Úvod         Najít moji dotaci         Fondy EU         Registrace         Chci poradit         Kolik získali ostatní         Provozovatel         Nápověda      

Úvod  |  Vyhledávání  |  Výsledky vyhledávání


Nejbližší uzávěrky


Seřadit podle:

LOKÁLNÍ


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem finanční podpory akcí v cyklu Regina a akcí konaných pod záštitou města je vytvářet kulturní a společenské prostředí, především podporou prestižních akcí, které mohou prospět rozvoji kulturního života a dobrému jménu města. Žádat o příspěvek mohou jak fyzické tak právnické osoby.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.06.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem grantu je rozvoj a údržba sportovišť, které nejsou v majetku města. Příspěvky jsou poskytovány na údržbu a investiční záměry směřující ke zlepšení technického stavu sportovišť a tělovýchovných zařízení. Žadateli mohou být fyzické i právnické osoby.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 29.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora vrcholového a výkonnostního sportu převážně pro dospělé a nejstarší kategorie mládeže. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby působící v této oblasti na území města Hradec Králové.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.06.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program podporuje činnosti a akce složek IZS (rozvoj technických prostředků, preventivně výchovné programy, jednorázové akce pro děti a mládež a vydávání periodických i neperiodických publikací). Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 150 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.10.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Dotace se poskytuje na financování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. Žadatelem může být právnická nebo podnikající fyzická osoba zapsaná v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 17.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Mikrogrant je určen na podporu kulturních a uměleckých projektů realizovaných na území statutárního města Plzně, které během roku oživí kulturní dění ve městě. Žadateli mohou být fyzické a právnické osoby působící v kulturní oblasti.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 20 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj udržitelné mobility a na zvýšení podílu udržitelných forem dopravy v rámci plzeňské metropolitní oblasti. Žadateli jsou dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.06.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na nákupy pozemků, staveb, zařízení a vybavení, na výstavbu a stavební úpravy pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované a zakládané organizace, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, NNO, církve a církevní organizace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 20.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy. Žadateli jsou kraj, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované nebo zakládané organizace, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 100 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je finanční podpora volnočasových aktivit občanů a rozvoje činnosti aktivně působících subjektů v oblasti volnočasových aktivit na území Statutárního města Ústí nad Labem. Žadatelem mohou být právnické osoby a fyzické osoby podnikající.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 11.10.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program podporuje projekty v oblasti sportu a sportovní činnosti mládeže. Žadatelem může být fyzická a právnická osoba.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 11.10.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora kulturních, sportovních, volnočasových, vzdělávacích aktivit pro seniory, krátkodobých a jednorázových akcí a aktivit týkající se sociálně-zdravotní problematiku seniorů. Žadateli jsou právnické a fyzické osoby.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 20 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 15.11.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Fond je zřízen k podpoře ekologických akcí a projektů fyzických a právnických osob, jimž jsou z Ekofondu poskytovány příspěvky a dotace. Tento fond působí v oblasti životního prostředí, zemědělství a oblasti městské zeleně. Smyslem je environmentální vzdělávání a výchovy, jakož i ochrana životního prostředí.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 50 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.08.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Fond je zřízen k podpoře ekologických akcí a projektů fyzických a právnických osob, jimž jsou z Ekofondu poskytovány příspěvky a dotace. Tento fond působí v oblasti životního prostředí, zemědělství a oblasti městské zeleně. Smyslem je environmentální vzdělávání a výchovy, jakož i ochrana životního prostředí.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 20 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.08.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Fond je zřízen k podpoře ekologických akcí a projektů fyzických a právnických osob, jimž jsou z Ekofondu poskytovány příspěvky a dotace. Tento fond působí v oblasti životního prostředí, zemědělství a oblasti městské zeleně. Smyslem je environmentální vzdělávání a výchovy, jakož i ochrana životního prostředí.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 100 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.08.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora činnosti organizací, jednotlivců a na podporu významných akcí konaných na území statutárního města Zlína. Vhodným žadatelem jsou fyzické nebo právnické osoby provozující danou činnost na území města Zlína.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 01.11.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Fond je zřízen k podpoře partnerských vztahů města Zlína se zahraničními městy. Z fondu jsou poskytovány příspěvky a dotace fyzickým a právnickým osobám, které se zúčastní kulturních, společenských a sportovních akcí se zahraničními městy v rámci reprezentace města Zlína a propagace přátelských vztahů, a to jak v zahraničí, tak ve městě Zlíně.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 04.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva podporuje projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury - drážních systémů městské a příměstské dopravy. Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva podporuje projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury - drážních systémů městské a příměstské dopravy. Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva podporuje projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury - drážních systémů městské a příměstské dopravy. Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva podporuje projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury - drážních systémů městské a příměstské dopravy. Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva podporuje projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury - drážních systémů městské a příměstské dopravy. Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva podporuje projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury - drážních systémů městské a příměstské dopravy. Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva podporuje projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury - drážních systémů městské a příměstské dopravy. Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva podporuje projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury - drážních systémů městské a příměstské dopravy. Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva podporuje projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury - drážních systémů městské a příměstské dopravy. Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva podporuje projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury - drážních systémů městské a příměstské dopravy. Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva podporuje projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury - drážních systémů městské a příměstské dopravy. Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu č. 5 je částečná úhrada školních akcí žákům, jejichž rodinné majetkové poměry nedovolují účast na vícedenní školní akci (lyžařský výcvik, adaptační kurzy atp.). Žadatelem jsou střední školy zřízené hlavním městem Prahou.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.06.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Grant lze poskytnout na stavební a restaurátorské práce, související přímo se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty hmotných objektů, které jsou nemovitou či movitou kulturní památkou nebo jsou významné z hlediska památkové péče na území hl. města Prahy. Vhodným žadatelem je vlastník památkově významných staveb a objektů.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 16.11.2017

