Jaké jsou výhody předplatného oproti bezplatnému přístupu jako registrovaný? Jaké jsou rozdíly mezi úrovněni předplatného?

Stručně řečeno, narozdíl od uživatelů se zkušebním přístupem, kteří získávají informace o přibližně 25% možností finanční podpory, předplatitelé získají přehled úplný. Úroveň BASIC je omezena na monitoring pro vlastní organizaci a na možnosti ve vztahu k jednomu z okresů ČR (například výzvy pro mateřskou školku v okrese Praha - východ). Úroveň STANDARD je ohraničena monitoringem pro jeden celý sektor (například veřejný) a monitoring v úroveni PROFI není nijak limitován.


Vytvoření zkušebního přístupu

Formulář pro založení zkušebního přístupu naleznete zde.

Náhled uživatelské části

 


Nastavení monitoringu výzev ( hlídacího psa)  

Hlídací pes je nadefinovaný soubor vyhledávacích kritérií pro zasílání dotačního monitoringu. Díky této funkci můžete pomocí e-mailového zpravodajství sledovat aktuální novinky, které se týkají pouze toho co vás zajímá. Aktuálních dotačních výzev může být až jeden tisíc; asi byste si o nás nemysleli nic dobrého, pokud bychom vám posílali 170 nových dotačních možností každý týden, které většinou nemůžete využít.

Každá dotační / grantová výzva je určena jen pro vybrané právní formy organizací, v rámci vymezeného území, s danou historií organizace, podporuje pouze vymezené aktivity projektu, nabízí dotace na projekty v předem určené velikosti a je časově vymezena termínem vyhlášení nebo termínem příjmu žádostí. Všechna tato kritéria přijatelnosti musí vaše organizace a projekt splnit, abyste mohli doufat, že zrovna váš projekt bude vybrán k financování.

Po vzájemné dohodě vám tedy budeme posílat jen to, co vás zajímá. A naopak vám odpadá tak starost o to, zda nedošlo k vyhlášení výzvy, k neočekávané změně podmínek, apod. 


Struktura newsletteru pro předplatitele

V těle newsletteru DotaceOnline.cz naleznete vždy přehled nových a aktualizovaných výzev  odpovídajících nastavení vašeho hlídacího psa.

V příloze newsletteru DotaceOnline.cz naleznete všechny aktuální dotační příležitosti vygenerované k danému dni na základě vašich kritérií hlídacího psa ve formátu pdf. Budu - li mít zájem sledovat pouze výzvy komunitárních programů, bude mi zasílán tento newsletter - ukázka.


Příklad nastavení hlídacích psů

Příkladem může být statutární město ABC, které má 15 prioritních projektových záměrů, pro které hledá dotační příležitosti. Jedná se o témata, na které jsou potřebné investiční či neinvestiční dotace, některé záměry spadají pod působnost příspěvkových organizací města, jiné pod město samotné.

Díky naší službě si předplatitel nastaví 15 hlídacích psů, u každého z nich zvolí právní formu žadatele (i více), místo realizace projektu, účel poskytované dotace, zdroj financování, minimální objem dotace, který daný má daný fond poskytnout, případně další kritéria, jako sledování i otevřených výzev, či nikoliv.

Monitoring příležitostí pro každý z projektových záměrů může být zasílán jedné, nebo více osobám. Každý projektový záměr je pojmenován (například Dotace na zateplení radnice) a vyhledané dotační možnosti jsou týdně zasílány do emailu.

Do těla emailu vám pošleme nové nebo aktualizované výzvy k danému záměru, do přílohy emailu vám pošleme všechny otevřené a očekávané (dle předvolby) dotační možnosti ve formátu pdf (ukázka), který je také již připraven pro tisk a předložení na poradách či zasedáních Rady.

