Jaké jsou výhody předplatného oproti bezplatnému přístupu jako registrovaný? Jaké jsou rozdíly mezi úrovněni předplatného?

Stručně řečeno, narozdíl od uživatelů se zkušebním přístupem, kteří získávají informace o přibližně 25% možností finanční podpory, předplatitelé získají přehled úplný. Úroveň BASIC je omezena na monitoring pro vlastní organizaci a na možnosti ve vztahu k jednomu z okresů ČR (například výzvy pro mateřskou školku v okrese Praha - východ). Úroveň STANDARD je ohraničena monitoringem pro jeden celý sektor (například veřejný) a monitoring v úroveni PROFI není nijak limitován.


Nastavení monitoringu výzev ( hlídacího psa)  

Hlídací pes je nadefinovaný soubor vyhledávacích kritérií pro zasílání dotačního monitoringu. Díky této funkci můžete pomocí e-mailového zpravodajství sledovat aktuální novinky, které se týkají pouze toho co vás zajímá. Aktuálních dotačních výzev může být až jeden tisíc; asi byste si o nás nemysleli nic dobrého, pokud bychom vám posílali 170 nových dotačních možností každý týden, které většinou nemůžete využít.

Každá dotační / grantová výzva je určena jen pro vybrané právní formy organizací, v rámci vymezeného území, s danou historií organizace, podporuje pouze vymezené aktivity projektu, nabízí dotace na projekty v předem určené velikosti a je časově vymezena termínem vyhlášení nebo termínem příjmu žádostí. Všechna tato kritéria přijatelnosti musí vaše organizace a projekt splnit, abyste mohli doufat, že zrovna váš projekt bude vybrán k financování.

Po vzájemné dohodě vám tedy budeme posílat jen to, co vás zajímá. A naopak vám odpadá tak starost o to, zda nedošlo k vyhlášení výzvy, k neočekávané změně podmínek, apod. 

Nastavení hlídacího psa zpočátku provedou naši analytici po konzultaci s vámi, za několik týdnů vám však nabídneme také možnost si hlídací psi sami nastavit a průběžně editovat.

Podrobné porovnání funkcionality nové služby Dotaceonline.cz s ukončenými službami j4bPoradce.cz a původní Dotaceonline.cz přikládáme ke stažení zde.


Struktura newsletteru pro předplatitele

V těle newsletteru DotaceOnline.cz naleznete vždy přehled nových a aktualizovaných výzev  odpovídajících nastavení vašeho hlídacího psa.

V příloze newsletteru DotaceOnline.cz naleznete všechny aktuální dotační příležitosti vygenerované k danému dni na základě vašich kritérií hlídacího psa ve formátu pdf. Budu - li mít zájem sledovat pouze výzvy komunitárních programů, bude mi zasílán tento newsletter - ukázka.


Příklad nastavení hlídacích psů

Příkladem může být statutární město ABC, které má 15 prioritních projektových záměrů, pro které hledá dotační příležitosti. Jedná se o témata, na které jsou potřebné investiční či neinvestiční dotace, některé záměry spadají pod působnost příspěvkových organizací města, jiné pod město samotné.

Díky naší službě si předplatitel nastaví 15 hlídacích psů, u každého z nich zvolí právní formu žadatele (i více), místo realizace projektu, účel poskytované dotace, zdroj financování, minimální objem dotace, který daný má daný fond poskytnout, případně další kritéria, jako sledování i otevřených výzev, či nikoliv.

Monitoring příležitostí pro každý z projektových záměrů může být zasílán jedné, nebo více osobám. Každý projektový záměr je pojmenován (například Dotace na zateplení radnice) a vyhledané dotační možnosti jsou týdně zasílány do emailu.

Do těla emailu vám pošleme nové nebo aktualizované výzvy k danému záměru, do přílohy emailu vám pošleme všechny otevřené a očekávané (dle předvolby) dotační možnosti ve formátu pdf (ukázka), který je také již připraven pro tisk a předložení na poradách či zasedáních Rady.

Pro odbor školství, mládeže a tělovýchovy jsou všechny 4 záměry zasílány zástupci vedoucí odboru. Jsou sledovány možnosti dostupné pro města v rámci příslušné územní strategie ITI, a jejich příspěvkové organizace. Relevantní pro monitoring jsou pouze výzvy s dotací nad 1 mil. Kč, včetně výzev očekávaných. V rámci sledovaných účelů jsou nastaveny po vzájemné konzultaci tato kritéria: Rozvoj nemovitostí školící infrastruktury, Infrastruktura sport. a volnočas. aktivit, Služby sport. a volnočas. aktivit, Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů, Předškolní a školní vzdělávání, Tvorba vzdělávacích programů a eLearning.

Pro odbor zdraví - monitorovány jsou příležitosti v rámci 5 záměrů pro město ABC a městské nemocnice, v rámci účelů Rozvoj nemovitosti pro soc. a zdrav. služby, Drogová prevence a prevence kriminality, Pečovatelské a sociálně-zdravotní služby, Sociální poradenství a krizová pomoc, Zdravotní péče a zdravotnické služby.Odbor nemá zájem sledovat možnosti s malým příspěvkem, má tedy nastaveny příležitosti poskytující dotaci ve výši 10 mil. Kč v rámci výhradně strukturálních fondů a zdrojů z rozpočtu ČR. Jsou monitorovány jak očekávané, tak otevřené výzvy, včetně kontinuálních.

Pro odbor dopravy, odbor sociální péče nebo odbor kultury a památkové péče by příklady pro zbývajících 6 záměrů mohly být uvedeny analogicky - emaily jsou zasílány například vedoucím daných odborů.

Odbor implementace evropských fondů - monitorovány jsou souhrnně všechny aktuální příležitosti v rámci strukturálních fondů pro město ABC, mimo výše uvedených záměrů.


BASIC - Základní úroveň předplatného

Tato úroveň umožňuje nastavit pouze 1 hlídacího psa, tj. zasílání jediného emailu s danými vyhledávacími kritérii, a to pouze pro danou právní formu organizace objednatele. 

Specifika úrovně předplatného:

 • Tato úroveň je určena pro monitoring dotačních příležitostí pro vlastní organizaci.
 • V základní ceně jeden hlídací pes zasílaný na jednu konkrétní emailovou adresu. Tuto emailovou adresu lze v rámci organizace změnit dvakrát za roční periodu licence, ale vždy jen v rámci emailové domény organizace nabyvatele.
 • Monitoring je určený pro vlastní organizaci předplatitele – licence je omezena pouze na doménu emailu registrovanou na organizaci, ve výjimečných případech lze akceptovat i jinou doménu uživatele, pokud je dle veřejně dostupných výpisů kontaktů prokázáno, že ji nabyvatel již dlouhodobě používá.
 • Určeno pro města a obce pod 2000 obyvatel – velikost municipality bude určena dle informací na www.risy.cz.
 • Určeno pro mateřské, základní a střední, i vyšší odborné školy. Není rozhodující, zda se jedná o soukromý, veřejný nebo neziskový subjekt.
 • V případě neziskového sektoru je monitoring omezen na právní formu předplatitele.
 • V případě podniku s více typy činností, jako je například výroba, obchod, výzkum a vývoj, realitní činnost, je monitoring omezený na jednu činnost podniku (dle CZ NACE), kterou si uživatel zvolí (např. výroba nábytku).

STANDARD - Standardní úroveň předplatného

Tato úroveň umožňuje nastavit v základní ceně 5 hlídacích psů, tj. zasílání pěti různých emailů emailu s danými vyhledávacími kritérii, a to pouze pro daný sektor organizace objednatele. 

Specifika úrovně předplatného:

 • Tato úroveň je určena pro monitoring dotačních příležitostí pro vlastní organizaci v rámci příslušného sektoru působnosti Nabyvatele (např. podnikatelský, nebo veřejný nebo neziskový sektor)
 • V základní ceně je až 5 hlídacích psů zasílaných na jednu až pět konkrétních emailových adres dle zadání Nabyvatele. Tyto emailové adresy lze v rámci organizace změnit vždy jen v rámci emailové domény organizace nabyvatele.
 • Monitoring je určený pro vlastní organizaci předplatitele – licence je omezena pouze na doménu emailu registrovanou na organizaci, ve výjimečných případech lze akceptovat i email mimo doménu uživatele, pokud je dle veřejně dostupných výpisů kontaktů prokázáno, že ji nabyvatel již dlouhodobě používá.
 • Určeno pro města a obce nad 2000 obyvatel – velikost municipality bude určena dle informací na www.risy.cz.
 • V případě neziskového sektoru je monitoring omezen na všechny právní formy v rámci neziskového sektoru.

PROFI - Pokročilá úroveň předplatného

Neomezené nastavení hlídacího psa v rámci všech sektorů (podnikatelského, veřejného i neziskového). V základní ceně je 10 hlídacích psů.

Příkladem může být jeden z největších českých subjektů, který pro své klienty napříč sektory monitoruje více než 20 tématických okruhů.

Díky naší službě si předplatitel nastaví 20 hlídacích psů, u každého z nich zvolí právní formu žadatele (i více), místo realizace projektu, účel poskytované dotace, zdroj financování, minimální objem dotace, který daný má daný fond poskytnout, případně další kritéria, jako sledování i otevřených výzev, či nikoliv.

Může například sledovat samostatně výzvy strukturálních fondů pro malé a střední podniky v jednom newsletteru, zasílané oddělení péče segmentu SME. Jiné oddělení monitoruje veškeré dotační programy pro veřejný sektor s možností dotace nad 10 mil. Kč. Oddělení se zákazníky v oblasti školství monitoruje veškeré výzvy pro školy, ať jsou již základní, střední nebo vysoké, bez rozlišení, zda jsou soukromé, veřejné či neziskové. Příkladů nastavení je neomezené množství.


Praktické rady k MS 2014+ - https://mseu.mssf.cz

Prostředí systému MS2014+ je již pověstné svoji nelogičností a nestabilitou. Uživatelé tak alespoň vyzkouší hrance své trpělivosti při práci se systémem a tolerantnosti při posouzení poměru cena / výkon tohoto systému v porovnání s produkty, které nabízí drtivá většina uživatelských řešení poskytnutých podnikatelskou sférou. Takže vám přinášíme alespoň ty nejzákladnější postřehy. Níže uvedená doporučení se však mohou časem změnit, protože systém prochází čas od času změnami, někdy k lepšímu, někdy k horšímu.

Dbejte na to, aby jste ostré prostředí nezaměnili testovací prostředí na adrese https://mseu-sandbox.mssf.cz

HW a SW požadavky

 • Bezproblémové fungování aplikace MS2014+ je garantované pouze v prohlížečích Internet Explorer, Firefox a Google Chrome, a to pouze v jejich nejnovějších verzích. 
 • V poslední době elektronický podpis nefunguje přes prohlížeč Chrome
 • Pro zadávání dat do žádosti musí být v internetovém prohlížeči zapnutý JavaScript. Pro tisk žádostí musí být na počítači nainstalovaná poslední verze Adobe Acrobat Readeru.
 • Jeden uživatel může mít několik profilů, když např. bude pracovat pro více organizací, založí si pro každou organizaci jeden profil a pod každým profilem uvidí příslušné projekty (podobná logika jako u aplikace Benefit 7)

Depeše – problém se systémem

 • Může se stát, že se přijatá depeše neobjeví v seznamu depeší na hlavní stránce. V takovém případě je možné nalézt depeši u konkrétního projektu na záložce „Přehled depeší“. V tomto případě, ale nemusí žadateli dojít upozornění o přijaté depeši na mail nebo telefon.

Elektronický podpis

 • Správci projektu s úlohou signatář mají pravomoc elektronicky podepisovat dokumenty projektu (včetně žádosti o podporu) v celém jeho životním cyklu.
 • Signatářem může být statutární zástupce žadatele/k podpisu oprávněná fyzická osoba, nebo uživatel pověřený plnou mocí. Signatáři musí mít před podpisem příslušného dokumentu platný, certifikační autoritou zaregistrovaný elektronický podpis.
 • Jeden správce projektu může mít přiděleno několik úloh signatáře, ty jsou zadány ke každému projektu ve fázi editace žádosti o podporu.
 • Ke každému typu signatářů může být přiřazeno několik zaregistrovaných uživatelů, kteří se mohou buď vzájemně zastupovat, nebo podepisují příslušný dokument společně, v takovém případě bude zadáno pořadí schvalování a podepisování.