REGIONÁLNÍ


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva podpoří projekty zaměřené na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty, na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované nebo zakládané organizace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 18 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 07.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu terminálů a samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi či dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 54 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 27.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované či zakládané organizace, OSS a jejich příspěvkové organizace, NNO, církve a církevní organizace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 90 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 27.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu, rekonstrukce nebo stavební úpravy objektů a zázemí pro poskytování aktivit polyfunkčních komunitních center včetně vybavení pro zajištění provozu zařízení. Žadateli jsou kraje, obce a dobrovolné svazky obcí, jimi zřizované či zakládané organizace, NNO, církve a církevní organizace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 19 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 16.11.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program podporuje snížení energetické náročnosti bytových domů se 4 a více bytovými jednotkami, a to zlepšením tepelných vlastností budov (zateplování, výměna oken a dveří), výměnou nebo modernizací zařízení pro vytápění, přípravu teplé vody, využíváním pevných nebo tekutých fosilních paliv a podobně. Žadateli mohou být vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 90 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 30.11.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva podporuje projekty zaměřené na budování, rozvoj a modernizaci regionálních datových center, komunikační infrastruktury a vytváření nových a modernizaci stávajících podpůrných informačních systémů. Žadateli jsou kraje, obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 90 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 29.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na podporu pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje – územní plány, územní studie a regulační plány. Žadateli jsou obce s rozšířenou působností.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 04.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora obcí při zajištění oprav dopravní infrastruktury v jejich vlastnictví. Žadateli jsou obce do 3 tisíc obyvatel.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 1 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 11.08.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Hlavní cílem této oblasti je možnost rozvoje obce a jeho území v souladu se schváleným strategickým rozvojovým dokumentem. Podporovanou aktivitou je pořízení územně plánovací dokumentace. Žadatelem mohou být města a obce.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 250 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 15.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podporovat zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cyklistiky jako součást budování systému bezpečných mezinárodních a krajských cyklostezek a cyklotras na území Kraje. Podporovanou aktivitou je např. výstavba nových cyklostezek. Žadateli jsou např. obce, mikroregiony.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 2 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 04.08.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora aktivit směřujících k podpoře zdraví, kvality života, udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do věcí veřejných a tím podporovat zvyšování kvality veřejné správy. Podporovanou aktivitou je pořádání osvětových akcí, přednášek, školení, seminářů, kulatých stolů, konzultací, výstav a prezentací k tématice udržitelného rozvoje. Žadateli jsou např. OPS, občanská sdružení.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 20 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 24.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je rozvoj inovačního prostředí a umožnění kvalitního řízení procesu podnikatelského objevování. Žadateli jsou výzkumné organizace dle Rámce Společenství.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 500 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 18.08.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora projektů a aktivit směřujících k budování a údržbě lyžařských běžeckých tras a značení, které vytvoří základní systém kraje. Podporovanou aktivitou je budování lyžařských tras a značení. Žadatelem mohou být obce, mikroregiony a příspěvkové organizace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 300 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 15.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpořit další vzdělávání lékařů a zvyšování jejich kvalifikace. Podporovanou aktivitou je zvýšení počtu všeobecných praktických lékařů pro děti a dorost cestou jejich vzdělávání u poskytovatelů zdravotních služeb.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 15.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Dotace má podpořit pořizování územních plánů obcí tak, aby se celé území kraje pokrylo aktuálními územními plány, které budou zpracovány digitálně v souladu s datovým modelem pro tvorbu územně plánovací dokumentace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 150 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 13.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program poskytuje podporu na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje, a to na obnovu lesů poškozených imisemi. Konkrétně jsou podporovány aktivity jako přirozená obnova, ochrana mladých lesních porostů, hnojení lesních porostů, atd.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 10.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program poskytuje podporu na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje, a to na obnovu lesů poškozených imisemi. Konkrétně jsou podporovány aktivity jako přirozená obnova, ochrana mladých lesních porostů, hnojení lesních porostů, atd.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 10.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem dotace je podpora zlepšení dostupnosti primární péče obyvatelům kraje. Dotace je určena na částečnou úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním lékaře - úhradu kurzů a stáží stanovených platnými vzdělávacími programy pro jednotlivé obory, realizovaných na akreditovaných pracovištích v rámci postgraduálního vzdělávání v příslušném specializačním oboru.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 15.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora v oblasti zdravotnictví. Program slouží k realizaci projektů v oblasti zdravotnictví na osvětu a výchovu zdravého způsobu života, prevenci zdraví, zmírňování následků onemocnění a poškození zdraví apod. Žadateli jsou FO a PO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 200 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 29.06.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem je prostřednictvím poskytování dotací zajistit systematickou podporu budování absorpční kapacity v kraji v souladu s potřebami RIS3 strategií na národní i krajské úrovni, ale také koordinace přípravy projektových záměrů v kraji. Žadatelem o dotaci může být veřejný (veřejnoprávní) subjekt se sídlem na území kraje.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 500 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 29.06.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby. Žadateli jsou poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou k tomu pověřeni Libereckým krajem.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.06.