajištění činnosti střešních organizací s celostátní působností v oblasti sportu pro specifický druh zdravotního postižení sportovců nebo specifický druh sportu pro ZPS a na podporu regionálních subjektů působících v oblasti sportu pro specifický druh zdravotního postižení sportovců nebo specifický druh sportu pro ZPS. Žadatelem je sportovní organizace, která má právní formu spolku.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 02. 2020

Cílem programu je zajištění úpravy lyžařských běžeckých tras a zkvalitnění podmínek pro běžecké lyžování na území Zlínského kraje (strojová úprava lyžařských běžeckých tras s podmínkou zajištění sledování sněžných vozidel pomocí GPS zařízení). Žadatelem mohou být právnické osoby a fyzické osoby podnikající. Pro obce nad 5 000 obyvatel činí maximální míra dotace pouze 50% z celkových způsobilých výdajů projektu.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
180 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 02. 2020

Výzva je zaměřena na zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovního svazu, na organizaci, řízení, působení a rozvoj sportu zdravotně postižených sportovců, na organizaci národních systémových a mistrovských sportovních soutěží pro ZPS, na pořádání celostátních národních i mezinárodních akcí pro ZPS, na zajištění podpory sportovní reprezentace ZPS, na spolupráci s mezinárodní sportovní federací ZPS, na vzdělávací činnosti a doškolování pracovníků v rámci sportu ZPS, na budování sítě kvalifikovaných trenérů ZPS, apod. Žadatelem je sportovní organizace, která má právní formu spolku.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 02. 2020

Výzva je zaměřena na zabezpečení přípravy a účasti na vrcholných mezinárodních soutěžích sportovní reprezentace v kategorii seniorů a juniorů zdravotně postižených sportovců (Paralympijské hry, Deaflympijské hry, Global Games, mistrovství světa, mistrovství Evropy, světové a evropské poháry). Dotaci lze čerpat na úhradu nákladů na ubytování, dopravu, startovné a pojištění reprezentanta, odměny a mzdové náklady členů osobního realizačního týmu a dalších osobních podpůrných pracovníků reprezentanta, na vybavení reprezentanta. Žadatelem je sportovní organizace, která má právní formu spolku.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 02. 2020

Tento program je zaměřen na zvýšení zapojení subjektů vyvíjejících činnost v oblasti EVVO a propojení jejich činnosti s aktivitami využívajícími partnerství v rámci místního společenství (prohloubení EVVO dětí, mládeže a dospělých ve školách a v mimoškolní činnosti, zvýšení kvality činnosti škol, středisek a center ekologické výchovy, ekologických poraden, NNO a dalších organizací se zaměřením na EVVO, zlepšení nabídky služeb EVVO na území Zlínského kraje). Žadateli mohou být školy a NNO.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 02. 2020

Tento program Krajského úřadu se zaměřuje na podporu začínajících i stávajících včelařů ve Zlínském kraji. Podporu lze použít na nákup základního včelařského vybavení pro začínající včelaře, rozšíření včelstev u stávajících včelařů nebo obměna úlů a díla u stávajících včelařů. O podporu mohou žádat začínající i stávající včelaři, jakožto fyzické osoby zajímající se o oblast včelařství, a to na území Zlínského kraje.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 02. 2020

Cílem programu je zlepšení vzdělávacích podmínek žáků v základních uměleckých školách Kraje Vysočina. Dotace je určena na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol. Žadateli mohou být základní umělecké školy a školská zařízení se sídlem na území kraje.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro předškolní, základní, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity základní školy a připojení k internetu. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 425 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2020

Cílem programu je podpořit obnovu a zachování kulturních památek a zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek. Oprávněnými žadateli jsou vlastníci movitých i nemovitých kulturních památek v kraji Vysočina (fyzické osoby, nestátní nezisková organizace, obchodní společnosti, obce, svazky obcí).

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
350 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2020

Cílem dotace je přispět ke snížení plýtvání potravinami a podpora distribuce potravin lidem na hranici hmotné nouze, kteří jsou bez adekvátního přístupu k základním potravinám. Žadateli jsou organizace, které zdarma shromažďují darované potraviny, skladují a přidělují je humanitárním nebo charitativním organizacím.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2020

Cílem dotace je přispět ke snížení plýtvání potravinami a podpora distribuce potravin lidem na hranici hmotné nouze, kteří jsou bez adekvátního přístupu k základním potravinám. Žadateli jsou organizace, které zdarma shromažďují darované potraviny, skladují a přidělují je humanitárním nebo charitativním organizacím.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 02. 2020

Cílem programu je podpora včelařů a včelařství za účelem zvýšení stavů včelstev, eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení zdravotního a genetického stavu včelstev a podpora chovu včel. Podporovanou aktivitou je nákup a obnova úlového vybavení, provoz včelařských kroužků mládeže. Žadateli jsou fyzické osoby starší 18 let.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
14 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů a projektů (lze podávat do 31.12.2020) zaměřených na budování bezbariérovosti škol, úpravy a pořízení vybavení odborných učeben SŠ, VOŠ a pro účely celoživotního vzdělávání. Žadateli jsou kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů a projektů (příjem žádostí do 31.12.2020) zaměřených na výstavbu, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben na základních školách za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce, na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol, na zvýšení kapacity škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. Žadateli jsou kraje, organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, NNO, církve a církevní organizace, OSS a příspěvkové organizace OSS, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 02. 2020

Cílem je programu je podpora oprav a restaurování památkového fondu, movitého i nemovitého, na území města Hradec Králové. Dotace může být využita na obnova a restaurování nemovitostí (výměnu střešní krytiny, obnovu fasády, restaurování architektonických článků na fasádách, obnovu interiéru, obnovu drobné a zahradní architektury, restaurování veřejně přístupných movitých věcí, na publikační, vzdělávací, osvětovou činnost a na stavebně historický průzkum). Žadateli mohou být fyzické a právnické osoby - majitelé nemovitostí.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na vybudování zázemí pro sociální poradny, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace (nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami). Žadateli jsou obce, organizace zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury v oblasti předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání (výstavba nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy, nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení budov a učeben, zabezpečení bezbariérovosti škol, zajištění vnitřní konektivity ZŠ a připojení k internetu, pořízení kompenzačních pomůcek). Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání, další subjeky podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, zařízení péče o děti do 3 let, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
8 550 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 02. 2020

Cílem programu je podpora biodiverzity krajiny a zajištění likvidace invazivních druhů rostlin v kraji. Podporovanou aktivitou je chemická a mechanická likvidace invazivních druhů - křídlatky, bolševníku, netýkavky žláznaté. Žadateli jsou vlastníci pozemků, které se nacházejí v území řešeném projektem.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 02. 2020

Tento program je zaměřen na podporu sportovní a kulturní činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje. Dotace je určena na organizování letních táborů a soustředění mladých hasičů, organizování hasičských soutěží dětí a mládeže, zkvalitnění podmínek celoroční činnosti mladých hasičů, organizování hasičských soutěží dospělých. Žadateli jsou SDH.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 02. 2020

Cílem programu Aplikace je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Mezi způsobilé výdaje patří zejména náklady na smluvní výzkum, mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a podpůrného personálu, odpisy dlouhodobého investičního hmotného majetku, neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran, náklady na poradenské služby, režijní a provozní náklady včetně výdajů na materiál, dodávky a podobné výrobky. Žadateli jsou podnikatelské subjekty - malé, střední či velké podniky, partnerem s finanční spoluúčastí podnikatelské subjekty a výzkumné organizace nebo konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí v rámci ITI Olomouc.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 02. 2020

Cílem programu Aplikace je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Mezi způsobilé výdaje patří zejména náklady na smluvní výzkum, mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a podpůrného personálu, odpisy dlouhodobého investičního hmotného majetku, neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran, náklady na poradenské služby, režijní a provozní náklady včetně výdajů na materiál, dodávky a podobné výrobky. Žadateli jsou podnikatelské subjekty - malé, střední či velké podniky, partnerem s finanční spoluúčastí podnikatelské subjekty a výzkumné organizace nebo konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí v rámci ITI Ostrava.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 02. 2020

Program je zaměřen na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb, inovace firemních procesů a způsobů prodeje (produktové inovace, procesní inovace, organizační inovace, marketingová inovace). Žadateli jsou malé, střední a velké podniky (velké podniky pouze se 100 % vazbou na životní prostředí) v rámci ITI Hradec-Pardubice. Velký podnik může v této výzvě předložit maximálně jeden projekt.

Maximální % dotace:
45%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 503 500,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 02. 2020

Cílem programu je zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna využívané k pravidelné tělovýchovné a sportovní činnosti mládeže i dospělých na všech výkonnostních úrovních, pořádání významných sportovních akcí, ale i pro sportovní aktivity široké veřejnosti. Žadateli jsou právnické osoby se sídlem nebo působností na území města Brna.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 02. 2020

Program je zaměřen na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb, inovace firemních procesů a způsobů prodeje (produktové inovace, procesní inovace, organizační inovace, marketingová inovace). Žadateli jsou malé, střední a velké podniky (velké podniky pouze se 100 % vazbou na životní prostředí) v rámci ITI Olomouc. Velký podnik může v této výzvě předložit maximálně jeden projekt.

Maximální % dotace:
45%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 02. 2020

Cílem programu je podpora významných sportovních akcí a mezinárodních soutěží konaných na území města Brna v roce 2020 (například Mistrovství světa, mistrovství Evropy, světové a evropské pohárové soutěže, Grand Prix atd.). Žadateli mohou být právnické osoby se sídlem nebo působností na území města Brna.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na spolkovou činnost v území (předávání znalostí, informační akce, aktivizace místního potenciálu, aktivity spolku), na podporu drobného komunitního života v území (společenské, sportovní, kulturní akce), na obnovu a údržbu občanské vybavenosti, veřejného prostoru nebo nákup drobných předmětů a drobného vybavení nezbytných pro realizaci aktivity. Žadatelem může být pouze místní akční skupina, která má sídlo nebo kancelář na území Ústeckého kraje. MAS se stane administrátorem dotace a realizuje čerpání této dotace formou vyhlášené individuální výzvy pro předkládání projektů ve svém území.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 02. 2020

Cílem dotačního programu je podpora pokračujících trilaterálních projektů českých subjektů v rozvojových zemích, které byly hodnotící komisí doporučeny a statutárním orgánem ČRA schváleny jako víceleté v rámci trilaterálních dotačních výzev ČRA, a dále podpora pokračujících projektů, které měly původně skončit v roce 2019, ale jejich prodloužení bylo formálně schváleno statutárním orgánem ČRA. Žadatelem jsou realizátoři víceletých projektů (spolky, nadace a nadační fondy, obecně prospěné společnosti, právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, územní samosprávné celky, mezinárodní organizace, dobrovolné svazky obcí).

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2020

Cíl grantu je podpořit realizaci takových projektů a akcí, které by zvýšily atraktivitu města a přispěly k rozvoji rozmanitých druhů cestovního ruchu města Plzně. Preferovány budou projekty zaměřené na zvýšení celkové návštěvnosti, potlačení vlivu sezónnosti, zvýšení průměrného počtu přenocování, pozitivní prezentace v médiích. Žadateli mohou být právnické a podnikající fyzické osoby.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2020

Cílem je údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, které neslouží k podnikatelské činnosti. V rámci výzvy jsou podporovány projekty údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot v extravilánu i intravilánu obcí (kaple, křížové cesty, zvoničky, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi). Žadatelem jsou obce, NNO a vlastníci objektu/pozemku.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 02. 2020

Cílem programu je podpořit regionální projekty, činnosti a opatření, které napomůžou k zlepšení stavu přírodního prostředí Plzeňského kraje. Podpora bude poskytnuta např. na zachování druhové rozmanitosti, ochranu přírodních biotopů, výsadbu a údržbu dřevinné zeleně, záchranné programy ohrožených druhů živočichů a rostlin. Žadateli mohou být obce, fyzické a právnické osoby.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 02. 2020

Výzva je zaměřená na prevenci u rizikových a sociálně znevýhodněných skupin dětí a dospívajících. Podpořeny mohou být zejéma projekty zaměřená na prevenci výchovných a vztahových problémů u rizikových a sociálně znevýhodněných skupin dětí a dospívající mládeže. Konkrétně se může jednat například o odbornou pomoc dětem a dospívajícím ohroženým fyzickým a psychickým týráním, prevenci rizikového chování dětí a dospívajících na soc. sítích a internetu, podporu dětí a dospívajících v náročných životních situacích etc.

Podpořené formy pomoci jsou zpravidla poradenství a doprovázení, krizová pomoc, sociálně-terapeutické činnosti a komplexní a multidisciplinární práce s celou rodinou. Žádost mohou podávat právnické osoby z řad neziskových organizací.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2020

Cílem programu je podpora v oblasti zdravotnictví. Program slouží k realizaci projektů v oblasti zdravotnictví na osvětu a výchovu zdravého způsobu života, prevenci zdraví, zmírňování následků onemocnění a poškození zdraví apod. Žadateli jsou NNO, příspěvkové organizace zřízené krajem nebo obcí, právnické osoby, státní organizace zřízené nebo založené ministerstvem.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 3. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 5 fichí (opatření):

 • Místní zdroje (Investice do zemědělských podniků).
 • Vyrábíme, nabízíme (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Udržme si lesy (Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh).
 • Nové příležitosti (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Za zážitky na venkov (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2020

Cílem programu je podpora celoroční pravidelné činnosti dětí a mládeže ve sportovních a tělovýchovných organizacích působících v Libereckém kraji. Žadateli mohou být spolky, jejichž hlavní činností je sport a tělovýchova a mají sídlo v kraji.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2020

Cílem programu je financování provozních nákladů domácí hospicové péče. Žadatelé jsou všichni uchazeči splňující omezení programu - např. nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, církevní osoby apod.), příspěvkové organizace zřízené krajem nebo obcí, další právnické osoby, státní organizace zřízené nebo založené ministerstvy, které jsou poskytovateli zdravotních služeb.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora aktivit zaměřených na integraci příslušníků národnostních menšin a podpora aktivit organizací sdružující cizince. Podporovány jsou aktivity související s komunitní prací v sociálně vyloučených lokalitách, edukační a informační činností, osvětovými aktivitami a aktivity zaměřené na prevenci xenofobního chování. Žadateli jsou NNO, církve a církevní organizace, příspěvkové organizace zřizované obcemi, fyzické či právnické osoby zabývající se danou činností.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 4 fiche (opatření):

 • Investice do zemědělských podniků.
 • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.
 • Neproduktivní investice v lesích.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2020

Cílem programu je realizace sportovních akcí na území Libereckého kraje v roce 2020. Žadateli mohou být spolky a pobočné spolky mající členskou základnu dětí do 18 let.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro předškolní, základní, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity základní školy a připojení k internetu. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 736 307,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2020

Cílem programu je podpora škol realizující preventivní programy. Podporovány jsou projekty zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování, na včasnou intervenci, na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice prevence a řešení rizikových projevů chování. Potencionálními žadateli jsou školy a školská zařízení.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 02. 2020

Výzva je zaměřena na téma sociální inkluze a sdílené hodnoty, a to zejména pro oblast vzdělávání. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se zejména následující tématikou:

 • Sociální inkluze a sdílené hodnoty - projekty by se měly zabývat zaváděním přístupů v rámci inkluzivního vzdělávání a propagace sdílených hodnot v této oblasti, především na lokální úrovni. V tomto konextu zavádění přístupů znamená takéopětovnou aplikaci těchto přístupů na širší škále a jejich implementace na vyšší/systémové úrovni.
 • Sítě a partnerství poskytovatelů vzdělávání dospělých - role vzdělávání dospělých je považována za klíčovou na poli propagace sociální inkluze a aktivního občanství, a to zejména podporou dospělých ve zlepšování jejich schopností adaptace na změny na pracovním trhu a ve společnosti. Toto téma je také zaměřeno na podporu založení a posilování mezinárodní, národní nebo regionální sítě poskytovatelů vzdělání pro dospělé.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 02. 2020

Cílem fondu je udělování stipendií nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů. Žádat mohou děti a mladí lidé do 26 let (v případě například doktorského studia do 30 let), splňující podmínky pro studijní průměr, sociální nebo zdravotní handicap a žádosti mohou být určeny pro studium na střední, vyšší odborné či vysoké škole v České republice.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, obce, organizace zřizované a zakládané obcemi, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit,  nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 850 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 02. 2020

Cílem programu je podpora rozvoje dopravních hřišť. Žadatelem může být vlastník, provozovatel, nebo zájemce o zřízení dopravního hřiště - např. obce a jejich organizace, státní příspěvková organizace nebo jiný subjekt, pokud provádí výchovně vzdělávací či zájmovou činnost zaměřenou na dopravní výchovu dětí či mládeže.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 02. 2020

Cílem programu je finančně podpořit činnosti v oblastech - dobrovolnictví a občanské aktivity, přechod klientů z programu pracovní rehabilitace na otevřený trh práce, aktivní život seniorů a mezigenerační aktivity, celoživotní učení a vzdělávání seniorů, osvěta v péči o osoby s poruchou autistického spektra, podpora organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné občany, zvyšování informovanosti ohrožené mládeže, preventivní služby na podporu funkčnosti rodiny, aktivity podporující integraci cizinců a menšinových aktivit na území města Plzně, podpora mobilní specializované paliativní péče. Žadateli mohou být fyzické či právnické osoby a organizační složky statutárního města Plzně.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 02. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 3. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášeno 7 fichí (opatření):

 • Rozvoj lesnické infrastruktury (Lesnická infrastruktura)
 • Rozvoj zemědělské infrastruktury (Zemědělská infrastruktura)

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 02. 2020

Cílem programu je v oblasti prevence kriminality předcházení společensky nežádoucích jevů ve formě trestné činnosti a následné zařazení osob do běžného života. V programu Protidrogové prevence budou podpořeny projekty zaměřené na podporu služeb, které poskytují volnočasové aktivity pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného nebo rizikového prostředí, na podporu specifické primární prevence rizikového chování s cílovou skupinou dětí a mládeže, na probační a resocializační programy pro mladistvé a dospělé, na podporu projektů primární prevence s cílem zlepšit ochranu před trestnou činností, na sociální a resocializační programy na začleňování prvopachatelů a recidivistů po návratu z výkonu trestu, zaměřené na změnu životního stylu, zvyšování kvalifikace a podporu zaměstnatelnosti, na podporu vzdělávání, analýzu současného stavu a monitorování symptomů rizik v daných oblastech specifické primární prevence rizikového chování, sekundární a terciární protidrogové prevence, na další projekty reagující na aktuální situaci na drogové scéně ve městě. Žadatelem může být právnická osoba, která je registrována podle zvláštních právních předpisů platných v ČR a splňuje všechny zákonem předepsané podmínky pro provozování činnosti.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 02. 2020

Cílem programu je zajistit spolufinancování projektů zaměřených na aktivity příslušníků národnostních menšin a činnosti subjektů národnostních menšin. Podporovanou aktivitou je např. podpora mimořádných kulturních akcí místního, regionálního i nadregionálního významu. Žadateli jsou občanská sdružení a PO národnostních menšin.