Plné moci

 • V rámci výběru typu plné moci uživatel vybere, zda se jedná o plnou moc elektronickou, která je zadávána podepsáním předvyplněného formuláře v rámci ISKP14+, nebo listinnou, tedy plnou moc ověřenou notářským zápisem.
 • V případě elektronické plné moci je třeba k vyplněnému formuláři v ISKP14+ připojit elektronický podpis obou uživatelů – jak zmocnitele, tak i zmocněnce.
  V případě listinné plné moci je třeba ji převést autorizovanou konverzí do elektronické podoby (nestačí pouhý sken) a tento soubor připojit k formuláři; takovou plnou moc již nepodepisuje zmocnitel, podpis připojí pouze zmocněnec, který tímto způsobem stvrdí přijetí pověření k podpisu dané úlohy.
 • Aby byla plná moc platná, je třeba vyplnit její platnost od (shodné s datem podpisu) a platnost do (v případě, že listinná plná moc není časově omezená, vyplní se datum po dobu trvání projektu + případně udržitelnosti). Funkce kontrola žádosti nenajde chybu, v případě že pole „platnost do“ není vyplněno, ale taková plná moc není platná!
 • Dále je nutné na záložce Plné moci vyplnit úlohu, k jejímuž podpisu zmocnitel zmocněnce pověřuje – tedy typ dokumentu, který bude podepisován elektronickým podpisem zmocněnce např. žádost o podporu, informace o pokroku v realizaci projektu. Úlohy projektu musí být v souladu s vyplněným formulářem.
 • Po vyplnění záznamu plné moci je nutné na záložce „Přístup k projektu“ přidělit zmocněnci roli signatáře. Zmocniteli je možné tuto roli ponechat nebo přidělit např. roli čtenáře.
 • Podepsanou plnou moc nelze již editovat!
 • Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo naopak.
 • Autorizovanou konverzi na žádost provádějí všechna kontaktní místa veřejné správy – Czech POINT.
 • Konverze z listinné do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat, zvolí formu výstupu – CD/DVD nebo možnost zaslání do tzv. Úschovny, tedy do úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej nejpozději do 3 dnů vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi.
 • Výstupem konverze bude dokument v elektronické podobě ve formátu PDF verze 1.7 a vyšší.
 • V případě využití Úschovny, vygeneruje pracovník CzechPointu zákazníkovi jedinečný identifikátor, na kterém bude odkaz na Úschovnu a potřebná pořadová čísla pro vyzvednutí konvertovaného dokumentu.
 • Systém neumožňuje elektronicky podepsanou plnou moc editovat ani smazat záznam. V případě nutnosti záznam upravit je jedinou možností funkce „Odvolání plné moci“
 • V rámci odvolání plné moci systém požaduje znovu vložení dokumentu plné moci, vybrání úloh projektu a znovu elektronické podepsání.
 • Následně je možné udělat zcela nový záznam plné moci. Není ale možné vložit stejnou elektronickou verzi dokumentu jako tu, kterou odvoláváme, protože v systému nelze rozpoznat, ke které vložené plné moci se odvolání vztahuje.

Žádost o podporu

 • V rámci programů a jednotlivých výzev se mohou některé záložky a požadavky na vyplnění dat lišit, protože i projekty mohou být velmi odlišné. Většina údajů je ale společná a musí je vyplnit každý žadatel.
 • Při vyplňování žádosti je dobré postupovat jednotlivými záložkami v menu vlevo, na základě vyplněných údajů se některé záložky stanou aktivními.
 • Správce projektu bude moci vytvářet kopie žádostí o podporu, ke kterým má přístup, a tyto kopie použít při založení nové žádosti o podporu.
 • Vlastník bude moci do 1 měsíce požádat o obnovení této žádosti, jinak bude definitivně smazána.
 • Do okamžiku finalizace/podání je žádost dostupná k editaci.
  Proces finalizace je možné zvrátit při zamítnutí žádosti o podporu signatářem, podání žádosti o podporu na řídicí orgán zvrátit nelze.
 • Finalizovanou žádost o podporu podepisují signatáři svým elektronickým podpisem po té, co dostanou oznámení, že jim je zpřístupněn dokument žádosti a podporu ke schválení a podpisu.
 • Po té, co bude realizováno hodnocení, se objeví záložka Hodnocení

Žádost o podporu – umístění

 • Po kliknutí na tlačítko „Obec“ se žadateli objeví seznam všech obcí, v rámci kterých mohou mít žadatelé místo realizace projektu. Z tohoto seznamu si vyberou konkrétní obec a stisknutím šipky přidají požadovanou adresu do místa realizace. V případě více míst realizace projektu se toto opakuje. Totéž se provede i u „Dopadu projektu“. Uložení se provede proklikem na tlačítko „Uložit a zpět“.

Žádost o podporu – subjekty projektu

 • Ze seznamu vybere „Typ plátce DPH“; v případě, že je žadatel zahrnut do definice jednoho podniku dle Aplikačního výkladu MSP, který je k dispozici na webových stránkách agentury CzechInvest (http://www.czechinvest.org/data/files/aplikacni-vyklad-msp-4753.pdf) zatrhne příslušné políčko.
 • Dále je nutné vyplnit „Počet zaměstnanců, Roční obrat (EUR) a Bilanční sumu roční rozvahy (EUR)“ za celou skupinu, opět dle Aplikačního výkladu MSP, ve kterém rovněž naleznete i způsob stanovení kurzu EUR x Kč; tyto údaje jsou rozhodné pro stanovení velikosti podniku. Tato tři pole budou relevantní jen pro vybrané výzvy.
 • Lze využít funkce „Kopie do profilu“ a jednoduše kopírovat informace o příslušném subjektu pro každou další žádost bez nutnosti znovu vkládat data.

Žádost o podporu – adresy subjektu

 • Sídlo žadatele je již automaticky vyplněno na základě validace IČ v záložce Subjekty projektu, pokud si přejete dostávat případnou korespondenci jinam než na sídlo statutárního orgánu, klikněte na „Nový záznam“ a vyplňte příslušnou adresu.
 • Nejdříve se u „Typu adresy“ označí „Adresa místa realizace“ a její výběr se potvrdí „šipkou směřující doprava“. Následně se klikne na tlačítko „Nový záznam“ a vyplní se „Obec a PSČ“, prostřednictvím seznamu, a to až do úrovně čísla popisného/orientačního“.
 • Bude-li místo realizace projektu realizováno v novém objektu, který se připravuje a nemá doposud přidělené konkrétní číslo popisné/orientační, pak se tato záložka nevyplňuje. Je však nutné o tom informovat prostřednictvím dokumentu vloženého do Příloh předběžné žádosti!

Žádost o podporu – přehled zdrojů financování

 • Pokud funkce „Rozpad financí“ nefunguje, může být příčinou zaškrtnuté pole „Veřejná podpora“ na záložce „Projekt“ – problém např. u OPPIK – Potenciál.
 • V takovém případě je nutné pole „Veřejná podpora“ nejprve odškrtnout, udělat „Rozpad financí“ a následně pole „Veřejná podpora“ znovu zaškrtnout.
 • U jiných programů je naopak nejdříve nutné zaškrtnout pole "Veřejná podpora", následně udělat "Rozpad financí" a poté zrušit zaškrnutí pole "Veřejná podpora".

Žádost o podporu – Čestná prohlášení

 • Předběžnou žádost není možné podat, dokud na záložce „Čestná prohlášení“ žadatel neodsouhlasí všechna uvedená čestná prohlášení. Odsouhlasení se provede po výběru čestného prohlášení a zatrhnutím checkboxu „Souhlasím s čestným prohlášením“.
 • V současné chvíli obsahují Čestná prohlášení nedostatečné nebo chybné údaje. I přes tuto chybu žadatelé svou předběžnou žádost mohou odeslat. Čestná prohlášení se správnou textací žadatel obdrží k podpisu dodatečně.

Žádost o podporu – přiložené dokumenty

 • Ostatní dokumenty, které jsou na této záložce definovány, nejsou povinnou přílohou a není nutné je vyplňovat, popř. je možné je přímo smazat. Smazání provedete tak, že v horní části obrazovky označíte požadovaný typ ke smazání a kliknete na tlačítko „Smazat záznam“.
 • V případě, že budete do přiložených dokumentů vkládat další přílohy, jako např. plnou moc, postupujete stejným způsobem přes pole „Nový záznam“.

Finalizace, kontrola a podání předběžné žádosti

 • Kontrola nemusí odhalit všechny chyby v žádosti! - např. nevložení požadovaných dokumentů, nevyplnění platnosti plné moci.

Funkce „kopírovat“

 • Při použití funkce „kopírovat“, která by měla zkopírovat celou žádost se může stát, že se některé části nezkopírují – vložené přílohy, nastavené přístupy a plná moc. Může se také stát, že se ve zkopírované žádosti vůbec nezobrazí některé záložky– např. záložka „Rozpočet základní“. V tomto případě doporučujeme smazat údaje o subjektu projektu a vyplnit je znovu včetně validace.

CBA – Ekonomická analýza

 • Ekonomická analýza vychází ze zpracované finanční analýzy, ale navíc jsou v ní při výpočtu kriteriálních ukazatelů zohledněny socio-ekonomické dopady.
 • Vymezení a ocenění socio-ekonomických dopadů bylo zpracováno centrálně pro každý operační program a je dostupné v číselníku socio-ekonomických dopadů.
 • Socio-ekonomické dopady mají vazbu na specifické cíle programu, proto je nutné nejprve vybrat specifický cíl (daného programu/výzvy). Je možné vybrat více specifických cílů.

CBA – Finanční mezera

 • Projekty, které vytvářejí příjem ve smyslu definice čl. 61, vyžadují minimálně část CBA, a to finanční analýzu v případě, že je zvolen výpočet metodou finanční mezery.
 • Uživatel zpracovává finanční analýzu u projektů spadající pod čl. 61 při aplikaci finanční mezery povinně v modulu CBA MS2014+, pokud příslušné metodické dokumenty nepřipouští jinou možnost.
 • Na tuto obrazovku se automaticky doplní celkové investiční výdaje, způsobilé výdaje, diskontované provozní náklady, diskontované příjmy a diskontovaná zůstatková hodnota, které byly zadány v části FA.

Nevýhody

 • Aplikace se nepřizpůsobuje velikosti a rozlišené monitoru.
 • Jednotlivá okna nelze dát na dva různé monitory.
 • V aplikaci není úplně zřejmé, které záložky se vyplňují v předběžné a které až v plné žádosti o podporu.
 • Aplikace je společná pro žadatele, hodnotitele a nositele strategie, což působí poněkud zmatečně.
 • Nápovědy u jednotlivých záložek žádosti jsou strohé, obsahují nedostatečné informace.
 • Některé otázky jsou nesmyslné, případně se opakují
 • Systém nabízí neočekávatelné situace a nabízí nelogické instrukce, řešení problémů někdy neexistuje, a žádost je třeba opět založit
 • Nestabilita, uživatelská nevstřícnost, odtažitost od reálných potřeb
 • Helpdesk pouze emailem: ms14.help.tech@mmr.cz
 • Žadatel musí dávat také velký pozor na neustálé aktualizace příloh a čestných prohlášení, které se v systému u většiny programů postupně doplňují.

Jak správně určit velikost podniku?

Od 1.1.2005 nabyla platnosti nová definice malého a středního podnikání (MSP) uplatňovaná pro organizace podnikatelského sektoru. Do dané velikostní kategorie se tedy zařadíte, pokud splňujete všechna tři kritéria současně. Pokud nespadáte do žádné z těchto tří kategorií, jste velkým podnikem.

Drobný podnikatel (mikropodnik):

 • Hranice obratu nepřevyšuje 2 mil. EUR nebo hranice aktiv nepřevyšuje 2 mil. EUR
 • Zaměstnáváte méně než 10 zaměstnanců v přepočtu na plný pracovní úvazek
 • Jste nezávislí = 25% nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv nesmí vlastnit jeden podnik nebo více podniků, které nesplňují kritéria MSP. (Pokud jste vlastněni jinou právnickou osobou z více než 25%, údaje za tuto / tyto organizace se přičítají a daná skupina podniků se opět posuzuje jako celek z hlediska obratu, aktiv a počtu zaměstnanců).

Malý podnik:

 • Hranice obratu nepřevyšuje 10 mil. EUR nebo hranice aktiv nepřevyšuje 5 mil. EUR
 • Zaměstnáváte méně než 50 zaměstnanců v přepočtu na plný pracovní úvazek
 • Jste nezávislí = 25% nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv nesmí vlastnit jeden podnik nebo více podniků, které nesplňují kritéria MSP.

Střední podnik:

 • Hranice obratu nepřevyšuje 50 mil. EUR nebo hranice aktiv nepřevyšuje 43 mil. EUR
 • Zaměstnáváte méně než 250 zaměstnanců v přepočtu na plný pracovní úvazek
 • Jste nezávislí = 25% nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv nesmí vlastnit jeden podnik nebo více podniků, které nesplňují kritéria MSP.

Právní dokumenty

Úplnou oficiální definici naleznete zde. Velmi důležité je také posoudit vazby na jiné podniky a změny statutu MSP ve sledovaném období.


Slovník pojmů A - H

Na této stránce uvádíme nejčastěji používaní termíny a obecné zkratky používané v dotační politice a v našich informačních produktech.

Absorpční kapacita
Absorpční kapacita je schopnost národní správy plánovat a realizovat vnější pomoc. Na tento problém se dá pohlížet z několika aspektů. A to především z pohledu administrativní kapacity kde se jedná o schopnost koordinovat programy hrazené z fondů EU a to podle příslušných pravidel a předpisů EU. Dále je to problém spolufinancování a v neposlední řadě schopnost připravit s dostatečným předstihem kvalitní projekty.

Acquis Communitaire
Soubor legislativy Evropských společenství, shromažďované a upravované přes 40 let, zahrnující legislativy, deklarace, rezoluce, základní principy, mezinárodní smlouvy a další dokumenty, tvořící základní kameny Evropských společenství.