Pro odbor školství, mládeže a tělovýchovy jsou všechny 4 záměry zasílány zástupci vedoucí odboru. Jsou sledovány možnosti dostupné pro města v rámci příslušné územní strategie ITI, a jejich příspěvkové organizace. Relevantní pro monitoring jsou pouze výzvy s dotací nad 1 mil. Kč, včetně výzev očekávaných. V rámci sledovaných účelů jsou nastaveny po vzájemné konzultaci tato kritéria: Rozvoj nemovitostí školící infrastruktury, Infrastruktura sport. a volnočas. aktivit, Služby sport. a volnočas. aktivit, Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů, Předškolní a školní vzdělávání, Tvorba vzdělávacích programů a eLearning.

Pro odbor zdraví - monitorovány jsou příležitosti v rámci 5 záměrů pro město ABC a městské nemocnice, v rámci účelů Rozvoj nemovitosti pro soc. a zdrav. služby, Drogová prevence a prevence kriminality, Pečovatelské a sociálně-zdravotní služby, Sociální poradenství a krizová pomoc, Zdravotní péče a zdravotnické služby.Odbor nemá zájem sledovat možnosti s malým příspěvkem, má tedy nastaveny příležitosti poskytující dotaci ve výši 10 mil. Kč v rámci výhradně strukturálních fondů a zdrojů z rozpočtu ČR. Jsou monitorovány jak očekávané, tak otevřené výzvy, včetně kontinuálních.

Pro odbor dopravy, odbor sociální péče nebo odbor kultury a památkové péče by příklady pro zbývajících 6 záměrů mohly být uvedeny analogicky - emaily jsou zasílány například vedoucím daných odborů.

Odbor implementace evropských fondů - monitorovány jsou souhrnně všechny aktuální příležitosti v rámci strukturálních fondů pro město ABC, mimo výše uvedených záměrů.


Náhled tvorby hlídacího psa (krok 1 z 5)


BASIC - Základní úroveň předplatného

Tato úroveň umožňuje nastavit pouze 3 hlídací psy, tj. zasílání 3 emailů s danými vyhledávacími kritérii, a to pouze pro danou právní formu organizace objednatele v kombinaci s 1 lokalitou místa realizace projektu dle volby.

Specifika úrovně předplatného:

 • Tato úroveň je určena pro monitoring dotačních příležitostí pro vlastní organizaci pro 1 místo realizace projektu (omezení dozací dostupných pro konkrétní okres)
 • V základní ceně jeden hlídací pes zasílaný na jednu konkrétní emailovou adresu. Tuto emailovou adresu lze v rámci organizace změnit dvakrát za roční periodu licence, ale vždy jen v rámci emailové domény organizace nabyvatele.
 • Monitoring je určený pro vlastní organizaci předplatitele – licence je omezena pouze na doménu emailu registrovanou na organizaci, ve výjimečných případech lze akceptovat i jinou doménu uživatele, pokud je dle veřejně dostupných výpisů kontaktů prokázáno, že ji nabyvatel již dlouhodobě používá.
 • Určeno pro města a obce pod 2000 obyvatel – velikost municipality bude určena dle informací na www.risy.cz.
 • Určeno pro mateřské, základní a střední, i vyšší odborné školy. Není rozhodující, zda se jedná o soukromý, veřejný nebo neziskový subjekt.
 • V případě všech sektorů je vyhledávání omezeno jedním místem realizace projektu (zobrazí se programy dostupné pro daný okres, včetně krajských, národních i evropských programů). 

STANDARD - Standardní úroveň předplatného

Tato úroveň umožňuje nastavit v základní ceně 10 hlídacích psů, tj. zasílání 10 různých emailů emailu s danými vyhledávacími kritérii, a to pouze pro daný sektor organizace objednatele. 

