DotaceOnline.cz pomáhá využít dotačních možností tím, že poskytuje přístup k nejkomplexnějšímu zdroji možností dotačního financování pro české subjekty.

Níže vám přinášíme ukázku rozsahu naší databáze. Předplatitelé získají úplné informace, navíc i možnost vyhledávání dotačních možností podle 18 různých kritérií, přístup ke konkrétním informacím a odkaz na oficiální zdroj informací včetně potřebných podrobností. 

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Posílené vazby a spolupráce mezi iniciativami občanské vědy a dalšími aktéry v oblasti výzkumu a inovací.
 • Zvýšená schopnost provádět vynikající výzkum a inovace prostřednictvím občanské vědy a zároveň maximalizovat další potenciální přínosy.
 • Datová infrastruktura lépe sladěná s potřebami občanské vědy a lepší datové postupy využívané iniciativami...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Prokázat výrazné zvýšení udržitelné výroby prostřednictvím vylepšených kontrolních systémů a nedestruktivních inspekčních metod.
 • Vyvíjet metodiky a nástroje, které zabrání generování defektů na úrovni komponent a jejich šíření na systémovou úroveň.
 • Vytvořit nové diagnostické metody pro monitorování průmyslové výroby na místě...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Doporučení pro tvůrce politik, organizace financující výzkum a provádějící organizace, instituce vyššího vzdělávání a další aktéry výzkumu a inovací pro řešení společenské nedůvěry ve vědu, výzkum a inovace.
 • Doporučení pro posílení spoluvytváření obsahu VaV společností a pro šíření osvědčených postupů a důkazů o jejich účincích.

Tyto cílené výsledky přispívají...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Ověření  technologie odstraňování nečistot v průmyslovém měřítku ze šrotu nebo využití kovových frakcí obsažených ve zbytcích z procesu výroby oceli (které se dnes převážně skládkují) a dosáhnete vysoké míry recyklace zbytků pocházejících z demo místa až o 40%, čímž se dosáhne účinnosti zpětného získávání kovů až 90% a účinnost regenerace minerálů až 80%;
 • Postupné...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí alespoň k jednomu z následujících výsledků:

 • Rozšiřování schopností při porovnávání technologických řešení financovaných EU vyvinutých vysoce inovativními udržitelnými a digitálními začínajícími podniky s přístupem k financím a příležitostem k růstu, mimo jiné včetně dalších evropských nástrojů financování (jako je program Digitální Evropa a EIC), inovace veřejné zakázky, investoři a podnikové...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Nasadit příkladná pilotní řešení koncepce průmyslově-městské symbiózy (I-US), která zajistí cirkulaci toků energie, odpadu a vody; a dosažení téměř nulových emisí skleníkových plynů a téměř nulového vypouštění vody.
 • Snížit o 50% (hmotnostně nebo objemově) tvorbu průmyslového odpadu a výrazně snížit související emise skleníkových plynů opětovným využitím a přeměnou...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Integrace průlomové technologie odvozené z jiných průmyslových odvětví: příklady zahrnují aditivní výrobu; spolupráce lidských robotů; autonomní vozidla ve stavebnictví; autonomní údržba, diagnostika a monitorování.
 • Prokázání dopadu využívání těchto nových průlomových technologií na účinnost zdrojů (suroviny, voda atd.), Snižování odpadu a začleněné emise CO2...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Nedávné propuknutí viru COVID19 prokázalo, že náklady na lidský život i ekonomiku mohou být obrovské, pokud nebudou přijata opatření k zabránění šíření infekce. Je proto zřejmé, že jsou zavedena pasivní opatření k minimalizaci dopadů současných a budoucích ohnisek infekce. Povlaky naplněné nanočásticemi, jako jsou kovové nanočástice, uhlíkové nanotrubičky, nanočástice oxidu kovu, heterostruktury, vzorované povrchy a materiály...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Kaskádovým přístupem včetně opětovného použití významně zvýšit využití stavebního a demoličního odpadu (minimálně 80% hmotnosti v souladu se stávající směrnicí o odpadu 2008/98 / ES ve znění směrnice 2018/851) , recyklaci a transformaci odpadu na druhotné produkty v plné spolupráci mezi společnostmi zabývajícími se výstavbou a nakládáním s odpady.
 • Poskytnout nový...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Výhody ekonomiky založené na vodíku jsou dobře zdokumentovány, protože vodík je bohatým palivem s nulovými emisemi a má vyšší hustotu energie než běžná fosilní paliva (např. benzín). Bezpečné skladování vodíku, ať už dlouhodobé nebo krátkodobé, však čelí několika výzvám. Skladování chemikálií je převládající metodou pro dlouhodobé skladování kvůli vysoké hustotě skladování, ale proces syntézy vyžaduje další vývoj, aby...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekt přispěje k následujícím výsledkům:

 • Zřídit Evropské společenství (ECoP) jako efektivní a udržitelné fórum / platformu spojující uzly pro oběhovou ekonomiku (H4C) a všechny subjekty ochotné investovat do průmyslové městské symbiózy, směřující k budování nových řetězců hodnotového oběhu.
 • Poskytovat H4C aktuální podporu shromažďováním a vyhodnocováním znalostí, nástrojů, modelů a řešení a jejich zpřístupňováním...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekávaný výsledek:

Evropa musí posílit svou schopnost vyrábět materiály a chemikálie udržitelným a konkurenceschopným způsobem. Nedávná krize navíc ukázala, že je důležité, aby evropský chemický a materiálový průmysl zvýšil svou flexibilitu a rychle přizpůsobil své výrobní kapacity měnícím se potřebám dodávek.

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Podporovat globální konkurenceschopnost společností...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Poskytování strategických plánů rozvoje podnikání pro znovuotevření více než 20 průmyslových oblastí v Evropě, které byly nedávno uzavřeny nebo budou uzavřeny v příštích měsících.
 • Navrhování sítí klíčových hráčů, zúčastněných stran a projektů na podporu regionů zkoumajících nové přístupy k řešení problémů zelené a digitální transformace průmyslových odvětví, inovativní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Předvést příslušnou hromadnou výrobu inovativních produktů na biologické bázi s cílem nahradit tradiční materiály vysokou environmentální stopou.
 • Vyvíjet výrobky s podobnými nebo lepšími mechanickými, fyzikálními a chemickými vlastnostmi, které mají podstatně nižší ekologickou stopu a jsou udržitelné, netoxické a recyklovatelné ve srovnání s materiály, které nejsou...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Zvýšená účast pracovníků provádějících výzkum na normalizačních činnostech.
 • Intenzivnější vývoj nových norem nebo revize stávajících norem s cílem reagovat na nové průmyslové a tržní podmínky prostřednictvím příspěvku subjektů provádějících výzkum v EU.
 • Zvýšené zavádění nových technologií v důsledku posílení normalizačních činností...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Mapování nadcházejících trendů technologických procesů a rámce IP relevantních pro výzkum a inovace, které s nimi budou spojeny.
 • Posouzení současných metod duševního vlastnictví a jejich vhodnosti pro daný účel s přihlédnutím k transformaci výsledků výzkumu na trhy / sociálně-ekonomické přínosy.
 • Vývoj scénářů s potenciálními novými ochrannými mechanismy, které...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Zlepšit znalostní základnu kritických surovin EU a třetích zemí s cílem určit nové oblasti pro průzkum a odhad zdrojů;
 • Podporovat využívání standardů podávání zpráv UNFC (Rámcová klasifikace OSN pro zdroje) a UNRMS (Systém řízení zdrojů OSN) v odvětví surovin;
 • Urychlit rozvoj projektů průzkumu domácích surovin v EU integrujících inovativní technologie, které mohou...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Recyklovatelné polymery s inherentními vlastnostmi recyklovatelnosti.
 • Bezpečnější plasty (s nižší toxicitou), s menší závislostí na potenciálně škodlivých přísadách.
 • Snížená ekologická stopa spojená s fází konce životnosti polymerů v důsledku zvýšené recyklovatelnosti a / nebo snížené závislosti na potenciálně škodlivých přísadách ve srovnání se stávajícími výrobky...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Strukturované důkazy o vědeckých, společenských a ekonomických dopadech otevřené vědecké praxe, doplněné novými metodami, nástroji a údaji potřebnými k jejich měření.
 • Lepší znalosti o tom, jak se dopady vyvíjejí a jak lze dosáhnout rozmanitosti výhod na vědecké, společenské a ekonomické úrovni.
 • Lepší porozumění tomu, jak může praxe otevřené vědy přispět ke zvýšené...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Zvýšení efektivity a produktivity v konstrukčních a konstrukčních procesech.
 • Méně chyb v procesech plánování, návrhu a konstrukce.
 • Automatizované, rychlejší, přesnější a efektivnější povolování a dodržování předpisů pro stavební práce (např. Předpisy, zdraví a bezpečnost, výkon)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Řídit rozvoj strategických partnerství pro integraci průmyslových hodnotových řetězců mezi EU a Afrikou zahrnující průzkum, těžbu, zpracování nerostů, rafinaci a recyklaci (pokud jsou k dispozici rafinérské kapacity);
 • Zlepšit udržitelnost (zejména environmentální a sociální aspekty) v odvětví těžby a recyklace kovů v Africe, včetně jejích dopadů na biologickou...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Přechod z vypalovaných na elektricky vyhřívané katalytické reaktory poháněné obnovitelnými zdroji povede k velkému snížení emisí CO2 ve spojení s výraznou intenzifikací procesu. Jelikož se reaktory v současné době udržují na vysokých cílových teplotách v průmyslovém katalytickém procesu s energií dodávanou spalováním fosilních paliv, nahrazení vytápění odvozeného z fosilních paliv alternativami bez emisí podstatně přispěje...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Posílená mezinárodní spolupráce za účelem zvýšení a mainstreamingu FAIRness dat a digitálních objektů.
 • Spojení iniciativ v oblasti správy dat a datových praktik FAIR, přes hranice a obory, jakožto činitele otevřené vědy.
 • Vyšší sdílení údajů FAIR v rámci vědeckých oborů a inovačních odvětví a mezi nimi...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Lepší porozumění současnému prostředí institucionálních vědeckých publikačních aktivit v celé Evropě.
 • Koordinace mezi institucionálními publikačními službami a iniciativami v celé Evropě na netechnické úrovni a zlepšení jejich celkové efektivity služeb, zejména ve vícejazyčném prostředí.
 • Akční doporučení pro strategie týkající se institucionálního publikování...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Zvýšit povědomí vysokých škol a výzkumných organizací o konvenčních i nekonvenčních hrozbách.
 • Posílit kapacity vysokých škol a výzkumných organizací, aby odradily nekonvenční hrozby a reagovaly na ně.
 • Zlepšit odolnost vysokých škol a výzkumných organizací...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Zajištění dodržování nejvyšších standardů etiky výzkumu je klíčovým prvkem národní a evropské výzkumné politiky. Vzhledem k jeho univerzálnímu dopadu na naši společnost a jeho primární roli v inovacích je potřeba etické důslednosti, pilíře důvěry veřejnosti ve vědecké úsilí, zásadní. Celkově je výzkumná etika základem vysoce kvalitního výzkumu a předpokladem pro...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Výzva je zaměřena na vytvoření databáze biomateriálů, která bude obsahovat škálu informací (CSA).

Podpořeno bude:

 • Vytvoření databáze biomateriálů poskytující podrobné informace o chemicko-fyzikálních, biologických a toxikologických vlastnostech přístupných široké škále koncových uživatelů, např. výzkumní pracovníci, společnosti a lékaři pro účely hodnocení biologické a klinické užitečnosti také v oblastech nad rámec jejich...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Lepší integrace výzkumných a inovačních činností do makroekonomických modelů, což povede k lepšímu měření jejich dopadu a lepšímu porozumění dopadům (přímých i nepřímých) v Evropě.
 • Vylepšené makroekonomické modelování pro hodnocení politiky v oblasti výzkumu a inovací na různých úrovních politických zásahů (EU, národní, regionální) a posílené sladění mezi vývojem...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Výzva je zaměřena na rozvoj pokročilých řešení pro účinné využívání zdrojů, opětovné použití a recyklaci druhotných surovin pro průmyslové hodnotové řetězce EU a strategická odvětví.

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Rozšíření recyklace surovin, znovupoužití technologií na konci životnosti produktů a obnovení městských dolů, včetně vytvoření efektivních třídicích technologií pro separaci a recyklaci...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Opětovné použití kompozitního materiálu a využití druhotných surovin s vyšší hodnotou, než je v současné době k dispozici.
 • Snížení odpadu odesílaného na skládky a pozitivní dopad na životní prostředí.
 • Vytváření nových hodnotových toků prostřednictvím nových technologií s potenciálem pro komerční využití; nové obchodní příležitosti a toky příjmů pro recyklační...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Vyvíjení nástrojů na podporu průmyslu v udržitelné výrobě a spotřebě zboží, které pomáhají zlepšovat celkovou výkonnost udržitelnosti a přispívají k rozvoji udržitelnějších řešení začleněním strategií oběhového hospodářství.
 • Vypracování dokumentace dat pro doménu aplikace, aby se usnadnilo propojení dat mezi designéry, výrobci, uživateli a sběrateli použitých...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Zavedení evropského průmyslu jako lídra v oblasti udržitelného výrobního a zpracovatelského průmyslu založeného na datech prostřednictvím efektivního zpracování dat, zejména na okraji sítě, zlepšení environmentální, ekonomické a sociální udržitelnosti průmyslové výroby a posílení evropského vedoucího postavení v zavádění a provozu sítě průmyslového odvětví.
 • Zlepšení...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Přizpůsobení toku energie a materiálů ve stávajících ocelových zařízeních s cílem umožnit technicky a ekonomicky proveditelný přechod ke snížení používání fosilního uhlíku jako redukčního činidla.
 • Snížení uhlíkové stopy postupným přizpůsobováním se vodíku a biomase jako redukčním činidlům.
 • Předvést nové technologie ke snížení spotřeby energie v ocelárnách zavedením...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Rozvoj znalostí, politiky a praxe v oblasti inkluzivní rovnosti žen a mužů ve výzkumných a inovačních institucích v celé Evropě s průřezovým, geograficky inkluzivním a víceodvětvovým přístupem.
 • Snížené rozdíly mezi členskými státy a posílení Evropského výzkumného prostoru a jeho cíle rovnosti žen a mužů a začlenění.

Podporované činnosti...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Lepší znalosti o politických nedostatcích a lepší porozumění potřebám.
 • Identifikovat synergie mezi druhým a třetím stupněm vzdělávání a mezi vzděláváním a podnikáním.
 • Příspěvky k budoucím politickým akcím...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekávaný výsledek:

 • Rozvíjet společné chápání principů udržitelného rozvoje již při návrhu materiálů, výrobků i procesů.
 • Určit klíčové dimenze, které je třeba integrovat do hodnocení výkonnosti udržitelnosti produktu, a vylepšit systémový přístup založený na rámci hodnocení životního cyklu (LCA). Je to například předpoklad pro vývoj alternativních a bezpečnějších (s nižší toxicitou) plastů, povrchově aktivních látek a...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Byl zahájen značný počet experimentálních iniciativ občanské vědy.
 • Významný počet iniciativ občanské vědy je podporován, aby se stal udržitelným.
 • Významný počet nováčků v rámcovém programu a značný počet občanů zapojených do koprodukce vědeckých znalostí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Projekty umožní dosáhnout očekávaných dopadů destinace zvýšením přístupu k primárním surovinám, zejména kritickým surovinám pro průmyslové hodnotové řetězce EU a strategická odvětví. Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Rozvíjet odolné a udržitelné dodavatelské řetězce kritických surovin pro ekosystémy e-mobility a obnovitelné energie a strategická odvětví, jako je letecký a kosmický průmysl, IKT...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekávaný výsledek:

 • Vytvoření inovačního ekosystému shromažďujícího různé prvky nezbytné k urychlení vývoje v oblasti zavádění solárních paliv a chemikálií. To bude vyžadovat přísnou synergii akcí mezi všemi složkami zúčastněných stran, od výzkumu a vývoje po průmysl a společnost, aby se podpořilo jejich zavedení.
 • Vývoj solárních paliv a chemikálií navíc vyžaduje úplné přepracování současných technologií a procesů založených...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Rozvoj konzistentní a udržitelné koordinační sítě národních zástupců v oblasti rovnosti pohlaví a inkluzivity na podporu provádění cílů komunikační politiky ERA, což povede k lepší koordinaci úsilí členských států.

Projekty by měly:

 • Rozvíjet různé inovativní a angažované činnosti, propojovat občany, odborníky a tvůrce politik a také přispívat k tvorbě politik...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Krize, a zejména ty související se zdravím, se od počátku pandemie koronaviru staly dramatickou realitou v EU i na celém světě. Vědecké znalosti soustředí pozornost, protože jsou klíčovým prvkem účinného řešení naléhavosti situace a zlepšení připravenosti na budoucnost. Extrémně těžké lidské, sociální, kulturní a ekonomické důsledky spojené s časovým tlakem stanoví...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Vylepšené znalosti pro tvorbu politik o školeních a vytváření sítí pracovníků podpory výzkumu a řízení výzkumu.
 • Opatření ke zvýšení informovanosti zaměstnanců vedení výzkumu o stávajících příležitostech v oblasti odborné přípravy, vytváření sítí a mobility na úrovni EU, na národní a regionální úrovni.
 • V konečném důsledku zvýšená kapacita a kompatibilita systémů...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Zhodnocení široké škály netříděného plastového (a jiného) odpadu ve velkém množství pro zabránění skládkování.
 • Zaměření se na materiál s vysokou výtěžností, které nahradí ty, které se v současnosti vyrábějí z fosilních surovini.
 • Vypracování konceptů umožňující 100% využití obnovitelných zdrojů energie (např. Elektrifikované procesy), zvládání potenciálních výkyvů...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Výsledky projektů umožní dosáhnout očekávaných dopadů destinace zlepšením energetické účinnosti v hodnotových řetězcích surovin. Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Demonstrace technologií v ocelářském odvětví vedoucí ke snížení emisí CO2 do roku 2050 nejméně o 80 až 95% ve srovnání s úrovněmi z roku 1990;
 • Zlepšit energetickou účinnost a účinnost zdrojů a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Posílení evropského průmyslu jako lídra v agilní a ekologické výrobě pomocí laserových technologií;
 • Zlepšování agility průmyslové výroby díky univerzálnějším procesům, jejich jednodušší rekonfiguraci a efektivnější kontrole prostřednictvím výměny dat;
 • Zlepšení environmentální udržitelnosti průmyslové výroby směrem k „správným postupům“ s 30% nižší spotřebou zdrojů...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Konsolidované informace o iniciativách pro reformu hodnocení výzkumu a výzkumných pracovníků s lepším zohledněním otevřené vědecké praxe.
 • Propojení stávajících iniciativ na evropské úrovni, usnadnění vzájemného učení a stimulace budování konsensu mezi zúčastněnými stranami.
 • Piloti nových metrik, metod a institucionálních změn pro reformu hodnocení výzkumu a výzkumných...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekávaným výsledkem je vyšší recyklovatelnost a zvyšování obsahu recyklovaných plastů ve výrobcích s přidanou hodnotou. 

Cíle podpory:

 • Stanovit široce přijímanou definici recyklátu v EU a vyvinout příslušné metody ověřování recyklovaného obsahu ve výrobcích.
 • Zavést široce přijímané postupy EU pro kontrolu konzistentní kvality recyklátů; charakterizovat jejich vhodnost pro konkrétní aplikace a vysledovat recykláty zpět...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Krize COVID-19 ukázala, jak rychle se společnost dokáže přizpůsobit a vrátit se zpět, a zdůraznila, jak naléhavé bylo, aby evropský průmysl znovu objevil sám sebe a zvýšil svoji odolnost. Sociální inovace mají potenciál podpořit toto odvětví v tomto přechodu, zejména v souvislosti s technologickými inovacemi. Sociální inovace mohou přispět k pokroku a inovacím ve všech oblastech a změnit způsob interakce všech aktérů ve...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Zlepšit znalostní základnu druhotných surovin EU a třetích zemí (potenciál, odhad zdrojů, výroba a rafinace).
 • Podporovat využití specifikací rámcové klasifikace OSN pro zdroje (UNFC) pro antropogenní zdroje schválené v roce 2018.
 • Usnadnit a urychlit rozvoj komerčního využívání projektů obnovy sekundárních zdrojů EU...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Poskytovat bezpečná, vysoce flexibilní, rekonfigurovatelná a modulární řešení, která umožňují rychlou reakci na změny v produkčních požadavcích a výrazně snižují úsilí při programování a dobu konfigurace nových produktů;
 • Prokázat významná zlepšení směrem ke smysluplné a bezproblémové sociální spolupráci v týmech lidských pracovníků, autonomních agentů a robotů...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
23. 09. 2021

Program podpoří projekty kulturních aktivit zdravotně postižených občanů s regionálním nebo národním dopadem, jako např.: využití terapeutické funkce kultury ke kompenzaci znevýhodnění zdravotním postižením, arteterapeutické aktivity, prezentace umělecké tvorby a samotná tvorba postižených umělců (divadelní soubory, filmy), volnočasové kulturní aktivity, odstraňování architektonických bariér v kulturních zařízeních, kulturní...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 09. 2021

Cílem programu je podpora občanské společnosti a komunitních projektů, zejména v ochraně a zlepšování životního prostředí, aktivit zaměřených na řádné fungování demokratické společnosti a právního státu, informování veřejnosti, jejího zapojování do rozhodovacích procesů a aktivit vedoucích k rozvoji a stabilizaci nově vzniklých neziskových organizací. Žadatelem mohou být právnické a fyzické osoby nekomerčního a nepolitického...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 09. 2021

Program podpoří projekty volnočasových uměleckých aktivit jako např.: vzdělávání dětí, mládeže i dospělých prostřednictvím kulturních aktivit, rozvoj nových a inspirativních metod a forem mimoškolského vzdělávání, projekty zaměřené na celoživotní vzdělávání, komponované kulturně – vzdělávací aktivity (příprava k partnerským vztahům a rodinnému životu, prevence proti alkoholismu, toxikomanii, kouření, gamblerství, apod)...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 09. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj komunitních center (stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra, rekonstrukce a stavební úpravy existujících objektů a zázemí pro poskytování aktivit, nákup pozemků, budov a staveb, pořízení automobilu a vybavení pro zajištění provozu zařízení). Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi, kraji a dobrovolnými...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 09. 2021

Tato výzva je určena pro studenty 1. ročníků vysokých škol, konkrétně pro:

 • slovenské studenty 1. ročníků VŠ v České republice
 • české studenty 1. ročníků VŠ na Slovensku.

Studentům, kteří splní podmínky výzvy, přiděluje nadace stipendium ve výši až 20 000 Kč. Polovina stipendia je studentům vyplácena v zimním semestru a druhá polovina v letním semestru. Podmínkou pro vyplacení druhé části stipendia je zaslání potvrzení...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 09. 2021

Výzva je zaměřena na nová technologická řešení a inovace v oblasti buněčné a genové terapie (CGT).

Podpořeny budou:

 • Pokročilá technologická řešení, která mohou účinně podporovat výrobní pokrok GMP buněčné terapie, např. z hlediska rychlosti a efektivity nákladů.
 • Nové produkty buněčné terapie zaměřené na častá onemocnění, jako je rakovina a selhání orgánů, ale také na méně častá onemocnění, jako jsou poruchy imunodeficience...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 09. 2021

Rámcové dohody o partnerství pro neziskové subjekty v rámci programu LIFE mají za cíl posílit účast občanské společnosti na politickém dialogu EU a rovněž podporovat provádění a prosazování cílů Unie v oblasti životního prostředí a klimatu, včetně přechodu na čistou energii, ze strany příjemců.

Tato výzva se konkrétně zaměřuje na rámcová partnerství zaměřená na dosažení cílů v oblasti životního prostředí, přírody, klimatu...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 700.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 09. 2021

Rámcové dohody o partnerství pro neziskové subjekty v rámci programu LIFE mají za cíl posílit účast občanské společnosti na politickém dialogu EU a rovněž podporovat provádění a prosazování cílů Unie v oblasti životního prostředí a klimatu, včetně přechodu na čistou energii, ze strany příjemců.

Tato výzva se konkrétně zaměřuje na rámcová partnerství zaměřená na dosažení cílů v oblasti životního prostředí, přírody, klimatu...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 700.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 09. 2021

Prioritou této výzvy je spolufinancování akcí na podporu společných činností a přeshraničních projektů donucovacích orgánů a dalších příslušných aktérů zlepšujících jejich technickou kapacitu v oblasti prevence a odvracení nehlášené práce v souladu s vizí platformy proměnit nehlášenou na deklarovanou práci s využitím holistického přístupu, kdy národní vlády spojují strategii a operace a spolupracují se sociálními partnery...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 09. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, stavební úpravy (včetně řešení bezbariérovosti), nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 906 452,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 09. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Podpora řídicích platforem pro výzkum a inovace západního Balkánu a vzdělávání a odborná příprava jako hodnotné nástroje politického dialogu s regionem (vč. podpory každoročního setkání ministrů platforem pro vzdělávání a odbornou přípravu, výzkum a inovace a kulturu západního Balkánu).
 • Usnadnění provádění Agendy západního Balkánu pro inovace, výzkum, vzdělávání...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 09. 2021

Program „ČSOB pomáhá regionům“ si klade za cíl finančně podpořit realizaci vybraných veřejně prospěšných projektů. Klíčovým cílem programu je přispět k udržitelnému rozvoji a ke zlepšení kvality života v regionech.

4 projekty v každém kraji dostanou darem 50 000 Kč, 40 000 Kč, 35 000 Kč a 25 000 Kč. V každém regionu tak ČSOB rozdělí 150 000 Kč. Čím více financí vybere projekt od veřejnosti, tím vyšší dar získá od ČSOB...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 09. 2021

Cílem výzvy je podpora vzniku a rozvoj komunitních center. Dotace je určena na výstavbu a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, na rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center, na nákup pozemků, budov a staveb, na vybavení zařízení pro zajištění provozu. Žadateli jsou kraje...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 340 900,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 09. 2021

Program je zaměřen na podporu zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit (kategorie B - amatérské divadlo všech druhů, včetně dětského, taneční umění všech druhů s výjimkou folkloru, dechové, symfonické a komorní orchestry, dětské a dospělé folklorní soubory, dětské a dospělé pěvecké sbory). Žadateli jsou právnické a fyzické osoby.