Adicionalita
Je jedním ze základních principů politiky EU. Uplatňuje se v rámci strukturálních fondů a fondu soudržnosti. Obecným smyslem adicionality je zajistit, aby zdroje EU nenahradily národní rozpočty členských zemí. Vždy existuje dohoda mezi EU a členským státem o celkové výši veřejných výdajů, kterou musí členská země v daném plánovacím období udržovat.

Alokace
Pod pojmem alokace se rozumí množství finančních prostředků určených pro daný stát v rámci určitého operačního programu pro danou oblast podpory nebo prioritní osu.

Analýza projektu
Předmětem analýzy projektu je zjistit zda navrhovaný projekt je schopen dojít ke splnění předpokládaných cílů. Analýza může být prováděna z několika hledisek a se zaměřením na různé kvantity projektu, např. Analýza nákladů a přínosů, analýza finanční udržitelnosti, analýza dopadů na životní prostředí, SWOT analýza, která zjišťuje a hodnotí silné a slabé stránky projektu, atd.

APZ - Aktivní politika zaměstnanosti
Souhrn opatření směřujících k zajištění rovnováhy na trhu práce, podle zákona č.1/1991 Sb., o zaměstnanosti.

Bene-fill
V průběhu monitorovacího období 2004 - 2006 vznikal informační systém pro pokrytí celé fáze projektového cyklu, tj. od příjmu žádostí, hodnocení, přípravy smluv, finanční a technické administrace projektů, monitorování, hodnocení a dalších fází projektu. Tento systém spravoval Státní fond životního prostředí (SFŽP), který administroval prostředky strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Pro období 2007-2013 vytvořil SFŽP technologicky vyspělejší informační systém. Dle Metodiky monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2007-2013 se jedná o tzv. IS P (informační systém příjemce, BENE-FILL) a IS ZS (informační systém zprostředkujícího systému, SFZP-CENTRAL). Jedná se o centrální datový model - IS P a IS ZS, což znamená, že v okamžiku vkládání dat žadatelem do systému BENE-FILL je možné okamžitě monitorovat stav vkládaných dat a konzultovat případné nejasnosti s administrátorem projektu.

Benefit 7+
Webová aplikace sloužící k vyplňování projektové žádosti o finanční prostředky ze strukturálních fondů EU. Po schválení projektu slouží nadále jako nástroj komunikace mezi administrátorem a realizátorem projektu, např. k podávání žádosti o platbu či k předávání monitorovacích zpráv.

Bílá kniha o zaměstnanosti
Komplexní soubor daňových, investičních a pracovně - organizačních opatření EU v boji proti nezaměstnanosti, k oživení hospodářského růstu a posílení konkurenceschopnosti ekonomiky zemí EU na mezinárodních trzích.

Bloková výjimka
Bloková výjimka je výjimkou ze zákazu veřejné podpory. Jedná se o podporu formou přímého poskytnutí finančních prostředků na konkrétní činnosti (tzn. na vzdělávací projekty, pro vytváření pracovních míst a na konzultační a poradenské služby). U jednotlivých činností pak ÚOHS stanovuje akceptovatelná maxima.

Brownfield
Pozemek typu Brownfield je území, jehož někdejší využívání vyústilo v kontaminaci nebo devastaci, jež omezuje jeho další využití. Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využití je podporována z fondů EU.

CBA (Cost - benefit analysis)
CBA je nástrojem pro vyčíslení nákladů a výnosů, které vyplývají z projektu.

Centrální evidence dotací z rozpočtu (CEDR)
Je centrální informační systém sloužící k podpoře sledování, evidenci, vyhodnocení a kontroly dotací poskytovaných ze státního rozpočtu.

Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu (CHJ)
Útvar Ministerstva financí ČR, který je zodpovědný za metodické řízení a koordinaci finanční kontroly ve veřejné správě.

Certifikace uskutečněných výdajů
Jedná se o potvrzení správnosti údajů předložených řídícími orgány platebnímu orgánu a potvrzení efektivnosti systému řízení a kontroly na úrovni řídících orgánů a zprostředkujících subjektů. Záměrem certifikace je získání potvrzení, že nastavené řídící a kontrolní systémy zajišťují řádné finanční řízení a že jsou při implementaci dodržovány předpisy EU a ČR.

Cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) 2007 - 2013
Fondy EU přispívají k naplňování tzv. cílů politiky HSS. Pro programovací období 2007 - 2013 jsou stanoveny tři cíle: Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, Evropská územní spolupráce.

Cílové skupiny
Skupiny osob nebo organizací, na které je dané opatření zaměřeno a které by měly v důsledku profitovat z realizace podpořených projektů.

de minimis
Představuje podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami de minimis poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích 3 let přesáhnout výši korunového ekvivalentu částky 200tis. EUR (pozn. do 31.12.2006 platila hranice pouze 150tis. EUR).

Doba realizace projektu
Doba realizace projektu je různá podle typu projektu a podle operačního programu, pohybuje se zpravidla od několika měsíců až po několik let. Maximální doba realizace je však podle pravidla n+2 stanovena na 2 roky. Na období 2007-2013 si však ČR vyjednala výjimku a to že maximální doba realizace projektu může být 3 roky podle pravidla n+3.

Dotace
Forma poskytnutí určitého množství finančních prostředků, nejčastěji ze státního rozpočtu (nebo také z územního rozpočtu). Může a nemusí být stanovena na konkrétní účel.

eAccount
Ve snaze snížit administrativní náročnost a zefektivnit proces zpracování žádostí o dotace vytvořila agentura CzechInvest internetovou aplikaci eAccount. Díky ní mohou žadatelé vyplňovat formuláře, předkládat žádosti a dodávat potřebné přílohy přímo ze své kanceláře nebo z domova elektronickou formou. Uživatelé zde naleznou veškeré informace, které v souvislosti s podáním projektu a jeho realizací budou potřebovat. Aplikace eAccount jim zároveň umožní průběžně sledovat proces administrace a aktuální stav hodnocení žádosti.

EAGGF
Fond EAGGF - Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond - financuje společnou zemědělskou politiku EU. Jeho účelem je podpora trhu a strukturálních změn v zemědělství. Fond EAGGF je rozdělen do dvou sekcí: záruční sekce financuje opatření na cenové intervence a refundace exportu, což zemědělcům zaručuje stabilní ceny, zatímco orientační sekce poskytuje subvence na racionalizační schémata, modernizaci a strukturální změny v zemědělství.

E-government
E-Government představuje transformaci vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy pomocí informačních a komunikačních technologií s cílem optimalizovat interní procesy. Jejím cílem je pak rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy nejširší veřejnosti a zajištění větší otevřenosti veřejné správy ve vztahu ke svým uživatelům.

EIA - Posouzení vlivu na životní prostředí
Proces, kterým se provádí posouzení vlivů projektu na životní prostředí. Je nutný u stavebních projektů a dalších činností, vymezených dle zákona 100/2001 Sb.

EK
Evropská komise

ERDF
Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) je hlavní finanční nástroj regionálních programů.

Espon 2013
ESPON 2013 je jeden z programů cíle Evropská územní spolupráce pro období 2007 - 2013. Nadnárodní program ESPON 2013 je zaměřen na podporu výzkumu v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje. Programu se účastní zejména vědecké a výzkumné instituce či univerzity, jeho výstupy jsou však využitelné pro široký okruh uživatelů. Programu se účastní subjekty ze všech členských států EU a partnerské státy: Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island.

ESF
Evropský sociální fond (ESF) je zodpovědný za vzdělávací programy a boj proti nezaměstnanosti.

Etapa projektu
Pod pojmem etapa projektu se rozumí časově, finančně a technicky nezávislá část projektu, která je kontrolovatelná a po níž může být proplacena část dotace. Projekt může, ale nemusí být rozdělen do jednotlivých etap.

Etapizace plateb
Je proces, ve kterém je žadateli na základě jeho žádosti poskytnuta platba v návaznosti na ukončení věcné etapy projektu.

EU
Evropská unie

Evaluace
Evaluace je proces během kterého dochází k hodnocení a ocenění využívání prostředků z veřejných zdrojů. Hodnotí se nastavení operačních programů a jejich realizace.

Evaluace ad hoc (jedna z podob průběžného hodnocení)
Evaluace ad hoc se provádí v průběhu programovacího období v souvislosti s monitorováním operačních programů, zejména pokud toto monitorování odhalí významný odklon od původně stanovených cílů nebo pokud jsou podány návrhy na revizi operačních programů.

Evaluace ex ante (předběžné hodnocení)
Předběžná evaluace probíhá na začátku cyklu před přijetím programu. Tato forma evaluace pomáhá zajistit maximální věcnost a promyšlenost programu. Výsledky evaluace ex ante mají být zahrnuty do programu při procesu rozhodování. Předběžná evaluace se zaměřuje především na analýzu silných a slabých stránek a na potenciál členské země, regionu nebo odvětví, jichž se program týká. Poskytuje odpovědným úřadům prvotní závěry o tom, zda otázky rozvoje byly správně určeny, zda navržená strategie a úkoly jsou relevantní, zda existuje soulad s politikou a legislativou EU, zda jsou očekávané dopady realistické atd.

Evaluace ex post (dodatečné hodnocení)
Dodatečná evaluace je závěrečné hodnocení které, rekapituluje a posuzuje celý program, především jeho dopady. Cílem této evaluace je analyzovat použití zdrojů a podat zprávu o účinnosti a výkonnosti intervencí a rozsah naplnění očekávaných efektů. Zaměřuje se na faktory úspěchu a selhání a na udržitelnost výsledků a dopadů. Snaží se vyvodit závěry, které bude možné generalizovat a aplikovat na další programy nebo regiony.
Evaluace interim (střednědobé hodnocení v polovině období)
Evaluace interim zkoumá pokrok dosažený na cestě k naplňování cílů stanovených na úrovni operačních programů a národního rámce podpory, a to v polovině programovacího období. Posuzuje také využití finančních prostředků, průběh monitorování a systém implementace. Střednědobá evaluace se opírá především o informace získané z monitorovacího systému, ale také z předběžné evaluace a kontextuálních údajů.

Evaluace ongoing (jedna z podob průběžného hodnocení)
Evaluace ongoing se provádí v průběhu programovacího období a to plánovaně. Nejedná se o evaluaci, která by byla vyvolána při zjištění odchylek či problémů. Jejím cílem je zlepšení systému realizace operačního programu.

Evaluace souhrnná (jedna z podob průběžného hodnocení)
Evaluace souhrnná se provádí v průběhu programovacího období pro strategické zprávy členských států o příspěvku z operačních programů spolufinancovaných fondy k provádění národního programu reforem.

Evropská investiční banka (EIB)
Evropská investiční banka byla založena v roce 1958 v rámci tzv. Římských smluv. Jejím posláním je půjčovat peníze na projekty evropského zájmu, zejména v méně bohatých regionech, v kandidátských zemích a v rozvojovém světě. Poskytuje také úvěry na investice malých podniků.

Evropská územní spolupráce
Součástí Strukturálních fondů EU je v programovacím období 2007 - 2013 nově definovaný Cíl 3 - Evropská územní spolupráce, který navazuje na předchozí Iniciativu Společenství INTERREG III. Evropská územní spolupráce se dále dělí na 5 částí: přeshraniční spolupráce, meziregionální spolupráce, nadnárodní spolupráce, ESPON 2013, INTERACT II.

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV)
EHSV je poradní sbor, který vznikl na základě Římských smluv v roce 1957. Výbor se skládá ze zástupců různých hospodářských a sociálních složek organizované občanské společnosti a jeho základním úkolem je plnit roli poradce tří velkých institucí (Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise).

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
ERDF je nejdůležitější a objemem peněz největší ze strukturálních fondů. Má za cíl zlepšování infrastruktury, podporu nových pracovních míst, podporu malých a středních podniků, rozvoj technologií, ochranu a zlepšování životního prostředí a rozvoj turistiky.

Evropský investiční fond (EIF - European Investment Fund)
Evropský investiční fond byl založen v roce 1994 a má za úkol poskytovat půjčky malým a středním podnikům. Peníze těmto podnikům neposkytuje přímo, ale prostřednictvím bank. EIF má formu akciové společnosti, akcionáři jsou Evropská investiční banka, Evropská komise a ostatní soukromé instituce.

Evropský rybářský fond (EFF)
Evropský rybářský fond nahrazuje v programovacím období 2007-2013 Finanční nástroj na podporu rybolovu z programovacího období 2000 - 2006 a je nástrojem společné rybářské politiky EU. Hlavním cílem fondu je zajištění trvale udržitelného rozvoje evropského rybolovu a akvakultury. EFF podporuje projekty vedoucí k vyšší konkurenceschopnosti na jedné straně a k ochraně a zlepšování životního prostředí na straně druhé. Z EFF jsou financovány aktivity týkající se mořského i vnitrozemského rybolovu.