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je rozvoj lidských zdrojů podporou spolupráce a partnerství právnických osob na území JMK vykonávajících činnost škol a školských zařízení se zahraničím a rozvojem jazykových znalostí žáků a studentů. Žádat mohou střední a vyšší odborné školy.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
230 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Program podporuje aktivity zaměřené na zlepšení nebo udržení stávajícího zdravotního a psychického stavu dlouhodobě nemocných občanů města Zlína. Žadatelem jsou NNO sdružující tyto občany.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Zaměření podpory z tohoto programu je na oblast certifikovaných protidrogových aktivit a snaží se přispět k podpoře projektů zaměřených na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí. Žadateli jsou subjekty mající sídlo (bydliště) či působnost na území Jihomoravského kraje, jejichž činnost je zaměřena na oblast protidrogových aktivit (právnické osoby, spolky, ústavy, o.p.s., církevní, náboženské společnosti, církevní právnické osoby).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Program podporuje aktivity v rámci osvětových kampaní podporujících zdravý životní styl, udržitelný rozvoj, projekty zaměřené na prevenci sociálně nežádoucích jevů, projekty zaměřené na prorodinnou politiku. Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající. Projekt lze realizovat v období od 14.2.2020 do 30.11.2020.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Výzva je zaměřena na zakládání a nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Žadateli jsou malé a střední podniky a velké podniky (velké podniky pouze se 100 % vazbou na životní prostředí) v rámci ITI Olomouc. Každý žadatel může v této výzvě předložit maximálně jeden projekt.

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek (nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV). Na nákup pozemků a budov může Řídicí orgán zpracovat vlastní oponentní znalecký posudek k posudku povinně předkládanému příjemcem, způsobilé výdaje na nákup budou uznatelné maximálně do výše tohoto posudku. Poskytovatel podpory bude v rámci pořízení strojů a zařízení považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu.
 • Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku do výše 50 % celkových způsobilých investičních výdajů na projekt.
 • Náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech určených správcem programu.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je zlepšení nakládání s odpady. Podporovanou aktivitou jsou např. aktivity podporující předcházení vzniku odpadů a jejich opětovné použití, včetně propagace předcházení vzniku odpadů, vznik a provoz RE-USE center v obcích, vznik a provoz prodejen bez obalu, opravárenská činnost, pořízení domácích kompostérů, pořízení elektrických kompostérů na gastroodpady, pořízení štěpkovačů nebo drtičů dřeva, které pochází z údržby zeleně v obcích a údržby zahrad občanů, zlepšení provozu zařízení k využití bioodpadů z údržby zeleně. Žadateli jsou obce, svazky obcí, podnikatelské subjekty, NNO.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
120 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je podpora pravidelné dlouhodobé volnočasové činnosti dětí a mládeže, která je realizovaná prostřednictvím organizací, spolků i jednotlivců, kteří podporují pravidelné aktivní trávení volného času bez podmínky, aby se děti a mládež zapojovaly do soutěží vrcholového typu a umisťovaly se ve výkonnostních žebříčcích. Podporovány jsou společensky prospěšné aktivity otevřené dětem a mládeži do 20 let zaměřené na všeobecný vědomostní a pohybový rozvoj, manuální zručnost, kreativitu, logické myšlení, tvořivé uvažování, aktivní pohyb pro radost, pořádání pobytových táborů. Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Zemědělský podnik (Investice do zemědělských podniků).
 • Zemědělská infrastruktura
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Program je cílen na podporu zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny. V rámci programu je očekávána součinnost s obecními úřady s rozšířenou působností. Žadatelem mohou být vlastníci kulturních památek. Obec s rozšířenou působností posílá souhrnně všechny obdržené žádosti Ministerstvu kultury do 31. března 2020.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je zkvalitňování sportovních zařízení a podpora pravidelné a systematické sportovní činnosti spolků, zejména sportovních subjektů pracujících s dětmi a mládeží, na území Jihomoravského kraje. V rámci výzvy jsou vyhlášeny dva dotační okruhy - Okruh A - Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení (oprava a údržba sportovišť, nákup strojů a strojních zařízení sloužící k údržbě a zajištění provozu sportovišť, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací), Okruh B - Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací (výdaje na dopravu, ubytování a stravování na soutěžích, nákup sportovního vybavení neinvestičního charakteru, výdaje na trenéry dětí a mládeže). Žádat mohou právnické osoby zaměřené na sport (sportovní kluby, tělocvičné jednoty a ostatní tělovýchovné organizace).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Tento program je zaměřen na podporu rozvoje kulturního života na území JmK v oblasti hudby, tance, divadla, folkloru, uměleckých řemesel, podpora subjektů činných v oblasti nemateriálních statků zapsaných na seznamu UNESCO a podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek. Žadatelem jsou fyzické nabo právnické osoby.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Fond je zřízen k podpoře léčebně preventivní péče lůžkových zdravotnických zařízení na území města, preventivních zdravotních programů, projektů podporujících zdravý životní styl, tvorby a udržení zdravého životního prostředí. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám na realizaci inovativních projektů a aktivit.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků ve vybraných oborech (podpora celoživotního vzdělávání, podpora zbývající části specializační vzdělávání pro pracovníky, kteří již část specializační přípravy v oboru absolvovali, podpora specializačního vzdělávání v oborech, ve kterých je aktuální nedostatek specialistů, podpora specializačního vzdělávání v těch oborech, které dle předpokladu budou v dalších letech potřebné). Žadatelem na rezidenční místo je právnická nebo fyzická osoba, která je poskytovatelem zdravotních služeb, případně krajskou hygienickou stanicí. Žádosti se od roku 2020 podávají přes jednotný dotační portál RISPF.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem grantu je podpora dobrovolných hasičů a složek IZS. Podporovanou aktivitou jsou opravy, modernizace nebo rekonstrukce cisternových automobilových stříkaček, pořízení nové CAS v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra, výstavba nebo rekonstrukce požárních zbrojnic a nákup nového dopravního automobilu v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR, podpora činnosti spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS, podpora vybavení obecní nebo městské policie, vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany. Žadateli jsou obce mající jednotky SDH, spolky, veřejně prospěšné organizace a ostatní složky IZS.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je poskytnutí příspěvku přepravcům na zajištění speciální přepravy zdravotně postižených osob a seniorů z řad občanů SMZ. Žadateli jsou fyzické či právnické osoby, které mají předpoklady pro realizaci těchto aktivit, disponující vhodně upravenými přepravními vozy a případě potřeby i asistenty pro přepravované osoby.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Tento program je zaměřen na podporu škol a školských zařízení v oblasti specifické primární prevence, s cílem iniciovat a umožnit zahájení nebo rozvinutí vybraných preventivních programů škol a školských zařízení, které je realizují samostatně, nikoliv prostřednictvím jiných subjektů. Žadateli jsou PO - vykonávající činnost škol, školských zařízení a pedagogicko-psychologických poraden.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je podpora poskytování domácí hospicové péče. Domácí hospicovou péči vykonává tým zdravotnických a nezdravotnických pracovníků – lékař, zdravotní sestra, pečovatelka, sociální pracovník a dobrovolníci ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Poskytují sociální poradenství, psychoterapeutickou podporu, spirituální podporu, kompenzační pomůcky aj. Péče je určená nejen nemocnému, ale i všem pečujícím osobám v době péče o pacienta. Žadateli jsou FO a PO mající oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je zachování základních funkcí v oblasti veřejné správy na venkově s ohledem na kvalitu života. V rámci výzvy je vyhlášeno 7 dotačních titulů - DT 1 - Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti; DT 2 - Podpora provozu místních akčních skupin; DT 3 - Dotace na úroky z úvěru na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti; DT 4 - Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě; DT 5 - Obecní knihovny; DT 6 - Společné integrované projekty; DT 7 - Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně. Žadateli jsou obce s méně než 3000 obyvateli, místní akční skupiny, dobrovolné svazky obcí.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je dlouhodobá, pravidelná a systematická činnost s dětmi a mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství a v souvisejících oborech (podpora skupin mládeže dlouhodobě pracujících v oblasti životního prostředí, podpora mysliveckých kroužků, rybářských kroužků, včelařských kroužků). Žadateli jsou obce, příspěvkové organizace, NNO, obchodní korporace, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem dotačního programu je neinvestiční podpora neformálně pečujících osob o člena rodiny zdravotně postiženého nebo s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo seniora prostřednictvím aktivit nestátních neziskových organizací. Žadateli jsou spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, zabezpečení bezbariérovosti, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
950 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Program podporuje zooterapeutické činnosti poskytované občanům města Zlína. Žadatelem mohou být fyzické i právnické osoby vykonávající tuto činnost pro občany města.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Program podporuje pořádání rekondičních a edukačních pobytů pro dlouhodobě nemocné občany města Zlína za účelem zlepšení nebo udržení stávajícího zdravotního a psychického stavu. Žadatelem jsou NNO sdružující tyto občany.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zpracování projektové dokumentace pro zajištění obnovy a zachování historických kvalit staveb sloužících pro sportovní účely tělocvičných jednot a obcí. Žadatelem jsou obce a Tělocvičné jednoty

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je podpora včelařů a včelařství za účelem zvýšení stavů včelstev, eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení zdravotního a genetického stavu včelstev a podpora chovu včel. V rámci výzvy jsou vyhlášeny čtyři dotační tituly - DT 1 - Podpora zájmového včelařství; DT 2 - Rozvoj volnočasových aktivit mládeže; DT 3 - Podpora výsadby medonosných rostlin a dřevin; DT4 - Podpora zařízení pro získávání vosku ze včelího díla a voskových víček. Žadateli jsou fyzické osoby (zájmový včelař), právnické osoby (včelařské kroužky mládeže ČSV), základní organizace Českého svazu včelařů a včelařské spolky.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Program umožňuje finančně ocenit pravidelné bezpříspěvkové dárce krve. O prostředky pro tento účel mohou žádat organizace zajišťující bezpříspěvkové dárcovství krve na území města Zlín.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je podpora včelařství v kraji. Podporovanou aktivitou je např. rozšíření a zkvalitnění chovu stávajících včelařů, podpora začínajících včelařů, prevence nemocí včel pořízením nových úlů. Žadateli mohou být včelaři - např. fyzické a právnické osoby, NNO.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Výzva je zaměřena na zakládání a nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Žadateli jsou malé a střední podniky a velké podniky (velké podniky pouze se 100 % vazbou na životní prostředí) v rámci ITI Hradec Králové-Pardubice. Každý žadatel může v této výzvě předložit maximálně jeden projekt.

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek (nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV). Na nákup pozemků a budov může Řídicí orgán zpracovat vlastní oponentní znalecký posudek k posudku povinně předkládanému příjemcem, způsobilé výdaje na nákup budou uznatelné maximálně do výše tohoto posudku. Poskytovatel podpory bude v rámci pořízení strojů a zařízení považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu.
 • Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku do výše 50 % celkových způsobilých investičních výdajů na projekt.
 • Náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech určených správcem programu.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Program je zaměřen na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji, což přispěje ke zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí v silničním provozu na pozemních komunikacích v Pardubickém kraji a dále ke snížení rizika úrazu dětí v silničním provozu. Dotace je určena na výstavbu dětského dopravního hřiště, učeben a sociálního zázemí, na pořízení dopravního značení a světelné signalizace, mobilního dětského dopravního hřiště, mobiliáře dětského dopravního hřiště, dětských dopravních prostředků, vybavení učeben dataprojektory a PC, na pořízení přenosných semaforů. Žadateli jsou obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené krajem a obcí, fyzické nebo právnické osoby (obchodní společnosti, spolky, ústavy, nadace, nadační fondy) s předmětem činnosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu nebo vzdělávání.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je finanční podpora neinvestičních činností uplatňujících environmentálně šetrné principy v ochraně životního prostředí. Podporovanou aktivitou jsou např. vzdělávací a osvětové činnosti v oblasti EVVO zaměřené na podporu spolupráce veřejnosti, obcí a škol v oblasti komunitního plánování pro udržitelný rozvoj a sdílení příkladů dobré praxe. Žadateli jsou NNO, obce, dobrovolné svazky obcí, školy jejichž zřizovatelem není Jihomoravský kraj.

.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

V rámci programu bude podporována činnost středisek ekologické výchovy, informačních středisek a škol v oblasti ekologické výchovy a osvěty, osvětová a publikační činnost, školní a studentské práce s tématikou ochrany životního prostředí, realizace akcí směřujících ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti. Žadatelem mohou být FO, PO, NNO, školy, obce a svazky obcí.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je zlepšit společenský život v obcích, posílit vzájemnou spolupráci obyvatel v regionu, zlepšit ochranu přírodního a kulturního dědictví, zachovat a obnovit tradice a podpořit regionální produkci. Podporovány jsou kulturní a společenské akce pořádané pro děti, aktivity pořádané mládeží od 16 let, aktivity pro rozvoj komunitního života, spolupráce místních obyvatel, spolků a dalších aktérů v území, osvětové činnosti zaměřené na ochranu přírody a EVVO, obnova tradic a řemesel v obcích, sportovní akce pro širokou veřejnost, kampaně typu Světový den zdraví, Ukliďme Česko, Den země, Dny zdraví apod. Žadatelem mohou být nestátní neziskové organizace, církve a jejich organizace a fyzické osoby.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce zařazené do Festivalu muzejních nocí 2020, a dále kulturní aktivity a akce uskutečněné v rámci Noci kostelů 2020 na území kraje. Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba realizující projekt v rámci podporovaných akcí.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury pro předškolní a základní vzdělávání včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti, a nákup pozemků a nemovitostí, na pořízení vybavení budov a učeben, na pořízení kompenzačních pomůcek, na zajištění vnitřní konektivity základních škol a připojení k internetu. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání, zařízení péče o děti do 3 let, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 610 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup pozemků, staveb, zařízení, vybavení a automobilu, na výstavbu nové infrastruktury a stavební úpravy objektů pro výkon činnosti sociálních služeb. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované a zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 349 998,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je poskytnutí podpory na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1.10.2017 do 31.12.2018. Žadatelem je vlastník lesa nebo osoba s právy a povinnostmi vlastníka lesa. Žádost se podává k příslušnému kraskému úřadu.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury sociálních služeb a komunitních center. Dotace je určena na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra (včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí), rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, nákup pozemků, budov a staveb, pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb, vybavení pro zajištění provozu zařízení. Žadatelem jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 325 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem dotačního programu je podpora neinvestičních pro-rodinných aktivit nestátních neziskových organizací za účelem podpory partnerských a rodičovských kompetencí a podpory stability a autonomie rodiny. Podporovanou aktivitou jsou osvětově vzdělávací programy, celoroční volnočasové aktivity pro děti předškolního věku a jejich rodiče, celoroční aktivity na podporu mezigeneračních vztahů, zřízení nebo provoz Family Pointu, osvěta a podpora k vytváření flexibilních pracovních úvazků. Žadateli jsou NNO.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem tohoto programu je zachování a obnova veřejně přístupných drobných památek místního významu, tj. drobných staveb a objektů, nebo jejich částí s nepopiratelnou kulturně historickou hodnotou, které nejsou prohlášeny kulturními památkami (kapličky, památníky, kříže, boží muka, smírčí kříže, apod.). Žadateli jsou vlastníci památek.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Tento program je zaměřen na podporu zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně, na realizaci opatřední k ochraně živočichů, rostlin a biotopů, na podporu činnosti zařízení poskytujících péči o zvířata v nouzi, na zajišťování záchranných programů pro ohrožené druhy zvířat, na údržbu a obnovu drobných památek v krajině. Žadateli mohou být FO, PO, NNO, školy, obce a svazky obcí.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je podporovat zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cyklistiky jako součást budování systému bezpečných mezinárodních a krajských cyklostezek a cyklotras na území Kraje. Podporovanou aktivitou je např. výstavba nových cyklostezek, opravy povrchů stávajících cyklostezek a cyklotras, budování doprovodné infrastruktury. Žadateli jsou např. obce, dobrovolné svazky obcí, MAS, Lesy České republiky, s.p., Povodí Moravy, s.p., Mendelova univerzita v Brně, České dráhy, a.s., Správa železniční dopravní cesty, s.o., Ředitelství silnic a dálnic ČR.  

 

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je přímá pomoc zranitelným skupinám a posílení jejich postavení ve společnosti. Podporovanou aktivitou je např. analýza současného stavu služeb pro osoby se zdravotním postižením, vybraných institucí sociální péče a míry zapojování osob se zdravotním postižením na pracovní trh, podpora inovativních opatření na trhu práce, budování kapacit sociálních úřadů a poskytovatelů soc. péče, zvýšení kvalifikace a znalostí zdravotnického personálu a poskytovatelů sociálních služeb, studijní návštěvy vybraných českých center sociálních služeb a péče pro zástupce vybraných místních center, zpřístupňování veřejných budov osobám se zdravotním postižením, apod. Žadateli jsou NNO, další fyzické a právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a poskytování sociálně-právní ochrany dětí, územní samosprávné celky a mezinárodní organizace. 

