Úvod         Najít moji dotaci         Fondy EU         Registrace         Chci poradit         Kolik získali ostatní         Provozovatel         Nápověda      

Úvod  |  Programovací období 2014 - 2020


Programovací období 2014 - 2020

Rokem 2014 vstoupila Česká republika do dalšího programovacího období EU, které v průběhu let 2014 – 2020 dává opět možnost čerpání finančních prostředků. Konkrétní obrysy programového období jsou již známy a my vám prostřednictvím našeho InfoCentra poskytujeme možnost dovědět se vše, co potřebujete. Chcete-li znát, jaké výzvy jsou v rámci jednotlivých Operačních programů vypisovány, klikněte na název jednotlivých Operačních programů.
1. ZÁKLADNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Co jsou to granty a dotace?
Jsou k dispozici dotace mimo fondů EU?
Jak správně napsat dotační žádost?
Nejčastější chyby v realizační fázi projektu
Co jsou investiční pobídky?
Pojem veřejná podpora
Definice malého a středního podniku
Pojem de minimis
Pojem regionální veřejná podpora
Další pojmy a zkratky

2. PROGRAMY EU 2014 – 2020

Rozpočet EU 2014 - 2020
Cíle regionální a strukturální politiky EU
Fondy Evropské unie

3. KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY EU 2014 – 2020

Program pro konkurenceschopnost podniků (COSME)
Program HORIZONT 2020
Ostatní komunitární programy

4. OP V RÁMCI EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU 2014 - 2020

Program rozvoje venkova

PO 1: Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství...
PO 2: Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků...
PO 3: Podpora organizace potravinového řetězce...
PO 4: Obnova, ochrana a zlepšování ekosystémů..
PO 5: Podpora účinného využívání zdrojů...
PO 6: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby...

OP Rybářství

PO 1: Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a...
PO 2: Podpora provádění Společné rybářské politiky
PO 3: Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu...
PO 4: Technická pomoc

5. OP V RÁMCI CÍLE „EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE“

OP Česká republika – Polská republika
OP Česká republika – Slovenská republika
OP Česká republika – Rakouská republika
OP Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
OP Česká republika – Svobodný stát Sasko

Program nadárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE
Program nadnárodní spolupráce DANUBE
Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE
Program meziregionální spolupráce ESPON 2020
Program meziregionální spolupráce INTERACT III


6. OP V RÁMCI CÍLE „INVESTICE PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST“

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

PO 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
PO 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků
PO 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury...
PO 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a ICT
PO 5: Technická pomoc

OP Výzkum, vývoj a vzdělání

PO 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
PO 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
PO 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
PO 4: Technická pomoc

OP Zaměstnanost

PO 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
PO 2: Sociální začleňování a boj s chudobou
PO 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
PO 4: Efektivní veřejná správa
PO 5: Technická pomoc

OP Doprava

PO 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
PO 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
PO 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
PO 4: Technická pomoc – řízení OP

OP Životní prostředí

PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
PO 5: Energetické úspory
PO 6: Technická pomoc

IROP - Integrovaný regionální operační program

PO 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
PO 4: Komunitně vedený místní rozvoj
PO 5: Technická pomoc

OP Praha-pól růstu ČR

PO 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
PO 2: Udržitelná mobilita a energetické úspory
PO 3: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
PO 4: Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
PO 5: Technická pomoc

OP Technická pomoc

PO 1: Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství
PO 2: Jednotný monitorovací systém

 


HARMONOGRAM VÝZEV OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 2014 - 2020

Harmonogram očekávaných výzev 2017 (pdf) »

AKTUÁLNÍ STAV VÝZEV VE VYBRANÝCH PROGRAMECH

(pozn.: PS = programy pro podnikatelský sektor, VS = programy pro veřejný sektor, NS = programy pro neziskový sektor)

PS, VS, NS - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
PS, VS, NS - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
PS, VS, NS - OP Zaměstnanost
PS, VS - OP Doprava
PS, VS, NS - OP Životní prostředí
PS, VS, NS - IROP - Integrovaný regionální operační program
PS, VS, NS - OP Praha - pól růstu ČR
VS - OP Technická pomoc
PS, VS, NS - OP Rybářství
PS, VS, NS - Program rozvoje venkova

Programy územní spolupráce

PS, VS, NS - Interreg V-A ČR- Polsko
PS, VS, NS - Interreg V-A Slovenská republika - ČR
PS, VS, NS - Program spolupráce Rakousko - ČR
PS, VS, NS - Program přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko
PS, VS, NS - Program spolupráce Svobodný stát Sasko - ČR
PS, VS, NS - Program nadárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE
PS, VS, NS - Program nadnárodní spolupráce DANUBE
PS, VS, NS - Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE
PS, VS, NS - Program meziregionální spolupráce ESPON 2020
PS, VS, NS - Program meziregionální spolupráce INTERACT III


V případě dotazů doporučujeme: Často kladené dotazy (FAQ)
Manuál uživatele portálu DotaceOnline.cz (pdf, 2,5 MB)


Software ke čtení dokumentů zdarma

K jednotlivým tématům přikládáme souhrnné materiály ke stažení (většinou ve formátu .pdf). Pro zobrazení těchto dokumentů si můžete zdarma stáhnout, nainstalovat a používat následující software:© GRANT ADVISOR, spol. s r.o Ochrana osobních dat   |  Licenční podmínky   |  Napište nám   |  Více o Grant Advisor

Grant Advisor Idox plc - www.idoxgroup.com