Evropský sociální fond (ESF)
Evropský sociální fond je strukturální fond EU. ESF pomáhá lidem efektivněji se zapojit do trhu práce, financuje opatření v oblasti profesní přípravy a systému získávání nových pracovníků. Jeho konkrétní činnost se týká doplňování sociálních programů členských států EU, pomoc mladým nezaměstnaným a lidem s hendikepy, podpora rovných příležitostí na trhu práce pro ženy a muže, podpora vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, zlepšování mobility pracovních sil.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD)
EAFRD je finanční nástroj na podporu rozvoje venkova, který patří mezi strukturální fondy EU. Prostředky z EAFRD slouží ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství, lesnictví a k rozvoji venkovských oblastí. V ČR jsou z něj hrazeny projekty předložené do tzv. Programu rozvoje venkova ČR, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR.

Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (EAGGF)
Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond funguje od roku 1962. Do systému strukturálních fondů je zahrnuta pouze podpůrná sekce, která poskytuje podporu modernizaci a zlepšování struktury aktivit v zemědělství a na venkově.

EVVO
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta.

FEOGA
Evropský orientační a záruční fond pro zemědělství (FEOGA) se zaměřuje na další rozvoj venkova.

FIFG
Finanční nástroj pro usměrňování rybolovu, který je určen pro strukturální reformu rybářského sektoru. Jeho hlavním cílem je rozvíjet rybářský průmysl a současně udržovat rovnováhu mezi objemem rybolovu a dostupnými zdroji.

Finanční kontrola
Finanční kontrola v rámci strukturálních fondů je součástí systému finančního řízení, který zabezpečuje hospodaření s veřejnými prostředky. Mezi hlavní cíle finanční kontroly patří zejména prověřování, zda jsou dodržovány právní předpisy, zda je zajištěna ochrana veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům a zda nedochází k nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu nakládání s veřejnými prostředky.

Finanční plán projektu
Finanční plán projektů obsahuje časový plán čerpání dotací v průběhu realizace projektu a dále dohodnutou výši spolufinancování z jednotlivých veřejných zdrojů. Finanční plán projektu musí vedle uznatelných nákladů rovněž zahrnout i tzv. neuznatelné náklady projektu, které jsou vždy hrazeny ze zdrojů žadatele. Finanční plán projektu vypracovává konečný příjemce a je součástí smlouvy o financování uzavřené mezi řídícím orgánem a konečným příjemcem.

Finanční rámec oblasti podpory
Jedná se o adresný popis umisťování prostředků z veřejných zdrojů v rámci jedné oblasti podpory. Je v něm popsáno rozdělení zdrojů mezi prostředky ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a národních zdrojů. Rozdělení národní části spolufinancování na zdroje centrální, regionální a místní je pouze indikativní a uvádí se v průměru za celou oblast podpory. Skladba zdrojů národního spolufinancování se u jednotlivých projektů může lišit v závislosti na zdrojích a dohodnuté struktuře spolufinancování jednotlivých konečných příjemců, resp. konečných uživatelů.

Finanční toky
Finanční toky popisují pohyb finančních prostředků mezi EU a ČR a to až ke konečnému příjemci. Systém finančních toků prostředků z fondů EU je v období 2007-2013 založen na principu předfinancování ze státního rozpočtu. Řídícímu orgánu příslušného operačního programu jsou ze státního rozpočtu převedeny prostředky na financování schválených projektů. Realizátor projektu podá žádost o proplacení již uskutečněných výdajů, které jsou mu po schválení žádosti z prostředků řídícího orgánu proplaceny.

Fond solidarity (EUSF)
Po ničivých záplavách, které v srpnu 2002 zasáhly střední Evropu, se Evropská komise rozhodla založit Evropský fond solidarity, který funguje nezávisle na ostatních fondech. Členské a přistupující státy mohou žádat o pomoc při velké přírodní katastrofě (tj. při které jsou odhadované škody vyšší než 0,6 % HDP postiženého státu). Důležité je, že úkolem EUSF není plná kompenzace ztrát ani úhrada škod soukromým osobám. V jeho kompetenci nejsou ani dlouhodobé rekonstrukce a ekonomická obnova, tyto aspekty mohou pokrýt strukturální fondy. Byl navržen za účelem poskytování rychlé a flexibilní finanční pomoci - mohou se z něj hradit náklady na dočasné ubytování nebo provizorní opravy důležitých dopravních tepen.

Fond soudržnosti
Fond soudržnosti poskytuje finanční prostředky na projekty v oblastech infrastruktury dopravy a životního prostředí pro čtyři nejchudší země Společenství (Irsko, Řecko, Španělsko a Portugalsko) s cílem omezit rozdíly mezi ekonomikami jednotlivých členů EU. Byl zřízen v roce 1993 v souladu s článkem 130d Smlouvy ES.

Fondy pomoci předvstupní
Fondy předvstupní pomoci jsou určeny pro kandidátské země s cílem napomáhat jim při řešení konkrétních úkolů spojených s plněním podmínek pro vstup do Evropské unie. Předvstupní nástroje v České republice byly zaměřeny na vytvoření podmínek pro co nejrychlejší a nejefektivnější čerpání prostředků ze strukturálních fondů po jejím vstupu do EU. Cíle předvstupních nástrojů byly povětšinou naplněny spolu se vstupem ČR do Evropské unie. Po 1. květnu 2004 jejich projekty pouze dobíhaly. Česká republika využívala tři předvstupní nástroje. Jednalo se o programy Phare, ISPA a SAPARD. Pro současné kandidátské státy je od roku 2007 k dispozici nový nástroj IPA-Nástroj pro předvstupní pomoc.

Garance
Záruka, jistota, převzetí nebo poskytnutí záruky.

Grant
Peněžní částka poskytnutá podniku po předchozím procesu podání žádosti. Není třeba platit žádný úrok a poskytnuté finanční prostředky obvykle není třeba vracet (pokud jsou splněny podmínky grantu).

GS - Grantové schéma
Zjednodušená forma předkládání projektů, kde jsou pravidla poskytování dotací pro konečné uživatele jednodušší. Vyhlašovateli grantových schémat jsou Koneční příjemci.

HDP
Hrubý domácí produkt

Hodnotitelé
V průběhu procesu hodnocení a výběru žádostí o finanční podporu jsou grantové projekty posuzovány z věcného hlediska vždy dvěma nezávislými hodnotiteli. K tomuto účelu jsou hodnotitelé vybírání z Centrální databáze hodnotitelů, která je zřízena a dále spravována Řídícím orgánem pro OP. Každý hodnotitel musí splňovat nezbytné kvalifikační předpoklady požadované pro příslušnou oblast. Současně musí povinně absolvovat školení před zahájením vlastního věcného hodnocení. Školení je zaměřeno na způsob hodnocení žádostí, časový plán hodnocení, na způsob zpracování a odevzdání výsledků hodnocení. Každý hodnotitel podepisuje prohlášení o nestrannosti a důvěrnosti. Hodnotitel, u něhož hrozí střet zájmů v důsledku propojení s žadatelem nebo jeho partnerem, musí prohlásit tuto skutečnost a okamžitě vystoupit z procesu hodnocení příslušné žádosti. Proces hodnocení projektů a veškeré informace s ním spojené jsou důvěrné. Hodnotitel je povinen zachovat naprostou mlčenlivost a zajistit nezpochybnitelnost celého procesu hodnocení.

Horizontální priority (témata)
Horizontální témata neboli průřezová témata jsou zásadní oblasti, kterými se každý projekt předkládaný k podpoře ze strukturálních fondů musí zabývat již od fáze přípravy. Horizontální témata nemají žádné vlastní finanční alokace, neboť jsou naplňována prostřednictvím rozličných programových opatření. Různé národní a regionální orgány specifikují i další tzv. průřezové tématické oblasti, např. sociální začlenění, místní rozvoj, podpora malého a středního podnikání. České republice tak vzniká povinnost hodnotit horizontální priority v souvislosti s příjmem pomoci ze strukturálních fondů a to jak na úrovni Rámce podpory Společenství, tak na úrovni operačních programů a dalších programů spolufinancovaných SF. V předpisech k strukturálním fondům zdůrazňuje Evropská Komise oblasti, které musí být zohledňovány při naplňování cílů strukturální politiky EU. Tyto označujeme jako horizontální priority strukturálních fondů. Patří mezi ně: rovné příležitosti, životní prostředí, informační společnost, vyvážený rozvoj regionů.


Zdroj: GRANT ADVISOR, www.strukturalni-fondy.cz


Slovník pojmů I - M

Na této stránce uvádíme nejčastěji používaní termíny a obecné zkratky používané v dotační politice a v našich informačních produktech.

ICT
Informační a komunikační technologie

IFOP
Finanční nástroj rybářského průmyslu (IFOP) poskytuje všechny finanční nástroje pro rybářský průmysl.

Implementace programu
Implementace programu má více rovin. V prvé řadě jde o vymezení struktury a povinností institucí odpovědných za řízení a realizaci programů. Dále do implemetační struktury patří úkoly a povinnosti zprostředkujících subjektů a příjemců pomoci. Dále zahrnuje soubor činností a postupů při samotné realizaci programu a projektů (informace a publicita, výběr projektů, monitorování, platby, věcná a finanční kontrola) při respektování požadavků příslušné legislativy ES a předpisů ČR pro nakládání s veřejnými prostředky. Proces implementace programu navazuje na proces programování. Podrobný popis všech vztahů, odpovědnosti a činnosti všech zúčastněných subjektů je uveden v prováděcím dokumentu programu nebo v ostatních navazujících dokumentech (např. v příručkách pro žadatele) jednotlivých operačních programů.

Implementační (prováděcí) dokument
Dokument, který svým obsahem navazuje na operační program a obsahuje podrobné informace o realizaci programu, zejména pak o operační úrovni prioritních os - oblastech podpory. Jsou zde podrobněji vymezeni příjemci podpory, způsobilé výdaje a další. Prováděcí dokument není předkládán a projednáván s Evropskou komisí.

Implementační agentura
Instituce, která je pověřená administrativním, technickým a finančním řízením projektu.

Indikátory (ukazatele)
Indikátory slouží pro monitorování průběhu a výsledku realizace projektů, oblastí podpory, prioritních os a programů vzhledem ke stanoveným cílům. Seznam sledovaných indikátorů schvaluje monitorovací výbor a je součástí prováděcího dokumentu. Každý žadatel o finanční podporu je povinen v rámci žádosti o podporu doložit monitorovací ukazatele projektu a zejména uvést kvantifikaci vybraných indikátorů, které mají vazbu na indikátory stanovené v rámci dané oblasti podpory v prováděcím dokumentu. Monitorovací ukazatele projektu budou následně uvedeny ve smlouvě o financování a budou mít klíčový význam při hodnocení realizace projektu. Plnění monitorovacích indikátorů se vykazuje v monitorovacích zprávách. Nedodržení monitorovacích ukazatelů může vést k částečnému nebo dokonce i úplnému odebrání poskytnuté dotace.

Individuální projekt
Individuálním projektem je myšlen projekt, který není zastřešen grantovým schématem a jehož realizátor obdrží podporu přímo. Předkladateli individuálních projektů jsou vždy koneční příjemci, kteří jsou zároveň i konečnými uživateli podpory.

Iniciativa Equal
Snaží se odstranit faktory vedoucí k nerovnostem a diskriminaci na trhu práce (financována fondem ESF).

Iniciativa Interreg III
Podporuje přeshraniční, transnárodní a meziregionální spolupráci, tzn. vytváření partnerských vztahů v příhraničních oblastech podporujících vyvážený rozvoj multiregionálních oblastí (financována fondem ERDF).

Iniciativa Leader+
Usiluje o spojení aktivních subjektů ve venkovských společnostech a ekonomikách za účelem sledování nových lokálních strategií pro trvale udržitelný rozvoj (financována orientační sekcí fondu EAGGF).

Iniciativa Urban II
Zaměřuje svou podporu na inovativní strategie na obnovu měst a upadajících městských oblastí (financována fondem ERDF).

Iniciativy Společenství
Jedná se o podpůrné nebo akční programy zřízené za účelem doplnění operací strukturálních fondů ve specifických problémových oblastech. Iniciativy Společenství jsou vytvořeny Komisí a koordinovány a implementovány národními řídicími orgány. Je na ně vyčleněno 5,35 % rozpočtu strukturálních fondů. Každá iniciativa je financována pouze jedním fondem.

Integrovaný plán rozvoje města
Soubor vzájemně provázaných investičních a neinvestičních projektů zaměřených na řešení konkrétních problémů daného města. Tyto projekty mohou být podporovány z různých zdrojů, včetně zdrojů EU, resp. operačních programů. Předkladatelem konceptu IPRM a realizátorem vlastního IPRM je město.

Interact II
Program INTERACT II je pokračováním programu INTERACT (2000 - 2006) v programovacím období 2007 - 2013. Program INTERACT II bude zaměřen zejména na přeshraniční spolupráci, a to vzhledem k tomu, že na ni bude také určeno nejvíce finančních prostředků z Cíle 3. Cíle programu: zlepšení efektivnosti územní spolupráce, přispění ke kvalitě územní spolupráce a podpora implementace programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce, poskytnutí prostoru regionům k diskuzi o strategiích pro přeshraniční a nadnárodní regionální rozvoj a zajištění přenosu inovací.