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zajištění poskytování lékařských služeb - zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci. Žadateli jsou poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou k tomu pověřeni Libereckým krajem.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.06.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby - zubní lékařství. Žadateli jsou poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou k tomu pověřeni Libereckým krajem.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.06.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Registrované sociální služby. Žadateli jsou FO a PO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.10.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora školních projektů, které umožní aktivně a odpovědně realizovat dlouhodobé školní projekty EVVO dle uvedených priorit. Podporovanou aktivitou je např. podpora aktivit na školních zahradách (péče o školní zahradu). Žadateli jsou školy a školská zařízení bez ohledu na zřizovatele.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 70 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 14.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora podnikání. Žadateli jsou MSP. Podporovanou aktivitou je např. podpora vývoje inovativního podnikatelského záměru.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 300 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 14.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora vědy a výzkumu v kraji. Podporovanou aktivitou jsou dotace VŠ na podporu talentovaných studentů doktorského studia. Žadateli jsou VŠ.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 9 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 14.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Hlavním cílem dotačního programu je podpořit pořádání významných sportovních akcí na území kraje a podpořit účast mládežnických týmů na mezinárodních sportovních soutěžích. Žadateli jsou právnické osoby a sportovní kluby.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 150 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 21.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpořit účast dětí předškolního věku v oblasti, kde 36. nejvyšší průměrná 24h koncentrace suspendovaných částic PM10 v průběhu kalendářního roku v pětiletém průměru let 2010-2014 je rovna nebo vyšší 50 µg.m-3 na 50 % nebo více než 50 % území příslušné obce, na ozdravných pobytech, a to v ozdravných či ubytovacích zařízeních s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 600 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 01.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora rozvojových záměrů malých obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových dotací z fondů EU. Podporovanou aktivitou je kofinancování vlastního podílu příjemce dotace. Žadateli jsou obce do 3 000 obyvatel a svazky obcí.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 3 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.10.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem soutěže je podpora a propagace chytrých řešení ve formě zavádění inteligentních technologií pro zkvalitnění života občanů, s přímým dosahem na úsporu jejich času, peněz a zlepšení služeb. Podporovanou aktivitou jsou např. projekty zaměřené na podporu většího využívání hromadné dopravy - např. chytré zastávky, technologie pro zvýšení plynulosti dopravy, systémy řízení dopravy.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 500 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 10.08.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem soutěže je podpora a propagace chytrých řešení ve formě zavádění inteligentních technologií pro zkvalitnění života občanů, s přímým dosahem na úsporu jejich času, peněz a zlepšení služeb. Podporovanou aktivitou jsou např. elektronické formuláře pro podávání žádostí, on-line rezervační systémy, standardizace ICT, apod.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 500 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 10.08.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem soutěže je podpora a propagace chytrých řešení ve formě zavádění inteligentních technologií pro zkvalitnění života občanů, s přímým dosahem na úsporu jejich času, peněz a zlepšení služeb. Podporovanou aktivitou jsou např. vysokorychlostní internetová síť, zpřístupnění wifi, internet chytrých věci, aplikace pro sběr, využívání a vyhodnocování otevřených dat.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 500 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 10.08.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem soutěže je podpora a propagace chytrých řešení ve formě zavádění inteligentních technologií pro zkvalitnění života občanů, s přímým dosahem na úsporu jejich času, peněz a zlepšení služeb. Podporovanou aktivitou jsou např. projekty zaměřené na snížení emisí CO2 a jiných látek zatěžujících životní prostředí (vč. odpadů), snížení spotřeby energií (elektrické energie, tepla, aj.). Žadateli jsou podniky a spolky.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 500 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 10.08.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem soutěže je podpora a propagace chytrých řešení ve formě zavádění inteligentních technologií pro zkvalitnění života občanů, s přímým dosahem na úsporu jejich času, peněz a zlepšení služeb. Podporovanou aktivitou jsou např. projekty typu portál zdravotnických služeb, inteligentní systému sběru a vyhodnocování medicínských dat, telemedicína, apod.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 500 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 10.08.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je určen na podporu úpravy lyžařských běžeckých tras na území Moravskoslezského kraje v zimní sezóně 2017/18 včetně obnovy značení tras a vytváření a instalace informačních tabulí k těmto trasám. Program je dostupný podnikatelům i neziskovým organizacím v kraji. Projekt musí být realizován v oblasti: Hrubý nebo Nízký Jeseník, Moravskoslezských a nebo Slezských Beskyd.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 450 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 21.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je kvalitní poskytování informací v souvislosti s CR turistům a návštěvníkům kraje, sběr a aktualizace údajů databanky krajského turistického portálu a zapojení jednotlivých TIC do profesního sdružení Asociace TIC. Podporovanou aktivitou je např. provoz TIC. Žadateli jsou např. obce, NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 200 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 28.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je uchování kulturního dědictví a tradic regionu. Podporovanou aktivitou je např. udržení kontinuity a zachování nejvýznamnějších kulturních tradic regionu. Žadateli jsou např. obce a NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.10.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora realizace projektů NNO na území Kraje. Podporovanou aktivitou je např. podpora projektů zaměřených na rozvoj dětí a mládeže v Plzeňském kraji. Žadateli jsou NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 200 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.10.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je vybudování regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje CamelNET. Podporovanou aktivitou je výstavba nebo rozšíření metropolitní sítě nebo realizace připojení metropolitní sítě na připravovanou komunikační infrastrukturu CamelNET. Žadateli jsou obce.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 1 250 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 28.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem je podpora kulturních a uměleckých aktivit. Podporovanou aktivitou je např. oživení kulturního dění v Plzeňském kraji - podpora kulturních a uměleckých aktivit realizovaných na území Plzeňského kraje, které během roku oživí kulturní dění, a to zejména v obcích a městech kraje. Žadateli jsou např. obce, NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 20 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 25.10.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem je dětí a mládeže v oblasti sportu, školství. Žadateli jsou např. obce, NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 30 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 15.10.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora sportovní a tělovýchovné činností dětí a mládeže. Žadateli jsou sportovní kluby a jednoty.