NOVÁ VLNA VÝZEV 2018 - SOUHRNNÁ CENOVÁ NABÍDKA SLUŽEB DOTAČNÍHO PORADENSTVÍ OP PIK, OP ZAMĚSTNANOST

Tento program má k dispozici cca 117 mld. Kč určených speciálně pro podnikatele; z toho bylo k 20. 4. 2018 proplaceno na účet podnikatelů necelých 7 mld. Kč, projekty s vydaným Rozhodnutím mají alokováno cca 32 mld. Kč. Lze tedy očekávat, že budou (obdobně jako v předchozím OP PI) opět vyhlašovány programy, které zajistí rychlé čerpání dotací a o které mají podnikatelé největší zájem tak, aby bylo zajištěno co největší vyčerpání alokovaných prostředků.

Mezi tyto populární programy patří např. i program Technologie (dotace na nové stroje) a program Nemovitosti (dotace na opravy a rekonstrukce podnikatelských nemovitostí), dotace na výzkum a vývoj (Inovace, Aplikace, Potenciál) či program na nákup elektromobilů a také ICT v podnicích (možnost nákupu IT vybavení).

Jedná se o jednu z posledních dotačních možnosti pro podnikatele (financovaných převážně z evropských zdrojů pro české podnikatele), neboť po skončení programovacího období 2014-2020, bude nové programové období (2021-2027) podporovat podnikatele stále více pomocí zvýhodněných úvěrů. I nadále však podnikatelé budou mít možnost využít dalších dotačních zdrojů – např. krajských, národních, či celoevropských.

Program

Vyhlášení

Příjem žádostí od

Určeno pro

Technologie Průmysl 4.0.

srpen 2018

řííjen 2018

MSP

Nemovitosti

červen 2018

říjen 2018

MSP

Datová centra, centra SS

červen 2018

srpen 2018

MSP, VP

Tvorba nových ICT řešení

listopad 2018

prosinec 2018

MSP, VP

ICT v podnicích

listopad 2018

prosinec 2018

MSP, VP

Inovace

červen 2018

září 2018

MSP, VP

Aplikace

červen 2018

srpen 2018

MSP, VP

Potenciál

červen 2018

říjen 2018

MSP, VP

Úspory energie

červen 2018

červenec 2018

MSP, VP

Elektromobilita

listopad 2018

prosinec 2018

MSP, VP

Školicí střediska

červen 2018

srpen 2018

MSP

Mimo OP PIK lze využít i další programy pro podnikatele - například program POVEZ. Program je zaměřen na odborné vzdělávání zaměstnanců v podnicích. Vzdělávání bude moci být realizováno jako vzdělávání obecné i specifické, a to jak v akreditovaných, tak neakreditovaných kurzech a také interními lektory příjemce.  Dotace v režimu de minimis nebo blokové výjimky. Vzdělávání může být realizováno až do srpna 2020; příjem žádostí bude ukončen po vyčerpání alokace 1,5 mld. Kč.

 

NABÍDKA KOMPLEXNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PŘÍPRAVOU ŽÁDOSTI

Naše cenová politika je založena na sdílení rizika. Pokud jsme neúspěšní při získání grantu, platíte nám pouze stanovený paušál. Ten pokrývá některé z našich nákladů vzniklých zpracováním žádosti. Náš zájem na Vašem úspěchu je proto oboustranný a vzájemně motivující.

Důvody případné neúspěšnosti - pokud je to relevantní - umíme předvídat. Protože naše projekty vybíráme pečlivě a neprodukujeme dotační žádosti masově - soustřeďujeme se nejen na schválení žádostí, ale také na to, aby projekt byl realizován hladce a bez zbytečných sankcí.   

Naši orientační cenovou nabídku naleznete na dalších stranách. Rádi se s Vámi setkáme osobně, za účelem konkretizace Vašich podnikatelských záměrů a výběru nejvhodnějšího dotačního programu pro ně, nejen z výše uvedených.

Předmět nabídky

 1. Příprava a podání projektové žádosti o dotaci
 • Registrace žadatele a projektu do systému MS 2014+
 • Příprava a vypracování žádosti – popis cílů a výstupů a dalších parametrů projektu, soulad projektu s cíli programu, zpracování podkladů pro finanční rating žadatele, vyhodnocení velikosti organizace žadatele a příprava dalších podkladů,  sestavení podrobného rozpočtu a  analýzy nákladů a přínosů, příprava dalších povinných a nepovinných studií a dokumentů
 • Komunikace s koordinátorem programu a další služby s ohledem na typ projektu
 • Další specifické služby související s danou výzvou
 1. Dotační řízení a administrace projektu
 • Metodická podpora věcného i finančního řízení projektu pro zajištění souladu realizace projektu s dotačními pravidly
 • Zpracování monitorovacích zpráv a dalších informací o stavu realizace projektu a přehledu uskutečněných výdajů projektu, povinné publicity a výběrových řízeních
 • Zpracování případných žádostí o změnu projektu a metodická podpora při případných kontrolách projektu
 1. Realizace a administrace výběrových řízení
 • Metodická podpora ve všech fázích procesu zadání zakázek
 • Příprava zadávací dokumentace a vzorových podkladů pro jednání výběrových komisí, revize smluv s vítězi výběrových řízení
 • Elektronická archivace všech dokumentů souvisejících s výběrovými řízeními v elektronických systémech poskytovatele dotace

Na vyžádání zašleme indikativní cenovou nabídku jak pro fázi přípravy, tak pro fázi realizace.

Kontakt na poradce

 • Ing. Martin Dítě, jednatel
 • E-mail: m.dite@grantadvisor.cz
 • Mobil: +420 605 803 502

Dotační poradenství

V roce 1999 jsme se stali první společnost na trhu poskytující komplexní dotační služby ve všech oblastech dotační podpory a od té doby jsme aktivně napomohli k čerpání desítek miliard korun v rámci národních i evropských programů.

Jsme dlouholetým školitelem na akcích Nakladatelství Forum, společnosti Seminaria, podíleli jsme se na tvorbě programů České televize, vystupovali na akcích pořádaných společnostmi BDO, Ernst and Young, Microsoftu, O2, Forum 2000, akcí Neziskovky.cz a mnoha dalších.

Reference

Vybrané reference našich projektů během naší téměř 20leté poradenské historie naleznete zde.

Naše společnost disponuje rozsáhlými zkušenostmi s přípravou stovek investičních i neinvestičních projektů. Tento výčet by mohl být dále rozšířen o velké projekty, které zpracovávali členové našeho týmu mimo naši organizaci, příkladem mohou být významné investiční projekty v oblasti vědy a výzkumu a další.

Naše úspěšnost

Dosahujeme nadstandardní úspěšnosti při schvalování námi předložených žádostí. Pokud bychom se měli srovnávat s konkurenty, kteří o sobě tvrdí, že v rozsahu stovek žádostí dosahují úspěšnosti  98 - 100%, pak se můžeme pochlubit úspěšností ve výši 109%. "Papír snese vše". Ale vážně.

V rámci programů strukturálních fondů dosahujeme téměř 90% úspěšnost díky výběru vhodných projektů, což je vysoce nadstandardní a realistická míra.