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
13 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je podpora vinařství a vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství. V rámci výzvy jsou vyhlášeny dva dotační programy - DT 1 - Prezentace vinařství a vinohradnictví; DT 2 - Prezentace ovocnářství a zelinářství. Žadateli jsou obce, svazky obcí, spolky, zájmová sdružení právnických osob nebo obecně prospěšné společnosti.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem dotačního programu je podpora zkvalitnění činnosti certifikovaných turistických informačních center na území Jihomoravského kraje. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby provozující TIC.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je podpora obcí v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Podporovanou aktivitou je např. podpora projektů ke zlepšení přehlednosti přechodů pro chodce a míst pro přecházení a zajištění jejich řádné viditelnosti, ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích osazením nových bezpečnostních prvků, a ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích prostřednictvím realizace preventivních vzdělávacích, informačních a volnočasových aktivit. Žadateli jsou obce, příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky, NNO.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Zaměření podpory z tohoto programu je na rozvoj materiálně technické základny pro práci s dětmi a mládeží v nestátních neziskových organizacích dětí a mládeže jakožto základní předpoklad pro další rozvoj práce s dětmi a mládeží v rámci celého území Jihomoravského kraje. Žadateli jsou NNO mající ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury v oblasti předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání (výstavba nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy, nákup pozemků a staveb, budování bezbariérovosti škol, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity ZŠ a připojení k internetu). Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání, další subjeky podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 601 433,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Nadace je zaměřená na podporu nekomerčních aktivit v oblasti tvorby a interpretace slovesného i dramatického umění, vědy a publicistiky.

Program poskytuje:

 • Granty na první vydání původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické dílo) / včetně překladu do českého jazyka
 • Stipendia na vytvoření původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické dílo) / včetně překladu do českého jazyka
 • Granty na první vydání literárního díla z oblasti divadelního, rozhlasového a filmového umění / včetně překladu do českého jazyka a pro  absolventy uměleckých škol (studium ukončeno max. 3 roky před podáním žádosti) bez angažmá v profesionálních divadlech (výhradně pro interprety – výkonné umělce)
 • Stipendia na vytvoření původní divadelní hry, rozhlasového díla, teatrologické studie / včetně překladu do českého jazyka a na scénáře dokumentárního filmu zásadního společenského dosahu
 • Granty na první vydání publicistického díla s tematikou aktuálních společenských problémů / včetně překladu do českého jazyka
 • Stipendia na vytvoření publicistického díla významného společenského dosahu / včetně překladu do českého jazyka
 • Podpora vydávání závažných vědeckých časopisů
 • Cestovní stipendia vědeckým pracovníkům do 35 let

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 02. 2020

Cílem programu je podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných turistickými informačními centry v Kraji Vysočina v oblasti cestovního ruchu, a to z důvodu zlepšení informovanosti o turistické nabídce kraje a zvýšení návštěvnosti Kraje Vysočina. Žadateli jsou fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby, které provozují na území Kraje Vysočina minimálně 6 měsíců k datu podání žádosti TIC.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
70 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury komunitních center. Dotace je určena na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra (včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí), rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, nákup pozemků, budov a staveb, pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb, vybavení pro zajištění provozu zařízení. Žadatelem jsou obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup objektů, zařízení a vybavení příp. stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami, na výstavbu či rekonstrukci komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na  ořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb, na nákup vybavení pro zajištění provozu zařízení. Žadateli jsou kraje, obce a jimi zřizované či zakládané organizace, nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, církve a církevní organizace. 

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
8 139 190,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro základní vzdělávání včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti. Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 165 752,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbou nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro předškolní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zvýšení kapacity MŠ a dětských skupin zařízení péče o děti do tří let věku. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, zařízení péče o děti do 3 let, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 883 050,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2020

Program se zaměřuje na podporu profesionální divadelní a koncertní činnosti celostátního významu, podporu nové tvorby, mladých umělců, podporu programů pro děti a mládež, posílení prestiže české kultury v zahraničí a na podporu rovného přístupu občanů ke kulturnímu bohatství. Žadatelem jsou umělecká tělesa s právní subjektivitou.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2020

Cílem podpory je stabilizace a zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu, společně se zvýšením opylovací služby rostlin v Plzeňském kraji. Dotace je určena na podporu začínajících a stávajících včelařů, na realizaci ozdravných a preventivních opatření proti závažným onemocněním včelstev, na administraci. Žadatelem může být právnická osoba - spolek působící v oblasti chovu včel, který v daném okrese sdružuje min. 50 % chovatelů včel. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
700 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2020

Cílem dotačního programu je snaha umožnit klubům nové pořízení nebo zhodnocení vlastního investičního majetku. Žadatelem mohou být nepodnikatelské subjekty - zapsaná sdružení/spolky, které jsou vlastníkem nebo mají v dlouhodobém pronájmu sportovní zařízení (min 5 let po době realizace projektu).

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2020

Cílem opatření je podpora veškerých sportovních aktivit handicapovaných bez věkového omezení na území města. Dotace je určena na sportovní přípravu dětí, mládeže a dospělých, na účast v soutěžích dětí, mládeže a dospělých, na údržbu sportovních areálů, které provozují sportovní organizace, na provoz sportovní organizace, na rozvoj kvality a úrovně hráčů. Žadatelem je nepodnikatelský subjekt i podnikatelský subjekt se sídlem v Českých Budějovicích, registrující děti, mládež a dospělé s handicapem. Minimální spoluúčast žadatele činí u nepodnikatelských subjektů 10 % z uznatelných nákladů projektu, u podnikatelských subjektů 40 % z uznatelných nákladů projektu.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 02. 2020

Cílem programu je finanční podpora pro pořadatelů příměstských táborů. Žadatelem mohou být nepodnikatelské i podnikatelské subjekty (občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti, školská právnická osoba, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, fyzické i právnické osoby zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže). Míra podpory pro nepodnikatelské subjekty činí 90 % ZV, pro podnikatelské subjekty činí 60 % ZV.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2020

Cílem programu je podpora činnosti organizací, které se zabývají volnočasovými aktivitami a službami pro mládež do 18 let a handicapovaným dětem (údržba a provoz kluboven a prostor pro volnočasovou činnost, vybavení kluboven a prostor pro volnočasovou činnost, účast na různých akcích a soutěžích pořádaných pro děti a mládež, organizace a realizace projektů pro organizované i neorganizované děti a mládež směřující k rozšíření nabídky volnočasových činností a péči o talenty, volnočasové aktivity pro handicapovanou mládež). Žadateli mohou být nepodnikatelské subjekty (občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti, školská právnická osoba, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, fyzické i právnické osoby zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže).

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2020

Cílem je podpora drobných iniciativ krátkodobého charakteru nebo jednorázové akce, v max. délce trvání 5 dní, pořádání sportovních her, turnajů, závodů a festivalů a jejich účast na nich, pořádání víkendových výprav mimo České Budějovice. Žadatelem mohou být nepodnikatelské subjekty (občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti, školská právnická osoba, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, fyzické i právnické osoby zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže). Míra podpory pro nepodnikatelské subjekty činí 90 % ZV.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro předškolní, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zvýšení kapacity MŠ, dětských skupin, služeb péče o děti do tří let, pořádání kurzů, školení. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 959 122,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 03. 2020

Fond je zřízen k podpoře partnerských vztahů města Zlína se zahraničními městy. Z fondu jsou poskytovány příspěvky a dotace fyzickým a právnickým osobám, které se zúčastní kulturních, společenských a sportovních akcí se zahraničními městy v rámci reprezentace města Zlína a propagace přátelských vztahů, a to jak v zahraničí, tak ve městě Zlíně. Uzávěrky příjmu žádostí v roce 2020 - akce s termínem konání leden až červen 2020 (1. kolo  - 9.12.2019), (2. kolo - 2.3.2020).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup objektů, zařízení a vybavení příp. stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb a komunitních center, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami, na výstavbu či rekonstrukci komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb, na nákup vybavení pro zajištění provozu zařízení. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované či zakládané organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace. 

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 917 185,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 03. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy je vyhlášena 1 fiche (opatření):

 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích.
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Mateřské a základní školy.
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Hasičské zbrojnice.
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro základní vzdělávání včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 491 500,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 03. 2020

Cílem programu je podpora výuky plavání v období od 1.1.2020 do 30.6.2020 v rámci povinné školní docházky na 1. stupni ZŠ. Dotace je určena na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět. Žadateli jsou kraje, hl. město Praha a základní školy zřizované registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi (uzávěrka do 3.3.2020). Podání žádosti o dotaci předchází předání podkladů pro žádost základními školami (od 2.1.2020 do 23.1.2020).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 03. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Potravinářství (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Podnikání na venkově (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Lesnictví (Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh). 

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 03. 2020

Výzva je zaměřena na vývoj tzv. Městských sítí (Network of Towns). Ty zajišťují dlouhodobou spolupráci mezi městy a umožňují společný tématický a udržitelný rozvoj měst. Podpořeny mohou být projekty zabývající se vývojem těchto sítí, a to například následujícími aktivitami:

 • Definováním cílových skupin pro vybraná témata, které jsou relevantní a zahrnují členy komunit aktivních v daných oblastech (odborníci, místní asociace, skupiny občanů etc.)
 • Mobilizací občanů napříč Evropou
 • Integrací široké škály aktivit pro společné zájmy měst a zúčastněných stran
 • Definováním základu pro budoucí iniciativy a aktivity napříč zúčastněnými městmi a řešení společných problémů

Maximální doba realizace projektů je 24 měsíců.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na pořízení bytů formou výstavby nových bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, obce.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 087 833,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 03. 2020

Cílem programu je přispět k zavedení ovocného hodnotového řetězce v zájmu zlepšené výživy, zdraví a obchodních příležitostí ve woredě Arba Minch Zuria zóny Gamo Gofa, SNNPR, Etiopie, včetně omezené diverzity pěstovaných ovocných plodin, jejich neefektivní skladování či posklizňové zpracování a ztížený přístup na trh. Žadatelem jsou realizátoři jednoletých či víceletých projektů (spolky, nadace a nadační fondy, ústavy, obecně prospěné společnosti, právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, územní samosprávné celky, mezinárodní organizace, dobrovolné svazky obcí).

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 03. 2020

Výzva je zaměřená na realizaci aktivit, které pomohou evropským firmám inovovat, vývíjet a přivádět na trh nové či inovované produkty a služby využíváním dat z programu Copernicus a v relevantních případech propojením s evropskými satelitními navigačními/pozičními technologiemi. Data z programu Copernicus budou základem datových hodnotových žebříčků a integračních aktivit. Projekty by se měly zabývat současnými informačními technologiemi, jako například zpracovávání velkých dat, propojením technologií, strojovým učením, využitím umělé inteligence a dalších současných technologií pro řešení výzev spojených se zpracováním velkých obejmů různorodých dat z různých zdrojů.

Projekty by měly využívat existující evropskou datovou infrastrukturu, jako napřáklad DIAS platformy programu Copernicus, evropské otevřené datové portály, průmyslové datové platformy a v relevantních případech zkoumat možnosti synergií s EGNOS/Galileo signály a službami. Projekty musí demonstrovat, že mají přístup k dostatečně objemným, komplexním a realistickým datovým sadám.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 03. 2020

Výzva je zaměřena na využití všech získaných a dostupných dat poskytovaných vesmírnými misemi v jejich operativní a post-operativní fázi, ve fázi zpracování dat a pozemními výzkumy vesmírně orientovaných aktivit. Projekty mohou využívat data dostupná v archivech Evropské kosmické agentury (ESA Space Science Archives). Kombinace a korelace těchto dat s daty z mezinárodních vědeckých misí, stejně jako s relevantními daty z pozemní infrastruktury, je podporovaná za účelem zvýšení vědecké hodnoty a umožnění nových výzkumných aktivit za využití existujících datasetů.

Meizinárodní spolupráce je silně podporovaná, a to zejména s těmi státy, které jsou aktivní v kosmickém výzkumu a vědě. Očekává se zapojení post-graduálních vědců, inženýrů a výzkumníků. Podporována je také propagace genderové rovnosti, například formou poskytování stáží nebo stipendií. Očekávaný dopad této výzvy je zejména zvýšení počtu vědeckých publikací založených na evropských vesmírných datech, vývoj vysoce kvalitních produktů získaných z evropských datových archivů a vývoj pokročilých metod a nástrojů pro zpracování dat.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 03. 2020

Výzva je zaměřena na podporu vývoje satelitních komunikací a satelitních sítí. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Bezpečnou a robustní satelitní komunikací včetně kvantových technologií, jako například generování a distribuce klíčů, adaptace na kvantovou technologií, technologií proti ručení signálu, pokročilé kódování, modulace signálu a kryptografie etc.
 • Efektivními technologiemi přenosu signálu, které umožňují připojení více uživatelů s limitovanými frekvenčními prostředky - řízení technologií pro alokaci frekvencí, komunikace s více anténami, clustering uživatelů a opakované využívání frekvence
 • Vysokorychlostním zpracováním a flexibilními a repogramovatelnými technologiemi pro telekomunikace
 • Flexibilní pasivní a aktivní anténové technologie
 • Technologie pozemních systémů pro služby satelitní komunikace

Z těchto témat může být realizováno maximálně jedno pro každý projekt. Je očekávaná účast relevantních zúčastněných stran z průmyslového sektoru, a to primárně malých a středních firem. Podporováno je zapojení post-graduálních vědců, inženýrských a vědeckých pracovníků.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 03. 2020

Cílem programu je podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel kraje a podpora veřejného a osobního zdraví obyvatelstva v Ústeckém kraji. Dotace je určena na podporu léčebných rehabilitací a rehabilitačních pobytů občanů s indikovaným neurologickým onemocněním, realizovaných nad rámec veřejného zdravotního pojištění, na podporu zdravotní gramotnosti a osvojování si chování zaměřeného na prevenci zdravotních rizik v průběhu celého života. Žadatelem jsou právnické osoby, která je oprávněným poskytovatelem zdravotních služeb (okruh 1), fyzické osoby, kterým byla ošetřujícím lékařem indikována léčebná rehabilitační péče (okruh 1), nestátní neziskové organizace, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, svazky obcí, obce, fyzické osoby, právnické osoby zakládané Ústeckým krajem, právnické osoby zřizované nebo zakládané obcí a ČR na území Ústeckého kraje, obchodní společnosti s podílem obcí či Ústeckého kraje a podnikatelské subjekty, které působí a realizují své aktivity na území Ústeckého kraje (okruh 2). O dotaci lze zažádat i v termínu od 1. 4. – 30. 4. 2020 (rehabilitace a projekty/aktivity realizované v období od 1. 5. – 31. 12. 2020), případně ještě od 19. 8. – 31. 12. 2020 (rehabilitace a projekty/aktivity realizované v období od 1. 9. – 31. 12. 2020).

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 03. 2020

Cílem výzvy je přispět k rozvoji horské služby v Bosně a Hercegovině, a to s ohledem na efektivnější poskytování těchto služeb nejen pro místní obyvatelstvo, ale i pro zahraniční turisty včetně českých (zpracování studie zaměřené na mapování současného stavu HS, pořádání kulatých stolů s cílem propojit HS se státní správu, nákup a dodávka vybavení pro HS, školení a výcvik pro HS, osvětové kampaně pro zvýšení povědomí občanů a veřejnosti o aktivitách HS, a jiné). Žadatelem jsou realizátoři jednoletých či víceletých projektů (spolky, nadace a nadační fondy, ústavy, obecně prospěné společnosti, právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, územní samosprávné celky, mezinárodní organizace, dobrovolné svazky obcí).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 03. 2020

Podpora organizování a realizování lékařských a zdravotnických školení, sympózií, výstav, konferencí a kongresů pořádaných na území Ústeckého kraje se zaměřením na odbornou i laickou veřejnost z Ústeckého kraje. Žadateli jsou prrávnické a fyzické osoby podnikající - s oprávněním realizovat profesní, vědecké a technické činnosti. Žádost na projekty realizované v období od 1.1. – 31.12.2020 se podává od 3.2. – 6.3.2020, žádost na projekty realizované v období od 1.5. – 31.12.2020 se podává od 1.4. – 30.4.2020, žádost na projekty realizované v období od 1.9. – 31.12.2020 se podává od od 17.8. – 7.9.2020.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 03. 2020

V rámci výzvy budou podporovány projekty zaměřené na zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů. Žadatelem mohou být OSS a příspěvkové organizace zřízené státem, veřejné vysoké školy, sdružení právnických osob z veřejné správy, vyšší územní celky a rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené vyšším územním celkem, obce a rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené obcí, NNO.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 20.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na provoz zařízení péče o děti, na pořádání příměstských táborů v době školních prázdnin, na doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity, na společnou dopravu dětí. Žadateli mohou být školy a školská zařízení, kraje, obce, organizace zřizované kraji a obcemi, dobrovolné svazky obcí, obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, NNO.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 03. 2020

Výzva je zaměřená na výzkum etických, právních, sociálních, vzdělávacích, genderových, kulturních, náboženských a historických kontextů a důsledků (nebo dopadů) inovací. Interdisciplinární výzkum může být žádoucí například v oblasti důsledků digitalizace na demokratické hodnoty procesy, politického zapojení nebo nerovností (genderové, etnické etc.).

Hlavními cíli bude analyzovat, objevovat a zvažovat řešení pro výzvy a příležitosti, které sociální a technologické inovace přivádí do společnosti. Výzkum pomůže porozumět, jak jsou inovace a společnost na sobě navzájem závislé a posilují kapacitu společnosti pro integraci inovací a přizpůsobení se změnám. Očekávaný dopad této výzvy je zejména pochopení kontextů a významných dopadů inovací, poučení se z minulosti a umožnění legislativním orgánům a dalším relevantním stranám pochopit a ovlivňovat důsledky digitální transformace.

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2020

Výzva je zaměřená na podporu mezinárodního oběhu kulturních děl a je součástí sub-programu MEDIA. V rámci výzvy, soustředěné na filmové vzdělávání, mohou být podpořeny projekty zabývající se například:

 • Podporou vývoje zájmu diváků a zlepšením přístupu k evropským audiovizuálním dílům zejména prostřednictvím propagace, filmových akcí a festivalů a zvyšováním filmové gramotnosti
 • Aktivitami zaměřenými na propagaci filmové gramotnosti a zvyšováním znalostí diváků v rámci evropské audiovizuální tvorby, a to zejména u mladých diváků

Projekty by se také měly zabývat přispěním evropských filmů a dalších audiovizuálních děl ke vzdělávání. Očekávaný dopad této výzvy je například:

 • Vývoj spolupráce mezi evropskými partnery pro oblast filmového vzdělávání
 • Zvýšení dopadu projektů pro filmové vzdělávání
 • Vývoj nových inovativních projektů pro filmové vzdělávání, a to zejména projektů využívajících digitální nástroje

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2020

Výzva je zaměřená na výzkum souvislostí mezi politickým diskurzem a identitami (včetně populistické politiky), dialogem vedeným odůvodněnou argumentací a potenciálem k dosažení shody na politických rozhodnutích. Projekty by také měly zohlednit problémy, způsobující nefunkčnost efektivní participace v poradních a participačních procesech (zejména v případě zranitelných skupin obyvatelstva a méně politicky aktivních) a způsoby, jakými jsou tyto procesy přeměňovány vládou a institucemi na konkrétní akce. 