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 200 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 02.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem je oživení literární tvorby v kraji za účelem prohloubení vztahu obyvatel ke svému regionu. Žadateli jsou FO a PO, podnikající i nepodnikající.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 150 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 30.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpořit další vzdělávání lékařů a zvyšování jejich kvalifikace formou zahraničních stáží. Získávání nových znalostí, dovedností a inovativních řešení v oblasti medicíny by mělo přispět k celkovému zvyšování kvality zdravotnické péče v Plzeňském kraji.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 30 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.08.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Hlavním cílem dotačního titulu je pomoc obcím, jejichž obecní úřad je stavebním úřadem, při plnění povinností, které jim ukládá § 135 odst. 6 stavebního zákona. Podle tohoto ustanovení náklady vynaložené na neodkladné odstranění stavby nese vlastník stavby. Žadateli jsou příslušné obce.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 10.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je obnova území postiženého živelní nebo jinou pohromou, a to v případě, že nebyl vyhlášený krizový stav podle ustanovení o krizovém řízení v platném znění, s cílem pomoci postiženým subjektům. Žadateli mohou být fyzické i právnické osoby.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 5 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.10.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zlepšení ŽP v kraji. Podporovanou aktivitou je odstranění nelegálních skládek odpadů z katastrálních území obcí. Žadateli jsou obce.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 50 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 26.06.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je určen na podporu výstavby nových objektů, rekonstrukci a opravy stávajících budov vyjma zateplování objektů, dále pak nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace objektů a opravy. Žádat mohou obce na území kraje.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.06.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je příprava a zpracování projektových záměrů tzv. strategické intervence. Žadatelem je veřejný sektor.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 300 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.08.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Jedná se o motivační program pro střední školství. Podporovanou aktivitou je příspěvek na dojíždění žáků. Žadateli jsou SŠ.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 11.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zvýšení počtu žáků podporovaných oborů, zvýšení počtu úspěšných absolventů podporovaných oborů a snížení počtu žáků, kteří předčasně odcházejí ze vzdělávacího procesu u vybraných oborů. Žadateli jsou SŠ.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 11.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program Krajského úřadu má za cíl finančně podpořit projekty, jimž byla přiznána podpora z některých programů Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci nebo např. Mládež. Platnost programu je pouze na území kraje Vysočina. Žadatelem mohou být školy a nestátní neziskové organizace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 50 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 30.11.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora pořízení nové drobné lesní techniky. Žadateli jsou vlastníci nebo nájemci lesních pozemků.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 23 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 14.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program si klade za cíl vytvoření podmínek pro podporu kvalitnější péče o shromážděné hmotné kulturní dědictví, které je významným svědectvím o vývoji společnosti a o identitě a paměti občanského společenství. A tímto zlepšit celkovou prezentaci značného kulturního a přírodního bohatství kraje v širokém regionálním i evropském kontextu.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 200 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 30.06.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program podporuje a motivuje obce v rámci realizace prioritních a dalších opatření obsažených v Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2016. Žadateli jsou např. obce, NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 150 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 14.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem program je zásobování obyvatel Kraje kvalitní pitnou vodou (aktivita A), odvádění a potřebné úrovně čištění městských odpadních vod na území Kraje (aktivita B). Žádat o dotaci mohou obce nebo svazky obcí.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 10 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora organizátorů krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež v rámci kraje Vysočina. Žadatelem o grant mohou být školy a školská zařízení, obecně prospěšné společnosti, spolky, církve a náboženské společnosti.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 40 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.10.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora organizátorů krajských a národních postupových soutěží a přehlídek. Dotaci lze poskytnout účinkujícím z kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji. Žadateli jsou např. školy, NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 10 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 30.11.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpořit pořádání mistrovství ve sportovních disciplínách na území Kraje. Žadatelem mohou být školy, občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 40 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.10.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpořit talentované sportovce při reprezentaci kraje Vysočina na mistrovstvích republiky, Evropy a světa ve sportovních disciplínách. Z programu je poskytován příspěvek na účasti v těchto mistrovstvích. Žadatelem mohou být školy, občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 100 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.10.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora obyvatel venkova a samospráv obcí za účelem realizace jejich snahy o harmonický a zdravý rozvoj společenského života a životních podmínek na venkově. Podporované aktivity jsou např. radnice, MŠ, kulturní zařízení. Žadateli jsou obce do 1500 obyvatel.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 120 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 30.06.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zvýšení vybavenosti sídel v kraji o velikosti do 2 000 EO vodohospodářskou infrastrukturou, zvýšení počtu napojených obyvatel na pitnou vodu a na kanalizaci s vyhovující čistírnou odpadních vod, zlepšení zásobování pitnou vodou a příprava projektů pro územní a stavební řízení pro výše uvedené cíle. Žadatelem mohou být obce do 2000 EO a svazky obcí.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 10 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 04.08.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací. Žadateli jsou kraj, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované nebo zakládané organizace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.08.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je podpořit zpracování integrované strategie Komunitně vedeného místního rozvoje, na základě které bude možné čerpat podporu ze strukturálních fondů EU. Žadateli jsou místní akční skupiny s vydaným Osvědčením o standardizaci MAS.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.06.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora a stabilizace personálního zabezpečení zdravotních služeb poskytovaných střídavě ve 3směnném nebo nepřetržitém provozním režimu. Žadateli jsou kraje.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 08.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku. Žadateli jsou malé, střední podniky a velké podniky.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 100 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 16.10.