Průběžné uzávěrky příjmu žádostí:

 • 1. kolo do 30.9.2021
 • 2. kolo...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem dotačního programu je napomáhat k získávání branně-sportovních a technických dovedností a návyků obyvatelstva, podporovat rozvoj jeho fyzické kondice, sebeovládání, mentálního zdraví a zdravého způsobu života, a to prostřednictvím branně-bezpečnostních sportů a sportovně technické činnosti. Vytvářet podmínky k rychlému zapojení populace do řešení vojenských krizových situací a zvyšovat vědomí její odpovědnosti za...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
120 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro základní, střední a vyšší odborné vzdělávání, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 900 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je podpora výměny stávajících zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinnách domech za nové, nízkoemisní zdroje tepla (tepelné čerpadlo, kotel výhradně na biomasu - automatický nebo s ručním přikládáním, plynový kondenzační kotel). Žadateli jsou fyzické osoby - vlastník či spoluvlastník bytové jednotky v rodinném domě, vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu. 

Informace:

 • Maximální výše...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
127 500,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Program je zaměřen na podporu neprofesionálních uměleckých aktivit (kategorie A - tradiční česká hudebnost, slovesné obory, divadelní tvořivost včetně inspirativních dílen a seminářů, neprofesionální tvorba výtvarná, fotografická, zvuková a filmová, všechny druhy tanečního umění od folkloru až po scénický a moderní tanec (budou podpořeny pouze akce otevřené všem zájemcům, kde není podmínkou účasti členství v některém z...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je podpora výměny stávajících zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinnách domech za nové, nízkoemisní zdroje tepla. Dotaci bude možno poskytnout na kotel na biomasu s ručním přikládáním (max. 100 000 Kč), tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu (max. 120 000 Kč), plynový kondenzační kotel (max. 95 000 Kč). Žadatelé jsou fyzické osoby - vlastník či spoluvlastník bytové jednotky...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
127 500,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je napomáhat zachování kulturního dědictví utvářením hrdosti k vojenským tradicím a posilováním vědomí součinnosti obyvatel k obraně vlasti. Dotace je určena na realizaci veřejných pietních aktů k uctění památky padlých vojáků, činnosti spojené s oslavami státoprávních výročí a připomínání si oběti světových válek, na oslavy a připomínání významných válečných událostí, osvobození obcí, ukončení světových...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je podpořit česko-polskou spolupráci. Podporované aktivity jsou např. společné projekty českých a polských subjektů v prioritních oblastech zahraniční politiky, společné projekty českých a polských subjektů zaměřené na spolupráci obou zemí v EU u příležitosti předsednictví ČR v Radě Evropské unie ve 2. polovině roku 2022, společné projekty organizací zaměřujících se na mládež, společné projekty a výměnné...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Program podporuje jednoleté a dvouleté projekty/činnost v oblasti literatury. Podporovány jsou projekty/celoroční činnost zaměřená na pořádání literárních přehlídek, festivalů, literárních čtení, vydávání publikací pojednávajících o Brně včetně brunensií, činnosti žadatelů v dané oblasti, vydávání periodických a neperiodických publikací, internetových projektů věnovaných literatuře, aj. Žadateli jsou právnické osoby a...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Podpora a rozvoj neziskového sektoru působícího v oblasti prevence kriminality (snížení výskytu delikventní činnosti u dětí a mladých dospělých, prevence kriminality zaměřená na seniory a zdravotně postižené, snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů a návštěvníků města, dluhová problematika, terciární prevence - recidivisti, riziková mládež, cizinci, propuštění z výkonu trestu) pro...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Program podporuje jednoleté a dvouleté projekty/činnost v oblasti divadla, performance a cirkusu (festivaly a přehlídky, nastudování a provozování inscenačních projektů, celoroční inscenační a produkční činnosti, tvůrčí dílny, kurzy, konference a semináře a jiné projekty v oblasti činohry, pohybového a nonverbálního divadla, loutkového divadla, alternativního divadla a jiných forem divadla a nového cirkusu). Žadateli jsou...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Program podporuje jednoleté a dvouleté projekty/činnost v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury (realizace výstavních projektů, celoroční výstavní činnosti, vydávání odborných publikací v tištěné i elektronické podobě včetně katalogů k výstavám, dalších projektů v dané oblasti – přehlídek, výtvarných a odborných sympozií, aj.). Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající i nepodnikající...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

V rámci výzvy se očekává vytvoření sítí, které navrhnou a provedou relevantní, kvalitní a působivé pracovní programy a přispějí k rozvoji a provádění politik EU. Činnosti, které mohou být financovány v rámci této výzvy:

 • Přispívání k tvorbě regulací, politik a reforem na úrovni EU, národní a místní úrovni a poskytování podkladů pro tvorbu politik Komisi EU. A to na příklad shromažďováním příslušných důkazů a názorů (zejména...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Program je určen občanským sdružením a obecně prospěšným organizacím aktivním v oblasti ochrany přírody a krajiny. Podporovány jsou projekty v 11 tématech (Zvláště chráněné a vzácné druhy rostlin a živočichů; Biotopy botanicky a zoologicky cenné lokality a přírodě blízká společenstva mimo zvláště chráněná území; Udržitelný rozvoj krajiny; Kvalita a ochrana vod; – Kvalita a ochrana ovzduší, čistá mobilita; Odpady; Adaptační...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím. Dotace se poskytují na realizaci veřejně prospěšných projektů nebo činností NNO, které přispívají k naplňování cílů politiky státu (např. v oblasti sociální, zdravotnictví, školství a vzdělávání, kultuře, ochraně životního prostředí, občanských poraden, lidských práv, ochrany spotřebitele, boje s korupcí ve veřejném...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení (nákup bytů, objektů nebo budov, nákup a dostavba nedokončených staveb, nákup pozemku, výstavba sociálních bytů včetně odpovídající části společných prostor, hodnocení, stavební úpravy, nástavby a přístavby bytů, budov, přestavba nebytových prostor na byty sociálního bydlení, rekonstrukce společných prostor...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 277 180,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je podpora kulturních, sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit, aktivit zaměřených na sociálně-zdravotní problematiku, podpora krátkodobých a jednorázových akcí pořádaných na území SMÚ či v rámci významné reprezentace i mimo území města. Dále pak podpora subjektů či osob, které významně reprezentují SMÚ a účastní se na akci krajského, celorepublikového, mezinárodního či celosvětového charakteru...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je zajištění dostupnosti primární péče pro všechny občany České republiky. Dotace bude poskytována na krytí nákladů spojených s technickým vybavením v nových ordinacích praktických lékařů včetně vybavení v oblasti POCT přístrojů a rychlé diagnostiky, a na krytí nákladů spojených s personálním zabezpečením. Dotační program je rozdělen na dva podprogramy, z nichž jeden program má za cíl zajistit dostatečné...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je zvýšit počet absolventů medicíny, kteří se budou připravovat na specializaci v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje a zejména jeho venkovských částí. Dotaci lze poskytnout na rezidenční místo. Rezidenční místo vzniká u poskytovatele zdravotních služeb, který musí splnit podmínky stanovené MZ. Ten vypíše výběrové řízení a vybere si absolventa...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem výzvy je finanční podpora kulturních, sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit, aktivit zaměřených na sociálně-zdravotní problematiku seniorů a podpora krátkodobých a jednorázových akcí, které významně reprezentují město v zahraničí a na území ČR. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby realizující aktivity či akce zaměřené na seniory.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Program je zaměřen na poskytování neinvestičních dotací k zajištění veřejných kulturních služeb a kulturního vyžití veřejnosti v oblasti hudby, na kterém má město Brno zájem, podporuje jednoleté a dvouleté projekty/činnost. Dotace jsou určeny na podporu hudebních festivalů a přehlídek, soutěží, koncertních akcí, kontinuální činnosti stálých souborů, interdisciplinárních projektů s těžištěm v hudebním umění, tvůrčích kurzů...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Program podporuje jednoleté a dvouleté projekty/činnost v oblasti tance (pořádání festivalů a přehlídek tance, nastudování a provozování inscenačních projektů, celoroční inscenační a produkční činnost, tvůrčí dílny, kurzy, konference a semináře, apod.). Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Program podporuje jednoleté a dvouleté projekty v oblasti hudebních klubů. Dotace jsou poskytovány na podporu celoroční činnosti hudebních klubů, které mají přímou vazbu na město Brno, založené na prezentaci autorské tvorby významného brněnského či celorepublikového charakteru, zvyšující kvalitu živé kulturní produkce zejména ve večerních hodinách vztahující se zejména k cílové skupině 18+ či oživují veřejný prostor. Podporovány...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je poskytnutí finanční podpory na úhradu nezbytných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb (Služby sociální péče, Služby sociální prevence, Služby odborného sociálního poradenství) souvisejících služeb a aktivit a dalších aktivit v sociální sféře (Hospicová péče, Dobrovolnictví na území města, Chráněné dílny, chráněné zaměstnávání). Žadateli mohou být registrované sociální služby.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem výzvy je zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce zastřešující sportovní organizace reprezentující olympijské nebo paralympijské hnutí v České republice, rozvoje olympijského a paralympijského hnutí v České republice a mezinárodní spolupráce, propagace sportu, olympijských a paralympijských principů a hodnot, zdraví prospěšných pohybových aktivit a zdravého životního stylu, zabezpečení sportovní...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Výzva je zaměřená na podporu těžce zrakově postižené osoby všech věkových skupin. A to přímo, nebo prostřednictvím organizací, které poskytují této cílové skupině podporu a služby zejména v oblasti rané péče, vzdělávání, seberealizace a zaměstnávání. Žádat o podporu mohou neziskové či příspěvkové organizace. 

Žadatelé z řad neziskových či příspěvkových organizací předkládají žádosti o nadační příspěvek jednou ročně (červenec...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem výzvy je podpora pro jednotlivá česká kinematografická díla a jejich účast na nejvýznamnějších mezinárodních filmových festivalech v zahraničí nebo při nominacích na mezinárodní ceny. Klíčová je propagace české kinematografie v zahraničí. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby. Celková alokace podpory je 3 000 000 Kč.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem výzvy je zajistit rozvoj sportovní infrastruktury v obcích do 3 tis. obyvatel v ČR prostřednictvím modernizace či rekonstrukce sportovních zařízení, výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí, zbudování bezbariérových přístupů do sportovního zařízení. Žadateli mohou být kraje, obce do 3 000 obyvatel, svazky obcí, příspěvkové organizace krajů a obcí, NNO (spolky, obecně prospěšné společnosti a ústavy), církve...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vybudování zázemí pro sociální poradny, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace (nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami). Žadateli jsou obce, organizace zakládané...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na vznik dobrovolnických center a rozvoj dobrovolnických aktivit v zařízeních zdravotnických služeb, na zlepšení podmínek využitelnosti zdravotní péče osobami se zdravotním postižením respektováním specifických potřeb osob se smyslovým či mentálním postižením nebo osob s vážným omezením hybnosti, na vznik informačních materiálů, podporu vzdělávacích aktivit a osvětové činnosti...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na podporu paliativní hospicové péče za účelem zachování co nejvyšší kvality života, zejména předcházení bolesti (nákup vybavení, edukační aktivity a vydávání edukačních materiálů, vzdělávání zdravotnických pracovníků, výstavba nových hospicových zařízení). 

Priority dotačního programu:

 • Neinvestiční projekty zaměřené na podporu paliativní hospicové péče (Pořízení neinvestičního...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem výzvy je podpořit projekty zaměřené na rozvoj regionální sportovní infrastruktury (rekonstrukce a modernizace stávajících prostor včetně nástaveb a přístaveb na stávající objekty, vybudování bezbariérových přístupů). Oprávněným žadatelem jsou spolky vyvíjející činnost v oblasti sportu, kraje, města a obce (vlastníci sportovního zařízení).

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem výzvy je posílení pozice českého filmu v distribuční nabídce, podpora českých debutů a náročných kinematografických děl v distribuční nabídce, podpora nezávislých zahraničních kinematografických děl v distribuční nabídce, širší dostupnost kinematografických děl v regionálních jednosálových a dvousálových kinech. Podpora je určena pro distribuci jednotlivých kinematografických děl v kinech či obdobným způsobem (alternativní...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Specifické cíle této výzvy jsou následující:

 • Podporovat nadnárodní spolupráci mezi veřejnými orgány a zúčastněnými stranami, včetně podpory využívání systému IMI a sdílení zkušeností a osvědčených postupů v tomto ohledu.
 • Zvýšit přístupnost, transparentnost a kvalitu informací týkajících se pracovních podmínek, které je třeba dodržovat, a stávajících postupů v členských státech při monitorování a vymáhání ustanovení směrnice...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Program je určen na zvýšení kvality sociálních služeb a na činnosti rozvojové povahy, zejména na podporu kvality registrovaných sociálních služeb (dotační titul č. 1), na celoroční činnost a provoz pro právnické osoby, které působí v oblasti podpory rodiny (dotační titul č. 2). O dotace mohou žádat právnické osoby nezřízené státem a územně samosprávními celky - neziskové organizace, právnické osoby zajišťující činnosti...

Maximální % dotace:
15%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 430 340,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je obnova přirozených funkcí krajiny. Program se dělí na 6 podprogramů (115 172 – Zajištění povinností orgánů ochrany přírody ve zvláště chráněných územích a lokalitách soustavy Natura 2000, 115 173 – Péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, 115 174 – Adaptace vodních ekosystémů na změnu klimatu, 115 175 – Adaptace nelesních ekosystémů na změnu klimatu, 115 176 – Adaptace lesních ekosystémů na...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku a dlouhodobého nehmotného majetku určeného pro zajištění sportovní přípravy či sportovních soutěží v oblasti parasportu (např. sportovní a speciální vozíky, speciální kola, sportovní pistole, oštěpy, posilovací stroje, trenažéry, zdravotnické přístroje, mobilní sportovní povrchy, mantinely, bloky, doskočiště, dráhy, dodávky, mikrobusy...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je podpora neziskových organizací v oblasti domácího násilí. Dotace se poskytne na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím nových nebo již existujících terapeutických či resocializačních programů pro násilné osoby a osoby, které nezvládají svoji agresi v mezilidských vztazích, na přípravu programů pro práci s násilnými osobami a osobami nezvládajícími svoji agresi v mezilidských vztazích, na...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem výzvy je je podpora projektů zaměřených na poradenství orgánům územních samosprávných celků a příspěvkovým organizacím územních samosprávných celků za účelem tvorby preventivních interních protikorupčních programů, vnitřních oznamovacích kanálů a etické infrastruktury. Žadateli jsou spolky, pobočné spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup pozemků, staveb, zařízení, vybavení a automobilu, na výstavbu nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, stavební úpravy a nákup vybavení objektů pro výkon činnosti sociálních služeb a komunitních center. Žadateli jsou obce, nestátní neziskové organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 832 036,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je podpora dlouhodobých kulturních a společenských aktivit přispívajících k rozvoji kulturního prostředí nebo k udržování kulturních tradic, podpora veřejně přístupných kulturních a uměleckých akcí, podpora vydávání literárních, výtvarných, hudebních a audiovizuálních děl, podpora místních jednotlivců, kulturních subjektů a organizací při reprezentaci města na prestižních přehlídkách, soutěžích a festivalech...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na seznamování veřejnosti s charakterem a projevy korupce a k posilování odmítavého postoje vůči korupčním praktikám prostřednictvím moderních komunikačních kanálů a kampaní, na vzdělávání studentů středních škol v oblasti prevence korupčního jednání. Žadateli jsou spolky, pobočné spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem výzvy je podpora práce s rodinami odsouzených ve VTOS za účelem udržení kontaktů odsouzených s jejich blízkými, včetně ekonomické a provozní dotace kontaktů s rodinou; udržení, případně i posílení rodičovské role u osoby ve VTOS, která je rodičem, snižování nepříznivého dopadu věznění některého z rodičů na děti; podpora funkčních vztahů a rodinného zázemí uvězněných osob před nástupem, během výkonu a po propuštění...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem výběrového dotačního řízení je podpora subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu a podpora jejich projektů vysílaných do zahraničí a organizovaných ve spolupráci se zahraničními partnery. Podporovány jsou projekty z oblasti živého umění a literární projekty, projekty z oblasti kulturního dědictví, projekty z oblasti současného výtvarného umění, architektury a designu, projekty obsahově zaměřené na významná...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je podpora jednotlivých nebo jednorázových environmentálních vzdělávacích, výchovných a osvětových akcí a aktivit, podpora činnosti neziskových organizací zaměřených na EVVO a ochranu životního prostředí a podpora opatření ve prospěch životního prostředí. Žadateli v dotačním titulu Podpora akcí a aktivit EVVO mohou být neziskové organizace, školy a školská zařízení působící na území města, v dotačním titulu...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je poskytnutí finanční podpory na vybudování splaškových kanalizačních přípojek a připojení nemovitostí splaškovou kanalizační přípojkou na novou oddílnou kanalizaci vybudovanou v rámci rušení volných výustí na území městských obvodů Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovice a Michálkovice a v rámci staveb - Rekonstrukce kanalizace v ul. Jahodová a Kanalizace Hrušov. Na program byla byčleněna částka ve výši...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

V rámci výzvy se očekává vytvoření sítí, které navrhnou a provedou relevantní, kvalitní a působivé pracovní programy a přispějí k rozvoji a provádění politik EU. Komise očekává:

 • prospěch z odborných znalostí sítí, pokud jde o výzvy (a způsoby jejich řešení), kterým čelí sociální podniky, mikropodniky a jejich podpůrné organizace
 • a podporu při informačních činnostech na úrovni EU, národní a místní úrovni s cílem zajistit...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem výzvy je podpora poskytování služeb obětem trestných činů. Dotaci je možné získat na programy zaměřené na akreditované služby - poskytování právních informací, restorativní programy zahrnující činnosti a procesy, které usilují o obnovení stavu narušeného v důsledku spáchaného trestného činu v podobě např. mediace, rodinné konference, atd. Žadateli jsou spolky, pobočné spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, obecně...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem výzvy je podpora poskytování probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele, které jsou realizovány specifickou a strukturovanou metodou práce, která má vést k ukončení kriminálního jednání a úspěšné resocializaci pachatelů trestné činnosti. Žadateli jsou spolky, pobočné spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je snížení rizik vzniku a dalšího šíření HIV infekce v cílové populaci (zejména dospívající a mladiství, muži mající sex s muži, osoby poskytující placené sexuální služby), a to prostřednictvím podpory realizace preventivních programů, které mají edukační a intervenční charakter. Podporovány jsou projekty zaměřené na témata - Zajištění a propagace anonymního a bezplatného testování na HIV infekci; Preventivní...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je zachování kulturního dědictví zprostředkováním pomoci válečným veteránům při plnohodnotném zapojení do života společnosti zejména v jejich přirozeném prostředí a zabránění jejich sociálnímu vyloučení. Dotace je určena na zajištění osobního a telefonického styku s válečnými veterány, zprostředkování informovanosti válečných veteránů o činnosti MO, Armády ČR a NNO a jejich zapojení do činnosti NNO, poskytování...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem výzvy je podpora poskytování probačních a resocializačních programů ve smyslu zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, které jsou realizovány specifickou a strukturovanou metodou práce a svým obsahem reagují na konkrétní potřeby mladistvých v daném regionu, snižují rizika opakování trestné činnosti. Žadateli jsou spolky, pobočné spolky, ústavy, nadace a...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Tímto programem je podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. Zamýšlené práce přitom musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně těch jejich částí, které tvoří podstatu kulturní památky. Žadatelem je vlastník kulturní památky, který nejprve do 15. září požádá o vyjádření místně...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je personální zabezpečení zdravotních služeb v Ústeckém kraji. Stipendium je určeno studentům studujícím na vysokých školách nebo vyšších odborných školách studijní obory určené k získání odborné způsobilosti zdravotnického pracovníka. Žadatelem je student druhého a vyššího ročníku, studující obor určený k získání odborné způsobilosti zdravotnického pracovníka.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je personální zabezpečení zdravotních služeb v Ústeckém kraji. Stipendium je určeno studentům prezenčního studia. Žadatelem je student druhého a vyššího ročníku, studující na lékařských a farmaceutických fakultách v ČR prezenčně šestiletý magisterský program Všeobecné lékařstvím, pětiletý magisterský program Zubní lékařství nebo pětiletý magisterský program Farmaceut.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je zajistit informovanost o povinnostech občanů k obraně státu u žáků základních škol a studentů středních škol, zajistit u této cílové skupiny rozvoj znalostí, dovedností a návyků týkajících se branně-bezpečnostní problematiky, upevňování mravních a morálních vlastností potřebných k obraně státu a zajistit podporu mimoškolních aktivit spojených s branností. dotace je určena na organizaci besed, přednášek...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Program je určen nestátním neziskovým organizacím aktivním v oblasti ochrany přírody a krajiny. V rámci výzvy jsou podporována dvě témata: T1 -  Koordinace projektů na podporu biodiverzity (mapování a monitoring druhů a biotopů, drobné managementové zásahy k potlačení invazivních druhů, odborná školení, semináře a metodická pomoc realizátorům i zájemcům o problematiku, zpracování výsledků jednotlivých dílčích projektů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Program podporuje jednoleté a dvouleté projekty/činnost v oblasti uměleckých řemesel a lidových tradic (aktivity v oblasti tradiční lidové kultury, regionální kulturní tradice, akce a soustavnou činnost folklorních souborů dětí i dospělých, dokumentaci, identifikaci a prezentaci uměleckých řemesel, kulturní aktivity příslušníků národnostních menšin). Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající i nepodnikající...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je finanční podpora nadaných studentů s trvalým bydlištěm na území okresu Most, jejichž finanční situace jim komplikuje nebo neumožňuje studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole. Dotace je určena na aktivity, které souvisejí se studiem s následnou podmínkou produktivní činnosti (tj. zaměstnanecký vztah či podnikatelská činnost) na území okresu Most, a to po završení studia. Způsobilým žadatelem...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Účelem dotačního programu je:

 • finanční podpora rodin, které pečují o dítě z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením, spočívající ve finanční kompenzaci části nákladů, vzniklých v souvislosti se skutečností, že dítě s těžkým zdravotním postižením plní školní docházku denní formou,
 • podpora integrace dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením do běžného života.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
25 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Termín uzávěrky pro přijímání Žádostí o finanční příspěvek na 3. čtvrtletí 2021 je 30. 9. 2021.

Posláním nadace je pomoc pacientům s roztroušenou sklerózou. O pomoc se mohou ucházet pacienti a jejich rodinní příslušníci, centra zabývající se léčbou roztroušené sklerózy (RS centra) a organizace podporující a sdružující pacienty diagnostikované s roztroušenou sklerózou. 

Nadační příspěvky jsou udělovány zejména v těchto...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předložení návrhů na udělení Ceny ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. Návrh předkládá statutární orgán nebo zástupce příjemce podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Výzva podpoří projekty zaměřené na překlad, publikaci a propagaci fikčních literárních děl.

Vybrané projekty přispějí k následujícím cílům:

 • posílení nadnárodního oběhu a rozmanitosti evropských literárních děl, zejména podporou překladů z méně používaných jazyků do angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny (kastilštiny) a italštiny,
 • oslovení nového publika pro evropská literární díla v EU i mimo ni...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 300.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rstavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány, nákup pozemků, budov a staveb, pořízení automobilu pro poskytování terénních...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je podpora dlouhodobých systémových projektů v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Podporovány jsou např. metodické, koordinační, analytické a expertní činnosti v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství. Žadateli jsou NNO (spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Program byl založen za účelem finanční podpory regionálních kulturních tradic - kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí, s významným výročím kulturně-historických událostí a s významným výročím význačných osobností působících v oblasti kultury. Žadateli jsou obce a města, právnické i fyzické osoby.