Musí být zohledněn také dopad technologie na politické systémy. Zhodnocení přispění digitálních technologií k implementaci poradní a participační demokracie je nezbytnou aktivitou. Role internetu by měla být také zkoumána (včetně spojení se sociálními sítěmi), a to zejména ve spojení se současnými událostmi, kdy se objevují pochybnosti o kapacitě internetu jakožto o platformě pro racionální komunikaci mezi voliči a politickými subjekty.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2020

Výzva je zaměřena na tvorbu sítě, která propojí evropská muzea a kulturní dědictví (národní, regonální a lokální muzea, místa kulturního dědictví etc.) s výzkumníky a relevantními a veřejnými orgány pro podporu spolupráce mezi evropskými muzei a místy kulturního dědictví. Tato síť bude sloužit k aplikování nových možností pro sdílení sbírek, zařízení pro výzkum a specializovaných znalostí pro restaurování a konzervaci exponátů, včetně tradičních dovedností a technik. Síť má za cíl také realizaci putovních výstav a sdílených digitálních exhibicí.

Od podpořených projektů se očekává důraz na udržitelnost této sítě a průzkum možností pro další spolupráci institucí. Také by mělo dojít k identifikaci specifických výzkumných, inovačních a tréninkových požadavků pro legislativní orgány za účelem zlepšení spolupráci mezi muzei a místy kulturního dědictví.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2020

Výzva je zěmřena na implementaci pilotních akcí pro formální a neformální vzdělávací řešení, která řeší integrační výzvy dětí (0-18 let) z nedávné migrační vlny, zejména děti uprchlíků a žadatelů o azyl a sirotků, včetně dětí v příjmacích střediscích a uprchlických táborech. Projekty by se měly zabývat aktivitami realizovanými s lokálními školami, učebními programy a organizacemi pracujícími s dětmi (zaměřené na migraci či jiné). Aktivity by měly být realizovány nejen v formálním vzdělávacím prostředí, ale i v neformálních sociálních situacích a prostředích mimo školu.

Projekty by spolupracovat s relevantními zúčastněnými stranami, včetně dětí imigrantů a jejich rodin, za účelem kvalitního návrhu a provedení projektu. Očekávaná je také demonstrace dalšího využití projektu a vývoj silného a realistickho plánu pro dlouhodobou udržitelnost projektu. Podporováno je také zapojení multidisciplinárních a multisektorálních týmů, vzhledem k rozsahu této výzvy.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2020

Výzva je zaměřená na zhodnocení různých motivů a manifestací radikálních ideologií s násilným potenciálem, společenských i politických, které využívají pro svou propagaci digitální i místní prostředí. Podpořené projekty by se měly zabývat ucelenou analýzou trendů u radikálních ideologií a extremismu a motivů, které tuto radikalizaci a polarizaci společnosti způsobují.

Projekty by se měly soustředit na psychologické a sociální mechanismy odcizení a radikalizace mladých lidí v městském a příměstském prostředí. Výzkumné aktivity by měly vyvinout nové metodologie za úzké spolupráce s občanskou společností a legislativními orgány. Výzkum by měl probíhat s důrazem na aktivity v terénu a tvorbu širokého empirického základu pro jeho další rozšíření. Očekávaný dopad této výzvy je například:

 • Zvýšení kapacity pro rychlou identifikaci rizikových skupin a lépe zacílené a efektivní intervence a legislativu
 • Zvýšení povědomí o demografických faktorech radikalizace a představení preventivních a efektivních de-radikalizačních přístupů
 • Poskytnutí holistických důkazů pro podporu situační analýzy v oblasti radikalizace

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj inovativních strategií a pilotních řešení pro udržitelnou přeshraniční, regionální a lokální spolupráci pro oblast cestovního ruchu, zejména tedy pro tzv. kulturní turismus. Projekty by se měly také zabývat podporou řízení, tréninku a služeb pro tuto spolupráci. Speciální pozornost při realizaci strategií a pilotních aktivit by měla být věnována minoritním kulturám a regionům, stejně tak městským oblastem, které jsou pro kulturní turismus v současné chvíli méně atraktivní. Od podpořených projektů se také očekává realizace místních přístupů a aktivit pro výzkum vztahů mezi kulturním turismem uvnitř Evropy a tzv. "Evropanizací" a jejich dopadu na kulturní identitu a pocit začlenění.

Přeshraniční spolupráce by měla být zaměřená převážně na partnerství mezi státy EU a balkánskými zeměmi nebo státy východní Evropy. Navrhovaná řešení by měla být vyvíjena a testována v širokých a diverzifikovaných partnerstvích zúčastněných stran. Tyto strany mohou být například podnikatelé v cestovním ruchu, malé a střední firmy, regionální a lokální úřady a instituace a organizace reprezentující obyvatele v daných regionech.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2020

Výzva je zaměřena na výzkum z regionálních, národních a evropských datových zdrojů za účelem analýzy transofrmace evropského mediálního prostředí od začátku 21. století až po současnost v globálním kontextu. Kromě analýzy mediální produkce, vlastnictví a eventuální cenzury by se měl výzkum zaměřit na vzorce v rozdílném využívání médií napříč socio-ekonomickými kategoriemi a evropskými zeměmi a regiony. Výzkum by měl poskytnout nové informace zahrnující data, která zachycují vývoj a rozdělení spotřeby médií a mediálního obsahu. Očekávaný dopad výzvy je například:

 • Poskytnutí analýzy evropského mediálního prostředí a jeho propojených vzorců produkce, využití, propagace etc.
 • Zlepšení statistických dat a metod pro výzkum médií
 • Poskytnutí znalostí a efektivních nástrojů legislativním orgánům pro oblast měnícho se mediálního prostředí

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2020

Výzva je zaměřená na založení nových výzkumných center či sítí výzkumných center v Evropě, a to za úzké spolupráce s lokálními a inovačními strukturami umístěnými v třetích zemích a regionech. Podpořeny mohou být projekty, zaměřeny například na:

 • Poskytování služeb jako například inovační centra, co-workingové prostory, podnikové inkubátory pro evropské inovátory, kteří mají zájem plynule rozšířit své aktivity v daném regionu či spolupracovat s lokálními inovátory
 • Budování ekosystému zúčastněných stran včetně potenciálních zákazníků, partnerů etc. v daném regionu
 • Podporu internacionalizace demonstrovaných technologií a know-how
 • Založení programů pro vývoj místního trhu
 • Nabídku mentoringu, tréninku a zaměstnaneckých stáží za účelem zvýšit kapacity inovátorů

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2020

Výzva je zaměřena na zhodnocení dopadu technologických procesů, obchodu a globalizace na kvalifikovanosti, zaměstnanosti, mzdové nerovnosti a mobilitu práce a migraci v Evropské unii. Poté by se měly projekty zaměřit na analýzu způsobů, kterými tyto interakce mezi technologickým rozvojem a globalizací přemění současnou evropskou i globální strukturu trhu práce a obchodu v existujících i nastupujících sektorech a jaké dopady budou tyto změny mít na distribuci příjmů a sociální nerovnosti. Projekty by měly brát v úvahu ekonomické, institucionální, politické a socio-kulturní kontexty, požadavky a překážky.

Podpořené projekty by měly vytvořit ucelený soubor scénářů založený na datech z národních a mezinárodních agentur, z databází v oblastech trhu práce, globalizace, produktivity, nerovností a dalších relevantních oficiálních zdrojů. Analýza by měla být silně soustředěna na rozbor procesů technologických změn a globalizace v důležitých ekonomických sektorech. Podporována je také účast relevantních partnerů na realizaci projektu, zejména ze třetích zemí.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 03. 2020

Tento program krajského úřadu kraje Vysočina je zaměřen na rozvoj sítě cyklotras a cyklostezek. Výva obsahuje 2 podprogramy Projektová dokumentace (zvýšení absorpční kapacity v oblasti výstavby cyklostezek podporou přípravy projektové dokumentace realizace cyklostezek a cyklotras); Cyklotrasy a cyklostezky (podpora údržby, oprav, rekonstrukcí a výstavby základní infrastruktury pro cyklodopravu a cykloturistiku). Žadateli jsou obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované obcemi, podnikatelské subjekty, nestátní nezisková organizace.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na tvorbu strategických dokumentů stanovujících dlouhodobý přístup k problémům souvisejících se změnou klimatu a identifikujících vhodná adaptační nebo mitigační opatření na lokální a regionální úrovni. Žadateli jsou právnické osoby (veškeré subjekty a organizace, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové, založené jako právnické osoby v České republice).

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na různorodé činnosti současného umění (scénická umění, vizuální umění, literatura), na mezioborové projekty, které mohou zahrnovat i prvky audiovizuálního umění (film, digitální hry), na budování kapacit umělců a kulturních organizací v oblasti kulturního podnikání a uměleckých a technických dovedností. Žadateli jsou právnické osoby působící v oblasti profesionálního současného umění, OSVČ.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 140 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj a posilování dovedností asociací a jejich členů, posilování spolupráce na národní i evropské úrovni (s odpovídajícími protějšky z donorských států), včetně výměny informací a know-how. Žadateli jsou právnické osoby zaregistrované jako odborové organizace, síť či platforma v oblasti profesionálního současného umění.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 03. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 6. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

 • Podpora malých podniků (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Zpřístupnění lesa návštěvníkům (Neproduktivní investice v lesích).
 • Podpora spolkového života (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 03. 2020

Výzva je zaměřená na podporu sítí výzkumné infrastruktury, a to prostřednictvím implementace společné strategie/plánu pro technologický vývoj, který je nutný pro vylepšování jejich služeb formou partnerství a společných aktivit s průmyslovým sektorem. Projekty by tedy měly zahrnovat výzkumnou infrastrukturu, průmyslový sektor a zástupce malých a středních firem za účelem propagace sdílení inovací a znalostí prostřednictvím spoluvytváření nutných technických řešení a využívání platforem kombinujících výzkum a vývoj, integraci a validaci technologického vývoje. Projekty by měly být zaměřeny například na:

 • Identifikaci klíčových technik a trendů nutných pro budoucí vývoj výzkumné infrastruktury a tvorbu plánů a strategických agend pro tento vývoj
 • Vývoj fundamentálních technologií či technik vznikajících z efektivního a spojeného využívání výzkumných infrastruktur
 • Prototypizaci metodologií, protokolů a nástrojů pro větší výkon a pokročilé výzkumné aplikace

Očekává se také spolupráce s dalšími relevantními projekty podporovanými Evropskou unií.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 03. 2020

Výzva je zaměřená na aktivity podporující vzdělávání a tréninkové aktivity zaměstnanců (mužů i žen) v oblasti řízení a výzkumných aktivit v rámci výzkumné a vývojové infrastruktury. Podporovány jsou také stáže a výměny zaměstnanců, trénink a přísun nových zaměstnanců prostřednictvím specifických vzdělávacích osnov a kurzů a sdílení postupů a praxe napříč výzkumnými zařízeními. Podpořené projekty by měly čerpat z minulých aktivit a zkušeností získaných z projektů jako například RAMRI (Realising and Managing International Research Infrastructures) nebo RItrain (Research Infrastructures Training Programme.)

Mezi aktivity by měly být zahrnuta propagace existujících osvědčených postupů a zkušeností v rámci výzkumné infrastruktury a další zkoumání a využití úspěšných zkušeností pro širší spektrum relevantních zúčastněných stran. Podporováno je také zapojení univerzit a vývoj specifických kurzů a učebních postupů pro pan-evropskou výzkumnou infrastrukturu. Očekává se zvýšení využití interaktivního online tréninkového materiálu a zvýšená udržitelnost tréninkových a výměnných programů.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 03. 2020

Výzva je zaměřená na spolupráci, integraci a otevření klíčové národní a reginální výzkumné infrastruktury pro všechny evropské výzkumníky, a to z akademického i průmyslového prostředí a zajištění optimálního využití a společného vývoje této infrastruktury. Cílem výzvy je podpora "začínajících komunit" (starting communities), které dosud nebyly podporovány za účelem integrace infrastruktury pod programy FP7 či Horizon 2020. Tyto integrační aktivity zmobilizují klíčové zástupce výzkumné infrastruktury v dané oblasti a další zůčastněné strany (veřejná správa, technologičtí partneři, výzkumné instituce) z různých členských států Evropské unie, asociovaných zemí a dalších třetích zemí tam, kde je to vhodné.

Podpora bude poskytována převážně na tvorbu mezinárodního a virtuálního přístupu, poskytovaného evropským výzkumným pracovníkům a institucím (a výzkumným pracovníkům třetích zemí za určitých podmínek), spolupráci mezi výzkumnými infrastrukturami, vědeckými komunitami, průmyslem a dalšími zúčastněnými stranami. Podporovány budou také inovační snahy v oblasti služeb poskytovaných infrastrukturami, harmonizace, optimalizace a zdokonalení přístupových procedur a rozhraní.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 03. 2020

Výzva je zaměřená na podporu souladu a dobrých vztahů v oblasti západního Balkánu prostřednictvím kulturní spolupráce. Cíle této výzvy jsou zejména:

 • Zvýšení kulturní přeshraniční spolupráce napříč regionem západní Balkán a také zlepšení vztahů s Evropskou unií.
 • Podpora konkurenceschopnosti kulturních a kreativních tvůrčích odvětví v regionu

Aby bylo možné dosáhnout těchto cílů, měly by se projektové aktivity soustředit na následující priority:

 • Zvýšení kapacity kulturních a kreativních tvůrčích odvětví za účelem mezinárodní působnosti
 • Zvýšení mezinárodního oběhu kulturních a kreativních děl a tvůrců
 • Zvýšení mezikulturního dialodu mezi umělci a veřejností

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 03. 2020

Výzva je zaměřena na podporu realizace pilotního projektu, který má za cíl přispět ke zhodnocení výhod širokopásmového satelitního připojení v oblastech zasažených digitálními propastmi s podporou regionální či národní veřejné správy. Zúčastněné strany na realizaci projektu musí mít zkušenosti s implementací telekomunikačních technologií pro snížení digitální propasti a zvýšení kvality připojení. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Analýzou regionů Evropské unie v oblasti dlouhodobé digitální propasti a ovlivněných sektorů a populace
 • Zhodnocením jednoduchých a efektivních implementačních schémat pro zajištění jednoduchého přístupu k širokopásmovému satelitnímu internetu
 • Vývojem komunikačních aktivit
 • Zhodnocením výhod distribuce vzdělávacího multimedálního obsahu prostřednictvím satelitního internetu

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 950.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 03. 2020

Nadace Český literární fond se zabývá podporou nekomerčních aktivit v oblastech umění, vědy a publicistiky. Tento grant je zaměřen na podporu především pro doktorandy a postdoktorandy do 35 let formou cestovního stipendia. Stipendium má za cíl umožnit vědeckým pracovníkům absolovovat stáže v zahraničních institucích či aktivně se účastnit vědeckých konferencí. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. Žadatelem nemůže být místní akční skupina, organizace producentů či sdružení organizací producentů, státní příspěvková organizace.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 4 fiche (opatření):

 • Rozvoj zemědělských podniků (Investice do zemědělských podniků).
 • Cestou kvality - zpracování regionálních zemědělských produktů (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).
 • Rozvoj regionálního podnikání (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Spoluprací k zisku - konkurenceschopné místní trhy (Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Program podporuje aktivity, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi. Výstupem projektu bude studie proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh nebo aktivity k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace. Žadateli mohou být podnikatelské subjekty (MSP) a výzkumné organizace.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 03. 2020

Cílem programu - Dotační stipendijní program za účelem stabilizace nelékařského zdravotnického personálu v nemocnicích zřizovaných Jihomoravským krajem je posílení zájmu studentů o nelékařské zdravotnické obory a zajištění kvalifikovaných zdravotních služeb obyvatelstvu v nemocnicích zřizovaných JMK. Z výzvy budou podporováni žadatelé nezdravotnických lékařských oborů v následujících programech: Program 1 - student střední zdravotnické školy studující čtyřletý maturitní obor (zdravotnický asistent, praktická sestra, ošetřovatel); Program 2 - student vyšší odborné školy zdravotnické studující tříletý obor zakončený absolutoriem s diplomem (obor diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná dětská sestra, diplomovaný fyzioterapeut, diplomovaný radiologický asistent); Program 3 - student vysoké školy studující bakalářský program zakončen státní bakalářskou zkouškou (obor všeobecná sestra, ošetřovatelství, porodní asistence, fyzioterapie, ergoterapie, radiologický asistent). Žadatelem jsou studenti studující zdravotnické nelékařské obory akreditované MŠMT.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 03. 2020

Cílem programu je podpora poskytování domácí hospicové péče umožňující nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stádiu života dožít ve vlastním sociálním prostředí. Žadateli jsou organizace - poskytovatelé domácí hospicové péče, kteří mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 03. 2020

Cílem dotačního programu je podpora pilotních, rozvojových a inovativních projektů, za účelem naplnění potřeb cílových skupin (uživatelů) vedoucí ke zlepšení kvality jejich života (vzájemná spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb a se subjekty působícími v sociální oblasti, případně se subjekty z navazujících oblastí, podpora a rozvoj nových metod sociální práce a jejich pilotní ověření v praxi, podpora sociálního podnikání, sociální ekonomiky, zaměstnávání osob se zdravotním či sociálním znevýhodněním, sociální inovace, zavádění a pilotní ověřování systémových opatření, tvorba metodických materiálů, vznik nových inovativních služeb mimo zákon 108/2006 Sb.). Minimální požadovaná spoluúčast žadatelů činí pro ostatní žadatele NNO 20%, u nepodnikatelských subjektů (sociální služby v národní síti a JčK) 75 % z uznatelných nákladů projektu, u podnikatelských subjektů 40 % z uznatelných nákladů projektu.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
144 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 03. 2020

Cílem opatření je zachování a rozvoj neziskových organizací, které nejsou registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, ale významně se podílejí na podpoře, péči a pomoci pro specifické cílové skupiny. Dotace je určena na vytvoření nabídky volnočasových aktivit jako prevence sociálního vyloučení z důvodů věku nebo zdravotního či sociálního znevýhodnění, na realizaci podpůrných programů zaměřených na pomoc a péči o seniory, osoby se zdravotním znevýhodněním, osoby v sociální krizi, rodiny s dětmi, děti a mládež. Žadateli mohou být podnikatelské i neziskové subjekty, školy a organizace založené městem. Minimální požadovaná spoluúčast žadatelů činí u nepodnikatelských subjektů 20 % z uznatelných nákladů projektu, u podnikatelských subjektů 40 % z uznatelných nákladů projektu.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 440 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 03. 2020

Cílem dotačního programu je zachování a rozvoj stávající ucelené sítě poskytovatelů sociálních služeb. Žadateli mohou být podnikatelské i neziskové subjekty, školy a organizace založené městem. Dotace je určena na poskytování jednotlivých sociálních služeb. Minimální požadovaná spoluúčast žadatelů činí u nepodnikatelských subjektů 75 % z uznatelných nákladů projektu, u podnikatelských subjektů 40 % z uznatelných nákladů projektu.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 402 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 03. 2020

Cílem programu je zajištění spolufinancování vlastníkům nemovitých kulturních památek nacházejících se mimo území městské památkové rezervace a spolufinancování vlastníkům objektů, které nejsou kulturními památkami a nacházejí se na území městské památkové rezervace, při obnovách fasád především v uličních frontách a obnovách historicky hodnotných krovů, střešní krytiny a prací s tímto souvisejícími s ohledem na zlepšení kulturně historického prostředí. Žadateli jsou vlastníci nemovitých kulturních památek - fyzické a právnické osoby (nepodnikatelské i podnikatelské subjekty).