Investiční projekt
V rámci investičních projektů jsou realizovány záměry na výstavbu a nákup nemovitostí, nákup nových strojů a technologií atd. Jde tedy o pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

IOP - Integrovaný operační program
Operační program pro léta 2007 - 2013 určený pro podporu projektů jdoucích napříč spektrem sektorových programů národního a nadregionálního významu.

IPA - Instrument for Pre-accession Assistance
IPA je novým nástrojem předvstupní pomoci pro programové období 2007-2013 a nahrazuje tak dosavadní nástroje předvstupní pomoci, kterými byly PHARE, ISPA, Sapard, Předvstupní pomoc Turecku, CARDS. Hlavním cílem podpory fondů IPA je především pomoc při přípravě na členství v EU a při zavádění evropských norem a legislativy.

IS MONIT
Informační systém, který slouží k administraci žádostí a k monitorování a kontrolám průběhu realizace jednotlivých projektů.

ISPA
Program ISPA byl jedním z 5 z finančních nástrojů (společně s programy Phare, Sapard, Předvstupní pomoc Turecku, CARDS) pro pomoc kandidátským zemím při přípravě na vstup do EU. Jeho hlavními prioritami při přípravě nových členů a uchazečských zemí na vstup bylo seznámit je s politikami a procedurami Unie, pomoci jim dostihnout ekologické normy EU a propojit je s transevropskými dopravními sítěmi.

ISPROFIN
Informační Systém programového financování je manažerský systém pro řízení a kontrolu čerpání položek státního rozpočtu. Systém umožňuje plánovat finanční potřeby a zdroje pro každou akci a průběžné operativní sledování průběhu realizace akce.

JASPERS
JASPERS usiluje o rozvoj spolupráce ve smyslu propojování expertízy a zdrojů a jejich mnohem systematičtější organizace s cílem pomáhat členským států při implementaci Strukturální a kohezní politiky EU v rámci jejich teritorií.
Smyslem iniciativy JASPERS je nabídnout služby členským státům, zaměřené na regiony pokrývané novým konvergenčním cílem pro období 2007 - 2013. Tato služba bude pomáhat především regionálním a místním autoritám a institucím při přípravě hlavních projektů a projektových dokumentů, které jsou předkládány Evropské komisi. JASPERS zahrnuje partnerství mezi Evropskou komisí, EIB a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD).

JEREMIE
JEREMIE představuje iniciativu Evropské komise, připravenou společně s EIB a Evropským investičním fondem (EIF). Jejím smyslem je podpořit zvýšený přístup k financím pro rozvoj mikro-podniků, malých a středních firem v regionech EU. JEREMIE byl oficiálně zahájen Evropskou komisí, EIB a EIF na ministerské schůzce v Bruselu v říjnu 2005.

JESSICA
JESSICA představuje iniciativu Evropské komise ve spolupráci s EIB a Radou Evropské rozvojové banky (CEB), jejím smyslem je podpora udržitelné míry investic, růstu a pracovních míst v městských oblastech EU.

JPD
Jednotný programový dokument - program vyhlášený pro oblast hl. m. Praha v období 2004-06.

Kandidátská země
Jedná se o zemi, která se uchází o členství v Evropské unii a jejíž žádost o připojení byla oficiálně uznána. Před připojením k EU musí kandidátská země splňovat Kodaňská kritéria. Viz také „Kodaňská kritéria".

Kodaňská kritéria
V červnu 1993 vymezili vedoucí představitelé EU na zasedání v Kodani tři kritéria, která musí před vstupem do Evropské unie splňovat každá kandidátská země. Musí mít stabilní instituce garantující demokracii, právní stát, ochranu lidských práv a respektování menšin, musí mít fungující tržní hospodářství a za třetí musí zcela přistoupit na všechny závazky plynoucí z členství a podporovat různé cíle Evropské unie. EU si vyhrazuje právo rozhodnout o tom, kdy došlo ke splnění těchto kritérií ze strany kandidátské země a kdy bude EU připravena nového člena přijmout.

Komunitární programy
Komunitární programy jsou nástrojem Evropského společenství a byly vytvořeny s cílem podpořit a prohloubit spolupráci při řešení společných problémů mezi členskými státy v různých specifických oblastech přímo souvisejících s politikami Společenství. Tyto programy jsou vždy víceleté a jsou financovány přímo z rozpočtu EU. Představují tak vedle mediálně známějších strukturálních fondů jednu z možností, jak získat finanční prostředky na aktivity oblasti vzdělávání, výzkum a inovace, kultura, podnikání, životní prostředí, sociální politika, informační společnost, zdraví, svoboda, bezpečí a mnohé další.

Konsorciální dohoda (Consortium agreement)
Smlouva uzavřená mezi partnery přeshraničního projektu, kde je definován vztah mezi účastníky projektu a jejich rozsah zodpovědností ve vztahu k danému projektu.

Konsorcium (Consortium)
Skupina partnerů z veřejného či soukromého sektoru (účelové seskupení), sdružující se za účelem spolupráce na rozvoji projektu financovaného ze strany Evropské komise.

Kontrola formálních náležitostí žádosti
Každá projektová žádost je po registraci podrobena kontrole formálních náležitostí. Ta spočívá v kontrole úplnosti žádosti a jejích povinných příloh, v kontrole formy předložení (elektronická, papírová), počtu předložených výtisků včetně podpisů oprávněných osob aj. Přesný výčet formálních náležitostí je uveden v příslušných pokynech pro žadatele.

Kontrola fyzické realizace projektu
Kontrola realizace projektu se provádí plánovaně podle plánu kontrol či neplánovaně v průběhu realizace projektu nebo po ukončení projektu. Obsahem kontroly zpravidla bývá identifikace kontrolované osoby, stavební/montážní deník, doklady k zařízením, přístrojům, technologii, označení projektu (tabulka, billboard aj.), kvantifikované výstupy, plnění dalších podmínek uvedených ve smlouvě o financování, zjištění skutečného stavu (porovnání fakturovaného se skutečným stavem, s údaji z výběrového řízení a s údaji z projektu), kontrola souvisejících dokladů. O kontrole fyzické realizace projektu je sepsán protokol. V případě zjištěných nesrovnalostí protokol obsahuje i uložená opatření k nápravě.

Kontrola přijatelnosti projektu
Představuje kontrolu přijatelnosti projektu a žadatele s ohledem na základní podmínky programu, finanční a legislativní předpoklady, principy strukturální politiky EU apod. Toto posouzení představuje podmínku nutnou, nesplnění kritérií přijatelnosti představuje vyloučení projektu z dalšího hodnocení. Mezi obecná kritéria přijatelnosti zejména patří to, že žádost se vztahuje pouze na jednu oblast podpory vyhlášeného programu, projekt bude realizován na území České republiky, respektive na území příslušného regionu soudržnosti NUTS II, projekt je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie (ochrana hospodářské soutěže, vliv na životní prostředí atd.), projekt respektuje minimální hranici celkových způsobilých výdajů stanovenou pro dané opatření, projekt nemá prokazatelně negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit, žadatel splňuje definici pro konečného příjemce uvedenou u příslušného opatření. Vedle obecných kritérií se mohou vyskytovat i specifická kritéria přijatelnosti, která se vztahují ke konkrétním oblastem podpory. Kritéria přijatelnosti (obecná i specifická) jsou zpravidla hodnocena odpověďmi ANO splněno / NE nesplněno a nesplnění těchto kritérií, byť jen jednoho z nich, představuje vyloučení projektu z dalšího hodnocení.

Konvergence
Pojem konvergence znamená sbližování. Konvergence je první cíl politiky HSS EU v programovacím období 2007-2013. Cíl Konvergence je určen k urychlení hospodářské konvergence nejméně rozvinutých regionů (regionů na úrovni NUTS II s hrubým domácím produktem na obyvatele nižším než 75 % průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii) zemí EU. Dále jsou k čerpání z tohoto cíle způsobilé státy, jejichž hrubý národní důchod na obyvatele je nižší než 90 % průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. Tento cíl je financovaný z ERDF, ESF a FS a v České republice pod něj spadají všechny regiony soudržnosti s výjimkou Hl. m. Prahy.

KP - Konečný příjemce
Je definován v Nařízení 1260/1999, článku 9, jako veřejný nebo soukromý subjekt zodpovědný za zadání a realizaci projektu. V případě pomoci poskytované orgány jmenovanými členskými státy jsou Konečnými příjemci ty orgány, které tuto pomoc poskytují.

Křížové financování
Křížové financování je stanoveno čl. 34, odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti.
Každý program je financován jen z jednoho fondu EU. Princip křížového financování však umožňuje výjimku, kdy lze doplňkovým způsobem v rámci limitu 10 % na každou prioritní osu operačního programu financovat aktivity projektu spadající do oblasti podpory z druhého fondu.

KU - Konečný uživatel
Subjekt, který obdrží dotaci a který realizuje projekt, např. v rámci grantového schématu. Konečným uživatelem může být malý a střední podnik, který obdrží podporu k realizaci určité akce. Nejedná-li se o grantové schéma, je tento subjekt totožný s Konečným příjemcem.

Lisabonská strategie
Na lisabonském zasedání v březnu roku 2000 vytyčili vedoucí političtí představitelé EU nový cíl pro EU: stát se během deseti let „nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou na světě, jež bude schopna udržitelného růstu a bude nabízet více kvalitních pracovních míst a větší sociální soudržnost".

Logický rámec
Je nástrojem, který přehledně ukazuje účel projektu, cíle a výstupy projektu, kterými bude těchto cílu dosaženo

MD ČR
Ministerstvo dopravy a spojů

MF ČR
Ministerstvo financí ČR

MI ČR
Ministerstvo informatiky ČR

MK ČR
Ministerstvo kultury ČR

MMR ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MO ČR
Ministerstvo obrany ČR

Monitorovací indikátory (monitorovací ukazatele)
Pro vyhodnocení účinnosti podpory v dané oblasti a regionu slouží tzv. monitorovací indikátory. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o identifikaci stavu před a po udělení podpory, změření výsledků Vašeho projektu. Jedná se např. o počet pracovních míst před a po realizaci záměru, míra exportu před a po realizaci záměru, počet modernizovaných technologií před a po realizaci apod. Monitorovací indikátory pro dotační program či dotační titul jsou uvedeny v příslušném programovém dokumentu. Je potřeba mít na paměti, že monitorovací indikátory (např. počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy), ke kterým se v předkládané žádosti o dotaci zavážete, je potřeba také při a po realizaci záměru dodržet. Monitorovací indikátory a jejich plnění také úzce souvisí s managementem schválené dotace..

Monitorovací systém strukturálních fondů a Fondu soudržnosti (MSC2007)
Informační systém, který je nástrojem monitorování realizace programů a projektů spolufinancovaných z fondů EU. Centrální modul MSC2007 - slouží pro monitoring všech programů a projektů hrazených z fondů EU, spadá pod Ministerstva pro místní rozvoj ČR coby Národního orgánu pro koordinaci využívání fondů EU. Výkonný modul Monit 7+ - informační systémy spravované řídícími orgány a využívané také zprostředkujícími subjekty pro administraci projektů. Třetí úrovní je modul pro příjemce podpory Benefit 7+ coby elektronická žádost.

Monitorovací výbor
Výbor, který je povinen sledovat plnění programu veřejné pomoci, jeho účinnost a správnost (např. z ESF).

Monitorovací zpráva
Monitorovací zpráva se odevzdává pravidelně řídícímu orgánu pro informaci o stavu realizace projektu. Obsahem zprávy jsou informace o dopadech projektu na cílové skupiny, údaje o financování projektu, problémy vzniklé při realizaci projektu, návrhy na změny v projektu, plnění monitorovacích indikátorů apod. U vybraných operačních programů se spolu se zprávou se odevzdává i žádost o platbu. Monitorovací zpráva má jednotnou formu a příjemce podpory je seznámen s povinností vykazovat monitorovací zprávy při podpisu smlouvy o financování projektu.

Monitorování
Monitorování je soustavnou činností, která probíhá během celého trvání programu. Monitorování je nedílnou součástí jak programového, tak projektového cyklu. Cílem monitorování je průběžné zjišťování pokroku v realizaci operačních programů, resp. projektů, a porovnávání získaných informací s výchozím předpokládaným plánem.

MPO ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

MPSV ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

MS ČR
Ministerstvo spravedlnosti ČR

MSP (malý a střední podnik)
Oficiální definice podniku zaměstnávajícího méně než 250 zaměstnanců, jehož více než 25 % není řízeno společností, která není MSP.

MSSF
Monitorovací systém strukturálních fondů

MŠMT ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

MV ČR
Ministerstvo vnitra ČR

MZ ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR

MZe ČR
Ministerstvo zemědělství ČR

MZv ČR
Ministerstvo zahraničních věcí ČR

MŽP ČR
Ministerstvo životního prostředí ČR

Zdroj: GRANT ADVISOR, www.j4bPoradce.cz, www.strukturalni-fondy.cz


Slovník pojmů N - O

Na této stránce uvádíme nejčastěji používaní termíny a obecné zkratky používané v dotační politice a v našich informačních produktech.

N+3
nové pravidlo pro nastávající období 2007 - 2013, které určuje čerpání finančních prostředků. „N“ znázorňuje rok počátku čerpání a „3“ období možného čerpání finančních prostředků. Pro období 2004-6 platilo pravidlo n+2.