Průběžné uzávěrky příjmu žádostí:

 • 1. kolo do 30.9.2021
 • 2. kolo do 29.4.2022...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Program podporuje jednoleté a dvouleté projekty/činnost v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti dětí, mládeže i dospělých, neprofesionální zájmové činnosti dětí, mládeže, seniorů a postižených spoluobčanů s kulturním zaměřením pořádaných zejména formou přednášek, besed nebo tvůrčích dílen. Žádost lze podat také na školní výchovné umělecké programy. Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající i nepodnikající...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 09. 2021

Cílem programu je přispět k posilování sounáležitosti a vztahu k místu, kde žijeme, k jeho oživení aktivním zapojením místních lidí a k zvýšení jejich zájmu o veřejný prostor a spoluodpovědnosti za správu věcí veřejných. Žadateli mohou být NNO, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace a veřejné vysoké školy.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup objektů, zařízení a vybavení příp. stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované či zakládané organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
386 889,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 10. 2021

Cílem programu je podpora kultury a zachování kulturního dědictví a s tím související rozvoj veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava. Podpora se poskytuje na jednoleté projekty v oborech - Hudební a scénické umění; Literatura a publicistika, včetně ediční činnosti; Výtvarné umění, architektura a fotografie včetně ediční činnosti a výtvarných výstav;  Kulturně vzdělávací činnost; Ostatní kulturní...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 10. 2021

Účelem výzvy je podpora ústředních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání konaných v období 1. 9. 2021 – 31. 12. 2021. Dotace jsou poskytovány na realizaci soutěží technického a přírodovědného zaměření, které jsou organizovány s cílem rozvoje talentu a nadání žáků a jsou uskutečňovány formou distanční, prezenční nebo kombinovanou, a na realizaci přehlídek (jednorázové akce) k prezentaci výsledků školní či zájmové...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora na uspořádání významné sportovní akce mimořádné důležitosti s ohledem na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace České republiky v jednotlivých sportovních odvětvích. Dotace je určena na úhradu nákladů/výdajů spojených s přípravou a konáním VSA MD v období od 1.1. do 31.12.2021. Žadatelem je pořadatel VSA MD, kterému byla schválena žádost o souhlas s pořádáním VSA MD vládou...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 10. 2021

Cílem programu je přispět k zdravému růstu a přípravě mladé generace pro aktivní život, k možnostem jejího perspektivního pracovního uplatnění, rozvíjet inovace a spolupráci v rámci osobního rozvoje a podporovat koncepční, odborná a dlouhodobě udržitelná řešení problémů (slaďování vzdělávání s potřebami trhu práce, podpora rozvoje učňovského školství a řemeslných oborů a perspektivního pracovního uplatnění pro absolventy...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 10. 2021

Cílem programu je podpora kultury a zachování kulturního dědictví a s tím související rozvoj veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava. Podpora se poskytuje na jednoleté projekty v oborech - Hudební a scénické umění; Literatura a publicistika, včetně ediční činnosti; Výtvarné umění, architektura a fotografie včetně ediční činnosti a výtvarných výstav; Kulturně vzdělávací činnost; Ostatní kulturní...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 10. 2021

Cílem programu je přispět k posilování mravních hodnot a odpovědnosti jednotlivce, rozvoji místní občanské angažovanosti, budování dobrých mezilidských a sousedských vztahů, rodinných vazeb a výchovy v rodinách, ke snižování sociálního napětí a zvyšování bezpečnosti lidí. Žadateli mohou být NNO, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace a veřejné vysoké školy.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
01. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik). Dotace je určena na výstavbu, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků, rozšíření prostorové kapacity podniku, rozšíření nabízených produktů a služeb, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku. Žadateli...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 581 449,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 10. 2021

Cílem programu je podporovat projekty a nové aktivity mladých, které si sami navrhnou a které mají pozitivní dopad na své okolí (přispějí k řešení místních problémů a potřeb, obohatí komunitní život v obci, podpoří rozvoj kultury a volnočasových aktivit, budou mít pozitivní vliv na životní prostředí, dobrovolnictví, vzdělávání, spolupráci apod.). Žadateli jsou neformální projektové týmy mladých ve věku do 30 let.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti), nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov a učeben, nákup kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity ZŠ/SŠ a připojení k internetu. Žadateli jsou zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 324 044,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup pozemků, staveb, zařízení, vybavení a automobilu, na výstavbu nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro výkon činnosti sociálních služeb a komunitních center, na nákup vybavení pro zajištění provozu zařízení. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
950 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 10. 2021

Účelem programu je podpora pořádání okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání konaných v období 1. 9. 2021 – 31. 12. 2021. Prioritami programu jsou soutěže navazující na vzdělávací oblasti a obory vzdělání, soutěže postupového charakteru s více stupni postupových kol, soutěže s dlouholetou tradicí napomáhají zkvalitnění vzdělávacího procesu, soutěže s vysokou účastí soutěžících v nejnižším kole...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 10. 2021

Cílem programu je podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče

Priority programu:

 • Prevence kriminality (Edukace dětí v oblasti identifikace násilí v rodině; Zlepšování úrovně vzdělanosti laické veřejnosti v problematice poskytování první pomoci se zaměřením na žáky základních a středních škol).
 • Zvyšování zdravotní gramotnosti (Edukace zaměřená na problematiku odkládání rodičovství do vyššího věku a s...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
03. 10. 2021

Grantová výzva je zaměřena na podporu sportovců a sportovních oddílů, kteří dosáhli významných sportovních úspěchů v rámci České republiky či lepších. Podpora je primárně směřována na věkovou kategorii 12 - 19 let. U některých sportovních odvětví (např. gymnastika, plavání, krasobruslení) a v odůvodněných případech i od 10 let věku. Žadatelé o podporu musí mít trvalé bydliště v Plzni, nebo být členem a reprezentovat oddíl...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
04. 10. 2021

Výzva je zaměřena na dopad a obnovu po COVID-19, zejména prostřednictvím podpory systémů zdravotní a sociální péče aktivitami zaměřenými na prevenci, propagaci a podporu v oblasti zdraví; řešení hlavních zdravotních problémů (tj. život ohrožujících nemocí, jako je rakovina) a podpora zdraví, zdravého životního stylu, fyzické aktivity a celkové pohody.

Pro účely této výzvy by žádosti o financování mohly:

 • přispět ke zlepšení...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Zvýšené vědecké kapacity přijímající instituce a hostitelské země, které jim umožní úspěšně žádat o konkurenceschopné financování v EU a na celém světě.
 • Vylepšená kultura v oblasti výzkumu a inovací v zemi, která je hostitelem koordinátora (ukazatele, jako je intenzita výzkumu, inovační výkonnost, hodnoty směřující k výzkumu a vývoji) prostřednictvím center excelence...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 10. 2021

Účelem výzvy je motivovat hráče z různých kulturních a kreativních odvětví k navrhování a testování inovativních digitálních řešení s potenciálním dlouhodobým pozitivním dopadem na ostatní kreativní odvětví. Laboratoř usnadní vytváření inovativních řešení, která se mohou vztahovat na audiovizuální odvětví a na další tvůrčí a kulturní odvětví. Řešení by měla být snadno replikovatelná a měla by mít potenciál pro proniknutí...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 10. 2021

Účelem výzvy je pořádání výměn zaměstnanců mezi vnitrostátními a regionálními správami (včetně kandidátských a sousedních zemí) s cílem přispět k dalšímu rozvoji, zlepšování a aktualizaci dovedností a kompetencí zaměstnanců při ochraně finančních zájmů Unie.

K očekávaným dopadům patří zvýšené schopnosti odborníků zapojených do ochrany finančních zájmů Unie prostřednictvím získávání nových dovedností, znalostí specializovaných...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 10. 2021

Předmětem výzvy je pořádání konferencí, workshopů a seminářů a vytváření sítí a strukturálních platforem mezi členskými státy, kandidátskými zeměmi, dalšími třetími zeměmi, orgány EU a mezinárodními organizacemi. Předmětem je také:

 • usnadňovat výměnu informací, zkušeností a osvědčených postupů, a to i v oblasti analýzy údajů,
 • vytvářet sítě a zlepšovat koordinaci mezi členskými státy, kandidátskými zeměmi, jinými třetími...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 10. 2021

Cílem výzvy je rozvoj relevantního profilovaného výzkumu, včetně studií srovnávacího práva a šíření relevantních informací prostřednictvím periodických publikací.

K očekávaným dopadům patří rozvoj špičkového výzkumu, včetně studií srovnávacího práva. Výsledky budou měřeny počtem spolufinancovaných výzkumných činností a studií srovnávacího práva a jejich kvalitou a originalitou. Činnosti v oblasti šíření informací by měly...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Vylepšená kapacita a zdroje excelence v zemích západního Balkánu, které umožňují odstranit stále zjevnou mezeru ve výzkumu a inovacích v Evropě.
 • Posílené činnosti strategického vytváření sítí mezi výzkumnými institucemi zemí západního Balkánu a nejméně dvěma mezinárodně vedoucími protějšky na úrovni EU.
 • Zvýšená pověst, profil výzkumu a atraktivita koordinující...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 10. 2021

Stipendijní program Ústeckého kraje je určen studentům prezenčního studia na vysokých školách v České republice, studujícím studijní programy akreditované ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Žadateli jsou studenti VŠ (absolventi prvního nebo vyššího ročníku studia), kteří dosud nebyli nezařazeni do programu. Stipendium je poskytováno na akademický rok. Student se přitom zaváže, že bezprostředně po řádném...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Širší a strategičtější propagace příležitostí mezinárodní spolupráce nabízené prostřednictvím MSCA.
 • Monitorování pokroku, příležitostí a výzev v bilaterální a biregionální spolupráci MSCA s hlavními mezinárodními partnerskými zeměmi a regiony.
 • Posílení doplňkovosti s dalšími příslušnými iniciativami v oblasti propagace a spolupráce financovanými z programu Horizont...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 10. 2021

Cílem výzvy je zvýšit přeshraniční spolupráci mezi stávajícími evropskými službami video na vyžádání.

Mezi očekávané dopady výzvy patří:

 • Posílit přeshraniční spolupráci mezi platformami European Video On Demand (VOD) prostřednictvím společných aktivit za účelem rozšíření online publika evropského audiovizuálního obsahu.
 • Posílit atraktivitu způsobilých evropských platforem VOD pro přeshraniční publikum a online spotřebu...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 10. 2021

Předmětem výzvy je podpora projektových návrhů, jejichž předmětem bude komplexní řešení s cílem zamezit degradaci půdy a přispět ke zvýšení kvality půdy, výživy i územního plánování ve všech 14 identifikovaných cílových kebelích. Předkládané projektové náměty budou zpracovány na období 2021–2024. Žadatelem mohou být spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti, právnické osoby, které jsou založeny...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 10. 2021

Účelem výzvy je rozvoj specializovaných školení ke zlepšení schopností vyšetřování a analýzy dat prostřednictvím získávání nových dovedností a znalostí specializovaných metodik a technik.

K očekávaným dopadům patří zvýšené schopnosti odborníků zapojených do ochrany finančních zájmů Unie prostřednictvím získávání nových dovedností, znalostí specializovaných metodik a technik, jakož i lepší informovanost o ukazatelích rizika...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 10. 2021

Cílem programu je projektů zaměřených na památkovou péči (sborníky, periodika, konference, sympozia, semináře, přednášky, veřejné soutěže, přehlídky, výstavy a ostatní projekty zaměřené na památkovou péči). Žadateli jsou spolky, obecně prospěšné společnosti a zájmová sdružení právnických osob, jejichž činnost napomáhá k ochraně nemovitého i movitého památkového fondu v ČR.

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 10. 2021

Očekávaným výsledkem výzvy je:

 • Stimulovat zájem a zvyšovat povědomí diváků o evropských filmech a audiovizuálních dílech, včetně konkrétních programů o filmovém dědictví.
 • Posílit celoevropskou spolupráci v oblasti inovačního rozvoje publika a projektů filmového vzdělávání, zejména s využitím nových digitálních nástrojů.
 • Zvýšit celoevropský dopad filmové produkce...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
05. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím očekávaným výsledkům:

 • Vyšší povědomí zúčastněných stran (např. vytvořením programu zaměřeného na pomoc místním zúčastněným stranám, včetně producentů primární biomasy, organizací občanské společnosti včetně nevládních organizací a malých a středních podniků, aby byly integrovány do hodnotových řetězců založených na biotechnologiích a těžit z nich) - identifikace místních...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k nejméně čtyřem následujícím očekávaným výsledkům:

 • Vytvoření a správa evropského uzlu Mezinárodního čárového kódu života.
 • Vytvoření evropského uzlu přidruženého k projektu Země Biogenomie s jasnými cíli.
 • Rozvoj nezbytných sítí, technologií, standardů kvality, referenčních atlasů a taxonomických odborných znalostí po celé Evropě, aby bylo možné systematicky a komplexně identifikovat specifickou...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že úspěšné návrhy přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Rozvoj soudržné a odolné transevropské přírodní sítě chráněných oblastí podporou členských států při plnění klíčových závazků k ochraně nejméně 30 % rozlohy EU a přísné ochraně nejméně 10 % rozlohy EU.
 • Zřízení ekologických koridorů - v rámci sítě i mimo ni - k prevenci genetické izolace, umožnění migrace druhů včetně reakce na změnu klimatu, udržování...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že výsledky projektu přispějí ke všem následujícím očekávaným výsledkům:

 • Důkazy o stávajících inovativních digitálních nástrojích a technologiích, které konkrétně podporují přechod k agroekologii pro různé plodiny, zemědělské systémy a pedoklimatické podmínky.
 • Lepší porozumění překážkám, rizikům a použitelnosti aspektů digitálních nástrojů, které podporují provádění agroekologických zemědělských přístupů pro...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Projekty by měly přispět k některým z následujících výsledků:

 • Systémová, integrovaná a (otevřená) standardizovaná data, znalosti a modely stavu ochrany a ekologických požadavků druhů a stanovišť (se zaměřením na ty, na které se vztahují směrnice o ptácích a směrnice o ochraně přírodních stanovišť a červený seznam IUCN). To povede k lepší péči o chráněná místa a druhy, zejména s ohledem na stanovení cílů ochrany a vypracování...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Využití potenciálu řas jako průmyslové suroviny zvýšením a prokázáním technoekonomické životaschopnosti konceptů pěstování a biotransformace řas s pozitivními environmentálními, sociálními a ekonomickými dopady. Provádění udržitelné modré ekonomiky Evropské zelené dohody a strategie EU v oblasti biohospodářství.
 • Poskytovat znalosti trhu, aby bylo možné sladit...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Zvýšené povědomí činitelů s rozhodovací pravomocí a orgánů veřejné správy na různých ministerstvech o odvětvích biohospodářství, o úloze biohospodářství v politikách EU, o výhodách biohospodářství a zejména o cirkulárním biologickém odvětví, včetně produktů nahrazujících fosilní a uhlíkaté intenzivní produkty a snižování příslušných emisí skleníkových plynů...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Projekty by měly přispět ke všem následujícím výsledkům:

 • Efektivnější vyhledávání a větší využívání biologické rozmanitosti k vytváření prokazatelně udržitelnějších surovin pro biomasu, mimo jiné zlepšením těžby a zpracování a komerčně cenných klimaticky neutrálních cirkulárních biologických materiálů, produktů a produktů. To zahrnuje důkladnější ověřování udržitelnosti prostřednictvím přístupů k posuzování životního...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Více založené na důkazech, místně založené, integrované a šité na míru politikám, strategiím a rámcům správy na místní, regionální, národní a evropské úrovni s cílem podpořit udržitelný přechod venkovských oblastí a komunit na základě konkrétních výsledků níže.
 • Chápání tvůrců politik a aktérů venkova o rozmanitosti venkovských situací a výzvách a příležitostech...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Projekt by měl řešit všechny následující výstupy:

 • Posuzují se vzájemné vazby (souvislost) mezi biologickou rozmanitostí, vodou, potravinami, energií, dopravou a zdravím v kontextu změny klimatu, základní příčiny ztráty biologické rozmanitosti a determinanty transformačních změn k dosažení vize biologické rozmanitosti do roku 2050.
 • Možnosti změny, které ukazují, které společenské faktory (včetně politických kompetencí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Posílení ekonomického a environmentálního modelování využívání a správy půdy a sekvestrace uhlíku v Evropě a využití modelování pro politické účely (zejména politika v oblasti klimatu, zemědělská politika, politika využívání půdy).
 • Příspěvek k formulaci, provádění a monitorování pozemkových otázek politik v oblasti zemědělství a lesnictví, zejména v souvislosti...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Podporovat veřejné orgány a další organizace zabývající se obnovou ekosystémů při zavádění a upřednostňování inovativních přístupů k obnově.
 • Posílit důkazy o potenciálu inovativních obnovovacích přístupů k zastavení ztráty biologické rozmanitosti a přispění k ukládání uhlíku v sedimentech a půdách.
 • Budovat základy pro rozsáhlé restaurátorské projekty a související investice...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekávané výsledky:

 • Jedná se o téma správy potravinových systémů Horizon Europe, které se věnuje sladění priorit, programů evropské politiky v oblasti výzkumu a inovací a využívání investic do výzkumu a inovací za účelem transformace potravinových systémů pro společné výhody.
 • Zahájí vytvoření strukturovanějšího evropského výzkumného prostoru pro potravinářské systémy jako přípravnou akci k vybudování partnerství EU Horizont...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Projekty by měly přispět ke všem následujícím výsledkům:

 • Lepší porozumění výhodám a rizikům nových technik genomů používaných u rostlin, zvířat a mikroorganismů a důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí (např. rovnováha životního prostředí, dopady biologické rozmanitosti), zaměřené na holistický přístup.
 • Posílení potenciálu nových technik genomů (prostřednictvím technických a sociálních inovací).
 • Příspět k lepšímu...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekávaný výsledek:

 • Lepší porozumění dynamice procesů a fungování mořské biologické rozmanitosti a ekosystémů (včetně primární produkce, potravinových sítí a biogeochemických cyklů) v Evropě, v nejvzdálenějších regionech a zámořských zemích a teritoriích, jejichž účast je podporována, a v oblastech mimo národní jurisdikce. 
 • Zajistit, aby nové přístupy modelování a scénářů integrovaly nové a stávající údaje a znalosti...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

V souladu s cíli Evropské zelené dohody a lesní strategií EU budou úspěšné projekty podporovat odolnost a přizpůsobení lesů, což přispěje k prohloubení porozumění a vědy a podpoří přizpůsobení a odolnost přírodních a spravovaných ekosystémů, vody a půdní systémy a hospodářská odvětví v kontextu měnícího se klimatu.

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím očekávaným výsledkům:

 • Posílená mezinárodní spolupráce...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

V souladu se strategií „farm to fork“ budou při přechodu na spravedlivé, zdravé a odolné zemědělství a lesnictví v EU, včetně ambiciózního cíle pro omezené používání přípravků na ochranu rostlin, podporovány návrhy na výzkum a inovace, které pomohou odvětví zemědělství / lesnictví zůstávají produktivní a přispívají k udržitelnému zemědělství nebo zdraví lesů.

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím očekávaným...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Modernizace odvětví prostřednictvím podpory a sdílení znalostí, inovací a digitalizace v zemědělství a na venkově a jejich zavádění, jakož i podpora evropského cíle „Green Deal a Farm to Fork“.
 • Shromažďování a distribuce snadno přístupných poznatků zaměřených na praxi ve zvolené tematické oblasti, zejména stávajících osvědčených postupů a výsledků výzkumu, které...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Snížit riziko digitálních rozdílů mezi různými typy farem, odvětvími a regiony.
 • Přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a sociální a environmentální udržitelnosti v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech prostřednictvím inovativních řešení 5G, last-míle a edge.
 • Usnadnit rozhodování, zejména pro obce, zemědělce, lesníky a jejich...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekávaný výsledek:

 • Lepší porozumění hlavním překážkám a představení osvědčených postupů při provádění udržitelného a účinného snižování znečištění moří, prevence, opatření ke zmírňování a monitorování (např. administrativní, právní, finanční, technické, sociální).
 • Vylepšená podpora se souborem pokynů pro nezbytný modrozelený přechod k dosažení politické vize dosažení čistých evropských moří do roku 2030.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekávaný výsledek:

Úspěšné návrhy podpoří povědomí o vlivu alternativních hnojivých produktů na životní prostředí a jejich přijetí zúčastněnými stranami a místními správci v souladu s ambicí nulového znečištění. Výsledky projektů přispějí k udržení toků dusíku a fosforu v bezpečných ekologických mezích na úrovni EU, na regionální a místní úrovni a k ​​obnově ekosystémů.

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k několika z následujících výsledků:

 • Vylepšená znalostní základna týkající se dopadů změny klimatu na zranitelnost, riziko a přizpůsobení se změně klimatu v Evropě i v zahraničí.
 • Poskytnutí ucelenějšího obrázku o budoucích zranitelnostech vody, včetně aspektů kvantity i kvality vody, lepším zvážením interakcí mezi změnami a variabilitou klimatu, hydrologií povrchu země a podzemních vod...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Projekty by měly přispět ke všem následujícím očekávaným výsledkům:

 • Nižší výrobní náklady, lepší bezpečnost a přístup ke konečným efektivním, specifickým, vysoce výnosným a vysoce hodnotným, klimaticky neutrálním aplikacím.
 • Nižší závislost na produkčních systémech na pevnině, minimalizace rizika nepřímé změny ve využívání půdy (ILUC), se specifickými technickými řešeními a strategiemi pro inovativní, vysoce výkonné vícezdrojové...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Větší znalosti o příslušných vlastnostech pro produkci organických plodin.
 • Vylepšený a otevřený přístup k širšímu fondu vysoce kvalitního rostlinného rozmnožovacího materiálu pro odvětví organických plodin.
 • Lepší přizpůsobení nových odrůd ekologických plodin a organického heterogenního materiálu podmínkám ekologického zemědělství (např. agronomická výkonnost...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Demonstrace nejlepších kombinací intervencí a přístupů v jednoduchém sociálně-ekologickém systému, pokyny k jejich upscalování na složitější systémy pro obnovu a ochranu pobřežní, mořské a související sladkovodní biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb a jejich odolnost vůči změnám životního prostředí v chráněných i nechráněných oblastech.
 • Formulace...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Pomáhat službám podpory inovací při řešení inovativních myšlenek souvisejících s politickými cíli spojenými s klastrem 6, jako je životaschopnost zemědělských podniků, agroekologie, otázky klimatu, snižování pesticidů, snižování využívání vody a znečištění, krátké dodavatelské řetězce, generační obnova atd., stejně jako evropská zelená dohoda, strategie "Farm...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Za tímto účelem se očekává, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Vytvoření kritického množství zadavatelů řešení a služeb v oblasti přizpůsobování se změně klimatu a zmírňování jejích dopadů, které bude provádět společné, přeshraniční nebo koordinované zadávání zakázek.
 • Popis společných potřeb veřejných zadavatelů pro služby koncovým uživatelům v oblasti přizpůsobování se změně klimatu a jejího zmírňování...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k nejméně čtyřem z následujících výsledků:

 • Zvýšené nasazení a zavádění na trh nových technologických řešení pro nakládání s odpady a recyklaci a měření recyklovaného obsahu.
 • Vylepšená šíření a prokázané výhody pokročilých digitálních řešení v podnicích.
 • Vznik nových hodnotových řetězců využívajících upcyklované, recyklované nebo biologické zdroje...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Udržitelná strava a výživa pro všechny, způsoby, jak splnit cíle Green Deal, stanovit průřezové priority, osvojit si znalosti jako legitimní hráč / činitel ve veřejné diskusi, urychlit vědecký pokrok, přepracovat systémy zemědělství, vyrovnat se s nepředvídanými systémovými šoky a rozvíjet inteligentní diverzifikaci.
 • Transformace potravinových systémů, zmírňování...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Vyšší kapacita pro prevenci nebo kontrolu příslušných prioritních nemocí poskytováním inovativních nástrojů a produktů tvůrcům politik, veterinárním odborníkům a provozovatelům podniků.
 • Zvýšená znalost faktorů virulence, mechanismů infekce a ochrany a identifikace ochranných antigenů potřebných pro efektivní vývoj vakcín.

Rozsah...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Snadné zpřístupnění informací a znalostí zemědělcům, lesníkům, poradcům a dalším uživatelům připravených k praxi.
 • Průřezový cíl SZP, kterým je modernizace odvětví prostřednictvím podpory a sdílením znalostí, inovacemi a digitalizací v zemědělství a na venkově a podpory jejich zavádění.
 • Výsledkem projektu bude propojení aktérů, politik, projektů a nástrojů k urychlení...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Pokrok v oblasti výzkumu a inovací za účelem zvýšení transparentnosti potravinových systémů přinese řadu výhod souvisejících se zlepšením bezpečnosti potravin, bojem proti potravinovým podvodům a řešením rostoucího zájmu veřejnosti v EU, pokud jde o dopady potravin a stravy na klima, biologickou rozmanitost a životní prostředí.

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím očekávaným výsledkům:

 • Urychlení zavádění...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Zlepší rozpočet a toky živin určením optimálních kombinací živin v různých zemědělských systémech (konvenčních, agroekologických a organických systémech), pokud možno s holistickým přístupem systému rostlinné a živočišné výroby.
 • Nové přístupy a metody podporované spolehlivými ukazateli pro sledování a měření toků živin a postupů s největším potenciálem zmírnění...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Projekty by měly řešit všechny následující výsledky:

 • Nástroje propagující výhody biologické rozmanitosti využívající tvůrci politik, průmyslová odvětví, organizace občanské společnosti včetně nevládních organizací, finanční subjekty, podniky a maloobchodníci. Tato řešení mohou zahrnovat inventarizaci osvědčených postupů (kromě účetnictví a výkaznictví o přírodním kapitálu), standardů, dohod, chart, závazků, předpisů...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k některým nebo všem z následujících výsledků:

 • Prosazování digitálního přechodu pro inspekci a kontrolu rybolovu a poskytování údajů pro vědu, řízení a monitorování rybolovu nákladově efektivním způsobem, aby bylo možné plně dosáhnout cílů společné rybářské politiky.
 • Poskytování inovativních technologických řešení, jako je strojové učení a umělá inteligence, a pokročilé technologie snímání...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Vylepšená cirkulární ekonomika a snížené emise skleníkových plynů v hospodářských odvětvích, přírodních ekosystémech a účinná valorizace místních zdrojů ve městech, regionech nebo jejich seskupeních.
 • Vytváření obchodních příležitostí v oběhové ekonomice v městském a / nebo regionálním měřítku.
 • Zvýšené oběhové a klimaticky neutrální postupy mezi občany a...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Posílené kapacity pro udržitelné inteligentní zemědělství, lesnictví a venkovské komunity využitím potenciálu dronů a dalších dálkově pilotovaných leteckých systémů.
 • Posílené kapacity pro monitorování rostlin, zdraví rostlin, hospodářských zvířat, vřesovišť a agroenvironmentální monitorování (včetně zdraví stromů) pomocí dronů a dalších dálkově pilotovaných...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Stanovení priorit budoucích chráněných oblastí, oblastí obnovy a vědecky podloženého námořního prostorového plánování (včetně větších ohnisek identifikovaných v námořních národních plánech s cílem vypracovat plány ad hoc zaměřené na konkrétní scénáře, aby se zlepšil vysoký dopad lidské činnosti na ekosystémové služby).
 • Provádění strategie EU v oblasti biologické...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Projekty přispějí ke všem následujícím očekávaným výsledkům:

 • Robustnější a integrovanější NBS pro přizpůsobení se změně klimatu a snižování rizika katastrof na místní, regionální, národní a evropské úrovni, zejména přispívající k Akčnímu plánu EU pro Sendajský rámec pro snižování rizika katastrof, Strategii EU pro přizpůsobení a mise změně klimatu.
 • Širší uznání a implementace NBS jako jejich výhod (zabránění škodám) jsou...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Podpora provádění společné zemědělské politiky (SZP), nařízení EU o ekologickém zemědělství a akčního plánu pro rozvoj ekologického odvětví v EU.
 • Důkazy o socioekonomických scénářích a analýze trhu ekologického zemědělství (pěstování plodin a živočišné výroby), akvakultury a potravinových systémech v celé EU a přidružených zemích k dosažení cíle alespoň...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Správci lesů se přizpůsobují postupům udržitelného hospodaření s ohledem na cíle v oblasti změny klimatu, biohospodářství, genetické rozmanitosti a biologické rozmanitosti.
 • Lepší znalosti o scénářích a udržitelných způsobech lesnictví a dalších odvětvích, včetně opatření a strategie řízení s přihlédnutím k regionálním rozdílům v Evropě a změnám v druhovém...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Lepší porozumění tomu, jaká opatření by měla přijmout EU, členské státy a další k posílení inovačního ekosystému v rámci potravinových systémů a v biologických odvětvích, na základě podrobného mapování a komplexního pohledu na otázky spojené se zaváděním.
 • Vyšší dopad a účinnost inovací v oblasti biohospodářství a inovačních systémů.