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva je zaměřena na využívání kombinované výroby elektřiny a tepla. Žadateli jsou malé, střední a velké podniky.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 400 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 30.10.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti městské osvětlovací soustavy, osvětlení parkovišť, dopravních značení a signalizačních zařízení. Žadateli jsou Hlavní město Praha a Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 180 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.08.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na zvýšení atraktivity využívání městské veřejné dopravy, a to podporou realizace záchytných parkovišť a podporou opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy. Žadateli jsou Hl. m. Praha a jeho městské části a jimi zřízené organizace, dopravní podnik, technická správa komunikací, SŽDC, ROPID.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 360 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.10.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva podporuje vznik a rozvoj zařízení péče o děti do 6 let. Žadateli jsou hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 7 071 720 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 14.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva je zaměřena na DVPP, podporu inkluzívního vzdělávání, podporu spolupráce a vzájemného učení pedagogů, základní gramotnosti, osobnostní rozvoj pedagogů i ředitelů. Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Žadateli mohou být mateřské a základní školy nacházející se na území mimo hlavní město Prahu.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 5 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 30.06.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva je zaměřena na DVPP, podporu inkluzívního vzdělávání, podporu spolupráce a vzájemného učení pedagogů, základní gramotnosti, osobnostní rozvoj pedagogů i ředitelů. Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Žadateli mohou být mateřské a základní školy nacházející se na území hlavního města Prahy.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 5 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 30.06.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Žadateli mohou být střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy nezřizované OSS, střední školy a konzervatoře zřizované MŠMT, jež se nacházejí na území mimo hlavního města Prahy.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 5 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 30.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Žadateli mohou být střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy nezřizované OSS, střední školy a konzervatoře zřizované MŠMT, jež se nacházejí na území hlavního města Prahy.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 5 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 30.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva podporuje projekty na téma - Školská inkluzívní koncepce kraje (povinné téma) a volitelná témata vycházející z KAP - každý kraj si může určit dle svého Krajského akčního plánu.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 261 379 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 20.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je podpora inkluzivního vzdělávání na území sociálně vyloučených lokalit. Žadateli jsou školy a školská zařízení, NNO a příspěvkové organizace zapojené v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 40 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 11.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva podporuje zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování. Žadateli jsou subjekty veřejného, podnikatelského i neziskového sektoru.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 9 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 29.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva podporuje rozvoj dětských klubů a prázdninových příměstských táborů pro děti školního věku. Žadateli jsou školy, NNO, příspěvkové organizace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 9 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 29.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je zvýšení uplatnitelnosti sociálně vyloučených osob na trhu práce a zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních služeb podporujících sociální začleňování. Žadatelem jsou NNO, sociální družstva, poskytovatelé sociálních služeb, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizace zřizované MČ a hlavním městem Prahou, poskytovatelé registrovaných sociálních služeb.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 15 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 30.10.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. Žadatelem jsou poskytovatelé sociálních služeb, organizace zřizované kraji a obcemi, obce, dobrovolné svazky obcí a NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 15 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na zajištění péče o významná chráněná území. Žadateli mohou být subjekty veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 15.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na péči o vzácné druhy, o cenná stanoviště, dále na prevenci šíření a omezování výskytu invazních druhů. Žadateli jsou subjekty veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 15.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a realizace opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury. Žadateli jsou subjekty veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a realizace opatření k omezování úmrtnosti živočichů, vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Žadateli jsou subjekty veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na zprůchodnění migračních bariér, posílení funkčnosti krajinných prvků, revitalizaci a podporu samovolné denaturace vodních toků, zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů a na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu. Žadateli jsou subjekty veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 15.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Žadateli jsou subjekty veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 15.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program podporuje opatření k zachování a obnově kulturního a přírodního dědictví, opatření využívající nehmotné kulturní dědictví, infrastrukturu pro zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví (silniční spojení, cyklostezky, naučné stezky), marketingová a propagační opatření, společné vytváření studií a strategií. Žadateli jsou subjekty veřejného a neziskového sektoru.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program podporuje zakládání lesních porostů, péči o porost po dobu 5 let a poskytuje finanční náhrady za ukončení zemědělské výroby na zalesněném zemědělském pozemku. Žadatelem mohou být vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesních pozemků, jejich sdružení a spolky.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.11.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zlepšení kvality ovzduší urychlením realizace opatření prostřednictvím akčního plánu. Žadateli jsou vybrané kraje a obce s rozšířenou působností.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 1 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 30.06.2017

NÁRODNÍ


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zvýšení finančního a výživového prospěchu drobných zemědělců ve zranitelných skupinách, lepší sociální postavení a snížení podvýživy. Žadateli mohou být neziskové organizace, obce a právnické a fyzické osoby.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 15 700 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 07.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zlepšení zdravotního stavu dotčených komunit. Žadateli mohou být neziskové organizace, obce a právnické a fyzické osoby.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 17 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 13.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je zvýšení odolnosti tzv. významných informačních systémů a tzv. kritické informační infrastruktury veřejné správy proti kybernetickým hrozbám. Žadateli jsou OSS a jejich příspěvkové organizace, státní organizace a podniky, kraje a obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace (kromě Prahy a jejích částí).