Nadnárodní
Toto slovo se často používá k popisu spolupráce mezi podniky či organizacemi sídlících ve více zemích EU. Jedním z cílů EU je tuto přeshraniční neboli „nadnárodní“ spolupráci podporovat.

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy jako součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce.

Národní orgán pro koordinaci (NOK) 2007-2013
Národní orgánem pro koordinaci 2007-2013 je v ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. NOK je centrální metodický a koordinační orgán politiky hospodářské a sociální soudržnosti v programovacím období 2007-2013. NOK je partnerem pro Evropskou komisi za ČR, je správcem monitorovacího systému, je metodickým orgánem v oblasti implementace a finančních toků a kontrol a centrálním orgánem pro oblast publicity a budování absorpční kapacity. NOK je řídícím orgánem pro Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013.

Národní rozvojový plán (NRP)
Národní rozvojový plán ČR na léta 2007-2013 (NRP) představuje výchozí strategický dokument pro budoucí období realizace programů fondů EU v regionech ČR a to včetně návrhu struktury a zaměření jednotlivých programů pomoci a způsobu jejich realizace na národní úrovni. Na základě výsledné podoby finanční perspektivy EU bude mít ČR v letech 2007-2013 k dispozici z fondů EU prostředky ve výši zhruba sto miliard korun ročně. Potřeba absorbovat tento objem financí a efektivně je využít nejlépe ilustruje důležitost příprav.

Národní strategický referenční rámec (NSRR)
Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013 (NSRR ČR) je součástí přípravy České republiky na čerpání finančních prostředků, které jsou určeny pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti v následujících sedmi letech. Národní strategický referenční rámec vymezuje základní strategii a prioritní oblasti, které budou v České republice financovány z fondů Evropské unie v programovacím období 2007-2013. Prostřednictvím operačních programů, které z něj vycházejí, může Česká republika získat v následujících letech cca 770 miliard korun ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

NATURA 2000
Je soustava chráněných území evropského významu. Každý projekt zasahující do tohoto území musí být posouzen a schválen Ministerstvem životního prostředí.

Neinvestiční projekt
Neinvestiční projekt je zaměřen na tzv. měkké aktivity, tj. například vzdělávání, rekvalifikace, poskytování sociálních služeb, organizace volnočasových aktivit atd. Spadají sem ale také projekty zaměřené na podporu služeb v oblasti cestovního ruchu a technické pomoci.

Nesrovnalosti
Nesrovnalosti představují porušení pravidel ES nebo českých právních norem, kterými je upravováno využívání prostředků EU, a to úmyslné i z nedbalosti. Nesrovnalostí se tedy rozumí každé porušení podmínek, za kterých byly prostředky strukturálních fondů EU poskytnuty České republice, a každé porušení podmínek, za kterých byly tyto prostředky dále poskytnuty konečným příjemcům a konečným uživatelům.

Neuznatelné náklady
Jedná se o výdaje, které nemohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů, a to v souladu s článkem 56 nařízení Rady (ES) č.1083/2000, s nařízením Komise (ES) č.1828/2006 a v souladu s Pravidly způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013. Nezpůsobilé výdaje nejsou uvedeny mezi způsobilými výdaji v prováděcím dokumentu operačního programu. Pokud tyto výdaje v projektu existují, musí být vykázány ve finančním plánu projektu a jsou vždy financovány z vlastních zdrojů žadatele.

NIDV
Národní institut pro další vzdělávání

NNO (Nestátní neziskové organizace)
Touto zkratkou jsou označována: občanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů; obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech; církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, a nebo nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 227/1997.

NROS
Nadace rozvoje občanské společnosti

NUTS (Nomenclature of Statistical Territorial Units)
Evropská klasifikace geografických oblastí: nomenklatura územních statistických jednotek - jednotky geografického rozdělení evropského kontinentu za účelem statistického vyhodnocování:
-- NUTS I = země jako zóny uceleného územního plánování
-- NUTS II = regiony
-- NUTS III = správní obvody (v ČR kraje)
-- NUTS IV = nižší správní obvody (v ČR odpovídá území okresů)

NVF
Národní vzdělávací fond

Občanské sdružení
Jedná se o souhrnný název pro všechny typy organizací a sdružení, které nejsou součástí státní správy, ale zastupují profesní a zájmové skupiny nebo vrstvy společnosti. Patři mezi ně mimo jiné odborové organizace, sdružení zaměstnavatelů, ekologická sdružení a skupiny zastupující ženy, zemědělce, handicapované lidi atd. Vzhledem k tomu, že tyto organizace mají mnoho zkušeností ve specifických oblastech a jsou zapojeny do implementace a monitorování politik Evropské unie, EU se s občanskými sdruženími pravidelně radí a má zájem na tom, aby bylo věší měrou zapojeno do vytváření evropské politiky.

Obecné nařízení
Jedná se o Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.

Obchodní anděl (Business Angel)
Fyzická osoba investující menší částky obvykle do menších nebo začínajících firem, která může být schopná a ochotná se do aktivit zapojit.

Oblast podpory
Oblast podpory je nejnižší úroveň zaměření operačního programu. Každý operační program se dělí na prioritní osy a ty se dále dělí na oblasti podpory. Jedná se vlastně o konkrétní opatření popisující přesné aktivity a činnosti, na které lze žádat o finanční prostředky z fondů EU. Na danou oblast podpory vypisuje Řídící orgán tzv. Výzvu k předkládání žádostí o dotaci. Žadatel tudíž musí svůj projekt přizpůsobit podmínkám vybrané Oblasti podpory, což je pro něj konkrétní dotační titul.

OP - Operační program
Operační programy jsou programy vytvořeny na podporu strukturální a regionální politiky, jsou rozděleny podle tématických oblastí a podle jednotlivých regionů.

OP RLZ
Operační program Rozvoj lidských zdrojů 2004-06.

Opatření
Opatření je část příslušného programu (priority) zaměřená na konkrétní oblast podpory.

Operační manuál
Specifikuje podmínky podpory v jednotlivých fázích projektového cyklu nebo způsob administrace a řízení podpory.

Operační program Doprava (OP D)
Operační program Doprava je zaměřený na zkvalitnění infrastruktury a vzájemné propojenosti železniční, silniční a říční dopravy v rámci tzv. transevropských dopravních sítí (TEN-T). Jedná se tedy o infrastrukturu celostátního významu, v případě silniční infrastruktury jde o dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy. Z programu je také podporován rozvoj a modernizace pražského metra.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) je jedním ze tří programů pro realizaci podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v České republice na období 2007-2013. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, přičemž celková alokace na tento program pro příští rozpočtové období činí 1811,8 mil. €. To představuje 7% z celkové sumy z fondů EU pro ČR.

Operační program Meziregionální spolupráce
Operační program Meziregionální spolupráce (OPMS) spadá mezi operační programy v cíli Evropská územní spolupráce. OPMS je společný pro všechny členské státy EU, Norsko a Švýcarsko. Zaměřuje se na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů na regionální a místní úrovni. Hlavními oblastmi spolupráce jsou inovace a znalostní ekonomika, životní prostředí a ochrana před riziky.

Operační program Nadnárodní spolupráce
Pro nadcházející období bylo rozhodnuto o novém uspořádání zón v prostoru CADSES, jehož byla Česká republika doposud členem v rámci iniciativy pro nadnárodní spolupráci - INTERREG IIIB CADSES. Evropská regionální politika od roku 2007 se bude zaměřovat na inovaci a znalostní ekonomiku (Lisabonské cíle) a zároveň na životní prostředí a ochranu před riziky (Gothenburské cíle).

Operační program Podnikání a inovace (OP PI)
Operační program Podnikání a inovace (OPPI) je hlavním programovým dokumentem realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu a významným nástrojem realizace Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007-2013. Navazuje na Operační program Průmysl a podnikání (OPPP), který byl vyhlášen po vstupu České republiky do Evropské unie pro zkrácené programovací období let 2004-2006. Bude realizován v rámci cíle Konvergence a bude se vztahovat na celé území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy. Spolufinancován bude z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Operační program Praha Adaptabilita (OP PA)
Globálním cílem OP Praha Adaptabilita je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny. Naplnění cíle přispěje k posílení udržitelného socioekonomického rozvoje regionu a zvýšení významu Prahy ve středoevropském prostoru v porovnání s ostatními metropolemi členských států. Řídícím orgánem operačního programu je hl. m. Praha.

Operační program Praha Konkurenceschopnost (OP PK)
Globálním cílem OP Praha Konkurenceschopnost je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako dynamické metropole členské země EU prostřednictvím odstranění rozvojových bariér a slabin regionu, zkvalitněním městského prostředí, zlepšením dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb a rozvinutím inovačního potenciálu města. Řídícím orgánem operačního programu je hl. m. Praha.

Operační program Technická pomoc (OP TP)
Operační program Technická pomoc pro období 2007-2013 je určen k podpoře jednotného přístupu na národní úrovni pro zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování realizace Národního strategického referenčního rámce, který zastřešuje aktivity politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR v letech 2007-2013. Z fondů EU je pro něj vyčleněno 0,25 mld. € (cca 7,00 mld. Kč). Příjemci pomoci jsou orgány implementační struktury.

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VVI)
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace je zaměřený na posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR, a to především prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se soukromým sektorem. Podporuje vybavení výzkumných pracovišť moderní technikou, budování nových výzkumných pracovišť a zvyšování kapacity terciárního vzdělávání.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je jedním ze tří programů pro realizaci podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v České republice na období 2007-2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, přičemž celková alokace na tento program pro příští rozpočtové období činí 1811,8 mil. € (tj. zhruba 51,6 mld. Kč). To představuje 7 % z celkové sumy z fondů EU pro ČR.

Operační program Životní prostřední (OP ŽP)
Operační program Životní prostředí pro období 2007-2013 je zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu. Z fondů EU je pro něj vyčleněno 4,92 mld. € (cca 138,68 mld. Kč).

Oprávněný žadatel
Ve znění operačního programu jsou pro každou oblast podpory vymezeni tzv. oprávnění žadatelé, příp. příjemci podpory. Obvykle se jedná o obecné vyjmenování možných typů žadatelů jako jsou např. kraje, obce, malé a střední podniky, fyzické osoby, neziskové organizace, vysoké školy atp. Přesná specifikace oprávněných žadatelů je pak součástí konkrétní výzvy u dané oblasti podpory nebo v rámci příručky pro žadatele.

OSVČ
Osoba samostatně výdělečně činná

Zdroj: GRANT ADVISOR, www.j4bPoradce.cz, www.strukturalni-fondy.cz


Slovník pojmů P - Z

Na této stránce uvádíme nejčastěji používaní termíny a obecné zkratky používané v dotační politice a v našich informačních produktech.

Partnerství
Vztah mezi dvěma nebo více subjekty společné připravující nebo i realizující projektu spolufinancovaného z veřejných zdrojů.

Phare
Program Phare je jedním ze tří předvstupních nástrojů (společně s programy Ispa a Sapard) financovaných Evropskou unií pro pomoc kandidátským zemím střední a východní Evropy při přípravě na připojení k Evropské unii. Program PHARE vznikl v roce 1989 původně pro pomoc Polsku a Maďarsku, ale nyní zahrnuje 10 zemí: 8 nových členských států (Českou republiku, Estonsko, Maďarsko, Litvu, Lotyšsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko) a také Bulharsko a Rumunsko.

PJ - Platební jednotka
Jednotka (organizace) vykonávající některé činnosti Platebního orgánu.

Platby ex - ante
Jedná se o poskytnutí prostředků příjemci před realizací jeho výdajů na projekt.

Platby ex - post
Jedná se o následné proplácení výdajů již vynaložených příjemcem.

PO - Platební orgán
Jedná se o jeden či více celostátních, regionálních či místních orgánů nebo subjektů jmenovaných členským státem za účelem sestavování a předkládání žádostí o platby a přijímání plateb od Komise. Členský stát by měl určit všechny formy svého vztahu s platebním orgánem a pozdějšího vztahu s Komisí.

Počet zaměstnanců
Počet ročních pracovních jednotek (RPJ), tj. počet pracovníků s plným pracovním úvazkem na celý rok, přičemž u pracovníků s částečným pracovním úvazkem a u sezónních pracovníků se započítá příslušný zlomek RPJ.

Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU (HSS)
Základním cílem politiky HSS je posílení hospodářské a sociální soudržnosti EU, především podporou aktivit v oblasti regionální, strukturální, sociální a zemědělské politiky a politiky na podporu zaměstnanosti.

Požadované prostředky
Objem finančních prostředků navržených ze strany žadatelů v projektových žádostech.