Tyto výsledky rovněž...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Povědomí a informovanost založené na prokázání nákladů, přínosů, rizik a přidané hodnoty, jakož i ekonomického a společenského potenciálu sdílení zemědělských údajů z pohledu EU.
 • Zvýšení transparentnosti sdílení údajů v hodnotovém řetězci v zemědělství.
 • Větší sdílení zemědělských údajů a účinné a efektivní využívání soukromých a veřejných údajů pro soukromé...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekávaný výsledek:

Úspěšné návrhy podpoří sledování dopadů na životní prostředí podél hodnotových řetězců a obchodů v biologických systémech pro komunikaci mezi podniky, aby byla umožněna odpovědná výroba a spotřeba v souladu s klimatickým cílovým plánem do roku 2030 a ambicí nulového znečištění. Výsledky projektu přispějí k vytvoření biologických systémů, které zvrátí změnu klimatu, obnoví biologickou rozmanitost a ochrání...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Podpora poskytování otevřeného přístupu k nezbytným standardizačním, identifikačním a mapovacím technikám stávajících a potenciálních prospěšných mikroorganismů a mikrobiálních konsorcií pro použití při zpracování potravin, které poskytují posouzení jejich přínosů s ohledem na výživu, zdraví, bezpečnost potravin, oběh a udržitelnost.
 • Znalosti z hodnocení...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Zvýšené a spolehlivé důkazy o potenciálu agroekologie v oblasti změně klimatu (zmírňování a přizpůsobování se), o jejím potenciálu klimatické neutrality, dopadu na biologickou rozmanitost a potenciálu pro zlepšení socioekonomické odolnosti farem. Toho by mělo být dosaženo prostřednictvím kvantitativních a kvalitativních hodnocení umožňujících identifikovat...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Projekty by měly přispět ke všem následujícím výsledkům:

 • Vylepšené bioremediační a revitalizační strategie pro kontaminované prostředí, včetně půdy, sedimentů, povrchových a podzemních vod, s využitím nedávného pokroku v biotechnologiích.
 • Nové přístupy k efektivní bioremediaci a recyklaci zdrojů.
 • Poskytovat vědecky podložené důkazy a biologická řešení umožňující lepší hodnocení hrozeb znečištění způsobených remobilizací...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Lepší porozumění kořenovým vlastnostem (včetně schopnosti navázat prospěšné interakce s půdní biotou) a jejich genotypové variabilitě a lepší pohled na (adaptivní) fenotypovou plasticitu kořenů.
 • Vylepšené kapacity pro fenotypizaci kořenů za kontrolovaných a polních podmínek.
 • Dodání strategií pro šlechtění pro podzemní rysy vydělávající na efektivnějších...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Lepší znalosti a pochopení faktorů ovlivňujících stravovací chování různých cílových skupin (zejména zranitelných skupin) v celé Evropě, včetně překážek a omezení.
 • Identifikace účinných prostředků, kterými může každý účastník potravinového systému podporovat změnu chování.
 • Umožnit spotřebitelům informovaný výběr potravin...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Omezit používání pesticidů pro plodiny důležité pro EU, přidružené země a Čínu, jejichž závislost na chemické ochraně proti škůdcům je v současné době vysoká.
 • Zvýšit využívání na farmě a provádění postupů integrované ochrany proti škůdcům.
 • Rozvíjet školení v oblasti integrované ochrany před škůdci pro zemědělce / pěstitele a rozšířit škálu aplikací prostřednictvím...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Zvýšené povědomí o hodnotě NBS pro inovativní a holistické vzdělávání dětí a mladých lidí, rozvoj kompetencí, hodnot a postojů 21. století prostřednictvím aktivní a poutavé pedagogiky.
 • Výukové programy a materiály NBS jsou dostupnější v celé EU.
 • Místní komunity v celé EU jsou stimulovány k tomu, aby spoluvytvářely NBS, čímž přispívají k většímu zvýšení a...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Lepší schopnost venkovských komunit a venkovských lidí inovovat za účelem změny díky níže uvedeným konkrétním výsledkům.
 • Zlepšené dovednosti a znalosti občanů venkova, podnikatelů, organizací, místních akčních skupin a vedoucích komunit v oblasti stávajících nástrojů pro rozvoj a provádění strategií pro inovace venkova (včetně sociálních inovací) a inovativních...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekávají se následující výsledky projektů:

 • Lepší přijímání inovací ze strany zemědělců a dalších příslušných aktérů, které zvyšují schopnost systémů chovu hospodářských zvířat zmírňovat a přizpůsobovat se změně klimatu na úrovni zvířat, populace a hospodářství, a tím zlepšují odolnost výrobních systémů i zdraví a dobré životní podmínky zvířat.
 • Vylepšená kapacita pro hodnocení environmentálních a socioekonomických dopadů...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícímu výsledku:

 • Zlepšení vlivu průmyslových procesů na životní prostředí v následujících odvětvích založených na biotechnologiích: stavebnictví, zpracování dřeva, textilu, buničiny a papíru a biochemikálie.

Projekty by měly:

 1. Identifikovat a analyzovat případové studie pro každý výše uvedený průmyslový sektor založený na biotechnologiích v místním (regionálním, venkovském, městském...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Trvale udržitelné nebo chované výživné mořské plody s nízkou ekologickou a uhlíkovou stopou jsou dobře komunikovány, dobře přijímány a preferovány spotřebiteli.
 • Identifikace klíčových překážek k dosažení plně transparentního hodnotového řetězce mořských plodů v Evropě, včetně posouzení kritérií pro nepřijetí ze strany spotřebitelů.
 • Trvalá spolupráce v oblasti...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • snížená rizika biologických a chemických nebezpečí v celém potravinovém systému;
 • schopnost správních orgánů předvídat a zmírňovat vznikající rizika pro bezpečnost potravin, kapacita a odborné znalosti pro činnosti posuzování rizik, včetně komplexního hodnocení rizik (rizika v kombinaci s přínosy) a nejvhodnějších kontrolních opatření pro biologická a chemická...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Projekty přispějí ke všem následujícím očekávaným výsledkům:

 • Lepší porozumění ekonomické a finanční výkonnosti NBS, přispívající k větší podpoře investic v NBS a ke zrychlení zavádění na trh.
 • Trhy NBS jsou dále rozvíjeny a lépe strukturovány.
 • Aktéři působící na trzích NBS jsou lépe připraveni provádět analýzu nákladů a přínosů a zpeněžovat NBS a řešit své finanční potřeby pro větší implementaci NBS, včetně přístupů ke...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Přeměna stávajících environmentálních platforem na plně interoperabilní digitální ekosystémy s využitím pokroku dosaženého v oblasti umělé inteligence, strojového učení a vysoce výkonných výpočtů;
 • Posílit FAIRness (zjistitelnost, přístupnost, interoperabilitu a opětovnou použitelnost) údajů z pozorování životního prostředí, například prostřednictvím anotací...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • EU - Afrika společně řeší problémy spojené se změnou klimatu a životním prostředím a splňují cíle Pařížské dohody o změně klimatu a přispívají k cílům udržitelného rozvoje.
 • Vyvinutí přírodního řešení výživy rostlin, zdraví rostlin a zdraví zvířat zaměřené na lidské zdraví, s inovativními metodami a technologiemi, které optimalizují a v případě potřeby omezují...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekávaný výsledek:

V souladu s prioritami evropské zelené dohody pro spravedlivý, zdravý a ekologický potravinový systém a ambic EU v oblasti klimatu pro roky 2030 a 2050 musí projekt podporovat výzkum a inovace na podporu výroby, bezpečné spotřeby alternativních zdrojů bílkovin a dietní posuny k udržitelné zdravé výživě, což přispívá k transformaci potravinových systémů tak, aby přinesly společné výhody pro klima (zmírnění...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Lepší schopnost hodnotit a sledovat stav dobrých životních podmínek zvířat v regionu / zemi nebo ve vztahu ke skupině provozovatelů.
 • Posílená kapacita pro další zlepšování životních podmínek zvířat provozovateli podniků nebo osobami s rozhodovací pravomocí poskytováním osvědčených postupů a inovativních nástrojů.
 • Zvýšená kapacita pro integraci environmentálních...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím očekávaným výsledkům:

Členské státy musí najít nové způsoby, jak řídit proces přechodu, a zároveň modernizovat správu. Zvláštní pozornost bude věnována snadnějšímu zpřístupňování informací a znalostí a zlepšování toků znalostí mezi aktéry AKIS, jak předpokládají strategie AKIS společné zemědělské politiky po roce 2020. Úkolem budoucích koordinačních orgánů a platforem AKIS...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Vytvoření pokynů pro výcvikové a mentorské programy v konkrétních evropských regionech a místních komunitách, týkající se znalostí a dovedností užitečných v biohospodářství, zejména v biologických odvětvích.
 • Zvýšené povědomí, porozumění a zapojení všech aktérů (zejména zúčastněných stran zapojených do vzdělávání dospělých, rekvalifikace a rozvoje dovedností)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Zlepšit alokaci a toky živin určením optimálních kombinací živin v různých zemědělských systémech (konvenčních, agroekologických a organických systémech), pokud možno s holistickým přístupem systému rostlinné a živočišné výroby.
 • Nové přístupy a metody podporované spolehlivými ukazateli pro sledování a měření toků živin a postupů s největším potenciálem zmírnění...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k některým z následujících výsledků:

 • Vývoj a šíření mikrobiomů ve volné přírodě a jejich vztah k úbytku biologické rozmanitosti a dynamice ekosystémů je chápán a modelován v širším kontextu socioekonomických hnacích sil, změny klimatu, veřejného zdraví a zvyšování odolnosti.
 • Rizika epidemie jsou chápána, mapována a předpovídána na základě vztahů mezi faktory, jako je využívání půdy, ekologie...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Lepší porozumění výzvám a příležitostem pro rozvoj udržitelných, klimaticky neutrálních a biologicky rozmanitých systémů zemědělství na úrovni farem.
 • Lepší porozumění individuálním farmářům (chování / rozhodování) systémovému „zablokování“ a „pákám“ pro přechod k udržitelným, klimaticky neutrálním a biologicky rozmanitým zemědělským systémům a setrvání v...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Vytvoření podpůrné struktury správy a souvisejících kapacit pro regionální orgány, přispívající k iniciativě Cirkulární města a regiony (CCRI) - rozvoj komplexních strategií biohospodářství zaměřených na inovace a udržitelnost.
 • Podpora místních hospodářských a prováděcích orgánů, a to i na úrovni klastrů pro biohospodářství, při zlepšování zapojení regionálních...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k některým z následujících výsledků:

 • Širší využití rozšířené znalostní základny potřebné k hodnocení a monitorování zdrojů znečištění, dopravních cest a dopadů rozptýleného znečištění přenášeného do vodních útvarů odtokem městských vod a dešťových vod, včetně výhledových přístupů zaměřených na předvídání a přípravu na budoucí nebo vznikající výzvy.
 • Implementovat pokročilé preventivní a...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Zvýšená ochrana vodních zdrojů a ekosystémů a posílení biologické rozmanitosti vytvořením systematičtější a integrační politiky, která zohledňuje meziodvětvové interakce (voda, biologická rozmanitost, zemědělství, rybolov a akvakultura, energetika, zdraví).
 • Zvýšená odolnost, zmírňování a přizpůsobování vodních systémů změnám klimatu a více vzájemně působících...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Lepší pochopení tvůrců politik, podniků a dalších aktérů v zemědělských a potravinářských systémech na souši i na moři, výzev a příležitostí v souvislosti s internalizací klimatických, environmentálních, sociálních a zdravotních externalit potravin na různých úrovních (např. politika, produkt, zemědělství a investice) a v různých kontextech.
 • Dobře informovaná...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Rozšíření znalostní základny postupů souvisejících s klimatem, což povede ke zvýšenému uplatňování klimaticky neutrálních zemědělských přístupů, posuzování a hodnocení různých metod se všemi příslušnými zúčastněnými subjekty.
 • Urychlit zapojení a přijetí inovativních / inteligentních zemědělských postupů, které snižují emise skleníkových plynů (GHG), a které...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Určení nejvhodnějších regionálních a místních přechodových cest pro stimulaci udržitelné, odolné a ekonomicky životaschopné produkce bílkovinných plodin na pevnině pro potraviny a krmiva v EU a přidružených zemích, což povede ke zvýšené komerční produkci těchto plodin a lepšímu zabezpečení potravin v kontextu požadavků na bílkoviny v EU a přidružených zemích...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Přeměna stávajících environmentálních platforem na plně interoperabilní digitální ekosystémy s využitím pokroku dosaženého v oblasti umělé inteligence, strojového učení a vysoce výkonných výpočtů.
 • Posílit FAIRness (zjistitelnost, přístupnost, interoperabilitu a opětovnou použitelnost) údajů z pozorování životního prostředí, například prostřednictvím anotací...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Větší transparentnost a sledovatelnost v zemědělsko-potravinářských dodavatelských řetězcích, včetně „zelených dodavatelských řetězců“ prostřednictvím blockchainových technologií.
 • Přispívání ke zvyšování konkurenceschopnosti a tržní síly výrobců, mimo jiné prostřednictvím inteligentních smluv.
 • Snížit transakční náklady a administrativní zátěž v oblasti agropotravinářského...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Vstupní bod spojující evropskou politiku v oblasti výzkumu a biologické rozmanitosti, který bude začleněn do znalostního střediska pro biologickou rozmanitost ES (KCBD) jako „vědecký pilíř“, který bude shromažďovat a organizovat vědecké poznatky, které jsou relevantní pro provádění strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti a další příslušné politiky...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k nejméně třem z následujících výsledků:

 • Zvýšené zavádění inovativních řešení na trh prostřednictvím lepšího designu, alternativních materiálů, obchodních modelů podporujících opětovné použití, depozitních systémů, inteligentního označování na podporu a dodržování stávajícího příslušného právního rámce apod.
 • Zvýšení opětovného použití, recyklovatelnost a recyklace obalů a plastů na jedno...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Na podporu provádění Zelené dohody a strategie pro biologickou rozmanitost přispějí úspěšné návrhy ke všem následujícím očekávaným výsledkům, zejména k lepšímu porozumění úbytku biologické rozmanitosti, jeho hlavním přímým faktorům a jejich vzájemným vztahům:

 • Tvůrci politik a prováděcí orgány na celostátní a regionální úrovni mohou posoudit a předpovědět dopady (včetně bodů zlomu) více stresujících faktorů na pobřežní...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Činnosti by měly přispět ke všem následujícím očekávaným výsledkům:

 • Založení Mezinárodního výzkumného konsorcia (IRC) pro uhlík v půdě a související otázky.
 • Vytvoření znalostní platformy pro sdílení informací o příslušných výzkumných činnostech a výsledcích týkajících se metodik pro sledování bilance uhlíku v půdě a postupů pro zvyšování obsahu uhlíku v půdě (např. pěstování uhlíku).
 • Lepší koordinace výzkumných činností...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že výsledky projektu přispějí k nejméně dvěma z následujících očekávaných výsledků (v závislosti na zahrnutých činnostech):

 • Lepší dostupnost kvalitativních a kvantitativních údajů o příspěvku agrolesnictví ke změně klimatu (zmírňování a přizpůsobování), ochraně půdy a (agro) biologické rozmanitosti (včetně genetické rozmanitosti druhů) a k větší ekonomické, environmentální a sociální udržitelnosti zemědělství...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Dostupné údaje, informace a znalosti FAIR na podporu prioritních akcí evropské zelené dohody o změně klimatu, oběhovém hospodářství, nulovém znečištění, biologické rozmanitosti, odlesňování a zajišťování souladu.
 • Konsolidovaná ujednání pro evropský přístup k datům, jejich sdílení a interoperabilita v souladu s principy FAIR pro údaje, aby se usnadnila kombinace...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Komunita vytvářející politiku zohledňuje lepší pochopení environmentálních, socioekonomických, behaviorálních, kulturních a demografických faktorů změn pro uživatele moře v pobřežních oblastech.
 • Lepší pochopení souvislosti přírody s pobřežními komunitami a předpoklady, překážky a faktory úspěchu pro sociální přechod a přírodní inovace.
 • Sociálně-ekonomická...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Návrhy projektů přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Informovat o politických rozhodnutích ovlivňujících životní prostředí, lepší porozumění ekosystémům a jejich služeb v Evropě, což pomůže vyplnit současné mezery ve znalostech.
 • Přispívat k důkazům a povědomí o důležitosti biologické rozmanitosti, zdravých ekosystémech a sociálních a ekonomických hodnotách, které z nich vyplývají, prostřednictvím lepšího porozumění...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekávaný výsledek:

V souladu s prioritami evropské zelené dohody bude úspěšný návrh propojovat služby národních kontaktních míst v celé Evropě a pomůže vyvinout inovativní modely řízení umožňující udržitelnost a odolnost, zejména za účelem dosažení lépe informovaných rozhodovacích procesů, zapojení společnosti a inovací.

Podporovány budou:

 • Vylepšená a propojenější služba národních kontaktních míst (NCP) v celé Evropě...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Posílit analytické a modelovací kapacity EU a přidružených zemí v zemědělství v biofyzikálních i socioekonomických oblastech.
 • Vypracovat analytický a politický rámec a časový rámec pro evropské odvětví zemědělství, aby fungovalo v bezpečném a spravedlivém provozním prostoru a na planetárních hranicích a dosahovalo cílů politiky EU v oblasti změny klimatu.
 • Analyzovat...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Řešit nedostatek znalostí o datové ekonomice v potravinových systémech, jejím vývoji, spravedlnosti a inkluzivnosti a jejích dopadech, mimo jiné na cíle politiky EU, jako jsou cíle týkající se zabezpečení potravin a výživy (FNS), udržitelných a odolných potravinových systémů, změna klimatu, zdraví, konkurenceschopnost, poctivé obchodní praktiky, soukromí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Včasnější a odpovědnější rozhodování o předcházení vzniku a snižování plýtvání potravinami jakýmkoli subjektem, který se snaží realizovat iniciativu pro předcházení vzniku nebo snižování plýtvání potravinami, na základě nových, komplexních a snadno přístupných důkazů o dopadu a nákladové efektivnosti různých opatření.
 • Potravinářské společnosti se stále účinněji...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Zvýšené povědomí o environmentálních, sociálních a ekonomických přínosech udržitelného a oběhového biohospodářství a jeho odvětvích (zejména odvětvích založených na biotechnologiích) mezi mladými lidmi na předškolní, základní a střední škole.
 • Zvýšený zájem mladších generací zapojit se do vzdělávání a odborné přípravy v oblasti udržitelného a cirkulárního...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícímu výsledku:

 • Systémy certifikace pro mezinárodní obchod v EU a celosvětový rozsah biologických zdrojů pro systémy založené na biotechnologiích zahrnující dopady na životní prostředí a kompromisy v biologických dodavatelských řetězcích.

Posouzení environmentální udržitelnosti výroby biologických zdrojů a obchodů v biologických systémech je stále výzvou. Ukazatele takové udržitelnosti...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Zvýšení transparentnosti na trzích s digitálními a datovými technologiemi v odvětví zemědělství a ve sdílení údajů v zemědělském hodnotovém řetězci a podporování hospodářské soutěže.
 • Snížení rizika investic do digitálních a datových technologií v zemědělství.
 • Posílení kapacit pro tvorbu politiky, monitorování a předvídání v zemědělství a digitálních a datových...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Shromažďování a distribuce snadno přístupných poznatků zaměřených na praxi ve zvolené tematické oblasti, zejména stávajících osvědčených postupů a výsledků výzkumu, které jsou připraveny k zavedení do praxe, ale nejsou odborníky dostatečně známy nebo používány.
 • Dlouhodobé zachování praktických znalostí - mimo období projektu - zejména využitím hlavních důvěryhodných...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k nejméně čtyřem z následujících výsledků:

 • Lepší formulace politiky pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby na evropské, národní a regionální úrovni, založená na lepším pochopení lépe kvantifikovaných a charakterizovaných změn v biologické rozmanitosti a ekosystémových službách a na predikci jejich trajektorií.
 • Lepší porozumění nepříznivým kumulativním dopadům změny klimatu a...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekávaný výsledek:

V souladu s cíli Evropské zelené dohody a strategií EU v oblasti biohospodářství budou projekty podporovat inovátory při rozšiřování inkluzivních a malých řešení založených na biologických východiscích ve venkovských oblastech, které přispívají k regionálním, městským a spotřebitelským přechodům k udržitelnému, regenerativnímu a inkluzivnímu a pouze oběhové hospodářství a biohospodářství ve všech regionech...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Projekty by měly řešit všechny následující výsledky:

 • Lepší porozumění dopadů, rizik a příležitostí pro biologickou rozmanitost v oblasti digitální transformace (například inteligentní technologie, umělé inteligence, automatizace, miniaturizované senzory, aplikace občanské vědy, crowdsourcingu), nových materiálů a nové vznikající technologie.
 • Identifikace a posouzení toho, jak probíhá změna na úrovni systému ovlivňujícího...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Projekty by měly přispět ke všem následujícím výsledkům:

 • Hlubší pochopení strukturního složení mikrobiomů, jejich struktury, funkcí, mechanismů a potenciálů v souvislosti s biotechnologickými inovacemi (tj. materiály na biologickém základě, biochemikálie, produkty a služby, včetně environmentálních aplikací), jakož i zdokonalené metody jejich izolace a kultivace. To by mělo vést k inovativním řešením pro konstrukci a...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekávaný výsledek:

V souladu s prioritou Komise „Silnější Evropa ve světě“, k provedení ekologického jednání EU a prokázání vůdčí schopnosti, jak je stanoveno ve strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti pro rok 2030, posílí úspěšný návrh podporu EU pro procesy spuštěné IPBES a IPCC - dosáhnout cílených dopadů na politiky relevantní pro biologickou rozmanitost a integrovat strukturované politické vstupy do výzkumného...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Komunita vytvářející politiku využívá lepšího pochopení (ne) soudržnosti politiky, potenciálních slabin v podmíněnosti, kompromisů a nevyužitých synergií mezi námořní politikou a legislativou prostřednictvím:
  • zastavení úbytku biologické rozmanitosti a posílení biologické rozmanitosti a obnovy a ochrany ekosystémů ve prospěch místních komunit
  • upřednostňování...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Zvýšená předvídatelnost a snížená nejistota spojená s klíčovými oceánskými a polárními procesy a pokročilé porozumění a věda o vztahu oceán-podnebí.
 • Příspěvek k další generaci pozorování a modelování klíčových oceánsko-klimatických procesů a indikátorů.
 • Příspěvek k provádění politiky EU pro Arktidu, Alianci pro výzkum v Atlantickém oceánu, stěžejní akci...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Povědomí a informovaná rozhodnutí založená na prokázání nákladů a přínosů používání digitálních technologií pro odvětví zemědělství.
 • Usnadnění zavádění digitálních technologií zemědělci, mimo jiné prostřednictvím podpory rozhodování a analýzy motivace zemědělců.
 • Posílit kapacity poradců zemědělců v oblasti digitálních technologií...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Větší znalosti o příslušných vlastnostech pro produkci organických plodin.
 • Vylepšený a otevřený přístup k širšímu fondu vysoce kvalitního rostlinného rozmnožovacího materiálu pro odvětví organických plodin.
 • Lepší přizpůsobení nových odrůd ekologických plodin a organického heterogenního materiálu podmínkám ekologického zemědělství (např. agronomická výkonnost...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Výroba podpůrných služeb a sdílení materiálů s cílem usnadnit rozšiřování krátkých dodavatelských řetězců, jako jsou znalostní sítě a peer-to-peer poradenství, mistrovské kurzy, inspirační cesty, modelování, komunikační a vzdělávací materiály, sdílení efektivních obchodních modelů a tvorba využití možných akcelerátorů sloužících výrobcům i spotřebitelům, schémata...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Harmonizované politiky ochrany životního prostředí a provádění opatření místními správami a tvůrci politik k dosažení cílů snižování zátěže dusíkem a fosforem na úrovni regionů / povodí.
 • Osvědčené postupy sdílené v EU a přidružených zemích k prevenci znečištění z emisí dusíku a fosforu do ovzduší / půdy / vody, včetně návrhu meziodvětvových modelů správy...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Projekty by měly řešit všechny následující výsledky:

 • Pochopení a kvantifikace dopadů obchodu se surovou a zpracovanou nepotravinovou biomasou ze země a moře na biologickou rozmanitost a na širokou škálu služeb, které mohou ekosystémy poskytovat, a to i ve vztahu ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně.
 • Identifikace nových pákových efektů pro zachování biologické rozmanitosti, například v dodavatelských...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
06. 10. 2021

Výzva je zaměřena na zhodnocení reakcí veřejné správy na pandemickou krizi COVID-19. Výsledkem by měly být ponaučení a zejména vyšší připravenost na budoucí krizové situace.

Projekty by měly přispět k oběma z následujících bodů:

 • Srovnávací a historická analýza víceúrovňových politických dopadů pandemické krize COVID-19, včetně reakcí veřejné správy.
 • Doporučení založená na normativních a empirických přístupech k posílení...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 10. 2021

Výzva je zaměřena na zvýšení využití plného potenciálu kulturního dědictví, umění a kulturních a kreativních odvětví jako hybné síly udržitelné inovace a evropského pocitu sounáležitosti. Cíle bude dosaženo zapojením občanů a hospodářských odvětví, jakož i prostřednictvím lepší ochrany, obnovy a podpory kulturních dědictví.

Projekty by měly přispět k nejméně dvěma z následujících bodů:

 • Přispět k cílům Zelené dohody rozvojem...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 10. 2021

Výzva je zaměřena na zefektivnění státní správy a to zejména formou aplikace liberálně-demokratických přístupů.

Projekty by měly přispět ke všem následujícím bodům:

 • Vypracovat teoreticky a empiricky robustní vize pro budoucnost liberálně demokratických institucí.
 • Přehodnotit a aktualizovat, co liberální demokracie v Evropě znamená v 21. století...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 10. 2021

Výzva je zaměřena na zvýšení využití plného potenciálu kulturního dědictví, umění a kulturních a kreativních odvětví jako hybné síly udržitelné inovace a evropského pocitu sounáležitosti. Cíle bude dosaženo zapojením občanů a hospodářských odvětví, jakož i prostřednictvím lepší ochrany, obnovy a podpory kulturních dědictví.