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 03. 2020

Cílem programu je zajištění spolufinancování vlastníkům při obnovách, konzervacích nebo restaurováních umělecko-řemeslných prvků ve veřejně přístupných prostorách objektů a movitých kulturních památek (zábradlí, mříže, výtahy, schodiště, štuky, malby, osvětlovadla, dlažba, vnitřní dveře, stropy, vitraje, leptané sklo, varhany, oltáře a další významné umělecko-řemeslné prvky). Objekty kulturní památky se musí nacházet mimo území městské památkové rezervace České Budějovice, objekty, které nejsou kulturními památkami musí být na území městské památkové rezervace. Žadateli jsou vlastníci nemovitých kulturních památek - fyzické a právnické osoby (nepodnikatelské i podnikatelské subjekty).

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 03. 2020

Cílem opatření je podpora pro poskytování adiktologických služeb v souladu se sociálními službami dle zákona č. 108/2006 Sb., podpora jednorázových a krátkodobých aktivit zaměřených na cílové skupiny poskytovatele a na poskytovatele samotné s cílem zkvalitnit poskytované služby. Žadateli mohou být podnikatelské i neziskové subjekty, školy a organizace založené městem. Minimální požadovaná spoluúčast žadatelů činí pro ostatní žadatele NNO 20%, u nepodnikatelských subjektů (sociální služby v národní síti a JčK) 75 % z uznatelných nákladů projektu, u podnikatelských subjektů 40 % z uznatelných nákladů projektu.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 080 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 03. 2020

Výzva je zaměřená na založení dlouhodobého partnerství prostřenictvím implemementace sérií strategických výzkumných a inovačních akcí a s nimi spojených aktivit pro rozvoj výzkumné kapacity. Podstatné části těchto aktivit již byly vyvinuty projektem PRE_LEAP_RE pod tématem LC-SC3-JA-2-2018. Výzkumné aktivity podporovány dlouhodobým partnerstvím by se měly zaměřovat na adaptaci obnovitelných energetických technologií pro africké enviromentální, sociální a ekonomické podmínky.

Od podpořených projektů je očekávána tvorba synergií a spolupráce s existujícími výzkumnými, inovačními a vývojovými programy. Zásadní je také zahrnutí široké škály členských států Evropské unie a jejich afrických partnerů. Odhadovaná doba realizace tohoto projektu pro dosažení dlouhodobé a udržitelné spolupráce je 5 let.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 15.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 03. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj radikálního zvýšení kvality a energetického výkonu existujících veřejných budov prostřednictvím podpory vývoje a validace přelomových řešení formou předkomerční fáze zadávání veřejných zakázek. Podpora může být poskytována zejména projektům zaměřeným na vývoj nových komponent a konfigurací pro dodávku energie již existujícím veřejným budovám. Tato energie by měla pocházet z obnovitelných zdrojů - 100 % energetické poptávky budovy (elektřina, teplá voda etc.) by mělo být pokryto z prostředků v rámci obnovitelných zdrojů energie. Aby bylo možno dosáhnout integrace obnovitelné energie v daném měřítku, budovy by měly dosahovat vysoké úrovně efektivity využívání zdrojů.

Očekávaný dopad této výzvy je zejména:

 • Efektivní integrace technologií pro obnovitelnou energii
 • Snížená fragmentace poptávky pro řešeních využívajících obnovitelnou energii ve veřejných budovách

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 15.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 03. 2020

Cílem programu je vybudování infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice a podporovat systém bezpečných nadregionálních a regionálních cyklotras. Žadateli jsou města, obce, dobrovolné svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob, spolky.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 03. 2020

Projekt je určen studentům středních škol, kteří žijí v dětském domově, nebo mají nárok na přídavky na dítě. Pro středoškoláky od 16 let je možnost zúčastnit se dvoutýdenního kurzu němčiny, angličtiny nebo francouzštiny na jazykové stáže v zahraničí. Nadační fond provádí výběr studentů na základě zaslané přihlášky a vybraným studentům poskytuje prostředky na dopravu, ubytování, stravování, učebnice a základní kapesné.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 03. 2020

Program je zaměřen na získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Žadateli jsou malé, střední a velké podniky v rámci ITI Hradec-Pardubice. Výstupem projektu musí být minimálně jeden z podporovaných výsledků výzkumu a vývoje - poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek, certifikovaná metodika nebo software.

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady (mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu).
 • Náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účel projektu.
 • Náklady na smluvní výzkum.
 • Neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran po dobu realizace projektu.
 • Náklady na poradenské služby využité výlučně pro účely projektu.
 • Dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 03. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Podpora oživení řemesel, živností, malých a středních firem a služeb (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - veřejná prostranství v obcích, mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, obchody pro obce, kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven, muzea a expozice pro obce.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 03. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny 2 fiche (opatření):

 • Podpora oživení řemesel, živností, malých a středních firem a služeb (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - veřejná prostranství v obcích, mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, obchody pro obce, kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven, muzea a expozice pro obce.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 03. 2020

Cílem programu je podpora poskytovatelům pobytových sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 (vybavení vybraných pobytových zařízení sociálních služeb koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úprava společné televizní antény). Žadateli jsou registrovaní poskytovatelé sociálních služeb (obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované obcemi nebo kraji, spolky, ústavy, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem programu je finanční podpora veškerých ostatních sportovních aktivit dětí a mládeže do 18 let na území města. Dotace je určena na sportovní přípravu dětí a mládeže od 6 do 23 let, na účast v soutěžích dětí a mládeže od 6 do 23 let, na údržbu sportovních areálů, které provozují sportovní organizace, na činnost sportovní organizace, na rozvoj kvality a úrovně hráčů. O dotaci mohou žádat nepodnikatelské subjekty - zapsaná sdružení/spolky se sídlem v Českých Budějovicích.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro základní, střední a vyšší odborné vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 047 655,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem dotačního programu je podpora sportovních výkonnostních aktivit dětí a mládeže včetně rozvoje na území města spadající do kategorie olympijských sportů (systém péče o talentovanou mládež). Dotace je určena na sportovní přípravu dětí a mládeže od 6 do 23 let, na účast v soutěžích dětí a mládeže od 6 do 23 let, na údržbu sportovních areálů, které provozují sportovní organizace, na činnost sportovní organizace, na rozvoj kvality a úrovně hráčů. Žadatelem může být pouze zapsané sdružení se sídlem na území města.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
850 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem programu je retence a akumulace vody v krajině. Podporovanou aktivitou je odstranění havarijních stavů na rybnících a vodních nádrží. Žadateli jsou např. zemědělští podnikatelé.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, zabezpečení bezbariérovosti, nákup pozemků a nemovitostí, na pořízení vybavení budov a učeben, na pořízení kompenzačních pomůcek, na zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 763 863,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na ochranu a obnovu památek a propojující moderní a inovativní způsob využití s trvale udržitelnými podnikatelskými strategiemi, které vytvoří sítě vlastníků, správců a manažerů, místních komunit, soukromého sektoru a místní a regionální správy a zaručí, že obnovené kulturního dědictví bude fungovat i po ukončení projektu. Žadateli jsou právnické osoby vlastnící nebo provozující kulturní dědictví.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
38 550 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem programu je podpora stávajících preferovaných sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let, reprezentující kluby, které jsou v oblasti popularity, úrovně hraných soutěží, společenské prestiže, členské základny a reprezentace města lídry v oblasti vzorů a podpory vztahu dětí ke sportu. Dotace je určena na sportovní přípravu dětí a mládeže od 6 do 23 let, na účast v soutěžích dětí a mládeže od 6 do 23 let, na údržbu sportovních areálů, které provozují sportovní organizace, na činnost sportovní organizace, na rozvoj kvality a úrovně hráčů. O dotaci mohou žádat nepodnikatelské subjekty - zájmová sdružení/spolky se sídlem v Českých Budějovicích.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Posláním nadace Jakuba Voráčka je pomoc pacientům s roztroušenou sklerózou. O pomoc se mohou ucházet pacienti a jejich rodinní příslušníci, centra zabývající se léčbou roztroušené sklerózy (MS centra) a organizace podporující a sdružující pacienty diagnostikované s roztroušenou sklerózou.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem programu je vytvoření Center odborné přípravy. Účelem je zvýšení kvality odborného vzdělávání prostřednictvím seznámení žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s rezortními obory vzdělání (zemědělství, lesnictví, zahradnictví, vinařství, veterinářství, potravinářství a rybářství) s nejnovějšími technologiemi a mechanizačními prostředky. Dotace je poskytována na modernizaci a vybavení COP moderními učebními pomůckami, které umožní žákům a studentům osvojit si základní odborné a praktické dovednosti nezbytné pro výkon budoucího povolání. Žadateli jsou subjekty jmenované Centry odborné přípravy (zástupci středních škol a VOŠ). Žádosti přijímá gesční útvar MZe.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 666 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem programu je ochrana před povodněmi a suchem. Podporovanou aktivitou je výstavba nových a obnova zaniklých vodních nádrží o výměře nad 2 ha, rekonstrukce stávajících rybníků o výměře nad 2 ha, odbahnění rybníků a vodních nádrží o výměře -2 - 30 ha. Žadateli jsou subjekty podnikající v zemědělské prvovýrobě - chov ryb a vodních živočichů.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem programu je pomoc zemědělským subjektům formou názorných praktických ukázek ucelených postupů udržitelných způsobů hospodaření. V roce 2020 budou podporovány následující záměry: Prezentace ucelených systémů hospodaření s důrazem na ochranu půdy a zadržování vody v krajině; Technologie pěstování plodin s nízkou ochrannou funkcí (NOF) v souladu s DZES 5; Organická hmota v půdě a její vliv na erozi, hospodaření s vodou a její zadržování v krajině; Integrovaná ochrana rostlin jako komplexní systém péče o ornou půdu s využitím agrotechnických postupů; Ekologické zemědělství jako komplexní systém péče o ornou půdu podle zásad stanovenými v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci. Žadateli jsou subjekty, které jsou ve svém oboru nositeli nových poznatků a odpovídají standardům dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES). 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem programu je podpora speciálního poradenství v oblastech živočišné a rostlinné výroby - na zajištění samostatných odrůdových zkoušek registrovaných odrůd polních plodin, za účelem zajištění získání a šíření informací o pěstitelských vlastnostech registrovaných odrůd polních plodin, které jsou následně publikovány zemědělské veřejnosti. Konkrétně je finanční podpora poskytována na pořádání seminářů, školení, vydávání poradenských publikací, pořádání výstav a přehlídek a další aktivity. Žadateli jsou osoby zajišťující samostatné zkoušky odrůd.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem opatření je podpora tanečních a estetických sportovních aktivit dětí a mládeže od 6 do 23 let na území města. Dotace je určena na sportovní přípravu dětí a mládeže od 6 do 23 let, na účast v soutěžích dětí a mládeže od 6 do 23 let, na údržbu sportovních areálů, které provozují sportovní organizace, na provoz sportovní organizace, na rozvoj kvality a úrovně hráčů. Žadatelem je nepodnikatelský subjekt – zapsané sdružení/spolek, se sídlem v Českých Budějovicích

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem programu je podpora projektů, které mají vztah k Plzni, evropský přesah, podporují integraci města Plzně v evropských strukturách, tvůrčím způsobem přispějí k seznámení se s historií a tradicemi města Plzně či přispějí k prohloubení styků města Plzně s partnerskými městy v různých oblastech. Dotce je určena na produkční a technické zajištění projektu. Žadatelem mohou být fyzické nebo právnické osoby, které nebyly zřízeny nebo založeny za účelem podnikání.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí v mateřských, základních a středních školách a organizacích působících v oblasti EVVO a dále na podporu rozvoje zázemí lesních mateřských škol v rámci školského systému ČR (vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti, pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy, vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí). Žadateli jsou obce, předškolní zařízení (mateřské školy, lesní mateřské školy, dětské skupiny), základní školy, střední školy, domy dětí a mládeže, příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji, nestátní neziskové organizace.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Cílem výzvy je podpořit projekty ke zlepšení životního prostředí a rozvoj obcí ležících na území národních parků. Dotace je určena na budování a obnovu infrastruktury a vybavenosti obcí, snížení světelného znečištění, zpracování rozvojových dokumentů a studií, modernizaci informačních center, vzdělávání a osvětu v oblasti životního prostředí, na kofinancování projektů podpořených z OPŽP 2014–2020 (max. 5 % na jeden kofinancovaný projekt). Žadateli jsou právnické osoby (s výjimkou obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menším než 50 %), správy národních parků. Realizace podpořeného projektu musí být dokončena nejpozději do 31.12.2022.

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 03. 2020

Tato výzva je zaměřená na podporu aktivit, které se zabývají prevencí a bojem se všemi formami násilí na dětech, mladých lidech a ženách. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se alespoň některou z následujících aktivit:

 • Prevence násilí na základě pohlaví
 • Násilí na internetu zaměřené na ženy
 • Ochrana a podpora dětí, mladých lidí a žen, které jsou oběti a potenciální oběti násilí
 • Prevence, řešení a boj s násilím na dětech páchaného dětmi (peer violence)

Podpořené aktivity realizované v projektech by měly zahrnovat zvýšení personální kapacity a trénink pracovníků v dané oblasti/oboru, návrh a implementace protokolů, pracovních metod a nástrojů, tvorbu kampaní sloužící ke zvýšení povědomí o problematice násilí na znevýhodněných skupinách a k jeho prevenci, metody vzájemného učení etc.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu malých partnerství pro spolupráci v oblasti sportu, které umožní organizacím vývoj a zavádění sítí, zvyšování jejich kapacity pro provoz na mezinárodní úrovni, výměnu nápadů, zkušeností a metod pro rozdílné oblasti spojené se sportem a fyzickou aktivitou. Malá partnerství pro spolupráci zarhnují nejrůznější organizace zahrnuté ve veřejném sektoru na lokální, regionální i národní úrovni, sportovní organizace a kluby a vzdělávací organizace. Tato partnerství budou zaměřena zejména na pokračování tzv. Preparatory actions 2013. Podpočeny mohou být projekty zaměřené například na:

 • Podporu sociální inkluze a rovných příležitostí ve sportu
 • Podporu evropských tradičních sportů a her
 • Podporu mobility dobrovolníků, trenérů, manažerů a zaměstnanců neziskových sportovních organizací
 • Ochranu atletů, zejména těch nejmladších, od zdravotních a bezpečnostních rizik zejména zlepšením podmínek pro trénink a soutěžení
 • Podporu vzdělávání ve sportu s důrazem na rozvoj dovedností

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 04. 2020

Partnerství pro spolupráci v oblasti sportu a fyzické aktivity umožňují organizacím vývoj, přeměnu a implementaci inovativních výstupů a aktivit v rozdílných oblastech spojených se sportem a fyzickou aktivitou. Tato partnerství zahrnují nejrůznější organizace a zúčastněné strany v oblasti sportu, včetně organizací a orgánů veřejného sektoru na úrovni lokální, regionální, národní i evropské, sportovních organizací a klubů a vzdělávacích organizací. Partnerství pro spolupráci budou realizována zejména formou inovativních projektů zaměřených na:

 • Podporu zapojení se do sportovních aktivit, a to zejména podporou implementace doporučení Evropské rady pro oblast fyzických aktivit a dodržováním směrnic EU pro danou problematiku (Physical activity guidelines)
 • Podporu evropského týdne sportu (European Week of Sport)
 • Podporu dobrovolnictví ve sportu
 • Podporu vzdělávání ve sportu s důrazem na rozvoj dovedností
 • Boj s dopingem ve sportovním prostředí

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 04. 2020

Výzva je zaměřena na podporu evropských neziskových sportovních akcí a aktivit. Mohou být podpořeny projekty zabývající se organizací sportovních událostí na evropské úrovni a národních neziskových sportovních událostí. Oblastí podpory této výzvy jsou zejména následující kategorie:

 • Dobrovolnictví ve sportu
 • Sociální inkluze prostřednictvím sportu
 • Genderová rovnost ve sportu
 • Zdraví upevňující fyzická aktivita
 • Implementace Evropského týdne sportu (European Week of Sport)

Cílem je podpořit přípravu a organizaci sportovních událostí, organizaci vzdělávacích aktivit pro atlety, trenéry a organizátory sportovních událostí, implementaci hodnotících aktivit, organizaci konferencí, seminářů a realizaci komunikačních aktivit spojených se zaměřením sportovní události.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
02. 04. 2020

Výzva je zaměřena na podporu přenositelnosti inovativních řešení zahrnujících digitální nástroje za podmínek, kdy mohou být implementována ve zdravotnických systémech a zařízeních pro vývoj péče zaměřené na člověka. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Identifikací inovativních řešení využívajících digitálních nástroje s potenciálem podpořit péči zaměřenou na člověka
 • Návrhem a provedením implementační studie pro sběr důkazů nutných k doložení úspěšnosti přenosu digitálních technologií do různých zdravotnických systémů s důrazem na legální, etickou, behaviorální a sociální problematiku
 • Identifikací klíčových aspektů pro přenos, identifikace potenciálních překážek, nezbytných změn a adaptací pro provedení této transformace
 • Vývojem předpovědního modelu pro snadnější rozhodování o implementaci navrhovaných řešení

Řešení by měla být multidisciplinární, propojující experty z oblastí zdravotnických služeb a systémů, přírodních a sociálních věd a implementačního výzkumu. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřena na podporu nových iniciativ, strategií a opatření v oblasti zlepšení zdraví a prostředí v evropských městech. Podpořené projekty by měly mít za cíl návrh a testování efektivních akcí a strategií pro zlepšení fyzického i mentálního zdraví a života v Evropě. Projekty by se měly věnovat také nerovnostem v oblasti zdraví a enviromentálním aspektům v rámci řešení. Očekává se spolupráce s dalšími relevantními iniciativami v oblasti zdravých měst, jako jsou například lokální komunity, místní firmy, političtí představitelé a samotní občané. 