Pravidlo N+2
Základním dokumentem, kterým se použití pravidla n+2 řídí, je Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999. Pravidlo N+2 znamená, že každý závazek členské země přijatý vůči Evropské komisi musí být splněn do dvou let od přijetí tohoto závazku. V opačném případě může Evropská komise část závazku, který nebyl uhrazen platbou na účet nebo na něž neobdržela žádost o platbu zrušit. Nárokované prostředky strukturálních fondů 2005 a 2006 tudíž mohou být čerpány i v letech 2007, resp. 2008, tj, po skončení programovacího období 2004 - 2006. V praxi to znamená, že finanční prostředky alokované pro členský stát pro rok 2004 musí být vyčerpány (tj. reálně proinvestovány v projektech) nejpozději do konce roku 2006. Z tohoto důvodu jsou žadatelé o finanční podporu informováni v rámci výzev pro předkládání projektů o přípustné době realizace projektu a době jeho finančního vypořádání. Tyto údaje jsou také uvedeny ve smlouvě o financování. Pravidlo N+2 bude v České republice platit také v období 2011-2013. Pro období 2007-2010 je v platnosti pravidlo N+3.

Pravidlo N+3
Pravidlo N+3 znamená, že každý závazek členské země přijatý vůči Evropské komisi musí být splněn do tří let od přijetí tohoto závazku. Pravidlo N+3 platí v ČR pro období 2007 - 2010 včetně.

Prioritní osa
Základní oblasti rozvoje, jejichž realizací jsou naplňovány specifické cíle, jsou definovány jako tzv. prioritní osy. Prioritní osy jsou součástí každého strategického dokumentu. Obsahuje je Národní rozvojový plán, Národní strategický referenční rámec a také operační programy se dělí na prioritní osy.

Program rozvoje kraje (PRK)
Zpracování strategických dokumentů, zabývajících se rozvojem jednotlivých krajů, je povinností regionálních samospráv. Základním dokumentem strategie regionálního rozvoje na úrovni kraje je Program rozvoje kraje. Jedná se o dokument střednědobé až dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území kraje

Programovací období
EU realizuje cíle své regionální a strukturální politiky v rámci sedmiletých cyklů, pro které členské země zpracovávají vždy nové programové dokumenty. V těch je stanoven rozpočet a jsou definovány a nastaveny nové cíle a priority, jež se členské státy v daném období snaží dosahovat a naplňovat v souladu se základními strategickými dokumenty EU. Poslední programovací období bylo v letech 2000-2006 (ČR do něj vstoupila v roce 2004) a navazující období probíhá v letech 2007 - 2013.

Programování
Tento princip znamená, že se pomoc realizuje nikoli na základě nekoncepčně předkládaných projektů, ale naopak prostřednictvím projektů naplňujících cíle programových dokumentů operačních programů, národního strategického referenčního rámce a dalších strategických dokumentů. Výsledkem je vzájemně integrovaný programový celek uskutečňovaný v dlouhodobějším horizontu, který se zaměřuje na dosažení cílů definovaných rozvojových priorit. Cíle fondů EU jsou sledovány v rámci systému víceletého programování organizovaného v několika fázích, které zahrnují určení priorit, financování a systém řízení a kontroly.

Projekt
Projektem se v kontextu fondů EU rozumí konkrétní ucelený podrobně rozpracovaný projektový záměr, který je součástí projektové žádosti. Projekt v sobě zahrnuje soubor aktivit směřujících k dosažení předem stanoveného a jasně definovaného cíle a je limitován určitým časem a rozpočtem.

Projektová žádost
Projektovou žádost vyplňuje žadatel a předkládá ji s cílem získat finanční podporu v rámci operačního programu. Projektová žádost je elektronický formulář nebo se využívá kombinace elektronického formuláře a papírových příloh žádosti. Projektová žádost musí být zpracována v souladu s podmínkami operačního programu. Projektová žádost se předkládá v době výzvy k tzv. zprostředkujícímu subjektu. Projektová žádost vždy obsahuje: údaje o žadateli, informace o projektu, rozpočet a financování projektu, soulad projektu s horizontálními prioritami, prohlášení o podpoře "de minimis".

Projektový cyklus
Projektový cyklus je celý proces od promyšlení projektového záměru, nalezení vhodného dotačního titulu a zdroje financování, zpracování žádosti, předložení žádosti k posouzení, uskutečnění projektu, administrace a vyhodnocení projektu.

Projektový záměr
Projektový záměr je konkrétní představa o budoucím projektu. Pokud si žadatel napíše projektový záměr na papír, mělo by se jednat přibližně o dvoustránkový dokument, který podává základní informace o projektu - cíle projektu, zdroje financování, způsoby realizace, časový harmonogram a předpokládané výstupy projektu.

Projekty vytvářející příjmy
Projektem vytvářejícím příjmy se rozumí projekt, který v sobě zahrnuje účtování poplatků hrazených přímo uživateli za používání infrastruktury, poplatky uživatelů za poskytování služeb nebo jakýkoliv projekt zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov.

Prováděcí dokument
Prováděcí dokument je připravován v návaznosti na operační program. Prováděcí dokument informuje o implementačním uspořádání a indikátorech na úrovni oblastí podpory, dále o konkrétních formách a výši podpory v jednotlivých oblastech, způsobilých výdajích, příjemcích podpory atp. Je to dokument zpřesňující operační program. Žadatel by si měl vždy nastudovat text operačního programu i prováděcího dokumentu.

Publicita projektu
Příjemce podpory má povinnost informovat veřejnost o tom, že jeho projekt je spolufinancován z fondů EU. Pod tím si lze představit např. informační panel, tabuli, plakát, leták či pamětní desku s příslušným textem a vizuálním symbolem. Konkrétní pravidla pro označení zařízení, budov a dalších výstupů projektů jsou popsána v Příručce pro příjemce.

Rámce podpory Společenství
Rámce podpory Společenství (RPS) koordinují regionální aktivity EU po dobu šesti let, přičemž se příležitostně týkají čtyř strukturálních fondů (ERDF, ESF, EAGGF, FIFG) a EIB. V každém případě však projekty musí být zahrnuty do plánů již vyvinutých národními orgány, oblastními orgány a jejich ekonomickými partnery.

Region soudržnosti
Regiony soudržnosti jsou v oblasti regionální politiky základními statistickými jednotkami pro výpočet ukazatele HDP/obyvatele, na základně kterého je přidělena podpora ze strukturálních fondů. Jsou jimi regiony na úrovni NUTS II (NUTS - klasifikace územních statistických jednotek). V programovacím období 2007-2013 má každý Region soudržnosti historicky poprvé svůj vlastní Regionální operační progam (ROP), který je úzce zaměřen na řešení problémů daného regionu.

Regionální operační programy (ROP)
Globálním cílem ROP je urychlení rozvoje regionů ČR, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice a posílení kvality života obyvatel, při respektování vyváženého a udržitelného rozvoje regionů vycházející z využití jejich potenciálu. Regionální operační programy pokrývají několik tematických oblastí s cílem zvýšení konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity regionů pro investory. Každý ROP je řízen samostatně Regionální radou (RR) příslušného regionu soudržnosti. Na regionální operační programy cíle Konvergence je z fondů EU vyčleněno 4,6 mld. € (cca 131,4 mld. Kč).Jedná se o ROP NUTS II Jihozápad, ROP NUTS II Severozápad, ROP NUTS II Severovýchod, ROP NUTS II Střední Čechy, ROP NUTS II Jihovýchod, ROP NUTS II Moravskoslezsko a ROP NUTS II Střední Morava.

Regionální politika
Regionální politika je soubor opatření, kterými vláda uskutečňuje vyvážený rozvoj státu nebo územního obvodu kraje v rámci přijatých opatření, včetně státní podpory regionálního rozvoje. Regionální politika vytváří podmínky pro koordinaci a realizaci hospodářské a sociální soudržnosti. Nedílnou součástí veřejné podpory v rámci regionální politiky je politika podpory regionálního rozvoje, která je zaměřena na regiony se soustředěnou podporou státu a ostatní regiony. Česká regionální politika je zohledněna v kritériích pro výběr projektů v jednotlivých operačních programech spolufinancovaných z fondů EU.

Regionální rada
Regionální rada je instituce, která vznikla na základě novely zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje. Každý region soudržnosti spadající pod cíl Konvergence má svou regionální radu. Rada je řídícím orgánem Regionálního operačního programu pro příslušné území NUTS II. Hlavním úkolem Regionální rady je administrovat prostřednictvím ROP NUTS II finanční prostředky z fondů EU v letech 2007-2013. Regionální rada má tři orgány: Předseda Regionální rady; Výbor Regionální rady - je složen ze zástupců krajů, výbor schvaluje výběr projektů, kterým bude poskytnuta dotace z fondů EU; Úřad Regionální rady - zabezpečuje úkoly spojené s funkcí řídícího orgánu Regionálního operačního programu.

Rizikové investice (Venture Capital)
Britská asociace rizikového kapitálu definuje rizikový kapitál jako "prostředky pro financování zakládání, rozvoje, expanze anebo odkupu společnosti, přičemž poskytovatel rizikového kapitálu získává schválenou část akciového kapitálu (čistého jmění) společnosti jako náhradu za poskytnutí potřebných prostředků".

Rizikový kapitál (Risk Capital)
Prostředky akcionářů v podnikání, které jsou při likvidaci propláceny jako poslední a které jsou proto nejrizikovější.

ROP
Regionální operační program je operační program vyhlašován v každém regionu NUTS II (pro období 2007-13).

Rovné příležitosti
Princip rovných příležitostí patří mezi základní prioritní horizontální témata EU. Princip rovných příležitostí znamená potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. Téma rovných příležitostí se vztahuje i na další znevýhodněné skupiny, jako jsou migranti, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol. Zvláštní důraz je kladen na naplňování principu rovných příležitostí žen a mužů, který patří mezi základní cíle Evropských společenství a jako takový je i hlavním cílem strukturálních fondů.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Rozhodnutí o poskytnutí dotace je právním aktem poskytujícím peněžní prostředky konečnému příjemci. Rozhodnutí je vydáváno příslušným řídicím orgánem, do jehož působnosti spadá daný projekt a který rozhoduje o poskytnutí dotace. Rozhodnutí je vydáváno na celkovou dobu uskutečňování daného projektu a obsahuje zejména označení příjemce dotace, účel, na který je dotace poskytována, výši pomoci z Národního fondu (strukturálních fondů), popř. státního rozpočtu, časový harmonogram plnění projektu a podmínky užití dotace, resp. podmínky, které je nutné dodržet po poskytnutí dotace. Další náležitosti rozhodnutí o poskytnutí dotace stanoví zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v platném znění. Podmínky poskytnutí dotace stanoveny také ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Rozpočet projektu
Rozpočet projektu popisuje strukturu financování projektu v jednotlivých letech realizace včetně členění celkových výdajů na způsobilé a nezpůsobilé (uznatelné a neuznatelné náklady). V rozpočtu projektu se uvádí tzv. veřejné financování, tj. podíly, kterými do rozpočtu projektu přispějí fondy EU nebo státní, krajské, městské a obecní rozpočty. Nutné je poskytnutí informace o podílu soukromého spolufinancování žadatele a úvěrech a půjčkách souvisejících s realizací projektu. Rozpočet je obvykle součástí projektové žádosti.

RPS
Rámec podpory Společenství

RRA - Regionální rozvojová agentura
Příspěvkové agentury krajských úřadů napomáhající rozvoji kraje/regionu.

RRS NUTS II
Úřad Regionální rady soudržnosti NUTS II

Řízení rizik
Řízení rizik je proces identifikace, měření nebo vyhodnocování rizik, sledování a případné přijímání opatření, která vedou k omezení podstupovaných rizik.

ŘO - Řídicí orgán
Jedná se o jakýkoli veřejný či soukromý orgán nebo státní subjekt na regionální či místní úrovni jmenovaný členským státem (nebo sám členský stát, jestliže tuto funkci sám vykonává) za účelem řízení pomoci ze strukturálních fondů. Na základě rozhodnutí členského státu může být řídicím orgánem stejný subjekt, jako je platební orgán pro danou pomoc.

SAPARD
Program SAPARD je jedním ze tří finančních nástrojů (společně s programy Phare a Ispa) pro pomoc kandidátským zemím při přípravě na vstup, který uchazečům pomáhá při přípravě společné zemědělské politiky, zejména co se týče norem pro kvalitu potravinářských produktů a ochrany spotřebitelů a životního prostředí.

SEA - Strategické posuzování vlivů na životní prostředí
SEA se v posledních letech stává klíčovým nástrojem ochrany životního prostředí. SEA je především zaměřena na posuzování plánů, programů, politik, strategií a koncepcí, to jest materiálů s výhledem na určité období. Cílem tohoto posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní komplexní informace o možném vlivu zamýšlených aktivit na životní prostředí.

Sektorový operační program
V rámci cíle Konvergence je pro období 2007-2013 připraveno celkem 8 sektorových operačních programů (OP). Každý z těchto 8 operačních programů má specifické tematické zaměření a budou se ve většině případů realizovat ve všech regionech soudržnosti ČR s výjimkou hl. m. Prahy. Na sektorové operační programy cíle Konvergence je vyčleněno 21,2 mld. EUR. Jedná se o OP Doprava, OP Životní prostředí, OP Podnikání a inovace, OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Integrovaný OP a OP Technická pomoc. Existují však mezi nimi i tzv. vícecílové OP, které budou realizovány na území celé ČR včetně Prahy: OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Integrovaný OP a OP Technická pomoc. Tyto OP jsou navíc doplněny prostředky z cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost ve výši 75,77 mil. EUR, které jsou určeny pro realizaci vícecílových programů na území hl. m. Prahy.