Projekty by měly přispět k nejméně dvěma z následujících bodů:

 • Rozvíjet a posilovat využívání digitálních...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 10. 2021

Návrhy v rámci této výzvy by měly přispět k sociální a ekonomické odolnosti a udržitelnosti a to prostřednictvím lepšího porozumění sociálním, etickým, politickým a ekonomickým dopadům změn jako jsou technologické, globalizační, demografické a migrační změny.

Specifičtěji by projekty měly přispět ke všem následujícím bodům:

 • Zhodnotit a identifikovat slabé stránky a rozšířit naše znalosti o sociálních, kulturních, politických...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 10. 2021

Výzva je zaměřena na zvýšení využití plného potenciálu kulturního dědictví, umění a kulturních a kreativních odvětví jako hybné síly udržitelné inovace a evropského pocitu sounáležitosti. Cíle bude dosaženo zapojením občanů a hospodářských odvětví, jakož i prostřednictvím lepší ochrany, obnovy a podpory kulturních dědictví.

Projekty by měly přispět k nejméně dvěma z následujících bodů:

 • Průzkum nových přístupů participativního...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 10. 2021

Projekty v rámci této výzvy by měly přispět k nejméně dvěma z následujících bodů:

 • Komplexní inventarizace vývoje za poslední desetiletí, aby úsilí Evropské unie na podporu demokracie mohlo znovu získat trakci a v případě potřeby být přepracováno.
 • Rozvoj vylepšeného souboru politických nástrojů na podporu liberální demokracie v sousedství Evropské unie, který připravuje půdu pro větší stabilitu a spolupráci.
 • Vytvoření...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 10. 2021

Očekává se, že výsledky výzvy přispějí k následujícím výsledkům:

 • Pro výzkumné pracovníky: Lepší příležitosti k interakci s občany a místními, regionálními a vnitrostátními orgány a vylepšené komunikační dovednosti a kompetence pro interakci s nevýzkumným publikem, zejména se žáky a studenty.
 • Pro organizace:Lepší reputace a viditelnost zúčastněných organizací, hmatatelnější, konkrétnější, přístupnější práce výzkumných...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 10. 2021

Cílem návrhů v rámci této výzvy by mělo být usnadnění nadnárodní spolupráce mezi národními kontaktními místy (NCP) v oblastech spadajících do Klastru 2 Horizon Europe „Kultura, tvořivost a inkluzivní společnost“ s cílem identifikovat a sdílet osvědčené postupy a zvyšovat obecný standard podpory žadatelů o program. Projekty navíc poskytnou důležitou zpětnou vazbu o otázkách týkajících se plánování, návrhu a hodnocení programu...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 10. 2021

Očekává se, že projekty v rámci této výzvy přinesou teoreticky a empiricky robustní doporučení zaměřená na nastolení větší demokratické odpovědnosti a začlenění do ekonomických procesů.

Projekty mohou např. studovat vzájemné vztahy mezi politikou, účastí lidí, kulturou a ekonomikou v moderních evropských demokraciích v průběhu času. Provést srovnávací analýzy role různých demokratických institucionálních konfigurací a...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 10. 2021

Návrhy v rámci této výzvy by měly provést zmapování vnitrostátních aktivit týkajících se kulturního dědictví, výzkumu provenience, architektury i ostatních programů v oblasti výzkumu, inovací a kultury.

Projekty by měly přispět ke všem následujícím bodům:

 • Připravit průkopnickou koordinační síť pro politiky a činnosti  výzkumu a inovací v oblasti kulturního dědictví, včetně uměleckých a kulturních a kreativních odvětví...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 10. 2021

Návrhy v rámci této výzvy by měly přispět k sociální a ekonomické odolnosti a udržitelnosti a to prostřednictvím lepšího porozumění sociálním, etickým, politickým a ekonomickým dopadům změn jako jsou technologické, globalizační, demografické a migrační změny.

Specifičtěji by projekty měly přispět ke všem následujícím bodům:

 • Zvýšit sdílené kritické chápání potenciálu, příležitostí, překážek, problémů s přístupností a rizik...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 10. 2021

Návrhy v rámci této výzvy by měly přispět k sociální a ekonomické odolnosti a udržitelnosti a to prostřednictvím lepšího porozumění sociálním, etickým, politickým a ekonomickým dopadům změn jako jsou technologické, globalizační, demografické a migrační změny.

Specifičtěji by projekty měly přispět ke všem následujícím bodům:

 • Posílit správu migrace v EU poskytnutím přísného přezkumu odhadů nelegálních migrantů žijících...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 10. 2021

Návrhy v rámci této výzvy by měly přispět k sociální a ekonomické odolnosti a udržitelnosti a to prostřednictvím lepšího porozumění sociálním, etickým, politickým a ekonomickým dopadům změn jako jsou technologické, globalizační, demografické a migrační změny.

Specifičtěji by projekty měly přispět ke všem následujícím bodům:

 • Podporovat výzkum a rozvoj politických opatření k řešení slabých výsledků v oblasti základních...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 10. 2021

Návrhy v rámci této výzvy by měly přispět k sociální a ekonomické odolnosti a udržitelnosti a to prostřednictvím lepšího porozumění sociálním, etickým, politickým a ekonomickým dopadům změn jako jsou technologické, globalizační, demografické a migrační změny.

Specifičtěji by projekty měly přispět ke všem následujícím bodům:

 • Analyzovat hlavní hnací trendy nerovnosti s ohledem na nerovnost příležitostí a nerovnost výsledků...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 10. 2021

Výzkumné návrhy v rámci této výzvy by měly zkoumat inovační potenciál kulturního a kreativního průmyslu, jejich roli jako hnací motor inovací v jiných odvětvích a potenciál pro posílení konkurenceschopnosti. Jedním z výsledků by mohlo také být posílení vazeb mezi vědou a uměním. 

Projekty by měly přispět k nejméně dvěma z následujících bodů:

 • Prokázání inovačního potenciálu kulturního a kreativního průmyslu se sídlem v...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 10. 2021

Cílem výzvy je udělit první roční provozní granty pro rok 2022 sítím činným v oblasti zdravotního postižení, které podepíší čtyřleté rámcové dohody o partnerství (FPA) na období 2022–2025. Mezi činnosti, které mají být financovány, patří mimo jiné terénní činnosti, vzájemné učení se mezi členy, výzkumné činnosti a vstupy pro tvorbu politiky.

Pracovní programy sítí přímo podporují provádění Úmluvy OSN o právech osob se...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 1.000.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 10. 2021

Návrhy v rámci této výzvy by měly přispět k sociální a ekonomické odolnosti a udržitelnosti a to prostřednictvím lepšího porozumění sociálním, etickým, politickým a ekonomickým dopadům změn jako jsou technologické, globalizační, demografické a migrační změny.

Specifičtěji by pro projekty v rámci této výzvy měly přispět ke všem následujícím bodům:

 • Lepší porozumění dopadům vznikajících nových forem práce na evropské systémy...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 10. 2021

Návrhy v rámci této výzvy by měly přispět k sociální a ekonomické odolnosti a udržitelnosti a to prostřednictvím lepšího porozumění sociálním, etickým, politickým a ekonomickým dopadům změn jako jsou technologické, globalizační, demografické a migrační změny.

Očekává se, že projekty v rámci této výzvy přispějí ke všem následujícím bodům:

 • Rozvíjet znalosti o probíhajících a očekávaných změnách a narušeních obchodních modelů...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
07. 10. 2021

Cílem dotačního programu je podpořit rozvoj sportovních klubů a tělovýchovných jednot, jejichž družstva dospělých reprezentují statutární město Ostravu v nejvyšších celostátních soutěžích daného sportu v České republice, jak v rámci výchovy a přípravy mládeže na vrcholový sport, tak i činnosti sportovních družstev dospělých. V rámci dotačního programu jsou podporována dvě témata: Činnost sportovních subjektů v oblasti...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
25 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 10. 2021

Cílem programu je vytvářet podmínky pro zapojení obyvatel, zejména dětí a mládeže, včetně handicapovaných občanů do pravidelných pohybových aktivit a dosáhnout tak zvýšení zájmu o aktivní pohyb, sport a zdravý životní styl na základě podpory celoroční činnosti sportovních klubů působících na území statutárního města Ostravy. Dotace je určena např. na sportovní materiál, sportovní a tréninkové pomůcky, sportovní vybavení...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 10. 2021

Cílem programu je podpořit pořádání jednorázových akcí (trvající max. 1 – 14 dní), které mají významný podíl na celkovém dění na území statutárního města Ostravy s místní i mezinárodní účastí sportovců i účastníků. Dotace je určena např. na přípravu sportoviště, technické zajištění akce, náklady na energie, nájem a podnájem sportoviště, odměny pořadatelů, rozhodčích, technických a organizačních pracovníků, náklady na dopravu...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
08. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora zpracování studie vyhodnocující potenciál úspor energie z realizace energeticky úsporných opatření identifikovaných v energetických auditech zpracovaných dle § 9 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a z územních energetických koncepcí zpracovaných dle § 4 zákona č. 406/2000 Sb. Záměrem je zjistit, jestli povinné subjekty realizují opatření, která jim byla doporučena energetickým...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 10. 2021

Cílem programu je podpora pravidelných mimoškolních aktivit dětí a mládeže do 18 let pořádaných kulturními či sportovními organizacemi. Žadateli jsou všechny kulturní a sportovní organizace, které mají sídlo na území města a sdružují k činnosti děti a mládež do 18 let, přičemž charakter těchto aktivit je pravidelný (schůzky, popř. tréninky se konají minimálně jednou týdně).

Termíny pro podávání žádostí:

 • od 1.3. do 31...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
10. 10. 2021

Cílem opatření je rozvoj vedoucích a instruktorů aktivit ve volném čase – vedení kroužků, kurzů, oddílů, akcí nebo táborů. Z dotace mohou být hrazeny pouze přiměřené náklady nezbytné na úhradu vzdělávání pracovníků pracujících s dětmi a mládeží v oblasti volnočasových aktivit, včetně úhrady dopravy, bez úhrady ubytování a stravy. Žadateli jsou NNO s pravidelnou celoroční činností s dětmi a mládeží ve volném čase (spolky...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 10. 2021

Cílem programu je pořádání vícedenních akcí (2 – 6 dnů), které umožní pražským dětem a mládeži trávení volného času mimo území hl. m. Prahy zaměřené na výchovu ke zdravému životnímu stylu. Z grantu mohou být hrazeny pouze náklady na pořádání vícedenních akcí (úhrada jízdného ve veřejné hromadné dopravě, ubytování a vstupné na akce mimo hl. m. Prahu - max. 50 Kč na tzv. osoboden). Žadateli jsou NNO s pravidelnou celoroční...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 10. 2021

Cílem programu je podpora pořádání jednorázových volnočasových akcí pro neorganizované děti ve věku 15 – 18 let a mládež ve věku 19 - 26 let. Z grantu mohou být hrazeny náklady spojené se zabezpečením akcí a programů  pro děti a mládež (s více než 100 účastníky) trvající 1 – 2 dny. Žadateli jsou NNO s pravidelnou celoroční činností s dětmi a mládeží ve volném čase (spolky, pobočné spolky, nadace a nadační fondy, ústavy...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 10. 2021

Cílem programu je podpora pořádání prázdninových táborů pro pražské děti a mládež. Cílovou skupinou jsou děti od 5 let a mládež do 26 let věku. Z grantu mohou být hrazeny náklady na tábory realizované mimo území hl. m. Prahy spojené s úhradou dopravy, drobného spotřebního materiálu a ubytování, na příměstské tábory (prázdninové akce na území hl. m. Prahy) spojené s úhradou programu. Žadateli jsou NNO s pravidelnou celoroční...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 10. 2021

Program je určen pro vylepšení situace na poli trávení volného času dětí a mládeže. Jedná o podporu spolků a sdružení poskytovanou na úhradu nájemného, el. energie, vody, plynu, otopu, na opravu, rekonstrukci a údržbu kluboven, táborových zařízení, na provozní náklady a nájemné na další prostory nutné pro práci s dětmi a mládeží. Cílovou skupinou jsou děti od 5 let a mládež do 26 let věku. Žadateli jsou NNO s pravidelnou...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 10. 2021

Program má za úkol podpořit účast pražských kolektivů dětí a mládeže na prezentačních a soutěžních akcích odborného charakteru pořádaných zahraničním organizátorem nebo organizovaných ve spolupráci se zahraničními partnery. Maximální věková hranice účastníků je 26 let. Žadateli jsou NNO s pravidelnou celoroční činností s dětmi a mládeží ve volném čase (spolky, pobočné spolky, nadace a nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 10. 2021

Cílem programu je finanční podpora registrovaných sociálních služeb, které jsou součástí Krajské základní sítě sociálních služeb a které jsou poskytovány na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon (odborné sociální poradenství, osobní asistence, pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, chráněné bydlení a služby sociální...

Maximální % dotace:
30%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 10. 2021

Cílem dotačního programu je podpora služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter. Služby mají posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti, jejich výchově a při harmonizaci práce a rodiny. Cílem je poskytnout komplexní pomoc rodině jako celku (tj. širší rodině včetně dětí a prarodičů). V rámci programu budou podporovány 2 dotační oblasti -  Preventivní...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 10. 2021

Cílem programu a podporovanou aktivitou je výstavba ekologicky šetrných bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Žadateli jsou stavebníci bytových domů, kteří stavbu řádně dokončí.

Dotaci lze získat na:

 • výstavbu bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností, změnu již dokončeného bytového domu, který před zahájením rekonstrukce kritéria pasivního domu nesplňoval.
 • koupi bytové jednotky v novostavbě...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 10. 2021

Cílem programu je snížení emisí skleníkových plynů prostřednictvím realizace opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti rodinných domů, podpory výstavby rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a podpory efektivního využití zdrojů energie. Podporovanou aktivitou je např. zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí a výměna výplní stavebních otvorů. Žadateli jsou vlastníci a stavebníci RD.

Informace...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
11. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

Pro podporované členy ERA:

 • Rozšířený soubor výzkumných a přenositelných dovedností a kompetencí, což vede ke zlepšení zaměstnatelnosti a kariérních vyhlídek kolegů v akademické sféře i mimo ni.
 • Nové smýšlení a přístupy k práci v oblasti výzkumu a vývoje vytvořené prostřednictvím interdisciplinárních, meziodvětvových a mezinárodních zkušeností...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 10. 2021

Akce financované v rámci tohoto tématu budou koordinovat národní a regionální programy výzkumu a inovací sdružováním národních zdrojů a přispěním ke sladění vnitrostátních politik v oblasti výzkumu a inovací. Očekávané výsledky:

 • Určení společných priorit výzkumu a inovací dohodnutých mezi zúčastněnými národními a regionálními programy výzkumu a inovací s přihlédnutím k mezinárodnímu vývoji, je-li to relevantní.
 • Realizace...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
12. 10. 2021

Cílem grantového řízení je podpora aktivit národnostních menšin. V rámci výzvy jsou podporovány následující témata: Opatření č. 1 - Prezentace národnostních kultur (podporuje kulturní, společenskou a osvětovou činnost národnostních menšin v Praze); Opatření č. 2 - Publikační činnost související se vztahem národnostních menšin k hl. m. Praze, Opatření č. 3 - Kontinuální činnost v oblasti prezentace kultury národnostních...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 440 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 10. 2021

Cílem programu je podpora subjektů zabývajících se organizací soustavných a dlouhodobých kulturních a společenských aktivit, zejména jde o podporu aktivně účinkujících dětí a mládeže. Dotace může být poskytnuta na celoroční kulturní činnost žadatelů probíhající minimálně 10 měsíců v roce. Žadatelem může být fyzická i právnická osoba.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 10. 2021

Cílem programu je podpora aktivit integrace cizinců. V rámci výzvy jsou podporovány aktivity v oblasti kulturní, společenské, osvětové činnosti, jazykové přípravy a komunitní práce, realizace sportovních či volnočasových aktivit, podpora vzdělávání a začleňování dětí, žáků a dospělých cizinců, vzdělávání pedagogických pracovníků (Opatření č. 1), publikační činnost, audio/video nahrávky související se vztahem k integraci...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
560 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
13. 10. 2021

Granty ERC důkaz konceptu mají za cíl usnadnit prozkoumání komerčního a sociálního inovačního potenciálu výzkumu financovaného ERC, a jsou proto k dispozici pouze hlavním vyšetřovatelům, jejichž návrhy podstatně čerpají z jejich výzkumu financovaného ERC.

Finanční příspěvek bude poskytnut jako paušální částka ve výši 150 000 EUR na období 18 měsíců. ERC očekává, že činnosti týkající se koncepce by měly být obvykle dokončeny...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 150.000,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 10. 2021

Program Péče je zaměřen na oblast sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holocaust. Podpořeny budou projekty zejména v oblasti:

 • Domácí péče
 • Rezidenční péče
 • Sociální práce v terénu...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 10. 2021

Dotace je určena na podporu aktivit v oblasti vědy formou dlouhodobých vědeckých pobytů českých doktorandů, vědců a vysokoškolských pedagogů v USA prostřednictvím doktorských, post-doktorských a seniorských stipendijních programů. Oprávněným žadatelem o poskytnutí dotace je právnická osoba, která podporuje dlouhodobé pobyty českých doktorandů, vědců a vysokoškolských pedagogů v USA, aby tam přednášeli nebo prováděli výzkum...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
60 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
14. 10. 2021

Cílem dotačního řízení je podpora subjektů poskytujících veřejnou službu. Program podporuje vydávání literárních periodik, literárních festivalů a přehlídek, nadstandardních cyklů, literárních soutěží, přednáškových a diskusních pořadů s dlouhodobou koncepcí a celoroční dramaturgií, včetně akcí připomínajících významná kulturní výročí z oblasti literatury, literárních soutěží, nadstandardních výstavních projektů, tvůrčích...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 10. 2021

Cílem výzvy je výběr projektů v oblasti Priority zahraniční politiky ČR a mezinárodní vztahy (konference, sympozia, semináře, diskusní fóra, publikace, propagační a veřejně-diplomatické aktivity). Žadatelem o podporu mohou být NNO (spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, církve a náboženské společnosti, ústavy), příspěvkové organizace, školské právnické osoby, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 10. 2021

Program č. 1 podporuje spolupráci pražských škol s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi; zajištění vzdělávacích potřeb managementu i pedagogických pracovníků škol a školských zařízení; zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem; spolupráci škol a školských zařízení s pracovišti...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 10. 2021

Cílem dotačního řízení je podpora subjektů poskytujících veřejnou službu. Program podporuje vydávání literárních periodik, literárních festivalů a přehlídek, komponovaných pořadů, nadstandardních cyklů literárních, přednáškových a diskusních pořadů s dlouhodobou koncepcí a celoroční dramaturgií, včetně akcí připomínajících významná kulturní výročí z oblasti literatury, literárních soutěží, nadstandardních výstavních projektů...

Maximální % dotace:
85%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky příhraničního regionu. V rámci výzvy jsou podporovány aktivity (typ A) - Investiční aktivity ke zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví, (typ B) - Investiční a neinvestiční aktivity ke zlepšení...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 10. 2021

Cílem výzvy Ln.2021 je poskytnutí podpory za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích mimo území národních parků a jejich ochranných pásem a mimo pozemky, které jsou důležité pro obranu státu. Žadatelem je vlastník lesa nebo osoba s právy a povinnostmi vlastníka lesa. Žádost žadatel podává k příslušnému krajskému úřadu. Sazba finančního příspěvku činí 398 Kč/m3.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro předškolní, základní, střední a vyšší odborné vzdělávání, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu. Žadateli jsou kraje, obce, organizace...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
963 448,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 10. 2021

Cílem programu je podpora vzdělanosti dětí, žáků a studentů na území statutárního města Ostravy. V rámci výzvy jsou vyhlášena 4 témata: Celoroční i jednorázové zájmové a vzdělávací aktivity, významné akce celoměstského charakteru, mezinárodní spolupráce pro žáky základních a středních škol; Vzdělávací aktivity pro žáky základních škol; Podpora řemesel v mateřských a základních školách; ) Vzdělávací aktivity knihoven realizované...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů a projektů (lze podávat do 31.12.2021) zaměřených na vybudování chráněného bydlení (nákup, pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, výstavba a stavební úpravy), které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Žadateli jsou kraje, obce, organizace...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
28 071 704,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora církví a náboženských společností a spolků na realizaci významných kulturních aktivit s náboženskou tematikou. Předmětem projektů mohou být buď jednorázové akce (např. koncert, výstava, setkání na poutních místech), nebo činnosti (např. koncertní cykly, pravidelná setkání duchovně-kulturního charakteru), které zvyšují informovanost a zájem o náboženskou oblast vymezenou činností registrovaných církví...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 10. 2021

Program č. 2 podporuje zavádění nových forem a metod výuky pro děti, žáky a studenty; pořádání vědomostních a uměleckých soutěží obvodního, krajského a celostátního rozsahu pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení; účast v mezinárodních odborných, profesních nebo uměleckých soutěžích; rozvoj finanční gramotnosti žáků a studentů škol a školských zařízení. Žadatelem mohou být školy a školská zařízení poskytující...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 10. 2021

Program č. 4 podporuje spolupráci mezi speciálními a běžnými školami; organizování konferencí, seminářů, kurzů a dalších aktivit zaměřených na vzdělávání pedagogických pracovníků speciálních škol a školských zařízen; pořádání přehlídek a soutěží obvodního a krajského rozsahu pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Žadatelem mohou být školy a školská zařízení (mimo škol a školských zařízení zřizovaných...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 10. 2021

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na výstavbu, modernizaci nebo rekonstrukci sportovních zařízení ležících na území kraje. Žadateli jsou obce, města, dobrovolné svazky obcí a jimi ze 100% vlastněné subjekty, tělovýchovné spolky (spolky a pobočné spolky nejsou způsobilými žadateli pro realizaci nové stavby). 

Maximální % dotace:
30%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 10. 2021

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na prevenci kriminality v rámci vyhlášených témat (Práce s dětmi a mládeží v souvislosti s prevencí kriminality; Pomoc obětem trestné činnosti; Boj proti recidivě, práce s pachateli trestné činnosti; Nové hrozby a přístupy). Dotace je určena na úhradu ztrátových nákladů projektu. V rámci programu nejsou podporovány projekty z oblasti primární prevence rizikového chování na...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 10. 2021

Cílem výzvy je podpořit odstranění bariér při vstupu do domu a do výtahu a také podpořit výstavbu osobních výtahů se čtyřmi a více nadzemními podlažími. Žadateli jsou vlastník nebo spoluvlastník bytového domu, společenství vlastníků, vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém společenství vlastníků nevzniklo.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 10. 2021

Výzva je zaměřená na studenty všech ročníků středních a vyšších odborných škol, kteří v rámci denního studia studují obor strojní, elektrotechnický, chemický, obor materiálových věd, informačních a komunikačních technologií a jimi příbuzné obory. Podpora je udělována formou soutěže, kdy vítězné týmy studentů, popřípadě jednotlivci, mohou obdržet částku až 10 000 Kč. Škola, kterou navštěvuje vítězný student či tým obdrží...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
30 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 10. 2021

Program podpoří kulturní aktivity příslušníků romské menšiny žijících v ČR jako jsou: umělecké aktivity (divadla, muzea, galerie, knihovny, koncerty, přehlídky, festivaly), kulturně vzdělávací a výchovné aktivity (např. semináře, přednášky, besedy), odborné studie rozšiřující poznání a podporující bádání o romské kultuře, tradicích a historii, dokumentace romské kultury, ediční činnost (neperiodické publikace), kulturní...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik). Dotace je určena na výstavbu, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků, rozšíření prostorové kapacity podniku, rozšíření nabízených produktů a služeb, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku. Žadateli...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
663 275,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 10. 2021

Cílem programu je podpora talentmanagementu na území SMO a systematického rozvoje zejména technické, přírodovědné a funkční gramotnosti dětí, žáků, studentů a další vzdělávání pedagogů. V rámci výzvy jsou vyhlášeny 4 témata: A) Talentmanagement a systematický rozvoj dětí v mateřských školách; B) Talentmanagement a systematický rozvoj žáků v základních a středních školách; C) Talentmanagement a systematický rozvoj realizovaný...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
10 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 10. 2021

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na zapojování seniorů do pravidelných studijních programů, na posílení solidarity generační i mezigenerační povahy, na posílení klíčových občanských kompetencí seniorů, zejména v oblastech legislativních změn, na prevenci zneužívání seniorů, na vzdělávací programy pro lektory. Žadatelem mohou být školy a školská zařízení (mimo škol a školských zařízení zřizovaných hl. m. Prahou)...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
150 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
15. 10. 2021

Cílem programu je ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Dotace je určena na přípravu komplexně zpracovaného kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti / energetického posouzení. Žadateli jsou vlastníci domů a jejich nájemci (domů rodinných, bytových, objektů ve veřejném sektoru, objektů pro podnikatelské účely)...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na pořízení, výstavbu či rekonstrukci bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich přizpůsobení pro potřeby sociálního bydlení, včetně pořízení základního vybavení. Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené ve Specifických pravidlech této výzvy. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, obce, církve a církevní organizace.