Očekávaný dopad výzvy je:

 • Získání více dat pro tvorbu strategií na podporu zdravých měst v Evropské unii 
 • Zlepšení mentálního i fyzického zdraví občanů žijících v městských oblastech Evropské unie
 • Snížené nerovnosti v oblasti zdraví v městských oblastech

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Cílem výzvy je vytvoření evropské multidisciplinární sítě schopné poskytnout platformu pro rychlou reakci v oblasti klinických studií na libovolnou závažnou infekční chorobu. Součástí sítě by měly být akademické organizace, malé a střední podniky (SMEs), velké společnosti, pacientské organizace, etické komise a zdravotnické systémy. 

Očekávaný dopad výzvy je:

 • Snížená finanční a časová náročnost pomocí efektivně implementovaných klinických testů pro diagnózu, prevenci a léčbu infekčních chorob
 • Vytvoření infrastruktury a zdrojů pro poskytnutí real-time údajů pro léčbu infekčních chorob
 • Zachování vedoucí pozice EU v oblasti kontroly a reakce na infekční choroby
 • Propojit existující sítě v Evropě a dalších světových státech za účelem koordinované reakce na infekční choroby
 • Spolupráce všech zúčastněných stran (SMEs, akademické organizace, zdravotnické systémy...)

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 30.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Cílem výzvy je vývoj a aplikace nových přístupů k testování toxických látek a chemikálií, a to bez závislosti na testování na zvířatech. Podpořené projekty by měly být založeny na přístupu kombinujícím pokročilé metody všech relevantních vědeckých a technologických oborů. Projekty by měly navrhnout a demonstrovat vědecky ověřitelné metody pro posuzování bezpečnosti chemických látek bez využití testů na zvířatech s prioritou ochrany lidského zdraví a využitím již existujícího know-how.

Očekávaný dopad výzvy je: 

 • Vědecky doložená a prakticky aplikovatelná řešení v oblasti posouzení bezpečnosti chemických látek bez využití testování na zvířatech
 • Uznání těchto řešení regulačními orgány a jejich následná aplikace do praxe v oblasti posuzování bezpečnosti chemických látek
 • Komerční využití těchto řešení v oblasti posuzování bezpečnosti chemických látek

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 20.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu udržitelné spolupráce národních i regionálních programů v oblasti výzkumu rakoviny. Podpořené projekty by se měly zabývat uspořádáním národních a regionálních programů financování pro mezinárodní výzkum rakoviny, a to implementací mezinárodní výzvy se spolufinancováním Evropskou unií, což povede k poskytování grantů třetím stranám. Podpořené projekty by také měly demonstrovst potenciální dopad na národní, regionální a mezinárodní výzkumné a inovační programy využitím klíčových indikátorů. Projekty by měly být založeny na minulých ERA-NET iniciativách pro tuto oblast. 

Očekávaný dopad výzvy je například:

 • Identifikace výzkumných a inovačních priotit v oblasti výzkumu rakoviny
 • Navýšení investic prostřednictvím spolupráce v oblasti výzkumu rakoviny a relevantních inovačních aktivitách
 • Demonstrované sdílení dat a analýz financovaného výzkumu rakoviny a souvisejících výsledků

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřena na identifikaci nejlepších postupů, vývoj a validaci intervencí, prevenci infekcí a tvorbu plánů pro klinické řízení v oblasti resistentních bakteriálních infekcí v oblastech s jejich vysokým výskytem. Projekty by měly zohlednit vývoj a kapacity lokální zdravotnické infrastruktury a rezistentní vzorce na národní, regionální i lokální úrovni. Pro tuto výzvu je esenciální také praktická implementace prevence infekcí a efektivnch plánů klinického řízení alespoň ve dvou evropských regionech s vysokým výskytem rezistentních bakteriálních infekcí. Očekává se spolupráce při realizaci projektu s dalšími zdravotnickými asociacemi a iniciativami. 

Očekávaný dopad výzvy je:

 • Dostupnost testovaných cenově efektivních modelů pro prevenci a léčbu bakteriálních infekcí v oblasti vysokého výskytu rezistentních infekcí
 • Snížené rozšíření resistentních infekcí přenesených v nemocnicích v těchto oblastech
 • Získání znalostí a poznatků využitelných pro země mimo EU, zejména pro země s nízkými a středními příjmy

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 15.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu propagace a mezinárodního šíření audiovizuálních děl v rámci sub-programu MEDIA. Podpořené projekty by se měly zabývat zejména: 

 • Podporou a vývojem přeshraničního marketingu, distribuce a značek v oblasti audioviziuálních děl pro platformy mimo divadla 
 • Propagací a šířením nových distribučních modelů s cílem uspíšit vývoj nových obchodních modelů

Očekávaný dopad této výzvy je například:

 • Zvýšení atraktivity Video On Demand (VOD) služeb
 • Zvýšení podílu spolupráce mezi evropskými VOD službami
 • Zvýšení digitální cirkulace evropských audiovizuálních děl
 • Vývoj nových obchodních modelů

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřena na intervence ve zdravotnictví pro vývoj efektivních a integrovaných přístupů, zaměřených na pacienty, s cílem zlepšit řízení zdravotní péče o multimorbidní pacienty z řad seniorů. Tyto přístupy by měly být holistické, inkluzivní, interdisciplinární a měly by fungovat napříč jednotlivými sektory. Projekty by se měly zabývat zlepšením kvality života seniorních pacientů, a to zaměřením na jednotlivce, ošetřovatele a zjednodušení organizace péče o multimorbidní pacienty. 

Očekávané dopady výzvy jsou například:

 • Nové, validované modely zdravotnické péče, orientované na pacienty, s cílem zlepšit řízení péče o multimorbidní seniorní pacienty
 • Nové klinické směrnice a postupy pro zdokonalené řízení péče o multimorbidní seniorní pacienty
 • Vývoj či modifikace klíčových indikátorů pro kvalitu řízení multimorbidních pacientů

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřena na spojení evropských iniciativ v oblasti výzkumu lidského zdraví za využití datových technologií, a to s cílem navrhnout implementační plán pro vznik datového cloudového portálu pro zdravotnický výzkum a inovace (Health research innovation cloud - HRIC). Tento datový portál by měl respektovat legální a etické požadavky. Návrhy by se také měly zabývat tvorbou směrnic pro správnou aplikaci GDPR regulace, zejména v oblasti zpracování soukromých dat ve zdravotnictví. 

HRIC portál by měl přispět k rozvoji Evropského cloudu pro otevřenou vědu. Očekávaný dopad této výzvy je například:

 • Vznik HRIC datového portálu respektující legální a etické požadavky, portál by měl sloužit jako katalog všech relevantních zdravotnických výzkumných databází financovaných z veřejných zdrojů
 • Demonstace přidané hodnoty úzké spolupráce zdravotnických výzkumníků s poskytovateli zdravotní péče a ostatními zúčastněnými stranami ve zdravotnickém systému

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřena na spoolupráci napříč nejrůznějšími výzkumnými a inovačními programy v oblasti lidského mikrobiomu, a to v evropských zemích i globálně. Podporovány mohou být projekty zabývající se sběrem vzorků, procesování, standardizací, nutričními a enviromentálními aspekty i rozdíly mezi pohlavími. Projekty by se mohou zabývat tvorbou dalších strategií pro výzkum v této oblasti a je podporovaná silná mezinárodní spolupráce s relevantními partnery mimo Evropskou unii. 

Očekávaný dopad výzvy je:

 • Mezinárodní shoda na metodách, standardech, procedurách a pozorováních v oblasti lidského mikrobiomu 
 • Významné výsledky spolupráce v oblasti sběru dat lidského mikrobiomu z různých zdrojů 
 • Mezinárodní shoda na referenčních hodnotách v oblasti lidské metagenomiky

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřena na výzkum v oblasti škodlivosti nano a mikroplastů pro lidské zdraví a lepší porozumění procesu, kterým se nano a mikroplasty dostávají do lidského těla. Podpořeny mohou být projekty zaměřené zejména na:

 • Zdroje produkce nano a mikroplastů a jejich přenos do lidského těla
 • Metody pro identifikaci a kvantifikaci nano a mikroplastů v jídle, životním prostředí a tkáni
 • Analytické metody detekce nano a mikroplastů 
 • Mikrobiální kolonizaci nano a mikroplastů
 • Toxikologii a absorbci kontaminovaných látek z nano a mikroplastů

Očekávaný dopad výzvy je lepší porozumění dopadům nano a mikroplastů na lidské zdraví a inovace v oblasti posuzování rizik pro lidské zdraví v oblasti nano a mikroplastů.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřena na zvýšení míry proočkovanosti ve členských státech Evropské unie a pozorumění klíčovým faktorům, které způsobují nižší proočkovanost obyvatelstva těchto zemí. Podpořené projekty by měly být založeny na již existujících výsledcích výzkumů, dostupných informacích a oficiálních směrnicích pro oblast vakcinace obyvatelstva a doporučení řídících orgánů v oblasti zdravotní péče. Očekává se spolupráce projektů s dalšími existujícími organizacemi v oblasti vakcinace, organizování setkání výzkumných pracovníků a vývoj networkingu jak v rámci zemí Evropské unie, tak i na globální úrovni. 

Očekávaný dopad výzvy je:

 • Přispění ke zvýšení proočkovanosti v Evropě, zejména v oblastech s nízkou mírou proočkovanosti
 • Vývoj praktických a implementovatelných směrnic pro zlepšení národních a regionálních zdravotnických systémů v oblasti zvýšení míry proočkovanosti
 • Přiblížení se k cílům EU pro oblast vakcinace 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj platforem, nástrojů a služeb, které budou využívat informace poskytované diagnostickými prostředky pro danou oblast. Tyto informace budou poté využity jako data pro přesné, detailní, strukturované, systematické a prioritizované zhodnocení zdravotního stavu pacienta. Využití této digitální diagnostické databáze by mělo významně přispět ke zdokonalení diagnostiky v běžné lékařské praxi. 

Očekávaný dopad výzvy je:

 • Vývoj inovací ve členských státech EU v oblasti technologií v lékařství vývojem nových diagnostických technologií, nástrojů, platforem a služeb integrujících diagnostická data a poskytujících rychlou, personalizovanou, detailní a přesnou diagnostiku
 • Zvýšení kvality a udržitelnosti zdravotnických systémů rychlejší a přesnější diagnostikou
 • Přispění k vývoji evropského diagnostického sektoru
 • Upevnit roli Evropské unie mezi světovou špičkou v oblasti zdravotnických diagnostických zařízení

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 15.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřena na podporu klinického výzkumu integrujícího real-world data z klinické praxe nebo pacientova každodenního života a spojujícího je s daty nasbíranými pro výzkumné účely. Cílem této výzvy je využití real-world dat, nově získaných nebo z již existujících zdrojů (klinické asociace, registry, biobanky, iniciativy pro výzkum genomu etc.), pro zlepšení klinického managementu dospělých pacientů s komplexními chronickými onemocněními. Tyto navrhované aktivity by měly umožnit lepší léčbu a monitoring pacientů. Projekty by se měly zabývat také bezpečností pacientů, psychosociálními aspekty a kvalitou života pacientů jakožto důležitými ukazateli pro komplexní zdravotní podmínky. Podpořené projekty musí dokázat udržitelnost a účinnost těchto intervencí v reálných situacích. 

Ochrana dat a soukromí a etická problematika musí být důkladně zvážena při využívání soukromých dat z rúzných zdrojů pro výzkumné účely. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 6.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřena na vývoj a propagaci metodologických přístupů, včetně alternativních statistických metodologií, adaptovaných pro rizikové zdravotnické prostředky. Tyto metodologické přístupy mají za cíl zajistit robustnost klinických dat potřebných pro evaluaci zdravotnických prostředků. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Analýzou zvláštností rizikových zdravotnických prostředků a potenciálními problémy z nich vyplývající 
 • Vývojem metodologií za účelem generování klinických dat pro rizikové zdravotnické prostředky
 • Přispěním ke sdílení přístupů a znalostí v oblasti hodnocení klinických dat v oblasti rizikových zdravotnických prostředků
 • Podpora networkingových aktivit napříč vývojáři a akademickými centry s cílem tvorby regulačních požadavků pro hodnocení rizikových zdravotnických prostředků 

Projekty by měly být založeny na spolupráci relevantních partnerů z akademické oblasti, kompetentních úřadů a státní správy, expertních center pro klinický výzkum a zdravotní péči a vědeckých a zdravotnických společností. 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Výzva je zaměřena na podporu aktivit, ze kterých by benefitovaly organizace zabývající se výzkumnými a inovačními činnostmi pro oblast zdravotnictví. Podpořené projekty by se měly zabývat podporou rozvoje výzkumných aktivit, rozvojem řešení pro oblast managementu a administrativy, vývojem HR (lidské zdroje) strategií pro nábor a udržení talentů a tvorbou kultury, která oceňuje výsledky výzkumu a inovací. Očekává se zapojení zejména těch členských států Evropské unie, které vykazují nižší výsledky v oblasti zdravotnického výzkumu a inovací. Podpořené projekty by měly vyhledávat synergie s Evropskými strukturálními a investičními fondy. 

Očekávaný dopad této výzvy je:

 • Zvýšení počtu organizací, zejména z členských států EU s horšími výsledky v oblasti zdravotnického výzkumu, mezi špičkovými vědeckými instituty v mezinárodním kontextu pro oblast zdravotnictví

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 04. 2020

Cílem programu je podpořit úpravu stop lyžařských běžeckých tras na území Kraje Vysočina za účelem zkvalitnit podmínky pro běžecké lyžování, rozšířit nabídku cestovního ruchu pro aktivní trávení volného času a zvýšit tak atraktivitu Kraje Vysočina pro vyznavače zimních sportů. Žadateli jsou fyzické osoby podnikající, obchodní společnosti, obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, NNO.

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 04. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 4 fiche (opatření):

 • Agroturistika (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Lesy, voda, rekreace (Neproduktivní investice v lesích).
 • Podpora místních výrobců (Investice do zemědělských podniků).
 • Obnova venkova – školky, školy a spolky (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Mateřské a základní školy, Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 04. 2020

Místní akční skupina vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 4 fiche (opatření):

 • Investice do zemědělských podniků.
 • Investice do nezemědělských činností (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností).
 • Lesní technologie, zpracování lesních produktů a jejich uvádění na trh (Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh).
 • Základní služby a obnova šumperského venkova (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Obchody pro obce, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven, Stezky, Muzea a expozice pro obce).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
09. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora tvorby a obnovy přirozených vodních prvků v krajině, obnovy přirozených funkcí drobných vodních toků a niv, regulace odtoku z melioračních odvodňovacích zařízení, tvorba krajinných prvků pro zpomalení povrchového odtoku vody z území a ochranu před erozí půdy, tvorba a obnova zaniklých přírodě blízkých malých vodních nádrží, zvyšování retenční kapacity půdy, opatření na podporu zasakování a výparu neznečištěných srážkových vod v urbanizovaných územích. Žadateli jsou FO i PO.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 04. 2020

Výzva je zaměřena na vzdělávání pracovníků NNO, rozvoj spolupráce pracovníků NNO, rozvoj základních gramotností, inkluze, polytechnického vzdělávání, EVVO, ICT, propojení s formálním vzděláváním - tandemová výuka v neformálním vzdělávání, sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání, zavádění nových metod v neformálním vzdělávání. Žadateli jsou NNO, MAS, krajské rady dětí a mládež.

Dne 23.10.2019 byl pozastaven příjem nových žádostí o podporu. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu bylo změněno ze dne 6.1.2020 na 15.4.2020.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
19 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Výzva je zaměřena na využití mikroorganismů pro odstranění znečištění životního prostředí a transformaci kontaminujících látek na neškodné produkty. Podpořeny mohou být projekty zaměřené zejména na:

 • Výzkum a inovace v oblasti efektivních a nízkonákladových strategií pro využití mikroorganismů v oblasti odstranění kontaminujících látek a podpora biotechnologií vyžadujících minimální či nulovou externí energii a zdroje
 • Odstraňování kontaminujících látek v půdě, sedimentech, dolech, povrchové i podpovrchové vodě 
 • Vývoj systému na odstraňování různých kontaminujících látek
 • Praktické zkoušky vyvinutých řešení

Očekávaný dopad výzvy je odstranění alespoň dvou odlišných toxických kontaminujících látek, důkaz využitelnosti technologie pro praktické využití a kvantifikovaná demonstrace benefitů v porovnání se standardními fyzikálně-chemickými přístupy k odstraňování kontaminujících látek.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Výzva je zaměřená na výzkum postojů nejrůznějších zúčastněných stran, včetně výzkumné komunity, pacientů, dárců a veřejnosti pro výzkum a inovaci tzv. organoidů a etických důsledků a problematiky této výzkumné oblasti. Součástí projektu by měla být také komparativní analýza etické problematiky organoidů s podobnou skupinou technologií (např. bioelektronika).