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 300 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 22.11.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je vytvoření elektronického systému Sbírky zákonů, mezinárodních smluv, elektronického legislativního procesu a rozvoj Národního digitálního archivu. Žadatelem je Ministerstvo vnitra, Národní archiv, Úřad vlády ČR, Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 500 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 15.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva podporuje projekty zaměřené na rozvoj, modernizaci a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury, národních datových center a podpůrných informačních systémů. Žadateli jsou OSS a jejich příspěvkové organizace, státní organizace a podniky.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 700 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 29.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT. Cílovou skupinou jsou občané, podnikatelé, zaměstnanci ve veřejné správě.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 450 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 29.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je podpora aktivit, které povedou k zavedení úplného elektronického podání. Žadateli jsou OSS a jejich příspěvkové organizace, státní organizace a podniky, kraje a obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 120 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 30.06.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je ochrana movitého kulturního dědictví ČR. Podporovanou aktivitou je zakoupení předmětů kulturního hodnoty, které mají mimořádný význam. Žadateli jsou např. muzea, galerie.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.08.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora prezentace soudobé výtvarné i architektonické tvorby v galeriích, muzeích a výstavních síních. Žadateli mohou být právnické a fyzické osoby, které provozují kulturní a uměleckou činnost a poskytují kulturní služby veřejnosti.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.08.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je obnova místních komunikací. Podporovanou aktivitou jsou akce zaměřené na opravu nebo vybudování školních hřišť, které slouží pro hodiny tělesné výchovy, rekonstrukce nebo modernizace školních tělocvičen. Žadateli jsou obce do 3000 obyvatel.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 5 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 18.08.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Podporovány jsou komplexní přípravy kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření bez využití investičních dotačních prostředků v podobě studie proveditelnosti nebo energetického posouzení. Žadateli jsou vlastníci domů.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 200 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 20.10.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem soutěže je povzbudit více žen, aby se výzkumné práci v zemědělských vědách věnovaly, ocenit význam těch, které tak již činí.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 150 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 19.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předložení návrhů na udělení Ceny ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 29.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Žadateli mohou být výzkumné instituce, vysoké školy.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.06.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na podporu romských žáků na střední škole. Finanční prostředky jsou konkrétně určeny na částečnou nebo úplnou úhradu nákladů žáků a to v těchto oblastech: školné, stravné, ubytování, cestovné, školní potřeby a ochranné pomůcky. Žadatelem mohou být střední a vyšší odborné školy.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.06.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je motivovat veřejné vysoké školy, aby odstraňovaly své slabé a posilovaly silné stránky a naplňovat další cíle stanovené v Dlouhodobém záměru ministerstva. Podporovány jsou ativity v oblasti mezinárodní spolupráce - např. zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních pracovníků na VŠ. Žadateli jsou VŠ.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 20 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.10.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Účelem programu je podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání. Žadateli mohou být školy a školská zařízení, územní samosprávné celky v samostatné působnosti, ostatní právnické osoby. Prioritou programu je mimo jiné celostátní rozsah soutěží, dlouholetá tradice soutěží, vysoká účast soutěžících, návaznost soutěží na mezinárodní soutěže.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je adekvátně reagovat na migrační situaci. Podporovanou aktivitou je realizace investičních projektů - zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku, prevence kriminality. Žadateli jsou vybraná města a obce.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.08.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program je zaměřen na podporu projektů nestátních neziskových organizací, které se zabývají poskytováním intenzivní péče zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům mimo jejich domácí prostředí. Podpora z tohoto programu je poskytována občanům k účasti na rekondičním pobytu v ČR.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program je zaměřen na podporu projektů nestátních neziskových organizací, které se zabývají poskytováním intenzivní péče zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům mimo jejich domácí prostředí. Podpora z tohoto programu je poskytována občanům k účasti na rekondičním pobytu v zahraničí.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program je zaměřen na podporu na podporu projektů nestátních neziskových organizací, které se zabývají poskytováním intenzivní péče zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům mimo jejich domácí prostředí. Podpora z tohoto programu je poskytována občanům k účasti na průběžných edukačních a rehabilitačních aktivitách, které by měly předcházet pobytovým akcím v ČR.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program je zaměřen na podporu na podporu projektů nestátních neziskových organizací, které se zabývají poskytováním intenzivní péče zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům. Podpora je konkrétně poskytována na vydávání speciálních tiskovin a audio i video pořadů s tématikou pro zdravotně postižené.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program je zaměřen na podporu osvětové zdravotnické činnosti formou přednášek a tématických besed se zaměřením na problematiku zdravotního postižení. Program obecně podporuje projekty NNO, které se zabývají poskytováním intenzivní péče zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům mimo jejich domácí prostředí v rámci ČR.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program je zaměřen na podporu projektů nestátních neziskových organizací, které se zabývají poskytováním intenzivní péče zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům mimo jejich domácí prostředí v rámci ČR. Podpora je konkrétně poskytována na administrativní a organizační servis.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program nenahrazuje, ale doplňuje stávající dotační programy MZ a podporuje jejich provázanost a efektivitu. Jeho smyslem je rozšíření škály dotačních programů MZ a vytvoření optimálních podmínek pro rozvoj a podporu organizací působících v oblasti zdravotnictví, zejména v oblasti péče o preterminálně a terminálně nemocné. Žadateli jsou NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 21.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program nenahrazuje, ale doplňuje stávající dotační programy MZ a podporuje jejich provázanost a efektivitu. Jeho smyslem je rozšíření škály dotačních programů MZ a vytvoření optimálních podmínek pro rozvoj a podporu organizací působících v oblasti zdravotnictví, zejména v oblasti péče o preterminálně a terminálně nemocné. Žadateli jsou NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 21.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program nenahrazuje, ale doplňuje stávající dotační programy MZ a podporuje jejich provázanost a efektivitu. Jeho smyslem je rozšíření škály dotačních programů MZ a vytvoření optimálních podmínek pro rozvoj a podporu organizací působících v oblasti zdravotnictví, zejména v oblasti péče o preterminálně a terminálně nemocné. Žadateli jsou NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 21.