POVEZ - podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Program je zaměřen na odborné vzdělávání zaměstnanců v podnicích. Vzdělávání bude moci být realizováno jako vzdělávání obecné i specifické, a to jak v akreditovaných, tak neakreditovaných kurzech a také interními lektory příjemce. 

Oprávněnými žadateli mohou být zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, fyzické osoby OSVČ a nestátní neziskové organizace.

Finanční kritéria a harmonogram

 • Dotace v režimu de minimis nebo blokové výjimky.
 • Míra podpory – max. 85 % bez ohledu na velikost v případě podpory de minimis na externí vzdělávací agenturu; v případě blokové výjimky 50 % pro velký podnik, 60 % pro střední podnik a 70 % pro malý podnik.
 • Míra podpory 230 Kč/h v případě interního lektora.
 • Za každou hodinu vzdělávání pak získá příjemce dotace (vyjma OSVČ) max. 198 Kč jako refundaci mzdy školeného zaměstnance. 
 • Vzdělávání může být realizováno až do srpna 2020; příjem žádostí bude ukončen po vyčerpání alokace 1,5 mld. Kč.

Služby dotačního řízení projektu

Naše politika vztahu ke klientovi je založena na sdílení rizika. Pokud jsme neúspěšní při získání grantu, platíte nám pouze stanovený paušál. Ten pokrývá některé z našich nákladů vzniklých zpracováním žádosti. Náš zájem na Vašem úspěchu je proto oboustranný a vzájemně motivující.

Příprava a podání projektové žádosti o dotaci

 • Vypracování vlastní dotační žádosti
 • Komunikace s koordinátorem programu
 • Další služby s ohledem na typ projektu.

Dotační řízení a administrace projektu

 • Metodická podpora věcného i finančního řízení projektu pro zajištění souladu realizace projektu s dotačními pravidly
 • Zpracování povinné publicity a výběrových řízeních
 • Vyplnění a odeslání vstupního a výstupního dotazníku podpořených osob
 • Zpracování případných žádostí o změnu projektu a metodická podpora při případných kontrolách projektu.

Realizace a administrace výběrových řízení

 • Metodická podpora ve všech fázích procesu zadání zakázek
 • Příprava zadávací dokumentace
 • Příprava vzorových podkladů pro jednání  výběrových komisí
 • Elektronická archivace všech dokumentů souvisejících s výběrovými řízeními v elektronických systémech poskytovatele dotace.

 

Reference

Vybrané reference našich projektů během naší 18leté poradenské historie naleznete na tomto odkazu. 

Kontakt

O nás

V roce 1999 jsme se stali první společnost na trhu poskytující komplexní dotační služby ve všech oblastech podpory a od té doby jsme aktivně napomohli k čerpání desítek miliard korun v rámci národních i evropských programů.