Schválené prostředky
Objem finančních prostředků v projektech, které byly schváleny k financování.

Souběh dotací
Podmínka vylučující "souběh dotací" znamená, že, žádný projekt spoluhrazený ze strukturálních fondů nelze podporovat současně v rámci více cílů politiky HSS. Financování projektu ze strukturálních fondů vylučuje možnost čerpání finančních prostředků na stejný projekt z dalších národních nebo zahraničních programů.

Spolufinancování (kofinancování)
Jedním ze specifických rysů grantů je to, že musíte vložit do projektu také vlastní peníze. Zřídkakdy grant poskytne více než 75ti % úhradu nákladů projektu. Většinou je dostupná 50ti až 75ti % míra.

SROP
Jedná se o operační program vytvořený za účelem podpory rozvojových projektů jdoucích napříč spektrem SOP (Sektorových operačních programů). Platný v období 2004-6.

SSZ
Správa služeb zaměstnanosti.

Strukturální fondy
Strukturální fondy financující programy se zaměřením na redukci ekonomické a rozvojové nerovnosti regionů.

Studie proveditelnosti (Feasibility study)
Je nástrojem pro zdůvodnění návrhu projektu v oblasti ekonomické a technické.

Subsidie (Subsidium)
Pomoc, podpora. Druh pomoci poskytované státními (místními) orgány na pomoc určitému hospodářskému odvětví.

Subvence
Podpora poskytovaná nějaké organizaci státem nebo jinou organizací k zajištění přesně vymezené činnosti, na níž má subjekt poskytující subvenci zvláštní zájem. Přesným určením účelu se subvence může lišit od dotace.

Technická pomoc (asistence)
Technickou pomocí se rozumí finanční podpora realizace a řízení programů spolufinancovaných z fondů EU. V rámci technické pomoci jsou poskytovány prostředky na pokrytí nákladů na řízení, monitorování, kontrolu, analýzu, publicitu, propagaci programů, dále na vzdělávání pracovníků implementační struktury apod. Technická pomoc je součástí každého operačního programu. Česká republika má navíc v období 2007 - 2013 k dispozici celý jeden operační program s názvem Operační program technická pomoc.

Tendr - veřejná soutěž
Veřejně učiněná výzva k podání návrhů na uzavření smlouvy týkající se určitého plnění. Účelem je soustředit větší počet návrhů a z nich vybrat nejvýhodnější. Veřejnou soutěž zpravidla vypisuje vláda, místní úřady, místní správní orgány a veřejné instituce. Vyhodnocení nabídek se většinou provádí veřejně.

Udržitelnost projektu
Udržitelnost je časový úsek, po který musí příjemce podpory udržet výstupy projektu. K udržení výstupů projektu se příjemce podpory zavazuje ve smlouvě o financování. Efekty projektu musí být udrženy v nezměněné podobě po dobu pěti let ode dne podpisu smlouvy mezi žadatelem a řídícím orgánem. Naplňování a udržení hodnot výstupů může být předmětem kontroly ze strany příslušných institucí. Při nesplnění povinnosti udržitelnosti může být žadatel v krajním případě požádán o vrácení dotace nebo její části. Pokud dojde v projektu k podstatné změně, která ovlivňuje povahu projektu nebo výsledky jeho provádění anebo poskytuje nějaké firmě nebo veřejnému orgánu nepatřičnou výhodu a je výsledkem buď změny v povaze vlastnictví nějaké součásti infrastruktury nebo ukončení či přemístění nějaké produktivní činnosti, má členský stát povinnost informovat o těchto změnách Komisi a postupovat podle článku 98 Nařízení Rady 1083/2006.

ÚOHS
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

ÚP
Úřad práce.

Úřad regionální rady
Úřad Regionální rady je výkonným orgánem Regionální rady, který zabezpečuje veškeré úkoly spojené s funkcí řídícího orgánu Regionálního operačního programu s výjimkou těch záležitostí, které jsou svěřeny Výboru Regionální rady (výboru je svěřeno mj. schvalování realizační a řídící dokumentace ROP, schvalování výběru projektů, výroční a závěrečné zprávy, informačních a komunikačních aktivit apod. V čele Úřadu Regionální rady stojí ředitel. Ředitel je podřízen předsedovi Regionální rady. Ředitele jmenuje a odvolává výbor.

Uskutečněné výdaje
Výdaje skutečně zrealizované v projektech, ke kterým příjemci zašlou žádosti o platbu (doložené fakturami a výpisy z účtů) na Řídicí orgán. Číslo vypovídá o reálně uskutečněných aktivitách v programech (výstavbě, školeních, nakoupených technologiích, vykonaných pracech…) a jejich kapacitě prostředky absorbovat. Uskutečněné výdaje se sledují za celý operační program, jsou důležitou informací o pokroku realizace programu.

ÚV ČR
Úřad vlády ČR.

Velké projekty
Evropské fondy mohou v rámci každé pomoci financovat výdaje na velké projekty. Velkými projekty jsou projekty, které tvoří ekonomicky neoddělitelné práce; tyto neoddělitelné práce plní přesnou technickou funkci a mají jasně identifikované cíle. Jejich celkové náklady překračují částku 50 milionů EUR. Evropské komisi musí být předloženy všechny velké projekty realizované členským státem EU. Hlavním důvodem tohoto opatření ze strany Evropské komise je nutnost přísného posuzování státní podpory tak, aby nedocházelo k narušování hospodářské soutěže v rámci většího otevření a integrace trhů.

Veřejná podpora
Jakákoliv forma podpory poskytnutá způsobem, který narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž zvýhodněním určité oblasti podnikání nebo odvětví výroby.

Výběrové řízení
Proces příjmu a vyhodnocení nejlepších nabídek jehož výsledkem bývá vybrání nejvhodnějšího dodavatele zboží, materiálu, stavebních prací nebo služby.

Výbor Regionální rady
Orgán Regionální rady regionu soudržnosti, jehož členové jsou voleni z členů zastupitelstev krajů sdružených v regionu soudržnosti. Výbor regionální rady je zodpovědný za řízení a provádění Regionálního operačního programu. Sleduje realizaci ROP a předkládá monitorovacímu výboru, resp. i příslušné Regionální radě návrhy a doporučení pro úpravu programového dokumentu a prováděcího dokumentu. V konečné fázi hodnocení projektů schvaluje relevantní projekty za účelem poskytnutí dotace.

Výbor regionů
Výbor regionů se skládá ze zástupců regionálních a místních orgánů a jeho úkolem je zajišťovat, aby tyto orgány mohly vyjádřit své stanovisko při utváření politik Evropské unie. Sídlo Výboru regionů je v Bruselu. Úkolem Výboru regionů je především prosazovat názory místních a regionálních orgánů na legislativu Evropské unie. Evropská komise a Rada musí konzultovat výbor regionů v takových otázkách, které se přímo dotýkají místních a regionálních orgánů. Výbor může z vlastního podnětu zaujímat stanoviska a předkládat je Evropské komisi, Radě a Evropskému parlamentu. Výbor však nemá rozhodovací pravomoc, je to pouze konzultativní orgán pro ostatní rozhodovací a výkonné orgány Unie.

Vyčerpané prostředky
Výdaje, které byly zaslány na účty příjemců po formální kontrole všech náležitostí žádostí o platbu (faktur atp.)

Výše podpory
Výše podpory se liší podle různých operačních programů, vše závisí na zaměření projektu, velikosti projektu a právní formě žadatele. Soukromé podnikatelské projekty mohou získat spolufinancování v průměrné výši cca 50% způsobilých výdajů projektu, projekty veřejných institucí pak o několik desítek procent více (cca 80 - 85 %) a neziskové projekty ve vybraných oblastech podpory až 100%.

Vyvážený rozvoj regionů
Vyvážený rozvoj regionů je jednou ze zásad regionální politiky Evropské unie. Ta je založena na solidaritě rozvinutějších regionů a zemí ve vztahu k méně rozvinutým regionům a je odůvodněna potřebou zachovat sociální konsensus mezi regiony a sociálními skupinami v rámci států i v rámci Evropské unie. Motivy spojené s tímto přístupem jsou především sociálněpolitické. Strukturální fondy přispívají k dosažení cíle vyváženého rozvoje regionů zejména posilováním celkové konkurenceschopnosti na regionální úrovni založené na využití existujících silných stránek a rozvojových podnětů doprovázené eliminací faktorů překážejících rozvoji identifikovaných jako slabé stránky regionálního rozvoje. Největší podpora (z hlediska objemu přidělených prostředků) je poskytnuta strukturálně postiženým regionům, ale všestranně podpořeny jsou všechny regiony ČR. Cílem je vytvoření ekonomicky udržitelných forem podpory zahrnujících opakované využití zdrojů, a tím ustavení podmínek pro dosažení udržitelného ekonomického rozvoje.

Výzva
Je uveřejňována v různých intervalech a vyzývá k předložení návrhů za účelem posouzení projektů a dalších opatření pro realizaci specifických programů. Tato opatření jsou spolu s termínem uzávěrky pro předkládání návrhů definována ve „znění výzvy“ publikovaném v Úředním věstníku Evropských společenství.

Výzva - jedno- nebo více-kolová
Kolová výzva je vymezený časový úsek ve kterém je možné podávat žádosti o dotace. Trvá obvykle několik týdnů, pokud je delší, tak přibližně 2 až 3 měsíce. Žádosti přijaté v jednom kole výzvy se hodnotí najednou. V rámci jednoho programu může být vyhlášeno více kol výzev, např. v rámci OP Podnikání a inovace vyhlašuje agentura Czechinvest nejdříve kolo příjmů registračních žádostí a po jejich vyhodnocení je vyhlášeno druhé kolo přijmu plných žádostí o dotace.

Výzva - průběžná
Průběžná výzva je termín, ve kterém se přijímají žádosti o dotace. U průběžné výzvy je stanoven první den, od kterého se přijímají žádosti a příjem žádostí pak nadále trvá po celé programovací období nebo do vyhlášení konce příjmu žádostí. Žádosti se přijímají a hodnotí průběžně. Žadatelé jsou také průběžně informováni o zbývající alokaci připadající na výzvu a dalších technických náležitostech. Výzvy tohoto typu trvají obvykle několik měsíců až let.

Winding-up (ukončení pomoci)
Ukončení každé pomoci se provádí na základě prohlášení, ve kterém jsou shrnuty závěry kontrol provedených v předchozích letech. Prohlášení musí obsahovat posudek platnosti žádosti o platbu konečného zůstatku a zákonnost a řádnost transakcí zahrnutých do závěrečného prohlášení o výdajích. Prohlášení vypracuje osoba nebo útvar, jejíž funkce je nezávislá na jmenovaném řídicím orgánu. Prohlášení se předkládá Komisi. Členské státy mohou k tomuto textu připojit vlastní stanovisko, jestliže to považují za nezbytné.

Žadatel
Ten, kdo předkládá projekt a žádá o jeho spolufinancování.

Žádost o platbu
Žádosti o provedení platby zasílá příjemce pomoci příslušnému řídícímu nebo implementačnímu orgánu. Žádosti jsou zasílány v intervalech, které stanoví smlouva o financování popř. Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Žádost musí být doložena potřebnými doklady (zaplacené faktury, výpisy z účtů).

Zálohové platby
U vybraných projektů neziskového sektoru mohou být v období 2007-2013 uplatňovány tzv. zálohové platby, tj. platby příjemcům na začátku realizace projektu. Důvodem je snaha o zvýšení schopnosti žadatelů z neziskového sektoru spolufinancovat své projekty. Podmínky poskytnutí zálohové platby jsou součástí smlouvy o financování. Základní principy zálohových plateb jsou také popsány v metodice finančních toků pro období 2007-2013, kterou vydalo Ministerstvo financí ČR.

Závěrečná zpráva projektu
Závěrečná zpráva projektu je souhrnným strukturovaným informováním o řešení projektu za poslední periodicky stanovené období a zároveň konečným shrnutím celé doby řešení projektu pro závěrečné hodnocení projektu. Zprávu zpracovává a odevzdává příjemce pomoci. Zpráva se předkládá řídícímu orgánu. Řídící orgán může vznést k této zprávě připomínky. Pokud tak neučiní do 3 měsíců od předložení zprávy, je zpráva považována za schválenou.

Zprostředkující subjekt
Instituce zodpovědná Řídícímu orgánu, který jí delegoval určité činnosti vůči Konečným příjemcům.

Zvýhodněné úvěry / měkké půjčky (Soft Loans)
Půjčky, které nejsou úročeny nebo je jejich úroková sazba nižší než náklad zapůjčeného kapitálu; půjčky poskytované vypůjčovatelům bez obvyklých podmínek ručení vyžadovaných clearingovými (zúčtovacími) bankami a dalšími komerčními věřiteli. Vypůjčovatelům jsou zpravidla nabízeny některé formy slev, buď za požadavků určitých záruk anebo platbou úroků. Jednou z podmínek dlouhodobého úvěru může být rovněž platba nízkého nebo žádného úroku, navíc v některých případech mohou půjčovatelé zažádat o odklad v placení.

Zdroj: GRANT ADVISOR, www.j4bPoradce.cz, www.strukturalni-fondy.cz