Projekt by se měl věnovat zkoumáním dopadů organoidních technologií s cílem identifikace nezbytných součástí, které by mohly nejlépe podporovat výzkumnou komunitu v integraci etických prvků do výzkumných protokolů a aktivit. Komparativní analýza by měla být realizována pro oblasti napříč Evropskou unií i globálně a měla by se zaměřovat jak regulačními, právními a rámcovými aspekty, tak úrovní společenského povědomí a přijetí těchto technologií.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 3.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu iniciativ zabývající se aktivitami, semináři, mentorskými sezeními, genderově inkluzivními inovativními nástroji etc. za účelem vývoje podnikatelských schopností a inspirování další generace žen v oblastech výzkumu a inovací. Tyto aktivity budou probíhat ve spolupráci se školami, nadacemi, vědeckými a technickými muzei, inkubátory, start-upy a inovativními průmyslovými podniky. Měly by být založeny na práci realizované dalšími evropskými iniciativami či projekty podporovanými Evropskou unií (Scienix, Hypatia, EUCYS). Cílem projektu je také vytvoření udržitelné sítě pro spolupráci, která by zahrnovala alespoň 16 zemí Evropské unie či asociovaných zemí.

Očekávaný dopad této výzvy je zejména zvýšení povědomí o genderových rozdílech v oblasti inovací, podpora udržitelné spolupráce napříč výše zmíněnými organizacemi a přispění ke zvýšení počtu žen v oblasti inovací v Evropě.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Výzva je zaměřená na na analýzu dostupných znalostí v oblasti věděckého mimoškolního vzdělávání a jeho dopadu na občany (včetně studentů všech věkových kategorií od základní školy po univerzitní studenty). Je potřeby zohlednit také genderové a geografické rozdíly. Tyto aktivity mají za cíl specifikovat, zda-li tento typ učení doplňuje školní vzdělávání a je úspěšné v oblastech, na které školní vzdělávání nestačí. Aktivity by se měly také zabývat pozitivním dopadem na úroveň vzdělávání, kterého by bylo možno dosáhnout mimoškolním vědeckým vzděláváním a zda-li je možné tuto neformální vzdělávací formu akreditovat a objektivně zhodnotit kvalitu vzdělávacích metod.

Očekávaný dopad této výzvy je v krátkodobém horizontu identifikace metod a praktik pro mimoškolní vzdělávání a jejich dopad na formální i neformální vědecké vzdělávání pro studenty i občany. Pro střednědobý horizont tyto aktivity pomohou EU lépe porozumět tématice mimoškolního vědeckého vzdělávání a v dlouhodobém horizontu by měly výsledky tohoto výzkumu přispět k akreditaci nových forem mimoškolního vědeckého vzdělávání.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.700.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Výzva je zaměřena na podporu prevence a boje s rasismem, xenofobií, homofobií, antisemitismem, islamofobií, transfobií a dalšími formami netolerance a nenávistného projevu jak na internetu, tak ve skutečném světě. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se alespoň některými z následujících aktivit podpořených touto výzvou:

 • Prevence a boj s rasismem, xenofobií a dalšími formami netolerance: Projekty by se měly zabývat zejména výše zmíněnými formami prevence a boje s netolerancí, podporou a ochranou komunit a jednotlivců ohrožených netolerancí a nenávistnými aktivitami a vedním dialogu mezi různými skupinami a komunitami
 • Monitoring, prevence a boj s nenávistnými projevy na internetu: Projekty by měly být realizovány formou spolupráce klíčovách stran (veřejná správa, občanská společnost a soukromé podniky) za účelem nahlašování a boje s nenávistným obsahem na sociálních médiích, podporovány jsou také výzkumné aktivity pro pochopení ekosystémů extremistických skupin a nenávistných projevů online a v rámci tohoto tématu jsou podporovány také preventivní a vzdělávací aktivity
 • Téma pouze pro veřejnou správu: Zlepšení reakce veřejné správy na projevy rasismu, xenofobie a dalších forem netolerance na národní, regionální a lokální úrovni

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 7.930.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Výzva je zaměřená na lepší pochopení toho, jak jsou výsledky vědeckých metodik komunikovány a příjmány občany (měly by být zahrnuty aspekty věku, genderu a socio-ekonomického statusu). Aktivity podporované výzvou také zahrnují vývoj nových možností pro měření a zhodnocení vědecké komunikace a identifikace postupů a legislativy pro zlepšení vědecké komunikace a zvýšení důvěry občanů. Tyto aktivity povedou ke zvýšení znalostí ohledně vědecké komunikace na úrovni Evropské unie i členských států.

Podpořené projekty by měly přinést inovativní návrhy pro otevřenější vědu a inovace směrem ke společnosti, a to zejména zvýšením kvality a efektivity interakcí mezi vědci, dalšími zúčastněnými stranami ve vědě a výzkumu, médii a veřejností. Pro realizaci projektu je žádoucí vytvoření multi-disciplinárního týmu schopného zkoumat definované komunikační strategie (novináři, vědci, učitelé, podniky, ekonomové, občanská společnost, právní experti etc.)

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.200.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj vědeckých iniciativ občanů (citizen science) a šetrných inovací (frugal innovation). Podpořené projekty se mohou zabývat dvěma specifickými oblastmi těchto vědeckých iniciativ, a to samotnými aktivitami vědeckých iniciativ občanů a poté oblastí šetrných inovací, které umožňují jejich vývoj při minimalizaci nákladů. Projekty by se tedy měly zabývat následujícími činnostmi:

 • Vědecké iniciativy občanů - jasně definované aktivity, které mohou vést k novým možnostem sociální inkluze, vývoji nových znalostí, nových technologií nebo nových možností využívání již existujících technologických nebo sociálních inovací
 • Šetrné inovace - vývoj jednoduchých a levných inovací zaměřených na obyvatelstvo s nízkými přijmy, které budou kvalitní, enviromentálně udržitelné a využívající současné technologie a know-how

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.800.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Výzva je zaměřená na výzkum a řešení problematiky genderového násilí (Gender-based violence - GBV) v prostředí výzkumných organizací a univerzit. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Vyšetřováním různých forem genderového násilí včetně sexuálního obtěžování v evropských vysokoškolských systémech a výzkumných organizacích jak pro zaměstnancem tak pro studenty.
 • Identifikací role univerzit a výzkumných organizací, včetně organizací pro financování výzkumu v prevenci různých forem genderového násilí, ochrany obětí a perzekuce viníků
 • Tvorbou konkrétních doporučení pro univerzity a výzkumné organizace pro oblast boje s genderovým násilím

Očekávaná doba realizace podpořených projektů je 36 měsíců.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.800.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu genderové rovnosti ve výzkumných organizacích. Cílem je odstranit překážky pro nábor a kariérní postup žen v oblasti výzkumu, zabývat se genderovými nerovnostmi v rozhodovacích procesech a integrovat genderové aspekty do obsahu výzkumu a inovací. Tyto změny by měly být implementovány prostřednictvím plánů pro genderovou rovnost (Gender Equality Plans - GEPs). Nástoj GEAR, vyvinutý Evropskou komisí a EIGE, poskytuje návod k nastavení a implementaci GEPs. Podpořené projekty by měly být zaměřeny na implementaci GEPs ve výzkumných organizacích včetně univerzit. GEPs by měly být vyvinuty prostřednictvím koordinovaného přístupu, dodržující postupy nástroje GEAR. Zahrnuty by měly být například následující aktivity:

 • Zhodnocení/audit procesů a postupů s relevantními daty pro identifikaci genderové nerovnosti na úrovni organizací
 • Implementace efektivních aktivit na základě zhodnocení/auditu
 • Monitoring postupu a realizovaných aktivit na základě indikátorů na úrovni organizací

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Tato výzva je koncipovaná jako doplnění aktivit výzvy SwarfS-18-2016, která byla zaměřena na oblasti genomiky, lidského obohacení a interakce člověk/stroj (projekt SIENNA). Aktivity výzvy by měly být zaměřeny na tvorbu podobných analýz a zlepšení modelů a příruček vzniklých činnostmi spojenými s projektem výzvy SwarfS. Toho by se mělo docílit zkoumáním nových technologií s vysokým potenciálem za účelem iddentifikace tří nebo čtyř rozdílných technologií s ekvivalentním socio-ekonomickým dopadem.

Zkoumání nových technologií s vysokým potenciálem (technology horizon scanning) je důležitou součástí této výzvy vzhledem k tomu, že je zaměřená na vývoj technologií, které mají nejvýraznější etickou problematiku a společenský dopad a zároveň vychází z aktivit realizovaných projektem Sienna. Spolupráce a synergie s projektem Sienna a dalšími relevantními projekty (zejména PANELFIT, SHERPA, EnTIRE, I-CONSENT, ENERI, PRINTEGER, TRUST etc.) bude zajištěna dedikovaným koordinačním pracovním balíčkem. Pro každou vybranou technologii by měly být do výzkumných aktivit zahrnuty rozdílné zůčastněné strany, včetně výzkumné komunity a širší společnosti.

 

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu teritoriálního zodpovědného výzkumu a inovací (Responsible Research and Innovation). Teriorium je v tomto případě definováno jako jakákoli oblast charakterizovaná určitými geografickými vlastnostmi, nebo oblast se sdílenými kulturními, enviromentálními či ekonomickými faktory. V rámci realizace projektu by mělo dojít ke vzniku konsorcií, která budou mít za cíl zaměřit své aktivity na víc než jedno teritorium v Evropě nebo ve třetích zemích. Konsorcia by se měla zabývat například následujícími aktivitami:

 • Mapováním současného ekosystému pro oblasti výzkumu a inovací - mapování bude doplňovat již existující iniciativy jako například Smart Specialization Platform, European Cluster Observatory nebo Regional Inovation Scoreboard
 • Navrhováním změn pro otevřenější a inkluzivnější ekosystém
 • Vývojem konkrétních aktivit napříč organizacemi (změny institucí a agendy v oblastech genderu, etiky, zapojení veřejnosti, vědeckého vzdělávání a otevřeného přístupu k informacím) a v teritoriálním kontextu (lokální a regionální vztahy a rozhodovací procesy)

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu otevřeného vzdělávání a spolupráce v oblasti vědeckého vzdělávání. Podpořené projekty by se měly zaměřit na tvorbu nových partnerství v lokálních komunitách za účelem umožnění přístupu ke vzdělávání v oblasti vědy pro všechny občany. Projekty mají za cíl podporu široké škály aktivit založených na spolupráci mezi formálními i neformálními poskytovateli vzdělání v oblasti vědy, společnostmi a občanskou společností, a to s účelem integrace konceptu otevřeného školství na všech vzdělávacích úrovních.

Mělo by dojít k propagaci a realizaci tzv. otevřeného školství/vzdělávání (open schooling), ve kterém školy za spolupráce s dalšími zúčastněnými stranami umožňují přinést poznatky a zkušenosti z reálného života a pracovního prostředí do vzdělávání. Do partnerství se školami by měli být zapojeni profesionálové z občanské společnosti, podniků, výzkumných organizací etc.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 04. 2020

Cílem výzvy je podpora pobytovým zařízením sociálních služeb na vybavení koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úpravu společné televizní antény v souvislosti s přechodem zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na vysílací standard DVB-T2 (pořízení set top boxu/televizního přijímače, úprava anténního systému). Žadateli jsou poskytovatelé sociálních služeb poskytující vybrané pobytové sociální služby (obce, příspěvkové organizace zřizované obcemi nebo krajem, spolky, ústavy, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj jednoho nebo více testovacích prototypových zařízení, včetně nových testovacích procedur, které by mohly být využity při vyvíjení nových technologií pro využití oceánské energie. Tato zařízení budou podporovat vylepšené testování komponent nebo subsystémů - zejména nástrojů a procedur, které mohou testovat efektivitu, spolehlivost, udržitelnost a enviromentální dopad zařízení pro využití oceánské energie.

Od projektů je očekávána spolupráce s dalšími evropskými a národními projekty v relevantních výzkumných oblastech. Projekty by měly také jasně indikovat, jak svou činností přispějí k urychlení snižování nákladů pro využití oceánské energie. Cílem výzvy je zejména zrychlit vývoj využití oceánské energie a snížit jeho finanční náročnost. Dalším očekávaným dopadem je také výměna znalostí a vývoj vědeckých znalostí pro oblast oceánské energie.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj směrnic pro eko-design, které budou zahrnovat ověřená řešení pro produkty v oblasti vodíkových palivových článků. Tato řešení by měla být definována pod DfX paradigmatem, kde X reprezentují faktory jako výroba, montáž, náklady, recyklovace nebo opětovné použití. Podpořené projekty by se také měly zaměřit na přístupy a rámce již využívané v pokročilejších sektorech (automobilový průmysl, primární a sekundární baterie) a rovněž se inspirovat výstupy projektu Evropské unie HyTechCycling.

Projekty by se měly zaměřit na alespoň dva klíčové produkty z oblasti vodíkových palivových článků (vodíkové palivové články a elektrolyzéry, alkalické vodní elektrolyzéry, palivové články s tuhými oxidy). Směrnice mají za cíl identifikaci a integraci enviromentálních prvků do návrhu těchto produktů, které umožní minimalizaci enviromentálních dopadů (uhlíková stopa, energetická stopa, toxicita) napříč celým výrobním a funkčním řetězcem. Navrhovaná řešení by měla být aplikovaná v rámci Evropské unie ve střednědobém horizontu.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Tato výzva je zaměřena na vývoj, výrobu, pořizování a provoz průmyslového elektrolytického systému, založeného na technologii článků s tuhými oxidy (solid oxide cell - SOC). Tento systém by měl být demonstrován v průmyslovém prostředí s následujícími cílovými aktivitami:

 • Plně vybavený systém včetně oxidu uhličitého, páry, dodávek elektřiny a veškerých požadavků pro plný provoz
 • Tvorba alespoň 80 kg čistého syntetického plynu (2 H2:CO) za hodinu, určeného k substituci získáváného plynu z fosilních zdrojů
 • Demonstrace systému po dobu dvou let s očekávanou produkcí 500-900 tun syntetického plynu s dostupností >95 %
 • Spotřeba elektřiny by měla být nižší než 8,5 kWh AC/kg syntetického plynu
 • Elektrolyzér by měl být porovnáván s kapacitami fosilních zdrojů

Očekávaná doba realizace projektu je 4 roky.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na zlepšení procesů vývoje proteinových léčiv a efektů na výsledné kvalitě proteinových produktů. Projekty se mohou zabývat libovolnými formami a druhy proteinových léčivých přípravků. Primárními cíli výzvy jsou zejména:

 • Vývoj a výzkum všech procesů souvisejících s přípravou, přepravou a administrativními úkony v rámci proteinových léčivých přípravků
 • Zhodnocení rizik spojených s proteinovými léčivými přípravky a potenciální vývoj řešení

Sekundární cíl této výzvy je využití získaných poznatků pro vývoj směrnic a provozních procesů za účelem zvýšení spolehlivosti proteinových léčivých přípravků a farmaceutických procesů. Součástí výzvy je také využití technologických nástrojů (video, webináře, online média, kreativní manuál) pro vývoj nových tréninkových metod a materiálů.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj nových ne-mechanických vrtných technologií, které budou využitelné ve všech typech geologických formací. Od těchto technologií se očekává schopnost dosahovat znatelných hloubek a odolnost proti vysokým teplotám (hloubka větší než 5 km a teploty vyšší než 250°C). Projekty se mohou zabývat také vývojem nových technologií pro mechanické vrtání, které budou využívat digitalizaci, automatizaci, strojové učení a inovativní nástrojářství.

Součástí projektu je zhodnocení rizik a analýza doby životnosti nových technologií. Převzetí technologií ze sektoru těžby a ropy je podporováno, není však pro úspěšnou realizaci projektu vyžadováno. Projekty by se měly zabývat také relevantními problémy v oblasti společenského přijetí a socioekonomickými aspekty vyvíjených technologií a aktivit. Technologie vyvíjené v rámci tohoto projektu by měly spadat pod klasifikaci TLR 3-4 až TLR 4-5.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na snížení enviromentálního dopadu hybridních lehkých užitkových vozidel. Cílem výzvy bude především optimalizace a vývoj technologií a přístupů pro minimalizaci emisí vznikajících při jejich provozu. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se následujícími tématy:

 • Pokročilé generátory elektrické energie v hybridních elektrických aplikacích za účelem minimalizace celkového enviromentálního dopadu.
 • Zhodnocení a optimalizace relevantních hybridních technologií a topologií, které splňují charakteristiky inovativních systémů.
 • Holistické řízení a optimalizace tepelných funkcí vozidel a systémů, které ke svému provozu využívají jak baterie, tak motory. Tyto aktivity zahrnují bateriové tepelné řízení, pohodlí pasažérů, bezpečnostní funkce etc. Podporován je také vývoj "heat to power" technologií, které přeměňují odpadní teplo na elektrickou energii.

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřena na vývoj plánů pro výzkum a vývoj pro oblast udržitelného a efektivního systému silniční dopravy v Evropě. Cílem je vytvoření koordinační a podpůrné akce pro podporu Evropské technologické platformy pro silniční dopravu (ERTRAC - European Technology Platform for Road Transport.) Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například:

 • Aktualizací výzkumných agend a plánů vyvinutých evropskou technologickou platofrmou ETRAC a podporou definicí výzkumných priorit budoucích evropských partnerství programu Horizon relevantních pro silniční dopravu
 • Zajištěním spolupráce napříč městy v Evropě, Asii, Latinské americe a Africe, podporou spolupráce mezi EU a mezinárodními projekty na téma městské mobility a vývojem implementačních konceptů pro udržitelnou mobilitu včetně sdílení dopravních prostředků
 • Spoluprací s mezinárodními finančními institucemi pro zrychlení implementace vyvinutých konceptů a podporou Evropské komise v mezinárodních diskuzích a spacializovaných sektorálních fórech pro relevantní témata

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřena na pochopení a překonání odolnosti různých druhů rakoviny vůči léčivým přípravkům, a to charakterizací těchto odolných buněk. Tyto aktivity by také měly umožnit další výzkum problematiky napříč Evropou. Výzkum podporovaný výzvou by se měl zabývat primárně rakovinou u dospělých osob, konkrétně by mělo jít o výzkum buněk při léčbě tří druhů rakoviny - rakovina plic, rakovina prsu a rakovina tlustého střeva. Cíle výzvy, kterých by projekty měly dosáhnout, jsou zejména:

 • Charakterizovat vlastnosti buněk odolných vůči léčivým přípravkům
 • Lépe pochopit nádorové mikroprostředí
 • Generace buněčných RNAseq dat z rakoviny u dospělých a případně u dětí
 • Vývoj nejlepších postupů v rámci klinické validace a sekvenování buněk
 • Vývoj protokolů, analytických metod a nových přístupů pro identifikaci a léčbu rakoviny

 

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na problematiku hluku a vibrací (N&V), která je jedním z největších problémů železniční dopravy. Projekty, které mají být realizovány společně zájemci z otevřené výzvy a členy členského konsorcia (tvoří zúčastněné strany z oblasti evropských železnic a výroby spojené s železnicemi), by měly být zaměřeny na problematiku pozemních vibrací a nových technologií pro auralizaci a vizualizaci. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se následujícími tématy v souladu s programem Shift2Rail MAAP:

 • Pozemní vibrace: Cílem tohoto tématu je vývoj všeobecně akceptovaného, praktického a validovaného prediktivního nástroje pro realizací studií dopadu pozemních vibrací v souvislosti se zhodnocením enviromentálního dopadu nových nebo inovovaných železničních projektů.
 • Nové technologie pro auralizaci a vizualizaci: Cílem tohoto tématu je vývoj plně funkčního systému pro auralizaci a vizualizaci založeného na syntetizovaném hluku vznikající při železničním provozu a vývoj rozhraní pro vizualizaci ve virtuální realitě. Tento systém umožní vývoj a testování technologií pro snižování hluku.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 950.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu produkce biopaliv a fytoremediačních technologií pro dekontaminaci znečištěné půdy. Fytoremediace je holistický přístup, který umožňuje dekontaminaci půdy od širokého spektra znečišťujících látek. Projekty by se měly zabývat překonáním mezery mezi fytoremediačními strategiemi a čisté produkci kapalných biopaliv. Budou optimalizovat energetické plodiny pro účely fytoremediace, a to zacílením na různé skupiny známých znečišťovatelů půdy a integrací strategií pro extrakci těchto znečišťujících látek do konverzních procesů pro výrobu biopaliv.