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program nenahrazuje, ale doplňuje stávající dotační programy MZ a podporuje jejich provázanost a efektivitu. Jeho smyslem je rozšíření škály dotačních programů MZ a vytvoření optimálních podmínek pro rozvoj a podporu organizací působících v oblasti zdravotnictví, zejména v oblasti péče o preterminálně a terminálně nemocné. Žadateli jsou NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 21.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program nenahrazuje, ale doplňuje stávající dotační programy MZ a podporuje jejich provázanost a efektivitu. Jeho smyslem je rozšíření škály dotačních programů MZ a vytvoření optimálních podmínek pro rozvoj a podporu organizací působících v oblasti zdravotnictví, zejména v oblasti péče o preterminálně a terminálně nemocné. Žadateli jsou NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 21.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program nenahrazuje, ale doplňuje stávající dotační programy MZ a podporuje jejich provázanost a efektivitu. Jeho smyslem je rozšíření škály dotačních programů MZ a vytvoření optimálních podmínek pro rozvoj a podporu organizací působících v oblasti zdravotnictví, zejména v oblasti péče o preterminálně a terminálně nemocné. Žadateli jsou NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 21.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora protidrogových aktivit. Podporovány jsou projekty na poskytování zdravotní služby dětem nebo matkám škodlivě užívajícím návykové látky a nebo závislým na návykových látkách (včetně alkoholu a tabáku). Program je otevřen širokému spektru organizací neziskového a veřejného sektoru, právnickým i fyzickým osobám.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Podpora z tohoto programu je zaměřena na úhradu výdajů spojených s realizací investičních a neinvestičních akcí ve prospěch osob se zdravotním postižením. Podporovanou aktivitou je např. vznik dobrovolnických center a rozvoj dobrovolnických aktivit ve zdravotnických zařízeních, zejména podpora spolupráce organizací občanů se zdravotním postižením se zařízeními následné a dlouhodobé péče. Žadateli jsou např. NNO, obce.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Mezi vyhlášenými prioritami jsou např. péče o děti a dorost, problematika vzácných onemocnění, prevence nádorových onemocnění, rozvoj paliativní a hospicové péče, omezení škod způsobených alkoholem, apod. Podporovány budou projekty konkrétní, kvalitní, s jasně definovanými cíli, které budou mít kladný dopad na národní úrovni s významnými přínosy.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 10.10.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků. Podporovanou aktivitou jsou závazná kontrolní opatření a poradenství ve vztahu k producentovi mléka zapojeného do režimu jakosti Q CZ. Žadateli jsou např. producenti mléka.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.06.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků. Podporovanou aktivitou je úhrada nákladů za úkony formou služeb pro producenty mléka a zpracovatelé mléka, kterým byl přidělen certifikát režimu jakosti Q CZ.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.06.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat jako jsou koně, skot, prasata, ovce, kozy, drůbež, běžci. Žadatelem do tohoto programu mohou být chovatelé, chovatelská sdružení, majitelé plemenného skotu a oprávněné osoby, které zajišťují kontrolu užitkovosti.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.10.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program je zaměřen na zvýšení kvality rostlinné produkce a to nahrazením chemického ošetření a prevence šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem. V této části programu je podporováno např. vizuální hodnocení zdravotního stavu rostlin, provádění pravidelných vizuálních kontrol. Žadateli jsou např. dodavatelé rozmnožovacího materiálu.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 29.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program je zaměřen na zvýšení kvality rostlinné produkce a to nahrazením chemického ošetření a prevence šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem. V této části programu je podporováno testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR. Žadatelem může být zemědělský podnikatel.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.06.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zvýšení kvality rostlinné produkce a to nahrazením chemického ošetření a prevence šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem. Tato část programu podporuje tvorbu rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou. Žadatelem mohou být výzkumné instituce a podnikatelé.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.06.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora speciálního poradenství v oblastech živočišné a rostlinné výroby. Konkrétně je finanční podpora poskytována na pořádání seminářů, školení, vydávání poradenských publikací, pořádání výstav a přehlídek a další aktivity. Žadateli jsou např. pěstitelské svazy.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.10.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem je podpora marketingu a propagace vystavovatelů z České republiky, jejich výrobků, případně služeb na vybraných mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí. Žadatelem mohou být např. právnické osoby a další organizace působící v zemědělství.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 14.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem projektu je zlepšit životní prostředí prostřednictvím výsadby nové zeleně, především původních druhů dřevin. Žádat mohou obce, města nebo městské části.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 150 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva podporuje projekty zaměřené na rozvoj systémů a služeb včetně ITS na síti TEN -T, ve městech pro řízení dopravy a ovlivňování dopravních proudů na městské silniční síti. Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je podpora zavádění formativního hodnocení, vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků škol a propojování formálního a neformálního vzdělávání. Žadateli mohou být školy a školská zařízení, vysoké školy, OSS, PO OSS, územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace, NNO, zájmová sdružení právnických osob, svazy zaměstnavatelů a odborové organizace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 30 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 29.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je podpora inovace vyššího odborného vzdělávání prostřednictvím zvyšování úrovně výuky odborného cizího jazyka, tvorby otevřených digitálních vzdělávacích zdrojů, modernizace metod hodnocení studentů, inovací odborné praxe a rozvoje dalšího vzdělávání. Žadateli jsou vyšší odborné školy.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 50 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.08.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva je zaměřena na odborné vzdělávání (modernizace všeobecně vzdělávací složky a integrace klíčových kompetencí ve školních vzdělávacích programech, modernizace základů odborného vzdělávání ve školních vzdělávacích programech, začlenění profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací do školních vzdělávacích programů). Žadateli jsou OSS a PO OSS.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 250 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 30.06.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na zajištění efektivní administrace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, a to včetně zajištění externích služeb. Jedná se o průřezovou prioritní osu Technická pomoc. Žadatelem může být řídící orgán a zprostředkující subjekty.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 650 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 30.06.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. Žadatelem je pouze Ministerstvo spravedlnosti, Probační a mediační služba, Ministerstvo vnitra.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 120 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 30.06.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na realizaci povodňových opatření v intravilánu obcí a extravilánu, která budou mít pozitivní efekt na zmenšení rozsahu zaplaveného území v obcích a snížení počtu zaplavených nemovitostí a tím snížení povodňových škod. Žadateli jsou subjekty veřejného sektoru a fyzické osoby podnikající.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.08.