OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Nemovitosti III

Vyhlášení výzvy: 22. 6. 2018
Zahájení příjmu: 22. 10. 2018
Ukončení příjmu: 22. 05. 2019 (může se změnit)

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky; cílová skupina je definována v textu Výzvy

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 1 mil. – 30 mil. Kč
 • max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • projekt rekonstrukce objektu

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Dlouhodobý hmotný majetek, zejména úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov. Poskytovatel bude v rámci hodnocení stavebních prací považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen stavebních prací dle katalogů ÚRS/RTS pro daný rok, v němž byla podána Žádost o podporu. V této souvislosti je příjemce povinen k Žádosti o podporu předložit podrobný oceněný položkový rozpočet stavebních prací plánovaných k realizaci v rámci projektu. Pokud cena za stavební práce bude vyšší, než uvádějí normativy pro ocenění stavebních prací (ÚRS/RTS), budou tyto výdaje kráceny na hodnotu odpovídající normativům.
  b) Další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu). Poskytovatel bude v rámci dalších nákladů souvisejících se stavbou považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu.

Specifika a omezení:

 • skutečné místo dopadu realizovaného projektu musí být území ČR mimo hlavního města Prahy
 • místo realizace projektu může být pouze jedno na jeden projekt
 • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt

Podporovanými aktivitami nejsou

Předmětem podpory programu nebudou investice do pořízení nových výrobních technologií, ale pouze investice do stavebních úprav včetně demolice původní stavby a výstavby novostaveb jako rozšíření stávajících využitelných podnikatelských ploch. Podporována nebude výstavba objektu realizovaná jako novostavba tzv. „na zelené louce“. Realizací projektu nesmí dojít k záboru pozemků zapsaných v zemědělském půdním fondu. Tato skutečnost (projekt není realizován na pozemcích zapsaných v ZPF) bude ověřena v rámci registrace dotčených nemovitostí do databáze Brownfields (viz dále), případně v rámci formální kontroly Žádosti o podporu.

V rámci projektu nebude možné podpořit ani výdaje na odstranění ekologických zátěží na projektem dotčených nemovitostech.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky (dále jen „MSP“), které prokáží vlastnická práva k nemovitosti a zároveň budou po ukončení realizace projektu jejím uživatelem, jejichž odvětvové vymezení činnosti je podporované v rámci programu (viz Příloha č. 1).

Systém sběru žádostí:

 • průběžný

Služby dotačního řízení projektu

Naše politika vztahu ke klientovi je založena na sdílení rizika. Pokud jsme neúspěšní při získání grantu, platíte nám pouze stanovený paušál, který je až nulový. Drtivou část odměny platíte tedy na základě podpoření projektu. Náš zájem na Vašem úspěchu je proto oboustranný a vzájemně motivující.

Příprava a podání projektové žádosti o dotaci

 • vypracování vlastní dotační žádosti
 • vypracování projektové dokumentace včetně studie proveditelnosti, CBA a dalších příloh
 • komunikace s koordinátorem programu
 • další služby s ohledem na typ projektu.

Dotační řízení a administrace projektu

 • metodická podpora věcného i finančního řízení projektu pro zajištění souladu realizace projektu s dotačními pravidly
 • zpracování informací o stavu realizace projektu a přehledu uskutečněných výdajů projektu, povinné publicity a výběrových řízeních
 • vyplnění a odeslání monitorovacích zpráv, včetně závěrečné zprávy
 • zpracování případných žádostí o změnu projektu a metodická podpora při případných kontrolách projektu.

Realizace a administrace výběrových řízení

 • metodická podpora ve všech fázích procesu zadání zakázek
 • příprava zadávací dokumentace
 • příprava vzorových podkladů pro jednání výběrových komisí
 • elektronická archivace všech dokumentů souvisejících s výběrovými řízeními v elektronických systémech poskytovatele dotace.

Naše historie a reference

Vybrané reference našich projektů během naší 18leté poradenské historie naleznete na tomto odkazu

GRANT ADVISOR se v roce 1999 stal první společností na trhu poskytující komplexní dotační služby ve všech oblastech podpory a od té doby jsme aktivně napomohli k čerpání desítek miliard korun v rámci národních i evropských programů.

Díky našemu brzkému vstupu na trh jsme autorem řady inovací - například jsme také autorem první denně aktualizované online grantové databáze s možností mailingu na míru. Námi nastavené standardy převzala řada našich největších konkurentů.

Kontakt

Naše úspěšnost

Dosahujeme nadstandardní úspěšnosti při schvalování námi předložených žádostí. Pokud bychom se měli srovnávat s konkurenty, kteří o sobě tvrdí, že v rozsahu stovek žádostí dosahují úspěšnosti 98 - 100%, pak se můžeme pochlubit úspěšností ve výši 109%. "Papír snese vše". Ale vážně.

V rámci programů strukturálních fondů dosahujeme více než 85% úspěšnosti díky výběru vhodných projektů, což je vysoce nadstandardní a realistická míra. Důvody případné neúspěšnosti - pokud je to relevantní - vždy umíme předvídat a je na vzájemné domluvě s klientem, zda rizikový projekt podat. Protože naše projekty vybíráme pečlivě a neprodukujeme dotační žádosti masově - soustřeďujeme se nejen na schválení žádostí, ale také na to, aby projekt byl realizován hladce a bez zbytečných sankcí.