Tyto procesy budou také optimalizovány v oblastech udržitelnosti a finančních nákladů. Od podpořených projektů jsou očekávány pilotní testy pro čistou produkci biopaliv i pro fytoremediační procesy. Očekává se spolupráce s dalšími relevantními projekty a programy, podpořenými nejen Evropskou unií, na mezinárodní úrovni.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 4.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Tato výzva je zaměřená na vývoj a implementaci inovativních a nejmodernějších adaptivních návrhů pro klinické hodnocení v oblasti vývoje dávkování tuberkulózy, a to za účelem definice léčebné dávky pro existující experimentální tzv. New Chemical Entities (NCE's) v kombinační léčbě. Podpořené projekty by měly definovat dobu trvání a složení nových kombinací pro léčbu, které budou schopny zkrátit nebo zjednodušit léčebný proces. Od projektů je také očekáván vývoj simulací pro klinické hodnocení, vyhodnocení nových technologií pro monitoring a podpora vývoje plánů léčby (treatment adherence).

Cílem výzvy je zejména poskytnout nové nástroje a informace pro pokrok v oblasti léčby tuberkulózy, vývoj nových metod pro kombinační léčbu, metod klinického hodnocení, vývoj nových biomarkerů etc. Výzva je v souladu s plánem IMI2 JU a výsledky by měly přispět také k dosažení 2030 UN Strategic Development Goals a 20335 End TB Targets. Očekává se spolupráce akademického a farmaceutického sektoru při realizaci výzvy.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na charakterizaci průběhu psoriatické artritidy od její prvotní fáze až po plně rozvinutou psoriatickou artritidu, a to dle klasifikačních kritérií pro psoriatickou artritidu (Classification Criteria for Psoriatic Arthritis - CASPAR). Tato charakterizace bude založena na objevu nových biomarkerů a endotypů, které vychází z genetických, epigenetických, transkriptomických, proteomických a klinických markerů. Aby mohly být identifikovány tyto endotypy, je zapotřebí využívat technologií umělé inteligence (AI) a strojového učení. Cílem výzvy je zejména dosažení následujících záměrů:

 • Umožnění revmatologům, dermatologům a praktickým lékařům včasnou diagnózu psoriatrické artritidy a dalších revmatických onemocnění
 • Včasná identifikace pacientů s rizikem nástupu psoriatrické artitidy za účelem umožnění dřívějších zákroků a léčby a možné prevence onemocnění
 • Definice faktorů, které předpovídají průběh nemoci v případě pacientů s psoriatrickou artritidou
 • Vývoj racionálních a personalizovaných strategií s optimalizovanými výsledky pro pacienty s psoriatrickou artritidou a zlepšení průběhu a výsledků léčby

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj nástrojů a technologií pro řešení a prevenci problémů v oblasti železničních systémů. Cílem výzvy je podpořit využití technologií, umožňující implementaci systému pro podporu a zhodnocení rozhodování, umožňující snížit náklady na provoz železničního systému. Aktivity by měly být realizovány v souladu s Shift2Rail JU programem a konkrétně by se měly zabývat technologickou validací související s dynamickým železničním systémem pro informační management (DRIMS - Dynamic Railway Information Management System). Projekty by se měly zabývat technologickou validací například:

 • Nástrojů pro datovou analytiku pro implementaci systému pro podporu a zhodnocení rozhodování (Decision Support System - DSS)
 • Multi-objektivní nástroje pro rozhodovací optimalizaci
 • Metod pro analýzu citlivostí
 • Rozhraní mezi člověkem a strojem podporujícíc DSS operátory

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.710.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřena na vývoj a minimalizaci rizik při vývoji nových vakcín, a to zahrnutím vědeckých a technologických poznatků z akademických a biotechnologických sektorů do prostředí farmaceutického průmyslu. Cílem výzvy je také vývoj předpovědních biologických a matematických modelů účinnosti a chování vakcíny. Výzva je složena ze čtyř dílčích témat:

 • Vývoj platformy pro open-source/otevřená data zaměřené na imunobiologické procesy
 • Vývoj nových CHIMs pro viry chřipky, RSV a C. difficile za účelem zajistit včasná data pro výběr vakcín
 • Vývoj prototypů nové enerace in vitro systémů pro identifikaci a validaci antigenů
 • Vývoj platformy pro open-source/otevřená data in silico bioplatofrmy zahrnující předpovědní modely pro stabilitu vakcín, zajištění spolehlivosti výrobních procesů a přeměnu procesů

Projekty by měly být realizovány za spolupráce zúčastněných stran z akademického sektoru, malých a středních podniků (SMEs) a zástupců farmaceutického průmyslu.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj technologií vodíkových palivových buněk (hydrogen fuel cells - FC), konkrétně na vývoj FC modulu standardní velikosti pro těžká užitková/nákladní vozidla. Cílem výzvy je definice velikosti, propojení, API protokolů a obecných testovacích protokolů pro rámec tohoto modulu vodíkových palivových buněk. S ohledem na rozdílné legislativy členských zemí pro nákladní vozidla by měly být implementovány různé možnosti FC modulů.

FC moduly by měly být testovány nezávislou organizací podle určených protokolů. Moduly by měly být také nezávisle validovány. Očekávaná doba realizace projektů je 36 měsíců. Mezi očekávané dopady projektu patří primárně tvorba "plug-and-play" FC modulu, který zvýší úroveň vodíkové ekonomiky na tzv. "economy of scale".

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 7.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na na vývoj nové generace bateriových systémů pro osobní vozidla, konkrétně pro bateriová elektrická vozidla (battery electric vehicles - BEV) a hybridní bateriová vozidla (plug-in hybrid -PHEV). Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například následujícími technologickými aspekty pro osobní vozidla: 

 • Návrhem pokročilých bateriových systémů splňující požadavky pro nízkou hmotnost, odolnost proti nárazu a elektrické a tepelné požadavky, a to za využití pokročilých lehkých materiálů s vylepšenou integrací a modularitou, které splňují podmínky pro ekologickou výrobu, druhotné užití a recyklaci/udržitelnost.
 • Vývojem specifických řešení a procesů pro udržitelné rozložení a recyklaci bateriových systémů a jejich materiálů a komponent
 • Flexibilní řízení bateriových systémů
 • Pokročilá funkcionalita systémů pro řízení baterií

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 10.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu vývoje nové generace přechodových zón (transition zones) v oblasti železnice, které mají zajistit udržitelný přechod mezi oblastmi s rozdílnými podpůrnými materiály a prostředky v kolejišti, jedná se o tzv. track stiffness. Track stiffness je klíčovým faktorem ovlivňujícím provoz a životnost železniční trati. Podpořené projekty by se měly zabývat následujícími tématy, které jsou v souladu s programem Shift2Rail MAAP:

 • Vývoj nové generace řešení pro transition zones: Do aktivit tohoto tématu spadá optimalizace tzv. track stiffeness v kontextu vývoje nové generace traťových technologií, vývoj integrovaných/externích monitorovacích řešení, vývoj a návrh materiálů pro udržitelná systémová řešení, vývoj optimálních režimů údržby etc.
 • Vývoj za účelem aplikace CSM-RA pro identifikaci rizik (HAZID) a zhodnocení životního cyklu řešení/technologií: Zde se jedná o využití nových materiálů, optimalizované návrhy pro udržitelnost, výrobní technologie, instalační metody a požadavky na údržbu.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.420.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vedení aktivit související s zaváděním stlačeného vodíku využitelného jakožto palivo. Stlačený vodík bude distribuován prostřednictvím multipalivového prostředí napříč Evropskou unií a cílem této výzvy je překonání technologických a administrativních překážek prostřenictvím čistých, transparentních a vědecky prokazatelných metod. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se následujícími aktivitami:

 • Podrobný popis a výzkum současného stavu metodik, legislativy a technologií pro vodík v multipalivových čerpacích stanicích
 • Praktický výzkum za účelem vyplňování mezer v současných znalostech v oblasti využití stlačeného vodíku jakožto paliva
 • Vývoj pokynů a směrnic, které mohou být využity ke zhodnocení rizik při využívání stlačeného vodíku v čerpacích stanicích
 • Zapojení a spolupráce s organizacemi veřejné správy a organizacemi vyvíjejícími standardy pro tématiku související s touto výzvou

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na demonstraci vysoce spolehlivého zdroje energie pro datová centra uvnitř urbanizovaných oblastí, kde jsou dodávky energie v rámci rozvodné sítě limitovány infrastrukturou a kde je kombinovaná výroba tepla a elektřiny (CHP) nedostupná z důvodů emisních regulací. Cílem výzvy je vývoj integrovaného řešení pro využití palivových článků (fuel cells), které bude adaptováno na požadavky energeticky náročného prostředí a umožní obnovu tepla pro využití v budově či lokální tepelné síti. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například následujícími řešeními:

 • Poskytnutím vhodné architektury využívající technologii palivových článků pro stabilní dodávku elektrické energie datovým centrům
 • Dodávkou alespoň 50 kWe energie pro datová centra
 • Demostrací vyvinutého řešení v provozních podmínkách v délce alespoň 8 000 hodin
 • Poskytnutím komplexních návrhů umožňujících řešení velmi variabilních a náročných energetických požadavků datových center
 • Návrhem koordinované údržby datových serverů a palivových článků s cílem optimalizace finančních nákladů

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na výzkum využitelnosti protonové terapie jakožto léčebné metody prostřednictvím klinické studie pro problematiku rakoviny jícnu. Tato studie bude mít za cíl porovnat výsledky protonové terapie a radioterapie (intensity-modulated radiation therapy - IRMT). Studie by tak měla určit, zda-li protonová terapie aplikovaná v trimodálním (radioterapie-chemoterapie-operace) systému léčby:

 • Snižuje kardio/plicní toxicitu spojenou s léčbou
 • Zvyšuje lokální kontrolu nad nádorem a ovlivňuje zvyšování léčebných dávek
 • Zlepšuje výsledky úplného vyléčení a přežití rakoviny jícnu

Rakovina jícnu je zvolena z důvodu relativně častého výskytu v populaci a možnosti rozšířit výsledky výzkumu na další typy rakoviny. Sekundární cíl výzvy je využití dat získaných při klinické studii rakoviny jícnu za účelem zjištění, která metodologie je nejvhodnější pro zhodnocení protonové terapie v dalších oblastech umožňujících protonovou léčbu.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Tato výzva je zaměřena na výzkum proveditelosti technologie cyklického vodíkového uložiště. Praktický výzkum by měl být veden v prostředí solné jeskyně a bude umožněn elektrolyzérem dodávajícím okamžitou energii, zatímco bude uvolňován vodík ze solné jeskyně za cílem pokrytí specifické energetické poptávky. Tyto aktivity mají za cíl poskytnout lepší pochopení integrace a rovnováhy obnovitelných energií v energetickém systému Evropské unie. Výsledky výzkumu by měly umožnit lepší rozhodování při rozšiřování vysokoobjemových podzemních uložišť obnovitelného vodíku.

Zásadní je také reprodukovatelnost a rozšiřitelnost výzkumu v rámci projektu pro případný další vývoj a výzkum těchto technologií. Konsorcium zapojené v realizaci projektu musí zahrnovat také experty v oblasti geologie za účelem analýzy strukturálních, geochemických a dalších efektů, které by mohly nastat při oběhu vodíku v solné jeskyni. Očekávaná doba realizace projektu je 36 měsíců.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 5.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Tato výzva je zaměřená na podporu mezinárodních projektů pro spolupráci na implementaci politických agend Evropské unie v oblastech vzdělávání a tréninku, včetně agend specifických pro jednotlivé sektory. Hlavním cílem výzvy je podpořit zlepšení efektivity vzdělávacích a tréninkových systémů prostřednictvím sběru a zhodnocení důkazů systémových dopadů inovativních politik v těchto oblastech. Výzva vyžaduje zapojení zástupců vysoké úrovně veřejné správy a využití ověřených hodnotících metod založených na zkouškách v reálném prostředí. Prioritní témata pro tuto výzvu jsou následující:

 • LOT 1 - Digitální vzdělávání a digitální kompetence, učení a učitelé
 • LOT 2 - Mechanismy podpory pro schémata podobná např. Individual Learning Account, politiky a procesy určené na podporu validace neformálního a formálního učení

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Not Listed
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřena na podporu pokročilých nových pracovních metod, nástrojů, inovací a logistických řešení, a to v oblasti železniční dopravy a železnic, která je v souladu s aktivitami S2R (Shift2Rail) JU programu. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se následujícími aktivitami.

 • Téma č. 1: Cílem je umožnit pokrok a inovace ve výzkumu v oblasti robotiky a aplikovat principy a produkty z této oblasti na prostředí železničního sektoru. Mělo by dojít k využití existující infrastruktury, která by měla být inovována prostřednictím automatizace výroby a zavádění inteligentní výroby, využívající robotiku ve větším měřítku.
 • Téma č. 2: Cílem je vybavit železniční dělníky, kteří se zabývají fyzicky náročnými úkony, exoskelety umožňující bezpečnější a efektivnější přesouvání a nošení materiálů. Tyto exoskelety mohou snížit počet svalových poranění a zvýšit kvalitu bezpečnosti práce. Technologie exoskeletů je již dostupná, cílem je zejména přizpůsobit tuto technologii náročným podmínkám železničního prostředí.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.700.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na vývoj a validaci technologií pro recyklaci a obnovu materiálu pro klíčové produkty v oblasti palivových článků (fuel cells - FCH). Cílem je snížit cenu zařízení, které technologii palivových článků využívají, optimalizovat obnovu kritických materiálů a umožnit rozvoj a implementaci vodíkového hospodářství (hydrogen economy). Součástí projektu by měla být identifikace, zhodnocení a návrh optimalizace různých chemických, fyzikálních a tepelných procesů. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se například následujícími aktivitami:

 • Adaptace a validace relevantních procesů, které jsou již využívány oblasti recyklace a obnovy materiálů a jejich modifikace pro využití ve vodíkových systémech a systémech palivových článků
 • Výběr a validace nových recyklačních technologií pro klíčové materiály využívané ve vodíkových produktech a produktech palivových článků
 • Validace vhodných materiálů určených k obnově a návrh jejich opětovného využití v dodavatelském řetězci systému palivových článků
 • Celková enviromentálně-ekonomická analýza zvolené strategie projektu

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.500.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřená na podporu inovací trakčních systémů v oblasti kolejové dopravy. Trakční systémy jsou jedny z hlavních subsystémů kolejových vozidel a slouží ke přeměně elektrické energie na mechanickou energii vozidla. V rámci inovací a vývoje trakčních systémů musí projekty zohledňovat návrh, výrobu, validaci a certifikaci trakčních systémů. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se zejména následujícími tématy:

 • Vývojem přelomových technologií v oblasti trakčních systémů, jako například SiC polovodiče, které bude možno aplikovat na rozdílné trakční železniční systémy
 • Vývojem a přispěním k implementaci nových metod, nástrojů, norem a standardů pro oblasti zvuku, spolehlivosti, virtuální validace, certifikace a inteligentní údržby

Tato výzva je konkrétně zaměřená na řešení dvou problematik:

 • 3D additive manufacturing a další nové výrobní technologie
 • Bezdrátové dynamické nabíjení městských vozidel založené na SiC polovodičích

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 2.300.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřena na rozvoj a inovace drážní dopravy, a to zejména v oblastech interakce s vozidly, komunikačních a pozičních systémů, pokročilých magnetických technologií, lehkých materiálů, uložišť energie a dalších inovativních řešení. S cílem realizovat tyto inovace musí dojít k vytvoření rámce, za pomocí kterého by bylo možné tyto technologie bezpečně implementovat v budoucích dopravních systémech. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se:

 • Definicí inovativních modelů a konceptů v oblasti provozu inovativních drážních dopravních technologií, bezpečnosti provozu, funkční specifikace a provozních podmínek a testovacích metod
 • Identifikací potenciálního přenosu technologií a synergií s řešeními pro kolejovou dopravu, zejména v rámci obecných procesů a řešení dopravy
 • Možnostmi standardizace nových technologií a procesů v rámci drážní dopravy

Při realizaci projektu je očekávána spolupráce zúčastněných stran z různých oborů a prostředí relevantních k této problematice.

Maximální % dotace:
Not Listed
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 250.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 04. 2020

Výzva je zaměřena na zvýšení konkurenceschopnosti nové generace obnovitelných paliv prostřednictvím efektivní integrace nezkoumaných zdrojů obnovitelné energie v jejich produkčních procesech. Cílem je umožnit jejich využití jakožto možnost pro ukládání obnovitelné energie, a to za pomocí již existující infrastruktury pro plynná a kapalná paliva.

Projekty by se měly zabývat vývojem nové generace obnovitelných paliv pro energii a transport, které ve srovnání se současnými obnovitelným