Specifika úrovně předplatného:

 • Tato úroveň je určena pro monitoring dotačních příležitostí pro vlastní organizaci v rámci příslušného sektoru působnosti Nabyvatele (např. podnikatelský, nebo veřejný nebo neziskový sektor)
 • V základní ceně je 10 hlídacích psů zasílaných na jednu až 10 konkrétních emailových adres dle zadání Nabyvatele. Tyto emailové adresy lze v rámci organizace změnit vždy jen v rámci emailové domény organizace nabyvatele.
 • Monitoring je určený pro vlastní organizaci předplatitele – licence je omezena pouze na doménu emailu registrovanou na organizaci, ve výjimečných případech lze akceptovat i email mimo doménu uživatele, pokud je dle veřejně dostupných výpisů kontaktů prokázáno, že ji nabyvatel již dlouhodobě používá.
 • Určeno pro města a obce nad 2000 obyvatel – velikost municipality bude určena dle informací na www.risy.cz.
 • V případě neziskového sektoru je monitoring omezen na všechny právní formy v rámci neziskového sektoru.

PROFI - Pokročilá úroveň předplatného

Neomezené nastavení hlídacího psa v rámci všech sektorů (podnikatelského, veřejného i neziskového). V základní ceně je 10 hlídacích psů. Příkladem může být jeden z největších českých subjektů, který pro své klienty napříč sektory monitoruje více než 20 tématických okruhů.

Díky naší službě si předplatitel nastaví 20 hlídacích psů, u každého z nich zvolí právní formu žadatele (i více), místo realizace projektu, účel poskytované dotace, zdroj financování, minimální objem dotace, který daný má daný fond poskytnout, případně další kritéria, jako sledování i otevřených výzev, či nikoliv.

Může například sledovat samostatně výzvy strukturálních fondů pro malé a střední podniky v jednom newsletteru, zasílané oddělení péče segmentu SME. Jiné oddělení monitoruje veškeré dotační programy pro veřejný sektor s možností dotace nad 10 mil. Kč. Oddělení se zákazníky v oblasti školství monitoruje veškeré výzvy pro školy, ať jsou již základní, střední nebo vysoké, bez rozlišení, zda jsou soukromé, veřejné či neziskové. Příkladů nastavení je neomezené množství.


Jak správně určit velikost podniku?

Od 1.1.2005 nabyla platnosti nová definice malého a středního podnikání (MSP) uplatňovaná pro organizace podnikatelského sektoru. Do dané velikostní kategorie se tedy zařadíte, pokud splňujete všechna tři kritéria současně. Pokud nespadáte do žádné z těchto tří kategorií, jste velkým podnikem.

Drobný podnikatel (mikropodnik):

 • Hranice obratu nepřevyšuje 2 mil. EUR nebo hranice aktiv nepřevyšuje 2 mil. EUR
 • Zaměstnáváte méně než 10 zaměstnanců v přepočtu na plný pracovní úvazek
 • Jste nezávislí = 25% nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv nesmí vlastnit jeden podnik nebo více podniků, které nesplňují kritéria MSP. (Pokud jste vlastněni jinou právnickou osobou z více než 25%, údaje za tuto / tyto organizace se přičítají a daná skupina podniků se opět posuzuje jako celek z hlediska obratu, aktiv a počtu zaměstnanců).

Malý podnik:

 • Hranice obratu nepřevyšuje 10 mil. EUR nebo hranice aktiv nepřevyšuje 5 mil. EUR
 • Zaměstnáváte méně než 50 zaměstnanců v přepočtu na plný pracovní úvazek
 • Jste nezávislí = 25% nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv nesmí vlastnit jeden podnik nebo více podniků, které nesplňují kritéria MSP.

Střední podnik:

 • Hranice obratu nepřevyšuje 50 mil. EUR nebo hranice aktiv nepřevyšuje 43 mil. EUR
 • Zaměstnáváte méně než 250 zaměstnanců v přepočtu na plný pracovní úvazek
 • Jste nezávislí = 25% nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv nesmí vlastnit jeden podnik nebo více podniků, které nesplňují kritéria MSP.

Právní dokumenty

Úplnou oficiální definici naleznete zde. Velmi důležité je také posoudit vazby na jiné podniky a změny statutu MSP ve sledovaném období.