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
6 419 006,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 10. 2021

Očekává se, že projekty v rámci této výzvy přispějí k následujícím výsledkům;

Pro podporované postdoktorandy:

 • Rozšíření výzkumu a přenositelných dovedností a kompetencí, což vede ke zlepšení zaměstnatelnosti a kariérních vyhlídek postdoktorandů MSCA na akademické půdě i mimo ni.
 • Nové způsoby myšlení a přístupy k práci v oblasti výzkumu a inovací vytvořené prostřednictvím mezioborových, meziodvětvových a mezinárodních...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
16. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude financováno z finančních prostředků Libereckého kraje. Neinvestiční finanční podpora bude poskytnuta na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb za období leden až červen 2022. Žadateli jsou registrované sociální služby, které...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 10. 2021

Cílem je podpora kvality a rozvoje sociálních služeb, podpora optimalizace integrovaného komunitního systému sociální péče v rámci daného území Libereckého kraje. Podporováno je financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb za období leden až červen 2022. Žadateli jsou právnické nebo fyzické osoby - poskytovatelé sociálních služeb.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
490 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
17. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora rozšíření nabídky pořádání soutěží a běhů pro širokou veřejnost. Program podpoří projekty konané v době od 1.1.2022 do 31.08.2022, které umožní občanům Prahy 6 smysluplně trávit volný čas, rozvíjet společenské kontakty a podpoří kladný vztah ke sportu. Z dotace bude možné čerpat náklady přímo spojené s realizací projektu, mzdy až do výše 30 % z přidělené částky, drobný materiál i náklady na propagaci...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro základní, střední a vyšší odborné vzdělávání, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 425 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora sportovních nebo volnočasových činností pro děti a mládež do 26 let, zajištění kvalitních podmínek pro tělesný a duševní rozvoj dětí a mládeže, prevence sociálně patologických jevů, motivace pro celoživotní učení a přípravu na budoucí povolání, rozvoj talentu, logického a tvořivého myšlení, podpora zdraví a zdravého životního stylu. Způsobilými žadateli jsou fyzické osoby s IČ a nestátní neziskové...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora rozšíření nabídky pořádání soutěží a běhů pro širokou veřejnost. Program podpoří projekty konané v době od 1.1.2022 do 31.08.2022, které umožní občanům Prahy 6 smysluplně trávit volný čas, rozvíjet společenské kontakty a podpoří kladný vztah ke sportu. Z dotace bude možné čerpat náklady přímo spojené s realizací projektu, mzdy až do výše 30 % z přidělené částky, drobný materiál i náklady na propagaci...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 10. 2021

Program podporuje kulturní aktivity příslušníků národnostních menšin žijících v ČR. Dotace jsou určeny na podporu uměleckých aktivit (divadla, muzea, galerie, knihovny), kulturně vzdělávacích a výchovných aktivit, na studium a rozbory národnostní kultury a lidových tradic, na multietnické kulturní akce (směřující mimo jiné např. k potírání negativních projevů extremismu, rasové a národnostní nesnášenlivosti a xenofobie)...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup pozemků, staveb, zařízení, vybavení a automobilu, na výstavbu nové infrastruktury pro kvalitní poskytování sociálních služeb, rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro výkon činnosti sociálních služeb a komunitních center. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 046 826,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
18. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výstupům:

 • Zajistit Evropě vedoucí postavení ve výrobě baterií s nižší uhlíkovou stopou.
 • Nové udržitelné metody výroby elektrod a článků mají sníženou spotřebu energie, nižší uhlíkovou stopu a žádné emise těkavých organických sloučenin (VOC). Procesy výroby elektrod a článků jsou škálovatelné, bezpečnější, levnější, čistší a méně náročné na energii ve srovnání s nejmodernějšími...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Vylepšená profesionalizace/dovednosti národních kontaktních míst v celé Evropě, pomoc při zjednodušení přístupu k výzvám programu Horizont Evropa, snížení překážek vstupu pro nováčky a zvýšení průměrné kvality předkládaných návrhů.
 • Vylepšená integrace všech průřezových otázek v rámci programu Horizont Evropa.
 • Spojení se sítí NCP zabývající se horizontálními...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výstupům:

 • Vylepšená kvalita konstrukce a dodržování životnosti.
 • Vylepšená přesnost hodnocení energetické náročnosti a všech ostatních paralelně prováděných hodnocení, zmenšená mezera mezi hodnocením a skutečným výkonem.
 • Vylepšené a automatizované monitorování energetické náročnosti budov a další relevantní aspekty výkonnosti životního cyklu s přímou vazbou na energetickou...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výstupům:

 • Zlepší stávající evropské a/nebo globální modely zmírňování změny klimatu lepším zastoupením základních průmyslových hodnotových řetězců (včetně spolehlivých údajů) a potenciálních technologií pro zmírňování dopadů, včetně dopadu oběhového hospodářství.
 • Zlepší kvantifikaci dopadů a potenciálů oběhového hospodářství pro zmírnění změny klimatu.
 • Podporují integraci...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výstupům:

 • Převzít a zvýšit měřítko inovativních, osvědčených postupů a replikovatelných bezpečných a udržitelných řešení, aby přispívalo k prioritám European Green Deal, který zdůrazňuje, že "doprava by měla být drasticky méně znečišťující, zejména ve městech".
 • Rozvoj logistických center - během procesu posuzování možných lokalit je nutná spolupráce s místními úřady...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Zajistit splavnost vnitrozemských vodních cest zajištěním alespoň 50% kapacity během extrémních povětrnostních událostí.
 • Zvýšit odolnost země/moře/infrastruktury vůči extrémním povětrnostním vlivům a událostem způsobeným lidmi zajištěním alespoň 80% kapacity na úrovni sítě během výpadků.
 • Přispět alespoň 20% nárůstem přechodu na jiný druh dopravy k udržitelnosti...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí alespoň k jednomu z následujících výstupů:

 • Nahrazení neomezeného využívání zemního plynu klimaticky neutrálním (nebo negativním, v případě krakování biogenního metanu) vodíkem.
 • Snížení emisí v těžko dekarbonizovatelných odvětvích, rovněž s ohledem na použití případných vedlejších produktů.
 • Rychlejší snižování emisí skleníkových plynů ekonomikami, které se silně spoléhají na vývoz nebo...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výstupům:

 • Řešení udržitelného hodnotového řetězce lithia, jako například: 
  • Nové technologie třídění, nová metoda rozmělňování a alternativní zdroje energie ke zlepšení energetické účinnosti, emisí CO2 a snížení spotřeby vody při zpracování a rafinaci lithia.
  • Selektivní metody pro extrakci lithia z pegmatitů a dalších minerálů nesoucích lithium a rafinaci lithiových...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výstupům:

 • Solidní základ pro zajištění investic do technologií stejnosměrného proudu pro evropskou elektrickou síť potřebnou pro energetickou transformaci.
 • Dohoda mezi zúčastněnými stranami (výrobci systémů HVDC, TSO, regulátory, normalizační orgány, výrobci větrných turbín, vývojáři větrných farem atd.) a plánování ukázek demonstrátoru vícekoncových vysokonapěťových stejnosměrných...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2021

Obě témata této výzvy mají za cíl umožnit realizaci projektů společného zájmu v rámci zavádění transevropských sítí v energetickém odvětví. Výzva zejména přispěje k podpoře PSZ energetické infrastruktury, které mají významné sociálně-ekonomické přínosy a zajišťují větší solidaritu mezi členskými státy, které nedostávají adekvátní financování z trhu.

Očekává se, že finanční pomoc přispěje k dalšímu rozvoji a provádění projektů...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 75,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Stanovení vhodných skladeb nákladově efektivních senzorových sad, které nejefektivněji a nejspolehlivěji dodávají boční, prostorové a časové rozlišení potřebné pro rozhodování o řízení připojených a automatizovaných vozidel (CAV) v reálném čase.
 • Schopnost provádět pokročilé rozpoznávání a předpovídání provozu, omezovat falešné detekce a nezjišťování překážek...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k některým z následujících výstupů:

 • Významné zlepšení produktivity stavebních a renovačních procesů u energeticky účinných budov, podpora nárůstu rozsahu v procesu renovace a zefektivnění renovace s téměř nulovou energetickou účinností využívající zdroje: snížení odpadu o 30 %; zlepšená kvalita renovace; nejméně o 30% a směrem k 50% zkrácení doby prací na stavbě / renovaci na místě a snížení...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Pokročilé lithium-iontové baterie přinášející výkon, bezpečnost, tepelnou stabilitu, udržitelnost s jasnými vyhlídkami na cenově konkurenceschopnou velkovýrobu a využití v odvětví elektromobility.
 • Zvýšení hustoty energie, a tím i zvýšení dojezdové vzdálenosti za snížených nákladů na úrovni modulů, což pozitivně ovlivňuje přijetí zákazníka.
 • Širší přijetí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výstupům:

 • Výzkumná a inovační společenství v oblasti sociálních a humanitních věd (SSH) se zaměřením na přístupy ke klimatu, energii a mobilitě, jakož i k zapojení občanů a posílení jejich postavení.
 • Cílená strategie pro zintenzivnění spolupráce mezi vědeckými, technickými, inženýrskými, matematickými (STEM), společenskými a humanitními (SSH), výzkumnými a inovačními...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výstupům:

 • Zajistit kontinuitu pokračující interoperability činností souvisejících s energetickými službami.
 • Zajistit horizontální koordinaci a podporu, udržitelné zavádění energetických služeb souvisejících s interoperabilitou, datovými prostory a digitálními dvojčaty.
 • Podporovat a šířit společný rámec pro testování interoperability napříč běžícími projekty. Harmonizovat...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výstupům:

 • Komplexní analýza všech předvedených případů použití CCAM a harmonizovaných přístupů k implementaci budoucích rozsáhlých demonstrací v Evropě.
 • Společný rámec pro rozsáhlé demonstrační pilotní projekty v Evropě, včetně identifikace běžných případů použití a domén operativního designu (ODD), jakož i definice společné taxonomie a nástrojů pro posuzování scénářů.
 • ...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výstupům:

 • Na základě mapování bylo zjištěno, ve kterých evropských oblastech - například v neudržitelných podnikatelských komplexech, těžebních regionech nebo znečištěných velkoměstských oblastech - by přístup transformačních superlaboratoří byl nejpřínosnější a která prostředí by mohla sloužit k demonstraci užitečnosti tohoto přístupu v obecnější rovině.
 • Ve vybraných z...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výstupům:

 • Kontrola přenosných infekcí (Covid-19, chřipka, norovirus) mezi cestujícími a posádkou na velkých osobních lodích, zejména na výletních lodích. Šíření je kontrolovatelné i mimo plavidlo v přístavech a přístavních komunitách.
 • Přenosné infekce na palubách velkých osobních lodí lze systematicky detekovat v rané fázi a jsou zavedena účinná opatření, která zabrání šíření...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

Pro oblast A:

 • Bezpečnější, ale také lehčí konstrukce vozidla.
 • Pokročilé koncepce vozidla s vyšší kompatibilitou mezi vozidly různých velikostí a hmotností při různých nehodách...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výstupům:

 • Vyšší stupeň interoperability mezi datovými platformami.
 • Energetická data jsou dostupná a opakovaně použitelná.
 • Umožnit nové role na trhu, účastníky trhu a energetická společenství...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Lepší pochopení distribučních důsledků přechodu na klimatickou neutralitu napříč odvětvími, sociálními skupinami, zeměmi, regiony, městy a na trhu práce, které pomohou realizovat závazek "nikoho nenechat pozadu".
 • Lepší porozumění kompromisům a synergiím mezi opatřeními v oblasti klimatu, dopady změny klimatu a hledisky rovnosti a spravedlnosti, jako je sociální...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výstupům:

 • Rozšíří znalosti o věrohodnosti odstraňování skleníkových plynů jiných než CO2 z atmosféry.
 • Zvýší povědomí o účincích skleníkových plynů jiných než CO2 na oteplování Země.
 • Vyvine technologie pro řešení účinků emisí skleníkových plynů jiných než CO2...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem výsledkům:

 • Konsolidovaná komunita výzkumu a vývoje baterií v EU a přidružených zemích a napříč sítěmi, projekty a iniciativami týkající se baterií (včetně evropských, národních, regionálních-partnerství HEU, IPCEI, meziregionální partnerství v oblasti pokročilých materiálů pro baterie, Evropská aliance pro baterie a koordinační akce včetně BATTERY 2030+, LiPLANET a další iniciativy...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Dostupné technologie s vysokým rizikem/vysokou návratností pro přechod na čisté hospodářství EU neutrální vůči skleníkovým plynům do roku 2050.
 • Znalosti a vědecké důkazy o technologické proveditelnosti konceptu.
 • Environmentální, sociální a ekonomické přínosy, které přispějí ke strategii a prognóze politiky v oblasti výzkumu a inovací...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Vylepšené systémy založené na organickém Rankinově cyklu (ORC) pro dosažení škálovatelnosti na vyšší úrovně výkonu, vyšší nákladovou efektivitu, širší rozsahy vstupních teplot, výrazně zmenšenou velikost systému, umožňující širší využití rekuperace tepla a jeho přeměnu na energii z více průmyslových procesů.
 • Lepší povědomí o výzvách a výhodách systémů založených...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výstupům:

 • Bezpečný provoz vozidel CCAM systémů a služeb mobility, posilující důvěru a přijetí řešení CCAM koncovými uživateli.
 • Požadavky na kybernetickou bezpečnost včetně zabezpečení dat a řízení přístupu umožňující harmonizované přístupy a nástroje pro sdílení dat.
 • Lepší porozumění novým, vznikajícím a specifickým výzvám kybernetické bezpečnosti a odolnosti související...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Vylepšený přístup k bateriovým materiálům a posílená nezávislost evropských surovin zvýšenou cirkulací materiálových toků a využíváním druhotných surovin v nových bateriích vyráběných v Evropě.
 • Zvýšení evropské konkurenceschopnosti nabízením udržitelných, bezpečných, energeticky účinných a nízkouhlíkových technologií recyklace baterií a upscalovatelných řešení...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

Pro oblast A:

 • Společné chápání požadavků a minimálního souboru úprav infrastruktury pro fyzickou a digitální infrastrukturu pro systémy a služby CCAM ve smíšeném provozu s konvenčními vozidly a jinými uživateli silnic a druhy dopravy.
 • Popis a vývoj architektur PDI pro systémy a služby CCAM a dohodnutá klasifikace úrovní podpory infrastruktury stimulující celoevropskou/globální...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výstupům:

 • Ukázka průmyslových tepelných modernizačních systémů v plném rozsahu (0,5 - 10 MWth) pro zásobování různých průmyslových procesů užitečným teplem v teplotním rozsahu 90 - 160 °C, získávaném z obnovitelných zdrojů tepla, okolního tepla nebo průmyslového odpadního tepla.
 • Zvětšení a zlepšení ekonomických a technických výkonů modernizace tepla s cílem pokrýt více průmyslových...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výstupům:

 • Vylepšené monitorování výkonu člověka, výkonu systému a vnějších rizik, aby byla vydlážděna cesta k větší automatizaci v letectví při plnění bezpečnostních cílů Flightpath2050.
 • Vyhnout se překvapivé reakci nebo „automatizačnímu překvapení“, umožnit inteligentní pomoc všem operátorům ve vzduchu i na zemi ve všech kritických situacích a umožnit nouzovou reakci v...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výstupům:

 • Efektivnější a udržitelnější řízení toků zboží a nákladní dopravy v (leteckých) přístavech a vnitrozemských terminálech s přihlédnutím ke všem nákladům (ekonomickým, sociálním a environmentálním) na navrhovaná řešení/inovace, včetně externalit a možných odrazových účinků.
 • Rozšířená propustnost uzlů díky zvýšené provozní efektivitě a optimalizovanému využívání aktiv...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2021

Obě témata této výzvy mají za cíl umožnit realizaci projektů společného zájmu v rámci zavádění transevropských sítí v energetickém odvětví. Výzva zejména přispěje k podpoře PSZ energetické infrastruktury, které mají významné sociálně-ekonomické přínosy a zajišťují větší solidaritu mezi členskými státy, které nedostávají adekvátní financování z trhu.

Očekává se, že finanční pomoc přispěje k dalšímu rozvoji a provádění projektů...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
€ 75,00
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výstupům:

 • Definování, přijímání a ověřování společné metodiky a nástrojů pro validaci bezpečnosti systémů CCAM: 
  • hodnotovým řetězcem CCAM a jeho partnery v oblasti výzkumu a vývoje za účelem účinného ověřování systémů CCAM v jejich procesech výzkumu a vývoje a vývoje produktů;
  • orgány a certifikační orgány pro validaci systémů CCAM v rámci schémat schvalování typu a v budoucích...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Vyšší směrovost výzkumu a inovací k přechodu na čistou energii v Evropě v souladu s plánem SET prostřednictvím sdílené celoevropské vize týkající se cíle a směru požadovaných procesů transformace systému přizpůsobených regionálním potřebám a dostupnosti obnovitelných zdrojů energie.
 • Formulace politiky v oblasti energetiky a klimatu založené na důkazech...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výsledkům:

 • Robustnější, vylepšené a konzistentní monitorování výkonu (energie a dalších relevantních aspektů, jako je kvalita vnitřního prostředí a životní cyklus) budov napříč evropskými odvětvími a v celém hodnotovém řetězci.
 • Lepší informované plánování infrastruktury budov (např. Plány obnovy, systémy vytápění a chlazení, sítě dálkového vytápění, infrastruktury...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výstupům:

 • Postavit Evropu na vedoucí pozici průmyslové výroby v mezinárodním závodě technologie SSB příští generace v celém hodnotovém řetězci.
 • Generování portfolia původních technologických znalostí průmyslově škálovatelných výrobních řešení pro různé přístupy k SSB včetně všech hlavních složek: elektrolytů, anod - na bázi uhlíku nebo Li (m) - a jejich ad hoc kompozitních...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke všem následujícím výstupům:

 • Pokročilé lithium-iontové baterie přinášející výkon, bezpečnost, udržitelnost a recyklovatelnost s jasnými vyhlídkami na cenově konkurenceschopnou velkovýrobu a využití v elektromobilitě a dalších aplikačních odvětvích.
 • Zvýšení hustoty energie, a tím i zvýšení dojezdové vzdálenosti za snížené náklady na úrovni modulů a balíků, což vyvolává širší přijetí ze...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí alespoň k jednomu z následujících výstupů:

 • Zlepšit znalosti stávajících/vyvíjet nové materiály pro technologie přímého zachycování a přeměny uhlíku v atmosféře.
 • Řešit potenciální překážky začlenění přímého zachycování vzduchu do stávajících konceptů CC (U) (S).
 • Učinit z technologií přímého zachycování a přeměny uhlíku v atmosféře životaschopnou technologii, která učiní EU uhlíkově neutrální...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
19. 10. 2021

Výzva je zaměřena na navržení celoevropské platformy UNCAN.eu, která využívá stávající relevantní výzkumné infrastruktury a investuje do vývoje modelů a technologií, které se zabývají interakcemi špatně pochopených druhů rakoviny a jejich hostitelů.

Návrh v rámci této výzvy by se měly zabývat následujícími body:

 • Integrace s evropskými výzkumnými infrastrukturami ESFRI, evropskými referenčními sítěmi a dalšími mezinárodními...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 10. 2021

Očekávané výsledky výzvy:

 • Přispět k posílení odborných znalostí a vytváření sítí pro projekty regenerace měst zaměřené na dostupné a sociální bydlení podle integrovaného přístupu na úrovni okresů.
 • Posílit transformaci směrem k udržitelnému fondu budov a inteligentnímu rozvoji bydlení (v případě cenově dostupných okresních oblastí) podporou projektů renovace, technologických zelených, sociálních a digitálních inovativních...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 10. 2021

Cílem programu je podpora sociálních služeb. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v rozsahu základních činností, a to v období od 1.1.2021 do 31.12.2021. Uznatelné náklady jsou osobní náklady, které nebyly kryté z dotace poskytnuté v 1. kole. Způsobilými žadateli jsou žadatelé registrovaní dle zákona o soc. službách, kteří jsou součástí Základní sítě sociálních...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 10. 2021

Návrhy v rámci této výzvy by měly:

 • Identifikovat v úzké spolupráci s regionálními orgány, zúčastněnými stranami a komunitami stávající „potřeby půdy“ (např. stav, hlavní problémy a prioritní oblasti pro zlepšení), aby bylo možné řešit různé systémy využívání půdy. Pohled na stav půdy a hlavní výzvy pro zdraví půdy by měl být výchozím bodem pro doporučení týkající se prioritních akcí a činností, které mají být prováděny...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
20. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Inovativní řešení v oblasti umělé inteligence, dat a robotiky pro optimalizaci zdrojů a minimalizaci odpadu v jakémkoli odvětví (od zemědělsko-potravinářského, přes energetiku, veřejné služby, dopravu, výrobu atd.).
 • Snižování spotřeby energie a emisí skleníkových plynů včetně využívání všech zdroje dat a informací přispívající k optimalizaci aplikací pro zelenější...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Poskytnout občanům a společnostem schopnost vyhledávat a objevovat informace, data, inteligentní objekty, zdroje a lidi online, se zvýšenou bezpečností, přesností, rozmanitostí a transparentností ve výsledcích vyhledávání při zachování soukromí koncových uživatelů.
 • Zvýšená evropská konkurenceschopnost a suverenita v budoucích systémech vyhledávání a zjišťování...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Spolehlivá komunikace s nízkou latencí se zaručenou kvalitou služeb pro digitální transformaci průmyslových procesů.
 • Snížené přetížení v datové komunikaci - přetížení způsobuje ztrátu dat nebo zpoždění v dodávce dat.
 • Snížená spotřeba energie na částku pikoJoule na bit díky širšímu využití optických síťových technologií, propojení a integrovaných optických komunikačních...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Nová generace operačních systémů vyšší úrovně (meta) se silnou výpočetní kapacitou na chytrém zařízení, systému a hraně, zabudovaná do výpočetního kontinua. Takový operační systém by měl být nezávislý na zařízení a implementovat pokročilé koncepty, jako jsou cloudy ad-hoc, časově spouštěný IoT a decentralizovaná inteligence.
 • Zvýšení evropské autonomie ve zpracování...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí ke specifickému haptickému hardware rozšířené reality schopný poskytnout cenově dostupná přenosná zařízení pro okamžitě obnovitelné celostránkové interaktivní hmatové displeje, které umožňují navigaci, čtení a úpravy digitálního obsahu ve standardním Braillově písmu i v hmatové grafické podobě pro nevidomé a slabozraké a zejména pro hluchoslepé, kteří hmat využívají jako jedinou formu komunikace...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Koordinace vlajkové lodi kvantových technologií.
 • Podpora účinného fungování stěžejní lodi kvantových technologií a účinného provádění širší kvantové strategie EU a propagace široké veřejnosti.
 • Umožnit stěžejním projektům najít synergie ve své práci a sdílet osvědčené postupy...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekávaný výsledek:

Očekává se, že návrhy přispějí investováním do několika dalších vznikajících a potenciálně slibných platforem kvantové technologie kromě těch, které jsou podporovány ve fázi rozběhu vlajkové lodi Quantum Technologies, což by umožnilo doplnit ty, které jsou již financovány vlajkovou lodí Quantum Technologies a které mají vyhlídky na vysokou škálovatelnost a odolnost proti chybám.

 • Vývoj nových vznikajících...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Vylepšené a profesionalizované služby národních kontaktních míst (NCP) v celé Evropě v příslušné tematické oblasti, čímž se podpoří přístup k výzvám programu Horizon Europe, sníží se překážky vstupu pro nově příchozí a zvýší se průměrná kvalita předložených návrhů.
 • Konzistentnější úroveň podpůrných služeb NCP v celé Evropě.
 • Usnadnění účasti nových hráčů na projektech...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Vytváření modelů rozšířené reality ve velkém měřítku se zvýšenou úrovní interakce, kontextového povědomí, vysvětlitelných autonomních rozhodnutí, lidské kontroly, soukromí a přístupnosti.
 • Metodiky, nástroje a procesy pro budování služeb rozšířené reality založené na těchto modelech.
 • Vylepšená interakce mezi člověkem a člověkem na počítači s rozšířenou realitou...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Silný a konkurenceschopný ekosystém, v němž evropské společnosti hrají vedoucí roli v širším zavádění a přijímání technologií rozšířené reality.
 • Vylepšená kvalita zkušeností a aplikací rozšířené reality kombinující interakce člověk-stroj a reálné, smíšené, rozšířené a virtuální prostředí a zajišťující etiku, soukromí, bezpečnost a zabezpečení.
 • Navrhnutí odpovědných...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Posílená kybernetická bezpečnost pomocí technologických komponent a nástrojů umělé inteligence v souladu s příslušnými politickými, právními a etickými požadavky EU.
 • Rozšířené znalosti o tom, jak by útočník mohl použít technologii umělé inteligence k útoku na IT systémy.
 • Digitální procesy, produkty a systémy odolné proti kyberútokům poháněné umělou inteligencí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Poskytovat nové bezpečné a energeticky efektivní nástroje pro správu dat zlepšující použitelnost a zjistitelnost dat v různých kontextech, zahrnující provenience dat, generování syntetických dat, správu kvality dat (jako je čištění dat, ověřování, obohacování, spoluvytváření, identifikace zkreslení a korelace), zlepšení interoperability dat, správa metadat (automatizované...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekávaný výsledek:

 • Využívání biologických prvků jako klíčové technologie umožňující výrobu, který dokonale odpovídá naléhavým požadavkům udržitelnosti.
 • Biologická transformace průmyslu pro využítí inovativní a efektivnější způsob výroby, která uspokojí potřeby budoucích generací.
 • Posílení vedoucího postavení Evropy v biologicky inteligentní výrobě na podporu průmyslové biologické transformace...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Světová transparentní, vysvětlitelná, odpovědná a důvěryhodná AI založená na chytřejších, bezpečnějších, bezpečnějších, odolnějších, přesnějších, robustnějších, spolehlivějších a spolehlivějších řešeních.
 • Vylepšená řešení zaměřená na splnění průmyslových požadavků, pokud jde o autonomii, přesnost, bezpečnost, opakovatelnost, robustnost, odolnost, bezpečnost atd...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že výsledky návrhu přispějí k aktualizaci struktury podpory pro evropský ekosystém výpočetní techniky, konkrétně prostřednictvím akcí, jako jsou:

 • networkingové akce a semináře o vizi pro akademickou a průmyslovou počítačovou komunitu,
 • každoročně aktualizované cestovní mapy pro výpočetní řešení této oblasti z široké perspektivy od okrajového zařízení po okrajový cloud od cloudu po HPC,
 • vědecké průmyslové až...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Snížené bezpečnostní hrozby hardwaru s otevřeným zdrojovým kódem pro připojená zařízení.
 • Formální ověření otevřeného hardwaru.
 • Efektivní správa kybernetických bezpečnostních záplat pro připojená zařízení v omezených prostředích, jako jsou zařízení IoT...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Zvýšená dostupnost a nasazení nestranných a předpojatých řešení umělé inteligence v celé řadě průmyslových a digitálních odvětví.
 • Řešení založená na umělé inteligenci pro posílení digitální rovnosti a sociálního začlenění pro ženy a dívky a další skupiny ohrožené diskriminací, jako jsou etnické menšiny a komunita LGBTIQ.
 • Větší zapojení nedostatečně zastoupených...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Vědecký a technologický pokrok v hlavních výzvách robotiky.
 • Silná a těsně propojená evropská výzkumná komunita v robotice.
 • Evropská otevřená strategická autonomie v robotice s velkým potenciálním socioekonomickým dopadem...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Podpora aplikací, inovací, dat, robotiky a automatizačních řešení pro pracovníky v jejich každodenních úkolech, zlepšování pracovních podmínek (fyzických i sociálních) a pracovního výkonu / efektivity při současném zohlednění bezpečnosti, zabezpečení a odolnosti.
 • Přidanou hodnotu pro oblast aplikace by mělo být prokázat kvalitativní a kvantitativní KPI související...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Zlepšení účinnosti a využívání důvěryhodných digitálních technologií k řešení požadavků občanů, společností a správních / veřejných organizací.
 • Řešení digitálních technologií v oblasti soukromé, obchodní a správní důvěrnosti, jakož i ze stránky odpovědné, spravedlivé a ohleduplné k životnímu prostředí (např. z hlediska energetické / uhlíkové / materiálové stopy)...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Vývoj evropských zabezpečených specializovaných konstrukcí mikroprocesorů (včetně akcelerátorů a řadičů), které poskytují vysoce výkonné výpočty při provozu s velmi nízkou spotřebou.
 • Zlepšit výkon na cílených aplikací nejméně o dva řády.
 • Příklady cílených aplikací (neúplný seznam) jsou automatizovaná jízda, umělá inteligence, strojové učení, počítačové vidění...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Struktura zapojení Evropy do úsilí o hardware s otevřeným zdrojovým kódem (včetně otevřených architektur instrukčních sad) souvisejících s návrhem zabezpečených mikroprocesorů, mikrokontrolérů a akcelerátorů s velmi nízkou spotřebou energie.
 • Vypracovat plán pro hardware s otevřeným zdrojovým kódem zahrnující jak výzkum, vývoj, tak i financování a obchodní aspekty...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Zřízení celoevropské platformy zaměřené na technologie a systémy komunikační sítě v kontextu globálního vývoje 6G.
 • Identifikace strategických směrů výzkumu a inovací, a to i na globální úrovni, koordinaci výsledků / iniciativ v oblasti výzkumu a inovací na úrovni EU, včetně iniciativ na úrovni členských států, šíření a přítomnost na internetu, organizace evropského...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Evropské vedení v oblasti flexibilní, tištěné a organické elektroniky.
 • Vývoj nových konceptů, návrhů a technologií v elektronice na podporu a umožnění oběhového hospodářství a udržitelnosti.
 • Vývoj komponent a systémů nové generace, které přinesou klimaticky neutrální digitální řešení pro širokou škálu odvětví...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Nová generace fotonických integrovaných obvodů a zařízení.
 • Posílení průmyslové kapacity výroby fotonických zařízení integrací a miniaturizací technologií.
 • Snižování překážek ve využívání pokročilých nebo inovativních technologií fotonické integrace pro společnosti, zejména pro high-tech malé a střední podniky...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Silnější průmyslové ekosystémy v Evropě díky posílené spolupráci mezi průmyslem a akademickou obcí.
 • Lepší využívání evropského souboru talentů a dovedností podporujících evropský průmysl k poskytování inovativních řešení.
 • Zvyšování kvalifikace studentů vysokých škol o podnikatelské a průřezové dovednosti nabídkou včasného vystavení reálnému podnikatelskému prostředí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Hardwarové komponenty a zařízení založené na rotaci, s významným pokrokem směrem k integraci v měřítku destiček, aby poskytly průmyslově kompatibilní řešení pro paměť, snímání, zobrazování, komunikaci a výpočet.
 • První digitální zařízení založené na rotaci (čipy Spin), které prokazují specifické výhody tohoto přístupu a vykazují výrazné snížení spotřeby energie...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Zvýšené společenské využívání nových technologií a řešení založených na znalostech, čehož lze dosáhnout lepším pochopením společenských potřeb a vyšším společenským přijetím.
 • Vyšší inovace a experimentování, a to prostřednictvím testování až 100 inovativních nových řešení ve spolupráci s městy a místními komunitami, výzkumem a průmyslem, čerpáním z místních charakteristik...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Vyšší hodnota a vyspělost internetových technologií při řešení klíčových společenských výzev, jako je reakce na pandemie, změna klimatu, dezinformace nebo ochrana soukromí.
 • Vylepšená spolupráce internetových inovátorů na vývoji, testování a vylepšování řešení založených na technologiích otevřeného zdroje.
 • Podpora otevřeného prostředí podporujícího spolupráci mezi...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Cílem soutěže #BeInclusive EU sport Awards 2021 (dále jen „ceny“) je odměňovat nejlepší projekty, které úspěšně podpořily sociální začleňování prostřednictvím sportu. Projekty mohou zahrnovat marginalizované nebo znevýhodněné skupiny jako např. jednotlivce s obtížným sociálním, ekonomickým nebo vzdělávacím pozadím, lidi zdravotně postižené, lidi se zdravotními problémy nebo kulturními rozdíly, jako jsou migranti, uprchlíci...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Cílem soutěže #BeInclusive EU sport Awards 2021 (dále jen „ceny“) je odměňovat nejlepší projekty, které úspěšně podpořily sociální začleňování prostřednictvím sportu. Projekty mohou zahrnovat marginalizované nebo znevýhodněné skupiny jako např. jednotlivce s obtížným sociálním, ekonomickým nebo vzdělávacím pozadím, lidi zdravotně postižené, lidi se zdravotními problémy nebo kulturními rozdíly, jako jsou migranti, uprchlíci...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Zvýšené povědomí generátorů znalostí o důležitosti generování, ochrany, správy a využívání duševního vlastnictví pro rozvoj klíčových technologií a dosažení suverenity ve strategických hodnotových řetězcích.
 • Silnější otevřené inovační ekosystémy poskytnutím pokynů a příkladů osvědčených postupů, jak využívat duševní vlastnictví.
 • Zvýšené a optimalizované využívání...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že výsledky návrhu přispějí k následujícím očekávaným výsledkům:

 • Zvýšená důvěra, soukromí a kontrola uživatelů při výměně a přístupu k osobním údajům na internetu.
 • Důvěryhodný ekosystém elektronické identity, který podporuje univerzální, interoperabilní, přístupnou a na uživatele zaměřenou digitální identitu jako pas pro digitální společnost.
 • Evropský ekosystém špičkových inovátorů na internetu, který je schopen...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k jednomu z následujících výsledků:

 • Efektivní partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti umělé inteligence, dat a robotiky podporující komunitu a provádění SRIDA.
 • Posílené vazby mezi iniciativami v oblasti aplikací, inovací, dat a robotiky v programech H2020, Horizon Europe, programu Digital Europe a dalších programů (sítě center excelence, DIH, piloti, datové platformy a další...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícímu výsledku:

 • Nová generace robotů poháněných umělou inteligencí: Umožnění robotům mít hlubší dopady, než jaké v současné době mají, jejich napájení hlubším druhem umělé inteligence a lepší vnímání a porozumění světu (až do sémantické a vysvětlitelné reprezentace).
 • Chytřejší roboti se zlepšenými schopnostmi, funkcemi (včetně složitých funkcí, jako je manipulace s citlivými...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že společné návrhy EU a Kanady přispějí k následujícím výsledkům:

 • Pokroky v kvantových technologiích ve specifických oblastech společného zájmu mezi EU a Kanadou, včetně kvantového výpočtu a simulace, kvantových sítí a komunikace, kvantového snímání a metrologie.
 • Posílení výzkumu mezi EU a Kanadou ve specifických oblastech společného zájmu popsaných výše, včetně navazování strategických partnerství v oblasti...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Myšlenka v akademické sféře a v průmyslu o budoucích technologiích a jejich transformačním potenciálu z průmyslového, společenského a environmentálního hlediska.
 • Větší angažovanost pro strukturální spolupráci a spoluvytváření mezi akademickými subjekty, průmyslovými subjekty a dalšími zúčastněnými stranami, kde se role výzkumu, průmyslu a společnosti prolínají...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že návrhy přispějí k následujícím výsledkům:

 • Kvantitativní a kvalitativní posouzení povahy transformace pracovních míst v kontextu 4. průmyslové revoluce, odhad a zmapování vznikajících povolání.
 • Zřízení „platformy Industry 5.0“ pro budoucí požadavky na dovednosti zlepšující kritické chápání „černé skříňky“ vytváření nových pracovních míst;
 • Pokyny a doporučení, včetně cest k novým systémům učení a odborné...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekt přispějí k následujícím výsledkům:

 • Podpora Komise a volebního obvodu při koordinaci portfolia návrhů, zejména v důsledku HORIZON-CL4-2021-DATA-01-05, HORIZON-CL4-2022-DATA-01-02 a HORIZON-CL4-2022-DATA-01- 03 a zajistit důsledné využívání výsledků.
 • Zkoumání a využívání synergií mezi příslušnými evropskými vnitrostátními a soukromými iniciativami od cloudu přes edge.
 • Znovuzískání evropské konkurenceschopnosti...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Posílení vazeb mezi výzkumem, inovacemi a normalizací zajišťující, že normalizace je nedílnou součástí evropského prostředí výzkumu a inovací.
 • Usnadnění vstupu inovativních řešení na trh, která by mohla řešit hlavní společenské výzvy, jako jsou změna klimatu a digitalizace.
 • Podpora standardizace jakožto důležitého faktoru při zvyšování konkurenční výhody evropského...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k jednomu z následujících výsledků:

 • Pokročilá řešení aplikací a inovací proti pokročilým dezinformačním technikám pro mediální profesionály.
 • Pokročilá řešení umělé inteligence proti dezinformacím pro občany.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Posílená spolupráce mezi EU a USA a mezi EU a Kanadou při vývoji internetových technologií, služeb a standardů nové generace.
 • Podpora cílů politiky EU v oblasti internetu sdílením vize a hodnot EU s protějšky z USA a Kanady a vytvářením vazeb prostřednictvím konkrétní spolupráce.
 • Transatlantický ekosystém špičkových výzkumných pracovníků, špičkových startupů /...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Založení nového pilíře evropské sítě AI.
 • Posílení přední sjednocené evropské komunity AI.
 • Vědecký pokrok v oblasti umělé inteligence, řešení hlavních výzev, které brání jejího zavádění...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Živá komunita internetových inovátorů a zúčastněných stran, která je schopna určit směr vývoje internetu podle přístupu zaměřeného na člověka.
 • Široké porozumění a podpora vize NGI o internetu zaměřeném na člověka.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícímu výsledku:

 • Získání vedoucího postavení v evropském průmyslu v rozšířené realitě pro spolupráci na dálku, při zajištění etiky, soukromí, bezpečnosti a zabezpečení.
 • Zvýšit evropskou konkurenceschopnost a inovační kapacitu a podpořit přijetí evropských spolupracujících technologií telepresence v profesionální i soukromé sféře s využitím kombinace skutečného a virtuálního prostředí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Vyhrazená spolupráce průmyslu s umělci v projektech výzkumu a vývoje povede k novým produktům a službám v souladu s přístupem k inovacím zaměřeným na člověka a s cíli udržitelnosti. Návrhy by měly spojovat umělecké postupy s technologickými znalostmi poskytovanými konsorciem. Cílem bude:

 • Stimulovat zavádění digitálních technologií ve vybraných odvětvích - (zelená) výroba, mobilita / urbanismus, zdraví, zemědělství, energetika...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekává se, že projekty přispějí k následujícím výsledkům:

 • Prokázání proveditelnosti technologií a zařízení kvantového snímání nové generace tím, že se ukáže pokrok ve výkonu, spolehlivosti a účinnosti těchto technologií a zařízení a posílením TRL všech (základních) komponent nezbytných k jejich vybudování.
 • Zaměření na kvantové senzory nové generace, které poskytují extrémní přesnost a přesnost měření v mnoha oblastech...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Cílem soutěže #BeInclusive EU sport Awards 2021 (dále jen „ceny“) je odměňovat nejlepší projekty, které úspěšně podpořily sociální začleňování prostřednictvím sportu. Projekty mohou zahrnovat marginalizované nebo znevýhodněné skupiny jako např. jednotlivce s obtížným sociálním, ekonomickým nebo vzdělávacím pozadím, lidi zdravotně postižené, lidi se zdravotními problémy nebo kulturními rozdíly, jako jsou migranti, uprchlíci...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Očekávaný výsledek:

 • Prototypy pokročilých řešení pro vytváření, distribuci a spotřebu nových pohlcujících a inovativních produktů pro média.
 • Podpora inovace v médiích, včetně inovací rozšířené reality, prostřednictvím mezioborové spolupráce zahrnující různé profesní skupiny (včetně umělců, designérů, novinářů a mediálních profesionálů, filmových tvůrců, herních designérů, programátorů nebo akademických vědců). 
 • Podpora...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
21. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury komunitních center. Dotace je určena na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra (včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí), rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, nákup pozemků, budov a staveb, pořízení automobilu...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
719 522,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 10. 2021

Cílem programu je zachování a rozvoj tradičního odvětví kreativního průmyslu -  audiovize. Dotace je určena na vytvoření 1. verze scénáře pro celovečerní hrané audiovizuální dílo, celovečerní animované audiovizuální dílo, dokumentární audiovizuální dílo, animovanou epizodu seriálu - pilot, nebo hranou epizodu seriálu - pilot. Podpora může být poskytnuta do výše 50 % způsobilých nákladů, u přeshraničních produkcí max. 60...

Maximální % dotace:
60%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
22. 10. 2021

Dotace je poskytována pouze sportovním klubům a tělovýchovným jednotám, které jsou členy České unie sportu, České obce sokolské či zastřešujícího sportovního svazu na zajištění celoroční sportovní činnosti mládeže. Z poskytnuté dotace lze hradit zajištění celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže, letní a zimní soustředění, sportovní či tréninkový pobyt, technické a personální zajištění závodů a soutěží, provozní náklady...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 10. 2021

Dotace je poskytována fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikajícím a právnickým osobám na podporu jednorázových nebo pravidelných plánovaných kulturních akcí. Z poskytnuté dotace lze hradit materiál (drobný materiál vztahující se k pořádání akcí), služby – technické zajištění akcí (nájemné, půjčovné), vystoupení účastníků (faktury a smlouva o dílo apod.), autorské poplatky, propagace a náklady s ní spojené, osobní náklady...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
350 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 10. 2021

Dotace je určena pro ostatní organizace (skautské oddíly, pionýrské skupiny, turistické oddíly apod.) na zajištění pravidelné činnosti organizace, sportovně-pohybové či sportovně-ozdravné aktivity. Z poskytnuté dotace lze hradit cestovné a stravné, nájemné, materiálové vybavení, odměny instruktorů a vedoucích, propagaci. Z poskytnuté dotace nelze hradit účetní služby, telekomunikační služby (internet, služby tel. operátorů)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 10. 2021

Dotace je poskytována pouze sportovním klubům a tělovýchovným jednotám, které jsou členy České unie sportu, České obce sokolské či zastřešujícího sportovního svazu na zajištění celoroční sportovní činnosti mládeže. Z poskytnuté dotace lze hradit zajištění celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže, letní a zimní soustředění, sportovní či tréninkový pobyt, technické a personální zajištění závodů a soutěží, provozní náklady...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 10. 2021

Dotace je určena pro ostatní organizace (skautské oddíly, pionýrské skupiny, turistické oddíly apod.) na zajištění pravidelné činnosti organizace, sportovně-pohybové či sportovně-ozdravné aktivity. Z poskytnuté dotace lze hradit provozní náklady (nájem a služby související s činností), odměny instruktorů a vedoucích, zajištění drobného materiálu neinvestičního charakteru, cestovné, stravné a úhrady kurzovného k získání...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 10. 2021

Dotace je určena pro fyzické a právnické osoby na zlepšování stavu životního prostředí. Z poskytnuté dotace lze hradit programy - Podpora komunitních zahrad a zahrádkářských kolonií (založení a provoz komunitních zahrad); Podpora úprav a rekultivace předzahrádek a vnitrobloků přístupných veřejnosti; Podpora živočichů ve městě (aktivity podporující hnízdění ptáků a dalších živočichů).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 10. 2021

Dotace je poskytována právnickým osobám na celoroční provoz kulturních zařízení na území MČ Praha 10. Z poskytnuté Dotace lze hradit materiál (kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky, jiné drobné výdaje neinvestičního charakteru), služby (nájemné, energie, účetní služby, telekomunikační služby včetně internetu, náklady na webové stránky), osobní náklady pouze provozní zaměstnanci (úklid, vrátný apod.). Z...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 10. 2021

Dotace je určena pro registrované sociální služby, pro organizace s certifikátem odborné způsobilosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky - adiktologické programy a služby nebo s certifikátem MŠMT - programy prevence rizikového chování. Z poskytnuté dotace lze hradit Sociální programy pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním (čtyřletá dotace); Sociální programy na podporu rodiny (čtyřletá dotace); Preventivní...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 10. 2021

Dotace je určena pro fyzické a právnické osoby na zlepšování stavu životního prostředí. Z poskytnuté dotace lze hradit programy - Jednorázové vzdělávací a osvětové akce s ekovýchovným zaměřením (max. dotace 200 000 Kč); Systematické aktivity s ekovýchovným zaměřením (max. dotace 250 000 Kč); Podpora využití volného času mládeže směrem k ochraně přírody a životního prostředí v Praze 10 (max. dotace 200 000 Kč); Podpora...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 10. 2021

Dotace je určena pro registrované sociální služby, pro organizace s certifikátem odborné způsobilosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky - adiktologické programy a služby nebo s certifikátem MŠMT - programy prevence rizikového chování. Z poskytnuté dotace lze hradit adiktologické programy, zejména služby sekundární a terciární prevence: Terénní programy (čtyřletá dotace); Terénní programy (jednoletá dotace)...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 10. 2021

Dotace je určena pro handicapované fyzické osoby vykonávající sportovní činnost na zajištění sportovně-pohybové či sportovně-ozdravné aktivity. Z poskytnuté dotace lze hradit stravné, cestovné, náklady na osobního asistenta, trenéra, sportovní pomůcky. Z poskytnuté dotace nelze hradit účetní služby, telekomunikační služby (internet, služby tel. operátorů). V případě, že žadatelem je fyzická osoba může maximální výše podpory...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
24. 10. 2021

Cílem programu je zajištění dostupnosti některých zdravotních a zdravotně-sociálních služeb nedostatečně zajištěných stávající sítí poskytovatelů. Dotace je určena na podporu aktivit zaměřených na realizaci zdravotní péče (opatření I.), na rozvoj paliativní péče (opatření II.),na rozvoj zdravotně-sociální péče (opatření III.), na realizaci svépomocné podpůrné činnosti, prevenci a podporu osob dlouhodobě nemocných nebo...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
25. 10. 2021

Cílem výzvy je je přispět k dosažení konkurenceschopného zemědělství, potravinářství a lesnictví a napomoci tak zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji. V rámci operace 1.1.1 Vzdělávací akce bude podporováno realizování vzdělávacích projektů (tj. školení, odborné vzdělávání), které směřují ke zvýšení kvalifikace pracovníků v oblastech dle jednotlivých záměrů. V rámci operace 1.2.1 Informační akce bude podporováno...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 10. 2021

Podpora je zaměřena na obnovu produkčního potenciálu lesa a všech jeho funkcí a snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami abiotické povahy. Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let a příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním, umělou obnovu sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách a ochrana založených lesních porostů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
40 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury v oblasti předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání (výstavba nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy, nákup pozemků a staveb, budování bezbariérovosti škol, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity ZŠ a připojení k internetu). Žadateli jsou školy a školská zařízení...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 028 599,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
26. 10. 2021

Cílem programu je finanční podpora prorodinných aktivit, činností pomáhajících rodinám při zajišťování přirozených funkcí, posilování mezigenerační komunikace a vytváření podmínek pro zdravý vývoj rodin, občanů statutárního města Ostravy a širšího správního obvodu. V rámci výzvy jsou vyhlášena 3 témata - Systematická celoroční činnost subjektů věnující se vytváření vhodných podmínek pro fungování rodin; Jednorázové akce...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 10. 2021

Cílem výzvy je podpořit projekty zaměřené na rozvoj multidisciplinární terénní spolupráce v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním za účelem prevence hospitalizací reintegraci dlouhodobě hospitalizovaných osob s duševním onemocněním do běžné komunity, a to podporou poskytování služby v přirozeném prostředí pacienta. Žadatelem mohou být registrovaní poskytovatelé zdravotních služeb nebo poskytovatelé sociálních služeb...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu a stavební úpravy infrastruktury ke zlepšení dostupnosti a rozvoj sociálních služeb. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované nebo zakládané organizace, organizační složky státu a PO OSS, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace. Realizace podpořeného projektu musí být dokončena nejpozději do 30.6.2023.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů zaměřených na výstavbu, stavební úpravy, pořízení vybavení odborných učeben, na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti ZŠ, na zajištění vnitřní konektivity ZŠ a připojení k internetu. Žadateli jsou kraje, obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace, NNO, církve a církevní organizace, OSS, příspěvkové organizace OSS, školy...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 10. 2021

Program podporuje aktivity zaměřené na jednorázové akce, celoroční činnost a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V rámci výzvy jsou podporována 4 témata. Téma - Celoroční činnost organizací podporujících osoby s handicapem (lze hradit výdaje investičního charakteru), téma - Informační kampaně a poradenství (edukační, destigmatizační), téma - Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (chráněná pracoviště a chráněná...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 10. 2021

Dotace je určena k realizaci osvětových a výchovně vzdělávacích činností směřujících ke zlepšování zdravotního stavu obyvatel, k realizaci odborných zdravotnických činností a podpoře hospicových služeb. Dotace se poskytují na činnosti realizované v rámci 3 vyhlášených témat. Téma - Zdraví (projekty zaměřené na zdravotnickou osvětu a prevenci nemocí včetně realizace odborných zdravotnických činností, jež nelze financovat...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 10. 2021

Program podporuje zejména celoroční zájmové činnosti, které jsou zaměřeny na děti, mládež nebo seniory. V rámci výzvy jsou vyhlášeny 3 témata - Systematické celoroční zájmové a volnočasové činnosti; Celoroční činnost subjektů zabývajících se aktivitami pro vyplnění volného času seniorů; Významné jednorázové zájmové a volnočasové akce. Žadateli mohou být právnické osoby a fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 10. 2021

Program podporuje činnosti, které jsou zaměřeny na protidrogovou prevenci a prevenci společensky nežádoucích jevů. V rámci výzvy jsou podporována 2 témata. Téma -  Sociální služby - registrované (Odborné sociální poradenství pro osoby závislé na návykových a omamných látkách; Kontaktní centra pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách; Terapeutická komunita pro osoby závislé na návykových látkách; Terénní programy...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 10. 2021

Program je vyhlášen za účelem podpory projektů poskytovatelů registrovaných sociálních služeb a souvisejících aktivit zajišťovaných pro občany města Ostravy a širšího správního obvodu. V rámci výzvy jsou podporována 2 témata. Téma -  Sociální služby (podmínkou pro žadatele je podaná žádost o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu), téma -  Související aktivity (Podpora přímé dobrovolnické práce ve prospěch...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 10. 2021

Program podporuje projekty poskytovatelů souvisejících aktivit v oblasti prevence kriminality. V rámci výzvy je podporováno 6 témat. Téma -  Rozvoj systému prevence, téma - Pomoc a poradenství obětem, téma - Práce s pachateli, téma - Řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách, téma - Prevence kriminality dětí a mládeže, téma - Průřezová a další specifická opatření. Žadatelem mohou být právnické i fyzické osoby působící...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 10. 2021

Dotaci lze poskytnout na financování poskytování zdravotní péče ve vybraných zařízeních sociálních služeb (Domovy pro seniory; Domovy se zvláštním režimem; Domovy pro osoby se zdravotním postižením; Denní stacionáře; Týdenní stacionáře), na financování fakultativní činnosti a dopravy uživatelů do organizací poskytujících sociální služby. O dotaci mohou žádat fyzické a právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem na...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
27. 10. 2021

Vládní výdaje na práci, zboží a služby představují přibližně 14% HDP EU, což představuje ročně zhruba 1,9 bilionu EUR. V této oblasti je nevyužitý potenciál stimulovat poptávku po inovativních řešeních, zejména u inovativních malých podniků. Veřejný, ale i soukromý sektor by se této příležitosti mohl chopit a nabídnout nové příležitosti s využitím nových technologií nebo řešení, zejména pro dodavatele inovací, jako jsou...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
28. 10. 2021

Cílem programu programu je podpora činnosti zaměřenou na pravidelnou systematickou sportovní přípravu dětí a mládeže na území Karlovarského kraje. Žadatelem může být právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je oblast sportu. Žadatel musí splňovat podmínku minimálního počtu 10 dětí a mládeže (maximálně do dovršení juniorského věku v jednotlivých sportovních disciplínách).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2021

Cílemvýzvy je poskytnutí prostředků na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter. Dotace z rozpočtu kraje bude poskytnuta formou roční vyrovnávací platby. Žadateli jsou registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazení v Síti Středočeského kraje.

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2021

Obecným cílem tohoto programu je podpora rozvoje amatérských sportovních klubů a jednot. Podporovanou aktivitou je podpora udržování sportovních zařízení a udržování a obnova technických prostředků, strojů a zařízení sloužících ke sportovní činnosti amatérských sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot. Žadateli jsou spolky (i spolek s činností v oblasti kynologie).

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2021

Tento program byl vytvořen za účelem zlepšení historického fondu ve městě. Poskytovaná finanční podpora je určena na úhradu nákladů souvisejících přímo se zachováním architektonických hodnot stavby na území města Brna, která není kulturní památkou, ale v minulosti byla evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Žadatelem o podporu z rozpočtu města může být vlastník/spoluvlastníci kulturní památky.

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2021

Cílem výzvy je neinvestiční podpora projektů zaměřených na pokrytí provozních nákladů sportovišť s nezbytným zázemím pro sportovce, trenéry a rozhodčí (služby, energie nájem sportovišť). Žadatelem může být právnická osoba zabývající se pravidelnou činností dospělých ve vrcholovém sportu (prvních dvou nejvyšších soutěžích).