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření a ochranu obyvatel před účinky povodní. Podpora bude směřována na analýzy odtokových poměrů, na budování, rozšíření a zkvalitnění varovných systému a na digitální povodňové plány. Žadateli jsou subjekty veřejného a neziskového sektoru a vysoké školy.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.06.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření a ochranu obyvatel před účinky povodní. Podpora bude směřována na analýzy odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření. Žadateli jsou státní podniky a příspěvkové organizace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 17.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na výstavbu a obnovu systémů sledování kvality ovzduší, počasí a klimatu; rozvoj infrastruktury pro správu, zpracování a hodnocení dat; rozvoj systémů pro identifikaci zdrojů znečišťování; pořízení systémů pro zveřejňování výsledků sledování. Žadateli jsou subjekty veřejného a neziskového sektoru.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 20.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na předcházení vzniku komunálních a průmyslových odpadů. Podporován je např. nákup domácích kompostérů pro občany, budování sběrné sítě kontejnerů, budování center pro opětovné použití výrobků, zavádění tzv. systému door-to-door a opatření zaměřené na předcházení vzniku průmyslových odpadů. Žadateli mohou být subjekty veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.07.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva podporuje projekty zaměřené na rekultivaci starých, technicky nezabezpečených, skládek. Žadateli mohou být subjekty veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.06.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva je zaměřena na podporu realizace průzkumných prací, analýzy rizik a sanace kontaminovaných lokalit. Žadateli mohou být subjekty veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.06.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva je zaměřena inventarizaci kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizaci priorit kontaminovaných míst podle závažnosti. Žadateli mohou být příspěvkové organizace MŽP.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.08.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na snížení spotřeby energie ve veřejných budovách zlepšením tepelných vlastností budov, využíváním odpadního tepla a obnovitelných zdrojů energie. Žadateli jsou subjekty veřejného a neziskového sektoru.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 29.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je snižování emisí těžkých kovů, které mají zákonem stanovený limit, snižování emisí pachových látek ze stacionárních zdrojů a tím omezování negativních dopadů na kvalitu ovzduší, lidské zdraví a míry obtěžování obyvatelstva zápachem. Podporovanou aktivitou je pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí znečišťujících látek, včetně projektů na snížení či eliminaci zápachu. Žadateli jsou např. obce, podnikatelé.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 10 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 27.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zajištění průzkumu, navržení a realizace technických prací (vrtů apod.) pro rozšíření možnosti zásobování pitnou vodou z podzemních zdrojů. Podporovanou aktivitou je např. regenerace a zkapacitnění stávajících podzemních zdrojů vody, včetně úpravy napojení zdroje na stávající rozvod pitné vody. Žadateli jsou např. obce, svazky obcí.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 3 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 30.06.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (DČOV) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV. Žadateli jsou např. obce, svazky obcí.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 240 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 30.11.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je zlepšení ŽP prostřednictvím inovativních a demonstračních projektů, které je možné následně, po pilotním ověření, přenést do běžné praxe. Podporovanou aktivitou je např. energetické využití biomasy a kalů městských ČOV. Žadateli jsou např. obce, svazky obcí.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 50 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 30.06.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zlepšení ŽP a kvality života ve městech a obcích, podpora udržitelného rozvoje měst a obcí. Podporovanou aktivitou je např. zpracování Plánu udržitelné městské mobility. Žadateli jsou obce.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 1 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 27.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Hlavním cílem podpory 5.1 Implementace systémových nástrojů je podpora měst a obcí v jejich udržitelném rozvoji, zlepšování životního prostředí a kvality života skrze implementaci Místní Agendy 21, snižování emisí skleníkových plynů a zvyšování energetické účinnosti dle Akčního plánu pro udržitelnou energii (zapojením do Paktu starostů a primátorů).

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 1 500 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 29.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zvýšit množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost ČR, a to podporou bilaterální, případně multilaterální spolupráce špičkových českých a zahraničních účastníků.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 19.07.2017

EVROPSKÝ


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Malé a střední podniky mohou hrát klíčovou úlohu při vývoji řešení zdrojů dostatečné dodávky bezpečné, zdravé, s vysoce kvalitními potravinami a dalšími biologickými výrobky prostřednictvím rozvoje. Akce v rámci tohoto tématu očekává, že přispějí jednou nebo kombinací několika výzev oslovených společenské výzvy 2 Horizont 2020.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 1 295 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 06.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Úspěšné zkoumání základů zcela nových budoucích technologií vyžaduje velký podporující soubor v raném stadiu, vysoce rizikových vizionářských projektů vědy a technologie za účelem prozkoumání nových nápadů. Obnova nápadů je doplněna o obnovení účastníků, kteří tyto nové nápady posouvají vpřed. Proto toto téma podporuje řídící role nových aktérů s velkým potenciálem v oblasti výzkumu a inovací.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 27.09.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: V PO 1 je podporována implementace regionálních rozvojových politik a programů zaměřených na rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací na podporu podnikových investic do vývoje nových produktů a služeb. Žadateli mohou být veřejné, veřejnoprávní nebo soukromé neziskové subjekty.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.06.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: V PO 2 je podporována implementace regionálních rozvojových politik a programů zaměřených na pomoc MSP při zavádění inovací. Žadateli mohou být veřejné, veřejnoprávní nebo soukromé neziskové subjekty.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.06.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: V PO 3 je podporována implementace regionálních rozvojových politik a programů zaměřených na přechod na nízkouhlíkové hospodářství. Žadateli mohou být veřejné, veřejnoprávní nebo soukromé neziskové subjekty.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.06.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: V PO 4 je podporována implementace regionálních rozvojových politik a programů v oblasti ochrany a rozvoje přírodního a kulturního dědictví, eko-inovace a zvyšování efektivity využívání zdrojů. Žadateli mohou být veřejné, veřejnoprávní nebo soukromé neziskové subjekty.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.06.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Středoevropský výměnný program byl ustanoven v roce 2004 a jeho smyslem je pomáhat nečlenským zemím EU v rámci iniciativy. V této výzvě se jedná o podporu výměnného programu Rakouska. Podporovanou aktivitou je podpora ekonomických, sociálních, edukativních i školicích standardů. Projekty musí být realizovány v zemích: Albánie, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Moldávie, Srbsko a Černá Hora.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 01.07.2017© GRANT ADVISOR, spol. s r.o Ochrana osobních dat   |  Licenční podmínky   |  Napište nám   |  Více o Grant Advisor

Grant Advisor Idox plc - www.idoxgroup.com