OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Školicí střediska

Vyhlášení výzvy: 26. 6. 2018
Zahájení příjmu: 15. 08. 2018
Ukončení příjmu: 30. 05. 2019 (může se změnit)

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky; cílová skupina je definována v textu Výzvy
 • místem realizace je ČR mimo hl. město Prahu

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 0,5 mil. – 5 mil. Kč
 • max. výše podpory: 50% v režimu de minimis

Podporovanými aktivitami jsou:

 • Výstavba nových školicích center.
 • Rekonstrukce školicích center
 • Pořízení vybavení školících prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.
 • Pořízení vzdělávacích programů.

Podporovanými aktivitami nejsou:

 • Pořízení, výstavba či rekonstrukce prostor, které ke školení slouží jen částečně
 • Pořízení vybavení, které ke školení a vzdělávání slouží jen částečně
 • Prostá obnova majetku
 • Pořízení pozemků, budov
 • Realizace vzdělávacích aktivit

Udržitelnost:

Po dobu udržitelnosti je žadatel povinen zabezpečit vytíženost školicího střediska minimálně 30 % z fondu pracovních dní v roce. Za vytížený den se počítá takový, kdy je kapacita školicího střediska naplněna alespoň z 30 % a čistá doba školení je alespoň 3 hodiny (180 minut).

Systém sběru žádostí:

 • průběžný

Služby dotačního řízení projektu

Naše politika vztahu ke klientovi je založena na sdílení rizika. Pokud jsme neúspěšní při získání grantu, platíte nám pouze stanovený paušál, který je až nulový. Drtivou část odměny platíte tedy na základě podpoření projektu. Náš zájem na Vašem úspěchu je proto oboustranný a vzájemně motivující.

Příprava a podání projektové žádosti o dotaci

 • vypracování vlastní dotační žádosti
 • vypracování projektové dokumentace včetně studie proveditelnosti, CBA a dalších příloh
 • komunikace s koordinátorem programu
 • další služby s ohledem na typ projektu.

Dotační řízení a administrace projektu

 • metodická podpora věcného i finančního řízení projektu pro zajištění souladu realizace projektu s dotačními pravidly
 • zpracování informací o stavu realizace projektu a přehledu uskutečněných výdajů projektu, povinné publicity a výběrových řízeních
 • vyplnění a odeslání monitorovacích zpráv, včetně závěrečné zprávy
 • zpracování případných žádostí o změnu projektu a metodická podpora při případných kontrolách projektu.

Realizace a administrace výběrových řízení

 • metodická podpora ve všech fázích procesu zadání zakázek
 • příprava zadávací dokumentace
 • příprava vzorových podkladů pro jednání výběrových komisí
 • elektronická archivace všech dokumentů souvisejících s výběrovými řízeními v elektronických systémech poskytovatele dotace.

Naše historie a reference

Vybrané reference našich projektů během naší 18leté poradenské historie naleznete na tomto odkazu

GRANT ADVISOR se v roce 1999 stal první společností na trhu poskytující komplexní dotační služby ve všech oblastech podpory a od té doby jsme aktivně napomohli k čerpání desítek miliard korun v rámci národních i evropských programů.

Díky našemu brzkému vstupu na trh jsme autorem řady inovací - například jsme také autorem první denně aktualizované online grantové databáze s možností mailingu na míru. Námi nastavené standardy převzala řada našich největších konkurentů.

Kontakt

Naše úspěšnost

Dosahujeme nadstandardní úspěšnosti při schvalování námi předložených žádostí. Pokud bychom se měli srovnávat s konkurenty, kteří o sobě tvrdí, že v rozsahu stovek žádostí dosahují úspěšnosti 98 - 100%, pak se můžeme pochlubit úspěšností ve výši 109%. "Papír snese vše". Ale vážně.

V rámci programů strukturálních fondů dosahujeme více než 85% úspěšnosti díky výběru vhodných projektů, což je vysoce nadstandardní a realistická míra. Důvody případné neúspěšnosti - pokud je to relevantní - vždy umíme předvídat a je na vzájemné domluvě s klientem, zda rizikový projekt podat. Protože naše projekty vybíráme pečlivě a neprodukujeme dotační žádosti masově - soustřeďujeme se nejen na schválení žádostí, ale také na to, aby projekt byl realizován hladce a bez zbytečných sankcí.