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
5 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora projektových záměrů (lze podávat do 29.10.2021) a projektů (lze podávat od 19.5.2021 do 31.12.2021) zaměřených na rozvoj infrastruktury základních škol (např. výstavba, stavební úpravy a pořízení vybavení vybavení budov a učeben, nákup kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti škol). Žadateli jsou kraje, obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace, NNO, církve a církevní organizace...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2021

Cílem programu je podpora činnosti mateřských a rodinných center, podpora rodin v evidenci orgánu sociálně-právní ochrany dětí, podpora odborné poradenské pomoci potřebné k překonání problémů rodiny, podpora práce s ohroženými dětmi (psychologická a terapeutická práce s dětmi ohroženými nebo trpícími psychickými obtížemi a rizikovým chováním. Žadateli jsou obce, svazky obcí, NNO, církevní právnické osoby, fyzické a právnické...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2021

Tento program byl vytvořen za účelem zlepšení historického fondu ve městě. Poskytovaná finanční podpora je určena vlastníkům objektů na území města, k realizaci obnovy památek. Dotaci lze poskytnout na zachování nebo obnovu nemovitosti zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, která se nachází na území města Brna, nebo na movité kulturní památky, které jsou umístěny na veřejně přístupném místě na území města Brna...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2021

Cílem programu je podpora vrcholového sportu. Podporovanou aktivitou je podpora činnosti a přípravy vrcholových sportovních kolektivů a jednotlivců působících na území Karlovarského kraje ve sportovních soutěžích organizovaných na nejvyšší národní či mezinárodní úrovni. Žadateli jsou právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je oblast sportu. Výše dotace smí činit v individuálním sportu maximálně 50 000 Kč pro jednotlivce...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
2 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2021

Olomoucký kraj poskytne finanční podporu fyzickým a právnickým osobám formou individuálních dotací (tzv. mimořádné dotace ad hoc). Tyto dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.

Termíny příjmu žádostí:

 • Žádosti do výše 200 000 Kč od 1. 3. 2021 do 29. 10. 2021 (neplatí...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2021

Cílem programu je podpora programů specifické primární, sekundární a terciární protidrogové prevence. Účelem je prostřednictvím podporovaných programů a projektů udržet takovou síť protidrogových služeb v Jihočeském kraji, která zajistí jejich přiměřenou dostupnost pro občany kraje, jejich odbornou úroveň a maximálně efektivní využití vložených finančních prostředků. Žadateli jsou subjekty přímo poskytující služby protidrogové...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
800 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2021

Cílem programu je redukce vizuálního smogu prostřednictvím podpory Označování provozoven na objektech na území Pražské památkové rezervace (práce související s grafickým návrhem, realizací a instalací výstrče, vývěsního štítu, firemního nápisu, vitríny, menuboxu a nabídkové tabule, označení obchodního domu, úpravy výlohy a výkladce). Žadatelem je uživatel provozovny v objektu, který je vlastníkem, vypůjčitelem nebo nájemcem...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákup pozemků, staveb, zařízení, vybavení a automobilu, na výstavbu nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro výkon činnosti sociálních služeb a komunitních center. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 302 707,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2021

Cílem programu je podpora projektů propagujících město Olomouc v zahraničí a přispívajících k všestranným zahraničním kontaktům a spolupráci (kulturní a umělecké aktivity, festivaly, výstavy a jiné akce v oblasti hudby, divadla, výtvarného umění, navazování spolupráce školských a akademických subjektů, pořádání sportovních akcí a dalších zahraničních aktivit s důrazem na partnerská města). Žadateli jsou nestátní neziskové...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
45 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2021

Cílem programu je podpořit projekty zaměřené na zlepšování životního prostředí. Projekty se mohou zaměřovat jak na projekty ekologické výchovy, tak na přímé realizace. O grant mohou žádat školy všech stupňů působící, spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, družstva. Více v podmínkách výzvy.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2021

Cílem programu je nastartovat či rozvíjet společenské inovace s využitím informačních a komunikačních technologií. Podprogram Laboratoř Nadace
Vodafone je určen pro projekty zejména ve fázi projektového záměru, beta verzi nebo projekty, které mají nízký dopad a potřebují restart, případně projekty, které potřebují rozšířit stávající funkcionality. O finanční podporu mohou žádat nestátní neziskové organizace, sociální podniky...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2021

Program podpoří přípravu a realizaci praktické environmentální  výchovy dětí předškolního věku prostřednictvím vzdělávacích celků zaměřených na využití školní zahrady, parku, volné krajiny. Může jít o projektové vyučování, tématickou výuku, environmentální výukové programy a podobné aktivity rozvíjející environmentální  povědomí a senzitivitu dětí. Žadatelem mohou být mateřské školy, mimoškolní zařízení a NNO.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2021

Cílem programu programu je podpora významných sportovních akcí neziskového charakteru, které mají regionální a nadregionální význam a jsou pořádány na území Karlovarského kraje. Žadatelem může být právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je oblast sportu, a fyzická osoba podnikající v oblasti sportu, a fyzická osoba, vlastní-li tato živnostenský list pro podnikání v oblasti sportu.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2021

Výzva podporuje výchovné a vzdělávací projekty, které se zabývají problematikou hospodaření s dešťovými vodami. Podpořeny budou projekty využívající techniky hospodaření s dešťovými vodami vodou nebo jejich kombinaci a které budou propojeny s ekovýchovnou aktivitou. Zapojení mladé generace do těchto projektů pomůže obracet pozornost k udržitelným způsobům chování a mělo by kultivovat zodpovědný přístup obyvatel města k otázkám...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2021

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na poskytování služeb, které nejsou uvedeny v zákoně o sociálních službách, ale které se sociálními službami podle tohoto zákona souvisejí, navazují na ně, nebo s nimi spolupracují. Dotace jsou určeny na podporu 6-ti opatření - Podpora jednorázových sociálně zdravotních aktivit pro osoby se zdravotním postižením a seniory; Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2021

Dotaci lze poskytnout na stavební a restaurátorské práce, související přímo se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty hmotných objektů, které jsou nemovitou či movitou kulturní památkou nebo jsou významné z hlediska památkové péče na území hl. města Prahy. Vhodným žadatelem je vlastník/všichni spoluvlastníci památkově významných staveb a objektů.

Maximální % dotace:
65%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2021

Cílem programu je snížení nedostatku zdravotnického personálu, podpora pro zajištění dostupnosti, vysoké odborné úrovně, kvality a rozvoje zdravotních služeb u poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících akutní lůžkovou péči. V rámci výzvy budou poskytovány stipendia studentům prezenčního studia šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství v předposledním a posledním ročníku studia, stipendia pro studenty...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2021

Program je zaměřen na podporu činností zaměřených na rozšíření nabídky, zvýšení kvality a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, rozšíření turistických atraktivit či expozic ve městě, vytvoření či vylepšení nabídky produktů cestovního ruchu a jejich propagace. Žadatelem mohou být NNO, fyzické a právnické osoby provozující činnost v této oblasti.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
29. 10. 2021

Cílem výzvy je dofinancování sociálních služeb souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Dotace se poskytuje jen na financování běžných výdajů v oblastech sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Žadateli jsou právnické osoby, které poskytují registrované sociální služby na území...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
30. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na stavební úpravy budov a pořízení vybavení pro předškolní, základní, střední, celoživotní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání mládeže. Žadateli jsou organizace zřizované nebo zakládané obcemi, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, nestátní neziskové organizace, církve...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
4 434 097,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Tento program je zaměřen na zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. Finanční podpora z tohoto programu je poskytována konkrétně na včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. Výše dotace je do 180 Kč na jedno včelstvo splňující předmět podpory. Žadatelem mohou být chovatelé včel v ČR, bez ohledu na jeho členství v UCHS, který má evidovaná včelstva podle plemenářského zákona.

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem programu je poskytování příspěvků na zajištění provozu plaveckých bazénů s minimální délkou 25 m, zimních stadionů a ostatních sportovních zařízení na území HMP. Žadatelem může být NNO nebo obchodní korporace a fyzická osoba podnikající, která je provozovatelem sportoviště, a to jako vlastník, vypůjčitel, pachtýř nebo dlouhodobý nájemce s dobou nájmu minimálně na období 2 let od roku podání žádosti. 

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Předmětem programu je podpora projektům a činnostem, na které nelze žádat o dotaci z vyhlášených dotačních programů a titulů Plzeňského kraje. Jde o tzv. mimoprogramové dotace. Dotaci lze použít jen ve výjimečných případech, kdy nebylo možno využít žádosti o poskytnutí dotace z jiných vyhlášených dotačních programů Plzeňského kraje. Žadateli jsou fyzické i právnické osoby (obec, spolek, svaz, sdružení, společnost, klub...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Program podporuje zajištění co největšího rozsahu zdravotnických služeb pro obyvatele města, které nejsou vůbec nebo v dostatečné míře zajišťovány zdravotnickými zařízeními ve zřizovatelské funkci města, MZČR nebo kraje s cílem pravidelné dlouhodobé podpory těchto služeb, včetně podpory činností doplňujících zdravotnické služby. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Program je vyhlášen na podporu volnočasových aktivit ve městě pro děti i dospělé. Dotace jsou poskytovány např. na soutěže, výstavy, sportovní a kulturní dny, akce ve školách a akce sloužící k propagaci škol nad rámec školní výuky, soustředění – kromě standardních sportovních akcí. Žadatelem mohou být fyzické osoby, právnické osoby.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem programu je podpora provoz organizace a aktivit a činností sloužící k posílení rodiny, formou podpory projektů zaměřených na vytváření prorodinného klimatu ve městě (podpora navazování partnerských vztahů, posilování a usnadňování partnerského soužití, založení rodiny, podpora rodiny s dětmi, slučitelnosti rodiny a zaměstnání, zdravého životního stylu rodin, aktivity na podporu odpovědnosti a schopnosti se rozhodovat...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem programu je podpora rozšíření a obnova vybavenosti sportovních zařízení stroji pro úpravu sportovních povrchů a rozšíření vybavenosti sportovními potřebami nezbytnými ke sportovnímu výkonu. Žadatelem jsou spolky, pobočné spolky, nadace či nadační fondy a ústavy, nebo obecně prospěšné společnosti. Žadatel musí být vlastníkem, případně dlouhodobým nájemcem, vypůjčitelem či pachtýřem sportovního zařízení s dobou užívání...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Program je zaměřen na podporu prevence kriminality ve městě Brně. Podporovány budou projekty zaměřené na sociální prevenci, na situační prevenci, na prevenci viktimnosti a na informace pro občany o možnostech obrany a ochrany před trestnou činností. O finanční příspěvek na úhradu nákladů spojených s poskytováním činností a služeb v této oblasti mohou žádat právnické a fyzické osoby působící na území města Brna, jejichž...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Dotace je určena na rozvoj kultury ve městě. Neinvestiční dotace jsou poskytovány na pořádání kulturních akcí a na činnost subjektů působících v Karlových Varech (podpora divadel, hudeních představení, výstav výtvarných umělců, pořádání tradičních lidových slavností, řemeslných workshopů apod). Žadatelem může být právnická i fyzická osoba.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Účelem dotace je podpora projektů zaměřených na řešení problematiky závislostí na legálních a nelegálních návykových látkách a patologického hráčství na území statutárního města Brna. Dotaci lze použít na úhradu nákladů spojených s poskytováním činností a služeb pro obyvatele města Brna, které jsou zaměřeny na problematiku v oblasti drog a závislostí a které vhodným způsobem naplňují schválené strategické cíle politiky...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem programu je poskytování dotací na zajištění pravidelných aktivit dětí a mládeže, jednorázových akcí, víkendových a prázdninových pobytů, podpora činnosti organizací dětí a mládeže, u sportovních oddílů podpora mimosportovních aktivit dětí, doplnění materiálního vybavení, provoz a údržba kluboven a základen. Uznatelné náklady jsou zejména provozní náklady (nájemné, elektrická energie, plyn, voda, teplo, ubytování...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem programu je finanční podpora organizacím zapojených do programu DofE, realizující prestižní projekt neformálního vzdělávání pro mladé lidi ve věku od 13 do 24let poskytovaný školami a organizacemi pracujícími s mládeží, jehož smyslem je komplexní rozvoj mladého člověka a přivedení mladých k rozmanitým aktivitám a pomoci jim získat cenné dovednosti pro budoucí život a kariéru v rámci rozvoje talentu, sportovních aktivit...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
80 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem programu je podpora neregistrovaných sociálních služeb, poskytovaných občanům města Brna, které vhodným způsobem navazují a doplňují sociální služby (podpora dobrovolnických center, doprava klientů sociálních služeb, podpora terapeutické činnosti, volnočasové aktivity, podpora spolkové činnosti, podpora aktivit na sociálně-zdravotním pomezí). Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby - NNO působící v sociální...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
200 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Program je zaměřen na podporu sportu dětí a mládeže od 6 do 18 let a jeho rozvoj, směřovaný na udržení, rozšíření a zkvalitnění členské základny, podmínek pro sportovní činnost a zkvalitnění trenérské práce na území hl. m. Prahy (odměna trenéra, pořízení materiálního vybavení pro sportovní činnost, zdravotní prohlídky, krátkodobý pronájem sportovního zařízení). Žadatelem jsou zastřešující sportovní organizace (spolky...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
50 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem programu je podpora jednorázových sportovních akcí celostátního významu konaných v hl.m.Praze, a to významných sportovních akcí s aktivní účastí dětí a mládeže ve věku do 18 let, významných sportovních akcí s aktivní účastí veřejnosti a významných sportovních akcí mezinárodního významu (pronájem sportovního zařízení, organizační a technické zabezpečení, věcné ceny pro účastníky, mzdové náklady na pořadatele). Žadateli...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 600 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Program podporuje komplexní programy environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro děti, mládež i dospělé ve městě a významné celoměstské akce. Dotace jsou poskytovány na projekty ekologické výchovy ve vztahu ke kvalitě životního prostředí v Brně a na projekty zaměřené na formování vztahu dětí a dospělých občanů k ochraně a tvorbě životního prostředí (činnosti zájmových kroužků, spolků a jiných obdobných skupin kladoucích...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem programu je zabezpečení provozu sportovních zařízení (sportovní areály a hřiště, haly, tělocvičny, plavecké bazény, hokejové haly, atletická dráhy). Dotace je určena na zabezpečení celoročního provozu sportovních zařízení na území města, na úhradu neinvestiční údržby a opravy sportovišť, na úhradu dlouhodobého nájemného sportoviště, na úhradu nákladů spojených s činností správce sportovních areálů provozovaných žadatelem...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na oživení a rozvoj ploch veřejné zeleně ve vnitroblocích a ploch zeleně přilehlých ke stavbám domovního charakteru. Podporována je výsadba stromů, keřů, či popínavých rostlin, včetně přípravy terénu, realizace záhonů, travnatých ploch, konstrukce pro popínavou zeleň, opatření k využívání srážkové vody, péče o vzrostlé dřeviny, odstranění zpevněných povrchů, vypracování projektové...

Maximální % dotace:
90%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
250 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem projektu je podpora aktivit zejména v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, které přispívají k obnově přírodně a kulturně hodnotných lokalit, a to s aktivním zapojením veřejnosti. Podporována je například tvorba a úprava veřejných prostranství, přírodních zahrad, produkčních, komunitních nebo školních zahrad, přírodně hodnotných lokalit, zeleně s cílem zmírnění dopadu vln veder ve městech, přitažlivých...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
140 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem programu je poskytování individuálních dotací z rezerv Rady, primátora a náměstků na jiný účel určený žadatelem v žádosti, než který je uveden v programech, které každoročně vyhlašuje statutární město Pardubice. Za uznatelné náklady jsou považovány zejména náklady na propagaci projektu, náklady na uskutečnění projektu, náklady na nákup služeb souvisejících s uskutečněním projektu. Žadatelem o dotaci může být fyzická...

Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem programu je podpora sociálních služeb. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v rozsahu základních činností, a to v období od 1.1.2022 do 31.12.2022. Způsobilými žadateli jsou žadatelé registrovaní dle zákona o soc. službách, kteří jsou součástí Základní sítě sociálních služeb v JČK.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Vyhlášením výzvy na Dobro-družné mikrogranty nadace reaguje na aktuální situaci, kdy děti a mladí lidé strávili několik posledních měsíců před obrazovkami izolovaní od svých vrstevníků, což se mohlo neblaze podepsat na jejich zdraví i duševní pohodě.

Typy podporovaných aktivit:

 • ty, které udělají radost vám i druhým,
 • realizují se venku a s respektem k přírodě i aktuálním opatřením...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
20 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem programu je podpora sportovním klubům působícím na území města Brna zaměřeným na sportovní činnost handicapovaných sportovců ve všech oblastech provozování sportovní činnosti, bez rozdílu výkonnosti, věkových kategorií a odvětví. Žadateli jsou právnické osoby s hlavním předmětem činnosti v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit nebo zajištění pořádání sportovních akcí pro handicapované sportovce na území města...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem programu je podpora programů na zajištění stability rodin a posilování partnerských vztahů, které jsou ohroženy z důvodu péče o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora, na programy pro osoby pečující o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora, na vzdělávání pečujících osob o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora, na osvětově-vzdělávací aktivity na téma neformální péče o člena rodiny...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na podporu právního poradenství včetně zastupování klientů, na podporu řešení krizových situací, na podporu v oblasti primární prevence a intervence a další aktivity na poli prevence a pomoci, na podporu lůžkových služeb k zajištění péče o osobu ocitající se v nepříznivé sociální situaci vlivem domácího násilí, zejména pro seniory, ženy a matky s dětmi. Žadateli jsou právnické...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem programu je poskytnutí příspěvku úspěšným žadatelům v programu Dešťovka, vyhlášeného Státním fondem životního prostředí ČR. Účelem je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Žadatelem jsou vlastníci a stavebníci obytných domů. Poskytovaná částka z rozpočtu SMB činí 50 % dotace připsaných...

Maximální % dotace:
50%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro předškolní a základní vzdělávání, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov, učeben a kompenzačních pomůcek, zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity základní školy a připojení k internetu. Žadateli jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, církve...

Maximální % dotace:
95%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
878 470,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Jihomoravský kraj poskytne finanční podporu fyzickým a právnickým osobám formou individuálních dotací (tzv. mimořádné dotace ad hoc). Tyto dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem programu je podpora společensko-prospěšných projektů pro zlepšování kvality života a zdravotní péče, seberealizaci a vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním omezením. Dotace je určena na pořízení technických lékařských přístrojů sloužících případně i širšímu okruhu osob v rámci zdravotnických zařízení na území města Olomouce, popř. kompenzačních pomůcek osobě, která si je nemůže pořídit z jiných zdrojů. Žadateli...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
300 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem programu je podpora činnosti sportovních subjektů sdružujících sportovce s handicapem a rozšíření možností účasti osob se zdravotním postižením na sportovních aktivitách ve sportovních klubech na území hl.m.Prahy. Dotaci lze využít na odměnu trenéra, pořízení materiálního vybavení pro sportovní činnost a speciálního vybavení pro sportovce s handicapem, krátkodobý pronájem sportovního zařízení, nájemné za užívání...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Program podporuje činnosti v oblasti ochrany obyvatel, krizového řízení, požární ochrany a bezpečnosti obyvatel (akce složek IZS, pořízení, údržba, modernizace a provoz technických prostředků, preventivně výchovné programy, jednorázové akce pro děti a mládež a vydávání periodických i neperiodických publikací). Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
180 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Dotace jsou určeny na realizaci aktivit preventivních programů (všeobecné, selektivní a indikované prevence), nízkoprahové, poradenské, ambulantní (včetně substituční léčby) a rezidenčních programů v různých typech adiktologických služeb (včetně služeb pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě), kde cílovou skupinou jsou osoby se závislostním chováním a/nebo osoby ohrožené závislostním chováním a jejich osoby blízké...

Maximální % dotace:
70%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem programu je poskytnutí podpory na vznik nových zelených střech v Brně. Přínosem instalace zelené střechy pro žadatele je zkvalitnění tepelné stability vnitřního prostředí, zlepšení zvukově-izolačních vlastností a dlouhodobá ochrana proti mechanickému poškození hydroizolačních vrstev. Žadatelem může být vlastník nemovitosti nebo osoba k tomuto účelu vlastníkem nemovitosti zplnomocněná. Výše dotace na jeden projekt...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 400 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem poskytnutí neinvestiční dotace je podpora činností zaměřené na omezování příležitostí a motivů k páchání trestné činnosti, potlačování kriminálních a negativně sociálně patologických jevů, zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality a prohloubení pocitu bezpečí občanů na území města. Žadatelem může být fyzická a právnická osoba vyvíjející činnost v této oblasti. Žádosti přijímá a eviduje Odbor sociálních věcí.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem programu je podpora výměny stávajících zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinnách domech za nové, nízkoemisní zdroje tepla (kotle na biomasu s ručním přikládáním, kotle na biomasu s automatickým přikládáním, tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle). Žadatelé jsou fyzické osoby - vlastník či spoluvlastník bytové jednotky v rodinném domě, vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu. Akce musí...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
127 500,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Program podporuje obnovu, zachování a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů nacházejících se na území Statutárního města Karlovy Vary. Žadatelem může být vlastník, správce a uživatel nemovitosti nebo jejich zplnomocněnec. Pokud je žadatelem fyzická osoba, spolek či jiná nestátní nezisková organizace, je vyžadována spoluúčast žadatele ve výši minimálně 20 % z poskytnutého příspěvku, pokud je žadatelem...

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Program je vyhlášen na podporu sportu, tělovýchovy ve městě. Dotace jsou poskytovány na údržbu nebo nutné opravy zařízení, na úhradu nájmu, energií, cestovného, dopravu, na sportovní vybavení, na akce s mezinárodní účastí např. v oblasti cyklosportu, basketbalu apod. Žadatelem mohou být fyzické osoby, právnické osoby.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Účelem poskytování neinvestiční dotace je finanční podpora organizací, které vyvíjí veřejně prospěšnou činnost v sociální oblasti určenou pro občany města Karlovy Vary. Podporovány jsou projekty zaměřené na péči o rodiny s dětmi, o seniory a zdravotně postižené občany, péči o rodiny, děti a dospělé občany v krizových situacích, na integraci příslušníků romské komunity, na prevenci sociálního vyloučení a na podporu sociální...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem programu je finanční podpora sportovců seniorské kategorie působící na vrcholové úrovni. Dotace je určena na úhradu neinvestičních výdajů spojených s celoroční přípravou a účastí v nejvyšší soutěži v ČR vypisované příslušným sportovním svazem v seniorské kategorii nebo v dlouhodobé soutěži v ČR vypisované
příslušným sportovním svazem v seniorské kategorii. O dotaci mohou zažádat právnické subjekty se sídlem nebo...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
16 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem programu je podpora výstavby, technického zhodnocení sportovních zařízení a pořízení projektové dokumentace pro budoucí provedení staveb sportovních zařízení pro zajištění dostupné, kvalitní a bezpečné sportovní infrastruktury na území hl. m. Prahy. Žadatelem je vlastník sportovního zařízení (spolky, pobočné spolky, nadace, ústavy, obecně prospěšné společnosti) a obchodní korporace.

Maximální % dotace:
80%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
12 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem programu je podpora lázeňství a cestovního ruchu formou neinvestiční dotace. Z programu budou podpořeny studie, výzkumné práce, kongresy, semináře a ostatní aktivity s tématikou lázeňství, aktivity v oblasti propagace města Karlovy Vary. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby, občanská sdružení registrovaná MV ČR.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem programu je podpora mládežnických družstev a jednotlivců brněnských sportovních klubů účastnících se dlouhodobých soutěží vypisovaných jednotlivými sportovními svazy, zabezpečení pořádání jednotlivých sportovních akcí či účasti na soutěžích v souvislosti s mládeží. Žadateli jsou sportovní organizace se sídlem nebo působností na území města Brna s podmínkou členství sportovců v daném brněnském sportovním klubu a jejich...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
15 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem programu MAS Sdružení SPLAV a firmy ŠKODA AUTO je rozvoj vzájemné spolupráce občanů, podnikatelů a neziskového sektoru. Podporována je obnova, úprava a vybavení drobných objektů (zastávkových přístřešků hromadné dopravy, kůlen, skladů, garáží, prodejen, apod.) a souvisejících ploch na veřejných prostranstvích pro veřejné účely a komunitní život v obci. Žadateli jsou školy, neziskové organizace, fyzické a právnické...

Maximální % dotace:
75%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem programu je zabezpečení pravidelné sportovní činnosti a soutěží dospělých a družstev brněnských sportovních klubů. Žadateli jsou sportovní organizace se sídlem nebo působností na území města Brna s podmínkou členství sportovců v daném brněnském sportovním klubu a jejich registrací v příslušném sportovním svazu.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
3 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem programu je uchování kulturního dědictví a tradic regionu. Podpora bude směrována na rozvoj společnosti v oblasti kultury, památkové péče a folkloru na bázi národních a regionálních tradic, a těch žadatelů, kteří svojí činností napomáhají ke zprostředkování, uchování a využívání kulturních hodnot Pardubického kraje a upevňují vztah obyvatel k jeho kulturnímu dědictví. Hlavní činností podporovaných subjektů je zejména...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem poskytnutí neinvestiční dotace je realizace projektů podporující veřejně prospěšné projekty mezinárodní spolupráce dle koncepce zahraniční politiky Města Karlovy Vary (zejména se jedná o prohlubování existujících partnerských vztahů). Žadatelem může být fyzická i právnická osoba, občanská sdružení registrovaná MV ČR.

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na oživení a rozvoj ploch veřejné zeleně, které zvyšují společenské využití nábřeží řek na území města Brna a cíleně zvýrazňujících jejich hodnotu. Dotace jsou poskytovány na jednotlivé projekty, které se zaměří na návrat společenského života zpět k řekám, využití potenciálu jedinečného přírodního prostředí a na budování místních komunit s cílem podněcovat zájem a péči občanů...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
25 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem dotace je zajištění sociálních služeb pro obyvatele města, které nejsou vůbec nebo v dostatečné míře zajišťovány orgány státní správy nebo územní samosprávy. Podpora je zaměřena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Žadatelem mohou být NNO - právnické osoby a fyzické osoby...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021

Cílem programu je podpora nesoutěžní dlouhodobé sportovní a tělovýchovné činnosti pro děti, mládež a osoby starší 65 let, které přispívají ke zdravému životnímu stylu a aktivnímu trávení volného času. Dotace může být použita na odměnu trenéra, pořízení materiálního vybavení pro sportovní činnost, krátkodobý pronájem sportovního zařízení. Vhodnými žadateli jsou spolky, pobočné spolky, nadace či nadační fondy a ústavy, nebo...

Maximální % dotace:
100%
Status:
 
Otevřený
Maximální dotace:
1 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
 
31. 10. 2021